Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő, valamint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában és 110/A. § a) pont af) alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) és g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet] 130. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"130. § (1) E rendelet

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 14. § (5) és (9) bekezdése, 21/A. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 23/A. § (6) és (7) bekezdése, 27/B. §-a, 28. § (5) bekezdése, 24. számú melléklet X. alcíme az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének, 14. cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (6) bekezdésének, valamint VII. mellékletének,

c) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,

d) 24. számú melléklet 10-17. sora a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének, 9. cikk (2)-(5) bekezdéseinek, 10. cikkének, 11. cikk (4)-(5) bekezdéseinek, 12. cikk (1)-(2) bekezdéseinek, 13. cikk (1)-(2) bekezdéseinek, 30. cikk (3) bekezdésének, 31. cikk (2) bekezdésének,

e) 24. számú melléklet 20-29. sora a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv 6. cikk (2)-(3) bekezdéseinek, 9. cikk (4)-(5) bekezdéseinek, 10. cikk (1) bekezdésének, 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1)-(2) bekezdésének, 14. cikk (1) bekezdésének és 20. cikk (2) bekezdésének,

f) 24. számú melléklet 30. sora a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat 1. és 3. cikkének és

g) 24. számú melléklet 34. sora a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 24. számú melléklet 18. sora a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 16-i (EU) 1113/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelete 1. cikkének,

d) 24. számú melléklet 19. sora a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 1-7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének,

e) 24. számú melléklet 31. sora a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 1995. december 20-i 2964/95/EK európai tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) Ez a rendelet

a) a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,

b) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozata 1. és 3. cikkének,

c) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozata 7. cikk (4)-(5) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

2. § A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglalt kataszterekhez, kataszterjelentésekhez és előrejelzésekhez]

"a) az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) által készített, a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó, az (1) bekezdésben foglalt kataszterek, kataszterjelentések és előrejelzések beépítésével,"

[az OMSZ készít javaslatot.]

(2) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A következő adatszolgáltatások tekintetében az adatok átadása ingyenes:

a) az OMSZ részére az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, valamint a kataszterjelentések és az előrejelzések átadása,

b) a KTI részére a közlekedési, szállítási ágazatra vonatkozó kataszterek elkészítéséhez szükséges járműállományi statisztikai adatok, a járművek futásteljesítményre vonatkozó adatok, az éghajlati adatok és az energiastatisztikai adatok átadása, valamint

c) az AKI Nonprofit Kft. részére a (10) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó kataszterek elkészítéséhez szükséges, az agrárpolitikáért felelős miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott adatok, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szolgáltatott, a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó adatok átadása."

(3) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatáson túlmenően az OMSZ és az AKI Nonprofit Kft. jogosult eseti adatszolgáltatást kérni az (5) és (6) bekezdésben megjelölt adatszolgáltatóktól és a 13. mellékletben meghatározott szennyezőanyagok kibocsátóitól."

(4) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az AKI Nonprofit Kft. a mezőgazdasági szektorra vonatkozó emissziós kataszter és kataszterjelentés elkészítéséhez elektronikus hozzáféréssel rendelkezik a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti Környezetvédelmi Információs Rendszerhez és az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete talajinformációs rendszeréhez."

4. § A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 32/A. § (7) bekezdésében az "Az OMSZ és a KTI részére" szövegrész helyébe az "Az OMSZ, az AKI Nonprofit Kft. és a KTI részére" szöveg,

b) 32/A. § (9) bekezdésében az "az OMSZ jogosult" szövegrész helyébe az "az OMSZ és az AKI Nonprofit Kft. jogosult" szöveg

lép.

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdés szerinti javaslatnak]

"d) a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó részének tartalmára az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) javaslatot tesz a Szolgálat részére."

6. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az 1. mellékletben felsorolt mezőgazdasági információkra vonatkozó adatszolgáltatást a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó javaslat elkészítéséhez az AKI Nonprofit Kft. részére nyújtja."

7. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A 4. § (1) bekezdésében és az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatáson túlmenően a Rendszer működtetésében, a nemzeti jelentések és a nemzeti szintű előrejelzések készítésében részt vevő intézmények a jelentéstételhez szükséges adatokat a jelentéstétel készítése céljából egymásnak átadhatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ingyenes."

8. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (3) bekezdése szerinti jelentést a Szolgálat által - a Soproni Egyetem, az NFK, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az AKI Nonprofit Kft. közreműködésével - elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére."

9. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az (EU) 2018/1999 rendelet 26. cikk (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó hozzávetőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést a Szolgálat által - a Soproni Egyetem, az NFK, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az AKI Nonprofit Kft. közreműködésével - elkészített és legkésőbb minden év július 25-ig megküldött javaslat alapján a miniszter nyújtja be minden év július 31-ig a Bizottság részére."

10. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában az "az NFK és a Szolgálat jogosult" szövegrész helyébe az "az NFK, az AKI Nonprofit Kft. és a Szolgálat jogosult" szöveg,

b) 4. § (3) és (4) bekezdésében az "Az (1) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az (1) és (6) bekezdés" szöveg,

c) 5. § (1) és (2) bekezdésében az "a Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az NFK" szövegrész helyébe az "a Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK és az AKI Nonprofit Kft." szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében az "a Szolgálat jogosult" szövegrész helyébe az "a Szolgálat és az AKI Nonprofit Kft. jogosult" szöveg,

e) 9. §-ában az "a Soproni Egyetem és a miniszter" szövegrész helyébe az "a Soproni Egyetem, az AKI Nonprofit Kft. és a miniszter" szöveg

lép.

4. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"10. bioüzemanyagnak minősülő termék: az 1. melléklet 3-15. és 17-32. pontjában felsorolt üzemanyagok;"

(2) A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"21a. hidrogénnel kezelt növényi olaj: az 1. melléklet 8. és 12. pontjában felsorolt termékek;"

13. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A települési hulladékból előállított villamos energiára, fűtőenergiára és hűtőenergiára nem vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási kritériumok."

14. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A megújuló forrásokból származó, teljes bruttó energiafogyasztásnak, valamint a kötelező bioüzemanyag-részarány kiszámításához ILUC-kockázatot jelentő anyagokból történő kiszámításához használt hozzájárulás mértéke, amely élelmiszer- vagy takarmánynövények esetében jelentős a nagy szénkészletekkel rendelkező földterületekre való termőterület-kiterjesztés megfigyelt mértéke, nem haladhatja meg ezen üzemanyagok 2019-es fogyasztási szintjét. Kivételt képez ez alól, ha az adott bioüzemanyagokat, folyékony bio-energiahordozókat vagy biomasszából előállított tüzelőanyagokat a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek minősítette a Bizottság 2019. március 13-i (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendelete."

15. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az üzemanyag-forgalmazó által forgalomba hozott, ILUC-kockázatot jelentő anyagok energiatartalomban számított aránya a forgalmazott összes üzemanyag (fosszilis- és bioüzemanyagok) mennyiségéhez viszonyítva nem haladhatja meg

a) 2023. évben a 0,08%-ot,

b) 2024-2025. években a 0,06%-ot,

c) 2026-2027. években a 0,04%-ot,

d) 2028-2029. években a 0,02%-ot.

(6b) A 2030. évben, és ezt követően a fogyasztási szint 0% lehet.

(6c) Az ILUC-kockázatot jelentő anyagok legfeljebb a (6a) és (6b) bekezdésekben meghatározott mennyiségben vehetők figyelembe a kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésében."

16. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) E § alkalmazásában ILUC-kockázatot jelentő anyag: a Bizottság 2019. március 13-i (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott, a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében magas kockázatot jelentő, azon élelmiszer- vagy takarmánynövény-alapú bioüzemanyagokból, folyékony bio-energiahordozókból és biomasszából előállított tüzelőanyag."

17. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a bioüzemanyag vagy a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyag-forgalmazó a tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az energiatartalom százalékában - az összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján - számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során számítással került meghatározásra, az értéket az 1. melléklet 8-15. pontjaiban felsorolt termékek kivételével minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell."

18. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a motorbenzin előállítója a motorbenzinbe biometanolt, bio-metil-tercier-butilétert kever, nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, biometanol-egyenértékben is megadhatja. A biometanol-egyenérték meghatározásához a bio-metil-tercier-butiléter literben meghatározott mennyiségének 35,7%-a vehető figyelembe."

19. § A 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § 22. pontjában az "egy adott bioüzemanyag-előállítási mód" szövegrész helyébe az "egy adott bioüzemanyag-, folyékony bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag-előállítási mód" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a "2022. január 1. és 2022. december 31." szövegrész helyébe a "2023. január 1. és 2023. december 31." szöveg,

c) 6. melléklet 3. pontjában az "az 1. § 9. pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet 3-15. és 17-32. sorában meghatározott" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

21. § (1) Ez a rendelet

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének, 14. cikk (1) bekezdésének, 24. cikk (6) bekezdésének valamint VII. mellékletének,

c) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,

d) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 46. pontjának, 8. cikkének, 9. cikk (2)-(5) bekezdéseinek, 10. cikk (1)-(2) bekezdéseinek, 11. cikk (4)-(5) bekezdéseinek, 12. cikk (1)-(2) bekezdéseinek, 13. cikk (1)-(2) bekezdéseinek, 25. cikk (1) bekezdésének, 29. cikk (1) bekezdésének, 30. cikk (3) bekezdésének és 31. cikk (2) bekezdésének,

e) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelv 6. cikk (2)-(3) bekezdéseinek, 9. cikk (4)-(5) bekezdéseinek, 10. cikk (1) bekezdésének, 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1)-(2) bekezdésének, 14. cikk (1) bekezdésének és 20. cikk (2) bekezdésének,

f) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat 1. és 3. cikkének és

g) a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 16-i (EU) 1113/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelete 1. cikkének,

d) a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 1-7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének,

e) a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 1995. december 20-i 2964/95/EK európai tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) Ez a rendelet

a) a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,

b) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozata 1. és 3. cikkének,

c) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozata 7. cikk (4)-(5) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió szervei felé teljesítendő jelentéstétel és adatszolgáltatás rendje

1.ABCDE
2.EU jogszabály címeJogszabályi helyAdatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségHatáridőA jelentéstételért felelős
államigazgatási szerv
3.Az Európai Parlament és
a Tanács 2019/943/EU
rendelete
(2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacáról
63. cikk (7) bekezdéseMinden egyes, a 63. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti mentességhez
kapcsolódó mentességi kérelem egy példányát haladéktalanul
el kell juttatni az ACER-nek és a Bizottságnak; a 63. cikk (1), (2) és (3)
bekezdése szerinti mentességről szóló határozatot a helyzettől függően
az érintett szabályozó hatóság vagy az ACER haladéktalanul megküldi
a Bizottságnak a határozat szempontjából minden egyéb lényeges
információval együtt.
amikor kérelem érkezik azonnal;
amikor ilyen döntés születik azonnal
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal
4.Az Európai Parlament és
a Tanács 2019/943/EU
rendelete
(2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacáról
20. cikk (1) és (2)
bekezdése
TSO-k közötti kompenzációs mechanizmus.2004. július 1-jétől rendszeresenMagyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal
5.Az Európai Parlament és
a Tanács 2019/943/EU
rendelete
(2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacáról
22. cikk (1) bekezdése2004. július 1-ig értesíteni kell a Bizottságot az 1228/2003/EK
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelő szabályokról,
valamint haladéktalanul be kell jelenteni minden későbbi, ezeket érintő
módosítást; 2011. március 3-ig értesíteni kell a Bizottságot
az 1228/2003/EK rendeletben meghatározott rendelkezéseknek nem
megfelelő szabályokról, valamint haladéktalanul be kell jelenteni
minden későbbi, ezeket érintő módosítást.
2004. július 1., 2011. március 3.,
valamint minden későbbi, ezeket
érintő módosítás esetén
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal
6.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2019/944
irányelve (2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacára vonatkozó közös
szabályokról és
a 2012/27/EU irányelv
módosításáról
9. cikk (4) bekezdéseTájékoztatni kell a Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet az
egyetemes szolgáltatási és közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
érdekében hoztak - beleértve a fogyasztóvédelmet és
a környezetvédelmet is -, valamint azok belföldi és nemzetközi versenyre
gyakorolt lehetséges hatásairól.
kétéventeMagyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal,
fogyasztóvédelemért felelős
miniszter, környezetvédelemért
felelős miniszter
7.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2019/944
irányelve (2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2012/27/EU
irányelv módosításáról
59. cikk (1) bekezdés i)
pontja
Jelentést kell készíteni az ACER-nek és a Bizottságnak a szabályozó
hatóság saját tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról.
Az ilyen jelentéseknek az 59. cikkben felsorolt minden egyes feladat
tekintetében be kell számolniuk a megtett lépésekről és az elért
eredményekről.
éventeMagyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal
8.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2019/944
irányelve (2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2012/27/EU
irányelv módosításáról
65. cikk (2) bekezdéseA Bizottságot értesíteni kell mindazon intézkedések meghozatalakor,
amelyeket a tagállamok az egyenlő versenyfeltételek megteremtése
érdekében ezen irányelv alapján hoztak
ilyen intézkedés megtételekorenergiapolitikáért felelős miniszter
9.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2019/944
irányelve (2019. június 5.)
a villamos energia belső
piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2012/27/EU
irányelv módosításáról
71. cikk (1) bekezdéseA Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell, amint a tagállamok hatályba
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
2020. december 31-ig megfeleljenek. A tagállamok közlik a Bizottsággal
nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.
az irányelv átültetésekorenergiapolitikáért felelős miniszter
10.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
8. cikkA tagállamok megállapodhatnak megújuló forrásokból előállított,
meghatározott mennyiségű energiának egyik tagállamból a másik
tagállamba történő statisztikai átruházásáról. A megállapodások
időtartama egy vagy több naptári év lehet. A Bizottságot minden
olyan év végét követően legkésőbb 12 hónappal tájékoztatni kell
az ilyen megállapodásokról, amelyben azok hatályosak voltak, vagy
véglegesíteni kell őket az uniós megújulóenergia-fejlesztési platformon.
A Bizottsághoz eljuttatott tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett
energia mennyiségét és árát. Az uniós megújulóenergia-fejlesztési
platformon véglegesített átruházások esetében nyilvánosságra kell
hozni az egyes átruházásokban érintett felekre és az adott átruházásra
vonatkozó információkat.
amennyiben ilyen megállapodás
születik, úgy a megállapodás
minden hatályos évének végét
követő 12 hónapon belül
energiapolitikáért felelős miniszter
11.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
9. cikk (2)-(5) bekezdéseA tagállamok közlik a Bizottsággal a 2009. június 25-ét követően
üzembe helyezett közös projektek keretében, vagy ezen időpont után
felújított, megnövelt kapacitású létesítményben a területükön megújuló
forrásokból termelt villamosenergia, fűtőenergia vagy hűtőenergia azon
részarányát vagy mennyiségét, amely ezen irányelv alkalmazásában úgy
tekintendő, hogy egy másik tagállam megújulóenergia-részarányába
számít bele.
az ilyen projektek indítása eseténenergiapolitikáért felelős miniszter
12.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
10. cikkA 9. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 9. cikk (3) bekezdés
d) pontjában említett időszak alatt minden egyes év végétől számított
három hónapon belül értesítő levelet bocsát ki, amelyet megküld a
Bizottságnak és annak a tagállamnak, amelynek javára a bejelentést
tették
a 9. cikk (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott időszak alatti minden
egyes év végét megelőző három
hónapon belül
energiapolitikáért felelős miniszter
13.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
11. cikk (4)-(5)
bekezdése
Értesíteni kell a Bizottságot a harmadik országok területén lévő
létesítményekben termelt villamosenergia azon részarányáról vagy
mennyiségéről, amelyet ezen irányelv alkalmazásában úgy kell tekinteni,
hogy az egy vagy több tagállam megújulóenergia-részarányába
beszámít. Ha egynél több tagállam érintett, e részarány vagy mennyiség
tagállamok közötti elosztásáról tájékoztatni kell a Bizottságot.
Az értesítést minden olyan tagállamnak meg kell tennie, amelynek
teljes nemzeti célkitűzésébe a villamosenergia adott részaránya vagy
mennyisége beszámítandó.
A jelentésben fel kell tüntetni:
a) a javasolt létesítmény leírását vagy a felújított létesítmény
megnevezését;
b) a létesítmény által termelt villamos energia azon részarányát
vagy mennyiségét, amelyet valamely tagállam megújulóenergia-
részarányába bele kell számítani, valamint - a titoktartási követelmények
függvényében - a kapcsolódó pénzügyi rendelkezéseket;
c) azt az - egész naptári években kifejezett - időtartamot, amely
alatt a villamos energiát a tagállam megújulóenergia-részarányába
beszámítandónak kell tekinteni;
d) a b) és c) pontban foglaltak azon harmadik ország általi írásos
elismerését, amelynek területén a létesítményt üzembe fogják helyezni,
valamint a létesítmény által termelt villamos energia az említett
harmadik ország általi belföldi felhasználásra kerülő arányának vagy
mennyiségének feltüntetését.
ilyen esetekben a lehető
leghamarabb
energiapolitikáért felelős miniszter
14.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
12. cikk (1)-(2)
bekezdése
A 11. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 11. cikk (5) bekezdés
c) pontjában meghatározott időszak alatt minden egyes év végétől
számított 12 hónapon belül értesítő levelet bocsát ki, amelyet megküld
a Bizottságnak és a projektet a 11. cikk (5) bekezdés d) pontjával
összhangban elismerő harmadik országnak.
a 11. cikk (5) bekezdés c) pontjában
meghatározott időszak alatt
minden egyes év végétől számított
12 hónapon belül
energiapolitikáért felelős miniszter
15.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
13. cikk (1)-(2)
bekezdése
A tagállamok 5. cikk szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül két
vagy több tagállam határozhat úgy, hogy önkéntes alapon egyesíti
vagy részben összehangolja nemzeti támogatási rendszereit. Ilyen
esetben az egyik részt vevő tagállam területén megújuló forrásokból
előállított energia egy meghatározott mennyisége beszámíthat egy
másik részt vevő tagállam megújulóenergia-részarányába, feltéve
hogy az érintett tagállam: a) a megújuló forrásokból előállított energia
egy meghatározott mennyiségét statisztikai átruházás keretében egy
másik tagállamra ruházza a 8. cikkel összhangban; vagy b) a részt vevő
tagállamok beleegyezésével olyan elosztási szabályt állapít meg, amely
alapján az érintett tagállamok között elosztható a megújuló forrásokból
előállított energiamennyiség. Az első albekezdés b) pontjában említett
elosztási szabályról a Bizottságot legkésőbb a szabály hatálybalépése
első évének végét követő három hónappal tájékoztatni kell.
Az (1) bekezdés második albekezdése szerinti értesítést kibocsátó
tagállamok minden egyes év végét követő három hónapon belül
értesítő levelet adnak ki, amely tartalmazza az adott évben megújuló
forrásokból előállított villamos energia, illetve hő- vagy hűtőenergia
azon teljes mennyiségét, amelyre az elosztási szabály alkalmazandó.
legkésőbb a szabály hatálybalépése
első évének végét követő három
hónapon belül, majd ezt követően
évente
energiapolitikáért felelős miniszter
16.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
30. cikk (3) bekezdéseA tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására,
hogy a gazdasági szereplők megbízható információkat nyújtsanak be
mind az Unión belül előállított, mind a behozott bioüzemanyagok,
folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított üzemanyagok,
nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló forrásokból
származó, közlekedési célú üzemanyagok és a széntartalom
újrahasznosításával nyert üzemanyagok a 25. cikk (2) bekezdésében
foglalt és annak alapján elfogadott üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítási küszöbértékeknek való, valamint a 29. cikk (2)-(7) és
(10) bekezdésében megállapított fenntarthatósági és üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelésére
vonatkozóan, továbbá hogy a gazdasági szereplők kérésre bocsássák
az adott tagállam rendelkezésére az információk előállításához
felhasznált adatokat. A tagállamok előírják a gazdasági szereplők
számára, hogy az általuk benyújtott információk tekintetében
biztosítsanak megfelelő független auditot, és mellékeljék az audit
elvégzésével kapcsolatos bizonyítékokat. A 29. cikk (6) bekezdés
a) pontjának és a 29. cikk (7) bekezdés a) pontjának való megfelelés
érdekében az erdei biomassza első gyűjtőpontjáig az első vagy
a második fél általi audit is igénybe vehető. Az audit során meg
kell vizsgálni, hogy a gazdasági szereplők által használt rendszerek
a pontosság, a megbízhatóság és a csalásbiztosság tekintetében
megfelelnek-e az előírásoknak, ideértve annak ellenőrzését is, hogy
nem módosítottak-e szándékosan, illetve nem távolítottak-e el
anyagokat azért, hogy a szállítmány vagy annak egy része hulladékká
vagy maradékanyaggá váljon. Értékelni kell továbbá a mintavétel
gyakoriságát és módszerét, és az adatok megbízhatóságát. A tagállamok
összesített formában benyújtják a Bizottság részére az e bekezdés első
albekezdésében említett adatokat. Ezen adatokat a Bizottság
az (EU) 2018/1999 rendelet 28. cikkében említett elektronikus
jelentéstételi platformon összefoglalva, a kereskedelmi szempontból
érzékeny adatok titkosságának megőrzésével közzéteszi.
az összesítés elkészülte után a lehető
leghamarabb
energiapolitikáért felelős miniszter
17.Az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2018/2001
irányelve (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból
előállított energia
használatának előmozdításáról
31. cikk (2) bekezdéseA tagállamok jelentéseket nyújthatnak be a Bizottságnak
az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban
a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájában (a továbbiakban:
NUTS) 2. szintű vagy annál részletesebb felbontású NUTS-szinthez
tartozó, a területükön található földterületeken a mezőgazdasági
nyersanyagok termesztéséből származó üvegházhatású gázkibocsátás
jellemző mértékéről. E jelentésekhez csatolni kell a kibocsátások
szintjének kiszámításához alkalmazott módszer és adatforrások
ismertetését. E módszernek figyelembe kell vennie a talaj jellemzőit,
az éghajlatot és a várt nyersanyaghozamokat.
energiapolitikáért felelős miniszter
18.A Bizottság
(EU) 1113/2014/EU
végrehajtási rendelete
a 256/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet
3. és 5. cikke szerinti adatközlés
formájáról és egyéb technikai
részleteiről, valamint
a 2386/96/EK és
a 833/2010/EU,
Euratom bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1. cikkAz 1113/2014 végrehajtási rendelet 1. cikkében foglalt értesítések formai
követelményeit határozza meg.
Az első jelentéstételi évben 2015.
július 31. napjáig, majd ezt követően
kétévente közlik.
- Adatgyűjtés villamosenergia,
kőolaj és földgáz esetében: Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal; Adatgyűjtés bioüzemanyag
esetében: Nemzeti Adó- és
Vámhivatal összegyűjti, és a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal részére továbbítja;
- Adatgyűjtés szén-dioxid esetében:
bányafelügyelet összegyűjti, és
a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére
továbbítja
- Az összegyűjtött adatokat a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal megküldi a Bizottság részére
19.Az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/1952
rendelete (2016. október 26.)
a földgáz- és villamosenergia-
árakra vonatkozó európai
statisztikáról és
a 2008/92/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről
1-7. cikk, valamint I. és
II. melléklet
A tagállam egy független statisztikai szerve a rendeletben foglaltak
szerint adatokat állít össze a földgáz- és a villamosenergia-
árakról, a hálózati költségekkel, adókkal, díjakkal, illetékekkel és
terhekkel kapcsolatos összetevőkről és fogyasztási mennyiségekről,
majd a rendeletben foglaltak szerint benyújtja az Eurostathoz.
A rendelet 5. cikk (3) bekezdése
szerinti referencia-időszakokat
követő három hónapon belül
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal
20.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
6. cikk (2) bekezdéseAz egyes tagállamok minden év március 15-ig megküldik a Bizottságnak
a tárolt készletek (1) bekezdésben említett jegyzékének összesítő
másolatát, amelynek tartalmaznia kell legalább a jegyzékben szereplő
biztonsági készletek mennyiségét és jellegét a megelőző naptári év
utolsó napjára vonatkozóan.
minden év március 15-igenergiapolitikáért felelős miniszter
21.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
6. cikk (3) bekezdéseA tagállamok a Bizottság kérésétől számított tizenöt napon belül
megküldik a Bizottságnak a jegyzék teljes másolatát, amelyből
mindazonáltal visszatarthatók a készletek helyére vonatkozó érzékeny
adatok. Ezen kérést azon időpontot követő öt évig lehet előterjeszteni,
amelyre a kért adatok vonatkoznak, és a kérelem nem vonatkozhat
a 2013. január 1-jét megelőző bármely időszakot érintő adatokra.
a Bizottság kérésétől számított 15
napon belül
energiapolitikáért felelős miniszter
22.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
9. cikk (4) bekezdéseA különleges készletek tárolásáról döntő tagállam értesíti a Bizottságot
arról, hogy milyen mennyiségben vállalja az egyes készletek tárolását,
valamint a vállalás időtartamát, amelynek legalább egy évnek kell lennie
döntést követőenenergiapolitikáért felelős miniszter
23.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
9. cikk (5) bekezdéseAzok a tagállamok, amelyek tekintetében kevesebb, mint 30 napnak
megfelelő különleges készletet tárolnak, éves jelentést készítenek,
amely elemzi, hogy a tagállam nemzeti hatóságai milyen intézkedéseket
tettek a biztonsági készletek 5. cikkben említett rendelkezésre állásának
és fizikai hozzáférhetőségének biztosítására és ellenőrzésére, és
ugyanebben a jelentésben dokumentálják, hogy milyen intézkedéseket
tettek annak lehetővé tételére, hogy a tagállam ellenőrizni tudja
a készleteknek a kőolajellátás súlyos zavara esetén történő
felhasználását. Ezt a jelentést a vonatkozó naptári év első hónapjának
végéig kell közölni a Bizottsággal.
vonatkozó naptári év január 31-igenergiapolitikáért felelős miniszter
24.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
10. cikk (1) bekezdéseMinden tagállam részletes és folyamatosan naprakésszé tett jegyzéket
vezet a területén tárolt valamennyi különleges készletről. Ez a jegyzék
különösen azokat az adatokat tartalmazza, amelyek lehetővé teszik
a szóban forgó készletek pontos helyének meghatározását.
Ezenkívül a tagállamok a Bizottságnak kérésre 15 napon belül megküldik
a jegyzék másolatát. E másolatból visszatarthatók a készletek helyére
vonatkozó különleges adatok. A jegyzékmásolatok megküldését azon
évet követő öt évig lehet kérni, amelyre a kért adatok vonatkoznak.
a Bizottság kérésétől számított 15
napon belül
energiapolitikáért felelős miniszter
25.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
12. cikk (1) bekezdéseA tagállamok a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően statisztikai
kimutatásokat készítenek a 3. cikk alapján tárolandó készletek
mennyiségéről, és benyújtják azokat a Bizottsághoz.
hónapot követő 55 napMagyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
26.A Tanács 2009/119/EK
irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
13. cikk (1) bekezdéseAz érintett tagállamok minden terméktípus tekintetében statisztikai
kimutatást készítenek az adott naptári hónap utolsó napján tárolt
különleges készletekről, amelyben megjelölik a készletek mennyiségét
és azt, hogy ez a referenciaév átlagos fogyasztásában kifejezve mennyi
napnak felel meg; a kimutatásokat benyújtják a Bizottságnak.
azon hónapot követő hónap,
amelyről az adatszolgáltatás szól
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
27.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
13. cikk (2) bekezdéseAz egyes érintett tagállamok a 9. cikk (4) bekezdése szerint
meghatározott terméktípusonként kimutatást készítenek a saját
területükön az adott naptári hónap utolsó napján tárolt, de más
tagállamok vagy CSE-k tulajdonában lévő különleges készletekről is;
a kimutatásokat közlik a Bizottsággal.
azon hónapot követő hónap,
amelyről az adatszolgáltatás szól
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
28.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
14. cikk (1) bekezdéseA tagállamok közlik a Bizottsággal a területükön tárolt kereskedelmi
készletek mennyiségéről havonta készített statisztikai kimutatásokat.
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
29.A Tanács
2009/119/EK irányelve
(2009. szeptember 14.)
a tagállamok minimális
kőolaj- és/vagy kőolajtermék-
készletezési kötelezettségéről
20. cikk (2) bekezdéseA tagállamok folyamatosan gondoskodnak az ellátás súlyos zavara
esetén végrehajtandó beavatkozási tervekről rendelkezésre állásáról,
és előkészítik azokat a szervezési intézkedéseket, amelyeket
az említett tervek végrehajtásához meg kell hozni. A Bizottság kérésére
haladéktalanul tájékoztatják beavatkozási terveikről és a tervekhez
kapcsolódó szervezési rendelkezésekről.
a Bizottság kérését követően
haladéktalanul
energiapolitikáért felelős miniszter
30.A Tanács
1999/280/EK határozata
(1999. április 22.) a kőolaj
beszerzési költségeivel
és a kőolajtermékek
fogyasztói árával kapcsolatos
információcsere és konzultáció
közösségi eljárásáról
1. és 3. cikkA tagállamok a 3. cikkben meghatározott módon közlik a Bizottsággal
a kőolaj CIF beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói
áraival kapcsolatos információkat, azaz;
a) havi kőolaj beszerzési CIF-költségeket, a tárgyhónap végét követő
hónapban;
b) a kőolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden adót
magában foglaló, minden hónap 15. napján érvényes fogyasztói árát,
a tárgyhónap 15. napját követő harminc napon belül.
A jelenlegi adatgyűjtési rendszer alapján a tagállamok továbbra is közlik
a Bizottsággal a kőolajtermékek vám- és adómentes, minden hétfőn
érvényes fogyasztói árát, legkésőbb a következő napon déli 12 óráig.
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
31.A Tanács
2964/95/EK rendelete
(1995. december 20.)
a kőolaj importja és szállítása
közösségi nyilvántartásának
bevezetéséről
2. cikkA tagállamok kötelesek az 1. cikkben említett információk alapján
- kőolaj importjára vagy kőolaj szállítmány fogadására vonatkozó
adatok - a Bizottság számára rendszeresen továbbítani ezeket
az információkat.
rendszeres időközönkéntMagyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
32.Az Európai Parlament és
a Tanács 2012/27/EU irányelve
(2012. október 25.)
az energiahatékonyságról,
a 2009/125/EK és
a 2010/30/EU irányelv
módosításáról, valamint
a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről
14. cikk (1) bekezdéseA tagállamok 2015. december 31-ig elvégzik a nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermelés és a hatékony távfűtés/távhűtés megvalósíthatósági
potenciáljának átfogó értékelését, amely értékelés tartalmazza
a VIII. mellékletben előírt információkat, és erről értesítik a Bizottságot.
Amennyiben már végeztek ilyen értékelést, erről értesítik a Bizottságot.
A Bizottság kérésére az értékelést ötévente naprakésszé kell tenni és
erről a Bizottságot értesíteni kell. A Bizottságnak az erre vonatkozó
kérését a határidő lejárta előtt legalább egy évvel kell megtennie.
első alkalommal
2015. december 31-ig,
majd ezt követően ötévente
energiapolitikáért felelős miniszter
33.Az Európai Parlament és
a Tanács 2012/27/EU irányelve
(2012. október 25.)
az energiahatékonyságról,
a 2009/125/EK és
a 2010/30/EU irányelv
módosításáról, valamint
a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről
24. cikk (6) bekezdéseA tagállamok minden évben április 30-ig benyújtják a Bizottságnak
a nagy és kis hatásfokú kapcsolt energiatermelésen keresztüli nemzeti
villamosenergia- és hőtermelésről és annak a teljes
hő- és villamosenergia-termeléshez viszonyított arányáról szóló,
az I. mellékletben bemutatott módszertan szerint elkészített
statisztikákat. Ezenfelül éves statisztikai jelentést nyújtanak be a kapcsolt
energiatermelésből származó hő- és villamosenergia-kapacitásról és
a kapcsolt energiatermeléshez használt tüzelőanyagokról, valamint
a távfűtés/távhűtés-előállításról és -kapacitásról, a teljes
hő- és villamosenergia-termelés és -kapacitás arányában. A tagállamok
a II. mellékletben ismertetett módszer szerinti statisztikai jelentést
nyújtanak be a kapcsolt energiatermeléssel elért primerenergia-
megtakarításról is.
évente, április 30-igMagyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal
34.Az Európai Parlament és
a Tanács 94/22/EK irányelve
(1994. május 30.)
a szénhidrogének
kutatására, feltárására és
kitermelésére vonatkozó
engedélyek megadásának és
felhasználásának feltételeiről
8. cikk (1) bekezdéseA tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot mindazokról
az általános jellegű nehézségekről, amelyekkel a vállalkozások
de jure vagy de facto szemben találják magukat harmadik országokban
szénhidrogének kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez való
hozzájárulás vagy ilyen tevékenységük gyakorlása során, és amelyekre
felhívták a figyelmüket.
rendszeresenbányafelügyelet
35.A Tanács 2010. december 10-i
2010/787/EU határozata
a versenyképtelen szénbányák
bezárását elősegítő állami
támogatásról
7. cikk (4) bekezdéseBe kell jelenteni minden olyan támogatást, amelyet az üzleti év során
a határozat alapján Magyarország a szénipar számára kíván nyújtani.
Az előrelátható termelési költségek kiszámítására, és e költségeknek
a Bizottságnak bejelentett bezárási tervekkel való kapcsolatára
vonatkozó minden lényeges részletet be kell nyújtani a Bizottság
számára.
tárgyévet megelőző év
november 30. napjáig
európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter
36.A Tanács 2010. december 10-i
2010/787/EU határozata
a versenyképtelen szénbányák
bezárását elősegítő állami
támogatásról
7. cikk (5) bekezdéseTájékoztatni kell a Bizottságot az üzleti év alatt ténylegesen kifizetett
támogatás összegéről és annak kiszámításáról.
tárgyévet követő év
június 15. napjáig
európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter

"

2. melléklet a 620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(3.)- Talaj szervesanyag-tartalma.
- Szén-dioxid produkció.
- Összes nitrogén tartalom; nitrát-nitrit tartalom.
- Felhasznált mennyiség (t).
- Kijuttatással érintett terület (ha).
- Trágyatárolásra, feldolgozásra és kijuttatásra, valamint a legeltetésre vonatkozó adatok.
A trágyatermelésre vonatkozó adatok állatfajonként és tartásmódonként.

Tartalomjegyzék