86/1987. (XII. 29.) MT rendelet

az 1960 előtt kibocsátott kormányszintű jogszabályok rendezéséről

1. § Az 1960 előtt kibocsátott hatályos kormány- illetőleg minisztertanácsi rendeletek és határozatok felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.

2. § A mellékletben fel nem sorolt, 1960. január 1-je előtt kibocsátott kormány-, illetőleg minisztertanácsi rendeletek és határozatok hatályukat vesztik.

3. § Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 86/1987. (XII. 29.) MT rendelethez[1]

Az 1960. január 1-je előtt kibocsátott hatályos kormány-, illetőleg minisztertanácsi rendeletek és határozatok a következők:

RENDELETEK

1945

200/1945. (III. 17.) ME rendelet a zsidótörvények és rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

526/1945. (III. 17.) ME rendelet az ország területi változásaira vonatkozó törvények hatályon kívül helyezése tárgyában.

1.390/1945. (V. 1.) ME rendelet a nemzeti, felszabadulási és munka ünnepe napjának meghirdetése tárgyában.

4.780/1945. (VII. 15.) ME rendelet a közforgalmú magánvasutak megváltásáról és az évjáradékok ellenében megváltott helyi érdekű vasutak követeléseinek kiegyenlítéséről.

6.220/1945. (VIII. 11.) ME rendelet egyes váltókon alapuló keresetek és visszkeresetek elévülési idejének, valamint a jelzálogi ranghely előzetes biztosítására vonatkozó feljegyzés hatályának meghosszabbítása tárgyában.

7.200/1945. (IX. 19.) ME rendelet a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban szerzett érdemek elismeréséről.

11700/1945. (XII. 23.) ME rendelet a magyarországi német vagyonnak a Szovjetunió részére való átadásáról.

1946

690/1946. (I. 24.) ME rendelet egyes külföldi részvénytársaságok és külföldi szövetkezetek belföldi képviselőinek a cégjegyzékbe visszajegyzése tárgyában.

1.180/1946. (II. 8.) ME rendelet a cégszövegek és cégjegyzés módjának megváltoztatása céljából tartandó részvénytársasági közgyűlések engedélyezése és a korábbi cégszövegeknek a kereskedelmi cégjegyzékbe bejegyzése tárgyában.

4.730/1946. (V. 4.) ME rendelet a Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság alapszabályairól.

4.740/1946. (V. 4.) ME rendelet a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság alapszabályairól.

4.790/1946. (V. 3.) ME rendelet a semmisnek nyilvánított értékpapíroknak megfelelő új értékpapírok kiszolgáltatása tárgyában.

5.950/1946. (V. 28.) ME rendelet a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó egyes jogszabályok hatálya alá tartozott magyar állampolgárok külföldre hurcolt javai tárgyában.

6.280/1946. (VI. 2.) ME rendelet a magyarországi német vagyonnak a Szovjetunió részére való átadásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában.

7.880/1946. (VII. 12.) ME rendelet a nyilasok vagy németek által nyugatra hurcolt köz- és magánvagyon kötelező bejelentése tárgyában.

8.150/1946. (VII. 18.) ME rendelet magyar állampolgárok rendelkezésére álló jogellenesen elvont egyes külföldi javak tárgyában.

9.000/1946. (VII. 28.) ME rendelet a forintérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről.

9.9040/1946. (VIII. 2.) ME rendelet a német tulajdonban volt részvényeknek a Szovjetunió részére való kiszolgáltatása tárgyában.

10 000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet az 1946. évi XV. törvénybe iktatott, a magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozása tárgyában.

10.490/1946. (IX. 10.) ME rendelet a magyar állampolgárok rendelkezése alól külföldön jogellenesen elvont egyes javak kötelező bejelentése tárgyában.

1947

3.200/1947. (III. 9.) ME rendelet a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményének enyhítéséről szóló 1946. évi XXV. törvény végrehajtása tárgyában.

5.300/1947. (IV. 27.) ME rendelet a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában létrejött, s az 1946. évi XV. törvénnyel az ország törvényei közé iktatott egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdések ideiglenes rendezése tárgyában.

6.250/1947. (V. 25.) ME rendelet a magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 10 000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet 6. §-ának kiegészítése tárgyában.

9.370/1947. (VIII. 7.) Korm. rendelet egyes állatorvosi oklevelek másolatai helyett bizonyítványok kiállításáról.

10.540/1947. (VIII. 30.) Korm. rendelet a német tulajdonban volt részvényeknek a Szovjetunió részére való kiszolgáltatása tárgyában 9040/1946. (VIII. 2.) ME alatt kibocsátott rendelet hatálya alá eső részvénytársaságok egyes jogviszonyainak szabályozása tárgyában.

10.560/1947. (VIII. 30.) Korm. rendelet az elhagyott javak kormánybiztossága tevékenységéből eredő követelések érvényesítésének felfüggesztésének tárgyában.

11.330/1947. (X. 19.) Korm. rendelet a felszabadulás, illetőleg az 1946. évi július hó 28. napja előtt keletkezett egyes követelések érvényesítésének korlátozásának tárgyában.

11.530/1947. (X. 19.) Korm. rendelet a volt Budapest székesfővárosi községi, valamint a bajai állami középfokú kertészeti tanintézet által kiállított kertészeti képesítő bizonyítvány képesítő erejének megállapítása tárgyában.

11.800/1947. (X. 15.) Korm. rendelet a párizsi békeszerződés életbelépéséről.

12.720/1947. (XI. 29.) Korm. rendelet az 1946. évi XV. törvénybe iktatott, a magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozása tárgyában kibocsátott 10.000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet 6. §-ának hatályon kívül helyezése tárgyában.

15.560/1947. (XII. 31.) Korm. rendelet az állami tulajdonba vett szénbányák volt tulajdonosaival szemben támasztott egyes követelések érvényesítésének korlátozása tárgyában.

15.570/1947. (XII. 31.) Korm. rendelet a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó pénzintézetek által kibocsátott részvények állami tulajdonba vételének időpontja tárgyában.

15.690/1947. (1948. I. 3.) Korm. rendelet a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában Budapesten, 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvény alapján alakított vegyesbizottság által hozott határozat (véghatározatok) közzététele tárgyában.

15.720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos igények tárgyában.

1948

1.810/1948. (II. 15.) Korm rendelet a magyar-csehszlovák lakosságcsere végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdések szabályozásáról szóló 10 000/1946. (VIII. 31.) ME rendelet kiegészítése, illetőleg módosítása tárgyában.

3.970/1948. (IV. 8.) Korm. rendelet a részvények bejelentése és forgalmának szabályozása tárgyában.

4.270/1948. (IV. 13.) Korm. rendelet a pengőértékről szóló köztartozások biztosítására bejegyzett jelzálogjogok törlése tárgyában.

5.210/1948. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó pénzintézetek külföldi tulajdonban álló részvényeinek számjegyzékbe vétele tárgyában.

5.710/1948. (V. 21.) Korm. rendelet az 1947. évi XXX. törvény 3. §-ának hatálya alá eső pénzintézetek közgyűlésének szabályozása tárgyában.

6.300/1948. (VI. 9.) Korm. rendelet a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság részéről érvényben tartott kétoldalú nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról.

7.080/1948. (VII. 3.) Korm. rendelet az 1948. évi XXV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtása és a részvények bejelentésére vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában.

8.800/1948. (VIII. 24.) Korm. rendelet német hitelezőknek magyar adósokkal fennállott egyes követeléseire vonatkozó rendelkezések tárgyában.

8.920/1948. (VIII. 27.) Korm. rendelet az elhagyott javak kérdéseinek rendelkezéséről szóló 1948. évi XXVIII. törvény végrehajtása tárgyában.

9.180/1948. (IX. 5.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos igényekről szóló 15 720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet kiegészítése tárgyában.

9.740/1948. (IX. 29.) Korm. rendelet az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának a Magyar Köztársaság részéről való megerősítése tárgyában.

10.340/1948. (X. 12.) Korm. rendelet a bírósági és az egyes közigazgatási iratok kicserélése tárgyában Budapesten, az 1948. évi augusztus hó 28. napján kelt magyar-román Egyezmény kihirdetéséről.

11.270/1948. (XI. 9.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozása tárgyában.

11.470/1948. (XI. 17.) Korm. rendelet az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult berni Unió egyezményi okmányainak hatálya tárgyában.

12.160/1948. (XII. 4.) Korm. rendelet egyes pénzintézetek közgyűlése szabályozása tárgyában.

12.130/1948. (XII. 8.) Korm. rendelet az Egyesült Államok részéről érvényben tartott kétoldalú nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról.

12.770/1948. (XII. 19.) Korm. rendelet a vitézi telek, a haditelek, a családi birtok és a védett birtok különleges jogi minőségének megszüntetése tárgyában.

13.390/1948. (1949. I. 5.) Korm. rendelet közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskeny nyomközű vasutak állami tulajdonba vételéről.

1949

160/1949. (I. 8.) Korm. rendelet a Magyarország és Csehszlovákia között lakossácsere tárgyában Budapesten, 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvény alakított Vegyesbizottság által hozott határozatok (véghatározatok) közzétételét szabályozó 15 690/1947. (1948. I. 3.) Korm. rendelet módosítása tárgyában.

310/1949. (I. 15.) Korm. rendelet az 1946. évi XV. törvény alapján alakított Vegyesbizottság által az áttelepülők tartási kötelezettségei ügyében hozott határozat kölcsönös elismerésének szabályozására vonatkozóan meghozott 62. számú véghatározat közzététele tárgyában.

450/1949. (I. 15.) Korm. rendelet az egyes gazdasági vasutaknak az államkincstár tulajdonába vételéről.

730/1949. (I. 22.) Korm. rendelet a Szovjetunióra átszállott, korábban német tulajdonban volt ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos egyes kérdések szabályozása, valamint a német tulajdonban álló vagyontárgyak újabb bejelentése tárgyában kiadott 1800/1947. (II. 13.) ME rendelet kiegészítése tárgyában.

2.360/1949. (III. 12.) Korm. rendelet a MÁVAG egyes volt munkavállalóit és ezek hozzátartozóit megillető nyugellátás folyósítása tárgyában.

3.180/1949. (IV. 9.) Korm. rendelet a Csehszlovák Köztársaság részéről érvényben tartott kétoldalú nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról.

3.200/1949. (IV. 9.) Korm. rendelet a vakokról szóló intézményes állami gondoskodás tárgyában.

3.610/1949. (IV. 23.) Korm. rendelet a május 1-jei nemzeti ünnep meghirdetése tárgyában.

4.054/1949. (V. 25.) Korm. rendelet az erdész (alerdész), továbbá erdőőri szakiskolát végzett, valamint alerdészi különbözeti szakvizsgát tett erdészek iskolai végzettségének és képesítésének minősítéséről.

4.064/1949. (V. 28.) Korm. rendelet a részvénytársasági és szövetkezeti közgyűlésekre, valamint a korlátolt felelősségű társasági taggyűlésekre vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában.

4.088/1949. (VI. 11.) Korm. rendelet a Fuvarhitelintézet Részvénytársaságnak egyéni céggé átalakítása tárgyában.

4.108/1949. (VI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő újabb meghosszabbítása tárgyában.

4.118/1949. (VI. 29.) Korm. rendelet Országos Dokumentációs Központ létesítése és szakmai Dokumentációs központok szervezése tárgyában.

4.129/1949. (VII. 2.) Korm. rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozás tárgyában kihirdetett 11 270/1948. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása tárgyában.

4.148/1949. (VII. 13.) Korm. rendelet a Gazdasági Főtanács megszüntetésével kapcsolatos egyes hatásköri kérdések rendezése tárgyában.

4.167/1949. (VII. 30.) Korm. rendelet a nemzeti bizottságok iratainak megőrzése tárgyában.

4.191/1949. (VIII. 7.) Korm. rendelet a földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítása tárgyában.

4.231/1949. (IX. 13.) MT rendelet a Kelet-európai Tudományos Intézet megszüntetéséről, valamint az Állam- és Jogtudományi Intézet, a Történettudományi Intézet, a Nyelvtudományi Intézet és a Földrajzi Könyv- és Térképtár felállításáról.

4.241/1949. (IX. 17.) MT rendelet a Szovjetúnió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozására megszabott határidő újabb meghosszabíbtása tárgyában.

4.243/1949. (IX. 17.) MT rendelet a Nemzeti Hálókocsitársaság magyarországi üzeme egy részének a Magyar Államvasutak által történő további átvételével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában.

4.276/1949. (X. 9.) MT rendelet a siketnémákról való intézményes gondoskodás megszervezése tárgyában.

4.301/1949. (XI. 1.) MT rendelet a külföldön tartózkodó, illetőleg az ismeretlen helyre vagy külföldre távozott személyek által vagy ellen indított perek és bírói végrehajtási eljárások tárgyában.

4.343/1949. (XII. 14.) MT rendelet a megyék nevének, székhelyének és területének megállapítása tárgyában.

4.349/1949. (XII. 20.) MT rendelet Budapest főváros kerületeinek megállapításáról.

4.357/1949. (XII. 30.) MT rendelet a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő újabb meghosszabbítása tárgyában.

4.358/1949. (XII. 30.) MT rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos egyes igények érvényesítésének ideiglenes korlátozására megszabott határidő újabb meghosszabbítása tárgyban

1950

23/1950. (I. 21.) MT rendelet a Szovjetunió részére átadott magyarországi német vagyonnal kapcsolatos igényekről szóló 15 720/1947. (1948. I. 4.) Korm. rendelet újabb kiegészítése tárgyában.

31/1950. (I. 22.) MT rendelet az Országos Földméréstani Intézet felállításáról.

33/1950. (I. 26.) MT rendelet az elhagyott javakra támasztott igények érvényesítésére vonatkozó rendelkezések kiegészítése tárgyában.

84/1950. (III. 25.) MT rendelet a Magyarországi német lakosság áttelepítésével kapcsolatban kibocsátott korlátozó rendelkezések megszüntetése tárgyában.

128/1950. (IV. 30.) MT rendelet a mezőgazdasági középfokú szakoktatási intézményeknek a földművelésügyi miniszter felügyelete alá helyezéséről.

129/1950. (V. 3.) MT rendelet a Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézete létesítéséről.

155/1950. (VI. 3.) MT rendelet a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézete létesítéséről.

229/1950. (IX. 7.) MT rendelet a földalatti vasút létesítésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában.

278/1950. (XI. 26.) MT rendelet a Pénzintézeti Központ követeléseinek közadók módjára történő behajtása tárgyában.

1951

10/1951. (I. 6.) MT rendelet egyes tudományos intézeteknek a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezéséről.

76/1951. (III. 17.) MT rendelet Közbiztonsági Érem alapításáról.

184/1951. (X. 16.) MT rendelet a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozásáról szóló 1951. évi 26. törvényerejű rendelet végrehajtásáról.

187/1951. (X. 30.) MT rendelet a jelzálogjog szabályainak és az ezekkel összefüggő telekkönyvi rendelkezéseknek egyszerűsítése tárgyában.

190/1951. (XI. 3.) MT rendelet Tűzrendészeti Érem alapításáról.

204/1951. (XII. 2.) MT rendelet a munkabérekre vonatkozó egyes rendelkezésekről.

208/1951. (XII. 9.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának kiadása tárgyában.

1952

27/1952. (IV. 8.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosítása tárgyban.

70/1952. (VIII. 23.) MT rendelet a törvényes zálogjog vagy visszatartási jog címén a szálloda birtokában lévő ingóságok értékesítéséről.

105/1952. (XII. 28.) MT rendelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában.

106/1952. (XII. 31.) MT rendelet Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről.

1953

20/1953. (V. 8.) MT rendelet erdőgazdasági fatermékek szállítása esetében szükséges igazolásokról.

36/1953. (VII. 17.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról.

43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet , a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről.

1954

24/1954. (IV. 4.) MT rendelet a Szerzői Jogvédő Hivatal létesítéséről szóló 106/1952. (XII. 31.) MT rendelet módosításáról.

46/1954. (VIII. 1.) MT rendelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetése tárgyában kibocsátott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet módosításáról.

53/1954. (VIII. 20.) MT rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról.

1955

11/1955. (II. 20.) MT rendelet a névváltoztatásról.

1956

29/1956. (IX. 8.) MT rendelet a volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi igényeinek érvényesítéséről.

34/1956. (IX. 29.) MT rendelet a 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről.

36/1956. (X. 14.) MT rendelet a Tűzrendészeti Érem alapításáról szóló 190/1951. (XI. 3.) MT rendelet módosításáról,

1957

14/1957. (III. 2.) Korm. rendelet a katonai bíróságok és ügyészségek szervezetének és illetékességének módosításáról.

42/1957. (VII. 18.) Korm. rendelet a volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi igényeinek érvényesítéséről szóló 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről.

50/1957. (VIII. 13.) Korm. rendelet a magyar külképviseleti hatóságok előtt köthető házasságokról.

51/1957. (VIII. 18.) Korm. rendelet a magyar tengeri kereskedelmi hajók lobogójáról.

1958

10/1958. (II. 4.) Korm. rendelet "Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem" alapításáról.

24/1958. (III. 23.) Korm. rendelet a Vasúti Árufuvarozás Szabályzatának módosításáról.

45/1958. (VII. 30.) Korm. rendelet az állami szervek iratainak védelméről és selejtezéséről.

1959

8/1959. (II. 12.) Korm. rendelet a kozmetikai készítmények előállításáról és forgalomba hozataláról.

HATÁROZATOK

1948

4/1948. (II. 10.) Mt. határozat az 1947. évi XXX. törvény alapján állami tulajdonba vett bankok legalább 20%-os érdekeltségű vállalatainak közzététele tárgyában.

7/1948. (III. 9.) Mt. határozat az államosított bankok érdekeltségébe tartozó vállalatok közzététele tárgyában.

17/1948. (IV. 25.) Mt. határozat az 1947. évi XXX. törvény alapján állami tulajdonba vett bankok legalább 20%-os érdekeltségű vállalatainak közzétételéről szóló 4/1948. (II. 10.) minisztertanácsi határozat kiegészítése tárgyában.

20/1948. (V. 9.) Mt. határozat az államosításokkal kapcsolatos vitás külföldi érdekeltségek rendezése tárgyában.

1949

390/1949. (X. 22.) Mt. határozat a népköztársasági címerrel ellátott bélyegzők nyilvántartása és kezelése tárgyban.

1950

2.014/1950. (VI. 29.) Mt. határozat a Bukarestben 1949. július 25. és augusztus 4. között megtartott I. Nemzetközi növénykórtani, rovartani és növényvédelmi kongresszus határozatának elfogadásáról.

2.018/1950. (IX. 17.) Mt. határozat a földalatti gyorsvasút építéséről.

1951

1.014/1951. (VI. 3.) Mt. határozat szeptember 29-nek a "Néphadsereg Napjává" nyilvánításáról.

1.016/1951. (VI. 5.) Mt. határozat a rendkívüli iratselejtezésről.

1952

1.005/1952. (III. 11.) Mt. határozat az árvízvédelmi töltések fűtermésének értékesítéséről.

1.035/1952. (X. 13.) Mt. határozat a Közbiztonsági Érem alapításáról szóló rendelet hatályának a büntetés-végrehajtási őrség tagjaira való kiterjesztéséről.

1953

1.075/1953. (XII. 10.) Mt. határozat az "olimpia" elnevezés és az olimpia jelvény védelméről.

1954

1955

1.029/1955. (III. 3.) Mt. határozat a Felszabadulási Jubileumi emléklap" kiadásáról.

1.102/1955. (XII. 24.) Mt. határozat a könyvviteli képzésről szóló 1.066/1953. (X. 23.) minisztertanácsi határozat kiegészítéséről.

1956

1.005/1956. (I. 7.) Mt. határozat a vasúti személy-, útipoggyász- és expresszáru-fuvarozási szabályzat kiadásáról.

1.008/1956. (I. 26.) Mt. határozat a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének meghosszabbításáról.

1957

1.036/1957. (IV. 6.) Korm. határozat a Hajózási Árufuvarozási Szabályzat kiadásáról.

1.041/1957. (IV. 20.) Korm. határozat a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének meghosszabbításáról.

1.054/1957. (VI. 5.) Korm. határozat a magyar-holland légiközlekedési egyezmény megkötéséről.

1.073/1957. (VIII. 29.) Korm. határozat a Vízügyi Műszaki Tudományos Tanács szervezetének, valamint titkárának és tagjainak kinevezésére vonatkozó rendelkezések módosításáról,

1.093/1957. (XII. 28.) Korm. határozat a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

1958

1.011/1958. (III. 18.) Korm. határozata a Budapesten működő diplomáciai testület tagjainak lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről.

1.037/1958. (X. 3.) Korm. határozat a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének meghosszabbításáról.

1.044/1958. (XII. 9.) Korm. határozat az energiagazdálkodás szervezetértől.

1959

1.015/1959. (V. 7.) Korm. határozat a lakásgazdálkodással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról.

1.027/1959. (VIII. 25.) Korm. határozat a színházak tanácsi irányítása alá helyezésről szóló 1060/1956. (VII. 13.) minisztertanácsi határozat módosításáról.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1988. január 1-jét követően megjelent változásoknak megfelelően módosított szöveg.

Tartalomjegyzék