32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím, a 15. és a 17. §, valamint a 2-4. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 14. § (1) bekezdése és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 14. § (2) bekezdése és a 7. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 14. § (3) bekezdése és a 8. melléklet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

1. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 20/R. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó engedélyező hatóság bevétele. A (3) bekezdés a) pontjában foglalt díj 46%-a a GYEMSZI, 54%-a az ETT TUKEB bevétele. A (3) bekezdés b) pontjában foglalt engedélyezésért és a vizsgálati terv lényeges módosítása engedélyezéséért befizetett díj 80%-a az ETT TUKEB, 20%-a az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) bevétele. A (3) bekezdés a) pontjában említett módosítás díja az eljáró engedélyező hatóságok között egyenlő arányban oszlik meg."

2. § Az R1. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet módosítása

3. § A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának engedélyezésére kizárólag a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti átmeneti rendszer keretében terjed ki."

4. § Az R2. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az e rendeletben használt fogalmakra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni."

5. § (1) Az R2. 3. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Biocid termék engedélyezésének szabályai"

(2) Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A biocid termék - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) által kiadott engedély alapján hozható forgalomba és használható fel."

6. § (1) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az e rendelet szerint nem engedélyköteles biocid terméket a gyártó vagy a Magyarország területére importáló a méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül bejelenti az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek (a továbbiakban: OKBI). Ha a biocid termék e rendelet szerint csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését a benne található hatóanyag vagy hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának az időpontjáig csak érvényes és hatályos engedély birtokában lehet megtenni. A biocid terméknyilvántartásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke szerinti bizalmas adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton a 10. számú melléklet szerinti tartalommal, az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés adatainak változását az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával szintén jelenteni kell. A bejelentés fogadásáról - ha az e rendelet szerint nem engedélyköteles termékre vonatkozik - az OKBI 15 napon belül visszaigazolást küld. Ha a biocid termék e rendelet alapján csak engedély birtokában forgalmazható, a termék OKBI felé történő bejelentését a benyújtott engedélykérelem kedvező elbírálását követően az OTH elvégzi."

(2) Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A 8. számú melléklet 1. alcím 1. pontja szerint irtószernek minősülő biocid termék az OTH által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. Az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) az OTH engedélyezési eljárásában szakértőként jár el. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OEK - előzetesen beszerzett - szakvéleményét. A kérelemnek a 9. számú melléklet 2. pontja szerinti, az OEK szakértői szakvéleményezéséhez szükséges adatokat kell tartalmaznia. (2) Az irtószerekre vonatkozó különleges előírásokat a 8. számú melléklet tartalmazza."

(3) Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, továbbá a vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az OTH által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) az OTH engedélyezési eljárásában szakértőként jár el. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OKI - előzetesen beszerzett - szakvéleményét. A kérelemnek a 9. számú melléklet 1. pontja szerinti, az OKI szakértői szakvéleményezéséhez szükséges adatokat kell tartalmaznia.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszerek engedélyezési eljárásában szakértőként az OKI és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) vesz részt. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OKI, valamint a NÉBIH - előzetesen beszerzett, a 9. számú melléklet 1. pontja szerinti adatok alapján kialakított - szakvéleményét.

(3) A (4) és az (5) bekezdésben felsorolt biocid termékek az OTH által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az OEK az OTH engedélyezési eljárásában szakértőként jár el. A (4) bekezdés szerinti és az (5) bekezdés szerinti fertőtlenítőszerek engedélyezése iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OEK - a 9. számú melléklet 3. pontja szerinti adatok alapján kialakított - szakvéleményét. A (4) bekezdés c) pontjában foglalt felület-fertőtlenítőszerek engedélyezésére irányuló eljárásban a NÉBIH is szakértőként vesz részt. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja NÉBIH - a 9. számú melléklet 3. pontja szerinti adatok alapján kialakított - szakvéleményét.

(4) A (3) bekezdés szerint kell engedélyezni a következő biocid termékeket:

a) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 1. terméktípusba tartozó, humán-egészségügyi biocid termékeket,

b) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 2. terméktípusba tartozó, közegészségügyi és nem lakossági célra szolgáló biocid termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül nem érintkező levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére szolgáló termékeket,

c) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3. terméktípusba tartozó szerek közül azon fertőtlenítőszereket, amelyeket állatok elhelyezési, tartási vagy szállítási környezetében alkalmaznak felületek, berendezések és szállítóeszközök felületeinek a fertőtlenítésére, és azok a felhasználás során az állatok testfelületével közvetlen érintkezésbe nem kerülnek.

(5) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 2. terméktípusba tartozó, azonban kizárólag lakossági felhasználás céljára szolgáló biocid termékek közül az élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül nem érintkező levegő, felületek, szerkezeti anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére szolgáló termékeket a (3) bekezdés szerint kell engedélyezni. Az engedély iránti kérelemnek a 9. számú melléklet 3/a. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia."

(4) Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 4. terméktípusba tartozó termékek az OTH által kiadott engedély birtokában hozhatók forgalomba. Az OTH engedélyezési eljárásában az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) szakértőként jár el. Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja az OÉTI - előzetesen beszerzett - szakvéleményét. A kérelemnek a 9. számú melléklet 4. pontja szerinti, az OÉTI szakértői szakvéleményezéséhez szükséges adatokat kell tartalmaznia."

(5) Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3., 18. és 19. terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékekről szóló rendelet szerinti állategészségügyi biocid termék forgalomba hozatalát - azok valamennyi hatóanyaga jóváhagyásának napjáig - a NÉBIH engedélyezi és határozatát közli az OTH-val is.

(2) Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 3., 4., 5., 18. és 19. terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékekről szóló rendelet szerint állategészségügyi biocidnak nem minősülő termék felhasználhatóságával összefüggő határozatát az OTH a NÉBIH-hel is közli."

(6) Az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A 6. § és a 7. § a biocid termék hatóanyagának jóváhagyása napjáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig alkalmazható.

(2) Ha az 1451/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján valamely biocid termék hatóanyaga nem kerül jóváhagyásra, a termék az 1451/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti határidőig, vagy a Bizottság elutasító határozatában ettől eltérően megállapított határidőig forgalmazható. Az engedélyező hatóság - az OTH vagy a NÉBIH - ezen határidőig az érintett termék engedélyét visszavonja."

7. § (1) Az R2. 10. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Biocid termékek előállítása, csomagolása és feliratozása"

(2) Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A biocid termékek előállítása és csomagolása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:

a) azokat a termékeket, amelyek élelmiszerrel, állatok itatására szolgáló folyadékkal vagy takarmánnyal összetéveszthetők, úgy kell csomagolni, hogy az ilyen összetévesztés esélye a lehető legkisebb legyen,

b) a mindenki számára hozzáférhető termékeknek, ha azok élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal összetéveszthetők, olyan averzív hatású összetevőt vagy összetevőket kell tartalmazniuk, amely vagy amelyek a termék elfogyasztását megakadályozzák vagy az elfogyasztás veszélyére a fogyasztó figyelmét egyértelműen felhívják.

(2) A biocid termék felirata nem túlozhatja el a termék hatását, és nem tartalmazhatja a "kis kockázattal járó biocid termék", a "nem mérgező", az "ártalmatlan", valamint a tartalmukban ezekkel megegyező vagy hasonló következtetés levonására alkalmas más jelzéseket. Ezen túlmenően a címkének - a b) pont tekintetében az e rendelet szerint engedélyezett biocid termék esetében - egyértelműen, magyar nyelven, jól olvashatóan és eltávolíthatatlan módon tartalmaznia kell:

a) valamennyi hatóanyag azonosítását és mérhető egységekben kifejezett koncentrációját,

b) az OTH által a biocid terméknek adott engedélyezési számot,

c) a készítmény terméktípusát és formulációjának típusát,

d) azokat az alkalmazásokat, amelyekre a biocid terméket engedélyezték, vagy - az e rendelet szerinti engedély kiadásáig jogszerűen forgalmazható biocid termék esetén - amelyekre forgalomba hozták,

e) a használati utasítást és mérhető egységekben kifejezett adagolási arányt - engedélyezett biocid termék esetén az engedélyben szereplő - minden egyes felhasználáshoz,

f) a valószínűsíthető közvetett vagy közvetlen káros mellékhatások jellegét és az elsősegély-nyújtási rendelkezést,

g) ha tájékoztatót mellékelnek, akkor a "Használat előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást!" feliratot,

h) a biocid termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat, beleértve - ha indokolt -a csomagolás újrafelhasználásának tilalmát,

i) a gyártási tétel számát vagy jelzését, és a szokásos tárolási körülményekre vonatkozó lejárat idejét,

j) a biocid hatás kifejtéséhez szükséges időt, a biocid termék ismételt alkalmazásai között vagy az alkalmazás és a kezelt termék következő használata között betartandó várakozási időt, illetve azt az időt, amelyet követően ember (egyéni védőeszköz nélkül), illetve állat beléphet arra a területre, ahol a biocid terméket alkalmazták,

k) a szennyezés-mentesítés módjait és eszközeit, a kezelt terület szellőztetéséhez szükséges időtartamot, az alkalmazott berendezés megfelelő tisztításának részleteit, a felhasználás, tárolás, szállítás alatti óvintézkedéseket az emberek és az állatok expozíciójának megelőzése érdekében, különös tekintettel

ka) az egyéni védőeszközök használatára,

kb) a tűzvédelmi intézkedésekre,

kc) a helyiségekben található berendezések, bútorzat védelmére,

kd) az élelmiszerek és a takarmány eltávolítására

vonatkozóan,

l) a felhasználói kört, amelyre a biocid termék használatát korlátozták,

m) információt minden meghatározott környezeti veszélyről, különösen a nem célszervezetek védelmét és a víz szennyeződését érintően,

n) mikrobiológiai biocid termékek esetében a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségvédelméről szóló rendelet szerint előírt figyelmeztető jelet.

(3) Az engedély iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell a csomagolás, a felirat (címke) és a tájékoztatók mintáját vagy tervezetét. Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a biocid termék hatóanyaga gyártójának nevét, székhelye és telephelye címét.

(4) A biocid termékeken a feliratozás (címkézés), illetve a termékekhez csatolt tájékoztatás (használati utasítás) magyar nyelvű."

8. § Az R2. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően e rendelet szerint engedélyezett, vagy nem engedélyköteles, de jogszerűen forgalmazott biocid termék a Módr. hatálybalépése után az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy e rendelet szerint kiadott engedélyének (a továbbiakban: új engedély) kibocsátását követően az új engedélyben foglaltak szerint, de legfeljebb további 180 napig forgalmazható az új engedély kibocsátását közvetlenül megelőzően, jogszerűen alkalmazott címkével.

(2) Az (1) bekezdés a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő engedélyezési eljárásokban is alkalmazandó."

9. § Az R2. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet

a) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet,

b) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. címe és II. melléklete,

c) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

10. § (1) Az R2. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § Hatályát veszti az R2.

a) 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. és 29. §-át megelőző alcím,

b) 8/A. §-a, 11-29. §-a és 31. §-a,

c) 1. számú, 1/a) számú, 1/b) számú, 2/a) számú, 2/b) számú, 3/a) számú, 3/b) számú, 4/a) számú, 4/b) számú, 5. számú, 7/a) számú és 7/b) számú melléklete,

d) 9. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja.

3. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

12. § Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Étr.) 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ez a rendelet

a) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítőkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái listáinak tekintetében történő módosításáról szóló 2009. november 30-i 1170/2009/EK bizottsági rendelet,

b) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 953/2009/EK bizottsági rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló 2011. november 14-i 1161/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikke,

c) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható krómmal dúsított élesztő és az élelmiszerekhez hozzáadható króm(III)-laktát-trihidrát tekintetében történő módosításáról szóló 2014. február 7-i 119/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

13. § Az Étr. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

14. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

5. Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletekkel kapcsolatos rendelkezések

15. § (1) Nem lép hatályba

a) az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése és 1. melléklet 3-5. pontja,

b) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

(2) Hatályát veszti az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet.

(3) Hatályát veszti a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelet.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 15. § (2) bekezdése 2014. május 2-án lép hatályba.

(3) A 4. alcím és a 6-8. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 15. § (3) bekezdése 2014. október 2-án lép hatályba.

17. § Ez a rendelet

a) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható krómmal dúsított élesztő és az élelmiszerekhez hozzáadható króm(III)-laktát-trihidrát tekintetében történő módosításáról szóló 2014. február 7-i 119/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(IlletékességeA szerv megnevezéseSzámlaszám)
"
1. Az emberen végzett
orvostudományi kutatások, kivéve
a vizsgálati készítményekkel
végzett klinikai vizsgálatokat,
a gyógyszerekkel végzett
beavatkozással nem járó
vizsgálatokat, az orvostechnikai
eszközökkel végzett klinikai
vizsgálatokat és beavatkozással nem
járó vizsgálatokat, valamint
a 2-11. sorban meghatározott
eseteket
Egészségügyi Tudományos Tanács,
az Egészségügyi Tudományos
Tanács Bizottságai és Elnöksége
Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet
10032000-01490576-00000000

2. Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(IlletékességeA szerv megnevezéseSzámlaszám)
"
13. Orvostechnikai eszközzel
végzett klinikai vizsgálatok és
beavatkozással nem járó vizsgálatok
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal
10032000-00285788-00000000

2. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

Az R2. 8. számú melléklet 1. alcím 10. pontjában az "a "Johan Béla" " szövegrész helyébe az "az" szöveg lép.

3. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 9. számú melléklet 1. pontja a következő 1.3a. alponttal egészül ki:

"1.3a. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe"

2. Az R2. 9. számú melléklet 2. pontja a következő 2.4a. alponttal egészül ki:

"2.4a. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe"

3. Az R2. 9. számú melléklet 3. pontja a következő 3.1a. alponttal egészül ki:

"3.1a. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe"

4. Az R2. 9. számú melléklet 3/a. pontja a következő 1a. alponttal egészül ki:

"1a. A termék hatóanyaga vagy hatóanyagai gyártójának neve, székhelye és telephelye címe"

5. Az R2. 9. számú melléklet

a) 1. pont 1.15. alpontjában a "20. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "10. § (2) bekezdése" szöveg,

b) 3. pontjában a "31. § (5) bekezdés a)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "6. § (4) bekezdésében" szöveg,

c) 3/a. pontjában a "31. § (5a)" szövegrész helyébe a "6. § (5)" szöveg,

d) 3/a. pont 9. alpontjában

da) az "A gyártótól független, akkreditált" szövegrész helyébe az "Akkreditált" szöveg,

db) az "Euronorm szabvány" szövegrész helyébe az "Euronorm szabvány vagy azzal egyenértékű más módszer" szöveg,

e) 4. pontjában a "31. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe a "7. §-ban" szöveg,

f) 4. pont 4.10. alpontjában a "20. § (3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "10. § (2) bekezdésének" szöveg

lép.

4. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 10. számú melléklet 1. pont 1.4-1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.4. A biocid terméknek az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti besorolására vonatkozó adatok (főcsoport és terméktípus)

1.5. Ha több célra kívánja forgalmazni a biocid terméket, valamennyi terméktípus felsorolandó

1.6. Engedély száma (ha a termék engedélyköteles)

1.7. Hatóanyag vagy hatóanyagok megnevezése, gyártójának neve, székhelye és telephelye címe.

Megjegyzés: a hatóanyag nevét úgy kell megadni, ahogyan azt az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete szerinti jegyzék, vagy - ha a név ott nem szerepel - a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) tartalmazza. Ha a hatóanyag a fentiek közül egyik jegyzékben sem szerepel, akkor a hatóanyagnak a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti közhasználatú nevét kell megadni. Ha ilyen nincs, akkor az anyagot az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (IUPAC) szabályai szerinti kémiai megnevezéssel kell megjelölni."

2. Az R2. 10. számú melléklet 1. pont 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.10. A bejelentéshez az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint a Kbtv. szerint veszélyesnek minősülő biocid termékek esetében az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint elkészített biztonsági adatlapot csatolni kell."

5. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. Az Étr. 2. számú melléklet 2. pontja a következő 2.11.6. alponttal egészül ki:

"2.11.6. krómmal dúsított élesztő (7)"

2. Az Étr. 2. számú melléklet 3. pontja a következő 3.7. alponttal egészül ki:

"3.7. (7) Krómmal dúsított élesztő, melyet króm(III)-klorid - mint krómforrás - jelenlétében, Saccharomyces cerevisiae tenyészetben állítanak elő, és amely szárított, forgalmazott formában 230-300 mg/kg krómot tartalmaz. A króm(VI)-tartalom nem haladhatja meg a teljes krómtartalom 0,2%-át."

6. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat I.3.3. és I.3.4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I.3.3.Gyógyszertár működési engedélyezési eljárás66 000 Ft
I.3.4.Gyógyszertár működési engedélyének módosítása30 000 Ft

2. Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő I.3.6. és I.3.7. sorral egészül ki:

I.3.6.Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) átruházásának
engedélyezése
5 000 Ft
I.3.7.Gyógyszertár áthelyezésének engedélyezése5 000 Ft

7. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat VI-VI.35. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

VI.Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
VI.1.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése2 500 000 Ft
VI.2.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha az azonos
a hatóanyag jóváhagyási eljárásában referenciatermékként értékelt
termékkel
500 000 Ft
VI.3.Biocid termékcsalád forgalomba hozatalának engedélyezése5 000 000 Ft
VI.4.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének
módosítása adminisztratív változtatás esetén
25 000 Ft
VI.5.Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása kisebb
mértékű változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén
150 000 Ft
300 000 Ft
VI.6.Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása jelentős
változtatás esetén
Biocid termékcsalád esetén
1 000 000 Ft
2 000 000 Ft
VI.7.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének
megújítása, ha a dokumentáció teljes körű újraértékelése szükséges
1 875 000 Ft
VI.8.Biocid termék vagy termékcsalád forgalomba hozatali engedélyének
megújítása, ha a dokumentáció korlátozott mértékű újraértékelése
szükséges
625 000 Ft
VI.9.Azonos biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése75 000 Ft
VI.10.Biocid termékcsalád újabb tagja forgalomba hozatalának bejelentése75 000 Ft
VI.11.Biocid termék forgalomba hozatalának egyszerűsített eljárással történő
engedélyezése során a dokumentáció értékelése
Biocid termékcsalád esetén
500 000 Ft
1 000 000 Ft
VI.12.Az egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében engedélyezett biocid
termék forgalmazásának bejelentése
50 000 Ft
VI.13.Egyszerűsített eljárással kiadott biocid termék forgalomba hozatali
engedélyének megújítása során a dokumentáció értékelése
50 000 Ft
VI.14.Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása500 000 Ft
VI.15.Biocid termékcsalád kölcsönös elismerési eljárással történő
engedélyezése
1 000 000 Ft
VI.16.Biocid termék vagy termékcsalád kölcsönös elismerési eljárás során
megadott forgalomba hozatali engedély adminisztratív módosítása
25 000 Ft
VI.17.Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba
hozatali engedély kisebb mértékű változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén
50 000 Ft
VI.18.Biocid termék kölcsönös elismerési eljárás során megadott forgalomba
hozatali engedély jelentős változtatás esetén történő módosítása
Biocid termékcsalád esetén
200 000 Ft
400 000 Ft
VI.19.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése, ha a termék egy
hatóanyagnál többet tartalmaz
Alapdíj + 200 000 Ft
minden további
hatóanyagra
VI.20.Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése további
terméktípusokra
Alapdíj + 200 000 Ft
minden további
terméktípusra
VI.21.Biocid termékek összehasonlító értékelése1 250 000 Ft
hatóanyagonként
VI.22.Párhuzamos kereskedelemi engedély100 000 Ft
VI.23.Biocid hatóanyag jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció
értékelése
45 000 000 Ft
VI.24.A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó,
vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő
további terméktípus jóváhagyására irányuló eljárásban a dokumentáció
értékelése
22 500 000 Ft
VI.25.Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban
a dokumentáció teljes újraértékelése
45 000 000 Ft
VI.26.Biocid hatóanyag jóváhagyásának megújítására irányuló eljárásban
a dokumentáció részleges újraértékelése
22 500 000 Ft
VI.27.A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó,
vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő
további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló
eljárásban a dokumentáció teljes újraértékelése
22 500 000 Ft
VI.28.A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó,
vagy egyidejűleg benyújtott biocid hatóanyag a korábbitól eltérő
további terméktípusban történő jóváhagyásának megújítására irányuló
eljárásban a dokumentáció részleges újraértékelése
11 250 000 Ft
A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes
szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a szerinti
átmeneti rendszer díjtételei
VI.29.Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának
engedélyezése
96 000 Ft/termék
VI.30.Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése
forgalomba hozatalhoz:
VI.30.1.Rovarirtó szerek szakvéleményezése333 500 Ft
VI.30.2.Rovarriasztó szerek szakvéleményezése177 400 Ft
VI.30.3.Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése243 200 Ft
VI.31.Irtószer felhasználás engedélyezése11 000 Ft
VI.32.Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia
engedélyezése
96 000 Ft/termék
VI.33.Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag
engedélyezése
96 000 Ft/termék
VI.34.A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása
értékelést nem igénylő változtatás esetén
25 000 Ft
VI.35.A biocid termék forgalomba hozatali engedélyének módosítása
értékelést igénylő változtatás esetén
48 000 Ft

2. Hatályát veszti az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat VI.36-VI.39. sora.

8. melléklet a 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) VIII.1. sorában a "14/1997. (IX. 3.) KHVM r." szövegrész helyébe a "radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet" szöveg,

b) VIII.1.1. és VIII.1.2. sorában a "18 000 Ft" szövegrész helyébe a "22 200 Ft" szöveg,

c) VIII.1.3. sorában a "18 600 Ft" szövegrész helyébe a "22 200 Ft" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék