113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a)-d) és i) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), f), l), s) és t) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c)-f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35/A. § (1) bekezdése alapján a nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező letelepedett jogállású polgár a magyarországi lakóhelyére történő beköltözésétől számított öt napon belül köteles a lakóhely szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat bejelenteni. A személyi adatok igazolása az idegenrendészeti hatóság által kiadott letelepedett jogállást igazoló okmány, valamint az érintett személyi adatairól kiállított hatósági bizonyítvány bemutatásával teljesíthető. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki."

2. § Az R1. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 21. § (3a) bekezdésben foglalt kivétellel a letelepedett jogállású polgár, a menekült és az oltalmazott nyilvántartásba való első bejelentési kötelezettsége a 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárással teljesül."

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A családtag családtagi jogállását a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás során a családi kapcsolat fennállását igazoló okirattal, így különösen

a) születési anyakönyvi kivonattal,

b) házassági anyakönyvi kivonattal,

c) bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonattal,

d) örökbefogadásról szóló okirattal, vagy

e) egyéb hitelt érdemlő módon

igazolhatja.

(1b) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvezést követően fogadható el."

4. § Az R2. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Az úti okmánya elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisítését bejelentő harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő vagy magyarországi tartózkodás esetén a tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóság az érvényes úti okmányában haladéktalanul, legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított 2 napon belül az eredeti vízumbélyegen szereplő adatokkal pótolja."

5. § Az R2. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően a vízumot kiállító konzuli tisztviselő dönt."

6. § Az R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi vízumhatóság a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetés során történő válaszadás előtt köteles a vízumkérelemről az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ véleményét kérni."

7. § (1) Az R2. 18/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően a kishatárforgalmi engedélyt kiállító hatóság, a Magyarország területére történő beléptetés vagy onnan kiléptetés során a Rendőrség, a Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár esetében a visszavonásra okot adó körülmény bekövetkezésének helye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt."

(2) Az R2. 18/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kishatárforgalmi engedély kiállítása, valamint a kiállító konzuli tisztviselő által a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést az illetékes konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni."

(3) Az R2. 18/C. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Rendőrség döntött, a döntés elleni fellebbezést a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.

(7) A fellebbezést a Rendőrség másodfokon eljáró szerve bírálja el.

(8) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a regionális igazgatóság döntött, a döntés elleni fellebbezést az illetékes regionális igazgatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezést a regionális igazgatóság haladéktalanul felterjeszti a Hivatalhoz.

(9) A fellebbezést a Hivatal bírálja el."

8. § Az R2. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a tartózkodás célja tanulmányok folytatása, azt a kérelmező különösen)

"a) a nemzeti köznevelésről vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény felvételi igazolásával,"

(igazolhatja.)

9. § Az R2. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családtag családtagi jogállását a családi kapcsolat fennállását igazoló okirattal, így különösen

a) születési anyakönyvi kivonattal,

b) házassági anyakönyvi kivonattal,

c) bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonattal,

d) örökbefogadásról szóló okirattal, vagy

e) egyéb hitelt érdemlő módon

igazolhatja."

10. § Az R2. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az eljáró hatóság az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakon túl a Tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett tartózkodási kártya kiadására irányuló kérelem elbírálása során értékeli az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozatot is."

11. § Az R2. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A regionális igazgatóság a Tv. 16. § (2) bekezdése alkalmazásában - az életközösség Tv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő fennállásának ellenőrzése céljából -

a) a Tv. 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényel a magyar állampolgár és családtagja lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről, illetve

b) felhasználja az idegenrendészeti nyilvántartásban a harmadik országbeli állampolgár családtag szálláshelyére vonatkozó adatokat."

12. § (1) Az R2. 39. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tartózkodási jogot igazoló okmány akkor is érvénytelen, ha)

"i) az EGT-állampolgár vagy családtag Magyarország területét véglegesen elhagyta vagy a tartózkodásra jogosító okmányát a regionális igazgatóságon leadta."

(2) Az R2. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az EGT állampolgár vagy családtag lakóhelye szerinti regionális igazgatóság az érvénytelen tartózkodási jogot igazoló okmányt - a (2) bekezdés b), e), f) és i) pontjában meghatározott esetek kivételével - a Tv. 13. § (3) bekezdésében, a 15. § (5) bekezdésében és a 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján vonja vissza. A (2) bekezdés a), c)-d) és g)-h) pontjában, valamint a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az érvénytelen tartózkodási jogot igazoló okmányt visszavonja, amelyről az érvénytelenséget megállapító határozatban rendelkezik."

13. § (1) Az R2. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az eljáró hatóság a határozat végrehajtását felfüggeszti és kezdeményezi a humanitárius tartózkodási engedély kiállítását, ha a menekültügyi hatóság véleménye alapján az eljárásában megállapítja a Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását."

(2) Az R2. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az eljáró hatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerint a visszaküldés akadályának fennállását folyamatosan, de legalább évente felülvizsgálja. A visszaküldés akadályának megszűnése esetén az eljáró hatóság a határozat végrehajtását folytatja."

14. § Az R2. 48. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Idegenrendészeti kiutasítás a Tv. 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ vagy a Rendőrség kezdeményezésére is elrendelhető."

15. § Az R2. 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tv. 62. §-ában meghatározott megtérítési kötelezettséget a kiutasítást végrehajtó hatóság végzésben rendeli el. A kötelezettséget az elrendeléstől számított három hónapon belül kell teljesíteni. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a Tv. 62. §-ban meghatározott személyek vonatkozásában a közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni."

16. § Az R2. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a Tv. 67. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét elmulasztó munkáltatót foglalkoztatottanként ötszázezer forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújthatja."

17. § Az R2. a következő 79/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések

79/A. § (1) Az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 45. § (5) és (7) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően megindult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított rendelkezéseit - az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2016. július 1-jét követően megindult ügyekben kell alkalmazni."

18. § (1) Az R2. 16/B. § (2) és (3) bekezdésében a "rendőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2.

a) 12. § (3) bekezdése;

b) 17. § (2), (4) és (5) bekezdése.

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

19. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás

a) a külpolitikáért felelős miniszter,

b) a konzuli tisztviselő,

c) a Hivatal,

d) az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) (a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik."

20. § Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően a vízumot kiállító konzuli tisztviselő dönt."

21. § (1) Az R3. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha - a Tv. 9. § (1) bekezdése alapján - a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiadásához a központi vízumhatóság hozzájárulása szükséges, a konzuli tisztviselő köteles a vízumkérelmet a benyújtást követően haladéktalanul felterjeszteni a központi vízumhatósághoz. A központi vízumhatóság hozzájárulása hiányában a vízum nem adható ki."

(2) Az R3. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a központi vízumhatóság a vízum kiadásához hozzájárult, azonban a vízum kiállítását megelőzően olyan adat, információ vagy dokumentum jut a konzuli tisztviselő tudomására, amely a vízum kiadását nem teszi lehetővé, a konzuli tisztviselő a Vízumkódexben foglaltak szerint a vízumkérelmet elutasítja és a döntésről értesíti a központi vízumhatóságot."

22. § Az R3. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a központi vízumhatóság a vízumkérelem felterjesztését követően megállapítja, hogy a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet el kell utasítani, akkor a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetéstől eltekinthet."

23. § Az R3. "Száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok" alcíme a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § Az úti okmánya elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisítését bejelentő harmadik országbeli állampolgár elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az érvényes úti okmányában haladéktalanul, legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított 2 napon belül az eredeti vízumbélyegen szereplő adatokkal pótolja."

24. § (1) Az R3. 28/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően a kishatárforgalmi engedélyt kiállító hatóság, a Magyarország területére történő beléptetés vagy onnan kiléptetés során a Rendőrség, a Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár esetében a visszavonásra okot adó körülmény bekövetkezésének helye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt."

(2) Az R3. 28/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kishatárforgalmi engedély kiállítása, valamint a kiállító konzuli tisztviselő által a kishatárforgalmi engedély visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést az illetékes konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni."

(3) Az R3. 28/C. §-a a következő (8)-(11) bekezdésekkel egészül ki:

"(8) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Rendőrség döntött, a döntés elleni fellebbezést a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.

(9) A fellebbezést a Rendőrség másodfokon eljáró szerve bírálja el.

(10) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a regionális igazgatóság döntött, a döntés elleni fellebbezést az illetékes regionális igazgatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezést a regionális igazgatóság haladéktalanul felterjeszti a Hivatalhoz.

(11) A fellebbezést a Hivatal bírálja el."

25. § Az R3. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a nem Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a Tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztató útján terjeszti elő a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét, a kérelem engedélyezéséről a regionális igazgatóság a konzuli tisztviselőt értesíti. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a személyazonosítást, valamint a Tv. 53. § (1a) bekezdése szerinti adatok rögzítését követően a konzuli tisztviselő adja ki."

26. § (1) Az R3. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik."

(2) Az R3. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elő a Tv. 17/A. §-ban foglaltak szerint."

27. § Az R3. 49. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Tizenöt napon belül kell elbírálni a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha tartózkodásának célja)

"c) szezonális munkavállalás, ha a harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtását megelőző öt év során legalább egy alkalommal szezonális foglalkoztatás keretében tartózkodott Magyarországon és az idegenrendészeti és a munkaügyi jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartotta."

28. § Az R3. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme érdekében meghatározott esetekben az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és a Rendőrség véleményét kéri.

(2) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és a Rendőrség köteles a megkeresésnek

a) a 49. § (2) bekezdésében foglalt esetben öt,

b) a 49. § (3) bekezdésében foglalt esetben nyolc,

c) egyéb esetben tizenöt

napon belül eleget tenni."

29. § Az R3. 57. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár családtagjának a Tv. 13. § (1) bekezdés e)-g) pontjában foglalt feltételek fennállását akkor kell igazolnia, ha a menekültkénti elismerés és a családegyesítés kérelmezése között három hónapnál hosszabb időtartam telt el."

30. § Az R3. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § (1) Ha a beutazás és tartózkodás célja jövedelemszerzés, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása különösen az alábbiakkal igazolható:

a) egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;

b) mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal;

c) a gazdasági tevékenységre vonatkozó üzleti tervvel;

d) magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződéssel; vagy

e) más hitelt érdemlő módon.

(2) A Tv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt beutazási és tartózkodási cél akkor tekinthető igazoltnak, ha

a) a gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy (ezen bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt foglalkoztat teljes munkaidőben, vagy

b) a kérelmező harmadik országbeli állampolgár tartózkodása Magyarország területén a gazdasági társaság működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt üzleti terv alapján valószínűsíthető, hogy a gazdasági társaság a kérelmező megélhetését is biztosító bevételt fog elérni.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti üzleti tervben foglaltakat hitelt érdemlően alá kell támasztani, így különösen vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megállapodás, értékesítésre, beszerzésre vonatkozó szerződés csatolásával.

(4) Ha a beutazás és tartózkodás célja munkavállalás, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirattal igazolható.

(5) A Tv. 20. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a (4) bekezdésben foglalt okirat mellett a regionális igazgatóság a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek igazolását is kérheti."

31. § Az R3. a következő 59/A. §-sal egészül ki:

"59/A. § Ha a beutazás és tartózkodás célja szezonális munkavállalás, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirattal igazolható."

32. § Az R3. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Előkészítő képzésen történő részvétel esetén a tanulmányok folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély tanulmányok folytatása céljából csak akkor hosszabbítható meg, ha a harmadik országbeli állampolgár az előkészítő képzést követően Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézménybe vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert."

33. § Az R3. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon személyesen, jogi személy meghívó esetén meghatalmazott képviselő útján kell benyújtani."

34. § Az R3. 70. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A humanitárius célú tartózkodási engedélyt)

"a) a Tv. 29. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a hontalanként történő elismerésről rendelkező regionális igazgatóság,

b) a Tv. 29. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetekben a menekültügyi hatóság,"

(hivatalból állítja ki, illetve hosszabbítja meg.)

35. § (1) Az R3. 72/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány az összevont kérelmezési eljárásban - a (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e, elsőfokú eljárásban a munkavégzés helye szerint illetékes kormányhivatalt, másodfokú eljárásban a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki."

(2) Az R3. 72/H. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha

a) a munka természetéből adódóan a munkavégzés több megye területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kormányhivatal,

b) a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több - különböző megye területén lévő - telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal jár el.

(3a) A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár

a) munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;

b) bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi személy);

c) olyan kutatási tevékenységet végez, amely - a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint - a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;

d) olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;

e) hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;

f) hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;

g) az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló 1951. június 19-én Londonban kelt Megállapodás (a továbbiakban: NATO-SOFA Megállapodás) részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;

h) a Tv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, feltéve, hogy az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes;

i) a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, feltéve, hogy az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy

j) Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is."

(3) Az R3. 72/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes vagy a foglalkoztatásához nem kerül sor munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, a kormányhivatal - a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakhatósági állásfoglalását tíz napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak."

(4) Az R3. 72/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes vagy a foglalkoztatásához nem kerül sor munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, valamint a 49. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén a kormányhivatal - a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakhatósági állásfoglalását tíz napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak."

(5) Az R3. 72/H. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatása a (10) bekezdésben meghatározott, a Tv. 88. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatónál (a továbbiakban: kiemelt foglalkoztató) valósul meg, a kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalását nyolc napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.

(4b) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatása a (3a) bekezdés alapján mentes a szakhatóság vizsgálata alól, a regionális igazgatóság a következő adatok közlésével értesíti a munkavégzés helye szerint illetékes kormányhivatalt az összevont engedély kiállításáról:

a) a foglalkoztató megnevezése, adószáma, statisztikai törzsszáma, főtevékenysége TEÁOR-száma,

b) a harmadik országbeli állampolgár állampolgársága, neme, életkora, iskolai végzettsége,

c) a munkavégzés helye,

d) a munkakör (FEOR-szám),

e) a tartózkodási engedély érvényességének ideje,

f) a (3a) bekezdésben meghatározott mentességet megalapozó ok."

(6) Az R3. 72/H. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a harmadik országbeli állampolgár a Tv. 29/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott engedéllyel rendelkezik, illetve keresőtevékenység folytatása vagy munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatására a korábbitól eltérő foglalkoztatónál vagy eltérő feltételekkel kerül sor, a Tv. 29/A. § (9) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésével egy időben köteles tartózkodási engedély iránti kérelmet is előterjeszteni a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon az összevont engedély kiállítása érdekében."

(7) Az R3. 72/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A (6)-(8) bekezdésben foglalt eljárás során a harmadik országbeli állampolgár köteles mellékelni az 59. § (4) bekezdésében meghatározott okiratot. A harmadik országbeli állampolgár a (7) bekezdésben meghatározott eljárás során, ha az érvényes tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló, a Tv. 13. § (1) bekezdés a)-c) és e)-g) pontjában foglalt feltételek nem változtak meg, a kérelmezőnek a változatlan feltételekre vonatkozó dokumentumokat nem kell ismételten csatolnia."

(8) Az R3. 72/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Kiemelt foglalkoztatónak minősül:

a) a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató,

b) az a foglalkoztató, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkozásokban Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgárt kíván Magyarországon foglalkoztatni,

c) az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg."

(9) Az R3. 72/H. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Kiemelt foglalkoztatónak minősül:)

"d) az a fogadó szervezet, amely vállalaton belül áthelyezett személyt kíván Magyarországon foglalkoztatni."

36. § Az R3. a 72/I. §-t követően a következő alcímmel és 72/J-72/L. §-sal egészül ki:

"A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására és a mobilitásra vonatkozó szabályok

72/J. § (1) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel igazolható, amely tartalmazza a Tv. 20/E. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamot.

(2) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelemhez - a 47. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak mellett - mellékelni kell:

a) a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz való tartozást igazoló iratot,

b) a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget, vagy szakképzettséget, vagy gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot,

c) a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozatot, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, és

d) a Tv. 20/E. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel tekintetében a vállalaton belüli áthelyezés során az Európai Unió tagállamaiban eltölteni kívánt időtartamra vonatkozó, a harmadik országban letelepedett vállalkozás által kiállított nyilatkozatot.

(3) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemben megjelölt szálláshely bejelentése során a harmadik országbeli állampolgárnak csatolnia kell az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott külön jogszabály szerinti formanyomtatványnak megfelelő szálláshely-bejelentőlapot.

(4) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a megélhetés nem tekinthető biztosítottnak, ha a harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik elegendő forrással önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátó rendszerére.

(5) Nem rendelkezik elegendő forrással az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a) 32/B. § (1) bekezdése alapján időskorúak járadékában,

b) 33. §-a alapján aktív korúak ellátásában, vagy

c) 43/B. §-a alapján ápolási díjban

három hónapnál hosszabb ideig részesül.

(6) A Tv. 20/E. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel meg, aki rendelkezik a 29. § (7) bekezdésében meghatározott feltételekkel.

(7) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás során az összevont engedély kiadásáig a harmadik országbeli állampolgár haladéktalanul értesíti az illetékes regionális igazgatóságot a kérelemhez mellékelt okiratok tartalmában bekövetkezett változásról.

72/K. § (1) A Tv. 20/F. §-ában foglaltakra irányuló kérelmet az abban meghatározott feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg legkésőbb

a) a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy

b) a Tv. 6. § (3) bekezdése szerinti tartózkodás lejárta előtt 20 nappal

kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában indult eljárásban hozott érdemi döntésről az idegenrendészeti hatóság értesíti az Európai Unió azon tagállamának kijelölt hatóságát, amely a vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kiállította.

72/L. § A Tv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Tv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon teljesíti, amely szerv a bejelentést követően haladéktalanul, a következő adatok közlésével értesíti a munkavégzés helye szerint illetékes kormányhivatalt:

a) a harmadik országbeli állampolgár életkora, iskolai végzettsége, állampolgársága, munkakörének FEOR száma, foglalkoztatási jogviszony formája;

b) a Magyarországon teljesítendő vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartama;

c) a fogadó szervezet megnevezése, székhelye, telephelye, adószáma, statisztikai törzsszáma."

37. § Az R3. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok elkülönített elhelyezését szolgáló befogadó állomáson vagy szerződés alapján fenntartott más szálláshelyen (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában együtt: közösségi szállás) lehet elhelyezni."

38. § (1) Az R3. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével vagy ha magyarországi lakóhellyel még nem rendelkezik - a kérelem előterjesztésével egyidejűleg jelenti be."

(2) Az R3. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését a nemzeti letelepedési engedély megszerzését követően a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) jelenti be."

(3) Az R3. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál bejelenteni."

(4) Az R3. 91. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján letelepedett harmadik országbeli állampolgár a magyarországi lakóhelyének megváltozását a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján köteles bejelenteni az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál."

39. § (1) Az R3. 93. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1d) A Tv. 35/A. § (1) bekezdés alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, annál a konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik."

(2) Az R3. 93. § (1g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1g) A Magyarország területén jogszerűen tartózkodó, a Tv. 35/A. § (1) bekezdés alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmét a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon köteles előterjeszteni."

(3) Az R3. 93. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A harmadik országbeli állampolgár Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési engedélyét az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság vonhatja vissza."

40. § Az R3. 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelmezőnek mellékelnie kell a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot. A tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól."

41. § Az R3. a következő 95/A. §-sal egészül ki:

"95/A. § (1) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát, valamint kérelméhez csatolnia kell:

a) a Tv. 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékpapír tulajdonjogának a kérelmező harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlő okiratot és a Tv. 35/A. § (2) bekezdés b) pontjában előírt okiratot;

b) a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot is, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot, továbbá a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;

c) a 94. § (2) bekezdésben meghatározott okiratot;

d) a jogi képviselő meghatalmazását.

(2) Az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása során a megélhetés és az egészségügyi ellátás igazolása vonatkozásában a Tv. 35/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására benyújtott okiratokat veszi figyelembe."

42. § Az R3. 99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tartózkodási cél igazolására az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelemhez a következő okiratokat kell benyújtani:

a) jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából történő tartózkodás esetén az 59. § (1), illetve (4) bekezdésében meghatározott okiratot;

b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából történő tartózkodás esetén a 60. § (1) bekezdésében meghatározott okiratot;

c) egyéb célból történő tartózkodás esetén a tartózkodás célját igazoló okiratot;

d) családtagként történő kérelmezés esetén a Tv. 34. § (2) bekezdésében meghatározott családi kapcsolatot igazoló okiratot."

43. § Az R3. 101. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ideiglenes letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)

"b) az ideiglenes letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;"

44. § Az R3. 103. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Tv. 35. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)

"f) a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással,"

(Magyarország területén történő tartózkodás.)

45. § (1) Az R3. 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott okmány érvényességi ideje öt év, melyet - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére további öt évvel meghosszabbít."

(2) Az R3. 104. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a letelepedési engedély okmány érvényességi ideje lejárt vagy az okmányt ki kell cserélni, illetve ha a bevándorolt új úti okmányt kapott, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére a (2) bekezdésben meghatározott okmányt állítja ki."

(3) Az R3. 104. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kerül kiállításra a nemzeti letelepedési engedély, a (3) és (4) bekezdésben foglalt eljárás során az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság jár el."

46. § (1) Az R3. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgár - a tartózkodásra jogosító okmánya egyidejű leadásával - köteles értesíteni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságot, ha Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja."

(2) Az R3. 105. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedélyt szerzett harmadik országbeli állampolgár az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon teljesíti."

47. § Az R3. 106. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevándorlási engedély, letelepedési engedély és nemzeti letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)

"b) a bevándorlási engedélyt, letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;"

48. § Az R3. 107. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)

"i) a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással,"

(Magyarország területén történő tartózkodás.)

49. § Az R3. 110. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EK letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)

"b) az EK letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;"

50. § Az R3. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tv. 43. § (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott okból a szabálysértési hatóság, a bíróság, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv, illetve a vámigazgatási bírság kiszabására jogosult szerv a pénzbírságot kiszabó határozata jogerőre emelkedésétől, illetve a helyszíni bírság kiszabásától számított negyvenhatodik naptól a 114. § (3) bekezdés d) pontja szerinti regionális igazgatóságnak javaslatot tehet önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére."

51. § Az R3. 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár esetén az egészségbiztosítási szolgáltatások a Tv. 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiállított humanitárius tartózkodási engedéllyel, illetve a Tv. 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással vehetőek igénybe."

52. § Az R3. 155. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárás során vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek minősülő szálláshelyet jelöl meg, a harmadik országbeli állampolgárt bejelentési kötelezettségét a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti."

53. § (1) Az R3. 158. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A harmadik országbeli állampolgár úti okmányának, illetve tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását a regionális igazgatóságnak, a Rendőrségnek vagy a konzuli tisztviselőnek jelentheti be. A bejelentő harmadik országbeli állampolgár részére - az állampolgárság valószínűsítése esetén - igazolást kell kiállítani a bejelentés tényéről."

(2) Az R3. 158. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a jogerős döntéssel visszavont vagy megsemmisített vízumokmány Hivatal általi körözése indokolt és a visszavonásáról vagy megsemmisítésről a konzuli tisztviselő, a külpolitikáért felelős miniszter vagy a Rendőrség döntött, annak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről a döntést hozó hatóság értesítése alapján a harmadik országbeli állampolgár által a vízumkérelemben megjelölt szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság gondoskodik.

(9) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentés a konzuli tisztviselőnél történik, a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodásra jogosító engedély pótlása iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A konzuli tisztviselő a kérelmet haladéktalanul felterjeszti az okmányt kiállító regionális igazgatósághoz.

(10) Ha a regionális igazgatóság a tartózkodásra jogosító okmány pótlása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi és erről értesíti a konzuli tisztviselőt. A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki."

54. § Az R3. 182/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Tv. 110. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozat alapján lefolytatott eljárásban e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Tv. 35/A. § (1) bekezdés szerinti nemzeti letelepedési engedélyekre vonatkozóan előírt benyújtandó okiratok vonatkozásában.

(4) Az e rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően megindult ügyekben kell alkalmazni."

55. § Az R3. 183. § (1) bekezdése a következő p) és r) ponttal egészül ki:

(E rendelet - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt -a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"p) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;

r) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv."

56. § (1) Az R3.

a) 73. §-át megelőző alcímében az "A befogadott és az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe az "Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár",

b) 73. §-ában az "A befogadott, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe az "Az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár",

c) 77. § (2) bekezdésében az "A befogadottnak, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárnak" szövegrész helyébe az "Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárnak",

d) 77. § (3) bekezdésében az "A befogadottra, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárra" szövegrész helyébe az "Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárra",

e) 77. § (5) bekezdésében, 79. § (1) bekezdésében az "a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe az "az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár",

f) 79. § (2) és (3) bekezdésében a "befogadott, valamint emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe az "emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár"

szöveg lép.

(2) Az R3. 34. § (1) és (2) bekezdésében, 35. § (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint 38. §-ában a "szezonális munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum" szövegrész helyébe "nemzeti vízum" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R3.

a) 74. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 124. § (4)-(7) bekezdése,

c) 130. § (3) bekezdés a) pontja.

(4) Hatályát veszti az R3.

a) 45. § (2) bekezdése,

b) 47. § (4a), (5a) és (5b) bekezdése,

c) 69/A. §-a,

d) 72/B. §-a,

e) 93. § (1e) bekezdése,

f) 95. § (1a) bekezdése,

g) 103. § (6) bekezdése.

(5) Hatályát veszti az R3.

a) 32. § c) pontja,

b) 40. §-a.

57. § Az R3. II. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

58. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) II. Fejezet címe helyébe a következő fejezetcím lép:

"AZ ELISMERÉSÉT KÉRŐRE, A MENEKÜLTRE, AZ OLTALMAZOTTRA, A BEFOGADOTTRA ÉS A MENEDÉKESRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK"

59. § Az R4. II. Fejezete a következő 11/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A befogadott okmánya

11/B. § A Tv. 25/A. § és a 25/B. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a menekültügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgárt befogadottként ismeri el és jogszabályban meghatározott tartalmú humanitárius célból kiadott tartózkodási engedélyt állít ki a részére."

60. § (1) Az R4. III. Fejezet címe helyébe a következő fejezetcím lép:

"A BEFOGADÁS ANYAGI FELTÉTELEIRE, TOVÁBBÁ AZ ELISMERÉSÉT KÉRŐ, A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK"

(2) Az R4. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A befogadás során az elismerését kérő testi és szellemi egészségének megfelelő és az alapszükségleteket kielégítő életszínvonalat biztosító feltételeket kell biztosítani. Ugyanezen feltételeket kell biztosítani a menekült, oltalmazott, a befogadott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezése során."

(3) Az R4. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A befogadó állomás az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes elhelyezését és ellátását biztosító, a menekültügyi hatóság által fenntartott létesítmény.

(4) Befogadó állomásnak megfelelő más szálláshely a közösségi szállás és a szerződés alapján működtetett szálláshely (a továbbiakban a befogadó állomással együtt: befogadó állomás)."

61. § Az R4. 14. § (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A menekültügyi hatóság különösen civil szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházi jogi személlyel, alapítvánnyal, ezek intézményével, gazdálkodó szervezettel, valamint egyéb jogi személlyel (a továbbiakban: szolgáltató) szerződést köthet]

"b) a menekültet, az oltalmazottat, a befogadottat és a menedékest megillető, a befogadás anyagi feltételei körébe tartozó ellátások biztosítására;

c) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes szociális és mentálhigiénés gondozására;

d) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes jogaira és kötelezettségeire irányuló tájékoztatására; valamint"

62. § (1) Az R4. 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A menekültügyi hatóság bel- és külföldi természetes és jogi személyektől, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől pénzbeli, illetve természetbeni adományt fogadhat el hatósági és ellátási tevékenysége feltételeinek javítása, valamint az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes ellátása érdekében."

(2) Az R4. 14/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes a menekültügyi hatóság döntése alapján részesül a felajánlott adományból."

63. § Az R4. 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az étkezési hozzájárulás egy heti összegét a befogadó állomás a hét első munkanapján folyósítja. A higiénés hozzájárulás havi összegének kifizetése a tárgyhó 5. napjáig esedékes."

64. § Az R4. 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az elismerését kérő nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult)

"a) külön jogszabály szerinti egészségügyi alapellátásra, a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre;"

65. § Az R4. 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó egyéb egészségügyi ellátásokat az elismerését kérő a szálláshelye szerinti települési önkormányzat által biztosított ellátás keretében veheti igénybe."

66. § Az R4. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés alapján megtéríthető egyéb költségek esetén a költségtérítés mértéke nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét. A számlával igazolt költségeket a menekültügyi hatóság utólag téríti meg."

67. § Az R4. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A menekültügyi hatóság a befogadás anyagi feltételeinek korlátozása keretében az adott befogadás anyagi feltételére vonatkozó rendelkezések alapján dönthet a korlátozás mértékéről."

68. § (1) Az R4. V. Fejezet címe helyébe a következő fejezetcím lép:

"A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA"

(2) Az R4. 37. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere"

69. § Az R4. "A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere" alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:

"37/B. § (1) A befogadottat személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások illetik meg.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások:

a) a befogadó állomáson való elhelyezés és ellátás, valamint

b) az egészségügyi ellátás."

70. § (1) Az R4. 38. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások igénybevételének általános feltételei"

(2) Az R4. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A menekültügyi hatóság a menekültet, az oltalmazottat, a befogadottat és a menedékest az elismerő határozat közlésével egyidejűleg - a menekült, az oltalmazott, a befogadott, illetve a menedékes anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven - írásban tájékoztatja a Tv., valamint e rendelet alapján őt megillető ellátásokról és támogatásokról, továbbá az ellátások és támogatások igénybevétele során ráháruló kötelezettségekről."

(3) Az R4. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ellátás, illetve a támogatás iránti kérelem benyújtása során a menekült és az oltalmazott személyazonosító igazolványával, illetve annak kiállításáig az elismerésről szóló jogerős határozattal, a menedékes és a befogadott érvényes tartózkodási engedélyével igazolhatja az ellátásra, illetve a támogatásra való jogosultságát."

71. § Az R4. 39. § (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a menedékes rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal vagy jövedelme elérte az (1) bekezdésben meghatározott mértéket, továbbá ha a 37/A. §-ban foglalt támogatások folyósítása alatt lakó- vagy tartózkodási helye megváltozott, köteles azt a menekültügyi hatóságnak legkésőbb a vagyon- vagy jövedelemváltozás, továbbá a lakó- vagy tartózkodási hely változás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) A menekültügyi hatóság hivatalból vizsgálhatja a menedékes ellátásokra, támogatásokra való jogosultságát. A menekültügyi hatóság az e fejezetben meghatározott ellátások és támogatások biztosítása, továbbá folyósítása során a menedékest a 38. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére és vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti, amelynek tizenöt napon belül köteles eleget tenni.

(4) Ha a menedékes a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget és magát kimenteni nem tudja, a számára megállapított támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés időtartama a harminc napot meghaladja, a felfüggesztés időtartamára járó támogatás nem fizethető ki és a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

(5) A támogatásban részesülő menedékes köteles harminc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy a támogatás átvételében való más akadályoztatását a menekültügyi hatóságnak - külföldre távozását megelőzően vagy az akadály felmerültét követően haladéktalanul - bejelenteni. A bejelentés alapján a támogatás folyósítása - a távollét időtartama alatt vagy az akadály megszűnéséig - szünetel. Ha a menedékes a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget és a támogatást a folyósítást követő harminc napon belül vagy rendszeres támogatás esetén a következő esedékes folyósítás időpontjáig nem veszi át, a menekültügyi hatóság a támogatás folyósítását megszünteti.

(6) A menedékes részére a 37/A. §-ban meghatározott támogatást a menekültügyi hatóság havonta postai úton szálláshelyre utalással folyósítja."

72. § Az R4. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § (1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást a menekült, az oltalmazott és a befogadott az elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított 30 napig térítésmentesen veheti igénybe, ha lakhatása más módon nem biztosított. A menekültet, az oltalmazottat és a befogadottat a befogadó állomáson való tartózkodása alatt a befogadó állomás munkatársaival való együttműködési kötelezettség terheli.

(2) A menedékes az ideiglenes védelem teljes időtartama alatt térítésmentesen jogosult a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra.

(3) A menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezésére és ellátására egyebekben a 21. §-ban foglaltak irányadók."

73. § Az R4. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44. § (1) Ha a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapig egészségügyi ellátásra a 26-28. §-ban foglaltak szerint jogosult.

(2) Ha a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, egészségügyi ellátásra a 26-28. §-ban foglaltak szerint jogosult.

(3) Ha a befogadott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén térítésmentesen jogosult háziorvosi ellátásra, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésének e) és i) pontjában meghatározott ellátásokra.

(4) A befogadott jogosult a külön jogszabályban meghatározott kötelező védőoltásra.

(5) Befogadott harmadik országbeli állampolgár esetén az egészségbiztosítási szolgáltatások a külön jogszabály alapján kiadott humanitárius tartózkodási engedéllyel vehetőek igénybe.

(6) A külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzővel rendelkező orvos által kiállított vény alapján kiadott gyógyászati segédeszköz, gyógyszer teljes árát a menekültügyi hatóság megtéríti.

(7) A befogadott esetében a háziorvosi ellátás és egészségügyi szakellátás igénybevételére egyebekben a 27. § (1) , (2) és (4) bekezdése, míg a költségek megtérítésére a 28. § az irányadó."

74. § Az R4. 98. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"A menekültkénti elismerés felülvizsgálata, a menekültkénti, oltalmazottkénti és befogadottkénti elismerés visszavonása"

75. § Az R4. "A menekültkénti és az oltalmazottkénti elismerés visszavonása" alcíme a következő 99/A. §-sal egészül ki:

"99/A. § (1) A befogadottkénti elismerés feltételeinek megszűnése esetén a menekültügyi hatóság a befogadott státuszt határozattal visszavonja.

(2) Ha a harmadik országbeli állampolgár a befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során a hatóság felhívására nem jelenik meg, a humanitárius tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló felülvizsgálati eljárásban a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlése érdekében a menekültügyi hatóság ismételten felhívhatja a harmadik országbeli állampolgárt."

76. § Az R4. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"114. § (1) E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr2.) megállapított rendelkezéseit a Módkr2. hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Módkr2. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr2.-vel megállapított rendelkezései azokat nem érintik."

77. § (1) Az R4. 60. § (2), (4) és (5) bekezdésében az "a menekült, az oltalmazott és a menedékes" szövegrész helyébe az "a menedékes" szöveg lép.

(2) Az R4. 60/A. § (1) bekezdésében az "a menekült, az oltalmazott és a menedékes" szövegrész helyébe az "a menedékes" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R4.

a) 12. § (6) bekezdése,

b) 19. § (6) bekezdése,

c) 36. § (1) bekezdése,

d) 37. § (3) bekezdés c), e) és f) pontja,

e) 52. §-át megelőző alcíme, 52. §-a,

f) 61. §-át megelőző alcíme, 61-61/N. §-a,

g) 111-112. §-a,

h) 5. melléklete.

5. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. kulcsszemélyzet: a Magyarország területén alapított külföldi érdekeltségű vállalkozás által foglalkoztatott olyan természetes személy, aki nem minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vezető tisztségviselőnek, továbbá vállalaton belül áthelyezett személynek és

a) irányítja vagy felügyeli (ideértve a munkáltatói jogkörök gyakorlását is) a vállalkozás egészét, valamint egy vagy több olyan szervezeti egységét, amely a vállalkozás tulajdonosa, legfőbb szerve vagy vezető tisztségviselője közvetlen irányítása, felügyelete alatt áll, vagy

b) olyan munkára vagy szakmára rendelkezik megfelelő képesítéssel, amely magas szintű vagy kivételes műszaki ismereteket igényel, vagy egyébként olyan kivételes tudással rendelkezik, amely a szervezet szolgáltató tevékenységéhez, kutatási felszereléséhez, technológiájához vagy igazgatásához szükséges, feltéve, hogy az első munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtásakor legalább egy éve a vállalkozás 5. pontban meghatározott külföldi alapítójával munkaviszonyban, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint alkalmazásban állónak minősül;"

(2) Az R5. 2. §-a a következő 16-26. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"16. vállalaton belüli áthelyezés: a Harmtv. 2/A. § a) pontjában meghatározott fogalom;

17. vállalaton belül áthelyezett személy: a Harmtv. 2/A. § b) pontjában meghatározott fogalom;

18. vezető állású munkavállaló: vezető beosztású személy, aki elsősorban irányító feladatokat lát el a fogadó szervezetben és aki felett az általános felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a vállalkozás igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ezeknek megfelelő testület vagy személyek gyakorolják; ez a beosztás magában foglalja a fogadó szervezet egészének vagy a fogadó szervezet valamely szervezeti egységének, illetve részlegének az irányítását, felügyeleti, szakmai, vagy igazgatási feladatokat ellátó más alkalmazottak munkájának a felügyeletét és ellenőrzését, az alkalmazottak felvételének és elbocsátásának ajánlására vonatkozó hatáskör gyakorlását, illetve az egyéb személyzeti feladatokra vonatkozó hatáskör gyakorlását;

19. szakértő: a fogadó szervezet tevékenységi területe, módszerei vagy irányítása szempontjából kivételes ismerettel rendelkező személy, aki a vállalkozáscsoporton belül dolgozik; az ilyen ismeretek felmérése során nem csupán a fogadó szervezet szempontjából lényeges ismereteket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az adott személy rendelkezik-e a különleges szakismereteket igénylő munka vagy tevékenység típusának megfelelő magas szintű képesítéssel, beleértve a megfelelő szakmai tapasztalatot és adott esetben az engedélyhez kötött szakmához való tartozást is;

20. gyakornok-munkavállaló: felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel rendelkező olyan személy, akit szakmai előmenetel, illetve az üzleti eljárásokkal vagy módszerekkel kapcsolatos képzésben való részvétel céljából helyeznek át egy fogadó szervezethez és aki az áthelyezés idejére munkabérben részesül;

21. fogadó szervezet: a Harmtv. 2/A. § c) pontjában meghatározott fogalom;

22. vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedély: a Harmtv. 2/A. § d) pontjában meghatározott fogalom;

23. vállalkozáscsoport: a Harmtv. 2/A. § f) pontjában meghatározott fogalom;

24. első tagállam: a Harmtv. 2/A. § g) pontjában meghatározott fogalom;

25. második tagállam: a Harmtv. 2/A. § h) pontjában meghatározott fogalom;

26. hosszú távú mobilitási engedély: a Harmtv. 2/A. § e) pontjában meghatározott fogalom."

79. § Az R5. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az Flt. 58. § (7) bekezdése szerinti szezonális munka (a továbbiakban: szezonális munka) a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.

(2) A szezonális munka időtartama ugyanazon harmadik országbeli állampolgár esetében, függetlenül attól, hogy a munkavégzésre szezonális munkavállalási engedéllyel vagy összevont engedéllyel kerül sor, 12 hónapon belül nem haladhatja meg a 180 napot.

(3) A (2) bekezdés szerinti 12 hónapos időtartamot az engedélyben meghatározott szezonális foglalkoztatás befejező időpontjától visszamenőlegesen kell számításba venni."

80. § Az R5. 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Munkavállalási engedély szezonális munka keretében történő, 90 napot meg nem haladó foglalkoztatáshoz

7. § (1) Szezonális munkavállalási engedéllyel a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében történő, 90 napot meg nem haladó folyamatos foglalkoztatása engedélyezhető.

(2) A szezonális munkavállalási engedélyre a 3-6. §-ban foglaltakat ebben az alcímben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Ugyanazon harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához kiadott több szezonális munkavállalási engedély esetében az egyes engedélyekben meghatározott szezonális munka együttes időtartama 12 hónapon belül nem haladhatja meg a 180 napot.

(4) A szezonális munkavállalási engedély egyszer hosszabbítható meg. Az engedély meghosszabbításának feltétele, hogy a szezonális munka időtartama a meghosszabbítással együtt ne haladja meg a 90 napot.

(5) A szezonális munkavállalási engedélyt a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.

(6) A szezonális munkavállalási engedély kiadása során nem kell vizsgálni a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat.

(7) A kiadott szezonális munkavállalási engedélyekről az Flt. 57/A. §-a szerinti nyilvántartást a miniszter vezeti.

8. § (1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelmet akkor kell elutasítani, ha

a) a harmadik országbeli állampolgár szezonálismunka keretében történő foglalkoztatása 12 hónapon belül a száznyolcvan nap időkeretet kimerítette vagy szezonális munkavállalási engedély iránti kérelemben megjelölt foglalkoztatás időtartamával együtt kimerítené,

b) a harmadik országbeli állampolgár egymást követő különböző foglalkoztatónál történő foglalkoztatásának időtartama a 90 napot meghaladja,

c) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a Magyarországon foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok - a miniszter rendeletében meghatározott - létszámán felül történne,

d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó foglalkozásban a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható,

e) a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását a kérelem benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,

f) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására nem a kérelmet benyújtó foglalkoztatónál kerül sor vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem a kérelmet benyújtó foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között jön létre,

g) a munkaügyi hatóság vagy az adóhatóság (a továbbiakban: illetékes hatóság) a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

ga) a foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki vagy

gb) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, vagy

h) a foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.

(2) A kérelem a 6. § (2) bekezdés d) pontja esetén is elutasítható.

(3) A szezonális munka munkaerő-kölcsönzés keretében is engedélyezhető.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmet el kell utasítani az (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti esetben, továbbá, ha a kölcsönbeadó nem szerepel a kormányhivatal nyilvántartásában.

(5) A (3) bekezdés alkalmazása esetén foglalkoztatón a kölcsönbeadót kell érteni."

81. § (1) Az R5. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A foglalkoztató a szezonális munkavállalási engedély esetében az (1) bekezdésben foglaltakon felül köteles bejelenteni, ha

a) szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül az illetékes hatóság

aa) vele szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy

ab) a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,

b) az a) pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a szezonális munkavállalási engedély érvényességének időtartama alatt kerül sor,

c) felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy

d) munkaerő-kölcsönzés keretében engedélyezett szezonális munka keretében történő foglalkoztatás esetében a kormányhivatal törölte a kölcsönbeadók nyilvántartásából."

(2) Az R5. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Szezonális munkavállalási engedély esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell

a) az (1a) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti esetben a határozatot hozó hatóság megnevezését, valamint a határozat számát,

b) az (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben a felszámolási eljárást lefolytató bíróság megnevezését, valamint ügyiratának számát."

(3) Az R5. 14. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedélyt a (4) bekezdésben foglaltakon kívül abban az esetben is visszavonja, ha

a) az engedély tárgyát képező foglalkoztatás alatt tudomást szerez arról, hogy az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

aa) a foglalkoztatóval szemben, foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki vagy

ab) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, vagy

b) foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.

(7) A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönzés keretében kiadott szezonális munkavállalási engedélyt - a (6) bekezdésben foglaltakon kívül - abban az esetben is visszavonja, ha a kormányhivatal a kölcsönbeadót törli a nyilvántartásból.

(8) A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedély visszavonásáról szóló határozatot megküldi a harmadik országbeli állampolgár részére."

82. § (1) Az R5. 15. § (1) bekezdése a következő 26. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"26. olyan harmadik országbeli állampolgárnak a miniszter közleményében meghatározott foglalkozásokban történő magyarországi foglalkoztatásához, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is, aki Magyarországgal szomszédos ország állampolgára."

(2) Az R5. 15. § (1) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"27. ha a harmadik országbeli állampolgár az első tagállam illetékes hatósága által kiállított, vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló, érvényes engedéllyel rendelkezik és a magyarországi foglalkoztatása olyan magyarországi fogadó szervezetnél valósul meg, amely az első tagállam illetékes hatósága által kiállított engedélyben meghatározott vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik és a magyarországi foglalkoztatás bármely 180 napos időtartamon belül nem haladja meg a 90 napot."

(3) Az R5. 15. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1) bekezdés 26. pontja alapján a miniszter évente március 31-éig közleményben állapítja meg azokat a foglalkozásokat, amelyekre

a) a benyújtott munkaerőigények alapján a járási hivatalok országosan, megyei szinten vagy járási szinten

aa) legalább egy hónapja nem tudtak megfelelő létszámú munkaerőt közvetíteni, vagy

ab) azért nem tudnak megfelelő létszámú munkaerőt közvetíteni, mert rövid idő alatt nagy létszámú munkaerő közvetítésére lenne szükség, és

b) a munkaerőigényt szomszédos országbeli állampolgárokkal lehet hatékonyan biztosítani.

(3b) A miniszter a (3a) bekezdés szerinti közleményt hivatalos lapban teszi közzé."

(4) Az R5. 15. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) Az (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott mentesség feltétele, hogy az idegenrendészeti hatóság a magyarországi foglalkoztatásról az illetékes kormányhivatalt tájékoztassa."

83. § Az R5. 17. §-a és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"17. § A kormányhivatal az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban - a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező idegenrendészeti hatóság megkeresésére - szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak

a) az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, valamint

b) a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását

támogatja vagy nem támogatja.

18. § (1) A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában - a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül - támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak az előzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, ha a harmadik országbeli állampolgár tekintetében olyan feltételek állnak fenn, amelyek alapján a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadandó tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához - a 15. §-ban foglaltak szerint - nem lenne szükség engedélyre vagy az engedélyt a 9. §-ban foglaltak szerint a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kellene kiadni. Az összevont kérelmezési eljárásban a 9. § (1) bekezdés 16. pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy - a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - a foglalkoztató helyett az összevont engedély kiadására irányuló tartózkodási engedély iránti kérelmet a munkavállaló nyújtja be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy

a) az 5. § (1) bekezdés b)-d) pontjában, valamint h) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn, valamint

b) a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban meghatározott alkalmazási feltételekkel rendelkezik."

84. § (1) Az R5. 20. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)

"k) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása munkaerő-kölcsönzést valósít meg."

(2) Az R5. 20. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)

"l) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy az engedély kiadásához szükséges igazoló okiratokhoz megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták."

85. § Az R5. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a 90 napot meghaladó időre szóló, szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély kiadását a kormányhivatal nem támogatja, ha

a) az (1) bekezdés b)-c) pontjában, e)-g) pontjában, valamint pontjában meghatározott eset fennáll,

b) az illetékes hatóság az összevont engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

ba) a foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy

bb) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,

c) a foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy

d) a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében történő magyarországi foglalkoztatása - függetlenül attól, hogy arra szezonális munkavállalási engedéllyel vagy szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel kerül sor - 12 hónapon belül meghaladja a 180 napot."

86. § Az R5. a következő 20/A-20/C. §-sal egészül ki:

"20/A. § (1) A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását, ha

a) a harmadik országbeli állampolgár vagy fogadó szervezet igazolja, hogy

aa) a vállalaton belüli áthelyezés időpontját folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül, amelynek időtartama vezető állású munkavállalók és szakértők esetében legalább három és legfeljebb tizenkét hónap, gyakornok-munkavállalók esetében pedig legalább három és legfeljebb hat hónap;

ab) a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik az abban a fogadó szervezetben szükséges szakmai képesítéssel és tapasztalattal, amelyhez vezető állású munkavállalóként vagy szakértőként áthelyezik, vagy gyakornok-munkavállalók esetében a szükséges felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel;

ac) a harmadik országbeli állampolgár teljesíti az uniós polgárokra vonatkozóan az érintett tagállam nemzeti jog alapján meghatározott, a kérelemben megjelölt szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit;

b) munkaszerződést vagy a munkáltatótól származó megbízólevelet csatol, amely a következőket tartalmazza:

ba) az áthelyezés időtartamával és a fogadó szervezet vagy szervezetek címével kapcsolatos adatokat;

bb) annak igazolását, hogy a harmadik országbeli állampolgár vezető állású munkavállalói, szakértői vagy gyakornok munkavállalói beosztást kap az érintett tagállamban lévő fogadó szervezetnél vagy szervezeteknél;

bc) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási feltételek meghatározását;

bd) annak igazolását, hogy vállalaton belül áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban letelepedett szervezethez;

c) a fogadó szervezet nyilatkozik arról, hogy az engedély tárgyát képező vállalaton belüli áthelyezés tekintetében valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott foglalkozási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés rendelkezése előír.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott munkabér nem lehet kevesebb, mint Magyarországon a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkabére.

20/B. § A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását, ha

a) nem állnak fenn a 20/A. §-ban meghatározott feltételek,

b) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy a 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazoló okiratokhoz megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták,

c) az illetékes hatóság a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

ca) a fogadó szervezettel szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy

cb) a fogadó szervezetet a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,

d) fogadó szervezet felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet,

e) a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély kiadásával a Magyarországon összesen vagy az adott kormányhivatal illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkozásban egyidejűleg foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok létszáma az Flt. 7. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,

f) a munkaszerződésben meghatározott munkakör ellátása az Flt. 7. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba ütközik,

g) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát érintő időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a részmunkaidős foglalkoztatásra szóló engedélyt,

h) a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását az összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,

i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának alapjaként szolgáló, külföldi munkáltatóval kötött magánjogi szerződés munkaerő-kölcsönzést valósít meg.

20/C. § A 20/A. és 20/B. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kormányhivatal

a) vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély meghosszabbítása, visszavonása, valamint

b) a vállalaton belül áthelyezett személy magyarországi hosszú távú mobilitási engedélye tárgyában ad szakhatósági állásfoglalást."

87. § Az R5. 23. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szezonális munkavállalási engedély esetében az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a szezonális munkavállalási engedély visszavonására azért került sor, mert

a) az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

aa) foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy

ab) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,

b) foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az elmaradt munkabér összegébe be kell számítani az engedély időtartamából hátralévő időtartamra járó munkabért is."

88. § Az R5. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § E kormányrendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15. § (3b) bekezdése szerinti közleményt a miniszter 2016. évben 2016. augusztus 31-ig teszi közzé."

89. § Az R5. 26. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"f) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

g) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek."

(való megfelelést szolgálja.)

90. § Az R5. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

91. § (1) Az R5.

a) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a "tizenöt napnál" szövegrész helyébe a "tíz napnál" szöveg,

b) 13. § (4) bekezdésében a "tizenöt napon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg,

c) 20. § (1) bekezdés d) pontjának db) alpontjában a "tizenöt napnál" szövegrész helyébe a "10 napnál" szöveg

lép.

(2) Az R5.

a) 5. § (1) bekezdés j) pontjában az "engedély" szövegrész helyébe a "munkavállalási engedély" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az "a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben" szövegrész helyébe az "a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.)" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében a "mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély" szövegrész helyébe a "szezonális munkavállalási engedély" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

92. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-12. §, a 14-16. §, a 18-26. §, a 28-30. §, a 32-33. §, a 35. § (1)-(3) és (5)-(8) bekezdése, a 38-50. §, az 52-53. §, az 56. § (4) bekezdése, a 82. § (1) és (3) bekezdése, a 84. § (1) bekezdése, a 88. §, valamint a 91. § (1) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 27. §, a 31. §, a 35. § (4) és (9) bekezdése, a 36. §, az 55. §, az 56. § (2) és (5) bekezdése, az 57. §, a 78-81. §, a 82. § (2) és (4) bekezdése, a 83. §, a 84. § (2) bekezdése, a 85-87. §, a 89-90. §, a 91. § (2) bekezdése, valamint az 1-2. melléklet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

93. § Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i, 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i, 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i, 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013/33/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

h) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelethez

"II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

Vízum

1. Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben és a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.

2. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:

- a kishatárforgalmi engedély/local border traffic permit

- a tartózkodási engedély/residence permit

- humanitárius célú tartózkodási engedély/residence permit granted on humanitarian grounds

- a bevándorlási engedély/immigration permit

- a letelepedési engedély/permanent residence permit

- az ideiglenes letelepedési engedély/interim permanent residence permit

- a nemzeti letelepedési engedély/national permanent residence permit

- az EK letelepedési engedély/EC permanent residence permit

- az EU Kék Kártya/EU Blue Card

Az okmány formátuma: ID-1-es Kártya, mely tároló elemet tartalmaz.

Megjegyzés:

- Az EK letelepedési engedély esetén: "huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK/long-term resident-EC",

- A korábban EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélye esetén: "huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK/long-term resident-EC, korábban az EU Kék Kártya birtokosa/Former EU Blue Card holder,"

- Az EU Kék Kártya első kiadástól számított első két évben: munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott/access to labour market is restricted for 2 years period,

- A szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély esetén: "szezonális munkavállalás/seasonal working",

- A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén: "vállalaton belül áthelyezett személy/ICT",

- A hosszú távú mobilitási engedély esetén: "hosszú távú mobilitási engedély/mobile ICT"

"

2. melléklet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
szezonális munkavállalási engedély iránt
A kérelem benyújtásának helye:
Az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti
kormányhivatalnál kell benyújtani.
Kivételek:
- a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a munka természetéből
adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
- a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli
állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni.
1. A kérelmező foglalkoztató (kölcsönbeadó) adatai:
1.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.2. Címe: ...........................................................................................................................................................
1.3. Adóazonosító száma: ...................................................................................................................................
1.4. TEÁOR kód: ................................................................................................................................................
1.5. Képviseletre jogosult neve: ..........................................................................................................................
1.6. Ügyintéző neve: ...........................................................................................................................................
Telefonszáma: .....................................................................................................................................................
Fax: .....................................................................................................................................................................
Elektronikus levelezési címe (e-mail): .................................................................................................................
2. A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgár adatai:
2.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
Családi neve: .......................................................................................................................................................
Utóneve: .............................................................................................................................................................
2.2. Születéskori neve: ........................................................................................................................................
Születéskori családi neve: ...................................................................................................................................
Születéskori utóneve: ..........................................................................................................................................
2.3. Anyja (születéskori) neve: ...........................................................................................................................
Családi neve: .......................................................................................................................................................
Utóneve: .............................................................................................................................................................
2.4. Születési helye: ............................................................................................................................................
2.5. Születési ideje: .............................................................................................................................................
2.6. Neme: □ férfi □ nő
2.7. Állampolgársága: ..........................................................................................................................................
2.8. Útlevélszáma: ...............................................................................................................................................
2.9. Magyarországi tartózkodási helye (ha van): .................................................................................................
3. A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendőmunkakör:
3.1. Megnevezése:.............................................................................................................................................
3.2. FEOR-kódja: ..............................................................................................................................................
3.3. Az ellátandó tevékenység részletes leírása: .................................................................................................
3.4. A foglalkoztatás helye(i): ...........................................................................................................................
3.5. Heti munkaidő: ..........................................................................................................................................
Teljes/részmunkaidő .....................óra.
3.6. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:
....................................-tól ..............................-ig
....................................-tól ..............................-ig
....................................-tól ..............................-ig
3.7. Várható (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege:.................................................
4. A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának indokolása, a foglalkoztatás egyéb feltételei:
4.1. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?
Igen Nem
5. A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban szezonális munkavállalási engedély alapján
Magyarországon?
Igen Nem
Előző munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése:.................................................
6. A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai:
6.1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy
munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen:
- nem szabtak ki
- kiszabtak.
6.2. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár
engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre:
- köteleztek:
a befizetésnek.................................................napján eleget tettem.
- nem köteleztek.
6.3. Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt harmadik országbeli állampolgár magyarországi
foglalkoztatására nem tőlem eltérő foglalkoztatónál kerül sor.
6.4. Kijelentem, hogy az illetékes hatósága szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül
- velem szemben a foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot nem szabott ki,
- a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre nem kötelezett
vagy
- nem állok felszámolási eljárás alatt, gazdasági tevékenységet folytatok.
7. A kormányhivatal - az egyéni vállalkozó, illetve a cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság
kivételével - a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti.
Dátum: .................................................
……………………………………………
foglalkoztató cégszerű aláírása"

Tartalomjegyzék