32020L0177[1]

Commission Implementing Directive (EU) 2020/177 of 11 February 2020 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC, Commission Directives 93/49/EEC and 93/61/EEC and Implementing Directives 2014/21/EU and 2014/98/EU as regards pests of plants on seeds and other plant reproductive material (Text with EEA relevance) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/177 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2020. február 11.)

a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 21a. cikkére,

tekintettel a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 17a. cikkére,

tekintettel a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról szóló, 1998. július 20-i 98/56/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 45. cikkére,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 18. cikke c) pontjára és 24. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (7) és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 2008. július 15-i 2008/72/EK tanácsi irányelvre (8) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 2008/90/EK tanácsi irányelvre (9) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (10)2019. december 14-től kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a rendelkezései teljes körűen hatályosak legyenek, a károsítókat, a növényeket, a növényi termékeket és egyéb anyagokat szabályozó végrehajtási szabályokat, valamint az Unió területének a növényegészségügyi kockázatokkal szembeni védelme érdekében szükséges követelményeket kell elfogadni.

(2) Erre való tekintettel egyedi szabályokat kell megállapítani az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzékének összeállítása, valamint az adott, ültetésre szánt növényeken való jelenlétük megelőzését célzó intézkedések felsorolása céljából.

(3) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) újraértékelte a 2000/29/EK tanácsi irányelv (11) I. mellékletének A. részében és II. melléklete A. részének I. szakaszában felsorolt károsítókat az uniós zárlati károsítók jegyzékének az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikke szerinti meghatározása érdekében. Az újraértékelés az említett károsítók növényegészségügyi helyzetének a legújabb technikai és tudományos fejlemények szerinti aktualizálásához volt szükséges, valamint annak értékeléséhez, hogy az adott károsítók megfelelnek-e az Unió területének vonatkozásában az említett rendelet 3. cikkében meghatározott kritériumoknak, valamint az említett rendelet I. mellékletének 1. szakaszában foglalt kritériumoknak.

(4) Az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) elvégezte a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének II. szakaszában felsorolt károsítók, a 66/401/EGK irányelv I. mellékletének 3. pontjában felsorolt termények és 6. pontjában felsorolt károsítók, valamint a 66/402/EGK irányelv II. mellékletének 3. pontjában, a 68/193/EGK irányelv I. mellékletében és II. mellékletének 4. pontjában felsorolt károsítók, továbbá a 98/56/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése, a 2002/55/EK irányelv II. melléklete, a 2002/56/EK irányelv I. és II. melléklete, az említett irányelv 18. cikkének c) pontja, a 2002/57/EK irányelv I. mellékletének 4. pontja és II. melléklete I. részének 5. pontja, valamint a 2008/72/EK irányelv 4. cikke alapján elfogadott jogi aktusokban felsorolt károsítók újraértékelését.

(5) Ezen újraértékelés eredményeként az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (12) IV. melléklete felsorolja a vonatkozó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókat, az érintett, ültetésre szánt növényeket és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak az érintett, ültetésre szánt növényeken való jelenlétére vonatkozó küszöbértékeket. Ezenkívül az említett végrehajtási rendelet V. melléklete az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének megakadályozására irányuló intézkedéseket tartalmaz.

(6) Helyénvaló, hogy a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK irányelv, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelv kiegészítő intézkedésekről rendelkezzen az alkalmazási körük szempontjából releváns uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében.

(7) Ezért ezeket az irányelveket naprakésszé kell tenni az (EU) 2016/2031 rendelettel összhangban uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítónak minősülő egyes károsítókra vonatkozó rendelkezések kiigazítása vagy megszüntetése érdekében.

(8) Az egyértelműség és az új jogi kerethez való igazítás érdekében az említett irányelvekben rendelkezni kell arról, hogy a vetőmagnak vagy egyéb növényi szaporítóanyagnak adott esetben az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikkének (2) bekezdése, 32. cikkének (3) bekezdése, 37. cikkének (2) bekezdése, 37. cikkének (4) bekezdése, 40. cikkének (2) bekezdése, 41. cikkének (2) bekezdése, 53. cikkének (2) bekezdése, 54. cikkének (2) bekezdése, 72. cikkének (1) bekezdése, 73. cikke, 79. cikkének (2) bekezdése és 80. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek is meg kell felelnie. A 66/401/EGK irányelvet is ki kell egészíteni ezzel a rendelkezéssel, bár abban nem kerülnek meghatározásra további követelmények az egyes uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozóan.

(9) A következetesség és az alkalmazott különböző kifejezések összehangolása érdekében ezen irányelvekben fel kell tüntetni, hogy a vetőmagnak vagy adott esetben az egyéb növényi szaporítóanyagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a vetőmag vagy adott esetben az egyéb növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét.

(10) Különösen a 66/402/EGK irányelv I. és II. mellékletében található, a károsítókra való hivatkozásokat és a vonatkozó küszöbértékeket aktualizálni kell a vonatkozó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzékével és az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott küszöbértékekkel való összhang biztosítása érdekében.

(11) A 68/193/EGK irányelvet naprakésszé kell tenni, hogy az magában foglaljon olyan új követelményeket, amelyek tükrözik a szőlőtermesztéssel kapcsolatos tudományos ismeretek és technikák fejlődését, továbbá olyan új követelményeket, amelyek az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók EPPO által elvégzett értékelése alapján kerültek meghatározásra. E követelményeknek a szaporítóiskolákra vonatkozó meglévő egészségügyi követelmények helyébe kell lépniük, és tartalmazniuk kell a szaporítóiskolák talajára vonatkozó követelményeket és a szaporítóiskolákra vonatkozó termesztési feltételeket, továbbá a termesztési helyekre, az ellenőrzésekre, az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzékeire és az ilyen károsítók jelenlétének megakadályozására szolgáló megfelelő intézkedésekre vonatkozó követelményeket. Az említett irányelv I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak, károsítóknak és növényeknek a 93/49/EGK és a 93/61/EGK irányelv mellékleteiben szereplő jegyzékeit naprakésszé kell tenni és új jegyzékekkel kell felváltani az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt vonatkozó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókkal, ültetésre szánt növényekkel és küszöbértékekkel való összhang biztosítása érdekében.

(13) Ezen irányelvekben azt is meg kell határozni, hogy a vonatkozó növényi szaporítóanyagoknak legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lenniük az említett irányelvek vonatkozó mellékleteiben felsorolt valamennyi károsítótól. Ez egy olyan, a termesztés szintjén történő megközelítés biztosítása érdekében szükséges, amely kevésbé szigorú, mint a forgalomba hozott növényi szaporítóanyagokra vonatkozó követelmények.

(14) A 2002/55/EK irányelv II. mellékletének 3. b) pontjában meghatározott rovarjegyzéket új jegyzékkel kell felváltani az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt vonatkozó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókkal, ültetésre szánt növényekkel és küszöbértékekkel való összhang biztosítása érdekében.

(15) A 2002/56/EK irányelv I. és II. mellékletében említett károsítók jegyzékét új jegyzékkel kell felváltani az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt vonatkozó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókkal, valamint az elit vetőburgonyára és a tanúsított vetőburgonyára vonatkozó küszöbértékekkel való összhang biztosítása érdekében.

(16) A 2014/21/EU végrehajtási irányelv mellékletében a károsítókra való hivatkozásokat, a vonatkozó küszöbértékeket, valamint a vonatkozó ültetésre szánt növényeket érintő egyes feltételeket ennek megfelelően módosítani kell.

(17) A 2002/57/EK irányelv I. és II. mellékletében említett károsítók felsorolását új jegyzékkel kell felváltani az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt vonatkozó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókkal, ültetésre szánt növényekkel és küszöbértékekkel való összhang biztosítása érdekében.

(18) Az EPPO továbbá arra a következtetésre jutott, hogy két, a talajon keresztül a szójababmagra átterjedni képes talajjal terjedő károsító - nevezetesen a Phialophora gregata és a Phytophthora megasperma - uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóként való felsorolása nem indokolt. Ezért az inert anyag (hulladék) már nem jelent kockázatot e károsítók vonatkozásában, és a szójababmagra vonatkozó, inert anyaggal (hulladékkal) kapcsolatos követelményt ki kell zárni az említett irányelv hatálya alól.

(19) A 2014/98/EU végrehajtási irányelvet aktualizálni kell, hogy az magában foglaljon olyan új követelményeket, amelyek tükrözik a gyümölcstermő növények szaporítóanyagainak és a gyümölcstermő növényeknek az előállításával kapcsolatos tudományos és technikai ismeretek fejlődését, valamint az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók EPPO által elvégzett értékelését. Ennek az aktualizálásnak tartalmaznia kell a növényi szaporítóanyagok különböző kategóriáira vonatkozó meglévő egészségügyi követelményeket és az új uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókat, valamint a szóban forgó uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó intézkedéseket, továbbá a termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelményeket is annak érdekében, hogy megakadályozzák az összes felsorolt, uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétét az adott ültetésre szánt növényeken.

(20) A 2014/98/EU végrehajtási irányelv elfogadásának időpontjában nem volt egyértelmű különbségtétel a termesztési helyeken jelen lévő anyagok és a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyagok között. A 2014/98/EU végrehajtási irányelvben a növényi szaporítóanyagok különböző kategóriáira vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében egyértelmű különbséget kell tenni a termesztési helyeken jelen lévő anyanövényekre és növényi szaporítóanyagokra, valamint a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyagokra vonatkozó egészségügyi követelmények között. A forgalomba hozatalra szánt növényi szaporítóanyagoknak vizuális vizsgálat alapján mentesnek kell lenniük az érintett nemzetségek és fajok vonatkozásában az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. mellékletében felsorolt valamennyi uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. Ezért az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. melléklete valamennyi uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra vonatkozóan nulla toleranciaküszöböt tartalmaz. A termesztési helyeken jelen lévő bázis, certifikált és Conformitas Agraria Communitatis (C.A.C.) kategóriájú anyanövények és növényi szaporítóanyag mutathatják egyes uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit azzal a feltétellel, hogy megfelelő intézkedéseket hoztak az érintett anyanövények és növényi szaporítóanyagok vonatkozásában. Ezek az intézkedések vonatkozhatnak az anyanövényeknek és a növényi szaporítóanyagoknak a közelben lévő, azonos kategóriába tartozó növényi szaporítóanyagok közül való eltávolítására, vagy az érintett növényanyagban a szükséges negatív szelekció elvégzésére, valamint adott esetben annak megsemmisítésére.

(21) A 2014/98/EU végrehajtási irányelv a 10., a 16. és a 21. cikkben, valamint az I. melléklet B. részében tűrésszintekre utal, de nem határozza meg, hogy ezek a küszöbértékek mely anyagtípusra alkalmazandók. Az egyértelműség érdekében az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet IV. melléklete a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a forgalmazásra szánt gyümölcstermő növények esetében valamennyi uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra vonatkozóan nulla toleranciaküszöböt tartalmaz. A 2014/98/EU végrehajtási irányelv 10., 16. és 21. cikkét ennek a megközelítésnek megfelelően naprakésszé kell tenni, és az I. melléklet B. részéből el kell hagyni az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó küszöbértékeket.

(22) Az új uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókat fel kell venni a 2014/98/EU végrehajtási irányelv I. és II. mellékletébe, valamint egyes gyümölcsfajok nevét az irányelv III. mellékletében naprakésszé kell tenni.

(23) Ezenfelül a 2014/98/EU végrehajtási irányelv IV. mellékletében meghatározott követelményeket az EPPO értékelésének figyelembevételével naprakésszé kell tenni.

(24) Célszerű úgy rendelkezni, hogy ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lépjen hatályba annak érdekében, hogy mind az illetékes hatóságoknak, mind a vállalkozóknak elegendő idejük legyen felkészülni az irányelv átültetésére és alkalmazására.

(25) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és a vállalkozók számára biztosítani lehessen az ezen irányelv rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges időt, indokolt előírni, hogy ez az irányelv 2020. június 1-jétől legyen alkalmazandó.

(26) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv módosítása

A 66/401/EGK irányelv I. és II. melléklete az ezen irányelv I. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosítása

A 66/402/EGK irányelv I. és II. melléklete az ezen irányelv II. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

3. cikk

A 68/193/EGK irányelv módosítása

A 68/193/EGK irányelv I. és II. melléklete az ezen irányelv III. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

4. cikk

A 93/49/EGK irányelv módosítása

A 93/49/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

A dísznövények szaporítóanyagainak legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lenniük a mellékletben a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

A dísznövények forgalomba kerülő szaporítóanyagain az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a mellékletben meghatározott vonatkozó küszöbértékeket.

A dísznövények szaporítóanyagainak legalább vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lenniük a mellékletben a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott szaporítóanyagok felhasználhatóságát és minőségét, és nem is mutathatják ilyen károsító semmilyen jelét vagy tünetét.

Az anyagnak meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet (*1) alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).";"

2. a 3a. cikket el kell hagyni;

3. a melléklet helyébe az ezen irányelv IV. mellékletében szereplő szöveg lép.

5. cikk

A 93/61/EGK irányelv módosítása

A 93/61/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

A zöldség-szaporítóanyagoknak és -ültetési anyagoknak legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lenniük a mellékletben az adott szaporítóanyagok és ültetési anyagok tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

A forgalomba hozott zöldség-szaporítóanyagokon és -ültetési anyagokon az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a mellékletben meghatározott vonatkozó küszöbértékeket.

A zöldség-szaporítóanyagoknak és -ültetési anyagoknak vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lenniük a mellékletben az adott szaporítóanyagok és ültetési anyagok tekintetében felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott zöldség-szaporítóanyagok és -ültetési anyagok felhasználhatóságát és minőségét.

A zöldség-szaporítóanyagoknak és -ültetési anyagoknak meg kell felelniük az (EU) 2016/2031 rendeletben (*2) és az említett rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek is, az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseket is beleértve.

(*2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).";"

2. a melléklet helyébe az ezen irányelv V. mellékletében szereplő szöveg lép.

6. cikk

A 2002/55/EK irányelv módosítása

A 2002/55/EK irányelv I. és II. melléklete az ezen irányelv VI. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

7. cikk

A 2002/56/EK irányelv módosítása

A 2002/56/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv VII. mellékletében szereplő szöveg lép.

8. cikk

A 2002/57/EK irányelv módosítása

A 2002/57/EK irányelv I. és II. melléklete az ezen irányelv VIII. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

9. cikk

A 2014/21/EU végrehajtási irányelv módosítása

A 2014/21/EU végrehajtási irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép: "2. cikk A szuperelit vetőburgonya minimális minőségi feltételei (1) A tagállamok biztosítják, hogy a szuperelit vetőburgonya megfeleljen a következő minimumkövetelményeknek: a) olyan anyanövényektől származik, amelyek mentesek a következő károsítóktól: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, burgonya gumóorsósodás viroid, burgonya levélsodró vírusa, burgonya A-vírus, burgonya M-vírus, burgonya S-vírus, burgonya X-vírus és burgonya Y-vírus; b) a nem fajtatiszta fejlődésben lévő egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,01 %-ot; c) a vetőburgonya-generációk száma nem haladhatja meg a négyet; d) az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek előfordulása a szuperelit vetőburgonyán nem haladhatja meg a következő táblázatban meghatározott küszöbértékeket: Uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyiségének küszöbértéke a szuperelit vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényeken Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % Vírusok által okozott mozaikos tünetek és a burgonya levélsodró vírusa [PLRV00] okozta tünetek 0,1 % Burgonyagumó-orsósodás viroid [PSTVD0] 0 % Uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyiségének küszöbértéke a szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékében A vírusfertőzés tünetei 0,5 % (2) A tagállamok biztosítják, hogy a szuperelit vetőburgonya a mellékletben előírt feltételek teljesülése esetén forgalmazható legyen »PBTC uniós osztály« és »PB uniós osztály« minősítéssel. (3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelmények teljesülését hatósági szántóföldi ellenőrzés keretében kell megállapítani. Kétség esetén a szántóföldi ellenőrzéseket ki kell egészíteni a levelek hatósági tesztelésével. Mikroszaporítás alkalmazása esetén az (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést az anyanövényen végzett hatósági tesztelés vagy hatósági felügyelettel végzett tesztelés igazolhatja. Klonális szelekció alkalmazása esetén az (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést a szaporító készleten elvégzett hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyelettel végzett ellenőrzés igazolhatja.";

2. a 3. cikk helyébe a következő szöveg lép: "3. cikk A szuperelit vetőburgonya tételeire vonatkozó minimális minőségi feltételek A tagállamok biztosítják, hogy a szuperelitvetőburgonya-tételek minden esetben megfeleljenek a következő minimumkövetelményeknek: a) a föld és idegen anyag jelenléte nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot; b) a rothadás - a gyűrűs rothadás és baktériumos barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot; c) a külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot; d) a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot; e) a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot; f) a szuperelitvetőburgonya-tételeknek meg kell felelniük az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyiségére vagy az adott uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott betegségekre vonatkozóan a táblázatban meghatározott alábbi követelményeknek: Uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyiségének küszöbértéke a szuperelitvetőburgonya-tételekben Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók 1,0 % A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók 1,0 % g) a b)-f) pontokban felsorolt hibákkal érintett gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.";

3. a melléklet helyébe ezen irányelv IX. melléklete lép.

10. cikk

A 2014/98/EU végrehajtási irányelv módosítása

A 2014/98/EU végrehajtási irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

A prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

(1) A prebázis anyanövényről, illetve a prebázis szaporítóanyagról a létesítményekben, a földterületeken és a tételekben a IV. melléklet követelményei szerint elvégzett vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentes az I. és a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól. Az említett vizuális vizsgálatot az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a prebázis anyanövénynek vagy a prebázis szaporítóanyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett prebázis anyanövényből vagy prebázis szaporítóanyagból, és teszteket hajt végre rajta.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt mintavétel és tesztelés céljára az EPPO protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollokat alkalmaznak. Amennyiben ilyen protokoll nem létezik, az illetékes hivatalos szerv a nemzeti szinten kidolgozott vonatkozó protokollokat alkalmazza. Ebben az esetben a tagállamok kérésre a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a szóban forgó protokollokat.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

(3) Amennyiben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik az I. és II. mellékletben felsorolt bármely uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra, a szállító a 3. cikk (3) bekezdése vagy a 4. cikk (3) bekezdése szerint eltávolítja a fertőzött prebázis anyanövényt vagy prebázis szaporítóanyagot a többi prebázis anyanövény és prebázis szaporítóanyag közeléből, vagy meghozza a IV. melléklet szerinti megfelelő intézkedéseket.

(4) Az (1) bekezdés követelményeinek való megfelelést biztosító intézkedéseket az érintett nemzetség vagy faj és a kategória tekintetében a IV. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés krioprezerváció során nem alkalmazandó a prebázis anyanövényekre és a prebázis szaporítóanyagokra.";

2. a 11. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"A prebázis anyanövényekre és a prebázis szaporítóanyagokra vonatkozó, talajjal kapcsolatos követelmények";

3. a 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

A bázis anyanövények és a bázis szaporítóanyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

(1) A bázis anyanövényről, illetve a bázis szaporítóanyagról a létesítményekben, a földterületeken és a tételekben a IV. melléklet követelményei szerint elvégzett vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentes az I. és a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól. Az említett vizuális vizsgálatot az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a bázis anyanövénynek vagy a bázis szaporítóanyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett bázis anyanövényből vagy bázis szaporítóanyagból, és teszteket hajt végre rajta.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt mintavétel és tesztelés céljára az EPPO protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollokat alkalmaznak. Amennyiben ilyen protokoll nem létezik, az illetékes hivatalos szerv a nemzeti szinten kidolgozott vonatkozó protokollokat alkalmazza. Ebben az esetben a tagállamok kérésre a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a szóban forgó protokollokat.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

(3) Amennyiben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik az I. és II. mellékletben felsorolt bármely uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra, a szállító a 15. cikk (7) vagy (8) bekezdése szerint eltávolítja a fertőzött bázis anyanövényt vagy bázis szaporítóanyagot a többi bázis anyanövény és bázis szaporítóanyag közeléből, vagy meghozza a IV. melléklet szerinti megfelelő intézkedéseket.

(4) Az (1) bekezdés követelményeinek való megfelelést biztosító intézkedéseket az érintett nemzetség vagy faj és a kategória tekintetében a IV. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés krioprezerváció során nem alkalmazandó a bázis anyanövényekre és a bázis szaporítóanyagokra.";

4. a 17. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"A bázis anyanövényekre és a bázis szaporítóanyagokra vonatkozó, talajjal kapcsolatos követelmények";

5. a 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"21. cikk

A certifikált (tanúsított) anyanövények és a certifikált (tanúsított) szaporítóanyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

(1) A certifikált (tanúsított) anyanövényről, illetve a certifikált (tanúsított) szaporítóanyagról a létesítményekben, a földterületeken és a tételekben a IV. melléklet követelményei szerint elvégzett vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentes az I. és a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól. Az említett vizuális vizsgálatot az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a certifikált (tanúsított) anyanövénynek vagy szaporítóanyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett certifikált (tanúsított) anyanövényből vagy szaporítóanyagból, és teszteket hajt végre rajta.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt mintavétel és tesztelés céljára az EPPO protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollokat alkalmaznak. Amennyiben ilyen protokoll nem létezik, az illetékes hivatalos szerv a nemzeti szinten kidolgozott vonatkozó protokollokat alkalmazza. Ebben az esetben a tagállamok kérésre a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a szóban forgó protokollokat.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

(3) Amennyiben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik az I. és II. mellékletben felsorolt bármely uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra, a szállító a 20. cikk (7) vagy (8) bekezdése szerint eltávolítja a fertőzött certifikált (tanúsított) anyanövényt vagy certifikált (tanúsított) szaporítóanyagot a többi certifikált (tanúsított) anyanövény és szaporítóanyag közeléből, vagy meghozza a IV. melléklet szerinti megfelelő intézkedéseket.

(4) Az (1) bekezdés követelményeinek való megfelelést biztosító intézkedéseket az érintett nemzetség vagy faj és a kategória tekintetében a IV. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés krioprezerváció során nem alkalmazandó a certifikált (tanúsított) anyanövényekre és szaporítóanyagokra.";

6. a 22. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"A certifikált (tanúsított) anyanövényekre és szaporítóanyagokra vonatkozó, talajjal kapcsolatos követelmények";

7. a 22. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Eltérő rendelkezés hiányában nem hajtandó végre mintavétel és tesztelés a certifikált (tanúsított) ültetési anyagok esetében.";

8. a 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"26. cikk

A C.A.C. anyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

(1) Amennyiben a IV. melléklet másként nem rendelkezik, a C.A.C. anyagról a szállító által a létesítményekben, a földterületeken és a tételekben az előállítási szakasz során elvégzett vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy gyakorlatilag mentes az érintett nemzetség vagy faj tekintetében az I. és a II. mellékletben felsorolt károsítóktól.

A szállító az azonosított szaporítóanyag-forrásnak vagy a C.A.C. anyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, a szállító mintát vesz az azonosított szaporítóanyag-forrásból vagy a C.A.C. anyagból, és teszteket hajt végre rajta.

A C.A.C. szaporítóanyagok, valamint a C.A.C. ültetési anyagok tételei az előállítási szakaszt követően csak akkor hozhatók forgalomba, ha a szállító által végzett vizuális vizsgálat alapján mentesek az I. és a II. mellékletben felsorolt károsítók jeleitől vagy tüneteitől.

A szállító végrehajtja az (1) bekezdés követelményeinek való megfelelést biztosító intézkedéseket a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározottaknak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdés krioprezerváció során nem alkalmazandó a C.A.C. anyagokra.";

9. a szöveg a következő 27a. cikkel egészül ki:

"27a. cikk

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

A 9., a 10., a 11., a 16., a 17., a 21., a 22. és a 26. cikkben az egészségi állapotra és a talajra vonatkozóan meghatározott követelményeken túl a növényi szaporító- és ültetési anyagokat a IV. mellékletben a termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell előállítani az említett mellékletben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének korlátozása érdekében.";

10. az I-IV. melléklet helyébe ezen irányelv X. mellékletének szövege lép.

11. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2020. május 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298. o.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2309. o.

(3) HL L 93., 1968.4.17., 15. o.

(4) HL L 226., 1998.8.13., 16. o.

(5) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(6) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

(7) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.

(8) HL L 205., 2008.8.1., 28. o.

(9) HL L 267., 2008.10.8., 8. o.

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).

(11) A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).

(12) A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

I. MELLÉKLET

A 66/401/EGK irányelv módosítása

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 5. pontja helyébe a következő szöveg lép: "A terménynek gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a vetőmag felhasználhatóságát és minőségét. A terménynek meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet (*1) alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek. A terménynek és a megfelelő kategóriáknak a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében meg kell felelniük a táblázatban meghatározott következő követelményeknek: (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).";"

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]Medicago sativa L.0 %0 %0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Medicago sativa L.0 %0 %0 %

2. a II. melléklet I. 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: "A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a vetőmag felhasználhatóságát és minőségét. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek. A vetőmagoknak és a megfelelő kategóriáknak a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében meg kell felelniük a táblázatban meghatározott következő követelményeknek:

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]Medicago sativa L.0 %0 %0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Medicago sativa L.0 %0 %0 %”.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).";"

II. MELLÉKLET

A 66/402/EGK irányelv módosítása

A 66/402/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 3. pont A. része helyébe a következő szöveg lép: "A. Oryza sativa: A nyilvánvalóan vadon termő vagy vörös magvú növények száma nem haladhatja meg:

- elit vetőmag termesztése esetén a 0-t,

- első és második generációs minősített vetőmag termesztése esetén az 1/100 m2 mennyiséget.";

b) a 6. pont helyébe a következő szöveg lép: (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).""

"6. A terménynek gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a vetőmag felhasználhatóságát és minőségét. A terménynek meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet (*1) alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek. A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók terményeken való jelenlétének meg kell felelnie a táblázatban meghatározott következő követelményeknek:

Gombák és oospórás gombák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.200 m2-enként legfeljebb 2, tüneteket mutató növény az egyes növénykultúrákban található növények reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.200 m2-enként legfeljebb 2, tüneteket mutató növény az egyes növénykultúrákban található növények reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.Első generációs minősített vetőmag (C1):
200 m2-enként legfeljebb 4, tüneteket mutató növény az egyes növénykultúrákban található növények reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.
Második generációs minősített vetőmag (C2):
200 m2-enként legfeljebb 8, tüneteket mutató növény az egyes növénykultúrákban található növények reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.
Fonálférgek
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények
(nemzetség vagy faj)
A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0 %0 %0 %

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a vetőmag felhasználhatóságát és minőségét. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek. A vetőmagoknak és a megfelelő kategóriáknak a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében meg kell felelniük a táblázatban meghatározott következő követelményeknek:

Fonálférgek
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények
(nemzetség vagy faj)
A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0 %0 %0 %
Gombák
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Gyakorlatilag mentesGyakorlatilag mentesGyakorlatilag mentes”;

b) a szöveg a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. A vetőmagoknak és a megfelelő kategóriáknak a gombatestek jelenléte tekintetében meg kell felelniük a táblázatban meghatározott következő követelményeknek:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).""

(*2) Öt gombatestnek, így például szkleróciumoknak és szkleróciumtöredékeknek vagy anyarozs-képleteknek az előírt tömegű mintában való jelenléte a szabványoknak megfelelőnek tekinthető, amennyiben az azonos tömegű második mintában legfeljebb négy gombatest van."

III. MELLÉKLET

A 68/193/EGK irányelv módosítása

A 68/193/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "I. MELLÉKLET A NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 1. szakasz: Azonosság, tisztaság és művelési feltételek 1. A növényállománynak fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie, valamint adott esetben klónazonosnak és klóntisztának. 2. Az ültetvény művelési feltételeinek és a növények fejlettségi stádiumának lehetővé kell tenniük a fajtaazonosság és a fajtatisztaság, valamint szükség esetén a klónazonosság és a klóntisztaság, továbbá a növényegészségügyi állapot megfelelő ellenőrzését. 2. szakasz: A valamennyi kategóriába tartozó növényi szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekre, továbbá a valamennyi kategóriába tartozó dugványiskolákra vonatkozó egészségügyi követelmények 1. Ezt a szakaszt a valamennyi kategóriába tartozó növényi szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekre, továbbá a valamennyi ilyen kategóriába tartozó dugványiskolákra kell alkalmazni. 2. A törzsültetvényeknek és a dugványiskoláknak vizuális vizsgálat alapján az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentesnek kell lenniük a 6. és a 7. szakaszban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól. A törzsültetvényeket és a dugványiskolákat vizuális vizsgálat alapján az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 7. szakaszban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vonatkozásában. Abban az esetben, ha kétség merül fel a 6. és a 7. szakaszban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vonatkozóan az érintett nemzetség vagy faj tekintetében, a törzsültetvényeket és a dugványiskolákat mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. 3. Az érintett törzsültetvények és dugványiskolák vizuális vizsgálatát és - adott esetben - mintavételét és tesztelését a 8. szakasz szerint kell elvégezni. 4. A 2. pontban előírt mintavételt és tesztelést az év e célra legalkalmasabb időszakában, az éghajlati viszonyoknak és a szőlő termesztési feltételeinek, valamint az adott szőlő szempontjából releváns vizsgálatköteles nemzárlati károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell elvégezni. A tagállamoknak a mintavétel és a tesztelés céljára az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollokat kell alkalmazniuk. Amennyiben ilyen protokoll nem létezik, a nemzeti szinten kidolgozott vonatkozó protokollokat kell alkalmazni. Ebben az esetben a tagállamoknak kérésre a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a szóban forgó protokollokat. A prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkék mintavételénél és tesztelésénél a tagállamoknak biológiai vizsgálatot vagy más, egyenértékű, nemzetközileg elismert protokollokat kell alkalmazniuk az indikátornövényeken a vírusok, a viroidok, a vírusszerű betegségek és a fitoplazmák jelenlétének értékelése céljából. 3. szakasz: A valamennyi kategóriába tartozó növényi szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekre, továbbá a valamennyi kategóriába tartozó dugványiskolákra vonatkozó talajkövetelmények és előállítási feltételek 1. A törzsültetvényekben és a dugványiskolákban található szőlőtőkék kizárólag olyan talajban vagy - adott esetben - olyan termesztőközeget tartalmazó edényekben ültethető el, amely mentes valamennyi olyan károsítótól, amely a 7. szakaszban felsorolt vírusok gazdaszervezete lehet. Az ilyen károsítóktól való mentességet mintavétel és tesztelés útján kell megállapítani. A mintavételt és a tesztelést az éghajlati viszonyoknak és azon károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell elvégezni, amelyek a 7. szakaszban felsorolt vírusok gazdaszervezetei lehetnek. 2. Nem kell mintavételt és tesztelést végezni, ha a hivatalos ellenőrző hatóság hatósági ellenőrzés alapján arra a következtetésre jut, hogy a talaj mentes minden olyan károsítótól, amely a 7. szakaszban felsorolt vírusok gazdaszervezete lehet. Nem kell mintavételt és tesztelést végezni abban az esetben sem, ha legalább öt éve nem termesztettek szőlőt a termőföldön, és nem fér kétség ahhoz, hogy a talajban nincsenek olyan károsítók, amelyek a 7. szakaszban felsorolt vírusok gazdaszervezetei lehetnek. 3. A tagállamoknak a mintavétel és a tesztelés céljára az EPPO protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollokat kell alkalmazniuk. Amennyiben ilyen protokoll nem létezik, a tagállamoknak a nemzeti szinten kidolgozott vonatkozó protokollokat kell alkalmazniuk. Ebben az esetben a tagállamoknak kérésre a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a szóban forgó protokollokat. 4. szakasz: A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények 1. A törzsültetvényeket és a dugványiskolákat olyan megfelelő feltételek mellett kell létesíteni, hogy elkerülhető legyen az olyan károsítókkal való megfertőződés veszélye, amelyek a 7. szakaszban felsorolt vírusok gazdaszervezetei lehetnek. 2. Dugványiskolák nem létesíthetők szőlőültetvényen vagy törzsültetvényen belül. A szőlőültetvénytől vagy törzsültetvénytől való minimális távolság három méter. 3. A 2. és a 3. szakaszban meghatározott egészségügyi és talajkövetelményeken, valamint előállítási feltételeken túl a növényi szaporítóanyagokat a 8. szakaszban szereplő, termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell előállítani az említett szakaszban felsorolt károsítók jelenlétének korlátozása érdekében. 5. szakasz: Hatósági ellenőrzések 1. A törzsültetvényeken és a dugványiskolákban előállított növényi szaporítóanyagokról éves hatósági növényegészségügyi ellenőrzéseken ki kell mutatni, hogy megfelelnek a 2-4. szakasz követelményeinek. 2. Ezeket a hatósági ellenőrzéseket a hivatalos ellenőrző hatóság végzi el a 8. szakasz szerint. 3. További hatósági növényegészségügyi ellenőrzést olyan vitás esetekben kell végezni, amely viták a növényi szaporítóanyag minőségi romlása nélkül eldönthetők. 6. szakasz: Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 2. szakasz 2. pontja értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - kétség esetén - mintavételt és tesztelést kell végezni A szőlő-szaporítóanyag nemzetsége vagy faja, a vetőmag kivételével Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók Rovarok és atkák Oltatlan Vitis vinifera L. Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Rovarok és atkák Vitis L., az oltatlan Vitis vinifera L. kivételével Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Baktériumok Vitis L. Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák Vitis L. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 7. szakasz: Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 2. szakasz 2. pontja és a 8. szakasz értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - meghatározott esetekben - mintavételt és tesztelést kell végezni Nemzetség vagy faj Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák Vitis L. növényi szaporítóanyag, a vetőmag kivételével Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00] Szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus) [GFLV00] Szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine leafroll associated virus 1) [GLRAV1] Szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV3] Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák A Vitis spp. alanyai és azok hibridjei, a Vitis vinifera L. kivételével Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00] Szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus) [GFLV00] Szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine leafroll associated virus 1) [GLRAV1] Szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV3] Szőlő foltosodás vírus (Grapevine fleck virus) [GFKV00] 8. szakasz: A Vitis L. törzsültetvényekre és adott esetben dugványiskolákra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos követelmények kategóriánként a 2. szakasz 2. pontja szerint Vitis L. 1. Prebázis szaporítóanyag, bázis szaporítóanyag és certifikált (tanúsított) szaporítóanyag Vizuális vizsgálatok A hivatalos ellenőrző hatóságnak vegetációs időszakonként legalább egyszer vizuális vizsgálatokat kell végeznie a törzsültetvényeken és a dugványiskolákon a 6. és a 7. szakaszban felsorolt összes vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra vonatkozóan. 2. Prebázis szaporítóanyag Mintavétel és tesztelés A prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Arabis mozaikvírus, a szőlő páfránylevelűség vírus, a szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében. A mintavételt és a tesztelést ötéves időközönként meg kell ismételni. Az alanyok előállítására szánt törzsültetvényeken az első franciabekezdésben említett vírusok tekintetében végzett mintavételen és tesztelésen felül egy alkalommal a szőlő foltosodás vírus jelenlétére vonatkozó mintavételt és tesztelést is el kell végezni. A mintavétel és a tesztelés eredményeinek az érintett törzsültetvények elfogadása előtt rendelkezésre kell állniuk. 3. Bázis szaporítóanyag Mintavétel és tesztelés A bázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Arabis mozaikvírus, a szőlő páfránylevelűség vírus, a szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében. A mintavételt és a tesztelést a törzsültetvények hatéves korában kell elkezdeni, és azt követően hatéves időközönként meg kell ismételni. A mintavétel és a tesztelés eredményeinek az érintett törzsültetvények elfogadása előtt rendelkezésre kell állniuk. 4. Certifikált (tanúsított) szaporítóanyag Mintavétel és tesztelés A certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényben található szőlőtőkék reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Arabis mozaikvírus, a szőlő páfránylevelűség vírus, a szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében. A mintavételt és a tesztelést a törzsültetvények tízéves korában kell elkezdeni, és azt követően tízéves időközönként meg kell ismételni. A mintavétel és a tesztelés eredményeinek az érintett törzsültetvények elfogadása előtt rendelkezésre kell állniuk. 5. Prebázis szaporítóanyag, bázis szaporítóanyag és certifikált (tanúsított) szaporítóanyag A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók szerint a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. i. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól; vagy ii. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy iii. a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük: - a prebázis szaporítóanyag és bázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét gyökerestől el kell távolítani; valamint - a certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét legalábbis kizárták a szaporításból; valamint - abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében. b) Xylophilus ampelinus Willems et al. i. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól; vagy ii. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy iii. a Xylophilus ampelinus Willems et al. jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük: - a prebázis szaporítóanyag, a bázis szaporítóanyag és a certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét gyökerestől el kell távolítani, és megfelelő higiéniai intézkedéseket kell hozni; valamint - a termesztési helyen a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató szőlőtőkéket a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében metszés után baktériumölő szerrel kell kezelni; valamint - abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében. c) Arabis mozaikvírus (Arabis mosaic virus), szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus), szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine Leafroll-associated Virus 1) és szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine Leafroll-associated Virus 3) i. iAz Arabis mozaikvírus, a szőlő páfránylevelűség vírus, a szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük: - a prebázis szaporítóanyag és bázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkéken a szóban forgó vírusok egyikének tüneteit sem észlelték; valamint - az említett vírusok tüneteit a certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkék legfeljebb 5 %-án észlelték, és ezeket a szőlőtőkéket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy ii. a prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét és a prebázis szaporítóanyagot rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben kell fenntartani a szőlő levélsodródással társult vírus 1-től és a szőlő levélsodródással társult vírus 3-tól való mentesség biztosítása érdekében. d) Viteus vitifoliae Fitch i. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól; vagy ii. a szőlőt a Viteus vitifoliae Fitch károsítónak ellenálló alanyokra kell oltani; vagy - a prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét és az összes prebázis szaporítóanyagot rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben kell fenntartani, és a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt a Viteus vitifoliae Fitch egyetlen tünetét sem észlelték a szőlőtőkéken; valamint - abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Viteus vitifoliae Fitch tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt gázzal történő fertőtlenítésnek, meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól való mentesség biztosítása érdekében. 6. Standard szaporítóanyag Vizuális vizsgálatok A hivatalos ellenőrző hatóságnak vegetációs időszakonként legalább egyszer vizuális vizsgálatokat kell végeznie a törzsültetvényeken és a dugványiskolákon a 6. és a 7. szakaszban felsorolt összes vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra vonatkozóan. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító(k) szerint a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. i. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól; vagy ii. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy iii. - a standard szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét legalábbis kizárták a szaporításból; valamint - abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében. b) Xylophilus ampelinus Willems et al. i. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól; vagy ii. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy iii. a Xylophilus ampelinus Willems et al. jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük: - a standard szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét gyökerestől el kell távolítani, és megfelelő higiéniai intézkedéseket kell hozni; valamint - a termesztési helyen a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató szőlőtőkéket a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében metszés után baktériumölő szerrel kell kezelni; valamint - abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében. c) Arabis mozaikvírus (Arabis mosaic virus), szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus), szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine Leafroll-associated Virus 1) és szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine Leafroll-associated Virus 3) Az összes vírus (Arabis mozaikvírus, szőlő páfránylevelűség vírus, szőlő levélsodródással társult vírus 1 és szőlő levélsodródással társult vírus 3) tüneteit a standard szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkék legfeljebb 10 %-án észlelték, és ezeket a szőlőtőkéket eltávolították a szaporítás célját szolgáló állományból. d) Viteus vitifoliae Fitch i. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól; vagy ii. a szőlőt a Viteus vitifoliae Fitch károsítónak ellenálló alanyokra kell oltani; vagy iii. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Viteus vitifoliae Fitch jeleit vagy tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt gázzal történő fertőtlenítésnek, meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól való mentesség biztosítása érdekében."

2. A II. melléklet I. 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"4. A növényi szaporítóanyagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét.

A növényi szaporítóanyagnak meg kell felelnie az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra és a védett zónás zárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek is."

IV. MELLÉKLET

A 93/49/EGK irányelv módosítása

A 93/49/EGK irányelv melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

V. MELLÉKLET

A 93/61/EGK irányelv módosítása

A 93/61/EGK irányelv melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"MELLÉKLET

A zöldség-szaporítóanyagokra és -ültetési anyagokra vonatkozó vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Baktériumok
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekZöldség-szaporítóanyag és -ültetési anyag (nemzetség vagy faj)A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldség-szaporítóanyagokon és -ültetési anyagokon
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Gombák és oospórás gombák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekZöldség-szaporítóanyag és -ültetési anyag (nemzetség vagy faj)A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldség-szaporítóanyagokon és -ültetési anyagokon
Fusarium Link (anamorf nemzetség) [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] kivételévelAsparagus officinalis L.0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]Asparagus officinalis L.0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]Cynara cardunculus L.0 %
Fonálférgek
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekZöldség-szaporítóanyag és -ültetési anyag (nemzetség vagy faj)A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldség-szaporítóanyagokon és -ültetési anyagokon
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium sativum L.0 %
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekZöldség-szaporítóanyag és -ültetési anyag (nemzetség vagy faj)A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldség-szaporítóanyagokon és -ültetési anyagokon
Póréhagyma sárga csíkos vírus (Leek yellow stripe virus) [LYSV00]Allium sativum L.1 %
Hagyma sárga törpülés vírus (Onion yellow dwarf virus) [OYDV00]Allium cepa L., Allium sativum L.1 %
Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Paradicsom foltos hervadás vírus (Tomato spotted wilt tospovirus) [TSWV00]Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.0 %
Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus (Tomato yellow leaf curl virus) [TYLCV0]Solanum lycopersicum L.0 %”.

VI. MELLÉKLET

A 2002/55/EK irányelv I. és II. mellékletének módosítása

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 5. pontja helyébe a következő szöveg lép: (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).""

"5. A terménynek gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét.

A terménynek meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet (*1) alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét.

A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.";

b) a 3. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) A zöldségvetőmagokon a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a következő táblázatban meghatározott vonatkozó küszöbértékeket:

Baktériumok
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA zöldségvetőmag nemzetsége vagy fajaA vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldségvetőmagokon
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]Phaseolus vulgaris L.0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]Phaseolus vulgaris L.0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Rovarok és atkák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA zöldségvetőmag nemzetsége vagy fajaA vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldségvetőmagokon
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]Pisum sativum L.0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]Vicia faba L.0 %
Fonálférgek
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA zöldségvetőmag nemzetsége vagy fajaA vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldségvetőmagokon
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium porrum L.0 %
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA zöldségvetőmag nemzetsége vagy fajaA vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének küszöbértéke zöldségvetőmagokon
Pepinó mozaik vírus (Pepino mosaic virus) [PEPMV0]Solanum lycopersicum L.0 %
Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %”.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).""

VII. MELLÉKLET

A 2002/56/EK irányelv módosítása

A 2002/56/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "I. MELLÉKLET A VETŐBURGONYÁRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS FELTÉTELEK 1. Az elit vetőburgonya esetében a fejlődésben lévő, nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,1 %-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,25 %-ot. 2. A minősített vetőburgonya esetében a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,5 %-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,5 %-ot. 3. A vetőburgonyának meg kell felelnie a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott betegségekre és a megfelelő kategóriákra vonatkozóan a következő táblázatban meghatározott követelményeknek: Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek Az elit vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényekre megállapított küszöbérték A minősített vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényekre megállapított küszöbérték Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 1,0 % 4,0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % 0 % Vírusok által okozott mozaikos tünetek és a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll virus) [PLRV00] okozta tünetek 0,8 % 6,0 % Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0] 0 % 0 % Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek Az elit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére megállapított küszöbérték A minősített vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére megállapított küszöbérték Vírusfertőzés tünetei 4,0 % 10,0 % 4. Az elit vetőburgonya generációinak száma legfeljebb négy lehet; a szántóföldi szuperelit vetőburgonya és az elit vetőburgonya kombinált generációinak száma legfeljebb hét lehet. A minősített vetőburgonya generációinak száma legfeljebb kettő lehet. Amennyiben a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett vetőburgonyát az adott kategóriában megengedett legutolsó generációhoz tartozónak kell tekinteni."

2. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "II. MELLÉKLET A VETŐBURGONYA TÉTELEIRE VONATKOZÓ MINIMÁLIS MINŐSÉGI FELTÉTELEK Szennyeződéssel, hibákkal és vizsgálatköteles nemzárlati károsítókkal vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekkel kapcsolatosan az alábbi tűréshatárok megengedettek a vetőburgonya esetében: 1. föld és idegen anyag jelenléte: 1,0 tömegszázalék az elit vetőburgonya esetében és 2,0 tömegszázalék a minősített vetőburgonya esetében; 2. száraz és nedves rothadás együttesen, kivéve ha azt a Synchytrium endobioticum, a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus vagy a Ralstonia solanacearum okozza: 0,5 tömegszázalék, amelyen belül a nedves rothadás 0,2 tömegszázalék; 3. külső hibák, például torzult vagy sérült gumók: 3,0 tömegszázalék; 4. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók: 5,0 tömegszázalék; 5. túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók: 1,0 tömegszázalék; 6. vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek a vetőburgonya tételeire vonatkozóan: Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak az elit vetőburgonyán való jelenlétére vonatkozó küszöbérték tömegszázalékban A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a minősített vetőburgonyán való jelenlétére vonatkozó küszöbérték tömegszázalékban Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 0 % 0 % Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % 0 % A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók 5,0 % 5,0 % A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók 3,0 % 3,0 %; 7. A 2-6. pontban felsoroltak tűréshatára összesen: 6,0 tömegszázalék az elit vetőburgonya esetében és 8,0 tömegszázalék a minősített vetőburgonya esetében."

VIII. MELLÉKLET

A 2002/57/EK irányelv módosítása

A 2002/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).""

"4. A terménynek gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét. A terménynek meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet (*1) alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek. A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók terményeken való jelenlétének meg kell felelnie a táblázatban meghatározott következő követelményeknek:

Gombák és oospórás gombák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0 %0 %0 %

2. A II. melléklet I. szakaszának 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"5. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek. A vetőmagoknak és a megfelelő kategóriáknak a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében meg kell felelniük a táblázatban meghatározott következő követelményeknek:

Gombák és oospórás gombák
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekÜltetésre szánt növények
(nemzetség vagy faj)
A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékekAz elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékekA tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]Linum usitatissimum L.5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. – len1 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
1 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
1 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. – lenmag5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.5 %5 %5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]Linum usitatissimum L.5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]
Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]
Glycine max (L.) Merr15 % a Phomopsis komplex-szel való fertőzöttségre15 % a Phomopsis komplex-szel való fertőzöttségre15 % a Phomopsis komplex-szel való fertőzöttségre
Fusarium (anamorf nemzetség) Link [1FUSAG],
a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] kivételével
Linum usitatissimum L.5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
5 %
5 % fertőzött a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0 %0 %0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsLegfeljebb 5 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.Legfeljebb 5 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.Legfeljebb 5 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.Legfeljebb 10 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.Legfeljebb 10 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.Legfeljebb 10 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Sinapis alba L.Legfeljebb 5 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.Legfeljebb 5 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.Legfeljebb 5 szkleróciumot vagy szkleróciumtöredéket találtak minden egyes vetőmagtételnek a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű reprezentatív mintája laboratóriumi vizsgálata során.”

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).""

IX. MELLÉKLET

A 2014/21/EU végrehajtási irányelv módosítása

A 2014/21/EU végrehajtási irányelv mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"MELLÉKLET

A szuperelit vetőburgonya PBTC és PB uniós osztály minősítéssel történő forgalomba hozatalának feltételei

1. A PBTC uniós osztályú szuperelit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a vetőburgonya nem tartalmazhat nem fajtatiszta egyedeket vagy más fajtába tartozó egyedeket;

ii. a növények előállítása - a gumókat is ideértve - mikroszaporításos módszerrel történik;

iii. a növények szaporítása - a gumókat is ideértve - külső behatásoktól védett létesítményben történik, károsítóktól mentes termesztőközegben;

iv. a gumók az első generáció után nem szaporíthatók;

v. a növényeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeknek:

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a PBTC uniós osztályú szuperelit vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényeken való jelenlétére vonatkozó küszöbérték
Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %
Vírusok által okozott mozaikos tünetek
és
a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll virus) [PLRV00] okozta tünetek
0 %
Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]0 %
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a PBTC uniós osztályú szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékében való jelenlétére vonatkozó küszöbérték
Vírusfertőzés tünetei0 %

b) a tételekre vonatkozó feltételek:

i. nem lehetnek bennük rothadás által érintett vetőburgonyák;

ii. nem lehetnek bennük közönséges varasodás által érintett vetőburgonyák;

iii. nem lehetnek bennük kiszáradás miatt túlzottan fonnyadt vetőburgonyák;

iv. nem lehetnek bennük külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült vetőburgonyák;

v. a szuperelitvetőburgonya-tételeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeknek:

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a PBTC uniós osztályú szuperelit vetőburgonya tételeiben való jelenlétére vonatkozó küszöbérték tömegszázalékban
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő0 %
A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta poros varasodás0 %

2. A PB uniós osztályú szuperelit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,01 %-ot;

ii. a növényeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeknek:

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vonatkozó küszöbérték a PB uniós osztályú szuperelit vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényeken
Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %
Vírusok által okozott mozaikos tünetek
és
a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll virus) [PLRV00] okozta tünetek
0,1 %
Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]0 %
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a PB uniós osztályú szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékében való jelenlétére vonatkozó küszöbérték
Vírusfertőzés tünetei0,5 %;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a baktériumos barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iii. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot;

iv. a külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

v. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot;

vi. a szuperelitvetőburgonya-tételeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeknek:

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekA vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a PB uniós osztályú szuperelit vetőburgonya tételeiben való jelenlétére vonatkozó küszöbérték tömegszázalékban
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók1,0 %
A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók1,0 %;

vii. az i-iv. és a vi. alpontban részletezett tűréshatárokon belül eső gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot."

X. MELLÉKLET

A 2014/98/EU végrehajtási irányelv módosítása

A 2014/98/EU végrehajtási irányelv mellékleteinek helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 9. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése, a 21. cikk (1) bekezdése, valamint a 26. cikk (1) bekezdése értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - kétség esetén - mintavételt és tesztelést kell végezni

Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
Castanea sativa Mill.Gombák és oospórás gombák
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Gesztenye mozaik ágens (Chestnut mosaic agent)
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.Gombák és oospórás gombák
Phytophthora citrophthora (R.E. Smith & E.H. Smith) Leonian [PHYTCO]
Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
Rovarok és atkák
Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
Fonálférgek
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L.Baktériumok
Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. és Pyrus L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Fonálférgek
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L.Baktériumok
Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Rovarok és atkák
Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
Fonálférgek
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Füge mozaik ágens (Fig mosaic agent) [FGM000]
Fragaria L.Baktériumok
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
Gombák és oospórás gombák
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
Fonálférgek
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Here virágelzöldülés fitoplazma (Clover phyllody phytoplasma) [PHYP03]
Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (Strawberry multiplier disease phytoplasma) [PHYP75]
Juglans regia L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Rovarok és atkák
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Malus Mill.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Fonálférgek
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Olea europaea L.Baktériumok
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Olajfa levélsárgulással társult vírus (Olive leaf yellowing-associated virus) [OLYAV0]
Olajfa érsárgulással társult vírus (Olive vein yellowing-associated virus) [OVYAV0]
Olajfa sárgafoltossággal és pusztulással társult vírus (Olive yellow mottling and decline associated virus) [OYMDAV]
Pistacia vera L.Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Fonálférgek
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus domestica L. és Prunus dulcis (Miller) WebbBaktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus avium L. és Prunus cerasus L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Rovarok és atkák
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina LindleyBaktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L.Gombák és oospórás gombák
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Rovarok és atkák
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Fonálférgek
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Az aukuba mozaik ágens (Aucuba mosaic agent) és a ribiszke sárgaság vírus (Blackcurrant yellows agent) együttes jelenléte
Rubus L.Baktériumok
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Gombák és oospórás gombák
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Rovarok és atkák
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
Vaccinium L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Gombák és oospórás gombák
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae Peck (anamorf alak: Topospora myrtilli) [GODRCA]

"II. MELLÉKLET

Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 9. cikk (2) és (4) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése, a 21. cikk (1) bekezdése, a 26. cikk (1) bekezdése és a IV. melléklet értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - adott esetben - mintavételt és tesztelést kell végezni

Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.Baktériumok
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
Gombák és oospórás gombák
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Citrus cristacortis ágens [CSCC00]
Citrus exocortis viroid [CEVD00]
Citrus impietratura ágens [CSI000]
Citrus levélfoltosság vírus (Citrus leaf blotch virus) [CLBV00]
Citrus psorosis vírus [CPSV00]
Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) [CTV000]
Citrus tarkaság vírus (Citrus variegation virus) [CVV000]
Komló törpülés viroid (Hop stunt viroid) [HSVD00]
Corylus avellana L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Cydonia oblonga Mill.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus) [ASGV00]
Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
Körte kéregnekrózis ágens (Pear bark necrosis agent) [PRBN00]
Körte kéreghasadás ágens (Pear bark split agent) [PRBS00]
Körte terméshólyagosodás viroid (Pear blister canker viroid) [PBCVD0]
Körte kéregvastagodás ágens (Pear rough bark agent) [PRRB00]
Birsalma sárga foltosodás ágens (Quince yellow blotch agent) [ARW000]
Fragaria L.Baktériumok
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Gombák és oospórás gombák
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
Fonálférgek
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Szamóca göndörödés vírus (Strawberry crinkle virus) [SCRV00]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus (Strawberry mild yellow edge virus) [SMYEV0]
Szamóca foltosság vírus (Strawberry mottle virus) [SMOV00]
Szamóca érszalagosodás vírus (Strawberry vein banding virus) [SVBV00]
Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus) [TBRV00]
Juglans regia L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Malus Mill.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma gyümölcsgöndörödés viroid (Apple dimple fruit viroid) [ADFVD0]
Alma áglaposodás ágens (Apple flat limb agent) [AFL000]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
Alma gyümölcshegesedés viroid (Apple scar skin viroid) [ASSVD0]
Alma csillagszerű repedés ágens (Apple star crack agent) [APHW00]
Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus) [ASGV00]
Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
A gyümölcs betegségei: apró termés (chat fruit) [APCF00], zöld ráncosodás (green crinkle) [APGC00], a Ben Davis fajta gyümölcsének egyenetlen felszíne (bumpy fruit of Ben Davis), megvastagodott héj (rough skin) [APRSK0], csillagszerű repedés (star crack), vörösesbarna gyűrűk (russet ring) [APLP00], vörösesbarna szemölcsszerű foltok (russet wart)
Olea europaea L.Gombák és oospórás gombák
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Prunus dulcis (Miller) WebbBaktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus armeniaca L.Baktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Kajszi látens vírus (Apricot latent virus) [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus avium L. és Prunus cerasus L.Baktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cseresznye zöld gyűrűsfoltosság vírus (Cherry green ring mottle virus) [CGRMV0]
Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Cseresznye levélfoltosság vírus (Cherry mottle leaf virus) [CMLV00]
Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság vírus (Cherry necrotic rusty mottle virus) [CRNRM0]
Cseresznye aprógyümölcsűség vírus 1 és 2 (Little cherry virus 1 and 2) [LCHV10], [LCHV20]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus) [TBRV00]
Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley és a szilvahimlő vírus iránt fogékony más Prunus L. fajok a Prunus L. hibridjei esetébenBaktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Mirabolán látens gyűrűsfoltosság vírus (Myrobalan latent ringspot virus) [MLRSV0]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus persica (L.) BatschBaktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Kajszi látens vírus (Apricot latent virus) [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Őszibarack látens mozaik viroid (Peach latent mosaic viroid) [PLMVD0]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Pyrus L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus) [ASGV00]
Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Körte kéregnekrózis ágens (Pear bark necrosis agent) [PRBN00]
Körte kéreghasadás ágens (Pear bark split agent) [PRBS00]
Körte terméshólyagosodás viroid (Pear blister canker viroid) [PBCVD0]
Körte kéregvastagodás ágens (Pear rough bark agent) [PRRB00]
Birsalma sárga foltosodás ágens (Quince yellow blotch agent) [ARW000]
Ribes L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Fekete ribiszke reverziós vírus (Blackcurrant reversion virus) [BRAV00]
Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) [CMV000]
Köszméte érszalagosodás vírus (Gooseberry vein banding associated virus) [GOVB00]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Rubus L.Gombák és oospórás gombák
Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Fekete málna nekrózis vírus (Black raspberry necrosis virus) [BRNV00]
Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) [CMV000]
Málna bokros törpeség vírus (Raspberry bushy dwarf virus) [RBDV00]
Málna levéltarkulás vírus (Raspberry leaf mottle virus) [RLMV00]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Málna érklorózis vírus (Raspberry vein chlorosis virus) [RVCV00]
Málna sárga foltosodás (Raspberry yellow spot) [RYS000]
Rubus sárga érhálósodás vírus (Rubus yellow net virus) [RYNV00]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus) [TBRV00]
Vaccinium L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Áfonya mozaik járulékos vírus (Blueberry mosaic associated ophiovirus) [BLMAVI0]
Áfonya vörös gyűrűsfoltosság vírus (Blueberry red ringspot virus) [BRRV00]
Áfonya virág- és levélszáradás vírus (Blueberry scorch virus) [BLSCV0]
Áfonya átmeneti hajtás-pusztulás vírus (Blueberry shock virus) [BLSHV0]
Áfonya levélelkeskenyedés vírus (Blueberry shoestring virus) [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Tőzegáfonya álvirágzás fitoplazma (Cranberry false blossom phytoplasma) [PHYPFB]

"III. MELLÉKLET

Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek talajban való jelenlétére a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 22. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók

Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
Fragaria L.Fonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Juglans regia L.Fonálférgek
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Olea europaea L.Fonálférgek
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Pistacia vera L.Fonálférgek
Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]
Prunus avium L. és Prunus cerasus L.Fonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina LindleyFonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Ribes L.Fonálférgek
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Rubus L.Fonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

"IV. MELLÉKLET

A 10. cikk (4) bekezdése, a 16. cikk (4) bekezdése, a 21. cikk (4) bekezdése és a 26. cikk (2) bekezdése értelmében az egyes nemzetségeket vagy fajokat és kategóriákat érintő intézkedésekre vonatkozó követelmények

A növényi szaporítóanyagnak meg kell felelnie az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra és a védett zónás zárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

Ezenkívül az érintett nemzetségek, fajok és kategóriák szerinti alábbi követelményeknek is meg kell felelnie:

1. Castanea sativa Mill.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Prebázis kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat (1) értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól; vagy

ii. nem észlelték a termőhelyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta.

c) Bázis kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól; vagy

ii. nem észlelték a termőhelyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta.

d) Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól; vagy

ii. nem észlelték a termőhelyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta; vagy

iii. a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit mutató certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító- és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították, a többi szaporító- és ültetési anyagot hetente megvizsgálták, és a termesztés helyén a szállítást megelőző legalább három hét során nem észleltek tüneteket.

2. Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében. Minden egyes prebázis anyanövényt három évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd hároméves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

Minden egyes prebázis anyanövényt hat évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd hatéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. károsítótól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, valamint abban az esetben, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis kategória

Vizuális vizsgálat

Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tekintetében. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley kivételével.

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények esetében minden egyes bázis anyanövényt háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények esetében a bázis anyanövények reprezentatív hányadát minden évben mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében azért, hogy egy kétéves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre. Abban az esetben, ha a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) előfordulása tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik, a termesztési helyen található összes bázis anyanövényt mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát hatévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján az I. és II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. kivételével.

c) Certifikált (tanúsított) kategória

Vizuális vizsgálat

Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tekintetében. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley kivételével.

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények esetében a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát négyévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében azért, hogy egy nyolcéves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények esetében a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát minden évben mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében azért, hogy egy hároméves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt károsítók - a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) kivételével - jelenlétének gyanúja.

Abban az esetben, ha a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) előfordulása tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik, a termesztési helyen található összes certifikált (tanúsított) anyanövényt mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni.

d) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok), valamint a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól; vagy

ii. a rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben termesztett, bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és az anyagot a forgalmazást megelőzően véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iii. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és a forgalmazást megelőzően az anyag reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iv. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében:

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vagy a Spiroplasma citri Saglio et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; és

- a forgalmazást megelőzően a növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében, és a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak. Az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették. A termőhely közvetlen közelében található növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és valamennyi pozitív eredményt adó növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

e) C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amely vizuális vizsgálat, mintavétel és tesztelés alapján mentes a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól.

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott, azonosított szaporítóanyag-forrás esetében az anyag reprezentatív hányadát nyolcévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, azonosított szaporítóanyag-forrás esetében az anyag reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok), valamint a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól; vagy

ii. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és az anyagot a forgalmazást megelőzően véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iii. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, és a forgalmazást megelőzően az anyag reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iv. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében:

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; és

- a forgalmazást megelőzően a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében, és a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak. Az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették. A termőhely közvetlen közelében található növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és valamennyi pozitív eredményt adó növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

3. Corylus avellana L.

Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

4. Cydonia oblonga Mill.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat kell végezni az utolsó teljes vegetációs időszak alatt az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében. Az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. kivételével valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében évente egyszer kell vizuális vizsgálatokat végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében pedig abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

ii. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

ii. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

ii. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

5. Ficus carica L.

Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

6. Fragaria L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer, a vegetációs időszakban kell végezni. A Fragaria L. levélzetét vizuális vizsgálatnak kell alávetni a Phytophthora fragariae C.J. Hickman jelenléte tekintetében.

A mikroszaporítás útján előállított, három hónapnál rövidebb ideig fenntartott növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében a vegetációs időszakban csak egy vizsgálatot szükséges végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd vegetációs időszakonként egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Amennyiben a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca göndörödés vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, szamóca érszalagosodás vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i.

- Phytophthora fragariae C.J. Hickman

- a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy

- a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzetén nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették;

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

- a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii.

- Phytophthora fragariae C.J. Hickman

- a Phytophthora fragariae C.J. Hickman észlelése és a következő ültetés között egy legalább tízéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik; vagy

- a termesztési helyre vonatkozó termesztési adatokat, valamint a korábban bekövetkezett, talajból történt fertőzések adatait nyilván kell tartani;

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

- a Xanthomonas fragariae Kennedy & King észlelése és a következő ültetés között egy legalább egyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik;

iii. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King és a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól és a vírusoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények:

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- 0,05 % az Aphelenchoides besseyi esetében;

- 0,1 % a szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (multiplier disease) esetében;

- 0,2 % a következők esetében:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb;

- 0,5 % a következők esetében:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

- 1 % a Pratylenchus vulnus Allen & Jensen esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

- amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

iv. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

Amennyiben a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a szemrevételezés során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca göndörödés vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, szamóca érszalagosodás vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i.

- Phytophthora fragariae C.J. Hickman

- a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy

- a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzetén nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették;

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

- a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii.

- Phytophthora fragariae C.J. Hickman

- a Phytophthora fragariae C.J. Hickman észlelése és a következő ültetés között egy legalább tízéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik; vagy

- a termesztési helyre vonatkozó termesztési adatokat, valamint a korábban bekövetkezett, talajból történt fertőzések adatait nyilván kell tartani;

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

- a Xanthomonas fragariae Kennedy & King észlelése és a következő ültetés között egy legalább egyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik;

iii. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King és a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól és a vírusoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények:

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- 0,1 % a Phytonemus pallidus Banks esetében;

- 0,5 % a következők esetében:

Aphelenchoides besseyi Christie;

szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (multiplier disease);

- 1 % a következők esetében:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

here virágelzöldülés fitoplazma;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

- 2 % a következők esetében:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

- amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

iv. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

e) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Amennyiben a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a szemrevételezés során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca göndörödés vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, szamóca érszalagosodás vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i.

- Phytophthora fragariae C.J. Hickman

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzetén nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették;

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 5 %-án észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. a vírusokra vonatkozó követelmények:

amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni.

7. Juglans regia L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd egyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

8. Malus Mill.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében pedig abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

9. Olea europaea L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tíz évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tízéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek kell alávetni oly módon, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy harmincéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A vetőmagtermelésre használt anyanövények (a továbbiakban: vetőmag-anyanövények) reprezentatív hányadát mintavételnek kell alávetni oly módon, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy negyvenéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében. A vetőmag-anyanövényektől eltérő anyanövények esetében oly módon kell mintát venni az ilyen növények reprezentatív hányadából, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy harmincéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

e) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

10. Pistacia vera L.

Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindley

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindley) tekintetében. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie kivételével.

Mintavétel és tesztelés

A Prunus armeniaca L., a Prunus avium L., a Prunus cerasus L., a Prunus domestica L. és a Prunus dulcis (Miller) Webb prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak az előző vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk.

A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. prebázis alanyainak az előző vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. prebázis alanyainak az előző öt vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk.

Minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd egyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica esetében minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. Minden egyes, kifejezetten beporzás céljából ültetett fát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

Minden egyes prebázis anyanövényt öt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd ötéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider és a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében. Minden egyes prebázis anyanövényt tíz évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tízéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben az adott fajra vonatkozóan felsorolt, a szilva törpülés víruson, a szilvahimlő víruson és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság víruson kívüli vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja. A prebázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat el kell különíteni a többi gazdanövénytől. A termesztési helyen alkalmazandó elkülönítési távolságot a regionális körülmények, a növényi szaporítóanyag típusa, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítónak az érintett területen való jelenléte és az illetékes hatóságok által vizsgálat útján megállapított kapcsolódó kockázatok függvényében kell meghatározni;

ii. szilvahimlő vírus

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a szilvahimlő vírustól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat el kell különíteni a többi gazdanövénytől. A termesztési helyen alkalmazandó elkülönítési távolságot a regionális körülmények, a növényi szaporítóanyag típusa, a szilvahimlő vírusnak az érintett területen való jelenléte és az illetékes hatóságok által vizsgálat útján megállapított kapcsolódó kockázatok függvényében kell meghatározni;

iii. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

iv. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

b) Bázis, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

i. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát tízévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

ii. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények A nem alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tízéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. Az alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kell lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A Prunus domestica L. fajhoz tartozó, alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát az előző öt vegetációs időszak során mintavételnek és tesztelésnek kellett alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kellett lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja.A bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tízévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítót, a szilva törpülés vírust, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírust és a szilvahimlő vírust; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

- Virágzó anyanövények

A virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

A Prunus persica (L.) Batsch esetében a virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. A kifejezetten beporzás céljából ültetett fák reprezentatív hányadát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

- Nem virágzó anyanövények

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, nem virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsító jelenléte tekintetében.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

i. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények

A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tizenöt éves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

ii. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tizenöt éves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. Az alanyok előállítására szánt certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kell lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. fajhoz tartozó, alanyok előállítására szánt certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát az előző öt vegetációs időszak során mintavételnek kellett alávetni és tesztelni kellett a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kellett lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítót, a szilva törpülés vírust, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírust és a szilvahimlő vírust; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

- Virágzó anyanövények

A virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica (L.) Batsch esetében a virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. A kifejezetten beporzás céljából ültetett fák reprezentatív hányadát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

- Nem virágzó anyanövények

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, nem virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum, a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. szilvahimlő vírus

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a szilvahimlő vírustól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a szilvahimlő vírustól mentesnek találták;

iii. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

iv. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amelynek reprezentatív hányadát az előző három vegetációs időszak során mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és a szilvahimlő vírustól mentesnek találták.

A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. fajhoz tartozó, C.A.C. kategóriájú alanyokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amelynek reprezentatív hányadát az előző öt év során mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól, valamint a szilvahimlő vírustól mentesnek találták.

A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsító jelenlétének gyanúja.

A vizuális vizsgálat során a szilvahimlő vírus tüneteit nem mutató, C.A.C. kategóriájú ültetési anyagok reprezentatív hányadát a szóban forgó ültetési anyagok megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenléte tekintetében, valamint abban az esetben, ha azok közvetlen közelében tüneteket mutató növények találhatók.

Amennyiben a termesztési helyen vizuális vizsgálat alapján a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket mutató, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat észlelnek, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól és a szilvahimlő vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie és a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. szilvahimlő vírus

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a szilvahimlő vírustól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a szilvahimlő vírustól mentesnek találták;

iii. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

iv. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

12. Pyrus L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében pedig abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

13. Ribes L.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt négy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd négyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

A termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok aránya nem haladhatja meg a 0,05 %-ot, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

A termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

14. Rubus L.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt két évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd kétéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis kategória

Vizuális vizsgálat

Amennyiben a növényi szaporítóanyagokat és a ültetési anyagokat szabadföldön vagy termesztőedényben termesztik, évente kétszer kell vizuális vizsgálatot végezni.

A mikroszaporítás útján előállított, három hónapnál rövidebb ideig fenntartott növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében a vegetációs időszakban csak egy vizsgálatot szükséges végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

ii. az Arabis mozaik vírustól, a málna gyűrűsfoltosság vírustól, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírustól és a paradicsom fekete gyűrűs vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- 0,1 % a következők esetében:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

iii. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 0,25 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

c) Certifikált (tanúsított) kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

ii. az Arabis mozaik vírustól, a málna gyűrűsfoltosság vírustól, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírustól és a paradicsom fekete gyűrűs vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- 0,5 % a Resseliella theobaldi Barnes esetében;

- 1 % a következők esetében:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

iii. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 0,5 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

d) C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni.

15. Vaccinium L.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt öt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd ötéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték az Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn tüneteit;

ii. Diaporthe vaccinii Shear

- a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Diaporthe vaccinii Shear károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Diaporthe vaccinii Shear tüneteit;

iii. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin és Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- 0,1 % a Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck esetében;

- 0,5 % az Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

c) Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Diaporthe vaccinii Shear

- a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Diaporthe vaccinii Shear károsítótól; vagy

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Diaporthe vaccinii Shear tüneteit;

ii. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin és Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck

- a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- 0,5 % a következők esetében:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck;

- 1 % az Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

(1) A Bizottság (EU) 2017/925 végrehajtási határozata (2017. május 29.) az egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön előállított prebázis szaporítóanyagok tanúsításának egyes tagállamok számára történő ideiglenes engedélyezéséről és az (EU) 2017/167 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2017.5.31., 7. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020L0177 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020L0177&locale=hu

Tartalomjegyzék