267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-e) és g)-s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. §, a 15. § és a 16. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában és 340/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a külpolitikáért felelős miniszter védelme külföldi utazására is kiterjed."

2. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint" szövegrész helyébe a "2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerint" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 8. §-a.

3. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elektronikus úton történő megfizetésre vonatkozó kötelezettség hiányában az (1) bekezdés szerinti bírságot az eljáró hatóság végleges döntésében megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetni, a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül. Az átutalási megbízás vagy készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában a "bírság" szó feltüntetése mellett a kötelezett nevére és a döntés számára kell hivatkozni."

(2) A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti bírság elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó kötelezettség az eljáró hatóság által rendszeresített elektronikus eszköz használatával vagy az eljáró hatóság által meghatározott más módon teljesíthető."

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatóság a kishatárforgalmi engedélyt a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kártyaformátumban állítja ki."

8. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"4. a 18/A. §-ban és a 78/B. §-ban

a) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet,

b) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint

c) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

a) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet,

b) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet,

c) az érintett tagállam által el nem ismert útiokmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló, 2002. február 18-i 333/2002/EK tanácsi rendelet,

d) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet,

e) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet,

f) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a vízumok, köztük az átutazó tengerészek számára kibocsátandó vízumok határon történő kiadásáról szóló, 2003. február 27-i 415/2003/EK tanácsi rendelet,

h) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) című, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

i) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

j) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) című, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

k) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) című, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

l) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

m) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

n) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

o) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

10. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 2. pontjában az "1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK" szövegrész helyébe az "1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és" szöveg lép.

6. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 117. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

a) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet,

b) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet,

c) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet,

d) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet,

e) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1561/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. január 30-i 118/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint

g) az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

12. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletében az "1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK" szövegrész helyébe az "1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és" szöveg lép.

7. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az ORFK gazdasági feladatkörében ellátja a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti központi bírságkezelő szerv feladatait."

14. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény 5. § (5) és (7) bekezdése szerinti magyar nemzeti kapcsolattartó pontként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságot jelöli ki."

15. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:)

"p) lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdés b) pontjában a rendőrség hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást."

16. § Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a " , valamint j)" szövegrész,

b) 11. § (2) bekezdés j) pontja.

8. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében az "a Központi Ellátó Szerv 13. § (2) bekezdésében meghatározott jelentése, valamint" szövegrész,

b) 13. § (2) bekezdése.

9. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Rendészeti szakvizsgára önkéntesen az a rendvédelmi igazgatási alkalmazott jelentkezhet, aki

a) rendészeti szakképzettséggel,

b) felsőfokú végzettséggel és rendészeti tárgyú szakképesítéssel, valamint

c) felsőfokú végzettséggel és

ca) közigazgatási szakvizsgával, jogi szakvizsgával, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel, továbbá

cb) legalább három év közigazgatási gyakorlattal

rendelkezik."

19. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendészeti alapvizsgára kötelezett hivatásos állományú felkészítési díját, valamint első alkalommal a vizsgadíját a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, illetve a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak esetében a továbbképzési hozzájárulás keretéből (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) kell biztosítani. A rendészeti alapvizsgára kötelezett hivatásos állományú felmerülő szállás- és utazási költségét, valamint a rendészeti szakvizsgára kötelezett hivatásos állományú felmerülő szállás- és utazási költségét az őt foglalkoztató szerv biztosítja. A rendészeti szakvizsgára kötelezett hivatásos állományú felkészítési díjának, valamint az első alkalommal a vizsgadíjának a fedezetét a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint az arra kötelezett központi szervek által teljesített normatív hozzájárulás biztosítja."

20. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

1. 1/A. §-ában az "a)-e) és g)" szövegrész helyébe az "a)-f) és h)" szöveg,

2. 3. § (3) bekezdésében az " , a kormánytisztviselő és állami tisztviselő" szövegrész helyébe az "és a kormánytisztviselő" szöveg,

3. 4. § (3) bekezdésében és 10. § (4) bekezdésében a " , kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati" szövegrész helyébe a "vagy kormányzati szolgálati" szöveg,

4. 5. § (1) bekezdésében a "meghatározott tananyag" szövegrész helyébe a "meghatározott felkészítő tananyag" szöveg,

5. 5. § (2) bekezdésében a "kiadott tananyag" szövegrész helyébe a "kiadott felkészítő tananyag" szöveg,

6. 5. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az "A tananyagot" szövegrész helyébe az "A felkészítő tananyagot" szöveg,

7. 5. § (5) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében az "a tananyaghoz" szövegrész helyébe az "a felkészítő tananyaghoz" szöveg,

8. 5. § (6) bekezdésében és 11. § (4) bekezdésében az "a tananyag" szövegrész helyébe az "a felkészítő tananyag" szöveg,

9. 9. § (7) bekezdésében a "köztisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "köztisztviselő vagy kormánytisztviselő" szöveg,

10. 11. § (2) bekezdésében az "A tananyag" szövegrész helyébe az "A felkészítő tananyag" szöveg,

11. 11. § (2a) bekezdésében a "szerinti tananyaghoz" szövegrész helyébe a "szerinti felkészítő tananyaghoz" szöveg,

12. 20. § (1) bekezdésében a "RASZB elnöke" szövegrész helyébe a "központi szerv vezetője" szöveg,

13. 23. § (4) bekezdés c) pontjában az "az állami vezető" szövegrész helyébe az "a politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár" szöveg,

14. 28. § (1a) bekezdésében a "vizsgadíját, a" szövegrész helyébe a "vizsgadíját a normatív hozzájárulás keretéből, a" szöveg,

15. 28. § (1b) bekezdésében a "vizsgadíját a" szövegrész helyébe a "vizsgadíját a normatív hozzájárulás keretéből a" szöveg, valamint

16. 2. melléklet I. pontjában, valamint II. pont II.1., II.2., II.4. és II.5. alpontjában az "A tananyag" szövegrész helyébe az "A felkészítő tananyag" szöveg

lép.

10. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

21. § A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. alcímében a "sem" szövegrész helyébe az "az egyszerűsített elszámolási módok alapján történő támogatás elszámolása esetén nem" szöveg lép.

11. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az éves kártalanításról való döntéshozatalra irányuló eljárást a kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint folytatja le.

(2) Az éves kártalanítást egy összegben, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv választása szerint bírósági letétbe helyezés útján, bírói letéti számlára történő átutalással vagy a tulajdonos részére annak fizetési számlájára történő átutalással kell megfizetni, a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül.

(3) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az éves kártalanítás bírói letéti számlára történő átutalással megvalósuló teljesítésének megtörténtét a bírói letéti számlára történő átutalás bizonylatával igazolja a kormányhivatal számára.

(4) A bírói letéti számlára történő utalás (3) bekezdés szerinti igazolását követően a kormányhivatal a honlapján, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé, amely tartalmazza

a) az eljáró hatóság megjelölését,

b) az ügy tárgyát,

c) az érintett ingatlan helyrajzi számát,

d) az éves kártalanítás bírói letéti számlára történő átutalásának napját.

(5) A kormányhivatal a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak megtörténtéről az Ákr. döntés közlésére vonatkozó általános szabályai szerint értesíti az érintett ügyfeleket."

12. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Met. 80/E. §-ában meghatározott, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges beszerzésekre terjed ki, ha a beszerzés becsült értéke a központi költségvetésről szóló törvény szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár összegét eléri."

24. § A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "A rendelet" szövegrész helyébe az "Az e rendelet" szöveg lép.

13. Az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

25. § Hatályát veszti az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet.

14. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai (a feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel) az Áht. 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. július 1-től a Főigazgatósághoz kerülnek."

(2) A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az EMET között, a társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítása vonatkozásában létrejött, 2020. június 30-ig nem teljesített lebonyolító szervi megállapodások esetében az EMET jogai és kötelezettségei tekintetében 2020. július 1-től a Főigazgatóság az EMET jogutódja."

27. § A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az 5. § (2) és (5) bekezdése 2020. június 30-án lép hatályba.

(4) A 4. § (5) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba."

15. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 26. § 2020. június 30-án lép hatályba.

29. § (1) A 3-5. § az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 7-12. § a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 267/2019. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"d) az Állami Számvevőszék Apáczai Csere János utcai és Lónyay utcai épületei,"

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"g) a Miniszterelnökségnek a Miniszterelnökséget vezető miniszter elhelyezését biztosító épülete,"

3. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő p) alponttal egészül ki:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"p) a miniszterelnök elhelyezését biztosító épület, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére