209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. §, a 3. §, az 5-9. §, a 10. § (2) és (3) bekezdése, az 1. melléklet és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) és l) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében az "oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrás Támogatáskezelő" szöveg lép.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el."

3. § Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettesét a miniszter az innovációért és technológiáért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és menti fel."

4. § Az R1.

a) 4/A-4/B. §-ában, a 16. § (6) és (7) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az innovációért és technológiáért felelős miniszter" szöveg,

b) az 5. § (2) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "miniszternek, illetve az innovációért és technológiáért felelős miniszternek" szöveg,

c) 14. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben" szöveg

lép.

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 92. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"8. - a 116. § 24. pontjában, valamint a 2. mellékletben foglalt kivétellel - oktatásért"

(felelős tagja.)

6. § Az R2. 116. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:

[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"24. - az ezen alcímben és a 2. és 3. mellékletben meghatározottak szerint, a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében - oktatásért"

(felelős tagja.)

7. § Az R2. 11. alcíme a következő 137/A-137/C. §-sal egészül ki:

"137/A. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében előkészíti

a) a felsőoktatásra,

b) a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerésére,

c) az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok elismerésére,

d) a külhoni magyarok felsőoktatására

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében

a) felel a felsőoktatás irányításáért,

b) meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit,

c) közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában.

137/B. § A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében a felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja a 39. § (2) bekezdés e) és f) pontjában foglalt feladatokat.

137/C. § (1) A 2. melléklet határozza meg azokat a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a felsőoktatásért való felelőssége körében a Kormány oktatásért felelős tagja.

(2) A 3. melléklet határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere a 8. alcímben,

b) a miniszter az ezen alcímben

meghatározott felelőssége keretében a Kormány oktatásért felelős tagjaként jár el."

8. § (1) Az R2. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) Az R2. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

9. § Hatályát veszti az R2.

a) 100. § (1) bekezdésében az " , oklevelek és szakképzettségek" szövegrész,

b) 101. §-a.

10. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott felelősségi körében - irányított szervek alapító okirataiban - e rendelet alapján - bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét 30 napon belül kell elvégezni.

(3) Az e rendelet alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően -az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint a feladat- és hatáskört ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja az innovációért és technológiáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez

A 137/C. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (19) bekezdése

2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (9) bekezdése

3. a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 19/A. § (6) bekezdés e) pontja

4. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.7. alpont a) pontja

5. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 28. § b) pontja

6. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontja, 8. § (5) bekezdése és 34. § (10) bekezdése

7. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 36/A. § (3) bekezdése

8. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 13. § (1) bekezdése, 29. § (3)-(5) és (7) bekezdése

9. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) és (7) bekezdése

10. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 9/B. §-a, 35. § (2) bekezdése, 36. § (6) bekezdése és 42. §-a

11. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

12. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 14. § (2) bekezdés f) pontja

13. a büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (6) bekezdése

14. a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 12. §-a

15. az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 7. § (3) bekezdése

16. az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (23) bekezdése

17. a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése

18. a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

19. a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése

20. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

21. a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja

22. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

23. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése

24. a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja

25. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

26. az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet Melléklet 4. pont 4.1. alpont b) pontja és 8. pont 8.1. alpont b) pontja

27. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

28. a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

29. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

30. a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

31. a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

32. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

33. a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

34. a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

35. a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése

36. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

37. a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

38. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

39. a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja, 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora és a 3. pont 3.1.1. alpontja

40. a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

41. a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése

42. az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 3. § a) és b) pontja és 4. § a) pontja

43. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. és 14. sora

44. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6. § (2) bekezdése

45. az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 9. § (3) bekezdése

46. a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 81. sora

47. a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet."

2. melléklet a 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez

A 137/C. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 20. § (2) bekezdés q) pontja

2. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 11. §-a

3. a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja

4. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 13. pontja

5. az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 4/C. §-a

6. az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése

7. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése

8. az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja

9. a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 25. és 36. sora

10. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése

11. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 2. pont l) alpontja, II. rész 10. pont b) alpontja, VIII. rész 1. számú táblázat D:13 mezője

12. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja

13. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 34. mellékletében foglalt táblázat 10. pontja

14. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti táblázat E:2, E:3, E:4, E:5 és E:6 mezője

15. a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére