Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13. és 15. alpontjában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 9. alcím és 18. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kötelező hatályának korábbi elismerése alapján,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában és 73/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A légiközlekedési hatóság engedélye, valamint a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendeletben meghatározott bejelentett képzési szervezetek esetében a képzési tevékenység bejelentése, a következő személyek képzéséhez szükséges:"

2. § A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Repülésbiztonsági Program alapján kidolgozott, a légiközlekedési hatóság által elfogadott Repülésbiztonság-irányítási Rendszert kell működtetnie valamennyi)

"a) légiközlekedési szakszemélyzet - kivéve az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1. pont c), e), f), h), i) alpontjaiban és 2. pontjában meghatározott légijárművek vezetői - képzésére engedéllyel rendelkező képzési szervezetnek, amely szolgáltatásának ellátása közben repülésbiztonsági kockázat merülhet fel,"

3. § A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 29. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"e) a polgári légiközlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendeletnek"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése.

5. § A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket" szövegrész helyébe a "biztosítási szerződés általános és különös szerződési feltételeket" szöveg lép.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A 2-4. §, valamint a 6-8/A. § alapján kiszabott közigazgatási bírság összegét a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság ORFK Központosított bírságbevételek megnevezésű, 10032000-01040061-00000000 számú, Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlára kell befizetni."

5. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet] 16. § (8) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"h) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

9. § (1) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. § A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket" szövegrész helyébe a "biztosítási szerződés általános és különös szerződési feltételeket" szöveg lép.

7. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet] 20. § (1) bekezdés b) pontjában a "megkezdéstől számított öt éven belül" szövegrész helyébe a "megkezdéstől számított nyolc éven belül" szöveg lép.

12. § A 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a következő 43/D. §-sal egészül ki:

"43/D. § E rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre, valamint a Mód. Kr. hatálybalépése előtt megkezdett építési tevékenységre is alkalmazni kell."

8. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknek a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban foglaltak alapján kidolgozott jóváhagyott védelmi programmal, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programmal és védelmi képzési tervvel kell rendelkezniük, amelynek hiánya esetén légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A védelmi program az uniós légiközlekedés védelmi jogszabályokban, valamint a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban foglalt előírások adott szervezetnél történő végrehajtásának részletes eljárási rendjét tartalmazza. A védelmi programot a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 300/2008/EK rendelet) mellékletében meghatározott közös alapkövetelményi pontok alapján az ott feltüntetett sorrendben kell felépíteni a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetekre vonatkozó végrehajtási feladatokkal részletezve."

14. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az együttműködő hatóságok, a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek továbbá a repülőtéri állandó belépő kártyával vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyával rendelkező személyek haladéktalanul értesítik a szervezet védelmi tisztjét, ha észlelik, hogy a védelmi tervben, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási programban, a védelmi képzési tervben vagy a repülőtér rendben foglalt előírásokat megsértették, vagy azokat nem az előírás szerint hajtották végre. A védelmi tiszt az előírások megsértésének súlyosságától függően értesíti a légiközlekedési hatóságot (a továbbiakban: légiközlekedés védelmi esemény)."

15. § (1) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)

"a) kialakítja a 300/2008/EK rendelet I. melléklet 1.1.2. pontjában meghatározott területeket, amelyeknek a leírását a védelmi terv vagy a repülőtér rend tartalmazza,"

(2) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)

"j) kiállítja a repülőtér légi oldalára vonatkozó belépési engedélyeket a személyek ellenőrzését végző hatóságokkal együttműködve, azok engedélye esetén,"

(3) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A repülőtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)

"m) ellenőrzi a repülőtér légi oldalán tartózkodó személyek tartózkodási jogosultságát"

(4) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt utasok és utasoktól eltérő személyek részére a védelmi ellenőrzést végző szervezetnek biztosítani kell, hogy az érintett személyek panasszal élhessenek az átvizsgálás végrehajtásával kapcsolatban."

16. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A repülőtéri személyazonosító kártya iránti kérelem tartalmazza, hogy a kérelmező a repülőtér meghatározott zónáiban milyen tevékenységet végez. A repülőtéri személyazonosító kártya kiadásának feltétele a sikeres védelmi háttérellenőrzés megléte, valamint a tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés igazolása. A kártya kiállítását megelőzően a repülőtér üzemben tartója az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, az AH, a TEK és - nemzetközi repülőtér esetében - a vámhatóság hozzájárulását kéri, az engedély megtagadása esetén a kártya nem állítható ki. A személyazonosító kártya időbeli hatálya két év."

17. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján az I-VI. osztályú repülőterek esetében a légi oldalon elkülönített területeket lehet kijelölni, amelyet a védelmi tervben kell szabályozni. Az elkülönített területeknél a jól beazonosítható határokat a védelmi terv térképmellékletében fel kell tüntetni, valamint az elkülönített területekre való belépés szabályait és az alternatív intézkedéseket az üzemeltetőnek részleteznie kell."

18. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.2.1. pontja alapján meghatározott mentességeket a légiközlekedési hatóság adja ki. A 2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet 6.8.2.2. és 6.8.5. pontjában említett uniós légiközlekedés védelmi ellenőrzéseket a légiközlekedési hatóság vagy az uniós adatbázisban jóváhagyott uniós védelmi ellenőr hajtja végre. Az ACC3, az RA3 és KC3 kijelölés eljárása során a légiközlekedési hatóság az uniós védelmi ellenőr jelentését figyelembe veszi."

19. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § A kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott ügynök védelmi tisztjének kinevezését, valamint a védelmi programot. A védelmi programban foglaltak teljesülését a légiközlekedési hatóság ellenőrzi."

20. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 23. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:

"37/A. § A légifuvarozói posta és légifuvarozói anyag légiközlekedés-védelmi ellenőrzéséért a légitársaság felelős."

21. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A repülőtéri készletek ismert beszállítóinak elfogadását és az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének 9.1.3. pontja szerinti ellenőrzését a repülőtér üzemben tartója végzi, valamint valamely másik az Európai Unió területén fekvő repülőtér által jóváhagyott repülőtéri készlet ismert beszállítója helyszíni ellenőrzésének jelentését a repülőtér üzemeltető figyelembe veheti. Ebben az esetben a repülőtér védelmi programjának tartalmaznia kell az ismert beszállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint a repülőtéri készlet légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását."

22. § A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "köztisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a "köztisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg,

d) 6. § (4) bekezdésében a "polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből" szövegrész helyébe a "300/2008 EK rendeletből" szöveg,

e) 13. § o) pontjában a "polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 300/2008/EK rendelet)" szövegrész helyébe a "300/2008 EK rendeletből" szöveg,

f) 13. § s) pontjában a "2010/774/EU bizottsági határozat" szövegrész helyébe a "2015/8005/EU bizottsági végrehajtási határozat" szöveg,

g) 13. § w) pontjában az "a meghatalmazott ügynökkel" szövegrész helyébe az "az ismert szállítóval" szöveg,

h) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a "továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére" szövegrész helyébe a "továbbá annak igazolásával, hogy az adott napon és járaton való tartózkodása indokolt" szöveg,

i) 24. § (2) bekezdésében a "2010/774/EU bizottsági határozat 1.3.4. pontja" szövegrész helyébe a "2015/8005/EU bizottsági végrehajtási határozat 1.3.2.2. pontja" szöveg,

j) 24. § (3) bekezdésében a "Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Kényszerhelyzeti Tervben" szöveg,

k) 25. § (4) bekezdésében az "a végrehajtási határozat 1.3.3. és 1.3.4. pontjában" szövegrész helyébe az "a végrehajtási határozat 1.3.2. pontjában" szöveg,

l) 29. § (2) bekezdésében a "szigorított biztonsági területet" szövegrész helyébe a "szigorított védelmi területet" szöveg,

m) 30. § (3) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe az "ötévente" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 9. § (5) bekezdésében a "A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi képzési tervüket a működésük megkezdése előtt 30 nappal, ezt követően naptári évenként a tárgyévet megelőző november 30-ig elkészítik és a légiközlekedési hatóság részére jóváhagyásra megküldik." szövegrész,

b) a 23. § (4) bekezdése.

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A képző szerv honlapot működtet, melyen negyedéves frissítéssel közzéteszi a 2. § (1) bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban is megjeleníti."

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet] 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) A Magyarország területét érintő,

a) díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

b) a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, továbbá

c) a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű

az adott fuvarfeladatra (az üresfutást is beleértve) érvényes, a (3) bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tehergépjármű üzembentartója vagy a szállító a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése, vagy a Magyarország területére történő belépés előtt a közlekedési hatóság által üzemeltetett nyilvánosan elérhető informatikai rendszerben (a továbbiakban: BIREG rendszer) a vállalkozás adatait - cégnév, székhely, tevékenységi vagy közösségi engedély adatai, és az adott vállalkozás szállítási tevékenységének a BIREG rendszerben történő rögzítésére jogosult felhasználók adatait és jogosultságait rögzíti (üzembentartói regisztráció).

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója,

a) Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá

b) magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor továbbá a magyarországi felrakodáskor a felrakodás befejezéséig

az adott szállítás adatait - felrakó és lerakó ország azonosító adatait - és az ehhez szükséges dokumentumokat a közlekedési hatóság által üzemeltetett BIREG rendszerben rögzíti, valamint feltölti.

(4) A CEMT engedélyt vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyt és a fuvarregisztráció elvégzéséről szóló, a BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek is bemutatja.

(5) Magyarországi felrakás helyén a feladó, magyarországi lerakás helyén a címzett is vizsgálja a (4) bekezdésben foglalt engedély meglétét, időbeli hatályát és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését, továbbá a fuvarregisztráció érvényességét.

(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt engedély hiányzik, nem érvényes, vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, vagy a fuvarregisztrációt a tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója nem végezte el, a feladó, a címzett azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, vagy a rendőrségnek a hiba észlelését követően azonnal bejelenti. A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni, továbbá intézkedni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerinti, valamint az ügyben indokoltnak tartott más eljárás megindítása iránt. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága vagy a fuvarregisztráció elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.

(7) A magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT engedély részét képező fuvarnaplóra vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyre rávezeti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását és ellátja a fel- vagy lerakóhely bélyegzőjével. Ezt követően a feladó, vagy a címzett a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot készít, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy évig megőrzi, valamint a hatóság kérésére bemutatja (engedélykezelés)."

(2) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT engedéllyel vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedéllyel végzett fuvarozás esetén a BIREG rendszerben ellenőrzi a szállító által előzetesen feltöltött CEMT vagy Bilaterális engedély meglétét, továbbá, rögzíti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását, továbbá feltölti a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet (engedélykezelés)."

26. § A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. § (4) és (5) bekezdése helyébe a követező rendelkezések lépnek:

"(4) A tehergépjármű vezetője a jármű-tömegbizonylatot vagy az írásbeli nyilatkozatot átveszi, azt a szállítás időtartama alatt a tehergépjárművön tartja, és az ellenőrzést végző hatóság képviselőjének felszólítására bemutatja.

(5) A jármű-tömegbizonylat vagy az írásbeli nyilatkozat a fuvarlevél vagy a saját számlás menetlevél mellékletét képezi, azokat a fuvarozás (szállítás) befejezését követően - a kapcsolódó okmányokhoz csatoltan - meg kell őrizni. Fuvarlevél és saját számlás menetlevél hiányában a jármű-tömegbizonylatot és az írásbeli nyilatkozatot az üzembentartó egy évig megőrzi."

27. § A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Túlsúly megállapítása esetén a fizetendő bírság a jármű-tömegbizonylat vagy a nyilatkozat kiállítóját, ennek elmulasztása esetén a kiállításra kötelezettet terheli."

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § A "BE", "C", "CE", "C1", "C1E", "D", "DE", "D1" vagy "D1E" kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyen nem kell feltüntetni az automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, ha a kérelmező már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel az alábbi kategóriák legalább egyikében: "B", "BE", "C", "CE", "C1", "C1E", "D", "DE", "D1" vagy "D1E", továbbá a jártassági és magatartásvizsga során végrehajtotta az előírt tevékenységeket."

29. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"h) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv 1. cikke."

12. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 4. § (2a) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el:)

"f) a vizsgálóállomások auditálását végző szervezet ellenőrzése,

g) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet szerinti elektronikus fuvarregisztrációs rendszer működtetése"

(során.)

31. § A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése a következő 77. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"77. Ellátja az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. és 71. cikkében a tagállamok számára meghatározott feladatokat."

32. § A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"t) a légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

33. § A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés 5. pontjában a "hajózási képesítések okmányainak kiállításával és" szövegrész helyébe a "hajózási képesítések és képesítő okmányok" szövegrész lép.

34. § Hatályát veszti a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja.

13. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontjában a "8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással" szövegrész helyébe a "8.2. fejezet szerinti vizsgáztatással és képesítő bizonyítványokkal" szöveg lép.

14. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

36. § A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) Az auditálási tevékenységet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

(2) Az auditálási tevékenységet a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(3) Az 1. §-ban meghatározott engedélyezési és auditálási eljárást nem kell lefolytatni a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek által üzemeltetett olyan vizsgálóállomásnál, amelynél kizárólag a szervezetük üzemeltetésében levő járművek műszaki vizsgálatát végzik, ha a vizsgálóállomás teljesíti az engedélyezéshez és az auditáláshoz szükséges, e rendeletben meghatározott feltételeket."

37. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás elismerése iránti kérelemről a közlekedésért felelős miniszter dönt.

(2) A kérelem legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező szervezet megnevezését székhelyének címét, elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, adószámát, valamint képviselőjének nevét,

b) az országosan működtetett és a közlekedési hatóság érvényes engedélyével rendelkező műszaki vizsgáló állomásokat, azok címét,

c) a kérelem benyújtását megelőző egy naptári év tekintetében a b) pont szerinti vizsgálóállomások tevékenysége szüneteltetésének napjait.

(3) Ha az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet minden megyében és a fővárosban (a továbbiakban: közigazgatási terület) legalább egy, a közlekedési hatóság engedélyével rendelkező műszaki vizsgálóállomást működtet, - úgy, hogy egy időben legfeljebb két közigazgatási területen nem teljesíti a feltételt - a szervezetet országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásként kell elismerni.

(4) Az elismerés a döntés véglegessé válásától számított egy évig érvényes, amely évenként meghosszabbítható, ha az elismerésre vonatkozó feltételek nem változtak.

(5) Az elismert országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás minden, az elismerés szempontjából jelentős adatváltozást nyolc napon belül bejelent a közlekedésért felelős miniszternek.

(6) A közlekedési hatóság a lefolytatott ellenőrzése alapján, az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson elkövetett jogsértés esetén az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert.

(7) A közlekedésért felelős miniszter az elismerést visszavonja, ha

a) az elismerés feltételei már nem állnak fenn,

b) azt az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás kéri,

c) az (5) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás nem tesz eleget,

d) a közlekedési hatóság ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomások részét képező műszaki vizsgálóállomások bármelyike a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit az első megszegéstől számított 2 éven belül további 4 esetben megszegte, vagy a vizsgálatok során a mérőműszereket jogellenesen befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített."

38. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kérelem tartalmazza:)

"d) annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet rendelkezik auditált vagy akkreditált státusszal,

e) a kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is."

39. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a telephely megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletekben foglalt - a kérelmező szervezet által a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feladat elvégzéséhez szükséges - személyi és tárgyi feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőséget - a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló rendeletben foglaltak szerint -

a) az auditált státusz vagy

b) az akkreditált státusz

tanúsítja."

40. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedély - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl - tartalmazza:)

"c) az auditálás és az akkreditálás alapján megállapított járművizsgálati időszükségleteket és további feltételeket."

41. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A vizsgálóállomás - az audit érvényességének lejárata előtt legalább 60 nappal - kérelmezheti az auditáló szervtől az auditált státusz felülvizsgálatát.

(5) Ha a kérelemre indult auditálás során az auditáló szerv azt állapítja meg, hogy a vizsgálóállomás nem felel meg az auditálási feltételeknek, úgy - a tevékenység szünetelése mellett - a vizsgálóállomás jogosult egyszeri alkalommal, 30 napon belül - a hiányosságok megszüntetése után - újbóli auditálást kérelmezni."

42. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi, és az auditáló szerv kérelemre auditálja a vizsgálóállomás tevékenységét."

43. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ha a vizsgálóállomás

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,

b) az információs rendszerekben rögzítendő, vállalkozásokra vonatkozó adatokban bekövetkezett változást nem jelenti be, vagy a bejelentést késedelmesen teljesíti,

c) az engedélyben szereplőtől eltérő kategóriájú járművet tanúsít, vagy az engedélyben szereplőtől eltérő eljárástípussal működteti a vizsgálóállomást,

d) műszerei mérésügyi szempontból nem megfelelőek,

e) a pénzügyi helyzete nem megfelelő, vagy

f) az auditált vagy akkreditált státusz megszűnése, visszavonása esetén a tevékenységét nem szünetelteti, vagy annak bejelentését elmulasztja,

a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését 30 napra, a d) pont esetében a hiányosság megszüntetéséig felfüggeszti."

44. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az auditált vagy akkreditált státusz megszűnése vagy visszavonása miatt került sor a tevékenység felfüggesztésre, úgy tevékenység csak sikeres auditálást vagy akkreditálást követően folytatható."

45. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Azon engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások, amelyek auditált státusszal kívánnak működni, 2020. december 31-ig az auditált státusz megszerzésére irányuló kérelmet terjeszthetnek elő a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló rendelet szerint az auditáló szervnél. Azon vizsgáló állomások, amelyek jelen jogszabály hatálybalépése előtt érvényes auditált vagy akkreditált státusszal rendelkeznek, státuszuk az ezt igazoló dokumentumban feltüntetett határidő lejártáig hatályban maradnak, kérelmükhöz ezen dokumentum másolatát csatolni kell.

(6) A határidőig beérkezett kérelmekről az auditáló szerv 30 napon belül értesíti az engedélyező hatóságot. A kérelmet határidőben előterjesztő vizsgálóállomások auditált státuszát a feltételek vizsgálata nélkül elfogadottnak kell tekinteni a feltételeket vizsgáló, valós auditált státusz megszerzéséig, legfeljebb 2022. december 31-ig. A vizsgálóállomásnak a valós auditált státusz megszerzését a hatóságnál igazolnia kell.

(7) Azon engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások, melyek akkreditált státusszal kívánnak működni, ezt 2020. december 31-ig bejelentik az engedélyező hatóságnak. A határidőben megtett bejelentés alapján az akkreditált státuszt 2022. december 31-ig az akkreditáció alapjául szolgáló feltételek vizsgálata nélkül is megadottnak kell tekinteni. A vizsgálóállomásnak a feltételeket vizsgáló, valós akkreditált státusz megszerzését a hatóságnál igazolnia kell.

(8) A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja azon vizsgálóállomás esetében, amely az (5) vagy (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek a megadott határidőig nem tesz eleget.

(9) Az új vizsgálóállomás tevékenységének megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárás során 2020. december 31-ig az auditált státuszt a feltételek vizsgálata nélkül elfogadottnak kell tekinteni, és a vizsgálóállomásnak az (5) vagy (7) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni attól függően, hogy auditált vagy akkreditált státusszal kíván működni.

(10) Az új vizsgálóállomás tevékenységének megkezdéséhez 2021. január 1-től kezdődően az auditált vagy akkreditált státuszt igazolni kell."

46. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja."

47. § A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

48. § Hatályát veszti a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 6. §-a,

b) 10. § (2) és (3) bekezdése,

c) 16. § (4) bekezdése.

15. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. § A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A járműhonosítási eljárás alkalmazásának további feltétele, hogy

a) a jármű - a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedély alapján - az ER. 2. § (9) bekezdésében, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben, vagy a két- vagy háromkerekű járművek, vagy a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott járműkategóriák - ideértve a G betűjelzéssel kiegészített alkategóriákat is - egyikébe tartozik,

b) a jármű megfelel - az Európai Unió területén történő első forgalomba helyezés időpontjában hatályos - adott járműkategóriára vonatkozó forgalomba helyezési követelmények és

c) az 1999. december 31. után nyilvántartásba vett M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében a jármű rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (COC okmánnyal) vagy a járműgyártó által a járművön elhelyezett adattáblával, amely igazolja a járműgyártó teljes járműre vonatkozó EK típus jóváhagyási eljárásának való megfelelőséget."

50. § Az 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A járműhonosítási eljárás során vizsgálni kell, a jármű azonosító adatait, valamint az (1) bekezdés a) pontjában említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges - az ER. 1. számú melléklet II. részében foglalt "Műszaki adatlap"-on meghatározott - adatokat. A "Műszaki adatlap"-on fel kell tüntetni a (2) bekezdésben említett, a járműhonosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok azonosítóit, valamint - gépjárművek esetén - a "Műszaki adatlapon" fel kell tüntetni a kilométer számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is. Amennyiben a jármű által futott kilométerek száma meghaladja a 160 000 km-t, a gyártási évétől számított életkora meghaladja a 6 évet vagy szemmel láthatóan füstöl, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendeletben meghatározott emissziómérés alapján ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e a gyári előírásoknak.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a jármű nem üzemképes, vagy az ER. 5. számú mellékletében meghatározott veszélyes hiba található rajta, valamint az emissziómérés során a járműgyártó által meghatározott határértékeket túllépi, vagy az Euro VI és Euro 6 (15-ös, 16-os környezetvédelmi osztályú, vagy magasabb benzin vagy dízel üzemű) vagy jobb besorolású motorral felszerelt gépkocsi esetén az OBD kiolvasás eredménye a jármű környezetterhelésére nézve a gyártó ajánlása alapján nem megfelelő, és a környezetet szennyezi, a közlekedési hatóság a "Műszaki adatlap" időbeli hatályaként a "Műszaki adatlap" kiadásának napját tünteti fel."

16. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól szóló 529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. § A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól szóló 529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "biztosítási szerződés különös szerződési feltételeket" szövegrész helyébe a "biztosítási szerződés általános és különös szerződési feltételeket" szöveg lép.

17. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. § A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 100. § (4) bekezdésében az "a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2014. november 26-i 1321/2014/EU bizottsági rendelet" szöveg lép.

18. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgaközpont 2021. december 31. napjáig jogosult a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére."

19. A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

54. § Hatályát veszti a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja.

20. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

55. § A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "2020. december 31. napjáig" szövegrész helyébe a "2021. december 31. napjáig" szöveg lép.

21. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. § A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vasúti közlekedési tárgyú közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevők részére kiadott műszaki leírásoknak meg kell felelniük a 3. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek."

57. § A 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet - a Vtv.-vel együtt -)

"c) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének"

(való megfelelést szolgálja.)

22. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § (1), (4) és (5) bekezdése, valamint a 2., 5. és 6. melléklet 2021. február 1-jén lép hatálya.

(3) A 9. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(4) A 25. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

59. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

(2) A 36. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

60. § (1) Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

61. § (1) E rendelet az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet a légijárművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) E rendelet a polgári légiközlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklet 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltetési engedély kiadásához az egyes tevékenységektől függően - az eljárási díj befizetésének igazolásán túl - a kérelem benyújtásához az alábbi okmányok és igazolások csatolása, illetve feltételek teljesítése szükséges: Közforgalmú személyszállítás esetében:)

"c) menetrendben, meghatározott útvonalon és időtartamban, legalább június 30-tól augusztus 31-ig, heti 5 napon át, napi 8 óra közforgalmú személyszállítási szolgáltatást valósít meg."

2. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklet 1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(Az üzemeltetési engedély kiadásához az egyes tevékenységektől függően - az eljárási díj befizetésének igazolásán túl - a kérelem benyújtásához az alábbi okmányok és igazolások csatolása, illetve feltételek teljesítése szükséges: Közforgalmú személyszállítás esetében:)

"d) nyilatkozat arról, hogy nem képezi a személyszállítási szolgáltatás részét a hajóval végrehajtott, közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt - hirtelen, a megszokottnál gyorsabban végrehajtott fordulási, megállási, kitérési, irány- vagy sebességváltoztató - manőverek bemutatása."

2. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság
foka
(RSJ =
rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ =
nagyon
súlyos
jogsértés,
Sj = súlyos
jogsértés)
A bírság
összege,
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé
tehető]
"6.Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT
engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan,
lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó
90%-a nem került megfizetésre)
RSJ800 000szállító,
járművezető
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az
engedélyben foglaltaktól
c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott előzetes elektronikus
regisztrációs kötelezettség teljesítésének
elmulasztása
RSJ500 000szállító,
járművezető
d) a KR. 4/A. § (5)-(7) bekezdésében a fel- és
lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és
bejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása
NSJ800 000szállító,
járművezető
SJ300 000feladó,
címzett"

3. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető
ASzemélyzet
A1A kalauzokra megállapított alsó korhatár be
nem tartása
SJ100 000szállító
BVezetési időszakok
B1A 9 órás napi vezetési idő
túllépése, ha a 10 órára
történő meghosszabbítás
nem megengedett
9 h <...< 10 hEJ10 000járművezető
szállító
B210 h ≤...< 11 hSJ60 000
B311 h < ...NSJ150 000
B4A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb
arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy
pihenő beiktatása nélkül
13 h 30 ≤ ...
szünet/pihenő
nélkül
RSJ300 000
B5A 10 órás
meghosszabbított napi
vezetési idő túllépése, ha
a meghosszabbítás
megengedett
10 h <...< 11 hEJ10 000járművezető
szállító
B611 h ≤...< 12 hSJ60 000
B712 h ≤ ...NSJ150 000
B8A 10 órás napi vezetési
idő 50%-os vagy nagyobb
arányú túllépése legalább
4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül
15 h ≤ ...
szünet/pihenő
nélkül
RSJ300 000
B9Az összeadódott heti
vezetési idő túllépése
56 h <...< 60 hEJ10 000járművezető
szállító
B1060 h ≤...< 65 hSJ60 000
B1165 h ≤...< 70 hNSJ150 000
B12Az összeadódott heti
vezetési idő 25%-os vagy
annál nagyobb arányú
túllépése
70 h ≤...RSJ300 000
B13Az összeadódott vezetési
idő túllépése két egymást
követő hét alatt
90 h <...<100 hEJ10 000járművezető
szállító
B14100 h ≤...<105 hSJ60 000
B15105 h ≤...<112 h
30
NSJ150 000
B16Az összeadódott vezetési
idő 25%-os vagy nagyobb arányú túllépése két
egymást követő hét alatt
112 h 30 ≤ ...RSJ300 000
B1710 órás napi vezetési idő
túllépése, ha a 9 órás napi vezetési idő 1 órával
történő meghosszabbítása
megengedett a munkáltató
működési központjának
vagy a járművezető saját
tartózkodási helyének az
elérése érdekében
10 h <...< 11 hEJ10 000járművezető
szállító
11 h ≤...< 12 hSJ60 000
12 h ≤...<15 hNSJ150 000
15 h ≤ ...RSJ300 000
B1811 órás napi vezetési idő
túllépése, ha a 9 órás napi
vezetési idő 2 órával vagy
a 10 órás napi vezetési idő
1 órával történő
meghosszabbítása
megengedett a munkáltató
működési központjának
vagy a járművezető saját
11 h ≤...<11 h.30EJ10 000járművezető
szállító
11 h 30 ≤ ... <12 hSJ60 000
12 h ≤...<15 hNSJ150 000
tartózkodási helyének az
elérése érdekében
15 h ≤RSJ300 000
B1912 órás napi vezetési idő
túllépése, ha a 10 órás
napi vezetési idő 2 órával
történő meghosszabbítása
megengedett a munkáltató
működési központjának
vagy a járművezető saját
tartózkodási helyének az
elérése érdekében
12 h ≤...<12 h 30EJ10 000járművezető
szállító
12 h 30 ≤ .. <13 hSJ60 000
13 h ≤...<15 hNSJ150 000
15 h ≤...RSJ300 000
B20Az összeadódott heti
vezetési idő túllépése, ha
az 1 órával történő
meghosszabbítás
megengedett a munkáltató
működési központjának
vagy a járművezető saját
tartózkodási helyének az
elérése érdekében
57 h <...< 60 hEJ10 000járművezető
szállító
60 h ≤...< 65 hSJ60 000
65 h ≤...< 70 hNSJ150 000
70 h ≤...RSJ300 000
B21Az összeadódott heti
vezetési idő túllépése, ha
a 2 órával történő
meghosszabbítás
megengedett a munkáltató
működési központjának
vagy a járművezető saját
tartózkodási helyének az
elérése érdekében
58 h <...< 60 hEJ10 000járművezető
szállító
60 h ≤...< 65 hSJ60 000
65 h ≤...< 70 hNSJ150 000
70 h ≤...RSJ300 000
CSzünetek
C1A megszakítás nélküli
vezetési idő 4,5 órás
határának túllépése
szünet tartása előtt
4 h 30 <...< 5 hEJ10 000járművezető
szállító
C25 h ≤...< 5 h 30SJ30 000
C35 h 30 ≤...< 6 h60 000
C46 h ≤...< 6 h 30NSJ100 000
C56 h 30 ≤...250 000
DPihenőidők
D1Nem elegendő, 11 óránál
rövidebb napi pihenőidő,
ha a csökkentett napi
pihenőidő nem
megengedett
10 h ≤...< 11 hEJ10 000járművezető
szállító
D29 h 15 ≤...<10 hSJ30 000
D38 h 30 ≤...<9 h 1560 000
D47 h 45 ≤...<8 h 30NSJ100 000
D5...< 7 h 45250 000
D6Nem elegendő, 9 óránál
rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a
csökkentés megengedett
8 h ≤...< 9 hEJ10 000járművezető
szállító
D77 h 30 ≤...< 8 hSJ30 000
D87 h ≤...< 7 h 3060 000
D96 h 30 ≤...< 7 hNSJ100 000
D10...< 6 h 30250 000
D11Nem elegendő, 3 + 9
óránál rövidebb
megosztott napi pihenőidő
3 h + (8 h ≤...< 9
h)
EJ10 000járművezető
szállító
D123 h + (7 h
30 ≤...< 8 h)
SJ30 000
D133 h + (7h
≤...< 7 h 30)
60 000
D143 h + (6 h 30
≤...< 7 h)
NSJ100 000
D153 h + (...< 6 h 30)250 000
D16Nem elegendő, 9 óránál
rövidebb napi pihenőidő
több fős személyzet
esetén
8 h ≤...< 9 hEJ10 000járművezető
szállító
D177 h 30 ≤...< 8 hSJ30 000
D187 h ≤...< 7 h 3060 000
D196 h 30 ≤...< 7 hNSJ100 000
D20...< 6 h 30250 000
D21Nem elegendő, 24 óránál
rövidebb csökkentett heti
pihenőidő
22 h ≤...< 24 hEJ10 000járművezető
szállító
D2221 h ≤...< 22 hSJ30 000
D2320 h ≤...< 21 h60 000
D2419 h ≤...< 20 hNSJ100 000
D25...< 19 h250 000
D26Nem elegendő, 45 óránál
rövidebb heti pihenőidő,
ha a csökkentett heti
pihenőidő nem
megengedett
42 h ≤...< 45 hEJ10 000járművezető
szállító
D2739 h ≤...< 42 hSJ30 000
D2836 h ≤...< 39 h60 000
D2933 h ≤...< 36 hNSJ100 000
D30...< 33 h250 000
D316 egymást követő 24 órás
időszak túllépése az előző
heti pihenőidő után
...< 3 hEJ10 000járművezető
szállító
D323 h ≤...< 6 hSJ30 000
D336 h ≤...< 12 h60 000
D3412 h ≤...< 18 hNSJ100 000
D3518 h ≤ ...250 000
EEltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
E112 egymást követő 24
órás időszak túllépése az
előző rendszeres heti
pihenőidő után
...< 3 hEJ10 000járművezető
szállító
E23 h ≤...< 6 hSJ30 000
E36 h ≤ ... < 12 h60 000
E412 h ≤...< 18 hNSJ100 000
E518 h ≤ ...250 000
E612 egymást követő 24
órás időszak után igénybe
vett heti pihenőidő
66 h ≤ ... < 67 hSJ20 000járművezető
szállító
E765 h ≤ ... < 66 h60 000
E864 h ≤ ... < 65 hNSJ100 000
E9... < 64 h250 000
E1022:00 óra és 6:00 óra
között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása
előtt, ha a járművet nem több fős személyzet vezeti
3 h ≤ ... < 3 h 45SJ20 000járművezető
szállító
E113 h 45 ≤ ... < 4 h 3060 000
E125 h 15 ≤ ... < 4 h 30NSJ100 000
E135 h 15 < ...250 000
FMunkaszervezés
F1A bér és a megtett úthossz vagy a célba
juttatás sebessége vagy a szállított áru
mennyisége közötti kapcsolat
NSJ400 000szállító
F2A járművezető munkájának nem megfelelő
szervezése vagy a szervezés elmaradása,
illetve nem megfelelő utasítások a járművezető
részére a jogszabály betartására vonatkozóan
vagy az utasítások hiánya
NSJ200 000szállító
F3A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi
csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként
tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő
járműben való eltöltése
NSJ400 000járművezető

"

4. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat H5 sora helyébe a következő sor lép:

[SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ= rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés
EJ= enyhe jogsértés)
Bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé
tehető]
"H5Járművezetői kártya nélküli vezetés vagy a
járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő
nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján
szerzett meg (úgy tekintendő, mintha
járművezetői kártya nélkül vezetne)
RSJ800 000járművezető"

2. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat I2 sora helyébe a következő sor lép:

[SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ= rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés
EJ= enyhe jogsértés)
Bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé
tehető]
"I2A járművezető nem tudja bemutatni az adott
napra és az azt megelőző, jogszabály által
meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített
információkat
NSJ400 000járművezető"

3. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat I4 sora helyébe a következő sor lép:

[SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ= rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés
EJ= enyhe jogsértés)
Bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé
tehető]
"I4A járművezető nem tudja bemutatni az adott
napon és az azt megelőző, jogszabály által
meghatározott időszakra vonatkozó kézi
feljegyzéseket és kinyomatokat
NSJ400 000járművezető"

4. A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat M5 sora helyébe a következő sor lép:

[SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ= rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés
EJ= enyhe jogsértés)
Bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető]
"M5Külső kalibrálási tevékenység végzése a
közlekedési hatóság részére történő bejelentés
vagy - amennyiben az szükséges - az illetékes
közlekedési hatóság által egyedi kérelemre
kiadott engedély nélkül
NSJ300 000a menetíró
szerelő-műhely
üzemeltetője"

5. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe következő sor lép:

[SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ= rendkívül
súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos
jogsértés, SJ= súlyos
jogsértés, EJ=enyhe
jogsértés)
Bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető]
3.A 9. § (1) bekezdés
f) pontjában
hivatkozott jogszabály
szerint a
hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése jármű vagy
járműszerelvény esetében
... < 5%EJ50 000feladó
felrakó
szállító
járművezető
5% ≤ ... < 10%SJ100 000
10% ≤ ... < 20%M3, N3, vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetén NSJ,
M1, M2, N1, N2,
vagy ilyen járműből is
álló járműszerelvény
esetében 15% alatt
SJ,
15%-tól NSJ
200 000
20% ≤ ...< 30%M3, N3, vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetén RSJ,
M1, M2, N1, N2,
vagy ilyen járműből is
350 000
30% ≤ ...álló járműszerelvény
esetében 25% alatt
NSJ,
25%-tól RSJ
500 000

6. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

ABCDEF
SorszámJogsértő
magatartások
személy és
áruszállítást végző
járművek esetén
A
súlyosság
foka
(RSJ=
rendkívül
súlyos
jogsértés,
SJ= súlyos
jogsértés)
A bírság összege
forintban L1e-L7e, M1,
O1, kategóriájú jármű,
mezőgazdasági
vontató és lassú
jármű, valamint azok
pótkocsija esetén
A bírság összege
forintban N1, O2
kategóriájú jármű
esetén
A bírság összege
forintban N2, N3,
O3, O4 kategóriájú
jármű esetén
A bírság összege
forintban M2, M3
kategóriájú jármű
esetén
1.A jármű alvázát,
futóművét, kerekét,
gumiabroncsát,
fékberendezését
vagy
kormányberendezé
sét érintő komoly
hiányosság
SJhiányosságonként
20 000
hiányosságonként
40 000
hiányosságonként
100 000
hiányosságonként
150 000
2.A jármű alvázát,
futóművét, kerekét,
gumiabroncsát,
fékberendezését
vagy
kormányberendezé
sét érintő veszélyes
hiányosság
RSJhiányosságonként
50 000
hiányosságonként
100 000
hiányosságonként
300 000
hiányosságonként
300 000
3.A jármű 2. pontban
fel nem sorolt
szerkezeti elemeit
érintő komoly
hiányosság
SJhiányosságonként
10 000
hiányosságonként
20 000
hiányosságonként
50 000
hiányosságonként
100 000
4.A jármű 2. pontban
fel nem sorolt
szerkezeti elemeit
érintő veszélyes
hiányosság
RSJhiányosságonként
20 000
hiányosságonként
40 000
hiányosságonként
100 000
hiányosságonként
150 000
5.A
rakományrögzítést
érintő komoly
hiányosság
SJhiányosságonként
10 000
hiányosságonként
50 000
hiányosságonként
100 000
hiányosságonként
150 000
6.A
rakományrögzítést
érintő veszélyes
hiányosság
RSJhiányosságonként
20 000
hiányosságonként
100 000
hiányosságonként
300 000
hiányosságonként
300 000
7.A közúti
közlekedési
szolgáltatást végző
jármű uniós jog
szerinti műszaki
vizsgálatról szóló
érvényes igazolás
nélküli közúti
közlekedése
RSJ40 00050 00060 000100 000
8.A személy- vagy
áruszállítási
szolgáltatást végző
gépjármű esetében a
gyártó által felszerelt
káros anyag
kibocsátást
csökkentő
berendezés hiányzik,
átalakították,
működését
befolyásolták vagy
nyilvánvalóan
meghibásodott.
RSJ40 00050 000600 000600 000

"

7. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat keretében érvényes általános forgalomba helyezési engedély (ÁFE) vagy típusbizonyítvány alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozat felhasználásával végzett műszaki megvizsgálás)

AB
1.KategóriákAlkalmazható alvizsgák
2.M1
3.M2
4.M3
5.N1
6.N2
7.N3
8.O1
9.O2
10.O3
11.O4
12.L3e
13.L4e
14.L5e
15.L7e
16.LJ
17.T1
18.T2
19.T3
20.T4
21.T5
22.Ra1, Rb1
23.Ra2, Rb2
24.Ra3, Rb3
25.Ra4, Rb4
26.Sb2
27.További,
kérelmezett
alvizsgák:

Magyarázat:

V4*4 (összkerékhajtás vizsgálata)

V2T (2-nél több tengely)

VTACHO (mentíró, illetve sebességkorlátozó berendezés)

További kérelmezett alvizsgák:...

2. Időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás, valamint időszakos műszaki vizsgálathoz kapcsolódó adatmódosítás, amennyiben a hatósági elírás következménye és az elírás ténye a vizsgaanyagban egyértelműen dokumentálásra kerül (a módosítható adatok felsorolása a HKR rendszerben található)

AB
1.KategóriákAlkalmazható alvizsgák
2.M1
3.M2
4.M3
5.N1
6.N2
7.N3
8.O1
9.O2
10.O3
11.O4
12.L3e
13.L4e
14.L5e
15.L7e
16.LJ
17.T1
18..T2
19T3
20.T4
21.T5
22.Ra1, Rb1
23.Ra2, Rb2
24.Ra3, Rb3
25.Ra4, Rb4
26.Sb2

Magyarázat:

V4x4 (Összkerékhajtás vizsgálata)

V2T (2-nél több tengely)

MNK (Autóbusz minősítése nemzetközi forgalomra)

MKOZ (Autóbusz minősítése közforgalmú személyszállításra)

LVR (Légfékrendszer vizsgálata)

VTACHO (Menetíró, valamint sebességkorlátozó berendezés)

MADR (Veszélyesáru-szállításra minősítés)

VKÜL (Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 20. § (2) bekezdés szerinti különleges felépítmények vizsgálata, kivéve aDr hatálya alá tartozó, valamint az üzemeltetés szempontjából külön engedélyhez kötött járművek /pl. sportcélú, megkülönböztetett jelzéssel ellátott/)

CEMT (Közlekedésbiztonsági igazolás)

NK (N2/N3 M2/M3 jármű minősítése nemzetközi forgalomra)

VÁE (Műszaki vizsga veszélyes anyagot szállító /ADR hatálya alá tartozó/ járműre)

MUND (Undort keltő anyag szállítására alkalmasság minősítése)

GAZ (Gáz-benzin kettős üzemű járművek vizsgálata)

MEGKÜL (megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata)

További kérelmezett alvizsgák:

* (Kivéve az első minősítő vizsgálat)

3. Korlátozott időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás

AB
1-.KategóriákAlkalmazható alvizsgák
2.M1
3.M2
4.M3
5.N1
6.N2
7.N3
8.O1
9.O2
10.O3
11.O4
12.L3e
13.L4e
14.L5e
15.L7e
16.LJ
17.T1
18.T2
19.T3
20.T4
21.T5
22.Ra1, Rb1
23.Ra2, Rb2
24.Ra3, Rb3
25.Ra4, Rb4
26.Sb2

Magyarázat:

MEGKÜL (megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata) VON (vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságának típusbizonyítvány alapján történő megállapítása)

4. Jármű honosítási eljárás lefolytatása

AB
1.Kategóriák
2.M1
3.M2
4.M3
5.N1
6.N2
7.N3
8.O1
9.O2
10.O3
11.O4
12.L3e
13.L4e
14.L5e
15.L7e
16.LJ
17.T1
18.T2
19.T3
20.T4
21.T5
22.Ra1, Rb1
23.Ra2, Rb2
24.Ra3, Rb3
25.Ra4, Rb4
26.Sb2

"

Tartalomjegyzék