2012. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról[1]

ELSŐ RÉSZ

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Mth.

(2) Ahol törvény - szerkezeti egység, valamint a törvény kihirdetése évének megjelölése nélkül -

a) a munka törvénykönyvét,

b) a Munka Törvénykönyvét vagy

c) a munka törvénykönyvéről szóló törvényt

említi, azon 2012. december 31-ig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt is érteni kell.

2. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(2) Az egyoldalú jognyilatkozatra a közlésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az Mt. 16-17. §-át az Mt. hatálybalépését megelőzően közölt kötelezettségvállalásra és munkáltatói szabályzatra is alkalmazni kell.

(4) Ha a munkavállaló munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el.

3. § (1) Az Mt. 38. § (2) bekezdését abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére 2012. július 15. napját követően kerül sor.

(2) Az Mt. 40. §-át abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére az Mt. hatálybalépését követően került sor.

(3) Az Mt. 282. § (2) bekezdését a gazdasági egység 2012. június 30-át követő átvétele esetén kell alkalmazni.

4. § (1) Ha a felek az Mt. hatálybalépését megelőzően kötött munkaszerződésben munkahely megjelölése nélkül változó munkavégzési helyet határoztak meg, munkahelynek az Mt. 45. § (3) bekezdése szerinti munkahelyet kell tekinteni.

(2) A próbaidő csak az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződés esetén hosszabbítható meg.

(3) Az Mt. 49. § (2) bekezdése csak az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződés esetén alkalmazható.

5. § Az Mt. hatálybalépését megelőzően megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 2012. június 30. napján hatályos 115. §-a az irányadó.

6. § (1) A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására a munkavállaló kötelezettségszegésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

(2) A kötelezettségszegés időpontja, ha a kötelezettségszegés jogellenes állapot fenntartásával valósul meg, a jogellenes állapot megszűnésének napja.

7. § (1) A munkaviszony megszűnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszűnéskor hatályos rendelkezések az irányadók.

(2) A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók.

(3) Ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása

a) rendes felmondást említ, azon felmondást,

b) rendkívüli felmondást említ, azon az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondást

kell érteni.

(4) Az Mt. hatálybalépését megelőzően megkezdett, az Mt. 65. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kezelés alatt álló munkavállalót a védelem a kezelés tartamára, de legfeljebb 2012. december 31. napjáig illeti meg.

(5) Az Mt. hatálybalépését megelőzően létesített munkaviszony esetén az Mt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásakor a sorkatonai szolgálat tartamát is figyelembe kell venni.

(6) Az Mt. 69. § (3) bekezdését az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződésre kell alkalmazni.

(7) Az Mt. 71-76. §-ában foglaltakat abban az esetben kell alkalmazni, ha az Mt. 72. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra 2012. június 30. napját követően kerül sor.

8. § (1) Az Mt. XI. fejezete rendelkezéseit - az Mt. 95. §-ában, 97. § (5) bekezdésében és 132. §-ában foglaltak kivételével - a 2012. június 30. napját követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.

(2) Az Mt. 109. § (1) bekezdése alapján a 2012. évben legfeljebb kétszázhuszonöt óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

(3) Az Mt. hatálybalépése előtt, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 117/C. §-a vagy 127/A. §-a alapján megkötött megállapodásra - annak megszűnéséig - a megállapodás megkötésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(4) Ha a felek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 117/C. §-a alapján kötött megállapodást annak lejárta előtt megszüntetik, az Mt. 95. § (1) bekezdését kell alkalmazni vagy megállapodhatnak, hogy a munkáltató az általános munkarend és a napi munkaidő alapulvételével meghatározott és a teljesített munkaidő különbözetét a 2012. július 31. napjáig elrendelt munkaidőkeret vagy elszámolási időszak során veszi figyelembe.

(5) Az Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni.

(6) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság 2012. december 31. napjáig váltható meg.

9. § (1) Ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása

a) személyi alapbért említ, azon alapbért,

b) átlagkeresetet említ, azon távolléti díjat

kell érteni.

(2) 2013. június 30. napjáig az Mt. 145. §-ának első alkalommal történő alkalmazásakor - változatlan feltételek melletti foglalkoztatás esetén -

a) az átalány összege nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlagánál,

b) az alapbér Mt. 145. § (1) bekezdése szerint történő meghatározása esetén, az alapbér nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlaga és a megállapítás időpontja szerinti alapbér együttes összegénél.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor az Mt. 140-144. §-ában meghatározott bérpótlékot kell figyelembe venni.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, az Mt. 153. § (5) bekezdése szerint, a jogszabályban meghatározott elvárt béremelést teljesítő munkáltatónak az elvárt béremelés végrehajtásának időpontjától számított időszakban kifizetett bérpótlékok havi átlagát kell alapul vennie azzal, hogy ez az időszak nem lehet hat hónapnál rövidebb.

(5) Az Mt. 156. §-ának rendelkezéseit a 2012. június 30. napját követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.

10. § A kártérítési felelősségre a károkozó magatartás (esemény), ha ennek időpontja nem állapítható meg, a kár bekövetkezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

11. § (1) Az Mt. 205. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a) pontját az Mt. hatálybalépését követően kötött kollektív szerződésre és munkaszerződésre kell alkalmazni.

(2) Az Mt. 214. § (2) bekezdését a 2011. december 1-jét megelőzően létesített határozatlan idejű munkaviszonyokban történő kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a kikölcsönzés kezdő időpontjának 2011. december 1-jét kell tekinteni.

12. § A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések az irányadók.

13. § (1)[2]

(2) A 2012. július 1-jét megelőzően megválasztott üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése esetén, az új tag megválasztására az Mt. szabályai az irányadók, azzal, hogy a megbízatás tartama az üzemi tanács megszűnéséig tart.

(3) Az Mt. 260. § (3) bekezdése és 273. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedésnek kell tekinteni 2012. december 31. napjáig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti

a) kirendelést,

b) tizenöt munkanapot elérő kiküldetést,

c) más munkáltatónál történő foglalkoztatást [a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 150. § (1) bekezdés], valamint

d) az átirányítást, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár.

14. § (1)[3]

(2) Az Mt. 274. § (2) bekezdés alkalmazásakor 2012. december 31. napjáig a 2012. január 1-jei taglétszám az irányadó.

15. § (1) A kollektív szerződés - ha a kollektív szerződést kötő szakszervezet vagy a szakszervezeti szövetség az Mt. 276. § (2)-(3) bekezdése alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére - 2013. január 1. napján hatályát veszti. A szerződéskötési jogosultság tekintetében a 2012. január 1-jei taglétszám az irányadó.

(2) Az (1) bekezdést több szakszervezet által kötött kollektív szerződés esetén akkor kell alkalmazni, ha az Mt. 276. § (2) bekezdése alapján egyik szakszervezet sem jogosult kollektív szerződés kötésére.

16. § (1) A munkajogi igény érvényesítésére irányuló eljárásra az Mt. rendelkezései az irányadók.

(2) Az igény érvényesítésével kapcsolatos határidőre az igény keletkezésekor hatályos rendelkezések az irányadók.

(3) A kollektív munkaügyi vita elbírálására a kezdeményezésének időpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

17. § Ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása közeli hozzátartozót említ, azon az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzátartozót kell érteni.

18. § Az Mt. 295-297. §-át akkor kell alkalmazni, ha az Mt. 295. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást az Mt. hatálybalépését követően kötötték.

18/A. §[4] (1) Az Mt.-nek az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 8. § (1) bekezdésével megállapított 36. § (2) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet tekintetében is alkalmazni kell, ha a felszámolási eljárásban a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 52. §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a Módtv. hatálybalépésekor még nem került sor.

(2) Az Mt. Módtv. 8. § (6) bekezdésével megállapított 121. § (1) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követően született gyermek esetén kell alkalmazni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

(3) Az Mt. Módtv. 8. § (9) bekezdésével megállapított 124. §-át a Módtv. hatálybalépését követően kezdődő szabadság esetén kell alkalmazni.

(4) Az Mt. Módtv. 8. § (10) bekezdésével megállapított 126. § (4) bekezdésében foglaltakat a Módtv. hatálybalépését követően kezdődő betegszabadság esetén kell alkalmazni.

(5) Az Mt. Módtv. 8. § (19)-(23) bekezdésével megállapított 148-149. §-ában, a 150. § (3) és (5) bekezdésében, valamint a 151. §-ában foglaltakat a Módtv. hatálybalépését követően esedékessé váló távolléti díjra kell alkalmazni.

(6) Az Mt. Módtv. 8. § (28) bekezdésével megállapított 287. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módtv. hatálybalépését követően közölt jognyilatkozatok tekintetében kell alkalmazni.

18/B. §[5] Az Mt.-nek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel megállapított, a személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos jogkövetkezményekre vonatkozó szabályait a 2014. március 15-én és ezt követően történt jogsértésekre kell alkalmazni.

19. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása esetén, a fővállalkozó és valamennyi közbenső alvállalkozó az alvállalkozó munkáltatóval egyetemlegesen felel

a) a harmadik országbeli állampolgár elmaradt munkabérének és egyéb járandóságainak, valamint

b) ezek kifizetésének a harmadik országbeli állampolgár visszautazása szerinti országba történő megküldésével indokolt költségek megfizetéséért,

ha tudott vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy a foglalkoztatásra ilyen engedély nélkül került sor.

(2) A megállapodás szerinti díjazás megállapításánál legalább a kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában - az ellenkező bizonyításig - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását legalább három hónap időtartamban vélelmezni kell.

19/A. §[6] Az Mt.-nek az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvénnyel (a továbbiakban: 1. módosító törvény) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító törvény hatálybalépésekor fennálló munkaviszonyra akkor kell alkalmazni, ha az 1. módosító törvény hatálybalépése után indul büntetőeljárás a foglalkoztatottal szemben az Mt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt.

19/B. §[7] Az Mt.-nek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 65. § (5) és (6) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését követően közölt, munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozatra kell alkalmazni.

19/C. §[8] Az Mt.-nek a Módtv2.-vel megállapított 104. §-át a 2017. január 1-jét követően kezdődő munkaidőkeret, elszámolási időszak vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.

19/D. §[9] Az Mt.-nek a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított

a) 94. § (3) bekezdését, 98. § (2) bekezdését, 99. § (7) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően kezdődő munkaidőkeret és elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni,

b) 94. § (3) bekezdése - az a) pontban foglaltaktól eltérően - a folyamatban lévő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak tekintetében a kollektív szerződés szabályai szerint alkalmazható,

c) 97. § (4) és (5) bekezdését, 105. §-át, 109. § (1) bekezdését és a 135. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.

19/E. §[10] (1) Az Mt.-nek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 94. § (4) bekezdését a 2019. január 1-jét követően kezdődött munkaidőkeret vagy elszámolási időszak tekintetében is alkalmazni kell.

(2) Ha a Módtv4. hatálybalépése előtt a kollektív szerződés megszűnt és a megszűnés időpontjától három hónap eltelt, a munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot a Módtv4. hatálybalépésének napján kell lezárni és a feleknek el kell számolni.

MÁSODIK RÉSZ

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

20. §[11]

2. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

21. §[12]

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

22. §[13]

4. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

23. §[14]

5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

24. §[15]

6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

25. §[16]

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

26. §[17]

8. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

27. §[18]

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

28. §[19]

10. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

29. §[20]

11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

30. §[21]

12. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

31. §[22]

13. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

32. §[23]

14. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

33. §[24]

15. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

34. §[25]

16. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

35. § (1)[26]

(2)[27]

(3)[28]

(4)[29]

(5)[30]

(6)[31]

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

36. §[32]

18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

37. §[33]

19. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

38. §[34]

20. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

39. §[35]

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

40. §[36]

22. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

41. §[37]

23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

42. §[38]

24. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

43. §[39]

25. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

44. §[40]

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

45. §[41]

27. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

46. §[42]

28. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

47. §[43]

29. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

48. §[44]

30. A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény módosítása

49. §[45]

31. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

50. §[46]

32. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

51. §[47]

33. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

52. §[48]

34. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

53. §[49]

35. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

54. §[50]

36. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

55. §[51]

37. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosítása

56. §[52]

38. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

57. § (1)[53]

(2)[54]

(3)[55]

(4)[56]

(5)[57]

39. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

58. §[58]

40. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

59. §[59]

41. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

60. §[60]

42. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

61. §[61]

43. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

62. §[62]

44. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

63. §[63]

45. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

64. §[64]

46. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

65. §[65]

47. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

66. §[66]

48. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

67. §[67]

49. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

68. §[68]

50. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

69. §[69]

70. §[70]

51. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

71. §[71]

52. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

72. §[72]

53. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

73. §[73]

54. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

74. §[74]

55. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

75. §[75]

56. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

76. §[76]

57. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

77. §[77]

58. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

78. §[78]

59. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

79. §[79]

60. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

80. §[80]

61. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény módosítása

81. §[81]

62. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

82. §[82]

63. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

83. §[83]

64. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

84. §[84]

65. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

85. §[85]

66. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

86. §[86]

HARMADIK RÉSZ

67. Záró rendelkezések

87. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. július 1. napján lép hatályba.

(2) A 83. § (9) és (17) bekezdése 2012. július 2-án lép hatályba.

(3) A 26. § (19), (21) és (23) bekezdése, a 35. § (6) bekezdése, a 43. § (17) és (21) bekezdése, valamint (22) bekezdésének b) és c) pontja, az 57. § (3) bekezdése, a 74. § (7) bekezdése, a 79. § (4) bekezdése, (14) bekezdése és (18) bekezdése, a 80. § (9), (18) és (24) bekezdése, a 90. § (2)-(4) bekezdése 2013. január 1. napján lép hatályba.

(4) A 68. § (2) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.

68. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

88. § (1) E törvény 73. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 75. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 78. §-a az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) E törvény 79. § (1)-(12) bekezdése, valamint (15) és (16) bekezdése, (17) bekezdés a)-c) pontja, továbbá (18) és (19) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése és 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) E törvény 80. § (5)-(13) bekezdése, (19) és (20) bekezdése, (22) bekezdés a) és d) pontja, valamint (23) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

89. § (1) E törvény 19. § és 62. §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 35. §-a a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 859/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 48. §-a a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása az Európai Parlament és a Tanács a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv 20. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 79. § és 80. §-a a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

90. § (1)[87]

(2)[88]

(3)[89]

(4)[90]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi LXXXVI. törvényhez[91]

2. melléklet a 2012. évi LXXXVI. törvényhez[92]

3. melléklet a 2012. évi LXXXVI. törvényhez[93]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCXVI. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCXVI. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[4] Beiktatta a 2013. évi CIII. törvény 9. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[5] Beiktatta a 2013. évi CCLII. törvény 178. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[6] Módosította a 2017. évi CXCVII. törvény 327. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[7] Beiktatta a 2016. évi LXVII. törvény 132. §-a. Hatályos 2016.06.18.

[8] Beiktatta a 2016. évi LXVII. törvény 133. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[9] Beiktatta a 2018. évi CXVI. törvény 15. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[10] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 143. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 90. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére