26/2012. (VIII. 24.) KIM utasítás

a Megyei Kormányhivatalok Szervezeti és Műkődési Szabályzatáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára - a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszterek véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Megyei Kormányhivatalok Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) általános szabályait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg. Az egyes megyei kormányhivatalok tekintetében az 1. mellékletben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a 2-20. melléklet szabályai ettől eltérően rendelkeznek.

(2) Az egyes megyei kormányhivatalok Szabályzatának különös - az 1. mellékletben meghatározott szabályoktól eltérő -rendelkezéseit a következők szerint határozom meg:

a) a Baranya Megyei Kormányhivatal esetében a 2. melléklet szerint;

b) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal esetében a 3. melléklet szerint;

c) a Békés Megyei Kormányhivatal esetében a 4. melléklet szerint;

d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal esetében az 5. melléklet szerint;

e) a Csongrád Megyei Kormányhivatal esetében a 6. melléklet szerint;

f) a Fejér Megyei Kormányhivatal esetében a 7. melléklet szerint;

g) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal esetében a 8. melléklet szerint;

h) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal esetében a 9. melléklet szerint;

i) a Heves Megyei Kormányhivatal esetében a 10. melléklet szerint;

j) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal esetében a 11. melléklet szerint;

k) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal esetében a 12. melléklet szerint;

l) a Nógrád Megyei Kormányhivatal esetében a 13. melléklet szerint;

m) a Pest Megyei Kormányhivatal esetében a 14. melléklet szerint;

n) a Somogy Megyei Kormányhivatal esetében a 15. melléklet szerint;

o) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal esetében a 16. melléklet szerint;

p) a Tolna Megyei Kormányhivatal esetében a 17. melléklet szerint;

q) a Vas Megyei Kormányhivatal esetében a 18. melléklet szerint;

r) a Veszprém Megyei Kormányhivatal esetében a 19. melléklet szerint;

s) a Zala Megyei Kormányhivatal esetében a 20. melléklet szerint.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti

a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (III. 2.) KIM utasítás;

b) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (III. 2.) KIM utasítás;

c) a Békés Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2011. (III. 3.) KIM utasítás;

d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2011. (III. 3.) KIM utasítás;

e) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2011. (III. 4.) KIM utasítás;

f) a Fejér Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2011. (III. 4.) KIM utasítás;

g) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (III. 4.) KIM utasítás;

h) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2011. (III. 7.) KIM utasítás;

i) a Heves Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2011. (III. 7.) KIM utasítás;

j) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2011. (III. 7.) KIM utasítás;

k) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2011. (III. 8.) KIM utasítás;

l) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (III. 8.) KIM utasítás;

m) a Pest Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2011. (III. 8.) KIM utasítás;

n) a Somogy Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2011. (III. 9.) KIM utasítás;

o) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2011. (III. 9.) KIM utasítás;

p) a Tolna Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2011. (III. 9.) KIM utasítás;

q) a Vas Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2011. (III. 10.) KIM utasítás;

r) a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2011. (III. 10.) KIM utasítás;

s) a Zala Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2011. (III. 10.) KIM utasítás.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Megyei Kormányhivatalok Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A Megyei Kormányhivatalok szervezete

1. § (1) A Megyei Kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) állnak.

(2) A törzshivatal szervezeti egységei: a főosztályok, valamint az osztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a Jogi és Perképviseleti Osztály, a Védelmi Bizottság Titkársága és a Belső Ellenőrzési Osztály. A főosztályok osztályokra tagozódhatnak.

(3) A Kormányhivatalban a következő szakigazgatási szervek működnek:

a) Szociális és Gyámhivatal;

b) Építésügyi Hivatal;

c) Igazságügyi Szolgálat;

d) Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság;

e) Erdészeti Igazgatóság;

f) Földművelésügyi Igazgatóság;

g) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság;

h) Földhivatal;

i) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv;

j) Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság;

k) Munkaügyi Központ;

l) Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv;

m) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség;

n) Kulturális Örökségvédelmi Iroda;

o) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv;

p) Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság;

q) Közlekedési Felügyelőség;

r) Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv.

(4) A szakigazgatási szervek szervezeti egységei a kirendeltségek, a főosztályok, az osztályok, a körzeti földhivatalok, a decentrumok, szolgáltató központok és a kistérségi népegészségügyi intézetek.

2. § A Kormányhivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok megjelölését a jelen szervezeti és működési szabályzat 1. függeléke tartalmazza.

II. Fejezet

A kormányhivatal vezetése

1. A kormánymegbízott

3. § A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként:

a) vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

c) hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot;

d) biztosítja a szakigazgatási szervek feladatellátásának feltételeit;

e) elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a Kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát;

f) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

g) a Kormányhivatal tevékenységéről évente, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (2) bekezdésében meghatározott szervek bevonásával összegző beszámolót készít;

h) a költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

i) gondoskodik a megyei államigazgatási kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről, a Kollégium elnökeként vezeti a Megyei Államigazgatási Kollégiumot;

j) munkáltatói jogokat gyakorol a főigazgató felett - a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével;

k) a főigazgató javaslatára kinevezi az igazgatót, aki esetében gyakorolja a felmentés, fegyelmi eljárás megindítása és fegyelmi büntetés kiszabása munkáltatói jogköröket;

l) munkáltatói jogkört gyakorol - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 15. §-ában meghatározott kivételekkel - a törzshivatal kormány-tisztviselői, ügykezelői és munkavállalói felett;

m) munkáltatói jogokat gyakorol a szakigazgatási szervek vezetői felett, a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezéséhez és felmentéséhez azonban a szakmai irányító szerv vezetőjének az egyetértése szükséges. A szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésére és felmentésére a szakmai irányító szerv vezetőjével előzetes egyeztetést tart, az egyeztetést követően a Khtv. 14. § (1) bekezdése szerinti egyetértés érdekében javaslatot tesz a szakmai irányító szerv vezetőjének;

n) kifogással élhet a szakigazgatási szerv kormánytisztviselőjének kinevezésével szemben;

o) véleményezi a Khtv. 18. §-a alapján - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) hatálya alá tartozó szervezetek, a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei vezetőinek kinevezését, felmentését, a szervek létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására, továbbá a foglalkoztatottjaik létszámára és költségvetésük megállapítására vonatkozó javaslatokat;

p) a megyei védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) elnökeként ellátja a Hvt.-ben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott, feladat- és hatáskörét érintő védelmi igazgatási feladatokat;

q) az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság vezetőjének javaslatára engedélyezi a kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélykifizetését.

4. § A kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesíti.

5. § A kormánymegbízott által közvetlen vezetett szervezeti egységek:

a) Kormánymegbízotti Kabinet,

b) Törvényességi Felügyeleti Főosztály,

c) Hatósági Főosztály,

d) Koordinációs és Szervezési Főosztály,

e) Humánpolitikai Főosztály,

f) Pénzügyi Főosztály,

g) Informatikai Főosztály,

h) Oktatási Főosztály,

i) Védelmi Bizottság Titkársága,

j) Belső Ellenőrzési Osztály,

k) Jogi és Perképviseleti Osztály.

6. § (1) A kormánymegbízott munkájának és feladatai ellátásának támogatása érdekében a Kormányhivatalon belül Kabinet működik.

(2) A kormánymegbízott gondoskodik a belső kontrollrendszer részét képező belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséről, így különösen a kockázatkezelési rendszer működtetéséről, a szervezeten belüli kontrolltevékenységek kialakításáról, a szervezet tevékenységének, továbbá a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításáról. A belső ellenőrök a tevékenységüket - jelen szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint - közvetlenül a kormánymegbízott alárendeltségében, a Belső Ellenőrzési Osztály keretében végzik.

2. A főigazgató

7. § (1) A Kormányhivatal hivatali szervezetét a főigazgató vezeti.

(2) A főigazgató, mint a Kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője:

a) vezeti a törzshivatal szakmai munkáját;

b) részt vesz a Kormányhivatal munkájának összehangolásában, a Kormányhivatal feladat- és hatáskörében a koncepcionális elképzelések kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában;

c) koordinálja a beszámolók és jelentések elkészítését;

d) koordinálja az adatvédelemmel, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos és az elektronikus információszabadságból eredő feladatokat, kezdeményezi a törzshivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelőst;

e) gondoskodik a hivatali munkatervek, feladattervek, ellenőrzési tervek, munkaprogramok előkészítéséről a központilag kiadott tervek és programok kivételével;

f) tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak;

g) közreműködik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában;

h) a törzshivatal Pénzügyi, Koordinációs és Szervezési, Humánpolitikai, valamint Informatikai Főosztálya főosztály-vezetői útján ellátja a szakigazgatási szerveknek az R. 32. § (4) bekezdésében meghatározott funkcionális feladatai irányítását;

i) ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban, a Kormányhivatal más belső szabályzatában, a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, és távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a kormánymegbízottat, azzal, hogy e minőségében megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása.

8. § A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti, távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgatót az igazgató helyettesíti.

3. Az igazgató

9. § Az igazgató:

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a Kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak;

d) ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban, a Kormányhivatal más belső szabályzatában, a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

10. § Az igazgatót akadályoztatása esetén a törzshivatalnak a főigazgató által kijelölt vezető munkakörű kormánytisztviselője helyettesíti.

4. A szakigazgatási szerv vezetője

11. § A szakigazgatási szerv vezetője:

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és irányítja a szakigazgatási szervet;

b) gyakorolja a szakigazgatási szervhez, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjéhez címzett hatásköröket, a 21. § (3) bekezdés c) pontja kivételével a szakigazgatási szerv nevében a kiadmányozási jogot, amelynek gyakorlását átruházhatja;

c) elkészíti a szakigazgatási szerv ügyrendjét, valamint a szakigazgatási szerv kormány-tisztviselőinek munkaköri leírását;

d) az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek kivételével szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

e) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

f) tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak;

g) ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói, utasítási és ellenőrzési jogot a szakigazgatási szerv kormány-tisztviselői, valamint munkavállalói felett a Khtv. 15. § (2) bekezdésében foglaltakalkalmazásával;

h) évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, adatokat közöl;

i) a kormánymegbízott által meghatározott rendben, de legalább évente tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a szakigazgatási szerv tevékenységéről;

j) szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából.

12. § A szakigazgatási szerv vezetőjét a kinevezett helyettese, ennek hiányában a szakigazgatási szerv vezetője által kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

5. A szervezeti egységek vezetői

13. § (1) A szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a törzshivatal esetében a kormánymegbízottól,a főigazgatótól, az igazgatótól, szakigazgatási szerv esetében a szakigazgatási szerv vezetőjétől kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezeti és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért.

(2) A szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben a szervezeti egység vezetője dönt, illetve gyakorolja mindazon ügyekben a kiadmányozási jogot, amelyek tekintetében felhatalmazást kapott.

14. § (1) A törzshivatal főosztályi jogállással bíró szervezeti egysége vezetőjének a helyettese a törzshivatal szervezeti egységének ügyrendjében meghatározottak, valamint a főosztályvezető utasítása szerint helyettesíti a főosztályvezetőt.

(2) A törzshivatal főosztályi szervezetbe tartozó osztályának vezetője a főosztály ügyrendje, valamint a főosztály vezetője utasítása szerint vezeti és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

(3) A törzshivatal főosztályi szervezetbe tartozó osztályának vezetőjét akadályoztatása esetén a főosztály ügyrendjében meghatározottak szerint a főosztály másik osztályának vezetője vagy a főosztály munkatársai közül a főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

15. § (1) A szakigazgatási szerv szervezeti egységének vezetője a szakigazgatási szerv ügyrendje, valamint a szakigazgatási szerv vezetőjének utasítása szerint vezeti és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály, szervezeti egység munkáját.

(2) A szakigazgatási szerv szervezeti egységének vezetőjét akadályoztatása esetén a szakigazgatási szerv ügyrendjében meghatározottak szerint a szakigazgatási szerv másik osztályának, szervezeti egységének vezetője vagy az osztály, a szervezeti egység munkatársai közül a szakigazgatási szerv szervezeti egységének vezetője által kijelölt kormánytisztviselő, főosztályi struktúrában működő szakigazgatási szerv esetében a főosztály vezetője által kijelölt osztályvezető helyettesíti.

III. Fejezet

A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

1. A kormánymegbízotti értekezlet

16. § (1) A kormánymegbízotti értekezlet a kormánymegbízott vezetésével áttekinti a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) A kormánymegbízotti értekezleten a főigazgató, az igazgató, a szakigazgatási szerv vezetője, a Kormánymegbízotti Kabinet vezetője, illetve a kormánymegbízott által meghívottak vesznek részt.

(3) A Kormánymegbízotti Kabinet vezetője gondoskodik arról, hogy a kormánymegbízotti értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról, tájékoztatásról emlékeztető készüljön, amelyet az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát.

2. Főigazgatói értekezlet

17. § (1) A főigazgatói értekezleten a főigazgató vezetésével a törzshivatalon belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) Az értekezlet résztvevői az igazgató, a törzshivatal főosztályvezetői, illetve a főigazgató által meghívottak.

(3) Az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a főigazgató által megbízott kormánytisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, amit a főigazgató hagy jóvá, és a főigazgató iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető továbbításáról az érintettek részére. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a kormánymegbízott részére.

3. Szakigazgatási szerv vezetői értekezlet

18. § (1) A vezetői értekezlet a szakigazgatási szerv vezetőjének vezetésével áttekinti a szakigazgatási szerv, illetve a szakigazgatási szerv szervezeti egységeinek feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását. Célja a kormánymegbízotti, illetve főigazgatói és a szakmai irányító szerv vezetője által tartott értekezleteken elhangzott információk továbbadása, a kölcsönös tájékoztatás az előző vezetői értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) Az értekezlet résztvevői a szakigazgatási szerv vezetője, helyettese(i), a szakigazgatási szerv szervezeti egységeinek vezetői, illetve a szakigazgatási szerv vezetője által meghívott személy.

(3) Az értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a szakigazgatási szerv vezetője által megbízott kormánytisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít, amit a szakigazgatási szerv vezetője hagy jóvá. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a kormánymegbízott részére.

4. A munkacsoport

19. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató és a szakigazgatási szerv vezetője több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének tartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

5. A Megyei Államigazgatási Kollégium

20. § (1) A Megyei Államigazgatási Kollégium a kormánymegbízott véleményező, összehangolást elősegítő testülete. Működésének részletes szabályait a Kollégium Ügyrendje tartalmazza.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a főigazgató, az igazgató, a Kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetői, a Kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A Kollégium az ügyrendjében meghatározott módon tartja üléseit, valamint, ha a kormánymegbízott az ügyrendtől eltérően összehívja.

(4) A Kollégium ülésén tanácskozási joggal részt vesz az államigazgatási feladatot ellátó más szervezet kormánymegbízott által meghívott vezetője.

(5) A kormánymegbízott szükség szerint, a kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze több ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására.

(6) A Kormányhivatal törzshivatala, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult szakmai-koordinációs értekezletet összehívni.

IV. Fejezet

A Kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

1. A kiadmányozás rendje

21. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek, vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A Kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést az előkészítés ellenőrzését követően a törvényesség, és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A Kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a Kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben - mint a hatáskörrel rendelkező szerv vezetője - a kormánymegbízott;

b) a - c) pontban meghatározott kivétellel - szakigazgatási szerv, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője, a szakigazgatási szerv szervezeti egységének önálló feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szervezeti egység vezetője;

c) az építésfelügyeleti hatósági feladatellátással kapcsolatos kiadmányozási jogkörök tekintetében az Építésügyi Hivatal építésfelügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője, az állami főépítészi feladatellátással kapcsolatos és az Építésügyi Hivatal egyéb feladataival összefüggő kiadmányozási jogkörök tekintetében az állami főépítész;

d) jogszabályban, illetve ügyrendben meghatározott hatáskörében a Kormányhivatal kormánytisztviselője.

(4) A kormánymegbízott távollétében vagy akadályoztatása esetében az intézkedést igénylő ügyekben a Kormányhivatal főigazgatója, a kormánymegbízott és a főigazgató egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató intézkedik és kiadmányoz. A szakigazgatási szerv vezetőjének akadályoztatása esetén a szakigazgatási szerv vezetőjének helyettese, vagy a helyettesítésével megbízott személy gyakorolja a kiadmányozás jogát.

(5) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét a Kormányhivatal ügyrendben, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel egyedi ügyekben részben vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét.

(6) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a jelen szervezeti és működési szabályzatban nem meghatározott kiadmányozási rendet a Kormányhivatal ügyrendben szabályozhatja.

2. A munkavégzés általános szabályai

22. § (1) A Kormánymegbízott és a főigazgató kivételével vezető beosztású kormánytisztviselő az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban adhat közvetlenül utasítást a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(3) A közvetlenül kapott utasítás végrehajtását - ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik - a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

3. Ügyintézési határidő

23. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

(4) A határidőket - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - naptári napban kell meghatározni.

(5) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(6) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

4. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

24. § (1) A Kormányhivatal valamennyi vezetője és munkatársa köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában együttműködni. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért az önálló szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

(4) A Kormányhivatal jogi képviseletének ellátásáért felelős szervezeti egység, illetve a jogi képviselet ellátására megbízott szervezeti egység kormány-tisztviselőivel, vagy külső jogi képviselővel a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egysége köteles együttműködni.

25. § (1) A Kormányhivatal kiemelten együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság Kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatainak végrehajtásában.

(2) A Kormányhivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei kötelesekegyüttműködni a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a Kormányhivatalok felett fennálló funkcionális irányítási, valamint egyes funkcionális feladatait ellátó Nemzeti Államigazgatási Központtal (a továbbiakban: NÁK).

(3) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) szakmai irányítást gyakorol a kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási szerveinek informatikai tevékenysége felett, ennek keretében gondoskodik az informatikai üzemeltetés feltételeinek meghatározásáról, valamint egyetértési jogot gyakorol az informatikai tárgyú szerződések megkötése során.

(4) A KIM Miniszteri Igazgatási Főosztálya szakmai irányítást gyakorol a Kormányhivatal internetes kommunikációt érintő fejlesztési tevékenysége felett, összefogja, koordinálja és megvalósítja a központi kommunikációs felületek létrehozását és fejlesztését.

5. A Kormányhivatal képviselete

26. § (1) A Kormányhivatalt - az e §-ban foglalt kivételekkel - a kormánymegbízott képviseli.

(2) A KIM-mel, más minisztériumokkal, a központi hivatalokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Kormányhivatalt a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, szakigazgatási szerv vezetője, valamint - a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve a kormánymegbízott, a főigazgató, szakigazgatási szerv vezetője megbízása alapján - az erre felhatalmazott vezető, illetve kormánytisztviselő képviseli.

(3) A Kormányhivatal funkcionális és a törzshivatal szakmai feladatai tekintetében a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletet a jogi képviseletért felelős szervezeti egység e feladattal megbízott kormány-tisztviselői látják el. A szakigazgatási szervek szakmai feladatai tekintetében a bíróságok és más hatóságok előtti jogi képviseletet a szakigazgatási szerv e feladattal megbízott képviselői látják el együttműködésben a Kormányhivatal jogi képviseletéért felelős szervezeti egységének kormány-tisztviselőivel. A kormánymegbízott azonban az ügy sajátosságára tekintettel a jogi képviselet ellátására más szervezeti egység vagy a szakigazgatási szerv ügyintézőjét jelölheti ki, illetőleg egyedi vagy általános megbízási szerződés alapján külső jogi képviselőt bízhat meg, jogi képviseleti megbízást tarthat fenn. E rendelkezésen túlmenően a Kormányhivatal kormány-tisztviselői a Kormányhivatal képviseletében a hatályos anyagi és eljárási jogszabályok alapján jogosultak eljárnia bíróságok és más hatóságok előtt. A képviseleti jogosultságra vonatkozó részletes szabályokat jelen szervezeti és működési szabályzat mellett a Kormányhivatal más belső szabályzatai, az ügyrendek és a kormánytisztviselők munkaköri leírásai tartalmazzák.

(4) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Kormányhivatal képviseletét a kormánymegbízott írásos meghatalmazása alapján kijelölt kormánytisztviselő látja el. E projektek megvalósítása során a kormánymegbízott a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

(5) Nemzetközi programokon, protokolleseményeken, valamint a civil szervezetekkel és az érdek-képviseleti szervekkel való kapcsolattartás tekintetében a Kormányhivatal képviseletére az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések az irányadók.

6. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

27. § (1) Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a Kormányhivatal a KIM Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön szabályzat határozza meg.

7. Ügyrend

28. § (1) A Kormányhivatal szervezeti egységeinek, valamint a szakigazgatási szervinek ügyrendje - ha azokról a jelen szervezeti és működési szabályzat vagy a Kormányhivatal más szabályzata nem rendelkezik - tartalmazza:

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását;

b) a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét;

c) a helyettesítés rendjét;

d) a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait;

e) a kiadmányozás rendjét.

(2) Az ügyrendet a Kormányhivatal szervezeti egységeinek, valamint a szakigazgatási szerveinek vezetője adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően.

(3) A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága esetében az előkészített ügyrendet a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

(4) A Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek esetében az előkészített ügyrendet a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányító szerv vezetője részére is meg kell küldeni.

8. A Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

29. § A szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban, az ügyrendjében, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető által meghatározott egyéb feladatokat.

V. Fejezet

A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. Kormánymegbízotti Kabinet

30. § A Kormánymegbízotti Kabinet

a) elősegíti a kormánymegbízotti kommunikáció napi működését;

b) részt vesz a kormánymegbízott személyét érintő sajtóesemények megszervezésében, lebonyolításában, értékelésében;

c) felelős a kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásáért;

d) előkészíti a kormánymegbízott bel- és külföldi programjait és irányítja azok megszervezését;

e) háttéranyagot készít a kormánymegbízott programjaihoz, amelyhez információkat kérhet a Kormányhivatal szervezeti egységeitől;

f) kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, adatokat, háttéranyagokat kérhet tőlük;

g) munkatársai részt vesznek a Kormányhivatal vezetői értekezletein;

h) eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben, részt vesz a kormánymegbízott által meghatározott projektek koordinálásában;

i) a kormánymegbízott által meghatározott módon figyelemmel kíséri a kormányhivatal gazdálkodását; j) segíti a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást;

k) koordinálja a kormánymegbízottnak címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és egyéb kérelmek elintézését;

l) ellátja a Kormányhivatal szóvivői feladatait, e feladatkörében a kormánymegbízott megbízásából nyilatkozatot készít elő a sajtónak;

m) koordinálja a kormánymegbízott programjait, szükség szerint részt vesz a Kormányhivatal programjainak lebonyolításában;

n) megszervezi a kormánymegbízotti értekezletet, amelyről emlékeztető készül, amelyet az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsátanak;

o) véleményezi a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó szerződéseket azok megkötése előtt;

p) koordinálja a Kormányhivatal külföldi kapcsolatait, ellátja a Kormányhivatal nemzetközi kapcsolatainak kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;

q) kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalával és annak megyei szervezeti egységeivel.

2. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

31. § (1) A Törvényességi Felügyeleti Főosztály kodifikációs feladatai tekintetében véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket.

(2) A Törvényességi Felügyeleti Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

a) az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetű önkormányzatok számára előkészíti a jogszabályok szerinti feltételek alóli felmentést;

b) szakmai segítséget nyújt a területrész átadása, átvétele, cseréje esetén a javaslat elkészítéséhez;

c) lefolytatja a nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) 83. § (3) bekezdésében foglalt egyeztetést;

d) lefolytatja az Nj. tv. 84. § (6) bekezdésében foglalt egyeztetést és szükség esetén törvényességi felügyeleti jogkörében eljár.

(3) A Törvényességi Felügyeleti Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében az érdekelt önkormányzatok megegyezésének hiányában előkészíti a körjegyzőséghez tartozó községek kijelölését.

(4) A Törvényességi Felügyeleti Főosztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, a törvényességi felügyeleti nyilvántartó (a továbbiakban: TÖRV), az Önkormányzati Rendeletek Tára (a továbbiakban: NRT) és a Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása (a továbbiakban: TERKA) rendszerekben történő adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról;

b) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzatok kérésére szakmai segítséget nyújt;

c) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban.

(5) A Törvényességi Felügyeleti Főosztály törvényességi felügyeleti feladatai tekintetében:

a) ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény VII. fejezetében, valamint az Nj. tv. X. fejezetében foglalt törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat és előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket;

b) feldolgozza és elemzi a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatait;

c) gondoskodik a törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, feldolgozásáról;

d) ellenőrzi - törvényességi felügyelet keretében - a térségi fejlesztési tanács szabályzatainak, szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának, határozatainak, illetve egyéb döntéseinek jogszerűségét, és jogszabálysértés esetén megteszi a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben meghatározott intézkedéseket;

e) feldolgozza és elemzi a területfejlesztési intézmények törvényességi felügyeletének tapasztalatait;

f) ellenőrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi feltételeinek teljesítését, előkészíti azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter részére történő felterjesztését;

g) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket;

h) kezdeményezi vizsgálat lefolytatását a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a törvényességi felügyelet során ennek szükségessége felmerül;

i) polgármesteri tisztség megszűnését követően gondoskodik a munkakör-átadási jegyzőkönyvnek a kormánymegbízott által történő aláírásáról; közreműködik a nemzetiségi önkormányzat elnökének személyében bekövetkező változás esetén az átadás-átvételi eljárásban;

j) hulladékgazdálkodási feladatait elmulasztó önkormányzatnál kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását;

k) a területi monitoring rendszerről szóló kormányrendelet alapján ellátja a regionális területi monitoring bizottság törvényességi felügyeletét;

l) segítséget nyújt a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyekben a jogi képviseleti feladatok ellátásával megbízott szervezeti egységnek;

m) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezéséről szóló törvényből adódó feladatokat;

n) ellátja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletből adódó feladatokat;

o) közreműködik javaslattevőként a Kormánynak az Nj. tv. 150. § d) pontjában, döntés-előkészítőként az Nj. tv. 150. §

e) pontjában, kezdeményezőként a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek az Nj. tv. 151. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában;

p) közreműködik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, előzetes kormány-hozzájárulás előkészítő eljárásban.

(6) A Törvényességi Felügyeleti Főosztály részt vesz a Kormány helyi önkormányzatokkal és nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásában. Ennek keretében:

a) a feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együttesen részt vesz a szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítésében, értékeli és elemzi az ágazati törvények, kormány- és miniszteri rendeletek hatályosulását;

b) a helyi önkormányzatoktól és a nemzetiségi önkormányzatoktól adatokat és információkat kérhet a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai körében, az információkat összegzi és továbbítja a szakmai irányításért felelős miniszternek.

3. Hatósági Főosztály

32. § (1) A Hatósági Főosztály kodifikációs feladatai tekintetében:

a) a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat kezdeményez, melyről tájékoztatja az illetékes minisztert;

b) véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket.

(2) A Hatósági Főosztály koordinációs feladatai tekintetében a jegyzők kérésére szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó kérdésekben.

(3) A Hatósági Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a) előkészíti a Kormányhivatal és a kormánymegbízott hatáskörébe utalt azon első- és másodfokú hatósági döntéseket és felügyeleti intézkedéseket, amelyeket jogszabály nem utal valamely ágazati szakigazgatási szerv hatáskörébe, így különösen a kisajátítási, elhelyezési és bányászati célú szolgalmi jog alapítási, az anyakönyvi, népesség és hatósági közvetítő - nyilvántartási, közlekedési igazgatási, továbbá a kereskedelmi, ipari igazgatási, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezési, birtokvédelmi, állattartási és állatvédelmi, adóigazgatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyekben, vízgazdálkodási ügyekben, útlejegyzés, kártalanítás, lakáscélú állami támogatás, valamint fakivágási, temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos és rendezvénytartási engedély kiadásával kapcsolatos ügyekben;

b) előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben az elfogultság megállapítására, illetve - elfogultság, valamint egyéb kizárási ok és illetékességi összeütközés esetén - az eljáró szerv vagy ügyintéző kijelölése tárgyában a döntéseket, az elsőfokú hatóság mulasztása miatt szükséges intézkedéseket;

c) ellátja a felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat az anyakönyvvezetők tevékenysége felett, valamint az Informatikai Főosztállyal együttműködve az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerhez (a továbbiakban: ASZA) kapcsolódó tevékenység felett;

d) ellátja a felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartási tevékenysége felett, ellenőrzi a személyes adatok védelmének érvényesülését, szükség esetén helyreállítja a törvényes állapotot. Az Informatikai Főosztállyal együttműködve érvényesíti az ágazati főhatóság szakmai iránymutatásait, ellenőrzi ezek végrehajtását, tájékoztatást ad a felügyeleti és koordinációs tevékenységről. Az Informatikai Főosztállyal együttműködve felügyeli és ellenőrzi a személyi adat, lakcím-, valamint a címnyilvántartási adatok feldolgozását, és a nyilvántartási rendszeren belüli továbbítását, az okmányirodák működését;

e) ellátja a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatokat, dönt a Kormányhivatal hatáskörébe utalt építésügyi hatósági ügyekben;

f) az elsőfokú építésügyi hatóságok felett gyakorolt felügyeleti jogkörében

fa) ellenőrzi az elsőfokú építésügyi hatóságok tevékenységét, a jogszabályok előírásainak betartását,

fb) az építésügyért felelős miniszter közleménye alapján célvizsgálatokat, összevont építésügyi hatósági célvizsgálatokat, illetve utóvizsgálati ellenőrzést tart,

fc) előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó építésügyi hatósági ügyekben az elfogultság megállapítására, illetve - elfogultság, valamint egyéb kizárási ok és illetékességi összeütközés esetén - az eljáró szerv vagy ügyintéző kijelölésére vonatkozó döntéseket, az elsőfokú hatóság mulasztása miatt szükséges intézkedéseket;

g) a Kormányhivatal éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint ellenőrzi az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) végrehajtását és a hatósági tevékenység jogszerűségét, valamint - az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében a Ket. végrehajtását;

h) segíti a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolását, egyeztetett végrehajtását, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzését, segíti a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását;

i) felügyeleti jogkört gyakorol a jegyző elsőfokú hatósági tevékenysége tekintetében, ellenőrzi a jogszabályok előírásainak betartását;

j) közreműködik a helyi önkormányzatok által vis maior eseményként bejelentett károk előzetes és utólagos helyszíni vizsgálatában, továbbá a vis maior eseményből következő védekezési munkálatok bejelentése kapcsán ellátja a szervezési koordinációs feladatokat;

k) nyilvántartást vezet a hatósági közvetítőkről;

l) ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, és a törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek által a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe utalt szabálysértési hatósági feladatokat.

(4) A Hatósági Főosztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban;

b) előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel összefüggő beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, nyilatkozatok stb.) együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel;

c) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket;

d) az IMI-rendszerben - figyelemmel a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BPIR rendelet) rendelkezéseire:

da) gondoskodik a megkeresések intézéséről,

db) gondoskodik az IMI-ben a rá és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI alkalmazását a szervezetén belül,

dc) együttműködik a jogterületi IMI-koordinátorral és a delegált IMI-koordinátorával az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI alkalmazásáról - az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben - adatot szolgáltat, és jelez az IMI alkalmazásával összefüggésben felmerült bármilyen problémát,

dd) gondoskodik a BPIR rendelet 17. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában felsorolt felhasználói jogosultságok Kormányhivatalon belüli kiosztásáról;

e) összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi, a hatósági és a szabálysértési statisztikát, értékeli a hatósági tevékenység tapasztalatait, elkészíti a kormánymegbízott és a főhatóságok által kért, a főosztály tevékenységét érintő beszámolókat;

f) másodfokú építésügyi hatóságként az építésügyért felelős miniszter által meghatározottak szerint közreműködik a szakmai képzések, továbbképzések szervezésében.

(5) A Hatósági Főosztályon belül Ügyfélszolgálati Osztály működik, amely működteti az integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Kormányablak), ennek keretében:

a) átveszi az R. 2. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmeket;

b) közreműködik a Kormányhivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában együttműködve a Kormányhivatal szervezeti egységeivel;

c) biztosítja a benyújtott közérdekű bejelentéseknek, kérelmeknek, panaszoknak a Kormányhivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását;

d) ellátja a beérkezett kérelmekkel kapcsolatos iratkezelési feladatokat;

e) ellátja az ügyfélkérdések utólagos megválaszolását;

f) gondoskodik az ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről;

g) tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről az R.-ben meghatározott ügyek tekintetében;

h) a Ket. 169/A. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújthat az R.-ben meghatározott ügyek tekintetében;

i) tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az R.-ben meghatározott adatokról és információkról;

j) tájékoztatást ad a KIM részére a NÁK-on keresztül a feladatkörébe tartozó tevékenység helyzetéről;

k) gondoskodik a kormányablakok bővítésével kapcsolatos kormányhivatali feladatok ellátásáról, ennek keretében az új ügykörök bevezetésével, valamint az ügyfélszolgálati munkatársak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról;

l) az ügyfél személyes megjelenése esetén kérésére ügyfélkaput létesít;

m) az ügyfélszolgálati hálózat bővítése, újabb helyszínek megnyitása esetén ellátja az ügyfélszolgálatok fizikai kialakításával, egységes arculatával, illetve az EKOP-pályázat dokumentációjával kapcsolatos feladatokat;

n) átveszi és továbbítja az állampolgársági, valamint a honosítási eljárás iránti kérelmeket.

4. Oktatási Főosztály

33. § (1) Az Oktatási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a) ellátja a közoktatásról szóló törvényben (a továbbiakban: Kt.) meghatározott hatósági ellenőrzési tevékenységet;

b) gondoskodik a Kt.-ben meghatározott hatósági jogkör gyakorlásáról;

c) közreműködik az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által szervezett szakmai ellenőrzésekben, valamint részt vesz az OH által végzett országos közoktatási mérések, versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében;

d) ellátja az OH által megküldött adatok, vonatkozó szakmai dokumentumok és eljárásrend alapján az országos mérés, értékelés eredménye szerint ismételten a jogszabályban meghatározott minimum szint alatt teljesítő iskolák fenntartóinak intézkedési terv készítésére való felhívásával, az elkészített intézkedési terv jóváhagyásával, és az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az Oktatási Főosztály elsőfokú hatósági döntést hoz:

a) az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatti, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OH rend.) szerinti megállapításáról;

b) az OH rend. szerint a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelöléséről;

c) a továbbműködési engedéllyel rendelkező, a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola engedélyének meghosszabbításáról;

d) az OH rend. szerinti, az osztályindítási tilalom alóli felmentésről;

e) az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadása tárgyában;

f) a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények nyilvántartásba vételének, és működési engedélyének kiadásával, módosításával kapcsolatban;

g) a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére a székhely, telephely változásának engedélyezéséről tanítási, nevelési évben;

(3) Az Oktatási Főosztály ellátja:

a) a szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendőket;

b) a szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendőket;

c) a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat;

d) másodfokú döntést hoz - a Kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével - az érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában a Kt.-ben, a szakmai vizsga esetén a szakképzésről szóló törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott eljárás keretében;

e) legalább kétévente elvégzi a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését a Kt.-ben szabályozottak szerint, és jogszabálysértés észlelése esetén előkészíti a Kt.-ben meghatározott intézkedéseket;

f) ellátja az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények tekintetében a Kt.-ben meghatározott jogköröket;

g) lefolytatja az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárást és ellátja a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat;

h) közreműködik - a jogszabályban meghatározottak szerint - a Közoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: KIR) létrehozásához és működtetéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében, feldolgozásában és a Kt. vhr. szerint meghatározott jelentést készít;

i) bejelenti a közoktatási intézmény megszűnését;

j) nyilvántartást vezet a nem költségvetési szervként működő közoktatási intézményekről a KIR-ben és adatot szolgáltat az OH számára a központi költségvetési szerv által fenntartott közoktatási intézmények működési engedélyéről.

(4) Az Oktatási Főosztály egyéb feladatai tekintetében:

a) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint megbízza az érettségi vizsga vizsgabizottsága elnökét és ellenőrzi a vizsgabizottság tevékenységét;

b) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az érettségi vizsgák szervezésében, működteti az érettségi vizsgabizottságot;

c) értesíti az OH-t az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről;

d) működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot;

e) közreműködik az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában;

f) véleményezi a Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési tervet, illetőleg a megyék, a megyei jogú városok fejlesztési terveit a minisztérium számára;

g) ellátja a közoktatásért felelős miniszter képviseletét a regionális és a megyei fejlesztési tanács, valamint a megyei közoktatási közalapítvány munkájában;

h) részt vesz a regionális és a megyei fejlesztési tanács által kiírt pályázatok elbírálásának folyamatában;

i) működteti a megyei közoktatási egyeztető fórumot;

j) az OH rend. szerint javaslatot tesz a független közoktatási szakértő személyére, ha a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - meg kívánja szüntetni, vagy át kívánja szervezni;

k) az OH rend. szerint kijelöli a Kt.-ben meghatározott félévi és év végi osztályozó vizsgák vizsgabizottságának elnökét az országos vizsgaelnöki névjegyzékről;

l) az OH rend. 41/C. § (4) bekezdése alapján az érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként jár el;

m) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban;

n) ellátja a Kt., valamint a vonatkozó jogszabályok által a Kormányhivatal hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, így különösen

na) ellátja nem költségvetési szerv alapító esetén a közoktatási intézmény alapításának, illetve a székhelyváltozásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,

nb) ellátja a nem helyi önkormányzat által alapított nevelési-oktatási intézmény működésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

nc) nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadása esetén vizsgálja, hogy az új fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos működéshez szükséges feltételeket,

nd) gondoskodik a pedagógusok és más speciális végzettségű szakemberek megyei állandó helyettesítési rendszerének működtetéséről.

5. Koordinációs és Szervezési Főosztály

34. § (1) A Koordinációs és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

a) ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

b) gondoskodik az érintett szervezeti egységek bevonásával a központi ellenőrzési és mintavételi tervek figyelembe vételével a Kormányhivatal szakigazgatási szervei, illetve a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról; illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről, segíti a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását;

c) gondoskodik a kormány-tisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények érvényesítéséről az Informatikai Főosztállyal együttműködve;

d) ellátja a közigazgatási szervek, a helyi önkormányzati szervek tekintetében az ügyiratkezelésről, valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben általuk kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint;

e) ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve az államháztartásról, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt közzétételi kötelezettségeket;

f) ellátja a Kormányhivatal minősített adatkezelési, irattározási, ügyviteli és leírói feladatait;

g) ellátja a helyi önkormányzati éves továbbképzési tervek elkészítésének és végrehajtásának ellenőrzését;

h) ellátja az önkormányzati hivatalok egyedi iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásának feladatait;

i) ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokat;

j) ellátja a főigazgató és az igazgató titkársági, ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, irattározási, ügyviteli és leírói feladatait;

k) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását;

l) összeállítja a központi ellenőrzési és mintavételi tervek figyelembevételével a Kormányhivatal munkatervét, ellenőrzési tervét, továbbá mindazokat az összefoglaló anyagokat, melyek több szervezeti egység közreműködésével készülnek;

m) koordinálja a kormánymegbízott által készített éves beszámoló elkészítését;

n) részt vesz a Kormányhivatal koordinációs feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában;

o) részt vesz a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek összehangolását célzó kezdeményezések megvalósításában;

p) közreműködik a központi szakmai tervek figyelembevételével a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek területi szervei feladatkörébe tartozó, kormánytisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátásának összehangolásában;

q) közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az ügyintézés elektronikus módszereit;

r) koordinálja a Kormányhivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket, együttműködve a Kormányhivatal más érintett szervezeti egységeivel, biztosítja a benyújtott kérelmeknek, közérdekű bejelentéseknek, panaszoknak a Kormányhivatal megfelelő szervezeti egységéhez való eljuttatását;

s) kidolgozza és figyelemmel kíséri a közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására vonatkozó javaslatokat;

t) koordinálja a Kormányhivatal minőségirányítási rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat;

u) előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztést;

v) a Pénzügyi Főosztály segítségével előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei létszámának megállapítására és költségvetése megállapítására vonatkozó előterjesztést, javaslatot;

z) ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat, valamint gondoskodik az információáramlás naprakészségének biztosításáról együttműködve az Informatikai Főosztállyal.

(2) A Koordinációs és Szervezési Főosztály szervezési feladatai tekintetében:

a) gondoskodik a Kormányhivatal szakmai rendezvényei, illetve a kormánymegbízott utasítása szerint összehívott megyei koordinációs értekezletek megszervezéséről, valamint részt vesz a szakmai koordinációs értekezletek (jegyzői értekezlet, szakigazgatási szerv vezetői értekezlet), szakmai napok napirendjének előkészítésében és megtartásában;

b) gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, építésügyi vizsgák, alkotmányos alapismeretek vizsgák, anyakönyv-vezetői szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról;

c) gondoskodik a kormánytisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, beleértve az éves és középtávú továbbképzési terv végrehajtását is;

d) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében;

e) közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek a megyében foglalkoztatott kormánytisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket;

f) közreműködik az európai uniós programok keretében végrehajtandó képzések lebonyolításában.

(3) A Koordinációs és Szervezési Főosztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban;

b) a főigazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Koordinációs és Szervezési Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását;

c) koordinálja a Kormányhivatal szabályzatainak valamennyi szervezeti egység és szakigazgatási szerv közreműködésével történő elkészítését, gondoskodik azok nyilvántartásáról.

6. Humánpolitikai Főosztály

35. § (1) A Humánpolitikai Főosztály koordinációs feladatai tekintetében ellátja a közigazgatási szervek vezetői munkáltatói intézkedéseinek törvényességi ellenőrzését.

(2) A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) ellátja a Kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló kormánytisztviselők és munkavállalók - ideértve az uniós források terhére alkalmazott kormánytisztviselőket, munkavállalókat is - tekintetében a személyügyi, fegyelmi, szociális és kegyeleti döntésekkel, valamint a kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével összefüggő feladatokat;

b) ellátja a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormány-tisztviselői jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését, ellátja a közszolgálati nyilvántartás vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat és külön jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez;

c) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, az ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését;

d) ellátja az integrált emberierőforrás-gazdálkodást támogató információs rendszer személyzeti munkát segítő programjának működtetését;

e) ellátja a címzetes főjegyzői cím véleményezésével és felterjesztésével kapcsolatos feladatokat;

f) ellátja a Kormányhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők tartalékállományba helyezésével kapcsolatos feladatokat;

g) ellátja az alkalmazásban álló kormánytisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozólag a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos kormányhivatali teendőket, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás megszervezését, a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérését, az előírt jelentések, beszámolók, statisztikák készítésére vonatkozó feladatokat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok hatályosulásának és naprakészségének vizsgálatát;

h) ellátja a Pénzügyi Főosztály közreműködésével a lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatokat a Kormányhivatal valamennyi foglalkoztatottjára vonatkozóan;

i) gondoskodik az alkalmazásban álló kormánytisztviselők és munkavállalók előzetes és időszakos, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatáról;

j) gondoskodik a jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzéséről;

k) gondoskodik a közigazgatási munka racionalizálása és teljesítményorientáltságának növelése érdekében az éves teljesítménykövetelmények kitűzésének szakmai előkészítéséről, továbbá a kormányhivatali egységek által elkészített egyéni teljesítmény értékelési javaslatok felterjesztéséről;

l) adatokat szolgáltat az esélyegyenlőségi referens részére az esélyegyenlőségi terv, valamint az arról készült éves összefoglaló elkészítéséhez;

m) a főigazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Humánpolitikai Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását;

n) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által meghatározottak szerint előmozdítja a központi közszolgálati nyilvántartás hatékony működését és adattartalmának a Kormányhivatal szakigazgatási szervei feladatával összefüggő használatát, illetve ellenőrzi a nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését;

o) előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára - a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével - a Kormánynak alárendelt szervek területi szervei vezetőinek kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatokat.

7. Pénzügyi Főosztály

36. § (1) A Pénzügyi Főosztály a Kormányhivatal gazdasági szervezete.

(2) A pénzügyi főosztályvezető a Kormányhivatal gazdasági vezetője, aki közvetlenül irányítja a gazdasági szervezetet, a pénzügyi, gazdasági feladatot ellátó szakmai szervezeti egységek munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, és ellenjegyzi a kormánymegbízott gazdasági intézkedéseit.

(3) A gazdasági szervezet feladat- és hatáskörét a gazdasági vezető, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős további személyek konkrét feladatait, a hatáskör és a kiadmányozási jogkör gyakorlásának részletes szabályait a gazdasági szervezet ügyrendje tartalmazza.

(4) A Pénzügyi Főosztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) ellátja a Kormányhivatal előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és beszámolással, valamint a Kormányhivatal működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A működtetéssel, üzemeltetéssel, beruházással, vagyonvédelemmel, vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása az irányító szerv által szabályozott és engedélyezett módon, a felelősség átruházása nélkül szolgáltatás megrendelésével is történhet;

b) gondoskodik a költségvetés tervezésével és végrehajtásával, a könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokról;

c) gondoskodik a Kormányhivatalt illető bevételek beszedéséről, teljesíti a fizetési kötelezettségeket, figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását;

d) a kormánymegbízott egyetértésével kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál a NÁK-on mint középirányító szerven keresztül a szükséges fejezeti hatáskörű előirányzatmódosításokat, a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) pedig átvezetteti az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokat;

e) előkészíti a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat;

f) a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik a hivatal számviteli politikájának kialakításáról, előkészíti a Kormányhivatal pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, illetve vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályzatait, valamint a kormánymegbízott intézkedéseit;

g) nyilvántartást vezet a Kormányhivatal számláiról, gondoskodik a számlákon keresztül teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról;

h) kezeli a Kormányhivatal pénzkezelő helyét, gondoskodik a készpénz kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről;

i) egyezteti a MÁK által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést a Kormányhivatal számviteli nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat;

j) vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat - ideértve az uniós források terhére alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartásokat is -, tartja a kapcsolatot az illetményszámfejtést végző MÁK-kal. Gondoskodik az intézményi kifizetések számfejtéséről;

k) biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek bevallását és befizetését;

l) ellátja a Kormányhivatal ingó és ingatlanvagyonának kezelését, az ingó és ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladatokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket;

m) üzemelteti a kormányhivatali gépjárműveket, biztosítja a járművek és egyéb hivatali eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését;

n) közreműködik a belső kontrollrendszer kialakításában és gondoskodik mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok kidolgozásáról, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesítheti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit;

o) gondoskodik a közbeszerzési eljárások pénzügyi előkészítéséről;

p) a főigazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek a Pénzügyi Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását;

q) kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező központi és más területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetének vezetőjével;

r) ellátja a szakigazgatási szervek működésével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat az informatikai és kommunikációs üzemeltetési feladatok kivételével;

s) ellátja a Kormányhivatal működésével összefüggő beszerzési, karbantartási, felújítási feladatokat, gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosításáról;

t) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban;

u) intézi a megyei védelmi bizottság gazdasági ügyeit;

v) nyilvántartja a Kormányhivatal által vállalt kötelezettségeket, gondoskodik azok jogszabálynak megfelelő bejelentéséről a MÁK felé.

8. Informatikai Főosztály

37. § (1) Az Informatikai Főosztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) üzemelteti a KEKKH iránymutatása, koordinációja és az Informatikai Főosztály Üzemeltetési Szabályzata alapján a törzshivatal és a szakigazgatási szervek informatikai rendszereit, amelyen belül:

aa) működteti a törzshivatal és a szakigazgatási szervek számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak folyamatos karbantartását,

ab) ellátja az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai és HelpDesk feladatokat,

ac) szakmai segítséget nyújt a számítógépes rendszerek használóinak,

ad) közreműködik a törzshivatal és a szakigazgatási szervek számítógépes fejlesztési és védelmi tervének kidolgozásában, közreműködik annak megvalósításában és a megvalósítást követően ellenőrzi a védelmi rendszerek működőképességét,

ae) véleményezi a számítógépes informatikai rendszer kialakítását,

af) szakmai javaslatot készít a számítógépes rendszerek felhasználására,

ag) az információbiztonság (sértetlenség, rendelkezésére állás) fenntartásának érdekében kialakítja az archiválási rendet, az állományokról és meghatározott szoftverekről biztonsági mentést készít, és azokat rendszeresen ellenőrzi,

ah) gondoskodik a törzshivatal és a szakigazgatási szervek hivatali kapuival kapcsolatos adminisztrációs feladatok végrehajtásáról, elkészíti a szükséges elektronikus űrlapokat, valamint segítséget nyújt a hivatali kapu ügyintézőinek,

ai) a KEKKH iránymutatásával támogatja a felmerülő üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat;

b) fejleszti a KEKKH iránymutatása, koordinációja és az Informatikai Főosztály szabályzatai alapján a törzshivatal és a szakigazgatási szervek informatikai rendszereit, amelyen belül:

ba) a KEKKH Információ Technológiai (a továbbiakban: IT) fejlesztési koncepciónak megfelelően koordinálja a konszolidáció folyamatában a különböző felmérések, tesztelések, rendszerfejlesztések megvalósítását a törzshivatal és a szakigazgatási szervek vonatkozásában,

bb) fejleszti, szükség esetén kialakítja a törzshivatal és a szakigazgatási szervek számítógépes informatikai rendszerét,

bc) figyelemmel kíséri az IT fejlődése során felmerülő új technológiai megoldásokat, megvizsgálja azok törzshivatalban és a szakigazgatási szerveknél történő költséghatékony integrálhatóságát és terveket dolgoz ki az új technológiai fejlesztési lehetőségek bevezetésére vonatkozóan,

bd) informatikai stratégiai tervet készít, és javaslatot tesz az amortizálódó eszközök tervszerű cseréjére, és a gazdaságosan nem javítható vagy elavult eszközök pótlására,

be) részt vesz az informatikai vonatkozású szolgáltatási szerződések előkészítésében,

bf) a felhasználók által használt informatikai rendszerek (szakmai alkalmazások kivételével) kezelésének elsajátításában segítséget nyújt,

bg) koordinálja a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinél lévő informatikusok által támogatott feladatokat,

bh) felügyeli a szakigazgatási szerveknél ellátandó informatikai feladatokra vonatkozóan az informatikusok helyettesítési rendjét, amelynek keretében gondoskodik az informatikusok tudásbázisának fejlesztéséről és a helyi jogosultsági szintek biztosításáról a szakigazgatási szervek vezetői és a felettes informatikai szervezetek vezetői bevonásával,

bi) kialakítja a Kormányhivatal hálózatához, a hálózati csoportokhoz, alkalmazásokhoz való hozzáférés hierarchikus rendszerét, amelyről nyilvántartást vezet,

bj) a KEKKH felkérésére támogatja a felmerülő fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat;

c) ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai feladatokat;

d) ellátja a Kormányhivatal Interneten történő megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat;

e) üzemelteti az okmányirodai számítógépes hálózat területi informatikai rendszerét;

f) közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat;

g) felügyeli és karbantartja a Kormányhivatal informatikai eszközeit és a helyi hálózatot;

h) ellátja a Kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos rendszergazdai feladatokat;

i) gondoskodik a kormányhivatali honlap tartalmának karbantartásáról, a szükséges frissítések rendszeres átvezetéséről;

j) közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az egységes közadatkereső rendszer számára;

k) ellátja az elektronikus közigazgatással kapcsolatos hivatali informatikai feladatokat;

l) üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik a Kormányhivatalnál üzemeltetett informatikai eszközök működőképességének fenntartásában;

m) segítséget nyújt a pénzügyi, gazdálkodási rendszerek üzembe helyezéséhez és működtetésének felügyeletéhez. Az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít a napi feladatok során. Informatikai segítséget nyújt az adatszolgáltatások készítésében, továbbításában;

n) segíti a Kormányablak ügyintézőit az informatikai rendszerek használatában, segítséget nyújt a kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtásában, valamint a bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások biztonsági másolatának és archív állományának elkészítésében;

o) a főigazgató irányításával segíti a szakigazgatási szerveknek az Informatikai Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását;

p) a Koordinációs és Szervezési Főosztállyal együttműködve közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, az ügyintézés elektronikus módszereinek terjesztésében;

q) a Pénzügyi Főosztálytól független informatikai eszköznyilvántartást vezet, a fő informatikai eszközök és azok részegységeinek paramétereiről;

r) informatikai eszközmozgás esetén a Pénzügyi Főosztállyal közösen gondoskodik a nyilvántartások aktualizálásáról;

s) a KEKKH-val közösen egységes Informatikai Biztonsági Szabályzatot dolgoz ki;

t) biztosítja a Kormányhivatal informatikai eszközeinek jogtisztaságát.

(2) Az Informatikai Főosztály szakmai informatikai feladatainak ellátása tekintetében:

a) közreműködik a Kormányhivatal informatikai tevékenység összehangolása érdekében végzett feladatainak ellátásában, ennek érdekében:

aa) együttműködik az ügyviteli tevékenység összehangolásában, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását,

ab) informatikai szempontból ellenőrzi a központi közszolgálati nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését,

ac) a Megyei Államigazgatási Kollégiummal összehangoltan közreműködik a Kormányhivatal informatikai fejlesztésének összehangolásában;

b) szervezi a Kormányhivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, segítséget nyújt az önkormányzatoknak, informatikai támogatást biztosít a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek feladataik informatikai feladatellátásához;

c) a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok keretében:

ca) ellátja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) szakmai irányítása alapján a Területi Választási Iroda informatikai feladatait,

cb) elkészíti a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) megbízása alapján a névjegyzéket, értesítőket, átadja a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok jegyzékét. Szervezi, oktatja a HVI-k számára a választással kapcsolatos rendszerek használatát,

cc) szervezi és irányítja az OVI által kiadott forgatókönyvben előírtak alapján a választási informatikai próbákat, a szavazást megelőző és a szavazás napi informatikai feladatokat;

d) részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre és egyéb segítségnyújtásra;

e) ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén működő okmányirodák technikai és alkalmazási HelpDesk felügyeletét a fórumalkalmazás és az okmányirodai levelezőrendszer használatával;

f) gondoskodik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében, a TÖRV, NRT és TERKA rendszerek működtetésével, karbantartásával, az adatrögzítéssel, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásában;

g) a Hatósági Főosztállyal együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásával, és az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet; rendszergazdaként üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszerét;

h) ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, alkalmazási és igazgatási HelpDesk feladatait. Ellátja a Kormányhivatalhoz rendelt felhasználói jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat;

i) a Hatósági Főosztállyal együttműködve végzi a helyi önkormányzatok ASZA felügyeleti tevékenységét;

j) ellátja az ASZA az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és authentikációs kártya ellátásával kapcsolatos feladatokat;

k) részt vesz a Ket. által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában az elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése érdekében;

l) biztosítja az ügyfélszolgálatok informatikai folyamatainak a működtetését az ügyfélszolgálatok informatikai támogatásával;

m) a KEKKH iránymutatása, koordinációja alapján ellátja a Kormányablak informatikai vonatkozású üzemeltetési feladatait és kiemelt informatikai támogatást biztosít az ügyintézők részére;

n) a szakigazgatási szervek informatikai rendszereinek működtetése érdekében együttműködik a szakigazgatási szervek szakmai irányító szerveinek informatikai szervezeti egységeivel, és ellátja ezen együttműködés keretében a hozzá delegált informatikai rendszerek működtetésével járó feladatokat;

o) ellátja a szakigazgatási szervek tekintetében az informatikai és kommunikációs üzemeltetési feladatokat, melynek keretében gondoskodik a központi üzemeltetésű szakrendszerek esetében a helyi üzemeltetési feladatok ellátásáról is a szakrendszer központi üzemeltetője által kiadott utasítások figyelembevételével;

p) a szakigazgatási szervek szakmai informatikai feladatai ellátásának, támogatásának érdekében - az informatikai feladatokat ellátó munkatársakra vonatkozóan - kidolgozza és felügyeli a felelősségi területeket és a helyettesítési rendet, figyelembe véve a felhalmozódott tapasztalatokat és a rendszerek működési biztonságát, valamint az arányos munkamegosztást. E feladat ellátásában a szakigazgatási szervek vezetői a szakmai felettes informatikai szervezetek vezetőinek bevonásával gondoskodnak a szakrendszerekkel kapcsolatos informatikai feladatok ellátásához szükséges ismeretek és jogosultságok biztosításáról;

q) részt vesz az európai uniós és hazai forrásból biztosított pályázati "Kötött felhasználású" pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásában.

9. Védelmi Bizottság Titkársága

38. § (1) A Védelmi Bizottság Titkárságának vezetője:

a) a kormánymegbízott, mint az MVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot;

b) végzi az MVB, továbbá az MVB elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, a döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját;

c) elkészíti az MVB éves munka- és üléstervét;

d) megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az ülések időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, számukra a meghívót és előterjesztéseket megküldi;

e) gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről;

f) figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatok megvalósulását;

g) előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési terveit;

h) gondoskodik az MVB tagjai és kijelölt helyetteseik nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról és folyamatos naprakészen tartásáról;

i) a feladatkörében érintett elnökhelyettes részére javaslatot tesz az MVB operatív munkacsoportjainak aktivizálására, koordinálja azok feladat-végrehajtását.

(2) A Védelmi Bizottság Titkársága:

a) ellátja az MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait;

b) folyamatos kapcsolatot tart a szomszédos megyék védelmi bizottságaival, a védelmi felkészítésben résztvevő és együttműködő szervek vezetőivel, valamint a nemzetközi (határmenti) együttműködésben érintett védelmi igazgatási szervekkel;

c) véleményezéseket, jelentéseket, előterjesztéseket készít elő az MVB elnöke által meghatározott témákban;

d) előkészíti a katasztrófaveszély, valamint a különleges jogrend időszakaiban az MVB döntéseit;

e) gondoskodik az elrendelt ügyeleti szolgálat ellátásáról, és biztosítja a folyamatos működés feltételeit;

f) tervezi az MVB, valamint a védelmi felkészítésben résztvevők képzését, továbbképzését;

g) előkészíti az MVB ellenőrzéseit;

h) előkészíti, szervezi, koordinálja az MVB elnökének protokolláris feladatait;

i) az MVB működését érintő beszerzési tevékenységet az MVB Titkársága végzi.

10. Belső Ellenőrzési Osztály

39. § (1) A Belső Ellenőrzési Osztály és a belső ellenőrök tevékenységét a belső ellenőrzési vezető vezeti.

(2) A belső ellenőrök a munkájukat a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a kormánymegbízott által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzik. A belső ellenőr az ellenőrzési program teljesítését, - a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó - ellenőrzési jelentés elkészítését önállóan, befolyástól mentesen végzi, melynek tartalmáért felelősséggel tartozik.

(3) A Belső Ellenőrzési Osztály tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára, ennek keretében feladatai:

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

b) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

e) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;

f) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;

g) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;

h) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;

i) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;

j) javaslatok megfogalmazása a Kormányhivatal működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően.

(4) A Belső Ellenőrzési Vezető feladatai:

a) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet;

b) összeállítja - a kockázatelemzéssel alátámasztott - stratégiai és éves ellenőrzési terveket és a kormánymegbízott jóváhagyását követően végrehajtja azokat, valamint nyomon követi azok megvalósulását;

c) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását;

d) összehangolja az ellenőrzéseket;

e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a kormánymegbízott érintettsége esetén haladéktalanul tájékoztatja az irányító szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;

f) megküldi a lezárt ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a kormánymegbízott számára;

g) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést;

h) köteles gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók;

i) köteles gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a kormánymegbízott döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább tizenöt évig történő irattári megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

j) köteles biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról;

k) köteles a kormánymegbízottat az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről tájékoztatni;

l) köteles a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék;

m) köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni.

11. Jogi és Perképviseleti Osztály

40. § (1) A Jogi és Perképviseleti Osztály funkcionális feladatai tekintetében:

a) előkészíti a Kormányhivatal funkcionális és a törzshivatal szakmai feladat- és hatáskörét érintő peres és nemperes eljárásokkal összefüggő beadványokat, szükség szerint előkészíti a szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörét érintően a peres és nemperes eljárásokkal összefüggő beadványokat;

b) a Kormányhivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban biztosítja a kormánymegbízott és a Kormányhivatal képviseletét;

c) a Kormánymegbízotti Kabinettel, illetve az érintett szervezeti egységekkel együttműködve kötelmi jogi szempontból véleményezi a Kormányhivatal által megkötendő szerződéseket;

d) jogi szakmai segítséget nyújt és okiratszerkesztési feladatokat lát el a kormánymegbízott, főigazgató (igazgató) kiadmányozásával érintett kormányhivatali utasítások, szabályzatok, szerződések, és egyéb jognyilatkozatok, jogszabály-módosítási javaslatok előkészítéséhez;

e) jogi szakmai konzultáció keretében együttműködik a hatósági feladatot ellátó szervezeti egységek megkeresése alapján, és nem szakmai feladat ellátáshoz véleményt nyilvánít, tájékoztatást nyújt;

f) jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal kintlévőségeinek kezelésére, behajtására, valamint az egyéb igények érvényesítésére irányuló eljárásokban;

g) jogi szakmai segítséget nyújt a kormányhivatallal szemben felmerülő fizetési igény miatt indult eljárásokban.

(2) A Jogi és Perképviseleti Osztály szakmai feladatai tekintetében:

a) vizsgálja a más szervezeti egységek által készített normatív utasítások jogszabályoknak - különösen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek-való megfelelését;

b) nyilvántartja a Kormánymegbízott által kiadott normatív utasításokat.

VI. Fejezet

Szakigazgatási szervek

1. Szociális és Gyámhivatal

41. § (1) A Szociális és Gyámhivatal ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Szociális és Gyámhivatal szervezeti egységei:

a) Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály;

b) Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

2. Építésügyi Hivatal

42. § (1) Az Építésügyi Hivatal ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) Az Építésügyi Hivatal szervezeti egységei:

a) Állami Főépítészi Iroda;

b) Építésfelügyeleti Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

3. Igazságügyi Szolgálat

43. § (1) Az Igazságügyi Szolgálat ellátja a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről szóló 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) Az Igazságügyi Szolgálat szervezeti egységei:

a) Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya;

b) Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya;

c) Jogi Segítségnyújtó Osztály;

d) Áldozatsegítő Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

44. § (1) A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szervezeti egységei:

a) Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály;

b) Károsító Diagnosztikai Osztály;

c) Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály;

d) Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

5. Erdészeti Igazgatóság

45. § (1) Az Erdészeti Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) Az Erdészeti Igazgatóság szervezeti egységei:

a) Pályázatkezelési és Támogatási Osztály;

b) Erdőtervezési Osztály;

c) Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály;

d) Nyilvántartási és Térképészeti Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

6. Földművelésügyi Igazgatóság

46. § (1) A Földművelésügyi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Földművelésügyi Igazgatóság szervezeti egységei:

a) Földművelésügyi Osztály;

b) Vadászati és Halászati Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

47. § (1) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szervezeti egységei:

a) Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály;

b) Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály;

c) Járványügyi Osztály;

d) Állatvédelmi Osztály;

e) Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

8. Földhivatal

48. § (1) A Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Földhivatal szervezeti egységei:

a) Ingatlan-nyilvántartási Osztály;

b) Földmérési Osztály;

c) Földügyi Osztály;

d) Működést Támogató Osztály;

e) Körzeti Földhivatalok.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

49. § (1) Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ellátja az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv szervezeti egységei:

a) Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály;

b) Nyilvántartási Osztály;

c) Ellátási Gazdálkodási Osztály;

d) Ügyfélszolgálati Irodák.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

50. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ellátja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szervezeti egységei:

a) Nyugellátási Főosztály:

aa) Igényelbírálási Osztály I.,

ab) Igényelbírálási Osztály II.,

ac) Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály;

b) Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály:

ba) Jogi és Igazgatási Osztály,

bb) Ellenőrzési Osztály,

bc) Nyilvántartási Osztály,

bd) Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

11. Munkaügyi Központ

51. § (1) A Munkaügyi Központ ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Munkaügyi Központ szervezeti egységei:

a) a Munkaügyi Központ igazgatójának közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység:

aa) Foglalkoztatási Programok Osztály;

b) a Munkaügyi Központ szakmai feladatokért felelős igazgatóhelyettesének irányítás alatt álló szervezeti egységek:

ba) Befektetés Ösztönzési Osztály,

bb) Pénzügyi és Számviteli Osztály;

c) a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási és koordinációs igazgatóhelyettese által közvetlenül irányított szervezeti egységek:

ca) Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály,

cb) Szervezési és Hatósági Osztály;

d) Munkaügyi Központ Kirendeltsége, Kirendeltség és Szolgáltató Központ.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

52. § (1) A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv szervezeti egységei:

a) Munkavédelmi Felügyelőség;

b) Munkaügyi Felügyelőség.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

53. § (1) A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellátja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A szakigazgatási szerv vezető és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

14. Kulturális Örökségvédelmi Iroda

54. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Iroda ellátja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A szakigazgatási szerv vezető és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

55. § (1) A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szervezeti egységei:

a) Egészségfejlesztési Osztály;

b) Közegészségügyi Osztály;

c) Járványügyi Osztály;

d) Egészségügyi Igazgatási Osztály;

e) Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály;

f) Sugár-egészségügyi Decentrum;

g) Laboratóriumi Decentrum;

h) Kistérségi Népegészségügyi Intézetek.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

56. § (1) A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság ellátja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság szervezeti egységei:

a) Mérésügyi Osztály;

b) Műszaki Biztonsági Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

17. Közlekedési Felügyelőség

57. § (1) A Közlekedési Felügyelőség ellátja a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Közlekedési Felügyelőség szervezeti egységei:

a) Közúti Jármű Főosztály:

aa) Közúti Jármű Műszaki Osztály,

ab) Közúti Jármű Forgalmi Osztály;

b) Útügyi Osztály;

c) Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

58. § (1) A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ellátja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben és az egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szervezeti egységei:

a) Szakértői Osztály;

b) Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály.

(3) A szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, létszámát, a vezetők és az alkalmazottak feladat- és hatásköreit, a helyettesítés rendjét, a kapcsolattartás módját és szabályait az Ügyrend határozza meg.

VII. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

59. § (1) A kormánymegbízott jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 30 napon belül kiadja, illetve felülvizsgálja szabályzatait, különösen:

a) a Kormányhivatal házirendjét,

b) a személyügyi szabályzatot,

c) a gazdálkodási keretszabályzatot,

d) a döntésértékelési szabályzatot, valamint

e) az ellenőrzési szabályzatot.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a kormánymegbízott további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet.

60. § (1) A törzshivatal szervezeti egységeinek vezetői és a szakigazgatási szervek vezetői jelen szervezeti és működési szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörének, létszámának meghatározására jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésétől számított 30 napon belül ügyrendet készítenek elő, illetve gondoskodnak az ügyrendek felülvizsgálatáról.

(2) Az ügyrendet a törzshivatal szervezeti egységének, illetve a szakigazgatási szerv vezetője - szakigazgatási szerv esetében a szakmai irányító szerv vezetője véleményének beszerzését követően - írja alá, és jóváhagyásra megküldi a kormánymegbízottnak.

61. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározását jelen szervezeti és működési szabályzat 2. függeléke tartalmazza.

(2) A Kormányhivatalban szükség szerinti eltérésekkel alkalmazandó iratmintákat a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája

1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

2. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény

3. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

4. a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény

5. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény

6. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

7. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

8. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

9. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

10. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény

11. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

12. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

13. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

14. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

15. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

16. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

17. a Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

18. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

19. az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

20. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

21. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

22. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

23. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

24. a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

25. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

26. az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

27. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

28. a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről szóló 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

29. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

30. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

31. a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

32. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

33. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

34. a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

35. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

36. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

37. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

38. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

39. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

40. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

2. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

I. Törzshivatal

1. kormánymegbízott

2. főigazgató

3. igazgató

4. belső ellenőr

5. Kormánymegbízotti Kabinet vezetője

6. főosztályvezető

7. főosztályvezető-helyettes

8. osztályvezető

9. törvényességi felügyeleti ügyintéző/referens

10. anyakönyvi ügyintéző felügyelő

11. jogi és hatósági referens

12. közbeszerzési eljárásokban közreműködő ügyintéző

13. oktatási ügyintéző

14. pénzügyi ügyintéző

15. gazdálkodási ügyintéző

16. hatósági ügyintéző

17. kisajátítási ügyintéző

18. adóügyi ügyintéző

19. szabálysértési ügyintéző

20. vállalkozási ügyintéző

21. vagyon-nyilvántartó munkatárs

22. üzemeltetési ügyintéző

II. Szociális és Gyámhivatal

1. hivatalvezető

2. osztályvezető

3. szociális ügyintéző

4. gyámügyi, gyermekvédelmi ügyintéző

5. gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor

6. gyermekvédelmi szakreferens

III. Építésügyi Hivatal

1. Állami Főépítész

2. építésfelügyeleti osztály vezetője

3. főépítészi referens

4. településrendezési referens

5. terület- és településrendezési ügyintéző

6. építésfelügyelő

IV. Igazságügyi Szolgálat

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. osztályvezető

4. jogi segítségnyújtási ügyintéző

5. áldozatsegítő ügyintéző

V. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. osztályvezető

4. műszaki és számítástechnikai vezető

5. minőségbiztosítási egység vezető

6. zöldség-gyümölcs minőségellenőr

7. laboratóriumi mérnök

8. növényvédelmi felügyelő

9. növényvédelmi előrejelző

10. talajvédelmi felügyelő

11. vetőmag, szaporítóanyag felügyelő

12. növényvédelmi herbológus

13. növényvédelmi zoológus

14. növényvédelmi mikológus

VI. Erdészeti Igazgatóság

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. osztályvezető

4. pályázatkezelési és támogatási ügyintéző

5. erdőfelügyelő

6. erdőtervező

7. nyilvántartási ügyintéző

VII. Földművelésügyi Igazgatóság

1. igazgató

2. osztályvezető

3. földügyi igazgatási főfelügyelő, felügyelő

4. vízgazdálkodási főfelügyelő, felügyelő

5. vadászati főfelügyelő, felügyelő

6. halászati főfelügyelő, felügyelő

7. ellenőrzési főfelügyelő, felügyelő

8. növénytermesztési és kertészeti főfelügyelő, felügyelő

9. közgazdasági főfelügyelő, felügyelő

10. falugazdász koordinátor

11. termelés-statisztikus ügyintéző

12. területi mezőgazdasági koordinátor

VIII. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. osztályvezető

4. kerületi főállatorvos

5. járványügyi főállatorvos

6. állatvédelmi főállatorvos

7. takarmány- és gyógyszerfelügyelő főállatorvos

8. élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési főállatorvos

9. hatósági főállatorvos, hatósági állatorvos

10. élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő

11. takarmány felügyelő

12. állatvédelmi felügyelő

13. falugazdász

14. borászati felügyelő

15. járványügyi referens

16. állattenyésztési felügyelő

17. kirendeltségvezető

18. élelmiszer-higiéniai felügyelő mérnök

19. élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési főmérnök

IX. Földhivatal

1. hivatalvezető

2. hivatalvezető-helyettes

3. jogtanácsos

4. körzeti földhivatal hivatalvezető

5. osztályvezető

6. ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

7. földmérési ügyintéző

8. földügyi ügyintéző

9. térképtári adatszolgáltató

10. ellátmánykezelő

11. közbeszerzési megbízott

12. pénzkezelő hely ügyintézője

13. földhasználati nyilvántartási ügyintéző

14. szakfelügyelő

15. mezőgazdász

X. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

1. szakigazgatási szerv vezetője

2. osztályvezető

3. belső ellenőr (kifizetőhelyi területen)

4. ellátást megállapító munkatárs (pénzbeli ellátási területen)

5. kifizetőhelyi ellenőr/szakellenőr

6. pénzellátási revizor/szakrevizor

7. munkakörüktől függetlenül az utalványozási, ellenjegyzési, kötelezettségvállalási, kiadmányozási joggal rendelkezők

8. nyilvántartási ügyintéző/szakügyintéző

9. közgyógyellátási ügyintéző/szakügyintéző

10. méltányossági szakügyintéző

11. ügyfélszolgálati szakügyintéző

12. pénzellátási ügyintéző/szakügyintéző

XI. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

1. igazgató

2. főosztályvezető

3. főosztályvezető-helyettes

4. osztályvezető

5. igényelbírálási ügyintéző

6. ügyfélszolgálati ügyintéző

7. nyugdíj-biztosítási szakügyintéző (szakreferens, főreferens), revizor, ellenőr

8. nyilvántartási ügyintéző

9. jogi ügyintéző

10. pénzügyi ügyintéző

11. méltányossági, peresügyi szakügyintéző (ügyintéző, referens, szakreferens, főreferens), revizor

12. belső ellenőr

13. pénzügyi-gazdasági revizor

14. pénztáros

15. pénztároshelyettes

16. nyugdíj ellenőr, nyugdíj revizor, ellenőrzési ügyintéző

17. pénzügyi és számviteli ügyintéző

18. megtérítési ügyintéző

19. adatszolgáltatási ügyintéző

XII. Munkaügyi Központ

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. Kirendeltség- és szolgáltató-központ vezető, kirendeltség-vezető

4. osztályvezető

5. munkaerő-piaci ellenőr

6. közbeszerzési eljárásban érintett ügyintéző

7. a Munkaügyi Központ központi szervezeti egységének, kirendeltségének, kirendeltség és szolgáltató központjának hatáskörébe tartozó, a Ket. 12. § szerinti közigazgatási hatósági ügyben döntés-előkészítést végző, és/vagy kiadmányozási joggal állandóan, vagy helyettesítőként felruházott kormánytisztviselő

8. költségvetési pénzeszközök vagy elkülönített állami pénzalapok tekintetében kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, utalvány ellenjegyzésére, teljesítésigazolásra jogosultak

9. NFA belső ellenőr

XIII. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. osztályvezető

4. munkaügyi felügyelő

5. munkavédelmi felügyelő

XIV. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

1. igazgató

2. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőhelyettese

3. fogyasztóvédelmi felügyelő

4. jogi ügyintéző

XV. Kulturális Örökségvédelmi Iroda:

1. irodavezető

2. irodavezető-helyettes

3. műemlék-felügyelő

4. régészeti felügyelő

5. hatósági referens

6. örökségvédelmi referens

XVI. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

1. megyei tisztifőorvos

2. helyettes megyei tisztifőorvos

3. kistérségi tisztifőorvos

4. helyettes kistérségi tisztifőorvos

5. tisztiorvos

6. osztályvezető

7. közegészségügyi-járványügyi felügyelő

8. hatósági jogkört gyakorló ügyintéző

9. vezető védőnő

10. vezető ápoló

11. CSVSZ védőnő

XVII. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság:

1. hatóság vezetője (igazgató és igazgatóhelyettes)

2. osztályvezető

3. mértékhitelesítő

4. műszaki biztonsági felügyelő

5. metrológus

XVIII. Közlekedési Felügyelőség

1. igazgató

2. főosztályvezető

3. osztályvezető

4. jármű-felügyeleti és járművizsga-ellenőr

5. járművezetői vizsgabiztos

6. javítóipari ellenőr

7. képzésfelügyelő

8. közúti ellenőr

9. telephelyi ellenőr

10. közúti járműhatósági referens/munkatárs

11. közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési referens/munkatárs

12. műszaki engedélyezési referens/munkatárs

13. műszaki igazgatási referens/munkatárs

14. műszaki ügyintéző

15. műszaki vizsgabiztos, segédvizsgabiztos

16. szabálysértési munkatárs/referens

17. tengelyterhelési ellenőr

18. utánképzési feltáró vizsgabiztos

19. útügyi referens/munkatárs

20. vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési referens/munkatárs

21. jármű-vizsgaszervezési referens/munkatárs

22. hídügyi referens

23. közúti járműhatósági referens

XIX. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

1. igazgató

2. igazgatóhelyettes

3. osztályvezető

3. függelék

Iratminták

I. Kimenő levél

II. Kimenő levél (elektronikus)

III. Feljegyzés

IV. Emlékeztető

2. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Baranya Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A BAMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf.: 405.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya; j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1728/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

q) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

r) PIR törzsszáma: 789246;

(3) A BAMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A BAMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása, és szabályozása

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása

841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások

890441 Rövid időtávú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység.

(5) A BAMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A BAMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § (1) A BAMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A BAMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A BAMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A BAMKH esetében a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Humánpolitikai Főosztály feladatait Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

2. § A BAMKH-ban Jogi és Perképviseleti Osztály nem működik, feladatait a Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Igazságügyi Szolgálat

3. § A BAMKH esetében a Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya feladatait egy osztály, a Felnőtt- és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya látja el.

2. Népegészségügyi szakigazgatási szerv

4. § A BAMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervében Sugár-egészségügyi Decentrum nem működik.

3. Közlekedési Felügyelőség

5. § A BAMKH Közlekedési Felügyelőségénél a Közúti Jármű Főosztály feladatait a Közúti Jármű Osztály látja el.

3. függelék

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet2
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály13
1.6. Hatósági Főosztály41
1.7. Oktatási Főosztály6
1.8. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési
Főosztály
26
1.9. Pénzügyi Főosztály58
1.10. Informatikai Főosztály19
1.11. Védelmi Bizottság Titkársága1
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
2. Szociális és Gyámhivatal15
3. Építésügyi Hivatal7
4. Igazságügyi Szolgálat27
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság35
6. Erdészeti Igazgatóság26
7. Földművelésügyi Igazgatóság12
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
90
9. Földhivatal122
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv50
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság72
12. Munkaügyi Központ133
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
32
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség12
15. Kulturális Örökségvédelmi Iroda13
16. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv119
17. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság22
18. Közlekedési Felügyelőség40
19. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv32
Összesen1031

3. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A BKMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya; j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1729/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

q) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

r) PIR törzsszáma: 789257;

(3) A BKMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A BKMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken

841173 Statisztikai tevékenység

841221 Egészségügyterületi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841352 Mezőgazdasági támogatások

841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása

841902 Központi költségvetési befizetések

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása

890431 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

890602 Szakmai érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

(5) A BKMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A BKMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A BKMKH-ban Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A BKMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A BKMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban - a 2. függelék tartalmazza.

(3) A BKMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A BKMKH esetében a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Humánpolitikai Főosztály feladatait Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

2. § A BKMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3. § A BKMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

3. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

4. § A BKMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán csak egy Igényelbírálási Osztály működik.

5. § A BKMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály működik bajai székhellyel.

6. § A BKMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályán Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály működik bajai székhellyel.

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

7. § A BKMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

5. Közlekedési Felügyelőség

8. § A BKMKH Közlekedési Felügyelőségén a következő szervezeti egységek működnek: Közúti Jármű Műszaki Osztály, Közúti Jármű Forgalmi Osztály, Útügyi Osztály, valamint Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.

3. függelék

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet3
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály10
1.6. Hatósági Főosztály42
1.7. Oktatási Főosztály7
1.8. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály25
1.9. Pénzügyi Főosztály61
1.10. Informatikai Főosztály10
1.11. Jogi és Perképviseleti Osztály5
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága2
2. Szociális és Gyámhivatal17
3. Építésügyi Hivatal4
4. Igazságügyi Szolgálat29
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság30
6. Erdészeti Igazgatóság31
7. Földművelésügyi Igazgatóság15
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
138
9. Földhivatal230
10. Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
85
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság85
12. Munkaügyi Központ165
13. Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv
38
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség18
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv94
16. Közlekedési Felügyelőség74
17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv41
Összesen1265

4. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Békés Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A BÉMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba Pf. 389;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1732/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

q) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

r) PIR törzsszáma: 789268;

(3) A BÉMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A BÉMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások.

(5) A BÉMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A BÉMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A BÉMKH-ban Erdészeti Igazgatóság, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A BÉMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A BÉMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A BÉMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A BÉMKH-ban Jogi és Perképviseleti Osztály nem működik, feladatait a Koordinációs és Szervezési Főosztály látja el.

2. § A BÉMKH-ban Belső Ellenőrzési Osztály helyett független belső ellenőrök látják el a Belső Ellenőrzési Osztály feladatait.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

3. § A BÉMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

4. § A BÉMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztályán növény-egészségügyi határállomások nem működnek.

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság

5. § A BÉMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóságán állat-egészségügyi határkirendeltség nem működik.

4. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

6. § A BÉMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán csak egy Igényelbírálási Osztály működik.

7. § A BÉMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály működik gyulai székhellyel.

5. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

8. § A BÉMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

9. § A BÉMKH esetében az Egészségügyi Igazgatási Osztály és az Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály feladatait az Intézetvezetési Osztály látja el.

3. függelék

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső ellenőr2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet3
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály8
1.6. Hatósági Főosztály31
1.7. Oktatási Főosztály6
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály15
1.9. Humánpolitikai Főosztály6
1.10. Pénzügyi Főosztály66,5
1.11. Informatikai Főosztály8
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal14
3. Építésügyi Hivatal3
4. Igazságügyi Szolgálat20
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság40
6. Földművelésügyi Igazgatóság10
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság127,5
8. Földhivatal132
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv58
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság62
11. Munkaügyi Központ148
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv22
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség9
14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv82
15. Közlekedési Felügyelőség46
16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv38
Összesen961

5. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A BAZMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: B.-A.-Z. MKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1775/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

q) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

r) PIR törzsszáma: 789279;

(3) A BAZMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A BAZMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügyterületi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügyterületi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás.

(5) A BAZMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A BAZMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § (1) A BAZMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A BAZMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A BAZMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

I. Oktatási Főosztály

1. § Vizsgabizottságot működtető intézményként eljár a BAZMKH és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében.

II. Szakigazgatási szervek

1. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

2. § A BAZMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztályán növény-egészségügyi határállomások nem működnek.

3. § A BAZMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

2. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

4. § A BAZMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán három Igényelbírálási Osztály működik.

5. § A BAZMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály működik ózdi és sátoraljaújhelyi székhellyel.

6. § A BAZMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályán Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály működik ózdi és sátoraljaújhelyi székhellyel.

3. függelék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet4
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály14
1.6. Hatósági Főosztály65
1.7. Oktatási Főosztály9
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály19
1.9. Humánpolitikai Főosztály15
1.10. Pénzügyi Főosztály67
1.11. Informatikai Főosztály17
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály5
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága2
2. Szociális és Gyámhivatal22
3. Építésügyi Hivatal10
4. Igazságügyi Szolgálat46
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság25
6. Erdészeti Igazgatóság25
7. Földművelésügyi Igazgatóság14
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
112
9. Földhivatal224
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv98
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság134
12. Munkaügyi Központ296
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
45
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség12
15. Kulturális Örökségvédelmi Iroda13
16. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv177
17. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság24
18. Közlekedési Felügyelőség50
19. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv45
Összesen1595

6. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A CSMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.;

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1971/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

q) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

r) PIR törzsszáma: 789280;

(3) A CSMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A CSMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(5) A CSMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A CSMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A CSMKH-ban Erdészeti Igazgatóság nem működik.

3. § (1) A CSMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A CSMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A CSMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. Oktatási Főosztály

1. § Vizsgabizottságot működtető intézményként eljár a CSMKH és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében.

II. Szakigazgatási szervek

1. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

2. § A CSMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály, illetve Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

3. § A CSMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Növényvédelmi Osztály, illetve Növény-egészségügyi Határállomás és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály működik.

2. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

4. § A CSMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán a szegedi székhellyel működő Igényelbírálási Osztály, valamint az Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály mellett hódmezővásárhelyi székhellyel Ügyfélszolgálati és Igényelbírálási Osztály működik.

3. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

5. § A CSMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve esetében az Egészségügyi Igazgatási Osztály, illetve az Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály feladatait részben az Igazgatási és Hatósági Osztály, részben az Egészségfejlesztési Osztály látja el.

4. Közlekedési Felügyelőség

6. § A CSMKH Közlekedési Felügyelőségének Közúti Jármű és Útügyi Főosztálya ellátja a Közúti Jármű Főosztály és az Útügyi Osztály feladatait.

3. függelék

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet5
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály7
1.6. Hatósági Főosztály44
1.7. Oktatási Főosztály9
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály28
1.9. Humánpolitikai Főosztály13
1.10. Pénzügyi Főosztály65
1.11. Informatikai Főosztály22
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály4
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága2
2. Szociális és Gyámhivatal14
3. Építésügyi Hivatal7
4. Igazságügyi Szolgálat23
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság38
6. Földművelésügyi Igazgatóság13
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
120
8. Földhivatal145
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv55
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság72
11. Munkaügyi Központ126
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
13
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség11
14. Kulturális Örökségvédelmi Iroda11
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv111
16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság23
17. Közlekedési Felügyelőség44
18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv36
Összesen1067

7. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Fejér Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) Az FMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1973/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

q) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

r) PIR törzsszáma: 789291;

(3) Az FMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) Az FMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok,

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés,

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés,

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841121 Általános kormányzati koordináció

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841352 Mezőgazdasági támogatások

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása.

(5) Az FMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. Az FMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § Az FMKH-ban Erdészeti Igazgatóság nem működik.

3. § (1) Az FMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az FMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) Az FMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § Az FMKH esetében a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Humánpolitikai Főosztály feladatait Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Népegészségügyi Szakigazgatási szerv

2. § Az FMKH Népegészségügyi Szakigazgatási szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3. § Az FMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságánál növény-egészségügyi határállomás nem működik.

3. függelék

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály1
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet3
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály8
1.6. Hatósági Főosztály43
1.7. Oktatási Főosztály6
1.8. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési
Főosztály
17
1.9. Pénzügyi Főosztály40
1.10. Informatikai Főosztály13
1.11. Jogi és Perképviseleti Osztály5
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal14
3. Építésügyi Hivatal9
4. Igazságügyi Szolgálat29
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
5. Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság40
6. Földművelésügyi Igazgatóság12
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
69
8. Földhivatal147
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv49
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság70
11. Munkaügyi Központ114
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
33
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség13
14. Kulturális Örökségvédelmi Iroda11
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv87
16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság26
17. Közlekedési Felügyelőség43
18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv20
Összesen926

8. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A GYMSMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1974/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

q) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

r) PIR törzsszáma: 789301;

(3) A GYMSMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A GYMSMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841121 Általános kormányzati koordináció

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841324 Energia- és ásványügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása

841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(5) A GYMSMKH jogállását, feladat-és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A GYMSMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A GYMSMKH-nál Erdészeti Igazgatóság nem működik.

3. § (1) A GYMSMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A GYMSMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A GYMSMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A GYMSMKH-ban önálló Jogi és Perképviseleti Osztály nem működik, feladatait a Hatósági Főosztály látja el.

1. Oktatási Főosztály

2. § Vizsgabizottságot működtető intézményként eljár a GYMSMKH és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében.

II. Szakigazgatási szervek

1. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

3. § A GYMSMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán csak egy Igényelbírálási Osztály és a soproni működési helyén Ügyfélszolgálati és Igényelbírálási Osztály, továbbá a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály részeként soproni működési helyen Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály működik.

3. függelék

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet4
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály9
1.6. Hatósági Főosztály57
1.7. Oktatási Főosztály8
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály10
1.9. Humánpolitikai Főosztály9
1.10. Pénzügyi Főosztály46
1.11. Informatikai Főosztály7
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal14
3. Építésügyi Hivatal8
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
4. Igazságügyi Szolgálat27
5. Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság27
6. Földművelésügyi Igazgatóság9
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
100
8. Földhivatal135
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv61
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság79
11. Munkaügyi Központ82
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
22
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség16
14. Kulturális Örökségvédelmi Iroda15
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv127
16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság26
17. Közlekedési Felügyelőség50
18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv20
Összesen974

9. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A HBMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1975/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

q) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

r) PIR törzsszáma: 789312;

(3) A HBMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A HBMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

854214 Egészségügyi szakmai képzés

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás.

(5) A HBMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A HBMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § (1) A HBMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A HBMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2.függelék tartalmazza.

(3) A HBMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. Oktatási Főosztály

1. § Vizsgabizottságot működtető intézményként eljár a HBMKH és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében.

II. Szakigazgatási szervek

1. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

2. § A HBMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztályán növény-egészségügyi határállomás nem működik.

2. Népegészségügyi Szakigazgatási szerv

3. § A HBMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrummal nem rendelkezik, valamint Egészségügyi Igazgatási Osztály és Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály helyett Intézetvezetési, Egészségügyi Statisztikai és Elemzési Osztály működik.

3. Közlekedési Felügyelőség

4. § A HBMKH Közlekedési Felügyelőségénél a Közúti Jármű Főosztály feladatait a Közúti Jármű Osztály látja el.

3. függelék

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet5
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály11
1.6. Hatósági Főosztály52
1.7. Oktatási Főosztály8
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály20
1.9. Humánpolitikai Főosztály13
1.10. Pénzügyi Főosztály57
1.11. Informatikai Főosztály9
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály2
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal21
3. Építésügyi Hivatal12
4. Igazságügyi Szolgálat32
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság34
6. Erdészeti Igazgatóság30
7. Földművelésügyi Igazgatóság12
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
134
9. Földhivatal174
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv65
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság94
12. Munkaügyi Központ167
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
44
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség14
15. Kulturális Örökségvédelmi Iroda10
16. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv105
17. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság26
18. Közlekedési Felügyelőség53
19. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv35
Összesen1246

10. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Heves Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A HMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf. 216.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1977/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

q) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

r) PIR törzsszáma: 789323;

(3) A HMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A HMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841121 Általános kormányzati koordináció

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841173 Statisztikai tevékenység

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés központi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841352 Mezőgazdasági támogatások

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(5) A HMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A HMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A HMKH-nál Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A HMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A HMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A HMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A HMKH esetében a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Humánpolitikai Főosztály feladatait Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

2. § A HMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3. § A HMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztályán növény-egészségügyi határállomás nem működik.

4. § A HMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

3. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

5. § A HMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán csak egy Igényelbírálási Osztály működik.

6. § A HMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán gyöngyösi székhellyel Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály működik.

7. § A HMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságán a HMKH egri székhelye mellett Nyilvántartási Osztály működik gyöngyösi székhellyel is.

8. § A HMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályán Nyilvántartási Osztály működik gyöngyösi székhellyel.

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

9. § A HMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

3. függelék

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet5
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály7
1.6. Hatósági Főosztály32
1.7. Oktatási Főosztály5
1.8. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési
Főosztály
18
1.9. Pénzügyi Főosztály49
1.10. Informatikai Főosztály14
1.11. Jogi és Perképviseleti Osztály3
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága2
2. Szociális és Gyámhivatal15
3. Építésügyi Hivatal4
4. Igazságügyi Szolgálat20
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság19
6. Erdészeti Igazgatóság33
7. Földművelésügyi Igazgatóság13
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
75
9. Földhivatal100
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv47
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság68
12. Munkaügyi Központ123
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
26
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség13
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv66
16. Közlekedési Felügyelőség35
17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv22
Összesen820

11. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A JNSZMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1978/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

q) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

r) PIR törzsszáma: 789389;

(3) A JNSZMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A JNSZMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

882202 Közgyógyellátás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység.

(5) A JNSZMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A JNSZMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A JNSZMKH-ban Erdészeti Igazgatóság, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A JNSZMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A JNSZMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A JNSZMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. Hatósági Főosztály

1. § A Hatósági Főosztályon keletkezett ügyekben a perképviseleti feladatokat a Hatósági Főosztály látja el.

2. Humánpolitikai Főosztály

2. § Vezeti az illetménygazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat - ide értve az uniós források terhére alkalmazott foglalkoztatottakkal kapcsolatos nyilvántartásokat is -, tartja a kapcsolatot az illetményszámfejtést végző MÁK-kal.

3. Pénzügyi Főosztály

3. § Ellátja a kormánytisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozóan a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos kormányhivatali teendőket, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás megszervezését, a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérését, az előírt jelentések, beszámolók, statisztikák készítésére vonatkozó feladatokat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok hatályosulásának és naprakészségének vizsgálatát.

4. § Gondoskodik a nem rendszeres személyi juttatások számfejtéséről és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó kifizetésekről.

4. Informatikai Főosztály

5. § Megállapodás alapján üzemelteti a Megyei Intézményfenntartó Központ és a Megyei Önkormányzat informatikai rendszereit.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

6. § A JNSZMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik. Az Építésügyi Hivatal szervezeti egységekre nem tagozódik.

2. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

7. § A JNSZMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum, Laboratóriumi Decentrum és Nemzetközi Oltóhely nem működik.

3. Munkaügyi Központ

8. § A JNSZMKH Munkaügyi Központjában a következő osztályok működnek: Szervezési és Hatósági Osztály, Befektetés Ösztönzési és Foglalkoztatási Programok Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály, Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály.

9. § A JNSZMKH Munkaügyi Központjában az igazgató helyettesítését a Befektetés Ösztönzési és Foglalkoztatási Programok Osztály osztályvezetője (általános helyettes) és a Szervezési és Hatósági Osztály osztályvezetője (szakmai helyettes) látja el.

3. függelék

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet5
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály10
1.6. Hatósági Főosztály33
1.7. Oktatási Főosztály6
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály11
1.9. Humánpolitikai Főosztály9
1.10. Pénzügyi Főosztály56
1.11. Informatikai Főosztály14
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály8
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal12
3. Építésügyi Hivatal4
4. Igazságügyi Szolgálat26
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság41
6. Földművelésügyi Igazgatóság12
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
90
8. Földhivatal137
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv54
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság67
11. Munkaügyi Központ145
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
20
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség12
14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv79
15. Közlekedési Felügyelőség33
16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv31
Összesen922

12. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A KEMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.;

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1979/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

q) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

r) PIR törzsszáma: 789334;

(3) A KEMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A KEMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügyterületi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügyterületi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(5) A KEMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A KEMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A KEMKH-ban Erdészeti Igazgatóság, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A KEMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A KEMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A KEMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A KEMKH-ban Jogi és Perképviseleti Osztály nem működik, feladatait a Koordinációs és Szervezési Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

2. § A KEMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3. § A KEMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály, a Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztályán növény-egészségügyi határállomás nem működik.

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

4. § A KEMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán az Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály feladatait az Élelmiszerbiztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály, illetve a Járványügyi Osztály és az Állatvédelmi Osztály feladatait a Járványügyi és Állatvédelmi Osztály látja el.

4. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

5. § A KEMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán csak egy Igényelbírálási Osztály működik.

6. § A KEMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályán esztergomi működési hellyel Ügyfélszolgálati és Igényelbírálási Osztály, a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályán esztergomi működési hellyel Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály működik.

5. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

7. § A KEMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

6. Közlekedési Felügyelőség

8. § A KEMKH Közlekedési Felügyelőségénél a Közúti Jármű Főosztály feladatait a Közúti Jármű Osztály látja el.

3. függelék

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály1
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet3
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály5
1.6. Hatósági Főosztály29
1.7. Oktatási Főosztály5
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály10
1.9. Humánpolitikai Főosztály6
1.10. Pénzügyi Főosztály33
1.11. Informatikai Főosztály13
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal12
3. Építésügyi Hivatal4
4. Igazságügyi Szolgálat21
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság21
6. Földművelésügyi Igazgatóság10
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság53
8. Földhivatal89
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv42
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság60
11. Munkaügyi Központ103
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv23
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség11
14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv70
15. Közlekedési Felügyelőség37
16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv23
Összesen688

13. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Nógrád Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) Az NMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265.

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2. XXII-3/KIM/1980/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

q) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

r) PIR törzsszáma: 789345;

(3) Az NMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) Az NMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, - ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841352 Mezőgazdasági támogatások

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(5) Az NMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. Az NMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § Az NMKH-ban Erdészeti Igazgatóság, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) Az NMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az NMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2.függelék tartalmazza.

(3) Az NMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § Az NMKH esetében a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Humánpolitikai Főosztály feladatait Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

2. § Az NMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3. § Az NMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

4. § Az NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán az Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály feladatait az Élelmiszerbiztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály, valamint a Járványügyi Osztály és az Állatvédelmi Osztály feladatait a Járványügyi és Állatvédelmi Osztály látja el.

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

5. § Az NMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél az Egészségügyi Igazgatási Osztály és az Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály feladatait az Egészségügyi Elemzési, Támogatási és Egészségügyi Igazgatási Osztály látja el.

6. § Az NMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

3. függelék

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet1
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály7
1.6. Hatósági Főosztály25
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.7. Oktatási Főosztály4
1.8. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési
Főosztály
9
1.9. Pénzügyi Főosztály30
1.10. Informatikai Főosztály14
1.11. Jogi és Perképviseleti Osztály2
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal12
3. Építésügyi Hivatal3
4. Igazságügyi Szolgálat20
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság18
6. Földművelésügyi Igazgatóság10
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
46
8. Földhivatal72
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv34
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság50
11. Munkaügyi Központ110
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
19
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség9
14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv43
15. Közlekedési Felügyelőség32
16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv16
Összesen592

14. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Pest Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A PMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 270.,

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1984/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

q) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;

r) PIR törzsszáma: 789356;

(3) A PMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A PMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység

890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység.

(5) A PMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A PMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A PMKH-ban Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, valamint Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv nem működik.

3. § (1) A PMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A PMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A PMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A PMKH törzshivatalában Ügyfélszolgálati Főosztály és Építésügyi Főosztály működik.

2. § A PMKH törzshivatalában Jogi és Perképviseleti Osztály helyett Jogi és Perképviseleti Főosztály működik.

1. Kormánymegbízotti Kabinet

3. § Megszervezi a kormánymegbízotti értekezletet, amelyről emlékeztetőt készít.

4. § Ellátja a kormánymegbízott, a Kormánymegbízotti Kabinet vezetője, a főigazgató és az igazgató titkársági, ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, irattározási, ügyviteli és leírói feladatait.

2. Ügyfélszolgálati Főosztály

5. § Véleményezi a kormányzati integrált ügyfélszolgálatok működését érintő jogszabálytervezeteket, valamint az ügyfélfogadási tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat kezdeményez.

6. § A kormányablakok sajtónyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben adatszolgáltatással és szakmai anyagok összeállításával segíti a Kormánymegbízotti Kabinet munkáját.

7. § Megválaszolja az ügyfélszolgálatokon azonnal meg nem válaszolható, utólagos választ igénylő ügyfélkérdéseket.

3. Építésügyi Főosztály

8. § Az Építésügyi Főosztály kodifikációs feladatai tekintetében az építésügyi hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály módosító javaslatokat kezdeményez, melyről tájékoztatja az építésügyért felelős minisztert.

9. § (1) Az Építésügyi Főosztály ellátja a PMKH feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatokat, dönt a Kormányhivatal hatáskörébe utalt építésügyi hatósági ügyekben.

(2) Az Építésügyi Főosztály az elsőfokú építésügyi hatóságok felett gyakorolt felügyeleti jogkörében

a) ellenőrzi az elsőfokú építésügyi hatóságok tevékenységét, a jogszabályok előírásainak betartását;

b) az építésügyért felelős miniszter közleménye alapján célvizsgálatokat, összevont építésügyi hatósági célvizsgálatokat, illetve utóvizsgálati ellenőrzést tart;

c) előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó építésügyi hatósági ügyekben az elfogultság megállapítására, illetve - elfogultság, valamint egyéb kizárási ok és illetékességi összeütközés esetén - az eljáró szerv vagy ügyintéző kijelölésére vonatkozó döntéseket, az elsőfokú hatóság mulasztása miatt szükséges intézkedéseket.

10. § Közreműködik a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel összefüggő beadványok elkészítésében (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések stb.).

11. § Összeállítja, feldolgozza és elemzi az építésügyi hatósági statisztikát, értékeli a hatósági tevékenység tapasztalatait.

12. § Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket.

II. Szakigazgatási szervek

1. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

13. § A PMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

14. § A PMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Növény-egészségügyi Osztály, Határállomás működik.

2. Erdészeti Igazgatóság

15. § A PMKH Erdészeti Igazgatóságán Agglomerációs és Területrendezési Hatósági Osztály működik.

3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

16. § A PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán a következő osztályok működnek: Élelmiszer Előállítás Ellenőrzési Osztály, Élelmiszer Forgalmazás Ellenőrzési Osztály, Élelmiszer Minőség Ellenőrzési Osztály, Étkeztetés-, Vendéglátás Felügyeleti Osztály, Járványügyi Osztály, Állatvédelmi és Takarmány-, Gyógyszer Felügyeleti Osztály, Kerületi Hivatalok Osztálya, valamint Budapest Liszt Ferenc Állategészségügyi Határállomás.

4. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

17. § A PMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségén Jogi, Behajtási és Igazgatási Osztály, Ágazatfelügyeleti Osztály és Területfelügyeleti Osztály, Munkaügyi Felügyelőségén Behajtási és Igazgatási Osztály, Ellenőrzési Osztály, valamint Hatósági Osztály működik.

5. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

18. § A PMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőségén Fogyasztó-kapcsolati Osztály és Fogyasztóvédelmi Osztály működik.

3. függelék

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet21
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály17
1.6. Hatósági Főosztály58
1.7. Építésügyi Főosztály13
1.8. Ügyfélszolgálati Főosztály28
1.9. Oktatási Főosztály11
1.10. Koordinációs és Szervezési Főosztály13
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.11. Humánpolitikai Főosztály17
1.12. Pénzügyi Főosztály66
1.13. Informatikai Főosztály22
1.14. Jogi és Perképviseleti Osztály12
1.15. Védelmi Bizottság Titkársága3
2. Szociális és Gyámhivatal25
3. Építésügyi Hivatal14
4. Igazságügyi Szolgálat36
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság32
6. Erdészeti Igazgatóság37
7. Földművelésügyi Igazgatóság12
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
201
9. Földhivatal350
10. Munkaügyi Központ170
11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
57
12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség28
13. Kulturális Örökségvédelmi Iroda13
14. Közlekedési Felügyelőség120
Összesen1382

15. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Somogy Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) Az SMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1985/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma:10039007-00299688-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

q) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

r) PIR törzsszáma: 789367;

(3) Az SMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) Az SMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, -ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások 841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(5) Az SMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. Az SMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § Az SMKH-ban Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) Az SMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az SMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) Az SMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. Oktatási Főosztály

1. § Vizsgabizottságot működtető intézményként eljár az SMKH és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében.

II. Szakigazgatási szervek

1. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

2. § Az SMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

2. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

3. § Az SMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

3. Közlekedési Felügyelőség

4. § Az SMKH Közlekedési Felügyelőségénél a Közúti Jármű Főosztály feladatait a Közúti Jármű Osztály látja el. A Közúti Jármű Osztály Közúti Jármű Forgalmi Csoport és Közúti Jármű Műszaki Csoport szervezeti egységekből áll.

3. függelék

A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet5
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály12
1.6. Hatósági Főosztály33
1.7. Oktatási Főosztály6
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály12
1.9. Humánpolitikai Főosztály7
1.10. Pénzügyi Főosztály73
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.11. Informatikai Főosztály17
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály3
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága2
2. Szociális és Gyámhivatal14
3. Építésügyi Hivatal9
4. Igazságügyi Szolgálat21
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság19
6. Erdészeti Igazgatóság23
7. Földművelésügyi Igazgatóság12
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
73
9. Földhivatal129
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv48
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság56
12. Munkaügyi Központ119
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
25
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség15
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv74
16. Közlekedési Felügyelőség35
17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv24
Összesen872

16. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) Az SZSZBMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 199.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1986/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma:10044001-00299695-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

q) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

r) PIR törzsszáma: 789378;

(3) Az SZSZBMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) Az SZSZBMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841352 Mezőgazdasági támogatások

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(5) Az SZSZBMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. Az SZSZBMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § Az SZSZBMKH-ban Erdészeti Igazgatóság, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) Az SZSZBMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az SZSZBMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait-a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) Az SZSZBMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. A Koordinációs és Szervezési Főosztály

1. § Projektmenedzsmentként koordinálja és a pályázati kiírásoknak megfelelően összeállítja a szakigazgatási szervek és a törzshivatal által kimunkált tartalom figyelembevételével a hazai és uniós projekteket.

2. § Az SZSZBMKH ingó- és ingatlanvagyonának kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladatok teljesítésével összefüggően a Főosztály javaslatot ad a Pénzügyi Főosztály részére a műszaki tartalom vonatkozásában a karbantartási, javítási, felújítási feladatok ellátására, valamint műszaki szempontok és igények alapján beruházások kezdeményezésére.

3. § Ellátja az SZSZBMKH-nál alkalmazásban álló kormánytisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozólag a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos kormányhivatali teendőket, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás megszervezését, a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérését, az előírt jelentések, beszámolók, statisztikák készítésére vonatkozó feladatokat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok hatályosulásának és naprakészségének vizsgálatát.

4. § Vezetői Döntéstámogató Rendszer segítségével szervezi az SZSZBMKH tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő gépjárművek hivatali feladatokhoz kapcsolódó racionális, költségtakarékos elosztását.

5. § A Pénzügyi Főosztállyal együttműködve a gépjárművek műszaki állapotára figyelemmel elkészített dokumentum szerint javasolt felújítási, karbantartási, szervizelési munkák elvégzésének a kezdeményezésével közreműködik a kormányhivatali gépjárművek üzemeltetésében, biztosítja a járművek és egyéb hivatali eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését.

6. § A Jogi és Perképviseleti Osztállyal és a Pénzügyi Főosztállyal együttműködve, műszaki tartalmú szakmai javaslatok kidolgozásával közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében.

7. § A Pénzügyi Főosztállyal együttműködve műszaki tartalmú szakmai javaslatok kidolgozásával működik közre - az informatikai és kommunikációs üzemeltetési feladatok kivételével - a szakigazgatási szervek működésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

8. § A Pénzügyi Főosztállyal együttműködve az SZSZBMKH működésével összefüggő beszerzési, karbantartási, felújítási feladatokat érintően kidolgozott műszaki tartalmú szakmai javaslatok adásával közreműködik az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosításában.

9. § Koordinálja a vis maiorral kapcsolatos kormányhivatali feladatok ellátását, e tevékenységével összefüggésben szükség esetén a Hatósági Főosztályon kívül a kormánymegbízott engedélyével más szervezeti egységet is bevonhat a feladat ellátásába.

2. Pénzügyi Főosztály

10. § Ellátja az SZSZBMKH ingó és ingatlanvagyonának kezelését, az ingó és ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladatokat, a javítási, karbantartási, felújítási, beruházási tevékenység vonatkozásában a Koordinációs és Szervezési Főosztály javaslata alapján.

11. § Ellátja a szakigazgatási szervek működésével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Koordinációs és Szervezési Főosztály együttműködésével, kivéve az informatikai és kommunikációs üzemeltetési feladatokat.

12. § Ellátja a Koordinációs és Szervezési Főosztály együttműködésével az SZSZBMKH működésével összefüggő beszerzési, karbantartási, felújítási feladatokat, gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosításáról.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

13. § Az SZSZBMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

14. § Az SZSZBMKH Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

3. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

15. § Az SZSZBMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

3. függelék

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet4
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály11
1.6. Hatósági Főosztály47
1.7. Oktatási Főosztály7
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály31
1.9. Humánpolitikai Főosztály11
1.10. Pénzügyi Főosztály45
1.11. Informatikai Főosztály21
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály4
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága2
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
2. Szociális és Gyámhivatal20
3. Építésügyi Hivatal4
4. Igazságügyi Szolgálat31
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság41
6. Földművelésügyi Igazgatóság20
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
142
8. Földhivatal197
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv67
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság87
11. Munkaügyi Központ223
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
23
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség13
14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv83
15. Közlekedési Felügyelőség50
16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv50
Összesen1239

17. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Tolna Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A TMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1988/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

q) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

r) PIR törzsszáma: 789390;

(3) A TMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A TMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat,-elemzés

721133 Mezőgazdasági, biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása

841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

890703 Tanácsadó irodák működtetése és fejlesztése

890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység

890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység.

(5) A TMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A TMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A TMKH-ban Erdészeti Igazgatóság, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A TMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A TMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2.függelék tartalmazza.

(3) A TMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A TMKH-ban a Kormánymegbízotti Kabinet helyett a Koordinációs és Szervezési Főosztály látja el a kormánymegbízottnak címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és egyéb kérelmek elintézésének koordinálását, a kormánymegbízotti értekezlet megszervezését és az emlékeztető készítését.

2. § A TMKH-ban a Humánpolitikai Főosztály helyett a Pénzügyi Főosztály látja el a lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatokat a TMKH valamennyi dolgozójára vonatkozóan.

3. § A TMKH-ban a Humánpolitikai Főosztály helyett a Törvényességi Felügyeleti Főosztály látja el a címzetes főjegyzői cím véleményezésével és felterjesztésével kapcsolatos feladatokat.

4. § A TMKH-ban a Humánpolitikai Főosztály helyett a Koordinációs és Szervezési Főosztály látja el az alkalmazásban álló kormánytisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozólag a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos kormányhivatali teendőket, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás megszervezését, a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérését, az előírt jelentések, beszámolók, statisztikák készítésére vonatkozó feladatokat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok hatályosulásának és naprakészségének vizsgálatát.

5. § A TMKH-ban Belső Ellenőrzési Osztály nem működik, független belső ellenőrök látják el az osztály feladatait belső ellenőrzési vezető vezetésével.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

6. § A TMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Igazságügyi Szolgálat

7. § A TMKH Igazságügyi Szolgálatánál a Jogi Segítségnyújtó Osztály, és az Áldozatsegítő Osztály feladatait egy osztály, a Jogi Segítségnyújtó és Áldozatsegítő Osztály látja el.

3. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

8. § A TMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

4. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

9. § A TMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának Nyugellátási Főosztályán egyetlen Igényelbírálási Osztály működik.

5. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10. § A TMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Laboratóriumi Decentrum nem működik.

11. § A TMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Egészségfejlesztési, Egészségügyi Igazgatási és Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztálynem működik.

3. függelék

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső ellenőr2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet2
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály8
1.6. Hatósági Főosztály25
1.7. Oktatási Főosztály4
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály10
1.9. Humánpolitikai Főosztály11
1.10. Pénzügyi Főosztály43
1.11. Informatikai Főosztály11
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály3
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal10
3. Építésügyi Hivatal2
4. Igazságügyi Szolgálat17
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság20
6. Földművelésügyi Igazgatóság10
7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
72
8. Földhivatal85
9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv31
10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság40
11. Munkaügyi központ89
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
18
13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség9
14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv57
15. Közlekedési Felügyelőség35
16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv22
Összesen640

18. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Vas Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A VMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1989/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

q) statisztikai számjele: 15789408218-8411-312-18;

r) PIR törzsszáma: 789400.

(3) A VMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A VMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

691001 Jogi segítségnyújtás

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés,

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügyterületi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügyterületi igazgatása és szabályozása

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása.

(5) A VMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A VMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A VMKH-ban Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A VMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A VMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A VMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függe1ék

A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A VMKH-ban Jogi és Perképviseleti Osztály nem működik, feladatait a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Hatósági Főosztályon keletkezett ügyekben a Hatósági Főosztály látja el.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

2. § A VMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

3. § A VMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztályán növény-egészségügyi határállomás nem működik.

3. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

4. § A VMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának Nyugellátási Főosztályán egyetlen Igényelbírálási Osztály működik.

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

5. § A VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság:

6. § A VMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán Állategészségügyi Határkirendeltség nem működik.

3. függelék

A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet4
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály9
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.6. Hatósági Főosztály30
1.7. Oktatási Főosztály5
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály11
1.9. Humánpolitikai Főosztály8
1.10. Pénzügyi Főosztály55
1.11. Informatikai Főosztály8
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága2
2. Szociális és Gyámhivatal10
3. Építésügyi Hivatal3
4. Igazságügyi Szolgálat15
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság28
6. Erdészeti Igazgatóság25
7. Földművelésügyi Igazgatóság10
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
70
9. Földhivatal90
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv37
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság46
12. Munkaügyi Központ82
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
24
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség9
15. Kulturális Örökségvédelmi Iroda11
16. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv59
17. Közlekedési Felügyelőség42
18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv15
Összesen713

19. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Veszprém Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A VEMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2.; XXII-3/KIM/1990/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) számlavezetője: MÁK;

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

p) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

q) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

r) PIR törzsszáma: 789411;

(3) A VEMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A VEMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügyterületi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügyterületi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869053 Sugár-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(5) A VEMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A VEMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A VEMKH-ban Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A VEMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A VEMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban - a 2. függelék tartalmazza.

(3) A VEMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. A Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek

1. § A VEMKH esetében a Koordinációs és Szervezési Főosztály, illetve a Humánpolitikai Főosztály feladatait Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály látja el.

2. § A VEMKH-ban a Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály helyett a Pénzügyi Főosztály látja el a lakáscélú munkáltatói kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatokat a VEMKH valamennyi dolgozójára vonatkozóan.

1. Oktatási Főosztály

3. § Vizsgabizottságot működtető intézményként eljár a VEMKH és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében.

II. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

4. § A VEMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

5. § A VEMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

3. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

6. § A VEMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályának veszprémi működési helyén Igényelbírálási Osztály és Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály, pápai és tapolcai működési helyén Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály, valamint a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályának pápai és tapolcai működési helyén Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály működik.

3. függelék

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály3
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet5
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály9
1.6. Hatósági Főosztály34
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.7. Oktatási Főosztály6
1.8. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési
Főosztály
15
1.9. Pénzügyi Főosztály45
1.10. Informatikai Főosztály16
1.11. Jogi és Perképviseleti Osztály2
1.12. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal15
3. Építésügyi Hivatal4
4. Igazságügyi Szolgálat20
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság18
6. Erdészeti Igazgatóság26
7. Földművelésügyi Igazgatóság12
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
91
9. Földhivatal135
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv46
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság72
12. Munkaügyi Központ105
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
22
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség13
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv142
16. Közlekedési Felügyelőség42
17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv20
Összesen922

20. melléklet a 26/2012. (VIII. 24.) KIM utasításhoz

A Zala Megyei Kormányhivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatának különös szabályai

1. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve.

(2) A ZMKH alapadatai a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 227.;

h) vezetője: kormánymegbízott;

i) alapítója: Magyarország Kormánya;

j) alapítás dátuma: 2011. január 1;

k) alapító okirat kelte és száma: 2012. április 2., XXII-3/KIM/1991/2. (2012);

l) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

m) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

n) előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező;

o) számlavezetője: MÁK;

p) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

q) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

r) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

s) PIR törzsszáma: 789422;

(3) A ZMKH államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

(4) A ZMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

691001 Jogi segítségnyújtás

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841121 Általános kormányzati koordináció

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842422 Igazgatásrendészet

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

855935 Szakmai továbbképzések

855936 Kötelező felkészítő képzések

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869051 Környezet-egészségügyi feladatok

869052 Település-egészségügyi feladatok

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás.

(5) A ZMKH jogállását, feladat- és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok határozzák meg. A ZMKH vállalkozási tevékenységet végezhet.

2. § A ZMKH-ban Kulturális Örökségvédelmi Iroda, valamint Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság nem működik.

3. § (1) A ZMKH szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A ZMKH szervezeti egységeinek az 1. melléklettől eltérő feladatait - a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek szervezeti egységei szerinti bontásban-a2. függelék tartalmazza.

(3) A ZMKH létszámkeretét - a törzshivatali főosztályok és a szakigazgatási szervek létszám szerinti bontásában -a 3. függelék tartalmazza.

1. függelék

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. függelék

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek feladatai

I. Szakigazgatási szervek

1. Építésügyi Hivatal

1. § A ZMKH Építésügyi Hivatalában állami főépítész nem működik.

2. Igazságügyi Szolgálat

2. § A ZMKH esetében a Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya feladatait egy osztály, a Felnőtt- és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya látja el.

3. § A ZMKH esetében a Jogi Segítségnyújtó Osztály és az Áldozatsegítő Osztály feladatait egy osztály, a Jogi Segítségnyújtó és Áldozatsegítő Osztály látja el.

3. Földhivatal

4. § A ZMKH Földhivatalában Működést Támogató Osztály nem működik.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

5. § A ZMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály nem működik.

5. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

6. § A ZMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nyugellátási Főosztályának nagykanizsai működési helyén Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály, valamint a Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztályának nagykanizsai működési helyén Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály működik.

6. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

7. § A ZMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél Sugár-egészségügyi Decentrum és Laboratóriumi Decentrum nem működik.

3. függelék

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, valamint létszámkerete

Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1. Kormánymegbízott1
1.1. Főigazgató1
1.2. Igazgató1
1.3. Belső Ellenőrzési Osztály2
1.4. Kormánymegbízotti Kabinet3
1.5. Törvényességi Felügyeleti Főosztály10
Vezető / Szakigazgatási SzervSzervezeti egységLétszám
(fő)
1.6. Hatósági Főosztály34
1.7. Oktatási Főosztály5
1.8. Koordinációs és Szervezési Főosztály8
1.9. Humánpolitikai Főosztály10
1.10. Pénzügyi Főosztály60
1.11. Informatikai Főosztály17
1.12. Jogi és Perképviseleti Osztály3
1.13. Védelmi Bizottság Titkársága1
2. Szociális és Gyámhivatal12
3. Építésügyi Hivatal3
4. Igazságügyi Szolgálat18
5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság21
6. Erdészeti Igazgatóság23
7. Földművelésügyi Igazgatóság11
8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság
76
9. Földhivatal109
10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv35
11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság61
12. Munkaügyi Központ83
13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv
17
14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség10
15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv58
16. Közlekedési Felügyelőség36
17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv15
Összesen744

Tartalomjegyzék