Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 22. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az 55. § (1) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az 52. § (1) bekezdésének d) pontja és az 55. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

A hatósági engedélyezés szabályai

2. §[2]

Az Ftv. 3. §-ában foglalt engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) eljáró hatóság az engedély megadása esetén a jogosult számára az e rendeletben meghatározott módon és esetekben az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki.

Az eljáró hatóság

a) az engedélyben megjelölt eszköz megszerzését követően kiállítja az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, továbbá

b)[3] a jogszerű megszerzést igazoló dokumentum alapján intézkedik az Ftv. 3. § (3) bekezdése szerint megszerzett eszköznek a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba történő bejegyzése iránt.

3. §[4]

Az engedélyezési eljárásban jogszerű hallgatásnak nincs helye.

4. §

(1)[5] A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a hangtompító kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(1a)[6] Az ügyfél erre irányuló kifejezett kérelme esetén - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a lőfegyver gyártásának, illetve forgalmazásának engedélyezésére jogosult vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi a lőfegyver gyártására, illetve forgalmazására feljogosított készletében meglévő lőfegyver hatástalanítását.

(2)[7] E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye - ennek hiányában a lőfegyver tartása esetében a lőfegyver, lőszer tárolásának a helye, az elöltöltő fegyver vadászati célú használata esetében a lőszerelem tárolóhelye -, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(2a)[8] Az Ftv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott azon tevékenységek végzését, amelyeknek az esetében a (2) bekezdés rendelkezései a kérelmező lakóhelyének vagy a tárolásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek hiányában nem alkalmazhatóak, az a rendőrkapitányság engedélyezi, amelyiknél a kérelmét a kérelmező előterjesztette.

(3)[9] A 28. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 31. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet számára az "A" kategóriába tartozó tűzfegyver tartását a tevékenység helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(4)[10] A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver kiállítását, valamint a hangtompító 35/B. § (1) bekezdése szerinti tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(5)[11] Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a hangtompító nem kereskedelmi célú behozatala és kivitele a (2)-(4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik.

4/A. §[12]

(1) Az engedélyezési eljárás során hozott elsőfokú döntés elleni fellebbezést

a)[13] a vármegyei, fővárosi rendőr-főkapitányság bírálja el, ha az elsőfokú döntést a rendőrkapitányság hozta, vagy

b)[14] az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve bírálja el, ha az elsőfokú döntést a vármegyei, fővárosi rendőr-főkapitányság hozta.

(2) Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság jár el.

5. §[15]

(1)[16] Az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt - az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt -

a)[17] vissza kell vonni, ha

aa) - a (2) bekezdés szerinti eset kivételével - a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn, vagy

ab) visszavonását a jogosultja kéri, és feltehető, hogy az engedély visszavonása esetén valamennyi, a jogszabályban ezzel összefüggésben előírt kötelezettségét teljesíti,

b)[18] a rendőrség - a cselekmény súlyához, jellegéhez, gyakoriságához, illetve következményeihez mérten - visszavonhatja, ha az engedéllyel rendelkező az adott tevékenység, illetve az engedélyben megjelölt célt szolgáló - az Ftv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott - eszköz vonatkozásában az Ftv.-ben vagy a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi.

(1a)[19] A rendőrség intézkedik az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ok miatt visszavont engedély (európai lőfegyvertartási engedély) visszaadása iránt, ha a büntetőeljárás az engedélyes büntetőjogi felelősségének megállapítása nélkül ér véget. Az engedélyes ilyen esetben a hatósági tárolásért díj megfizetésére nem kötelezhető, illetve a hatósági tárolási díj címén kifizetett pénzösszeg visszajár.

(2)[20] Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az engedély, valamint az európai lőfegyvertartási engedély nem vonható vissza, ha a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolását a 44/A. §-ban meghatározott módon biztosítják.

(3)[21] A 32. § (3) bekezdése szerinti bejegyzés megtörténtéig az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedély nem vonható vissza abban az esetben, ha az engedéllyel rendelkező az engedélybe bejegyzett valamennyi, illetve utolsó lőfegyver elidegenítése folytán a 38. § (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló kötelezettsége szabályszerű teljesítését követő 120 napon belül jogszerű módon lőfegyvert szerez.

(4)[22] Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyből a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően elidegenített lőfegyver azonosító adatait és a bejegyzés keltét a 38. § (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló kötelezettség szabályszerű teljesítését követően haladéktalanul törölni kell.

(5)[23] A (3) bekezdésben biztosított határidő eredménytelen elteltét követően az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti engedélyt az (1) bekezdés a) pontja alapján haladéktalanul vissza kell vonni.

(6)[24] Ha jogszabály szigorúbb követelményt nem támaszt, a tűzfegyver tartására jogosító engedélyt kiadó hatóság legfeljebb ötévente megvizsgálja, hogy az engedély kiadásának a feltételei a hatályos engedélyben megjelölt jogosultnál változatlanul fennállnak-e.

5/A. §[25]

(1) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelem benyújtása esetén a kérelemmel együtt át kell adni a tűzfegyvert az engedély kiadására jogosult hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

5/B. §[26]

(1) A lőtér üzemeltetésének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről a hatóság tájékoztatja

a) az érintett rendvédelmi feladatokat ellátó szervet, ha a lőtér a rendvédelmi feladatokat szerv lőterétől számított 10 km távolságon belül létesül, valamint

b) a légiközlekedési hatóságot és a katonai légügyi hatóságot, ha a lőtér repülőtértől számított 2 km távolságon belül létesül.

(2) A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a)[27] a lőtér használatát kérelmező szerv megnevezését, székhelyének és telephelyének címét, cégbejegyzésének - sportegyesület vagy egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási - számát,

b) a lőtér használatát kérelmező szerv elérhetőségi adataiként levelezési címet, telefonszámot, e-mail-címet,

c) a kérelmező szerv vezető tisztségviselőjének vagy a tevékenységért felelős vezetőjének természetes személyazonosító adatait és lakcímét,

d) azt, hogy a lőtér jogszabályban meghatározottak szerint ideiglenes jellegű tereplőtérnek, állandó jellegű tereplőtérnek vagy épített lőtérnek minősül-e,

e) a lőtér fekvését (elhelyezését), pontos címét, a lőtér alaprajzát, a szomszédos földrészleteket helyszínrajzon ábrázolva,

f) annak megjelölését, hogy a lőtéren milyen jellegű, kaliberjelű és kategóriába tartozó lőfegyvert vagy muzeális fegyvert, és milyen célra (futóvad, korongvadász, skeet, trap lövészet) kívánnak használni.

(3) Ha a kérelmező nem az érintett terület tulajdonosa, a kérelmező igazolja az érintett terület tulajdonosának a lőtér üzemeltetéséhez történő hozzájárulását.

(4)[28] A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély kiadására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül a lőtér veszélyességi hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa is, valamint az is, akinek a lőtér veszélyességi hatásterületén lévő ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A lőtér üzemeltetésére vonatkozó szabályok[29]

5/C. §[30]

A lőtér veszélyességi területét lőtérszabályzatban kell meghatározni. A lőtér veszélyességi területét ismételten meg kell határozni, ha a lőtérszabályzat módosítására a lőtéren használt fegyverek jellegének, kaliberének, illetve tűzfegyver esetében kategóriájának megváltozása miatt kerül sor. A .22 Long rifle kalibernél nagyobb torkolati energiával bíró lőfegyverek használatára jogosító engedéllyel rendelkező lőtéren muzeális fegyveres lövészet a veszélyességi terület ismételt meghatározásának hiányában is folytatható. A lőtér veszélyességi területét minden esetben a kérelmező igazolja.

A hatóságnak történő bejelentés és a bejelentéssel kapcsolatos eljárás szabályai[31]

5/D. §[32]

(1) Az Ftv. 4/F. §-a szerinti adatokat a "C" kategóriába tartozó tűzfegyvert tartó

a) természetes személy lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagy - a kérelmező lakóhelyének hiányában - bármely rendőrkapitányság,

b) szervezet esetében a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság

számára kell bejelenteni, a tűzfegyver megszerzésétől számított nyolc napon belül.

(2) Elektronikus ügyintézés hiányában az Ftv. 4/F. §-a szerinti bejelentést (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) írásban kell megtenni.

(3) A bejelentésről az (1) bekezdés szerinti hatóság igazolást állít ki.

5/E. §[33]

(1) A lőfegyverek központi nyilvántartásában kizárólag a jogszerűen bejelentett tűzfegyver rögzíthető.

(2) Az Ftv. 4/F. §-a szerinti bejelentés abban az esetben tekinthető jogszerűnek, ha

a) megfelel a vele szemben a jogszabály által támasztott követelményeknek, és abban nem közöltek valótlan, illetve nem hallgattak el valós adatot,

b) a bejelentésben megjelölt eszköz megfelel a tartására nézve a jogszabályban meghatározott feltételeknek,

c) - az Ftv. 2. § 29. pont c) alpontja szerinti tűzfegyverek esetében - a bejelentésben megjelölt eszköz Ftv. 1. melléklete szerinti "C" kategóriába tartozását a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet megállapította, valamint

d) - az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti tűzfegyverek esetében - a bejelentésben megjelölt eszköz rendelkezik a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági Rendelet) III. Melléklete szerinti tanúsítvánnyal.

A fegyver jogszerű használatához előírt feltételek kiskorú számára történő igazolására vonatkozó szabályok[34]

5/F. §[35] (1) Az Ftv. 4/J. § (1) bekezdése szerinti kérelmet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a törvényes képviselő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság bírálja el.

(2) A kérelmező, valamint a törvényes képviselő belföldi lakóhelyének és tartózkodási helyének az egyidejű hiányában a kérelmet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az a rendőrkapitányság bírálja el, amelyiknél azt előterjesztették.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a kérelmet Budapesten terjesztették elő, azt a Budapesti Rendőr-főkapitányság bírálja el.

(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a 27. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak megfelelően kell előterjeszteni.

(5) A kérelemnek a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét is tartalmaznia kell.

(6) A kérelemhez mellékelni kell a kiskorú lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát megállapító orvosi véleményt.

5/G. §[36] A kérelem abban az esetben teljesíthető, ha a kérelmező a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja.

A fegyver gyártására, forgalmazására, átalakítására, javítására, hatástalanítására, kiállítására vonatkozó szabályok[37]

6. §

(1)[38] Ha e rendelet vagy más jogszabály eltérő követelményt nem támaszt, fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha

a) egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el,

b) lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy a sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, a megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra, valamint

c) - az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti tűzfegyverek kivételével - a jogszabályban meghatározottak szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik, valamint

d) - az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti tűzfegyverek esetében - rendelkezik a Bizottsági Rendelet III. Melléklete szerinti tanúsítvánnyal.

(1a)[39] A gyártás során a tűzfegyvert olyan jelöléssel kell ellátni, amely - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában -

a) tartalmazza

aa) a gyártó nevére,

ab) a gyártás országára,

ac) az egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számra,

ad) a gyártás évére, valamint

ae) - ha ez lehetséges - a modell megnevezésére

vonatkozó utalást, továbbá

b) megfelel a 21. számú mellékletben meghatározott követelményeknek.

(1b)[40] Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az (1a) bekezdés szerinti jelölést a működőképes tűzfegyver olyan fődarabján kell elhelyezni, amelynek megsemmisülése a tűzfegyvert használhatatlanná teszi. A gyártás országára utaló jelölésként a gyártó nevének vagy márkajelének feltüntetése kizárólag abban az esetben fogadható el, ha a gyártás országa ennek alapján kétséget kizáróan megállapítható.

(1c)[41] A gyártás során a tűzfegyver fődarabot - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - olyan jelöléssel kell ellátni, amely megfelel

a) az (1a) bekezdés a) pontjában, valamint

b) a 21. számú mellékletben

meghatározott követelményeknek.

(1d)[42] Ha az (1c) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő jelölésnek a tűzfegyver fődarabon történő elhelyezése a tűzfegyver fődarab mérete miatt nem lehetséges, a tűzfegyver fődarabot a gyártás során kizárólag az egyedi azonosításra alkalmas - a 21. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő - gyártási (azonosítási) számmal kell ellátni.

(2)[43] Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nem hozható kereskedelmi forgalomba a 2023. január 1. napját megelőzően kereskedelmi forgalomba nem került

a) tűzfegyver, ha nem rendelkezik az (1a) bekezdésben,

b) tűzfegyver fődarab, ha nem rendelkezik

ba) az (1c) bekezdésben vagy

bb) - az ott meghatározott feltételek fennállása esetén - az (1d) bekezdésben

meghatározott követelményeknek megfelelő jelöléssel.

(3)[44] Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével működőképes lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott tanúsítvány birtokában forgalmazható.

(4)[45] Fegyverek egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálatára és tanúsítására nem kell alkalmazni a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény rendelkezéseit.

(5)[46] Hatástalanított lőfegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy hatástalanításának a módja megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek, megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

(5a)[47] Színházi tűzfegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy kialakításának a módja megfelel a 22. számú mellékletben meghatározott követelményeknek, megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

(6)[48] Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható kereskedelmi forgalomba, ha nem tartalmaz lőfegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárd lövedék kilövésére.

7. §[49]

A kereskedelmi célból behozott, kivitt és átszállított lőfegyverekről az engedéllyel rendelkező a 16. számú mellékletben, az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i, 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet) meghatározott kiviteli engedéllyel rendelkező a 24. számú melléklet I. pontjában meghatározott adatokat öt napon belül az Országos Rendőr-főkapitányságnak köteles bejelenteni.

8. §

(1)[50] E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, lőszer behozatalához, kiviteléhez és átszállításához szükséges engedély kiadására irányuló kérelemnek a (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány formáját és tartalmát a 16. számú melléklet határozza meg.

(2)[51] A lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottak mellett - tartalmaznia kell[52]

a)[53] a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől) megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét;

b)[54] a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezmény szerint történő ellenőrzésen részt vett;

c) lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító számát;

d)[55] azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy szállítani kell;

e)[56] az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) darabszámát;

f) a szállítóeszköz megjelölését;

g) az indulás és az érkezés várható időpontját;

h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.

(3)[57] A sportszervezet kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

a) a csoport vezetőjének nevét, útlevelének számát;

b) a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);

c) a lőszerek darabszámát és azonosítási adatait.

(4)[58] Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező személy kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell az állampolgárságát, útlevelének (személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának) számát, születési helyét, idejét, lakóhelyét.

(5)[59] Védett külföldi személy vagy biztonsági személyzet tagja kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

a) nevét;

b) születési helyét, idejét;

c) útlevélszámát;

d) a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);

e) a lőszerek darabszámát;

f) a védett személy nevét.

(6)[60] A 258/2012/EU rendeletben meghatározott kiviteli engedély iránti kérelemnek a 24. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(7)[61] A lőfegyver, lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú behozatalára, kivitelére kiadott engedély, valamint a (6) bekezdésben meghatározott engedély - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - egy évig hatályos.

(8)[62] Ha a 258/2012/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti behozatali engedély hatálya egy évnél rövidebb, a (6) bekezdésben meghatározott engedély hatályát ennek megfelelően kell megállapítani.

9. §

A fegyver és lőszer gyártását, az elkészített alkatrészek összeszerelését végző személynek és a személyt közvetlenül irányító, felügyelő vagy ellenőrző személynek gyártásra jogosító szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ennek igazolása az engedély kiadásának feltétele.

10. §

(1)[63] A fegyver

a) forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként, szakképesítéseként előírt képesítésnek kell tekinteni

aa) a puskaművesi képesítést,

ab) a fémipari technikusi képesítést,

ac) a fegyvermesteri szakvizsgát,

ad) az okleveles gépészmérnök szakképzettséget,

ae) a gépészmérnök szakképzettséget,

af) a katonai középfokú oktatási intézményben vagy a katonai felsőoktatási intézményben szakirányú - fegyverzeti - szakon megszerzett szakképesítést, illetve szakképzettséget,

ag) a 09 2 7490 03 9 0 05, a 34 5237 01, a 31 863 01 0001 33 01 vagy az 55 863 02 OKJ számú Vadászpuskaműves szakképesítést,

ah) a 93 4 0210 02 2 4 06, az 51 8917 01, a 31 863 01 0000 00 00 vagy az 54 863 01 OKJ számú Fegyverműszerész szakképesítést,

ai) a 93 5 0210 16 9 0 02 vagy az 52 8917 01 OKJ számú Fegyvertechnikus szakképesítést,

aj)[64] a vadászpuskaműves mester végzettséget,

ak)[65] forgalmazási tevékenység esetén a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát,

al)[66] 5 1031 11 01 Fegyvergyártó szaktechnikus szakmai végzettséget,

am)[67] 5 1031 11 02 Fegyverműszerész technikus szakmai végzettséget, valamint

an)[68] 5 1031 11 03 Fegyveroptikai szaktechnikus szakmai végzettséget, továbbá

b)[69] gyártását végző személy szakképesítéseként, végzettségeként előírt képesítésnek kell tekinteni az a) pont af), ag), aj) és al) alpontjában meghatározott képesítést, valamint a gépgyártás-technológia szakon végzett okleveles gépészmérnök, illetve gépészmérnök szakképzettséget.

(2)[70] A fegyverforgalmazási vizsga eredményéről a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bizonyítványt ad ki. A vizsgakérdéseket és szabályait a 10. számú melléklet, a vizsgabizonyítvány formáját és tartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3)[71] A vizsgabizottság tagjait a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, ac) alpontjában, af) alpontjában, ag) alpontjában, ah) vagy ai) alpontjában meghatározott képesítéssel vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie.

(4)[72] A fegyverforgalmazási vizsga letételére kell kötelezni azt a személyt, akinek az engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza.

(5) A vizsgabizonyítványt a vizsga napján kell kiállítani és a vizsgázónak átadni.

(6) A fegyverforgalmazási vizsgáért díjat kell fizetni.

11. §[73]

(1)[74] A fegyver gyártását, forgalmazását, a lőfegyver hatástalanítását végző, valamint a lőfegyver-kiállítás lebonyolításában közreműködő személynek rendelkeznie kell a tevékenység helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak, javítási tevékenység esetén a rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak az engedélyével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonására az 5. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

12. §[75]

A 4. számú mellékletben meghatározott hatósági igazolvánnyal kell ellátni

a) a lőfegyver gyártását, valamint

b) a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül

végző személyeket.

13. §[76]

(1) A fegyver, lőszer gyártására, javítására jogosító engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező Magyarország területén a fegyver, lőszer tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket biztosítja.

(2) A fegyver, lőszer forgalmazására jogosító engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező

a) megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek, valamint

b) rendelkezik - az Ftv. 12. § (1a) bekezdése szerinti - az elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.

14. §

(1) A fegyver gyártása, forgalmazása, javítása iránti kérelemnek a 3. számú mellékletben foglalt adatokat kell tartalmaznia.

(1a)[77] Szervezet esetében, ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát az eljáró hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(2)[78] A gyártási, forgalmazási, javítási engedélyben fel kell tüntetni

a) a gyártási, forgalmazási vagy javítási tevékenység folytatásának helyét, a fegyver, lőszer (töltény) raktározásának helyét, módját;

b) gyártási engedély esetén az egy gyártási folyamatban készíthető fegyverek típusát, jellemzőit, valamint a raktári készletet;

c) forgalmazási engedély esetén a raktári készleten tárolható fegyverek, lőszerek (töltények), lőszerelemek fajtáját és mennyiségét;

d)[79] a 11. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személyeket.

(3)[80] A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre jogosító engedély, illetve az alkalmazotti engedély visszavonásig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben meghatározott időpontig hatályos.

(4)[81] A gyártási vagy forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles az 5-8. számú mellékletek szerinti adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság részére öt napon belül bejelenteni.

15. §

(1)[82] Fegyvergyártási tevékenység esetén a gyártó köteles negyedévenként az általa gyártott és raktározott fegyvert leltározni és erről jegyzőkönyvet felvenni. A lőfegyver gyártásakor a gyártó köteles az Ftv. 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat - a jogszabályban meghatározott módon - a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani.

(2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén

a) a forgalmazásra átvett lőfegyverről két példányban a 12. számú mellékletben meghatározott átvételi elismervényt kell adni;

b) a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személytől, illetve a tartási engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjától vehető át;

c)[83] az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkező személynek, illetve az ilyen engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának - az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy, illetve harmadik ország állampolgára esetén az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a forgalmazott eszköz megszerzésére, illetve tartására jogosító engedély birtokában - adható át;

d)[84] a megszerzett lőfegyver adatait, valamint a megszerzés időpontját a 12. mellékletben meghatározott átvételi elismervénynek az üzlet bélyegzőlenyomatát is tartalmazó kitöltésével és az engedélyes részére történő átadásával kell igazolni;

e)[85] lőszer csak a tartására jogosultnak adható át, a megszerzett, illetve a lőfegyvertartásra jogosító engedélybe bejegyzett lőfegyver kaliberjelének figyelembevételével;

f)[86] muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor) csak

fa) a sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett - a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve a lőszerelem tartására jogosult - sportegyesület kereskedelmi meghatalmazottja,

fb) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező természetes személy vagy

fc) az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy

részére értékesíthető;

g) a lőfegyver, lőszer és lőszerelem tartásáról és forgalmazásáról, a forgalmazási tevékenységet engedélyező hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartó könyvet kell vezetni;

h) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel naponta egyeztetni kell.

i)[87] a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges lőszerelem kizárólag az e tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező természetes személy, valamint a lőszergyártási engedéllyel rendelkező részére értékesíthető;

j)[88] lőpor, csappantyú csak eredeti és bontatlan gyári csomagolásban hozható forgalomba; lőpor 1 kg töltőtömeget meghaladó kiszerelésben természetes személy részére nem forgalmazható.

k)[89] az Ftv. 12. § (1) bekezdés d) pontjában előírt adattovábbítási kötelezettség kizárólag elektronikus úton teljesíthető.

(2a)[90] Hangtompító kizárólag a 35/B. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet részére értékesíthető.

(3) Fegyverjavítási tevékenység esetén

a) a javítási engedéllyel rendelkező a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet által selejtezésre utalt lőfegyvert a tartásra jogosulttól alkatrésznek megvásárolhatja;

b) az alkatrésznek megvásárolt és a javításra átvett lőfegyverről a 12. számú mellékletben meghatározott átvételi elismervényt kell adni, két példányban, az átvételi elismervényen fel kell tüntetni a vásárlás vagy a javítás tényét;

c)[91] a javításra leadott lőfegyver és a fegyvertartási engedély adatait a 9. számú melléklet szerint - a javítási tevékenységet engedélyező hatóság által hitelesített - nyilvántartókönyvben kell vezetni;

d) a c) pontban említett nyilvántartókönyv elkülönített részében nyilvántartást kell vezetni a megvásárolt lőfegyverekről, fődarabokról és azok hasznosításáról;

e) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel egyeztetni kell;

f) fegyverellenőrzés és belövés céljára jogosult lőszer megszerzésére és tartására.

(4) A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert (gáz- és riasztófegyvert) a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni, ha

a) a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási (azonosítási) számmal és tanúsítvánnyal nincs ellátva;

b) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek (zárszerkezet, zártest, cső, csőszerkezet, tok, váz és szán) valamelyikét kicserélték vagy méretét megváltoztatták;

c) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során fődarabcsere történt.

15/A. §[92]

(1) A tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakítás kizárólag abban az esetben végezhető, ha az erre jogosult rendelkezik a lőfegyverek központi nyilvántartásába történő elektronikus adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.

(2) A tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakítást végző köteles

a) az átalakítást olyan módon végrehajtani, hogy annak nyomán a tűzfegyver roncsolásmentes módszerrel ne legyen visszaalakítható az eredeti kategóriába, illetve alkategóriába tartozó tűzfegyverré,

b) az átalakítást követően a tűzfegyvert a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni, valamint

c) az Ftv. 5. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott adatokat - a műszaki érvényesség időtartamának a kivételével - a tűzfegyver műszaki tanúsítványa alapján haladéktalanul, elektronikus úton továbbítani a lőfegyverek központi nyilvántartását kezelő szerv számára.

16. §[93]

A fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet az általa balesetveszélyesnek minősített és selejtezésre utalt fegyverekről jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az engedélyező hatóságnak.

17. §[94]

A gyártási, forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles a tevékenység helye szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságnak, a javítási engedéllyel rendelkező a lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak - öt napon belül bejelenteni[95]

a) az engedélyben szereplő adatok megváltozását, továbbá

b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó felfüggesztését, illetve beszüntetését, valamint a tevékenység felfüggesztést követő újrakezdését.

18. §[96]

Lőfegyver hatástalanítását a jogszabályban kijelölt szervezet végezheti. A lőfegyver hatástalanításának szabályait a Bizottsági Rendelet határozza meg.

19. §

A lőfegyver-kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát;

b) a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait;

c) a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását;

d) a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.

20. §

(1) Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem, hatástalanított lőfegyver kizárólag az erre a célra szakosodott, nyílt árusítású üzletben vagy a részben e célra szakosodott egyéb üzlet (a továbbiakban együtt: fegyverszaküzlet) megfelelően elkülönített helyiségében, valamint lőfegyver-kiállításon forgalmazható.

(2) A fegyverszaküzletben a fegyvereket, a hatástalanított lőfegyvereket csak az üzlet nyitva tartása alatt, zárt fegyverállványon lehet bemutatni.

(3) Az egyszemélyes kiszolgálással működő fegyverszaküzleteknél távirányítással működtethető elektromos beléptető rendszert kell létrehozni.

(4) A fegyverszaküzletben a fegyverek, a hatástalanított lőfegyverek, lőszerek (töltények) és lőszerelemek tárolására szolgáló helyiséget biztonságosan zárható módon el kell különíteni az eladótértől és az ügyfélteret az eladótértől rögzített kiszolgáló pulttal kell elválasztani.

(5) A fegyverszaküzletet 24 órán keresztül folyamatos figyelést biztosító, telepített rendszerhez kapcsolódó, illetéktelen behatolást érzékelő elektronikus jelzőrendszerrel és ahhoz kapcsolódó külső riasztó egységgel kell ellátni, valamint rejtett kapcsoló vagy távirányító használatával biztosítania kell a pánikriasztás lehetőségét, a nyitva tartás során bekövetkező jogellenes cselekmények jelzése érdekében.

A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó szabályok[97]

20/A. §

(1) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító - a 14. számú mellékletben meghatározott - engedély kizárólag a lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedéllyel rendelkezőnek adható meg, feltéve, hogy a kérelmező a lőszer, valamint a lőszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve e feltételeket biztosítja.

(2) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt a 19. számú melléklet szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni.

(3) A rendészetért felelős miniszter rendeletében előírt elméleti és jártassági követelmények teljesítését a kérelmező a 23. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítvánnyal igazolja, amelyet a vizsga sikeres letételének napján a vizsgabizottság állít ki és ad át a vizsgázónak.

(4)[98] A vizsgabizottság elnökét és egy megfelelő szakismerettel rendelkező tagját a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vezetője, egy tagját pedig a vármegyei (budapesti) rendőrfőkapitány jelöli ki.

20/B. §

(1) A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedéllyel rendelkező az engedély birtokában jogosult

a) a lőpor és a csappantyú megvásárlására,

b)[99] legfeljebb 5 kg össztömegű lőpor és 2000 db csappantyú szállítására, valamint

c)[100] az Ftv. 2. § 44. pontjában meghatározott tevékenység végzésére.

(2) Kizárólag az engedélyes lőfegyvertartási engedélyébe bejegyzett lőfegyverhez jogszerűen és rendeltetésszerűen használható kaliberjelű lőszer házilagos szerelése és újratöltése engedélyezett.

(3) A lőszer házilagos szerelése és újratöltése jogosító engedély birtokában sem engedélyezett

a) peremgyújtású lőszer házilagos szerelése és újratöltése,

b) a házilagosan szerelt, illetve újratöltött lőszer forgalmazása és átadása, ide nem értve a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet részére történő átadást, valamint

c) a lőpor és a csappantyú közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítása.

(4) A lőszer házilagos szerelése és újratöltése nem végezhető olyan helyiségben, ahol nyílt lánggal üzemelő berendezés található. A lőszer házilagos szerelése és újratöltése során a dohányzás, valamint a nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó egyéb tevékenység folytatása tilos.

Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása

21. §

(1)[101] E rendelet alapján a 6. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő lőfegyver, lőfegyverdarab tartása engedélyezhető.

(1a)[102] Az Ftv. 2. § 29. pont b) vagy c) alpontjában meghatározott tűzfegyver tartása abban az esetben engedélyezhető, ha

a) megfelel az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, valamint

b) annak az Ftv. 1. melléklet szerinti kategóriáját a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet megállapította.

(2)[103] Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak munkavégzésre, filmgyártási célra, színházi és hagyományőrző használati célra és sportlövészetre engedélyezhető.

22. §[104]

Lőfegyver, lőszer tartása munkavégzési célra engedélyezhető

a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára,

b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési engedélyben és a lőtérszabályzatban meghatározott lőfegyverre,

c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan,

d) annak a személynek, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását törvény írja elő, valamint

e) a vadon élő állat gyérítésére jogosultnak a gyérítéshez jogszerűen használható lőfegyverre és az ahhoz tartozó lőszerre vonatkozóan.

23. §

(1)[105] E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület) leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.

(2)[106]

(3)[107] Az (1) bekezdés alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van.

(4)[108] Sportlövőnek - az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - sportlőfegyver tartása engedélyezhető.

(5)[109] Sportlövőnek az "A" kategória 5., illetve 6. alkategóriájába tartozó sportlőfegyver tartása abban az esetben engedélyezhető, ha megfelel az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, továbbá bizonyítja, hogy az (1) bekezdés szerinti sportegyesületi tagsága az e rendelkezés hatálya alá tartozó eszköz tartására jogosító engedély iránti kérelem előterjesztésétől számított legalább tizenkét hónapja fennáll.

24. §[110]

(1) Vadászatra a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) nem tiltott

a) lőfegyver tartása, illetve

b) elöltöltő fegyver használata

annak a személynek engedélyezhető, aki - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - megfelel a Vtv.-ben a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételként meghatározott követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben nincs szükség a Vtv.-ben a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételek igazolására abban az esetben, ha a kérelmező rendelkezik az Európai Unió tagállamában kiállított, a vadászati tevékenység gyakorlására jogosító érvényes hatósági engedéllyel.

25. §

(1)[111] E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel.

(2)[112] Önvédelmi célra legfeljebb két darab rövid lőfegyver tartása engedélyezhető.

26. §

(1)[113] E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában

a) a lőfegyver tartására jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező

aa) a jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,

ab)[114] a jogszabályban meghatározottak szerint igazolja, hogy rendelkezik a működőképes lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló eredményes vizsgával, továbbá

ac) rendelkezik a lőfegyver, lőszer tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel;

b) az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező

ba) a jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,

bb) a jogszabályban meghatározottak szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatára képes, és

bc) rendelkezik a lőszerelem tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel.

(2)[115] Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, illetve az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott vizsgáért díjat kell fizetni.

(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában hosszú lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát az elméleti és gyakorlati részből álló, az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt vizsgabizottsági tag részvételével tartott Állami Vadászvizsga helyettesíti.

(4) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a Versenybírói Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti.

(5)[116] E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás szervezetének hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja számára lőfegyver tartása az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető, ha a kérelmező a munkáltatónak a 17. számú melléklet szerinti kérelem megfelelő kitöltése útján vagy az elektronikus ügyintézés szabályai szerint megtett nyilatkozata alapján a hivatásos, pénzügyőri, illetve a katonai szolgálatra egészségi és pszichikai vagy pszichológiai szempontból alkalmas. A hivatásos, pénzügyőri, illetve a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása esetén a munkáltató - ha a lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos tudomással bír - köteles e körülményről az engedélyt megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni.

(6)[117] Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy számára egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver tartása akkor engedélyezhető, ha a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel előzetesen egyetértett.

(7)[118] Ha engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza,

a) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver tartására,

b) az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára, vagy

c) a 30. § (1a) bekezdés c) pontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára

jogosító engedély megadását kérelmező személyt, ha a vizsga letétele a hatósági engedély kiadásának feltétele.

27. §[119]

Az Ftv. 3/B. § (1) bekezdése szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az 1. számú melléklet vagy - az Ftv. 3/B. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet esetén - a 20. számú melléklet, az Ftv. 3/B. § (3) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.

28. §[120]

(1)[121] Lőfegyver, lőszer tartása jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek - az Ftv.-ben, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem engedélyezhető.

(2) Lőfegyver, lőszer tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető:[122]

a)[123] hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egyesületek vármegyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver,

b)[124] sportlőfegyverre a sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,

c) sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az a szervezet, amely az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik,

d) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult szervezet, feladatai ellátására,

e) igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató szervezet, valamint muzeális intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan,

f) lőszerpróbára az a szervezet, amely lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik,

g) rövid lőfegyverre az a szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver.

h)[125] filmgyártási célra az a gazdálkodó szervezet, amelynek - illetve közvetlen jogelődjének - tevékenységi köre legalább tíz éve kiterjed a filmes fegyvertechnikai és pirotechnikai szolgáltatás nyújtására, feltéve, hogy rendelkezik a lőfegyver gyártására feljogosított taggal, illetve alkalmazottal.

i)[126] - az Ftv. 3. § (3) bekezdésére is figyelemmel - a 31. § (2) bekezdésében meghatározott fegyverre a színház, a színpadi és egyéb előadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezet, illetve a hagyományőrző egyesület.

(3)[127] Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató vagy lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, az Ftv. 22. § (5) bekezdés b) és c) pontja alapján a vizsgálatra, a tanúsítvány, szakvélemény kiadására, illetve a lőfegyverek hatástalanításának végrehajtására kijelölt szervezetnek, valamint muzeális intézménynek - feladatkörére tekintettel - "A" kategóriába tartozó tűzfegyver és lőszer tartása is engedélyezhető.

(4)[128] Filmgyártási célra "A" kategóriába tartozó tűzfegyver tartása is engedélyezhető, ha a kérelmező rendelkezik a lőfegyver gyártására, illetve javítására jogosító engedéllyel, valamint teljesíti az "A" kategóriába tartozó tűzfegyverek és lőszereik tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeit.

(5)[129] Színházi és hagyományőrző használati célra "A" kategóriába tartozó színházi tűzfegyver tartása is engedélyezhető.

29. §[130]

Lőfegyver, lőszer tartására jogosító engedély a 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek kezelésével (tárolásával, kiadásával, visszavételével) megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott feltételekkel és a szervezet Magyarország területén a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.

30. §

(1)[131] Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata

a) sportegyesület, vagy

b) az (1a) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személy

számára engedélyezhető.

(1a)[132] Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata természetes személy számára abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező

a) sportegyesület tagja,

b) - az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel - a jogszabályban meghatározottak szerint a muzeális fegyver sportlövészeti célú biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,

c) a jogszabályban meghatározottak szerint a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a muzeális fegyver sportlövészeti célú biztonságos használatára képes, valamint

d) teljesíti a 26. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott feltételeket.

(1b)[133] Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti feltételt igazoltnak kell tekinteni abban az esetben, ha a kérelmező rendelkezik a sportlőfegyver tartására jogosító engedéllyel.

(1c)[134] Az (1a) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező személy az engedély birtokában jogosult

a) a fekete lőpor, illetve a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá a csappantyú megvásárlására, valamint

b) legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklására és szállítására.

(1d)[135] Az (1a) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező személy a fegyver 38. § (4) bekezdése szerinti használata során köteles az engedélyt magánál tartani.

(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.

(3)[136] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.

(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.

30/A. §[137]

(1) Elöltöltő fegyver vadászati célú használata csak természetes személy számára engedélyezhető.

(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában jogosult

a) a fekete lőpor, illetve a gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá a csappantyú megvásárlására, valamint

b) legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklására és szállítására.

(3) Elöltöltő fegyver akkor használható vadászatra, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.

(4) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy a fegyver használatakor köteles az engedélyt magánál tartani.

31. §[138]

(1) A lőfegyver színházi és hagyományőrző használati célú tartására jogosító engedély kizárólag színház, színpadi és egyéb előadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezet, illetve hagyományőrző egyesület számára adható meg.

(2) Színházi és hagyományőrző használati célra kizárólag

a) a 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő színházi tűzfegyver, valamint

b) az egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLIX. törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen tartott színházi fegyver

tartása engedélyezhető.

32. §[139]

(1)[140] A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély, a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedély, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély, illetve a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedélyt - valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt - a rendőrség az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.

(2) Az önvédelmi célú lőfegyver, valamint a 28. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt szervezet által az ott meghatározott lőfegyver tartására jogosító engedély öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályossága lejártát megelőzően kérelmezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.

(3)[141] Az engedéllyel rendelkező az Ftv. 3. § (2) vagy (3) bekezdése alapján megszerzett eszközt - a lőfegyverhez tartozó lőszer, valamint a hangtompító kivételével - az engedélybe történő bejegyzés céljából nyolc napon belül köteles bemutatni a tartásának engedélyezésére jogosult rendőri szervnek.

33. §

(1)[142] A fegyver tartására vagy használatára jogosító engedély megadására irányuló kérelmet természetes személy esetén a 17. számú melléklettel, szervezet esetén a 18. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2)[143]

34. §[144]

(1) A lőfegyver tartására jogosító engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza[145]

a) az igazolvány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

b)[146] az engedélyes által jogszerűen ténylegesen tartott valamennyi, egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver azonosító adatait és a bejegyzés keltét, illetve - ténylegesen tartott, egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver hiányában - az engedélyes által jogszerűen tartható, egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvereknek a megszerzésükre való jogosultság igazolásának érdekében szükséges ismert azonosító adatait és a bejegyzés keltét;

c)[147] a lőfegyvertartási célt;

d) a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket.

e)[148] a lőfegyvernek az engedélyes lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.

(2) A lőfegyver önvédelmi célú tartására vonatkozó engedély meglétének igazolására - az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal - külön hatósági igazolványt kell kiállítani.

35. §[149]

(1)[150] A szervezet részére kiadott lőfegyvertartási engedélyben fel kell tüntetni azokat a személyeket, alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 20. számú melléklet szerint kell kiállítani.

(3)[151] A szervezet vezetője köteles

a)[152] gondoskodni a működőképes lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről, valamint

b)[153] az a) pont szerinti lőkiképzésen való részvételt igazoló - a lőkiképzést lebonyolító lőtér üzemeltetője által kiállított - dokumentumot a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóságnak megküldeni.

(4)[154] A lőfegyver tartására jogosult szervezet az engedélyben meghatározott lőfegyverek hollétéről és mozgásáról (tárolásáról, kiadásáról, visszavételéről) a lőfegyvertartási engedélyt megadó hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartókönyvet köteles vezetni, amelyben a lőfegyver kiadásakor, illetve visszavételekor fel kell jegyezni

a) a lőfegyver gyártóját,

b) a lőfegyver gyártási számát,

c) a lőfegyver kaliberjelét,

d) a lőfegyverhez tartozó lőszer kaliberjelét és mennyiségét,

e) a lőfegyver tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány számát,

f) a lőfegyver kiadásának és visszavételének pontos dátumát az óra és a perc megjelölésével,

g) a lőfegyvert kiadó, visszavevő személy nevét és aláírását, valamint

h) a kiadott lőfegyvert átvevő személy nevét és aláírását.

(5)[155] A lőfegyver tartására jogosult szervezetnek a nyilvántartókönyvet a működése során mindvégig meg kell őriznie és a szervezet megszűnését, illetve a működése megszüntetését követően nyolc napon belül át kell adnia az engedélyt megadó hatóságnak.

35/A. §[156]

(1)[157] A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély tartalmazza

a) sportegyesület esetében a sportegyesület

aa) nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát,

ab) vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait,

ac) lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, valamint

ad) számára engedélyezhető lőszerelem tárolására szolgáló tárolóhely címét, vagy

b) természetes személy esetében az engedéllyel rendelkező

ba) természetes személyazonosító adatait, valamint

bb) számára engedélyezhető lőszerelem tárolására szolgáló tárolóhely címét.

(1a)[158] A 30. § (1a) bekezdésében meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 25. számú melléklet szerint kell kiállítani.

(2) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély tartalmazza

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint

b) az elöltöltő fegyver rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges lőszerelemeknek a jogosult lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.

A hangtompító tartására, engedélyezésére és használatára vonatkozó szabályok[159]

35/B. §[160] (1) A hangtompító tartása engedélyezhető

a) - feladatkörére tekintettel - az igazságügyi fegyverszakértőnek, igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató vagy lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, az Ftv. 22. § (5) bekezdés b) és c) pontja alapján a vizsgálatra, a tanúsítvány, szakvélemény kiadására, illetve a lőfegyverek hatástalanításának végrehajtására kijelölt szervezetnek, valamint muzeális intézménynek vagy

b) a lőfegyver munkavégzési célú tartására jogosult kérelmező számára abban az esetben, ha igazolja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal engedélye, illetve kijelölése alapján jogosult az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenység végzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély hiányában a hangtompítót a lőfegyver tartására való jogosultság alapján jogosult tartani az a személy vagy szervezet, aki rendelkezik

a) a sportlőfegyver tartására jogosító engedéllyel vagy

b) a vadászlőfegyver tartására jogosító engedéllyel.

(3) A hangtompító

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben kizárólag a hangtompító tartására jogosító engedéllyel rendelkező jogszerű tevékenysége során,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben kizárólag az Éltv. 51. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenység szabályszerű végzése során,

c) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a sportlőfegyver jogszerű használata során vagy

d) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vadászlőfegyver jogszerű használata során

használható.

Kárt okozó vad elejtése

36. §[161]

(1)[162] Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez - közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében - az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az elejtést irányító és a résztvevő természetes személyazonosító adatait, a fegyvertartási engedély adatait,

b) az elejtés pontos helyét, idejét, és

c) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.

(3) Az érintett helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet az (1) bekezdés szerinti engedély kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.

Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése

37. §

(1)[163] Egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver, lőszer - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - lőfegyver-kereskedőnek, a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott lőfegyver tartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2)[164] A kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet, valamint a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével az egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver átadását - az átadás várható időtartamának megjelölésével - legkésőbb az átadást megelőző napon kiállított teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az átadott fegyver vonatkozásában az átadó részére kiadott engedély hatályosságának teljes időtartama alatt meg kell őrizni.

(3)[165] A hozzá tartozó lőszerrel együtt átengedhető

a) a vadászlőfegyver

aa) vadászatra a vadászlőfegyver tartására jogosultnak, valamint

ab) lőtéren a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló - a jogszabályban meghatározott - igazolással rendelkező, a tizenötödik életévét betöltött személynek, továbbá

b) a Vtv. alapján vadászatra jogszerűen használható sörétes vadászlőfegyver, illetve a 0,22-es kaliberű (legfeljebb 5,6 mm vagy 0,224 névleges kaliberű) golyós vadászlőfegyver az általa folytatott egyéni vadászat során a vadászjeggyel rendelkező, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek.

(3a)[166] A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjának az alkalmazása során nem fogadható el a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás abban az esetben, ha az tartalmazza az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánó személy a gyakorlati lővizsgát nem kívánja teljesíteni.

(3b)[167] A vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam, illetve a vadászvizsga során használt lőfegyvert és lőszert a lőtér üzemeltetője a lőtéren

a)[168] a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyamon részt vevő, a tizenötödik életévét betöltött személynek, valamint

b) a vadászvizsgán vizsgázóként részt vevő személynek

átengedheti.

(4) Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető.

(5)[169] A lőtér üzemeltetője - az (5a) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetben - egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzésben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki a lőfegyvertartás hatósági engedélyezésének feltételeként előírt tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz részt.

(5a)[170] A 26. számú mellékletben meghatározott szakképzés, illetve a honvédelemért felelős miniszter által fenntartott köznevelési és szakképzési intézményben folytatott oktatás és nevelés (a továbbiakban együtt: védelmi jellegű képzés) keretében a lőtéren tartott lövészet során a rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél rendszeresített, illetve az azzal azonos típusú lőfegyver, lőszer a védelmi jellegű képzésben részt vevő személy számára a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy felügyelete mellett átengedhető.

(5b)[171] Az (5a) bekezdés alkalmazása során a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személyként kizárólag olyan személy jelölhető ki, aki munkakörénél vagy szakértelménél fogva felkészült és alkalmas a lövészet során használni kívánt lőfegyverrel, lőszerrel kapcsolatos kiképzési feladatok ellátására. A lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy kijelölését a lőtér üzemeltetésének, illetve a lövészetvezetői tevékenység végzésének az ellenőrzésére irányuló hatósági eljárás során a védelmi jellegű képzést folytató intézmény vezetője igazolja.

(5c)[172] Lőgyakorlatot törvény alapján a honvédelmi nevelés programjában való közreműködés keretében végző, törvény által kijelölt köztestület az egyedi jóváhagyást igénylő, legfeljebb 0,22-es kaliberű lőfegyverét, lőszerét az általa üzemeltetett lőtéren átengedheti a lőgyakorlaton részt vevő, a tizennegyedik életévét betöltött személynek a lőgyakorlat idejére, a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy felügyelete mellett.

(6)[173] A sportegyesület az egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverét és a lőszerét[174]

a) átengedheti

aa) a tizennegyedik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának - a tizennyolcadik életév betöltéséig az ab) alpontban vagy a b) pontban meghatározott személyek valamelyikének folyamatos felügyelete mellett - a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára, továbbá

ab) a tizennyolcadik életévét betöltött tagjának az edzés időtartamára, valamint

b) átadhatja a tizennyolcadik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti közvetlen szállítás időtartamára.

(7)[175] A 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverét, lőszerét a 35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben feltüntetett, a vele írásban foglalt szerződés alapján munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver tartásához szükséges - jogszabályban meghatározott - feltételekkel rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának időtartamára átadhatja.

(8)[176] Filmgyártási célú lőfegyver olyan, a filmforgatásban szerződés alapján közvetlenül közreműködő személynek engedhető át, aki részt vett a filmgyártási célú lőfegyvert tartó szervezet által végzett biztonsági oktatáson, ezt aláírásával igazolta és az oktatottak elsajátításáról a lőfegyvert átengedő személy meggyőződött. A biztonsági oktatáson való részvételt igazoló dokumentumot a filmgyártási célú lőfegyver tartására jogosult szervezet az engedély hatályosságának tartama alatt mindvégig köteles megőrizni. A fegyver átengedéséért, visszavételéért és biztonságos műszaki állapotáért a filmgyártási célú lőfegyvert tartó szervezet gyártásra jogosító hatósági engedéllyel rendelkező tagja felel.

(9)[177] Kizárólag olyan filmgyártási célú lőfegyver engedhető át, amelynek csövébe a hozzá való lőszer betöltését akadályozó gátat vagy a fegyver űrméretének megfelelő lövedék kilövését megakadályozó szűkítést szereltek.

(10)[178] Filmgyártási célú lőfegyver filmforgatás helyszínén viselhető és használható.

(11)[179] Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedéllyel rendelkező az engedély birtokában az elöltöltő fegyvert vadászat céljára - a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -

a) a magyar hatóság által megadott ugyanilyen engedéllyel vagy

b) a vadászati engedéllyel

rendelkező személynek átengedheti.

(12)[180] Az elöltöltő fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelemet (fekete lőport vagy az annak kiváltására gyártott lőport, csappantyút) a tartására jogosult - a (13) bekezdésben foglaltakra figyelemmel -

a) a vadászaton történő részvétel feltételeként a biztonságos fegyverhasználat elsajátítása és ellenőrzése érdekében előírt felkészítő képzésen részt vevő,

b) a vadászati engedéllyel rendelkező vagy

c) az ugyanezen eszközök tartására egyébként jogosult

személynek átadhatja.

(13)[181] Vadászat céljára az elöltöltő fegyver, valamint a működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy az annak kiváltására gyártott lőpor, csappantyú) a Vtv. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott - a (11) bekezdés a) pontja, illetve a (12) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti körbe nem tartozó - személynek abban az esetben engedhető, illetve adható át, ha előzőleg a bérvadászati szerződésben megjelölt vagy a vendégvadászati meghívást adó jogosult által szervezett és az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy által megtartott, az elöltöltő fegyverek kezelésére vonatkozó speciális balesetvédelmi oktatásban részesült és ezt aláírásával igazolja.

A fegyverek tartására vonatkozó szabályok

38. §

(1) A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy[182]

a)[183] lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - az (1a)-(1b) bekezdésben meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - működőképes hosszú lőfegyverét csak ürítve, tokban, működőképes rövid lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét üres tárral - kivéve, ha a tár kiürítését a gáz- és riasztófegyver adott típusának gyártási sajátosságai nem teszik lehetővé -, a fegyver és a lőszer (töltény) elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lőfegyverhez, a gáz- és riasztófegyverhez, illetve a lőszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá;

b)[184] lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, - a személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyver kivételével - rejtve viselheti;

c)[185] fegyverét nem viselheti és működőképes lőfegyverét, illetve gáz- és riasztófegyverét nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotróp anyag van;

d)[186] a működőképes lőfegyverért, illetve a gáz- és riasztófegyverét kizárólag ürített állapotban, olyan helyen tisztíthatja, ahol más személy életét és testi épségét nem veszélyezteti;

e)[187] az egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, illetve gáz- és riasztófegyver viselésekor a fegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt magánál tartani;

f)[188] köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a lőfegyvertárolóhely megváltozását a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül az engedély kiadására jogosult vagy a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni;

g)[189] köteles működőképes lőfegyverét a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni és a lőfegyver vizsgálatát elvégeztetni a 15. § (4) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott javítást, fődarabcserét követően, továbbá a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben, az ott megállapított időközönként;

h)[190]

i) nagy teljesítményű acélsörétes lőszert csak olyan sörétes puskából lőhet ki, amelyet acélsörétes lőszer használatára bevizsgáltak és a bevizsgálás a lőfegyveren jelölve van;

j)[191] működőképes lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét nem használhatja[192]

ja) - a vadász- és sportlőfegyver kivételével - az annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig,

jb) a próbajel érvénytelenítése esetén;

k)[193] ha egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverét vagy az Ftv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyben meghatározott gáz- és riasztófegyverét elidegenítette, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy az elidegenítés tényét igazoló egyéb okiratot köteles - a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve a gáz- és riasztófegyver viselésére jogosító engedéllyel együtt - az azt kiállító rendőri szervnek nyolc napon belül bemutatni;

l)[194] munkavégzési célú lőfegyverét, a lőfegyver tartásához szükséges alkalmazási feltétel, munkakör megszűnését követő öt napon belül az engedélyező hatóságnak köteles beszolgáltatni;

m)[195] az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély birtokában jogosult a forgalmazótól vagy hatályos lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőtől egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvert vásárolni.

(1a)[196] A hivatásos vadász feladatának ellátása során szolgálati vadász- és maroklőfegyverét a működési területén belül - a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével - ürítetlen állapotban, illetve a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.

(1b)[197] A vadászat során a vadászlőfegyver tartására jogosult vadászlőfegyverét kizárólag a vadászterületen belül - a település közigazgatási belterületén, valamint a közforgalmú közlekedési eszközön történő szállítás kivételével - ürítve, a tokban történő tartást mellőzve szállíthatja.

(2) Szervezet esetén az (1) bekezdés f)-l) pontjában foglaltak végrehajtásáért a szervezet vezetője felelős.

(3)[198] Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy köteles évente legalább egy alkalommal lőgyakorlaton részt venni, és a lőtérnapló alapján kiállított igazolást nyolc napon belül a lakóhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak leadni.

(4)[199] A fegyver az engedélyezett célra, valamint - a működőképes lőfegyvernek nem minősülő lőfegyver kivételével - lőtéren lőgyakorlatra használható.

(5)[200] Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a lőfegyvertartásra jogosító engedéllyel rendelkezik, egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye, illetve a tevékenységének helye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselésére jogosító engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye vagy a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalanul bejelenteni.

(6)[201] Az elveszett vagy eltulajdonított, egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver, illetve tartási engedély körözését az engedély kiadására feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv rendeli el.

38/A. §[202]

A 37. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szállítás esetén

a) a 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell, valamint

b) a szállítás jogszerű voltát a lőfegyvert, lőszert saját jogon tartó által kiállított - a szállítás jogcímére is kiterjedő - igazolás igazolja, amelyet a szállító a szállítás során mindvégig köteles magánál tartani.

39. §

(1)[203] A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyvert, a légfegyvert, a festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

(2)[204] A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyveren, a légfegyveren, a festéklövő fegyveren, a gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem végezhető, amely annak csőtorkolati teljesítményét megnövelné, illetve azt a fegyver jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át.

(3)[205] A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, illetve az Ftv. 2. § 16 pontjának hatálya alá nem tartozó légfegyvert.

(4)[206] A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyver, festéklövő fegyver, légfegyver - a (6) bekezdés szerinti eset kivételével - lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható.

(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt tárolóeszközben birtokolható (szállítható).

(6)[207] A honvédelem tantárgy tantárgyi ismereteinek elsajátítása érdekében a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver a lőgyakorlat végrehajtására kijelölt hellyel azonos követelményeknek megfelelő helyszínen

a) a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, oktatási célra használható, illetve

b) a lőgyakorlat végrehajtására vonatkozó követelményeknek megfelelő módon birtokolható (szállítható).

40. §

(1)[208] Színházi tűzfegyver színpadon vagy egyéb előadás, illetve filmforgatás vagy hagyományőrző bemutató helyszínén viselhető és használható.

(2)[209] Színházi tűzfegyver csak az előadás, a filmforgatás vagy a hagyományőrző bemutató időtartamára, az előadásban, a filmforgatásban, illetve a bemutatón közreműködő személynek adható át.

(3)[210] A színházi tűzfegyvert a hozzá tartozó tölténytől elkülönítetten, jól zárható helyen kell tárolni.

41. §

(1)[211] Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása mellett.

(2) Szigonypuska csak tudományos vagy állategészségügyi célra használható.

A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása

42. §[212]

(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában

a)[213] a működőképes lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni,

b)[214] működőképes rövid lőfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is lehet tárolni,

c)[215] a lőszert a működőképes lőfegyvertől elkülönítve, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.

(2) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni

a) "A" kategóriába tartozó lőfegyver,

b)[216] 20 darabot meghaladó számú működőképes lőfegyver, illetve 1000 darabot meghaladó számú lőszer, vagy

c)[217] egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvernek, illetve a lőszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet által történő

tárolása esetén.

(3)[218] A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult személy folyamatos jelenléte esetén elzárás, illetve elkülönítés nélkül is tárolható, aminek során a tartásra jogosult személy köteles megtenni az illetéktelen hozzáférés megelőzése, illetve megakadályozása érdekében az adott helyzetben szükséges intézkedéseket.

43. §

(1)[219] Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(2)[220] Fekete lőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy fémlemezből készült elválasztóval el kell különíteni.

(3)[221] Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen - az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában - nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen - az e rendelet eltérő rendelkezésén alapuló hatósági engedély hiányában - nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.

(3a)[222] A lőszerelem gyártására, javítására, forgalmazására jogosult számára - kérelmére - a (3) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátot meghaladó mennyiségű lőpor, illetve csappantyú tárolása is engedélyezhető, ha bizonyítja, hogy tevékenysége ezt indokolja.

(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.

(5)[223] A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárásban hozott döntéséről a hatóság tájékoztatja az illetékes vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot.

44. §[224]

(1) A 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet és a sportlövő írásbeli megállapodása esetén e szervezet tárolja a sportlövő sportlőfegyverét és a hozzá tartozó lőszert.

(2)[225] A sportlövő köteles sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszernek tárolás céljából történő átadását vagy a tárolás helyének megváltozását - a lőfegyver Ftv. szerinti adatait, a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat, a tárolás helyét és várható időtartamát tartalmazó, a tárolást végző szervezet által kiállított igazolás benyújtásával - az átadástól vagy a tárolás helyének megváltozásától számított nyolc napon belül a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentésről a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a tárolást végző, (1) bekezdés szerinti szervezet és a sportlövő részére igazolást ad ki.

(4) A tárolást végző, (1) bekezdés szerinti szervezet - a lőfegyver Ftv. szerinti adatait és a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat tartalmazó - naprakész nyilvántartást vezet az általa tárolt lőfegyverről, lőszerről.

(5)[226] A sportlövő köteles sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszernek a (2) bekezdés szerinti átadását követő visszavételét - a visszavétel időpontjának megjelölésével - a visszavételtől számított nyolc napon belül a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni.

44/A. §[227]

(1)[228] Aki a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeit átmenetileg nem tudja biztosítani, a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrségi tárolását kezdeményezheti a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrségi tárolásának időtartama legfeljebb 180 nap.

(3)[229] Ha a (2) bekezdés szerinti időtartam lejártát követő nyolc napon belül a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem visszavételére nem kerül sor, az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt vissza kell vonni.

Lőfegyver, lőszer kivitele, behozatala, átszállítása[230]

44/B. §[231]

Az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontjában meghatározott tűzfegyver kizárólag a Bizottsági Rendelet III. MELLÉKLETE szerinti tanúsítvány kíséretében hozható be Magyarország területére az Európai Unió tagállamának területéről, illetve vihető ki Magyarország területéről az Európai Unió tagállamának területére.

45. §[232]

E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az kaphat engedélyt

a) egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására, aki annak gyártására, javítására, forgalmazására vagy tartására jogosító engedéllyel vagy

b) hangtompító kivitelére, behozatalára, átszállítására, aki a 35/B. § (1) bekezdésében meghatározott engedéllyel

rendelkezik.

45/A. §[233]

A 258/2012/EU rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott eszköz kereskedelmi célból az Európai Unió vámterületéről történő kiviteléhez a 258/2012/EU rendelet II. MELLÉKLETÉBEN meghatározott kiviteli engedély szükséges. A kiviteli engedély abban az esetben adható meg, ha megállapítható, hogy ennek a 258/2012/EU rendeletben meghatározott feltételei a kérelemhez a kérelmező által mellékelt - a 24. számú melléklet II. pontjában meghatározott - okiratok alapján fennállnak.

45/B. §[234]

Az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszköznek az Európai Unió vámhatárát Magyarország területén keresztül átlépő kereskedelmi célú szállítása esetén a határátlépés tényleges megtörténtét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a behozatal, illetve a kivitel helye szerint illetékes vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

46. §

(1)[235] A külföldi állam belső joga szerint védetté nyilvánított személy vagy a nemzetközi szervezet tisztségviselője (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: külföldi védett személy), illetve a külföldi védett személy védelmét ellátó biztonsági személyzet tagja egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverének és lőszerének behozatalát, kivitelét, az ország területén történő átszállítását - a külpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - a rendőrség azon szervének a központi szerve - ennek hiányában a rendőrség azon szervének a vezetője - engedélyezi, amelyik a külföldi védett személy védelmében közreműködik.

(1a)[236] Ha az engedélyezési hatáskör az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg, az ott meghatározott engedélyt az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve adja ki.

(2)[237] Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 15. számú melléklet szerint kell kiállítani. Az engedély kiadása, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány kiállítása viszonosság esetén díjmentes.

(3)[238] A (2) bekezdés szerinti lőfegyver (lőszer) kísérő igazolvány hatályossága alatt az abba bejegyzett lőfegyver, lőszer tartására és viselésére és kivitelére is jogosít.

47. §

(1)[239] Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedéllyel rendelkezik, jogosult annak hatályossága alatt az engedélyben szereplő lőfegyver, lőfegyverdarab, lőfegyvernek minősülő légfegyver, lőszer, illetve lőszerelem behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő behozatal esetén ennek tényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszerve az engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

(2)[240] Ha a 45. § a) pontjában meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvert, illetve lőszert akar Magyarország területéről kivinni vagy azon átszállítani, az ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerinti államban jogosult az adott lőfegyver, lőszer gyártására, javítására, forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására.

(3) A (2) bekezdésben említett jogosultságot nem kell igazolni

a)[241] azoknak a külföldön bejegyzett sportegyesületeknek (sportszervezeteknek), amelyek sportlövő versenyre hoznak be egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyvert vagy lőszert;

b) arra a lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer szállítására engedéllyel rendelkező hajó vagy légi közlekedési eszköz fedélzetén szállítanak, ha az nem hagyja el a fedélzetet, illetve a kikötő tranzit területét.

(4)[242] A hangtompítónak az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, illetve az ország területén történő átszállításához nincs szükség a 45. § b) pontjában meghatározott engedélyre abban az esetben, ha a hangtompítót jogszerűen birtokló személy rendelkezik a sportlőfegyver, illetve a vadászlőfegyver tartására jogosító engedéllyel. Ilyen esetben a 45. § b) pontjában meghatározott engedélyt a sportlőfegyver, illetve a vadászlőfegyver tartására jogosító engedély helyettesíti, feltéve, hogy a hangtompító felszerelésére alkalmas lőfegyvert a tartására jogosító engedély meglétét igazoló hatósági igazolványba bejegyezték.

48. §

(1)[243] Az egyedi jóváhagyást igénylő vadászlőfegyver, illetve sportlőfegyver jogszerű tartását az e rendelet alapján kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személy a lakóhelye szerinti államban kiadott fegyvertartási engedéllyel, tűzfegyver esetén európai lőfegyvertartási engedéllyel igazolhatja. A "B" kategóriájú, vadászatra szolgáló tűzfegyver, valamint a 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver behozatalához és tartásához a vadászat, illetve a sportverseny helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye is szükséges.

(2)[244] Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult - a hozzá tartozó lőszerrel, illetve az Ftv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott töltőszerkezettel együtt - az abba bejegyzett,

a) Magyarország területén vadászatra jogszerűen használható, egyedi jóváhagyást igénylő tűzfegyverét vadászat céljára, valamint

b) a Magyarországon jogszerűen tartható, egyedi jóváhagyást igénylő sportlőfegyverét sportlövő versenyre

behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani.

(3)[245] Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett egyedi jóváhagyást igénylő tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát Magyarország területére a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezheti. A behozatali engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel, és rendelkezik az adott tűzfegyver tárolásának e rendeletben megállapított feltételeivel.

(4)[246] Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszervének a 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani, ha a Magyarország területén tartózkodás a 90 napot nem haladja meg.

(5) A sportlövészeten való részvételt a meghívó sportegyesület meghívólevelével kell igazolni.

(6)[247] A sportegyesület sportlövője részére az egyedi jóváhagyást igénylő sportlőfegyver és a lőszer kivitelére vonatkozó jogosultságot az országos sportági szakszövetség igazolja. Az igazolás csak a lőfegyvertartási, illetve európai lőfegyvertartási engedéllyel együtt hatályos.

(7)[248] A vadászaton való részvételt a Vtv.-ben foglaltak alapján a vadászati hatóság által Magyarország területére és az abban meghatározott vadászterület(ek)re kiállított hatályos vadászati engedély igazolja.

(8)[249] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszerve (4) bekezdésben említett igazolásának formáját és tartalmát a 13. számú melléklet határozza meg. E nyomtatványt kell alkalmazni a lőszerre is.

(9)[250] A Magyarország területére behozott színházi tűzfegyvert az engedélyes köteles bemutatni a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek. A 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek nem megfelelő fegyvert a behozataltól, illetve a megfelelőtlenség megállapításától számított 8 napon belül javításra át kell adni a színházi lőfegyver javítására engedéllyel rendelkező szervezetnek, vagy haladéktalanul gondoskodni kell az ország területéről történő kiviteléről.

49. §

Az, aki lőfegyver, lőszer behozatalára vagy átszállítására jogosító igazolással, illetve engedéllyel rendelkezik,

a) az abban feltüntetett lőfegyvert, lőszert e rendelet előírásai szerint jogosult tartani és használni;

b)[251] az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő beutazáskor, illetve kiutazáskor köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszervének az engedélyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert, illetve hangtompítót bemutatni.

50. §

(1) A 26. § (6) bekezdésének rendelkezése alapján megszerzett lőfegyver kiviteléhez a 16. számú mellékletben meghatározott fegyver (lőszer) kísérő igazolványt kell kiállítani.

(2)[252] A 49. § b) pontban említett esetben a lőfegyver (lőszer) kísérő igazolványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes vámszerve az okmánykezelést követő nyolc napon belül visszaküldi az engedélyező hatóságnak

51. §

(1) Az európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza[253]

a) az engedély birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

b)[254] az egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver azonosító adatait (típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, kategóriájának és alkategóriájának megjelölése);

c)[255] az engedély hatályosságát;

d)[256] az engedélyező hatóság bejegyzéseit;

e) a meglátogatott tagállamok hatóságainak engedélyezési bejegyzéseire szolgáló rovatot;

f) az Európai Unión belüli utazásra vonatkozó következő információkat:[257]

fa)[258] az ezen okmányba bejegyzett egy vagy több tűzfegyverrel másik tagállamba történő beutazás joga a meglátogatni kívánt tagállam hatósága által a megfelelő tűzfegyverre kiadott engedélytől függ,

fb)[259] általában nem szükséges előzetes engedély a "B" kategóriába tartozó tűzfegyverrel vadászaton vagy történelmi események felelevenítésében való részvétel, illetve a tűzfegyverrel sportlövészet céljából történő beutazáshoz, feltéve, hogy az utazó magánál tartja az európai lőfegyvertartási engedélyét, és igazolni tudja az utazás célját,

fc)[260] a tagállamok dönthetnek úgy, hogy megtiltják vagy engedélyhez kötik területükön bizonyos tűzfegyverek megszerzését, tartását;

g) a tagállamok tájékoztatása alapján az f) pontban említett tilalmat, illetve engedélyhez kötöttséget;

h) az engedély birtokosának aláírását;

i) a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát;

j) az engedély kiállításának keltét.

(2)[261] Az európai lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak.

(3)[262] Az európai lőfegyvertartási engedély nem ruházható át, azt az engedéllyel rendelkező személy az abba bejegyzett tűzfegyver birtoklása során köteles magánál tartani.

(4)[263] Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett lőfegyver birtoklásában, jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a lőfegyver elvesztését vagy ellopását az engedélyen fel kell tüntetni.

51/A. §[264]

Az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségeket a kötelezett elektronikus úton is teljesítheti.

A nemzeti kapcsolattartó pont kijelölése[265]

51/B. §

A Kormány a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági végrehajtási irányelv 3. cikke szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetet jelöli ki.

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

52. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[266]

Átmeneti rendelkezések

53. §[267]

A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 23. § (1) és (3) bekezdésben foglalt feltételek nem érintik a módosító rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek hatályosságát.

53/A. §[268]

E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 15. § (1) bekezdését a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően legyártott lőfegyverek tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a bejelentést legkésőbb a Módtv. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig meg kell tenni.

54. §

(1)[269]

(2) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező, kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert azonosítási számmal a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (a továbbiakban: Vizsgáló) látja el.

(3) A Vizsgáló az azonosítási számmal történő ellátásról igazolást állít ki.

(4) Az azonosítási számmal történő ellátás költsége a tűzfegyver tulajdonosát terheli.

(5)[270]

55. §[271]

E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (1) bekezdése a Módtv. hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek hatályossága tekintetében is irányadó.

55/A. §[272]

E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b) és d) pontjában a Módtv. hatálybalépését megelőzően nem említett bűncselekményi, illetve szabálysértési tényállások tekintetében, ha az engedélyt a Módtv. hatálybalépését megelőzően adták meg.

55/B. §[273]

Az e rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet 2.) megállapított 10. § (1) bekezdése

a) a Módosító Rendelet 2. hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedély hatályosságát nem érinti, valamint

b) nem alkalmazandó az a) pontban meghatározott hatósági engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása során.

55/C. §[274]

A 26. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező személy

a) érvényes lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik vagy

b) egyidejűleg lőfegyvertartási engedély iránti kérelmet terjeszt elő, amelynek megadását nem a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasság hiánya zárja ki.

55/D. §[275]

E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló 57/2019. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (3)-(5) bekezdését, valamint 34. § (1) bekezdés b) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, a hatósági engedély visszavonására irányuló eljárások során is alkalmazni kell.

55/E. §[276]

E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet 3.) megállapított rendelkezései nem alkalmazhatóak a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során.

55/F. §[277]

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nincs helye a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában érvényes engedély 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti visszavonásának olyan feltétel hiánya miatt, amelyet az egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLIX. törvény vagy a Módosító Rendelet 3. állapított meg.

55/G. §[278]

A 4. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott hatóság - a korábban kiadott engedély egyidejű visszavonása mellett - kiadja

a) az Ftv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyt a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában a színházi fegyver gyártására, javítására, illetve forgalmazására jogosító engedéllyel, valamint

b) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedélyt a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában a színházi fegyver tartására jogosító engedéllyel

rendelkező részére abban az esetben, ha ennek a jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.

55/H. §[279]

Ha jogszabály szigorúbb követelményt nem támaszt, az 5. § (6) bekezdésében meghatározott határidőt a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésétől kell számítani.

55/I. §[280]

(1) Ha jogszabály eltérő követelményt nem támaszt, az Ftv. 21/E. §-ában meghatározott eszközt a birtoklására jogosult személy - az ellenérték nélküli átadást kezdeményező írásbeli kérelemmel (e § alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) egyidejűleg - bármely rendőrkapitányságon átadhatja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a mindazon eszközök kétséget kizáró egyedi azonosításához szükséges adatokat és információkat, amelyekre nézve az ellenérték nélküli átadást kérik, feltéve, hogy ezen adatok és információk nem képezik részét a lőfegyverek központi nyilvántartása jogszabályban meghatározott adattartalmának, valamint

b) - a tulajdonos kilétére vonatkozóan a lőfegyverek központi nyilvántartásában rögzített adattartalom hiányában - a kérelmező érintett eszközre vonatkozó tulajdonjogának a fennállását valószínűsítő körülményeket.

(3) A rendőrségnek ellenérték nélkül átadni kívánt eszközre, illetve a kérelemre vonatkozóan az Ftv.-ben, valamint az e rendeletben előírt feltételek bármelyikének hiányában az ellenérték nélküli átvételt az eljáró rendőrkapitányság megtagadja.

(4) A számára az (1) bekezdés szerint jogszerűen átadott eszköz átvételéről a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példánya az átadót illeti meg. A jegyzőkönyv rendőrségnél maradó példányához az ellenérték nélküli átadást kezdeményező kérelem eredeti példányát is csatolni kell.

55/J. §[281]

(1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 4. Módosító Rendelet) megállapított 4. § (1a) bekezdése nem alkalmazható a 2022. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek alapján megindult közigazgatási hatósági eljárások során.

(2) A 4. Módosító Rendelettel megállapított 10. § (1) bekezdés a) pont al)-an) alpontja nem alkalmazható a 4. Módosító Rendelet hatálybalépését megelőzően megindult közigazgatási hatósági eljárások során.

(3) A 4. Módosító Rendelettel megállapított 24. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés[282]

56. §[283]

Ez a rendelet

a) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások megállapításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/68 bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint

f) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

56/A. §[284]

Ez a rendelet

a) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendelet, valamint

c) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2018. március 5-i (EU) 2018/337 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

A jogszabály tervezetének egyeztetése[285]

57. §[286]

E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i, 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[287]

Hatósági igazolvány céllövészet céljából kiadott lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező szervezetek vagy személyek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

A hatósági igazolvány hátoldala:

2. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[288]

Hatósági igazolvány önvédelem céljából kiadott gáz- és riasztófegyver tartására vonatkozó engedéllyel rendelkező személyek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

A hatósági igazolvány hátoldala:

3. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem gyártása, forgalmazása, illetve a lőfegyver javítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a kérelmező statisztikai jelét (statisztikai törzsszám vagy adószám első nyolc számjegye);

- a kérelmező székhelyének címét;

- a tevékenység fajtáját (gyártás, forgalmazás, javítás);

- a tevékenység gyakorlásának pontos címét;

- az épület méretarányos tervrajzát;

- a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módját;

- a biztonsági berendezésre vonatkozó adatokat, műszaki leírást (acélrács, biztonsági fólia, riasztóberendezés stb.);

- az alkalmazottak személyi adatait, szakképzettségük igazolását;

- a tevékenység gyakorlásának módját (egyéni vállalkozó, szervezet).

Szervezet esetében

- a kérelmező megnevezését;

-[289]

- vezető tisztségviselő(k)/tevékenységért felelős személyi adatait.

Egyéni vállalkozó esetében

- a kérelmező személyi adatait;

- egyéni vállalkozói nyilvántartási számát;[290]

- szakképzettség igazolását;

- lakóhely adatait.

2. A gyártási kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban foglaltakon túl

a) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára jogosult (kijelölt) szervezet szakvéleményét, amely tartalmazza

- a polgári kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó MSZ 15765, illetve a töltények minősítésére vonatkozó MSZ 15764 szabványban előírt, az adott lőfegyverre, gáz- és riasztófegyverre, légfegyverre, illetve lőszerre vonatkozó vizsgálati módszer és eljárás szerint elvégzett vizsgálatok alapján a biztonságos működésre vonatkozó megállapításokat;

- a fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megfelel e rendelet előírásainak;

- a fegyverre, lőszerre (töltényre) és lőszerelemre vonatkozó egyéb, a biztonságos és jogszerű használat szempontjából fontos megállapításokat;

b) típusjóváhagyó vizsgálathoz kötött fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem esetén a gyártási dokumentációt (tervrajz, gyártási eljárás, technológia);

c) a gyártani kívánt lőfegyver fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem adatait (típusát, jellemzőit), a mennyiségét és a raktári készlet nagyságát;

d) a gyártás megkezdésének idejét.

e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e vagy nem rendelkezik a lőfegyverek központi nyilvántartásába elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.[291]

3. A forgalmazására jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban foglaltakon túl

a) a forgalmazni kívánt fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megnevezését és a raktárkészlet nagyságát;

b) az üzlet vezetőjének, helyettesének, eladóinak személyi adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, állandó lakóhelyét).

4. A lőfegyver javítására jogosító engedély iránti kérelemnek az 1. pontban foglaltakon túl

a) a javításra és tárolásra használt helyiségek számát és nagyságát;

b) a javító tevékenység pontos leírását (lőfegyverjavítás, gáz- és riasztófegyver javítás, távcső-szerelés, farészek készítése stb.).

c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e vagy nem rendelkezik a lőfegyverek központi nyilvántartásába elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.[292]

4. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[293]

Hatósági igazolvány a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végző személyek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

A hatósági igazolvány hátoldala:

5. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[294]

Sorszám:..................
LŐFEGYVER GYÁRTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel: ...............………………….. Gyártó megnevezése:............................................................................................................
Tevék. helye:........................................................................ Gyárt.eng.sz.:........./ 1-..................../................/2.........
Eladó statisztikai jele:.................. Megnevezése:.................................................................................................................
Tevék. helye:.......................................................................... Eladó ker.eng.sz.:.........../1-.................../.............../2.........
Külföldi beszerzés esetén származási ország:..........................................Beh.eng.sz: ........./1-....................../.............../2............
Eladó/Kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve:...............................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................... Államp.:..................................ország:.........................................
Lakóhelye (irányítószámmal):........................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:.......................száma:......................................Engedélyt kiállító hatóság megnev.: ..............................
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők
Darab
Mennyiség
Fajta/
jelleg
Kat.GyártóTípusGyártási számKaliberjel
123
Kelt:................................................................év.............hó.........napP.H.
…………………………………………
cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.

Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai.

Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú fegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.

Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.

Fajta:

fegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T: tűzfegyver

L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott fegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a fegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a fegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliber jel: a hivatalos, a fegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

6. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[295]

Sorszám:..................
LŐFEGYVER GYÁRTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel:.................. Gyártó megnevezése:.......................................................................................
Tevék. helye:..........................................................................Gy.eng.sz.:............/1-....................../.............../2.............
Vevő statisztikai jele:............................. Megnevezése:..........................................................................................
Tevék. helye: ........................................................................ Vevő ker.eng. sz.: ....../1-................/.............../2.............
Külföldi vevő esetén országa:......................................................... Kiv.eng.sz.:............/1-.................../.............../2.............
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve:........................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................... Államp.:..................................ország:.........................................
Lakóhelye (irányítószámmal):........................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:.......................száma:......................................Engedélyt kiállító hatóság megnev.: ..............................
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők
Darab
Mennyiség
Fajta/
jelleg
Kat.GyártóTípusGyártási számKaliberjel
123
Kelt:................................................................év.............hó.........nap
P.H......................................................................................
cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.

Gy.eng.sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.

Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú lőfegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darab szám 1-nél nagyobb, akkor az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.

Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg.

Fajta:

lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T : tűzfegyver

L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

7. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[296]

Sorszám:.................
LŐFEGYVER FORGALMAZÓ/JAVÍTÓ KÉSZLETREVÉTELI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel:.................................... Kereskedő megnevezése:...................................................................
Tevék. helye: ........................................................................ Ker.eng.sz.:............/1-....................../.............../2............
Eladó statisztikai jele:.......................... Megnevezése:.............................................................................
Tevék. helye:...........................................................................Eladó ker.eng.sz.:...../1-.................../.............../2.............
Külföldi beszerzés esetén származási ország:.......................................Beh.eng.sz: ........./1-....................../.............../2............
Eladó/Kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve:...............................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................... Államp.:..................................ország:.........................................
Lakóhelye (irányítószámmal):........................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:.......................száma:......................................Engedélyt kiállító hatóság megnev.: ..............................
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők
Fegyt.eng.sz.
Mennyiség
Fajta/
jelleg
Kat.GyártóTípusGyártási számKaliberjel
123
Kelt:................................................................év.............hó.........napP.H.…………………………………
cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató

A javítónak kizárólag fődarab készletrevételi jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszervásárlást nem kell jelentenie.

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.

Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Eladó ker.eng.sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átadó személy felsorolt adatai.

Fegyt. eng. sz.: a lőfegyvert eladó tartási engedélyének száma. Figyelem! A tartási engedélyestől és a forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól történő vásárlásokat külön-külön jelentőlapon kell szerepeltetni.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett.

Fajta:

lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T : tűzfegyver

L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliber jel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.

8. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[297]

Sorszám:..................
LŐFEGYVER FORGALMAZÓ/JAVÍTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTŐLAPJA
Statisztikai jel:........................................ Kereskedő megnevezése:.................................................................
Működési hely:..........................................................................Ker.eng.sz.:............/1-.................../.............../2.............
Vevő statisztikai jele:.......................................... Megnevezése:....................................................................
Tevék. helye:....................................................................... Vevő ker. eng. sz:......../1-................../.............../2.............
Külföldi vevő esetén országa:............................................................Kiv.eng.sz.:............./1-.................../.............../2.............
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott családi és utóneve:........................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................... Államp.:..................................ország:.........................................
Lakóhelye (irányítószámmal):........................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:.......................száma:......................................Engedélyt kiállító hatóság megnev.: ..............................
Lőfegyver/lőszer, csappantyú, lőpor azonosító adatai a következők
Fegyt. eng.sz.
Mennyiség
Fajta/
jelleg
Kat.GyártóTípusGyártási számKaliberjel
123
Kelt:................................................................év.............hó.........napP.H.
……………………………………………
cégszerű aláírás

Kitöltési tájékoztató

A javítónak kizárólag fődarab értékesítési (beépítési) jelentési kötelezettsége van, a javításra átvett lőfegyvereket és a lőszerfelhasználást nem kell jelentenie.

Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő engedélyesnél.

Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.

Tevék.helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.

Ker.eng.sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.

Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.

Vevő ker.eng.sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).

Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.

Megsz. eng. sz.: a vevő megszerzési engedélyén szereplő sorszám. Figyelem! Egy jelentőlapon csak egy vevő által megvett eszközöket lehet szerepeltetni, értelemszerűen kitöltve a rá vonatkozó adatokat.

Mennyiség: Lőszer, csappantyú esetében darabszám, lőpor esetében kg. Lőszer esetében kizárólag a kereskedők közötti lőszerforgalom jelentési kötelezett.

Fajta:

lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:

T : tűzfegyver

L : 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén R, csappantyú esetén: C, lőpor esetén: P

Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok (rövid), F: 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.

Kat.: Az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem ! A betűjel után szóköz kihagyása nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3

Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban szereplő neve.

Típus: A gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványában szereplő adat.

Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel. Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver rendelkezik szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot kell megadni. Lőszer esetén a gyártói azonosítószámot kell feltüntetni.

Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési, vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP kaliberjelet kell feltüntetni, minden különböző kaliberjelet felsorolva.

9. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A fegyverjavítási nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) a bejegyzés sorszámát;

b) a beérkezés és kiadás dátumát;

c) a fegyver adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel, gyártási szám);

d) az átadó nevét, címét;

e) a tartási engedély számát.

2. A selejtezésre utalt és alkatrésznek megvásárolt lőfegyver és lőfegyver fődarabok nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a bejegyzés sorszámát;

b) a beérkezés dátumát;

c) a lőfegyver és a lőfegyver fődarabok adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel, gyártási szám);

d) a hasznosítást (pl. egyedi gyártáshoz, fődarabcseréhez, alkatrészcseréhez felhasználás stb.).

- A hasznosítás dokumentálásánál fel kell tüntetni annak a lőfegyvernek (tartására engedéllyel rendelkező személynek) az adatait, amelyhez a fődarabokat felhasználták.

10. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Fegyverforgalmazási vizsgakérdések

Jogszabályismeret:

1. A lőfegyverismeret fontossága.[298]

2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.

3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?

4. A lőfegyver tartására ki kaphat engedélyt?[299]

5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?

6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?

7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?

8. A lőfegyverek szállításának szabályai.

9. Mi a teendője, ha lőfegyverét - megszerzésére jogosultnak vagy forgalmazónak - elidegenítette?[300]

10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál tartani?

11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?

12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?

13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?

14. Mi a teendője, ha lőfegyverét vagy fegyvertartási engedélyét elvesztette?[301]

15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?

Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem forgalmazási ismeret:

59. Mely rendőrhatóság jogosult a fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási engedély kiadására?

60. Milyen lőfegyvereket tilos kereskedelmi forgalomba hozni, valamint az ország területére behozni?

61. A forgalmazó milyen nyilvántartásokat köteles vezetni?

62. Az utolsó bejegyzést követően azokat mennyi ideig kell megőrizni?

63. Milyen feltételekkel hozhatók kereskedelmi forgalomba a lőfegyverek és egyéb fegyverek?

64. A fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási tevékenységet ellátó személyeknek milyen feltételeknek kell megfelelni?

65. Mi a teendője a fegyvert megszerezni kívánó személy azonosításakor?[302]

66. Mely hatóság tarthat ellenőrzést a fegyverüzletben, az ellenőrző hatóság mit ellenőrizhet?

67. Mi a forgalmazásra feljogosított teendője, ha egy lőfegyvert átvesz értékesítésre?

68. Kinek értékesíthet fekete lőport és a hozzá tartozó csappantyút?

69. Mi a teendő, ha a kereskedő a lőfegyver vagy a lőszer csomagolóláda felbontásakor hiányt tapasztal? Milyen intézkedéseket kell tennie?

70. A forgalmazó az értékesítésre átvett fegyverről és lőszerről milyen okmányt, hány példányban köteles kiállítani, azt kinek kell továbbítani és átadni?

71. Balesetveszélyes és selejtes fegyvert forgalomba hozhat-e a kereskedő?

72. Kinek forgalmazhat lőszerelemet és milyen mennyiségben?

73. Milyen biztonsági feltételeket kell megteremteni a forgalmazási helyen?

74. Milyen adatok megváltozását kell a központi lőfegyver nyilvántartásnak jelenteni?

75. A fegyverjogszabályok milyen lőfegyverre szerelhető eszközök forgalmazását tiltják?

76. Hogyan és hol tárolhatja a lőfegyvereket, lőszereket és lőszerelemeket?

A fegyverforgalmazási vizsgán a vizsgabizottság tagjai a fentieken kívül további olyan jogszabály és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek, amelynek ismerete a vizsgázótól elvárható.

11. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

[303]
Sorszám: .............................................
Igazolom, hogy ...................................................................................................................................................... (név) ......................................................................................................................................................................... (szül. hely) .......................................................................................................................................................................... (szül. idő) ......................................................................................................................................................................... (lakóhely) a ................................................................................................................................................Rendőr-főkapitányságon
- golyós (huzagolt csövű hosszú) lőfegyver
- sörétes (huzagolatlan csövű hosszú) lőfegyver
- marok (rövid) lőfegyver tartásához
- forgalmazási tevékenység végzéséhez
előírt elméleti és gyakorlati vizsgát eredményesen letette (a nem kívánt rész törlendő).
Kelt: ...................................................................... év ............. hó ........... nap.
P. H.
………………………………….
bizottság elnöke
……………………………. …………………………….
bizottsági tag bizottsági tag

12. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[304]

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Sorszám:
1.) A kereskedői engedéllyel rendelkező forgalmazó* / javító* adatai:
- megnevezése:.............................................................................................................................................................................................
- adószáma vagy statisztikai jele:..................................................................................................................................................................
- rendőrhatósági engedélyének (határozat) száma:........................................................................................................................................
- engedélyezett tevékenységi hely címe:.......................................................................................................................................................
- engedélyt kiállító rendőrhatóság:................................................................................................................................................................
2.) A tartási engedéllyel rendelkező szervezet / személy adatai:
Szervezet esetén:
- megnevezése: ............................................................................................................................................................................................
- adószáma vagy statisztikai jele:..................................................................................................................................................................
- székhelye: .................................................................................................................................................................................................
- rendőrhatósági engedélyének száma: ........................................................................................................................................................
- engedélyt kiállító rendőrhatóság:................................................................................................................................................................
Természetes személy / szervezet esetén kereskedelmi meghatalmazottja:
- családi és utóneve: ....................................................................................................................................................................................
- születési családi és utóneve: .....................................................................................................................................................................
- születési hely, év, hó nap:..........................................................................................................................................................................
- anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................................................................
- állampolgársága:........................................................................................................................................................................................
- lakóhelye:..................................................................................................................................................................................................
- személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:
- rendőrhatósági engedély száma:.................................................................................................................................................................
- engedélyt kiállító rendőrhatóság:................................................................................................................................................................
3.) Lőfegyver, lőfegyverdarab azonosító adatai:
- fajta: .....................................................................................................................................................................................................
- jelleg:.....................................................................................................................................................................................................
- gyártó:...................................................................................................................................................................................................
- típus:.....................................................................................................................................................................................................
- gyártási szám:........................................................................................................................................................................................
- kaliberjel:...............................................................................................................................................................................................
- kategória betűjele és száma: ..................................................................................................................................................................
4.) Átvétel célja:
- forgalmazás* (forgalmazó)
- alkatrésznek felhasználás* / javítás* (javító)
- tartás az engedélyben feltüntetett célra: vadászat* / munkavégzés* / sportlövészet* / céllövészet* / önvédelem* /
személy- és vagyonvédelem* filmgyártás*/színházi- és hagyományőrző használat*/oktatás/egyéb*:.......................................................
............................................................................................................................................................... .(tartási engedéllyel rendelkező)
5.) Átvétel helye és időpontja:..................................................................................................................................................................
átadó aláírásaátvevő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó!"

13. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[305]

[306]
Sorszám:Kilépéskor, vámkezeléskor az illetékes vámszervnek kell
leadni
TőszelvénySorszám:
IGAZOLÁS
………………………………….
név
Igazolom, hogy
........................................................................................................... .(név)
.............................................................................................. (útlevél szám)
.................................................... (állampolgárság) Magyarország területére
……..…………………………..
útl. szám
................db ..............fajtájú .................................................... .kategóriájú
................................................................................................ gyártó/típusú
............................................................................................. gyártási számú
………………………………….
Lőfegyver fajta, kategória
................................................................................................... .kaliberjelű
.............................................................. lőfegyvert és ..................db lőszert
behozott.
………………………………….
Gyártó, típus
Az igazolás alapján a lőfegyvert Magyarország területén 90 napig
lehet tartani és vadászaton vagy sportrendezvényen való részvétel
céljából használni.
………………………………….
Gyártási szám
Kelt:............................,.........év.......................................................hó.........nap
………………………………….
Kaliberjel
P. H.
...........db lőszer
………………………………….
aláírás
Kelt
(Szigorú számadásos tömb. Az ügyfél példányát a kérelmezőnek kell
átadni,
tőszelvény a tömbben marad.)
………………………………….
aláírás

14. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[307]

Címer

Sorszám:

HL123456

HÁZI LŐSZERSZERELÉSI ENGEDÉLY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Jogosult lőszerelem megszerzésére, tartására, házi lőszerszerelésre.

Az engedély hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

a személyazonosságot igazoló

hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyező hatóság:

Engedélyezés dátuma:

15. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A lőfegyver behozatalának (kivitelének, átszállításának) igazolása

Attestation d'importation (d'exportation, de transit) de l'arme

Nyilvántartási sz. Numéro d'enregistrementBehozatal ImportationKivitel Exportation
Kelt:…………………Kelt……………………..
Date:
P. H.
……………………….
Date:
P. H.
……………………………
L. S. vámőrség/Poste de douaneL. S. vámőrség/Poste de douane
Kelt:........................Kelt:.............................
Date:
P. H.
………………………
Date:
P.H.
…………………………..
L. S. vámőrség/Poste de douaneL. S. vámőrség/Poste de douane

Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány

Certificat d'accompagnement d'armes (et de munitions)

AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK neve: Nom DU TITULAIRE DU CERTIFICAT:
Állampolgársága: Nationalité:
Útlevelének adatai (száma, állam): Données de son passeport (numéro, État):
........................... db lőfegyvernek …………. db lőszernek Magyarországra történő behozatalára (kivitelére, átszállítására) vadászat (sport egyéb) céljából. Pour I'importation (exportation, transit) en Hongrie de ........................(nombre) d'armes et de………(nombre) de munitions pour le chasse (sports et autre)
…………………………………………………….
Kiállító hatóság megnevezése
Dénomination de l'autorité délivrant ce certificat Szám:................ Sorszám:........... No:................ No. d'ordre:........

A lőfegyver behozatalának (kivitelének) igazolása

Attestation d'importation (d'exportation, de transit) de l'arme

Nyilvántartási szám Numéro d'enregistrementBehozatal ImportationKivitel Exportation
Kelt:.........................
Date:
P. H.
Kelt:...........................
Date:
P. H.
L. S. vámőrség/Poste de douaneL. S. vámőrség/Poste de douane
KeltKelt
Date:
P. H.
Date:
P. H.
L. S. vámőrség/Poste de douaneL .S. vámőrség/Poste de douane
A lőfegyver fajtája, kategóriája, gyártója és típusa: Modéle de l'arme:
Gyártási száma: Numéro de fabrication:
Kaliberjele:
Calibre:

Golyós lőszer gyártója………….....................db...................
Fabrication des cartouches á balle nombre: de p. c.
Sörétes lőszer gyártója……………..................db...................
Fabrication des cartouches á plomb nombre: de p. c.
Az igazolás ............-ig érvényes, az engedélyezett lőfegyver, lőszer......... esetben való behozatalára (kivitelére, átszállítására) jogosít.
Le certificat est valable jusqu'au .......... pour l'importation (exportation, transit) de l'arme et de la munition autorisées.....reprise(s).
Kelt:...............….........év............hó..............nap.
Date:......................an...........mois........jour
P. H.
L.S.

16. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[309]

1. Feladó tagállam2. Fogadó tagállam
3. Feladó4. Fogadó
__________________________________________________________________________________________
______
családi és utónév
cím (a cég székhelye)
______

______
__

telefon fax
______
családi és utónév
cím (a cég székhelye)
______ ______
telefon fax
5. A fegyver/lőszer leírásamelléklet igen (menny nem
......)
Sorsz.KategóriaMennyiség/
fajta
Gyártmány/
modell
Gyártó/típus
KaliberjelEgyéb
ismertető
jelek,
UN szám
CIP
vizsg.
Jel.
Igen/nem
Gyártási
szám
6. Kérelmező
_____________________________________________
-
_____________________________________________
-
név/cég
_____________________________________________
-
cím
Kivitel, behozatal, átszállítás indoka:


Tranzit ország(ok):
_____________________________________________
-

______
dátum


______

(aláítás/bélyegző)
7. A fogadó tagállam illetékes hatóságának
engedélyezési nyilatkozata

_____________________________________________
-
érvényes _______________-ig
P. H._____________
dátum
-
(aláírás)
A fegyver/lőszer leírása
GyártmányEgyébCIP vizsg.
Sorsz.KategóriaMennyiség/modellKaliberjelismertetőJel.Gyártási
fajtaGyártó/típusjelek,Igen/nemszám
UN szám
Az igazolás.....................-ig érvényes, az engedélyezett lőfegyver, lőszer..............esetben való behozatalára (kivitelére,
átszállítására) jogosít.
Az indulás várható időpontja: ...........................Az érkezés várható időpontja: .........................
Kelt:..........,.......év...........hó.....nap
P. H.
Le certificat est valable jusqu'au...........pour l'importation (exportation, transit) de l'arme et de la munition autorisées
........reprise(s)
Date:..............,.....ans........mois.....jour
L. S.
aláírás/signature"

17. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[310]

Iktatószám:/1
_
KÉRELEM
Sörétes lőfegyver
Golyós lőfegyver
Rövid lőfegyver
Légfegyver 7,5 joule feletti
Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti
Gáz- és riasztófegyver
Elöltöltő fegyver
Muzeális fegyver
....................................................................................célból történő tartására (viselésére) / használatára jogosító engedély
megadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)
KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
Személyi azonosító:
Családi és utónév:......................................................................................................................
Születési név:.............................................................................................................................
Születési hely, idő......................................................................................................................
Anyja születési neve:..................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:..........................................................................
száma:........................................................................................................................................
Foglalkozás:...............................................................................................................................
Állampolgárság:.......................................Ország:.......................................................................
Lakóhely....................................................................................................................................
Fegyvertárolás helye:..................................................................................................................
Munkáltató neve és címe:...........................................................................................................
Kelt:..................................,...........év..........................hó............nap


....................................................
kérelmező aláírása
A kérelem teljesítéséhez szükséges törvényes feltételek meglétének igazolása:
P. H.
............................................................
munkáltató vagy egyesület elnöke
A MEGÚJÍTÁS, VALAMINT A MUZEÁLIS FEGYVER, ILLETVE AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER KIVÉTELÉVEL
FEGYVERENKÉNT KÜLÖN KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!"

18. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[311]

Iktatószám:/1-I
KÉRELEM
Sörétes lőfegyver
Golyós lőfegyver
Rövid lőfegyver
Légfegyver 7,5 joule feletti
Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti
.......................................... célból történő tartására jogosító engedély megadásához / megújításához. (A kívánt
rész aláhúzandó.)
A KÉRELMEZŐ ADATAI
Statisztikai jel:Cégbejegyzés/váll. ig. száma:
Megnevezés:...................................................................................... .
Székhely:........................................................................................... .
Telephely:.......................................................................................... .
Tevékenység helye (tárolóhely):.........................................................
Levelezési cím:...................................................................................
Tel.:...................................................................................................
E-mail:................................................................................................
Kelt: .................................................év.......................... hó............ nap
P. H.
……………………………..
cégszerű aláírás
Mellékletek:
.............lap a vezető tisztségviselőkről/tevékenységért felelős vezetőkről
.............lap az alkalmazottakról
.............db orvosi igazolás
.............db jártassági igazolás
A cégbírósági bejegyzés/vállalkozói igazolvány csak bemutatásra.
Vezető tisztségviselő/tevékenységért felelős vezetőSzemélyi azonosító:
Családi és utónév:.........................................................................................................
Születési név:................................................................................................................
Születési hely, idő:....................................................................................................... .
Anyja születési neve:....................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ...........................................................
száma:..........................................................................
Állampolgárság:............................................................................................................
Ország:..........................................................................................................................
Lakóhely (irányítószámmal):.....................................................................................................
Tartózkodási hely (irányítószámmal): ..........................................................................
P. H.
………………………………….
cégszerű aláírás
Személyi azonosító:
Alkalmazott adatai
Családi és utónév:....................................................................................
Születési név:...........................................................................................
Születési hely, idő:...................................................................................
Anvia születési neve: ..............................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:
Állampolgárság:..................................................
száma:..........................................................................
Ország:.....................................................................................................
Lakóhely (irányítószámmal):...................................................................
Tartózkodási hely (irányítószámmal):......................................................
Jártassági igazolás megnevezése:..............................................................
Száma:.....................................................................................................
Kiállító hatóság:.......................................................................................
Kelte:.....................év.........hó.......nap
Eü. alkalmasság érvényessége:...............év .... .........hó................nap
Munkáltatói megbízás minősége(i):
(A megfelelőt alá kell húzni.)
kezelést (tárolást, kiadást, visszavételt) végző
használó
kereskedelmi meghatalmazott
P. H.……………………………………………
cégszerű aláírás"

19. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[312]

Iktatószám: /1-


KÉRELEM
Házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre jogosító engedély kiadásához
Személyi azonosító:
KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
Családi és utónév:
........................................................................................................................................................................................................
Születési név:
........................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:
........................................................................................................................................................................................................
Anyja születési neve:
........................................................................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:
........................................................................................................................................................................................................
száma:........................................................................
Állampolgárság: ............................................................................Ország: .....................................................................................
Lakóhely:........................................................................................................................................................................................
Lőszerelem tárolás helye:
........................................................................................................................................................................................................
Lőfegyvertartási engedély száma:
........................................................................................................................................................................................................
Kelt: .......................... , ...........év..........................hó...............nap
……………………………….
kérelmező aláírása

20. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[313]

Hatósági igazolvány lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező szervezetek részére

A hatósági igazolvány előoldala:

A hatósági igazolvány hátoldala:

21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[314]

A tűzfegyverek és a tűzfegyver fődarabok megjelölésére vonatkozó műszaki követelmények

1. A megjelölésben használt betűméretnek legalább 1,6 mm nagyságúnak kell lennie. Szükség esetén kisebb betűméret is használható az olyan elemeken elhelyezett jelölésék esetében, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy az e rendelet előírásainak megfelelő méretű jelöléssel lássák el.

2. A nemfémes anyagból készült tokszerkezetek és töltényűrök esetében a megjelölést a tokszerkezet vagy a töltényűr anyagába tartósan beágyazott fémlemezen kell elhelyezni olyan módon, hogy a lemezt ne lehessen közvetlenül eltávolítani, és a lemez eltávolítása maradandó károsodást okozzon a tokszerkezeten vagy a töltényűr egy részében.

3. A megjelölésben használt betűjel a latin, a cirill vagy a görög ábécé betűkészletéből, a megjelölésben használt számrendszer az arab vagy a római számrendszer számkészletéből kerülhet ki azzal, hogy a megjelölés során kizárólag a használható betűkészletek, illetve számrendszerek egyikének betű-, illetve számkészlete alkalmazható egyidejűleg.

22. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[315]

A színházi tűzfegyverekre vonatkozó műszaki követelmények

Színházi tűzfegyvert más lőfegyverből olyan módon kell kialakítani, hogy a színházi tűzfegyver a más lőfegyverhez eredetileg használható lőszer befogadására ne legyen alkalmas, a csőben és a csőtorkolatban elhelyezett szűkítések megakadályozzák űrméretes lövedékek kilövését. A színházi tűzfegyverre előállítása során alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy az eredeti lőfegyverből a lőszer betöltését akadályozó gátat vagy a csőtorkolatnál elhelyezett, űrméretes lövedék kilövését akadályozó szűkítést roncsolásmentes módon ne lehessen eltávolítani. Színházi tűzfegyver revolverből történő kialakítása során valamennyi töltényűrbe és a csőbe roncsolásmentes módon nem eltávolítható szűkítést kell szerelni.

Cserélhető csövű lőfegyverekből készült színházi tűzfegyvernél az eredeti lőfegyver tokrészét - vagy félautomata pisztolyok esetén a szánt - úgy kell módosítani, hogy abba a lőfegyverhez való eredeti tűzfegyvercső roncsolásmentes módon ne legyen beszerelhető.

A csőben található egyéb szűkítéseket kicsavarodás, kiesés ellen ragasztással, forrasszal, illetve csappal rögzíteni kell.

23. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[316]

[317]
Sorszám:


VIZSGABIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy....................................................(név).............................................(szül. hely és idő)............................ (lakcím)
a vármegyei (budapesti) rendőr-főkapitányság előtt a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és
gyakorlati vizsgát eredményesen letette.
...............................20.............
……………………………..
bizottság elnöke

P. H.
……………………………..
bizottsági tag
………………………………..
bizottsági tag

24. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[318]

I. A 258/2012/EU rendeletben meghatározott kiviteli engedély iránti kérelem kötelező tartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmező adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

3. külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye, EORI száma,

4. a végfelhasználó (amennyiben nem egyezik a külföldi szerződő partnerrel) neve, címe, székhelye, EORI száma,

5. az ügynök, képviselő (amennyiben nem egyezik meg a kérelmezővel) adóazonosító száma, EORI száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

6. kivitel szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

7. behozatal szerinti országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

8. tranzit harmadik országok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

9. a tervezett kiviteli vámeljárás alá vonást végző EU tagállamok, és azok két karakteres ISO betűkódja,

10. a szállítóeszköz megjelölése,

11. az Ftv. hatálya alá tartozó lőfegyver, lőszer ADR és RID szerinti nemzetközi azonosító száma,

12. a szállítmány indulásának és érkezésének várható időpontja,

13. a kiszállítani kívánt eszköz

13.1. Ftv. szerinti meghatározása, illetve besorolása,

13.2. megnevezése,

13.3. vámtarifaszáma,

13.4. mennyisége,

13.5. mértékegysége,

13.6. euróban meghatározott értéke,

13.7. jelölése,

14. a végső felhasználás célja,

15. az ügylet devizamentes vagy ideiglenes jellegére történő utalás, valamint

16. a dátum, a cégszerű aláírás és a bélyegző.

Amennyiben a kiviteli engedéllyel érintett eszközök a kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, úgy ezt a kiviteli engedély iránti kérelmen fel kell tüntetni.

II. A 258/2012/EU rendeletben meghatározott kiviteli engedély iránti kérelemhez mellékelendő okiratok:

1. a tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzitengedély hiteles másolata vagy a harmadik ország illetékes hatóságának arra vonatkozó nyilatkozatáról készült hiteles másolat, hogy a kérelemben megjelölt eszköz tranzitja nem engedélyköteles, valamint

2. a fogadó (végfelhasználó) harmadik ország illetékes hatósága által kiállított engedély hiteles másolata arról, hogy a kérelemben megjelölt eszköz behozatalát - az érvényességi idő megjelölésével - engedélyezi.

25. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[319]

I. A hatósági igazolvány elülső oldala:

Címer

Sorszám:

MU123456

FEGYVERHASZNÁLATI ENGEDÉLY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Jogosult muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára

Tárolóhely címe:

II. A hatósági igazolvány hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyező hatóság:

Engedélyezés dátuma:

26. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[320]

Szakképzések meghatározása a 37. § (5a) bekezdését illetően

1. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 86. sorában meghatározott "Fegyvergyártó szaktechnikus" szakma megszerzésére irányuló szakképzés.

2. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 87. sorában meghatározott "Fegyverműszerész technikus" szakma megszerzésére irányuló szakképzés.

3. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 88. sorában meghatározott "Fegyveroptikai szaktechnikus" szakma megszerzésére irányuló szakképzés.

4. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 90. sorában meghatározott "Honvéd kadét" szakma megszerzésére irányuló szakképzés.

5. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 133. sorában meghatározott "Közszolgálati technikus" szakma megszerzésére irányuló szakképzés.

6. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 134. sorában meghatározott "Rendészeti őr" szakma megszerzésére irányuló szakképzés.

27. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[321]

KÉRELEM
a fegyver jogszerű használatához előírt feltételek kiskorú számára történő igazolásához
KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
Személyi azonosító:
Családi és utónév: ...........................................................................................................................................................
Születési név:..................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .......................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:........................................................................................................................................
száma:..........................................
Állampolgárság:..........................................Ország:..............................................................................................................
Lakóhely vagy tartózkodási hely:.......................................................................................................................................
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZEMÉLYI ADATAI
Személyi azonosító:
Családi és utónév: ............................................................................................................................................................ .
Születési név: ...................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .........................................................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:....................................................................................................................
száma:..........................................
Állampolgárság:..........................................Ország:..........................................
Lakóhely vagy tartózkodási hely:.........................................................................................................................................

Kelt:..........................................,...............év..........................................hó......nap
………………………………………
kérelmező aláírása
………………………………………
törvényes képviselő aláírása"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2012.03.13.

[2] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[3] Módosította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[4] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, egyidejűleg módosította a 21. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[8] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[11] Módosította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[12] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 139. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[14] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[15] Megállapította a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[16] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[17] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[18] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[19] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[20] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[21] Beiktatta az 57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.15.

[22] Beiktatta az 57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.15.

[23] Beiktatta az 57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.04.15.

[24] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[25] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 139. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[26] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 139. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[27] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[28] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[29] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 139. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[30] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 139. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[31] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[32] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[33] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[34] Beiktatta a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[35] Beiktatta a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[36] Beiktatta a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[37] A címet módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[38] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[39] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[40] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 3. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[41] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[42] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[43] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[44] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[45] Beiktatta a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2010.05.12.

[46] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[47] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[48] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[49] Megállapította a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.28.

[50] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[51] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[52] A nyitó szövegrészt módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[53] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[54] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[55] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[56] Módosította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[57] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[58] Beiktatta a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[59] Beiktatta a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[60] Megállapította a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.28.

[61] Beiktatta a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.28.

[62] Beiktatta a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.28.

[63] Megállapította az 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.05.15.

[64] Módosította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[65] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[66] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[67] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[68] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[69] Módosította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[70] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[71] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[72] Módosította a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.04.02.

[73] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2009.11.13.

[74] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[75] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[76] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[77] Beiktatta a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2013.02.01.

[78] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § d) pontja. Hatályos 2009.11.13.

[79] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[80] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[81] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (58) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[82] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[83] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[84] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[85] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[86] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[87] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[88] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[89] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[90] Beiktatta a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[91] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[92] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[93] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[94] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[95] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[96] Módosította a 181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2018.10.03.

[97] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[98] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[99] Módosította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[100] Módosította a 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.05.19.

[101] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[102] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[103] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[104] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[105] Módosította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § c) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2012.05.01.

[107] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[108] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[109] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[110] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[111] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[112] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[113] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[114] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.01.01. Módosítani rendelte továbbá a 21. § (1) bekezdés 7. pontja - a módosítás nem hajtható végre.

[115] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[116] Módosította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[117] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[118] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[119] Módosította a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.04.02.

[120] Beiktatta a 21/2010. (II. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.02.15.

[121] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[122] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 4. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[123] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[124] Módosította a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.02.

[125] Megállapította a 281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[126] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[127] Megállapította a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[128] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[129] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[130] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[131] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[132] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[133] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[134] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[135] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[136] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[137] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[138] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[139] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[140] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[141] Módosította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[142] Módosította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 9. pontja. Hatálytalan 2012.05.01.

[144] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.11.13.

[145] A felvezető szöveget módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[146] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 11. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[147] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[148] Beiktatta a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[149] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.11.13.

[150] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[151] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[152] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[153] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[154] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[155] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[156] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[157] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[158] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[159] Az alcímet megállapította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[160] Megállapította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[161] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.11.13.

[162] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[163] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 13. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[164] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[165] Megállapította a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[166] Módosította a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[167] Beiktatta az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[168] Módosította a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[169] Módosította a 283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.08.16.

[170] Beiktatta a 283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.08.16.

[171] Beiktatta a 283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.08.16.

[172] Beiktatta az 597/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.12.22.

[173] Megállapította az 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.05.15.

[174] A nyitó szövegrészt módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 16. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[175] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 17. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[176] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.13.

[177] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.13.

[178] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.13.

[179] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[180] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[181] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[182] A felvezető szöveget módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 15. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[183] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 18. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[184] Módosította a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése j) pontja. Hatályos 2010.04.02.

[185] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 19. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[186] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 20. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[187] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[188] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[189] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 21. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[190] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[191] Megállapította a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.08.24.

[192] A nyitó szövegrészt módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 22. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[193] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 23. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[194] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (58) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[195] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 24. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[196] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[197] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[198] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[199] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 25. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[200] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 26. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[201] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 27. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[202] Beiktatta az 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.05.15.

[203] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 28. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[204] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 29. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[205] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 30. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[206] Módosította a 405/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.08.31.

[207] Beiktatta a 405/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.31.

[208] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[209] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 32. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[210] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 33. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[211] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § d) pontja. Hatályos 2009.11.13.

[212] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[213] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 34. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[214] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 35. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[215] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 36. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[216] Módosította a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[217] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 38. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[218] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[219] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.01.

[220] Módosította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § e) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[221] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[222] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.12.01.

[223] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[224] Beiktatta a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[225] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (58) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[226] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (58) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[227] Beiktatta a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[228] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 39. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[229] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (58) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[230] A címet módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése i) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[231] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[232] Megállapította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.11.01.

[233] Beiktatta a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.11.28.

[234] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[235] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[236] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[237] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. § - a. Hatályos 2009.11.13.

[238] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 42. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[239] Megállapította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.11.01.

[240] Megállapította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.11.01.

[241] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 44. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[242] Beiktatta a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.11.01.

[243] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 45. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[244] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[245] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[246] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 47. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[247] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 48. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[248] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 282. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[249] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[250] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 49. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[251] Módosította a 486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2023.11.01.

[252] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[253] A felvezető szöveget módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 13. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[254] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 50. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[255] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[256] Módosította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[257] A nyitó szövegrészt módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 51. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[258] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[259] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[260] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[261] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[262] Módosította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 52. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[263] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 25. a)-b) pontja. Hatályos 2012.05.01.

[264] Beiktatta a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[265] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[266] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 639. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[267] Beiktatta a 67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[268] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 24. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[269] Hatályon kívül helyezte a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2009.11.13.

[270] Hatályon kívül helyezte a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2009.11.13.

[271] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 25. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[272] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 25. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[273] Beiktatta az 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.05.15.

[274] Beiktatta a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[275] Beiktatta az 57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.04.15.

[276] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[277] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[278] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[279] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[280] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[281] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[282] A cím szövegét megállapította az 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.04.21.

[283] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[284] Megállapította a 181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.10.03.

[285] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2012.05.01.

[286] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[287] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[288] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[289] A "a cégbírósági bejegyzés másolatát;" szövegrészt hatályon kívül helyezte a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2013.02.01.

[290] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[291] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § a) pontja (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[292] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § a) pontja (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[293] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[294] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[295] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[296] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[297] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[298] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[299] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[300] Módosította az 57/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2019.04.15.

[301] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 15. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[302] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése 28. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[303] Módosította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése 11. pontja. Hatályos 2012.05.01.

[304] Megállapította az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a (ld. 4. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[305] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 28. § a) pontja. Hatályos 2012.05.01.

[306] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[307] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 28. § b) pontja. Hatályos 2012.05.01.

[308] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 282. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[309] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 28. § c) pontja. Hatályos 2012.05.01.

[310] Megállapította a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[311] Megállapította a 371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. § f) pontja. Hatályos 2016.12.01.

[312] Megállapította a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 28. § d) pontja. Hatályos 2012.05.01.

[313] Megállapította a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.11.13.

[314] Beiktatta a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § b) pontja (ld. 2. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[315] Megállapította a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 20. § c) pontja (ld. 3. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[316] Beiktatta a 39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 28. § g) pontja. Hatályos 2012.05.01.

[317] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[318] Beiktatta a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.11.28.

[319] Beiktatta a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[320] Beiktatta a 283/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.08.16.

[321] Beiktatta a 280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.11.01.

Tartalomjegyzék