2018. évi XL. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról[1]

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

4. §[5]

5. §[6]

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

6. §[7]

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

7. §[8]

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

8. §[9]

9. §[10]

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

10. §[11]

11. §[12]

7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

12. §[13]

13. §[14]

8. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény módosítása

14. §[15]

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

10. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

19. §[20]

11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

20. §[21]

21. §[22]

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

22. §[23]

13. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

14. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

15. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

33. §[34]

34. §[35]

16. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

35. §[36]

17. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

36. §[37]

37. §[38]

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

38. §[39]

19. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

20. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

44. §[45]

21. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

45. §[46]

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

46. §[47]

47. §[48]

23. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

48. §[49]

24. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

49. §[50]

25. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

50. §[51]

26. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

27. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

28. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

74. §[75]

75. §[76]

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

29. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

79. §[80]

30. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

80. §[81]

81. §[82]

82. §[83]

83. §[84]

84. §[85]

85. §[86]

86. §[87]

87. §[88]

88. §[89]

89. §[90]

90. §[91]

31. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

91. §[92]

92. §[93]

93. §[94]

32. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

94. §[95]

95. §[96]

96. §[97]

97. §[98]

98. §[99]

99. §[100]

100. §[101]

101. §[102]

102. §[103]

103. §[104]

104. §[105]

105. §[106]

106. §[107]

107. §[108]

108. §[109]

109. §[110]

110. §[111]

111. §[112]

33. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

112. §[113]

113. §[114]

114. §[115]

115. §[116]

116. §[117]

117. §[118]

34. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

118. §[119]

119. §[120]

120. §[121]

121. §[122]

122. §[123]

123. §[124]

124. §[125]

125. §[126]

35. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

126. §[127]

36. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

127. §[128]

128. §[129]

37. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

129. §[130]

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

130. §[131]

39. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

131. §[132]

40. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

132. §[133]

41. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

133. §[134]

42. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

134. §[135]

43. Hatályba léptető rendelkezések

135. § (1) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 51. §-54. §, a 92. §-111. § és a 3. melléklet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. §-35. §, a 44. §, a 112. §-125. § és a 129. § az e törvény kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(4) A 23. §-26. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(5) A 20. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(6) A 46. §, a 47. § és a 2. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A 70. § (2)-(4) bekezdése, a 73. §, a 76. § (3) bekezdése, a 77. § 37. pontja, a 78. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint a 78. § (2) bekezdés 5-9. és 11. pontja 2018. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 12. §, a 13. §, a 15. §-18. §, az 56. § (1) bekezdése, a 71. §, a 78. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint a 78. § (2) bekezdés 10. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

44. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

136. § (1) E törvény

1. 46. §-a, 47. §-a, valamint 2. melléklete az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,

2. 58. §-a és 59. §-a az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése,

3. 79. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,

4. 95. §-106. §-a, 108. §-a, 110. §-a és 111. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, és

5. 127. §-a és 128. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 94. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez[136]

2. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez[137]

3. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez[138]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék