158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet

a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 9a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"9a. társított (kompozit) csomagolás: olyan csomagolás, amely különböző anyagok kézi erővel szét nem választható két vagy több rétegéből áll, egyetlen integrált egységet képezve, amely egy belső tartályból és egy külső burkolatból áll, amelyet ennek megfelelően töltenek meg, tárolnak, szállítanak és ürítenek ki;"

3. § A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 2a. alcímmel egészül ki:

"2a. Csomagolási hulladék a körforgásos gazdaságban

2/A. § (1) A csomagolási hulladék képződésének megelőzését és a csomagolás környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkentését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 5. mellékletével összhangban kell elérni.

(2) A hulladékká vált társított csomagolást elkülönítetten kell gyűjteni."

4. § A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) 2025. december 31-ig el kell érni, hogy a tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegének legalább 65%-át újrafeldolgozzák úgy, hogy a tárgyévben országosan képződő, hulladékká vált csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a minimális újrafeldolgozási arány a következő legyen:

a) műanyagok esetében 50%,

b) fa esetében 25%,

c) vasfémek esetében 70%,

d) alumínium esetében 50%,

e) üveg esetében 70%,

f) papír és karton esetében 75%.

(2b) 2030. december 31-ig el kell érni, hogy a tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegének legalább 70%-át újrafeldolgozzák úgy, hogy a tárgyévben országosan képződő, hulladékká vált csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a minimális újrafeldolgozási arány a következő legyen:

a) műanyagok esetében 55%,

b) fa esetében 30%,

c) vasfémek esetében 80%,

d) alumínium esetében 60%,

e) üveg esetében 75%,

f) papír és karton esetében 85%."

5. § A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4a. és 4b. alcímmel egészül ki:

"4a. Eltérés a célértékektől

9/A. § (1) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a 9. § (2a), illetve (2b) bekezdés a)-f) pontja szerinti célértékek elérésére előírt teljesítési határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását - végrehajtási terv megküldésével -a 9. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott határidőt megelőző 2. év végéig kezdeményezheti az Európai Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság).

(2) Az (1) bekezdés szerint elkészített végrehajtási terv a Ht. 92/C. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti végrehajtási tervvel egyesítve is összeállítható.

(3) A végrehajtási tervben foglalt célértéktől való eltérés feltételei a következők:

a) az országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegére előírt minimális újrafeldolgozási aránytól lefelé nem lehet eltérni,

b) az eltérés legfeljebb 15 százalékpont lehet egyetlen célértéktől vagy két célérték között megosztva,

c) az eltérés eredményeként az egyes célértékre vonatkozó újrafeldolgozási arány nem csökkenhet 30% alá, és

d) az eltérés eredményeként az üveg, illetve a papír és karton vonatkozásában a célértékre vonatkozó újrafeldolgozási arány nem csökkenhet 60% alá.

(4) Ha a Bizottság a végrehajtási tervet nem fogadja el, a Bizottság tájékoztatásának kézhezvételétől számított három hónapon belül a tervet a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter felülvizsgálja, és újból benyújtja a Bizottság részére.

(5) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtási terv legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

a) a csomagolási hulladék újrafeldolgozására, hulladéklerakókban való elhelyezésére és egyéb kezelésére vonatkozó korábbi, jelenlegi és várható arányok, valamint a csomagolási hulladékot alkotó hulladékáramok értékelése;

b) az érvényben levő hulladékgazdálkodási tervek és hulladékmegelőzési programok végrehajtásának értékelése;

c) azon okok megjelölése, amelyek alapján úgy ítélhető meg, hogy nem érhető el a 9. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott célérték az előírt határidőn belül, valamint az e célértékek eléréséhez szükséges határidőhosszabbítás értékelése;

d) az ahhoz szükséges intézkedések megjelölése, melyek azt valószínűsítik, hogy a határidő-hosszabbítással a 9. § (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott célérték az (1) bekezdés szerinti halasztási határidőn belül elérhető, ideértve a hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző megfelelő gazdasági eszközöket és más intézkedéseket;

e) a d) pontban meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó ütemterv, a végrehajtásukért felelős szerv meghatározása, valamint a határidő-hosszabbítás esetén alkalmazandó célértékek eléréséhez való egyedi hozzájárulásuk értékelése;

f) a hulladékgazdálkodás finanszírozására vonatkozó információk a "szennyező fizet" elvvel összhangban;

g) ha szükséges, az adatminőség javítására irányuló intézkedések meghatározása a hulladékgazdálkodási teljesítmény jobb tervezése és nyomon követése érdekében.

4b. A célérték számításának szabályai

9/B. § A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célérték elérésének számítását - a 2005/270/EK bizottsági határozat előírásainak megfelelően - a 4. melléklet szerint kell végezni."

6. § (1) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul

(2) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

7. § (1) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"j) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

8. § A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 9. § (2) bekezdésében a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)" szövegrész helyébe a "Ht." szöveg, a "hasznosítási" szövegrész helyébe az "újrafeldolgozási" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(2b) bekezdésben" szöveg,

c) a 6. alcím címében az "információs" szövegrész helyébe az "informatikai" szöveg

lép.

3. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5a. forgalmazott hordozható elem, akkumulátor: az adott évben Magyarország területén forgalomba hozott hordozható elem, akkumulátor, ide nem értve azokat a hordozható elemeket és akkumulátorokat, amelyeket a végfelhasználók részére történt eladást megelőzően ugyanabban az évben véglegesen kivittek Magyarország területéről;"

10. § A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 2a. alcímmel egészül ki:

"2a. Elem- és akkumulátorhulladék a körforgásos gazdaságban

2/A. § Az elemek és akkumulátorok, valamint az életciklusukban közreműködő gazdasági szereplők - a gyártók, a forgalmazók, a felhasználók és a hulladékkezelők - környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 5. mellékletében foglalt eszközök alkalmazásával kell elérni."

11. § A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

12. § A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 11. § (2) bekezdés e) pontjában a "forgalmazott elem" szövegrész helyébe a "forgalmazott hordozható elem" szöveg,

b) 20/A. §-ában az "a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény" szövegrész helyébe a "Ht." szöveg,

c) 27. §-ában a "12. cikk (1) és (5) bekezdésében, 22. cikkében, valamint" szövegrész helyébe a "12. cikk (1) bekezdésében, valamint" szöveg

lép.

4. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet] 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. § A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Terv és a területi hulladékgazdálkodási terv (a továbbiakban együtt: hulladékgazdálkodási terv)" szövegrész helyébe a "Terv (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási terv)" szöveg, a "Program és a területi megelőzési program (a továbbiakban együtt: megelőzési program)" szövegrész helyébe a "Program (a továbbiakban: megelőzési program)" szöveg,

b) 3. melléklet 2.1. pontja nyitó szövegrészében a "kapcsolatos célkitűzések" szövegrész helyébe a "kapcsolatos meglévő intézkedések, célkitűzések" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (4a)-(4d) bekezdése.

5. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 2a. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki:

"2/B. § A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékainak képződése és a hulladékok kezelése nyomán bekövetkező, környezetre káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás általános hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása, továbbá a környezetet és az emberi egészség védelme érdekében a hulladékhierarchia alkalmazását szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az azokkal egyenértékű megoldásokat a Ht. 5. melléklete szerint kell meghatározni."

17. § A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § A 7. és a 8. melléklet berendezéskategóriánkénti adatszolgáltatását az 1. melléklet 1.4. pontja szerinti nagygépek kategórián belül nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével, valamint fotovoltaikus panelek bontásban kell külön-külön szolgáltatni."

18. § A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

19. § A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási határozat"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

20. § A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a) 2a. alcím címében a "vonatkozó szabályok" szövegrész helyébe a "vonatkozó szabályok, az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok a körforgásos gazdaságban" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében az "adatlapon" szövegrész helyébe az "adattartalmat" szöveg,

c) 30. § (2) bekezdésében az "(5) bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról - a 2004/249/EK bizottsági határozat, valamint a 2005/369/EK bizottsági" szövegrész helyébe a "(6) bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról, a hozzá kapcsolódó minőség-ellenőrzési jelentés mellékelésével - a 2004/249/EK bizottsági határozat, a 2005/369/EK bizottsági határozat, valamint az (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási" szöveg,

d) 7. melléklet 2. pont f) alpontjában, 8. melléklet 1.2. pont c) alpontjában és 2.2. pont c) alpontjában az "évben hasznosított" szövegrész helyébe az "évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

1. 7. melléklet 2. pont a) alpontjában a "HEEB-1 adatlap:" szövegrész,

2. 7. melléklet 2. pont b) alpontjában a "HEEB-2 adatlap:" szövegrész,

3. 7. melléklet 2. pont c) alpontjában a "HEEB-3 adatlap:" szövegrész,

4. 7. melléklet 2. pont d) alpontjában a "HEEB-4 adatlap:" szövegrész,

5. 7. melléklet 2. pont e) alpontjában a "HEEB-5 adatlap:" szövegrész,

6. 7. melléklet 2. pont f) alpontjában a "HEEB-6 adatlap:" szövegrész,

7. 7. melléklet 2. pont g) alpontjában a "HEEB-8 adatlap:" szövegrész,

8. 8. melléklet 1.2. pont a) alpontjában a "HEEB-4 adatlap:" szövegrész,

9. 8. melléklet 1.2. pont b) alpontjában a "HEEB-5 adatlap:" szövegrész,

10. 8. melléklet 1.2. pont c) alpontjában a "HEEB-6 adatlap:" szövegrész,

11. 8. melléklet 1.2. pont d) alpontjában a "HEEB-8 adatlap:" szövegrész,

12. 8. melléklet 2.2. pont a) alpontjában a "HEEB-4 adatlap:" szövegrész,

13. 8. melléklet 2.2. pont b) alpontjában a "HEEB-5 adatlap:" szövegrész,

14. 8. melléklet 2.2. pont c) alpontjában a "HEEB-6 adatlap:" szövegrész,

15. 8. melléklet 2.2. pont d) alpontjában a "HEEB-8 adatlap:" szövegrész,

16. 8. melléklet 3.2. pontjában a "HEEB-10 adatlap:" szövegrész.

6. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

22. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 3a-3c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3a. elsődleges hulladék: közvetlenül az eredeti hulladéktermelőtől származó, nem hulladékkezelés során képződő hulladék;

3b. fennmaradt hulladék: hulladékkezelés során képződő, további kezelést igénylő hulladék, amely hulladéktípusában nem tér el a kezelt hulladéktól;

3c. másodlagos hulladék: hulladékkezelés során képződő, további kezelést igénylő hulladék, amely hulladéktípusában, de legalább fizikai megjelenési formájában eltér a kezelt hulladéktól;"

23. § A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 2a. alcímmel egészül ki:

"2a. Általános szabályok

2/A. § (1) Ha a gyűjtő, kereskedő tevékenységéből vagy hulladékgazdálkodási létesítményhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységből származik a hulladék, az átvétel nem minősül elsődleges hulladék átvételének.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és az érintett hatóságok együttműködnek a tagállami adatszolgáltatás teljesítése érdekében a tagállami adatszolgáltatást készítő - a Kormány által kijelölt - szervezettel, és megkeresését vagy felhívást követően megadják az adatszolgáltatást készítő szervezet részére a kért tájékoztatást."

24. § A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A veszélyes hulladék szállítója a nyilvántartás-vezetési kötelezettséget úgy teljesíti, hogy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. §-ában meghatározott, teljeskörűen kitöltött szállítási lapot időrendben, papír vagy elektronikus formában tárolja és megőrzi, valamint az illetékes hatóságnak ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátja."

25. § A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az adatszolgáltatások feldolgozásával és szakmai ellenőrzésével egyidejűleg - az éves és negyedéves adatszolgáltatások tekintetében a tárgyévet követő év augusztus 15-ig - a hulladékgazdálkodási hatóság elvégzi az adatbázis teljességének ellenőrzését is, arra vonatkozóan, hogy valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett gyűjtő, kereskedő és kezelő teljesítette-e az előírt adatszolgáltatást."

26. § A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 5a. alcímmel egészül ki:

"5a. Tagállami adatszolgáltatás

16/A. § (1) A hatóság által elfogadott alapadatok alapján a 6. mellékletben meghatározott módszertan szerint kell kiszámítani a Ht. 92. § (5)-(7) bekezdésében meghatározott, egy naptári évre vonatkozó célértéket.

(2) A hatóság által elfogadott alapadatok alapján a 7. mellékletben meghatározott módszertan szerint kell kiszámítani a Ht. 92. § (2a) bekezdésében meghatározott, egy naptári évre vonatkozó célértéket."

27. § (1) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

e) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

(2) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő e)-h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat;

f) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. május 3-i (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat;

g) a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az 1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és a 2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 6-i (EU) 2019/1885 bizottsági végrehajtási határozat;

h) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatok jelentéséhez és a minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum megállapításáról szóló, 2019. november 28-i (EU) 2019/2000 bizottsági végrehajtási határozat"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

28. § A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a

a) 6. melléklet szerinti 6. melléklettel,

b) 7. melléklet szerinti 7. melléklettel

egészül ki.

29. § A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében a "mennyiséget, az" szövegrész helyébe a "mennyiséget, nem volt hulladékkészlete, és nem történt hulladékátadás, az" szöveg lép.

7. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet] 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A hulladékká vált gépjármű kezelését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hulladékhierarchiára, valamint a környezet és az emberi egészség védelmére vonatkozó előírásaival összhangban, a 2. melléklet műszaki előírásainak megfelelően kell végezni.

(1a) A hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését, bontását és az azokból származó bontott alkatrészek, tartozékok, összetevők és anyagok újrahasználatra való előkészítését, előkezelését, esetleg hasznosításra, vagy ennek hiányában ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag bontó végzi."

31. § A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti - az Európai Bizottságnak történő - jelentéstételről, a hozzá kapcsolódó minőség-ellenőrzési jelentéssel együtt a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, a 2005/293/EK bizottsági határozat 3. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság által megküldött országos adatokból készült jelentésnek az Európai Bizottság részére történő megküldéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik."

32. § A 369/2014. (XII. 30.) rendelet 23. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

33. § A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "dokumentumot az 1. melléklet szerinti adatlaphoz mellékeli elektronikus úton" szövegrész helyébe a "dokumentumot, valamint az 1. melléklet szerinti adatokat elektronikus úton megküldi" szöveg,

b) 11. § (1)-(3) bekezdésében a "tulajdonosa" szövegrész helyébe a "tulajdonosa vagy jogszabály által felhatalmazott birtokosa" szöveg,

c) 11. § (3) bekezdésében a "tulajdonos" szövegrész helyébe a "tulajdonos vagy jogszabály által felhatalmazott birtokos" szöveg,

d) 13. § (6a) bekezdésében a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)" szövegrész helyébe a "Ht." szöveg,

e) 19. § (1) bekezdésében a "háromévenkénti jelentéstételről - a 2001/753/EK bizottsági határozatnak megfelelően - a hulladékgazdálkodásért" szövegrész helyébe a "jelentéstételről, a hozzá kapcsolódó minőség-ellenőrzési jelentés csatolásával, a hulladékgazdálkodásért" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-NY-főlap)" szövegrész,

b) 1. melléklet 2. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-NY-1)" szövegrész,

c) 3. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-GY-főlap)" szövegrész,

d) 3. melléklet 2. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-GY-1)" szövegrész,

e) 3. melléklet 3. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-GY-2)" szövegrész,

f) 3. melléklet 4. pont 4.1. alpont nyitó szövegrészében a "(HGK-GY-3)" szövegrész,

g) 3. melléklet 4. pont 4.3. alpont nyitó szövegrészében a "(HGK-GY-4)" szövegrész,

h) 3. melléklet 5. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-GY-5)" szövegrész,

i) 4. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-B-főlap)" szövegrész,

j) 4. melléklet 2. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-B-1)" szövegrész,

k) 4. melléklet 3. pont 3.1. alpont nyitó szövegrészében a "(HGK-B-2)" szövegrész,

l) 4. melléklet 4. pont nyitó szövegrészében a "(HGK-B-4)" szövegrész.

8. Záró rendelkezések

35. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

36. § Ez a rendelet

a) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

37. § Ez a rendelet

a) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási határozat;

b) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat;

c) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. május 3-i (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat;

d) a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az 1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és a 2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 6-i (EU) 2019/1885 bizottsági végrehajtási határozat;

e) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatok jelentéséhez és a minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum megállapításáról szóló, 2019. november 28-i (EU) 2019/2000 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) cím 1.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1.3. elektromos, elektronikai berendezés KT kódja

AB
1.Termékkör megnevezéseKT kód
2.Hőcserélő berendezések151
3.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő
berendezések
152
4.Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni
képernyőt tartalmaznak
161
5.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők,
monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt
tartalmaznak
162
6.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek
kivételével
173
7.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek
(bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével
174
8.Fotovoltaikus panelek175
9.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus
panelek
176
10.Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)181
11.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek
(egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
182
12.Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső
méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
191
13.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kis méretű
számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem
haladja meg az 50 cm-t)
192

"

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet B) cím 1.2.1. pontjában foglalt táblázat a következő 11. és 12. sorral egészül ki:

(AB
1.Termékkör megnevezéseKT kód)
11.Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)171
12.Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek
(bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
172

2. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont 3.3. és 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények:)

"3.3. Komposztálás formájában hasznosítható csomagolás:

A komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiailag lebomló tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített hulladékgyűjtést, a hulladék átvételét és elszállítását, valamint azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek alávetik.

3.4. Biológiailag lebomló csomagolás:

A biológiailag lebomló csomagolásnak olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai lebomlásra úgy, hogy a levegő jelenlétében végső soron szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé vagy - levegő kizárása mellett elsősorban - metánná bomoljon. Az oxidatív úton lebomló műanyag csomagolás nem tekinthető biológiailag lebomlónak."

2. A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában az "annak újrahasználatát" szövegrész helyébe az "annak a hulladékhiearchiával összhangban történő újrahasználatát" szöveg lép.

3. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A célértéknek való megfelelés számítási szabályai

1. A tárgyévben országosan képződött és újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségét az adatszolgáltatás alapján gyűjtött adatokból ki kell számítani oly módon, hogy az országosan képződött csomagolási hulladékot egyenlőnek lehet tekinteni a tárgyévben országosan forgalomba hozott csomagolás mennyiségével. Az újrafeldolgozott csomagolási hulladékként azon hulladékká vált csomagolásmennyiséget lehet elszámolni, amely - miután átesett valamennyi szükséges ellenőrzésen, válogatáson és egyéb, az újrafeldolgozásra nem szánt hulladék eltávolítására és a minőségi újrafeldolgozás biztosítására irányuló előzetes műveleten - bekerül az újrafeldolgozási műveletbe, amely során a hulladékot ténylegesen termékké vagy más, hulladéknak nem minősülő anyaggá alakítják át.

2. Az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségét a hulladék újrafeldolgozási műveletbe való bekerülésekor kell megmérni, vagy az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségét a válogatási művelet kimeneti oldalánál kell megmérni, ha a kimeneti oldalon megjelenő hulladék ezt követően újrafeldolgozásra került, de ebben az esetben azoknak a termékeknek vagy anyagoknak a mennyisége, amelyeket az újrafeldolgozási műveletet megelőzően további műveletekkel eltávolítottak, és ezt követően nem kerültek újrafeldolgozásra, nem számítanak bele az újrafeldolgozottként számított hulladék mennyiségébe.

3. A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása céljából újrafeldolgozottnak lehet tekinteni az aerob vagy anaerob kezelésre kerülő biológiailag lebomló csomagolási hulladékot, ha a kezelés eredményeképpen komposzt, fermentátum vagy egyéb anyag jön létre, amely az alapanyaghoz viszonyítva hasonló mennyiségben rendelkezik újrafeldolgozott tartalommal, és amely újrafeldolgozott termékként vagy anyagként használandó fel. Ha az újrafeldolgozott anyagot talajon használják, az csak akkor tekinthető újrafeldolgozottnak, ha ez a felhasználás mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

4. Ha a csomagolási hulladék az újrafeldolgozás előtti előkészítő művelet eredményeként már nem minősül hulladéknak, az ilyen anyagot újrafeldolgozottnak lehet tekinteni, ha azt eredeti vagy más célú termékké vagy anyaggá történő újrafeldolgozásra szánják. A tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására vagy elégetés, feltöltés vagy lerakóban való elhelyezés útján használt anyagok, amelyek esetében megszűnt a hulladékstátusz, az újrafeldolgozási célértékek elérésének szempontjából nem vehetők figyelembe.

5. A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során az égetésre kerülő csomagolási hulladék mennyiségével arányosan figyelembe vehető a hulladék égetését követően elkülönített fémek újrafeldolgozható mennyisége, amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek a (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozatban meghatározott minőségi követelményeknek.

6. Az újrafeldolgozás céljából más tagállamban hasznosított csomagolási hulladék a célértékek elérése szempontjából az országosan képződött hulladék tekintetében figyelembe vehető.

7. Az Európai Unión kívüli harmadik államba exportált csomagolási hulladék a célértékek elérése szempontjából figyelembe vehető, ha az e rendeletben és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok teljesülnek, továbbá az exportőr a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1013/2006/EK rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően bizonyítani tudja, hogy a hulladék szállítása megfelel az 1013/2006/EK rendelet követelményeinek, valamint hogy az Európai Unió területén kívül a csomagolási hulladék kezelése a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog követelményeivel lényegében egyenértékű feltételek mellett történt.

8. A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során beszámítható a tárgyévet megelőző három évben első alkalommal forgalomba hozott újrahasználható és a csomagolások újrahasználatát célzó rendszer részeként újrahasznált fogyasztói csomagolás átlaga.

9. A 8. pontban foglaltak alkalmazása során a célértékeket úgy kell kiszámítani, hogy

a) a tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegére vonatkozó újrafeldolgozási célértékekből az újrahasználható fogyasztói csomagolásnak az összes forgalomba hozott fogyasztói csomagoláson belüli 8. pont szerinti átlagát és

b) az egyes anyagfajtákra előírt célértékekből az adott csomagolóanyagból álló, újrahasználható fogyasztói csomagolásnak az anyagfajta szerinti összes forgalomba hozott fogyasztói csomagoláson belüli 8. pont szerinti átlagát

le kell vonni.

10. A 9. pont szerinti arány legfeljebb öt százalékpontig vehető figyelembe a kiigazított célérték kiszámításában.

11. A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegére vonatkozó újrafeldolgozási célértékekbe, továbbá a fa anyagáramra előírt célértékbe az újrahasználat céljából megjavított facsomagolás mennyisége beszámítható."

4. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1.1.1. pontja a következő 2.1.1.1.10. alponttal egészül ki:

[A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:

A tervezési terület hulladékgazdálkodási sajátosságai:

A tervezési területre vonatkozólag a következőket kell bemutatni:

A képződött, a felhalmozott (a tervezési területre beszállított és onnan kiszállított hulladék egyenlege), a hasznosításra és az ártalmatlanításra előkészített, valamint a hasznosított és az ártalmatlanított hulladékra vonatkozó mennyiségi adatokat a következő ágazat, hulladéktípus, -jelleg, -fajta és -összetétel szerinti bontásban kell megadni (tonnában kifejezve):]

"2.1.1.1.10. a kritikus fontosságú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó hulladékok képződése és kezelése."

2. A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 2.1.5. ponttal egészül ki:

(A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:

A tervezési terület hulladékgazdálkodási sajátosságai:)

"2.1.4. Be kell mutatni a tervezési területen működő közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által a tervezési terület hulladékgazdálkodására gyakorolt hatását, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában foglaltakra.

2.1.5. Be kell mutatni azokat az intézkedéseket, melyek az újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladék lerakásának korlátozására irányulnak, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában foglaltakra."

3. A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:

A megvalósítani tervezett célkitűzések és feladatok:)

"2.2.1. A tervezési területen megvalósítandó hasznosítási célkitűzéseket - lehetőség szerint a 2.1.1.1. pont szerinti bontásban - kell bemutatni, figyelemmel a hasznosítási kapacitások kialakításának lehetőségeire, szükségleteire, prioritásaira, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés o) pontjában foglaltakra."

4. A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:

A megvalósítani tervezett célkitűzések és feladatok:)

"2.2.3. Be kell mutatni, hogy az illegális vagy környezeti ártalommal járó hulladékgazdálkodási tevékenységekből - így különösen hulladéklerakásból, felhagyott ipari ingatlanokon található hulladékból - származó környezeti károk száma hogyan csökkenthető, illetve számolható fel, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltakra."

5. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.1. és 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A megelőzési program tartalmi elemei:

A megelőzéssel kapcsolatos célkitűzések és feladatok:)

"2.1.1. Ismertetni kell a meglévő hulladékmegelőzési intézkedéseket és azok hulladékmegelőzéshez való hozzájárulását.

2.1.2. A hulladékképződés megelőzésére a tervezési területen megvalósítani kívánt rövid és hosszú távú célkitűzéseket, feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok a következő eredmények elérését biztosítsák:

2.1.2.1. a környezetterhelés csökkentését;

2.1.2.2. az elsődleges nyersanyag- és az energiafelhasználás csökkentését;

2.1.2.3. a hulladékok veszélyesanyag-tartalmának csökkentését;

2.1.2.4. adott hulladékáramok vonatkozásában az egy főre eső hulladékképződés csökkentését;

2.1.2.5. a melléktermékek és a másodnyersanyagok nagyobb arányú felhasználását;

2.1.2.6. a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást;

2.1.2.7. a hulladékszegény gyártási technológiák és alternatív technológiák alkalmazását, továbbá a helyettesítő bemeneti alapanyagok felhasználását;

2.1.2.8. a termékek életciklusának növelését;

2.1.2.9. a fogyasztáscsökkentést és a fenntartható fogyasztási szokások kialakulásának ösztönzését."

2. A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 2.6. ponttal egészül ki:

(A megelőzési program tartalmi elemei:)

"2.6. Élelmiszer-hulladék megelőzési program, különös tekintettel a Ht. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra."

6. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott települési hulladékra vonatkozó célérték kiszámításának szabályai

1. A Ht. 92. §-ában meghatározott célérték elérésének kiszámítása során a következők szerint kell eljárni:

1.1. ki kell számítani az egy adott naptári évben keletkezett és újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét;

1.2. az újrahasználatra előkészített települési hulladék mennyiségét azon települési hulladékká vált termékek vagy összetevők mennyiségeként kell kiszámítani, amelyek átestek valamennyi, a hulladék további válogatás vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges ellenőrzési, tisztítási vagy javítási műveleten;

1.3. az újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét azon hulladék mennyiségeként kell kiszámítani, amely - miután átesett valamennyi szükséges ellenőrzésen, válogatáson és az ezt követő újrafeldolgozási tevékenység által nem érintett, hulladéknak minősülő anyagok eltávolítására, valamint a magas minőségű újrafeldolgozás biztosítására irányuló más előzetes műveleten - bekerül az újrafeldolgozási műveletbe, azaz a hulladékanyag ténylegesen termékké vagy anyaggá történő átalakításába.

2. Az 1. pont 1.3. alpontja alkalmazásában az újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét a hulladék újrafeldolgozási műveletbe való bekerülésekor kell megmérni.

3. Az újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét bármilyen válogatási művelet kimeneti oldalánál is meg lehet mérni, ha a kimeneti oldalon megjelenő hulladék ezt követően újrafeldolgozásra került, de ebben az esetben azon termékek vagy anyagok mennyisége, amelyeket az újrafeldolgozási műveletet megelőzően további műveletekkel eltávolítottak, és ezt követően nem kerültek újrafeldolgozásra, nem számítanak bele az újrafeldolgozottként számított hulladék mennyiségébe.

4. A Ht. 92. §-ában meghatározott célértékek elérésének kiszámítása céljából újrafeldolgozottnak lehet tekinteni az aerob vagy anaerob kezelésre kerülő, biológiailag lebomló települési hulladékot, ha a kezelés eredményeképpen komposzt, fermentátum vagy egyéb anyag jön létre, amely az alapanyaghoz viszonyítva hasonló mennyiségben rendelkezik újrafeldolgozott tartalommal, és amely újrafeldolgozott termékként vagy anyagként használandó fel. Ha a létrejött anyagot talajon használják fel, azt a tagállamok csak akkor tekinthetik újrafeldolgozottnak, ha ez a felhasználás mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

5. 2027. január 1-jétől csak akkor tekinthető az aerob vagy anaerob kezelésre kerülő települési biohulladék újrafeldolgozottnak, ha azt a Ht. 12. §-ának megfelelően külön gyűjtötték be vagy a keletkezés helyén különítették el.

6. A Ht. 92. §-ában megállapított célérték elérésének kiszámítása céljából újrafeldolgozottnak lehet tekinteni azt a hulladékanyag-mennyiséget, amely az átalakítás előtti előkészítő művelet eredményeként megszűnik hulladék lenni, ha ezt követően akár az eredeti, akár más célú termékké vagy anyaggá történő újrahasználatra való előkészítésre szánják. Az olyan, tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására vagy elégetés, feltöltés vagy lerakóban elhelyezés útján használt anyagok, amelyek esetében megszűnt a hulladékstátusz, az újrafeldolgozási célértékek elérése szempontjából nem vehetők figyelembe.

7. Az újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás vagy feltöltés céljából másik tagállamba küldött hulladék a Ht. 92. §-ában foglalt célértékek elérése szempontjából figyelembe vehető.

8. Az újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából az Unióból exportált hulladék a Ht. 92. §-a szerinti célértékek elérése szempontjából csak akkor vehető figyelembe, ha az exportőr a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően bizonyítani tudja, hogy a hulladék szállítása megfelel az előírt követelményeknek, valamint hogy a hulladék kezelése az Unió területén kívül a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog követelményeivel lényegében egyenértékű feltételek mellett történt.

9. A célérték kiszámítása során figyelembe kell venni a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakat."

7. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakóba lerakott települési hulladékra vonatkozó célérték kiszámításának szabályai

1. A Ht. 92. §-ában meghatározott célérték elérésének kiszámítása során a következők szerint kell eljárni:

1.1. ki kell számítani az egy adott naptári évben keletkezett és hulladéklerakóban lerakott települési hulladék mennyiségét;

1.2. az adatszolgáltatás során a lerakásra került települési hulladék mennyiségébe bele kell számítani a települési hulladék újrafeldolgozását vagy egyéb hasznosítását megelőzően végrehajtott hulladékkezelési műveletekből, különösen a válogatásból vagy mechanikai-biológiai kezelésből származó, később lerakásra kerülő hulladék mennyiségét;

1.3. hulladéklerakóban lerakott hulladékként kell bejelenteni a hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanított települési hulladék mennyiségét, valamint a települési hulladék biológiailag lebomló részének stabilizálására irányuló műveletek során keletkezett, később hulladéklerakóban elhelyezendő hulladék mennyiségét;

1.4. az adatszolgáltatás során a lerakásra került települési hulladék mennyiségébe nem kell beleszámítani a települési hulladék újrafeldolgozására vagy egyéb hasznosítására irányuló műveletek során keletkezett azon hulladék mennyiségét, mely később lerakásra kerül.

2. A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően hulladéklerakóban való lerakás céljából más tagállamba szállított vagy az Unióból kivitt települési hulladékot az 1. ponttal összhangban a hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyiségébe bele kell számítani.

3. A lerakási célérték számításánál figyelembe kell venni a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az 1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és a 2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 6-i (EU) 2019/1885 bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakat."

Tartalomjegyzék