35/2020. (VI. 29.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek növényegészségügyi tárgyú jogharmonizációval összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. § (2) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja)

"zs) a Bizottság 2020/177/EU végrehajtási irányelve (2020. február 11.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról."

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ez a rendelet

a) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

2. § (1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklet B rész 3. pontjában a "/kivéve Fusarium fujikuroi fertőzöttség vizsgálata esetén 200m2*" szövegrész,

b) 4. számú melléklet C. rész II. pontjának Megjegyzése.

2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

4. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A zöldségpalántának legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet I. részében felsorolt, az adott szaporítóanyag és ültetési anyag tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

(2a) A forgalomba hozott zöldségpalántán az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet I. részében meghatározott küszöbértéket.

(2b) A zöldségpalántának vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet I. részében az adott szaporítóanyag és ültetési anyag tekintetében felsorolt károsítótól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott ültetési anyag felhasználhatóságát és minőségét.

(2c) A zöldségpalántának meg kell felelnie a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtási jogi aktusaiban az uniós zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése szerinti intézkedéseknek."

5. § (1) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 39. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"k) a Bizottság 2020/177/EU végrehajtási irányelve (2020. február 11.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról."

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet

a) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

6. § (1) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

7. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 35. § (7) bekezdésében az "a 9. számú mellékletben" szövegrész helyébe az "a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. részében" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 9. számú melléklete.

3. A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

9. § A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet] 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. február 11-i 2020/177/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja."

10. § A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendelet a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

11. § (1) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítását

12. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

(1a) A dísznövény forgalomba kerülő szaporítóanyagán az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtési rendelet IV. melléklet D. részében meghatározott vonatkozó küszöbértékeket.

(1b) A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott szaporítóanyagok felhasználhatóságát és minőségét, és nem is mutathatják ilyen károsító semmilyen jelét vagy tünetét.

(1c) A dísznövény szaporítóanyagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek."

13. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 15. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)

"g) a Bizottsági 2020/177/EU végrehajtási irányelve (2020. február 11.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról."

14. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § E rendelet

a) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

15. § Hatályát veszti a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 4. § (7) bekezdése és

b) 1. számú melléklete.

5. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

16. § A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet] 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A certifikációs rendszerben történő szaporítóanyag akkor minősíthető, ha)

"d) a szaporítóanyag - a rovarmentesen termesztett prebázis anyanövény és szaporítóanyag kivételével - megfelel az 5. melléklet szerinti, a termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelményeknek,"

17. § (1) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A prebázis anyanövény-jelöltről, majd a certifikációs rendszerben az anyanövényről, valamint annak megújításával előállított szaporítóanyagnak a létesítményekben, illetve a földterületeken az 5. melléklet követelményei szerint elvégzett vizuális ellenőrzés alapján mentesnek, a C.A.C. szaporítóanyagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2. melléklet 1. és 2. pontja szerinti károsítóktól.

(2) Károsító jelenléte vagy jelenlétének gyanúja esetében mintavétel és laboratóriumi vizsgálat útján kell meggyőződni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti szaporítóanyag prebázis, bázis és certifikált (tanúsított) szaporítási fok esetén mentes a 2. melléklet 1. és 2. pontja szerinti károsítótól.

(3) A C.A.C. szaporítóanyagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2. melléklet 1. és 2. pontja szerinti károsítótól, amelyet vizuális vizsgálattal, gyanú esetén laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni."

(2) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 15. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A szaporítóanyagra vonatkozó vizuális ellenőrzést és - gyanú esetén - mintavételt a 2. melléklet 1. és 2. pontja szerinti károsítók esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a szállító, C.A.C. szaporítási fok esetén a szállító végzi. A laboratóriumi vizsgálatot az 5. melléklet meghatározottaknak megfelelően a NÉBIH végzi. A NÉBIH a laboratóriumi vizsgálat elvégzése céljából igénybe vehet hatósági laboratóriumi hálózaton kívüli laboratóriumi szolgáltatást.

(8) A vizuális ellenőrzés során a 2. melléklet 1. és 2. pontja szerinti károsítók jelenléte vagy annak gyanúja esetén minden esetben mintát kell venni az érintett növényből laboratóriumi vizsgálat céljából."

18. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 16. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően certifikált (tanúsított) ültetési anyagok esetében nem szükséges a mintavételt és a tesztelést elvégezni."

19. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 50. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"f) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. február 11-i 2020/177/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek" (való megfelelést szolgálja.)

20. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § E rendelet a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

21. § (1) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(2) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

22. § A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a) 1. § 44. pontjában és 15. § (15) bekezdésében a "2. melléklet 3. pontjában" szövegrész helyébe a "2. melléklet 1. és 2. pontjában" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében az "a)-c) és e) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-e) pontjában" szöveg,

c) 10. alcím címében az "A talajra vonatkozó" szövegrész helyébe az "Az anyanövényre, a prebázis-, bázis-, certifikált-, valamint C.A.C. szaporítóanyagra vonatkozó, talajjal kapcsolatos" szöveg,

d) 16. § (1), (2) és (3) bekezdésében a "2. melléklet 4. pontjában" szövegrész helyébe a "2. melléklet 3. pontjában" szöveg,

e) 46. § (1) bekezdésében a "2. melléklet 3. pontjai" szövegrész helyébe a "2. melléklet 1-3. pontjai" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a) 15. § (5) és (6) bekezdése és

b) 15. § (16) bekezdésében az "(5)," szövegrész.

6. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

25. § (1) E rendelet a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. február 11-i 2020/177/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 3. [Rizs (Oryza sativa L.)] pontjában az "Egyéb követelmények" sor alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABCDEF
1.A vizsgálat tárgyaEgységSE szaporítási fokElit szaporítási fokI. szaporítási fokII. szaporítási fok
2.1. Elválasztó sáv más
fajtától és egyéb
gabonától, legalább
M2222
3.2. Gyomosság,
legfeljebb
minősítő
szám
2222
4.3. Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség,
legalább
Kultúrállapot, legalább
értékszám3333
5.4. Idegen fajta a
mintaterek átlagában,
legfeljebb
növény db00,324
6.5. Idegen kultúr- és
gyomnövények a
mintaterek átlagában,
legfeljebb vadrizs vagy
olyan növény, amely
vörös ezüsthártyájú
maggal rendelkezik
növény db0011
7.6. Vadon termő vagy
vörös magvú növények
legfeljebb
növény db-011
8.7. Vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók
vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók
által okozott tünetek
ültetésre
szánt
növények
(nemzetség
vagy faj)
9.7.1. Fonálférgek
10.7.1.1. Aphelenchoides
besseyi Christie
[APLOBE]
0000
11.7.2. Gombák
12.7.2.1. Gibberella
fujikuroi Sawada
[GIBBFU]
Gyakorlatilag
mentes
Gyakorlatilag
mentes
Gyakorlatilag
mentes
Gyakorlatilag
mentes

2. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész II. pont 1.2.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.2.3. A vetőmaggal szemben támasztott növényegészségügyi követelmények

1.2.3.1. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a vetőmag felhasználhatóságát és minőségét.

1.2.3.2. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

1.2.3.3. A vetőmagnak és a megfelelő kategóriáknak a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében meg kell felelniük a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet A. részének."

3. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet B. rész 3. pont 3.7. alpontjában foglalt, "A vetőmag előállítás ellenőrzései" című táblázat C:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
Elit szaporítási fok)
(32.)0

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet B. rész 3. pont 3.7. alpontjában foglalt, "A vetőmag előállítás ellenőrzései" című táblázat D:32 mezője helyébe a következő mező lép:

(D
I. szaporítási fok)
(32.)0

3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet C. rész II. Vetőmagvizsgálati és -minősítési határértékek pontjában a "Vetőmagvak magegészségi követelményei" című táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

2. A vetőmagoknak és a megfelelő kategóriáknak a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében meg kell felelniük a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet H. részében meghatározott követelményeknek.

3. Kender (Cannabis sativa) vetőmag esetében a Botrytis spp. károsító szervezettel fertőzött vetőmagok számának százalékos aránya maximum 5% lehet."

4. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész I. pont 2.1.1. és 2.1.2. alpontja helyébe a következő pontok lépnek:

"2.1.1. A szuperelit vetőburgonya minimális minőségi feltételei:

2.1.1.1. olyan anyanövényektől származik, amelyek mentesek a következő károsítóktól: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, burgonya gumóorsósodás viroid, burgonya levélsodró vírusa, burgonya A-vírus, burgonya M-vírus, burgonya S-vírus, burgonya X-vírus és burgonya Y-vírus;

2.1.1.2. a nem fajtatiszta fejlődésben lévő egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,01%-ot;

2.1.1.3. az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek előfordulása a szuperelit vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényeken nem haladhatja meg:

2.1.1.3.1. Feketerothadás Dickeya Samson etal. spp. [1DICKG]; Pectobaderium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] esetében a 0% küszöbértéket,

2.1.1.3.2. Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] esetében a 0% küszöbértéket,

2.1.1.3.3. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPS0] esetében a 0% küszöbértéket,

2.1.1.3.4. Vírusok által okozott mozaikos tünetek és a burgonya levélsodró vírusa [PLRV00] okozta tünetek esetében a 0,1% küszöbértéket,

2.1.1.3.5. Burgonyagumó-orsósodás viroid [PSTVD0] esetében a 0% küszöbértéket.

2.1.1.4. Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott vírusfertőzés tünetei a szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékében nem haladhatja meg a 0% küszöbértéket.

2.1.2. A 2.1.1.2., 2.1.1.3. és 2.1.1.4. pontokban foglalt követelmények teljesülését hatósági szántóföldi ellenőrzés keretében kell megállapítani. Kétség esetén a szántóföldi ellenőrzéseket a leveleken végzett hatósági ellenőrzések kiegészíthetik."

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész IV. pontja helyébe a következő pont lép:

"IV. A szuperelit vetőburgonya tételek minimális minőségi feltételei:

1. A föld és idegen anyag jelenléte nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot.

2. A rothadás - a gyűrűs rothadás és barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot.

3. A külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot.

4. A közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot.

5. A túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot.

6. A 2-5. pontokban felsorolt hibákkal érintett gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.

7. Szuperelit vetőburgonya az, amelyet a fajta fenntartójának közvetlen irányításával a fajta és a megfelelő növény-egészségügyi állapot fenntartása érdekében elfogadott szakmai gyakorlat szerint szaporítottak."

3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész V. pontja helyébe a következő pont lép:

"V. A szuperelit vetőburgonya "PBTC uniós osztály" és "PB uniós osztály" minősítéssel történő forgalomba hozatalának feltételei:

1. A "PBTC uniós osztályú" szuperelit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell megfelelnie: 1.1. a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

1.1.1. a vetőburgonya nem tartalmazhat nem fajtatiszta egyedeket vagy más fajtába tartozó egyedeket;

1.1.2. a növények előállítása - a gumókat is ideértve - mikroszaporításos módszerrel történik;

1.1.3. a növények szaporítása - a gumókat is ideértve - külső behatásoktól védett létesítményben történik, károsítóktól mentes termesztőközegben;

1.1.4. a gumók az első generáció után nem szaporíthatóak;

1.1.5. a növényeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázatok szerinti küszöbértékeknek:

AB
1.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók által okozott tünetek
A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak
a "PBTC uniós osztályú" szuperelit vetőburgonya termesztéséhez használt
fejlődésben lévő növényeken való jelenlétére vonatkozó küszöbérték
2.Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya
Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobaderium
Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]
0%
3.Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting
et al. [LIBEPS]
0%
4.Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
[PHYPSO]
0%
5.Vírusok által okozott mozaikos tünetek
és
a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll
virus) [PLRV00] okozta tünetek
0%
6.Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato
spindle tuber viroid) [PSTVDO]
0%
AB
1.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók által okozott tünetek
A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a "PBTC uniós osztályú"
szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékében való jelenlétére
vonatkozó küszöbérték
2.Vírusfertőzés tünetei0%

1.2. A vetőburgonya-tételekre vonatkozó feltételek:

1.2.1. nem lehetnek bennük rothadás által érintett vetőburgonyák;

1.2.2. nem lehetnek bennük közönséges varasodás által érintett vetőburgonyák;

1.2.3. nem lehetnek bennük kiszáradás miatt túlzottan fonnyadt vetőburgonyák;

1.2.4. nem lehetnek bennük külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült vetőburgonyák;

1.2.5. a szuperelitvetőburgonya-tételeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázat szerinti küszöbértékeknek:

AB
1.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók által okozott tünetek
A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a "PBTC uniós osztályú"
szuperelit vetőburgonya tételeiben való jelenlétére vonatkozó
küszöbérték tömegszázalékban
2.Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting
et al. [LIBEPS]
0%
3.Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0%
4.A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk
[RHIZSO] okozta burgonyahimlő
0%
5.A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.
[SPONSU] okozta poros varasodás
0%

2. A "PB uniós osztályú" szuperelit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

2.1. a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

2.1.1. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,01%-ot;

2.1.2. a növényeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázatban meghatározott küszöbértékeknek:

AB
1.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók által okozott tünetek
A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vonatkozó küszöbérték
a "PB uniós osztályú" szuperelit vetőburgonya termesztéséhez használt
fejlődésben lévő növényeken
2.Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya
Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium
Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]
0%
3.Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting
et al. [LIBEPS]
0%
4.Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
[PHYPSO]
0%
5.Vírusok által okozott mozaikos tünetek
és a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll
virus) okozta tünetek [PLRV00]
0,1%
6.Burgonyagumó orsósodás viroid (Potato
spindle tuber viroid) [PSTVDO]
0%
AB
1.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók által okozott tünetek
A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak
a"PB uniós osztályú" szuperelit vetőburgonya közvetlen
utódnemzedékében való jelenlétére vonatkozó küszöbérték
2.Vírusfertőzés tünetei0,5%

2.2. a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

2.2.1. a rothadás - a gyűrűs rothadás és a baktériumos barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

2.2.2. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

2.2.3. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot;

2.2.4. a külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

2.2.5. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot;

2.2.6. a szuperelitvetőburgonya-tételeknek meg kell felelniük a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vagy az adott uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsító által okozott tünetekre vonatkozóan az alábbi táblázat szerinti küszöbértékeknek:

AB
1.Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles
nemzárlati károsítók által okozott tünetek
A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak
a"PB uniós osztályú" szuperelit vetőburgonya tételeiben való jelenlétére
vonatkozó küszöbérték tömegszázalékban
2.Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting
et al. [LIBEPS]
0%
3.Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0%
4.A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk
[RHIZSO] okozta burgonyahimlő által felületük
10%-ánál nagyobb mértékben érintett gumók
1,0%
5.A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.
[SPONSU] okozta poros varasodás által
felületük 10%-ánál nagyobb mértékben
érintett gumók
1,0%

2.2.7. a 2.2.1-2.2.4. és a 2.2.6. alpontban meghatározott tűréshatárokon belül eső gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot."

4. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész VI. pontja helyébe a következő pont lép:

"VI. Az elit vetőburgonya minimális minőségi feltételei:

1. Az elit vetőburgonya esetében a fejlődésben lévő, nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,1%-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,25%-ot.

2. A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte az elit vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényeken nem haladhatja meg:

2.1. Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobaderium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] esetében a 1,0% küszöbértéket.

2.2. Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] esetében a 0% küszöbértéket.

2.3. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPS0] esetében a 0% küszöbértéket.

2.4. Vírusok által okozott mozaikos tünetek és a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll virus) [PLRV00] okozta tünetek a 0,8% küszöbértéket.

2.5. Burgonyagumó-orsósodás viroid [PSTVD0] esetében a 0% küszöbértéket.

3. Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek megállapított küszöbértéke 4,0% az elit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére.

4. Az elit vetőburgonya generációinak száma legfeljebb négy lehet; a szántóföldi szuperelit vetőburgonya és az elit vetőburgonya kombinált generációinak száma legfeljebb hét lehet.

5. Ha a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett vetőburgonyát az adott kategóriában megengedett legutolsó generációhoz tartozónak kell tekinteni."

5. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész VIII. pontja helyébe a következő pont lép:

"VIII. Az I. fokú vetőburgonya minimális feltételei:

1. A minősített vetőburgonya esetében a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,5%-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,5%-ot.

2. A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte a minősített vetőburgonya termesztéséhez használt fejlődésben lévő növényeken nem haladhatja meg:

2.1. Burgonya feketelábúsága (Blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobaderium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] esetében a 4,0% küszöbértéket.

2.2. Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] esetében a 0% küszöbértéket.

2.3. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPS0] esetében a 0% küszöbértéket.

2.4. Vírusok által okozott mozaikos tünetek és a burgonya levélsodró vírusa (Potato leaf roll virus) [PLRV00] okozta tünetek a 6,0% küszöbértéket.

2.5. Burgonyagumó-orsósodás viroid [PSTVD0] esetében a 0% küszöbértéket.

3. Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy vizsgálatköteles nemzárlati károsítók által okozott tünetek megállapított küszöbértéke 10,0% a minősített vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére.

4. A minősített vetőburgonya generációinak száma legfeljebb kettő lehet.

5. Ha a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett vetőburgonyát az adott kategóriában megengedett legutolsó generációhoz tartozónak kell tekinteni."

5. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek."

2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. A zöldségvetőmagon a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján -nem haladhatja meg a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet F. részében foglalt táblázatban meghatározott küszöbértéket."

6. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép: "4. A vetőmagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét. A vetőmagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek."

7. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

"1. számú melléklet a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez

A növényállományra vonatkozó követelmények

1. Azonosság, tisztaság és művelési feltételek

1.1. A növényállománynak fajtaazonosnak és fajtatisztának, valamint klónazonosnak és klóntisztának kell lennie.

1.2. Az ültetvény művelési feltételeinek és a növények fejlettségi stádiumának lehetővé kell tenniük a fajtaazonosság és a fajtatisztaság, valamint szükség esetén a klónazonosság és a klóntisztaság, továbbá a növényegészségügyi állapot megfelelő ellenőrzését.

1.3. Az egyes tételeknek az ültetvényben legalább a sortávolságnak megfelelő sávval egymástól elkülönítettnek, táblával jelöltnek (fajta, klón, alany, telepítési év, kategória, terület, tőkeszám vagy a tételszám) kell lennie. A területről fajtánként a sorok feltüntetésével vázrajzot kell készíteni, és az izolációs távolságot meg kell tartani.

1.4. A gyökeres dugványok és oltványok előállításához felhasznált szaporító alapanyagok, szőlővessző részek kizárólag eredményesen vizsgált állományokról (törzsültetvény stb.) származhatnak.

2. A valamennyi kategóriába tartozó növényi szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekre, továbbá a valamennyi kategóriába tartozó szőlőiskolákra vonatkozó egészségügyi követelmények

2.1. A törzsültetvényeknek és a szőlőiskoláknak vizuális vizsgálat alapján az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mentesnek kell lenniük a 6. és a 7. pontban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól.

2.2. A törzsültetvényeket és a szőlőiskolákat vizuális vizsgálat alapján az érintett nemzetség vagy faj tekintetében mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 7. pontban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vonatkozásában. Abban az esetben, ha kétség merül fel a 6. és a 7. pontban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétére vonatkozóan az érintett nemzetség vagy faj tekintetében, a törzsültetvényeket és a szőlőiskolákat mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni.

2.3. Az érintett törzsültetvények és dugványiskolák vizuális vizsgálatát és - klónok esetében - mintavételét és tesztelését a 8. pont szerint kell elvégezni.

2.4. A 2.2. alpontban előírt mintavételt és tesztelést az év e célra legalkalmasabb időszakában, az éghajlati viszonyoknak és a szőlő termesztési feltételeinek, valamint az adott szőlő szempontjából releváns vizsgálatköteles nemzárlati károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell elvégezni.

2.5. A mintavétel és a tesztelés céljára az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (a továbbiakban: EPPO) protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollt kell alkalmazni. Ezen eljárások hiányában a nemzeti szinten kidolgozott nemzeti eljárást kell alkalmazni és az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátani.

2.6. A prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkék mintavételénél és tesztelésénél biológiai vizsgálatot vagy más, egyenértékű, nemzetközileg elismert protokollt kell alkalmazni az indikátornövényeken a vírusok, a viroidok, a vírusszerű betegségek és a fitoplazmák jelenlétének értékelése céljából.

3. A valamennyi kategóriába tartozó növényi szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekre, továbbá a valamennyi kategóriába tartozó szőlőiskolákra vonatkozó talajkövetelmények és előállítási feltételek

3.1. A törzsültetvényekben és a szőlőiskolákban található szőlőtőke kizárólag olyan talajban vagy olyan termesztőközeget tartalmazó edényekben ültethető el, amely mentes valamennyi olyan károsítótól, amely a 7. pontban felsorolt vírusok gazdaszervezete lehet. Az ilyen károsítóktól való mentességet mintavétel és tesztelés útján kell megállapítani. A mintavételt és a tesztelést az éghajlati viszonyoknak és azon károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell elvégezni, amelyek a 7. pontban felsorolt vírusok gazdaszervezetei lehetnek.

3.2. Nem kell mintavételt és tesztelést végezni, ha a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal az ellenőrzés alapján arra a következtetésre jut, hogy a talaj mentes minden olyan károsítótól, amely a 7. pontban felsorolt vírusok gazdaszervezete lehet. Nem kell mintavételt és tesztelést végezni abban az esetben sem, ha legalább öt éve nem termesztettek szőlőt a termőföldön, és nem fér kétség ahhoz, hogy a talajban nincsenek olyan károsítók, amelyek a 7. pontban felsorolt vírusok gazdaszervezetei lehetnek.

3.3. A mintavétel és a tesztelés céljára az EPPO protokolljait vagy más, nemzetközileg elismert protokollt kell alkalmazni. Ezen eljárások hiányában a nemzeti szinten kidolgozott nemzeti eljárást kell alkalmazni és az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátani.

4. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

4.1. A törzsültetvényeket és a szőlőiskolákat olyan megfelelő feltételek mellett kell létesíteni, hogy elkerülhető legyen az olyan károsítókkal való megfertőződés veszélye, amelyek a 7. pontban felsorolt vírusok gazdaszervezetei lehetnek.

4.2. Szőlőiskolák nem létesíthetők szőlőültetvényen vagy törzsültetvényen belül. A szőlőültetvénytől vagy törzsültetvénytől való minimális távolság három méter. A szőlőiskola lelevelezésének és felszedésének legkorábbi határideje október 20. napja.

4.3. A 2. és a 3. pontban meghatározott egészségügyi és talajkövetelményeken, valamint előállítási feltételeken túl a növényi szaporítóanyagokat a 8. pontban meghatározott, a termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell előállítani a felsorolt károsítók jelenlétének korlátozása érdekében.

5. Hatósági ellenőrzések

5.1. A törzsültetvényeken és a szőlőiskolákban előállított növényi szaporítóanyagokról éves hatósági növényegészségügyi ellenőrzéseken ki kell mutatni, hogy megfelelnek a 2-4. pont követelményeinek.

5.2. Az 5.1. alpont szerinti hatósági ellenőrzéseket a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal végzi el a 8. pont szerint.

5.3. További hatósági növényegészségügyi ellenőrzést olyan vitás esetekben kell végezni, amely viták a növényi szaporítóanyag minőségi romlása nélkül eldönthetők.

6. Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 2.2. alpont értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - kétség esetén - mintavételt és tesztelést kell végezni

AB
1.A szőlő-szaporítóanyag nemzetsége vagy faja, a vetőmag
kivételével
Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók
2.Rovarok és atkák
3.Oltatlan Vitis vinifera L.Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
4.Vitis L., az oltatlan Vitis vinifera L.kivételévelViteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
5.Baktériumok
6.Vitis L.Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]
7.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
8.Vitis L.Candidatus Phytoplasma solaniQuaglino et al. [PHYPSO]

7. Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 2.2. alpont és a 8. pont értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - meghatározott esetekben - mintavételt és tesztelést kell végezni

AB
1.Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
2.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
3.Vitis L. növényi szaporítóanyag, a vetőmag
kivételével
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus)
[GFLV00]
Szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine leafroll
associated virus 1) [GLRAV1]
Szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine leafroll
associated virus 3) [GLRAV3]
4.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
5.A Vitis spp. alanyai és azok hibridjei, a Vitis
vinifera L. kivételével
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus)
[GFLV00]
Szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine leafroll
associated virus 1) [GLRAV1]
Szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine leafroll
associated virus 3) [GLRAV3]
Szőlő foltosodás vírus (Grapevine fleck virus) [GFKV00]

8. A Vitis L. törzsültetvényekre és - klónok esetében - szőlőiskolákra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos követelmények kategóriánként a 2.2. alpont szerint

8.1. Prebázis szaporítóanyag, bázis szaporítóanyag és certifikált (tanúsított) szaporítóanyag

8.1.1. Vizuális vizsgálatok

A növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak vegetációs időszakonként legalább egyszer vizuális vizsgálatokat kell végeznie a törzsültetvényekben és a szőlőiskolákban a 6.ésa 7. pontban felsorolt összes vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra vonatkozóan.

8.2. Prebázis szaporítóanyag

8.2.1. Mintavétel és tesztelés

8.2.1.1. A prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Arabis mozaikvírus, a Szőlő páfránylevelűség vírus, a Szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a Szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében. A mintavételt és a tesztelést ötéves időközönként meg kell ismételni.

8.2.1.2. Az alanyok előállítására szánt törzsültetvényeken a 8.2.1.1. alpont szerinti vírusok tekintetében egy alkalommal a Szőlő foltosodás vírus jelenlétére vonatkozó mintavételt és tesztelést is el kell végezni.

8.2.1.3. A mintavétel és a tesztelés eredményeinek az érintett törzsültetvények elfogadása előtt rendelkezésre kell állniuk.

8.3. Bázis szaporítóanyag

8.3.1. Mintavétel és tesztelés

8.3.1.1. A bázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Arabis mozaikvírus, a Szőlő páfránylevelűség vírus, a Szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a Szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében.

8.3.1.2. A mintavételt és a tesztelést a törzsültetvények hatéves korában kell elkezdeni, és azt követően hatéves időközönként meg kell ismételni.

8.3.1.3. A mintavétel és a tesztelés eredményeinek az érintett törzsültetvények elfogadása előtt rendelkezésre kell állniuk.

8.4. Certifikált (tanúsított) szaporítóanyag

8.4.1. Mintavétel és tesztelés

8.4.1.1. A certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényben található szőlőtőkék reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Arabis mozaikvírus, a Szőlő páfránylevelűség vírus, a Szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a Szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében.

8.4.1.2. A mintavételt és a tesztelést a törzsültetvények tízéves korában kell elkezdeni, és azt követően tízéves időközönként meg kell ismételni.

8.4.1.3. A mintavétel és a tesztelés eredményeinek az érintett törzsültetvények elfogadása előtt rendelkezésre kell állniuk.

8.5. Prebázis szaporítóanyag, bázis szaporítóanyag és certifikált (tanúsított) szaporítóanyag

8.5.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók szerint

8.5.1.1. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. esetén

8.5.1.1.1. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól; vagy

8.5.1.1.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy

8.5.1.1.3. a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

8.5.1.1.3.1. a prebázis szaporítóanyag és bázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét gyökerestől el kell távolítani; valamint

8.5.1.1.3.2. a certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét legalábbis kizárták a szaporításból; valamint

8.5.1.1.3.3. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében.

8.5.1.2. Xylophilus ampelinus Willems et al. esetén

8.5.1.2.1. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól; vagy

8.5.1.2.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy

8.5.1.2.3. a Xylophilus ampelinus Willems et al. jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

8.5.1.2.3.1. a prebázis szaporítóanyag, a bázis szaporítóanyag és a certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét gyökerestől el kell távolítani, és megfelelő higiéniai intézkedéseket kell hozni; valamint

8.5.1.2.3.2. a termesztési helyen a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató szőlőtőkéket a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében metszés után baktériumölő szerrel kell kezelni; valamint

8.5.1.2.3.3. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében.

8.5.1.3. Arabis mozaikvírus (Arabis mosaic virus), Szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus), Szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine Leafroll-associated Virus 1) és Szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine Leafroll-associated Virus 3) esetén

8.5.1.3.1. Az Arabis mozaikvírus, a Szőlő páfránylevelűség vírus, a Szőlő levélsodródással társult vírus 1 és a Szőlő levélsodródással társult vírus 3 jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

8.5.1.3.1.1. a prebázis szaporítóanyag és bázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkéken a szóban forgó vírusok egyikének tüneteit sem észlelték; valamint

8.5.1.3.1.2. az említett vírusok tüneteit a certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkék legfeljebb 5%-án észlelték, és ezeket a szőlőtőkéket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy

8.5.1.3.2. a prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét és a prebázis szaporítóanyagot rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben kell fenntartani a Szőlő levélsodródással társult vírus 1-től és a Szőlő levélsodródással társult vírus 3-tól való mentesség biztosítása érdekében.

8.5.1.4. Viteus vitifoliae Fitch esetén

8.5.1.4.1. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól; vagy

8.5.1.4.2. a szőlőt a Viteus vitifoliae Fitch károsítónak ellenálló alanyokra kell oltani; vagy

8.5.1.4.3.

8.5.1.4.3.1. a prebázis szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található valamennyi szőlőtőkét és az összes prebázis szaporítóanyagot rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben kell fenntartani, és a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt a Viteus vitifoliae Fitch egyetlen tünetét sem észlelték a szőlőtőkéken; valamint

8.5.1.4.3.2. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Viteus vitifoliae Fitch tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt gázzal történő fertőtlenítésnek, meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól való mentesség biztosítása érdekében.

8.6. Standard szaporítóanyag

8.6.1. Vizuális vizsgálatok

8.6.1.1. A növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak vegetációs időszakonként legalább egyszer vizuális vizsgálatokat kell végeznie a törzsültetvényekben és a szőlőiskolákban a 6. és a 7. pontban felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítóra vonatkozóan.

8.6.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító(k) szerint

8.6.2.1. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. esetén

8.6.2.1.1. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól; vagy

8.6.2.1.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy

8.6.2.1.3.

8.6.2.1.3.1. a standard szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét legalábbis kizárták a szaporításból; valamint

8.6.2.1.3.2. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében.

8.6.2.2. Xylophilus ampelinus Willems et al. esetén

8.6.2.2.1. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól; vagy

8.6.2.2.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit a szőlőtőkéken; vagy

8.6.2.2.3. a Xylophilus ampelinus Willems et al. jelenléte tekintetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

8.6.2.2.3.1. a standard szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található, a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató valamennyi szőlőtőkét gyökerestől el kell távolítani, és megfelelő higiéniai intézkedéseket kell hozni; valamint

8.6.2.2.3.2. a termesztési helyen a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutató szőlőtőkéket a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében metszés után baktériumölő szerrel kell kezelni; valamint

8.6.2.2.3.3. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Xylophilus ampelinus Willems et al. tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Xylophilus ampelinus Willems et al. károsítótól való mentesség biztosítása érdekében.

8.6.2.3. Arabis mozaikvírus (Arabis mosaic virus), Szőlő páfránylevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus), Szőlő levélsodródással társult vírus 1 (Grapevine Leafroll-associated Virus 1) és Szőlő levélsodródással társult vírus 3 (Grapevine Leafroll-associated Virus 3) esetén

8.6.2.3.1. Az összes vírus (Arabis mozaikvírus, Szőlő páfránylevelűség vírus, Szőlő levélsodródással társult vírus 1 és Szőlő levélsodródással társult vírus 3) tüneteit a standard szaporítóanyag előállítására szánt törzsültetvényekben található szőlőtőkék legfeljebb 10%-án észlelték, és ezeket a szőlőtőkéket eltávolították a szaporítás célját szolgáló állományból.

8.6.2.4. Viteus vitifoliae Fitch esetén

8.6.2.4.1. A szőlőt olyan területeken kell termeszteni, amelyek ismerten mentesek a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól; vagy

8.6.2.4.2. a szőlőt a Viteus vitifoliae Fitch károsítónak ellenálló alanyokra kell oltani; vagy

8.6.2.4.3. abban az esetben, ha a forgalmazásra szánt növényi szaporítóanyag a Viteus vitifoliae Fitch jeleit vagy tüneteit mutatja, a teljes szaporítóanyag-tételt gázzal történő fertőtlenítésnek, meleg vizes kezelésnek vagy más megfelelő kezelésnek kell alávetni az EPPO protokolljainak vagy más, nemzetközileg elismert protokolloknak megfelelően a Viteus vitifoliae Fitch károsítótól való mentesség biztosítása érdekében."

8. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Általános feltételek pontjának 5. alpontja helyébe a következő pont lép:

"5. A növényi szaporítóanyagnak gyakorlatilag mentesnek kell lennie minden olyan károsítótól, amely csökkenti a növényi szaporítóanyag felhasználhatóságát és minőségét. A növényi szaporítóanyagnak meg kell felelnie a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra és a védett zónás zárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek is."

9. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

"2. melléklet a 14/2017. (III. 23.) FM rendelethez

1. Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlététől a prebázis anyanövény, prebázis, bázis és certifikált (tanúsított) szaporítóanyagnak mentesnek, a C.A.C. ültetési anyagoknak gyakorlatilag mentesnek kell lenniük és erre vonatkozóan vizuális vizsgálatot, valamint - kétség esetén - mintavételt és tesztelést kell végezni

AB
1.Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
2.Castanea sativa Mill.1. Gombák és oospórás gombák
3.1.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
4.1.2. Mycosphaerella punctiformis Verkley & U.Braun [RAMUEN]
5.1.3. Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
6.1.4. Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
7.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
8.2.1. Gesztenye mozaik ágens (Chestnut mosaic agent)
9.Citrus L, Fortumella
Swingle, Poncirus Raf.
1. Gombák és oospórás gombák
10.1.1. Phytophthora citrophthora (R.E. Smith & E.H. Smith) Leonian
[PHYTCO]
11.1.2. Phytophthora nicotianae var. parasitka (Dastur) Waterhouse
[PHYTNP]
12.2. Rovarok és atkák
13.2.1. Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
14.2.2. Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
15.3. Fonálférgek
16.3.1. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
17.3.2. Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
18.Corylus avellana L.1. Baktériumok
19.1.1. Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
20.1.2. Xanthomonas arborkola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons,
Gross & Barss) Vauterin, Hoste,Kersters & Swings [XANTCY]
21.2. Gombák és oospórás gombák
22.2.1. Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
23.2.2. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
24.2.3. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
25.3. Rovarok és atkák
26.3.1. Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
27.Cydonia oblonga Mill. és
Pyrus L.
1. Baktériumok
28.1.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
[AGRBTU]
29.1.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
30.1.3. Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
31.2. Gombák és oospórás gombák
32.2.1. Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
33.2.2. Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
34.2.3. Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk
[GLOMCI]
35.2.4. Neofabraea alba Desmaziéres [PEZIAL]
36.2.5. Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
37.2.6. Neoneária ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman
[NECTGA]
38.2.7. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
39.2.8. Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
40.2.9. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
41.2.10.Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
42.3. Rovarok és atkák
43.3.1. Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
44.3.2. Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
45.4. Fonálférgek
46.4.1.Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
47.4.2. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
48.4.3. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
49.4.4. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
50.Ficus carica L.1. Baktériumok
51.1.1. Xanthomonas campestris pv.fici (Cavara) Dye [XANTFI]
52.2. Gombák és oospórás gombák
53.2.1. Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
54.3. Rovarok és atkák
55.3.1. Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
56.4. Fonálférgek
57.4.1. Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
58.4.2. Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
59.4.3. Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
60.4.4. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
61.4.5. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
62.4.6. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
63.5. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
64.5.1. Füge mozaik ágens (Fig mosaic agent) [FGM000]
65.Fragaria L.1. Baktériumok
66.1.1. Candidatus Phlomobacter fiagariae Zreik, Bővé & Garnier
[PHMBFR]
67.2. Gombák és oospórás gombák
68.2.1. Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
69.2.2. Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
70.2.3. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
71.2.4. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
72.3. Rovarok és atkák
73.3.1. Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
74.3.2. Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
75.4. Fonálférgek
76.4.1. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
77.4.2. Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
78.4.3. Pratylenchus vulnus Allén &Jensen [PRATVU]
79.5. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
80.5.1. Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
81.5.2. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]
82.5.3. Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis
[PHYPFG]
83.5.4. Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
84.5.5. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
85.5.6. Here virágelzöldülés fitoplazma (Cloverphyllody phytoplasma)
[PHYP03]
86.5.7. Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (Strawberry multiplier
disease phytoplasma) [PHYP75]
87.Juglans regia L.1. Baktériumok
88.1.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
[AGRBTU]
89.1.2. Xanthomonas arboricola pv. Juglandis (Pierce) Vauterin et al.
[XANTJU]
90.2. Gombák és oospórás gombák
91.2.1. Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
92.2.2. Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
93.2.3.Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman
[NECTGA]
94.2.4. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
95.3. Rovarok és atkák
96.3.1. Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
97.3.2. Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
98.3.3. Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
99.Malus Mill.1. Baktériumok
100.1.1. Agrobaáerium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
101.1.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
102.1.3. Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
103.2. Gombák és oospórás gombák
104.2.1. Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
105.2.2. Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
106.2.3. Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk
[GLOMCI]
107.2.4. Neofabraea alba Desmaziéres [PEZIAL]
108.2.5. Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
109.2.6. Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman
[NECTGA]
110.2.7. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
111.2.8. Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
112.2.9.Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
113.2.10. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
114.3. Rovarok és atkák
115.3.1. Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psyíía spp. Geoffroy
[1PSYLG]
116.4. Fonálférgek
117.4.1. Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
118.4.2. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
119.4.3. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
120.4.4. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
121.Oleaeuropaea L.1. Baktériumok
122.1.1. Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardán et al.
[PSDMSA]
123.2. Fonálférgek
124.2.1. Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
125.2.2. Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
126.2.3. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
127.2.4. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
128.3. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
129.3.1. Olajfa levélsárgulással társult vírus (Olive leaf yellowing-
associated virus) [OLYAVO]
130.3.2. Olajfa érsárgulással társult vírus (Olive vein yellowing-associated
virus) [OVYAVO]
131.3.3. Olajfa sárgafoltossággal és pusztulással társult vírus (Olive
yellow mottling and decline associated virus) [OYMDAV]
132Pistacia vera L.1. Gombák és oospórás gombák
133.1.1. Phytophthora camhivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
134.1.2. Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
135.1.3. Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
136.1.4. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
137.2. Fonálférgek
138.2.1. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
139.2.2. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
140.Prunus domestica L. és
Prunus dulcis (Miller) Webb
1. Baktériumok
141.1.1. Agrobaderium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
142.1.2. Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young,
Dye & Wilkie [PSDMMP]
143.2. Gombák és oospórás gombák
144.2.1. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
145.2.2. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
146.3. Rovarok és atkák
147.3.1. Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
148.3.2. Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
149.4. Fonálférgek
150.4.1. Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
151.4.2. Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
152.4.3. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
153.4.4. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
154.4.5. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
155.Prunus armeniaca L.1. Baktériumok
156.1.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
[AGRBTU]
157.1.2. Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young,
Dye & Wilkie [PSDMMP]
158.1.3. Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
159.1.4. Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
160.2. Gombák és oospórás gombák
161.2.1. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
162.2.2. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
163.3. Rovarok és atkák
164.3.1. Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
165.3.2. Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
166.4. Fonálférgek
167.4.1. Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
168.4.2. Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
169.4.3. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
170.4.4. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
171.4.5. Pratylenchus vulnus Allén &Jensen [PRATVU]
172.Prunus avium L. és Prunus
cerasus L.
1. Baktériumok
173.1.1. Agrobaáerium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
174.1.2. Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young,
Dye & Wilkie [PSDMMP]
175.2. Gombák és oospórás gombák
176.2.1. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
177.3. Rovarok és atkák
178.3.1. Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
179.4. Fonálférgek
180.4.1. Meloidogyne arenariaChitwood [MELGAR]
181.4.2. Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
182.4.3. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
183.4.4. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
184.4.5. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
185.Prunus persica (L.) Batsch
és Prunus salicina Lindley
1. Baktériumok
186.1.1. Agrobaáerium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
187.1.2. Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young,
Dye & Wilkie [PSDMMP]
188.1.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán)
Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
189.2. Gombák és oospórás gombák
190.2.1. Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
191.2.2. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
192.3. Rovarok és atkák
193.3.1. Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
194.3.2. Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
195.4. Fonálférgek
196.4.1. Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
197.4.2. Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
198.4.3. Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
199.4.4. Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-
Stekhoven [PRATPE]
200.4.5. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen [PRATVU]
201.Ribes L.1. Gombák és oospórás gombák
202.1.1. Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
203.1.2. Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
204.1.3. Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu
[SPHRMU]
205.2. Rovarok és atkák
206.2.1. Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
207.2.2. Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
208.2.3. Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
209.2.4. Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
210.2.5. Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
211.3. Fonálférgek
212.3.1. Aphelenchoides ritzemahosi (Schwartz) Steiner & Buhrer
[APLORI]
213.3.2. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
214.4. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
215.4.1. Az aukuba mozaik ágens (Aucuba mosaic agent) és a ribiszke
sárgaság vírus (Blackcurrant yellows agent) együttes jelenléte
216.Rubus L.1. Baktériumok
217.1.1. Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
218.1.2. Rhodococcus fasdans Tilford [CORBFA]
219.2. Gombák és oospórás gombák
220.2.1. Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
221.3. Rovarok és atkák
222.3.1. Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
223.Vaccinium L.1. Baktériumok
224.1.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
[AGRBTU]
225.2. Gombák és oospórás gombák
226.2.1. Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
227.2.2. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
228.2.3. Godronia cassandrae Peck (anamorf alak: Topospora myrtilli)
[GODRCA]

2. Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlététől a prebázis anyanövény, prebázis, bázis és certifikált szaporítóanyagnak mentesnek, a C.A.C. ültetési anyagoknak gyakorlatilag mentesnek kell lenniük, és erre vonatkozóan vizuális vizsgálatot az e rendelet 5. melléklete szerint, valamint - klónok esetében - mintavételt és tesztelést kell végezni.

AB
1.Nemzettség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
2.Citrus L., Fortunella
Swingle és Pondrus Raf.
1. Baktériumok
3.1.1. Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
4.2. Gombák és oospórás gombák
5.2.1. Plenodomustracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley
[DEUTTR]
6.3. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
7.3.1. Citrus cristawrtis ágens [CSCC00]
8.3.2. Citrus exocortis viroid [CEVD00]
9.3.3. Citrus impietratura ágens [CSI000]
10.3.4. Citrus levélfoltosság vírus (Citrus leafblotch virus) [CLBV00]
11.3.5. Citruspsorosis vírus [CPSV00]
12.3.6. Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) [CTV000]
13.3.7. Citrus tarkaság vírus(Citrus variegation virus) [CW000]
14.3.8. Komló törpülés viroid (Hop stunt viroid) [HSVD00]
15.Corylus avellana L.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
16.1.1. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
17.Cydonia oblonga Mill.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
18.1.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
virus) [ACLSV0]
19.1.2. Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
20.1.3. Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus)
[ASGV00]
21.1.4. Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
22.1.5. Körte kéregnekrózis ágens (Pear bark necrosis agent) [PRBN00]
23.1.6. Körte kéreghasadás ágens (Pear bark split agent) [PRBS00]
24.1.7. Körte terméshólyagosodás viroid (Pear blister canker viroid)
[PBCVD0]
25.1.8. Körte kéregvastagodás ágens (Pear rough bark agent) [PRRB00]
26.1.9. Birsalma sárga foltosodás ágens(Quince yellow blotch agent)
[ARW000]
27.Fragaria L.1. Baktériumok
28.1.1. Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
29.2. Gombák és oospórás gombák
30.2.1. Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
31.2.2.Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
32.2.3. Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
33.3. Fonálférgek
34.3.1. Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
35.3.2. Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
36.3.3. Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
37.3.4. Aphelenchoides ritzemahosi (Schwartz) Steiner & Buhrer
[APLORI]
38.4. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
39.4.1. Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
40.4.2. Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSVO]
41.4.3. Szamóca göndörödés vírus (Strawberry crinkle virus) [SCRV00]
42.4.4. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent
ringspot virus) [SLRSVO]
43.4.5. Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus (Strawberry mild
yellow edge virus) [SMYEVO]
44.4.6. Szamóca foltosság vírus(Strawberry mottle virus) [SMOV00]
45.4.7. Szamóca érszalagosodás vírus (Strawberry vein banding virus)
[SVBV00]
46.4.8. Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus)
[TBRV00]
47.Juglans regia L.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
48.1.1. Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
49.Malus Mill.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
50.1.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
virus) [ACLSV0]
51.1.2. Alma gyümölcsgöndörödés viroid (Apple dimple fruit viroid)
[ADFVD0]
52.1.3. Alma áglaposodás ágens (Apple fiat limb agent) [AFL000]
53.1.4. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
54.1.5. Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
55.1.6. Alma gyümölcshegesedés viroid (Apple scar skin viroid)
[ASSVD0]
56.1.7. Alma csillagszerű repedés ágens (Apple star crack agent)
[APHW00]
57.1.8. Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus)
[ASGV00]
58.1.9. Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
59.1.10. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
[PHYPMA]
60.1.11. A gyümölcs betegségei: apró termés(chat fruit) [APCF00],
zöld ráncosodás (green crinkle) [APGC00], a Ben Davis fajta
gyümölcsének egyenetlen felszíne (bumpy fruit of Ben Davis),
megvastagodott héj (rough skin) [APRSK0], csillagszerű repedés
(star crack), vörösesbarna gyűrűk (russet ring) [APLP00],
vörösesbarna szemölcsszerű foltok (russet wart)
61.Olea europaea L.1. Gombák és oospórás gombák
62.1.1. Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
63.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
64.2.1. Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
65.2.2. Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
66.2.3. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent
ringspot virus) [SLRSVO]
67.Prunus dulcis (Miller) Webb1. Baktériumok
68.1.1. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
[XANTPR]
69.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
70.2.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
virus) [ACLSV0]
71.2.2. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
72.2.3. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
[PHYPPR]
73.2.4. Szilvahimlő vírus (Plumpox virus) [PPV000]
74.2.5. Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
75.2.6. Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic
ringspot virus) [PNRSV0]
76.Prunus armeniaca L.1. Baktériumok
77.1.1. Xanthomonas arborkola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
[XANTPR]
78.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
79.2.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
vírus) [ACLSV0]
80.2.2. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
81.2.3. Kajszi látens vírus (Apricot latent virus) [ALV000]
82.2.4. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
[PHYPPR]
83.2.5. Szilvahimlő vírus (Plumpox virus) [PPV000]
84.2.6. Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
85.2.7. Prunus nekrotikusgyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic
ringspot virus) [PNRSV0]
86.Prunus avium L. és Prunus
cerasus L.
1. Baktériumok
87.1.1. Xanthomonas arborkola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
[XANTPR]
88.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
89.2.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
virus) [ACLSVO]
90.2.2. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
91.2.3. Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
92.2.4. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
[PHYPPR] Cseresznye zöld gyűrűsfoltosság vírus (Cherry green ring
mottle virus) [CGRMV0]
93.2.5. Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
94.2.6. Cseresznye levélfoltosság vírus (Cherry mottle leaf virus)
[CMLV00]
95.2.7. Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság vírus (Cherry
necrotic rusty mottle virus) [CRNRM0]
96.2.8. Cseresznye aprógyümölcsűség vírus 1 és 2 (Little cherry virus
1 and 2) [LCHV10], [LCHV20]
97.2.9. Szilvahimlő vírus (Plumpox virus) [PPV000]
98.2.10. Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
99.2.11. Prunus nekrotikusgyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic
ringspot virus) [PNRSV0]
100.2.12. Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus)
[RPRSV0]
101.2.13. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent
ringspot virus) [SLRSV0]
102.2.14. Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus)
[TBRV00]
103.Prunus domestica L.,
Prunus salicina Lindley és
a Szilvahimlő vírus iránt
fogékony más Prunus L.
fajok a Prunus L. hibridjei
esetében
1. Baktériumok
104.1.1. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
[XANTPR]
105.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
106.2.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
virus) [ACLSV0]
107.2.2. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
108.2.3. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
[PHYPPR]
109.2.4. Mirabolán látens gyűrűsfoltosság vírus (Myrobalan latent
ringspot virus) [MLRSV0]
110.2.5. Szilvahimlő vírus (Plumpox virus) [PPV000]
111.2.6. Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
112.2.7. Prunus nekrotikusgyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic
ringspot virus) [PNRSV0]
113.Prunus persica (L.) Batsch1. Baktériumok
114.1.1. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
[XANTPR]
115.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
116.2.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
vírus) [ACLSV0]
117.2.2. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
118.2.3. Kajszi látens vírus (Apricot latent virus) [ALV000]
119.2.4. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
[PHYPPR]
120.2.5. Őszibarack látens mozaik viroid (Peach latent mosaic viroid)
[PLMVD0]
121.2.6. Szilvahimlő vírus (Plumpox virus) [PPV000]
122.2.7. Szilva törpülés vírus(Prune dwarf virus) [PDV000]
123.2.8. Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic
ringspot virus) [PNRSV0]
124.2.9. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent
ringspot virus) [SLRSV0]
125.Pyrus L.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
126.1.1. Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot
virus) [ACLSVO]
127.1.2. Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
128.1.3. Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus)
[ASGV00]
129.1.4. Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
130.1.5. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
131.1.6. Körte kéregnekrózis ágens (Pear bark necrosis agent) [PRBN00]
132.1.7. Körte kéreghasadás ágens (Pear bark split agent) [PRBS00]
133.1.8. Körte terméshólyagosodás viroid (Pear blister canker viroid)
[PBCVD0]
134.1.9. Körte kéregvastagodás ágens (Pear rough bark agent) [PRRB00]
135.1.10. Birsalma sárga foltosodás ágens (Quince yellow blotch agent)
[ARW000]
136.Ribes L.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
137.1.1. Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
138.1.2. Fekete ribiszke reverziós vírus (Blackcurrant reversion virus)
[BRAV0]
139.1.3. Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) [CMV000]
140.1.4. Köszméte érszalagosodás vírus(Gooseberry vein banding
associated virus) [GOVB00]
141.1.5. Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
142.1.6. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent
ringspot virus) [SLRSV0]
143.Rubus L.1. Gombák és oospórás gombák
144.1.1. Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
145.2. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
146.2.1. Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
147.2.2. Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
148.2.3. Fekete málna nekrózis vírus (Black raspberry necrosis virus)
[BRNV00]
149.2.4. Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PFíYPRU]
150.2.5. Uborka mozaik vírus (Cucumbermosaic virus) [CMV000]
151.2.6. Málna bokros törpeség vírus (Raspberry bushy dwarf virus)
[RBDV00]
152.2.7. Málna levéltarkulás vírus (Raspberry leafmottle virus) [RLMV00]
153.2.8. Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot vírus) [RPRSV0]
154.2.9. Málna érklorózis vírus (Raspberry vein chlorosis vírus) [RVCV00]
155.2.10. Málna sárga foltosodás (Raspberry yellowspot) [RYS000]
156.2.11. Rubus sárga érhálósodás vírus (Rubus yellow net vírus)
[RYNV00]
157.2.12. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent
ringspot virus) [SLRSV0]
158.2.13. Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus)
[TBRV00]
159.Vaccinium L.1. Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
160.1.1. Áfonya mozaik járulékos vírus (Blueberry mosaic associated
ophiovirus) [BLMAV10]
161.1.2. Áfonya vörös gyűrűsfoltosság vírus (Blueberry red ringspot
virus) [BRRV00]
162.1.3. Áfonya virág- és levélszáradás vírus (Blueberry scorch virus)
[BLSCV0]
163.1.4. Áfonya átmeneti hajtás-pusztulás vírus (Blueberry shock virus)
[BLSHV0]
164.1.5. Áfonya levélelkeskenyedés vírus (Blueberry shoestring virus)
[BSSV00]
165.1.6. Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
166.1.7. Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
167.1.8. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPS0]
168.1.9. Tőzegáfonya álvirágzás fitoplazma (Cranberry falsé blossom
phytoplasma) [PHYPFB]

3. Azon károsítók jegyzéke, amelyek talajban való jelenléte esetén a 16. § rendelkezései irányadók

AB
1.Nemzettség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
2.Fragaria L.1. Fonálférgek
3.1.1. Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
4.1.2. Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
5.1.3. Longidorus macrosomaHooper [LONGMA]
6.1.4. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
7.Juglans regia L.1. Fonálférgek
8.1.1. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
9.Olea europaea L.1. Fonálférgek
10.1.1. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
11.Pistacia vera L.1. Fonálférgek
12.1.1. Xiphinema index Thorne & Allén [XIPHIN]
13.Prunus avium L. és Prunus
cerasus L.
1. Fonálférgek
14.1.1. Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
15.1.2. Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
16.1.3. Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
17.1.4. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
18.Prunus domestica L.,
Prunus persica (L.) Batsch és
Prunus salicina Lindley
1. Fonálférgek
19.1.1. Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
20.1.2. Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
21.1.3. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
22.Ribes L.1. Fonálférgek
23.1.1. Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
24.1.2. Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
25.1.3. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
26.Rubus L.1. Fonálférgek
27.1.1. Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
28.1.2. Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
29.1.3. Longidorus macrosoma Hooper[LONGMA]
30.1.4. Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

"

10. melléklet a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelethez

"5. melléklet a 14/2017. (III. 23.) FM rendelethez

Az egyes nemzetségek, fajok és minősítési kategóriák (prebázis, bázis, certifikált és C.A.C.) tekintetében elvégzendő vizuális ellenőrzésre, mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra vonatkozó követelmények

1. A növényi szaporítóanyagnak meg kell felelnie a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra és a védett zónás zárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

2. Az 1. pontban foglaltakon kívül az érintett nemzetségek, fajok és kategóriák szerinti alábbi követelményeknek is meg kell felelnie:

2.1. Castanea sativa Mill.

2.1.1. Minden kategória

2.1.1.1. Vizuális vizsgálat

2.1.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.1.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.1.1.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.1.2. Prebázis kategória

2.1.2.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.1.2.1.1. Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi a teszi az egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön előállított prebázis szaporítóanyagok tanúsításának egyes tagállamok számára történő ideiglenes engedélyezéséről és az (EU) 2017/167 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 29-i 2017/925/EU bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: 2017/925/EU bizottsági végrehajtási határozat) értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

2.1.2.1.1.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól; vagy

2.1.2.1.1.2. nem észlelték a termőhelyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta.

2.1.3. Bázis kategória

2.1.3.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.1.3.1.1. a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól; vagy

2.1.3.1.2. nem észlelték a termőhelyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta.

2.1.4. Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

2.1.4.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.1.4.1.1. a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól; vagy

2.1.4.1.2. nem észlelték a termőhelyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta; vagy

2.1.4.1.3. a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr tüneteit mutató certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító- és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították, a többi szaporító- és ültetési anyagot hetente megvizsgálták, és a termesztés helyén a szállítást megelőző legalább három hét során nem észleltek tüneteket.

2.2. Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

2.2.1. Prebázis kategória

2.2.1.1. Vizuális vizsgálat

2.2.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

2.2.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.2.1.2.1. Minden egyes prebázis anyanövényt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében.

2.2.1.2.2. Minden egyes prebázis anyanövényt három évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd hároméves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

2.2.1.2.3. Minden egyes prebázis anyanövényt hat évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd hatéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt, a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. károsítótól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, valamint abban az esetben, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.2.2. Bázis kategória

2.2.2.1. Vizuális vizsgálat

2.2.2.1.1. Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tekintetében.

2.2.2.1.2. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a 2. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley kivételével.

2.2.2.2. Mintavétel és tesztelés

2.2.2.2.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények esetében minden egyes bázis anyanövényt háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

2.2.2.2.2. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében.

2.2.2.2.3. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények esetében a bázis anyanövények reprezentatív hányadát minden évben mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében azért, hogy egy kétéves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre. Abban az esetben, ha a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) előfordulása tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik, a termesztési helyen található összes bázis anyanövényt mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni.

2.2.2.2.4. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát hatévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. kivételével.

2.2.3. Certifikált (tanúsított) kategória

2.2.3.1. Vizuális vizsgálat

2.2.3.1.1. Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tekintetében.

2.2.3.1.2. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a 2. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley kivételével.

2.2.3.2. Mintavétel és tesztelés

2.2.3.2.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények esetében a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát négyévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében azért, hogy egy nyolcéves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre.

2.2.3.2.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények esetében a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát minden évben mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében azért, hogy egy hároméves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre.

2.2.3.2.3. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt károsítók - a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) kivételével - jelenlétének gyanúja.

2.2.3.2.4. Abban az esetben, ha a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) előfordulása tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik, a termesztési helyen található összes certifikált (tanúsított) anyanövényt mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni.

2.2.4. Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

2.2.4.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.2.4.1.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok), valamint a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól; vagy

2.2.4.1.2. a rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben termesztett, bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és az anyagot a forgalmazást megelőzően véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

2.2.4.1.3. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és a forgalmazást megelőzően az anyag reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

2.2.4.1.4. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében:

2.2.4.1.4.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vagy a Spiroplasma citri Saglio et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; és

2.2.4.1.4.2. a forgalmazást megelőzően a növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében, és a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-át találták pozitívnak. Az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették. A termőhely közvetlen közelében található növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és valamennyi pozitív eredményt adó növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.2.5. C.A.C. kategória

2.2.5.1. Vizuális vizsgálat

2.2.5.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.2.5.2. Mintavétel és tesztelés

2.2.5.2.1. A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan azonosított szaporítóanyagforrásból kell előállítani, amely vizuális vizsgálat, mintavétel és tesztelés alapján mentes a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól.

2.2.5.2.2. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott, azonosított szaporítóanyag-forrás esetében az anyag reprezentatív hányadát nyolcévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

2.2.5.2.3. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, azonosított szaporítóanyag-forrás esetében az anyag reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

2.2.5.3. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.2.5.3.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok), valamint a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól; vagy

2.2.5.3.2. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és az anyagot a forgalmazást megelőzően véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

2.2.5.3.3. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, és a forgalmazást megelőzően az anyag reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

2.2.5.3.4. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében:

2.2.5.3.4.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; és

2.2.5.3.4.2. a forgalmazást megelőzően a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében, és a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-át találták pozitívnak. Az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették. A termőhely közvetlen közelében található növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és valamennyi pozitív eredményt adó növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.3. Corylus avellana L.

2.3.1. Minden kategória

2.3.1.1. Vizuális vizsgálat

2.3.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.3.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.3.1.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.4. Cydonia oblonga Mill.

2.4.1. Minden kategória

2.4.1.1. Vizuális vizsgálat

2.4.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat kell végezni az utolsó teljes vegetációs időszak alatt az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében. Az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. kivételével valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében évente egyszer kell vizuális vizsgálatokat végezni.

2.4.2. Prebázis kategória

2.4.2.1. Mintavétel és tesztelés

2.4.2.1.1. Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.4.2.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.4.2.2.1. Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi a 2017/925/EU bizottsági végrehajtási határozat értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

2.4.2.2.1.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.4.2.2.1.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.4.3. Bázis kategória

2.4.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.4.3.1.1. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.4.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.4.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.4.4.1.1. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.4.4.1.2. A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.4.5. Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

2.4.5.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.4.5.1.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.4.5.1.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.4.6. C.A.C. kategória

2.4.6.1. Mintavétel és tesztelés

2.4.6.1.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.4.6.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények:

2.4.6.2.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.4.6.2.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.5. Ficus carica L. 2.5.1. Minden kategória

2.5.1.1. Vizuális vizsgálat

2.5.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.5.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.5.1.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.6. Fragaria L.

2.6.1. Minden kategória

2.6.1.1. Vizuális vizsgálat

2.6.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente kétszer, a vegetációs időszakban kell végezni. A Fragaria L. levélzetét vizuális vizsgálatnak kell alávetni a Phytophthorafragariae C.J. Hickman jelenléte tekintetében.

2.6.1.1.2. A mikroszaporítás útján előállított, három hónapnál rövidebb ideig fenntartott növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében a vegetációs időszakban csak egy vizsgálatot szükséges végezni.

2.6.2. Prebázis kategória

2.6.2.1. Mintavétel és tesztelés

2.6.2.1.1. Minden egyes prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd vegetációs időszakonként egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.6.3. Bázis kategória

2.6.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.6.3.1.1. Ha a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca göndörödés vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a Szamóca érszalagosodás vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Málna gyűrűsfoltosság vírus, Szamóca göndörödés vírus, Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, Szamóca érszalagosodás vírus és Paradicsom fekete gyűrűs vírus.

2.6.3.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.6.3.2.1. Phytophthora fragariae C.J. Hickman esetében:

2.6.3.2.1.1. a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy

2.6.3.2.1.2. a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzeten nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették;

2.6.3.2.1.3. Xanthomonas fragariae Kennedy & King esetében:

2.6.3.2.1.4. a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy

2.6.3.2.1.5. a termesztési helyen a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.6.3.2.2. Phytophthora fragariae C.J. Hickman esetében:

2.6.3.2.2.1. a Phytophthora fragariae C.J. Hickman észlelése és a következő ültetés között egy legalább tízéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik; vagy

2.6.3.2.2.2. a termesztési helyre vonatkozó termesztési adatokat, valamint a korábban bekövetkezett, talajból történt fertőzések adatait nyilván kell tartani;

2.6.3.2.2.3. Xanthomonas fragariae Kennedy & King esetében:

2.6.3.2.2.4. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King észlelése és a következő ültetés között egy legalább egyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik;

2.6.3.2.3. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King és a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól és a vírusoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények:

2.6.3.2.3.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

2.6.3.2.3.1.1. 0,05% az Aphelenchoides besseyi esetében;

2.6.3.2.3.1.2. 0,1% a Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (multiplier disease) esetében;

2.6.3.2.3.1.3. 0,2% a következők esetében:

2.6.3.2.3.1.3.1. Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

2.6.3.2.3.1.3.2. Candidatus Phytoplasma pruni;

2.6.3.2.3.1.3.3. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

2.6.3.2.3.1.3.4. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

2.6.3.2.3.1.3.5. Verticillium dahliae Kleb;

2.6.3.2.3.1.4. 0,5% a következők esetében:

2.6.3.2.3.1.4.1. Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

2.6.3.2.3.1.4.2. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

2.6.3.2.3.1.4.3. Meloidogyne hapla Chitwood;

2.6.3.2.3.1.4.4. Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

2.6.3.2.3.2. 1% a Pratylenchus vulnus Allén & Jensen esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

2.6.3.2.3.3. ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca göndörödés vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a Szamóca érszalagosodás vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

2.6.3.2.4. A valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

2.6.3.2.4.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1%-án észleltek a 2. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.6.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.6.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.6.4.1.1. Ha a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca göndörödés vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a Szamóca érszalagosodás vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a szemrevételezés során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Málna gyűrűsfoltosság vírus, Szamóca göndörödés vírus, Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, Szamóca érszalagosodás vírus és Paradicsom fekete gyűrűs vírus.

2.6.4.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.6.4.2.1. Phytophthora fragariae C.J. Hickman esetében:

2.6.4.2.1.1. a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy

2.6.4.2.1.2. a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzeten nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették;

2.6.4.2.1.3. Xanthomonas fragariae Kennedy & King esetében:

2.6.4.2.1.4. a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy

2.6.4.2.1.5. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.6.4.2.2. Phytophihora fragariae C.J. Hickman esetében:

2.6.4.2.2.1. a Phytophthora fragariae C.J. Hickman észlelése és a következő ültetés között egy legalább tízéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik; vagy

2.6.4.2.2.2. a termesztési helyre vonatkozó termesztési adatokat, valamint a korábban bekövetkezett, talajból történt fertőzések adatait nyilván kell tartani;

2.6.4.2.2.3. Xanthomonas fragariae Kennedy & King esetében:

2.6.4.2.2.4. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King észlelése és a következő ültetés között egy legalább egyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik;

2.6.4.2.3. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King és a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól és a vírusoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények:

2.6.4.2.3.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

2.6.4.2.3.2. 0,1% a Phytonemus pallidus Banks esetében;

2.6.4.2.3.3. 0,5% a következők esetében:

2.6.4.2.3.3.1. Aphelenchoides besseyi Christie;

2.6.4.2.3.3.2. Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (multiplier disease);

2.6.4.2.3.4. 1% a következők esetében:

2.6.4.2.3.4.1. Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

2.6.4.2.3.4.2. Candidatus Phlomobacter jragariae Zreik, Bové & Garnier;

2.6.4.2.3.4.3. Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

2.6.4.2.3.4.4. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;

2.6.4.2.3.4.5. Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

2.6.4.2.3.4.6. Candidatus Phytoplasma pruni;

2.6.4.2.3.4.7. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

2.6.4.2.3.4.8. Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

2.6.4.2.3.4.9. here virágelzöldülés fitoplazma;

2.6.4.2.3.4.10. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

2.6.4.2.3.4.11. Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

2.6.4.2.3.4.12. Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

2.6.4.2.3.4.13. Pratylenchus vulnus Allén & Jensen;

2.6.4.2.3.4.14. Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

2.6.4.2.3.5. 2% a következők esetében:

2.6.4.2.3.5.1. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

2.6.4.2.3.5.2. Verticillium dahliae Kleb; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

2.6.4.2.3.6. ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca göndörödés vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a Szamóca érszalagosodás vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

2.6.4.2.4. valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

2.6.4.2.4.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a 2. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.6.5. C.A.C. kategória

2.6.5.1. Mintavétel és tesztelés

2.6.5.1.1. Ha a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca göndörödés vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a Szamóca érszalagosodás vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a szemrevételezés során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Málna gyűrűsfoltosság vírus, Szamóca göndörödés vírus, Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, Szamóca érszalagosodás vírus és Paradicsom fekete gyűrűs vírus.

2.6.5.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.6.5.2.1. Phytophthora fragariae C.J. Hickman esetében:

2.6.5.2.1.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy

2.6.5.2.1.2. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzeten nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették;

2.6.5.2.1.3. Xanthomonas fragariae Kennedy & King esetében:

2.6.5.2.1.4. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy

2.6.5.2.1.5. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították; vagy

2.6.5.2.1.6. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 5%-án észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.6.5.2.2. A vírusokra vonatkozó követelmények:

2.6.5.2.2.1. ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca göndörödés vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a Szamóca érszalagosodás vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni.

2.7. Juglans regia L.

2.7.1. Minden kategória

2.7.1.1. Vizuális vizsgálat

2.7.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.7.2. Prebázis kategória

2.7.2.1. Mintavétel és tesztelés

2.7.2.1.1. Minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd egyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.7.3. Bázis kategória

2.7.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.7.3.1.1. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

2.7.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.7.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.7.4.1.1. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

2.7.4.1.2. A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.7.5. C.A.C. kategória

2.7.5.1. Mintavétel és tesztelés

2.7.5.1.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.8. Malus Mill.

2.8.1. Minden kategória

2.8.1.1. Vizuális vizsgálat

2.8.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.8.2. Prebázis kategória

2.8.2.1. Mintavétel és tesztelés

2.8.2.1.1. Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.8.2.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.8.2.2.1. Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi a 2017/925/EU bizottsági végrehajtási határozat értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

2.8.2.2.1.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider esetében:

2.8.2.2.1.1.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.8.2.2.1.1.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.8.2.2.1.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.8.2.2.1.2.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.8.2.2.1.2.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.8.3. Bázis kategória

2.8.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.8.3.1.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.8.3.1.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.8.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.8.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.8.4.1.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.8.4.1.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.8.4.1.3. A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.8.5. Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

2.8.5.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.8.5.1.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider esetében:

2.8.5.1.1.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.8.5.1.1.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.8.5.1.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

2.8.5.1.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.8.5.1.2.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.8.5.1.2.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.8.6. C.A.C. kategória

2.8.6.1. Mintavétel és tesztelés

2.8.6.1.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.8.6.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.8.6.2.1. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider esetében:

2.8.6.2.1.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.8.6.2.1.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.8.6.2.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

2.8.6.2.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.8.6.2.2.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.8.6.2.2.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.9. Olea europaea L.

2.9.1. Minden kategória

2.9.1.1. Vizuális vizsgálat

2.9.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.9.2. Prebázis kategória

2.9.2.1. Mintavétel és tesztelés

2.9.2.1.1. Minden egyes prebázis anyanövényt tíz évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tízéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.9.3. Bázis kategória

2.9.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.9.3.1.1. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek kell alávetni oly módon, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy harmincéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

2.9.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.9.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.9.4.1.1. A vetőmagtermelésre használt anyanövények (a továbbiakban: vetőmag-anyanövények) reprezentatív hányadát mintavételnek kell alávetni oly módon, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy negyvenéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében. A vetőmag-anyanövényektől eltérő anyanövények esetében oly módon kell mintát venni az ilyen növények reprezentatív hányadából, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy harmincéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

2.9.5. C.A.C. kategória

2.9.5.1. Mintavétel és tesztelés

2.9.5.1.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.10. Pistacia vera L.

2.10.1. Minden kategória

2.10.1.1. Vizuális vizsgálat

2.10.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.10.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.10.1.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindley

2.11.1. Prebázis kategória

2.11.1.1. Vizuális vizsgálat

2.11.1.1.1. Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a Szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie [Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindley] tekintetében.

2.11.1.1.2. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a 2. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a Szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie kivételével.

2.11.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.11.1.2.1. A Prunus armeniaca L., a Prunus avium L., a Prunus cerasus L., a Prunus domestica L. és a Prunus dulcis (Miller) Webb prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak az előző vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a Szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk.

2.11.1.2.2. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. prebázis alanyainak az előző vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a Szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. prebázis alanyainak az előző öt vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk.

2.11.1.2.3. Minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd egyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica esetében minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. Minden egyes, kifejezetten beporzás céljából ültetett fát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

2.11.1.2.4. Minden egyes prebázis anyanövényt öt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd ötéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider és a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében. Minden egyes prebázis anyanövényt tíz évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tízéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben az adott fajra vonatkozóan felsorolt, a Szilva törpülés víruson, a Szilvahimlő víruson és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság víruson kívüli vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítókjelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja. A prebázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja.

2.11.1.3. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.11.1.3.1. Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi a 2017/925/EU bizottsági végrehajtási határozat értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a Szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

2.11.1.3.1.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider esetében:

2.11.1.3.1.1.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.11.1.3.1.1.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.1.3.1.1.3. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat el kell különíteni a többi gazdanövénytől. A termesztési helyen alkalmazandó elkülönítési távolságot a regionális körülmények, a növényi szaporítóanyag típusa, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítónak az érintett területen való jelenléte és az illetékes hatóságok által vizsgálat útján megállapított kapcsolódó kockázatok függvényében kell meghatározni;

2.11.1.3.1.2. Szilvahimlő vírus esetében:

2.11.1.3.1.2.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Szilvahimlő vírustól; vagy

2.11.1.3.1.2.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.1.3.1.2.3. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat el kell különíteni a többi gazdanövénytől. A termesztési helyen alkalmazandó elkülönítési távolságot a regionális körülmények, a növényi szaporítóanyag típusa, a Szilvahimlő vírusnak az érintett területen való jelenléte és a növény és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal által vizsgálat útján megállapított kapcsolódó kockázatok függvényében kell meghatározni;

2.11.1.3.1.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie esetében:

2.11.1.3.1.3.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardán) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy

2.11.1.3.1.3.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.11.1.3.1.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esetében:

2.11.1.3.1.4.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy

2.11.1.3.1.4.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.11.2. Bázis, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

2.11.2.1. Vizuális vizsgálat

2.11.2.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.11.3. Bázis kategória

2.11.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.11.3.1.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények

2.11.3.1.1.1. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát tízévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.11.3.1.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények

2.11.3.1.2.1. A nem alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tízéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre.

2.11.3.1.2.2. Az alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kell lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók A Prunus domestica L. fajhoz tartozó, alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát az előző öt vegetációs időszak során mintavételnek és tesztelésnek kellett alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kellett lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól.

11.3.1.2.3. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et dl. jelenlétének gyanúja. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tízévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítót, a Szilva törpülés vírust, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírust és a Szilvahimlő vírust; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.11.3.1.2.3.1. Virágzó anyanövények

2.11.3.1.2.3.1.1. A virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

2.11.3.1.2.3.1.2. A Prunus persica (L.) Batsch esetében a virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. A kifejezetten beporzás céljából ültetett fák reprezentatív hányadát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

2.11.3.1.2.3.2. Nem virágzó anyanövények

2.11.3.1.2.3.2.1. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, nem virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsító jelenléte tekintetében.

2.11.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.11.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.11.4.1.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények

2.11.4.1.1.1. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tizenöt éves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.11.4.1.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények

2.11.4.1.2.1. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tizenöt éves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre.

2.11.4.1.2.2. Az alanyok előállítására szánt certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kell lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. fajhoz tartozó, alanyok előállítására szánt certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát az előző öt vegetációs időszak során mintavételnek kellett alávetni és tesztelni kellett a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kellett lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól.

2.11.4.1.2.3. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítót, a Szilva törpülés vírust, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírust és a Szilvahimlő vírust; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítókjelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.11.4.1.3. Virágzó anyanövények

2.11.4.1.3.1. A virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica (L.) Batsch esetében a virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az Őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. A kifejezetten beporzás céljából ültetett fák reprezentatív hányadát és - adott esetben -a környéken található főbb beporzó fákat a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

2.11.4.1.4. Nem virágzó anyanövények

2.11.4.1.4.1. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, nem virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum, a Szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

2.11.5. Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

2.11.5.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.11.5.1.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider esetében:

2.11.5.1.1.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.11.5.1.1.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.5.1.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

2.11.5.1.2. Szilvahimlő vírus esetében

2.11.5.1.2.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Szilvahimlő vírustól; vagy

2.11.5.1.2.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.5.1.2.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1%-án észleltek a Szilvahimlő vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Szilvahimlő vírustól mentesnek találták;

2.11.5.1.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie esetében:

2.11.5.1.3.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardán) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy

2.11.5.1.3.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.5.1.3.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.11.5.1.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esetében:

2.11.5.1.4.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy

2.11.5.1.4.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.5.1.4.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.11.6. C.A.C. kategória

2.11.6.1. Mintavétel és tesztelés

2.11.6.1.1. A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan azonosított szaporítóanyagforrásból kell előállítani, amelynek reprezentatív hányadát az előző három vegetációs időszak során mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és a Szilvahimlő vírustól mentesnek találták.

2.11.6.1.2. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. fajhoz tartozó, C.A.C. kategóriájú alanyokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amelynek reprezentatív hányadát az előző öt év során mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól, valamint a Szilvahimlő vírustól mentesnek találták.

2.11.6.1.3. A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsító jelenlétének gyanúja.

2.11.6.1.4. A vizuális vizsgálat során a Szilvahimlő vírus tüneteit nem mutató, C.A.C. kategóriájú ültetési anyagok reprezentatív hányadát a szóban forgó ültetési anyagok megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenléte tekintetében, valamint abban az esetben, ha azok közvetlen közelében tüneteket mutató növények találhatók.

2.11.6.1.5. Ha a termesztési helyen vizuális vizsgálat alapján a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket mutató, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat észlelnek, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes,

C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.11.6.1.6. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól és a Szilvahimlő vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.11.6.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.11.6.2.1. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider esetében:

2.11.6.2.1.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.11.6.2.1.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.6.2.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták; vagy

2.11.6.2.1.4. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie és a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.11.6.2.2. Szilvahimlő vírus esetében:

2.11.6.2.2.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Szilvahimlő vírustól; vagy

2.11.6.2.2.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.6.2.2.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1%-án észleltek a Szilvahimlő vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Szilvahimlő vírustól mentesnek találták;

2.11.6.2.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie esetében:

2.11.6.2.3.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardán) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy

2.11.6.2.3.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.6.2.3.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardán) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.11.6.2.4. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esetében:

2.11.6.2.4.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy

2.11.6.2.4.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.11.6.2.4.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.12. Pyrus L.

2.12.1. Minden kategória

2.12.1.1. Vizuális vizsgálat

2.12.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.12.2. Prebázis kategória

2.12.2.1. Mintavétel és tesztelés

2.12.2.1.1. Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.12.2.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.12.2.2.1. Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi a 2017/925/EU bizottsági végrehajtási határozat értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

2.12.2.2.1.1. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider esetében:

2.12.2.2.1.1.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.12.2.2.1.1.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

2.12.2.2.1.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.12.2.2.1.2.1. a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et cd. károsítótól; vagy

2.12.2.2.1.2.2. a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.12.3. Bázis kategória

2.12.3.1. Mintavétel és tesztelés

2.12.3.1.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.12.3.1.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.12.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.12.4.1. Mintavétel és tesztelés

2.12.4.1.1. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

2.12.4.1.2. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.12.4.1.3. A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.12.5. Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

2.12.5.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.12.5.1.1. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider esetében:

2.12.5.1.1.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.12.5.1.1.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.12.5.1.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

2.12.5.1.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.12.5.1.2.1. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.12.5.1.2.2. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.12.6. C.A.C. kategória

2.12.6.1. Mintavétel és tesztelés

2.12.6.1.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.12.6.2. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.12.6.2.1. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider esetében:

2.12.6.2.1.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól; vagy

2.12.6.2.1.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy

2.12.6.2.1.3. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2%-án észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

2.12.6.2.2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esetében:

2.12.6.2.2.1. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

2.12.6.2.2.2. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.13. Ribes L.

2.13.1. Prebázis kategória

2.13.1.1. Vizuális vizsgálat

2.13.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

2.13.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.13.1.2.1. Minden egyes prebázis anyanövényt négy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd négyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.13.2. Bázis, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

2.13.2.1. Vizuális vizsgálat

2.13.2.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.13.2.2. Mintavétel és tesztelés

2.13.2.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.13.3. Bázis kategória

2.13.3.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.13.3.1.1. A termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok aránya nem haladhatja meg a 0,05%-ot, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.13.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.13.4.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.13.4.1.1. A termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok aránya nem haladhatja meg a 0,5%-ot, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.14. Rubus L.

2.14.1. Prebázis kategória

2.14.1.1. Vizuális vizsgálat

2.14.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

2.14.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.14.1.2.1. Minden egyes prebázis anyanövényt két évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd kétéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.14.2. Bázis kategória

2.14.2.1. Vizuális vizsgálat

2.14.2.1.1. Ha a növényi szaporítóanyagokat és az ültetési anyagokat szabadföldön vagy termesztőedényben termesztik, évente kétszer kell vizuális vizsgálatot végezni.

2.14.2.1.2. A mikroszaporítás útján előállított, három hónapnál rövidebb ideig fenntartott növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében a vegetációs időszakban csak egy vizsgálatot szükséges végezni.

2.14.2.2. Mintavétel és tesztelés

2.14.2.2.1. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Málna gyűrűsfoltosság vírus, Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és Paradicsom fekete gyűrűs vírus.

2.14.2.3. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.14.2.3.1. Ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

2.14.2.3.2. az Arabis mozaik vírustól, a Málna gyűrűsfoltosság vírustól, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírustól és a Paradicsom fekete gyűrűs vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények:

2.14.2.3.2.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

2.14.2.3.2.1.1. 0,1% a következők esetében:

2.14.2.3.2.1.1.1. Agrobacterium spp. Conn.;

2.14.2.3.2.1.1.2. Rhodococcus fascians Tilford; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

2.14.2.3.3. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

2.14.2.3.3.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 0,25%-án észleltek a 2. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.14.3. Certifikált (tanúsított) kategória

2.14.3.1. Vizuális vizsgálat

2.14.3.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.14.3.2. Mintavétel és tesztelés

2.14.3.2.1. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Málna gyűrűsfoltosság vírus, Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és Paradicsom fekete gyűrűs vírus.

2.14.3.3. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.14.3.3.1. Ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

2.14.3.3.2. az Arabis mozaik vírustól, a Málna gyűrűsfoltosság vírustól, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírustól és a Paradicsom fekete gyűrűs vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények:

2.14.3.3.2.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

2.14.3.3.2.1.1. 0,5% a Resseliella theobaldi Barnes esetében;

2.14.3.3.2.1.1.1. 1% a következők esetében:

2.14.3.3.2.1.1.2. Agrobacterium spp. Conn.;

2.14.3.3.2.1.1.3. Rhodococcus fascians Tilford; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

2.14.3.3.3. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények:

2.14.3.3.3.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 0,5%-án észleltek a 2. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

2.14.4. C.A.C. kategória

2.14.4.1. Vizuális vizsgálat

2.14.4.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.14.4.2. Mintavétel és tesztelés

2.14.4.2.1. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Málna gyűrűsfoltosság vírus, Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és Paradicsom fekete gyűrűs vírus.

2.14.4.3. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.14.4.3.1. Ha az Arabis mozaik vírus, a Málna gyűrűsfoltosság vírus, a Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a Paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni.

2.15. Vaccinium L.

2.15.1. Prebázis kategória

2.15.1.1 Vizuális vizsgálat

2.15.1.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

2.15.1.2. Mintavétel és tesztelés

2.15.1.2.1. Minden egyes prebázis anyanövényt öt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd ötéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

2.15.2. Bázis kategória

2.15.2.1. Vizuális vizsgálat

2.15.2.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

2.15.2.2. Mintavétel és tesztelés

2.15.2.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.15.2.3. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.15.2.3.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn esetében

2.15.2.3.1.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték az Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn tüneteit;

2.15.2.3.2. Diaporthe vaccinii Shear esetében:

2.15.2.3.2.1. a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Diaporthe vaccinii Shear károsítótól; vagy

2.15.2.3.2.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Diaporthe vaccinii Shear tüneteit;

2.15.2.3.3. Exobasidium vaccinii (Tuckel) Woronin és Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck esetében

2.15.2.3.3.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

2.15.2.3.3.2. 0,1% a Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck esetében;

2.15.2.3.3.3. 0,5% az Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

2.15.3. Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

2.15.3.1. Vizuális vizsgálat

2.15.3.1.1. Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

2.15.3.2. Mintavétel és tesztelés

2.15.3.2.1. Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül a 2. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

2.15.4. Certifikált (tanúsított) kategória

2.15.4.1. A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

2.15.4.1.1. Diaporthe vaccinii Shear esetében:

2.15.4.1.1.1. a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Diaporihevaccinii Shear károsítótól; vagy

2.15.4.1.1.2. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Diaporthe vaccinii Shear tüneteit;

2.15.4.1.2. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin és Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck esetében:

2.15.4.1.2.1. a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

2.15.4.1.2.2. 0,5% a következők esetében:

2.15.4.1.2.2.1. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

2.15.4.1.2.2.2. Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck;

2.15.4.1.2.3. 1% az Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették."

Tartalomjegyzék