2007. évi CXXXVII. törvény

a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

98. § (1) E törvény 2007. december 1-jén lép hatályba.

(2)[8]

(3)[9]

Átmeneti rendelkezések

99. § (1) Az Ebktv. - e törvénnyel megállapított -30/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a 2007. december 21-ét követően megkötött szerződésre alkalmazható.

(2) Az Ebktv. - e törvénnyel megállapított -30/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a 2008. december 21-ét követően megkötött szerződésre alkalmazható.

(3) A Bit. - e törvénnyel megállapított - 96/A. §-a (2) bekezdésének hatálybalépésekor már terjesztett biztosítási termékek esetében, a biztosítók számára az ugyanott előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettséget a biztosítóknak első alkalommal legkésőbb a 2007. évre vonatkozó, a 172. § a) pontja szerinti éves jelentés megküldésével egyidejűleg kell teljesíteni.

(4) A Tpt. -nek - e törvénnyel megállapított - a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit a kibocsátónak a 2007-től indult üzleti évről készített tájékoztatási kötelezettség teljesítése során is alkalmaznia kell.

(5) A Tpt. - e törvénnyel módosított - 5. §-a (1) bekezdésének 22. pontjának és VII. Fejezetének rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését követően benyújtott nyilvános vételi ajánlatra kell alkalmazni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését megelőzően jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történő benyújtásakor hatályos előírásokat kell alkalmazni.

(6) A magyarországi székhelyű, nyilvánosan működő részvénytársaságban befolyással rendelkező e törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles a meglévő befolyásának mértékét a Tpt. - e törvénnyel megállapított - 61. §-ában foglaltak szerint bejelenteni és közzétenni, ha e törvény rendelkezései befolyásának mértékét érintik.

(7) Aki az e törvény hatálybalépésekor magyarországi székhelyű, nyilvánosan működő részvénytársaságban huszonöt vagy harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyással rendelkezik és befolyását a korábban hatályos szabályok alapján vételi ajánlat megtétele nélkül szerezte, a befolyás mértékét csak a vételi ajánlatra vonatkozó szabályok alkalmazásával növelheti.

Jogharmonizációs záradék

100. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Tanács 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

d) a Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról,

e) a Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról,

f) a Bizottság 2007. március 19-i 2007/16/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2007. évi CXXXVII. törvényhez

" 1. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítései

1.Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

2. Áht.: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

3. Bit.: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény,

4. Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,

5. Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,

6. Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,

7. Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,

8. Fkt: a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény,

9. Gt: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

10. Hpt: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,

11. Itv.: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

12. Ket: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

13. MNB tv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény;

14. Pmt: a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény,

15. Psztv.: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény,

16. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,

17. Szmt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

18. Vbt: a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény. "

2. melléklet a 2007. évi CXXXVII. törvényhez

"11. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A befektetési alapkezelési tevékenységet végzők személyi, tárgyi, technikai feltételei

Személyi feltételek

1. A tevékenység irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.

2. Portfóliókezelésre, befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedésére olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.

3. A back office vezetésére olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább kétéves port-fóliókezelési, befektetési alapkezelési vagy pénzintézeti szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.

4. Az 1-3. pont esetében befektetési alapkezelőnél, európai befektetési alap kezelőjénél, befektetési vállalkozásnál, hitelintézet/biztosító/nyugdíjpénztár befektetésekkel, illetve hitelintézet letétkezeléssel foglalkozó területén, a Magyar Nemzeti Banknál, a Felügyeletnél, a minisztériumban, szabályozott piacnál, tőzsdénél, az elszámoló-háznál, az ÁKK Zrt. -nél, a kincstárnál, továbbá ingatlanalap-kezelő esetében ingatlanforgalmazónál, illetve ezek külföldi megfelelőinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai gyakorlatnak.

Tárgyi feltételek

A befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell megfelelő irodai elhelyezéssel, kommunikációs rendszerrel (telefon, fax, elektronikus postacím) .

Technikai feltételek

Befektetési alapkezelést végzőnek rendelkeznie kell

a) olyan nyilvántartási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e törvényben előírt elkülönített kezelési és nyilvántartási követelménynek megfeleljen,

b) olyan portfólió-nyilvántartási rendszerrel, amely alkalmas az általa kezelt portfóliók vagyonváltozásainak naprakész - és az információs kötelezettség teljesítését lehetővé tevő - kimutatására és a belső ellenőrzés, valamint a Felügyelet által történő ellenőrzés követelményeinek teljesítésére. "

3. melléklet a 2007. évi CXXXVII. törvényhez

" 12. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A befektetési alapkezelési tevékenységet végző működési szabályzatának kötelező tartalmi elemei

1. Az érdekellentétek megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok.

2. A befektetési alapkezelési tevékenység és a befektetési alapkezelési tevékenységet végző egyéb tevékenységei szétválasztásának szabályai.

3. A front office és a back office tevékenységek szétválasztásának szabályai.

4. A szervezeten belüli döntési jogkörök meghatározásának szabályai.

5. Az adatok megőrzésének szabályai.

6. A titoktartás szabályai.

7. A befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek a befektetők általi elérhetőségének szabályai. "

4. melléklet a 2007. évi CXXXVII. törvényhez

" 13. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A befektetési alapkezelést végző eljárási szabályzatának kötelező tartalmi elemei

1. Az eszközök értékelésének elveire vonatkozó szabályok.

2. A partner kockázatkezelésének elveire vonatkozó szabályok.

3. A tevékenység átadásának, delegálásának elveire vonatkozó szabályok.

4. A befektetők tájékoztatásának módjára és gyakoriságára vonatkozó szabályok.

5. A teljesítménymérés elvei, szabályai.

6. Az alkalmazottakra vonatkozó szakmai képzési követelmények.

7. A vezető tisztségviselők és az alkalmazottak befektetéseire vonatkozó szabályok.

8. Szétosztási szabályok. "

5. melléklet a 2007. évi CXXXVII. törvényhez

"15. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A befektetési alapkezelési tevékenységet végző által a kezelt portfóliókon elért teljesítmény, illetve hozam számításának, bemutatásának, illetve közzétételének szabályai, elvei

Jelen melléklet szerint elkészített kimutatások nem helyettesítik azon jelentéseket, amelyeket a befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek annak érdekében kell elkészítenie, hogy megbízója a saját jelentési kötelezettségének meg tudjon felelni.

A teljesítményszámítási, bemutatási és közzétételi szabályok célja, hogy a befektetők biztosak lehessenek abban, hogy a teljesítményről szóló információk teljesek és helyesek. Ezen előírások betartása, illetve a hozamszámítási módszerek egységessége azt szolgálja, hogy az egyes portfóliók - ideértve a befektetési alapokat és az önkéntes kölcsönös biztosító és magán-nyugdíjpénztári vagyonokat is - teljesítményét minél inkább összehasonlíthatóvá tegye. Ezen célok megvalósulása érdekében:

1. Minden olyan adatot és információt, amely egy portfólión elért teljesítmény bemutatásához és az előírt számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni.

2. A portfólióértékelések forrásait és módszereit a befektető számára hozzáférhetővé kell tenni.

3. A portfóliókat legalább havonta értékelni kell.

4. A portfólió értékelését piaci értéken kell elvégezni.

5. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél.

6. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába.

7. A kereskedés-napi elszámolás elvét kell alkalmazni.

8. A portfólió hozamának számításakor - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - havi tőkesúlyozott vagy napi idősúlyozott hozamszámítást kell alkalmazni.

9. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni.

10. Az időszakok hozamait mértani láncba kell állítani.

11. Egy évnél rövidebb időszakok teljesítményét nem lehet évesíteni.

12. Mindig meg kell jelölni, hogy mely időszakra vonatkozik a hozamadat.

13. A teljesítményt a kereskedési költség levonása után kell kiszámítani.

14. A hozamot az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni.

15. Meg kell jelölni azt is, hogy a teljesítményeket bruttó vagy nettó módon, azaz a befektető által a portfólió-kezelési tevékenységet végzőnek vagy kapcsolt vállalkozásának fizetett díjat figyelembe véve számítják-e.

16. Meg kell jelölni minden olyan tényt, kiegészítő információt, amely a teljesítmények megítéléséhez, illetve a bemutatott teljesítmény teljes értékű magyarázata szempontjából fontos lehet.

17. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttétel és a származékos termékek használatát, mértékét is be kell mutatni oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását.

18. Amennyiben a portfólióhoz, annak befektetési politikájában referenciaindexet is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyekre a portfólió hozama bemutatásra kerül.

19. A befektetési alapkezelési tevékenységet végző teljesítményeinek bemutatásakor a hozamadatokat lehetőleg öt évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől - a naptári éveknek megfelelő bontásban - kell bemutatni. "

6. melléklet a 2007. évi CXXXVII. törvényhez

" 25. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. A Tanács 1985. december 20-i 85/61 l/EGK irányelve az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

2. A Tanács 1988. március 22-i 88/220/EGK irányelve, amely az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/61 l/EGK irányelvet módosítja bizonyos ÁÉKBV-k befektetési politikájának vonatkozásában.

3. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. június 29-i 95/26/EK irányelve, amely a prudenciális felügyelet megerősítése céljából módosítja a 77/780/EGK és a 89/646/EGK irányelvet a hitelintézetek területén, a 73/239/EGK és a 92/49/EGK irányelvet a nem-életbiztosítás területén, a 79/267/EGK és a 92/96/EGK irányelvet az életbiztosítás területén, a 93/22/EGK irányelvet a befektetési szolgáltatók területén, valamint a 85/61 l/EGK irányelvet az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozások (ÁÉKBV) területén.

4. Az Európai Parlament és a Tanács 1997. március 3-i 97/9/EK irányelve a befektetővédelmi rendszerekről.

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 28-i, 2001/34/EK irányelve az értékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információról.

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 21 -i, 2001/107/EK irányelve az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a befektetési alapokat kezelő társaságok és egyszerűsített jegyzési felhívások szabályozása tekintetében történő módosításáról.

7. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 21-i 2001/108/EK irányelve az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek az ÁÉKBV befektetéseinek tekintetében történő módosításáról.

8. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 6-i 2002/47/EK irányelve a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról.

9. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/23 9/EGK, a 79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi, továbbá a 98/78/EK és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

10. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.

11. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelve a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) .

12. A Bizottság 2003. december 22-i 2003/124/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról.

13. A Bizottság 2003. december 22-i 2003/125/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési ajánlások tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő végrehajtásáról.

14. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról.

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/61 l/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

16. A Bizottság 2004. április 29-i 2004/72/EK irányelve a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elfogadott piaci gyakorlatok, az árualapú származtatott ügyletekre vonatkozó bennfentes információ fogalom meghatározása, a bennfentesek jegyzékének összeállítása, a vezetői ügyletek bejelentése és a gyanús ügyletek bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról.

17. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról.

18. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) .

20. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg) .

21. A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/3 9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról.

22. A Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról.

23. A Bizottság 2007. március 19-i 2007/16/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/61 l/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról. "

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 98. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.03.

Tartalomjegyzék