32008L0073[1]

A Tanács 2008/73/EK irányelve ( 2008. július 15.) az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A TANÁCS 2008/73/EK IRÁNYELVE

(2008. július 15.)

az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

(1)

A közösségi állat-egészségügyi jogszabályok előírják, hogy a szarvasmarha-, sertés-, kecske- és juhfélék gyűjtőállomásainak, a lórendező központoknak, az ilyen állatok kereskedőinek, a baromfitelepeknek, a spermagyűjtő vagy -tároló központoknak, embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoportoknak és bizonyos szerveknek, intézeteknek és központoknak (a továbbiakban: állat-egészségügyi létesítmények) meg kell felelniük bizonyos feltételeknek, és a tagállamoknak hivatalosan engedélyezniük kell számukra egyes élő állatok és az azokból származó termékek, elsősorban pedig az olyan állati genetikai anyagok, mint a sperma, petesejt és embrió Közösségen belüli kereskedelmét.

(2)

A közösségi jogszabályok eltérő eljárásokat írnak elő ezen állat-egészségügyi létesítmények regisztrációjára, jegyzékbe foglalására, valamint a jegyzékek frissítésére, továbbítására és közzétételére. Az eljárások közötti eltérések azonban megnehezítik a jegyzékbe foglalást és a frissítést, és így az illetékes ellenőrző szolgálatok és az érintett gazdasági szereplők számára a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik e jegyzékek használata.

(3)

Ezért ezeket az eljárásokat harmonizálni kell szisztematikusabb, következetesebb és egységesebb szabályokat előírva az eljárás öt fő eleme - vagyis regisztráció, jegyzékbe foglalás, a jegyzékek frissítése, továbbítása és közzététele - tekintetében.

(4)

Emellett, mivel a tagállamok feladata azon feltételek ellenőrzése, melyeknek a különböző állat-egészségügyi létesítményeknek meg kell felelniük annak érdekében, hogy szerepeljenek a jegyzékben, a jegyzékek összeállításának a tagállamok, nem pedig a Bizottság hatáskörébe kell tartoznia.

(5)

A tagállamoknak ezért el kell készíteniük az érintett állat-egészségügyi létesítmények jegyzékét és azt naprakészen kell tartaniuk, hozzáférhetővé téve más tagállamok és a nyilvánosság számára. A jegyzékek mintájának összehangolása és a Közösség naprakész jegyzékeihez való egyszerű hozzáférés biztosítása érdekében a komitológiai eljárás keretében közös kritériumokat kell meghatározni.

(6)

A közösségi szabályok egyértelműsége és egységessége érdekében ezt az új eljárást kell alkalmazni az állattenyésztés területén, különösen a tagállamokban a törzskönyvek vezetésére vagy létrehozására engedélyezett tenyésztői szövetségekre, valamint a tagállamok által a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/428/EGK tanácsi irányelvvel ( 1 ) összhangban a lóversenyekről szolgáltatandó információkra.

(7)

A Közösségben belüli kereskedelemre alkalmazott szabályokhoz hasonlóan a sperma, petesejt és embrió behozatalát oly módon szabályozzák, hogy a harmadik országból származó állat-egészségügyi létesítményeknek az állat-egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében teljesíteniük kelljen bizonyos feltételeket. Ennek megfelelően az ilyen genetikai anyagok Közösségbe irányuló behozatalát csak az érintett harmadik ország illetékes hatósága által a Közösségbe irányuló kivitelre hivatalosan engedélyezett spermagyűjtő vagy -tároló központokból és embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoportoktól engedélyezik a közösségi követelményekkel összhangban, adott esetben közösségi állatorvosi ellenőrzést követően.

(8)

A genetikai anyagok típusától és az érintett fajoktól függően az állat-egészségügyi létesítmények jegyzékének összeállítására és a vonatkozó jegyzékek frissítésére irányuló jelenlegi eljárások eltérnek egymástól, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 2 ) összhangban komitológiai eljárás keretében elfogadott határozatoktól a tagállamokkal folytatott egyszerű konzultációig terjedve.

(9)

A különböző eljárások egymás mellett élése a harmadik országok igazgatási tisztviselői, a mezőgazdasági ágazat és a kereskedők számára zavart és bizonytalanságot okozhat. Mivel a harmadik országok feladata, hogy ellenőrizzék azokat a feltételeket, amelyeket a különféle állat-egészségügyi létesítményeknek teljesíteniük kell annak érdekében, hogy felvegyék őket a közösségi követelményekkel összhangban a Közösségbe irányuló kivitelre engedélyezett létesítmények jegyzékébe, a létesítmények engedélyezésére vonatkozó jelenlegi jogi keretet össze kell hangolni és egyszerűsíteni kell azért, hogy a jegyzékek összeállítása és frissítése ne a Bizottság, hanem a harmadik országok hatáskörébe tartozzon. Fontos biztosítani, hogy az érintett harmadik ország által adott állat-egészségügyi garanciák szintjét mindez ne befolyásolja. Az egyszerűsítési eljárások nem érintik a Bizottság azon jogát, hogy szükség esetén védintézkedéseket hozzon.

(10)

A különböző meglévő eljárásokat tehát olyan eljárásnak kell felváltania, amelynek keretében a Közösségbe irányuló behozatal csak olyan harmadik országokból engedélyezhető, amelyek illetékes hatóságai elkészítik és naprakészen tartják a jegyzékeket, melyeket eljuttatnak a Bizottsághoz. A Bizottságnak tájékoztatnia kell a tagállamokat e jegyzékekről, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára. Ha aggály merül fel a harmadik országok által közölt jegyzékekkel kapcsolatban, a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvvel ( 3 ) összhangban védintézkedéseket kell hozni.

(11)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége és egységessége érdekében az eljárást a harmadik országok azon hatóságaira is alkalmazni kell, amelyeket törzskönyvek, tenyésztési főkönyvek vagy méneskönyvek vezetésére engedélyeztek, a közösségi tenyésztéstechnikai jogszabályokkal összhangban.

(12)

A harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) előírja, hogy amennyiben a harmadik országokból behozott állatokat a Közösség területén található karanténközpontba kell helyezni, e karanténközpontot engedélyezni kell és a karanténközpontok jegyzékét közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közösségi szabályok egyértelműsége és egységessége érdekében egyszerűsített eljárást kell alkalmazni a tagállamokban található karanténközpontok jegyzékének frissítésére is.

(13)

Az állatgyógyászat területén a Bizottság feladata az engedélyezetett nemzeti referencialaboratóriumok és más engedélyezett laboratóriumok jegyzékének összeállítása és frissítése a tagállamok által szolgáltatott információk alapján.

(14)

A közösségi jogszabályokkal összhangban tagállami kérésre és az 1999/468/EK határozattal összhangban komitológiai eljárás keretében elfogadott határozattal vagy a Bizottság javaslatára tanácsi határozattal kell e jegyzékeket módosítani.

(15)

E jegyzékek módosítása azonban gyakran csak formai jellegű, mint például a szóban forgó nemzeti referencialaboratóriumok vagy más engedélyezett laboratóriumok elérhetőségének változásai.

(16)

A jelenlegi gyakorlat szerint - az elfogadandó bizottsági határozatok számának csökkentése érdekében - e laboratóriumok jegyzékét csupán bizonyos időközönként frissítik. E gyakorlat azonban nem biztosítja e jegyzékek gyors frissítését. Ez sértheti a nemzeti referencialaboratóriumok és más engedélyezett laboratóriumok jogállását.

(17)

A tagállamok jelölik ki a nemzeti referencialaboratóriumokat és biztosítják valamennyi szükséges adatot és frissítést, ezért a laboratóriumjegyzékek összeállításának a tagállamok, nem pedig a Bizottság hatáskörébe kell tartoznia. Hasonlóképpen a más engedélyezett laboratóriumok jegyzékei összeállításának is a tagállamok hatáskörébe kell tartoznia.

(18)

A tagállamoknak ezért el kell készíteniük az érintett nemzeti referencialaboratóriumok és egyéb engedélyezett laboratóriumok jegyzékét és naprakészen kell azokat tartaniuk, hozzáférhetővé téve más tagállamok és a nyilvánosság számára. E jegyzékek mintájának összehangolása és a Közösség naprakész jegyzékeihez való egyszerű hozzáférés biztosítása érdekében a komitológiai eljárás keretében közös kritériumokat kell meghatározni.

(19)

Amennyiben azonban e jegyzékek harmadik országokban található engedélyezett laboratóriumra vonatkoznak, továbbra is a Bizottság hatásköre e laboratóriumok jegyzékének összeállítása és közzététele.

(20)

A tagállamok által laboratóriumok engedélyezésére irányuló, a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozattal ( 5 ) összhangban benyújtott kérelmekkel kapcsolatban bármilyen zavar elkerülése érdekében ezen irányelvben átmeneti intézkedéseket kell előírni.

(21)

A szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy a Közösségen belüli kereskedelmi forgalomban tenyésztésre és termelésre szánt szarvasmarhaféléknek hivatalosan gümőkórmentesnek minősített állományból kell származniuk, a hathetesnél idősebb állatoknak pedig negatív eredményt kellett adniuk egy intradermális tuberkulinpróbában, melyet a származási állomány elhagyása előtt 30 nappal végeztek el. Néhány tagállamban a hagyományos termelői és kereskedelmi gyakorlatok miatt nehézségekbe ütközött ennek a mozgatás előtti vizsgálatnak a végrehajtása. Rendelkezni kell ezért arról, hogy az intradermális tuberkulinpróbát a származási gazdaságtól eltérő, komitológiai eljárás keretében meghatározandó helyen is el lehessen végezni.

(22)

Továbbá a 64/432/EGK irányelv bizonyos tisztán technikai jellegű - például az állat-egészségügyi vizsgálatokkal, a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jegyzékével vagy az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos - mellékleteit komitológiai eljárás útján kell módosítani a tudományos eredmények gyors figyelembevételének lehetővé tétele céljából. A "betegségtől mentes" minősítés részletes feltételeit meghatározó, a Közösségen belüli kereskedelemre hatást gyakorló mellékletek módosításának jogát azonban a Tanács számára kell fenntartani.

(23)

A kilencvenes évek eleje óta technológiai és tudományos fejlődés történt a genetikai anyagok gyűjtése és előállítása terén. A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában említett külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) nem került frissítésre e fejlődés és az OIE új előírásainak figyelembevétele céljából. Helyénvaló ezért módosítani az említett irányelvet, és alkalmazási körét kiegészíteni a juh-, kecske-, ló- és sertésféléktől eltérő állatokból származó genetikai anyagok kereskedelmére és behozatalára vonatkozó rendelkezésekkel. Az e területre vonatkozó részletes, harmonizált szabályok kidolgozásáig továbbá a tagállamok nemzeti szabályokat alkalmazhatnak. A tagállamok ehhez hasonlóan nemzeti szabályokat alkalmazhatnak a fenti irányelv hatálya alá tartozó állatok behozatalára vonatkozó részletes, harmonizált szabályok kidolgozásáig is.

(24)

A Tanácsnak a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás ( 8 ) 34. pontjával összhangban ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(25)

Ennek megfelelően módosítani kell a 64/432/EGK, 77/504/EGK ( 9 ), 88/407/EGK ( 10 ), 88/661/EGK ( 11 ), 89/361/EGK ( 12 ), 89/556/EGK ( 13 ), 90/426/EGK ( 14 ), 90/427/EGK ( 15 ), 90/428/EGK, 90/429/EGK ( 16 ), 90/539/EGK ( 17 ), 91/68/EGK ( 18 ), 91/496/EGK, 92/35/EGK ( 19 ), 92/65/EGK, 92/66/EGK ( 20 ), 92/119/EGK ( 21 ) és 94/28/EK ( 22 ), 2000/75/EK ( 23 ) tanácsi irányelvet, a 2000/258/EK tanácsi határozatot, valamint a 2001/89/EK ( 24 ), 2002/60/EK ( 25 ) és a 2005/94/EK ( 26 ) tanácsi irányelvet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv módosítása

A 64/432/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 6. cikk (2) bekezdése a) pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"hivatalosan gümőkórmentesnek minősített állományból kell származniuk, a hathetesnél idősebb állatoknak pedig negatív eredményt kellett adniuk egy intradermális tuberkulinpróbában, melyet a B. melléklet 2.2. pontja rendelkezéseinek megfelelő módon végeztek el a származási állomány elhagyása előtt 30 nappal vagy egy, a 17. cikkben említett eljárással összhangban meghatározandó helyen és feltételek mellett.";

2. az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

A tagállamok kijelölik az A-D. mellékletben említett szabványok és diagnosztikai módszerek koordinálásáért felelős állami intézeteket, nemzeti referencialaboratóriumokat vagy hivatalos intézeteket. A tagállamok ezekről naprakész jegyzékeket vezetnek és azokat elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az említett állami intézetek, nemzeti referencialaboratóriumok vagy hivatalos intézetek feladatait és hatásköreit a B. és C. melléklet, valamint a D. melléklet II. fejezete tartalmazza.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 17. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. a 11. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az illetékes hatóság engedélyszámot ad minden egyes engedélyezett gyűjtőállomásnak. A gyűjtőállomások engedélyezése korlátozódhat bizonyos fajokra, tenyésztésre és termelésre szánt állatokra vagy vágásra szánt állatokra.

Az illetékes hatóság összeállítja és naprakészen tartja az engedélyezett gyűjtőállomások, valamint azok engedélyezési számának listáját, és elérhetővé teszik azokat a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

4. a 13. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(5) A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az engedélyezett kereskedők és az általuk a kereskedelemmel összefüggésben használt, nyilvántartásba vett létesítmények, valamint a kereskedők engedélyezési számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(6) Az 5. cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

5. a 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

Az A. és D. (I. fejezet) mellékletet a Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel módosítja, különös tekintettel azoknak a technikai és tudományos eredményekhez történő hozzáigazítására.

A B., C., D. (II. fejezet), E. és F. mellékletet a Bizottság módosítja a 17. cikkben említett eljárásnak megfelelően.";

6. a B. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1. Feladatok és hatáskörök

Tagállamukban a 6a. cikkel összhangban kijelölt állami intézetek, nemzeti referencialaboratóriumok vagy hivatalos intézetek felelősek a tuberkulinok, illetve reagensek 2. és 3. pontban említett hatósági vizsgálatáért annak biztosítása céljából, hogy valamennyi ilyen tuberkulin és reagens megfeleljen a 2.1., illetve a 3. pontban említett szabványoknak.";

b) a 4.2. pontot el kell hagyni;

7. a C. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 4.1. pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A 6a. cikkel összhangban kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok a következőkért felelősek:";

b) a 4.2. pontot el kell hagyni;

8. A D. melléklet II.A. fejezetének 2. és 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. A 6a. cikkel összhangban az enzootiás szarvasmarha-leukózis vizsgálatához szükséges diagnosztikai szabványok és módszerek összehangolása érdekében kijelölt állami intézetek, nemzeti referencialaboratóriumok vagy hivatalos intézetek felelősek a laboratórium standard munkaantigénjének a Dán Műszaki Egyetem nemzeti állat-egészségügyi intézete (National Veterinary Institute, Technical University of Denmark) által biztosított hivatalos EK-szabványszérummal (EI szérum) szembeni hitelesítéséért.

3. A laboratóriumban használt standard antigéneket évente legalább egyszer be kell nyújtani a 6a. cikkel összhangban kijelölt állami intézetek, nemzeti referencialaboratóriumok vagy hivatalos intézetek számára a hivatalos EK-szabványszérummal szembeni vizsgálat céljából. E szabványosítás mellett az alkalmazott antigén a B. szakaszban ismertetett módszer szerint is hitelesíthető."

2. cikk

A 77/504/EGK irányelv módosítása

A 77/504/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

(1) A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a törzskönyvek vezetésére vagy létrehozására hivatalosan elismert, az 1. cikk b) pontjában említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(2) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni."

3. cikk

A 88/407/EGK irányelv módosítása

A 88/407/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Valamennyi spermagyűjtő vagy spermatároló központot és állomást nyilvántartásba kell venni, amely során valamennyi központ és állomás egy állat-egészségügyi nyilvántartási számot kap. A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a spermagyűjtő és spermatároló központok és állomások, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

2. a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

(1) A tagállamok csak olyan sperma behozatalát engedélyezik, amely a 8. cikkben említett listán szereplő harmadik országok egyikében található spermagyűjtő vagy spermatároló központból és állomásról származik, amely esetében az érintett harmadik ország illetékes hatósága garanciákat tud biztosítani az alábbi feltételek teljesülésére:

a) megfelel a következőknek:

i. a spermagyűjtő vagy spermatároló központok és állomások engedélyezésének az A. melléklet I. fejezetében meghatározott feltételei;

ii. e központoknak és állomásoknak a II. fejezetben meghatározott felügyeletével kapcsolatos feltételek;

b) a harmadik ország illetékes hatósága hivatalosan engedélyezte számára a Közösségbe irányuló kivitelt;

c) a központ állatorvosának felügyelete alatt áll;

d) évente legalább kétszer átesik a harmadik ország hatósági állatorvosa által végzett ellenőrzésen.

(2) A Bizottsággal közölni kell a 8. cikkben említett jegyzéken szereplő harmadik ország illetékes hatósága által az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban engedélyezett spermagyűjtő vagy spermatároló központok és állomások jegyzékét, amelyekből sperma szállítható a Közösségbe.

A spermagyűjtő vagy spermatároló központ és állomás engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet a harmadik ország illetékes hatóságától e bekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

A 97/78/EK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni elsősorban a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések szervezése és nyomon követése vonatkozásában, valamint az említett irányelv 22. cikkében említett eljárással összhangban alkalmazandó védintézkedések tekintetében."

4. cikk

A 88/661/EGK irányelv módosítása

A 88/661/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az 1. cikk c) pontjának első francia bekezdésében említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

2. az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"7a. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az 1. cikk d) pontjának első francia bekezdésében említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni."

5. cikk

A 89/361/EGK irányelv módosítása

A 89/361/EGK irányelv 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a törzskönyvek vezetésére vagy létrehozására hivatalosan elismert, a 2. cikk b) pontjának első francia bekezdésében említett azon szervek jegyzékét, amelyek megfelelnek a 4. cikk első francia bekezdésével összhangban meghatározott kritériumoknak, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 8. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni."

6. cikk

A 89/556/EGK irányelv módosítása

A 89/556/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 5. cikk (2) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az egyes érintett tagállamok illetékes hatóságai nyilvántartásba veszik az embriógyűjtő munkacsoportokat, és állat-egészségügyi nyilvántartási számmal látják el őket.

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az embriógyűjtő munkacsoportok, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

2. a 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

(1) A tagállamok csak olyan embrió behozatalát engedélyezik, amely a 7. cikkben említett listán szereplő harmadik országok egyikében található embriógyűjtő vagy embrió-előállító munkacsoporttól származik, amely esetében az érintett harmadik ország illetékes hatósága garanciákat tud biztosítani az alábbi feltételek teljesülésére:

a) megfelel a következőknek:

i. az embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok engedélyezésének az A. melléklet I. fejezetében meghatározott feltételei;

ii. az e munkacsoportok által történő embriógyűjtésre, -feldolgozásra, -tárolásra és -szállításra vonatkozó, az említett melléklet II. fejezetében meghatározott feltételek;

b) a harmadik ország illetékes hatósága hivatalosan engedélyezte számára a Közösségbe irányuló kivitelt;

c) évente legalább kétszer átesik a harmadik ország hatósági állatorvosa által végzett ellenőrzésen.

(2) A Bizottsággal közölni kell a 7. cikkben említett listán szereplő harmadik ország illetékes hatósága által az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban engedélyezett embriógyűjtő vagy embrió-előállító munkacsoportok jegyzékét, amelyekből embrió szállítható a Közösségbe.

Az embriógyűjtő vagy embrió-előállító munkacsoport engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet az érintett harmadik ország illetékes hatóságától e bekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A 97/78/EK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni elsősorban a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések szervezése és nyomon követése vonatkozásában, valamint az említett irányelv 22. cikkében említett eljárással összhangban alkalmazandó védintézkedések tekintetében."

7. cikk

A 90/426/EGK irányelv módosítása

A 90/426/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A lóféléket a lehető legrövidebb idő alatt, a szállítást végző tagállam által meghatározott időközönként fertőtlenítőszerrel rendszeresen tisztított és fertőtlenített járművekkel vagy konténerekben, akár közvetlenül, akár a 64/432/EGK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének o) pontjában "gyűjtőállomásként" meghatározott, jóváhagyott piacon, illetve rendező központon keresztül kell elszállítani a származási gazdaságból a rendeltetési helyig. A járműveket úgy kell megtervezni, hogy azokból a lófélék ürüléke, alma és takarmánya a szállítás ideje alatt ne juthasson ki. A szállítást oly módon kell elvégezni, hogy az biztosítsa a lófélék egészségének és jólétének megfelelő védelmét."

8. cikk

A 90/427/EGK irányelv módosítása

A 90/427/EGK irányelv 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a méneskönyvek vezetésére vagy létrehozására a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott feltételek alapján jóváhagyott vagy elismert, a 2. cikk c) pontjának első francia bekezdésében említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 10. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni."

9. cikk

A 90/428/EGK irányelv módosítása

A 90/428/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Mindazonáltal,

- a 3. cikkben említett kötelezettségek nem érintik:

a) azon versenyeket, amelyeket külön méneskönyvben jegyzett lófélék részére fajta javítása céljából szerveznek;

b) azon regionális versenyeket, amelyeket lófélék kiválasztására szerveznek;

c) a történelmi és hagyományos események szervezését.

- Azon tagállamoknak, amelyek élni kívánnak e lehetőségekkel, szándékukról és annak indokolásáról előzetesen tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a nyilvánosságot.

- minden egyes verseny vagy versenytípus esetén a tagállamok jogosultak az e célra hivatalosan engedélyezett vagy elismert testület révén az (1) bekezdés c) pontjában említett pénzdíj, illetve haszon adott százalékát a tenyésztés biztosítására, fejlesztésére és javítására fordítani.

- Ez a százalék nem haladhatja meg az 1993-as arány 20 %-át.

- Ezen alapoknak az érintett tagállamban való elosztására vonatkozó kritériumokat elérhetővé kell tenni a többi tagállam és a nyilvánosság számára."

10. cikk

A 90/429/EGK irányelv módosítása

A 90/429/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Valamennyi spermagyűjtő központot nyilvántartásba kell venni, amely során valamennyi központ állat-egészségügyi nyilvántartási számot kap.

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a spermagyűjtő központok, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

2. a 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

(1) A tagállamok csak olyan sperma behozatalát engedélyezik, amely a 7. cikkben említett jegyzéken szereplő harmadik országok egyikében található spermagyűjtő központból származik, amely esetében az érintett harmadik ország illetékes hatósága garanciákat tud biztosítani az alábbi feltételek teljesülésére:

a) megfelel a következőknek:

i. a spermagyűjtő központok jóváhagyásának az A. melléklet I. fejezetében meghatározott feltételei;

ii. e központoknak a II. fejezetben meghatározott felügyeletével kapcsolatos feltételek;

b) a harmadik ország illetékes hatósága hivatalosan engedélyezte számára a Közösségbe irányuló kivitelt;

c) a központ állatorvosának felügyelete alatt áll;

d) évente legalább kétszer átesik az érintett harmadik ország hatósági állatorvosa által végzett ellenőrzésen.

(2) A Bizottsággal közölni kell a 7. cikkben említett jegyzéken szereplő harmadik ország illetékes hatósága által az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban engedélyezett spermagyűjtő központok jegyzékét, amelyekből sperma szállítható a Közösségbe.

A spermagyűjtő központ engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet az érintett harmadik ország illetékes hatóságától e bekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. a 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 97/78/EK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni elsősorban a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések szervezése és nyomon követése vonatkozásában, valamint az említett irányelv 22. cikkében említett eljárással összhangban alkalmazandó védintézkedések tekintetében."

11. cikk

A 90/539/EGK irányelv módosítása

A 90/539/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Valamennyi tagállam kijelöl egy nemzeti referencialaboratóriumot, amely felelős az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai módszerek összehangolásáért és a területén található engedélyezett laboratóriumok használatáért.

A tagállamok a nemzeti referencialaboratóriumok részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

2. az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban engedélyezett telepek, valamint azok megkülönböztető számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 32. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. az 1. pontot el kell hagyni;

ii. a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. A madárbetegségeknek a 4. cikkel összhangban kijelölt nemzeti referencialaboratóriumai felelősek az egyes tagállamokban az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai módszerek összehangolásáért. E célból:

a) ellátják a regisztrált laboratóriumokat a diagnosztikai vizsgálatok számára szükséges reagensekkel;

b) folyamatosan ellenőrzik az azon laboratóriumok által használt valamennyi reagens minőségét, amelyek számára engedélyezték az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai vizsgálatok elvégzését;

c) rendszeresen összehasonlító vizsgálatokat végeznek."

12. cikk

A 91/68/EGK irányelv módosítása

A 91/68/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 8a. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az illetékes hatóság engedélyszámot ad minden egyes engedélyezett gyűjtőállomásnak. Az engedélyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó egy vagy több állatfajra vagy a tenyésztésre, hizlalásra, illetve vágásra szánt állatokra lehet korlátozni.

Az illetékes hatóság összeállítja és naprakészen tartja az engedélyezett gyűjtőállomások, valamint azok egyedi engedélyszámának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

2. a 8b. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az engedélyezett kereskedők és az általuk a kereskedelemmel összefüggésben használt, nyilvántartásba vett létesítmények, valamint a kereskedők engedélyszámnak jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e bekezdés egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni."

13. cikk

A 91/496/EGK irányelv módosítása

A 91/496/EGK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4)

a) A karanténközpontok (1) bekezdés első francia bekezdésében említett jegyzékének jóváhagyásakor és későbbi módosításakor a 22. cikkben megállapított eljárást kell követni. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi e karanténközpontok jegyzékét és annak minden későbbi módosítását.

b) Az (1) bekezdés második francia bekezdésében és a (2) bekezdés első francia bekezdésében említett, a B. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő karanténközpontokat a tagállamok engedélyezik, és valamennyi központ engedélyezési számot kap. A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az engedélyezett karanténközpontok, valamint azok engedélyezési számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára. A karanténközpontokat a 19. cikkben előírtaknak megfelelően ellenőrizni kell.

Az ezen albekezdés egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 22. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni."

14. cikk

A 92/35/EGK irányelv módosítása

A 92/35/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

(1) A tagállamok kijelölik azt a nemzeti laboratóriumot, amely az ezen irányelvben előírt laboratóriumi vizsgálatokat végzi, és e laboratórium részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e bekezdés egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 19. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti laboratóriumok hatáskörét és feladatait az I. melléklet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti laboratóriumok kapcsolatot tartanak a 15. cikkben említett közösségi referencialaboratóriummal.";

2. az I. melléklet A. szakaszát el kell hagyni.

15. cikk

A 92/65/EGK irányelv módosítása

A 92/65/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy - a 21. és 23. cikk végrehajtása során hozott határozatok sérelme nélkül - csak a (2), (3), (4) és (5) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelő sperma, petesejt és embrió kerülhet kereskedelmi forgalomba.

(2) A juh, kecske és lófajok spermájának - a bizonyos különös fajták törzskönyvébe történő felvétele során betartandó követelmények sérelme nélkül - az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- mesterséges termékenyítés céljára történő gyűjtése, kezelése és tárolása egészségügyi szempontok alapján a D. melléklet I. fejezetének megfelelően engedélyezett központban történt, vagy - juh és kecske esetében - a fentiektől eltérően, a 91/68/EGK irányelv követelményeinek megfelelő gazdaságban,

- a D. melléklet II. fejezetében leírt feltételeknek megfelelő állatoktól származik,

- gyűjtése, kezelése, tartósítása, tárolása és szállítása a D. melléklet III. fejezetének megfelelően történt,

- egy másik tagállamba történő szállítás során a 26. cikkben említett eljárásnak megfelelően megállapított mintának megfelelő egészségügyi bizonyítvány kíséri.

(3) A juh-, kecske-, ló- és sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

- azokat a D. melléklet IV. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelő nőivarú donor állatokból az érintett tagállam illetékes hatósága által engedélyezett embriógyűjtő munkacsoport távolította el vagy embrió-előállító munkacsoport állította elő, amely megfelel a D. melléklet I. fejezetében a 26. cikkben említett eljárással összhangban meghatározandó feltételeknek,

- megfelelően felszerelt laboratóriumban való gyűjtésük, kezelésük és tartósításuk, valamint tárolásuk és szállításuk a D. melléklet III. fejezetének megfelelően történt,

- egy másik tagállamba történő szállítás során a 26. cikkben említett eljárásnak megfelelően megállapított mintának megfelelő egészségügyi bizonyítvány kíséri.

A donor nőstényállatok megtermékenyítéséhez használt juh-, kecske- és lóspermának meg kell felelnie a (2) bekezdés rendelkezéseinek, illetve - sertések estében - a 90/429/EGK irányelv rendelkezéseinek.

A 26. cikkben említett eljárásnak megfelelően egyéb kiegészítő biztosítékokat is meg lehet határozni.

(4) Az érintett tagállam illetékes hatósága nyilvántartásba veszi a (2) bekezdés első francia bekezdésében említett engedélyezett központokat és a (3) bekezdés első francia bekezdésében említett engedélyezett munkacsoportokat, és valamennyi központ és munkacsoport állat-egészségügyi nyilvántartási számot kap.

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az említett engedélyezett központok és munkacsoportok, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e bekezdés egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 26. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A (2) és (3) bekezdésben nem említett fajok spermájára, petesejtjeire és embriójaira alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket és egészségügyibizonyítvány-mintákat a 26. cikkben említett eljárással összhangban kell meghatározni.

Az ilyen sperma, petesejt és embrió kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és egészségügyibizonyítvány-minták meghatározásáig továbbra is a nemzeti szabályokat kell alkalmazni.";

2. a 13. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) Az illetékes hatóság nyilvántartásba veszi valamennyi engedélyezett szervezetet, intézményt és központot, és engedélyezési számmal látja el őket.

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az engedélyezett szervezetek, intézmények és központok, valamint azok engedélyezési számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e pont egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 26. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. a 17. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az 1. cikkben említett állatok, spermák, petesejtek és embriók csak abban az esetben képezhetik a Közösségbe irányuló behozatal tárgyát, amennyiben megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) a (3) bekezdés a) pontjával összhangban összeállított jegyzékben szereplő harmadik országból kell származniuk;

b) a 26. cikkben említett eljárással összhangban megállapított mintának megfelelő egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amelyet az exportáló állam illetékes hatósága aláírt, igazolva, hogy:

i. az állatok

- megfelelnek a kiegészítő feltételeknek vagy a (4) bekezdésben említettekkel egyenértékű biztosítékokat nyújtanak, és

- legalább a C. mellékletben foglaltakkal egyenértékű biztosítékokat nyújtó engedélyezett központokból, szervezetekből, intézményekből származnak;

ii. a spermák, petesejtek és embriók legalább a D. melléklet I. fejezetében a 26. cikkben említett eljárással összhangban meghatározandókkal egyenértékű biztosítékokat nyújtó, engedélyezett gyűjtő- és tárolóközpontokból vagy embriógyűjtő és -előállító munkacsoportoktól származnak.

A harmadik országok jegyzékének, a b) pontban felsorolt engedélyezett létesítményeknek, az a) és b) pontban említett állat-egészségügyi követelményeknek és egészségügyibizonyítvány-mintáknak a meghatározásáig továbbra is a nemzeti szabályokat kell alkalmazni, amennyiben azok nem kevésbé szigorúak a II. fejezetben előírtaknál.

(3) A következőket kell megállapítani:

a) a 26. cikkben említett eljárással összhangban azon harmadik országok, vagy harmadik országok azon részeinek jegyzéke, amelyek a II. fejezetben meghatározottakkal egyenértékű biztosítékokat képesek nyújtani a tagállamoknak és a Bizottságnak az állatok, spermák, petesejtek és embriók vonatkozásában;

b) e ponttal összhangban a 11. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében, valamint ugyanazon cikk (3) bekezdésének első francia bekezdésében említett azon engedélyezett központok és munkacsoportok jegyzéke, amelyek az e bekezdés a) pontjában említett jegyzékben szereplő harmadik országok egyikében találhatók, és amelyekre az illetékes hatóság képes a 11. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt garanciákat nyújtani.

Az első albekezdésben említett engedélyezett központok és munkacsoportok jegyzékét, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számát közölni kell a Bizottsággal.

A központok vagy munkacsoportok engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg a 11. cikk (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet a harmadik ország illetékes hatóságától a második és harmadik albekezdéssel összhangban megkap, és tájékoztatás céljából elérhetővé teszi azokat a nyilvánosság számára.

Az e pont egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 26. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni;

c) a 26. cikkben említett eljárással összhangban a specifikus állat-egészségügyi követelmények - különös tekintettel a Közösségnek az egyes, egzotikusnak számító betegségektől történő védelmére - vagy az ezen irányelv által előírtakkal egyenértékű biztosítékok.

A harmadik országok részére megállapított specifikus követelmények és egyenértékű garanciák nem lehetnek kevésbé szigorúak a II. fejezetben előírtaknál.";

4. a 20. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 97/78/EK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni elsősorban a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések szervezése és nyomon követése vonatkozásában, valamint az említett irányelv 22. cikkében említett eljárással összhangban alkalmazandó védintézkedések tekintetében."

16. cikk

A 92/66/EGK irányelv módosítása

A 92/66/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 14. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti laboratóriumok felelősek a diagnosztikai szabványok és módszerek, valamint a reagensek használatának és a vakcinák vizsgálatának összehangolásáért.";

b) a (3) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett nemzeti laboratóriumok felelősek a tagállam valamennyi, a Newcastle-betegség diagnosztizálásával foglalkozó laboratóriumában megállapított szabványok és diagnosztikai módszerek összehangolásáért. E célból:";

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) bekezdésben említett nemzeti laboratóriumok kapcsolatot tartanak a 15. cikkben említett közösségi referencialaboratóriummal.

(5) A tagállamok fenntartják az (1) bekezdésben említett nemzeti laboratóriumok vagy intézetek naprakész jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e bekezdés egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

2. a IV. mellékletet el kell hagyni.

17. cikk

A 92/119/EGK irányelv módosítása

A 92/119/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 17. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamok fenntartják az (1) bekezdésben említett nemzeti laboratóriumok naprakész jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

2. a II. melléklet 5. pontját el kell hagyni.

18. cikk

A 94/28/EK irányelv módosítása

A 94/28/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az érintett fajok és/vagy fajták vonatkozásában az ezen irányelv alkalmazásában a harmadik ország illetékes hatósága által engedélyezett szervek jegyzékét közölni kell a Bizottsággal.

A szerv engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet az érintett harmadik ország illetékes hatóságától a második albekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.";

b) a (2) bekezdés a) pontját el kell hagyni;

c) a (3) bekezdést el kell hagyni;

2. a 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 3. cikk (2) bekezdése b) pontjának súlyos megsértése esetén - különösen tekintettel az e cikk első bekezdésében említett helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos megállapításokra - a 12. cikkben említett eljárással összhangban intézkedéseket lehet elfogadni az 1. cikk (1) bekezdésében említett állatok, sperma, petesejt és embrió behozatalának felfüggesztése céljából."

19. cikk

A 2000/75/EK irányelv módosítása

A 2000/75/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

(1) A tagállamok kijelölik azt a nemzeti laboratóriumot, amely felelős az ezen irányelvben előírt laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséért, és e laboratórium részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti laboratóriumok feladatait az I. melléklet határozza meg.

(3) Az e cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti laboratóriumok kapcsolatot tartanak a 16. cikkben említett közösségi referencialaboratóriummal.";

2. az I. melléklet A. szakaszát el kell hagyni.

20. cikk

A 2000/258/EK határozat módosítása

A 2000/258/EK határozat a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

(1) Ha egy tagállam kérelmező laboratóriumának értékelése kedvező - amit az AFSSA (Nancy) dokumentációja is alátámaszt -, ennek alapján a tagállam illetékes hatósága engedélyezheti a kérelmező laboratórium számára a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzését.

A tagállamok elkészítik és naprakészen tartják az általuk engedélyezett laboratóriumok jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(2) Ha egy harmadik ország kérelmező laboratóriumának értékelése kedvező - amit az AFSSA (Nancy) dokumentációja is alátámaszt -, ennek alapján, valamint a harmadik országbeli kérelmező laboratórium származási országának illetékes hatósága által az engedélyezés céljából benyújtott kérelmet követően az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezni kell a kérelmező laboratórium számára a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzését.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.";

3. az I. és II. melléklet helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

21. cikk

A 2001/89/EK irányelv módosítása

A 2001/89/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a nemzeti laboratórium felelős a tagállamok diagnosztikai szabványainak és módszereinek koordinálásáért a III. melléklet rendelkezéseivel összhangban.

A tagállamok nemzeti laboratóriumuk részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó módon elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

2. a III. melléklet a következőképpen módosul:

a) a cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"A klasszikus sertéspestissel foglalkozó nemzeti laboratóriumok feladatai";

b) az 1. pontot el kell hagyni.

22. cikk

A 2002/60/EK irányelv módosítása

A 2002/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 18. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a nemzeti laboratórium felelős a tagállamok diagnosztikai szabványainak és módszereinek koordinálásáért a IV. melléklettel összhangban.

A tagállamok nemzeti laboratóriumuk részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó módon elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.";

2. a IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) a cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"Az afrikai sertéspestissel foglalkozó nemzeti laboratóriumok feladatai";

b) az 1. pontot el kell hagyni.

23. cikk

A 2005/94/EK irányelv módosítása

A 2005/94/EK irányelv 51. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok kijelölik nemzeti referencialaboratóriumukat, és annak részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó módon elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára."

23a. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 23b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban átmeneti rendelkezések fogadhatók el.

23b. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 27 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

24. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. január 1-jéig megfeleljenek. A tagállamok a Bizottság számára haladéktalanul megküldik az említett rendelkezések szövegét.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1-jétől kezdődően alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

25. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) és (5) bekezdése, a 7. cikk, valamint a 23a. és 23b. cikk kivételével 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

26. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

AFSSA, Nancy

Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

France

II. MELLÉKLET

A veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet:

- koordinálja a veszettség ellen vakcinázott húsevő állatokra vonatkozó szerológiai titrálási módszerek létrehozását, továbbfejlesztését és szabványosítását,

- értékelést nyújt azokról a tagállami laboratóriumokról, melyek az első francia bekezdésben említett szerológiai titrálások elvégzése érdekében kérelmet nyújtottak be; az értékelés eredményeit meg kell küldeni a kérelmező laboratóriumnak és a tagállam illetékes hatóágainak, ha az eredményt a jóváhagyás céljára kedvezőnek találták,

- értékelést nyújt azokról a harmadik országbeli laboratóriumokról, melyek az első francia bekezdésben említett szerológiai titrálások elvégzése érdekében kérelmet nyújtottak be; az értékelés eredményeit meg kell küldeni a kérelmező laboratóriumnak és a Bizottságnak, ha az eredményt a jóváhagyás céljára kedvezőnek találták,

- hasznos információkkal szolgál az elemzési módszerekről és összehasonlító vizsgálatokról e laboratóriumok számára, és személyzetük részére szakképzési célokat szolgáló találkozókat és továbbképző tanfolyamokat szervez,

- laboratóriumok közötti alkalmassági vizsgákat szervez (szakmai vizsgák),

- tudományos és technikai segítséget nyújt a Bizottságnak és az illetékes hatóságoknak az e mellékletben említett kérdésekben, különösen abban az esetben, ha nincs egyetértés a szerológiai titrálások eredményét illetően."

( 1 ) HL L 224., 1990.8.18., 60. o.

( 2 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 3 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 5 ) HL L 79., 2000.3.30., 40. o. A legutóbb a 2003/60/EK bizottsági határozattal (HL L 23., 2003.1.28., 30. o.) módosított határozat.

( 6 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.; helyesbített változat: HL C 4., 2004.1.8., 7. o.

( 9 ) HL L 206., 1977.8.12., 8. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

( 10 ) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2008/120/EK bizottsági határozattal (HL L 42., 2008.2.16., 63. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 382., 1988.12.31., 36. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

( 12 ) HL L 153., 1989.6.6., 30. o.

( 13 ) HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

( 14 ) HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 15 ) HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

( 16 ) HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

( 17 ) HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal módosított irányelv.

( 18 ) HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 19 ) HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal módosított irányelv.

( 20 ) HL L 260., 1992.9.5., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 21 ) HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2007/10/EK bizottsági irányelvvel (HL L 63., 2007.3.1., 24. o.) módosított irányelv.

( 22 ) HL L 178., 1994.7.12., 66. o.

( 23 ) HL L 327., 2000.12.22., 74. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal módosított irányelv.

( 24 ) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal módosított irányelv.

( 25 ) HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal módosított irányelv.

( 26 ) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

( 27 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0073 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0073&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0073-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0073-20080903&locale=hu

Tartalomjegyzék