32019R0452[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/452 RENDELETE

(2019. március 19.)

az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról

1. cikk

Tárgy és hatály

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"közvetlen külföldi befektetés" : egy külföldi befektető által eszközölt bármely fajta befektetés, amelynek célja, hogy tartós és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi befektető és azon vállalkozó vagy vállalkozás között, akinek vagy amelynek a rendelkezésére bocsátja a tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági tevékenységet folytasson egy tagállamban, az olyan befektetéseket is ideértve, amelyek lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt;

2.

"külföldi befektető" : az a harmadik országbeli természetes személy vagy vállalkozás, aki vagy amely közvetlen külföldi befektetést tervez vagy hajtott végre;

3.

"átvilágítás" : közvetlen külföldi befektetések értékelését, kivizsgálását, engedélyezését, feltételhez kötését, megtiltását vagy felszámolását lehetővé tevő eljárás;

4.

"átvilágítási mechanizmus" : olyan általánosan alkalmazandó eszköz - például törvény vagy rendelet, valamint ahhoz kapcsolódó adminisztratív előírás, végrehajtási szabály vagy iránymutatás -, amely rögzíti a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő értékelésének, kivizsgálásának, engedélyezésének, feltételhez kötésének, megtiltásának vagy felszámolásának a feltételeit és eljárásait;

5.

"átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetés" : átvilágítási mechanizmus keretében hivatalos értékelés vagy kivizsgálás alatt álló közvetlen külföldi befektetés;

6.

"átvilágítási határozat" : átvilágítási mechanizmus alkalmazása során elfogadott intézkedés;

7.

"harmadik országbeli vállalkozás" : harmadik ország jogszabályai szerint alapított vagy egyéb módon létrehozott vállalkozás.

3. cikk

A tagállamok átvilágítási mechanizmusai

4. cikk

A tagállamok, illetve a Bizottság által figyelembe vehető tényezők

Annak megállapítása céljából, hogy egy adott közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság többek között az adott közvetlen külföldi befektetés következőkre gyakorolt esetleges hatásait vizsgálhatják:

a) kritikus infrastruktúrák; ide tartozhatnak akár fizikai, akár virtuális infrastruktúrák, ideértve az energetikai, a közlekedési, a vízgazdálkodási, az egészségügyi, a távközlési, a média-, az adatkezelési vagy -tárolási, az (űr)repülési, a védelmi, a választási vagy a pénzügyi infrastruktúrákat is, továbbá az érzékeny létesítmények, valamint az említett infrastruktúrák használata szempontjából kritikus jelentőségű föld és ingatlan;

b) kritikus technológiák és a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott kettős felhasználású termékek, ideértve a mesterséges intelligenciát, a robottechnológiát, a félvezetőket, a kiberbiztonságot, az (űr)repülési technológiát, a védelmi technológiát, az energiatárolást, a kvantum- és a nukleáris technológiát, valamint a nanotechnológiát és a biotechnológiákat is;

c) kritikus jelentőségű termelési tényezőkkel - például energiával vagy nyersanyagokkal - való ellátottság, valamint élelmezésbiztonság;

d) érzékeny adatokhoz - ideértve a személyes adatokat is - való hozzáférés, vagy az ilyen információk feletti rendelkezés képessége; vagy

e) a média szabadsága és pluralizmusa.

Annak megállapítása során, hogy egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok és a Bizottság figyelembe vehetik különösen azt is, hogy:

a) a külföldi befektető felett közvetlenül vagy közvetetten irányítást gyakorol-e valamely harmadik ország kormánya - ideértve az ország állami szerveit, illetve a fegyveres erőit is -, például tulajdonosi struktúra vagy jelentős finanszírozás révén;

b) a külföldi befektető részt vett-e már korábban olyan tevékenységekben, amelyek valamely tagállamban a biztonságra vagy a közrendre hatást gyakoroltak; vagy

c) fennáll-e annak komoly kockázata, hogy a külföldi befektető illegális tevékenységet végez vagy bűncselekményt követ el.

5. cikk

Éves jelentés

6. cikk

Az átvilágítás alatt álló közvetlen külföldi befektetésekhez kapcsolódó együttműködési mechanizmus

A Bizottság értesíti a többi tagállamot az észrevételek benyújtásáról.

A Bizottság értesíti a többi tagállamot a vélemény kibocsátásáról.

Minden további információkérést megfelelően meg kell indokolni, a kért információnak a (2) bekezdésben említett észrevételek benyújtásához vagy a (3) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges mértékre kell korlátozódnia, arányosnak kell lennie a kérés céljával, és nem róhat indokolatlanul nagy terhet az átvilágítást végző tagállamra. Az információkérést és a tagállamok válaszait egyidejűleg a Bizottságnak is meg kell küldeni.

Az első albekezdés ellenére abban az esetben, ha a (6) bekezdéssel összhangban további információkérésre került sor, akkor az ilyen észrevételeket, illetve véleményeket legkésőbb a további információk vagy a 9. cikk (5) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételétől számított 20 naptári napon belül be kell nyújtani, illetve ki kell bocsátani.

A (6) bekezdés ellenére a Bizottság más tagállamok észrevételeinek megtételét követően is kibocsáthat véleményt, lehetőség szerint az e bekezdésben említett határidőkön belül, de legkésőbb az említett határidők lejártát követő öt naptári napon belül.

7. cikk

Az átvilágítás alatt nem álló közvetlen külföldi befektetésekhez kapcsolódó együttműködési mechanizmus

A Bizottság értesíti a többi tagállamot az észrevételek benyújtásáról.

A Bizottság értesíti a többi tagállamot a vélemény kibocsátásáról.

Minden információkérést megfelelően meg kell indokolni, a kért információnak az (1) bekezdésben említett észrevételek benyújtásához vagy a (2) bekezdésben említett vélemény kibocsátásához szükséges mértékre kell korlátozódnia, arányosnak kell lennie a kérés céljával, és nem róhat indokolatlanul nagy terhet arra a tagállamra, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították.

Az információkérést és a tagállamok válaszait egyidejűleg a Bizottságnak is meg kell küldeni.

8. cikk

Uniós érdekű projektekre vagy programokra valószínűleg hatást gyakorló közvetlen külföldi befektetések

A 6. és a 7. cikkben foglalt eljárásokat értelemszerűen kell alkalmazni, az alábbi módosításokkal:

a) a 6. cikk (1) bekezdésében említett bejelentésben, illetve a 6. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében említett észrevételekben egy tagállam jelezheti, hogy véleménye szerint egy közvetlen külföldi befektetés valószínűleg hatással lesz-e uniós érdekű projektekre és programokra;

b) a Bizottság véleményét meg kell küldeni a többi tagállamnak;

c) az a tagállam, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi a Bizottság véleményét, illetve magyarázattal szolgál a Bizottság felé, ha a Bizottság véleményét figyelmen kívül hagyja.

9. cikk

Tájékoztatási követelmények

Az (1) bekezdésben említett információknak az alábbiakat kell magukban foglalniuk:

a) a külföldi befektető és azon vállalkozás tulajdonosi szerkezete, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították, ideértve a végső befektetőre és a tőkerészesedésre vonatkozó információkat is;

b) a közvetlen külföldi befektetés megközelítő értéke;

c) a külföldi befektető és azon vállalkozás termékei, szolgáltatásai és üzleti tevékenységei, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították;

d) azok a tagállamok, amelyekben a külföldi befektető és azon vállalkozás releváns üzleti tevékenységet folytat, amelyben a közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy megvalósították;

e) a befektetés finanszírozása és forrása, a tagállam rendelkezésére álló legjobb információk alapján;

f) a közvetlen külföldi befektetés tervezett vagy tényleges megvalósításának időpontja.

Információk közlésének hiányában a többi tagállam, illetve a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján tehet észrevételeket, illetve bocsáthat ki véleményt.

10. cikk

A továbbított információk bizalmas jellege

11. cikk

Kapcsolattartó pontok

12. cikk

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó szakértői csoport

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágításával foglalkozó szakértői csoportnak, amely tanácsadást és szakértelmet biztosít a Bizottság számára, továbbra is foglalkoznia kell a közvetlen külföldi befektetések átvilágításával kapcsolatos kérdésekkel, meg kell osztania a bevált gyakorlatokat és a tapasztalatokat, valamint véleményt kell cserélnie a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos fejleményekről és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről. A Bizottság fontolóra veszi, hogy az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos rendszerszintű kérdésekről is kikérje az említett csoport tanácsát.

Az említett csoporton belüli megbeszélések bizalmasak.

13. cikk

Nemzetközi együttműködés

A tagállamok és a Bizottság együttműködhetnek harmadik országok felelős hatóságaival a közvetlen külföldi befektetések biztonsági vagy közrendi okokból történő átvilágításával kapcsolatos kérdésekről.

14. cikk

A személyes adatok kezelése

15. cikk

Értékelés

16. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. október 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 8. cikk (3) bekezdésében említett uniós érdekű projektek vagy programok jegyzéke

1. Európai GNSS-programok (Galileo és EGNOS) ( 2 )

Az Európai Parlament és a Tanács 1285/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 1. o.).

2. Kopernikusz ( 3 )

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

3. Az új uniós GOVSATCOM-program előkészítésére irányuló előkészítő intézkedés

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 58. cikke (2) bekezdésének b) pontja (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

4. Űrprogram

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/696 rendelete (2021. április 28.) az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 69. o.).

5. A "Horizont 2020" keretprogram, beleértve az EUMSZ 185. cikke szerinti kutatási és fejlesztési programokat, valamint az EUMSZ 187. cikkének értelmében létrehozott közös vállalkozásokat vagy bármely más struktúrát

Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.), beleértve a rendeletben előirányzott intézkedéseket a kulcsfontosságú alaptechnológiák - például a mesterséges intelligencia, a robotika, a félvezetők és a kiberbiztonság - terén.

6. A "Horizont Európa" keretprogram, beleértve az EUMSZ 185. cikke szerinti kutatási és fejlesztési programokat, valamint az EUMSZ 187. cikkének értelmében létrehozott közös vállalkozásokat vagy bármely más struktúrát

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/695 rendelete (2021. április 28.) a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 1290/2013 és az (EU) 1291/2013 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 1. o.).

7. Az Euratom kutatási és képzési programja (2021-2025)

A Tanács (Euratom) 2021/765 rendelete (2021. május 10.) az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő, a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programjának létrehozásáról, valamint az (Euratom) 2018/1563 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 167. I., 2021.5.12., 81. o.).

8. Transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T)

Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

9. Transzeurópai energiahálózat (TEN-E)

Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

10. Transzeurópai távközlési hálózat ( 4 )

Az Európai Parlament és a Tanács 283/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

11. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1153 rendelete (2021. július 7.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 249., 2021.7.14., 38. o.).

12. Digitális Európa program

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/694 rendelete (2021. április 29.) a Digitális Európa program létrehozásáról és az (EU) 2015/2240 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 166., 2021.5.11., 1. o.).

13. Európai védelmi ipari fejlesztési program

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1092 rendelete (2018. július 18.) az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról (HL L 200., 2018.8.7., 30. o.).

14. A védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 58. cikke (2) bekezdésének b) pontja (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

15. Európai Védelmi Alap

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/697 rendelete (2021. április 29.) az Európai Védelmi Alap létrehozásáról és az (EU) 2018/1092 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 149. o.).

16. Állandó strukturált együttműködés (PESCO)

A Tanács (KKBP) 2018/340 határozata (2018. március 6.) a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról (HL L 65., 2018.3.8., 24. o.).

A Tanács (KKPB) 2018/1797 határozata (2018. november 19.) a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról szóló (KKBP) 2018/340 határozat módosításáról és aktualizálásáról (HL L 294., 2018.11.21., 18. o.).

A Tanács (KKBP) 2019/1909 határozata (2019. november 12.) a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról szóló (KKBP) 2018/340 határozat módosításáról és aktualizálásáról (HL L 293., 2019.11.14., 113. o.).

17. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

A Tanács 2007/198/Euratom határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).

18. EU4Health Programme ("Az EU az egészségügyért" program)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/522 rendelete (2021. március 24.) a 2021-2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program (az "EU az egészségért program") létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 107., 2021.3.26., 1. o.).

( 1 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

( 2 ) Az (EU) 1285/2013 rendelet e mellékletben marad az (EU) 2021/696 rendelet 110. cikk (1) bekezdésére tekintettel.

( 3 ) Az (EU) 377/2014 rendelet e mellékletben marad az (EU) 2021/696 rendelet 110. cikk (1) bekezdésére tekintettel.

( 4 ) Az (EU) No 283/2014 rendelet e mellékletben marad az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/1153 rendelet 27. cikkének (2) bekezdésére tekintettel.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0452 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0452&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R0452-20211223 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R0452-20211223&locale=hu

Tartalomjegyzék