2003. évi XCV. törvény

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2002. évi végrehajtásáról a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 40/2002. (VII. 4.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban, valamint a módosításáról szóló 52/2002. (VII. 19.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról szóló 75/2002. (X. 31.) OGY határozatban, a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról szóló 112/2002. (XII. 19.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2001. ÉS 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2002. ÉVI VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

a) 4 357 257,8 millió forint, azaz négymillió-háromszázötvenhétezer-kettőszázötvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,

b) 5 826 868,4 millió forint, azaz ötmillió-nyolcszázhuszonhatezer-nyolcszázhatvannyolc egész négytized millió forint kiadással, és

c) 1 469 610,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázhatvankilencezer-hatszáztíz egész hattized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2002-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 73 325,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

b) 13 412,1 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 202 143,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

d) 27 638,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

e) 673 012,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 15 989,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 39,6 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2002-ben

a) 694 299,7 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített és adott át,

b) 358 566,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 201 645,7 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át,

d) 226 685,2 millió forint összegben devizahiteleket vett fel és vállalt át.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2002-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 998 939,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 6622,6 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából 76 175,0 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint 43 977,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

7. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Magyar Államvasutak Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 60 408,1 millió forint összegben.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 911,9 millió forint összegben.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások) , valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 12 176,8 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 1795,4 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 73,3 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az

Áht. 64. § (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 5578,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2499,4 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2002. év után előírt tartozása 3079,0 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, 210,3 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) központosított előirányzat jogcímen 368,6 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,4 millió forint,

c) a színházak támogatása jogcímen 0,2 millió forint,

d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 13,6 millió forint visszafizetése terheli, amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(6) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzés megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat egyenlegében

a) központosított előirányzat jogcímen 50,1 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 16,6 millió forint,

c) a céltámogatás jogcímen 26,3 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 471,5 millió forint céltámogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2003. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2003. március 28. napjától keletkezik.

(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek pótlólagos normatív hozzájárulásra és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül rendelkezett az összeg - 2537,1 millió forint - átutalásáról 2003. május 15-én.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2002. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 36 477,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4945,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2862,8 millió forint.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.

11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 2807,5 millió forint egyszeri - a 2002. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi költségvetési törvény) 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2003 decemberében.

(2) A közoktatási feladatokat ellátó, nem állami humán szolgáltatók tekintetében a 2002. évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatának terhére történik.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó, nem állami, egyházi intézmények fenntartói tekintetében a 2002.évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása alcím, elszámolásonként meghatározott jogcímcsoportjainak terhére történik.

12. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a 2003.évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyházak támogatása alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzata terhére 2003. évben 386173 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága gondoskodik.

13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A. és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár Részvénytársaság által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2002. december 31-én 15 906,7 millió forint, amelyből 1226,2 millió forint a kölcsöntípusú, 14 680,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló 2002. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2001. évi zárszámadási törvény) 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 19 948,7 millió forint követelés 2002. év során a következők szerint változott:

a) a 2002. évben befolyt kölcsöntípusú törlesztések összege 1,5 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 3282,4 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 774,4 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj, illetőleg szerződés be nem tartását követő szankció miatt összesen 16,3 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2002. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 14,3 millió forint fix járadék befizetése, továbbá

b) 8,1 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 62,3 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 37,5 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú "Ellátási" számlája javára,

bb) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1646,3 millió forintot térítsen meg.

17. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak a 20. § c) pontjában megállapított hiányából a 26. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembevételével 12 732,5 millió forintot, valamint

b) az E. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 86 656,3 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2003. december 31-éig elenged.

18. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-éig

a) a Munkaerőpiaci Alap

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a "régi" korengedményes nyugdíj 2002. évi kiadásai jogcímén 6,9 millió forintot a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 számú "Ellátási" számlája javára,

ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1357,7 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000, évi CXIX. törvény 21. § b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a "régi" korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2002. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 66,1 millió forintot utaljon át.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a 2001. évi zárszámadási törvény 18. § c) pontjának végrehajtásaként 2324,7 millió forintot a NYUFIG "Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj" 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2003. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

ELSŐ FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2002. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2002. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 416 226,0 millió forint, azaz kettőmillió-négyszáztizenhatezer-kettőszázhuszonhat millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 517 083,1 millió forint, azaz kettőmillió-ötszáztizenhétezer-nyolcvanhárom egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 100 857,1 millió forint, egyszázezer-nyolcszázötvenhét egész egytized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2002. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

MÁSODIK FEJEZET

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 391 650,8 millió forint, azaz egymillió-háromszázkilencvenegyezer-hatszázötven egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 405 851,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázötezer-nyolcszázötvenegy egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 14 200,8 millió forint, azaz tizennégyezer-kettőszáz egész nyolctized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 3118,7 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 52,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3011,5 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

HARMADIK FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1024 575,2 millió forint, azaz egymillió-huszonnégyezer-ötszázhetvenöt egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 111 231,5 millió forint, azaz egymillió-egyszáztizenegyezer-kettőszázharmincegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 86 656,3 millió forint, azaz nyolcvanhatezer-hatszázötvenhat egész háromtized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2616,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 405,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 3126,2 millió forint előző évi előirányzatmaradványnak a felhasználását tartalmazzák.

NEGYEDIK FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

24. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a Költségvetési Törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott, az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdése szerinti kiértesítési feladatok végrehajtására 335,1 millió forint 2002. évi felhasználást,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2002. évi felhasználást a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 12,2 millió forint és a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 2991,5 millió forint összegben.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 1523,8 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 1885,4 millió forint,

b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) és 76. § (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 412,8 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 712,6 millió forint,

c) a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) és (6) bekezdése, valamint 74. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként történő,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,8 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 97,3 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 252,0 millió forint,

d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (.1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 2286,0 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1847,7 millió forint,

e) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján

ea) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 881,8 millió forint,

eb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatából a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanából történő kiköltöztetésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 731,8 millió forint,

f) a Költségvetési Törvény 109. §-ának (12) bekezdése alapján az évközi kiegészítő nyugellátás emelése és az egyszeri nyugdíjjuttatás végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatok 2002. évi kiadási előirányzatainál összesen 273,5 millió forint felhasználása történt meg.

26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. § (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzata terhére

a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 1287,4 millió forintot bocsátott az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére,

b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2002. évben nem terheli.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2001. évi zárszámadási törvény

a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettségeket az Ny. Alap, a 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés teljesítette,

b) 17. §-ának (1) bekezdése alapján az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére visszautalta a 2001. évi 1468,3 millió forint többletet a központi költségvetés részére,

c) 19. §-ában elrendelt feladatot az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság végrehajtotta.

27. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.

NEGYEDIK RÉSZ

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

28. §[2] A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"193/V. § A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi személyi alapbérére jogosult, amennyiben az adott közigazgatási szervnél január 1-jén munkaviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó személyi alapbér."

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

29. §[3] A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

30. §[4] (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"68. § A közalkalmazott minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."

(2) A Kjt. 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály)

"h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;" (is érteni kell.)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

31. § (1)[5] Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A költségvetési kiadások között kell elszámolni a nyújtott hiteleket - a 18/B. § (1) bekezdés d) és zs) pontjában meghatározott megelőlegezési és likviditási hitelek kivételével -, illetve bevételként azok visszatérülését."

(2)[6] Az Áht. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A költségvetési kiadások között kell elszámolni az Európai Unió közös költségvetéséhez való, a közösségi jogszabályok alapján meghatározott hozzájárulásokat, és bevételként a vámok, valamint a cukor- és izoglükózilleték beszedési költségének közösségi jogszabály szerinti megtérítését, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésből eredő egyösszegű pénzforgalmi visszatérítést."

(3)[7] Az Áht. 8/A. §-a (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a következők:) "g) a 18/B. § (1) bekezdés d) és zs) pontjaiban meghatározott megelőlegezési és likviditási hitelek."

(4)[8]

(5)[9] Az Áht. 10. §-ának (2) -(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fizetési kötelezettség elsősorban adó, illeték, járulék, hozzájárulás, bírság vagy díj formájában írható elő.

(3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötelezettséget megállapítani - a díj, a bírság kivételével - csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet."

(6)[10] Az Áht. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "13. § A költségvetési év során az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat, a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket, valamint az aktív és a passzív pénzügyi elszámolásokat pénzforgalmi szemléletben - a pénzforgalom nélküli és a pénzforgalmi tételek megkülönböztetésével, de azok egyenértékű kezelésével - részletesen, teljes összegükben - az adó, illeték és más bevételek esetében a törvény által biztosított kedvezményekkel és visszatérítésekkel együtt - kell számba venni."

(7)[11] Az Áht. 13/A. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az európai uniós támogatásból megvalósuló program kedvezményezettjével kötött szerződésben biztosítani kell, hogy a (2) bekezdésben írt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a kedvezményezett haladéktalanul köteles visszafizetni a nem rendeltetésének és céljának megfelelően felhasznált közpénzeket, európai uniós támogatást, központi költségvetési juttatást és fejezeti kezelésű célelőirányzati juttatást. A rendeltetés- és célellenesen felhasznált összegek adók módjára behajtandók."

(8)[12] Az Áht. 13/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha az Európai Unió Bizottsága az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás visszafizettetését rendeli el, a visszafizetendő támogatás adók módjára behajtandó követelésnek minősül."

(9)[13] Az Áht. 18/B. §-ának (1) bekezdése a következő z) -zs) ponttal egészül ki:

(A Kincstár feladatai különösen:)

"z) gondoskodik az Európai Unió közös költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásáról,

zs) a központi költségvetés terhére, annak forrásaiból - törvényben meghatározott feltételekkel - megelőlegezési, likviditási hitelt nyújthat az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlegtől érkező - jogszabályban meghatározott - agrártámogatások teljesítéséhez a támogatások kezelésére létrehozott és akkreditált szervnek (Kifizető Ügynökség) ."

(10)[14] Az Áht. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § A központi költségvetés bevételeit képezik - a 10. §-ban foglaltaknak a központi költségvetést megillető részén túl - a privatizációból származó, a költségvetési törvényben meghatározott bevételek; törvény eltérő rendelkezése hiányában a koncessziós szerződésekből - ide nem értve a kizárólagos önkormányzati tulajdon működtetésére, illetve kizárólagos önkormányzati tevékenységek gyakorlására vonatkozó koncessziós szerződéseket - származó bevételek; a központi költségvetési szervek tevékenységéből származó bevételek; a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból és az európai uniós tagságból eredő egyes, a központi költségvetési alrendszerbe tartozó szervek részére, illetve az általuk ellátott feladatok támogatására belföldre pénzben beérkezett külföldi segélyekből és adományokból, továbbá egyéb forrásokból származó bevételek. A privatizációból származó bevételeknek a központi költségvetést megillető összegén felüli része felhasználásáról a költségvetési törvényben kell rendelkezni."

(11)[15] Az Áht. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § A központi költségvetésben kiadás irányozható elő a központi költségvetési szervek feladatai, az állam európai uniós tagságból származó és más nemzetközi, jogszabályi és szerződéses kötelezettségei ellátására, az államháztartás más alrendszerei, továbbá jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, természetes személy részére. Az 50 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötése előtt - ha törvény másként nem rendelkezik-a Kormánynak az Országgyűlés felhatalmazását kell kérnie. Az Országgyűlésnek be kell mutatni a szerződés főbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási szükségletet, ennek kereteit, illetve ütemezését."

(12)[16] Az Áht. 23/A. §-ának (1) -(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány és az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott éves, illetőleg több évre szóló szakmai programok és projektek egy évnél hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek a Kormány részére, ami egyben a fejezetek számára is a mindenkori fejezeti költségvetési előirányzatokon belüli kötelezettségvállalással jár.

(2) Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettségek figyelembevételével kell éves szinten megtervezni a vállalt társfinanszírozás összegét, amelynek alapja minden esetben az Európai Unió Bizottsága és a Kormány által jóváhagyott programban vagy a projektben előirányzott nemzeti finanszírozás. A költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv köteles a program benyújtásakor megjelölt finanszírozási eszközt az adott időszaki fejezeti költségvetések kialakítása során megtervezni és a mindenkori fejezeti költségvetési kiadási főösszeg keretén belül biztosítani."

(13)[17] Az Áht. 24. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Operatív Programok finanszírozását szolgáló európai uniós és a kapcsolódó hazai előirányzatok átcsoportosításáról az éves költségvetési törvényben kell rendelkezni."

(14)[18] Az Áht. 48. §-ának r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyminiszter)

"r) gondoskodik az állami támogatási programok szabályozásának és az egyedi állami támogatásoknak - a mezőgazdasági és a halászati támogatások esetében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter társfelelőssége mellett - az Európai Közösségek versenyjogi szabályaival való összehangolásáról;"

(15) Az Áht. 48. §-ának s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyminiszter)

"s) ellátja - az Állami Számvevőszék és a Miniszterelnöki Hivatal véleményének kikérésével - az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával, valamint a nemzetközi belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő ellenőrzési módszerek, illetve megfelelő szakképzés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. A pénzügyminiszter az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer helyzetéről és működéséről éves jelentést terjeszt elő a Kormány részére."

(16) Az Áht. 49. §-a a következő p) ponttal egészül ki: (A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője - ha törvény másként nem rendelkezik -)

"p) a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek éves költségvetési beszámolója alapján beszámol a pénzügyminiszternek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési rendszerek működtetéséről."

(17)[19]

(18) Az Áht. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről."

(19)[20] Az Áht. 100. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési szervek-ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szervet - a 66. §-ban foglalt költségvetési szervek és a Kincstár kivételével, valamint törvény eltérő rendelkezése hiányában az alapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai)

"a) pénzkölcsönt (hitelt) - kivéve a 18/B. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti megelőlegezési, likviditási hitelt - nem vehetnek fel,"

(20) Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében a kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselő-testület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - a vagyonkezelő felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, valamint a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkörre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter egyetértése esetén és a KVI javaslata alapján - a kincstári vagyonért felelős miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó."

(21) Az Áht. 109/K. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti (10) bekezdésének számozása (11) bekezdésre változik:

"(10) Az önkormányzat a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Ha az értékesítésre a tulajdonba adástól számított 5 éven belül kerül sor, az önkormányzat köteles az eladási árból befolyt összeg 50%-át a KVI-nek átutalni. E rendelkezést jelen törvény hatálybalépését megelőzően átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell."

(22) Az Áht. XIII. fejezete (120-122/A. §-a) helyébe a következő rendelkezés lép:

"XIII. FEJEZET

ÁLLAMHÁZTARTÁSI PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS

Az államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszer

120. § (1) Az államháztartási pénzügyi ellenőrzés alapvető célja számot adni arról, hogy az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e.

(2) Az államháztartás pénzügyi ellenőrzése - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére - külső pénzügyi ellenőrzés és államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés keretében történik.

120/A. § (1) Az államháztartás külső pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény állapítja meg.

(2) Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést

a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység,

b) a belső ellenőrzési tevékenység és

c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenőrzési tevékenységek központi harmonizációja, szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek alkalmazásának ellenőrzése útján kell ellátni.

(3) A költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezik.

Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

121. § (1) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják:

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) ,

b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,

c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) .

(2) Az (1) bekezdés a) -c) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.

(3) A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy

a) a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra;

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatosan;

d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek;

e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra.

Belső ellenőrzés

121/A. § (1) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

(2) A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

(3) A költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A fejezeti jogosítványokkal rendelkező szerv belső ellenőrzési egysége ellenőrzést végezhet a fejezeti jogosítványokkal rendelkező szerv felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél, a fejezeti kezelésű előirányzatok, alapok vonatkozásában, valamint a fejezet többségi tulajdonában lévő szervezeteknél, továbbá a költségvetésből céljelleggel juttatott és nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél. Helyi önkormányzatok esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak az irányadóak.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,

e) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

(5) A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani. A költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóinak ellenőrzését az Állami Számvevőszék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.

(6) A belső ellenőrzést végző személy munkáját a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok szerint végzi.

(7) A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet, számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez, kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

(8) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.

(9) Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a belső ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység vezetője köteles a költségvetési szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.

(10) A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a központi költségvetési szervek tekintetében a pénzügyi ellenőrzést, továbbá a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak, a megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és - a pártok kivételével - a társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésből, alapokból juttatott pénzeszközök - ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is - felhasználásának ellenőrzését a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) végzi.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott szerv hatásköre az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére is kiterjed. Ennek keretében a központi költségvetés mellett a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál is ellenőrizheti a kezességi szerződés feltételeinek betartását.

(12) A (10) bekezdésben meghatározott szerv feladatát, hatáskörét és szervezetét külön rendelet határozza meg.

Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés központi harmonizációja és koordinációja

121/B. § (1) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek, valamint a belső ellenőrzési rendszerek fejlesztése, szabályozásának előkészítése, koordinációja és harmonizációja a teljes államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer tekintetében a pénzügyminiszter feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat keretében a pénzügyminiszter

a) koordinálja és összehangolja a költségvetési, illetve nemzetközi források államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszereit, valamint javaslatokat tesz az ezekhez kapcsolódó jogszabályok kialakítására;

b) megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés teljes rendszerében alkalmazandó irányelveket, módszertani útmutatókat;

c) figyelemmel kíséri és vizsgálja a jogszabályok, módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok alkalmazását és végrehajtását;

d) ellátja az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság felállításával, működtetésével és ügyrendjének megalkotásával kapcsolatos feladatokat.

Támogatások ellenőrzése

122. § A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni;

b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

Az adók és más befizetések ellenőrzése

122/A. § (1) Az ellenőrzés során az adóhatóság, illetve a más bevételek beszedéséért felelős hatóság az államháztartást illető fizetési kötelezettségek vonatkozásában ellenőrzi az adózással és más befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok megtartását.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő ellenőrzés kiterjed különösen a bejelentésre, a bevallásra, az adó-, járulék-, hozzájárulás- és egyéb fizetési kötelezettség megállapításra, a bizonylati rendre, a könyvvezetésre, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, a befizetési kötelezettség teljesítésére, a költségvetési támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzésére.

(3) Az adóellenőrzés részletes szabályairól külön törvény rendelkezik."

(23) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

"u) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés részletes szabályait;"

(24)[21] Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

"v) az állami támogatási programokra és az egyedi állami támogatásokra vonatkozó szabályozásoknak az Európai Közösségek versenyjogi szabályaival való összehangolása rendjét, beleértve az intézményi és az eljárási szabályokat".

(25) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következő xa) ponttal egészül ki:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

"xa) az államháztartás alrendszerei és a közvállalkozások közötti pénzügyi átláthatóság megteremtésének feltételrendszerét, valamint a feltételrendszert meghatározó jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén kiszabható bírság mértékét és részletes szabályait;"

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

32. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - módosított -1992. évi LXXXIV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Egészségbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásra, bankköltségre, postaköltségre, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető, a társadalombiztosítási ellátások kifizetőhely által folyósított összegének 1%-ával azonos költségtérítésre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított összegének fedezetére, az APEH járulékbeszedési feladatainak ösztönzésére, továbbá az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeinek és törvényben meghatározott egyéb kiadásnak a fedezetére szolgál. Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (2) bekezdése szerinti kiadások terhelik."

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

33. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. törvény 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [a c) -e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy]

köteles megfizetni [az a) -e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett]."

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

34. §[22] (1)[23]

(2) Az Üsztv. 81/J. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót - külön juttatásként - minden naptári évben egy havi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.

(2) A külön juttatásra egyebekben a 48. § (2) -(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

(3) Az Üsztv. 90/K. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat

- külön juttatásként - minden naptári évben egy havi alapilletményének és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án

-amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék.

(2) A külön juttatásra egyebekben a 48. § (2) -(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

35. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított - 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 27. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 5. § szerinti vagyon az alábbi eljárásokkal értékesíthető:)

"d) nyilvános forgalomba hozatal (ideértve a nyilvános eljárás keretében történő értékesítést is) ,"

(2) A Priv. tv. 28. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mellőzni lehet a versenyeztetést:)

"b) több befektetőnél történő, tőkepiaci jellegű, zártkörű forgalomba hozatal, illetve zártkörű értékesítés és tőzsdei értékesítésre adott megbízás esetében,"

(3) A Priv. tv. 69/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör tekintetében az ott megjelölt, illetékes miniszterek egyetértése esetén - a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E rendelkezés nem alkalmazható azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó."

(4) A Priv. tv. Melléklete a "Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt." címet követően kiegészül a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 25%+1 szavazat megjelölésével.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

36. §[24] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "109. § A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó távolléti díj."

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

37. § (1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló - módosított - 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Spi. tv.) 1. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya kiterjed)

"b) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) alapján az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) hozzárendelt vagyoni köréből azon sportcélú ingatlanokra, amelyek 1996. július 23-án az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartoztak."

(2) A Spi. tv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott lőtér, repülőtér tulajdonjogát - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételekre - a következő sorrend szerint ingyenesen szerezheti meg:

a) az ingatlan fekvése szerinti

aa) települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat vagy az általa kezdeményezett társulás,

ab) megyei önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat vagy az általa kezdeményezett társulás;

b) az ingatlant használó sportszervezet."

(3) A Spi. tv. 4/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az önkormányzat és a sportszervezet az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást 2004. március 31-éig nem köti meg, akkor a tulajdonátruházási szerződés az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételek együttes fennállása esetén megköthető."

(4) A Spi. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 3. § és a 4. § szerinti jogosult az ingatlan tulajdonjogát a következő, rá vonatkozó feltételek együttes fennállása esetén szerezheti meg:)

"b) a sportszervezet, illetve az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig az ingatlant - repülőtér esetén a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter és a gazdasági és közlekedési miniszter által előzetesen, a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sportszervezet véleményének megismerését követően meghatározott feltételekkel - sportcélra, elsősorban a tulajdonszerzésig gyakorolt sporttevékenység céljára, illetve sportlétesítményként használja, hasznosítja."

(5) A Spi. tv. 9. §-ának szövege (1) bekezdésre változik és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A törvény hatálya alá tartozó repülőterek tulajdonjogának átruházása során a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 40. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

38. §[25] Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló - módosított - 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"116. § Az igazságügyi alkalmazottat - külön juttatásként - minden naptári évben az egyhavi illetménye illeti meg, amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény."

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

39. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló - módosított - 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet alapján gyógyszernek nem minősülő anyagként vagy készítményként nyilvántartásba vett termékek gyártói, illetve forgalmazói 2008. december 31-éig kérhetik készítményeik gyógyszerré vagy más termékké való átminősítését."

(2) A Gytv. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (5) bekezdés alatti termékek - amennyiben azokat nem minősítették át gyógyszerré - 2009. január 1. napjától gyógyhatásra való hivatkozással nem hozhatók forgalomba."

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

40. §[26] A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - módosított - 2001. évi XCV. törvény 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"119. § Az állomány tagja minden naptári évben 1 havi távolléti díjnak megfelelő összegű külön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó távolléti díj."

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosítása

41. § (1) A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - a 2003. évi XXVIII. és a 2003. évi XLII. törvénnyel módosított - 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az Országgyűlés a 2003. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 5 373 628,2 millió forintban, azaz ötmillió-háromszázhetvenháromezer-hatszázhuszonnyolc egész kettőtized millió forintban,

b) bevételi főösszegét 4 804 656,5 millió forintban, azaz négymillió-nyolcszáznégyezer-hatszázötvenhat egész öt-tized millió forintban,

c) hiányát 568 971,7 millió forintban, azaz ötszázhatvannyolcezer-kilencszázhetvenegy egész héttized millió forintban

állapítja meg."

(2) A Kö. tv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe."

(3) A Kö. tv. 5. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az ÁPV Rt. a privatizációs tartalék állományában elhelyezett részvénycsomagokat nyilvántartási értékükkel megegyező készpénz-ellenérték fejében áthelyezi a hozzárendelt vagyonba a 13. számú melléklet II/6. előirányzata terhére."

(4)[27]

(5)[28]

(6) A Kö. tv. 28. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a következő új j) ponttal egészül ki:

(Az Országgyűlés ...normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:)

"b) a közoktatási feladatokat ellátó, a társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás, míg a közhasznú társaságokat a normatíva 100%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg;"

"j) az oktatási miniszter a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatából - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - közoktatási megállapodást köthet azokkal az országos kisebbségi önkormányzatokkal, amelyek közoktatási intézményt tartanak fenn, továbbá azokkal az alapítványokkal, közalapítványokkal, melyek óvodát, iskolát, kollégiumot tartanak fenn;"

(7) A Kö. tv. 42. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Amennyiben a tárgyév november 30-áig, illetve a november végére eső bankszüneti napokkal értelemszerűen meghosszabbított időpontig az a) vagy a b) pontban meghatározott bevételi előirányzatok legalább 90%-ban teljesülnek, a személyi- juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani."

(8) A Kö. tv. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi

a) bevételi főösszegét 2 526 379,8 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-háromszázhetvenkilenc egész nyolctized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 803 529,7 millió forintban, azaz kettőmillió-nyolcszázháromezer-ötszázhuszonkilenc egész héttized millió forintban,

c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer-egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban állapítja meg."

(9) A Kö. tv. 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi

a) bevételi főösszegét 1024 918,5 millió forintban, azaz egymillió-huszonnégyezer-kilencszáztizennyolc egész öt-tized millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 302 068,4 millió forintban, azaz egymillió-háromszázkettőezer-hatvannyolc egész négytized millió forintban,

c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer-egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban állapítja meg."

(10) A Kö. tv. 67. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A gyógyszergyártókkal és -forgalmazókkal külön jogszabály alapján megkötött szerződések alapján teljesített befizetéseket az E. Alapnál a Kormány által meghatározott jogcímcsoporton kell nyilvántartani."

(11) A Kö. tv. a következő 126. §-sal egészül ki:

"126. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos finanszírozandó területekre az előző évek előirányzatmaradványaiból 2003. évben átcsoportosítást hajthasson végre."

(12) A Kö. tv. a következő 127. §-sal egészül ki:

"127. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alap 573,1 millió forintot utaljon át a Segítő Jobb Alapítvány részére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, munkát vállaló személyek esetében a 2002. évben teljesített társadalombiztosítási befizetéseknek és az igénybe vett ellátások kiadásainak különbözeteként a LXXII. fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére 2003. december 31-éig."

(13) A Kö. tv. a következő 128. §-sal egészül ki:

"128. § A Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 16. cím, 1. alcím) folyósításának és felhasználásának feltétele a 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése, e jelentésnek az illetékes országgyűlési bizottság általi tudomásul vétele, továbbá a Magyar Televízió Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Kuratóriuma elnökének - az országgyűlés elnökéhez eljuttatott nyilatkozata, melyben kötelezi magát az alábbiakra:

(1) A Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége felkéri az MTV Rt. elnökét, hogy

a) 2004. január 31-éig a részvénytársaság teljes személyi állományára kiterjedő humánpolitikai és munkaügyi átvilágítást végeztessen el az Rt. felügyelő bizottságának folyamatos ellenőrzésével. Az erről készült jelentését terjessze a Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége elé.

b) Az a) pont szerinti átvilágítás eredményeire építve legkésőbb 2004. március 31-éig terjesszen javaslatot a Közalapítvány Kuratóriuma elé új szervezeti és feladatelosztási rendszerre, megjelölve az elhagyható vezetői szinteket és a nélkülözhető munkaköröket.

c) Az a) -b) pontokban foglaltak figyelembevételével dolgozzon ki új szervezeti és működési szabályzatot, és a külső-belső munkavégzésre is kiterjedően korszerűsítse az összeférhetetlenségi szabályokat.

d) Készítsen középtávú megoldásokat is alkalmazó reorganizációs tervet, és ezt terjessze a Közalapítvány Kuratóriuma elé, hogy a Magyar Televízió Rt. kiadásai a reálisan számítható bevételek szintjére csökkenjenek.

e) A részvénytársaság felügyelő bizottságának javaslatára támaszkodva olyan belső elszámolási rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi a szakmai és pénzügyi folyamatok átláthatóságát, továbbá a műsorok valós költségeinek, hozzárendelhető bevételeinek meghatározását és nyilvántartását, biztosítva az egyes műsorszámok, műsorkategóriák forint és perc szerinti összehasonlíthatóságát.

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltak végrehajtásáról a Közalapítvány Kuratóriumának elnöksége szükség szerinti gyakorisággal jelentést tesz az Országgyűlésnek."

(14) A Kö. tv. 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

a) Az I. Országgyűlés fejezet kiegészül a 16. Magyar Televízió Közalapítvány támogatása cím, 1. Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére alcímmel, melynek kiadási előirányzata 6000,0 millió forint. Az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 64 836,4 millió forintra változik.

b) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 44. Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 100,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 100,0 millió forintra, 5. Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés jogcímcsoport támogatási előirányzata 56 400,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 29 330,0 millió-forintra, 26. Autópálya részvénytársaságok támogatása alcím, 2. Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 4800,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4800,0 millió forintra, 27. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram alcím, 1. Gyorsforgalmi úthálózat program jogcímcsoport támogatási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 4. Autóbusz-rekonstrukció jogcímcsoport támogatási előirányzata 500,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 500,0 millió forintra, 5. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport támogatási előirányzata 8482,6 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 8482,6 millió forintra, 6. Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből jogcímcsoport támogatási előirányzata 4371,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4371,2 millió forintra változik. A XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 335 982,5 millió forintra, támogatási előirányzata 246 357,2 millió forintra változik.

c) A XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 11. GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések cím, 2. Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások alcím, 8. Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 22 300,0 millió forintra változik. A XXI. fejezet összesen kiadási előirányzata 382 915,5 millió forintra változik.

d) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíj tartozás megtérítése jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2324,7 millió forint, és a 21. Átállási gázárkompenzáció jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 3400,0 millió forint, a 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 3. Bányajáradék alcím bevételi előirányzata 19 400,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 628 448,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 36 028,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 021 959,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 4 128 458,7 millió forintra változik.

(15) A Kö. tv. 10. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport,

3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím kiadási előirányzata 900,0 millió forintra,

4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 3813,5 millió forintra, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi hivatali szerv alcím támogatási előirányzata 21 526,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 9442,4 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 3231,2 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4426,6 millió forintra, 3. Központi kezelésű előirányzatok alcím, 10. Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata jogcímcsoport támogatási előirányzata 721,4 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 546,5 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 174,9 millió forintra, a LXXI. fejezet összesen támogatási előirányzata 24 352,1 millió forintra változik.

(16) A Kö. tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím kiegészül a 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcímcsoporttal, amelynek bevételi előirányzata 36 028,1 millió forint, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport 6. Járóbeteg szakellátás jogcím kiadási előirányzata 77 984,5 millió forintra, 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 301 200,4 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 223 644,2 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzata 34 956,7 millió forintra, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 2028,2 millió forintra változik. A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata

1 302 068,4 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 024 918,5 millió forintra változik.

(17) A Kö. tv. 13. számú melléklete helyébe az e törvény 15. számú melléklete lép.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § (1) Ez a törvény - a (2) -(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[29] E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (2) és (5) bekezdése, 8/A. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 10. §-ának (2) -(3) bekezdése, 13. §-a, 13/A. §-ának (8) bekezdése, 13/A. §-ának (11) bekezdése, 18/B. §-a (1) bekezdésének z) -zs) pontja, 21-22. §-a, 23/A. §-ának (1) -(2) bekezdése, 24. §-ának (9) bekezdése, 48. §-ának r) pontja, 100. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 124. §-a (2) bekezdésének v) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) 2004. február 1-jén lép hatályba:

a) az e törvény 28. §-ával megállapított, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a;

b) az e törvény 29. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a;

c) az e törvény 30. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-a, valamint 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja;

d) az e törvény 34. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 48. §-a, 81/J. §-a, valamint 90/K. §-a;

e) az e törvény 36. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a;

f) az e törvény 38. §-ával megállapított, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a;

g) az e törvény 40. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 119. §-a.

(4) E törvény 37. §-ával megállapított, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Spi. tv.) rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az Spi. tv. 5. §-ának - az e törvény 37. §-ának (4) bekezdésével megállapított - (1) bekezdése b) pontjának repülőtérre vonatkozó rendelkezését azokra a tulajdon-átruházásokra kell alkalmazni, amelyeknél az önkormányzat és a sportszervezet az ingatlan sportcélú használatáról 2004. március 31-éig nem kötött megállapodást.

43. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének x) pontja, valamint az azt módosító 1998. évi XC. törvény 80. §-ának (48) bekezdése és az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (63) bekezdése;

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint az azt módosító 1996. évi CXXVIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének megfelelő része;

c) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 71. §-ának (2) bekezdéséből "az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására 250,0 millió forintot," szövegrész.

44. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (7) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része, 10. §-ának (9) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része és a 2000. évi XC. törvény 2. §-ának a) pontja, 15. §-a, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 1. §-a, 124. §-a (2) bekezdésének y) pontja, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 15. §-ának (1) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 36. §-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint az azt megállapító 2002. évi XIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének megfelelő része 2004. február 1-jén hatályát veszti.

45. § (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK Rt. részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht.-nak az 1 667 835 543 forint megfizetését.

(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2003. december 31-én fennálló 1 008 071 612 forint összegű konzulensi díj visszafizetését.

46. § A Nemzeti Autópálya Rt. autópályákat és elkerülő vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak, az átadás mentesül az illeték és az általános forgalmi adófizetési kötelezettség alól.

47. § A Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló-Állami Számvevőszék által készített - jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására a Kormány és a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői - határidők, felelősök megjelölésével - készítsenek feladattervet.

48. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet ne fizesse be a központi költségvetésbe:

a) az 1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása cím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 627,0 millió forint, 2000. évet érintő ellenőrzési pótlékot,

b) a 11. cím, 1. Piacrajutási támogatások alcím előirányzatával kapcsolatos, az 1998-2000. évi támogatások felhasználása után megállapított 11 779,2 millió forint ellenőrzési pótlékot,

c) a 11. cím, 3. Agrártermelés költségeit csökkentő támogatások alcím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 831,2 millió forint 1999. évi ellenőrzési pótlékot.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 100%-ban állami tulajdonú és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Agrármarketing Centrum Kht. 4731,2 millió forintot és a Concordia Közraktár Rt. 150,0 millió forintot, amelyet az 1998-2000. évre vonatkozó, a piacrajutási támogatásokkal összefüggően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata megállapított, az FVM befizetési számlájára ne fizesse be.

49. § Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által "Az informatikai beruházások célszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése a központi költségvetési szerveknél, illetve fejezeti kezelésű célelőirányzatokból finanszírozott informatikai beruházások ellenőrzése, különösen az Informatikai Kormánybiztosság (a továbbiakban: IKB) 2002. évi kifizetései jogszerűségének vizsgálata" tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként

a) a X. Miniszterelnökség fejezetét érintő 3067,6 millió forint,

b) a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetét érintő 12 963,15 millió forint központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségük alól az érintett fejezetek mentesüljenek.

50. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek és közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint közfeladatot ellátó (köz) alapítvány által fenntartott intézmények 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait. A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 3400,0 millió forint.

51. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 62. §-ának a) pontjában a "4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím," szövegrész "4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím" szövegrészre, a 69. §-ának (2) bekezdésében a "6,5 millió forint" szövegrész "7,5 millió forint" szövegrészre, a "10,0 millió forint" szövegrész " 17,0 millió forint" szövegrészre, az "1500,0 millió forint" szövegrész "4200,0 millió forint" szövegrészre, a "400,0 millió forint" szövegrész "900,0 millió forint" szövegrészre változik.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez

FunkciókódCím-számAlcím-számJog-cím-cso-port-számJogcím-számElőir.-cso-port-számKiemeli előir-számnévAlcímnévJog-cím-csop.-névJogcím-névElőir-csop.-névFEJEZET2002. évi törvényi módosílott előirányzatMillió forintban
2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatásKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
F01.a1Országgyűlés hivatali szervei9 144,812 579,5
1Működési költségvetés403,0621,1
1Személyi juttatások4 890,06 334,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 162,31644,2
3Dologi kiadások2 015,52 234,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,7
2Felhalmozási költségvetés7,0146,1
1Intézményi beruházási kiadások337,01 029,5
2Felújítás1 150,01 455,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,6
4Központi beruházási kiadások20,0
3Kölcsönök4,94,9
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
F01.a6Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások1 850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások740,0
2Munkaadókat terhelő járulékok210,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai80,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások380,0
2Felújítás440,0
1—4. cím összesen:11 404,8410,010 994,812 769,1772,112 579,5
F01.a5Közbeszerzések Tanácsa62,8124,0
1Működési költségvetés331,9722,7
1Személyi juttatások138,0263,5
2Munkaadókat terhelő járulékok45,584,2
3Dologi kiadások170,4469,4
2Felhalmozási költségvetés0,9
1Intézményi beruházási kiadások24,5
2Felújítás6,39,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások34,5
3Kölcsönök23,0
5. cím összesen:394,7331,962,8874,3723,6124,0
F08.f6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása110,0110,0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
F08.e1FIDESZ — Magyar Polgári Párt635,0741,4
F08.e2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt386,4161,0
F08.e3Magyar Szocialista Párt754,9875,7
F08.e4Szabad Demokraták Szövetsége295,0287,5
F08.e5Magyar Igazság és Élet Pártja234,0148,2
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
F08.e1Munkáspárt72,953,6
F08.e4Kereszténydemokrata Néppárt45,519,0
F08.e5Magyar Demokrata Fórum94,7205,2
F08.e6Magyar Demokrata Néppárt30,612,8
F08.e7Centrum Párt40,5
8Társadalmi önszerveződések támogatása
1Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
F08.f1Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása348,1403,7
F08.f2Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása1,0
6—8. cím összesen:3 008,13 058,6
10Magyar Rádió támogatása
F08.c1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire2777,03 528,3
F08.b2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására500,0500,0
11Magyar Televízió támogatása
F08.C1Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire5 347,76 260,3
12Duna Televízió támogatása
F08.c1Duna Televízió műsorterjesztési költségeire1 182,31 068,1
13Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
F08.c1Magyar Televízió saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére4 960,04 960,0
F08.c14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása1 322,21 322,2
10—14. cím összesen:16089,217638,9
1. fejezet összesen:30896,8741,911057,634 340,91495,712 703,5
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
F01.a1Köztársasági Elnöki Hivatal371,1[597,2
1Működési költségvetés15,4
1Személyi juttatások159,0298,6
2Munkaadókat terhelő járulékok50,361,5
3Dologi kiadások139,8173,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,00,1
2Felhalmozási költségvetés14,9
1Intézményi beruházási kiadások41,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,0
3Kölcsönök4,01,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
F01.a1Állami kitüntetések119,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások102,0
3Dologi kiadások17,0
II. fejezet összesen:490,1490,1578,931,3597,2
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
F01.a1Alkotmánybíróság812,21 101,0
1Működési költségvetés7,3
1Személyi juttatások423,0555,9
2Munkaadókat terhelő járulékok135,4184,5
3Dologi kiadások222,2208,9
2Felhalmozási költségvetés16,478,6
1Intézményi beruházási kiadások38,018,8
2Felújítás10,030,3
4Központi beruházási kiadások177,2
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.a1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai120,012,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások69,9
4Központi beruházási kiadások120,0
III. fejezet összesen:948,616,4932,21 245,585,91113,7
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
F01.a1Országgyűlési Biztos Hivatala623,1745,6
1Működési költségvetés6,3
1Személyi juttatások374,4474,7
2Munkaadókat terhelő járulékok120,8158,3
3Dologi kiadások108,6171,7
2Felhalmozási költségvetés39,5
1Intézményi beruházási kiadások19,3141,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
3Kölcsönök2,02,0
IV. fejezet összesen:623,1623,1987,847,8745,6
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
F01.a .1Állami Számvevőszék3491,14 677,3
1Működési költségvetés4,954,2
1Személyi juttatások2 007,22 886,5
2Munkaadókat terhelő járulékok619,6941,9
3Dologi kiadások473,1549,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások187,027,1
2Felhalmozási költségvetés1,053,6
1Intézményi beruházási kiadások91,2220,0
2Felújítás116,9122,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,025,9
4Központi beruházási kiadások86,2
3Kölcsönök4,54,5
F04.C2Továbbképzési és Módszertani Intézet64,5104,4
1Működési költségvetés53,64,2
1Személyi juttatások39,028,2
2Munkaadókat terhelő járulékok13,69,0
3Dologi kiadások44,017,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások6,0
2Felújítás15,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,5
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.a1Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai86,2
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások86,2
2EU-hoz való csatlakozás programja
F01.c1ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés46,046,0
1Működési költségvetés135,0
3Dologi kiadások171,013,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,019,4
F01.a3Előző évi maradvány-elszámolás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0
V. fejezet összesen:• 3 882,3794,53 687,85060,7116,54 827,7
VI. BÍRÓSÁGOK
F03.a1Bíróságok30 957,434 565,6
1Működési költségvetés3 476,83 915,7
1Személyi juttatások22 175,623 364,6
2Munkaadókat terhelő járulékok6 944,27 760,9
S3Dologi kiadások4 543,05 587,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,087,4
2Felhalmozási költségvetés12,0836,2
1Intézményi beruházási kiadások483,9498,3
2Felújítás288,5123,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások572,5
4Központi beruházási kiadások2 151,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03.a1Igazságszolgáltatás beruházásai2 068,8719,3
2Felhalmozási költségvetés880,0839,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások628,8
4Központi beruházási kiadások2 948,81 132,0
F03.a2PTK alapján történő kártérítés10,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,0
3PHARE program
F03.a1Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02)
1Működési költségvetés178,1
3Dologi kiadások178,1
F03.a3ítélőtáblák felállításának kiadásai231,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26,5
2Munkaadókat terhelő járulékok8,3
3Dologi kiadások6,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások190,0
VI. fejezet összesen:37636,54 368,833 267,742 085,05 769,635 284,9
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
F03.a1Ügyészségek13 881,415 449,3
1Működési költségvetés32,443,9
1Személyi juttatások9 225,69 765,1
2Munkaadókat terhelő járulékok2718,23 225,6
3Dologi kiadások1344,01 549,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,54,2
2Felhalmozási költségvetés906,8
1Intézményi beruházási kiadások312,5253,6
2Felújítás243,0263,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,093,1
4Központi beruházási kiadások1704,8
3Kölcsönök17,017,024,824,8
F03.b2Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet153,5178,7
1Működési költségvetés1,123,7
1Személyi juttatások101,9126,9
2Munkaadókat terhelő járulékok32,338.5
3Dologi kiadások20,426,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés3,1
1Intézményi beruházási kiadások4,7
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03.a1Igazságszolgáltatás beruházásai1 842,9987,5
2Felhalmozási költségvetés125,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások435,8
4Központi beruházási kiadások1 967,9
VIII. fejezet összesen:16053,3175,515 877,817518,51 002,316 615,5
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
F01.a1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás3 612,06 081,9
1Működési költségvetés1,1343,9
1Személyi juttatások2 142,23 757,7
2Munkaadókat terhelő járulékok673,21 177,4
3Dologi kiadások790,7883,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,480,1
3Kölcsönök4,11,53,33,2
F01.a2Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság2 268,411 350,4
1Működési költségvetés509,12 063,7
1Személyi juttatások584,5753,0
2Munkaadókat terhelő járulékok201,2251,8
3Dologi kiadások1499,62 766,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,52,6
2Felhalmozási költségvetés16,02 832,7
1Intézményi beruházási kiadások390,710 302,4
2Felújítás115,0206,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások346,6
4Központi beruházási kiadások729,5
3Kölcsönök1,00,80,8
F01.d2Magyar Közigazgatási Intézet97,6137,9
1Működési költségvetés24,0956,8
1Személyi juttatások69,1263,8
2Munkaadókat terhelő járulékok21,672,1
3Dologi kiadások26,9129,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0
2Felhalmozási költségvetés57,0
1Intézményi beruházási kiadások4,099,9
2Felújítás0,7
F01.a4Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága1606,41 742,2
1Működési költségvetés762,6150,9
1Személyi juttatások227,9131,6
2Munkaadókat terhelő járulékok78,345,4
3Dologi kiadások1 872,9196,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 256,5
2Felhalmozási költségvetés187,1
1Intézményi beruházási kiadások82,9169,6
2Felújítás106,6315,1
3Kölcsönök0,22,6
F01.a6Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal404,7435,8
1Működési költségvetés9,5
1Személyi juttatások114,0177,1
2Munkaadókat terhelő járulékok39,555,5
3Dologi kiadások104,7141,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások131,492,5
2Felhalmozási költségvetés63,1
1Intézményi beruházási kiadások15,115,8
F01.c7Határon Túli Magyarok Hivatala439,65 029,1
1Működési költségvetés0,53,7
1Személyi juttatások194,5385,2
2Munkaadókat terhelő járulékok72,8125,9
3Dologi kiadások139,8238,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 031,6
2Felhalmozási költségvetés252,0
1Intézményi beruházási kiadások33,052,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 006,9
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.a1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése435,8435,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások97,5
4Központi beruházási kiadások435,8
F12.c2Kormányzati távközlési célprogram228,1228,1
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások228,1
F01.a4Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai217,153,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások187,7
4Központi beruházási kiadások217,1
2Célelőirányzatok
F161Központilag kezelt fejezeti feladatok151,3
1Működési költségvetés92,7
3Dologi kiadások21,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások416,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások47,8
3Kölcsönök10,710,8
F01.a2Országkép építés és tájékoztatási feladatok1 745,31 730,0
1Működési költségvetés87,1
1Személyi juttatások20,0
.2Munkaadókat terhelő járulékok6,1
3Dologi kiadások1719,22 427,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások86,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,4
F08.b3Kulturális kiadványok206,3200,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások206,3629,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
F01.b4Költségvetési tájékoztató
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások379,5
F13.b5Gazdaságfejlesztési eszközprogram559,0558,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások559,0876,2
F01.a6Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők
kiadásaira294,6124,4
1Működési költségvetés0,6
1Személyi juttatások219,7
2Munkaadókat terhelő járulékok74,9
3Dologi kiadások68,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások186,6
F01.d8Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány62,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások163,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások99,0
F01d9Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása50,0
F1610Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások491,7
F13.a11PHARE HU 0010-01 Access 1999/2000
1Működési költségvetés79,8
3Dologi kiadások24,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,8
F13.a12PHARE HU 0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés25,0
1Működési költségvetés383,6
3Dologi kiadások394,7
F05.a13Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének
támogatása240,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások240,0
F01.d14Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása128,7123,1
1Működési költségvetés1,6
1Személyi juttatások13,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,8
3Dologi kiadások95,863,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,836,7
F01.a15A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása142,7
F08.f16Ünnepi rendezvények és kommunkikációs feladatok támogatása1 098,8
1Működési költségvetés56,0
3Dologi kiadások784,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások43,0
F01.a17Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok
támogatása726,0680,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások54,1
2Munkaadókat terhelő járulékok19,4
3Dologi kiadások559,1363,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások93,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,2
F13.a18Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása991,7906,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,0
2Munkaadókat terhelő járulékok40,0
3Dologi kiadások193,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások638,7459,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
F08.c19EU Kommunikációs Közalapítvány700,0
F08.d20Millenniumi vallási alap
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások563,2
F08.d21Egyházi Kulturális Alap1000,02 666,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1000,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások955,2
F08.d22Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
F01.a23Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja71,171,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások31,2
2Munkaadókat terhelő járulékok9,0
3Dologi kiadások16,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,9
F12.c30Kormányzati informatika7 580,36 235,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4 678,51 162,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások330,0590,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások616,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2571,82 422,8
F13.b41Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása91,676,2
1Működési költségvetés57,7
1Személyi juttatások9,8
2Munkaadókat terhelő járulékok3,5
3Dologi kiadások78,324,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,8
F13.a42Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása19,919,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,919,9
F01.c43Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása84,684,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások84,684,6
F01.d48Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány60,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31,0
F05.e54Állami vezetők egészségügyi ellátása47,047,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások47,047,0
F01.c56EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása93,519,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások63,518,2
F01.c57Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása89,366,9
1Működési költségvetés18,2
1Személyi juttatások9,2
2Munkaadókat terhelő járulékok3,3
3Dologi kiadások59,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások76,838,4
F04.c58Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása19,819,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,819,8
F08.f60Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása483,9470,5
1Működési költségvetés0,8
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,0
3Dologi kiadások415,944,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások452,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23,8
F06.d62Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása489,5139,7
1Működési költségvetés0,2
1Személyi juttatások250,0
2Munkaadókat terhelő járulékok90,0
3Dologi kiadások149,525,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,2
2Felhalmozási költségvetés0,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,6
F08.b63Millenáris Kht. támogatása100,0
1Működési költségvetés687,5
F01.a64A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok
koordinálására83,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások70,98,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,44,6
F01.d65Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány500,0500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0500,0
F01.d66Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete
Közalapítvány50,050,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,035,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások*15,0
F01.d67Politikatörténeti Alapítvány14,050,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,045,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
F08.f68Nagy Imre Alapítvány támogatása14,014,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,014,0
F08.f70Kisebbségi koordinációs keret241,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások241,3
F01.a71Magyarság Hírnevéért Díj6,36,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,3
F08.f72Kisebbségekért Díj6,96,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,96,9
F01.f74A Református Világszövetség európai naggyűlésének megrendezéséhez szükséges
infrastrukturális fejlesztések támogatása
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások250,0
F01.c76Új Kézfogás Közalapítvány támogatása546,0546,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások546,0546,0
F01.c77Illyés Közalapítvány támogatása1021,21021,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 021,21021,2
F08.b78Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása14,614,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,614,6
F08.f79Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret192,9192,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások192,9183,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0
F04.d80Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása250,0649,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai250,0671,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,3
F04.a81Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400,0
F08.f82Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása620,0618,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások620,0618,0
F08.f83Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása350,0348,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0348,9
F04.d84Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése1 958,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,2
2Munkaadókat terhelő járulékok6,2
3Dologi kiadások84,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 838,0
F13.a85PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program33,5
1Működési költségvetés104,6
3Dologi kiadások70,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22,0
2Felhalmozási költségvetés47,9
1Intézményi beruházási kiadások39,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,6
90Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
F13.a4Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás639,0639,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások639,0638,4
F13.a5Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai
1Működési költségvetés192,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások192,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
91Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
F13.a1B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai9,89,8
1Működési költségvetés1,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,8310,0
92PHARE CBC program
F13.a1PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások90,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások168,1
F13.a2PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai
1Működési költségvetés70,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,4
2Felhalmozási költségvetés890,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások958,5
F13.a4PHARE iroda működési költségei661,0661,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások661,0642,6
F13.a93Alföldprogram területfejlesztési feladatai
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,4
F13.a94Területi információs rendszer működtetése78,378,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,384,9
F13.a95Területrendezési célfeladat157,8157,8
1Működési költségvetés10,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások157,8134,7
2Felhalmozási költségvetés6,5
F13.a96Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)370,0
1Működési költségvetés416,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások800,4
2Felhalmozási költségvetés2,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,1
F13.a97Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)2 130,02 130,0
1Működési költségvetés6 389,0
3Dologi kiadások8 519,06,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
F13.a98Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)
1Működési költségvetés492,4
3Dologi kiadások70,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások525,1
2Felhalmozási költségvetés470,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások652,1
F13.a99Határon átnyúló CBC program (HU 01XX)1 065,01 065,0
1Működési költségvetés6 389,0
3Dologi kiadások7 454,0
F13.b8Turisztikai célelőirányzat28 053,524 324,5
1Működési költségvetés569,6
3Dologi kiadások4 500,0725,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 102,511238,3
2Felhalmozási költségvetés300,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16 451,013 220,3
3Kölcsönök47,8
9Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok
F13.a1Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai19 068,520 319,6
1Működési költségvetés200,0359,7
3Dologi kiadások687,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások392,01 297,0
2Felhalmozási költségvetés0,3
1Intézményi beruházási kiadások2,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18 876,512 477,1
3Kölcsönök48,8
F13.a2Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai
1Működési költségvetés1 162,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 253,6
2Felhalmozási költségvetés2 616,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 726,6
F1610Fejezeti tartalék385,8385,8246,2
F12.c11Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztonságához és auditálásához szükséges
részvényvásárlás és tőkeemelés370,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások370,0
12Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
F01.a1Bolgár Országos Önkormányzat24,224,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,224,1
F01.a2Görög Országos Önkormányzat23,323,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,323,2
F01.a3Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata69,769,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások69,769,5
F01.a4Németek Magyarországi Országos Önkormányzata143,2142,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások143,2142,7
F01.a5Románok Magyarországi Országos Önkormányzata36,936,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36,936,8
F01.a6Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat188,3187,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások188,3187,7
F01.a7Lengyel Országos Önkormányzat23,323,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,323,2
F01.a8Örmény Országos Önkormányzat23,323,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,323,2
F01.a9Szlovák Országos Önkormányzat70,470,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70,4-70,2
F01.a10Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat27,527,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,527,4
F01.a11Szerb Országos Önkormányzat34,234,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34,234,1
F01.a12Ruszin Országos Önkormányzat17,717,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17,717,6
F01.a13Ukrán Országos Önkormányzat17,717,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17,717,6
13Egyházak támogatása
F08.d1Egyházi közgyűjtemények támogatása479,0538,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások479,0538,7
F08.b2Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások3 000,03 000,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 000,02 657,8
F08.d3Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása62,062,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások62,062,0
F08.d4Hittanoktatás támogatása2 301,52 685,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 301,52681,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,8
F08.d5Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése4 491,04 491,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 491,04 489,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások171,1
F08.d6Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék5 635,36 921,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 635,36 921,5
F08.b7Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás50,050,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0100,0
F08.d8Kistelepülések lelkészeinek jövedelempótléka, MAZS1HISZ lezárt temetők fenntartása1 350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1346,1
1—9. cím összesen:113 530,314 292,899237,5120510,516116,7116 212,2
10Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
F01.b1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal828,41 120,2
1Működési költségvetés13,97,9
1Személyi juttatások439,4547,9
2Munkaadókat terhelő járulékok149,7182,8
3Dologi kiadások224,2224,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,8
2Felhalmozási költségvetés28,1
1Intézményi beruházási kiadások182,4
2Felújítás2,00,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,0
3Kölcsönök13,03,0
10. cím összesen:842,313,9828,41166,539,01 120,2
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F03.b1Nemzetbiztonsági Hivatal5 745,08 204,7
1Működési költségvetés87,035,3
1Személyi juttatások3 054,44 580,5
2Munkaadókat terhelő járulékok990,41 500,8
3Dologi kiadások957,81 010,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások173,6170,4
2Felhalmozási költségvetés527,6
1Intézményi beruházási kiadások520,2874,7
2Felújítás105,6109,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,4
4Központi beruházási kiadások471,3
5Lakástámogatás30,030,0
3Kölcsönök28,926,8
F03.b2Információs Hivatal5 524,07 252,6
1Működési költségvetés131,038,0
1Személyi juttatások1 779,02 964,8
2Munkaadókat terhelő járulékok572,3949,2
3Dologi kiadások2 681,82 590,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások95,693,4
2Felhalmozási költségvetés23,9
1Intézményi beruházási kiadások428,3409,8
2Felújítás78,078,0
4Központi beruházási kiadások209,4
5Lakástámogatás20,020,0
F03.b3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat11258,814 148,5
1Működési költségvetés257,0116,1
1Személyi juttatások4 422,86 363,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1421,62 036,4
3Dologi kiadások ___1 788,31 831,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások233,8228,7
2Felhalmozási költségvetés579,5
1Intézményi beruházási kiadások3 486,32 635,8
2Felújítás104,0316,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,01,1
4Központi beruházási kiadások1 007,8
5Lakástámogatás36,036,0"
3Kölcsönök3,029,629,1
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F03.b1Rend és közbiztonsági beruházások1 764,0730,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások589,2
4Központi beruházási kiadások1764,0
11. cím összesen:24 766,8475,024 291,831 176,51 376,330336,3
12Tartalékok
F161Költségvetés általános tartaléka81995,6
2Céltartalékok
F161Különféle személyi kifizetések117 919,0
F102Nemzeti Földalap támogatása5 000,0
F164Közalkalmazottak illetményemelésével összefüggő egyéb kiadások tartaléka2 500,0
14Központosított bevételek
F13.a2Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése300,0992,4
F13.b3Turisztikai hozzájárulás4 650,02 323,0
23Kormányzati rendkívüli kiadások
F12.a1Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása36 000,0
F12.a1Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai15 300,0
F12.a2Tőketartalék20700,0
F08.d5Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése6 270,06 270,0
X. fejezet összesen:388 824,019 731,7124 357,7795 123,520 847,4147 668,7
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
F01.a1Belügyminisztérium központi igazgatása4 226,48 749.0
1Működési költségvetés43,0585,8
1Személyi juttatások2 115,03 233,9
2Munkaadókat terhelő járulékok665,6976,7
3Dologi kiadások804,01 789,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások122,8222,4
2Felhalmozási költségvetés4 837,5
1Intézményi beruházási kiadások308,85 065,9
2Felújítás253,2854,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások317,0
4Központi beruházási kiadások1 546,2
F03.b2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 162,41 607,1
1Működési költségvetés1,5
1Személyi juttatások779,91 102,0
2Munkaadókat terhelő járulékok248,4371,9
3Dologi kiadások83,6114,9
2Felhalmozási költségvetés13,0
1Intézményi beruházási kiadások50,562,5'
2Felújítás0,2
F01.b3BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal273,7
1Működési költségvetés0,2
1Személyi juttatások111,3
2Munkaadókat terhelő járulékok35,6
3Dologi kiadások46,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
F13.a4Területi Főépítészi Irodák243,9334,3
1Működési költségvetés0,7
1Személyi juttatások92,4160,6
2Munkaadókat terhelő járulékok34,051,2
3Dologi kiadások101,5100,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
2Felhalmozási költségvetés3,9
1Intézményi beruházási kiadások16,020,4
F01.a2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok4761,27 745,8
1Működési költségvetés575,31 419,2
1Személyi juttatások3 100,65 602,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 035,41 826,4
3Dologi kiadások934,41 423,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,4109,1
2Felhalmozási költségvetés331,2
1Intézményi beruházási kiadások117,9326,0
2Felújítás66,875,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások249,3
4Központi beruházási kiadások15,0
5Lakástámogatás12,0
3Kölcsönök19,219,2
F06.g4BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal2 154,34 069,5
1Működési költségvetés48,4185,0
1Személyi juttatások574,21709,6
2'Munkaadókat terhelő járulékok195,4548,7
3Dologi kiadások1 057,22 043,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai166,610,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások174,9238,8
2Felhalmozási költségvetés66,0
1Intézményi beruházási kiadások31,0544,3
2Felújítás3,4296,3
4Központi beruházási kiadások33,6
3Kölcsönök2,448,4
5Rendőrség
F03.b1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei14 541,316 708,0
1Működési költségvetés2 175,1823,2
1Személyi juttatások4 998,37 481,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 633,82 486,9
3Dologi kiadások3 667,14 077,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 394,4260,7
2Felhalmozási költségvetés28,21 626,2
1Intézményi beruházási kiadások4 619,25 330,7
2Felújítás431,860,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,7
5Lakástámogatás51,3
3Kölcsönök40,739,3
F03.b2Budapesti Rendőr-főkapitányság21 181,329 004,4
1Működési költségvetés2 487,21 316,6
1Személyi juttatások13 265,018 111,9
2Munkaadókat terhelő járulékok4 454,35 943,1
3Dologi kiadások5 657,25 380,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,6
2Felhalmozási költségvetés30,0181,5
1Intézményi beruházási kiadások172,0171,9
2Felújítás150,068,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,4
4Központi beruházási kiadások650,5
5Lakástámogatás72,7
3Kölcsönök63,465,0
F03.b4Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság2 921,04 235,9
1Működési költségvetés229,9114,8
1Személyi juttatások1 934,62 783,8
2Munkaadókat terhelő járulékok650,5926,5
3Dologi kiadások478,6551,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,01,2
2Felhalmozási költségvetés11,0
1Intézményi beruházási kiadások14,241,3
2Felújítás70,035,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,8
4Központi beruházási kiadások8,6
5Lakástámogatás18,4
3Kölcsönök5,610,9
F03.b5Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság3 820,75 476,9
1Működési költségvetés220,581,4
1Személyi juttatások2518,23511,4
2Munkaadókat terhelő járulékok848,51 189,7
3Dologi kiadások627,2801,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,00,1
2Felhalmozási költségvetés7,5
1Intézményi beruházási kiadások21,344,5
2Felújítás25,023,0
4Központi beruházási kiadások20,0
5Lakástámogatás25,0
3Kölcsönök3,13,2
F03.b6Békés Megyei Rendőr-főkapitányság2 701,23 818,9
1Működési költségvetés198,941,7
1Személyi juttatások1745,82 439,0
2Munkaadókat terhelő járulékok587,5818,2
3Dologi kiadások480,7449,2
2Felhalmozási költségvetés15,7
1Intézményi beruházási kiadások16,144,9
2Felújítás70,088,8
4Központi beruházási kiadások34,6
5Lakástámogatás14,4
3Kölcsönök17,117,1
F03.b7Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság4 814,16 941,6
1Működési költségvetés281,3154,3
1Személyi juttatások3 167,84690,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1065,61 553,9
3Dologi kiadások• 801,8781,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés24,7
1Intézményi beruházási kiadások28,256,0
2Felújítás30,033,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,8
4Központi beruházási kiadások20,3
5Lakástámogatás32,8
3Kölcsönök48,545,7
F03.b8Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság2 805,04190,7
1Működési költségvetés207,872,1
1Személyi juttatások1 833,42 634,1
2Munkaadókat terhelő járulékok618,8892,5
3Dologi kiadások508,2504,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,60,1
2Felhalmozási költségvetés21,1
1Intézményi beruházási kiadások19,833,5
2Felújítás31,047,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,7
4Központi beruházási kiadások172,7
5Lakástámogatás12,3
6Lakásépítés96,6
3Kölcsönök14,517,4
F03.b9Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság2 891,05 060,1
1Működési költségvetés185,1149,0
1Személyi juttatások1 888,92762,7
2Munkaadókat terhelő járulékok633,2892,4
3Dologi kiadások464,6635,8
2Felhalmozási költségvetés113,4
1Intézményi beruházási kiadások14,487,9
2Felújítás75,0244,7
4Központi beruházási kiadások736,3
5Lakástámogatás20,4
3Kölcsönök11,024,4
F03.b10Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság2 704,53 890,9
1Működési költségvetés210,6165,9
1Személyi juttatások1 802,62 581,6
2Munkaadókat terhelő járulékok610,4864,7
3Dologi kiadások469,4521,6
2Felhalmozási költségvetés4,516,3
1Intézményi beruházási kiadások14,241,0
2Felújítás23,033,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,5
4Központi beruházási kiadások31,6
5Lakástámogatás17,8
3Kölcsönök9,89,6
F03.b11Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság3 407,45 240,6
1Működési költségvetés217,1148,1
1Személyi juttatások2 235,43 373,4
2Munkaadókat terhelő járulékok752,61081,5
3Dologi kiadások588,9610,4
2Felhalmozási költségvetés71,9
1Intézményi beruházási kiadások14,641,6
2Felújítás33,038,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,5
4Központi beruházási kiadások311,1
5Lakástámogatás17,8
3Kölcsönök23,724,2
F03.b12Heves Megyei Rendőr-főkapitányság2 049,33011,3
1Működési költségvetés116,893,0
1Személyi juttatások1 328,31 957,4
2Munkaadókat terhelő járulékok445,8665,4
3Dologi kiadások342,9344,7
2Felhalmozási költségvetés1,521,6
1Intézményi beruházási kiadások10,614,6
2Felújítás40,0124,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,5
4Központi beruházási kiadások4,0
5Lakástámogatás47,1
3Kölcsönök10,79,6
F03.b13Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság2 763,24 480.9
1Működési költségvetés189,673,8
1Személyi juttatások1 829,12 626,8
2Munkaadókat terhelő járulékok614,8889,0
3Dologi kiadások474,0570,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási költségvetés1,08,9
1Intézményi beruházási kiadások14,495,0
-2Felújítás20,091,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4Központi beruházási kiadások321,5
5Lakástámogatás14,9
3Kölcsönök16,616,6
F03.b14Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság2 146,53 072,0
1Működési költségvetés173,487,9
1Személyi juttatások1 408,42012,1
2Munkaadókat terhelő járulékok473,0684,3
3Dologi kiadások377,0407,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,50,1
2Felhalmozási költségvetés2,3
1Intézményi beruházási kiadások12,038,6
2Felújítás49,025,0
4Központi beruházási kiadások15,0
5Lakástámogatás13,5
3Kölcsönök16,411,0
F03.b15Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság1801,12 855,0
1Működési költségvetés104,350,6
1Személyi juttatások1 195,61 687,2
2Munkaadókat terhelő járulékok401,0571,2
3Dologi kiadások285,6377,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,50,1
2Felhalmozási költségvetés2,05,4
1Intézményi beruházási kiadások9,724,9
2Felújítás14,05,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,9
4Központi beruházási kiadások229,5
5Lakástámogatás8,8
3Kölcsönök13,314,0
F03.b16Pest Megyei Rendőr-főkapitányság5 790,38 208,6
1Működési költségvetés340,4204,2
1Személyi juttatások3 785,65 377,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 273,71 770,5
3Dologi kiadások988,01 089,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,55,6
2Felhalmozási költségvetés12,2
1Intézményi beruházási kiadások40,973,7
2Felújítás39,011,3
4Központi beruházási kiadások59,6
5Lakástámogatás29,0
3Kölcsönök35,632,3
F03.b17Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság2 919,64 187,2
1Működési költségvetés214,080,2
1Személyi juttatások1 882,82 673,4
2Munkaadókat terhelő járulékok633,9904,9
3Dologi kiadások562,4599,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások14,520,2
2Felújítás40,064,9
4Központi beruházási kiadások18,9
5Lakástámogatás14,9
3Kölcsönök22,718,5
F03.b18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság3 372,65 009,5
1Működési költségvetés182,2229,0
1Személyi juttatások2 195,83411,6
2Munkaadókat terhelő járulékok737,71 123,7
3Dologi kiadások575,8599,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,00,1
2Felhalmozási költségvetés6,6
1Intézményi beruházási kiadások19,528,4
2Felújítás24,072,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,9
4Központi beruházási kiadások11,9
5Lakástámogatás15,8
3Kölcsönök16,616,6
F03.b19Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság2110,13 419,3
1Működési költségvetés141,9151,8
1Személyi juttatások1 366,32 071,3
2Munkaadókat terhelő járulékok458,9688,2
3Dologi kiadások346,1395,6
2Felhalmozási költségvetés44,9
1Intézményi beruházási kiadások10,734,4
2Felújítás70,0136,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,0
4Központi beruházási kiadások307,0
5Lakástámogatás9,2
3Kölcsönök10,110,3
F03.b20Vas Megyei Rendőr-főkapitányság2126,43 007,4
1Működési költségvetés189,297,4
1Személyi juttatások1390,61 924,3
2Munkaadókat terhelő járulékok467,0640,1
3Dologi kiadások429,3442,8
2Felhalmozási költségvetés7,6
1Intézményi beruházási kiadások11,730,8
2Felújítás17,018,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,2
4Központi beruházási kiadások16,8
5Lakástámogatás15,1
3Kölcsönök8,67,9
F03.b21Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság2561,53 896,5
1Működési költségvetés198,8162,3
1Személyi juttatások1704,52 475,1
2Munkaadókat terhelő járulékok573,0827,6
3Dologi kiadások —422,2523,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,01,2
2Felhalmozási költségvetés2,9
1Intézményi beruházási kiadások13,626,4
2Felújítás43,0112,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,3
4Központi beruházási kiadások108,2
5Lakástámogatás15,4
3Kölcsönök10,818,3
F03.b22Zala Megyei Rendőr-főkapitányság2 114,43 187,8
1Működési költségvetés178,5116,0
1Személyi juttatások1 398,32 108,4
2Munkaadókat terhelő járulékok469,1712,3
3Dologi kiadások394,6397,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,2
2Felhalmozási költségvetés9,7
1Intézményi beruházási kiadások11,922,5
2Felújítás19,056,8
4Központi beruházási kiadások8,0
5Lakástámogatás12,1
3Kölcsönök26,022,6
F03.b23Készenléti Rendőrség5 616,27 140,1
1Működési költségvetés733,0580,0
1Személyi juttatások3 698,94 707,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 216,71 573,6
3Dologi kiadások1 387,01 237,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés2,04,1
1Intézményi beruházási kiadások38,676,7
2Felújítás10,063,0
5Lakástámogatás20,5
3Kölcsönök57,458,2
F03.b24Köztársasági Őrezred4 257,86 018,1
1Működési költségvetés188,1423,4
1Személyi juttatások2 886,84 150,2
2Munkaadókat terhelő járulékok937,41371,5
3Dologi kiadások569,2770,0
2Felhalmozási költségvetés0,83,5
1Intézményi beruházási kiadások33,3199,0
2Felújítás20,031,3
5Lakástámogatás39,5
3Kölcsönök22,321,0
F03.b25Híradástechnikai Szolgálat2 474,52 646,5
1Működési költségvetés283,2441,1
1Személyi juttatások352,7471,8
2Munkaadókat terhelő járulékok122,1163,2
3Dologi kiadások1 649,91 752,2
2Felhalmozási költségvetés20,044,5
1Intézményi beruházási kiadások628,0963,5
2Felújítás25,06,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,0
3Kölcsönök0,8
6Határőrség
F03.b1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei6 223,77 674,5
1Működési költségvetés51,967,3
1Személyi juttatások1 546,32 218,9
2Munkaadókat terhelő járulékok512,3689,9
3Dologi kiadások1 242,41 820,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,0499,2
2Felhalmozási költségvetés240,096,3
1Intézményi beruházási kiadások1 922,81961,9
2Felújítás1 265,8913,0
4Központi beruházási kiadások4,4
5Lakástámogatás323,0
3Kölcsönök89,085,8
F03.b2Határőrigazgatóságok24 257,130460,5
1Működési költségvetés357,3477,3
1Személyi juttatások16 234,821 095,1
2Munkaadókat terhelő járulékok5 475,36 672,7
3Dologi kiadások2 904,33 029,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés54,9
1Intézményi beruházási kiadások58,6
2Felújítás10,6
4Központi beruházási kiadások119,7
3Kölcsönök61,555,0
F03.c7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság6 029,39 179,2
1Működési költségvetés216,01 023,8
1Személyi juttatások3 302,95 002,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 068,01 647,7
3Dologi kiadások987,51 947,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,6610,3
2Felhalmozási költségvetés3,15 294,6
1Intézményi beruházási kiadások720,92 144,1
2Felújítás164,567,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 755,9
4Központi beruházási kiadások455,5
5Lakástámogatás54,6
3Kölcsönök27,633,1
F08.b10Duna Palota és Kiadó271,8173,9
1Működési költségvetés235,7235,5
1Személyi juttatások198,6150,1
2Munkaadókat terhelő járulékok69,749,9
3Dologi kiadások177,6195,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások22,529,8
2Felújítás39,130,3
4Központi beruházási kiadások5,1
F01.f11Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal21 575,226 593,7
1Működési költségvetés9 157,53 982,1
1Személyi juttatások1 497,31787,4
2Munkaadókat terhelő járulékok502,4598,9
3Dologi kiadások18 082,615 984,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 356,63 796,8
2Felhalmozási költségvetés424,1
1Intézményi beruházási kiadások .8 144,410 600,0
2Felújítás149,4369,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,8
3Kölcsönök0,1
F04.c12Rendőrtiszti Főiskola1 032,51401,1
1Működési költségvetés150,5284,9
1Személyi juttatások619,2930,4
2Munkaadókat terhelő járulékok204,2280,3
3Dologi kiadások251,3308,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,1
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Intézményi beruházási kiadások52,5108,9
2Felújítás55,883,6
5Lakástámogatás3,6
3Kölcsönök2,40,9
F05.a13BM Központi Kórház és intézményei517,8992,9
1Működési költségvetés2 958,02 750,3
1Személyi juttatások1 112,51 599,7
2Munkaadókat terhelő járulékok401,0599,1
3Dologi kiadások1 737,61 563,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,01,6
2Felhalmozási költségvetés1,060,0
1Intézményi beruházási kiadások77,658,9
2Felújítás146,18,5
4Központi beruházási kiadások30,0
3Kölcsönök0,5
14Központi Gazdasági Főigazgatóság
F03.b1Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei2 251,02 744,9
1Működési költségvetés1 268,91 760,3
1Személyi juttatások1 194,51 412,9
2Munkaadókat terhelő járulékok409,5505,7
3Dologi kiadások1 242,92 167,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5135,1
2Felhalmozási költségvetés11,31 219,9
1Intézményi beruházási kiadások52,4430,5
2Felújítás229,4860,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások43,5
5Lakástámogatás76,9
6Lakásépítés400,0705,1
3Kölcsönök26,126,1
F03.b17Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ434,5259,6
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások72,194,8
2Munkaadókat terhelő járulékok22,530,7
3Dologi kiadások120,255,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások219,7151,6
18Oktatási igazgatóság
F04.d1Oktatási Igazgatóság145,7886,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35,864,4
2Munkaadókat terhelő járulékok11,420,9
3Dologi kiadások63,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások141,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások59,643,4
2Felújítás38,91,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,3
4Központi beruházási kiadások260,1
5Lakástámogatás3,1
F04.b2Tanintézetek4 490,46 078,8
1Működési költségvetés305,1776,3
1Személyi juttatások2 315,93 271,7
2Munkaadókat terhelő járulékok767,2930,0
3Dologi kiadások1 476,92 143,2
5Egyéb működési célú támogatások,kiadások65,580,5
2Felhalmozási költségvetés21,7
1Intézményi beruházási kiadások110,0133,7
2Felújítás60,0324,5
4Központi beruházási kiadások351,0
3Kölcsönök0,21,9
F03.b3BM Nemzetközi Oktatási Központ145,6330,0
1Működési költségvetés "211,3390,4
1Személyi juttatások98,1174,8
2Munkaadókat terhelő járulékok32,857,8
3Dologi kiadások226,0411,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások19,4
2Felújítás15,0
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F01.a2Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai194,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások112,8
4Központi beruházási kiadások259,9
F03.b3Rend és közbiztonsági beruházások4 679,0105,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások475,4
4Központi beruházási kiadások4 679,0
F03.c4Tűzvédelmi beruházások200,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások70,8
4Központi beruházási kiadások200,0
F03.b5Lakáscélú beruházás818,628,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,2
5Lakástámogatás818,6
2Ágazati célfeladatok
F03.b1Gépjárműkorszerűsítési program100,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások51,2
F08.b2Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai55,03,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,035,3
F03.c3Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2Felhalmozási költségvetés1 992,32 425,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 992,31 457,6
F03.b4Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés96,012,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások96,010,2
F03.b5Vagyonvédelmi bírság
1Működési költségvetés5 140,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 140,4
F03.b6Helyszíni bírság
1Működési költségvetés3 000,0
3Dologi kiadások3 000,0
F03.c7Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása200,0200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0106,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások80,080,0
F13.b9Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok1 086,5
1Működési költségvetés36,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 497,1
F0211Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai23,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,3
3Dologi kiadások8,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3,0
F03.b15Európai integrációs feladatok2751,1202,2
1Működési költségvetés69,5
1Személyi juttatások23,4
2Munkaadókat terhelő járulékok102,0
3Dologi kiadások274,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 350,8274,4
F0216NATO Békepartnerségi Program19,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,3
3Dologi kiadások9,7
F03.b28Hivatásos állomány életbiztosítása125,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások125,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
F0229Hivatásos állomány nyugdíjaztatása9 056,09 056,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9 056,09 056,0
F0230Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés243,7386,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások243,7375,5
2Felhalmozási költségvetés35,035,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások35,035,0
F01.f52Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei200,01 320,0
1Működési költségvetés7,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,01 166,5
F03.b53ORFK D.A.D.A. Program támogatása5,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
F03.b54Energiaracionálás
3Kölcsönök25,438,0
F13.b55Fogyasztóvédelmi bírság
1Működési költségvetés51,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,3
2Felhalmozási költségvetés26,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások26,0
F03.b56Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő
többletfeladatok költségei
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások975,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1618,6
F0758Állami Támogatású Bérlakás Program5 000,020 584,9
1Működési költségvetés-20,7
3Dologi kiadások6,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások172,4
2Felhalmozási költségvetés202,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 000,07 365,4
F0759Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült
lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására)2 000,01415,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások62,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 000,0214,2
F1160Építésügyi célelőirányzatok
1Működési költségvetés220,0622,7
3Dologi kiadások0,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások220,0476,4
F0761Terület- és településrendezési célfeladat38,037,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,064,1
2Felhalmozási költségvetés
3- Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,0
3Társadalmi önszerveződések támogatása
F08.a2Rendőr és Határőr SE támogatása39,039,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,039,4
F08.f3Szakszervezetek támogatása10,010,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,0
F08.a4Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása15,015,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,015,0
F08.f5Szabadságharcosokért Alapítvány100,0100,0
1Működési költségvetés27,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0100,0
F03.b6Társadalmi segítők támogatása120,0119,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,076,8
F03.b7Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása10,010,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,0
F03.b8Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány360,0360,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások360,0360,0
F01.f9Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása126,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,1
11PHARE program
F03.b1COP'97
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások29,2
F03.b2COP'98
1Működési költségvetés26,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160,2
2Felhalmozási költségvetés13,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások55,9
F03.b3COP'99856,6352,5
1Működési költségvetés112,6
3Dologi kiadások67,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások129,6
2Felhalmozási költségvetés557,41 790,0
1Intézményi beruházási kiadások1 347,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 430,2
F03.b4COP'2000596,8836,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások56,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés917,9455,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 458,7844,3
F03.b5Katasztrófavédelem PHARE programja
1Működési költségvetés13,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,6
2Felhalmozási költségvetés618,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások667,0
F03.b6COP 2001982,8
1Működési költségvetés-147,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások147,5
F03.b7Katasztrófavédelem 2002
1Működési költségvetés93,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások93,9
13Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása
F04.b1Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása10 464,938 547,9
1Működési költségvetés20,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10464,938 568,3
F04.a2Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása3 827,97 575,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 827,97 575,4
3Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása
F06.g1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás1 548,87 747,1
1Működési költségvetés9,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 548,87 761,9
F06.g2Nappali szociális intézményi ellátás135,4747,3
1Működési költségvetés0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135,4747,5
F06.g3Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos
intézményi ellátása432,51 877,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások432,51 877,8
F06.g4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg
és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása83,2571,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások83,2571,8
F06.g5Hajléktalanok átmeneti intézményei204,9481,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások204,9481,8
F06.g6Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése366,11 305,1
1Működési költségvetés0,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások366,11 305,9
F06.g7Bölcsődei ellátás11,842,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,842,8
F03.c14Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása500,0500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0500,0
F04.d15Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása4 714,84 714,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4714,84 506,9
F1616Fejezeti tartalék173,5173,5
F06.f17"Segítsünk az árvízkárosultakon!"
1Működési költségvetés4,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,8
F06.g18Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése
1Működési költségvetés7,5
F06.g19Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,7
F1620Technikai azonosító maradvány befizetéshez
1Működési költségvetés-
3Dologi kiadások0,6
F16212001. évi egyösszegű kereset kiegészítés
1Működési költségvetés1,4
F06.g24Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása
1Működési költségvetés0,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,7 .
F04.a25Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése5 225,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 914,2
1—19. cím összesen:271 428,637 773,9233 654,7398 211,742 548,0360 783,8
23Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
F161Községek általános feladatai1 569,01 569,0
F01.a2Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz3 909,93 910,0
F01.a3Körjegyzőség működéséhez709,8713,1
F01.a5Körzeti igazgatási feladatokhoz4 067,84160,2
F13.b7Üdülőhelyi feladatokhoz925,0912,0
F06.g11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz3 570,03 592,5
F08.a12Gyermekvédelmi szakellátáshoz3 186,63 159,2
F06.g13Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz3 818,63 758,1
F06.g14Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 244,81 206,4
F06.g15Hajléktalanok átmeneti intézményeire180,4174,1
F06.g16Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi
ellátásához2 863,92 852,9
F06.g17Bölcsődei ellátáshoz784,6759,6
F06.g18Szociális intézményi módszertani feladatokhoz62,257,9
F04.a19Óvodai neveléshez42 954,542 002,9
F04.a20Iskolai oktatáshoz201 403,1195 546,0
F06.g21Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz17 033,816 834,4
F04.a22Alapfokú művészetoktatáshoz7943,08 000,3
F04.d23Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz18 153,017 329,1
F04.d24Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz22 584,821 968,5
F08.a27Települési sportfeladatokhoz1 032,91 032,9
2Központosított előirányzatok
F071Lakossági közműfejlesztés támogatása1600,02 403,9
F073Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása4 900,04 885,3
F12.d4Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása200,0200,0
F03.b5Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása95,095,0
F01.a7Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása900,0900,0
F08.a8Gyermek és ifjúsági feladatok170,0167,7
F04.a9Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához340,0340,0
F08.b10Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás630,0629,5
F08.b11Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása455,0455,0
F1612Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz2 831,11 272,6
F1613Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára120,0120,0
F01.f14Önkormányzati kincstárak támogatása500,0100,0
F1415Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása2 000,01991,3
F01.a16Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás16 183,8
F0717Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése1 926,5
F03.c18Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1 -jei módosításával összefüggő támogatás6 382,8
F03.c19Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint a veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás2 892,3
F08.b20Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása1 479,6
F0724Hűség napja emlékművel felállításának támogatása24,0
F06.g25Szociális ágazatban dolgozók pótlékemelése2 438,2
F06.b26A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítő emeléséről1 974,5
F1627Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak
átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése54 500,5
3Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
F01.a1Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása11 400,016 724,4
F01.a2Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása300,038,3
F01.a3A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása1 200,02 430,0
4A helyi önkormányzatok színházi támogatása
F08.b1Épületműködtetési hozzájárulás3 972,13 972,1
F08.b2Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás1 989,41 989,4
F08.b3Bábszínházak művészeti támogatása185,0185,0
F08.b4Színházak pályázati támogatása409,0409,0
5Normatív kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
F04.d1Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez2 324,92 302,2
F04.d2Pedagógusok szakkönyvvásárlásához2 215,72 151,0
F04.d3Tanulók tankönyvvásárlásához3 344,63 244,2
F01.a4Körzeti, térségi feladatokhoz4 705,24 705,2
F04.a5Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz780,8468,9
F08.a6Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása1 667,21 634,8
2Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása
F06.f1Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése55 633,447 831,8
F06.d2Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása14 565,69 365,6
F03.c3Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása4 000,04 000,3
F074Lakossági települési F01yékony hulladék ártalmatlanításának támogatása315,4172,0
F166Címzett- és céltámogatások58 300,064 788,5
F077Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás10 573,012 331,3
8Céljellegű decentralizált támogatás
F13.a1Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete6 300,06 143,4
F162Vis maior tartalék243,94 698,3
23. cím összesen:537 164,0620487,3
XI. fejezet összesen:808 592,637 773,9233 654,71018699,042 548,0360 783,8
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
F01.a1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása5 715,08 482,1
1Működési költségvetés594,7921,3
1Személyi juttatások2 678,34 548,1
2Munkaadókat terhelő járulékok809,91 423,4
3Dologi kiadások2 255,52 642,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások106,0269,3
2Felhalmozási költségvetés176,0257,9
1Intézményi beruházási kiadások360,0946,8
2Felújítás100,071,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások176,0
4Központi beruházási kiadások361,0
3Kölcsönök65,226,0
2Szakigazgatási intézmények
F01.b1Költségvetési Iroda1 028,41 430,2
1Működési költségvetés103,9218,2
1Személyi juttatások640,9884,3
2Munkaadókat terhelő járulékok224,2283,9
3Dologi kiadások248,2263,4
2Felhalmozási költségvetés41,4
1Intézményi beruházási kiadások19,026,4
2Felújítás6,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,5
4Központi beruházási kiadások11,4
3Kölcsönök5,45,3
F102Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények4 315,77 060,4
1Működési költségvetés11 190,412 746,0
1Személyi juttatások5 700,08 656,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 997,82 914,4
3Dologi kiadások6 162,47 649,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,954,5
6Kamatfizetések0,7
2Felhalmozási költségvetés507,1
1Intézményi beruházási kiadások1418,02 287,3
2Felújítás180,0334,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások42,0
3Kölcsönök22,522,5
F103Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények1 955,73 489,0
1Működési költségvetés4 883,24 854,3
1Személyi juttatások2 169,33 747,5
2Munkaadókat terhelő járulékok724,31 188,4
3Dologi kiadások2 823,32 730,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,023,7
2Felhalmozási költségvetés702,6
1Intézményi beruházási kiadások937,01 445,2
2Felújítás180,0175,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,0
3Kölcsönök11,811,7
F104Földművelésügyi szakigazgatási intézmények6 206,47 796,0
1Működési költségvetés1 094,7692,5
1Személyi juttatások3 017,04 797,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 005,91 538,8
3Dologi kiadások3 083,22 187,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0127,2
2Felhalmozási költségvetés63,0156,8
1Intézményi beruházási kiadások196,0233,0
2Felújítás60,0160,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,2
4Központi beruházási kiadások74,3
3Kölcsönök .5,85,8
F105Erdészeti szakigazgatási intézmények1 518,82 700,9
1Működési költségvetés956,71 041,9
1Személyi juttatások1 141,62 004,7
2Munkaadókat terhelő járulékok387,0643,5
3Dologi kiadások762,2793,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés73,3228,6
1Intézményi beruházási kiadások223,0389,2
2Felújítás35,040,6
4Központi beruházási kiadások100,0
3Kölcsönök9,68,0
F107Nemzeti Földalapkezelő Szervezet2 000,0
1Működési költségvetés372,1
1Személyi juttatások43,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,1
3Dologi kiadások53,9
2Felhalmozási költségvetés3 005,4
1Intézményi beruházási kiadások81,9
F103Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet8 363,911 906,3
1Működési költségvetés3 538,47 199,4
1Személyi juttatások5 557,79 069,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 078,63 070,5
3Dologi kiadások3 986,05 871,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,027,8
2Felhalmozási költségvetés1 116,2
1Intézményi beruházási kiadások151,02 529,2
2Felújítás108,0241,9
4Központi beruházási kiadások274,6
3Kölcsönök23,15,0
F104Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei1 532,92 914,7
1Működési költségvetés3 369,94 030,1
1Személyi juttatások1 487,92 319,6
2Munkaadókat terhelő járulékok544,9795,7
3Dologi kiadások2 625,92 854,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,1172,8
2Felhalmozási költségvetés40,0261,5
1Intézményi beruházási kiadások120,0731,1
2Felújítás120,0101,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
4Központi beruházási kiadások85,3
3Kölcsönök7,87,8
F105Agrárintervenciós központ698,7734,7
1Működési költségvetés322,9
1Személyi juttatások216,0483,0 .
2Munkaadókat terhelő járulékok66,6152,8
3Dologi kiadások281,3367,5
2Felhalmozási költségvetés137,0
1Intézményi beruházási kiadások129,3214,5
2Felújítás5,51,9
F04.b6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei3 686,16 011,5
1Működési költségvetés1 007,81 774,8
1Személyi juttatások1 660,52 800,2
2Munkaadókat terhelő járulékok584,4978,6
3Dologi kiadások1 598,42 392,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai11,616,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,065,0
2Felhalmozási költségvetés25,5548,1
1Intézményi beruházási kiadások567,01 191,5
2Felújítás256,0229,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,50,5
4Központi beruházási kiadások357,8
3Kölcsönök2,22,2
F08.b7Közművelődési intézmények540,8720,6
1Működési költségvetés93,0126,5
1Személyi juttatások194,4242,1
2Munkaadókat terhelő járulékok68,785,1
3Dologi kiadások266,7264,1
2Felhalmozási költségvetés7,1
1Intézményi beruházási kiadások54,0114,1
2Felújítás50,097,9
4Központi beruházási kiadások91,3
F108Agrárkutató intézetek2 394,04 470,2
1Működési költségvetés1 953,82 565,2
1Személyi juttatások1 932,72 201,6
2Munkaadókat terhelő járulékok653,8689,1
3Dologi kiadások1 488,22 217,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,12,5
2Felhalmozási költségvetés419,0
1Intézményi beruházási kiadások142,01 532,9
2Felújítás130,0712,5 ,
4Központi beruházási kiadások184,8
3Kölcsönök4,85,4
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
F13.b3Holtág rehabilitáció támogatása100,0100,0
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások100,0129,9
F1013Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása1 120,0454,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások405,2
4Központi beruházási kiadások1 120,0
F04.b14Középfokú oktatás beruházásai250,00,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,0
4Központi beruházási kiadások250,0
F08.b15Művelődési beruházások30,03,9
2Felhalmozási költségvetés
4Központi beruházási kiadások30,0
F1016Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,0
4Központi beruházási kiadások100,0
2Ágazati célelőirányzatok
F106Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja3 832,93 400,4
1Működési költségvetés521,9
1Személyi juttatások613,8
2Munkaadókat terhelő járulékok193,1
3Dologi kiadások1 151,981,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások96,01 588,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 778,1911,1
F027Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok44,010,5
1Működési költségvetés20,0
3Dologi kiadások34,03,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
F109Agrárkutatási feladatok támogatása536,0342,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,0
3Dologi kiadások224,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások246,0341,4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
F1012Nemzeti kataszteri program feltételrendszere535,0535,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások143,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások391,8535,0
F1013Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása18,018,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,018,0
F1014Hegyközségek állami feladatainak támogatása300,0300,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300,0300,0
15Nemzeti Földalap Program
F101MNFA törzstőke, működési támogatás800,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások750,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
F102Nemzeti Földalap Program végrehajtása2 200,0
2Felhalmozási költségvetés2 993,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 193,4
F04.d34Közoktatási támogatások
1Működési költségvetés11,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,4
F08.f35Egyéb szervezetek feladataira40,2
1Működési költségvetés11,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások86,7
F13.b42Vízügyi feladatok támogatása700,0700,0
1Működési költségvetés250,0
2Felhalmozási költségvetés700,0600,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 400,01 960,2
F1044Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01)
1Működési költségvetés7,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,3
2Felhalmozási költségvetés261,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások308,1
F1045Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02)
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások-413,3
F1046KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03)
1Működési költségvetés10,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások185,0
F1047Minőségtanusítás, élelmiszeripari szerkezetváltozás (HU 9806-04)
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások41,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások67,0
F1049Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01)70,05,9
1Működési költségvetés157,0
2Felhalmozási költségvetés626,0466,8
1Intézményi beruházási kiadások853,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások539,9
F0750Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02)123,0116,7
1Működési költségvetés317,0474,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások554,9
2Felhalmozási költségvetés1 267.0352,7
1Intézményi beruházási kiadások1 707,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások407,8
F1051Állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01)363,0252,5
1Működési költségvetés513,0260,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások340,4
2Felhalmozási költségvetés2 052,0468,9
1Intézményi beruházási kiadások2 928,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások643,0
F1054Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)592,0560,2
1Működési költségvetés336,0210,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások210,3
2Felhalmozási költségvetés1 345,0
1Intézményi beruházási kiadások2 273,0
F1057Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,5
F1658Központi beruházási maradványok rendezése
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások29,5
F1060HU 0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer
2Felhalmozási költségvetés423,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások423,9
F1061HU 0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra
kialakítása
1Működési költségvetés83,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások83,6
F1063HU 0201 -05 Juh és kecske regisztrációs rendszer
1Működési költségvetés22,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22,2
4Támogatási célelőirányzatok
1Agrárberuházások támogatása
F101Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása64 060,064 862,8
1Működési költségvetés56,2
2Felhalmozási költségvetés900,087,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások64 960,066 109,3
3Kölcsönök126,8
F102Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás6 000,05 606,9
2Felhalmozási költségvetés28,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 000,05 704,4
F103Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása1 452,01 452,0
2Felhalmozási költségvetés0,2
3• Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 452,01 447,5
2Erdészeti feladatok
F101Erdészeti közcélú feladatok4430,05 802,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 430,05 542,8
F102Erdei vasutak működtetésére110,0110,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások110,0110,0
F103Jóléti- és parkerdőfenntartásra210,0206,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások210,0262,6
F103Termőföld minőségi védelme, hasznosítása1800,02 071,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1800,02 290,0
F104Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok1 100,01 118,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1000,0993,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,099,6
F105Halgazdálkodási tevékenységek250,0202,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0248,3
F106Vadgazdálkodási tevékenységek650,0731,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások17,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások650,0838,5
F04.b9Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása360,0225,0
1Működési költségvetés7,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások360,0232,7
10Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok
F13.a3Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai5 500,04 482,2
1Működési-költségvetés0,1
3Dologi kiadások277,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások451,0
2Felhalmozási költségvetés354,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 500,05 060,3
F104Agrárlogisztika1 500,030,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 500,0
F105Állatkár-térítés1 487,02 237,0
1Működési költségvetés64,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 487,02 247,0
F1610Fejezeti tartalék330,0330,0
1—10. cím összesen:173286,637 377,3755 909,3210 994,252 528,4158 694,5
11Közvetlen termelői és piaci támogatások
F101Piacra-jutási támogatás41 297,744 626,3
F102Piacra-jutási támogatás megtérülése1417,3
F103Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás65 690,067 645,0
F104Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás360,0316,3
F105Családi vállalkozások támogatása7 992,0
11. cím összesen:107347,7120579,61417,3
12Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
F101Erdőfenntartási járulék3 100,04 341,4
F102Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság100,0230,7
2Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
F101Földvédelmi járulék1 790,02 043,4
F102Földvédelmi és talajvédelmi bírság10,028,1
3Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
F101Tenyésztési hozzájárulás1 090,01 109,9
F102Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek10,08,1
4Halgazdálkodási bevételek
F101Állami halász- és horgászjegyek díja200,0171,4
F102Halászatfejlesztési hozzájárulás20,014,9
F103Halvédelmi bírság30,015,7
5Vadgazdálkodási bevételek
F101Állami vadászjegyek díja370,0368,3
F102Hatósági eljárási díj, trófeabírálat30,070,5
F103Vadvédelmi hozzájárulás160,0230,7
F104Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás30,023,1
F105Vadvédelmi bírság60,038,7
XII. fejezet összesen:280 634,344 377,3135 909,3 3'31 573,862 640,6158 694,5
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
F01.a1Honvédelmi Minisztérium igazgatása16 920,910 274,2
1Működési költségvetés13,4
1Személyi juttatások3 576,85 929,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 054,01 807,7
3Dologi kiadások2 152,61 153,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 661,6191,8
2Felhalmozási költségvetés73,0
1Intézményi beruházási kiadások975,9209,7
2Felújítás1500,01 067,9
3Kölcsönök6,02,1
F022HM hivatalai4 092,112 843,6
1Működési költségvetés110,6
1Személyi juttatások1 861,62 271,7
2Munkaadókat terhelő járulékok510,2632,8
3Dologi kiadások1 475,81491,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások224,68 322,5
2Felhalmozási költségvetés47,5
1Intézményi beruházási kiadások19,979,4
2Felújítás10,8
3Kölcsönök7,327,9
F02. 3HM háttérintézményei34773,245 000,1
1Működési költségvetés934,4
1Személyi juttatások4 260,65 629,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 256,71 472,4
3Dologi kiadások18 666,227 282,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,264,0
2Felhalmozási költségvetés1 390,3
1Intézményi beruházási kiadások2 226,55 598,0
2Felújítás8 004,05 673,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások312,020,9
3Kölcsönök533,9493,0
2Magyar Honvédség
F021Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei114 423,293 090,8
1Működési költségvetés744,1
1Személyi juttatások20 524,922 886,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5 679,66 436,7
3Dologi kiadások47 857,242 083,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások871,5173,3
2Felhalmozási költségvetés120,4
1Intézményi beruházási kiadások32 781,718 653,5
2Felújítás6 708,38 427,5
3Kölcsönök96,287,5
F022Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai29 014,830 645,3
1Működési költségvetés89,9
1Személyi juttatások18 608,820 584,2
2Munkaadókat terhelő járulékok5 439,65 842,6
3Dologi kiadások4 916,94 263,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások43,9122,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,6
3Kölcsönök38,027,1
F023Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai17 269,720 461,6
1Működési költségvetés177,7
1Személyi juttatások11 064,514 262,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3 413,54 276,8
3Dologi kiadások2 716,03 101,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,7102,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,9
3Kölcsönök19,414,7
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F021Katonai Felderítő Hivatal9 572,611 090,9
1Működési költségvetés103,3
1Személyi juttatások4 202,55 840,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1251,11 569,5
3Dologi kiadások3 208,23 361,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,825,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások867,0607,9
2Felújítás31,041,0
3Kölcsönök35,523,4
F022Katonai Biztonsági Hivatal1 747,52 419,3
1Működési költségvetés2,2
1Személyi juttatások1 077,91 692,8
2Munkaadókat terhelő járulékok319,6496,4
3Dologi kiadások253,6282,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,47,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások90,090,0
3Kölcsönök1,30,7
F04.c4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem8 459,67 521,3
1Működési költségvetés379,7
1Személyi juttatások3 829,44 112,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 063,11 160,5
3Dologi kiadások3 012,11 999,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,022,2
2Felhalmozási költségvetés42,8
1Intézményi beruházási kiadások547,0629,2
3Kölcsönök2,00,5
F03.a5Katonai Ügyészségek675,3725,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások474,8492,6
2Munkaadókat terhelő járulékok144,7156,9
3Dologi kiadások55,558,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,32,9
3Kölcsönök0,50,1
F05.a6MH Egészségügyi intézetek953,05 431,2
1Működési költségvetés4 861,8
1Személyi juttatások419,84 681,3
2Munkaadókat terhelő járulékok131,91543,1
3Dologi kiadások400,04 639,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,345,0
2Felhalmozási költségvetés9,7
1Intézményi beruházási kiadások83,2
2Felújítás4,0
F12.c7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal204,5247,6
1Működési költségvetés