Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről[1]

E törvény célja, hogy

- megállapítsa a helyi önkormányzati feladat- és hatáskörbe, a helyi önkormányzat szervei államigazgatási feladat- és hatáskörébe, továbbá a köztársasági megbízott, valamint a centrális alárendeltségű állami szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket;

- törvényi szinten szabályozza az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító alacsonyabb szintű jogszabályi rendelkezéseket, törvénnyel új feladatokat és hatásköröket állapítson meg;

- elvégezze az indokolt anyagi és eljárásjogi, valamint szervezetirányítási korszerűsítéseket.

I.

BELÜGYI IGAZGATÁS

[2]

1. §[3]

2. §[4]

[5]

3. §[6]

4. §[7]

5. §[8]

6. §[9]

7. §[10]

[11]

8. §[12]

[13]

9. §[14]

Tűz elleni védekezés és polgári védelem

10. §[15]

11. §[16]

12. §[17]

13. §[18]

14. §[19]

15. §[20]

16. §[21]

17. § (1)[22]

(2)[23]

Kommunális igazgatás

18. §[24] A köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével, kiürítésével, újrahasználatba vételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat gondoskodik.

19. §[25]

20. §[26] A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete látja el, külön jogszabály rendelkezésének megfelelően.

21. §[27] A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete gondoskodik, külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.

[28]

22. §[29]

23. §[30]

24. §[31]

25. §[32]

26. §[33]

27. §[34]

28. §[35]

29. §[36]

[37]

30. §[38]

31. §[39]

32. §[40]

33. §[41]

34. §[42]

35. §[43]

36. §[44]

37. §[45]

II.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÁS

38. §[46]

39. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestülete hatáskörébe tartozik:

a) az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek a települési önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvétele;

b)[47]

(2)[48] A helyi önkormányzat képviselőtestülete hatáskörébe tartozik a települési, vármegyei, fővárosi térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.

40. §[49]

41. §[50]

42. §[51]

III.[52]

43. §[53]

IV.[54]

44. §[55]

45. §[56]

46. §[57]

47. §[58]

48. §[59]

[60]

49. §[61]

50. §[62]

51. §[63]

52. §[64]

53. §[65]

54. §[66]

55. §[67]

56. §[68]

57. §[69]

58. §[70]

[71]

59. §[72]

[73]

60. §[74]

[75]

61. §[76]

62. §[77]

[78]

63. §[79]

[80]

64. §[81]

V.

IPARI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÁS

65. § (1)[82] A fővárosi, a vármegyei és vármegyei jogú városi önkormányzat közgyűlése előzetesen véleményezi a területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamosenergia korlátozás sorrendjének megállapítását.

(2)[83] A fővárosi, a vármegyei és megyei jogú városi önkormányzat közgyűlése a területfejlesztési koncepció alapján elkészítteti területe külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmányát.

(3)[84]

66. § A fővárosi, a vármegyei önkormányzat közgyűlése[85]

a) összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról;

b) véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról;

c) összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

67. § A helyi önkormányzat a piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez.

68. §[86] A külön jogszabályban meghatározott jegyző ellátja az üzletek működésével, nyitva tartásával és tevékenységének ellenőrzésével, valamint a telepengedélyezéssel és a telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat. A feladat- és hatáskört és a feladatellátás feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

69. §[87]

70. §[88]

71. §[89]

72. §[90]

73. §[91]

VI.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS

[92]

74. §[93]

75. §[94]

76. §[95]

77. §[96]

78. §[97]

79. §[98]

80. §[99]

81. §[100]

82. §[101]

83. §[102]

Környezet- és természetvédelem

84. §[103]

85. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik:

a)[104]

b)[105]

c)[106]

d)[107]

e)[108]

f)[109]

g)[110]

h)[111]

i) az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás.

(2)[112]

(3)[113] A jegyző környezet- és természetvédelmi - különösen a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel és a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos - feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben állapítja meg.

VII.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÁS

[114]

86. §[115]

87. §[116]

88. §[117]

89. §[118]

90. §[119]

91. §[120]

Közlekedés

92. § (1)[121]

(2)[122]

(3)[123]

(4)[124]

(5)[125]

(6)[126]

(7)[127]

(8)[128]

(9)[129]

(10)[130]

93. §[131]

94. §[132]

95. §[133]

VIII.

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI IGAZGATÁS

[134]

96. §[135]

97. §[136]

98. §[137]

99. §[138]

100. §[139]

101. §[140]

102. §[141]

103. §[142]

104. §[143]

105. §[144]

106. §[145]

Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenység, testnevelés és sport

107. §[146]

108. §[147]

109. § (1)[148] Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.

(2)[149] A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

(3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselőtestülete - szakvélemény kikérésével - védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.

110. §[150]

111. § (1)[151] A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat a képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés látja el.

(2)[152] A képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

112. §[153]

113. §[154] A fenntartó és a fővárosi közgyűlés jóváhagyja a vármegyei, fővárosi múzeumi szervezet éves munkatervét és költségvetési előirányzatát.

114. §[155]

115. § A helyi önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a megszűnt múzeuma anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény kijelölésével kapcsolatban.

116. § A helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése jóváhagyja az önkormányzati levéltár munkatervét, illetőleg beszámolóját.

117. §[156]

118. § A helyi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával kapcsolatban, illetve egyetértési jogot gyakorol a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban.

119. § A helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése a külön jogszabályban meghatározottak szerint határoz az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények elnevezéséről.

120. §[157] A helyi önkormányzat a tulajdonában levő kulturális javak, illetőleg levéltári anyag tekintetében a vagyon feletti rendelkezési jogát a külön jogszabályoknak a rendelkezési jog korlátozására irányuló szabályai szerint gyakorolhatja.

121. § A települési önkormányzat és a vármegye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen[158]

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;

b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;

c)[159]

122. §[160]

123. §[161]

124. §[162]

125. §[163]

126. §[164]

127. §[165]

128. §[166]

IX.

NÉPJÓLÉTI IGAZGATÁS

Az önkormányzatok kötelező egészségügyi, szociális alap- és többletfeladatai

129. §[167]

130. §[168]

131. §[169]

132. § (1)[170] A helyi önkormányzat a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények és szolgálatok, ellátási területe és az ellátási kötelezettségének terjedelme - ha az önkormányzatok eltérően nem állapodtak meg - azonos az Ötv. hatálybalépésekor fennállott ellátási területével és ellátási kötelezettségének terjedelmével.

(2)[171] Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján az eddigi ellátó intézmény ellátási területe és kötelezettsége csak a megállapodást követő év január 1-től csökkenthető. A megállapodásról az ellátást biztosító önkormányzatot és intézményt, valamint - amennyiben a feladat pénzellátását nem az önkormányzat biztosítja - a pénzellátást biztosító szervet legkésőbb szeptember 1-jéig kell tájékoztatni.

(3)[172]

(4)[173]

133. § A helyi önkormányzat képviselőtestületének (közgyűlésének) szociális és egészségügyi feladata és hatásköre:

a) évente megállapítja a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő előirányzatot;

b) dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről;

c) évente megállapítja a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő előirányzatot;

d)[174]

e)[175]

134. §[176]

135. § A települési képviselőtestület szociális, egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai:

a)[177]

b)[178]

c)[179]

d)[180]

e)[181]

f)[182]

g)[183]

h)[184]

i)[185]

j)[186]

k)[187]

l)[188]

m)[189]

n)[190]

o) megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végző díjazását;

p)[191]

r)[192]

s)[193]

t)[194]

136. §[195]

137. §[196]

X.

PÉNZÜGYIGAZGATÁS

138. § (1) A képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre:

a) meghatározza a helyi önkormányzat gazdasági programját;

b) megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket;

c) dönt az általános- és céltartalékok felhasználásáról;

d) rendeletet alkot az önkormányzat költségvetésének módosításáról;

e) dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról;

f) dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről;

g) meghatározott időszakonként áttekinti az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;

h) dönt a címzett, illetve céltámogatások igényléséről;

i) dönt a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról;

j) elfogadja az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait;

k) elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását;

l) megalkotja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet;

m) dönt a menetrendszerinti személyszállítás (autóbusz, villamos, fogaskerekű, trolibusz, metró, földalatti) és a helyi érdekű vasút díjairól, figyelemmel a szociálpolitikai jellegű utazási kedvezményekről szóló jogszabályi rendelkezésekre;

n) dönt a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások béréről, az 1989. január 1. előtt keletkezett és az ártörvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított, egyéb tulajdonban lévő lakások béréről és a nem fegyveres testület kezelésében lévő ingatlanon létesített fegyveres testületi szolgálati lakások béréről;

o) dönt az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítési feltételeiről;

p) dönt mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket nem helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet;

r) dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről.

(2) A képviselőtestület adóügyi feladata és hatásköre:

a) megállapítja - a jogszabály keretei között - közművesítési fokonként a telekadó tételeket;

b) mellőzheti a telekadó tételek megállapítását a nem fejlődő települések (településrészek) esetében;

c) megállapítja a magánszemélyek földadójának tételeit az országos adótételek alsó és felső határa között;

d) a magánszemélyek földadójának tételeit az átlagosnál kedvezőbb gazdasági adottságok esetén az országos adótételek felső határánál legfeljebb 30%-kal magasabb mértékben határozza meg;

e) elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizottságot hoz létre;

f) meghatározza a házadóban az alapadót növelő és csökkentő tényezőket, valamint az övezeti besorolást;

g) megállapítja a nem lakás céljára szolgáló építmények adójában az övezeti besorolást, valamint az alapadót növelő és csökkentő körülményeket.

h)[197] megállapítja - a gépjárműadóról szóló törvény keretei között - a belföldi gépjárműadó tételeit.

(3) A települési önkormányzat képviselőtestülete:

a) helyi adókat vezethet be;

b) meghatározza a helyi adó illetékességi területén történő bevezetésének időpontját és időtartamát határozott vagy határozatlan időre;

c)[198] megállapítja - a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő-képességéhez igazodóan a helyi adókról szóló törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel - a működési területén bevezetett helyi adók mértékét;

d) döntése szerint bővíti a helyi adókról szóló törvényben megfogalmazott mentességi és kedvezményi szabályokat;

e)[199] meghatározza - a helyi adókról, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvények keretei között - illetékességi területén a helyi adózás részletes szabályait;

f) építmény- és telekadó bevezetése esetén meghatározza az adóalap megállapításának módját;

g) a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást;

h) tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről;

i)[200]

139. § (1) A polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre:

a)[201] a képviselőtestület elé terjeszti a gazdaság programtervezetét, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét;

b) gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról;

c) tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről;

d) a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat;

e) a képviselőtestület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást);

f) szükség esetén a képviselőtestület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét.

(2) A polgármester

a) a helyi önkormányzat öröklési, illetve a vagyonról történő lemondás esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről;

b)[202] az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

140. § (1) A jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre:

a)[203] elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét;

b) a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára;

c)[204]

d) az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyedéves és éves információt szolgáltat;

e) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését;

f) ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai irányítását a képviselőtestület felhatalmazása alapján;

g) az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról;

h)[205] elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek keretében elszámol a feladatalapú támogatásokkal;

i) szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét;

j) részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról;

k)[206]

(2) A jegyző adóügyi feladata és hatásköre:

a) biztosítja a hatáskörébe utalt a helyi és a központi adójogszabályok területén való érvényesítését;

b) előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselőtestületi rendeletalkotást, így a - képviselőtestület döntése alapján bevezetendő - helyi adórendeletet;

c) biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselőtestület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását;

d) külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt;

e) intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, megkeresésre környezettanulmányt készít;

f) előkészíti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket;

g) határozata és egyéb intézkedése elleni fellebbezéseket - ha döntését saját hatáskörében nem módosítja, vagy nem vonja vissza - felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez;

h) az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki;

i) tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól;

j) ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét;

k) működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat;

l) az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart;

m) az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést;

n) felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére;

o) megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra;

p) adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról;

r) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az - a behajtáshoz való jog elévülésén belül - végrehajthatóvá válik;

s) vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adóügyi feladatok ellátásához szükséges első fokú hatósági jogkörben a település jegyzője jár el.

141. §[207]

142. §[208]

143. §[209]

144. §[210]

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

145. § (1) E törvényben meghatározott kötelező közszolgáltatást szolgáló - az Ötv. 107. § (2) bekezdés alapján önkormányzati tulajdonba került - vagyont (vagyonrészt) a közszolgáltatásra kötelezett önkormányzat részére a vagyon eredeti rendeltetésének megfelelő használatra kell átadni, ha a tulajdonos önkormányzat a törvényben más önkormányzat részére kötelezően előírt közszolgáltatást önként nem vállalja.

(2) Ha a körzeti közszolgáltatást nyújtó - az Ötv. 107. § alapján önkormányzati tulajdonba került - intézmény tulajdonosa a körzeti feladat ellátását nem vállalja, az intézmény vagyonát köteles használatra a feladat ellátására vállalkozó önkormányzatnak, illetve más szervnek átadni.

(3)[211] Az Ötv. 107. § alapján önkormányzati tulajdonban lévő azt a vagyont (vagyonrészt), amely nem saját részére törvényben meghatározott feladat, vagy nem a polgármester, a jegyző, számára törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladat, hatáskör gyakorlását szolgálja - ha az más szerv jogszabályban előírt feladatának ellátásához szükséges - a miniszter vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kezdeményezésére a feladatot ellátó szerv használatába kell átadni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésen alapuló használat térítésmentes.

(5)[212] Az ingatlan vagyonnak és az Ötv. 107. § (1) bekezdésének d) pontjában említett intézmények ingó vagyonának használatra való átadásáról - vita esetén - a fővárosi és vármegyei kormányhivatal dönt.

146. § Ahol jogszabály a "községi, nagyközségi" megjelölést használt, azon egységesen a "község" megjelölést kell érteni.

147. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2)[213]

148. §[214] Az önkormányzati képviselő-testület hatósági feladatokat ellátó szervei, feladataik ellátása céljából - külön törvény rendelkezései szerint - közvetlenül hozzáférnek a személy- és lakcímnyilvántartás rendszeréhez.

Lábjegyzetek:

[1] A köztársasági megbízotton a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni. Lásd 1994. évi LXIII. törvény 62. §-a (4) bekezdésének a) pontját. A törvényt az Országgyűlés az 1991. május 28-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. június 23.

[2] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LV. törvény 24. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1993.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LV. törvény 24. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1993.10.01.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[13] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXXI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.08.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 149. §-a. Hatálytalan 2016.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.09.01.

[24] Lásd a 10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM együttes rendeletet.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXLIII. törvény 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[26] Lásd 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendeletet és a 2/1985. (II. 16.) EüM-ÉVM együttes rendeletet.

[27] Lásd az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletet.

[28] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 5. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[37] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § k) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § k) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § k) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXIX. törvény 168. § k) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LV. törvény 80. § f) pontja. Hatálytalan 1994.07.27.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCI. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1996.07.01.

[48] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XXXV. törvény 64. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2000.08.16.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CX. törvény 6. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CX. törvény 6. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXII. törvény 203. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1992.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[60] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[71] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[73] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[75] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi LXXXV. törvény 64. § a) pontja. Hatálytalan 2000.03.01.

[78] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XXXII. törvény 51. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1993.04.15.

[80] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LIII. törvény 308. §-a. Hatálytalan 1994.09.01.

[82] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 2. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[83] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 2. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[85] A nyitó szövegrészt módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[86] Beiktatta a 2012. évi XCIII. törvény 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi VLV. törvény 54. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 1998.03.01.

[90] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi VLV. törvény 54. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 1998.03.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXIV. törvény 10. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.06.01.

[92] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXIX. törvény 3. § b) pontja. Hatálytalan 2001.02.18.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXIX. törvény 3. § b) pontja. Hatálytalan 2001.02.18.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCXXX. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2016.01.05.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCXXX. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2016.01.05.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCXXX. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2016.01.05.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXIX. törvény 3. § b) pontja. Hatálytalan 2001.02.18.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXIX. törvény 3. § b) pontja. Hatálytalan 2001.02.18.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXIX. törvény 3. § b) pontja. Hatálytalan 2001.02.18.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[113] Megállapította a 2012. évi XCIII. törvény 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[114] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[115] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[116] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[118] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[120] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[134] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[135] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[136] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[137] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[138] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[139] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[140] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[141] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[142] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[143] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[144] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[145] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.09.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[148] Megállapította a 2010. évi XLVIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2010.07.01.

[149] Megállapította a 2010. évi XLVIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2010.07.01.

[150] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LXIV. törvény 41. § a) pontja. Hatálytalan 1996.08.02.

[151] Módosította az 1996. évi LXIV. törvény 41. § a) pontja. Hatályos 1996.08.02.

[152] Módosította az 1996. évi LXIV. törvény 41. § a) pontja. Hatályos 1996.08.02.

[153] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[154] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[157] Módosította az 1997. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[158] A nyitó szövegrészt módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 3. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[159] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LXIV. törvény 41. § a) pontja. Hatálytalan 1996.08.02.

[160] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[162] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[164] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[165] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[166] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[167] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[168] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XXXI. törvény 163. § b) pontja Hatálytalan 1997.11.01.

[169] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[170] Módosította az 1995. évi XLVIII. törvény 127. § -a. Hatályos 1995.06.30.

[171] Megállapította az 1995. évi XLVIII. törvény 126. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.06.30.

[172] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[173] Megsemmisítette a 77/1995. (XII. 21.) AB határozat. Hatálytalan 1996.06.30.

[174] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[175] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XLVIII. törvény 127. § -a. Hatálytalan 1995.06.30.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[177] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXVIII. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[178] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXVIII. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[179] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXVIII. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[180] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXVIII. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[181] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXXVIII. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[182] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[183] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[184] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[185] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. §-a. Hatálytalan 1993.02.26.

[186] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. §-a. Hatálytalan 1993.02.26.

[187] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[188] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[189] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[190] Módosította az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 1994.12.11.

[191] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XXXI. törvény 163. § b) pontja Hatálytalan 1997.11.01.

[192] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XXXI. törvény 163. § b) pontja Hatálytalan 1997.11.01.

[193] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XXXI. törvény 163. § b) pontja Hatálytalan 1997.11.01.

[194] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi III. törvény 140. § -a. Hatálytalan 1993.02.26.

[195] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CLIV. törvény 246. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[196] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[197] Beiktatta az 1995. évi XCVIII. törvény 16. § -a. Hatályos 1995.11.30.

[198] Lásd az 1990. évi C. törvényt.

[199] Módosította a 2017. évi CLIX. törvény 26. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[200] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXXIV. törvény 165. § -a. Hatálytalan 2002.01.01.

[201] Módosította a 2021. évi LXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatályos 2021.07.02.

[202] Módosította a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2004.05.01.

[203] Módosította a 2021. évi LXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdés 2. pontja. Hatályos 2021.07.02.

[204] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2021.07.02.

[205] Módosította a 2021. évi LXXXIX. törvény 3. §-a. Hatályos 2021.07.02.

[206] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2021.07.02.

[207] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LXXXVI. törvény 39. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[208] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi LXXXVI. törvény 39. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[209] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 74. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[210] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[211] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[212] Módosította a 2022. évi XXII. törvény 31. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[213] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 130. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[214] Beiktatta a 2012. évi XCIII. törvény 15. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék