32009R0596[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete ( 2009. június 18. ) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Negyedik rész

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 596/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Negyedik rész

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, 55. cikkére, 71. cikke (1) bekezdésére, 80. cikke (2) bekezdésére, 95. cikkére, 152. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 175. cikkének (1) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ( 2 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot ( 4 ) módosító 2006/512/EK tanácsi határozat ( 5 ) bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás alapján elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(2)

A 2006/512/EK határozatról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági nyilatkozattal ( 6 ) összhangban ahhoz, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást alkalmazni lehessen a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással összhangban elfogadott és már hatályos jogi aktusokra, ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(3)

Mivel a jogi aktusok e célból tett módosításai technikai természetűek és csak a komitológiai eljárásokat érintik, azokat az irányelvek esetében a tagállamoknak nem kell átültetniük,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusokat az említett melléklettel összhangban, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK határozatnak megfelelően kell kiigazítani.

2. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusok rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendelettel kiigazított rendelkezésekre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. VÁLLALKOZÁS

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről ( 7 )

A 97/68/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében szükséges módosítások elfogadásra kerülnek. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 97/68/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 97/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság módosítja a VIII. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7a. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság a belvízi hajókba építendő motorok típus-jóváhagyási bizonyítványa tekintetében előírható kiegészítő és egyedi információk szerepeltetése érdekében kiigazítja a VII. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

A Bizottság elfogadja a mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükséges módosításokat, az I. melléklet 1., 2.1-2.8. és 4. szakaszában megállapított előírások kivételével.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 14a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14a. cikk

A Bizottság megvizsgálja a II. lépcső követelményeinek teljesítése során lehetséges műszaki nehézségeket a motorok bizonyos rendeltetéseivel kapcsolatban, különösen olyan mozgó gépi berendezésekkel kapcsolatban, amelyekbe SH:2 és SH:3 osztályú motorokat építettek be. Amennyiben a Bizottság vizsgálata megállapítja, hogy műszaki okokból egyes mozgó gépi berendezések, különösen az ipari felhasználású, többféle helyzetben működtethető kézi motorok nem tudják határidőre teljesíteni a megállapított követelményeket, akkor 2003. december 31-ig jelentést nyújt be, amely e gépi berendezésekkel kapcsolatban megfelelő javaslatokat tartalmaz a 9a. cikk (7) bekezdésében említett időszak meghosszabbítására és/vagy a további eltérésekre, amelynek időtartama a kivételes körülményektől eltekintve nem haladja meg az öt évet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

6. Az I. melléklet 4.1.2.7. pontjának utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság meghatározza a meg nem haladható százalékos aránnyal érintett ellenőrzési területet, illetve a kizárt motorüzemeltetési körülményeket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A III. melléklet 1.3.2. pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A hideg/meleg összetett vizsgálatsorozat megkezdését megelőzően a Bizottság módosítja a jelöléseket (I. melléklet, 2.18. pont), a vizsgálatsorozatot (III. melléklet) és a számítási egyenleteket (III. melléklet, 3. függelék). Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

1.2. Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről ( 8 )

A 98/79/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy különös egészségügyi ellenőrzési intézkedéseket fogadjon el és módosítsa a II. mellékletet. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 98/79/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja egyes termékek tekintetében tilalmak, korlátozások vagy egyedi követelmények elfogadásához.

Ennek megfelelően a 98/79/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 90/385/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerint létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 10. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az (1) és (3) bekezdésben említett értesítéseket haladéktalanul átvezessék a 12. cikkben leírt adatbankba.

E cikk végrehajtási eljárásait, különösen az értesítésre vonatkozó eljárásokat, valamint a jelentős változás fogalmát a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 11. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamok külön kérésre tájékoztatják a többi tagállamot az (1)-(4) bekezdésben említett részletekről. E cikk végrehajtási eljárásait a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 12. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) E cikk végrehajtási eljárásait a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy adott termék vagy termékcsoport tekintetében, a Szerződés 36. cikkével összhangban az egészség és biztonság védelme és/vagy a közegészségügyi előírások tiszteletben tartása érdekében szükséges azok hozzáférhetőségét korlátozni vagy betiltani, illetve külön feltételekhez kötni, bármilyen szükséges és indokolt átmeneti intézkedést megtehet. Ezt követően, döntését indokolva, tájékoztatja a Bizottságot és az összes többi tagállamot. A Bizottság egyeztet az érdekeltekkel és a tagállamokkal, és amenynyiben a nemzeti intézkedések megalapozottak, elfogadja a szükséges közösségi intézkedéseket.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság e módosítások elfogadásához a 7. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

6. A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy:

a) a II. mellékletben található eszközök listáját módosítani kell vagy ki kell egészíteni;

b) egy eszköz, illetve egy eszközkategória megfelelőségét a 9. cikk rendelkezéseitől eltérve, a 9. cikkben említett eljárások közül egyet vagy többet alkalmazva kell megállapítani,

megfelelően indokolt kérést nyújt be a Bizottságnak, és felkéri a szükséges intézkedések megtételére.

Amennyiben ezek az intézkedések az a) pontban említett kérdéseket érintik, és céljuk ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, azokat a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben ezek az intézkedések a b) pontban említett kérdéseket érintik, azokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről ( 10 )

Az 1999/5/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy határozatot fogadjon el, amelyben megállapítja, hogy az egyes berendezéscsoportokba tartozó készülékek vagy készüléktípusok tekintetében milyen kiegészítő követelmények alkalmazandók, meghatározza a bizonyos berendezéscsoportokra vagy készüléktípusokra vonatkozó egyes kiegészítő követelmények alkalmazásának időpontját, ideértve adott esetben egy átmeneti időszakot is, illetve meghatározza a bizonyos rádióberendezés-típusokhoz kijelölendő berendezési csoportazonosító formáját. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1999/5/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1999/5/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság határozhat arról, hogy az egyes berendezéscsoportba tartozó készülékeket vagy egyes készüléktípusokat úgy kell kialakítani, hogy:

a) hálózatokon keresztül együttműködjenek más készülékekkel, és hogy megfelelő típusú interfészekkel összekapcsolhatóak legyenek a Közösség egészében; és/vagy

b) ne okozzanak kárt a hálózatban vagy annak működésében, és hogy ne éljenek vissza a hálózati forrásokkal, amivel a szolgáltatás elfogadhatatlan minőségi romlását okoznák; és/vagy

c) biztosítékokat tartalmazzanak annak érdekében, hogy biztosítsák a felhasználó és az előfizető személyes adatainak és magánéletének a védelmét; és/vagy

d) támogassák a csalás elkerülését biztosító egyes funkciókat; és/vagy

e) támogassák a segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáférést biztosító jellemzőket; és/vagy

f) olyan jellemzőket támogassanak, amelyek megkönnyítik a fogyatékkal élők általi használatukat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15a. cikkben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. Az 5. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A harmonizált szabványok alapvető követelményekhez viszonyított hiányosságai esetében a Bizottság a bizottsággal folytatott konzultációt követően és a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően közzéteheti az Európai Unió Hivatalos Lapjában a harmonizált szabványok értelmezésére vonatkozó ajánlásait vagy azokat a feltételeket, amelyek esetében az adott szabványnak történő megfelelés a megfelelőség vélelmét keletkezteti. A bizottsággal folytatott konzultációt követően, és a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság visszavonhatja a harmonizált szabványokat egy közleménynek a Hivatalos Lapban történő közzétételével."

3. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 3. cikk (3) bekezdésében említett alapvető követelmények alkalmazását érintő határozatának meghozatalakor a Bizottság meghatározza a követelmények alkalmazásának időpontját.

Ha az a határozat születik, hogy egy berendezéscsoportnak meg kell felelnie a 3. cikk (3) bekezdésében említett alapvető követelményeknek, az adott berendezéscsoportba tartozó bármely berendezés, amely először kerül piacra a Bizottság által meghatározott alkalmazási időpont előtt, továbbra is forgalomba hozható, a Bizottság által meghatározandó ésszerű időtartamon belül.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első és a második albekezdésben említett intézkedéseket a 15a. cikkben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"15a. cikk

Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5. A VII. melléklet (5) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A berendezéscsoport azonosítójának formájáról a Bizottság dönt.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 15a. cikkben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

1.4. Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a ritka betegségek gyógyszereiről ( 11 )

A 141/2000/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja a "hasonló gyógyszerek" és a "klinikailag nagyobb hatásosság" fogalommeghatározását. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 141/2000/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 141/2000/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság az e cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket végrehajtási rendelet formájában, a 10a. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el."

2. Az 5. cikk (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(8) Az ügynökség haladéktalanul továbbítja a bizottság végső véleményét a Bizottságnak, amely a vélemény kézhezvételétől számított 30 napon belül határozatot fogad el. Amennyiben a határozattervezet kivételesen nincs összhangban a bizottság véleményével, a határozatot a 10a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el. A szponzort, az ügynökséget és a tagállamok illetékes hatóságait értesítik a határozatról."

3. A 8. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság végrehajtási rendelet formájában elfogadja a »hasonló gyógyszer« és a »klinikailag nagyobb hatásosság« kifejezések fogalommeghatározását.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

(1) A Bizottságot az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 12 ) 121. cikkének (1) bekezdésében említett, az emberi felhasználásra szánt gyógyszertermékekkel foglalkozó állandó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 13 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

1.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK irányelve (2001. április 4.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről ( 14 )

A 2001/20/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó alapelveket és ezen alapelvekkel összhangban álló részletes szabályokat fogadjon el, különleges követelményeket állapítson meg és igazítson ki bizonyos rendelkezéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2001/20/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2001/20/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 1. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság elfogadja, és ha szükséges, felülvizsgálja a helyes klinikai gyakorlathoz kapcsolódó alapelveket és az azoknak megfelelő részletes szabályokat a műszaki és tudományos haladás figyelembevételével. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezeket az alapelveket és részletes szabályokat a Bizottság hirdeti ki."

2. A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a vizsgálati gyógyszerek gyártása és behozatala vonatkozó engedély birtokában történjen.

A Bizottság megállapítja azon minimumkövetelményeket, amelyeknek az engedély megszerzése céljából a kérelmezőnek és az engedély későbbi jogosultjának meg kell felelnie.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"20. cikk

A Bizottság a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében kiigazítja ezt az irányelvet.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 ) 121. cikkének (1) bekezdésében említett, emberi felhasználásra szánt gyógyszertermékekkel foglalkozó állandó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

1.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről ( 16 )

A 2001/82/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen bizonyos rendelkezések és mellékletek kiigazítására és egyes alkalmazási feltételek megállapítására. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2001/82/EK nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2001/82/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

3. A 13. cikkben az (1) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A második albekezdésben előírt tízéves időtartam azonban 13 évre hosszabbodik a halaknak, a méheknek, vagy a Bizottság által kijelölt más fajoknak szánt állatgyógyászati készítmények esetében.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 17. cikkben az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Amennyiben az új tudományos bizonyítékok ezt indokolják, a Bizottság kiigazíthatja az első albekezdés b) és c) pontját. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 39. cikkben az (1) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ezen intézkedéseket a Bizottság végrehajtási rendelet formájában fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedést a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. Az 50a. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság szükséges módosításokat fogadhat el az (1) bekezdés rendelkezéseinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. Az 51. cikkben az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 50. cikk f) pontjában említett, az állatgyógyászati készítmények gyártására vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elveit és iránymutatásait a tagállamoknak címzett irányelv formájában kell elfogadni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 67. cikkben az aa) pont helyébe a következő szöveg lép:

"aa) élelmiszer-termelő állatokban történő felhasználásra szánt állatgyógyászati készítmények.

A tagállamok azonban mentességet adhatnak e követelmény alól a Bizottság által megállapított feltételek alapján. Mivel ezen feltételek megállapítása olyan intézkedés, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul, azokat a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A tagállamok a továbbiakban is alkalmazhatják a tagállami jogszabályaikat vagy:

i. az első albekezdésnek megfelelően elfogadott határozat alkalmazásának dátumáig; vagy

ii. 2007. január 1-jéig, ha 2006. december 31-ig nem fogadnak el ilyen határozatot;".

9. A 68. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság elfogadja az anyagok (1) bekezdésben említett listájának esetleges módosításait.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

10. A 75. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság az alkalmazás során szerzett tapasztalatok fényében az (5) bekezdést módosíthatja.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

11. A 79. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"79. cikk

A Bizottság elfogadja a 72-78. cikk rendelkezéseinek a tudományos és műszaki haladás figyelembevételével történő naprakésszé tételéhez szükséges módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

12. A 88. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"88. cikk

A Bizottság elfogadja a az I. mellékletnek a műszaki haladáshoz való hozzáigazítása érdekében szükségessé váló módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 89. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

13. A 89. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az állandó bizottság eljárási szabályait nyilvánosságra hozzák."

1.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről ( 17 )

A 2006/42/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy határozza meg a biztonsági alkatrészek indikatív listájának naprakésszé tételére és a potenciálisan veszélyes gépek forgalomba hozatalát korlátozó intézkedésekre vonatkozó feltételeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2006/42/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2006/42/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Különleges intézkedések

(1) A Bizottság megfelelő intézkedéseket tehet az alábbiakra vonatkozóan:

a) a 2. cikk c) pontjában említett, V. mellékletben felsorolt biztonsági alkatrészek indikatív listájának naprakésszé tétele;

b) a 9. cikkben említett gépek forgalomba hozatalának korlátozása.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság a 22. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket tehet ezen irányelv gyakorlati alkalmazásához kapcsolódóan, beleértve az olyan intézkedéseket is, amelyek a tagállamok egymás közötti, valamint a Bizottsággal való együttműködésének biztosításához szükségesek a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően."

2. A 9. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Bizottság konzultál a tagállamokkal és az egyéb érdekelt felekkel azon intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, hogy biztosítsa a személyek egészségének és biztonságának magas szintű közösségi védelmét.

E konzultáció eredményére kellő figyelemmel a Bizottság elfogadja a szükséges intézkedéseket.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 22. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (4) bekezdést el kell hagyni.

2. KÖRNYEZET

2.1. A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról ( 18 )

A 96/59/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa a szennyezett anyagok PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó mérés referencia-módszereit, illetve a PCB-k egyéb ártalmatlanítási módjaira vonatkozó műszaki szabványokat, és, amennyiben szükséges, kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének b) és c) alpontja céljára a PCB-k egyéb, kevésbé veszélyes helyettesítőit. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 96/59/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 96/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

(1) A Bizottság a 10a. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően hozzáférhetővé teszi a PCB-ket tartalmazó kondenzátorok, ellenállások és induktív tekercsek gyártási nevének jegyzékét.

(2) A Bizottság

a) megállapítja a szennyezett anyagok PCB tartalmának meghatározására szolgáló mérés referencia-módszereit. A referencia-módszerek meghatározása előtt végrehajtott mérések érvényesek maradnak;

b) ha szükséges, kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjának alkalmazásában meghatározza, a PCB-k egyéb, kevésbé veszélyes helyettesítőit.

A Bizottság műszaki szabványokat állapíthat meg a PCB 8. cikk (2) bekezdése második mondatában említett ártalmatlanításának egyéb módszereire.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első és a második albekezdésben említett intézkedéseket a 10a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

(1) A Bizottságot a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 19 ) 18. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2.2. A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről ( 20 )

A 98/83/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a II. és III. mellékletet a műszaki és tudományos fejlődéshez igazítsa, illetve hogy bizonyos részleteket állapítson meg a II. mellékletben szereplő ellenőrző rendszert illetően. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 98/83/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 98/83/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően közösségi iránymutatásokat lehet megfogalmazni az e cikkben előírt folyamatos ellenőrzésre vonatkozóan."

2. A 11. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság legalább ötévente módosítja a II. és a III. mellékletet a tudományos és műszaki fejlődéshez szükséges kiigazítás érdekében.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 12. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A (2) bekezdésben meghatározott jelentések formátumát és minimális információtartalmát a 3. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikkben, a 9. cikk (6) és (7) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében foglalt intézkedésekre való különös tekintettel kell meghatározni, és szükség szerint a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően kell módosítani.";

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A (2) bekezdésben említett, ezen irányelvvel kapcsolatos első jelentéssel együtt a tagállamok jelentést készítenek a Bizottság számára a 6. cikk (3) bekezdésében és az I. melléklet B. részének 10. megjegyzésében foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében megtett vagy tervezett intézkedésekről. A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárás szerint adott esetben javaslatot tesz ennek a jelentésnek a formátumára vonatkozóan."

5. A 15. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az említett kérést a 12. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban megvizsgálják."

6. Az I. melléklet C. része 10. megjegyzése 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1. A Bizottság elfogadja a 8. megjegyzésben előírt az ellenőrzés gyakoriságával, és a 9. megjegyzésben előírt az ellenőrzés gyakoriságával, az ellenőrzési módszerekkel és a II. mellékletben az ellenőrzési pontok legfontosabb elhelyezkedésével kapcsolatos javaslatokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A javaslatok kidolgozása során a Bizottságnak többek között figyelembe kell vennie a meglévő jogszabályok, illetve megfelelő ellenőrzési programok vonatkozó rendelkezéseit, beleértve az azokból származó ellenőrzési eredményeket is."

7. A II. melléklet A. táblázatának 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. Minősítő ellenőrzés

A minősítő ellenőrzés célja az, hogy információkat biztosítson annak megállapításához, hogy az irányelv valamennyi határértéke teljesül-e. Az 5. cikk (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban meghatározott valamennyi paraméter tárgya a minősítő ellenőrzésnek, hacsak az illetékes hatóságok az általuk meghatározott időtartamra vonatkozóan meg nem állapítják, hogy egy adott paraméter előfordulása nem valószínű az adott vízellátásban olyan koncentrációban, amelynél fennáll az a veszély, hogy a vonatkozó határérték nem teljesül. Ez a pont nem érvényes a radioaktivitással kapcsolatos paraméterekre, amelyeket az I. melléklet C. részének 8., 9. és 10. megjegyzésében foglaltaknak megfelelően a Bizottság által elfogadott ellenőrzési követelmények szerint kell ellenőrizni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A III. melléklet (1) pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A mikrobiológiai paraméterek módszereire vonatkozó következő alapelvek referencia-módszernek számítanak, amennyiben CEN/ISO módszerek, egyéb esetekben - az ezen paraméterekre vonatkozó további CEN/ISO nemzetközi módszerek valószínű jövőbeni, Bizottság általi elfogadásának függvényében - útmutatásnak számítanak. A tagállamok használhatnak alternatív módszereket is, feltéve, hogy teljesülnek a 7. cikk (5) bekezdésének rendelkezései.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló a további CEN/ISO nemzetközi módszerekkel kapcsolatos ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról ( 21 )

A 2037/2000/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy módosítsa a VI. mellékletet; hogy megállapítsa és csökkentse a forgalmazható vagy karantén és szállítás előtti kezelések céljaira vagy az importőrök vagy gyártók által saját célra használt metil-bromid felhasználását; hogy meghatározza a számított metilbromid-szintek kvótáinak az egyes gyártók és importőrök közötti elosztására vonatkozó mechanizmusokat; hogy szükség szerint elfogadja a VII. mellékletben felsorolt halonok kritikus alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó módosításokat és adott esetben időkeretet; hogy határozzon a klórozott-fluorozott szénhidrogének alkalmazása tilalma végső dátumának kiigazításáról; hogy a klórozott-fluorozott szénhidrogének alkalmazásának ellenőrzése tekintetében módosítsa a listát és a dátumokat; hogy módosítsa a behozatali engedély iránti kérelemmel kapcsolatos tételek listáját és a IV. mellékletet; hogy módosítsa a szabályozott anyagokat tartalmazó termékeknek és a Kombinált Nómenklatúra kódjainak az V. mellékletben szereplő listáját; illetve hogy hozza előre a visszanyert, újrahasznosított és regenerált halon kritikus alkalmazás és felhasználás céljából történő exportja tilalmának dátumát, illetve hogy módosítsa a jelentéstételi követelményeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2037/2000/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2037/2000/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 2. cikkben a reakcióközegről szóló tizenhatodik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- reakcióközeg :

a VI. mellékletben felsorolt alkalmazásokban vegyi reakcióközegként használt szabályozott anyagok az 1997. szeptember 1-jén már meglévő létesítményekben, és ahol a kibocsátás szintje elhanyagolható. A Bizottság a kérdéses kritériumokra tekintettel, a 18. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban összeállítja azoknak a vállalkozásoknak a listáját, amelyekben a szabályozott anyagok reakcióközegként való felhasználása engedélyezett, meghatározva a legmagasabb kibocsátási szinteket minden érintett vállalkozás számára.

Az új információk, illetve a műszaki fejlődés figyelembevételével, beleértve a jegyzőkönyvet aláíró felek ülésének X/14. határozatában elrendelt felülvizsgálatot is, a Bizottság:

a) a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően módosíthatja a fentiekben említett vállalkozások listáját;

b) módosíthatja a VI. mellékletet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés iii. pontja harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagokra vagy technológiákra figyelemmel és a jegyzőkönyvvel kapcsolatos vonatkozó nemzetközi fejleményektől függően a Bizottság intézkedéseket hoz annak a számított metil-bromid szintnek a csökkentésére, amelyet a gyártók és importőrök karanténhoz vagy szállítás előtti kezelésre forgalomba hozhatnak, vagy saját célra felhasználhatnak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (3) bekezdés ii. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"ii. A Bizottság módosíthatja azt az eljárást, amely alapján a d)-f) pontban megállapított, 2003. január 1-jétől2003. december 31-ig és az azt követő minden egyes 12 hónapos időszakra alkalmazandó számított szintek kvótáinak az egyes gyártók és importőrök közötti elosztásáról döntenek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a (4) bekezdés iv. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. Az (1) bekezdés c) pontja 2002. december 31-ig nem alkalmazandó a meglévő tűzoltó készülékekben visszanyert, regenerált vagy újrahasznosított halonok, valamint a VII. mellékletben meghatározott kritikus alkalmazásra szánt halonok forgalmazására és hasznosítására. A tagállamok illetékes hatóságai évente tájékoztatják a Bizottságot a kritikus alkalmazásra alkalmazott halon mennyiségéről, a halon kibocsátási szintjének csökkentése érdekében hozott intézkedéseikről és az ilyen kibocsátásokra vonatkozó becslésekről, valamint a megfelelő alternatívák feltárására és felhasználására irányuló, folyamatban lévő tevékenységekről.

A Bizottság évente felülvizsgálja a VII. mellékletben felsorolt kritikus alkalmazást, és ha szükséges, módosításokat és időkeretet fogad el ezek megszüntetésére, figyelembe véve a környezeti és egészségügyi szempontból műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagok vagy technológiák elérhetőségét.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a c) pont v. alpontjának ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság a vizsgálat eredményét az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti. Adott esetben határozatot hoz a 2015. január 1-jei határidő esetleges módosításáról. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság az e rendeletből nyert tapasztalatokra tekintettel és a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a (7) bekezdésben megállapított mentességek sérelme nélkül módosíthatja az (1) bekezdésben megjelölt felsorolást és dátumokat, de semmilyen esetben sem hosszabbíthatja meg az ott szereplő időszakokat.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 6. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A Bizottság módosíthatja a (3) bekezdésben és a IV. mellékletben említett listát.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 9. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az V. melléklet a tagállamok vámhatóságai számára útmutatásként a szabályozott anyagokat tartalmazó termékeket és a hozzájuk tartozó Kombinált Nómenklatúra-kódokat tartalmazza. A Bizottság a listát kiegészítheti, módosíthatja, illetve egyes tételeket törölhet belőle a Felek által létrehozott listák figyelembevételével.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) visszanyert, újrahasznosított és regenerált, kritikus felhasználásokhoz az illetékes hatóság által engedélyezett vagy üzemeltetett tárolólétesítményekben tárolt, a VII. mellékletben felsorolt kritikus felhasználások kielégítését szolgáló halon 2009. december 31-ig, és a VII. mellékletben felsorolt kritikus felhasználások kielégítését szolgáló halont tartalmazó termékek és berendezések. A Bizottság által a kritikus alkalmazás céljából tárolt visszanyert, újrahasznosított és regenerált halon exportjára vonatkozóan 2005. január 1-jéig elvégzett felülvizsgálatot követően a Bizottság 2009. december 31. előtt is megtilthatja az említett exportot. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 18. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

8. A 19. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság módosíthatja az (1)-(4) bekezdésben megállapított jelentéstételi követelményeket, hogy teljesítse a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségeket, vagy hogy javítsa a jelentéstételi követelmények gyakorlati alkalmazását.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2.4. Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról ( 22 )

A 166/2006/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a 8. cikk (3) bekezdésében említett intézkedések elfogadására; a II. és III. melléklet tudományos vagy műszaki fejlődéshez való hozzáigazítására; és a II. és III. melléklet - a szennyező anyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyv mellékletei módosításának a jegyzőkönyv részes felei által történő elfogadása eredményeként történő - kiigazítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 166/2006/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 166/2006/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy nem léteznek adatok a diffúz forrásokból származó szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozóan, intézkedéseket hoz a vonatkozó szennyező anyagok egy vagy több diffúz forrásból származó kibocsátásaira vonatkozó jelentéstétel kezdeményezésére, adott esetben a nemzetközileg elfogadott módszerek használatával.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság elvégzi a mellékletek alábbi célokból történő szükséges módosításait:

a) a II. vagy a III. melléklet tudományos vagy műszaki fejlődéshez igazítása;

b) a II. és a III. mellékletnek a jegyzőkönyv mellékleteihez való - a jegyzőkönyvben részes felek ülésén elfogadott, a jegyzőkönyvet érintő módosítások következtében szükségessé váló - hozzáigazítása.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek minőségéről ( 23 )

A 2006/7/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az I., illetve az V. mellékletben megállapított paraméterek és mintavételi szabályok elemzési módszereit a műszaki és tudományos fejlődéshez hozzáigazítsa, illetve hogy megállapítsa a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabványt. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2006/7/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2006/7/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

Technikai kiigazítások és végrehajtási intézkedések

(1) A Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megállapítja a következőket:

a) a 8. cikk (1) bekezdésének, valamint a 12. cikk (1) bekezdése a) pontjának és (4) bekezdésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok;

b) az egyedi minták közös értékelési módszerére vonatkozó iránymutatások.

(2) A Bizottság elfogadja a következő intézkedéseket:

a) a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabvány megjelölését;

b) az I. mellékletben meghatározott paraméterek elemzési módszereinek kiigazításához szükséges módosításokat a tudományos és műszaki fejlődés tükrében;

c) az V. melléklet kiigazításához szükséges módosításokat a tudományos és műszaki fejlődés tükrében.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság 2010. március 24-ig benyújtja a 12. cikk (1) bekezdése a) pontjára vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjával összhangban meghozandó intézkedések tervezetét. Ezt megelőzően konzultációt folytat a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok, az illetékes idegenforgalmi és fogyasztói szervezetek és más érdekelt felek képviselőivel. A vonatkozó szabályokat - azok elfogadását követően - közzéteszi az interneten."

2. A 16. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről ( 24 )

A 2006/21/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a 13. cikk (6) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezések elfogadására; a II. mellékletben szereplő hulladékjellemzés technikai követelményeinek kidolgozására; a 3. cikk (3) bekezdésében szereplő fogalommeghatározás értelmezésére; a hulladékkezelő létesítmények III. melléklettel összhangban történő osztályozására vonatkozó kritériumok meghatározására; a mintavételi és elemzési módszerekre vonatkozó harmonizált szabványok meghatározására és a mellékleteknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2006/21/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2006/21/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"22. cikk

(1) A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a következőket:

a) a 7. cikk (5) bekezdésében és a 12. cikk (6) bekezdésében említett információk összehangolása és rendszeres továbbítása;

b) technikai iránymutatások a pénzügyi biztosíték kialakításához a 14. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően;

c) ellenőrzésekre vonatkozó technikai iránymutatások a 17. cikknek megfelelően.

(2) A Bizottság megállapítja az alábbiakra vonatkozó szükséges rendelkezéseket, elsőbbséget biztosítva a b), c) és d) pontnak:

a) a 13. cikk (6) bekezdésének végrehajtása, beleértve a gyenge sav hatására bomló cianid meghatározására és mérési módszerére vonatkozó technikai követelményeket;

b) a II. mellékletben szereplő hulladékok jellemzésével kapcsolatos technikai követelmények kidolgozása;

c) a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezése;

d) a hulladékkezelő létesítmények osztályozásához szükséges kritériumok meghatározása a III. mellékletnek megfelelően;

e) az ezen irányelv technikai végrehajtásához szükséges mintavételi és elemzési módszerek összehangolt előírásainak meghatározása.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság elvégzi a mellékletek tudományos és technikai fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosítását. A módosításokat úgy hajtják végre, hogy biztosítsák a környezet magas szintű védelmét.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 23. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3. EUROSTAT

3.1. A Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről ( 25 )

A 2494/95/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a HICP-k összehasonlíthatóságának biztosításához, valamint megbízhatóságuk és helytállóságuk fenntartásához és fejlesztéséhez követendő szabályokat fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2494/95/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2494/95/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 3. cikkben "a 14. cikkben" szöveg helyébe "a 14. cikk (2) bekezdésében" szöveg lép.

2. A 4. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság (Eurostat) elfogadja a HICP-k összehasonlíthatósága érdekében követendő rendelkezéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság elfogadja e rendelet végrehajtási intézkedéseit, amelyek a HICP-k összehasonlíthatóságának biztosításához, valamint megbízhatóságuk és helytállóságuk fenntartásához és fejlesztéséhez szükségesek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A Bizottság kikéri az EKB véleményét azokról az intézkedésekről, amelyeket a fenti cikkben említett szabályozási bizottság elé szándékozik terjeszteni."

4. A 8. cikk (3) bekezdésében "a 14. cikkben" szöveg helyébe "a 14. cikk (2) bekezdésében" szöveg lép.

5. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

Az eredmények összeállítása

A tagállamok feldolgozzák az összegyűjtött adatokat a HICP összeállítása érdekében, amely olyan Laspeyres-típusú indexszám, amely megfelel a COICOP (egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása) ( 26 ) nemzetközi osztályozási kategóriáinak, amely kategóriákat megfelelően módosítanak az összehasonlítható HICP-k összeállítása céljából. A Bizottság meghatározza az összehasonlíthatósági követelmények teljesülését biztosító módszereket, eljárásokat és képleteket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. A 11. cikkben "a 14. cikkben" szöveg helyébe "a 14. cikk (2) bekezdésében" szöveg lép.

7. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 27 ) által létrehozott statisztikai programbizottság (továbbiakban: »a bizottság«) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 28 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

8. A 15. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A jelentésekben a Bizottság kinyilvánítja álláspontját a 14. cikkben szabályozott eljárások működéséről és indokolt esetben módosításokat javasol."

3.2. A Tanács 577/98/EK rendelete (1998. március 9.) a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről ( 29 )

Az 577/98/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a rendeletben kiegészítő változók szerepeltetésére, a fogalommeghatározások, az alkalmazandó szerkesztés, a változók kódolása kiigazítására, illetve a strukturális változók listájának, a minta minimális méretének, továbbá az adatgyűjtés gyakoriságának a megállapítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 577/98/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 577/98/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1. cikk ötödik albekezdésének harmadik francia bekezdésében "a 8. cikkben" szöveg helyébe "a 8. cikk (2) bekezdésében" szöveg lép.

2. A 4. cikkben a (2), a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdésben ismertetett információt változók további halmaza egészítheti ki (a továbbiakban: ad hoc modul).

A Bizottság minden évben elkészíti a több évre kiterjedő ad hoc modulok programját.

A program minden ad hoc modul esetében meghatározza a tárgyat, a bázisidőszakot, a minta méretét (a 3. cikkben meghatározott minta nagyságával azonos vagy annál kisebb) és a határidőt az eredmények átadására (amely eltérhet a 6. cikkben megállapított határidőtől).

Az érintett tagállamokat és régiókat, valamint az ad hoc modulban összegyűjtendő információk részletes listáját az e modulra vonatkozó bázisidőszak kezdete előtt legalább 12 hónappal kell kidolgozni.

Az ad hoc modul nagysága legfeljebb 11 változót foglalhat magában.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A meghatározásokat, az alkalmazandó szerkesztést, a változók kódolását, a felmérési változók listájának a technika és a fogalmak fejlődése miatt szükségessé vált módosítását, valamint a foglalkoztatási helyzetre vonatkozó kérdések megfogalmazási elveinek listáját a Bizottság állítja össze. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság javaslatára az (1) bekezdésben előírt felmérési jellemzők közül elkülöníthető egy változókat tartalmazó lista, a továbbiakban: »strukturális változók«, amelyeket csak éves átlagértékként kell összegyűjteni, 52 hét vonatkozásában, nem pedig negyedéves átlagértékként. A strukturális változók listáját, a minta minimális méretét, továbbá az adatgyűjtés gyakoriságát a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Spanyolország, Finnország és az Egyesült Királyság a 2007 végéig tartó átmeneti időszak során egyetlen negyedévre vonatkozó strukturális változókat is gyűjthet."

3. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal ( 30 ) létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 31 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

3.3. A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról ( 32 )

Az 1165/98/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen az európai mintavételi rendszerek jóváhagyására és végrehajtására, a mellékletek kiigazítására, illetve e rendelet végrehajtási intézkedéseinek meghatározására, ideértve az adatok összegyűjtésével és statisztikai feldolgozására, valamint a változók átadására vonatkozó gazdasági és technikai fejlesztésekhez való igazodással kapcsolatos intézkedéseket is. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az 1165/98/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 1165/98/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikkben a (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) részvétel az Eurostat által koordinált európai mintavételi rendszerekben, európai becslések készítése céljából.

Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. Az elfogadásukra és végrehajtásukra vonatkozó intézkedéseket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Amennyiben a nemzeti mintarendszerek nem felelnek meg az európai követelményeknek, európai mintarendszereket kell létrehozni.

A tagállamok választhatják az európai mintarendszerekben való részvételt is, ha az ilyen rendszerek lehetőséget teremtenek a statisztikai rendszer költségeinek, illetve a vállalkozásokat érintő - az európai követelményeknek való megfelelésből fakadó - terhek jelentős csökkentésére. A tagállamoknak ahhoz, hogy részt vehessenek az európai mintarendszerben, az adott változót az ilyen rendszer célkitűzésével összhangban kell rendelkezésre bocsátaniuk. Az európai mintarendszerek kijelölhetik az adatátadásra vonatkozó feltételeket, részletezési szintet és határidőket."

2. A 16. cikk (1) bekezdésében "a 18. cikkben" szöveg helyébe "a 18. cikk (2) bekezdésében" szöveg lép.

3. A 17. és a 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság meghatározza az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, beleértve az adatgyűjtésre és az adatok statisztikai feldolgozására, valamint a változók átadására vonatkozó gazdasági és technikai fejlesztéseket összehangoló intézkedéseket is. Ilyen módon eljárva, figyelembe kell venni azt az alapelvet, hogy az intézkedések hasznának meg kell haladnia a költségeket és ezek nem vonhatnak be nagyobb kiegészítő forrásokat e rendelet eredeti rendelkezéseihez képest sem a tagállamok, sem a gazdasági egységek tekintetében. E rendelet végrehajtását szolgáló intézkedések magukban foglalják különösen:

a) a sajátos egységek alkalmazását (2. cikk);

b) a változók listájának frissítését (3. cikk);

c) a meghatározásokat és a változók átadásának megfelelő formáit (3. cikk);

d) az európai mintarendszerek létrehozását (4. cikk);

e) a statisztikák összeállításának gyakoriságát (5. cikk);

f) a változókhoz használandó lebontási és összesítési szinteket (6. cikk);

g) az átadási határidőket (8. cikk);

h) a minőségmérési kritériumokat (10. cikk);

i) az átmeneti időszakokat (13. cikk (1) bekezdés);

j) az átmeneti időszakok alatt biztosított eltéréseket (13. cikk (2) bekezdés);

k) a kísérleti tanulmányok intézményét (16. cikk);

l) a NACE Rev. 2 szerinti idősorokra alkalmazandó első referenciaévet;

m) a NACE Rev. 2. szerint továbbítandó, 2009 előtti idősorok esetében a részletesség szintjét, a formát, az első referencia-időszakot és a referencia-időszakot.

A j) és a k) pontban említett intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az a)-i), valamint az l) és m) pontban említett, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

18. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 33 ) által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 34 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

4. Az A. melléklet ("Ipar") a következőképpen módosul:

a) az a) pont ("Alkalmazási kör") helyébe a következő szöveg lép:

"a) Hatály

E melléklet a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt valamennyi tevékenységre vagy a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt termékekre vonatkozik. A NACE Rev. 2. 37-es ágazatára, a 38.1-es és a 38.2-es alágazataira és a 39-es ágazatára vonatkozó adatokat nem kell megadni. A tevékenységek listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a b) pontban ("Megfigyelési egység") a 3. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"3. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a c) pont ("A változók listája") a következőképpen módosul:

i. a 2. bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság meghatározza a szükséges adatminőség biztosításának feltételeit. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

ii. a 3. és a 4. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"3. Az első referencia-időszak kezdetétől az új rendelésekre vonatkozó információk (130, 131, 132.) egy alternatív előrejelző mutatóval becsülhetők, amely az üzleti vélemény adatfelvételeinek adataiból számítható ki. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

iii. a 8. bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A tevékenységek listáját a Bizottság felülvizsgálhatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

iv. a 10. bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A tevékenységek listáját a Bizottság felülvizsgálhatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

d) a d) pontban a 2. bekezdés ("Forma") helyébe a következő szöveg lép:

"2. Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni.

Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

e) az f) pontban ("Részletezési szint") a 8. és a 9. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"8. Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság meghatározhatja egy, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazásának feltételeit. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

9. Az exportra vonatkozó változókat (122., 132. és 312.) az euroövezet és a nem euroövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű), és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Nincs szükség a NACE D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra a 122. változó vonatkozásában. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság meghatározhatja a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése d) pontjában meghatározott európai mintarendszerek alkalmazásának feltételeit. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euroövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 132., 312. és 340. változók tekintetében nem kell megküldeniük az euroövezet és a nem euroövezet szerint megkülönböztetett adatokat.";

f) a j) pontban ("Átmeneti időszak") a 18. cikkre tett valamennyi hivatkozás helyébe a 18. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás lép.

5. A B. melléklet ("Építőipar") a következőképpen módosul:

a) a b) pontban ("Megfigyelési egység") a 4. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"4. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a c) pont ("A változók listája") a következőképpen módosul:

i. a 3. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"3. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával becsülhetők (211.). E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

ii. a 6. bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy kezdeményezi-e a 17. cikk b) bekezdésének alkalmazását az építési költségek változójának a termelőiár-változóval való felváltása érdekében a 2010-es bázisévtől kezdődő hatállyal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a d) pontban a 2. bekezdés ("Forma") helyébe a következő szöveg lép:

"2. Ezenkívül a termelési változókat (110., 115., 116.) és a ledolgozott órák változóját (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

d) a j) pontban ("Átmeneti időszak") a 18. cikkre tett valamennyi hivatkozás helyébe a 18. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás lép.

6. A C. melléklet ("Kiskereskedelem és javítás") a következőképpen módosul:

a) a b) pontban ("Megfigyelési egység") a 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a c) pont ("A változók listája") a következőképpen módosul:

i. a 3. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"3. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számából (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

ii. a 4. bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy a 17. cikk b) pontja alapján szerepeltesse-e a ledolgozott órák változóját (220.) és a bruttó bérek és keresetek változóját (230.) a 2010. bázisévtől. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a d) pontban a 2. bekezdés ("Forma") helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

d) a g) pontban ("Adatátadási határidők") a 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) címsorának 3. bekezdésében meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A felosztás feltételeit a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

e) a j) pontban ("Átmeneti időszak") a 18. cikkre tett valamennyi hivatkozás helyébe a 18. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás lép.

7. A D. melléklet ("Egyéb szolgáltatások") a következőképpen módosul:

a) a b) pontban ("Megfigyelési egység") a 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönthet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a c) pont ("A változók listája") a következőképpen módosul:

i. a 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. A foglalkoztatott személyekre (210.) vonatkozó információk az első referencia-időszak kezdetétől az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

ii. a 4. bekezdés utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy kezdeményezi-e a 17. cikk b) bekezdésének alkalmazását a ledolgozott órák változó (220.) és a bruttó bérek és keresetek változó (230.) felvételére a 2010-es bázisévtől kezdődő hatállyal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a d) pontban a 2. bekezdés ("Forma") helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

d) az e) pont ("Referencia-időszak") utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy kezdeményezi-e a 17. cikk e) pontjának alkalmazását az árbevétel-változóra vonatkozó adat-összeállítás gyakoriságának felülvizsgálatával összefüggésben. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

e) az f) pontban ("Részletezési szint") a 6. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"6. A Bizottság a tevékenységek és a csoportok listáját legkésőbb 2008. augusztus 11-ig módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

f) az i) pontban ("Első referencia-időszak") és a j) pontban ("Átmeneti időszak") a 18. cikkre tett valamennyi hivatkozás helyébe a 18. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás lép.

3.4. A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról ( 35 )

Az 530/1999/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a szolgáltatandó információk meghatározásának és bontásának kiigazítására, illetve a minőség értékelésének feltételeinek megállapítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 530/98/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 530/1999/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. A 11. és 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az e rendelet végrehajtásához szükséges következő intézkedéseket, beleértve a gazdasági és technikai változások figyelembevételére irányuló intézkedéseket is, a Bizottság minden egyes referencia-időszakra, annak kezdete előtt legalább kilenc hónappal határozza meg:

i. a szolgáltatandó információk meghatározása és bontása (6. cikk);

ii. az eredmények továbbításához a megfelelő technikai formátum (9. cikk);

iii. a minőség értékelésének feltételei (10. cikk);

iv. az eltérések - a kellőképpen indokolt esetekben - a 2004. és a 2006. évekre (a 13. cikk (2) bekezdése).

A ii. és iv. pontban előírt intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az i. és iii. pontban előírt, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal ( 36 ) létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 37 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 2004. és a 2006. évre vonatkozólag a 3. és a 6. cikktől való eltérésekről döntés hozható, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszer jelentős módosításokat igényel, a 12. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban."

3.5. Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről ( 38 )

A 450/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy igazítsa ki a fogalommeghatározásokat, valamint módosítsa a technikai leírásokat, új szakaszokkal egészítse ki a felmérést, elfogadja a mutatók gazdasági tevékenységek szerinti felbontását, minőségi kritériumokat határozzon meg, megvalósíthatósági tanulmányokat dolgozzon ki, határozatokat fogadjon el azok eredményeitől függően, valamint módszertant állapítson meg a mutatók egymáshoz kapcsolására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 450/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 450/2003/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikkben a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság intézkedéseket hozhat a mutató technikai leírásának újra meghatározására, beleértve a súlyozási struktúra felülvizsgálatát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A NACE Rev. 2. O és S közötti szakasza által meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá történő bevonásáról a Bizottság dönt, figyelembe véve a 10. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A változók felosztása

(1) Az adatokat a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységeknek megfelelően bontják le, illetve a Bizottság meghatározása alapján a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további bontásáig - az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem tovább -, figyelembe véve közösségi és nemzeti szinten a hozzájárulást a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerő-költségekhez. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A munkaerőköltség-indexeket az alábbiakban meghatározott három munkaerő-költség kategóriára vonatkozóan külön kell meghatározni:

a) összes munkaerő-költség;

b) bruttó bérek és keresetek, az 1726/1999/EK rendelet II. mellékletének D.11. tétele szerint;

c) a munkaadó által befizetett adókkal megnövelt és a munkaadóknak folyósított támogatásokkal csökkentett munkaadói társadalombiztosítási járulékok, az 1726/1999/EK rendelet II. melléklete D.12. és D.4. tételei a D.5. tétellel csökkentett összegének megfelelően.

(2) Elkészítik a prémium nélküli teljes munkaerő-költség indexet - ahol a prémium meghatározása az 1726/1999/EK rendelet II. mellékletének D.11112. tételében található - a Bizottság által meghatározott gazdasági tevékenységek szerinti bontásban, a NACE Rev. 2. osztályozás alapján, figyelembe véve a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Minőség

(1) Az átadott aktuális és visszamenőleges adatok megfelelnek a Bizottság által meghatározott egyértelmű minőségi kritériumoknak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 11. és 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság meghatározza az e rendelet végrehajtására vonatkozó következő intézkedéseket, beleértve a gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás figyelembevételére vonatkozó intézkedéseket is:

a) a rögzített struktúrában szereplő bontás meghatározása a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

b) az index technikai meghatározása (2. cikk);

c) a NACE Rev. 2. O-S nemzetgazdasági ágainak felvétele (3. cikk);

d) az index gazdasági tevékenység szerinti bontása (4. cikk);

e) az eredmények átadásának formája és az alkalmazandó kiigazító eljárások (6. cikk);

f) az átadott aktuális és visszamenőleges adatokra vonatkozó külön minőségi követelmények, valamint a minőségről szóló beszámolók tartalma (8. cikk);

g) átmeneti időszak (9. cikk);

h) a megvalósíthatósági tanulmányok kialakítása és az azok eredményei alapján elfogadott határozatok (10. cikk); valamint

i) az index láncolására használt módszer (Melléklet).

Az e), g) és h) pontokban említett intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően határozzák meg.

Az a), b), c, d), f) és i) pontokban említett, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal ( 39 ) létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6. A melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az index láncolására szolgáló módszert a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3.6. Az Európai Parlament és a Tanács 1552/2005/EK rendelete (2005. szeptember 7.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról ( 40 )

Az 1552/2005/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy kiigazítsa a mintavételi fogalmakat és módszereket, meghatározza az összegyűjtendő konkrét adatokat, valamint az adatokkal és azok továbbításával kapcsolatos minőségi követelményeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1552/2005/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 1552/2005/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Tekintettel a vállalkozások méreteloszlásának nemzetenkénti eltéréseire és a politikák szükségleteinek fejlődésére, a tagállamok országukban kiterjeszthetik a statisztikai egység fogalommeghatározását. A Bizottság dönthet úgy, hogy kiterjeszti a fogalommeghatározást, amennyiben ez a kiterjesztés az érintett tagállamban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság meghatározza a mintavételi és pontossági követelményeket, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, valamint azoknak a NACE Rev. 2. és méretkategóriáknak a részleteit, amikbe az eredmények lebonthatóak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság meghatározza a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozó begyűjtendő konkrét adatokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 9. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság meghatározza a vállalati szakképzésről gyűjtendő és a közösségi statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményeit, a (2) bekezdésben említett minőségről szóló beszámolók szerkezetét, és minden, az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedést. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság meghatározza az első bázisévet, amelyre adatokat kell begyűjteni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 14. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 13. és a 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az adatgyűjtéssel, adattovábbítással és adatfeldolgozással kapcsolatos gazdasági és műszaki fejlődés figyelembevételét célzó intézkedéseket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyéb intézkedéseket, köztük a megfelelő technikai formátum végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és az elektronikus adatcsereszabványt a Bizottság a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el.

14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal ( 41 ) létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

4. BELSŐ PIAC

4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV) ( 42 )

A 2195/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy frissítse a CPV szerkezetét és kódjait, és elvégezze a rendelet összes mellékletének műszaki kiigazítását, hogy olyan eszközt tegyen elérhetővé a felhasználók számára, amely alkalmazkodik az igényeikhez és a piac fejlődéséhez. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2195/2002/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság a kizárólag technikai módosítások elfogadásához az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A 2195/2002/EK rendelet 2. és 3. cikke ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

"2. cikk

A Bizottság meghozza a CPV felülvizsgálatához szükséges intézkedéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 3. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

3. cikk

(1) A Bizottságot a 71/306/EGK tanácsi határozattal ( 43 ) létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

4.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról ( 44 )

A 2004/17/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy végezze el az irányelv és a mellékletek bizonyos rendelkezéseinek a műszaki haladáshoz vagy a tagállamokban megvalósuló fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges technikai kiigazításokat, és vizsgálja felül a rendelkezés alkalmazásának értékhatárait. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/17/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A hatékonyság érdekében és a tervezett számítási és közzétételi módokból eredő határidők megszorítása miatt le kell rövidíteni az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás esetében általánosan alkalmazandó határidőket egyes értékhatárok felülvizsgálata érdekében.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság a kizárólag technikai módosítások elfogadásához az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A 2004/17/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 68. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"68. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 71/306/EGK tanácsi határozattal ( 45 ) létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidő sorrendben négy, két, illetve hat hét.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 69. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) az (1) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság 2004. április 30-tól kétévente megvizsgálja és, amennyiben a második albekezdésre tekintettel szükséges, felülvizsgálja a 16. cikkben megállapított értékhatárokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 68. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 68. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.";

b) a (2) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat elvégzésével egy időben a Bizottság a 61. cikkben (tervpályázatok) megállapított értékhatárokat a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre alkalmazandó, felülvizsgált értékhatárhoz igazítja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 68. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 68. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

3. A 70. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"70. cikk

Módosítások

(1) A Bizottság a 68. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban módosíthatja a következőket:

a) az adatküldés és -közzététel XX. mellékletben említett eljárásait, a műszaki fejlődés miatt vagy adminisztratív okokból;

b) a 41., a 42., a 43. és a 63. cikkben említett hirdetmények elkészítésének, továbbításának, átvételének, lefordításának, összegyűjtésének és szétküldésének eljárásait;

c) a 67. cikk (3) bekezdésében előírt adminisztratív egyszerűsítés érdekében a 67. cikk (1) és (2) bekezdésében említett statisztikai jelentések elkészítésének, továbbításának, átvételének, lefordításának, összegyűjtésének és szétküldésének eljárásait.

(2) A Bizottság módosíthatja az alábbi elemeket:

a) az ajánlatkérők I-X. mellékletben található jegyzékeit, hogy azok megfeleljenek a 2-7. cikkben megállapított szempontoknak;

b) a CPV-nómenklatúra meghatározott rovataira a hirdetményekben történő konkrét hivatkozás módját;

c) a XVII. mellékletben található nómenklatúra hivatkozási számait, amennyiben az nem változtatja meg az irányelv tárgyi hatályát, valamint a hirdetményekben a nómenklatúrának az említett melléketekben szereplő szolgáltatáskategóriákon belüli meghatározott rovataira történő hivatkozás módját;

d) a XII. mellékletben található nómenklatúra hivatkozási számait, amennyiben az nem változtatja meg az irányelv tárgyi hatályát, valamint a hirdetményekben a nómenklatúra meghatározott rovataira történő konkrét hivatkozás módját;

e) a XI. mellékletet;

f) az elektronikus átvételre szolgáló eszközöknek a XXIV. melléklet a), f) és g) pontjában említett műszaki adatait és jellemzőit;

g) a 69. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és a 69. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított számítási módszerek technikai részleteit.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 68. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 68. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

4.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról ( 46 )

A 2004/18/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy végezze el az irányelv és a mellékletek bizonyos rendelkezéseinek a műszaki haladáshoz vagy a tagállamokban megvalósuló fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges technikai kiigazításokat, és vizsgálja felül a rendelkezés alkalmazásának értékhatárait. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/18/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A hatékonyság érdekében és a tervezett számítási és közzétételi módokból eredő határidők megszorítása miatt le kell rövidíteni az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás esetében normál esetben alkalmazandó határidőket egyes értékhatárok felülvizsgálata érdekében.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság a kizárólag technikai módosítások elfogadásához az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A 2004/18/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 77. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"77. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 71/306/EGK tanácsi határozattal ( 47 ) létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikk rendelkezéseire is figyelemmel. Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidő sorrendben négy, két, illetve hat hét.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 78. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság 2004. április 30-tól kétévente megvizsgálja és, amennyiben szükséges, felülvizsgálja a 7. cikkben megállapított értékhatárokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 77. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 77. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálattal egy időben a Bizottság egymáshoz igazítja a következőket:

a) a 8. cikk első albekezdésének a) pontjában, az 56. cikkben, és a 63. cikk (1) bekezdésének első bekezdésében megállapított értékhatárokat az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, felülvizsgált értékhatárokhoz;

b) a 67. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megállapított értékhatárt a IV. mellékletben említett ajánlatkérő szervek által odaítélt, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, felülvizsgált értékhatárhoz;

c) a 8. cikk első bekezdésének b) pontjában és a 67. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában megállapított értékhatárokat a IV. mellékletben szereplőktől eltérő ajánlatkérő szervek által odaítélt, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, felülvizsgált értékhatárokhoz.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 77. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 77. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

3. A 79. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"79. cikk

Módosítások

(1) A Bizottság a 77. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban módosíthatja a következőket:

a) a 35., az 58., a 64. és a 69. cikkben említett hirdetmények, valamint a 35. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdésében, a 75. és a 76. cikkben előírt statisztikai jelentések elkészítésének, továbbításának, átvételének, lefordításának, összegyűjtésének és szétküldésének eljárásait;

b) az adatküldés és -közzététel VIII. mellékletben említett eljárásait, a műszaki fejlődés miatt vagy adminisztratív okokból.

(2) A Bizottság módosíthatja az alábbiakat:

a) a 78. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és (3) bekezdésében megállapított számítási módszerek technikai részleteit;

b) a CPV-nómenklatúra meghatározott rovataira a hirdetményekben történő konkrét hivatkozás módját;

c) a közjogi intézmények és intézménykategóriák III. mellékletben szereplő jegyzékeit, ha a tagállamok által küldött értesítések alapján a módosítás szükségesnek bizonyul;

d) a központi kormányzati szervek IV. mellékletben szereplő jegyzékeit, a Megállapodás végrehajtásához szükséges kiigazítások szerint;

e) az I. mellékletben található nómenklatúra hivatkozási számait, amennyiben az nem változtatja meg az irányelv tárgyi hatályát, valamint a hirdetményekben a nómenklatúra meghatározott rovataira történő konkrét hivatkozás módját;

f) a II. mellékletben található nómenklatúra hivatkozási számait, amennyiben az nem változtatja meg az irányelv tárgyi hatályát, valamint a hirdetményekben a nómenklatúrának a szolgáltatáskategóriákon belüli meghatározott rovataira történő hivatkozás módját;

g) az elektronikus átvételre szolgáló eszközöknek a X. melléklet a), f) és g) pontjában említett műszaki adatait és jellemzőit.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 77. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 77. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

5. EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

5.1. A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról ( 48 )

A 315/93/EGK rendelet tekintetében fel kell hatalmazni a Bizottságot különösen arra, hogy megállapítsa az egyes szennyező anyagokra vonatkozó legmagasabb határértékeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 315/93/EGK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyes szennyező anyagokra vonatkozó legmagasabb határértékek megállapításában mindenfajta késedelem veszélyt jelent az emberi és állati egészségre nézve. Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó határidők nem tarthatók be, a Bizottság e határérték elfogadásához az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A 315/93/EGK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A közegészségügy védelme érdekében és az (1) bekezdés szerint a Bizottság, amennyiben szükséges, az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan legmagasabb határértékeket állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 8. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

2. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tagállam indokait a 69/414/EGK tanácsi határozattal ( 49 ) létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretében, és haladéktalanul véleményt nyilvánít, valamint a 8. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket a nemzeti jogszabály megerősítésére, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.

3. Az 5. cikk (3) bekezdésének negyedik albekezdésében a "8. cikkben" szöveg helyébe a "8. cikk (2) bekezdésében" szöveg lép.

4. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ahol hivatkozás történik e bekezdésre, az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 50 ) 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

b) a szöveg az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.2. A Tanács 93/74/EGK irányelve (1993. szeptember 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról ( 51 )

A 93/74/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja a tervezett alkalmazások listájában szereplő jelölések alkalmazását érintő általános rendelkezéseket, és elfogadja a tervezett alkalmazások listájának és a tervezett alkalmazások listájában szereplő jelölések alkalmazására vonatkozó általános rendelkezések - tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének függvényében történő - módosítását. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 93/74/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok egyre fontosabb szerepet játszanak a kedvtelésből tartott állatok étrendjében és a haszonállatok nevelésében is. Az ilyen takarmányok összetételét és előállítását különleges módon kell kialakítani annak érdekében, hogy kielégítsék azon kedvtelésből tartott állatok vagy haszonállatok különleges táplálkozási igényeit, amelyeknél az emésztés, felszívódás vagy anyagcsere folyamata rövid időre károsodhat, illetve ideiglenesen vagy visszafordíthatatlanul károsodik. Emiatt szükséges, hogy az ilyen takarmányok felhasználói haladéktalanul megkapják a pontos és érdemi információkat, amelyek alapján megfelelően tudnak közülük választani. Ha a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottságra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság az 1999/468/EK határozat az 5a. cikk (6) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a tervezett alkalmazások listájában szereplő jelölések alkalmazásával kapcsolatos általános rendelkezések és a tervezett alkalmazások listáját és a tervezett alkalmazások listájában szereplő jelölések alkalmazására vonatkozó általános rendelkezéseket érintő általános rendelkezések módosításának - tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének függvényében történő - elfogadásakor.

A 93/74/EGK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

A Bizottság elfogadja

a) a mellékletben foglalt tervezett alkalmazások listáját legkésőbb 1994. június 30-ig a 9. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban. E listában az alábbiak szerepelnek:

- az 5. cikk (1) bekezdésének b), c), d) és e) alpontjában említett jelölések, és

- adott esetben az 5. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett jelölések;

b) az a) pontban említett jelölések alkalmazására vonatkozó általános rendelkezéseket, ideértve a vonatkozó tűréshatárokat is;

c) az a) és b) pont szerint elfogadott intézkedések módosításai, a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéssel összhangban.

Az b) és c) pontban előírt, az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 9. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság a lehető leghamarabb megindítja a 9. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárást a nemzeti jogszabály megerősítésére, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló megfelelő intézkedések elfogadása érdekében."

3. A 9. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.3. A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről ( 52 )

A 96/23/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja a mellékletek módosításait. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 96/23/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 96/23/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

(1) A tervnek meg kell felelnie a IV. mellékletben előírt mintavételi szinteknek és mintavételi gyakoriságnak. Azonban a Bizottság valamely tagállam kérésére a 33. cikk (2) bekezdésében előírt szabályozási bizottsági eljárással összhangban az érintett tagállamokra nézve módosíthatja a IV. mellékletben leírt minimális ellenőrzési követelményeket, feltéve, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a módosítások az érintett tagállam vonatkozásában a terv általános hatékonyságát fokozzák, és semmi esetre nem csökkentik a terv alkalmasságát az I. mellékletben felsorolt anyagok maradványainak vagy a törvénytelen kezelés előfordulásának feltárására.

(2) A II. melléklet szerint ellenőrzendő maradékanyag-csoportok felülvizsgálatát és a 3. cikkben említett állatokra és termékekre vonatkozó mintavételi szintek és mintavételi gyakoriság meghatározását - amennyiben az a IV. mellékletben nincs előírva - a Bizottság végzi, mégpedig első alkalommal ennek az irányelvnek az elfogadását követően legkésőbb 18 hónapon belül. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a meglévő nemzeti szintű intézkedések tapasztalatait, és azokat az adatokat, amelyeket az ilyen kijelölt termékcsoportok számára maradékanyag-megfigyelést előíró, hatályban lévő közösségi követelmények alapján juttattak el a Bizottságnak. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második és harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a Bizottság megállapította, hogy a tervek megfelelőek, a terveket továbbítja a 33. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban történő jóváhagyás céljából.

Az egy adott tagállam vagy annak egy régiójának helyzetében bekövetkezett változásoknak és a 16. és 17. cikk szerint végzett nemzeti felmérések vagy vizsgálatok eredményeinek a figyelembevétele végett a Bizottság, az adott tagállam kérésére vagy hivatalból, a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban úgy dönthet, hogy jóváhagyja a (2) bekezdés szerint korábban jóváhagyott terv módosítását vagy kiegészítését.";

b) a (2) bekezdés ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a tagállamoktól észrevételek érkeztek, vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a naprakésszé tétel nem felel meg ennek az irányelvnek, vagy nem elégséges, akkor a naprakésszé tett tervet továbbítja az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak, amelynek a 33. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell eljárnia."

3. A 14. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A kijelölt laboratóriumok jegyzékét a 33. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell összeállítani."

4. A 15. cikkben az (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A hatósági mintavétel részletes szabályait és a hatósági minták vizsgálatánál alkalmazandó rutinvizsgálati módszereket és referencia vizsgálati módszereket a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 33. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 20. cikk (2) bekezdés hatodik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A szakértői vélemény alapján a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megtehetik a szükséges intézkedéseket."

6. A 21. cikk (1) bekezdése második albekezdésének és (2) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

"Az érintett tagállam minden szükséges intézkedést megtesz a szemle eredményeinek figyelembevétele érdekében, és a megtett intézkedéseket bejelenti a Bizottságnak. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtett intézkedések elégtelenek, az érintett tagállammal folytatott konzultációt követően és tekintettel a közegészség megóvása érdekében szükséges intézkedésekre a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megteszi a megfelelő lépéseket.

(2) Az e cikk végrehajtására irányuló általános szabályokat, különösen az (1) bekezdés első albekezdésében említett szemle gyakoriságát és módját illetően (beleértve az illetékes hatóságokkal való együttműködést), a 33. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni."

7. A 29. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés negyedik albekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

"A Bizottság a tervet a 33. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban hagyja jóvá. Ugyanezzel az eljárással az ezen irányelv végrehajtásából eredőektől eltérő garanciákat is el lehet fogadni.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ha az (1) bekezdés követelményei nem teljesülnek, a Bizottság a 33. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban - valamely tagállam kérésére vagy hivatalból - felfüggesztheti egy érintett harmadik ország felvételét a közösségi jogszabályok által létrehozott, vagy előlistázásból származó előny eredményeként létrejött jegyzékekbe."

8. A 30. cikk (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ha olyan harmadik ország esetében, amely a Közösséggel ekvivalencia megállapodást kötött, a Bizottság az érintett ország illetékes hatóságainál folytatott tájékozódást követően arra a következtetésre jut, hogy az kötelezettségeinek és a 29. cikk (1) bekezdésében említett terveiben adott garanciáknak nem tett eleget, akkor a Bizottság a 33. cikk (2) bekezdésben említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban szünetelteti az érintett országnak azt a lehetőségét, hogy a fent említett megállapodás előnyeit élvezze, mindaddig, amíg a harmadik ország a hiányosságokat orvosolja. A felfüggesztés visszavonása ugyanazzal az eljárással történik."

9. A 32. cikket el kell hagyni.

10. A 33., 34. és 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"33. cikk

(1) A Bizottságot az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 53 ) 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 54 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő tizenöt nap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

34. cikk

A 6. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az I., III., IV. és V. mellékletet a Bizottság módosíthatja vagy kiegészítheti. A fenti mellékleteket különösen azzal a céllal lehet módosítani, hogy az alábbi kockázati tényezőket értékeljék:

- állati eredetű élelmiszerekben lévő maradékanyagok potenciális toxicitása,

- maradékanyagok előfordulásának valószínűsége az állati eredetű élelmiszerekben.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

35. cikk

A Bizottság olyan átmeneti intézkedéseket fogadhat el az ebben az irányelvben előírt intézkedések végrehajtására.

Ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására többek között annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel és különösen ezen irányelv rendelkezései szerinti követelmények további részletezésével történő kiegészítésére irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket a 33. cikk (4) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb átmeneti intézkedések a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el.

5.4. Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről ( 55 )

A 258/97/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 258/97/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 258/97/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1. cikk (3) bekezdésében a "13. cikk" szöveg helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szöveg lép.

2. A 3. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében a "13. cikk" szöveg helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szöveg lép.

3. A 4. cikk (5) bekezdésében a "13. cikk" szöveg helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szöveg lép.

4. A 7. cikk (1) bekezdésében a "13. cikk" szöveg helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szöveg lép.

5. A 8. cikk (3) bekezdésében a "13. cikk" szöveg helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szöveg lép.

6. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

A Bizottság elfogadja a kérelmező által szolgáltatott adatok védelmére vonatkozó részletes szabályokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretében a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az (1) bekezdésben említett indokokat. A 13. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket a nemzeti jogszabály megerősítésére, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére. Az a tagállam, amely az (1) bekezdésben említett döntést meghozta, az intézkedések hatálybalépéséig fenntarthatja azt."

8. A 13. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata (1998. szeptember 24.) a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról ( 56 )

A 2119/98/EK határozat tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa azon fertőző betegségeket és e betegségek kiválasztási kritériumait, amelyekre ki kell terjeszteni a közösségi hálózatot, valamint a járványügyi és mikrobiológiai felügyelet módszereit. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2119/98/EK határozat nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben vészhelyzet alakul ki súlyos fertőző betegség megjelenése vagy újbóli kialakulása miatt, a lehető leghamarabb működésbe kell hozni a járványügyi felügyeleti rendszert a népesség és a közegészség védelmének biztosítása érdekében. Amennyiben rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó határidők nem tarthatók be, a fertőző betegségek, az ilyen betegségek kiválasztási kritériumainak és a járványügyi és mikrobiológiai felügyelet módszereinek meghatározását célzó határozatok elfogadása, valamint a fertőző betegségek kategóriáinak jegyzékét tartalmazó 2119/98/EK határozat mellékletének módosítása érdekében a Bizottság az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A 2119/98/EK határozat ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A közösségi hálózat járványügyi felügyelet terén folytatott hatékony működése érdekében, valamint az ennek keretében történő egységes tájékoztatás megvalósítása érdekében a Bizottság meghatározza az alábbiakat:";

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"Az a), b) és e) pontban említett intézkedések a határozat nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve azok kiegészítését, ezért azokat a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 7. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

A c), d), f), g) és h) pontban említett intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 6. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben szereplő tájékoztatásra és konzultációra vonatkozó eljárásokat és az (1) és (4) bekezdésben szereplő koordinációra vonatkozó eljárásokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell megállapítani."

3. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

A mellékletet a Bizottság módosíthatja, vagy kiegészítheti. Az e határozat nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 7. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

5.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről ( 57 )

A 2000/13/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja az irányelv végrehajtásához szükséges bizonyos intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2000/13/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ha a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottságra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság az 1999/468/EK határozat az 5a. cikk (6) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja az összetevők egyes kategóriáinak módosításakor.

A 2000/13/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság elfogadja az (1) és (2) bekezdésekben szereplő közösségi rendelkezéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3a) bekezdés második albekezdés d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"d) más termékek esetében olyan intézkedések, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban.";

b) a (6) bekezdés második albekezdése a következőképpen módosul:

i. az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- az I. mellékletben felsorolt kategóriák valamelyikéhez tartozó, és egy másik élelmiszerben alkotórésznek számító összetevőket csak az adott kategória nevével kell feltüntetni.

A kategóriák I. mellékletbeli listájának módosításait a Bizottság végezheti el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Mindazonáltal az I. mellékletben felsorolt »keményítő« megnevezést mindig ki kell egészíteni azzal, hogy milyen zöldségből származik, valahányszor az adott összetevő tartalmazhat glutént,";

ii. a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a II. mellékletben felsorolt kategóriák valamelyikéhez tartozó összetevőket az adott kategória nevével kell feltüntetni, kiegészítve azok saját nevével, vagy EK-számával; amennyiben egy összetevő egynél több kategóriához tartozik, azt a kategóriát jelölik meg, amely a kérdéses élelmiszer esetében az elsődleges funkció szempontjából a legmegfelelőbb.

A II. melléklet tudományos és műszaki ismeretek bővülésén alapuló módosítását célzó intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezért azokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban a Bizottság fogadja el. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 20. cikk (4) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást. Mindazonáltal a II.

mellékletben felsorolt »módosított keményítő« megnevezést mindig ki kell egészíteni azzal, hogy milyen zöldségből származik, valahányszor az adott összetevő tartalmazhat glutént";

c) a (7) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság elfogadja az e bekezdésben megállapított közösségi rendelkezéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

d) a (11) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A második albekezdés sérelme nélkül a Bizottság módosíthatja a IIIa. mellékletet az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság által az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 58 ) 29. cikke alapján adott szakvéleménye után. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 20. cikk (4) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

3. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) a Bizottság által meghatározott esetekben; az ilyen esetek meghatározása az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedés, ezért azt a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) a Bizottság által meghatározott esetekben; az ilyen esetek meghatározása az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedés, ezért azt a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a (4) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"E rendelkezéseket a Bizottság fogadja el. Ezen intézkedés ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányul, ezért azt a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"E listát a Bizottság egészítheti ki. Ezen intézkedés ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányul, ezért azt a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság elfogadja az (1) bekezdés második albekezdésében, valamint a (2) bekezdés b) és d) pontjában és az (5) bekezdés második albekezdésében említett közösségi rendelkezéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 11. cikk (2) bekezdése harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság elfogadja az e bekezdésben megállapított közösségi rendelkezéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 12. cikk második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Más, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében ezeket a szabályokat a Bizottság határozza meg.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy saját területükön tiltott legyen olyan élelmiszerek árusítása, amelyeken a 3. cikkben és a 4. cikk (2) bekezdésében előírt adatok nem jelennek meg a fogyasztó által könnyen érthető nyelven, hacsak a fogyasztót nem tájékoztatják ténylegesen más intézkedéseken keresztül a címkézésen szereplő adatok egy részéről. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 20. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"21. cikk

A Bizottság átmeneti intézkedéseket fogad el, amennyiben azok szükségesek az irányelv alkalmazásának megkönnyítéséhez.

Ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, illetve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel - különösen ezen irányelv rendelkezései szerinti követelmények további részletezésével - történő kiegészítésére irányuló általános hatályú ideiglenes intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb ideiglenes intézkedések a 20. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el."

5.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről ( 59 )

A 2001/37/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy szabályokat fogadjon el a színes fényképek vagy illusztrációk dohánytermékeken való alkalmazására vonatkozóan, és a mérési módszerekkel és egészségügyi figyelmeztetésekkel kapcsolatos rendelkezéseket hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2001/37/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2001/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság szabályokat állapíthat meg színes fényképek és egyéb illusztrációk alkalmazására, amelyek a dohányzásnak az egészségre gyakorolt káros hatását ábrázolják és magyarázzák, szem előtt tartva, hogy ezzel a belső piacra vonatkozó rendelkezések sérelmet nem szenvedhetnek. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

Kiigazítások

(1) A Bizottság határoz a 4. cikkben említett mérési módszereknek és az azokkal kapcsolatos fogalommeghatározásoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság határozza meg a dohánytermékek egységcsomagján az I. melléklet szerint kötelezően feltüntetni rendelt egészségügyi figyelmezetések tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását és azok váltogatásának gyakoriságát. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság a dohánytermékek azonosítására és nyomon követésére szolgáló megjelöléseket a 10. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban hozzáigazítja a tudományos és műszaki fejlődéshez."

3. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról ( 60 )

A 2001/95/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa és elfogadja a termékekből eredő súlyos kockázatok közlésének fő szabályait és eljárásait. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2001/95/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A hatékonyság érdekében és különösen mivel a termékekből eredő súlyos kockázatok közlésének fő szabályainak és eljárásainak megfelelősége a gyors riasztási rendszer megfelelő működésének előfeltétele, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó határidőket le kell rövidíteni.

A 2001/95/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a Bizottság meghatározza azokat az előírásokat, amelyek biztosítják, hogy az ezeknek a szabványoknak megfelelő termékek megfeleljenek az általános biztonsági előírásnak. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,".

2. Az 5. cikk (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság kiigazítja az I. mellékletben megállapított, az információszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatosan meghatározott előírásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (5) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A RAPEX részletes eljárási szabályait a II. melléklet tartalmazza. Ezeket az eljárásokat a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (5) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság támogatja.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő 15 nap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) és e) pontjában megállapított határidő sorrendben két hónap, egy hónap, illetve két hónap."

5.9. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról ( 61 )

A 178/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a tudományos testületek számával és elnevezésével kapcsolatos rendelkezéseket, a hatóság véleményére irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat és a tagállamok által kijelölt intézménynek az illetékes szervezetek jegyzékébe való felvételére vonatkozó kritériumokat fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 178/2002/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 178/2002/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 28. cikk (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tudományos testületek számát és elnevezését a Bizottság módosíthatja a műszaki és tudományos előrehaladás függvényében a Hatóság kérésére. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 29. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság a Hatósággal folytatott egyeztetést követően meghatározza e cikk alkalmazásárának végrehajtási szabályait. A szabályok különösen a következőket határozzák meg:

a) a kérelmekkel kapcsolatos, a Hatóság által alkalmazandó eljárásokat;

b) a Közösség jogszabályai értelmében egy előzetes engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó vagy egy pozitív listán szereplő anyagok, termékek vagy eljárások tudományos értékelésének iránymutatásait, különösen azokban az esetekben, ha a közösségi jogszabályok elrendelik vagy engedélyezik egy dokumentációnak a kérelmező általi e célból történő előterjesztését.

Az a) pontban említett, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A b) pontban említett iránymutatásokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozzák meg."

3. A 36. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság a Hatósággal folytatott konzultációt követően rögzíti azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák a tagállamok által kijelölt intézménynek az illetékes szervezetek jegyzékébe való felvételére vonatkozó kritériumokat, az összehangolt minőségi követelmények meghatározására vonatkozó rendelkezéseket és az esetleges pénzügyi támogatásra vonatkozó pénzügyi szabályokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság, a Hatósággal folytatott konzultációt követően, az 58. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza az (1) és (2) bekezdés alkalmazásának egyéb végrehajtási szabályait."

4. Az 58. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.10. Az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 3.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról ( 62 )

Az 1774/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa az állati melléktermékek 1., 2. és 3. kategóriába tartozó anyagainak ártalmatlanítására, feldolgozására, importálására/exportálására és átalakítására vonatkozó szabályokat, valamint az állat-egészségügyi korlátozások alá eső területről származó állati melléktermékek, valamint szerves trágyák és talajjavító szerek forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat; hogy meghatározza a kedvtelésből tartott állatok eledelének vagy a kedvtelésből tartott állatok eledele nyersanyagának harmadik országokból való behozatalának feltételeit, valamint meghatározza a mellékletekben megállapított konkrét vagy alternatív higiéniai követelményeket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az 1774/2202/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság alkalmazhatja az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást az állat-egészségügyi korlátozások alá tartozó területekről származó állati melléktermékek vagy azokból származó termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok elfogadása, az állat-egészségügyi korlátozások alá tartozó területekről származó az állati melléktermékek vagy azokból származó termékek forgalomba hozatalát érintő konkrét helyzetekkel kapcsolatos alternatív szabályok elfogadása, valamint a mellékletek módosítása érdekében.

Az 1774/2002/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok azonban a határozat Bizottság általi elfogadásáig nemzeti jogszabályaikban szabályozhatják a VII. és VIII. mellékletben nem említett termékek behozatalát és forgalomba hozatalát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. E lehetőség igénybevételéről a tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot."

2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a 2. bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) a tudományos ismeretek fejlődésének megfelelően a Bizottság által engedélyezett egyéb módszerekkel - a megfelelő tudományos bizottsággal történő konzultációt követően - kell ártalmatlanítani. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A módszerek kiegészíthetik vagy helyettesíthetik az a)-d) pontban előírt módszereket.";

b) a (4) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1. kategóriába tartozó anyag behozatala vagy kivitele csak e rendelettel vagy a Bizottság által megállapított szabályokkal összhangban történhet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a c) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"i. amennyiben a keletkezett anyag fehérjetermészetű, a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott egyeztetést követően szerves trágyaként vagy talajjavító szerként kell felhasználni a Bizottság által megállapított esetleges követelmények szerint. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;";

ii. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) halból származó anyag esetében a Bizottság által elfogadott szabályok szerint kell silózni vagy komposztálni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,";

iii. az e) pont iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iii. a Bizottság által megállapított szabályokkal összhangban biogázüzemben kell átalakítani vagy komposztálni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

iv. a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott egyeztetést követően - a Bizottság által megállapított szabályokkal összhangban - más módszerekkel kell ártalmatlanítani vagy más módon kell felhasználni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. E módszerek vagy módok kiegészíthetik vagy helyettesíthetik az e bekezdés a)-f) pontjában előírtakat.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"4. A 2. kategóriába tartozó anyag forgalomba hozatala vagy kivitele csak e rendelettel vagy a Bizottság által megállapított szabályokkal összhangban történhet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 6. cikk (2) bekezdésének g), h) és i) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"g) az (1) bekezdés l) pontjában említett élelmiszer-hulladék esetében vagy a Bizottság által megállapított szabályokkal vagy - e szabályok elfogadásáig - a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell biogázüzemben átalakítani vagy komposztálni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;

h) halból származó anyag esetében a Bizottság által elfogadott szabályok szerint kell silózni vagy komposztálni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni; vagy

i) a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott egyeztetést követően - a Bizottság által megállapított szabályokkal összhangban - más módszerekkel kell ártalmatlanítani, vagy más módon kell felhasználni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. E módszerek vagy módok kiegészíthetik vagy helyettesíthetik az a)-h) pontokban előírtakat."

5. A 12. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A (2) és (3) bekezdés követelményei a tudományos ismeretek alakulásától függően - a megfelelő tudományos bizottsággal történő konzultációt követően - a Bizottság által módosíthatók. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 16. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) megfelelnek a VII. és VIII. mellékletben megállapított követelményeknek vagy a Bizottság által megállapítandó részletes szabályoknak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 33. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást.";

b) a második albekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Különös körülmények között az első albekezdésben szereplőktől eltérő feltételek is megállapíthatók a Bizottság által elfogadott határozatok útján. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 33. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást."

7. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok biztosítják, hogy a feldolgozott termékekből - de nem trágyából és emésztőtraktus-tartalomból - előállított szerves trágyák és talajjavító szerek forgalomba hozatala vagy kivitele csak akkor történik meg, ha azok teljesítik az adott esetben a Bizottság által - a megfelelő tudományos bizottsággal történő konzultációt követően - megállapított követelményeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 22. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság szabályokat állapít meg az ellenőrzési intézkedések vonatkozásában. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezen cikk egyéb végrehajtási szabályait a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az (1) bekezdés a) pontjától való eltérések a halakkal és prémes állatokkal kapcsolatban - a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően - engedélyezhetőek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) a 2. bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) A tagállamok engedélyezhetik továbbá - az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal történő konzultációt követően és az illetékes hatóságok felügyelete mellett - a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett 1. kategóriába tartozó anyagnak a veszélyeztetett vagy védett dögevő madárfajok etetésére való felhasználását a Bizottság által megállapított szabályokkal összhangban. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A Bizottság részletes szabályokat fogadhat el az igazolási intézkedésekre vonatkozóan. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

10. A 25. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság szabályokat állapíthat meg az ellenőrzések gyakoriságára és a mikrobiológiai elemzések referencia-módszereire vonatkozóan. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

E cikk egyéb részletes végrehajtási intézkedéseit a 33. cikk (2) bekezdésében szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni."

11. A 26. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A Bizottság szabályokat állapíthat meg az ellenőrzések gyakoriságára és a mikrobiológiai elemzések referencia-módszereire vonatkozóan. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

E cikk egyéb részletes végrehajtási intézkedéseit a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

12. A 28. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A kedvtelésből tartott állatok egyes - a 96/22/EK irányelvvel összhangban betiltott - anyagokkal kezelt állatokból származó eledele és az ilyen eledel előállításához használt nyersanyag behozatala azonban csak az ilyen nyersanyagok tartós megjelölése, valamint a Bizottság által megállapított különös feltételek mellett lehetséges. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

13. A 32. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A megfelelő tudományos bizottsággal - az állategészségügyre vagy közegészségügyre esetlegesen kihatással lévő bármilyen kérdéssel kapcsolatban - történő konzultációt követően a Bizottság módosíthatja vagy kiegészítheti a mellékleteket, valamint elfogadhatja a megfelelő átmeneti intézkedéseket.

Az átmeneti intézkedéseket, valamint az e rendelet mellékleteiben szereplő nem alapvető fontosságú elemek többek között kiegészítéssel, különösen e rendelet rendelkezései szerinti követelmények további részletezésével történő módosítására irányuló intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 33. cikk (4) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást.

Az egyéb átmeneti intézkedéseket a 33. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni."

14. A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"33. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti (továbbiakban: a bizottság).

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő tizenöt nap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

15. A III. melléklet II. fejezetében a B. rész 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"11. A szennyvizet úgy kell kezelni, hogy - amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges - biztosítható legyen, hogy abban kórokozók ne maradjanak. A Bizottság az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok közbenső kezelésére szolgáló üzemekből származó szennyvíz kezelésére vonatkozóan különös követelményeket állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

16. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) a II. fejezet 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"4. A nem tiszta körzetben keletkező szennyvizet úgy kell kezelni, hogy - amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges - biztosítható legyen, hogy abban kórokozók ne maradjanak. A Bizottság a feldolgozóüzemekből származó szennyvíz kezelésére vonatkozóan különös követelményeket állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) az V. fejezet 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"5. A Bizottság tesztelési módokon alapuló validálási eljárásokat állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

17. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. fejezet C. részének 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"8. Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó anyagokból származó feldolgozott termékeket - a biogáz- vagy komposztálóüzemekbe szánt folyékony termékek kivételével - tartós módon, az illetékes hatóság által engedélyezett rendszer alkalmazásával - amennyiben ez technikailag megoldható, szagosítással - kell megjelölni. A Bizottság részletes szabályokat fogadhat el az ilyen megjelölésről. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a III. fejezet 2. pontjának b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) folyamatos eljárásnál 140 °C-on 2 bar (2 000 hPa) nyomás mellett nyolc percen keresztül vagy a Bizottság által megállapítottakkal egyenértékű feltételek mellett; az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

18. A VII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a II. fejezet C. része 13. pontjának b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) újra fel kell dolgozni egy, az e rendelet szerint engedélyezett feldolgozóüzemben vagy mentesíteni kell a kórokozóktól az illetékes hatóság által engedélyezett kezeléssel. Az engedélyezett kezelések jegyzékét a Bizottság állapíthatja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az érintett szállítmányt nem lehet kibocsátani mindaddig, amíg azt nem kezelték, és az illetékes hatóság az I. fejezet 10. pontjával összhangban elvégzett szalmonellatesztre negatív eredményt nem kapott.";

b) az V. melléklet a következőképpen módosul:

i. az A. rész 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"5. A nyers tej és a kolosztrum előállítását megfelelő állat-egészségügyi biztosítékokat nyújtó feltételek között kell végezni. A Bizottság megállapíthat ilyen feltételeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

ii. a B. rész 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. Amennyiben valamely egzotikus betegség behurcolásának veszélyét vagy bármely egyéb állat-egészségügyi veszélyt azonosítanak, a Bizottság további feltételeket állapíthat meg az állatok egészségének védelme érdekében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a VI. fejezetben a B. rész 3. pontjának c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) valamely, a Bizottság által engedélyezett egyenértékű előállítási folyamat. E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

d) a VII. fejezet A. részének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A dikalcium-foszfát előállítását olyan folyamattal kell végezni, amely:

a) biztosítja valamennyi 3. kategóriába tartozó csontanyag finomra törését és forró vizes zsírtalanítását, valamint hígított sósavval történő kezelését (4 %-os minimumkoncentráció és 1,5-nél alacsonyabb pH-érték mellett) legalább két napon keresztül;

b) az a) pont szerinti eljárás után az így nyert foszfortartalmú levet ezután mésszel történő kezelés követi, amely egy 4 és 7 közötti pH-értékű dikalcium-foszfát csapadékot eredményez; és

c) végül, biztosítja e csapadék levegőn történő szárítását 65 és 325 °C közötti bemenő hőmérséklet, valamint 30 és 65 °C közötti véghőmérséklet mellett, vagy

valamely, a Bizottság által engedélyezett egyenértékű előállítási folyamattal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

e) a VIII. fejezet A. részének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A trikalcium-foszfátot olyan eljárással kell előállítani, amely biztosítja:

a) hogy valamennyi 3. kategóriába tartozó csontanyagot finomra törik és forró vizes ellenáramlásban zsírtalanítják (14 mm-nél kisebb csontszilánkok);

b) 145 °C-os gőzzel, 4 bar nyomáson történő folyamatos főzését 30 percen keresztül;

c) a fehérjesűrítmény hidroxiapatittól (trikalcium-foszfát) centrifugálással történő elkülönítését; és

d) 200 °C-os levegőn történő szárítás után a trikalcium-foszfát folyadékágyban történő granulálását; vagy

valamely, a Bizottság által engedélyezett egyenértékű előállítási folyamattal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

19. A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a VI. fejezet A. rész 2. pontjának e) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) a Bizottság által meghatározott - cserzésen kívüli - eljárással tartósítottak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a VII. fejezet A. rész 4. pont a) alpontjának iii. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"iii. egy, a Bizottság által engedélyezett - nem cserzési - eljárással kell tartósítani. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 33. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK irányelve (2003. január 27.) az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról ( 63 )

A 2002/98/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a műszaki és tudományos fejlődéshez igazítsa az I-IV. mellékletben megállapított műszaki követelményeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/98/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés azt jelzi, hogy további információkat kell biztosítani a donorok számára vagy beszerezni tőlük, például a másokra egészségügyi kockázatot jelentő donorok kizárása érdekében a szabályozást haladéktalanul ki kell igazítani. Ehhez hasonlóan, ha a tudományos előrehaladás új kritériumokra utal a vér- és plazmadonorok alkalmasságával kapcsolatban, azonnal új alkalmatlansági kritériumokat kell felvenni a listára. Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a donoroknak nyújtandó és a tőlük beszerzendő információknak, valamint a vér- és plazmadonorok alkalmasságára vonatkozó - I-IV. mellékletben megállapított - követelményeknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása tekintetében a Bizottságnak lehetőséget kell adni az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására.

A 2002/98/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"28. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti munkájában.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2. A 29. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az I-IV. mellékletben megállapított műszaki követelményeknek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról a Bizottságnak kell határoznia. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 28. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a III. és IV. mellékletben megállapított követelmények tekintetében a Bizottság a 28. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.";

b) a (2) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az alábbi műszaki követelményekről, és ezeknek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról a Bizottságnak kell határoznia:";

c) a szöveg az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"A második bekezdés a)-i) pontjában említett műszaki követelmények, amelyek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedések, a 28. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a második bekezdés b), c) d) (e) (f) és (g) pontjában említett műszaki követelményekkel kapcsolatban alkalmazhatja a 28. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást."

5.12. Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról ( 64 )

Az 1831/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a műszaki vagy tudományos fejlődés fényében határozza meg a takarmány-adalékanyagok további kategóriáit és funkcionális csoportjait, fogadja el a III. mellékletre, illetve a IV. melléklet általános szabályaira vonatkozó módosításokat a műszaki vagy tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében, és elfogadja a II. melléklet módosításait. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1831/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 1831/2003/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Szükség esetén a műszaki vagy tudományos fejlődés eredményeként a Bizottság kiigazíthatja a IV. mellékletben meghatározott általános feltételeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Szükség esetén a műszaki vagy tudományos fejlődés eredményeként, a Bizottság meghatározza a takarmány-adalékanyagok további kategóriáit és funkcionális csoportjait. Az e rendelet nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 7. cikk (5) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Hatósággal folytatott konzultációt követően e cikk végrehajtására vonatkozóan további szabályok is megállapíthatók.

Az élelmiszerhez való alkalmazásra engedélyezett adalékanyagok engedélyezésére vonatkozó egyszerűsített rendelkezéseket lehetővé tevő szabályokat a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb végrehajtási szabályok a 22. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el. E szabályokban adott esetben különbséget kell tenni a takarmány-adalékanyagokra az élelmiszer előállítása céljából tartott állatok tekintetében, valamint egyéb állatok, különösen a kedvtelésből tartott állatok tekintetében vonatkozó követelmények között."

4. A 16. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság elfogadhatja a III. mellékletnek a műszaki és tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében történő módosításait. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 21. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A II. melléklet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A II. mellékletet a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 22. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikk rendelkezéseire is figyelemmel."

5.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete (2003. november 10.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról ( 65 )

A 2065/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja a mellékletek módosításait. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2065/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2065/2003/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Szükség esetén a Bizottság - miután kérte a Hatóság tudományos és műszaki segítségnyújtását - elfogadja a II. melléklet 4. pontjával összhangban javasolt validált vizsgálati módszerek minőségi követelményeit, beleértve a mérni kívánt anyagokat is.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

Módosítások

(1) A mellékletek módosításait a Bizottság fogadja el a Hatósághoz a tudományos és/vagy műszaki segítségnyújtás érdekében benyújtott kérést követően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésében említett jegyzék módosításait a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni a Hatósághoz a tudományos és/vagy műszaki segítségnyújtás érdekében benyújtott kérést követően."

3. A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről ( 66 )

A 2160/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy közösségi célokat fogadjon el a zoonózisok és zoonózis-kórokozók előfordulásának csökkentése, a vizsgálati módszerek értékelési kritériumaival kapcsolatos meghatározott ellenőrzési módszerek és szabályok elfogadása, valamint a referencialaboratóriumok felelősségeinek és a közösségi ellenőrzések végrehajtási szabályainak megállapítása érdekében. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2160/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2160/2003/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A célkitűzéseket és azok módosításait a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a 6. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) A Bizottság módosíthatja az I. mellékletet a b) pontban felsorolt célokból, különösen a c) pontban felsorolt kritériumok figyelembevételét követően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A Bizottság módosíthatja vagy kiegészítheti a III. mellékletet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. Az 5. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság a II. mellékletben megállapított követelményeket és a mintavételre vonatkozó szabályozási minimumokat a 4. cikk (6) bekezdésének c) pontjában felsorolt kritériumok figyelembevétele után módosíthatja, kiigazíthatja vagy kiegészítheti. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 8. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére:";

b) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 9. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az 5. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság egyedi szabályokat állapíthat meg az 5. cikk (5) bekezdésében és az e cikk (2) bekezdésében említett kritériumok tagállamok általi meghatározására vonatkozóan. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 10. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A végső rendeltetési hely szerinti tagállam számára a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban engedélyezhető, hogy egy átmeneti időszakra előírja, hogy az e cikk (4) bekezdésében említett vizsgálat eredményei feleljenek meg ugyanazoknak a kritériumoknak, mint amelyeket saját nemzeti programja alapján határoztak meg az 5. cikk (5) bekezdésével összhangban. Az engedély viszszavonható és az 5. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság az említett kritériumokra vonatkozó egyedi szabályokat állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság megállapítja a közösségi referencialaboratóriumok kötelezettségeit és feladatait - különösen, amelyek a saját és a nemzeti referencialaboratóriumok tevékenységeinek összehangolására vonatkoznak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság megállapíthatja a nemzeti referencialaboratóriumok egyes kötelezettségeit és feladatait - különösen, amelyek a saját és a tagállamok 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelölt megfelelő laboratóriumai tevékenységeinek összehangolására vonatkoznak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 12. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság szükség esetén egyéb vizsgálati módszereket is jóváhagyhat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

Végrehajtási és átmeneti intézkedések

A Bizottság megfelelő átmeneti vagy végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, ideértve a vonatkozó egészségügyi bizonyítványok szükséges módosításait is. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel - beleértve az új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítést -, különösen e rendelet rendelkezései szerinti követelmények további részletezésével történő módosítására irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

10. A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e cikk végrehajtására vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket, különösen az illetékes nemzeti hatóságokkal történő együttműködési eljárásra irányadó szabályokat, a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell megállapítani."

5.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról ( 67 )

A 2004/23/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy nyomonkövethetőségi követelményeket állapítson meg a szövetekkel és sejtekkel és a hozzájuk kapcsolódó érvényesítési eljárásokkal, valamint meghatározott műszaki követelményekkel, többek között a szövetfeldolgozó és -tároló egységekre vonatkozó akkreditációs rendszerrel és az emberi szövetek és sejtek adományozásával, gyűjtésével, vizsgálatával, feldolgozásával, megőrzésével, tárolásával és elosztásával kapcsolatban. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/323/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a donorokra vonatkozó kiválasztási kritériumokkal és laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos tudományos és műszaki előrehaladás eredményeként új bizonyítékot eredményez az adományozás révén átadható betegségekről, azonnal ki kell igazítani a közösségi jogszabályokat. Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság alkalmazhatja az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást a szövet- és/vagy sejtdonorok kiválasztási kritériumairól és a donorok esetében kötelező laboratóriumi vizsgálatokról szóló határozatok elfogadása tekintetében.

A 2004/23/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A Bizottság elfogadja a szövetek és sejtek, valamint az ezekkel a szövetekkel és sejtekkel kapcsolatba kerülő és a minőségükre és biztonságosságukra hatást gyakoroló termékek és anyagok nyomon követhetőségének követelményeit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 29. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek a közösségi szintű nyomon követhetőséget biztosítják. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 29. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság megállapítja az (1) bekezdés szerinti minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 29. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 28. cikk a következőképpen módosul:

a) a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Az alábbi műszaki követelményekről, és ezeknek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról a Bizottság határoz:";

b) a szöveg az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"Az a)-i) pontban említett műszaki követelményeket, amelyek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedések, a 29. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az e cikk d) és e) pontjában említett műszaki követelményekkel kapcsolatban a rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 29. cikk (4) bekezdésben említett sürgősségi eljárást."

4. A 29. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.16. Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről ( 68 )

A 882/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a mintavétellel és az elemzéssel kapcsolatban, meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén különleges kezelésre kerülhet sor, frissítse a díjak minimumtételeit, meghatározza azokat a körülményeket, amelyek között kötelező a hatósági bizonyítvány, módosítsa és frissítse a közösségi referencialaboratóriumok listáját, valamint megállapítsa a Közösségbe exportált termékek által okozott kockázatok mérésének kritériumait és a konkrét behozatali feltételeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 882/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 882/2004/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság a következő végrehajtási intézkedéseket hozhatja:";

b) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a különleges kezelés az ellenőrzése vagy egy másik tagállam ellenőrzése alatt álló létesítményekben, és a Bizottság által megállapított feltételekkel összhangban történjen. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ilyen feltételek hiányában a különleges kezelés a nemzeti szabályokkal összhangban történik."

3. A 27. cikk (3) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A IV. melléklet B. szakaszában és az V. melléklet B. szakaszában említett díjtételeket - különösen az infláció figyelembevétele érdekében - a Bizottságnak legalább kétévente frissítenie kell. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 30. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Az állatok egészsége és kímélete céljából a hatósági bizonyítványokkal kapcsolatban elfogadott követelmények sérelme nélkül a Bizottság követelményeket fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:";

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"Az a) pontban említett, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A b)-g) pontban említett intézkedéseket a 62. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadják el."

5. A 32. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az 1. cikkben említett területek szempontjából fontos egyéb közösségi referencialaboratóriumokat a Bizottság felveheti a VII. mellékletbe. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A VII. mellékletet ugyanezen eljárásnak megfelelően lehet frissíteni.";

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A közösségi referencialaboratóriumok további kötelezettségeit és feladatait a Bizottság állapíthatja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 33. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A nemzeti referencialaboratóriumok további kötelezettségeit és feladatait a Bizottság állapíthatja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 46. cikk (3) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az a) pontban előírt kockázatok értékelését célzó kockázatmeghatározási kritériumokat a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 48. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a harmadik országokból vagy azok régióiból történő árubehozatal esetén tiszteletben tartandó feltételeket és részletes eljárásokat a közösségi jog és különösen a 854/2004/EK rendelet nem írja elő, azokat szükség esetén a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 62. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

10. A 63. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"63. cikk

Végrehajtási és átmeneti intézkedések

(1) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket, beleértve a rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, különösen:

- a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabványok bármilyen módosítását,

- annak meghatározását, hogy e rendelet alkalmazásában melyik takarmány minősül állati eredetű takarmánynak,

valamint az e rendelet rendelkezéseiben megállapított követelmények további részletszabályait a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az e rendelet egységes alkalmazásának biztosításához szükséges végrehajtási és átmeneti intézkedéseket a 62. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően lehet megállapítani. Ez különösen a következőkre vonatkozik:

- az ellenőrzési feladatok 5. cikkben említett ellenőrző szervekre történő átruházása, amennyiben ezek az ellenőrző szervek már e rendelet hatálybalépése előtt működtek,

- a szabályok 28. cikkben említett be nem tartása, amely a kiegészítő hatósági ellenőrzésekből eredően kiadásokat eredményez,

- az 54. cikk alapján felmerülő kiadások,

- a hatósági ellenőrzések során végzett mikrobiológiai, fizikai és/vagy kémiai elemzésre vonatkozó szabályok, különösen kockázat gyanúja esetén, és ideértve a harmadik országokból behozott termékek biztonságosságának felügyeletét.

(2) A 2092/91/EGK, a 2081/92/EGK és a 2082/92/EGK rendelet sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság előírhatja az e rendeletben megállapított szabályoktól való szükséges eltéréseket és azok kiigazításait. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

11. A 64. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"64. cikk

A mellékletek és az európai szabványokra történő hivatkozások módosításai

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 62. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

1. E rendelet mellékleteit az I. melléklet, a IV. melléklet és az V. melléklet kivételével, a 27. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül frissíteni lehet, különösen a közigazgatási változások, valamint a tudományos és/vagy műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében.

2. Az e rendeletben említett európai szabványokra történő hivatkozások akkor frissíthetők, ha a CEN módosítja e hivatkozásokat."

5.17. Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról ( 69 )

Az 1935/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározott intézkedéseket fogadjon el az anyagok és tárgyak csoportjai, valamely anyag közösségi engedélyezése, valamint az ilyen engedélyezés módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1935/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az európai ipar versenyképességének és innovációjának megerősítése érdekében az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagokat és tárgyakat a biztonságosságuk megállapítása után a lehető leghamarabb forgalomba kell hozni. A hatékonyság érdekében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidőket le kell rövidíteni az anyagok és tárgyak gyártásában való használatra engedélyezett anyagok jegyzékének, az élelmiszerekkel aktívan vagy intelligensen érintkező anyagokban és tárgyakban megtalálható alapanyagok jegyzékeinek, az aktív vagy intelligens anyagok és tárgyak jegyzékeinek, és amennyiben szükséges, az ilyen alapanyagok és/vagy az azokat tartalmazó anyagok és tárgyak használatára vonatkozó speciális feltételek, a tisztasági szabványok, a meghatározott alapanyagok és/vagy az azokat tartalmazó anyagok és tárgyak használatára vonatkozó speciális feltételek, az egyes összetevők vagy összetevőcsoportok élelmiszerbe vagy élelmiszerre kerülésére vonatkozó határértékek, az anyagokról és tárgyakról szóló meghatározott létező irányelvek módosításának, a közösségi engedélyek, valamint azok módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának elfogadása érdekében.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidők nem tarthatók be, a Bizottság alkalmazhatja az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást a közösségi engedélyek módosításával, felfüggesztésével vagy visszavonásával kapcsolatos meghatározott intézkedések elfogadásához.

Az 1935/2004/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság külön intézkedéseket fogadhat el vagy módosíthat az I. mellékletben felsorolt anyag- és tárgycsoportokra, valamint szükség szerint ezeknek az anyagoknak és tárgyaknak a kombinációira vagy az ezeknek az anyagoknak és tárgyaknak az előállítása során felhasznált újrafeldolgozott anyagokra és tárgyakra nézve.";

b) az (1) bekezdés alábbi albekezdésekkel egészül ki:

"A Bizottság az m) pontban említett külön intézkedéseket a 23. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Az f), g), h), i), j), k), l) és n) pontban említett, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az a)-e) pontban említett, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

c) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság módosíthatja az anyagokról és tárgyakról szóló, jelenleg hatályban lévő egyedi irányelveket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság külön intézkedés formájában fogadja el az (1) bekezdés szerint megadott közösségi engedélyt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 23. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 12. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság végleges külön intézkedést fogad el az engedély módosításáról, felfüggesztéséről vagy viszszavonásáról. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedést a 23. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 23. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást."

4. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"22. cikk

Az I. és a II. melléklet módosításait a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésének e) pontjában megállapított határidő sorrendben két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6. ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS

6.1. A Tanács 96/98/EK irányelve (1996. december 20.) a tengerészeti felszerelésekről ( 70 )

A 96/98/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy tesztelési követelményeket fogadjon el, ha a nemzetközi szervezetek ésszerű határidőn belül nem képesek megállapodni vagy e megállapodás megkötését megtagadják egy bizonyos felszerelés megfelelő tesztelési követelményekről, felszereléseket helyezzen át az A2. mellékletből az A.1. mellékletbe, valamint kivételes körülmények között engedélyezze újító jellegű felszerelés fedélzeten való elhelyezését. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra is, hogy az irányelv céljainak megvalósítása érdekében módosítsa a nemzetközi eszközöket, frissítse az A. mellékletet, kiegészítse azt azzal a lehetőséggel, hogy használni lehessen egyes modulokat az A.1. mellékletben felsorolt berendezések esetében, módosítsa a megfelelőségértékelési modulok oszlopait, valamint más szabványügyi testületeket is szerepeltessen a 2. cikk szerinti "tesztelési követelmények" meghatározásban. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 96/98/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 96/98/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk (5) és (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Ha a nemzetközi szervezetek, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet (IMO) is beleértve, nem képesek megállapodni egy bizonyos felszerelés megfelelő tesztelési követelményeinek elfogadásában indokolt határidőn belül, vagy azt megtagadják, az európai szabványügyi szervezetek által végzett munka eredményein alapuló követelmények válnak elfogadhatóvá. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(6) Amennyiben egy bizonyos felszerelésre nézve az (1) vagy (5) bekezdésben említett tesztelési követelményeket megfelelően elfogadják vagy hatályba léptetik, az ilyen felszerelés áthelyezhető az A.2 mellékletből az A.1 mellékletbe. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az áthelyezés időpontjától kezdődően az 5. cikk rendelkezései vonatkoznak az adott felszerelésre."

2. A 13. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a meghozott intézkedések indokoltak, haladéktalanul tájékoztatja mind a kezdeményező tagállamot, mind a többi tagállamot; ha az (1) bekezdésben említett döntés előidéző oka a tesztelési követelményekben meglévő hiányosság, a Bizottság az érintett felekkel lefolytatott konzultációt követően köteles az ügyet két hónapon belül a 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjeszteni abban az esetben, ha a döntést meghozó tagállam döntését fenn kívánja tartani, és a 18. cikk (2) bekezdésében előírt szabályozási bizottsági eljárás megindítását kezdeményezi."

3. A 14. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az (1) bekezdésben említett felszerelésekkel ki kell egészíteni az A.2 melléklet tartalmát képező felsorolást. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 17. cikk első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ez az irányelv módosítható annak érdekében, hogy:

a) a nemzetközi eszközök legutóbbi módosításait ezen irányelv céljaira alkalmazzák;

b) az A. melléklet frissítése új felszerelések bevezetésével és az A.1 mellékletben szereplő felszerelés A.2 mellékletbe történő áthelyezésével vagy fordítva megtörténjen;

c) lehetővé váljon a B + C és H modulok használata az A.1 mellékletben szereplő felszerelések esetében, valamint a megfelelőségi értékelés moduljait érintő oszlopok módosítása;

d) más szabványügyi testületek is szerepeljenek a 2. cikk szerinti »tesztelési követelmények« meghatározásban.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 71 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 72 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról ( 73 )

A 2099/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy módosítsa a 2. cikk (2) bekezdését annak érdekében, hogy az hivatkozást tartalmazzon az e rendelet elfogadását követően hatályba lépett azon közösségi jogi aktusokra, amelyek végrehajtási hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2099/2002/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2099/2002/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

Bizottság létrehozása

(1) A Bizottság munkáját a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (a továbbiakban: COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

A COSS hatásköre

A COSS a hatályos közösségi jogszabályok alapján ráruházott hatáskört gyakorolja. A 2. cikk (2) bekezdése a 3. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással módosítható annak érdekében, hogy az hivatkozást tartalmazzon az e rendelet elfogadását követően hatályba lépett azon közösségi jogi aktusokra, amelyek végrehajtási hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 3. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni."

6.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről ( 74 )

A 2003/42/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy módosítsa a mellékleteket az ott megadott példák kiegészítése vagy módosítása, az információcsere megkönnyítése és az információnak az érdekelt felekkel történő közlése érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2003/42/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2003/42/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság határozhat a mellékletek módosításáról az ott megadott példák kiegészítése vagy módosítása érdekében. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A nyilvánosság azon jogának sérelme nélkül, hogy hozzáférhessen a Bizottság dokumentumaihoz, amint azt az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 75 ) meghatározza, a Bizottság saját kezdeményezésére intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben említett információnak az érdekelt feleknek történő közléséről, illetve ennek feltételeiről. Ezeket az általános vagy egyedi intézkedéseket az indokolja, hogy:

- a személyeket és szervezeteket el kell látni a polgári légi közlekedés biztonságának javításához számukra szükséges információval,

- az információterjesztést a felhasználók céljaihoz feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni, hogy az ilyen információ bizalmas kezelését biztosítsák.

Az egyedi intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az általános, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, az információ - e bekezdés szerinti - terjesztésére vonatkozó döntés a felhasználó céljaihoz feltétlenül szükséges mértékre korlátozódik.

3. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet 12. cikkével létrehozott bizottság segíti ( 76 ).

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/36/EK irányelve (2004. április 21.) a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról ( 77 )

A 2004/36/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy intézkedéseket fogadjon el az Európai Közösség (EK) SAFA programjának keretében lefolytatott földi ellenőrzések révén szerzett információnak az érdekelt felekkel történő közlése és az irányelv azon mellékleteit módosító intézkedések elfogadása érdekében, amelyek megállapítják a műszaki eljárások elemeit a SAFA földi ellenőrzések lefolytatása és az azzal kapcsolatos jelentés esetében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2004/36/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2004/36/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A nyilvánosságnak az 1049/2001/EK rendeletben megállapított, a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáférése jogának sérelme nélkül, a Bizottság saját kezdeményezésére intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben említett információnak az érdekelt felek számára a kapcsolódó feltételekkel együtt történő továbbadására. Az intézkedéseket, amelyek lehetnek általánosak vagy egyediek, az alábbiak szükségszerűségére tekintettel kell meghozni:

- személyek és szervezetek ellátása olyan információval, amelyre a polgári repülés biztonságának javításához van szükségük,

- az információ továbbadásának a felhasználók céljaihoz feltétlenül szükséges mértékűre korlátozása az ilyen információ bizalmas jellegének megfelelő biztosítása érdekében.

Az egyedi intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az általános, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 10. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés alapján összegyűjtött információk alapján a Bizottság:

a) a 10. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban bármely megfelelő intézkedést megtehet a 3., 4. és 5. cikk végrehajtásának elősegítése érdekében, például:

- meghatározhatja az adatok tárolásának és terjesztésének formátumát,

- létrehozhatja vagy támogathatja az információgyűjtéshez és -cseréhez szükséges eszközök kezeléséért vagy üzemeltetéséért felelős megfelelő szerveket.

b) részletesen meghatározhatja a földi ellenőrzések feltételeit, beleértve a rendszeres ellenőrzéseket is, és elkészítheti az összegyűjtendő adatok jegyzékét. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot munkájában a 3922/91/EGK rendelet 12. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) A Bizottság továbbá konzultálhat a bizottsággal az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos bármely más ügyben."

4. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

A Bizottság módosíthatja ezen irányelv mellékleteit.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6.5. Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről ( 78 )

A 868/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy részletes módszertant dolgozzon ki a tisztességtelen árképzési gyakorlat fennállásának meghatározására. Ez a módszertan szabályozza többek között azt a módot, ahogyan a légi közlekedési ágazat egyedi összefüggésében értékelik a szokásos versenyjellegű árképzést, a tényleges költségeket és az elfogadható haszonkulcsokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 868/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 868/2004/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság részletes módszertant dolgoz ki a tisztességtelen árképzési gyakorlat létezésének meghatározására. Ez a módszertan szabályozza többek között azt a módot, ahogyan a légi közlekedési ágazat egyedi összefüggésében értékelik a szokásos versenyjellegű árképzést, a tényleges költségeket és az elfogadható haszonkulcsokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot munkájában a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet ( 79 ) 11. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről ( 80 )

A 2004/54/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy végezze el a mellékletek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/54/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2004/54/EK irányelv ennek megfelelően a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság 2009. április 30-ig jelentést tesz közzé a tagállamokban követett gyakorlatról. Szükség esetén a 17. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ajánlásokat tesz közös, harmonizált kockázatelemző módszertan elfogadására."

2. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

A Bizottság ezen irányelv mellékleteit hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról ( 81 )

A 2111/2005/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a tudományos és műszaki haladás figyelembevétele érdekében módosítsa a légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös követelményeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2111/2005/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A hatékonyság érdekében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó általános határidőket le kell rövidíteni a közösségi szinten biztonsági okokból bevezetendő működési tilalom közös követelményeit megállapító melléklet módosítása érdekében.

A 2111/2005/EK rendelet ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A légi fuvarozókra bevezethető működési tilalomra vonatkozó közös követelményeket, amelyek a vonatkozó biztonsági előírásokon alapulnak, a melléklet tartalmazza (a továbbiakban: közös követelmények). A Bizottság különösen a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosíthatja a mellékletet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság adott esetben végrehajtási intézkedéseket fogad el az e fejezetben említett eljárásokra vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 3922/91/EGK rendelet 12. cikkében említett bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdés b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott határidő sorrendben egy hónap, egy hónap, illetve két hónap.

(5) A Bizottság konzultálhat a bizottsággal az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos bármely más ügyben."

Időrend szerinti tartalomjegyzék

(1) A Tanács 315/93/EK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról.

(2) A Tanács 93/74/EGK irányelve (1993. szeptember 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról.

(3) A Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről.

(4) A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) az élő állatokban és állati termékekben lévő egyes anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről.

(5) A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról.

(6) A Tanács 96/98/EK irányelve (1996. december 20.) a tengerészeti felszerelésekről.

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről.

(9) A Tanács 577/98/EK rendelete (1998. március 9.) a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről.

(10) A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról.

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata (1998. szeptember 24.) a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról.

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről.

(13) A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről.

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a rádió-berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről.

(15) A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról.

(16) Az Európai Parlament és a Tanács 141/2000/EK rendelete (1999. december 16.) a ritka betegségek gyógyszereiről.

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről.

(18) Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról.

(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK irányelve (2001. április 4.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről.

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről.

(22) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról.

(23) Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról.

(24) Az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 3.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról.

(25) Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról.

(26) Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési Szószedetről (CPV).

(27) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK irányelve (2003. január 27.) az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról.

(28) Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexről.

(29) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről.

(30) Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról.

(31) Az Európai Parlament és a Tanács 2065/2003/EK rendelete (2003. november 10.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról.

(32) Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről.

(33) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról.

(34) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról.

(35) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról.

(36) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/36/EK irányelve (2004. április 21.) a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról.

(37) Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről.

(38) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről.

(39) Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről.

(40) Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról.

(41) Az Európai Parlament és a Tanács 1552/2005/EK rendelete (2005. szeptember 7.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról.

(42) Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról.

(43) Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról.

(44) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek minőségéről.

(45) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről.

(46) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről.

( 1 ) HL C 224., 2008.8.30., 35. o.

( 2 ) HL C 117., 2008.5.14., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2008. december 16-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. május 28-i határozata.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

( 6 ) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

( 7 ) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

( 8 ) HL L 331., 1998.12.7., 1. o.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 10 ) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

( 11 ) HL L 18., 2000.1.22., 1. o.

( 12 ) HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

( 13 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 14 ) HL L 121., 2001.5.1., 34. o.

( 15 ) HL L 311., 2001.11.28., 67. o."

( 16 ) HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

( 17 ) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

( 18 ) HL L 243., 1996.9.24., 31. o.

( 19 ) HL L 114., 2006.4.27., 9. o."

( 20 ) HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

( 21 ) HL L 244., 2000.9.29., 1. o.

( 22 ) HL L 33., 2006.2.4., 1. o.

( 23 ) HL L 64., 2006.3.4., 37. o.

( 24 ) HL L 102., 2006.4.11., 15. o.

( 25 ) HL L 257., 1995.10.27., 1. o.

( 26 ) Közzétette az Egyesült Nemzetek, F. sorozat 2. szám, 3. felülvizsgálat, 6.1. táblázat, módosította az OECD (DES/NI/86.9), Párizs 1986."

( 27 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 28 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 29 ) HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

( 30 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 31 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 32 ) HL L 162., 1998.6.5., 1. o.

( 33 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 34 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 35 ) HL L 63., 1999.3.12., 6. o.

( 36 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 37 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 38 ) HL L 69., 2003.3.13., 1. o.

( 39 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o."

( 40 ) HL L 255., 2005.9.30., 1. o.

( 41 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o."

( 42 ) HL L 340., 2002.12.16., 1. o.

( 43 ) HL L 185., 1971.8.16., 15. o."

( 44 ) HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

( 45 ) HL L 185., 1971.8.16., 15. o."

( 46 ) HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

( 47 ) HL L 185., 1971.8.16., 15. o."

( 48 ) HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

( 49 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o."

( 50 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.";

( 51 ) HL L 237., 1993.9.22., 23. o.

( 52 ) HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

( 53 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 54 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 55 ) HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

( 56 ) HL L 268., 1998.10.3., 1. o.

( 57 ) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

( 58 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o."

( 59 ) HL L 194., 2001.7.18., 26. o.

( 60 ) HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

( 61 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 62 ) HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

( 63 ) HL L 33., 2003.2.8., 30. o.

( 64 ) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

( 65 ) HL L 309., 2003.11.26., 1. o.

( 66 ) HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

( 67 ) HL L 102., 2004.4.7., 48. o.

( 68 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 69 ) HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

( 70 ) HL L 46., 1997.2.17., 25. o.

( 71 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( 72 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 73 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( 74 ) HL L 167., 2003.7.4., 23. o.

( 75 ) HL L 145., 2001.5.31., 43.o."

( 76 ) HL L 373., 1991.12.31., 4.o.".

( 77 ) HL L 143., 2004.4.30., 76. o.

( 78 ) HL L 162., 2004.4.30., 1. o.

( 79 ) HL L 240., 1992.8.24., 8. o."

( 80 ) HL L 167., 2004.4.30., 39. o.

( 81 ) HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0596 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0596&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0596-20090807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0596-20090807&locale=hu

Tartalomjegyzék