250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 2-5. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és a 6. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 7. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés b) és h) pontjában, valamint (15) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím, valamint a 8. és 9. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a)-g) pontjában és (3) bekezdés a) pont aa)-ak) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 10. melléklet tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím és a 11-18. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. és a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 17. alcím és a 19. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pont gi) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. és a 20. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 21. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és mf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező, valamint az ilyen engedélyt megszerezni kívánó - a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló rendelet szerinti II. alkalmassági csoportba tartozó - személyeknek a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges hatósági engedély feltételeként előírt orvosi alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, csak a gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó - a 2. számú melléklet szerinti - díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni."

2. § A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (10a) bekezdése az "A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft" szövegrész helyett az "Az (1) vagy (3) bekezdés szerinti feladatokat ellátó védőnői szolgáltató havonta védőnői szolgálatonként 33 000 Ft" szöveggel, az "a védőnőt" szövegrész helyett az "a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt" szöveggel lép hatályba.

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A támogatás folyósításához szükséges elszámolás alapja az 1. §-ban meghatározott szerződés és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló rendelet vagy az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló rendelet szerint előállított érvényes vény, munkalap (a továbbiakban együtt: vény).

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában gyógyszert tartalmazó elektronikus vény esetében az elszámolás alapja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kiadottként megjelölt vény."

5. § A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § A gyógyszertár jelenti a NEAK felé

a) papíralapú vény esetén a javaslatot adó szakorvos pecsétszámát, elektronikus vény esetén az alapnyilvántartási számát, valamint a javaslat keltét, ha a gyógyszert jogszabály szerint indikációhoz kötött emelt, kiemelt támogatással szakorvosi javaslatra rendelték,

b) hogy a vény melyik minősített számítógépes programmal került előállításra."

6. § (1) A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az adott elszámolási időszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált papíralapú vények nyújthatók be elszámolásra, amelyeken szerepel a vényen rendelt terméket átvevő személy és a vény ellenében a terméket átadó személy kézjegye."

(2) A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az adott elszámolási időszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált elektronikus vények számolhatók el, amelyek kiadásakor a gyógyszer kiadója az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti kötelező adatrögzítést elvégezte, és amelyhez a rendelt terméket átvevő személy aláírását tartalmazó kiadási igazolás készült, vagy az átvételt az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával igazolták."

(3) A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az adott elszámolási időszakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási időszak alatt beváltott és kiszolgált vények nyújthatók be elszámolásra, amelyek önellenőrzését a forgalmazó a vény beváltása és az elszámolás benyújtása közötti időszakban elvégezte, és amelyeket az önellenőrzést végző személy kézjegyével ellátott, vagy elektronikus vény önellenőrzése esetében az önellenőrzést végző személy azonosítására is alkalmas módon ellenőrzöttként megjelölt."

4. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes népegészségügyi szerv által évente határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. A vizsgálati program jóváhagyása során dönt az illetékes népegészségügyi szerv a 2. számú melléklet B) rész 2.5. és 2.7. pontja szerinti vizsgálati szám csökkentéséről, és ennek figyelembevételével dönt a vizsgálati program elfogadásáról. Több települést ellátó vízmű esetében minden településről évente legalább egyszer a 2. számú melléklet B) rész 2. pont 2.1. alpontja szerinti, A csoportba tartozó ellenőrző paraméterek vizsgálatát el kell végezni. Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az üzemeltető köteles gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről, és biztosítani, hogy a fertőtlenítőszer melléktermékeiből származó szermaradvány az ivóvízben - a fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül - a lehető legalacsonyabb szintű legyen, és az 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatban megadott határértékeket ne lépje túl."

(2) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok vizsgálati száma a 2. számú melléklet B) rész 3.3. pontjában megadott értékek 10%-a, azonban a 2. számú melléklet B) rész 2. pont 2.6. alpontja szerinti, B csoportba tartozó paraméterekre az 1000 m3/nap (a továbbiakban: m3/d) mennyiségnél nagyobb kapacitású vízműveknél évente legalább egyszer, a 10 000 m3/d mennyiségnél nagyobb kapacitású vízműveknél legalább évente kétszer kell vizsgálni."

8. § A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az ivóvíz-szolgáltatás helye szerint illetékes népegészségügyi szerv által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terveknek megfelelően üzemelő ivóvízellátó rendszerek listáját az illetékes népegészségügyi szerv a honlapján közzéteszi."

9. § (1) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (13e) bekezdéssel egészül ki:

"(13e) A 2. számú melléklet B) rész 2.5., 2.7. és 2.9. pontjában foglaltakat 2018. január 1-jétől kell alkalmazni."

(2) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (13f) bekezdéssel egészül ki:

"(13f) A részletes vizsgálatok vonatkozásában 2014. január 1-jét megelőzően kiadott felmentések 2017. december 31-éig érvényesek."

(3) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. § (16) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

10. § A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

c) 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép,

d) 6. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

11. § A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a "2. számú melléklet C) részében" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet B) rész 3.4. pontjában" szöveg,

b) 4. § (1a) bekezdésében az "Azon paraméterek" szövegrész helyébe az "Azon, a 2. számú melléklet B) rész 3.2. pontjában felsorolt paraméterek" szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében a "vízbiztonság-irányítási rendszerét" szövegrész helyébe az "ivóvízbiztonság-irányítási rendszerét" szöveg,

d) 4. § (7) bekezdésében a "tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet" szövegrész helyébe a "tartalmi követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat a 6. számú melléklet" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1)-(1c) bekezdésben" szöveg,

f) 5. § (7) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi, és az engedélyt annak jogerőre emelkedését követően megküldi az országos tisztifőorvosnak" szöveg,

g) 5. § (8) bekezdésében a "2. melléklet B) részében foglalt" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet B) rész 3.3. pontjában foglalt" szöveg,

h) 5/C. § (1) bekezdésében a "2. számú melléklet A) rész 3. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet B) rész 3.1. pontjában és a 3. számú melléklet 4. pontjában" szöveg,

i) 5/C. § (2) bekezdésében a "2. számú melléklet A) rész 3. pontjában és a 3. számú melléklet 5. pontjában" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet B) rész 3.1. pontjában és a 3. számú melléklet 4. pontjában" szöveg,

j) 6. § (4a) bekezdésében az "a vízbiztonság fenntartásához" szövegrész helyébe az "az ivóvízbiztonság fenntartásához" szöveg,

k) 9. § (3) bekezdésében az "az országos tisztifőorvostól kapott adatok alapján" szövegrész helyébe az "a HUMVI rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján" szöveg,

l) 10. § (13a) pontjában a "2017. július 1-jéig" szövegrész helyébe a "2017. november 30-áig" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 7. §-a és az azt megelőző "Átmeneti engedély" alcím címsor.

5. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell működési engedély)

"a) az igazságügyi szakértőkről szóló törvény alapján végzett igazságügyi orvosszakértői tevékenységhez,"

6. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

7. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet] 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az "az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot," szövegrész helyébe az "az Állami Egészségügyi Ellátó Központot," szöveg lép.

9. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

17. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (5) bekezdésében az "(a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatal" szöveg

lép.

10. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

"(1f) E rendelet alkalmazásában többletkapacitásnak minősül a szünetelő krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás más ellátási formába történő átcsoportosítása, kivéve a nappali kórházi ellátásba történő átcsoportosítást."

(2) Az Eftv. vhr. 1. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) Az országos tisztifőorvos hivatalból indult eljárás keretében állapítja meg a Tv. 1. § (2) bekezdés i) pont if) alpontja szerinti szakellátási kapacitás egységet. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) az országos tisztifőorvos megkeresésére - a jogszabályban előírt finanszírozási szolgáltatási egység figyelembevételével - javaslatot tesz a kapacitás egységére. A NEAK a javaslatáról a megkereséstől számított 8 napon belül tájékoztatja az országos tisztifőorvost.

(9) Az országos tisztifőorvos a szakellátási kapacitás egységének (8) bekezdés szerinti megállapítását követően tájékoztatja a NEAK-ot az érintett kapacitás egységéről. Ezt követő 5 napon belül a NEAK tájékoztatja az országos tisztifőorvost az érintett kapacitás tekintetében az ellátást végző összes - finanszírozási szerződéssel rendelkező - egészségügyi szolgáltató kapacitásadatairól. Az országos tisztifőorvos a kapacitás-nyilvántartásban rögzíti a Tv. 5/A. § (8b) és (8c) bekezdése szerinti adatokat."

19. § (1) Az Eftv. vhr. 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egészségügyért felelős miniszter a bejelentést követően haladéktalanul tájékoztatja ennek tényéről az országos tisztifőorvost, a NEAK-ot és az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK)."

(2) Az Eftv. vhr. 1/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az országos tisztifőorvos a Tv. 1/A. § (4) és (5) bekezdése alapján hozott határozatot, valamint a működési engedélyt - legkésőbb a határozathozatalt követő napon - megküldi az ÁEEK-nak és a NEAK-nak."

20. § Az Eftv. vhr. 1/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az országos tisztifőorvos a (4)-(6) bekezdés alapján hozott határozatát - annak meghozatalától számított 5 napon belül - megküldi az ÁEEK-nak és a NEAK-nak."

21. § Az Eftv. vhr. az "A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályok" alcímet megelőzően a következő 2. §-sal és az azt megelőző alcím címsorral egészül ki:

"Az egészségügyi ellátási szerződésre vonatkozó szabályok

2. § (1) Az egészségügyi ellátási szerződésnek tartalmaznia kell

a) a közszolgáltatásért felelős szerv ellátási kötelezettségébe tartozó feladatok közül az egészségügyi szolgáltató által ellátandó szolgáltatások tételes meghatározását és az azokat nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezését,

b) az a) pontban meghatározott szolgáltatásoknak megfelelően az egészségügyi szolgáltató részére átadandó kapacitásokat a hozzájuk tartozó ellátási területtel,

c) a szolgáltatások minőségét mérő mutatókat,

d) a munkavállalók foglalkoztatásával, továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos garanciális elemeket, különös tekintettel a munkajogi szabályokban előírt, a munkáltatói jogutódlással összefüggő, munkaviszonyt érintő kérdésekre,

e) az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok átadására vonatkozó rendelkezéseket,

f) a szerződés felmondásának szabályait, beleértve a felmondási időt, annak garanciáját, hogy a folyamatos ellátás biztosítása nem szenved sérelmet, valamint a felmondás esetére az egymás közötti elszámolás szabályait,

g) annak előírását, hogy az egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv előzetesen hozzájárult,

h) az egészségügyi szolgáltató azon kötelezettségét, hogy a tulajdont és a szervezetet érintő bármely változásról az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervet tájékoztatja,

i) a szerződés megkötésekor meglévő vagyonról szóló tételes listát és a szerződés megszűnésekor irányadó vagyonelszámolási szabályokat,

j) a jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosítására vonatkozó szabályokat,

k) az ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében egészségügyi ellátási szerződést kötő egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv nyilatkozatát arról, hogy a szerződés megkötésére fenntartóként jogosult a fenntartásában működő - az ellátási szerződés tárgyát képező feladatot az egészségügyi ellátási szerződés megkötését megelőzően ellátó - egészségügyi szolgáltató tulajdonosának hozzájárulása nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás tekintetében is alkalmazni kell."

22. § (1) Az Eftv. vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tv. 10. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezést a NEAK-hoz kell benyújtani. A NEAK a kezdeményezés kézhezvételét követő 10 napon belül a Tv. 10. § (2) bekezdése szerinti finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyás céljából kérelemmel fordul az egészségügyért felelős miniszterhez."

(2) Az Eftv. vhr. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A miniszteri döntések eredményéről - az államháztartásért felelős miniszter döntésének kézhezvételétől számított 5 napon belül - az egészségügyért felelős miniszter értesíti a NEAK-ot."

23. § (1) Az Eftv. vhr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A NEAK a kapacitásbővítési kérelem elbírálása érdekében az ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez kikéri az országos tisztifőorvos véleményét, amelyet az országos tisztifőorvos a megkereséstől számított 10 napon belül megküld."

(2) Az Eftv. vhr. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A NEAK a 12/A. § (1) bekezdése szerinti javaslatában finanszírozási szempontból véleményezi a kérelmet, valamint a többletkapacitás-befogadás mértékére és feltételeire is javaslatot tesz."

24. § Az Eftv. vhr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tv. 11/A. § (2) bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást eredményező, előzetes többletkapacitás-befogadási eljárásban a NEAK a 12. § (5) bekezdése szerinti vélemény figyelembevételével elkészíti a többletkapacitás-befogadási javaslatát, és azt jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszternek megküldi. A jóváhagyott javaslatot az egészségügyért felelős miniszter a pályázónak a pályázat benyújtási határidejét megelőzően 15 nappal megküldi."

25. § Az Eftv. vhr. 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tv. 11/A. § (3) bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást nem eredményező, előzetes többletkapacitás-befogadási eljárásban a 12/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a NEAK által előkészített többletkapacitás-befogadási javaslatot az egészségügyért felelős miniszter a pénzügyi hatásvizsgálattal, valamint a 12. § (5) bekezdése szerinti véleménnyel együtt megküldi az államháztartásért felelős miniszternek."

26. § Az Eftv. vhr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A TBB létszáma 7 fő, amelyből 2 főt az egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az államháztartásért felelős miniszter, 2 főt a NEAK főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos és 1 főt az ÁEEK főigazgatója jelöl ki. A TBB elnökét - a tagok közül - a NEAK főigazgatója jelöli ki."

27. § Az Eftv. vhr.

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

b) 11. § (4) bekezdésében az "az országos tisztifőorvost" szövegrész helyébe az "a NEAK-ot" szöveg,

c) 11. § (9) bekezdésében az "Az országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "A Tv. 10. § (2) bekezdése szerinti kezdeményező" szöveg,

d) 12. § (3) és (3a) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszterhez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

e) 13. § (4) bekezdés a) pontjában az "az egészségügyi államigazgatási szervhez" szövegrész helyébe az "a működési engedély kiadására jogosult szervhez" szöveg,

f) 15. § (1) bekezdésében az "a (2)-(5)" szövegrész helyébe az "a (2)-(4)" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti az Eftv. vhr.

a) 11/D. §-a,

b) 15. § (5) bekezdése.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet] 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közalkalmazottat a (2)-(3a) bekezdésben meghatározottak szerint diagnosztikai, asszisztensi, traumatológiai, intenzív terápiás, infektológiai, pszichiátriai, rezidensi vagy ápolási illetménypótlék (a továbbiakban: pótlék) illeti meg."

(2) A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az államilag támogatott képzésben részt vevő, a szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott szakorvosjelölt a támogatott szakképzése időtartamára a (2) bekezdésben meghatározott pótlékok helyett a pótlékalap 120%-ának megfelelő összegű rezidensi pótlékra jogosult."

30. § A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 16. § (3a) bekezdése szerinti rezidensi pótlékot első alkalommal a Módr. hatálybalépését követő hónapra járó illetményhez kapcsolódóan kell megállapítani és biztosítani a rezidensek részére."

31. § (1) A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

12. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] a 37/A. §-át követően a következő 3/A. címmel egészül ki:

"3/A. CÍM

IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ALKALMAZÁSÁVAL JÁRÓ KUTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE

37/B. § (1) E cím előírásait az emberen végzett orvostudományi kutatás, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára kell alkalmazni, ha a kutatásra ionizáló sugárzás alkalmazásával kerül sor.

(2) E cím alkalmazásában gondozók és segítők azok a személyek, akik tudatosan és szándékosan ionizáló sugárzásnak teszik ki magukat, miközben az orvosi sugárterhelésben részesülő vagy korábban orvosi sugárterhelésben részesített személyek gondozásában és támogatásában munkaköri kötelezettségeiken kívül segítséget nyújtanak.

(3) Egyéb fogalmak esetében az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni.

37/C. § (1) A 37/B. § (1) bekezdése szerinti kutatás engedélyezése esetén az engedélyező beszerzi az OKI szakhatósági állásfoglalását is.

(2) Az OKI a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során - az adott kutatás jellegének megfelelően - a kérelem és a benyújtott dokumentáció sugáregészségügyi megfelelőségét a 7. § a), d), f), l) és n) pontjában meghatározottakon túl a következő szempontok szerint vizsgálja:

a) a résztvevők, illetve a gondozók és segítők sugárterhelésének indokoltsága,

b) az optimálás érdekében tett intézkedések megfelelősége,

c) az egyénre szabott dózisszint, valamint a gondozók és segítők dózismegszorításának megfelelősége.

(3) Valamennyi, a 37/B. § (1) bekezdése szerinti kutatás és vizsgálat engedélyezésére irányuló kérelem mellékleteként sugáregészségügyi dokumentációt kell benyújtani a következő tartalommal:

a) azon betegek esetében, akik önként vállalkoznak a kutatásban való részvételre, és akiknél ez a részvétel várhatóan diagnosztikai vagy terápiás előnnyel fog járni, az egyénre szabott dózisszint megállapítása,

b) dózismegszorítás meghatározása azon résztvevők vonatkozásában, akiknél a sugárterheléstől nem várható közvetlenül kedvező egészségügyi hatás,

c) a résztvevők, illetve a segítők és támogatók sugárvédelme szempontjából kiemelten fontos információk:

ca) a nemük,

cb) a koruk,

cc) terhességük, illetve fogamzóképességük ténye,

cd) a sugárterhelésük optimálására hozott intézkedések,

ce) annak ténye, hogy részt vettek korábbi sugárterheléssel járó kutatási programokban,

d) a kutatást végzőkre és a kutatásnak helyt adó intézményre vonatkozó információk:

da) ha az atomenergia alkalmazására engedéllyel rendelkező végez kutatást, a radioaktív anyag alkalmazására, illetve ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetésére kiadott engedély másolata, valamint a munkahelyi sugárvédelmi szabályzat és a munkahely sugárvédelmi leírása,

db) a kutatásban a besugárzást tervezők, jóváhagyók és kivitelezők szakmai és sugárvédelemmel összefüggő szakképesítését igazoló dokumentum másolata,

e) a kutatás során az ionizáló sugárzásnak kitett résztvevők, a munkavállalók, a gondozók és segítők, valamint a lakosság várható sugárterhelésének becslését leíró kockázatelemzés."

33. § A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"e) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/ Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv."

34. § A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 35. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedését követően" szövegrész helyébe a "véglegessé válását követően" szöveg lép.

13. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "3. § 26. pontja" szövegrész helyébe a "40. § (2) bekezdése" szöveg lép.

36. § A 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

14. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"37. kábítószerért felelős személy helyettese: a nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyben a kábítószerért felelős személy helyetteseként megjelölt személy, aki a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja és felügyeli, és akire az e rendeletben a kábítószerért felelős személyre előírt szabályok vonatkoznak a 6. § (3) bekezdésében előírt speciális végzettség kivételével, amely speciális végzettség helyett a tevékenység végzéséhez az adott engedélyesnél előírt legmagasabb végzettség igazolása szükséges."

38. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"h) a bentlakásos szociális intézményeknél a kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására, valamint az ezen anyagok tárolására, felhasználására, selejtezésére vonatkozó nyilvántartásra."

39. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az OGYÉI az engedély megadásával az (1) bekezdés vonatkozásában kábítószerért felelős személyt, valamint kábítószerért felelős személy helyettesét, a (2) bekezdés vonatkozásában kábítószer-felelőst és kábítószerfelelős-helyettest jelöl ki."

40. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az OGYÉI az eseti exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A kiszállítás során az engedélyen feltüntetett vámszerv az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás időpontját és a szállított kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd az engedély egyik példányát az OGYÉI, másik példányát az exportőr részére visszaküldi. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri."

41. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az engedélyes az OGYÉI részére)

"d) a 12. melléklet szerinti adatokat évente két alkalommal, február 20. napjáig, valamint július 20. napjáig"

(küldi meg.)

42. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok, a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, a P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet. A nyomtatvány előállítása az OGYÉI által előzetesen meghatározott mennyiségben és sorszámtartománnyal történhet."

43. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21/A. § A bentlakásos szociális intézményeknél nyilvántartási napló formájában a 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kell vezetni a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő anyagokat tartalmazó készítmények tárolásáról, a gondozottak által történő felhasználásról és a selejtezésről."

44. § (1) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(2) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(3) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(4) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(5) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 7. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(6) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 8. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(7) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(8) A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a 18. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

45. § A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "valamint ipari mákszalmát" szövegrész helyébe a "valamint ipari mákszalmát, kifejtetlen máktokot" szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében a "kábítószerekre" szövegrész helyébe a "K1, K2 és P2 jegyzék anyagaira" szöveg,

c) 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" részben foglalt "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" elnevezésű táblázatot és "Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)" elnevezésű táblázatot követő végjegyzetben a "kábítószerek" szövegrész helyébe az "anyagok" szöveg

lép.

15. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A munkáltató a havi igénylést követő hónap végéig tájékoztatja a minisztert az igénylési hónapra vonatkozóan ténylegesen kifizetett összegekről."

(2) A 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a jövedelemkiegészítés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (3a) bekezdés szerinti tájékoztatást követő vagy a (4) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követő hónapban esedékes támogatási összegből levonja."

16. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

47. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet] 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) Patika Hitelprogram: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) által az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program vagy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 (a továbbiakban együtt: Vállalkozásfinanszírozási Program) keretében működtetett program;"

48. § A 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)

"a) a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,

aa) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,

ab) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

ac) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, vagy

ad) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik."

17. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

18. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

50. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljárásban feladatkörében eljárva - a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott szakkérdésben - szakhatóságként közreműködik az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság."

51. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) pontjában az "a Bizottságot" szövegrész helyébe az "az Európai Bizottságot" szöveg lép.

52. § Hatályát veszti a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése.

19. Az Állami Egészségügyi Ellátó központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az Állami Egészségügyi Ellátó központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 3. §-a a következő s) és t) ponttal egészül ki:

(Az ÁEEK feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében - jogszabályban meghatározottak szerint)

"s) az adatkezelése alá tartozó egészségügyi dokumentációból - az előírt megőrzési időn belül - az érintett kérelmére vagy jogszabályban feljogosított szerv vagy személy indítványa alapján betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki,

t) gondoskodik arról, hogy a kezelésében lévő, illetve általa feldolgozott dokumentáció olvashatósága a törvényben előírtak szerint fennmaradjon."

20. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

54. § Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

(Az OGYÉI feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében - jogszabályban meghatározottak szerint)

"q) ellátja a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendeletben meghatározott nemzeti hatósági feladatokat."

55. § A 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Ez a rendelet a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapít meg."

21. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program Ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) Az ÁEEK főigazgatója kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a támogatási időszak legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását. A támogatási időszak meghosszabbítása iránti kérelmet a rezidens legkésőbb a támogatott szakképzése befejezését követő 30 napon belül nyújthatja be."

57. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól az elsődleges képzőhely akkor mentesülhet, ha - a rezidens egyetértésével - megállapodik egy másik egészségügyi szolgáltatóval a továbbfoglalkoztatási kötelezettség átvállalásáról."

58. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakon kívül más szakorvosi alap szakképzésben részt vevő rezidens azon gyakorlati elemeket, amelyekre az elsődleges képzőhely akkreditált, akkor töltheti az elsődleges képzőhelytől eltérő, a gyakorlati elemekre szintén akkreditált képzőhelyen, ha az egyetem, amellyel a rezidensnek a szakképzési megállapodása fennáll, a rezidens, az elsődleges képzőhely és az attól eltérő képzőhely együttes kezdeményezésére engedélyezi."

59. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A szakorvos képzés minőségének, valamint a tutorok tevékenységének monitorozására alkalmas minőségbiztosítási rendszer kialakítását és működtetését az ÁEEK végzi.

(2) Az ÁEEK a minőségbiztosítási rendszer alapján évente értékeli a szakképzést, és beszámolót készít annak színvonaláról. Az ÁEEK a beszámolót a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan minden év május 31-éig készíti el és küldi meg az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére."

60. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A pályázat benyújtására kizárólag az egészségügyi szolgáltatás nyújtására érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - ideértve a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó munkáltatót is -, valamint az igazságügyi orvostan, a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a foglalkozás-orvostan szakképzést biztosító képzőhely jogosult."

61. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) A rezidens köteles a támogatott szakképzése megkezdésének időpontjától számítva az általa elsőként választott szak, vagy ha a képzés során szakot vált, és a másodikként választott szakképzési ideje hosszabb, a másodikként választott szak vonatkozásában az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó rendeletben meghatározott képzési idő leteltét követő három éven belül szakvizsgát szerezni.

(2) A szakvizsga megszerzésére nyitva álló határidő meghosszabbodik azon időtartammal, amellyel a rezidens a szakképzését a 8. § alapján megszakította."

62. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Ha a támogatott szakképesítés megszerzését megelőzően a rezidens

a) az ÁEEK-tól külföldi munkavégzéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítását kezdeményezi, és a szakképzése szüneteltetését az ÁEEK részére nem jelezte,

b) a szakképzéshez kapcsolódó, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát megszünteti,

c) az egyetemmel megkötött szakképzési megállapodását felmondja, és egyidejűleg más egyetemmel szakképzési megállapodást nem létesít, vagy

d) teljesítéséről a képzőhely és az egyetem egyike sem ad tájékoztatást a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó elektronikus felületen egybefüggően legalább hat hónap időtartam tekintetében, és a rezidens a szakképzés szüneteltetését nem jelezte az ÁEEK részére,

az a)-d) pontban foglaltakról történő tudomásszerzést követően az ÁEEK haladéktalanul felszólítja a rezidenst, hogy 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a támogatott szakképzést a 21/A. §-ban foglalt határidőn belül be kívánja-e fejezni.

(2) Ha a rezidens az (1) bekezdés szerinti 30 napon belül nem nyilatkozik, az ÁEEK 15 napos határidő tűzésével ismételten nyilatkozattételre szólítja fel. Ha az újabb határidő is eredménytelenül telik el, a rezidens a szakképzésére tekintettel a 12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja alapján folyósított támogatások és juttatások nettó értékének megfelelő összeg visszafizetésére köteles, figyelemmel az (5) bekezdésben foglaltakra.

(3) Ha a rezidens

a) olyan nyilatkozatot tesz, hogy a szakképzését nem kívánja a megadott határidőn belül teljesíteni, vagy

b) nyilatkozott, hogy szakvizsgát kíván tenni, azonban a 21/A. § alapján meghatározott határidőig azt nem teljesíti, és nem áll fenn a (6) és (7) bekezdésben meghatározott ok,

a szakképzésére tekintettel a 12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja alapján folyósított támogatások és juttatások nettó értékének megfelelő összeg visszafizetésére köteles, figyelemmel a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra.

(4) Ha a rezidens a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot tesz, a (3) bekezdés szerinti összeg kamatmentes visszafizetésére köteles.

(5) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a (2), illetve a (3) bekezdés szerinti összeg kamatokkal terhelt mértékben adók módjára behajthatóvá válik. A kamatszámítás kezdő napja azon hónapot követő hónap első napja, amely tekintetében az ÁEEK a rezidens támogatott képzése teljesítéséről utoljára információval rendelkezik.

(6) Mentesül a visszatérítési kötelezettség alól a rezidens, ha egészségügyi okból válik alkalmatlanná a szakképzés befejezésére. A mentesítésről az ÁEEK főigazgatója független szakorvosi vélemény alapján dönt.

(7) Ideiglenesen mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az a rezidens, aki a szakvizsga megszerzését a 21/A. § alapján meghatározott határidőig vállalta, azonban valamely méltányolható ok miatt nem tudja teljesíteni, de a határidő lejártakor igazoltan képzésben vesz részt. Az ideiglenes mentesítésről az ÁEEK főigazgatója dönt a méltányolható ok figyelembevételével. A mentesítés feltétele, hogy a rezidens képzését irányító intézmény nyilatkozzon a szakképzés befejezésének várható időpontjáról, és ezen időpontig a rezidens vállalja a szakvizsga letételét.

(8) Ha a rezidens a (7) bekezdésben meghatározott határidőig nem szerez szakvizsgát, a (2)-(5) bekezdés szerint köteles a támogatás visszatérítésére."

63. § (1) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. alcím címsora helyébe a következő alcím címsor lép:

"15. A Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában, valamint a rendvédelmi szervek állományában szakképzést teljesítők"

(2) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos vagy szerződéses állományába, illetve a rendvédelmi szerv állományába tartozó, a szakképzés során az Eütev. 7. § (2) bekezdés g) pontja szerinti jogviszonyban álló jelöltek a szakképzést költségtérítéses képzés keretében teljesítik, azzal, hogy a minisztérium, illetve a rendvédelmi szerv

a) a szakképzés teljesítéséhez a 12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti támogatásoknak megfelelő összegű és

b) a jelölt szakképzés alatti foglalkoztatásához az Eütev. szerinti alapilletménynek megfelelő összegű

támogatást biztosít."

(3) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 12. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti juttatás folyósítása a 12. § (5) bekezdése alapján történik."

64. § (1) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Rezidens Támogatási Program (a továbbiakban: RTP) keretében a támogatott szakképzésben részt vevő rezidensek - ideértve a 24. § (1) bekezdése szerinti jelölteket is - és szakgyógyszerész-jelöltek pályakezdésének elősegítése és szakmai megbecsültségének erősítése, valamint a jelöltek szakképzést követő hazai munkavállalásának elősegítése érdekében]

"a) a közfinanszírozott, a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott vagy rendvédelmi szerv által működtetett egészségügyi ellátásban történő elhelyezkedését támogató általános ösztöndíjat,"

([az a)-c) pont szerinti ösztöndíj a továbbiakban együtt: ösztöndíj] alapít.)

(2) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az ösztöndíj időtartama - függetlenül a (2) bekezdésben meghatározott képzési időtől - a szakképzés befejezéséig tart azon rezidensek esetében, akik szülési szabadság, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételét követően részmunkaidős foglalkoztatás mellett folytatják szakképzésüket."

65. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 33. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szakorvos képzést)

"c) korábban már megkezdő, azonban azzal felhagyó jelöltek különösen méltányolható ok esetében az ÁEEK főigazgatójának döntése alapján"

(a szakképzésüket e rendelet szabályai szerint fejezhetik be. A szakképzésbe történő visszakapcsolódásra a szakképzésbe történő belépés e rendelet szerinti szabályai szerint kerülhet sor.)

66. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) A 30. § (1) bekezdése szerinti Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjában az az Eütev. szerinti ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos is részesülhet, akire vonatkozóan foglalkoztatója a támogatás iránti igényét a 30. § (2a) bekezdésében meghatározott időpontig benyújtja, ugyanakkor az első szakorvosi szakvizsgáját a benyújtási határidőt követően a tárgyévben szerzi meg, és az annak megszerzését igazoló dokumentumot 2017. december 31-ig benyújtja. A támogatás folyósítására e feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesítő fiatal szakorvos támogatási jogosultságának kezdő időpontja a szakvizsga megszerzését igazoló dokumentum benyújtási ideje. A NEAK a munkáltató részére a támogatási összeget 2018. január hónapban utalványozza."

67. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/E. §-al egészül ki:

"35/E. § (1) Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.2.) megállapított 3. § (5b) bekezdésében foglaltakat a szakképzésüket a Kr.1. alapján teljesítő rezidensekre is alkalmazni kell. A 3. § (5b) bekezdésében foglaltaktól eltérően a szakképzésüket még be nem fejező rezidensek a kérelmet a Mód.r.2. hatálybalépését követő 30 napon belül nyújthatják be.

(2) Az ÁEEK a 11. § (1) bekezdése szerinti minőségbiztosítási rendszer felállításáról 2018. január 1-jéig gondoskodik."

68. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében az "- a 6. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett -" szövegrész helyébe az "- a 6. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett és az (5b) bekezdésben foglalt kivétellel -" szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében az "ötéves" szövegrész helyébe a "hároméves" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a "továbbfoglalkoztatását," szövegrész helyébe a "továbbfoglalkoztatását, figyelemmel a (11) bekezdésben foglaltakra," szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében a "minisztériumnak" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében az "a 11. § (1) bekezdése szerint kiválasztott szervezet vagy intézmény" szövegrész helyébe az "az ÁEEK" szöveg,

f) 24. § (3) bekezdésében az "MH köteles" szövegrész helyébe az "MH, illetve a rendvédelmi szerv köteles" szöveg,

g) 28. § (3) bekezdés c) pontjában az "egészségügyi szolgáltatónál végez" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltatónál vagy rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál végez" szöveg,

h) 30. § (1) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltató munkáltatót is" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltató munkáltatót, illetve a rendvédelmi szerv által fenntartott egészségügyi szolgáltatót is" szöveg

lép.

22. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

69. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő 42. ponttal egészül ki:

(Az Országos Közegészségügyi Intézet)

"42. beszerzi a hazai éves oltóanyagot, az általa beszerzett oltóanyagot nyilvántartja, és a kormányhivatalok, valamint járási hivatalok részére elosztja és kiszállítja."

70. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az országos tisztifőorvos a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el."

71. § Hatályát veszti a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (4) és (5) bekezdése.

23. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

72. § A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az új gyógyszertár létesítésére irányuló, a Gyftv. 48. § (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell az új gyógyszertár

a) típusát,

b) pontos címét,

c) tervezett szolgálati rendjét,

d) forgalmazási körét.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) fiókgyógyszertár esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a fiókgyógyszertárat

aa) egész évben vagy meghatározott időszakban (idényben) kívánja működtetni,

ab) épületben vagy mozgó egységként kívánja működtetni, és

b) a gyógyszertár műszaki tervdokumentációját."

24. Egyéb rendelkezések

73. § Hatályát veszti a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

25. Záró rendelkezések

74. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 10. § b) és d) pontja, a 11. § a), b) és g)-i) pontja, valamint a 3. melléklet és az 5. melléklet 2017. október 27-én lép hatályba.

(3) A 4-6. § 2017. november 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § (1) bekezdése, a 34. § és a 72. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 32. § és a 33. § 2018. február 1-jén lép hatályba.

(6) Az 54. §, az 55. § és a 75. § (2) bekezdése 2019. február 9-én lép hatályba.

75. § (1) Ez a rendelet

a) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek, valamint

b) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1787 tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Az 54. § és az 55. § a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 250/2017. (IX. 5.)Korm. rendelethez

A 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:2. mezőjében a "Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való" szövegrész helyébe a "Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó személyek (II. csoport)" szöveg lép.

2. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

1. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" megjelölésű rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Egy liter véletlenszerű napközbeni mintát kell venni a fogyasztói csapból a víz előzetes kifolyatása nélkül."

2. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" megjelölésű rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Ha Clostridiumot kimutatnak, az illetékes népegészségügyi szerv köteles értékelni, hogy az ivóvízellátás kórokozó mikroorganizmus (például Cryptosporidum) jelenléte miatt nem jelenthet-e veszélyt az emberi egészségre."

3. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" megjelölésű rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Az illetékes népegészségügyi szerv vízműre, illetve mintavételi pontra; azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve - kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv mintavételi pontra - a vízműre, illetve a mintavételi pontra jellemző szokásos érték figyelembevételével - határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni."

4. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" megjelölésű rész 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. 10 000 m3/d-nál kisebb kapacitású vízműveknél ezt a vízminőségi jellemzőt nem kötelező mérni."

3. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

Vízminőség-ellenőrzési követelmények

A) RÉSZ

Általános célkitűzések és az emberi fogyasztásra szánt víz ellenőrzésére irányuló programok

1. A programoknak biztosítaniuk kell, hogy

1.1. az emberi egészségre jelentett kockázatok ellenőrzésére irányuló intézkedések a vízellátási lánc teljes egészében - a vízgyűjtő területtől vízkivételen, vízkezelésen, víztároláson és vízelosztáson keresztül a fogyasztás helyéig - hatékonyak legyenek, és hogy a víz a megfelelési helyen egészséges és jó minőségű legyen;

1.2. rendelkezésre álljanak az emberi fogyasztás céljára szolgáltatott víz minőségével kapcsolatos azon információk, amelyek bizonyítják, hogy a 4. és 5. §-ban megállapított kötelezettségek és az 1. számú mellékletben megállapított határértékek teljesülnek;

1.3. meghatározzák az emberi egészségre jelentett kockázatok csökkentésének legmegfelelőbb eszközeit.

2. Az ellenőrző programok a következőkből állnak:

2.1. vízminták vétele, vizsgálata és a vizsgálati eredmények rögzítése az 5. § szerint, az illetékes hatóságokkal elfogadtatott vizsgálati program alapján, valamint

2.2. a folyamatos ellenőrzés során rögzített mérések.

3. Ivóvízbiztonsági tervben szereplő kockázatértékelés és meghatározott felügyeleti rendszer alapján ellenőrző programok további elemei lehetnek

3.1. a vízkivételi és vízkezelési technológiai berendezések működési és karbantartási állapotával kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése, és

3.2. a vízgyűjtő terület, a vízkivétel, a vízkezelés, a víztárolás és a vízelosztás infrastruktúrájának ellenőrzése.

4. Az üzemeltetők az ivóvízbiztonsági terveket és ezzel együtt az ellenőrző programokat folyamatosan és rendszeresen felülvizsgálják, és legalább évente frissítik vagy újra megerősítik.

B) RÉSZ

Paraméterek és gyakoriság

1. Általános elvárások

Az ellenőrzés céljára megfelelő paraméterek kiválasztásakor minden vízelosztó rendszer esetében figyelembe kell venni a helyi körülményeket.

2. Paraméterek jegyzéke

2.1. Az A csoportba tartozó, ellenőrző paraméterek

Az A csoportba tartozó, ellenőrző paraméterek vizsgálatának célja az, hogy rendszeresen tájékoztasson az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz organoleptikus és mikrobiológiai minőségéről, egyes kémiai vízminőségi jellemzőkről, a vízminőség esetleges változásáról, a vízkezelés hatékonyságáról (különösen a fertőtlenítéséről) annak érdekében, hogy ahol ilyen kezelést végeznek, megállapítható legyen, hogy az ivóvíz minősége megfelel-e az e rendeletben előírt határértékeknek és parametrikus értékeknek. A következő A csoportba tartozó, ellenőrző paramétereket a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell vizsgálni:

a) Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, coliform baktériumok, telepszám 22 °C-on, szín, zavarosság, íz, szag, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, ammónium, nitrit, permanganát index (KOIps) vagy TOC,

b) az ivóvízbiztonsági tervben szereplő kockázatértékelés, valamint az ez alapján összeállított vizsgálati programban meghatározott egyéb paraméterek.

2.2. A következő körülmények fennállása esetén a következő paramétereket is az A csoportba kell sorolni:

a) alumínium, ha a vízkezelő szerként használják,

b) vas, mangán, ha a nyersvízben a paraméter értéke eléri a parametrikus érték felét, vagy a vízkezelésben vas- vagy mangán-vegyület adagolása történik,

c) szabad és kötött aktív klór, ha folyamatosan vagy a mintavétel időpontjában klórozzák a vizet,

d) összes trihalometánok abban az esetben, ha folyamatosan vagy a mintavétel időpontjában klórozzák a vizet,

e) klorit, ahol klór-dioxidos fertőtlenítés történik,

f) bromát, ahol ózonos vízkezelés történik,

g) arzén, ahol az ivóvíz előállításra használt nyersvízben - a korábbi vizsgálatok szerint - a határértéket meghaladó érték előfordult, vagy mentesítő technológia működik,

h) bór, ahol az ivóvíz előállításra használt nyersvízben - a korábbi vizsgálatok szerint - a határértéket meghaladó érték előfordult, vagy mentesítő technológia működik,

i) fluorid, ahol az ivóvíz előállításra használt nyersvízben - a korábbi vizsgálatok szerint - a határértéket meghaladó érték előfordult, vagy mentesítő működik,

j) pseudomonas aeruginosa, ha a hálózatba táplált víz hőmérséklete a 20 °C-ot meghaladja, vagy az előző évben a hálózaton kimutatható volt.

2.3. A mikroszkópos biológiai ellenőrző paraméterek az A csoportra meghatározott vizsgálati szám 10%-ára csökkentett gyakorisággal, de évente legalább egyszer, 5 000 m3/d-nál több ivóvizet szolgáltató vízműveknél évente kétszer vizsgálandók. Az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett veszélyelemzés és kockázatértékelés alapján az illetékes hatóság magasabb vizsgálati számot is előírhat.

2.4. Az A csoporton túl vizsgálandó paraméterek, ha akut mikrobiológiai szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők megelőző vizsgálati eredményei erre utalnak, biológiai szennyezésre utaló panasz jelentkezik (íz, szag, szín, zavarosság):

a) Clostridium perfringens (spórákkal),

b) mikroszkópos biológiai ellenőrző vizsgálatok.

2.5. Az A csoportba tartozó paramétereket a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell mérni, kivéve, ha az illetékes népegészségügyi szerv, illetve - azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják - a NÉBIH az országos tisztifőorvossal egyeztetve az üzemeltető kérésére meghatározott időre a vizsgálati szám csökkentését a vizsgálati program elfogadásával engedélyezi. A minimális vizsgálati szám akkor csökkenthető egy vízminőségi jellemző esetében, ha legalább egy hároméves időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett minden minta eredménye alacsonyabb értéket mutat, mint a határérték 60%-a, és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná, vagy az emberi egészséget veszélyeztetné. A minimális vizsgálati szám legfeljebb a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakoriság 25%-ára csökkenthető. A vizsgálati szám nem csökkenthető a 2.1. pont a) alpontjában és a 2.2. pont a)-c) alpontjában felsorolt paraméterekre vonatkozóan.

2.6. A B csoportba tartozó, részletes paraméterek

Valamennyi határértéknek való megfelelés megállapítása érdekében minden, az A csoportban nem vizsgált paramétert legalább a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell ellenőrizni. A B csoportba tartozó paraméterek vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy az ivóvíz minősége megfelel-e az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek.

2.7. A B csoportba tartozó, részletes paramétereket a 3.3. pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakorisággal kell mérni, kivéve, ha az illetékes népegészségügyi szerv, illetve - azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják - a NÉBIH az országos tisztifőorvossal egyeztetve az üzemeltető kérésére meghatározott időre a vizsgálati szám csökkentését a vizsgálati program elfogadásával engedélyezi. A minimális vizsgálati szám akkor csökkenthető egy vízminőségi jellemző esetében, ha legalább egy hároméves időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett minden minta eredménye alacsonyabb értéket mutat, mint a határérték 60%-a, és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná, vagy az emberi egészséget veszélyeztetné. A minimális vizsgálati szám legfeljebb a 3.3 pontban foglalt táblázatban meghatározott gyakoriság 25%-ára csökkenthető. A radioaktivitásra vonatkozó parametrikus értékekre az 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" rész 12. és 13. pontja az irányadó.

2.8. A vizsgálati szám nem csökkenthető olyan paraméterek vizsgálatára vonatkozóan, melyek ivóvízben történő megjelenésére az elosztó hálózatból vagy a fogyasztó belső hálózatából történő kioldódás következtében is számítani lehet, valamint értéke a hálózatban különböző biológiai és biokémiai folyamatok következtében változhat (azaz ólom, nikkel, réz, kadmium, antimon és mikrobiológiai paraméterek).

2.9. Nem sérülékeny felszín alatti vízbázisok vize esetében az alumínium, az arzén, a benzol, a benz(a)pirén, a bór, a cianid, a cisz-1,2-diklór-etilén, az 1,2-diklór-etán, a fluorid, a peszticidek, a tetraklór-etilén, a triklór-etilén, a trihalometánok, a policiklusos aromás szénhidrogének, a higany, a szelén paraméterekre a vizsgálati szám vízellátó rendszerenként az országos tisztifőorvos engedélyével, illetve - azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják - az országos tisztifőorvos bevonásával a NÉBIH által kiadott engedély alapján háromévente egy vizsgálatra csökkenthető a következő feltételek együttes teljesülése esetén: nem voltak kimutathatók az alsó méréshatárt vagy a határérték 30%-át meghaladó koncentrációban legalább egy hároméves időszak alatt rendszeres időközönként, a teljes vízellátási körzetre reprezentatív mintavételi helyen vett mintából, és ha az ivóvízbiztonsági tervben elvégzett, a vízbázis ellenőrzésére is kiterjedő veszélyelemzés és kockázatértékelés megerősíti, hogy nincs olyan ésszerűen várható tényező, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének romlását okozná vagy az emberi egészséget veszélyeztetné. Az országos tisztifőorvos az engedélyezést az OKI bevonásával végzi. Az engedélyezési eljárásban a hatályos ivóvízbiztonsági tervet, a vízbázis védettségét igazoló dokumentumokat, az utolsó három év vizsgálati eredményeit és tríciummérési eredményt kell benyújtani.

3. Mintavételek gyakorisága

3.1. Az előírt mintázási gyakoriság radioaktív anyagok vizsgálata esetén

3.1.1. Elosztóhálózatról szolgáltatott víz esetén az üzemeltető az illetékes népegészségügyi szervnek, valamint az élelmiszeripari vállalkozás az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a 3.3. pontban foglalt táblázatban szereplő részletes vizsgálati gyakorisággal elvégzett trícium, radon, valamint indikatív dózis vizsgálati eredményeinek legalább 3 éves reprezentatív adatsorát megküldi.

A mintavételezést a fogyasztói csapon kell végezni a 3.2. pontban foglaltak alkalmazásával. A tríciumvizsgálat esetén a fogyasztói csapon vett minták helyett a kútból származó vízminták is figyelembe vehetőek.

3.1.2. Tartályban, ballonban és palackban forgalomba hozott víz esetén az élelmiszeripari vállalkozás az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a 3.4. pontban foglalt táblázatban szereplő részletes vizsgálati gyakorisággal elvégzett trícium, radon, valamint indikatív dózis vizsgálati eredményeinek legalább 3 éves reprezentatív adatsorát megküldi.

3.1.3. Ha egy adott mintában valamelyik érték túllépése tapasztalható, az illetékes népegészségügyi szerv, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv meghatározza, hogy milyen mértékben szükséges a mintavételt megismételni annak biztosításához, hogy a mért értékek az egész évi átlagos aktivitási koncentráció szempontjából reprezentatívak legyenek.

3.2. Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság vízellátó hálózat vagy élelmiszer előállításra használt ivóvíz esetében

A víznyerő helyek, a vízkezelési technológia mintázására a kapcsolódó jogszabályok előírásai vonatkoznak, valamint az ellenőrzésük az A) rész 2. és 3. pontja szerinti ellenőrző program alapján is célszerű, azonban az itt vett minták a következő követelmény teljesítése szempontjából nem vehetők figyelembe.

A vízellátó rendszerbe betáplálási ponton vett minták a vizsgálati követelmény teljesítésébe a következő paraméterekre vonatkozóan vehetők figyelembe: alumínium, benzol, benz(a)pirén, bór, cianid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, fluorid, higany, keménység, klorid, nátrium, peszticidek, policiklusos aromás szénhidrogének, szelén, tetraklór-etilén, triklór-etilén, radioaktív anyagok.

3.3. Az üzemeltető és az élelmiszeripari vállalkozás által végzett vagy végeztetett vizsgálatok minimális mintaszáma

ABC
1.Naponta termelt
(szolgáltatott) ivóvíz
mennyisége egy
körzeten belül
(1. és 2. megjegyzés)
m3
A csoportba tartozó
(ellenőrző) paraméterek
minimális éves vizsgálati
száma
(3., 4., 5., 7. és 8.
megjegyzés)
B csoportba tartozó
(részletes) paraméterek
minimális éves vizsgálati
száma
(3., 5. és 8. megjegyzés)
2.<10(6. megjegyzés)(6. megjegyzés)
3.≥10 és <1004 minta
4.≥100 és <10004 minta1 minta
5.≥1000 és <10 0004 + 3 minta
minden megkezdett 1 000
m3/d mennyiségre
1 minta + 1 minta
minden megkezdett 4 500
m3/d mennyiségre
6.≥10 000 és <100 0003 minta + 1 minta
minden megkezdett
10 000 m[1]/d mennyiségre
7.≥100 00012 minta + 1 minta
minden megkezdett
25 000 m[2]/d mennyiségre

Megjegyzések:

1. Az ellátási körzet olyan földrajzilag meghatározott terület, amelyen belül az ivóvíz egy vagy több forrásból származik, és a vízminőség hozzávetőlegesen azonosnak tekinthető.

2. A vízmennyiséget a naptári év átlagában kell számolni. A minimális gyakoriság víztérfogat helyett az ellátási zónába eső lakosságszám segítségével is meghatározható, 200 l/nap/fő vízfogyasztást feltételezve.

3. A feltüntetett gyakoriság kiszámítása a következő módon történik: például 4 300 m3/d = 16 minta (4 minta az első 1 000 m3/d mennyiségre + 12 további minta 3 300 m3/d mennyiségre).

4. Az Escherichia coli (E.coli) és a telepszám 22 °C-on vízminőségi jellemzők vizsgálati száma a 3.3. pontban foglalt táblázatban szereplő értékek kétszerese.

5. A mintavételeket időben és térben lehetőleg egyenletesen kell elosztani.

6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az illetékes hatóság határozza meg.

7. A hatósági vizsgálati mintaszámot a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva, minden esetben felfelé kell kerekíteni.

8. Az elosztó hálózatban történő mintavételt - a fogyasztói csapoknál történő mintavétel kivételével - az ISO 5667-5 szabvány szerint kell végezni. A mikrobiológiai paraméterek vizsgálatára az elosztó hálózatban a mintavételt és minta kezelését az EN ISO 19458 szabvány a) rész mintavételi célja szerint kell végezni.

3.4. Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság tartályban, ballonban és palackban forgalomba hozott vízre

ABC
1.Tartályba töltött
vízmennyiség naponta[1]
m[2]
A csoportba tartozó
(ellenőrző) paraméterek
minimális éves vizsgálati
száma[3]
B csoportba tartozó
(részletes) paraméterek
minimális éves vizsgálati
száma
2.<1031
3.10-60242
4.>602 (minden megkezdett 5
m3-re)
2 (minden megkezdett 100
m3-re)

Megjegyzések:

1 A térfogatot a naptári év átlagaként kell kiszámítani.

2 A vízkémiai vizsgálatok mintaszáma. A csoportba tartozó (ellenőrző) vízbakteriológiai vizsgálat esetén háromszor ennyi mintát kell venni.

A vizsgálatot a gyártónak kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.

4. A saját célú ivóvízművek esetén vizsgálandó vízminőségi paraméterek:

4.1. Organoleptikus paraméterek: szín, szag, íz, zavarosság

4.2. Hőmérséklet

4.3. Escherichia coli

4.4. Coliform baktériumok

4.5. Telepszám 22 °C

4.6. Enterococcusok

4.7. pH

4.8. Vezetőképesség

4.9. Ammónium

4.10. Nitrit

4.11. Nitrát

4.12. Keménység

4.13. Klorid

4.14. Permanganát index (KOIps)

4.15. Vas

4.16. Mangán

4.17. Lúgosság

4.18. Fertőtlenítéssel összefüggő paraméterek"

4. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

I. Ivóvízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének és a technológiák ivóvízbiztonsági engedélyezésének feltételei

A) Nyilvántartásba vételhez bejelentésköteles termékcsoportok

1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek, amelyek minőségi követelményeire vonatkozóan nincs MSZ EN szabvány.

2. Ivóvíz kezelésére használatos termékek: fizikai kezelésére szolgáló szűrő, adszorbens, ioncserélő gyanta, membrán, szűrőanyag, helyszíni klór-, klórdioxid-fejlesztő, desztilláló-, dializáló- és fordított ozmózisos, UV sugárzó berendezés.

3. Ivóvízellátásban használatos műanyag csövek, tartályok és műanyag bevonatok, vagy bevonattal ellátott fém, illetve műanyag csövek, műanyag termékek, szigetelő membránok.

4. Ivóvízellátásban használatos fém csövek és tartályok (beleértve a rozsdamentes acél termékeket is), kerámia és zománc bevonatok.

5. Ivóvízellátásban használatos egyéb termékek: csövekhez és tartályokhoz kapcsolódó termékek, különösen a szerelvények, a szelepek, a csapok, a szivattyúk, a vízórák, a különböző mérők, a ragasztó, a javító és tömítő anyagok.

6. Beton, cementhabarcs, adalékanyagok, helyszínen készített in-situ bevonatok, különösen a PE javító és a lamináló bevonatok, az epoxi, a poliuretán bázisú műanyag bevonatok, a korrózióvédelmi bevonatok, bevonatrendszerek.

B) Bejelentésre nem kötelezett termékcsoportok

1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló, stb.), amelyek minőségi követelményeire vonatkozó MSZ EN szabványnak a termékminőség megfelel. A szabványszámot és a szabványnak való megfelelést a termék címkézésén fel kell tüntetni.

2. Ivóvízkezelésben használatos természetes ásványi és szervetlen segédanyagok, szűrőanyagok, amelyek minőségi követelményeire vonatkozóan van MSZ EN, MSZ EN ISO szabvány, vagy a bejelentéskötelesség alóli mentességet az OKI a termékről megállapítja. A szabványszámot és a szabványnak való megfelelést a termék címkézésén fel kell tüntetni.

3. Közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely az A) rész szerinti elemeket nem tartalmazza, és a bejelentéskötelesség alóli mentességet az OKI a termékről megállapítja.

4. Azon termékek, amelyek esetében az OKI szakvéleményében megállapítja, hogy az alkalmazás közegészségügyi és ivóvízbiztonsági kockázata - speciális alkalmazási feltételek meghatározása nélkül - a fogyasztóra nézve elhanyagolható.

C) Bejelentés a használati melegvízzel és a medencés fürdővízzel érintkező termékcsoportok esetében

A 8/A. §-ban foglalt előírás alapján a használati melegvízzel és a medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek tekintetében az A) és B) rész szerinti előírást kell alkalmazni.

D) Ivóvízbiztonságiengedély-köteles technológiák

1. Hálózativíz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló kisberendezés

2. Újonnan létesülő közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely nem tartozik a B) rész 3. vagy 4. alpontjába

E) Újonnan létesülő használati melegvíz és a medencés fürdővíz kezelő eljárások

A 8/B. §-ban foglalt előírás alapján a használati melegvíz és a medencés fürdővíz kezelő eljárások tekintetében a D) rész szerinti előírást kell alkalmazni.

II. A kormányhivatalhoz benyújtandó engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi kérelem tartalmi követelményei

1. Minden esetben be kell nyújtani az 1.1-1.6. pontban felsoroltakat:

1.1. A termék forgalmazási neve

1.2. A hazai forgalmazó cégek neve, telephelyei

1.3. A gyártó cég neve, telephelye

1.4. A termék felhasználási területe (részletezve)

1.5. Az OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény

1.6. Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket

2. Vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok szükségesek, amelyek alapján a kezelés eredményessége, hatásai közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból megítélhetők

3. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum

III. A kormányhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményei

1. A felülvizsgálatról szóló, OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény

2. Gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről

3. Nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára)

4. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum

5. Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket

IV. Az OKI szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumok

1. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás

2. A termék előállításának technológiája, beleértve az esetleges utókezelést, vízkezelő vegyszerek esetén az adagolható mennyiség - normál, maximális dózis -, az adagolás módja és ennek ellenőrzése

3. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere

4. Egy évnél nem régebbi biztonsági adatlap (CAS és EINCS számmal)

5. A nemkívánatos, nem reagált monomerek és egyéb maradékok, szennyezőanyagok, melléktermékek kimutatására szolgáló analitikai módszerek leírása és határértékek (minőségi bizonyítvány)

6. Szerkezeti anyagok esetén az anyag beépítési módjára vonatkozó leírás (utasítás)

7. Az anyag karbantartására, tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó utasítás

8. Vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok, amelyek alapján a kezelés eredményessége, hatásai közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból megítélhetők

9. A további szükséges dokumentumok listáját, valamint a szakvéleményezés menetére, a szakvéleményezés díjára vonatkozó információkat az OKI által a honlapján közzétett aktuális, terméktípusonként részletezett szakvéleményezési tájékoztatók tartalmazzák

V. Szempontok a vízellátásban használni kívánt szerkezeti anyagok vizsgálatához

A termékek minősítését az OKI a honlapján közzétett, terméktípusonként részletezett szakvéleményezési tájékoztatók szerint végzi.

VI. A kormányhivatal a közegészségügyi kockázatok mérlegelése alapján további dokumentumok benyújtását írhatja elő."

5. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumok

A vízellátórendszer főbb elemein végigvezetve kell a szükséges adatokat, a lehetséges veszélyeket, a kockázatértékelés módját, a beavatkozási lehetőségeket és az ellenőrző rendszert az ivóvízbiztonsági tervben rögzíteni.

I. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei

1. Víznyerő hely, nyersvíz-források védelme

1.1. Rendszer leírása, nyersvíz minősége

1.2. Veszélyek azonosítása

1.3. Kockázatértékelés

1.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok

1.5. Értékelés, ellenőrző mérések

2. Vízkezelés

2.1. Rendszer leírása

2.2. Veszélyek azonosítása

2.3. Kockázat értékelése

2.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása

2.5. Értékelés, ellenőrző mérések

3. Elosztóhálózat

3.1. Rendszer leírása

3.2. Veszélyek azonosítása

3.3. Kockázatértékelés

3.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása

3.5. Értékelés, ellenőrző mérések

4. Fogyasztói pontok

4.1. A vízellátó rendszer leírása a felhasználási pontokon a fogyasztói csapig

4.2. Veszélyek azonosítása

4.3. Kockázatértékelés

4.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása

4.5. Értékelés, ellenőrző mérések

5. Vízellátás lépéseit és a beavatkozási pontokat tartalmazó folyamatábra

6. Kockázatértékelés módszertana

A kockázatértékelés elvégzése során az MSZ EN 15975-2 szabványban, vagy azzal egyenértékű nemzetközi vagy hazai ajánlásokban meghatározott általános kockázatértékelési elveket kell figyelembe venni. A módszertan alkalmasságát az OKI szakvéleményezési eljárás során értékeli.

II. Az OKI szakvélemény kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Hatályos ivóvízbiztonsági terv

2. A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások

3. Illetékes népegészségügyi szerv által elfogadott vizsgálati program

4. Vízjogi üzemeltetési engedély

5. Az OKI a közegészségügyi szempontú értékeléshez további dokumentumok benyújtását kérheti."

6. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. rész I.2. pont b) alpontjában az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

7. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. sorában az "országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg lép.

8. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I/A. Ágazatspecifikus munkakörök részében foglalt táblázat 2) Felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök pont b) alpontjának 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Munkakör
megnevezése
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
2) Felső-, közép- és
alsófokú szak/szakmai
képesítést igénylő
munkakörök]
b) ápoló/szakápoló]
"
3. mentőápoló**
"

9. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat "III. Szakalkalmazottak" pont "Pályáztatás alól mentesített:" része a következő sorral egészül ki:

[Munkakörök
megnevezése
Fizetési osztályokVezetői pótlék
%-a
ABCDEFGHIJ
III. Szakalkalmazottak
Pályáztatás alól
mentesített:]
"
mentőápoló**
"

10. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

1. A 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában az "E73", "E730", "E731", "E738" és "E739" megjelölésű sor helyébe a következő sorok lépnek:

(Betegségcsoport
megnevezése
Betegség
BNO kódja
Betegség megnevezése)
"
Laktóz intoleranciaE73Laktóz intolerancia
E730Veleszületett laktáz-hiány
E731Másodlagos laktáz-hiány
E738Egyéb laktóz intolerancia
E739Laktóz intolerancia, k.m.n.
"

11. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

1. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/a táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/a táblázat

Éves kábítószer anyagmérleg

Kábítószer
megnevezése
Felhasználható mennyiség (g)Felhasznált mennyiség (g)
12345678910111213141516
Nyitó
készlet
(...-
I. 1.)
GyártásImportBelföldi
beszerzés
EgyébÖsszesen
(1-5)
ÉrtékesítésGyártáshoz felhasznált mennyiségExportEgyébZáró
készlet
(...
XII.
31.)
Összesen
(7-15)
FogyasztásNagykereskedelemMás
kábítószer
gyártásához
K3
jegyzék
szerinti
készítményhez
Nem
ellenőrzött
készítményhez
KiskereskedelemTudományos
kutatás

A 2/a táblázat 5., 14. és 15. számú oszlopának részletezése

5
Egyéb
Visszáru (VA)Termelési
többlet
Más ok
Nagykereskedőtől -
Gyártótól
Patikai visszáru
adott évi
kiszállításból
Patikai visszáru
előző évek
kiszállításából
14
Egyéb (kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek grammban)
Hatóanyag
neve
Technológiai
veszteségek /
folyamatfüggő
veszteségek
Minőség-
ellenőrzéssel /
minőség-
biztosítással
összefüggő
veszteségek
LopásokEgyéb
veszteségek
Ipari kutatás
és fejlesztés

Magyarázat a 14. oszlop részletezéséhez:

Technológiai
veszteségek /
folyamatfüggő
veszteségek
Minőségellenőrzéssel /
minőségbiztosítással
összefüggő veszteségek
LopásokEgyéb veszteségekIpari kutatás és
fejlesztés
Alapanyagoknál
tisztítás (purifikálás),
finomítás
mintavételkémiai bomlás
átalakítás bázis, sav
stb. formába
minőségi hibáktárolás alatti
kiömlés
izomer szeparálástárolás alatti
párolgás
aprítás (mikronizálás)káresetek
szárításlejárt szavatosság
őrlés, darálásberendezés
meghibásodása
szitálás
súlymérés
Készítményeknél
gyógyszerforma
készítés
mintavételkémiai bomláspilot gyártási tételek
mérésminőségi hibákkáresetkísérleti gyártási
tételek
csomagoláslejárt szavatosságfejlesztési gyártási
tételek
osztályozás
(minősítés)
berendezés
meghibásodása
kiterjesztési gyártási
tételek
validációs tételek
egyéb tudományos
célok
15
Zárókészlet
Készlet (selejt nélkül)Selejt

"

2. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/b táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/b táblázat

Belföldi kábítószer forgalom részletezése

Belföldi beszerzésBelföldi nagykereskedelmi
értékesítés
MegnevezésEladóMennyiségVevőMennyiség
HatóanyagKészítményKiszerelési
egység (doboz)
HatóanyagKiszerelés
(doboz)
Hatóanyag

"

3. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/c táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/c táblázat

Mákszalma koncentrátum (CPS)

12345
Gyártott
mennyiség
KábítószerFogyasztásZáró készlet
(..........XII. 31-én)
Veszteséga
kgkggkggkgg
bCPS (M)bbb
AMAccc
ACAccc
ATAccc
AOAccc
bCPS(O)bbb
AOAccc
AMAccc
ACAccc
ATAccc
bCPS(T)bbb
ATAccc
AMAccc
ACAccc
AOAccc

Megjegyzések

a kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek

b bruttó súlyban kifejezett mennyiség

c vízmentes alkaloid tartalom megközelített mennyisége"

4. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/d táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/d/1. táblázat

Opiát hatóanyagok előállítása mákszalmából és CPS-ből

1234
Felhasznált anyagFelhasznált mennyiségKinyert anyagKinyert mennyiség
kggkgg
ÓpiumMorphine
Codeine
Thebaine
Mákszalma (M)CPS (M)a
AMAb
ACAb
ATAb
AOAb
Morphine
Codeine
Thebaine
Oripavine
Mákszalma (T)CPS (T)a
AMAb
ACAb
ATAb
AOAb
CPS (O)a
AMAb
ACAb
ATAb
AOAb
Thebaine
Papaver bracteatumThebaine
CPS (M)a
AMAbMorphine
ACAbCodeine
ATAbThebaine
AOAbOripavine
CPS (T)a
ATAbThebaine
AMAbMorphine
ACAbCodeine
AOAbOripavine
CPS (O)a
AOAbOripavine
AMAbMorphine
ACAbCodeine
ATAbThebaine
Alkaloid tartalmú technológiai víz (eredet
részletezésével)
Morphine
Codeine
Oripavine/Thebaine

a bruttó súlyban kifejezett mennyiség

b vízmentes alkaloid tartalom megközelített mennyisége

2/d/2. táblázat

Ópiát hatóanyagok átalakítása más kábítószerré

1234
Felhasznált anyagFelhasznált mennyiségKinyert anyagKinyert mennyiség
kggkgg
MorphineCodeine
Ethylmorphine
Heroin
Hydromorphone
Pholcodine
Apomorphine
Nalorphine
OripavineHydromorphone
Oxymorphone
Thebaine
ThebaineCodeine
Dihydrocodeine
Hydrocodone
Oxycodone
Thebacon
Buprenorphine
Nalbuphine
Naloxone
Naltrexone
CodeineDihydrocodeine
Hydrocodone
OxycodoneOxymorphone
Naloxone
Naltrexone
Coca leafCocaine
Coca paste
Ecgonine
Coca pasteCocaine
EcgonineCocaine
HydrocodoneDihydrocodeine
Thebaine
Methadone intermediateMethadone
Pethidine intermediate APethidine intermediate B
Pethidine intermediate BPethidine intermediate C
Pethidine intermediate CPethidine
RacemoramideDextromoramide
Levomoramide

"

5. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 2/e táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/e táblázat

Ipari máktermesztés

Ipari mák termesztés12
Vetésterület
(ha)
Gyártott mennyiség
(kg)
VetettBetakarítottÓpiumMákszalma
1. Ópium termelés céljából
2. (a) Mákszalma (M) termelése
kábítószer gyártáshoz
2. (b) Mákszalma (T) termelése
kábítószer gyártáshoz
2. (c) Mákszalma (C) termelése
kábítószer gyártáshoz
3. Nem kábítószer gyártására

"

12. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Éves jelentés/becslés a pszichotróp anyagok gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról

20........év

Kitöltési útmutató

1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.

2. Egy vagy több pszichotróp anyagot tartalmazó, összetett készítmények esetében mindegyik pszichotróp komponenst külön kell feltüntetni a megfelelő sorban.

3/a táblázat

Éves pszichotróp anyagmérleg (g)

Pszichotróp
anyag neve
és
besorolása
Nyitó
készlet
(I. 1.)
Gyártott
hatóanyag
mennyisége
ImportBelföldi
beszerzés
ÖsszesenFogyasztás:
kiskereskedelmi
értékesítés vagy
kutatás
Nagykereskedelmi
értékesítés
Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség
ExportVeszteségZáró
készlet
XII.
31.
Összesen

3/b táblázat

Belföldi pszichotróp anyag forgalom részletezése

Belföldi beszerzésBelföldi nagykereskedelmi
értékesítés
MegnevezésÁtadóMennyiség
(g)
ÁtvevőMennyiség
(g)
HatóanyagKészítményKiszerelésHatóanyagKiszerelésHatóanyag

3/c táblázat

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P1-P4)

Más pszichotróp anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyagA gyártás során nyert más pszichotróp anyag
az anyag nevemennyiségeaz anyag nevemennyisége

3/d táblázat

Pszichotróp anyag becslés (P1-P4)

Pszichotróp
anyag neve
Gyártandó
hatóanyag
mennyisége
ImportFogyasztás:
kiskereskedelmi
értékesítés vagy
kutatás
Nagykereskedelmi
értékesítés
Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasználandó
mennyiség

"

13. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves exportjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves exportjáról

Hatóanyag neve:20.........év
Negyedéves jelentés
Éves jelentés
Vámeljárás alá vont, illetve az országból kilépő
mennyiség
Engedély-
szám
Készítmény
neve
Készítmény
(doboz, db)
Hatóanyag
(gramm
vízmentes bázis)
Vámeljárás, illetve
kilépés időpontja
(hónap, nap)
Importáló
ország

"

14. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves importjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves importjáról

Hatóanyag neve:20….. év
Negyedéves jelentés
Éves jelentés
Vámeljárás alá vont, illetve az országból belépő
mennyiség
Engedély-
szám
Készítmény
neve
Készítmény
(doboz, db)
Hatóanyag
(gramm
vízmentes bázis)
Vámeljárás, illetve
belépés időpontja
(hónap, nap)
Exportáló
ország

"

15. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) EXPORT adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az OGYÉI-től a mellékelt adatlapon felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.

Nyilatkozom, hogy a következő adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.A hatályosság kért ideje
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
2.Nemzetközi megnevezés
3.Engedélyezni kért mennyiség (gramm)
4.Vízmentes bázis-, illetve savtartalom
(gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
5.Készítmény teljes neve
6.Ellenőrzött hatóanyag
7.Hatóanyag tartalom
8.Kiszerelés
9.Rátöltés% (injekcióknál)
10.Engedélyezni kért mennyiség
11.Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen
(gramm)
12.Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)
13.A szállítmány reexport célú (igen/nem)
14.Az importáló ország aktuális INCB becslése
(gramm)
15.Az importáló országba kivitt mennyiség
összesen (gramm)
16.Exportőr (pontos cím)
17.Importőr (pontos cím)
18.Szállítási cím
19.Szállítás módja (közút, légi stb.)
20.A szállítmányozó és a szállító neve, címe
21.Határátkelőhely
22.Vámeljárást végző vámszerv, illetve
transzfernél a kijelölt vámszerv
23.Útvonal és tranzitországok (közúti
szállításnál)

"

16. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) IMPORT adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az OGYÉI-től a mellékelt adatlapon felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.

Nyilatkozom, hogy a következő adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.A hatályosság kért ideje
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
2.Nemzetközi megnevezés
3.Engedélyezni kért mennyiség (gramm)
4.Vízmentes bázis-, illetve savtartalom
(gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
5.Készítmény teljes neve
6.Törzskönyvi, forgalomba hozatali, illetve
egyedi import engedély szám
7.Ellenőrzött hatóanyag
8.Hatóanyag tartalom
9.Kiszerelés
10.Rátöltés% (injekcióknál)
11.Engedélyezni kért mennyiség
12.Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen
(gramm)
13.Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)
14.A kérelmező aktuális évi becslése (gramm)
15.A kérelmező által Magyarországra behozott
mennyiség összesen (gramm)
16.Raktárkészlet a mai napon
17.Magán- vagy közvámraktárra szállítás
18.A szállítmány reexport célú (igen/nem)
19.A reexport folyó év december 31-ig
megtörténik (nyilatkozat)
20.Importőr (pontos cím)
21.Exportőr (pontos cím)
22.Hazai megrendelő
23.Szállítási cím
24.Szállítás módja (közút, légi stb.)
25.A szállítmányozó és a szállító neve, címe
26.Határátkelőhely
27.Vámeljárást végző vámszerv, illetve
transzfernél a kijelölt vámszerv
28.Útvonal és tranzitországok (közúti
szállításnál)

"

17. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

9/a táblázat

Kábítószer becslés a 20... évre

Becsült felhasználás (1)

123456
Kábítószer
megnevezése
ImportExportNagykereskedelmi
értékesítés
Kiskereskedelmi
értékesítés és
tudományos
felhasználás
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség
Más kábítószer
előállítására
K3 jegyzék
szerinti
készítményhez
Nem ellenőrzött
készítményhez
.... XII. 31-i
tervezett
készlet
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai
felhasználás vagy export
kggkggkggkggkggkggkggkgg

Becsült felhasználás (2)

123
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség.... XII. 31-i tervezett
készlet
Kábítószer
megnevezése
Gyógyászati és tudományos
felhasználásra szánt
mennyiség
Más kábítószer
előállítására
K3 jegyzék szerinti
készítményhez
Nem ellenőrzött
készítményhez
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai felhasználás vagy export
kggkggkggkggkgg
CPS (M)
AMA (%)
ACA (%)
ATA (%)
AOA (%)
CPS (T)
ATA (%)
AMA (%)
AOA (%)
ACA (%)
CPS (O)
AOA (%)
AMA (%)
ATA (%)
ACA (%)

9/b táblázat

Kábítószer becslés szintetikus kábítószerek 20... évi gyártására

Gyártani kívánt szintetikus kábítószer megnevezéseMennyisége (kg)

Szintetikus kábítószerek listája:

K1 jegyzék

AcetylmethadolDiethylthiambuteneKetobemidonePethidine - Intermediate-C
AlfentanilDifenoxinLevomethorphanPhenadoxone
AllylprodineDihydroetorphineLevomoramidePhenampromide
AlphacetylmethadolDimenoxadolLevophenacylmorphanPhenazocine
AlphameprodineDimepheptanolLevorphanolPhenomorphan
AlphamethadolDimethylthiambuteneMetazocinePhenoperidine
AlphaprodineDioxaphetyl butyrateMethadonePiminodine
AnileridineDiphenoxylateMethadone - IntermediatePiritramide
BenzethidineDipipanoneMoramide - IntermediateProheptazine
BetacetylmethadolDrotebanolMorpheridineProperidine
BetameprodinethylmethylthiambuteneNoracymethadolRacemethorphan
BetamethadolEtonitazeneNorlevorphanolRacemoramide
BetaprodineEtoxeridineNormethadoneRacemorphan
BezitramidéFentanylNorpipanoneRemifentanil
ClonitazeneFuretbidinePethidineSufentanil
DextromoramideHydroxypetbidinePethidine - Intermediate-ATilidine
DiampromideIsomethadonePethidine - Intermediate-BTrimeperidine

K2 jegyzék

Dextropropoxyphene

Propiram

9/c táblázat

Ipari máktermesztetés becslése a 20... évben Javaslat ipari mák termesztetésére

I.II.
Közigazgatási terület (megye)Vetésterület nagysága (ha)
1. Mákszalma (M) gyártásához
...............megye
...............megye
Összesen:
2. Mákszalma (T) gyártásához
...............megye
...............megye
Összesen:
3. Mákszalma (C) gyártásához
...............megye
...............megye
Összesen:
III.
A kinyerni tervezett összes alkaloid mennyiség a fenti vetésterületről (vízmentes bázisban)
Mákszalma (M)
Összes mákszalma (M) AMA (kg)
Összes mákszalma (M) ACA (kg)
Összes mákszalma (M) ATA (kg)
Összes mákszalma (M) AOA (kg)
Mákszalma (T)
Összes mákszalma (T) ATA (kg)
Összes mákszalma (T) AMA (kg)
Összes mákszalma (T) ACA (kg)
Összes mákszalma (T) AOA (kg)
Mákszalma (C)
Összes mákszalma (C) ACA (kg)
Összes mákszalma (C) AMA (kg)
Összes mákszalma (C) ATA (kg)
Összes mákszalma (C) AOA (kg)

"

18. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére és a kinyerhető alapanyagokra vonatkozó statisztikai adatokról (Kérjük, szíveskedjenek a megfelelő naptári évet számszerűen feltüntetni, valamint a táblázat sorait értelemszerűen - az adatszolgáltatás időpontjától függően - kitölteni)

1.Mákszalma (M)
morfinban
gazdag
Mákszalma (T)
tebainban gazdag
Mákszalma (C)
kodeinben gazdag
Mákszalma (N)
narkotinban
gazdag
ÖsszesenMegjegyzések
A tárgyévben
betakarítandó terület
becsült nagysága
hektár (ha)
2.A tárgyévben learatni
tervezett mákszalma
becsült mennyisége
Bruttó súly (kg)
AMA (kg)
ATA (kg)
AOA (kg)
ACA (kg)
ANA (kg)
3.Mákszalma
zárókészlete
(tárgyévet megelőző
év december 31.)
Mákszalma (M)
morfinban
gazdag
Mákszalma (T)
tebainban gazdag
Mákszalma (C)
kodeinben gazdag
Mákszalma (N)
narkotinban
gazdag
ÖsszesenMegjegyzések
Bruttó súly (kg)
AMA (kg)
ATA (kg)
AOA (kg)
ACA (kg)
ANA (kg)
CPS zárókészlete
(tárgyévet megelőző
év december 31.)
Mákszalma
koncentrátum
(M) morfinban
gazdag
Mákszalma
koncentrátum (T)
tebainban gazdag
Mákszalma
koncentrátum (C)
kodeinben gazdag
Mákszalma
koncentrátum (O)
oripavinban
gazdag
ÖsszesenMegjegyzések
Bruttó súly (kg)
AMA (kg)
ATA (kg)
AOA (kg)
ACA (kg)
4.Ópiátok zárókészlete
(tárgyévet megelőző
év december 31.)
Kérjük, tüntesse fel az
egyéb, a táblázatban
nem szereplő
ópiátokat is!
Mennyiség (kg)Megjegyzések
Morfin(kg)
Tebain(kg)
Kodein(kg)
Dihidrokodein(kg)
Etilmorfin(kg)
Metadon(kg)
Oripavin(kg)
Oxikodon(kg)
Oximorfon(kg)
Folkodin(kg)
Buprenorfin(kg)
Hidromorfon(kg)
5.Behozatali
szükségletek
Mennyiség (kg)TárgyévbenTárgyévet követő
évben
Megjegyzések
Ópium(kg)
Mákszalma (M)
morfinban gazdag
(kg)
Mákszalma (T)
tebainban gazdag
(kg)
Mákszalma (C)
kodeinben gazdag
(kg)
Mákszalma (N)
narkotinban gazdag
(kg)
Mákszalma
koncentrátum (M)
morfinban gazdag
(kg)
Mákszalma
koncentrátum (T)
(kg)
tebainban gazdag
Mákszalma
koncentrátum (O)
oripavinban gazdag
(kg)
Mákszalma
koncentrátum (C)
kodeinben gazdag
(kg)
Morfin(kg)
Tebain(kg)
Kodein(kg)
Oripavin(kg)
Oximorfon(kg)
Buprenorfin(kg)
6.Mákszalma (M)
morfinban gazdag
Mákszalma (T)
tebainban gazdag
Mákszalma (C)
kodeinben gazdag
Mákszalma (N)
narkotinban gazdag
ÖsszesenMegjegyzések
Annak a
területnek a
becsült
nagysága,
amelyről a
tárgyévet követő
évben
mákszalmát
terveznek
betakarítani
hektár (ha)
7.A tárgyévet
követő évben
learatni tervezett
mákszalma
becsült
mennyisége
Bruttó súly
(kg)
AMA (kg)
ATA (kg)
AOA (kg)
ACA (kg)
ANA (kg)
8.Az alkaloid
tartalom
kinyerése
céljából
termesztett vagy
felhasznált
Papaver
bracteatum
termesztetésére
vonatkozó
adatok a
tárgyévben és a
tárgyévet követő
évben
9.A tárgyévben
mákszalma
betakarítás
céljából learatott
/ learatandó
terület nagysága
Mákszalma (M)
morfinban gazdag
Mákszalma (T)
tebainban gazdag
Mákszalma (C)
kodeinben gazdag
Mákszalma (N)
narkotinban gazdag
Egyéb
alkaloidban
gazdag
Megjegyzések
hazai
feldolgozásra
export
céljára
hazai
feldolgozásra
export
céljára
hazai
feldolgozásra
export
céljára
hazai
feldolgozásra
export
céljára
becsült (ha)
engedélyezett
(ha)
vetett (ha)
learatott /
learatandó
(ha)
10.A tárgyévben
learatott /
learatni tervezett
mákszalma
mennyisége
Bruttó súly
(kg)
AMA (kg)
ATA (kg)
AOA (kg)
ACA (kg)
ANA (kg)
11.Mákszalma
zárókészlete
(tárgyév június
30.)
Mákszalma (M)
morfinban gazdag
Mákszalma (T)
tebainban gazdag
Mákszalma (C)
kodeinben gazdag
Mákszalma (N)
narkotinban gazdag
ÖsszesenMegjegyzések
Bruttó súly (kg)
AMA (kg)
ATA (kg)
AOA (kg)
ACA (kg)
ANA (kg)

"

19. melléklet a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
26.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
Miskolc
"

2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
31.Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr.
Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
Budapest
"

3. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 103. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
103.Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi KórházDebrecen
"

4. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 148. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
148.Országos Közegészségügyi IntézetBudapest
"

5. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 149. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
149.Állami Egészségügyi Ellátó KözpontBudapest
"

6. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 247. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
"
247.Rákosmente ÖnkormányzataBudapest
"

7. Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8., 52., 102. és 137. sora.

Tartalomjegyzék