22/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 2. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Nem minősül átalakításnak)

"i) a járműbe az MR. 16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő rendszer ("részecskeszűrő") utólagos beépítése, amennyiben arra a közlekedési hatóság a 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja."

(2) Az ER. 2. § (8) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"i) "versenyjármű": a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi,

j) "csuklós lassújármű": csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak erre használt eszközökkel lehetséges."

2. § Az ER. 4/C. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok Magyarországon szolgálatot teljesítő állományok tagjai, valamint azok - a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben meghatározott - hozzátartozói használatában lévő járművekre.

(1b) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott személyek és hozzátartozóik használatában lévő járművekre."

3. § Az ER. 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)-e) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető.]

"e) az MR. 112/B. és 112/C. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű."

4. § (1) Az ER. 11. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított) "f) versenyjármű esetében 1 évben" (kell meghatározni.)

(2) Az ER. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély időbeli hatályának (műszaki érvényességi idejének) lejárta előtt legfeljebb 30 napon belül végzik, a forgalmi engedély hatályának megállapításánál a (3) bekezdésben meghatározott időtartamot nem az időszakos vizsgálat napjától, hanem a forgalmi engedély időbeli hatályának lejárta napjától kell számítani."

(3) Az ER. 11. § (6) bekezdés c) pontja a következő cc) alponttal egészül ki:

[A forgalomban való részvétel korlátozása és az (5) bekezdés alapján megállapított feltételek kiterjedhetnek a jármű: c) konstrukciós jellemzői által meghatározott használati korlátozásra, így különösen:]

"cc) a versenyjárművek használatára."

5. § Az ER. a 11. §-át követően a következő alcímmel és 11/A. §-sal egészül ki:

"Versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásához szükséges versenyjármű szemle eredményén alapuló intézkedések

11/A. § (1) A versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése a közlekedési hatóság által végzett versenyjármű szemlén, az országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség által a járműre kiállított gépkönyv és szakvélemény alapján történik.

(2) A versenyjármű szemle során ellenőrizni kell, hogy a versenyjármű megfelel-e az MR.-ben foglalt feltételeknek.

(3) Ha a versenyjármű megfelel az MR.-ben foglalt feltételeknek, a közlekedési hatóság kiállítja az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásához szükséges "Műszaki Adatlap"-ot, amelynek időbeli hatályát egy évben határozza meg."

6. § Az ER. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az időszakos vizsgálaton az MR. 5-8., 17., 19., 21. §-a kivételével az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni kell, továbbá gépjárművek esetében - a versenyjárművek kivételével - rögzíteni kell a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is."

7. § Az ER. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Öt évig érvényes sorozat átalakítási engedélyt ad ki a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó szervezet kérelmére az azonos gyártmány- és típuscsaládba tartozó, a változtatással érintett műszaki jellemzői tekintetében megegyező járművek azonos módon történő átalakítására. A sorozat átalakítási engedély alapján, az engedélyben meghatározott technológia megtartásával az átalakítást elvégezheti más - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben feltételeknek megfelelő-gépjárműfenntartó szervezet is, amennyiben rendelkezik a sorozat átalakítási engedély jogosultja által az átalakítani kívánt járműhöz kiadott hozzájárulással."

8. § Az ER. a 16. §-t követően a következő alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

"Részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítése

16/A. § (1) A részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítésére jogosító alkalmazási engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre adja ki. A kérelemhez csatolni kell

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban kiadott, a részecske kibocsátást csökkentő rendszerre vonatkozó jóváhagyást, vagy típusvizsgáló által két évnél nem régebben kiállított olyan szakvéleményt, amely igazolja, hogy a részecske kibocsátást csökkentő rendszer megfelel az MR.-ben foglaltaknak, továbbá

b) a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését végző gépjárműfenntartó szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a beépítéshez szükséges feltételekkel és technológiával.

(2) Az alkalmazási engedély alapján a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését az alkalmazási engedélyben megjelölt gépjármű fenntartó szervezet végezheti.

(3) Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban elvégzett részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítés esetén - a részecskeszűrő gyártója és a beépítést végző által kiadott, a részecskeszűrő és a beépítés megfelelőségét igazoló okirat alapján - a közlekedési hatóság az általa üzemeltetett vizsgáló állomáson elvégzett időszakos vizsgálat keretében ellenőrzi az MR.-ben foglaltaknak való megfelelőséget.

(4) A részecskeszűrő utólagos beépítése esetén az időszakos vizsgálatról kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a részecskeszűrű beépítésére és a részecske osztályra (PMO) utaló záradékot."

9. § Az ER. 30. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 16.§ alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 22/2012. (V. 8.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott sorozat átalakítási engedélyek érvényességi ideje:

a) 2012. december 31., amennyiben az engedélyt 2010. évet megelőzően adták ki,

b) az engedély kiadásától számított öt év, amennyiben az engedélyt 2009. december 31-ét követően adták ki."

10. § (1) Az ER. 31. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"1. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU és a 65/2012/EU bizottsági rendeletnek, továbbá a 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az azt módosító 582/2011/EU bizottsági és a 64/2012/EU bizottsági rendeletnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az ER. 31. § (1) bekezdés 4-5. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"4. a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint - a II. melléklet 3. pontját kivéve - az azt módosító 2010/48/EK bizottsági irányelvnek, 5. a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló, 2000. június 6-i 2000/30/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2003/26/EK és 2010/47/EU bizottsági irányelvnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

(3) Az ER. 31. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"2. a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 18. cikk és 20. cikk 3. bekezdése és az azt módosító 407/2011/EU bizottsági rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(4) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"10. a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a járműjavítási és - karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. június 8-i 566/2011/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

11. § (1) Az ER. 10. számú melléklete az e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az ER. A. Függeléke az e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

12. § Az ER. 2. § (8) bekezdés első mondatában az "a)-h) pontban" szövegrész helyébe az "a)-j) pontban" szöveg, 4. § (8) bekezdésében a "gazdasági és közlekedési miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel együttesen -" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben -" szöveg, 12. § (7) bekezdésében a "2. § (3) bekezdésének e), f), g) és h) pontjában" szövegrész helyébe a "2. § (3) bekezdés e), f), g), h) és i) pontjában" szöveg, 13/A. § (2) bekezdésében az "A kérelemhez csatolni kell" szövegrész helyébe az "Az engedély első alkalommal történő kiadására irányuló eljárásban a kérelemhez csatolni kell" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az ER. 11. § (6) bekezdés b) pontja.

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. §, 5. §, valamint a 6. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításairól szóló - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/47/EU irányelve (2010. július 5.) a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló 2000/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról;

b) a Bizottság 2010/48/EU (2010. július 5.) irányelve - a II. melléklet 3. pontját kivéve - a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 183/2011/EU rendelete (2011. február 22.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) IV. és VI. mellékletének módosításáról;

b) a Bizottság 407/2011/EK rendelete (2011. április 27.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról;

c) a Bizottság 582/2011/EU rendelete (2011. május 25.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról;

d) a Bizottság 566/2011/EU rendelete (2011. június 8.) a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a járműjavítási és karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő módosításáról;

e) a Bizottság 2011/415/EU határozata (2011. július 14.) a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló 2010/19/EU irányelvnek a 2007/46/EK irányelv mellékleteinek módosítása tekintetében történő helyesbítéséről;

f) a Bizottság 678/2011/EU rendelete (2011. július 14.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének felváltásáról, valamint IV., IX. és XI. mellékletének módosításáról (keretirányelv);

g) a Bizottság 64/2012/EU rendelete (2012. január 23.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról szóló 582/2011/EU rendelet módosításáról;

h) a Bizottság 65/2012/EU rendelete (2012. január 24.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sebességváltás-jelzők tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

16. § Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 22/2012. (V. 8.) NFM rendelethez

Az ER. 10. számú mellékletének módosítása

Az ER. 10. számú melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"

"(elülső oldal)
3. Közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönvv és ellenőrzőlista - minta
1. Ellenőrzés helye: ........................................................................................................................................
2. Dátum: .......................................................................................................................................................
3. Időpont: .....................................................................................................................................................
4. Jármű felségjelzése és rendszáma: ..............................................................................................................
5. Jármű azonosító száma (VIN):....................................................................................................................
6. Jármű-kategória
a) �N2(a) (3,5 t és 12 t között)
b) �N3(a) (12 t felett)
c) �O3(a) (3,5 t és 10 t között)
d) �O4(a) (10 t felett)
e) �M2(a) (> 9 ülés(b), legfeljebb 5 t)
f) �M3(a) (> 9 ülés(b), 5 t felett)
g) Egyéb jármű-kategória [E rendelet 10. számú
melléklet I. fejezetének 1.a) pontja]
7. A szállítást végző vállalkozás
a) Neve és címe: .............................................................................................................................................
b) Közösségi engedélyének (c) száma (1072/2009/EK rendelet): .....................................................................
8. Állampolgárság (a járművezetőé): ..............................................................................................................
9. A járművezető neve:...................................................................................................................................
10. Ellenőrző lista...
Ellenőrizve (d)Nem
ellenőrizve
Nem felelt
meg (e)
(0) azonosítás (f)
(1) fékberendezések
(2) kormányzás (f)
(3) láthatóság (f)
(4) világító berendezések és elektromos
rendszer (f)
(5) tengelyek, kerekek, gumiabroncsok,
felfüggesztés (f)
(6) alváz és az alvázra erősített részek (f)
(7) egyéb berendezések, ezen belül menetíró
készülék (f) és sebességkorlátozó készülék
(8) környezetterhelés, ezen belül kibocsátások
és tüzelőanyag- és/vagy olajszivárgás
11. Az ellenőrzés eredménye:
Súlyos hiányosságokkal rendelkező jármű használatának
tilalma
12. Egyéb/megjegyzések: ..........................................................................................................
13. Ellenőrzést végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr
Aláírások:
A vizsgálatot végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr
…….
Járművezető
……..
Megjegyzések:
a) Jármű-kategória a rendelet A. függelék A/2. melléklete szerint.
b) Az ülések száma a vezetőülést is tartalmazza (a forgalmi engedély S.1. rovata).
c) Ha rendelkezésre áll.
d) Az "Ellenőrizve" azt jelenti, hogy a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt
ellenőrzések közül az adott csoporton belül legalább egy (vagy több) megtörtént.
e) Hibák megjelölése a hátoldalon.
f) Vizsgálati módszerek és útmutatás a hibák megállapítására a rendelet 5. számú
mellékletében.

(hátoldal)

0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA

0.1. Rendszámtáblák

0.2. Járműazonosító szám (VIN)/alvázszám/sorozatszám

1. FÉKBERENDEZÉSEK

1.1. Műszaki állapot és üzemképesség

1.1.1. Üzemi fékpedál forgáspontja

1.1.2. A pedál állapota és a fékműködtető berendezés útja

1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok

1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzés

1.1.5. Kézi működtetésű fékszelep

1.1.6. Rögzítőfék-működtető eszköz, kezelőkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű

1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)

1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)

1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya

1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)

1.1.11. Merev fékcsövek

1.1.12. Féktömlők

1.1.13. Dob- és tárcsafékbetétek

1.1.14. Fékdobok, féktárcsák

1.1.15. Fékbowden-huzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok

1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)

1.1.17. Fékerő-szabályozó szelep

1.1.18. Fékpofahézag-állítók és -jelzők

1.1.19. Tartós fékrendszer (ha be van szerelve vagy szükséges)

1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése

1.1.21. Teljes fékrendszer

1.1.22. Tesztelő csatlakozások

1.2. Üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

1.2.1. Működési jellemzők

1.2.2. Hatásosság

1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága

1.3.1. Működési jellemzők

1.3.2. Hatásosság

1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága

1.4.1. Működési jellemzők

1.4.2. Hatásosság

1.5. Tartós fékrendszer működési jellemzői

1.6. Blokkolásgátló fékrendszer

2. KORMÁNYZÁS

2.1. Műszaki állapot

2.1.1. Kormánymű állapota

2.1.2. Kormánymű ház

2.1.3. Kormányrudazat állapota

2.1.4. Kormányrudazat üzemképessége

2.1.5. Szervokormány

2.2. Kormánykerék és -rúd

2.2.1. Kormánykerék állapota

2.2.2. Kormányrúd

2.3. Kormány holtjátéka

2.4. Kormánykerék beállítása

2.5. Pótkocsi kormányzott tengelyének forgózsámolya

3. LÁTHATÓSÁG

3.1. Látómező

3.2. Üvegek állapota

3.3. Visszapillantó tükrök

3.4. Szélvédőtörlők

3.5. Szélvédőmosók

3.6. Páramentesítő rendszer

4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

4.1. Fényszórók

4.1.1. Állapot és üzemképesség

4.1.2. Beállítás

4.1.3. Bekapcsolás

4.1.4. Követelményeknek való megfelelés

4.1.5. Szintbeállító eszközök

4.1.6. Fényszórótisztító eszköz

4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó méretjelző lámpák és hátsó méretjelző lámpák

4.2.1. Állapot és üzemképesség

4.2.2. Bekapcsolás

4.2.3. Követelményeknek való megfelelés

4.3. Féklámpák

4.3.1. Állapot és üzemképesség

4.3.2. Bekapcsolás

4.3.3. Követelményeknek való megfelelés

4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák

4.4.1. Állapot és üzemképesség

4.4.2. Bekapcsolás

4.4.3. Követelményeknek való megfelelés

4.4.4. Villogási gyakoriság

4.5. Első és hátsó ködlámpák

4.5.1. Állapot és üzemképesség

4.5.2. Beállítás

4.5.3. Bekapcsolás

4.5.4. Követelményeknek való megfelelés

4.6. Hátrameneti lámpák

4.6.1. Állapot és üzemképesség

4.6.2. Bekapcsolás

4.6.3. Követelményeknek való megfelelés

4.7. Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpa

4.7.1. Állapot és üzemképesség

4.7.2. Követelményeknek való megfelelés

4.8. Fényvisszaverők, láthatósági jelzések és hátsó jelzőtáblák

4.8.1. Állapot

4.8.2. Követelményeknek való megfelelés

4.9. Világítóberendezések kötelező jelzőkészülékei

4.9.1. Állapot és üzemképesség

4.9.2. Követelményeknek való megfelelés

4.10. Elektromos összeköttetések a vontató jármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi között

4.11. Elektromos vezetékek

4.12. Nem kötelező lámpák és fényvisszaverő prizmák

4.13. Akkumulátor

5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS

5.1. Tengelyek

5.1.1. Tengelyek

5.1.2. Első kerék-féltengelyek

5.1.3. Kerékcsapágyak

5.2. Kerekek és gumiabroncsok

5.2.1. Kerékagy

5.2.2. Keréktárcsák

5.2.3. Gumiabroncsok

5.3. Függesztési rendszer

5.3.1. Rugók és stabilizátorok

5.3.2. Lengéscsillapítók

5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztő karok

5.3.4. Felfüggesztő pontok

5.3.5. Légrugózás

6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK

6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek

6.1.1. Általános állapot

6.1.2. Kipufogócsövek és hangtompító

6.1.3. Tüzelőanyag-tartály és vezetékei (fűtőanyagtartály és vezetékei is)

6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó ráfutásgátlók

6.1.5. Pótkeréktartó

6.1.6. Kapcsolómechanikák és vontató berendezés

6.1.7. Átvitel

6.1.8. Motorfelfüggesztések

6.1.9. Motor működési jellemzői

6.2. Vezetőfülke és karosszéria

6.2.1. Állapot

6.2.2. Rögzítés

6.2.3. Ajtók és ajtóütközők

6.2.4. Padlózat

6.2.5. Vezetőülés

6.2.6. Egyéb ülések

6.2.7. A vezetést segítő kontrollszerkezetek

6.2.8. Vezetőfülke fellépői

6.2.9. Egyéb belső és külső felszerelések és berendezések

6.2.10. Sárvédők (sárhányók), felcsapódó víz elleni védelem

7. EGYÉB BERENDEZÉSEK

7.1. Biztonsági övek és mechanikák

7.1.1. Beszerelés biztonságossága

7.1.2. Állapot

7.1.3. Biztonsági öv terhelhetősége

7.1.4. Biztonsági öv előfeszítői

7.1.5. Légzsák

7.1.6. SRS-rendszerek

7.2. Tűzoltó készülék

7.3. Zárak és lopásgátló eszközök

7.4. Elakadásjelző háromszög

7.5. Elsősegélynyújtó készlet

7.6. Kerékféktuskók (ékek)

7.7. Hangos riasztóberendezés

7.8. Sebességmérő

7.9. Menetíró készülék

7.10. Sebességkorlátozó berendezés

7.11. Kilométer-számláló

7.12. Elektronikus menetstabilizáló (ESC)

8. KÖRNYEZETTERHELÉS

8.1. Zajcsökkentő rendszer

8.2. Kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.1. Benzinüzemű motorból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.1.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések

8.2.1.2. Kipufogó gázkibocsátás

8.2.2. Dízelmotorból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.2.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések

8.2.2.2. Füstölés

8.3. Elektromágneses interferencia kiszűrése

8.4. Egyéb, a környezettel összefüggő ellenőrzések

8.4.1. Látható füst

8.4.2. Folyadékszivárgások

4. Fékrendszer és a kipufogógáz szennyezőanyag kibocsátásának vizsgálata és/vagy ellenőrzése szabályai

4.1. BEVEZETÉS

4.2. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. Fékberendezések

8. Környezetterhelés

4.1. Bevezetés

Ez a melléklet a fékrendszereknek és a kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátásoknak az országúti műszaki ellenőrzés során történő vizsgálatára és/vagy ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az országúti ellenőrzések alkalmával nem kötelező mérőberendezéseket használni, mivel azonban ezáltal növelhető az ellenőrzés minősége, használatuk lehetőség szerint mégis javasolt.

A kizárólag mérőeszköz segítségével elvégezhető ellenőrzéseket "(Ef betű jelöli.

Ha az ellenőrzés módjaként szemrevételezés van meghatározva, az azt jelenti, hogy az adott elem megtekintése mellett az ellenőr azt lehetőség szerint üzembe is hozza, felméri zajhatását, vagy egyéb megfelelő, mérőberendezést nem igénylő ellenőrzési módszert alkalmaz.

4.2. Az ellenőrzésre vonatkozó előírások

Az országúti műszaki ellenőrzések az alábbiakban felsorolt ellenőrzésekre terjedhetnek ki és az alábbiakban megjelölt módszerekkel élhetnek. A "Hiányosságok" oszlopban megjelölt problémák kimutatható hiányosságokra vonatkozó példák.

EllenőrzésMódszerHiányosságok
1. FÉKBERENDEZÉSEK
1.1. Műszaki állapot és
üzemképesség
1.1.1. Üzemi fékpedál
forgáspontja
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: A szervo
fékrendszerrel ellátott
járműveket a motor kikapcsolt
állapotában kell ellenőrizni.
a) Csapszeg túl szoros.
b) Túl nagy kopás vagy
holtjáték.
1.1.2. A pedál állapota és a
fékműködtető berendezés
útja
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: A szervo
fékrendszerrel ellátott
járműveket a motor kikapcsolt
állapotában kell ellenőrizni.
a) Túl nagy úthossz vagy
elégtelen tartalék úthossz.
b) A fékműködtető szabad
oldása korlátozott.
c) A fékpedálon hiányzik,
laza vagy simára van kopva a
csúszásgátló.
1.1.3. Vákuumszivattyú
vagy kompresszor és
tartályok
Alkatrészek szemrevételezése
normál üzemi nyomás mellett.
A vákuum vagy légnyomás
biztonságos üzemi értékének
eléréséhez szükséges időtartam,
valamint a figyelmeztető jelző,
a többkörös védőszelep és a
nyomáscsökkentő szelep
működőképességének
ellenőrzése.
a) A figyelmeztető jelző
működésbe lépése után
(vagy ha a manométer a
veszélyzónában van) nincs
legalább két fékezéshez
elegendő nyomás vagy
vákuum.
b) A légnyomás/vákuum
biztonságos üzemi
értékének eléréséhez
szükséges időtartam nem
teljesíti a
követelményeket(a).
c) A többkörös védőszelep
vagy a nyomáscsökkentő
szelep nem működik.
d) Levegőelszökés miatt
érezhető nyomásesés vagy
hallható levegőszivárgás
tapasztalható.
e) Olyan külső sérülés, amely
valószínűsíthetően
befolyásolja a fékrendszer
működését.
1.1.4. Alacsony nyomásra
figyelmeztető manométer
vagy jelzés
Funkcionális ellenőrzésA manométer vagy a
jelzőműszer hibásan
működik.
1.1.5. Kézi működtetésű
fékszelep
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A működtető berendezés
repedezett, sérült vagy
túlságosan kopott.
b) A szabályozó nem
biztonságosan helyezkedik el
a szelepen vagy a szelep nem
biztonságos.
c) Laza csatlakozások vagy
szivárgások a rendszerben.
d) Nem kielégítő működés.
1.1.6. Rögzítőfék-
működtető eszköz,
kezelőkar, rögzítőfék-
reteszelő kilincsmű
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A reteszelő kilincsmű nem
tart megfelelően.
b) Túlzott kopás a kar
csapágyazásánál vagy a
reteszelő kilincsműben.
c) Túlzott karút-hossz a
kezelőkar helytelen
beállítása miatt.
d) Az eszköz hiányzik, sérült
vagy nem működőképes.
e) Helytelen működés. A
figyelmeztető
jelzőberendezés hibás
működésre utal.
1.1.7. Fékszelepek
(lábszelepek,
tehermentesítők,
vezérlőszelepek)
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) Sérült szelep vagy túlzott
levegőszivárgás.
b) Túlzott olajkifolyás a
kompresszorból.
c) A szelep nem biztonságos
vagy nem szakszerűen van
beszerelve.
d) A hidraulikus folyadék
kifolyik vagy szivárog.
1.1.8. Csatlakozófejek a
pótkocsifékekhez
(elektromos és
pneumatikus)
A fékrendszerhez tartozó, a
vontatójármű és a pótkocsi
közötti valamennyi csatlakozás
szétkapcsolása, majd újbóli
összekapcsolása.
a) A levegő-, ill. elektromos
csatlakozó vagy
automatikusan záródó szelep
hibás.
b) A levegő-, ill. elektromos
csatlakozó vagy szelep nem
biztonságos vagy nem
megfelelően van beszerelve.
c) Túl nagy szivárgás.
d) Helytelen csatlakozás
vagy csatlakozás hiánya ott,
ahol ez szükséges lenne.
e) Nem megfelelő működés.
1.1.9. Energiatároló
sűrítettlevegő-tartálya
Szemrevételezés.a) A tartály sérült, korrodált
vagy tömítetlen.
b) A vízmentesítő
berendezés nem működik.
c) A tartály nem biztonságos
vagy nem szakszerűen van
beszerelve.
1.1.10. Fékrásegítő egység,
főfékhenger (hidraulikus
fékberendezésben)
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A fékrásegítő sérült vagy
hatástalan.
b) A főfékhenger sérült vagy
tömítetlen.
c) A főfékhenger nem
biztonságos.
d) A fékfolyadék nem
elegendő.
e) A főfékhenger tartályának
fedele hiányzik.
f) A fékfolyadék-
figyelmeztető lámpa világít
vagy hibás.
g) A fékfolyadékszint-
figyelmeztető készülék
helytelenül működik.
1.1.11. Merev fékcsövekAlkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) Meghibásodás vagy törés
egyértelmű veszélye.
b) A csöveknél vagy a
csatlakozófejeknél szivárgás
észlelhető.
c) A csövek sérültek vagy
túlságosan korrodáltak.
d) A csövek helytelenül
vannak elhelyezve.
1.1.12. FéktömlőkAlkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) Meghibásodás vagy törés
egyértelmű veszélye.
b) A tömlők sérültek, ki
vannak dörzsölődve, meg
vannak csavarodva vagy túl
rövidek.
c) A tömlőknél vagy a
csatlakozásoknál szivárgás
észlelhető.
d) A tömlők nyomás alatt
kidudorodnak.
e) A tömlők porózusak.
1.1.13. Dob- és
tárcsafékbetétek
Szemrevételezés.a) A betét túlságosan kopott.
b) A betét szennyezett (olaj,
zsír stb.).
c) A betét hiányzik.
1.1.14. Fékdobok,
féktárcsák
Szemrevételezés.a) A dob vagy tárcsa
túlságosan kopott, korrodált,
barázdálódott vagy
repedezett, nem biztonságos
vagy törött.
b) A dob vagy tárcsa
elpiszkolódott (olaj, zsír
stb.).
c) A dob vagy tárcsa
hiányzik.
d) A féktartó lapok
nincsenek megfelelően
rögzítve.
1.1.15. Fékbowden-
huzalok, fékvonórudak,
fékkarok, fékrudazatok
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A bowdenhuzal sérült
vagy összecsomózódott.
b) Valamelyik alkatrész
túlságosan kopott vagy
korrodált.
c) A huzal, rúd vagy
csatlakozás nem biztonságos.
d) A bowdenvezeték sérült.
e) A fékrendszer szabad
mozgása korlátozva van.
f) A fékkarok/fékrudazatok
rendellenes úthossza hibás
beállításra vagy túlzott
kopásra utal.
1.1.16. Fékműködtető
készülék (rugóerő-tárolós
fék, hidraulikus fékhenger
is)
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A fékműködtető készülék
repedezett vagy sérült.
b) A fékműködtető
készülékben szivárgás
észlelhető.
c) A fékműködtető készülék
nem biztonságos vagy nem
szakszerűen van beszerelve.
d) A fékműködtető készülék
túlságosan korrodált.
e) A működtető dugattyúnak
vagy a membránnak
elégtelen vagy túl nagy az
úthossza.
f) A porvédő hiányzik vagy
erősen sérült.
1.1.17. Fékerő-szabályozó
szelep
Alkatrészek szemrevételezése a
fékrendszer működése közben.
a) A rudazat sérült.
b) A rudazat rosszul van
beállítva.
c) A szelep szorul, vagy nem
működik.
d) A szelep hiányzik.
e) Az adattábla hiányzik.
f) Az adatok olvashatatlanok
vagy nem teljesítik a
követelményeket (a).
1.1.18. Fékpofahézag-
állítók és -jelzők
Szemrevételezés.a) A hézagállító sérült,
szorul, rendellenes az
úthossza, túlságosan kopott
vagy helytelenül van
beállítva.
b) A hézagállító sérült.
c) Helytelenül van beszerelve
vagy kicserélve.
1.1.19. Tartós fékrendszer
(ha be van szerelve vagy
szükséges)
Szemrevételezés.a) Nem biztonságos
csatlakozók vagy
összeszerelés.
b) A rendszer nyilvánvalóan
hibás vagy hiányos.
1.1.20. Pótkocsifékek
automatikus működése
A vontatójármű és a pótkocsi
közötti fékcsatlakozás
szétkapcsolása.
A pótkocsi fékje nem
működik automatikusan a
csatlakozás
szétkapcsolásakor.
1.1.21. Teljes fékrendszerSzemrevételezés.a) Egyéb
rendszerkomponensek (pl.
fagytalanító szivattyú,
légpárátlanító stb.) külsőleg
sérültek vagy olyannyira
túlságosan korrodáltak, hogy
az már kedvezőtlen hatással
van a fékrendszerre.
b) A levegő vagy fagyásgátló
túlzott mértékű szivárgása.
c) Valamely alkatrész nem
biztonságos vagy nem
megfelelően van beszerelve.
d) Valamely alkatrész
helytelenül lett megjavítva
vagy módosítva.
1.1.22. Tesztelő
csatlakozások (ha be
vannak szerelve vagy
szükségesek)
Szemrevételezés.a) Hiányoznak.
b) Sérültek,
használhatatlanok vagy
szivárognak.
1.2. Üzemi fék működési
jellemzői és hatásossága
1.2.1. Működési jellemzők
(E)
Vizsgálat statikus fékvizsgáló
gépen. Fékek fokozatos
alkalmazása a maximális
fékhatás eléréséig.
a) Nem megfelelő fékerő egy
vagy több keréken.
b) A fékerő egy adott
keréken kisebb, mint az
ugyanazon a tengelyen levő
másik keréken mért
maximális fékerő 70%-a.
c) A fékerő nem növelhető
fokozatosan (a fék rángat).
d) Rendellenes késés a fék
működtetése közben,
bármely keréken.
e) A fékerő túlzott
ingadozása teljes
kerékfordulatoknál.
1.2.2. Hatásosság
(E)
Vizsgálat statikus fékvizsgáló
gépen, a tényleges tömeg
mellett.
a) Nem éri el legalább az
alábbi minimális értékeket:
b) M1, M2 és M3 kategória -
50%(1)/
c) N1 kategória - 45%
d) N2 és N3 kategória -
43%(2)/
e) O2, O3 és O4 kategória -
40%(3)/
1.3. Biztonsági fék
működési jellemzői és
hatásossága (ha külön
rendszer biztosítja)
1.3.1. Működési jellemzők
(E)
Ha a másodlagos fékrendszer
elkülönül az üzemi
fékrendszertől, az 1.2.1. pont
szerint kell eljárni.
a) Nem megfelelő fékerő egy
vagy több keréken.
b) A fékerő egy adott
keréken kisebb, mint az
ugyanazon meghatározott
tengelyen levő másik
keréken mért maximális
fékerő 70%-a.
c) A fékerő nem növelhető
fokozatosan (a fék rángat).
1.3.2. Hatásosság
(E)
Ha a másodlagos fékrendszer
elkülönül az üzemi
fékrendszertől, az 1.2.2. pont
szerint kell eljárni.
A fékerő kisebb, mint az
1.2.2. pont szerint a
megengedett maximális
tömeg (nyerges pótkocsi
esetén a megengedett
tengelyterhelések összege)
mellett meghatározott üzemi
fékhatás 50%-a(4)/.
1.4. Rögzítőfék működési
jellemzői és hatásossága
1.4.1. Működési jellemzők
(E)
A fék működtetése statikus
fékvizsgáló gépen.
A fék egy vagy több keréknél
nem működik.
1.4.2. Hatásosság
(E)
Vizsgálat statikus fékvizsgáló
gépen, a tényleges tömeg
mellett.
A lefékezettségi arány az
összes járművet tekintve nem
éri el a 16%-ot a
megengedett maximális
tömeghez viszonyítva (illetve
gépjárművek esetében, ha az
nagyobb, a 12%-ot a jármű
kombinációs maximális
megengedett tömegéhez
viszonyítva).
1.5. Tartós fékrendszer
működési jellemzői
Szemrevételezés és,
amennyiben lehetséges, a
rendszer üzemképességének
ellenőrzése.
a) A hatásosság nem
fokozatosan változik (nem
alkalmazandó a kipufogó-
fékrendszerekre).
b) A rendszer nem működik.
1.6. Blokkolásgátló
fékrendszer
A kontrolleszköz
szemrevételezése.
a) A kontrolleszköz hibásan
működik.
b) A kontrolleszköz a
rendszer hibás működését
jelzi.
8. KÖRNYEZETTERHELÉS
8.2. Kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.1. Benzinüzemű motorból származó károsanyag-kibocsátás
8.2.1.1. Károsanyag-
kibocsátást szabályozó
berendezések
Szemrevételezés.a) A gyártó által beszerelt
kibocsátás-szabályozó
berendezés hiányzik vagy
nyilvánvalóan hibás.
b) Olyan szivárgások
észlelhetők, amelyek
jelentősen befolyásolhatják a
kibocsátásmérést.
8.2.1.2. Kipufogógáz
kibocsátás
(E)
Mérés kipufogógáz-elemző
készülék segítségével, a
követelményeknek (a)
megfelelően. A fedélzeti
diagnosztikai rendszerrel
(OBD) felszerelt jármű esetén a
károsanyag-kibocsátó rendszer
megfelelő működése az
üresjáraton mért károsanyag-
kibocsátás helyett - a gyártó
által a megfogalmazott
ajánlásoknak és az egyéb
követelményeknek (a)
megfelelően, a vonatkozó
tűrések figyelembevételével -
az OBD által mutatott
megfelelő érték leolvasásával és
az OBD-rendszer megfelelő
működésének ellenőrzésével is
vizsgálható.
Vagy: mérés távérzékelő
berendezéssel, amelyet utólag
szabványos vizsgálati
módszerekkel ellenőriztek.
a) a gázkibocsátások
meghaladják a gyártó által
megadott fajlagos értékeket,
b) vagy, ha ilyen jellegű
információ nem áll
rendelkezésre, a
CO-kibocsátás meghaladja
az alábbi értékeket:
1. korszerű kibocsátás-
csökkentő rendszerrel el nem
látott jármű esetében:
- a 4,5%-ot, vagy
- a 3,5%-ot.
az első nyilvántartásba vétel
vagy az első használat
napjának megfelelően, a
követelmények (a) szerint;
2. korszerű kibocsátás
csökkentő rendszerrel ellátott
jármű esetében:
- alapjáraton a 0,5%-ot,
- üresjáraton, emelt
üresjárati fordulatszám
mellett a 0,3%-ot,
vagy
- üresen járó motorral a
0,3%-ot (5),
üresjáraton, emelt
üresjárati fordulatszám
mellett a 0,2%-ot,
az első nyilvántartásba vétel
vagy az első használat
napjának megfelelően, a
követelmények (a) szerint;
c) a lambda értéke az
1 ± 0,03 tartományon kívül
esik, vagy a gyártó
előírásának nem megfelelő,
d) az OBD-leolvasás jelentős
mértékű működési hibára
utal,
e) a távérzékelő
berendezéssel mért érték
jelentős meg nem felelésre
utal.
8.2.2. Dízelmotorból
származó károsanyag-
kibocsátás
8.2.2.1. Károsanyag-
kibocsátást szabályozó
berendezések
Szemrevételezés.a) A gyártó által beszerelt
kibocsátás szabályozó
berendezés hiányzik vagy
nyilvánvalóan hibás.
b) Olyan szivárgások
észlelhetők, amelyek
jelentősen befolyásolhatják a
kibocsátásmérést.
8.2.2.2. Füstölés
(E)
a) Kipufogógáz füstölés mérése
szabad gyorsulás mellett
(terhelés nélkül, üresjáratból a
maximális fordulatszámig)
üresjáraton, kuplunghasználat
mellett.
b) A jármű előkészítése:
1. A járművek előkészítés
nélkül is vizsgálhatók, bár
ajánlatos ellenőrizni a
motor hőmérsékletét és
műszaki állapotát.
2. Az előkészítés
követelményei:
i. A motor üzemmeleg
legyen. Amely
ellenőrizhető például a
motorolajnak az
olajszintjelző pálca
csövébe helyezett
mérőszondával. A
hőmérséklete legyen
legalább 80 °C vagy érje
el a rendes üzemi
hőmérsékletet, ha ez az
a) A követelményekben(a)
meghatározott időpont után
nyilvántartásba vett vagy
első alkalommal üzembe
helyezett járművek esetében:
a) a füstölés meghaladja a
gyártó által a járművön
elhelyezett táblán megadott
értéket.
b) Ha ilyen információ nem
áll rendelkezésre vagy a
követelmények (a) nem teszik
lehetővé a referenciaértékek
figyelembevételét:
- természetes szívású
motorra: 2,5 m-1,
- turbófeltöltésű motorra:
3,0 m-1,
vagy a követelményekben
(a) meghatározott
járművek, valamint a
követelményekben (a)
meghatározott időpont
után első alkalommal
nyilvántartásba vett vagy
alacsonyabb, vagy aüzembe helyezett
motorblokknak azjárművek esetében:
infravörös sugárzás- 1,5 m-1 (6).
szintjével mért
hőmérséklete amelyc) A távérzékelő
legyen legalább ezzelberendezéssel mért érték
azonos. Ha a járműjelentős meg nem felelésre
kialakítása miatt ez autal.
mérés a gyakorlatban nem
megvalósítható, a motor
rendes üzemi
hőmérséklete egyéb
módszerrel, például a
motorhűtő ventilátor
működtetésével is
megállapítható.
ii. A kipufogórendszert
legalább három szabad-
gyorsulási ciklus
alkalmazásával vagy
ennek megfelelő módszer
segítségével meg kell
tisztítani.
c) Vizsgálati eljárás:
1. Az egyes szabad-
gyorsítási ciklusok
megkezdésekor a motornak
és az esetleges turbó-
töltőkompresszornak
üresjáraton kell lennie.
Nagy teljesítményű
dízelmotorok esetében ez
azt jelenti, hogy a gázpedál
felengedése után legalább
10 másodpercet várni kell.
2. Az egyes szabad
gyorsítási ciklusok
megkezdésekor a gázpedált
teljes mértékben, gyorsan,
egyenletesen, de nem
erőszakosan be kell nyomni
(kevesebb, mint egy
másodperc alatt) ahhoz,
hogy a tüzelőanyag-
befecskendező szivattyú
maximális mértékben
fecskendezze be az
üzemanyagot.
3. Az egyes szabad -
gyorsítási ciklusok során a
gázpedál felengedése előtt a
motornak el kell érnie a
maximális fordulatszámot,
automata sebességváltóval
ellátott jármű esetében a
gyártó által megadott
fordulatszámot, vagy ha ez
az adat nem áll
rendelkezésre, a maximális
fordulatszám kétharmadát.
Ez a motorfordulatszám
figyelemmel kísérésével
vagy a gázpedál benyomása
és felengedése között kellő
időt - M2, M3, N2 és N3
kategóriájú járművek
esetében lehetőleg legalább
két másodpercet - hagyva
ellenőrizhető.
4. A jármű akkor nem
megfelelő, ha az utolsó
három szabad gyorsítási
ciklus számtani közepe
meghaladja a határértéket.
A számítások során a
mérések számtani közepétől
vagy a mérési eredmények
szórását figyelembe vevő
más statisztikai jellemzőtől
jelentős mértékben eltérő
mérési eredmények
elhagyhatók. A vizsgálati
ciklusok száma
korlátozható.
5. Nem megfelelő az a
jármű, amelynek mért
értékei háromnál kevesebb
szabad gyorsítási ciklus
után vagy a tisztítási
ciklusok után jelentősen
meghaladják a
határértékeket.
Megfelelőnek nyilvánítható
az a jármű, amelyek mért
értékei a megfelelő tűrések
figyelembevételével
háromnál kevesebb szabad
gyorsítási ciklus után vagy
a tisztítási ciklusok után
jelentős mértékben a
határértékek alatt maradnak.
Vagy: mérés távérzékelő
berendezéssel, amelyetutólag
szabványos vizsgálati
módszerekkel ellenőriztek."

(1) 48% akkor, ha a jármű nem rendelkezik ABS-sel, vagy típusjóváhagyása 1991. október 1. előtt történt.

(2) 45% akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben [5] meghatározott időpont után történt.

(3) 43% akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy - ha az későbbi - az irányadó követelményekben [5] meghatározott időpont után történt.

(4) 2,2 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében.

(5) A típusjóváhagyás az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész I. 2. táblázat (98/69/EK irányelvvel módosított 70/220/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjához tartozó táblázat) A vagy B sorában szereplő határértékek szerint, vagy a járművet 2002. július 1. után vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba első alkalommal.

(6) A típusjóváhagyás az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész I. 2. táblázat (98/69/EK irányelvvel módosított 70/220/EK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjához tartozó táblázat) B sorában található határértékek szerint, az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet I. Rész 1. és 2. táblázat (1999/96/EK irányelvvel módosított 88/77/EGK irányelv I. mellékletének 6.2.1. pontjához tartozó) B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint, vagy a járművet 2008. július 1. után vették először nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.

Megjegyzés:

(a) A "követelményeket" az első nyilvántartásba vétel vagy az első üzembe helyezés napján hatályos típus-jóváhagyási követelmények, valamint a nyilvántartásba vevő ország átalakításra vonatkozó kötelezettségei és nemzeti jogszabályai alkotják."

2. melléklet a 22/2012. (V. 8.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelékének módosítása

1. Az ER. A. Függelék címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ez a Függelék az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK és 595/2009/EK rendeletével, továbbá a Bizottság 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 407/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU és 65/2012/EU rendeletével, valamint a Bizottság 2010/19/EU irányelvével és a Bizottság 2011/415/EU határozatával módosított, az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelvének megfelelő szabályozást tartalmaz."

2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.1.11. ponttal egészül ki:

"3.2.1.11. (Csak Euro VI) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, amely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti rendszereinek az értékelését"

3. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.2.2. Nehéz tehergépjárművek: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85) (1) (6)

3.2.2.2.1. (Csak Euro VI) A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. melléklet 1.1.2. pontja szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)"

4. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.8.3.3. ponttal egészül ki:

"3.2.8.3.3. (Csak az Euro VI) A szívórendszer tényleges nyomásesése a motor névleges fordulatszámánál és 100%-os terhelésnél: kPa"

6. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.9.2.1. ponttal egészül ki:

"3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, amelyek nem alkotják a motorrendszer részét"

7. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.9.3.1. ponttal egészül ki:

"3.2.9.3.1. (Csak az Euro VI) Tényleges kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100%-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ................................................................................................................... kPa"

8. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.9.7.1. ponttal egészül ki:

"3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ..................dm3"

9. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.1.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.1.1. (Csak az Euro VI) Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: vannak/nincsenek (2)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, meg kell felelni az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének"

10. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.6.8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.6.8.1. ETC vizsgálati ciklusok száma 2 regeneráció között (n1): ... (Az Euro VI-ra nem vonatkozik)"

11. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.2.6.8.1.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.6.8.1.1. (Csak az Euro VI) Regeneráció nélküli WHTC- vizsgálati ciklusok száma (n):"

12. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.6.8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.6.8.2. ETC-ciklusok száma regeneráció közben (n2): ...(Az Euro VI- ra nem vonatkozik)"

13. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.2.6.8.2.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.6.8.2.1. (Csak az Euro VI) Regenerációval zajló WHTC- vizsgálati ciklusok száma (nR):"

14. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.2.6.9. és 3.2.12.2.6.9.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.6.9. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

3.2.12.2.6.9.1. Leírás és működés"

15. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.2.7.0.1-3.2.12.2.7.0.8. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban képviselt motorcsaládok száma

3.2.12.2.7.0.2. A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.7.0.3. A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik:

3.2.12.2.7.0.4. A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikk (4) bekezdés c) pontjában és 9. cikk (4) bekezdésében előírt és az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyásának céljaira meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikával ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor fedélzeti diagnosztikai rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.7.0.7. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (6)

3.2.12.2.7.0.8. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (6)"

16. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.2.7.6.5., 3.2.12.2.7.7. és 3.2.12.2.7.7.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI) Fedélzeti diagnosztikai kommunikációs protokoll szabvány: (4)

3.2.12.2.7.7. (Csak az Euro VI) A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikk (4) bekezdésének d) pontjában és 9. cikk (4) bekezdésében a jármű fedélzeti diagnosztikai és a jármű javítási és karbantartási információk elérésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés céljaira előírt, fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

3.2.12.2.7.7.1. A 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az 582/2011/EU rendelet I. melléklet 4. függelékében szereplő adatközlő lap mellékletére, mely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Összetevő - Hibakód - Ellenőrzési stratégia - Hibaészlelési kritériumok - Hibajelző bekapcsolási kritériumai - Másodlagos paraméterek - Előkondicionálás - Igazolási eljárás

Katalizátor - P0420 - Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek - Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség - 3. ciklus -Fordulatszám, motorterhelés, levegő/tüzelőanyag arány, katalizátorhőmérséklet - Két 1. típusú ciklus - 1. típus"

17. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.12.2.8.1-3.2.12.2.8.8.3. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.1. Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek

3.2.12.2.8.2. (Csak az Euro VI) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az ezen irányelv 2. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: van/nincs

3.2.12.2.8.3. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládok száma

3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.8.5. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

3.2.12.2.8.6. (Csak az Euro VI) A reagens hatóanyagtartalmának a figyelmeztető rendszert működésbe nem hozó legalacsonyabb koncentrációja (CDmin): (térfogat%)

3.2.12.2.8.7. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.8.8. A jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

3.2.12.2.8.8.1. A kúszó üzemmód aktiválása:

»kikapcsolás újraindítást követően«/»kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltés követően«/»kikapcsolás leállítást követően« (7)

3.2.12.2.8.8.2. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (6)"

18. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.2.17.8.1.0.1 és 3.2.17.8.1.0.2. ponttal egészül ki:

"3.2.17.8.1.0.1. (Csak az Euro VI) Önműködően alkalmazkodó? igen/nem (1)

3.2.17.8.1.0.2. (Csak az Euro VI) PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás (1)

PB-gáz/földgáz- Ht/földgáz- Lt/földgáz- HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)"

19. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.5.4-3.5.5.2. ponttal egészül ki:

"3.5.4. Nagy teljesítményű motorok CO2-kibocsátása (Csak az Euro VI)

3.5.4.1. A kibocsátott CO- tömege a WHSC- vizsgálatban ............................... g/kWh

3.5.4.2. A kibocsátott CO- tömege a WHSC- vizsgálatban ............................... g/kWh

3.5.5. Nagy teljesítményű motorok tüzelőanyag-fogyasztása (Csak az Euro VI)

3.5.5.1. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC- vizsgálatban................................... g/kWh

3.5.5.2. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC- vizsgálatban ................................ g/kWh"

20. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 4.11.-4.11.3. ponttal egészül ki:

"4.11. Sebességváltás-jelző

4.11.1. Hangjelzés: van/nincs(1). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2. A 65/2012/EU rendelet I. melléklet 4.6. pontja szerinti adatok (a gyártó által bejelentett érték)

4.11.3. A sebességváltás-jelzőről készült fényképek/rajzok és a rendszer alkotóelemeinek és működésének rövid leírása:"

21. Az ER. A. Függelék A/2. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"2012. október 29-én kezdődő hatállyal a hatóság az új járműtípusokra vonatkozó EK-típusjóváhagyást az e mellékletben foglalt követelmények alapján adja meg.

A 2012. október 29-ig megadott jármű-típusjóváhagyások érvényesek maradnak, valamint azok meghosszabbíthatóak.

ÁLTALÁNOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, KRITÉRIUMOK A JÁRMŰVEK, A JÁRMŰTÍPUSOK ÉS A FELÉPÍTMÉNYTÍPUSOK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSÁHOZ

BEVEZETŐ RÉSZ

Általános fogalommeghatározások és általános rendelkezések

1. Fogalommeghatározások

1.1. "Ülőhely": minden olyan hely, amely egy alábbi méretekkel rendelkező, ülő személy elhelyezésére alkalmas:

a) a járművezető esetében egy átlagos felnőtt férfi tömegének és méretének megfelelő próbabábu;

b) minden más esetben egy átlagos felnőtt nő tömegének és méretének megfelelő próbabábu.

1.2. "Ülés": olyan egy vagy több darabból álló, teljes, kárpitozott szerkezet a jármű felépítményében, amely egy személy ülő helyzetben való elhelyezésére szolgál.

1.2.1. Az "ülés" kifejezés mind a különálló ülésekre, mind a sorülésekre vonatkozik.

1.2.2. A fogalommeghatározás a lehajtható és kivehető üléseket is magában foglalja.

1.3. "Javak" : bármilyen ingóság.

A "javak" kifejezés magában foglalja az ömlesztett termékeket, a gyártott termékeket, a folyadékokat, az élő állatokat, a gabonát és az oszthatatlan rakományt is.

1.4. "Legnagyobb tömeg": az A. Függelék A/1. melléklet 2.8. pontjában meghatározott "műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg".

2. Általános rendelkezések

2.1. Ülőhelyek száma

2.1.1. Az ülőhelyek számára vonatkozó követelmények a jármű közúti közlekedése során használt ülésekre vonatkoznak.

2.1.2. A csak a jármű álló helyzetében használható, a felhasználók számára piktogrammal vagy megfelelő szöveggel egyértelműen jelölt ülésekre nem vonatkoznak.

2.1.3. Az ülőhelyek megszámolására a következő követelmények vonatkoznak:

a) a különálló üléseket egy ülőhelynek kell számolni;

b) sorülés esetében ülőhelynek számít minden, az üléspárna szintjén mérve legalább 400 mm széles hely.

Ez a feltétel nem jelenti azt, hogy a gyártó nem alkalmazhatja az 1.1. pontban említett általános rendelkezéseket;

c) a b) pontban említett hely nem számít azonban ülőhelynek, ha:

i. a sorülés kialakítása - pl. rögzített konzol, ülőpárna nélküli rész vagy a normál ülőfelületet megszakító belső kárpitelem - nem teszi lehetővé, hogy a próbabábu természetes ülőhelyzetet vegyen fel;

ii. a feltételezett ülőhely előtt húzódó padlólemez kialakítása (pl. a kardánalagút miatt) nem teszi lehetővé, hogy a próbabábu lábai természetes helyzetet vegyenek fel.

2.1.4. A személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről szóló, MR. A. Függelék A/52. számú mellékletében meghatározott járművek esetében a 2.1.3. pont b) alpontjában említett méretnek összhangban kell lennie az egy személy számára a különféle járműosztályok tekintetében előírt legkisebb hely méretével.

2.1.5. Ha egy kivehető ülés rögzítő elemei be vannak szerelve a járműbe, a kivehető ülést is bele kell számolni a jármű ülőhelyeinek számába.

2.1.6. A kerekesszékben helyet foglaló személy számára kialakított helyet is ülőhelynek kell tekinteni.

2.1.6.1. E rendelkezés nem sérti az MR. A. Függelék A/52. számú mellékletében a kerekes székekre vonatkozó követelményeket.

2.2. Legnagyobb tömeg

2.2.1. Félpótkocsi vontatója esetében a jármű osztályozásakor figyelembe vett legnagyobb tömegnek magában kell foglalnia a félpótkocsinak a nyeregszerkezet által viselt legnagyobb tömegét.

2.2.2. Középtengelyes pótkocsit vagy merev vonórudas pótkocsit vontató gépjármű esetében a gépjármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömeg magában kell, hogy foglalja a vonószerkezet által a vontató járműnek továbbított legnagyobb tömeget.

2.2.3. Félpótkocsik, középtengelyes pótkocsik és merev vonórudas pótkocsik esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömeg az a legnagyobb tömeg, amelyet egy tengely vagy egy tengelycsoport a talajnak továbbít, amikor a pótkocsi össze van kapcsolva a vontató járművel.

2.2.4. Utánfutó-átalakító esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömegnek magában kell foglalnia a félpótkocsinak a nyeregszerkezet által viselt legnagyobb tömegét.

2.3. Különleges felszerelések

2.3.1. A rögzített berendezésekkel - gépekkel vagy készülékekkel - ellátott járműveket N vagy O kategóriájúnak kell tekinteni.

2.4. Mértékegységek

2.4.1. Eltérő rendelkezések hiányában minden mértékegységnek és az ahhoz társított jelnek meg kell felelnie a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (80/181/EGK tanácsi irányelv) rendelkezéseinek.

3. Járműkategóriákba sorolás

3.1. A járműtípusok járműkategóriákba sorolása a gyártó feladata.

E célból az e mellékletben felsorolt valamennyi kritériumot teljesíteni kell.

3.2. A jóváhagyó hatóság felkérheti a gyártót, hogy bocsásson a rendelkezésére megfelelő kiegészítő adatokat annak alátámasztására, hogy egy járműtípust a különleges csoporton belül (kód: "SG") a különleges rendeltetésű járművek kategóriájába kell sorolni.

A. RÉSZ

Kritériumok a járművek kategóriákba sorolásához

1. Járműkategóriák

Az európai és nemzeti, valamint egyedi típusjóváhagyás céljából a járműveket az alábbi osztályozás szerint kell kategóriákba sorolni:

(csak az 1.1.1-1.1.3., 1.2.1-1.2.3. és az 1.3.1-1.3.4. pontokban említett kategóriák tekintetében lehet a jóváhagyást megadni.)

1.1. M kategória: Elsősorban személyek, illetve poggyászuk szállítására tervezett és épített gépjárművek.

1.1.1. M1 kategória vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező, M kategóriájú járművek.

Az M1 kategóriájú járműveken nem lehet hely álló utasok számára.

Az ülőhelyek száma egy is lehet (amely a vezetőülés).

1.1.2. M2 kategória: A vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező, M kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg az 5 tonnát.

Az M2 kategóriájú járműveken az ülőhelyek mellett lehet hely álló utasok számára is.

1.1.3. M3 kategória: A vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező, M kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja az 5 tonnát.

Az M3 kategóriájú járműveken lehet hely álló utasok számára.

1.2. N kategória: Elsősorban áruszállításra tervezett és épített gépjárművek.

1.2.1. N1 kategória: Olyan N kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

1.2.2. N2 kategória: Olyan N kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 12 tonnát.

1.2.3. N3 kategória: Olyan N kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 12 tonnát.

1.3. O kategória: Áru- vagy személyszállításra, valamint személyek elhelyezésére tervezett és épített pótkocsi.

1.3.1. O1 kategória: Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 0,75 tonnát.

1.3.2. O2 kategória: Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 0,75 tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát.

1.3.3. O3 kategória: Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 10 tonnát.

1.3.4. O4 kategória: Olyan O kategóriájú járművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 10 tonnát.

2. Jármű-alkategóriák

2.1. Terepjárók

"Terepjáró (ORV)": olyan M vagy N kategóriájú jármű, amely különleges műszaki jellemzőinek köszönhetően a szokásos közúti használaton kívüli közlekedésre is alkalmas.

E járműkategóriák esetében a járműkategóriát azonosító betűt és számot a G betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A járműveknek a terepjárók (ORV) alkategóriájába való besorolásának kritériumai e melléklet A. rész 4. szakaszában találhatók.

2.2. Különleges rendeltetésű járművek

2.2.1. "Különleges rendeltetésű jármű (SPV)": olyan M, N vagy O kategóriájú jármű, amely különleges műszaki jellemzőkkel rendelkezik abból a célból, hogy különleges körülményeket és/vagy berendezést kívánó feladatot lásson el.

Az SPV alkategóriába szánt nem teljes járművek esetében a járműkategóriát azonosító betűt és számot az S betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A különleges rendeltetésű járművek különféle típusait az 5. szakasz határozza meg és sorolja fel.

2.3. Különleges rendeltetésű terepj áró

2.3.1. "Különleges rendeltetésű terepjáró (ORV-SPV)": olyan M vagy N kategóriájú jármű, amely a 2.1. és 2.2. pontban említett különleges műszaki jellemzőkkel rendelkezik.

E járműkategóriák esetében a járműkategóriát azonosító betűt és számot a G betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

Az SPV alkategóriába szánt nem teljes járművek esetében a kategória jelzését egy S betűből álló második utótaggal kell kiegészíteni.

3. A járművek N kategóriába való besorolásának kritériumai

3.1. Egy járműtípus N kategóriába való besorolásának alapját a jármű 3.2-3.6. pontban említett műszaki jellemzői képezik.

3.2. Alapelv, hogy a járműnek az ülőhelyeket magában foglaló részét (részeit) teljesen el kell különíteni a raktértől.

3.3. A 3.2. pontban említett követelménytől eltérve a jármű ugyanazon részében is lehet személyeket és árukat szállítani, amennyiben a raktér olyan rögzítő eszközökkel van felszerelve, amelyek megvédik az utasokat a menet közben, azaz többek között hirtelen fékezéskor, kanyarodáskor elmozduló rakománytól.

3.4. A 3.3. pontban előírt, a rakomány rögzítésére szolgáló eszközöket - hevedereket -, valamint térelválasztó rendszereket, amelyeket a legfeljebb 7,5 tonna tömegű járművekhez terveztek, az ISO 27956:2009 "közúti járművek - rakományrögzítés árukihordó teherkocsikon - előírások és vizsgálati módszerek" szabvány 3. és 4. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell megtervezni.

3.4.1. A 3.4. pontban említett követelmények teljesítése a gyártó által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal is igazolható.

3.4.2. A 3.4. pontban foglalt követelmények teljesítése helyett a gyártó azt a lehetőséget is választhatja, hogy a jóváhagyó hatóság számára meggyőző módon igazolja, hogy a felszerelt rögzítő eszközök ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint amelyet az említett szabvány előír.

3.5. A járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg:

a) N1 kategóriájú járművek esetében a hatot;

b) N2 vagy N3 kategóriájú járművek esetében a nyolcat.

3.6. A járművek kg-ban kifejezett áruszállítási kapacitásának legalább akkorának kell lennie, mint személyszállítási kapacitásuknak.

3.6.1. E célból valamennyi konfiguráció esetében teljesülniük kell a következő egyenleteknek, különösen, ha minden ülőhely foglalt:

a) ha n = 0:

p - m ≥ 100 kg

b) ha 0 < n ≤ 2:

P - (M + N x 68) ≥ 150 kg;

c) ha n > 2:

p - (m + n x 68) ≥ n x 68;

ahol a betűk a következőket jelentik:

"p" a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

"m" a menetkész tömeg;

"n" a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma.

3.6.2. A menetkész tömegbe (m) bele kell számítani azoknak a berendezéseknek a tömegét is, amelyeket azért szerelnek a járműre, hogy azon el lehessen helyezni az árut (pl. tartály, felépítmény stb.), mozgatni lehessen az árut (pl. daru, lift stb.), illetve rögzíteni lehessen az árut (pl. rakományrögzítő eszközök).

A fenti képletek alkalmazása során nem kell a menetkész tömegbe (m) beleszámítani azoknak a berendezéseknek a tömegét, amelyeket nem a fent említett célokra használnak (mint például kompresszor, csörlő, áramfejlesztő, adó-vevő készülékek stb.).

3.7. A 3.2-3.6. pontokban említett követelményeket a járműtípuson belül minden változatnak és kivitelnek teljesítenie kell.

3.8. A járművek N1 kategóriába való besorolásának kritériumai.

3.8.1. Minden vonatkozó kritérium teljesítése esetén a járművet az N1 kategóriába kell besorolni.

Ha egy vagy több kritérium nem teljesül, a járművet az M1 kategóriába kell sorolni.

3.8.2. Azon járművek esetében, amelyeknél a vezetőfülke és a rakomány egy térben helyezkedik el (azaz felépítményük "BB" típusú), a 3.2-3.6. pontokban említett általános kritériumokon kívül a 3.8.2.1-3.8.2.3.5. pontokban megadott kritériumoknak is teljesülniük kell a járművek kategóriákba sorolása tekintetében.

3.8.2.1. Egy teljes vagy részleges fal vagy térelválasztó jelenléte az üléssor és a raktér között nem jelenti azt, hogy nem kell az előírt követelményeknek megfelelni.

3.8.2.2. A kritériumok a következők:

a) az árurakodás egy külön e célra tervezett és épített hátsó ajtón, lenyitható hátsó falon vagy oldalsó ajtón át lehetséges;

b) a hátsó ajtó vagy a lenyitható hátsó fal rakodónyílására vonatkozó követelmények:

i. amennyiben a jármű csak egy sor üléssel van felszerelve, illetve az egyetlen ülés a vezetőülés, a rakodónyílás magassága legalább 600 mm kell, hogy legyen;

ii. amennyiben a jármű két vagy több sor üléssel van felszerelve, a rakodónyílás legkisebb magassága legalább 800 mm, teljes felülete pedig 12800 cm2 kell, hogy legyen;

c) a raktérre vonatkozó követelmények:

"raktér": a jármű azon része, amely az üléssor (ok) mögött helyezkedik el, illetve a járművezető ülése mögött, amennyiben a járműben az egyetlen ülés a vezetőülés;

i. a raktér felülete általában sík kell, hogy legyen;

ii. amennyiben a jármű csak egy sor üléssel vagy egyetlen üléssel van felszerelve, a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 40%-a kell, hogy legyen;

iii. amennyiben a jármű két vagy több üléssorral van felszerelve, a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 30%-a kell, hogy legyen.

ha a leghátsó üléssor üléseit különleges szerszámok használata nélkül, könnyűszerrel el lehet távolítani, a raktér hosszára vonatkozó követelményeket úgy kell teljesíteni, hogy valamennyi ülés be van szerelve a járműbe;

iv. a raktér hosszára vonatkozó követelményeknek úgy kell teljesülniük, hogy a legelső, illetve (az esettől függően) leghátsó sor ülései függőleges támlával az utasok általi szokásos használatnak megfelelő helyzetbe vannak állítva.

3.8.2.3. A mérésre vonatkozó különleges feltételek

3.8.2.3.1. Fogalommeghatározások

a) "a rakodónyílás magassága": az ajtónyílás alsó részének legmagasabb pontját, valamint felső részének legalacsonyabb pontját érintő két vízszintes sík közötti függőleges távolság;

b) "a rakodónyílás felülete": a lehető legszélesebbre kitárt hátsó ajtó (k) vagy lenyitható hátsó fal mellett keletkező legnagyobb nyílás - a jármű középvonalára merőleges - függőleges síkon keletkező derékszögű vetületének legnagyobb felülete;

c) "tengelytáv": a 3.8.2.2. és 3.8.3.1. pontokban megadott képletek alkalmazása céljára a következők egymástól mért távolsága:

i. kéttengelyes jármű esetében az első tengely középvonala és a második tengely középvonala; illetve

ii. háromtengelyes jármű esetében az első tengely középvonala, valamint a második és a harmadik tengelytől egyenlő távolságban húzódó képzeletbeli tengely középvonala.

3.8.2.3.2. Az ülések beállítása

a) az üléseket a leghátsó helyzetbe kell állítani;

b) ha a háttámla állítható, olyan szögbe kell dönteni, hogy a háromdimenziós H pont vizsgáló eszköz próbabábu törzsének dőlésszöge 25° legyen;

c) ha a háttámla nem állítható, a járműgyártó által tervezett helyzetben kell lennie;

d) ha az ülés magassága állítható, a lehető legalacsonyabbra kell beállítani.

3.8.2.3.3. A járműre vonatkozó feltételek

a) a járművet a legnagyobb tömegének megfelelő mértékben kell terhelni;

b) a jármű kerekeinek egyenesen előre kell nézniük.

3.8.2.3.4. A 3.8.2.3.2. pont követelményei nem alkalmazandók, ha a járművet fallal vagy térelválasztóval szerelték fel.

3.8.2.3.5. A raktér hosszának mérése

a) ha a járműben nincs fal vagy térelválasztó, akkor az üléstámla tetejének leghátsó pontját érintő függőleges sík és a hátsó belső sík, (csukott) ajtó vagy lenyitható hátsó fal közötti távolságot kell mérni;

b) ha a járművet fallal vagy térelválasztóval szerelték fel, akkor a fal vagy a térelválasztó leghátsó pontját érintő függőleges sík és a hátsó belső sík, illetve értelemszerűen a (csukott) ajtó vagy lenyitható hátsó fal közötti távolságot kell mérni;

c) a hosszra vonatkozó követelményeknek legalább a raktér padlójának szintjén, a jármű középvonalán áthaladó hosszanti függőleges síkban elhelyezkedő vízszintes vonal mentén teljesülniük kell.

3.8.3. Azon járművek esetében, amelyekben a vezetőfülke és a rakomány nem egy térben helyezkedik el (azaz felépítményük "BE" típusú), a 3.2-3.6. pontokban említett általános kritériumokon kívül a 3.8.3.1-3.8.3.4. pontokban megadott kritériumoknak is teljesülniük kell a járművek kategóriákba sorolása tekintetében.

3.8.3.1. Ha a jármű felépítménye zárt típusú, a következő követelmények érvényesek:

a) az árurakodás hátsó ajtó, lenyitható hátsó fal, panel révén vagy egyéb módon lehetséges kell, hogy legyen;

b) a rakodónyílás legkisebb magassága legalább 800 mm, felülete pedig legalább 12800 cm2 kell, hogy legyen;

c) a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 40%-a kell, hogy legyen.

3.8.3.2. Amennyiben a jármű raktere nyitott, csak a 3.8.3.1. pont a) és c) alpontja alkalmazandó.

3.8.3.3. A 3.8.3. pontban említett rendelkezések alkalmazásakor értelemszerűen a 3.8.2. pontban megadott fogalommeghatározások alkalmazandók.

3.8.3.4. A raktér hosszára vonatkozó követelményeknek azonban a raktér padlójának szintjén, a jármű középvonalán áthaladó hosszanti síkban elhelyezkedő vízszintes vonal mentén teljesülniük kell.

4. A járműveknek a terepjárók alkategóriájába való besorolásának kritériumai

4.1. Az M1 és N1 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha egyidejűleg megfelelnek az összes alábbi feltételnek:

a) legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;

b) legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek;

c) önálló járműként fel tudnak menni egy legalább 25%-os emelkedőn;

d) az alábbi hat követelmény közül ötnek megfelelnek:

i. a megközelítési szög legalább 25°;

ii. az elhagyási szög legalább 20°;

iii. a terepszög legalább 20°;

iv. a szabad magasság az első tengely alatt legalább 180 mm;

v. a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 180 mm;

vi. a szabad magasság a tengelyek között legalább 200 mm.

4.2. A legfeljebb 12 tonna legnagyobb tömegű M2, N2 vagy M3 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha megfelelnek az a) pontban említett feltételnek, vagy egyidejűleg mind a b), mind a c) pontban említett feltételeknek:

a) tengelyeik egyidejűleg meghajthatók, függetlenül attól, hogy egy vagy több tengely meghajtását ki lehet-e kapcsolni;

b) i. legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;

ii. legalább egy differenciálmű-zárral vagy egy azonos hatású mechanizmussal rendelkeznek;

iii. önálló járműként fel tudnak menni egy 25%-os emelkedőn;

c) amennyiben legnagyobb tömegük nem haladja meg a 7,5 tonnát, az alábbi hat követelmény közül legalább ötnek, illetve ha tömegük több mint 7,5 tonna, legalább négynek megfelelnek:

i. a megközelítési szög legalább 25°;

ii. az elhagyási szög legalább 25°;

iii. a terepszög legalább 25°;

iv. a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm;

v. a tengelyek közötti szabad magasság legalább 300 mm;

vi. a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.3. A 12 tonnánál nagyobb tömegű M3 vagy N3 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha megfelelnek az a) pontban említett feltételnek, vagy egyidejűleg mind a b), mind a c) pontban említett feltételeknek:

a) tengelyeik egyidejűleg meghajthatók, függetlenül attól, hogy egy vagy több tengely meghajtását ki lehet-e kapcsolni;

b) i. legalább a tengelyek felét (illetve háromtengelyű jármű esetében két tengelyt, öttengelyű esetében pedig három tengelyt) egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;

ii. legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek;

iii. önálló járműként fel tudnak menni egy 25%-os emelkedőn;

c) az alábbi hat követelmény közül legalább négynek megfelelnek:

i. a megközelítési szög legalább 25°;

ii. az elhagyási szög legalább 25°;

iii. a terepszög legalább 25°;

iv. a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm;

v. a tengelyek közötti szabad magasság legalább 300 mm;

vi. a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.4. Az ebben a szakaszban említett geometriai követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló eljárás leírását az 1. kiegészítés tartalmazza.

5. Különleges rendeltetésű járművek

NévKódFogalommeghatározás
Szálláshelyet magában foglaló, M kategóriájú jármű, amely
legalább az alábbi felszereléseket tartalmazza:
a) ülések és asztal;
5.1.LakóautóSAb) alvóhely, amely az ülésekből átalakítható is lehet;
c) főzőalkalmatosság;
d) tárolóhely.
Ezeket a felszereléseket a lakótérben szilárdan rögzíteni
NévKódFogalommeghatározás
kell. Az asztal azonban olyan kialakítású is lehet, hogy
könnyűszerrel el lehessen távolítani.
5.2.Páncélozott
jármű
SBA szállított utasok vagy áruk védelmére szolgáló, golyóálló
páncéllemezzel ellátott jármű.
Beteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, M
kategóriájú jármű, amely erre a célra különleges
felszereléssel rendelkezik.
5.3.MentőjárműSCA betegtér meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 1789:2007
"Mentőautók és felszerelésük - betegszállító autók"
szabvány műszaki követelményeinek, a 6.5. szakasz
kivételével ("A felszerelések jegyzéke").
5.4.Halottszállító
kocsi
SDElhunyt személyek szállítására szolgáló, M kategóriájú
jármű, amely erre a célra különleges felszereléssel
rendelkezik.
5.5.Kerekes
székkel
használható
jármű
SHOlyan Mi kategóriájú jármű, amelyet kifejezetten úgy
terveztek vagy alakítottak át, hogy alkalmas legyen egy
vagy több, kerekes székben ülő személlyel való közúti
közlekedésre.
5.6.LakókocsiSEAz MSZ 2701:1983 szabvány1 3.2.1.3. fogalmának
megfelelő, O kategóriájú jármű.
5.7.Önjáró daruSFN3 kategóriájú, különleges rendeltetésű jármű, amely
árufuvarozásra nem alkalmas, és legalább 400 kNm
emelőnyomatékú daruval rendelkezik.
5.8.Különleges
csoport
SGAzok a különleges rendeltetésű járművek, amelyek nem
tartoznak az ebben a szakaszban említett egyik
meghatározásba sem.
5.9.Utánfutó-
átalakító
SJOlyan O kategóriájú jármű, amelyet nyeregszerkezettel
szereltek fel a félpótkocsi alátámasztása céljából, hogy ez
utóbbi pótkocsiként működjön.
5.10.Kivételes
rakományt
szállító
pótkocsi
SKOlyan O4 kategóriájú jármű, amelyet oszthatatlan rakomány
szállítására terveztek, és amelyre méretei miatt sebesség- és
közlekedési korlátozások érvényesek.
Ide tartoznak a hidraulikus modulokkal rendelkező
pótkocsik, függetlenül attól, hogy hány ilyen moduljuk van.

Az ISO 3833:1977 szabvány magyar megfelelője: MSZ 2701:1983 idt.

6. Megjegyzések

6.1. A típusjóváhagyás nem adható meg az alábbiakra:

a) az e melléklet A. részének 5. szakaszában meghatározott utánfutó-átalakító;

b) az e melléklet C. részének 4. szakaszában meghatározott merev vonórudas pótkocsi;

c) azok a pótkocsik, amelyekben a közúti közlekedés során személyeket lehet szállítani.

6.2. A 6.1. pont nem sérti a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására vonatkozó 23. cikk rendelkezéseit.

B. RÉSZ

A járműtípusokra, - változatokra és - kivitelekre vonatkozó kritériumok

1. M1 kategória

1.1. Járműtípus

1.1.1. Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) önhordó felépítmény esetében a felépítmény legfontosabb elemeinek kialakítása és összeszerelése;

Értelemszerűen ugyanez vonatkozik az olyan járművekre is, amelyek felépítményét szegecseléssel vagy hegesztéssel rögzítették egy külön keretre.

c) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

1.1.2. Ha a gyártó a felépítmény padlórészét, valamint közvetlenül a szélvédő kiöblösödése előtt elhelyezkedő, a felépítmény elülső részét alkotó legfontosabb elemeket különböző típusú felépítmények (pl. limuzin és kupé) gyártására használja, az érintett járműveket az 1.1.1. pont b) alpontjában foglalt követelményektől eltérve ugyanolyan típusúnak lehet tekinteni. Ezt a gyártónak kell bizonyítékokkal alátámasztania.

1.1.3. Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

1.2. Változat

1.2.1. Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) az oldalsó ajtók száma vagy a felépítmény típusa a C. rész 1. szakaszában található meghatározás szerint, amennyiben a gyártó az 1.1.2. pontban megadott kritériumot alkalmazza;

b) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L4, V6 vagy egyéb);

c) a tengelyek száma;

d) a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása;

e) a kormányzott tengelyek száma;

f) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes).

1.3. Kivitel

1.3.1. Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma;

c) a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor);

d) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

e) az ülőhelyek legnagyobb száma;

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro V, Euro VI vagy egyéb);

h) vegyes vagy súlyozott, vegyes CO2-kibocsátás;

i) villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes);

j) vegyes vagy súlyozott, vegyes tüzelőanyag-fogyasztás;

k) a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében meghatározott, innovatív technológiák egyedi kombinációjának megléte (3).

2. M2 és M3 kategória

2.1. Járműtípus

2.1.1. Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői:

i. az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

ii. önhordó felépítmény esetében a felépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

d) a szintek száma (egy- vagy kétszintes);

e) elemek száma (mereven rögzített/csuklósan összekapcsolt);

f) a tengelyek száma;

g) az energiaellátás módja (fedélzeti vagy külső);

h) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

2.1.2. Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

2.2. Változat

2.2.1. Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a felépítmény típusa, a C. rész 2. szakaszában található meghatározás szerint;

b) járműosztály vagy járműosztályok kombinációja az MR. A. Függelék A/52. számú melléklet I. Rész 2.1.1. pontjában a 22-nél több utast szállító járművekre vonatkozó követelményekben meghatározottak szerint (csak teljes és befejezett járművek esetében);

c) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

d) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb).

2.3. Kivitel

2.3.1. Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) alkalmas-e a jármű pótkocsi vontatására, vagy sem;

c) belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma;

d) a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor);

e) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro IV, Euro V vagy egyéb). 3. N1 kategória

3.1. Járműtípus

3.1.1. Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) önhordó felépítmény esetében a felépítmény legfontosabb részeinek kialakítása és összeszerelése;

c) nem önhordó felépítmény esetében az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

d) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

3.1.2. Ha a gyártó a felépítmény padlórészét, valamint közvetlenül a szélvédő kiöblösödése előtt elhelyezkedő, a felépítmény elülső részét alkotó legfontosabb elemeket különböző típusú felépítmények (pl. eltérő tengelytávokkal és tetőmagasságokkal rendelkező zárt áruszállító és tehergépkocsi) gyártására használja, az érintett járműveket a 3.1.1. pont b) alpontjában foglalt követelményektől eltérve ugyanolyan típusúnak lehet tekinteni. Ezt a gyártónak kell bizonyítékokkal alátámasztania.

3.1.3. Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

3.2. Változat

3.2.1. Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) az oldalsó ajtók száma vagy a felépítmény típusa a C. rész 3. szakaszában található meghatározás szerint (teljes és befejezett járművek esetében), amennyiben a gyártó a 3.1.2. pontban megadott kritériumot alkalmazza;

b) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb);

d) a tengelyek száma;

e) a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása;

f) a kormányzott tengelyek száma.

3.3. Kivitel

3.3.1. Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma;

c) a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor);

d) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

e) az ülőhelyek legnagyobb száma;

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro V, Euro VI vagy egyéb);

h) vegyes vagy súlyozott, vegyes CO2-kibocsátás;

i) villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes);

j) vegyes vagy súlyozott, vegyes tüzelőanyag-fogyasztás. 4. N2 és N3 kategória

4.1. Járműtípus

4.1.1. Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden alapvető jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) az alváz kialakítása és szerkezete, amely tekintetében egy adott termékvonal megegyezik;

d) a tengelyek száma;

e) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

4.1.2. Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

4.2. Változat

4.2.1. Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a C. rész 3. szakaszában és a 2. kiegészítésben említett felépítmény kialakítás vagy felépítménytípus (csak teljes és befejezett járművek esetében);

b) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a motor a következő szerkezeti jellemzők tekintetében:

i. az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb);

ii. működési elv (külső gyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb);

iii. belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb);

d) a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása;

e) a kormányzott tengelyek száma.

4.3. Kivitel

4.3.1. Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) alkalmas-e a jármű az alábbi pótkocsi vontatására, vagy sem:

i. fékezetlen pótkocsi;

ii. ráfutó fékezésű pótkocsi, az ENSZ-EGB 13. sz. előírásának 2.12. szakasza szerint;

iii. átmenő vagy félig átmenő fékezésű pótkocsi, az ENSZ-EGB 13. sz. előírásának 2.9. és 2.10. szakasza szerint;

iv. O4 kategóriájú pótkocsi, amely a teljes szerelvény legnagyobb tömegét nem növeli 44 tonnánál nagyobbra;

v. O4 kategóriájú pótkocsi, amely a teljes szerelvény legnagyobb tömegét 44 tonnánál nagyobbra növeli;

c) a motor hengerűrtartalma;

d) a motor legnagyobb leadott teljesítménye;

e) tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, PB-gáz, kettős tüzelőanyag vagy egyéb);

f) elhaladási zajszint;

g) kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro IV, Euro V vagy egyéb).

5. O1 és O2 kategória

5.1. Járműtípus

5.1.1. Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) a C. rész 4. szakaszában meghatározott típus;

d) a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői:

i. az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

ii. önhordó felépítmény esetében a járműfelépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

e) a tengelyek száma;

f) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

5.1.2. Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

5.2. Változat

5.2.1. Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a 2. kiegészítésben említett felépítménytípus (teljes és befejezett járművek esetében);

b) az elkészültség foka (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a fékrendszer típusa (pl. fékezetlen/ráfutófék/külső energiaforrású).

5.3. Kivitel

5.3.1. Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) a felfüggesztés típusa (lég-, acél- vagy gumifelfüggesztés, torziós rúd vagy egyéb);

c) a vonórúd típusa (háromszög, cső vagy egyéb). 6. O3 és O4 kategória

6.1. Járműtípus

6.1.1. Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a gyártó vállalat neve;

Ha a vállalat jogi formája vagy tulajdonjoga megváltozik, az nem jár azzal, hogy új jóváhagyást kell kiadni.

b) kategória;

c) a pótkocsi típusa a C. rész 4. szakaszában megadott fogalommeghatározásokhoz viszonyítva;

d) a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői:

i. az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

ii. önhordó felépítménnyel rendelkező pótkocsik esetében a járműfelépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete;

e) a tengelyek száma;

f) több szakaszban épített járművek esetében az előző szakaszban gyártott jármű gyártója és típusa.

6.1.2. Egy típus legalább egy változatból és egy kivitelből áll.

6.2. Változatok

6.2.1. Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden szerkezeti és kialakítási jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a 2. kiegészítésben említett felépítménytípus (teljes és befejezett járművek esetében);

b) a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett);

c) a felfüggesztés típusa (acél-, lég- vagy hidraulikus felfüggesztés);

d) a következő műszaki jellemzők:

i. meghosszabbítható-e az alváz, vagy sem;

ii. rakfelület magassága (normális, mély rakterű, félig mély rakterű stb. pótkocsi). 6.3. Változatok

6.3.1. Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek:

a) a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg;

b) az MR. 7. § (2) és (3) bekezdésében említett, az egy tengelycsoportot alkotó két egymás utáni tengely közötti távolság szerinti alcsoportok, illetve azok kombinációja;

c) a tengelyek meghatározása az alábbiak szerint:

i. felemelhető tengelyek (száma és helye);

ii. terhelésátcsoportosító tengelyek (száma és helye);

iii. kormányzott tengelyek (száma és helye).

7. Közös követelmények valamennyi járműkategóriára

7.1. Ha egy jármű legnagyobb tömege vagy az ülőhelyek száma vagy mindkettő alapján több kategóriába is beletartozik, a gyártó döntheti el, hogy melyik járműkategóriára vonatkozó kritériumokat alkalmazza a változatok és kivitelek meghatározásához.

7.1.1. Példák:

a) az "A" jármű típusjóváhagyását legnagyobb tömege alapján N1 és N2 kategóriájú jármű (3,5, illetve 4,2 tonna) típusjóváhagyásaként is meg lehet adni. Ebben az esetben az N1 kategóriára vonatkozó paramétereket az N2 kategóriába tartozó járműre is lehet alkalmazni (és fordítva);

b) a "B" jármű típusjóváhagyását ülőhelyeinek száma alapján M1 és M2 kategóriájú jármű (7+1, illetve 10+1 ülőhely) típusjóváhagyásaként is meg lehet adni; az M1 kategóriára vonatkozó paramétereket az M2 kategóriába tartozó járműre is lehet alkalmazni (és fordítva).

7.2. Egy N kategóriájú jármű típusát az M1 vagy M2 kategóriára előírt rendelkezések szerint is jóvá lehet hagyni (az esettől függően), ha a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás következő szakaszában egy ilyen kategóriájú járművé kívánják átalakítani.

7.2.1. Ez csak a nem teljes járművek esetében megengedett.

Ezeket a járműveket egyedi változatkóddal kell azonosítani, amelyet az alapjármű gyártója ad ki.

7.3. A típus, a változat és a kivitel jelölése

7.3.1. A gyártó egy római betűkből és/vagy arab számokból álló alfanumerikus kódot rendel minden egyes járműtípushoz, - változathoz és - kivitelhez.

Zárójelek és kötőjelek használata megengedett, amennyiben azok nem egy betűt vagy egy számot helyettesítenek.

7.3.2. A teljes kód a következőképpen tevődik össze: típus - változat-kivitel.

7.3.3. A kódnak világosan és egyértelműen azonosítania kell a jármű műszaki jellemzőinek egyedi kombinációját az e melléklet B. részében meghatározott kritériumok alapján.

7.3.4. Ugyanazon gyártó használhatja ugyanazt a kódot ugyanazon járműtípus meghatározására, ha ez utóbbi két vagy több kategóriába tartozik.

7.3.5. Ugyanazon gyártó nem használhatja ugyanazt a kódot járműtípus meghatározására ugyanazon járműkategórián belüli több típusjóváhagyás esetében.

7.4. A teljes kódot alkotó jelek száma

7.4.1. A jelek száma nem lehet több mint:

a) 15 a járműtípus kódja esetében;

b) 25 a változat kódja esetében;

c) 35 a kivitel kódja esetében.

7.4.2. A teljes alfanumerikus kód legfeljebb 75 jelből állhat.

7.4.3. Ha a teljes kódot használják, ki kell hagyni egy szóközt a típust, a változatot és a kivitelt jelölő jelek között.

Példa: 159af[.. .szóköz]0054[.. .szóköz]977k(BE).

C. RÉSZ

A felépítménytípusok meghatározása

0. Általános rendelkezések

0.1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9. szakaszában és az A/3. melléklet I. Részében említett felépítménytípusokat, valamint az A/9. melléklet 38. pontjában említett karosszériakódot kódokkal kell beazonosítani.

A kódok listája elsősorban a teljes és befejezett járművekre vonatkozik.

0.2. Az M kategóriájú járművek esetében a felépítménytípusnak két betűből kell állnia, az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint.

0.3. Az N és O kategóriájú járművek esetében a felépítménytípusnak két betűből kell állnia, a 3. és 4. szakaszban foglaltak szerint.

0.4. Szükség esetén (különösen a 3.1. és 3.6., illetve a 4.1-4.4. pontban említett felépítménytípusok esetén) a kódokat két számjeggyel is ki lehet egészíteni.

0.4.1. A számjegyek listája e melléklet 2. kiegészítésében található.

0.5. A különleges rendeltetésű járművek esetében a használandó felépítménytípus a járműkategóriához kapcsolódik.

1. M1 kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
1.1.AALimuzinAz MSZ 2701:1983 szabvány 3.1.1.1.
fogalommeghatározásának megfelelő jármű,
amelynek legalább négy oldalablaka van.
1.2.ABFerdehátú limuzinAz 1.1. pontban meghatározott limuzin, amelynek a
hátsó része ferde.
1.3.ACKombiAz MSZ 2701:1983 szabvány 3.1.1.4.
fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
1.4.ADKupéAz MSZ 2701:1983 szabvány 3.1.1.5.
fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
1.5.AEKabrióAz MSZ 2701:1983 szabvány 3.1.1.6.
fogalommeghatározásának megfelelő jármű. A
kabriónak azonban nincs feltétlenül ajtaja.
1.6.AFTöbbcélú járműAz AA-AE és az AG kód alatt meghatározottaktól
különböző, egy utasterű jármű, amely személyek és
poggyászuk, illetve alkalomadtán áruk szállítására
szolgál.
1.7. AGKombi teherautóAz MSZ 2701:1983 szabvány 3.1.1.4.1.
fogalommeghatározásának megfelelő jármű. A
csomagtérnek azonban teljesen el kell különülnie az
utastértől. Ezen kívül a vezető ülőhelyének
referenciapontja nem kell, hogy a járművet
alátámasztó felület felett legalább 750 mm-re
legyen.

2. M2 vagy M3 kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
2.1.CAEgyszintes járműOlyan jármű, amelyben a személyszállításra
kialakított helyek egy szinten, illetve úgy
helyezkednek el, hogy nem alkotnak két egymás
fölötti szintet.
2.2.CBKétszintes járműAz MR. A. függelék A/52. számú melléklet I. Rész
2.1.6. pontjában meghatározott jármű.
2.3.CCEgyszintes, csuklós
jármű
Az MR. A. függelék A/52. számú melléklet I. Rész
2.1.3. pontjában meghatározott egyszintes jármű.
2.4.CDKétszintes, csuklós
jármű
Az MR. A. függelék A/52. számú melléklet I. Rész
2.1.3.1. pontjában meghatározott jármű.
2.5.CEAlacsony padlós,
egyszintes jármű
Az MR. A. függelék A/52. számú melléklet I. Rész
2.1.4. pontjában meghatározott egyszintes jármű.
2.6.CFAlacsony padlós,
kétszintes jármű
Az MR. A. függelék A/52. számú melléklet I. Rész
2.1.4. pontjában meghatározott kétszintes jármű.
2.7.CGCsuklós, alacsony
padlós, egyszintes
jármű
A 2.3. és 2.5. pontban megadott műszaki jellemzőket
egyesítő jármű.
2.8.CHCsuklós, alacsony
padlós, kétszintes
jármű
A 2.4. és 2.6. pontban megadott műszaki jellemzőket
egyesítő jármű.
2.9.CINyitott tetejű,
egyszintes jármű
Jármű részleges tetővel vagy tető nélkül.
2.10.CJNyitott tetejű
kétszintes jármű
Olyan jármű, amely emeletének egyáltalán vagy
részben nincs teteje.
2.11.CXBuszalvázOlyan nem teljes jármű, amely pusztán az
alvázkeretből vagy csőszerelvényből, a
meghajtórendszerből és a tengelyekből áll, és
amelyet a teherfuvarozó szükségleteinek megfelelő
felépítménnyel egészítenek ki.

3. N1, N2 vagy N3 kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
3.1.BATehergépjárműOlyan jármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban
áruszállításra terveztek és építettek.
Pótkocsit is vontathat.
3.2.BBZárt áruszállítóOlyan tehergépjármű, amelyben a vezető egy térben
helyezkedik el a rakománnyal.
3.3.BCNyerges vontatóOlyan vontatójármű, amelyet kizárólag vagy
elsősorban félpótkocsik vontatására terveztek és
építettek.
3.4.BDKözúti vontatóOlyan vontatójármű, amelyet kizárólag vagy
elsősorban a félpótkocsiktól különböző pótkocsik
vontatására terveztek és építettek.
3.5.BEPick up teherautóOlyan, legfeljebb 3500 kg legnagyobb tömegű
jármű, amely ülőhelyei és raktere nem ugyanabban a
térben helyezkednek el.
3.6.BXJáróképes alváz
vezetőfülkével vagy
motorházzal
Olyan nem teljes jármű, amely pusztán a (teljes vagy
részleges) vezetőfülkéből, az alvázkeretből, a
meghajtórendszerből és a tengelyekből áll, és
amelyet a teherfuvarozó szükségleteinek megfelelő
felépítménnyel egészítenek ki.

4. O kategóriájú járművek

Hivatk.KódMegnevezésFogalommeghatározás
4.1.DAFélpótkocsiOlyan pótkocsi, amelyet arra terveztek és építettek,
hogy egy vontatóval vagy egy utánfutó-átalakítóval
összekapcsolva a vontatójárműre vagy az utánfutó-
átalakítóra jelentős függőleges terhelést fejtsen ki.
A járműszerelvény összekapcsolásához használandó
berendezésnek egy királycsapból és egy
nyeregszerkezetből kell állnia.
4.2.DBVonórudas pótkocsiOlyan pótkocsi, amelynek legalább két tengelye van,
amelyek közül legalább egy kormányzott tengely,
amely:
a) fel van szerelve egy (a pótkocsihoz képest)
függőlegesen elmozduló vontatószerkezettel; és
b) a vontatójárműre kevesebb, mint 100 daN statikus
függőleges terhelést továbbít.
4.3.DCKözéptengelyes
pótkocsi
Olyan pótkocsi, amelynek tengelye(i) az
(egyenletesen megterhelt) jármű súlypontjának
közelében úgy helyezkedik (helyezkednek) el, hogy
a vontatójárművet csak kismértékű statikus
függőleges erővel terhelje (terheljék), amely nem
lépi túl a pótkocsi legnagyobb súlyának 10%-át,
illetve kisebb, mint 1000 daN (a kettő közül a kisebb
érték számít).
4.4.DEMerev vonórudas
pótkocsi
Egytengelyes vagy egy tengelycsoportos, a
középtengelyes pótkocsi fogalmának nem megfelelő
pótkocsi, amelyet vonórúddal szereltek fel, amely
szerkezeténél fogva legfeljebb 4000 daN statikus
terhelést továbbít a vontatójárműnek. A
járműszerelvény összekapcsolásához használandó
berendezés nem állhat királycsapból és
nyeregszerkezetből.

1. kiegészítés

Eljárás annak ellenőrzésére, hogy be lehet-e sorolni egy járművet a terepjárók kategóriájába

0. Általános rendelkezések

0.1. A járművek terepjáróként való besorolásához az ebben a kiegészítésben leírt eljárást kell alkalmazni.

1. A geometriai mérések vizsgálati feltételei

1.1. Az M1 vagy N1 kategóriájú járműveknek terheletlen állapotban kell lenniük; egy átlagos felnőtt férfi tömegének és méretének megfelelő próbabábut kell a vezetőülésre helyezni, a járművet fel kell tölteni tüzelőanyaggal, hűtőfolyadékkal, kenőanyaggal, és el kell látni szerszámokkal és egy tartalék kerékkel (ha a gyártó ezt, mint szokásos tartozékot adja meg).

A próbabábut más, ugyanolyan tömegű eszközzel is lehet helyettesíteni.

1.2. Az 1.1. pontban említett járművektől eltérő járműveket műszakilag megengedett legnagyobb össztömegükig kell terhelni.

A tömeg tengelyek közötti eloszlása a vonatkozó kritériumoknak való megfelelés tekintetében a legrosszabb lehetőségnek kell, hogy megfeleljen.

1.3. A típust képviselő járművet az 1.1. és 1.2. pontban megadott állapotban át kell adni a műszaki szolgálatnak. A járműnek álló helyzetben kell lennie, kerekeinek egyenesen előre kell nézniük.

A talajnak, amelyen a méréseket végzik, a lehető legsimábbnak és legvízszintesebbnek kell lennie (legfeljebb 0,5%-os lejtés megengedett).

2. A megközelítési, az elhagyási és a terepszögek mérése

2.1. A megközelítési szöget az ISO 612:1978 szabvány2 6.10. pontja szerint kell mérni.

2.2. Az elhagyási szöget az ISO 612:1978 szabvány 6.11. pontja szerint kell mérni.

2.3. A terepszöget az ISO 612:1978 szabvány 6.9. pontja szerint kell mérni.

2.4. Az elhagyási szög mérésekor az állítható magasságú hátsó aláfutásgátlókat felső helyzetükbe lehet állítani.

2.5. A 2.4. pontban található leírás nem jelent arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az alapjárművet eredeti berendezésként hátsó aláfutásgátlóval kell felszerelni. Az alapjármű gyártójának azonban értesíteni kell a következő szakasz gyártóját arról, hogy a járműnek teljesítenie kell az elhagyási szögre vonatkozó követelményeket, amennyiben hátsó aláfutásgátlóval szerelik fel.

3. A szabad magasság mérése

3.1. Szabad magasság a tengelyek között

3.1.1. "Szabad magasság a tengelyek között": a talaj síkja és a jármű legalacsonyabb rögzített pontja közötti legkisebb távolság. A fogalommeghatározás alkalmazásakor az első tengelycsoport utolsó tengelye és a hátsó tengelycsoport első tengelye közötti távolságot kell figyelembe venni.

3.1.2. A járműnek egy merev része sem nyúlhat be az ábrán árnyékolással jelölt területre. 3.2. Szabad magasság egy tengely alatt

3.2.1. "Szabad magasság egy tengely alatt": egy tengelyen a kerekek (ikerabroncsok esetén a belső kerekek) abroncsnyoma középpontján áthaladó, a járműnek a kerekek közötti legalacsonyabb rögzített pontját érintő körív legmagasabb pontja alatti távolság.

3.2.2. A szabad magasság mérését szükség esetén minden tengelycsoport minden tengelyén el kell végezni.

4. Hegymászó képesség

4.1. "Hegymászó képesség": a jármű azon képessége, hogy egy emelkedőn fel tudjon menni.

4.2. Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú, nem teljes és teljes járművek hegymászó képességének ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni.

4.3. A vizsgálatot a műszaki szolgálat végzi el egy, a vizsgálandó járműtípust képviselő járművön.

4.4. A gyártó kérésére a XVI. mellékletben megadott feltételek mellett a jármű hegymászó képességét virtuális vizsgálatokkal is igazolni lehet.

5. Vizsgálati feltételek és vizsgálat sikerét/sikertelenségét eldöntő kritériumok

5.1. 2014. október 31-ig az MR. A. Függelék A/48. számú melléklet II. Rész 3.5. (97/27/EK irányelv I. melléklet 7.5.) szakaszában leírt feltételek érvényesek.

2014. november 1-jétől a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) elfogadott vizsgálati feltételek alkalmazandóak, az említett rendelet 14. cikkével összhangban.

5.2. A járműnek állandó sebességen kell felmenni az emelkedőn, a kerekek hosszanti vagy oldalirányú megcsúszása nélkül.

1 Az ISO 612:1978 magyar megfelelője: MSZ 2760:1983 idt gépjárművek és vontatott járművek fogalommeghatározásai

2. kiegészítés

A különféle felépítményfajták kódjainak kiegészítésére használt számjegyek

01. Plató;

02. Lenyitható oldalfal;

03. Zárt doboz;

04. Kondicionált felépítmény szigetelt falakkal és a belső hőmérséklet megtartására szolgáló berendezéssel;

05. Kondicionált felépítmény szigetelt falakkal, de a belső hőmérséklet megtartására szolgáló berendezés nélkül;

06. Elhúzható ponyvás;

07. Cserélhető felépítmény;

08. Konténerszállító;

09. Emelőhoroggal felszerelt járművek;

10. Billenőplató;

11. Tartály;

12. Veszélyes áruk szállítására szolgáló tartály;

13. Élőállat-szállító;

14. Járműszállító;

15. Betonkeverő;

16. Betonszivattyús jármű;

17. Rönkszállító;

18. Hulladékgyűjtő jármű;

19. Utcaseprő, takarító, csatornatisztító;

20. Kompresszor;

21. Csónakszállító;

22. Siklórepülő-szállító;

23. Kiskereskedelmi vagy kiállítási célokat szolgáló járművek;

24. Autómentő;

25. Létrás jármű;

26. Darus tehergépjármű (de nem a II. melléklet A. részének 5. szakaszában meghatározott önjáró daru);

27. Emelőkosaras gépjárművek;

28. Talajfúró jármű;

29. Alacsony padlós pótkocsi;

30. Üvegszállító;

31. Tűzoltóautó;

99. Olyan felépítmény, amely nem szerepel ezen a listán."

22. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. részének A. szakasza a következő 3.2.1.11. ponttal egészül ki:

"3.2.1.11. (Csak Euro VI) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5., 7. és 9. cikkében előírt dokumentációcsomagra, mely lehetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti rendszereinek az értékelését"

23. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasz 3.2.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.2.2. Dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85) nehéz tehergépjárművek (1) (6)"

24. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.2.2.1. ponttal egészül ki:

"3.2.2.2.1. (Csak Euro VI) A gyártó által az 582/2011/EU rendelet I. melléklet 1.1.3. pontja szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)"

25. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.8.3.3. ponttal egészül ki:

"3.2.8.3.3. (Csak az Euro VI) A szívórendszer tényleges nyomásesése a motor névleges fordulatszámánál és 100%-os terhelésnél: .......................................... kPa"

26. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.9.2.1. ponttal egészül ki:

"3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, melyek nem alkotják a motorrendszer részét"

27. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.9.3.1. ponttal egészül ki:

"3.2.9.3.1. (Csak az Euro VI) Tényleges kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100%-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ......................................................................................... kPa"

28. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.9.7.1. ponttal egészül ki:

"3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ...........dm3"

29. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.12.1.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.1.1. (Csak az Euro VI) Forgattyúházból származó kibocsátások visszavezetésére szolgáló eszköz: vannak/nincsenek (2)

Ha van, annak leírása és rajza:

Ha nincs, meg kell felelni az 582/2011/EU rendelet V. mellékletének"

30. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.12.2.6.9. és 3.2.12.2.6.9.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.6.9. Más rendszerek: vannak/nincsenek (1)

3.2.12.2.6.9.1. Leírás és működés"

31. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.12.2.7.0.13.2.12.2.7.0.8. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban képviselt motorcsaládok száma

3.2.12.2.7.0.2. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.7.0.3. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik:

3.2.12.2.7.0.4. (Csak az Euro VI) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikk (4) bekezdés c) pontjában és 9. cikk (4) bekezdésében előírt és az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyásának céljaira meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikával ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor fedélzeti diagnosztikai rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.7.0.7. (Csak az Euro VI) A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (6)

3.2.12.2.7.0.8. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (6)"

32. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.12.2.7.6.5., 3.2.12.2.7.7. és 3.2.12.2.7.7.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI) Fedélzeti diagnosztikai kommunikációs protokoll szabvány: (4)

3.2.12.2.7.7. (Csak az Euro VI) A gyártó hivatkozása az 582/2011/EU rendelet 5. cikk (4) bekezdés d) pontjában és 9. cikk (4) bekezdésében a jármű fedélzeti diagnosztikai és a jármű javítási és karbantartási információk elérésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés céljaira előírt, fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos információkra, vagy

3.2.12.2.7.7.1. a 3.2.12.2.7.7. szakaszban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az 582/2011/EU rendelet III. melléklet 4. függelékében szereplő adatközlő lap mellékletére, mely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Összetevő - Hibakód - Ellenőrzési stratégia - Hibaészlelési kritériumok - Hibajelző bekapcsolási kritériumai - Másodlagos paraméterek -Előkondicionálás - Igazolási eljárás

Katalizátor - P0420 - Az 1. és a 2. oxigénérzékelőtől jövő jelek - Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség - 3. ciklus -Fordulatszám, motorterhelés, levegő/tüzelőanyag arány, katalizátorhőmérséklet - Két 1. típusú ciklus - 1. típus"

33. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.12.2.8.13.2.12.2.8.8.3. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.1. Az NOx - szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek

3.2.12.2.8.2. (Csak az Euro VI) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az ezen irányelv 2. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: van/nincs

3.2.12.2.8.3. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládban az NOx - szabályozásra szolgáló megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett motorcsaládok száma

3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.8.5. (Csak az Euro VI) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

3.2.12.2.8.6. (Csak az Euro VI) A reagens hatóanyagtartalmának a figyelmeztető rendszert működésbe nem hozó legalacsonyabb koncentrációja (CDmin): (térfogat%)

3.2.12.2.8.7. (Csak az Euro VI) Adott esetben a gyártó hivatkozása az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.8.8. A jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

3.2.12.2.8.8.1. A kúszó üzemmód aktiválása:

»kikapcsolás újraindítást követően«/»kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltés követően«/»kikapcsolás leállítást követően« (7)

3.2.12.2.8.8.2. Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra

3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (6)"

34. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.2.17.8.1.0.1. és 3.2.17.8.1.0.2. ponttal egészül ki:

"3.2.17.8.1.0.1. (Csak az Euro VI) Önműködően alkalmazkodó? igen/nem (1)

3.2.17.8.1.0.2. (Csak az Euro VI) PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás (1)

PB-gáz/földgáz - Ht/földgáz - Lt/földgáz - HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)"

35. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 3.5.4-3.5.5.2. ponttal egészül ki:

"3.5.4. (Csak az Euro VI) Nagy teljesítményű motorok CO2-kibocsátása

3.5.4.1. (Csak az Euro VI) A kibocsátott CO2 tömege a WHSC- vizsgálatban ................................................................................................................ g/kWh

3.5.4.2. (Csak az Euro VI) A kibocsátott CO2 tömege a WHTC- vizsgálatban ............................................................................................................... g/kWh

3.5.5. (Csak az Euro VI) Nagy teljesítményű motorok tüzelőanyag-fogyasztása

3.5.5.1. (Csak az Euro VI) Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC- vizsgálatban ............................................................................................................... g/kWh

3.5.5.2. (Csak az Euro VI) Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC- vizsgálatban ............................................................................................................. g/kWh"

36. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. rész A. szakasza a következő 4.11-4.11.2. pontokkal egészül ki:

"4.11. Sebességváltás-jelző

4.11.1. Hangjelzés: van/nincs(1). Ha van, akkor a hangzás és a járművezető fülében észlelhető hangerősség megadása db(A)-ban. (A hangjelzés bármikor ki- és bekapcsolható.)

4.11.2. A 65/2012/EU rendelet I. melléklet 4.6. pontja szerinti adatok (típusjóváhagyáskor határozzák meg)"

37. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK"

38. Az ER. A. Függelék A/4. Melléklet "A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE" cím után a következő rendelkezéssel egészül ki:

"2012. november 1-jétől e melléklet I. Rész táblázatának 3; 5-10; 12-17; 19-26; 28-33; 36, 38, 42, 45, 47, 49-57 sorai helyett a 407/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szereplő előírások alkalmazandók."

39. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat 2a. sora helyébe a következő sor lép:

(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

"2a Légszennyezés
(Euro 5 és 6) könnyű
haszongépjárművek /
információhoz való
hozzáférés
715/2007/
EK,
692/2008/
EK
rendeletek
566/2011
EU
rendelet
L 171.,
2007.6.29.,
1. o.
L. 199.,
2008.7.28., 1. o
L158.,2011.06.
01.
X
(9)
X
(9)
X
(9)
X"
(9)

40. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat 41a. sora helyébe a következő sor lép:

(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

"41a Kibocsátások
(Euro VI), nehéz
tehergépjárművek/infor
mációhoz való
hozzáférés
595/2009/
EK
rendelet
582/2011/
EU
rendelet
64/2012/
HL L 188,
2009.7.18., 1.
o.
HL L 167. 06.
25., 167.o.
X
(12)
X
(12)
XX
(12)
X
(12)
X"
EU
rendelet
HL L28
2012.01.31.

41. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat 63. sora helyébe a következő sor lép:

(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

"63. Általános
biztonság
661/2009/
EK
407/2011/
EK
rendelet
A/63
L 200.,
2009.7.31., 1.o.
L 108.,
2011.4.28.,
13-20. o.
XXXXXXXXXX"

42. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

TárgyJogszabályHivatalosAlkalmazandóság
Lapra való
hivatkozás
M
1
M
2
M
3
N1N
2
N
3
O
1
O
2
O
3
O
4
"63.1. Sebesség-
váltás-
jelzők
65/2012/
EU
L 28, 24-38 o.
2012.01.31.
X"

43. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet Kiegészítésének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. kiegészítés

A 22. cikk értelmében az M1 kategóriájú, kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok"

44. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet 1.kiegészítésében foglalt táblázat 2a. sora helyébe a következő sor lép:

(Megfelelő esetben az alábbiakban felsorolt jogszabályok legutóbbi módosításának figyelembevételével)

"2aEmissziók (Euro 5 és 6) a fedélzeti
diagnosztikára (OBD-k) és az
információhoz való hozzáférésre vonatkozó
teljes követelménysor kivételével
715/2007/EK,
692/2008/EK
566/2011 EK
rendeletek
L 171., 2007.6.29., 1. o.
L 158., 2011. 2011.6.16.,
1. o.
A"

45. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

TárgyJogszabályHivatalosM1
Lapra való
hivatkozás
"63.1.Sebességváltás-65/2012/EUL 28, 24-N/A"
jelzők38 o.
2012.01.31.

46. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet a következő 2. kiegészítéssel egészül ki:

"2. kiegészítés

A nagy sorozatban harmadik országokban vagy harmadik országok számára gyártott Mi és N járműkategóriába tartozó teljes járművek jóváhagyásának az A. Függelék 24. cikk alapján teljesítendő követelményei

Egy jármű újnak minősül, ha:

a) még nem helyezték forgalomba; vagy

b) az egyedi jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számítva kevesebb, mint hat hónappal korábban helyezték forgalomba.

Egy jármű akkor minősül forgalomba helyezettnek, ha állandó, ideiglenes vagy rövid távú forgalombahelyezési engedélyt kapott a közúti forgalomban való részvételre, beleértve az azonosítását és a rendszám kibocsátását(1).

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jármű kategorizálása

A járműveket az e rendelet A. Függelék A/2. mellékletében meghatározott kritériumok szerint kell kategorizálni.

Ebből a célból:

a) az ülőhelyek tényleges számát kell figyelembe venni; és

b) a legnagyobb műszakilag megengedett terhelt tömeg a származási országbeli gyártó által meghatározott és a hivatalos dokumentációban szereplő legnagyobb tömeg.

Ha a karosszéria kialakítása miatt a járműkategória nem határozható meg egyszerűen, akkor az e rendelet A. Függelék A/2. mellékletében előírt feltételek érvényesek.

1.2. Egyedi jóváhagyás iránti kérelem

a) A kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania a jóváhagyó hatósághoz, és ehhez csatolnia kell a jóváhagyási folyamathoz szükséges minden lényeges dokumentumot.

Ha a benyújtott dokumentáció hiányos vagy hamisított, a jóváhagyás iránti kérelmet el kell utasítani.

b) Egy adott járműre egy országban csak egyetlen kérelem nyújtható be.

Egy adott járművön olyan valós jármű értendő, amelynek a járműazonosító száma egyértelműen meg van határozva.

E pont alkalmazásával kapcsolatban a jóváhagyó hatóság előírhatja, hogy a kérelmező írásos kötelezettséget vállaljon arra vonatkozóan, hogy csak egy kérelmet nyújt be egy tagállamban.

Ugyanakkor bármely kérelmező kérelmezhet egyedi jóváhagyást más tagállamokban olyan járműre, amelynek műszaki jellemzői azonosak vagy hasonlóak ahhoz a járműéhez, amelyre egyedi jóváhagyást adtak.

c) Az igénylőlap mintáját és a fájl elrendezését a jóváhagyó hatóság határozza meg.

A megadott adatok csak az e rendelet A. Függelék A/1. mellékletében szereplő információk megfelelő köréből állhatnak.

d) A teljesítendő műszaki követelményeket e kiegészítés 4. szakasza tartalmazza.

Ezek a követelmények a kérelem benyújtásának időpontjában gyártott járműtípushoz tartozó új járművekre vonatkozó műszaki követelmények.

e) Az ebben a mellékletében felsorolt egyes szabályozási aktusok által előírt bizonyos vizsgálatok tekintetében a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az elismert nemzetközi szabványok vagy szabályok betartásáról. A szóban forgó nyilatkozatot kizárólag a járműgyártó állíthatja ki.

A "megfelelőségi nyilatkozat" a gyártó szervezetén belüli olyan hivatal vagy osztály által kiállított nyilatkozat, amelyet a vezetőség jogszerűen felhatalmazott arra, hogy a gyártó teljes jogi felelősségét átvállalja egy jármű tervezésének és szerkezetének vonatkozásában.

Azokat a szabályozási aktusokat, amelyek tekintetében az említett nyilatkozatot be kell nyújtani, e kiegészítés 4. szakasza tartalmazza.

Ha egy nyilatkozat bizonytalanságra ad okot, előírhatják, hogy a kérelmező meggyőző bizonyítékot - többek között vizsgálati jegyzőkönyvet - szerezzen be a gyártótól, hogy alátámassza a gyártó nyilatkozatát.

1.3. Egyedi jóváhagyásokkal megbízott műszaki szolgálatok

a) Egyedi jóváhagyásokkal az e rendelet A. Függelék 41. cikk (3) bekezdésében említett A kategóriájú műszaki szolgálatok bízhatók meg.

b) Az e rendelet 41. cikk (4) bekezdés második albekezdésétől eltérve a műszaki szolgálatoknak az alábbi szabványokat kell követniük:

i. MSz EN ISO/IEC 17025:2005, amennyiben a vizsgálatokat saját maguk végzik el;

ii. MSz EN ISO/IEC 17020:2004, amennyiben azt vizsgálják, hogy a jármű teljesíti-e az ezen függelékben szereplő követelményeket.

c) Ha a kérelmező kérésére különleges szakértelmet igénylő különleges vizsgálatokat kell végezni, akkor ezeket egy, a kérelmező által kiválasztott, a Bizottságnak bejelentett műszaki szolgálatnak kell elvégeznie.

Ha például az "A" tagállamban lévő kérelmezővel egyetértésben egy frontális ütközéses vizsgálatot kell elvégezni, akkor a "B" tagállamban kijelölt műszaki szolgálat is elvégezheti a vizsgálatot.

1.4. Vizsgálati jegyzőkönyvek

a) A vizsgálati jegyzőkönyveket az MSz EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5.10.2. pontjával összhangban kell megszövegezni.

b) A vizsgálati jegyzőkönyveket az Európai Uniónak a jóváhagyó hatóság által meghatározott valamelyik nyelvén kell megfogalmazni.

Ha az 1.3. pont c) bekezdése alapján a vizsgálati jegyzőkönyvet más tagállamban készítik el, mint amelyet az egyedi jóváhagyással megbíztak, akkor a jóváhagyó hatóság előírhatja, hogy a kérelmező nyújtsa be a vizsgálati jegyzőkönyv pontos fordítását.

c) A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgált jármű leírását, beleértve annak egyértelmű azonosítását is. A vizsgálatok eredményei szempontjából jelentős szerepet játszó alkatrészeket ismertetni, azonosító számukat pedig jelenteni kell.

Ilyen alkatrészek lehetnek például a hangtompítók zajméréseknél vagy a motorvezérlő rendszer a kipufogócsőből származó kibocsátások mérésénél.

d) A kérelmező kérésére egy adott járművel kapcsolatos rendszerhez kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet akár ugyanazon, akár más kérelmező ismételten benyújthatja egy másik jármű egyedi jóváhagyása céljából.

Ebben az esetben a jóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy a jármű műszaki jellemzőit megfelelően megvizsgálják a vizsgálati jegyzőkönyv alapján.

A jármű és a vizsgálati jegyzőkönyvet kísérő dokumentáció vizsgálatának ahhoz a következtetéshez kell vezetnie, hogy az a jármű, amelyhez egyedi jóváhagyást kérelmeznek, a jegyzőkönyvben leírt járművel azonos jellemzőkkel bír.

e) A vizsgálati jegyzőkönyvről csak hitelesített másolatok nyújthatók be.

f) Az 1.4. pont d) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyvek nem tartalmazzák azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket a jármű egyedi jóváhagyásának megadása céljából készítettek el.

1.5. Az egyedi jóváhagyási folyamat lényege, hogy a műszaki szolgálat minden egyes járművet fizikailag megvizsgál.

Ez alól az elv alól nem adható mentesség.

1.6. Ha a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a jármű eleget tesz az ebben a kiegészítésben meghatározott műszaki követelményeknek, és megfelel a kérelmezésben szereplő leírásnak, akkor az e rendelet A. Függelék 24. cikkének megfelelően meg kell adnia a jóváhagyást.

1.7. A jóváhagyási bizonyítványt az e rendelet A. Függelék A/6. mellékletében szereplő D mintának megfelelően kell elkészíteni.

1.8. A jóváhagyó hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie az e rendelet A. Függelék 24. cikke alapján megadott valamennyi jóváhagyásról.

2. MENTESSÉGEK

2.1. Az egyedi eljárás különleges jellegéből adódóan e rendelet A. Függelékének alábbi cikkei, valamint a kapcsolódó mellékletek megfelelő rendelkezései alól felmentést kell adni:

a) a 12. cikk a gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések vonatkozásában;

b) a 8., 9., 13., 14. és 18. cikk a jármű típus-jóváhagyási eljárása vonatkozásában.

2.2. A járműtípus azonosítása

a) Amilyen mértékben lehetséges, a típusbizonyítványban meg kell nevezni a származási országban megadott típust, változatot és verziót.

b) Ahol megfelelő adatok hiányában nincs lehetőség a típus, a változat és a verzió megnevezésére, megadható a jármű szokásos kereskedelmi neve is.

3. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

I. rész: Az Mi kategóriába tartozó járművek

TételJogszabály száma / MR. A.
Függelék melléklete
Alternatív követelmények
170/157/EGK irányelv
(Megengedhető
zajszint)
A/1
Menet közbeni vizsgálat
a) A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ EGB előírás 3.
mellékletében említett "A módszer" alapján kell
elvégezni.
A határértékek megfelelnek az MR. A. Függelék
A/1. számú melléklet I. Rész 2.1. szakaszában
leírtaknak. A megengedett határértékeken felül egy
decibel engedélyezett.
b) A próbapályának eleget kell tennie az 51. sz.
ENSZ-EGB előírás 8. mellékletének. Ettől eltérő
specifikációjú próbapálya azzal a feltétellel
alkalmazható, hogy a műszaki szolgálat korrelációs
vizsgálatokat végez. Szükség esetén korrekciós
tényezőt kell alkalmazni.
c) A szálas anyagokat tartalmazó
kipufogórendszereket nem szükséges szabályozni,
amint azt az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 5.
melléklete előírja.
Álló járművön végzett vizsgálat
A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletének
3.2. szakasza szerint kell elvégezni.
270/220/EGK irányelv
(Kibocsátások)
A/2
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) Az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet III.
Résznek megfelelően I. típusú vizsgálatot kell
végezni az I. Rész 5.3.6.2. pontban említett romlási
tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó
határértékeknek meg kell felelniük az MR. A.
Függelék A/2. számú melléklet I. Rész 5.3.1.4.
pontjában leírtaknak.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét
felmutatnia, amint azt az MR. A. Függelék A/2.
számú melléklet III. Rész 3.1.1. szakasza előírja.
c) A vizsgálathoz az MR. A. Függelék A/2. számú
melléklet IX. Részében előírt referencia-
tüzelőanyagot kell használni.
d) A próbapadot az MR. A. Függelék A/2. számú
melléklet III/B. Rész 3.2. szakaszában
meghatározott műszaki követelményeknek
megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell
elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz
az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész
5. szakaszának bevezető megjegyzésében említett
valamelyik kaliforniai előírásnak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorral felszerelt járműveket a párolgási
kibocsátást korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal)
kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátások
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés
meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell
ellátni.
A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell
lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott
szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
2a715/2007/EK rendelet
Kibocsátások (Euro 5
és 6) könnyű
gépjárművek/informá-
cióhoz való
hozzáférés
A/2a
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének
megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni a
692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4.
pontjában említett romlási tényezők
alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékek a
715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és II.
táblázatában meghatározott határértékeknek
felelnek meg.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét
felmutatnia, amint azt a 83. sz. ENSZ-EGB előírás
4. melléklet 3.1.1. szakasza előírja.
c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK rendelet IX.
mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell
használni.
d) A próbapadot a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4.
melléklet 3.2. szakaszában meghatározott műszaki
követelményeknek megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell
elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz
a 692/2008/EK rendelet I. melléklet 2. szakaszában
említett kaliforniai előírásoknak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat
korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátások
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés
meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel
(OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének
képesnek kell lennie az időszakos műszaki
vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai
eszközökkel való kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek
vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet IV. melléklet 2.
függelékében említett módszerek alapján kell
elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét
szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell
feltüntetni.
CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
a) A vizsgálatot a 692/2008/EK rendelet XII.
melléklete alapján kell elvégezni.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét
felmutatnia, amint azt a 83. sz. ENSZ-EGB előírás
IV. melléklet 3.1.1. szakasza előírja.
c) Ha a jármű eleget tesz a Bizottság 692/2008/EK
rendelete I. melléklet 2. szakaszában említett
kaliforniai előírásoknak, és ennél fogva nem kell
elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások
vizsgálatát, akkor a tagállamoknak a CO2-
kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c)
magyarázó megjegyzésekben szereplő képletek
alapján kell kiszámítani.
Információkhoz való hozzáférés
Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások
nem alkalmazandók.
370/221/EGK irányelv
(Tüzelőanyag-
tartályok - hátsó
aláfutásgátlók)
A/3
Tüzelőanyag-tartályok
a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12.
pontok kivételével meg kell felelniük az MR. A.
Függelék A/3. számú melléklet II. rész I. fejezet 5.
szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. pontnak
kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell
végezni.
b) A PB- vagy sűrítettföldgáz-tartályoknak
rendelkezniük kell a 67. számú ENSZ-EGB előírás
01. módosítássorozata vagy a 110. sz. előírás (a)
szerinti típusjóváhagyással.
A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó
különleges rendelkezések
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát,
miszerint az adott jármű [amelynek a járműazonosító
számát meg kell adni] tüzelőanyag-tartálya az alábbiak
közül legalább az egyiknek megfelel:
- az MR. A. Függelék A/3. számú melléklet II. rész I.
fejezet 6.3. szakasza,
- FMVSS 301 (A tüzelőanyag-rendszer épsége),
- a 34. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete.
Hátsó aláfutásgátló
a) A jármű hátsó részét az MR. A. Függelék A/3. számú
melléklet II. rész II. fejezet 5. szakasza szerint kell
kialakítani.
b) E célból elég, ha az 5.2. pont második albekezdésében
szereplő követelmények teljesülnek.
470/222/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtábla
helye)
A/4
A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági
szögeinek és helyzetének meg kell felelnie az MR. A.
Függelék A/4. számú mellékletének.
570/311/EGK irányelv
(Kormányzási
erőkifejtés)
A/5
Mechanikai rendszerek
a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E
rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell
végezni az MR. A. Függelék A/5. számú melléklet II.
rész 3.2.5.2. és a 3.2.6.1. pontja szerint.
b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem
vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez.
Összetett elektronikus járművezérlő rendszer ("drive-by-
wire" eszközök)
Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor
engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-EGB előírás 6.
mellékletének.
670/387/EGK irányelv
(Zárszerkezetek és
csuklópántok)
A/6
a) A záraknak és csuklópántoknak meg kell felelniük
az MR. A. Függelék A/6. számú melléklet II. rész
3.2.1., 3.3.2. és 3.4.1. pontjának.
b) A 3.4.1. pontban meghatározott előírások nem
alkalmazandók, ha igazolható a 11. sz. ENSZ-EGB
előírás 1. felülvizsgálata 2. módosítása 6.1.5.4.
pontjának való megfelelés.
770/388/EGK irányelv
(Hangjelzés)
A/7
Alkotóelemek
Az MR. A. Függelék A/7. számú melléklet értelmében a
hangjelző berendezéseket nem szükséges
típusjóváhagyásnak alávetni. Az MR. A. Függelék A/7.
melléklet II. rész 2.1. pontjában előírtak szerint a hangjelző
berendezéseknek azonban folyamatos hangjelzést kell
kiadniuk.
Beépítés a járműbe
a) El kell végezni az MR. A. Függelék A/7. számú
melléklet II rész 3. szakasza szerinti vizsgálatot.
b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell
felelnie az említett rész 3.1.4. pontjának.
82003/97/EK irányelv
(Közvetett látást
biztosító eszközök)
A/8
Alkotóelemek
a) A járművet el kell látni az MR. A. Függelék A/8.
számú melléklet A fejezet III. rész 2. szakaszában
előírt visszapillantó tükrökkel.
b) Ezeknek az MR. A. Függelék A/8. számú melléklet
értelmében nem szükséges típusjóváhagyással
rendelkezniük.
c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős
képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének
megfelelően a görbületi sugarakat az MR. A.
Függelék A/8. számú melléklet A fejezet II. rész 1.
függelékében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi
sugarak nem lehetnek kisebbek az MR. A. Függelék
A/8. számú melléklet A fejezet II. rész 3.4.
szakaszában előírtaknál.
Felszerelés a járműre
Mérést kell végezni annak érdekében, hogy a látóterek
megfeleljenek az MR. A. Függelék A/8. számú melléklet A
fejezet III. rész 5. szakaszának.
971/320/EGK irányelvÁltalános rendelkezések
(Fékezés)
A/9
a) A fékrendszert az MR. A. Függelék A/9. számú
melléklet II. rész 2. szakasza szerint kell
kialakítani.
b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus
blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie az
MR. A. Függelék A/9. számú melléklet II. rész 4.2.
szakaszában előírtaknak.
d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan
útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat.
A kézifék vizsgálatát 18%-os lejtésű útszakaszon
(lejtő és emelkedő) kell elvégezni.
Csak az alább említett vizsgálatokat kell elvégezni.
A járműnek minden esetben teljesen terhelt
állapotban kell lennie.
e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell
elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a
gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű
megfelel a 13-H sz. ENSZ-EGB előírásnak,
beleértve az 5. kiegészítést is, vagy az FMVSS 135
szabványnak.
Üzemi fékrendszer
a) Az MR. A. Függelék A/9. számú melléklet II. rész
4.1.2.2. és 4.1.2.3. pontjában előírt "0. típusú"
vizsgálatot el kell végezni.
b) Ezenkívül az MR. A. Függelék A/9. számú
melléklet II. rész 4.1.3. pontjában előírt "I. típusú"
vizsgálatot is le kell folytatni.
Rögzítőfék
A vizsgálatot az MR. A. Függelék A/9. számú melléklet II.
rész 4.2.1.3. pontja szerint kell elvégezni.
1072/245/EGK irányelv
[Rádiózavar
(elektromágneses
összeférhetőség)]
A/10
Alkotóelemek
a) Az MR. A. Függelék A/10. számú melléklet
értelmében az elektromos/elektronikus
részegységeket nem szükséges típusjóváhagyásnak
alávetni.
b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus
eszközöknek azonban meg kell felelniük az MR. A.
Függelék A/10. számú mellékletének.
Kibocsátott elektromágneses sugárzások
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz az MR. A. Függelék
A/10. számú mellékletének vagy az alábbi alternatív
szabványoknak:
- széles sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR
12 vagy SAE J551-2,
- keskeny sávú elektromágneses zavarsugárzás:
CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE
J551-4 és SAE J1113-41.
Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok
A zavartűrési vizsgálatok alól felmentést kell adni.
1172/306/EGK irányelv
(Dízelfüst)
A/11
a) A vizsgálatot az MR. A. Függelék A/11. számú
melléklet III. és IV. részében leírt módszerek
alapján kell elvégezni.
Az alkalmazandó határértékeket az MR. A.
Függelék A/11. számú melléklet V. része
tartalmazza.
b) Az MR. A. Függelék A/11. számú melléklet I. rész
4. szakaszában említett abszorpciós együttható
helyesbített értékét szembetűnő és könnyen
elérhető helyen kell feltüntetni.
1274/60/EGK irányelv
(Belső berendezések)
A/12
Belső elrendezés
a) Az energiaelnyelési követelmények tekintetében a
jármű akkor tesz eleget az MR. A. Függelék A/12.
számú mellékletének, ha legalább két elülső
légzsákkal rendelkezik, amelyek közül az első a
kormánykerékben, a másik pedig a műszerfalban
van elhelyezve.
b) Ha a jármű csak egy, a kormánykerékben
elhelyezett elülső légzsákkal van felszerelve, akkor
a műszerfalnak energiaelnyelő anyagból kell
készülnie.
c) A műszaki szolgálat feladata megvizsgálni, hogy az
MR. A. Függelék A/12. számú melléklet II. rész
3.1-3.7. szakaszában meghatározott zónákban
nincsenek-e éles peremek.
Elektromos kezelőszervek
a) Az elektromos ablakemelőket, a
tetőablakrendszereket és térelválasztó rendszereket
az MR. A. Függelék A/12. számú melléklet I. rész
3.8. pontja szerint kell megvizsgálni.
Az említett melléklet 3.8.3. pontjában említett
automatikus irányváltó rendszerek eltérhetnek az
3.8.3.1.1. pontban meghatározott
követelményektől.
b) Azok az elektromos ablakok, amelyek nem
zárhatók be, ha a gyújtás ki van kapcsolva,
mentesítést kapnak az automatikus irányváltó
rendszerekre vonatkozó követelmények alól.
1374/61/EGK irányelv
(Lopásgátló
berendezés és
indításgátló)
a) Az illetéktelen használat megakadályozása céljából
a járművet el kell látni a következőkkel:
- az MR. A. Függelék A/13. számú melléklet
A/13II. rész 2.2.2. szakaszában meghatározott
reteszelőberendezéssel, és
- az MR. A. Függelék A/13. számú melléklet
II. rész 3.3. szakaszának és a 3.4. szakasz,
azon belül pedig különösen a 3.4.1.1. pont
lényeges követelményeit teljesítő
indításgátlóval.
b) Amennyiben a fenti a) pont alkalmazásában egy
indításgátlót utólagosan építenek be, akkor ennek
az MR. A. Függelék A/13. számú melléklet vagy a
97. sz. vagy 116. sz. ENSZ-EGB előírás szerint
jóváhagyott típusúnak kell lennie.
1474/297/EGK (d)
irányelv
(A kormány-
berendezés
viselkedése
ütközésnél)
A/14
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek
járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak
közül legalább az egyiknek megfelel:
- Az MR. A. Függelék A/14. számú melléklet,
- FMVSS 203 (A vezető ütközés elleni
védelme a kormányzásirányítási rendszertől),
beleértve az FMVSS 204 szabványt is (A
kormánykar hátramozdulása),
- a JSRRV 11. cikke.
b) A kérelmező kérésére az MR. A. Függelék A/14.
számú melléklet II. rész 5. pontja szerinti vizsgálat
végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel
rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A
kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani.
1574/408/EGK irányelv
(Ülések szilárdsága -
fejtámlák)
A/15
Ülések, ülésrögzítések és beállítási rendszerek
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát,
miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát
meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek
megfelel:
- Az MR. A. Függelék A/15. számú melléklet,
- FMVSS 207 (Ülésrendszerek).
Fejtámlák
a) Ha a fenti nyilatkozat az FMVSS 207 szabványon
alapul, akkor a fejtámláknak teljesíteniük kell az
MR. A. Függelék A/15. számú melléklet II. rész
3.1-3.13. szakaszának, valamint a 3.14.5.
szakaszának lényeges követelményeit is.
b) Csak az MR. A. Függelék A/15. számú melléklet
II. rész 3.10. pontjában, valamint a 3.14.5-3.14.7.
szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni.
c) Egyéb esetben a kérelmezőnek be kell nyújtania a
gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű
[amelynek járműazonosító számát meg kell adni]
megfelel az FMVSS 202a szabvány (Fejtámlák)
előírásainak.
1674/483/EGK irányelv
(Kiálló részek)
A/16
a) A karosszéria külső felszínének meg kell felelnie az
MR. A. Függelék A/16. számú melléklet II. rész 3.
szakaszában leírt általános követelményeknek.
b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően az
MR. A. Függelék A/16. számú melléklet II. rész
4.1., 4.5., 4.6.4., 4.6.5. és 4.8. pontjában említett
előírásokat kell ellenőrizni.
1775/443/EGK irányelv
(Sebességmérő -
hátrameneti fokozat)
A/17
Sebességmérő berendezés
a) A skálának meg kell felelnie az MR. A. Függelék
A/17. számú melléklet II. rész 4.1-4.2.3. pontjának.
b) Ha a műszaki szolgálatnak alapos oka van azt
feltételezni, hogy a sebességmérő nincs megfelelő
pontossággal kalibrálva, akkor kérheti a 4.3.
szakaszban előírt vizsgálatok lefolytatását.
Hátrameneti fokozat
A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is
tartalmaznia kell.
1876/114/EGK irányelv
(Hatóságilag előírt
táblák)
A/18
Járműazonosító szám
a) A járművet egy legalább 8 és legfeljebb 17
karakterből álló járműazonosító számmal kell
ellátni. A 17 karakterből álló járműazonosító
számnak teljesítenie kell az ISO 3779:1983 és
3780:1983 szabványokban előírt követelményeket.
b) A járműazonosító számot jól látható és könnyen
elérhető helyen kell feltüntetni olyan módon, hogy
az ne legyen kitörölhető, és ne károsodjon.
c) Ha nincs járműazonosító szám beütve az alvázba
vagy a karosszériába, akkor a közlekedési hatóság
az MR.-ben az alvázszám helyreállítására
vonatkozó szabályok szerint jár el.
A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a
járműgyártó szerel fel.
A jóváhagyás megadása után további tábla nem igényelhető.
1976/115/EGK irányelv
(Biztonsági övek
rögzítői)
A/19
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát,
miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát
meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek
megfelel:
- MR. A. Függelék A/19. számú melléklet,
- FMVSS 210 (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői),
- JSRRV 22-3. cikke.
2076/756/EGK irányelv
(Világító- és fényjelző
berendezések
beszerelése)
A/20
a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 48. sz.
ENSZ-EGB előírás 03. módosítássorozatának,
kivéve a 48. sz. előírás 5. és 6. mellékletét.
b) Nem engedélyezhető mentesség a 21-26. és 28-30.
bejegyzésekben említett lámpák és
jelzőberendezések száma, lényeges konstrukciós
jellemzői, az elektromos csatlakozásai és az általuk
kibocsátott vagy visszavert fény színe
vonatkozásában.
c) Azoknak a lámpáknak és jelzőberendezéseknek,
amelyeket a fentiek alapján utólag szerelnek fel,
EK-típus-jóváhagyási jelet kell viselniük.
d) Gázkisülő fényforrással ellátott lámpák csak
fényszórótisztító berendezés felszerelésével és
fényszórómagasság-állító eszközzel együtt
engedélyezettek, ahol ez alkalmazható.
e) A fényszóró tompított fényét azon ország
törvényileg meghatározott forgalmi irányához kell
hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását
megadták.
2176/757/EGK irányelv
(Fényvisszaverők)
A/21
Ahol szükséges, két további, "EK-jóváhagyási jelet" viselő,
fényvisszaverőt kell felszerelni a jármű hátsó részére,
összhangban a 48. sz. ENSZ-EGB előírással.
2276/758/EGK irányelv
(Hátsó méretjelző
lámpák, első (oldalsó)
helyzetjelző lámpák,
hátsó (oldalsó)
helyzetjelző lámpák,
féklámpák, oldalsó
jelző- és nappali
menetlámpák)
A/22
Az MR. A. Függelék A/22. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók.
A lámpák helyes működését azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2376/759/EGK irányelv
(Irányjelző lámpák)
A/23
Az MR. A. Függelék A/23. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes
működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell
vizsgálnia.
2476/760/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtáblát
megvilágító lámpák)
A/24
Az MR. A. Függelék A/24. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes
működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell
vizsgálnia.
2576/761/EGK irányelv
(Fényszórók
izzókkal)
A/25
a) A járműre felszerelt fényszórók fénysugara által
keltett világítást a 112. sz. ENSZ-EGB előírás 6.
szakasza alapján az aszimmetrikus fényt kibocsátó
fényszórók vonatkozásában meg kell vizsgálni.
Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5.
mellékletében megnevezett tűrésekre.
b) Ugyanez a döntés érvényes értelemszerűen a 98. sz.
vagy 123. sz. ENSZ-EGB előírásban megnevezett
fényszórók által keltett fényre is.
2676/762/EGK irányelv
(Első ködfényszórók)
A/26
Az MR. A. Függelék A/26. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes
működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2777/389/EGK irányelv
(Elvontató berendezés)
A/27
Az MR. A. Függelék A/27. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók.
2877/538/EGK irányelv
(Hátsó ködlámpák)
A/28
Az MR. A. Függelék A/28. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes
működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell
vizsgálnia.
2977/539/EGK irányelv
(Tolatólámpák)
A/29
Az MR. A. Függelék A/29. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes
működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3077/540/EGK irányelv
(Várakozást jelző
lámpák)
A/30
Az MR. A. Függelék A/30. számú mellékletében szereplő
követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes
működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3177/541/EGK irányelv
(Biztonsági övek és
utasbiztonsági
rendszerek)
A/31
Alkotóelemek
a) Az MR. A. Függelék A/31. számú melléklet
értelmében a biztonsági öveknél nem szükséges
típusjóváhagyást végezni.
b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító
címkét kell viselnie.
c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell
lenniük a biztonsági övek rögzítőivel kapcsolatos
döntéssel (19. bejegyzés).
Beszerelési előírások
a) A járműbe az MR. A. Függelék A/31. számú
melléklet II. rész 17. pontjában meghatározott
követelményeknek megfelelően kell biztonsági
öveket szerelni.
b) Amennyiben a fenti a) pontnak megfelelően a
biztonsági öveket pótlólagosan kell felszerelni,
akkor ezeknek jóváhagyott típusúaknak kell
lenniük, összhangban az MR. A. Függelék A/31.
számú mellékletével vagy a 16. sz. ENSZ-EGB
előírással.
3277/649/EGK irányelv
(Menetirányú látótér)
A/32
a) A vezetőnek az MR. A. Függelék A/32. számú
melléklet II. rész 3.1.3. pontjában meghatározott
180°-os menetirányú látóterében semmilyen
akadály nem engedélyezett.
b) A fenti a) ponttól eltérve, az A oszlopok és az MR.
A. Függelék A/32. számú melléklet II. 3.1.3.
pontjában felsorolt felszerelések nem minősülnek
akadálynak.
c) Az "A oszlopok" száma nem haladhatja meg a
kettőt.
3378/316/EGK irányelv
(A kezelőszervek,
ellenőrző lámpák és
kijelzők jelölése)
A/33
a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő
ellenőrző lámpák színét is, amelyeknek a megléte
az MR. A. Függelék A/33. számú melléklet II. rész
3.1. pontja alapján kötelező, eleget kell tenniük e
mellékletnek.
b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálat
ellenőrzi, hogy a járműre felszerelt szimbólumok,
ellenőrző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást
adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek
működéséről.
3478/317/EGK irányelv
(Jég- és
páramentesítő)
A/34
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és
-páramentesítő eszközökkel kell felszerelni.
Bármely szélvédő-jégmentesítő eszköz "megfelelőnek"
minősül, amely legalább eleget tesz az MR. A. Függelék
A/34. számú melléklet II. rész 4.1.1. pontjában leírt
feltételeknek.
Bármely szélvédőüveg-páramentesítő eszköz
"megfelelőnek" minősül, amely legalább eleget tesz az MR.
A. Függelék A/34. számú melléklet II. rész 4.2.1. pontjában
leírt feltételeknek.
3578/318/EGK irányelv
(Szélvédőmosó/-törlő
berendezés)
A/35
A járművet megfelelő szélvédőmosó/-törlő eszközökkel kell
felszerelni.
Bármely szélvédőmosó és -törlő eszköz "megfelelőnek"
minősül, amely legalább eleget tesz az MR. A. Függelék
A/35. számú melléklet I. rész 3.3. pontjában leírt
feltételeknek.
362001/56/EK irányelv
(Fűtésrendszerek)
A/36
a) Az utasteret fűtésrendszerrel kell ellátni.
b) Az égéshő felhasználásával működő
fűtőberendezéseknek és felszerelésüknek meg kell
felelnie az MR. A. Függelék A/36. számú melléklet
III. rész 8. pontjában leírt feltételeknek. Ezenfelül
az égéshő felhasználásával működő PB-
fűtőberendezéseknek és a PB-fűtőrendszereknek
meg kell felelniük az MR. A. Függelék A/36.
számú melléklet III. rész 9. pontjában előírt
követelményeknek.
c) Az utólag felszerelt további fűtőrendszereknek
eleget kell tenniük az MR. A. Függelék A/36.
számú mellékletben leírt feltételeknek.
3778/549/EGK irányelv
(Kerékdobok)
A/37
a) A járművet úgy kell kialakítani, hogy a többi
közlekedőt megvédje a felvetett kövektől, sártól,
jégtől, hótól és víztől, és csökkentse a mozgó
kerekekkel való érintkezésből adódó veszélyeket.
b) A műszaki szolgálat ellenőrizheti, hogy az MR. A.
Függelék A/37. számú melléklet II. részben
meghatározott lényeges műszaki követelmények
teljesülnek-e.
c) Az MR. A. Függelék A/37. számú melléklet II. rész
3.2. pontjában leírt előírások nem alkalmazandók.
3878/932/EGK irányelv
(Fejtámlák)
A/38
Az MR. A. Függelék A/38. számú melléklet előírásai nem
alkalmazandók.
3980/1268/EGK irányelv
(CO2kibocsátás/
tüzelőanyagfogyasztás)
A/39
a) El kell végezni az MR. A. Függelék A/39. számú
melléklet I. rész 5. szakasza szerinti vizsgálatot.
b) Az említett melléklet 5.1.1. pontjában
meghatározott követelmények nem alkalmazandók.
c) Amennyiben a kipufogócsőből származó
kibocsátásokkal kapcsolatban nem végeznek
vizsgálatot a 2. bejegyzésben említett előírások
alapján, akkor a CO2-kibocsátásokat és a
tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó
megjegyzésekben meghatározott képlet alapján kell
kiszámítani.
4080/1269/EGK irányelv
(Motorteljesítmény)
A/40
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb
motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek
megfelelő percenkénti fordulatszámot.
b) Másik lehetőségként az ugyanezen információt
tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet
hivatkozni.
412005/55/EK irányelv
(Kibocsátások (Euro 4
és 5) nehéz
gépjárművek -
fedélzeti diagnosztikai
rendszerek (OBD-k) -
füstopacitás)
A/41
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A
Főrész I. rész 6.2. szakaszának megfelelő
vizsgálatot kell végezni az MR. A. Függelék A/41.
számú melléklet B. Főrész II. rész 3.6. pontjában
meghatározott romlási tényezők alkalmazásával.
b) A határértékeket az MR. A. Függelék A/41. számú
melléklet A. Főrész I. rész 1. vagy 2. táblázata
tartalmazza.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel
(OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének
képesnek kell lennie az időszakos műszaki
vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai
eszközökkel való kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek
vizsgálatát az MR. A. Függelék A/41. számú
melléklet A Főrész VI. részben leírt vizsgálati
módszerek alapján kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét
szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell
feltüntetni.
4492/21/EGK irányelv
(Tömegek és méretek)
A/44
a) az MR. A. Függelék A/44. számú melléklet II. rész
3. szakaszában foglalt követelményeket teljesíteni
kell.
b) Az a) pontban említett előírások alkalmazása során
a figyelembe veendő tömegek a következők:
- az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.6.
pontjában meghatározott tömeg menetkész
állapotban a műszaki szolgálat által mért
módon, és
- terhelt tömegek a jármű gyártója által
megadott vagy az adattáblán feltüntetett
módon, beleértve a matricákat vagy a
kezelési utasításban lévő információkat is.
Ezek a tömegek a műszakilag megengedhető
legnagyobb terhelt tömegeknek minősülnek.
c) A legfeljebb megengedhető méretek
vonatkozásában semmilyen mentesség nem
engedélyezhető.
4592/22/EGK irányelv
(Biztonsági üveg)
A/45
Alkotóelemek
a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági
üvegből kell készülnie.
b) Műanyag üvegezés csak a "B" oszlop mögötti
helyeken engedélyezett.
c) Az MR. A. Függelék A/45. számú melléklet
értelmében az üvegezést nem szükséges
jóváhagyni.
Beszerelés
a) A 43. sz. ENSZ-EGB előírás 21. mellékletében
meghatározott beszerelési előírások érvényesek.
b) A szélvédőn és a "B oszlop" előtti üvegeken nem
engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a
rendes fényáteresztést az előírt minimum alá
csökkentenék.
4692/23/EGK irányelv
(Gumiabroncsok)
A/46
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak EK-típus-jóváhagyási jelet kell
viselniük, beleértve az "s" (sound = zaj) szimbólumot is.
Felszerelés
a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi
jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell
felelnie az MR. A. függelék A/46. számú melléklet
IV. részében foglalt követelményeknek.
b) A gumiabroncs sebességkategória-jelének
összhangban kell lennie a jármű legnagyobb
tervezett sebességével.
Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít
e követelmény alkalmazása alól.
c) A b) pont rendelkezéseinek alkalmazása
szempontjából a jármű legnagyobb tervezett
sebességét a járműgyártó határozza meg. A
műszaki szolgálat ugyanakkor felbecsülheti a jármű
legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a
motor legnagyobb leadott teljesítményét, a
legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a
kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat.
5094/20/EK irányelv
(Vonószerkezetek)
A/50
Önálló műszaki egységek
a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó
pótkocsik vontatására szolgáló OEM-
vonószerkezetekhez az MR. A. Függelék A/50.
számú melléklet értelmében nem szükséges
típusjóváhagyás.
A vonószerkezetek akkor minősülnek OEM-
berendezésnek, ha a tulajdonosi kézikönyv vagy
egy ennek megfelelő, a járműgyártó által a vevő
rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentum leírja
őket.
Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt
hagynak jóvá, a típusbizonyítványban megfelelő
szöveget kell szerepeltetni, amelynek értelmében a
tulajdonos felelős a vontatóra felszerelt
vonószerkezet kompatibilitásának biztosításáért.
b) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag
felszerelt vonószerkezeteknél az MR. A. Függelék
A/50. számú melléklet értelmében típusjóváhagyás
szükséges.
Felszerelés a járműre
A műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a vonószerkezetek
felszerelése megfelel-e az MR. A. Függelék A/50. számú
melléklet II. rész 8. pont követelményeinek.
5396/79/EK irányelv
(Frontális ütközés) (e)
A/53
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek
járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak
közül legalább az egyiknek megfelel:
- az MR. A. Függelék A/53. számú melléklet,
- FMVSS 208 (Az utasok ütközés elleni
védelme),
- a JSRRV 18. cikke.
b) A kérelmező kérésére az MR. A. Függelék A/53.
számú melléklet I. rész és a II. rész 3. pontja
szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő
hatáskörrel rendelkező európai műszaki
szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára
részletes jelentést kell kiállítani.
5496/27/EK irányelv
(Oldalsó ütközés)
A/54
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek
járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak
közül legalább az egyiknek megfelel:
- az MR. A. Függelék A/54. számú melléklet,
- FMVSS 214 (Oldalsó ütközés elleni
védelem),
- a JSRRV 18. cikke.
b) A kérelmező kérésére az MR. A. Függelék A/54.
számú melléklet II. rész 3. szakasza szerinti
vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő
hatáskörrel rendelkező európai műszaki
szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára
részletes jelentést kell kiállítani.
5878/2009/EK rendelet
(Gyalogosvédelem)
A/58
Fékasszisztens
A járműveket az összes kerékre ható elektronikus
blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
Gyalogosvédelem
A 78/2009/EK rendelet követelményei 2013. január 1-jéig
nem alkalmazandók.
Elülső védelmi rendszerek
A járműre felszerelt elülső védelmi rendszereknek azonban
a 78/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyással kell
rendelkezniük, és beépítésüknek meg kell felelnie a
78/2009/EK rendelet I. melléklet 6. szakaszában
meghatározott lényegi követelményeknek.
592005/64/EK irányelv
(Újrafeldolgozható-
ság)
A/59
Az MR. A. Függelék A/59. számú melléklet követelményei
nem alkalmazandók.
612006/40/EK irányelv
(Légkondicionáló
rendszer)
A/61
Az MR. A. Függelék A/61. számú melléklet követelményei
2011. január 1-jétől alkalmazandók.

II. rész: Az N1 kategóriába tartozó járművek

TételHivatkozott szabályozási
aktus
Alternatív követelmények
170/157/EGK irányelv
(Megengedhető zajszint)
A/1
Menet közbeni vizsgálat
a) A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3.
mellékletében említett "A módszer" alapján
kell elvégezni.
A határértékek megfelelnek az MR. A.
Függelék A/1. számú melléklet I. Rész 2.1.
szakaszában leírtaknak. A megengedett
határértékeken felül egy decibel engedélyezett.
b) A próbapályának eleget kell tennie az 51. sz.
ENSZ-EGB előírás 8. mellékletének. Ettől
eltérő specifikációjú próbapálya azzal a
feltétellel alkalmazható, hogy a műszaki
szolgálat korrelációs vizsgálatokat végez.
Szükség esetén korrekciós tényezőt kell
alkalmazni.
c) A szálas anyagokat tartalmazó
kipufogórendszereket nem szükséges
szabályozni, amint azt az 51. sz. ENSZ-EGB
előírás 5. melléklete előírja.
Álló járművön végzett vizsgálat
A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3.
mellékletének 3.2. szakasza szerint kell elvégezni.
270/220/EGK irányelv
(Kibocsátások)
A/2
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) Az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet III.
Résznek megfelelően I. típusú vizsgálatot kell
végezni az I. Rész 5.3.6.2. pontban említett
romlási tényezők alkalmazásával. Az
alkalmazandó határértékeknek meg kell
felelniük az MR. A. Függelék A/2. számú
melléklet I. Rész 5.3.1.4. pontjában leírtaknak.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer
megtételét felmutatnia, amint azt az MR. A.
Függelék A/2 számú melléklet III. Rész 3.1.1.
szakasza előírja.
c) A vizsgálathoz az MR. A. Függelék A/2.
számú melléklet IX. Részében előírt
referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A próbapadot az MR. A. Függelék A/2. számú
melléklet III/B. Rész 3.2. szakaszában
meghatározott műszaki követelményeknek
megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell
elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget
tesz az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet
I. Rész 5. szakaszának bevezető
megjegyzésében említett valamelyik
kaliforniai előírásnak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorral felszerelt járműveket a
párolgási kibocsátást korlátozó rendszerrel (pl.
aktívszéntartállyal) kell ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátások
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés
meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel
(OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének
képesnek kell lennie az időszakos műszaki
vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos
diagnosztikai eszközökkel való
kommunikálásra.
2a715/2007/EK rendelet
Kibocsátások (Euro 5 és 6)
könnyű
gépjárművek/információ-
hoz való hozzáférés
A/2a
Kipufogócsó'bó'l származó kibocsátások
a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének
megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni
a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének
1.4. pontjában említett romlási tényezők
alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékek
a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és
II. táblázatában leírtaknak felelnek meg.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer
megtételét felmutatnia, amint azt a 83. sz.
ENSZ-EGB előírás 4. mellékletének 3.1.1.
szakasza előírja.
c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK irányelv IX.
mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot
kell használni.
d) A próbapadot a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4.
mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott
műszaki követelményeknek megfelelően kell
beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell
elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget
tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének
2. szakaszában említett kaliforniai
előírásoknak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat
korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell
ellátni.
Forgattyúházból származó kibocsátások
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés
meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD)
kell ellátni.
A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek
kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz
alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való
kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek
vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet 4.
melléklet 2. függelékében említett módszerek
alapján kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét
szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell
feltüntetni.
CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
a) A vizsgálatot a 692/2008/EK rendelet XII.
melléklete alapján kell elvégezni.
b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer
megtételét felmutatnia, amint azt a 83. sz.
ENSZ-EGB előírás 4. melléklet 3.1.1.
szakasza előírja.
c) Ha a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet
I. melléklet 2. szakaszában említett kaliforniai
előírásoknak, és ennélfogva nem kell
elvégezni a kipufogócsőből származó
kibocsátások vizsgálatát, akkor a
tagállamoknak a CO2-kibocsátást és a
tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó
megjegyzésekben szereplő képletek alapján
kell kiszámítani.
Információkhoz való hozzáférés
Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó
előírások nem alkalmazandók.
370/221/EGK irányelv
(Tüzelőanyag-tartályok -
hátsó aláfutásgátlók)
A/3
Tüzelőanyag-tartályok
a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és
5.12. pontok kivételével meg kell felelniük az
MR. A. Függelék A/3. számú melléklet II.
rész. I. fejezet 5. szakaszának. Különösen az
5.9. és 5.9.1. pontnak kell eleget tenniük, de
csepptesztet nem kell végezni.
b) A PB- vagy sűrítettföldgáz-tartályoknak
rendelkezniük kell a 67. számú ENSZ-EGB
előírás 01. módosítássorozata vagy a 110 (a)
sz. előírás szerinti típusjóváhagyással.
A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra
vonatkozó különleges rendelkezések
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek a
járműazonosító számát meg kell adni] tüzelőanyag-
tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek
megfelel:
- az MR. A. Függelék A/3. számú melléklet
II. rész I. fejezet 6.3. szakasza,
- FMVSS 301 (A tüzelőanyag-rendszer épsége),
- a 34. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete.
Hátsó aláfutásgátló
a) A jármű hátsó részét az MR. A. Függelék A/3.
számú melléklet II. rész II. fejezet 5. szakasza
szerint kell kialakítani.
b) E célból elégséges, ha az 5.2. pont második
albekezdésében szereplő követelmények
teljesülnek.
c) Amennyiben a fentieket alkalmazva a hátsó
aláfutásgátlót utólag kell felszerelni, akkor annak
meg kell felelnie az MR. A. Függelék A/3.
melléklet II. rész II. fejezet 5.3. és 5.4.
pontjának.
470/222/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtábla
helye)
A/4
A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági
szögeinek és helyzetének meg kell felelnie az MR. A.
Függelék A/4. számú irányelvnek.
570/311/EGK irányelv
(Kormányzási erőkifejtés)
A/5
Mechanikai rendszerek
a) A kormányberendezést önbeállónak kell
kialakítani. E rendelkezés betartásának
ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni az MR. A.
Függelék A/5. számú melléklet II. rész 3.2.5.2. és
a 3.2.6.1. pontja szerint.
b) A szervokormány-berendezés meghibásodása
nem vezethet a jármű feletti uralom teljes
elvesztéséhez.
Összetett elektronikus járművezérlő rendszer ("drive-
by-wire" eszközök)
Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor
engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-EGB
előírás 6. mellékletének.
670/387/EGK irányelv
(Zárszerkezetek és
csuklópántok)
A/6
a) A záraknak és csuklópántoknak meg kell
felelniük az MR. A. Függelék A/6. számú
melléklet II. rész 3.2.1., 3.3.2. és 3.4.1.
pontjának.
b) A 3.4.1. pontban meghatározott előírások nem
alkalmazandók, ha igazolható a 11. sz. ENSZ-
EGB előírás 1. felülvizsgálata 2. módosítása
6.1.5.4. pontjának való megfelelés.
770/388/EGK irányelv
(Hangjelzés)
A/7
Alkotóelemek
Az MR. A. Függelék A/7. számú melléklet értelmében
a hangjelző berendezéseket nem szükséges
típusjóváhagyásnak alávetni. Az MR. A. Függelék A/7.
melléklet II. rész 2.1. pontjában előírtak szerint a
hangjelző berendezéseknek azonban folyamatos
hangjelzést kell kiadniuk.
Beépítés a járműbe
a) El kell végezni az MR. A. Függelék A/7.
számú melléklet II. rész. 3. szakasza szerinti
vizsgálatot.
b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell
felelnie az említett rész 3.1.4. pontjának.
82003/97/EK irányelv
(Közvetett látást biztosító
eszközök)
A/8
Alkotóelemek
a) A járművet el kell látni az MR. A. Függelék
A/8. számú melléklet A fejezet III. rész 2.
szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel.
b) Ezeknek az MR. A. Függelék A/8. számú
melléklet értelmében nem szükséges
típusjóváhagyással rendelkezniük.
c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat
jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat
döntésének megfelelően a görbületi sugarakat
az MR. A. Függelék A/8. számú melléklet A
fejezet II. rész 1. függelékében leírt módon
kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem
lehetnek kisebbek az MR. A. Függelék A/8.
számú melléklet A fejezet II. rész 3.4.
szakaszában előírtaknál.
Felszerelés a járműre
Mérést kell végezni annak érdekében, hogy a látóterek
megfeleljenek az MR. A. Függelék A/8. számú
melléklet A fejezet III. rész 5. szakaszának.
971/320/EGK irányelv
(Fékezés)
A/9
Általános rendelkezések
a) A fékrendszert az MR. A. Függelék A/9.
számú melléklet II. rész 2. szakasza szerint
kell kialakítani.
b) A járműveket az összes kerékre ható
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell
ellátni.
c) A fékrendszer teljesítményének meg kell
felelnie az MR. A. Függelék A/9. számú
melléklet II. rész 4.2. szakaszában előírtaknak.
d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni
olyan útpályán, amelynek a felülete nagy
tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18%-os
lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell
elvégezni.
Csak az alább említett vizsgálatokat kell
elvégezni. A járműnek minden esetben
teljesen terhelt állapotban kell lennie.
e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem
kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja
nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a
jármű megfelel a 13-H sz. ENSZ-EGB
előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést is, vagy
az FMVSS 135 szabványnak.
Üzemi fékrendszer
a) Az MR. A. Függelék A/9. számú melléklet II.
rész 4.1.2.2. és 4.1.2.3. pontjában előírt "0.
típusú" vizsgálatot el kell végezni.
b) Ezenkívül az MR. A. Függelék A/9. számú
melléklet II. rész 4.1.3. pontjában előírt "I.
típusú" vizsgálatot is le kell folytatni.
Rögzítőfék
A vizsgálatot az MR. A. Függelék A/9. számú
melléklet II. rész 4.2.1.3. pontja szerint kell elvégezni.
1072/245/EGK irányelv
[Rádiózavar
(elektromágneses
összeférhetőség)]
A/10
Alkotóelemek
a) Az MR. A. Függelék A/10. számú melléklet
értelmében az elektromos/elektronikus
részegységeket nem szükséges
típusjóváhagyásnak alávetni.
b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus
eszközöknek azonban meg kell felelniük az
MR. A. Függelék A/10. számú mellékletének.
Kibocsátott elektromágneses sugárzások
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz az
MR. A. Függelék A/10. számú mellékletének vagy az
alábbi alternatív szabványoknak:
- széles sávú elektromágneses zavarsugárzás:
CISPR 12 vagy SAE J551-2,
- keskeny sávú elektromágneses zavarsugárzás:
CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy
SAE J551-4 és SAE J1113-41.
Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok
A zavartűrési (védettségi) vizsgálatok alól felmentést
kell adni.
1172/306/EGK irányelv
(Dízelfüst)
A/11
a) A vizsgálatot az MR. A. Függelék A/11.
számú melléklet III. és IV. részében leírt
módszerek alapján kell elvégezni.
Az alkalmazandó határértékeket az MR. A.
Függelék A/11. számú melléklet V. része
tartalmazza.
b) Az MR. A. Függelék A/11. számú melléklet I.
rész 4. szakaszában említett abszorpciós
együttható helyesbített értékét szembetűnő és
könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
1374/61/EGK irányelv
(Lopásgátló berendezés és
indításgátló)
A/13
a) Az illetéktelen használat megakadályozására a
járművet el kell látni az MR. A. Függelék
A/13. számú melléklet II. rész 2.2.2.
szakaszában meghatározott
reteszelőberendezéssel.
b) Ha indításgátló be van szerelve, annak meg
kell felelnie az MR. A. Függelék A/13. számú
melléklet II. rész 3.3 szakaszának és a 3.4.
szakasz, azon belül pedig különösen a 3.4.1.1.
pont lényeges követelményeinek.
1474/297/EGK (f) irányelv
(A kormányberendezés
viselkedése ütközésnél)
A/14
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű
[amelynek járműazonosító számát meg kell
adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek
megfelel:
- Az MR. A. Függelék A/14. számú
melléklet,
- FMVSS 203 (A vezető ütközés elleni
védelme a kormányzásirányítási
rendszertől), beleértve az FMVSS 204
szabványt is (A kormánykar
hátramozdulása),
- a JSRRV 11. cikke.
b) A kérelmező kérésére az MR. A. Függelék
A/14. számú melléklet II. rész 5. pontja
szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő
hatáskörrel rendelkező európai műszaki
szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező
számára részletes jelentést kell kiállítani.
1574/408/EGK irányelv
Ülések szilárdsága -
fejtámlák
A/15
Ülések, ülésrögzítések és beállítási rendszerek
Az üléseknek és beállítható rendszereiknek meg kell
felelniük az MR. A. Függelék A/15. számú melléklet
II. rész 5.1. pont és 5.2. pont előírásainak.
Fejtámlák
a) A fejtámláknak teljesíteniük kell az MR. A.
Függelék A/15. számú melléklet II. rész 3.1-
3.13. szakaszának, valamint a 3.14.5.
szakaszának lényeges követelményeit.
b) Csak az MR. A. Függelék A/15. számú
melléklet II. rész 3.10. pontjában, valamint a
3.14.5.-3.14.7. szakaszában leírt vizsgálatokat
kell elvégezni.
1775/443/EGK irányelv
(Sebességmérő -
hátrameneti fokozat)
A/17
Sebességmérő berendezés
a) A skálának meg kell felelnie az MR. A.
Függelék A/17. számú melléklet II. rész 4.1-
4.2.3. pontjának.
b) Ha a műszaki szolgálatnak alapos oka van azt
feltételezni, hogy a sebességmérő nincs
megfelelő pontossággal kalibrálva, akkor
kérheti a 4.3. szakaszban előírt vizsgálatok
lefolytatását.
Hátrameneti fokozat
A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti
fokozatot is tartalmaznia kell.
1876/114/EGK irányelv
(Hatóságilag előírt táblák)
A/18
Járműazonosító szám
a) A járművet egy legalább 8 és legfeljebb 17
karakterből álló járműazonosító számmal kell
ellátni. A 17 karakterből álló járműazonosító
számnak teljesítenie kell az ISO 3779:1983 és
3780:1983 szabványokban előírt
követelményeket.
b) A járműazonosító számot jól látható és
könnyen elérhető helyen kell feltüntetni olyan
módon, hogy az ne legyen kitörölhető, és ne
károsodjon.
c) Ha nincs járműazonosító szám beütve az
alvázba vagy a karosszériába, akkor a
közlekedési hatóság az MR.-ben az alvázszám
helyreállítására vonatkozó szabályok szerint
jár el.
Hatóságilag előírt tábla
A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet
a járműgyártó szerel fel.
A jóváhagyás megadása után további tábla nem
igényelhető.
1976/115/EGK irányelv
(Biztonsági övek rögzítői)
A/19
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek
járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak
közül legalább az egyiknek megfelel:
- MR. A. Függelék A/19. számú melléklet,
- FMVSS 210 (Biztonságiöv-szerelvények
rögzítői),
a JSRRV 22-3. cikke.
2076/756/EGK irányelv
(Világító- és fényjelző
berendezések beszerelése)
A/20
a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a
48. sz. ENSZ-EGB előírás 03.
módosítássorozatának, kivéve a 48. sz. előírás
5. és 6. mellékletét.
b) Nem engedélyezhető mentesség a 21-26. és
28-30. bejegyzésekben említett lámpák és
jelzőberendezések száma, lényeges
konstrukciós jellemzői, az elektromos
csatlakozásai és az általuk kibocsátott vagy
visszavert fény színe vonatkozásában.
c) Azoknak a lámpáknak és
jelzőberendezéseknek, amelyeket a fentiek
alapján utólag szerelnek fel, "EK-típus-
jóváhagyási jelet" kell viselniük.
d) Gázkisülő fényforrással ellátott lámpák csak
fényszórótisztító berendezés felszerelésével és
fényszórómagasság-állító eszközzel együtt
engedélyezettek, ahol ez alkalmazható.
e) A fényszóró tompított fényét azon ország
törvényileg meghatározott forgalmi irányához
kell hozzáigazítani, amelyben a jármű
jóváhagyását megadták.
2176/757/EGK irányelv
(Fényvisszaverők)
A/21
Ahol szükséges, két további, "EK-jóváhagyási jelet"
viselő fényvisszaverőt kell felszerelni a jármű hátsó
részére, összhangban a 48. sz. ENSZ-EGB előírással.
2272/758/EGK irányelv
[Hátsó méretjelző lámpák,
első (oldalsó) helyzetjelző
lámpák, hátsó (oldalsó)
helyzetjelző lámpák,
féklámpák, oldalsó jelző-
és nappali menetlámpák]
A/22
Az MR. A. Függelék A/22. számú mellékletben
szereplő követelmények nem alkalmazandók.
A lámpák helyes működését azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2376/759/EGK irányelv
(Irányjelző lámpák)
A/23
Az MR. A. Függelék A/23. számú mellékletben
szereplő követelmények nem alkalmazandók. A
lámpák helyes működését azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2476/760/EGK irányelv
(Hátsó rendszámtáblát
megvilágító lámpák)
A/24
Az MR. A. Függelék A/24. számú mellékletben
szereplő követelmények nem alkalmazandók. A
lámpák helyes működését azonban a műszaki
szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2576/761/EGK irányelv
[Fényszórók (izzókkal)]
A/25
a) A járműre felszerelt fényszórók fénysugara
által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-EGB
előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus
fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában
meg kell vizsgálni. Ebből a célból hivatkozni
lehet az említett előírás 5. mellékletében
megnevezett tűrésekre.
b) Ugyanez a döntés érvényes értelemszerűen a
98. sz. vagy 123. sz. ENSZ-EGB előírásban
megnevezett fényszórók által keltett fényre is.
2676/762/EGK irányelv
(Első ködfényszórók)
A/26
Az MR. A. Függelék A/26. számú mellékletében
szereplő követelmények nem alkalmazandók. A
lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve)
azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
2777/389/EGK irányelv
(Elvontató berendezés)
A/27
Az MR. A. Függelék A/27. számú mellékletében
szereplő követelmények nem alkalmazandók.
2877/538/EGK irányelv
(Hátsó ködlámpák)
A/28
Az MR. A. Függelék A/28. számú mellékletében
szereplő követelmények nem alkalmazandók A lámpák
helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg
kell vizsgálnia.
2977/539/EGK irányelv
(Tolatólámpák)
A/29
Az MR. A. Függelék A/29. számú mellékletében
szereplő követelmények nem alkalmazandók A lámpák
helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a
műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3077/540/EGK irányelv
(Várakozást jelző lámpák)
A/30
Az MR. A. Függelék A/30. számú mellékletében
szereplő követelmények nem alkalmazandók A lámpák
helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a
műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia.
3177/541/EGK irányelv
(Biztonsági övek és
utasbiztonsági rendszerek)
A/31
Alkotóelemek
a) Az MR. A. Függelék A/31. számú
mellékletében értelmében a biztonsági
öveknél nem szükséges típusjóváhagyást
végezni.
b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek
azonosító címkét kell viselnie.
c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban
kell lenniük a biztonsági övek rögzítőivel
kapcsolatos döntéssel (19. bejegyzés).
Beszerelési előírások
a) A járműbe az MR. A. függelék A/31. számú
melléklet II. rész 17. pontjában meghatározott
követelményeknek megfelelően kell
biztonsági öveket szerelni.
b) Amennyiben a fenti a) pontnak megfelelően a
biztonsági öveket pótlólagosan kell felszerelni,
akkor ezeknek jóváhagyott típusúaknak kell
lenniük, összhangban az MR. A. Függelék
A/31. számú mellékletével vagy a 16. sz.
ENSZ-EGB előírással.
3378/316/EGK irányelv
(A kezelőszervek,
ellenőrző lámpák és
kijelzők jelölése)
A/33
a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a
megfelelő ellenőrző lámpák színét is,
amelyeknek a megléte az MR. A. Függelék
A/33. számú melléklet II. rész 3.1. pontja
alapján kötelező, eleget kell tenniük e
mellékletnek.
b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki
szolgálat ellenőrzi, hogy a járműre felszerelt
szimbólumok, ellenőrző lámpák és kijelzők
érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a
szóban forgó kezelőszervek működéséről.
3478/317/EGK irányelv
Jég- és páramentesítő
A/34
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és-
páramentesítő eszközökkel kell felszerelni.
3578/318/EGK irányelv
Szélvédőmosó/-törlő
berendezés
A/34
A járművet megfelelő szélvédőmosó/-törlő
eszközökkel kell felszerelni.
362001/56/EK irányelv
(Fűtés)
A/36
a) Az utasteret fűtésrendszerrel kell ellátni.
b) Az égéshő felhasználásával működő
fűtőberendezéseknek és felszerelésüknek meg
kell felelnie az MR. A. Függelék A/36. számú
melléklet III. rész 8. pontjában leírt
feltételeknek. Ezenfelül az égéshő
felhasználásával működő PB-
fűtőberendezéseknek és a PB-
fűtőrendszereknek meg kell felelniük az MR.
A. függelék A/36. számú melléklet III. rész 9.
pontjában előírt követelményeknek.
c) Az utólag felszerelt további fűtőrendszereknek
eleget kell tenniük az MR. A. Függelék A/36.
számú mellékletben leírt feltételeknek.
3980/1268/EGK irányelv
(CO2-kibocsátás/
tüzelőanyag-fogyasztás)
A/39
a) El kell végezni az MR. A. Függelék A/39.
számú melléklet I. rész 5. szakasza szerinti
vizsgálatot.
b) Az említett melléklet 5.1.1. pontjában
meghatározott követelmények nem
alkalmazandók.
c) Amennyiben a kipufogócsőből származó
kibocsátásokkal kapcsolatban nem végeznek
vizsgálatot a 2. bejegyzésben említett
előírások alapján, akkor a CO2-kibocsátásokat
és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c)
magyarázó megjegyzésekben meghatározott
képlet alapján kell kiszámítani.
4080/1269/EGK irányelv
(Motorteljesítmény)
A/40
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb
motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek
megfelelő percenkénti fordulatszámot.
b) Másik lehetőségként az ugyanezen
információt tartalmazó kimeneti
teljesítménygörbére is lehet hivatkozni.
412005/55/EK irányelv
(Kibocsátások (Euro 4
és 5) nehéz gépjárművek -
fedélzeti diagnosztikai
rendszerek (OBD-k) -
füstopacitás)
A/41
Kipufogócsőből származó kibocsátások
a) az MR. A. függelék A/41. számú melléklet A
Főrész I. rész 6.2. szakaszának megfelelő
vizsgálatot kell végezni az MR. A. függelék
A/41. számú melléklet B. Főrész II. rész 3.6.
pontjában meghatározott romlási tényezők
alkalmazásával.
b) A határértékeket az MR. A. függelék A/41.
számú melléklet A. Főrész I. rész 1. vagy 2.
táblázata tartalmazza.
Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)
a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel
(OBD) kell ellátni.
b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének
képesnek kell lennie az időszakos műszaki
vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos
diagnosztikai eszközökkel való
kommunikálásra.
Füstopacitás
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek
vizsgálatát az MR. A. függelék A/41. számú
melléklet A Főrész VI. részben leírt vizsgálati
módszerek alapján kell elvégezni.
b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét
szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell
feltüntetni.
4592/22/EGK irányelv
(Biztonsági üveg)
A/45
Alkotóelemek
a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági
üvegből kell készülnie.
b) Műanyag üvegezés csak a "B" oszlop mögötti
helyeken engedélyezett.
c) Az MR. A. Függelék A/45. számú melléklet
értelmében az üvegezést nem szükséges
jóváhagyni.
Beszerelés
a) A 43. sz. ENSZ-EGB előírás 21.
mellékletében meghatározott beszerelési
előírások érvényesek.
b) A szélvédőn és a "B" oszlop előtti üvegeken
nem engedélyezettek olyan színezett fóliák,
amelyek a rendes fényáteresztést az előírt
minimum alá csökkentenék.
4692/23/EGK irányelv
(Gumiabroncsok)
A/46
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak "EK-típus-jóváhagyási" jelet kell
viselniük, beleértve az "s" (sound = zaj) szimbólumot
is.
Felszerelés
a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi
jelzőszámának és sebességkategóriájának meg
kell felelnie az MR. A. függelék A/46. számú
melléklet IV. részében foglalt
követelményeknek.
b) A gumiabroncs sebességkategória-jelének
összhangban kell lennie a jármű legnagyobb
tervezett sebességével.
c) Sebességkorlátozó esetleges megléte nem
mentesít e követelmény alkalmazása alól.
d) A b) pont rendelkezéseinek alkalmazása
szempontjából a jármű legnagyobb tervezett
sebességét a járműgyártó határozza meg. A
műszaki szolgálat ugyanakkor felbecsülheti a
jármű legnagyobb tervezett sebességét,
figyelembe véve a motor legnagyobb leadott
teljesítményét, a legnagyobb percenkénti
fordulatszámot és a kinematikus lánccal
kapcsolatos adatokat.
4897/27/EK irányelv
(Tömegek és méretek)
A/48
a) Az MR. A. Függelék A/48. számú melléklet I.
és II. rész lényeges követelményeit teljesíteni
kell.
Az említett melléklet II. rész 3.8.3., 3.9. és
3.10. pontjában meghatározott követelmények
ugyanakkor nem alkalmazandók.
b) A fenti a) pontban említett előírások
alkalmazása szempontjából a figyelembe
veendő tömegek a következők:
- az ER. A. Függelék A/1. mellékletének
2.6. pontjában meghatározott tömeg
menetkész állapotban a műszaki
szolgálat által mért módon, és
- a legnagyobb terhelt tömegek a jármű
gyártója által megadott vagy az
adattáblán feltüntetett módon, beleértve
a matricákat vagy a kezelési utasításban
lévő információkat is. Ezek a tömegek a
műszakilag megengedhető legnagyobb
terhelt tömegeknek minősülnek.
c) Nem megengedettek a kérelmező által végzett
olyan műszaki változtatások - például
a gumiabroncsok alacsonyabb terhelhetőségi
jelzőszámú gumiabroncsokra való lecserélése -,
amelyeket a jármű legnagyobb megengedett
terhelt tömegének 3,5 tonnára vagy kevesebbre
csökkentése érdekében azért hajtanak végre,
hogy a jármű egyedi jóváhagyást kapjon.
d) A legfeljebb megengedhető méretek
vonatkozásában semmilyen mentesség nem
engedélyezhető.
4992/114/EGK irányelv
(Vezetőfülke kiálló részei)
A/49
a) Az MR. A. Függelék A/49. számú melléklete
értelmében teljesíteni kell az MR. A. Függelék
A/16. számú melléklet II. rész 3. szakaszában
foglalt általános követelményeket.
b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően
az MR. A. Függelék A/16. számú melléklet II.
rész 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. és 4.11.
pontjában szereplő előírásokat teljesíteni kell.
5094/20/EK irányelv
(Vonószerkezetek)
A/50
Önálló műszaki egységek
a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem
haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-
vonószerkezetekhez az MR. A. Függelék
A/50. számú melléklet értelmében nem
szükséges típusjóváhagyás.
b) A vonószerkezetek akkor minősülnek OEM-
berendezésnek, ha a tulajdonosi kézikönyv
vagy egy ennek megfelelő, a jármű gyártója
által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő
dokumentum leírja őket.
c) Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel
együtt hagynak jóvá, a típusbizonyítványban
megfelelő szöveget kell szerepeltetni,
amelynek értelmében a tulajdonos felelős a
vontatóra felszerelt vonószerkezet
kompatibilitásának biztosításáért.
d) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az
utólag felszerelt vonószerkezeteknél az MR.
A. Függelék A/50. számú melléklet
értelmében szükséges típusjóváhagyás.
Felszerelés a járműre
A műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a
vonószerkezetek felszerelése megfelel-e az MR. A.
Függelék A/50. számú melléklet II. rész 8. pont
követelményeinek.
5496/27/EK irányelv
(Oldalsó ütközés)
A/54
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó
nyilatkozatát, miszerint az adott jármű
[amelynek járműazonosító számát meg kell
adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek
megfelel:
- az MR. A. Függelék A/54. számú
melléklet,
- FMVSS 214 (Oldalsó ütközés elleni
védelem),
- a JSRRV 18. cikke.
b) A kérelmező kérésére az MR. A. Függelék
A/54. számú melléklet II. rész 3. szakasza
szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő
hatáskörrel rendelkező európai műszaki
szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező
számára részletes jelentést kell kiállítani.
5698/91/EK irányelv
Veszélyes áruk közúti
szállítására szolgáló
járművek
A/56
A veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló
járműveknek meg kell felelniük az MR. A. Függelék
A/56. számú mellékletének.
5878/2009/EK rendelet
(Gyalogosvédelem)
A/58
Fékasszisztens
A járműveket az összes kerékre ható elektronikus
blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
Gyalogosvédelem
2018. február 24-ig a 78/2009/EK rendelet
követelményei a 2 500 kg-ot meg nem haladó
legnagyobb tömegű járművekre nem vonatkoznak,
2019. augusztus 24-ig pedig a 2 500 kg-ot meghaladó
legnagyobb tömegű járművekre nem vonatkoznak.
Elülső védelmi rendszerek
A járműre felszerelt elülső védelmi rendszerek
típusjóváhagyását azonban a 78/2009/EK rendelet
szerint kell végezni; felszerelésüknek meg kell felelnie
a 78/2009/EK rendelet I. melléklet 6. szakaszában
meghatározott alapvető követelményeknek.
592005/64/EK irányelv
(Újrafeldolgozhatóság)
A/59
Az MR. A. Függelék A/59. számú melléklet
követelményei nem alkalmazandók.
612006/40/EK irányelv
(Légkondicionáló rendszer)
A/61
Az MR. A. Függelék A/61. számú melléklet
követelményeit alkalmazni kell.

A 2 kiegészítésre vonatkozó magyarázó megjegyzések:

1. Az ezen függelékben alkalmazott rövidítések:

"OEM": a gyártó által rendelkezésre bocsátott eredeti berendezés

"FMVSS": az USA Közlekedési Minisztériumának szövetségi gépjármű-biztonsági szabványa (Federal Motor Vehicle Safety Standard)

"JSRRV": a közúti járművekre vonatkozó japán biztonsági szabályozások (Japan Safety Regulations for Road Vehicles)

"SAE": Autóipari Mérnökök Társasága (Society of Automotive Engineers)

"CISPR": Comité international spécial des perturbations radioélectriques (Rádióinterferencia Nemzetközi Különleges Bizottság).

2. Megjegyzések:

a) A teljes PB- vagy sűrítettföldgáz-szerelvényt értelemszerűen a 67., 110. vagy 115. sz. ENSZ-EGB előírásnak megfelelően kell megvizsgálni.

b) A CO2-kibocsátások felbecsülésére alkalmazott képlet a következő:

Benzinmotor és kézi sebességváltó:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

Benzinmotor és automata sebességváltó:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

Benzinmotor és hibrid elektromos:

CO2 = 0,116 m - 57,147

Dízelmotor és manuális sebességváltó:

CO2 = 0,108 m - 11,371

Dízelmotor és automata sebességváltó:

CO2 = 0,116 m - 6,432

Ahol: a CO2 jelentése a CO2-kibocsátások összesített tömege g/km-ben, "m" a menetkész jármű tömege kg-ban és "p" a motor legnagyobb teljesítménye kW-ban.

A CO2 egyesített tömegét egy tizedesjeggyel, a legközelebbi egész számra kerekítve kell kiszámítani a következő módon:

a) ha a tizedesvesszőt követő szám kisebb mint 5, akkor az összeget lefelé kell kerekíteni;

b) ha a tizedesvesszőt követő szám 5 vagy nagyobb mint 5, akkor az összeget felfelé kell kerekíteni.

c) A tüzelőanyag-fogyasztás felbecsülésére alkalmazott képlet a következő: CFC = CO2 x k-1

Ahol: a CFC az összesített tüzelőanyag-fogyasztás l/100 km-ben, CO2 a CO2-kibocsátások összesített tömege g/km-ben a (2 b) megjegyzésben említett szabálynak megfelelően, "k" pedig a következő együttható:

23,81 benzinmotorok esetében;

26,49 dízelmotorok esetében.

Az összesített tüzelőanyag-fogyasztást két tizedesjeggyel kell kiszámítani. Ezután a következőképpen kerekíteni:

a) ha az első tizedesjegyet követő szám kisebb mint 5, akkor az összeget lefelé kell kerekíteni;

b) ha az első tizedesjegyet követő szám 5 vagy nagyobb mint 5, akkor az összeget felfelé kell kerekíteni.

d) Az MR. A. Függelék A/14. számú melléklet azokra a járművekre vonatkozik, amelyek nem tartoznak az MR. A. függelék A/53. számú melléklet hatálya alá.

e) Az MR. A. Függelék A/53. számú mellékletének való megfelelés mentesíti a járműveket az MR. A. függelék A/14. számú mellékletnek való megfelelés alól.

f) Az MR. A. Függelék A/14. számú melléklet olyan N1 járművekre vonatkozik, amelyek műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömege nem haladja meg az 1,5 tonnát.

(1) Az illetékes hatóság forgalomba helyezési dokumentum hiányában a gyártás időpontjára vagy az első vételt bizonyító dokumentumra is hagyatkozhat."

47. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet kiegészítésében a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

TárgyJogszabályMódosította:A következő
változatokra
vonatkozik
"63.1.65/2012/EU"
Sebességváltás-
jelzők

48. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet B minta fejlécének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"B MINTA

(Járművek egy rendszer tekintetében történő típusjóváhagyására alkalmazandó)"

49. Az ER. A. Függelék A/6. melléklete a következő D mintával egészül ki:

"D MINTA

(járművek 24. cikk szerinti egyedi jóváhagyásához alkalmazandó) Legnagyobb megengedett formátum: A4 (210 x 297 mm)

EK EGYEDI JÁRMŰ-JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY

e(4)Az egyedi jóváhagyást adó hatóság neve, címe, telefonszáma és e-mail címe
Az egyedi járműjóváhagyásra vonatkozó közlemény a rendelet 2007/46/EK irányelv 24. cikke
alapján.
1. szakasz
Alulírott [... név és beosztás] ezennel tanúsítom, hogy az alábbi jármű:
0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): .......................................................................
0.2. Típus:Változat: Verzió:
0.2.1. Kereskedelmi név: ...........................................................................................................
0.4. Járműkategória (2): ...........................................................................................................
0.5. Gyártó neve és címe: ........................................................................................................
0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...................................................

Járműazonosító szám helye: ....................................................................................................

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe:


0.10. Járműazonosító szám

jóváhagyásra benyújtva [ a kérelem dátuma]
benyújtó [ kérelmező neve és címe]

jóváhagyást kapott a 2007/46/EK irányelv 24. cikkének rendelkezései alapján. A fentiek
hiteléül az alábbi jóváhagyási szám került kiadásra: ................................................................

A jármű megfelel a 2007/46/EK irányelv IV. melléklete 2. kiegészítésének. Állandó
nyilvántartásba vehető további jóváhagyás nélkül a jobb/bal oldali közlekedési rendű(1) és
metrikus/angolszász^) mértékegységekkel mérő sebességmérőt használó tagállamokban.
(Hely) (Dátum)
[…]
(Aláírás (3))
[…]
(A jóváhagyó hatóság bélyegzője)
[…]
Csatolmányok
A járműről készült két fénykép (5) (minimális felbontás 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm)
(1) A nem kívánt rész törlendő.
(2) A II. A melléklet meghatározásának megfelelően.
(3) Vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK
irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is.
(4) Az egyedi jóváhagyást kibocsátó tagállam megkülönböztető száma: (lásd a 2007/46/EK
irányelv VII. melléklet 1. pont "1. szakaszát").
(5) Egy % elől, egy % hátul
2. szakasz
Általános felépítésre vonatkozó jellemzők
1. Tengelyek száma: ...............................és kerekek száma: ......................................................
1.1. Az ikerkerekekkel rendelkező tengelyek száma és helyzete:..................................................
3. Hajtott tengelyek (szám, helyzet, összekapcsolás):.................................................................
Főbb méretek
4. Tengelytáv (a): . mm
4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm; 2-3: ... mm; 3-4: ... mm
5. Hosszúság: mm
6. Szélesség: . mm
7. Magasság: . mm
Tömegek
13. A menetkész jármű tömege:........................................................................................... kg (b)
16. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt össztömeg...................................................... kg
16.2. A tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: 1........ kg; 2........kg;
3........... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb össztömege:... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi:......................................................................................................... kg
18.2. Félpótkocsi:....................................................................................................................... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi:.................................................................................................. kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi:.......................................................................................................... kg
19. Az összekapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus,
függőleges tömeg: .................. kg
Motor
20. Motor gyártója:.......................................................................................................................
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint:.....................................................................
22. Működési elv:........................................................................................................................
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. Hengerek száma és elrendezése:.............................................................................................
25. A motor űrtartalma:......................................................................................................... .cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)
26.1. Egyféle tüzelőanyag/kétféle tüzelőanyag/vegyes tüzelőanyag (1)
27. Legnagyobb nettó teljesítmény (c): kW min -1 mellett vagy legnagyobb tartós névleges
teljesítmény (elektromos motor)........................................................................................... kW(1)
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ................................................................................................... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtávok: 1...........................mm; 2...........................mm; 3...........................mm
35. Gumiabroncs/kerék kombináció:............................................................................................
Karosszéria
38. Karosszéria kódja (d): ............................................................................................................
40. Jármű színe (e):.......................................................................................................................
41. Ajtók száma és kialakítása:.....................................................................................................
42. Ülések száma (beleértve a gépkocsivezetőt is) (f): .................................................................
42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek):......................................................
42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ..........................
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele:.........................................
Környezetvédelmi tulajdonságok
46. Zajszint
Álló helyzetben:.................... dB(A) ........................................... min-1 motorfordulatszám mellett
Elhaladási zaj: .................................................................................................................... . dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (g): Euro ..............................................................................

Egyéb jogszabály: .......................................................................................................................

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (h):


1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket
CO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Vegyes:
Súlyozott, vegyes
... g/km
... g/km
... g/km ... l/100 km/m3/100 km(1)
... l/100 km
2. tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Villamosenergia-fogyasztás [súlyozott, vegyes ........................................ Wh/km
52. Megjegyzések

53. További információk [kilométer-teljesítmény (2), ...]


A VI. mellékletben található D mintára vonatkozó magyarázó megjegyzések:
(1) A nem kívánt rész törlendő.
(2) Nem kötelező.
(a) Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jármű kéttengelyes.
(b) Ez a tömeg a jármű tényleges tömege az A/1. melléklet 2.6. pontjában hivatkozott feltételek mellett.
(c) Hibrid elektromos járművek esetében mindkét energiateljesítményt meg kell adni.
(d) Az A/ 2. melléklet C szakaszában leírt kódok alkalmazandók.
(e) Csak a következő alapszín(ek) adható(k) meg: fehér, sárga, narancs, piros, lila, kék, zöld, szürke, barna vagy
fekete.
(f) Kivéve a jármű álló helyzetében való használatra szánt üléseket és a kerekes székek helyének számát.
(g) Hozzá kell adni az Euro-szint számát és a típusjóváhagyáshoz alkalmazott rendelkezéseknek megfelelő
karaktert.
(h) A különböző használható tüzelőanyagok esetében ismételni kell."

"

50. Az ER. A. Függelék A/9. melléklete a következő magyarázó megjegyzésekkel egészül ki:

"Magyarázó megjegyzések:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(a) Meg kell adni az azonosító kódot.

(b) Meg kell adni, hogy a jármű jobb vagy bal oldali közlekedésre alkalmas-e, vagy jobb és bal oldali közlekedésre egyaránt alkalmas.

(c) Meg kell adni, hogy a beszerelt sebességmérőnek metrikus vagy angolszász mértékegységei vannak-e.

(d) Ez a nyilatkozat nem korlátozza a tagállamok azon jogát, hogy műszaki kiigazításokat írjanak elő annak érdekében, hogy valamely jármű nyilvántartásba vételét engedélyezzék a rendeltetési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, ha a forgalom iránya az út ellenkező oldalán halad.

(e) Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jármű kéttengelyes. Az egyetlen tengellyel rendelkező középtengelyes pótkocsi esetében meg kell adni a vonószerkezet függőleges tengelye és a tengely közepe közötti vízszintes távolságot.

(f) Ez a tömeg tartalmazza a járművezető tömegét és a kísérő tömegét, ha a járműben van ülés a kísérő számára.

A 3,5 tonna alatti, M1, N1, O1, O2 vagy M2 kategóriába tartozó járművek tekintetében a tényleges tömeg 5%-kal térhet el az e rovatban bejelentett tömegtől.

Valamennyi egyéb járműkategória esetében az eltérés 3%.

(g) A hibrid elektromos járművek esetében mindkét energiateljesítményt meg kell adni.

(h) E betűjelzésnél a "Megjegyzések" rovatban tetszés szerinti berendezések hozzáadhatók.

(i) Az A/2. mellékletben ismertetett kódoknál a C betűt kell használni.

(j) Csak a következő alapszín (ek) adható (k) meg: fehér, sárga, narancssárga, piros, bíbor/lila, kék, zöld, szürke, barna vagy fekete.

(k) Kivéve a jármű álló helyzetében való használatra szánt üléseket és a kerekes székek helyének számát.

Az M3 kategóriába tartozó távolsági autóbuszok esetében a személyzet tagjainak száma beleértendő az utaslétszámba.

(l) Hozzá kell adni az Euro-szint számát és a típusjóváhagyáshoz alkalmazott rendelkezéseknek megfelelő karaktert.

(m) A különböző használható tüzelőanyagok esetében ismételni kell. Azok a járművek, amelyek benzinnel és gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal egyaránt feltölthetők, de amelyeknél a benzinüzemű rendszer kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz van beszerelve, és amelyeknél a benzintartály nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, úgy tekintendők, mintha csak gázüzeműek lennének.

(n) Amennyiben a jármű a 7/2011. (X. 6.) NMHH rendelettel (2005/50/EK határozat, HL L 21., 2005.1.25., 15. o.) összhangban 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel fel van szerelve, a gyártónak itt a következőt fel kell tüntetnie: "24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű".

(o) A gyártó ezeket a rovatokat kitöltheti vagy a nemzetközi forgalom, vagy a nemzeti forgalom vonatkozásában, vagy mindkettő vonatkozásában.

A nemzeti forgalom esetében fel kell tüntetni a jármű tervezett nyilvántartásba vételi helye szerinti országnak a kódját. A kódnak összhangban kell lennie az MSZ EN ISO 3166-1: 2007 szabvánnyal.

A nemzetközi forgalom esetében hivatkozni kell az irányelv számára (pl. a 96/53/EK tanácsi irányelv esetében ez a szám "96/53/EK")."

51. Az ER. A. Függelék A/11. melléklete a következőképpen módosul

a) Az 1. kiegészítésben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Sor-TárgyJogszabályM1 < 2 500M1 > 2 500M2M3
szám(1) kg(1) kg
"63.Sebességváltás-65/2012/EUGG"
1.jelzők

b) A 2. kiegészítésben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Sor-TárgyJogszabályM M M NNNOOOO
szám12 3 1231234
"63.Sebességváltásjelzők65/2012/EUG
1."

c) A 3. kiegészítésben a táblázat a következő 63.1. sorral egészül ki:

Sor-TárgyJogszabályM1
szám
"63.Sebességváltás-65/2012/EUG"
1.jelzők

d) A 4. kiegészítésben a táblázat a "Jogszabály" és az "M2" oszlop között az "M1" oszloppal egészül ki, és következő 63.1. sort is be kell szúrni:

Sor-TárgyJogszabályMMMNNNOOOO
szám1231231234
"63.Sebességváltás-
jelzők
65/2012/EUG
1.

52. Az ER. A. Függelék A/11. melléklete az 5. kiegészítés után a következő 6. kiegészítéssel egészül ki:

"6. kiegészítés Kivételes rakományt szállító pótkocsik

SorszámTárgyJogszabályO4 kategóriájú
pótkocsi
3Tüzelőanyag-tartályok/hátsó70/221/EGKX
aláfutásgátlókirányelv
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
irányelv
X
5Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK
irányelv
X
9Fékezés71/320/EGK
irányelv
X
10Rádiózavar (elektromágneses
összeférhetőség)
72/245/EGK
irányelv
X
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK
irányelv
X
20Világító- és fényjelző berendezések
beszerelése
76/756/EGK
irányelv
A + N
21Fényvisszaverők76/757/EGK
irányelv
X
22Méretjelzők, első (oldalsó)
helyzetjelzők, hátsó (oldalsó)
helyzetjelzők, féklámpák, oldalsó
helyzetjelzők, nappali menetlámpák
76/758/EGK
irányelv
X
23Irányjelző lámpák76/759/EGK
irányelv
X
24Hátsórendszámtábla-megvilágító
lámpák
76/760/EGK
irányelv
X
28Hátsó ködlámpák77/538/EGK
irányelv
X
29Hátrameneti lámpák77/539/EGK
irányelv
X
36Fűtés2001/56/EGK
irányelv
N/A
42Oldalsó védelem89/297/EGK
irányelv
A
43A felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK
irányelv
A
46Gumiabroncsok92/23/EGKI
irányelv
48Tömeg és méretek97/27/EGK
irányelv
X
50Kapcsolószerkezetek94/20/EGK
irányelv
X
63Általános biztonság661/2009/EK
rendelet
P/A"

"

53. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet végén ,A betűjelzések magyarázata" című részben az L betű magyarázatának helyébe a következő szöveg lép:

"L: Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. A hátsó üléseken legalább két ponton rögzített övekhez szánt rögzítések szükségesek. Azokat az üléseket, amelyeket nem a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szántak, piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell a használók számára."

54. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet végén "A betűjelzések magyarázata" című rész az N/A jelzés magyarázata után a következő szöveggel egészül ki:

"P/A: Ez a jogszabály részlegesen alkalmazandó. A pontos alkalmazási kört a 661/2009/EK rendelet végrehajtási intézkedései határozzák meg."

55. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet A betűjelzések magyarázata című rész H betű magyarázata után a következő szöveggel egészül ki:

"I: A gumiabroncsok típusát az ENSZ-EGB 54. sz. előírása követelményei szerint kell jóváhagyni, még akkor is, ha a jármű legnagyobb tervezési sebessége nem éri el a 80 km/h-t.

A terhelhetőséget a gumiabroncsgyártó beleegyezésével hozzá lehet igazítani a pótkocsi legnagyobb sebességéhez."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére