32008R1060[1]

A Bizottság 1060/2008/EK rendelete ( 2008. október 7.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I., III., IV., VI., VII., XI. és XV. mellékletének felváltásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1060/2008/EK RENDELETE

(2008. október 7.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I., III., IV., VI., VII., XI. és XV. mellékletének felváltásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (2) helyébe a jogszabályok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodással (3) összhangban a 2007/46/EK irányelv lép.

(2) A 2007/46/EK irányelv elfogadására irányuló eljárás megindítása óta új irányelvek és rendeletek léptek hatályba, amelyek módosították a 70/156/EGK irányelv mellékleteit. Az említett módosítások a 2007/46/EK irányelvbe nem kerülhettek be. Ugyanez a helyzet a következőkkel: a 70/156/EGK és a 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek az N1 kategóriájú gépjárművek széndioxid-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérése tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), az egyes gépjármű-kategóriák sebességkorlátozó készülékeiről vagy az ehhez hasonló sebességkorlátozó fedélzeti rendszereiről szóló 92/24/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5), a járművek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. szeptember 28-i 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6), a járművek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2005. november 14-i 2005/78/EK bizottsági irányelv (7), a gépjárművekben jelentkező rádiófrekvenciás interferenciára (elektromágneses kompatibilitásra) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez igazításáról, és a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. október 14-i 2004/104/EK bizottsági irányelv (8), a gépjárművek újrafelhasználhatóságára, újrafeldolgozhatóságára és hasznosíthatóságára tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-i 2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9), a gépjárművekre szerelt elülső védelmi rendszerek használatáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-i 2005/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10), a gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2006. március 6-i 2006/28/EK bizottsági irányelv (11), a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) és végrehajtási aktusa, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv I. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 21-i 2007/37/EK bizottsági irányelv (13), a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról szóló, 2007. június 21-i 706/2007/EK bizottsági rendelet (14), a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2007. június 14-i 2007/34/EK bizottsági irányelv (15), a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (16).

(3) A 2007/46/EK irányelv elfogadására irányuló eljárás megindítása óta az Európai Közösség csatlakozott az ENSZ genfi Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) előírásaihoz, amelyek: 112. előírás (Fényszórók), 123. előírás (Alkalmazkodó első világítási rendszerek), 125. előírás (A vezető látómezeje), 121. előírás (Kézi vezérlések, visszajelzők és kijelzők), 122. előírás (Fűtési rendszerek), 102. előírás (Rövid vonószerkezet), 107. előírás (Helyi és távolsági autóbuszok), 105. előírás (Veszélyes árut szállító járművek). Emellett hatályba léptek a következő olyan előírások új módosításai, amelyekhez a Közösség már csatlakozott: 83. előírás (Kibocsátások), 34. előírás (Tüzelőanyag-tartály), 11. előírás (Ajtózárak és ajtópántok), 13. előírás (Fékezés), 18. előírás (Lopásgátlók), 97. előírás (Riasztó rendszerek), 17. előírás (Ülések, rögzítési pontjaik és fejtámaszok) 26. előírás (Külső kinyúlás), 14. előírás (A biztonsági öv bekötési pontjai), 48. előírás (Világító és fényjelző készülékek beépítése), 1., 8. és 20. előírás (Fényszórók), 44. előírás (Gyermek előrebukás-gátló szerkezetek), 49. előírás (Nehéz haszongépjárművek kibocsátásai), 64. előírás (Ideiglenes pótkerékkel/gumiabronccsal felszerelt járművek). Az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat (17) 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Közösség úgy határozott, hogy az említett ENSZ-EGB előírások részei a közösségi jognak. Szükséges tehát a IV. melléklet II. részének módosítása ezeknek a 35. cikk (2) bekezdésében előírt egyenértékűségi listába történő felvétele érdekében.

(4) Emellett a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődésével lehetővé válik a 2005/55/EK irányelv, a 2005/64/EK irányelv, a 2005/66/EK irányelv, a 2006/40/EK irányelv és a 715/2007/EK rendelet kis sorozatban gyártott, M1 kategóriájú járművekre és különleges rendeltetésű járművekre történő alkalmazása. Hasonlóképpen lehetővé válik a 2003/97/EK irányelv különleges rendeltetésű járművekre történő alkalmazása. Szükséges tehát a IV. melléklet I. részének és a XI. melléklet 1., 2., 3., 4. és 5. függelékének módosítása.

(5) A közösségi típus-jóváhagyási eljárás megfelelő működtetésének biztosítása érdekében ezért a 2007/46/EK irányelv mellékleteit naprakésszé kell tenni a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében.

(6) A 2007/46/EK irányelv I., III., IV., VI., VII., XI. és XV. mellékletét ennek megfelelően fel kell váltani.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. az I. melléklet helyébe az e rendelet I. melléklete lép;

2. a III. melléklet helyébe az e rendelet II. melléklete lép;

3. a IV. melléklet helyébe az e rendelet III. melléklete lép;

4. a VI. melléklet helyébe az e rendelet IV. melléklete lép;

5. a VII. melléklet helyébe az e rendelet V. melléklete lép;

6. a XI. melléklet helyébe az e rendelet VI. melléklete lép;

7. a XV. melléklet helyébe az e rendelet VII. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. április 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 7-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

(3) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

(4) HL L 49., 2004.2.19., 36. o.

(5) HL L 44., 2004.2.14., 19. o.

(6) HL L 275., 2005.10.20., 1. o.

(7) HL L 313., 2005.11.29., 1. o.

(8) HL L 337., 2004.11.13., 13. o.

(9) HL L 310., 2005.11.25., 10. o.

(10) HL L 309., 2005.11.25., 37. o.

(11) HL L 65., 2006.3.7., 27. o.

(12) HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

(13) HL L 161., 2007.6.22., 60. o.

(14) HL L 161., 2007.6.22., 33. o.

(15) HL L 155., 2007.6.15., 49. o.

(16) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(17) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK TELJES JEGYZÉKE (1)

Az ezen irányelvben és a külön irányelvekben vagy rendeletekben szereplő valamennyi adatközlő lap csak az ezen teljes körű jegyzékből vett kivonatokból állhat, és követnie kell a teljes körű jegyzék számozási rendszerét.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e mellékletben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.0.1. Alváz: ...

0.2.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (2): ...

0.3.0.1. Alváz: ...

0.3.0.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.3.1.1. Alváz: ...

0.3.1.2. Felépítmény/teljes jármű: ...

0.4. Járműkategória (3): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák rögzítésének helye és módja, a jármű azonosító számának helye: ...

0.6.1. Az alvázon: ...

0.6.2. A felépítményen: ...

0.7. (Nem meghatározott)

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy reprezentatív járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.2. A teljes jármű méretezett rajza: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

1.5. Hossztartó anyaga (4): ...

1.6. Motor helye és elrendezése: ...

1.7. Vezetőfülke (motor feletti vezetőfülkés vagy hagyományos motorházas) (5): ...

1.8. Vezető helye: bal/jobb (6).

1.8.1. A jármű a jobboldali/baloldali közlekedésre van kialakítva (6).

1.9. Meg kell adni, hogy a gépjármű félpótkocsi vagy egyéb pótkocsi vontatására szolgál-e, és hogy a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas vagy középtengelyes pótkocsi-e; meg kell adni, hogy a járműveket speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezték-e: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (7) (8)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (9)

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek

2.1.1.1. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.1.1.1. A legelső és a leghátsó tengely közötti tengelytávolság: ...

2.1.1.1.2. Teljes tengelytávolság: ...

2.2. Nyereg

2.2.1. Félpótkocsik esetén

2.2.1.1. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi leghátsó vége közötti távolság: ...

2.2.1.2. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi elejének tetszőleges pontja közötti legnagyobb távolság: ...

2.2.1.3. Félpótkocsi speciális tengelytávja (a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.6.1.2. pontjában meghatározottak szerint): ...

2.2.2. Nyerges vontatók esetén

2.2.2.1. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb; nem teljes jármű esetén jelezni kell a megengedett értékeket) (10) :

2.2.2.2. A nyereg (szabványosított) legnagyobb magassága (11) : ...

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i)

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (12) : ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (12): ...

2.3.3. A legszélesebb hátsó tengely szélessége: ...

2.3.4. A legelső tengely szélessége (a gumiabroncs legkülső pontjától mérve, a talajhoz közeli abroncs-kidudorodást figyelmen kívül hagyva): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál:

2.4.1.1. Hossz (13) : ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.3. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (14) : ...

2.4.1.2. Szélesség (15) : ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (16) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.4.1.4. Mellső kinyúlás (17) : ...

2.4.1.4.1. Megközelítési szög (18) : ... fok.

2.4.1.5. Hátsó kinyúlás (19) : ...

2.4.1.5.1. Elhagyási szög (20) : ... fok.

2.4.1.5.2. Az összekapcsolási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke (21) : ...

2.4.1.6. Szabad magasság (a II. melléklet A. szakaszának 4.5. pontjában meghatározottak szerint)

2.4.1.6.1. A tengelyek között: ...

2.4.1.6.2. Az első tengely(ek) alatt: ...

2.4.1.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: ...

2.4.1.7. Terepszög (22) : ... fok.

2.4.1.8. A felépítmény és/vagy a belső szerelvények és/vagy a tartozékok és/vagy a hasznos teher tömegközéppontjának megengedett szélső helyzetei: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (13): ...

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.2. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (14): ...

2.4.2.2. Szélesség (15): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezett járművek esetén): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (16) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.4.2.4. Mellső kinyúlás (17): ...

2.4.2.4.1. Megközelítési szög (18): ... fok.

2.4.2.5. Hátsó kinyúlás (19): ...

2.4.2.5.1. Elhagyási szög (20): ... fok.

2.4.2.5.2. Az összekapcsolási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mértéke (21): ...

2.4.2.6. Szabad magasság (a II. melléklet A. szakaszának 4.5. pontjában meghatározottak szerint)

2.4.2.6.1. A tengelyek között: ...

2.4.2.6.2. Az első tengely(ek) alatt: ...

2.4.2.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: ...

2.4.2.7. Terepszög (22): ... fok.

2.4.2.8. A hasznos teher tömegközéppontjának megengedett szélső helyzetei (nem egyenletes terheléseloszlás esetén): ...

2.4.2.9. A jármű (M2 és M3) tömegközéppontjának elhelyezkedése annak műszakilag megengedett legnagyobb terhelése mellett, hossz-, kereszt- és függőleges irányban: ...

2.4.3. Az alváz nélkül jóváhagyott felépítményre (M2 és M3)

2.4.3.1. Hossz (13): ...

2.4.3.2. Szélesség (15): ...

2.4.3.3. Névleges magasság (menetkész állapotban) (16) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.5. A felépítmény nélküli alvázas kivitel tömege (utastér, hűtőfolyadék, kenőanyag, tüzelőanyag, pótkerék, szerszámok és járművezető nélkül): ...

2.5.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: ...

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetén - amennyiben azt a gyártó beszerelte - csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, valamint a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (23) (minden változatra a legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

2.6.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (minden változatra a legnagyobb és legkisebb értékkel). ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.7.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (24) (25): ...

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (25): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.11. A gépjármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az alábbiak esetében

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: ...

2.11.2. Félpótkocsi: ...

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: ...

2.11.3.1. A vonószerkezet kinyúlásának (26) legnagyobb aránya a tengelytávhoz képest: ...

2.11.3.2. Legnagyobb V-érték: ...... kN.

2.11.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege (25): ...

2.11.5. A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (6) (a 77/389/EGK irányelv II. mellékletének 1.2 pontja).

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: ...

2.12. A jármű összekapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus, függőleges terhelés/tömeg

2.12.1. A gépjárműnél: ...

2.12.2. A félpótkocsin vagy középtengelyes pótkocsin: ...

2.12.3. A csatlakozóberendezés megengedett legnagyobb tömege (amennyiben nem a gyártó szerelte be): ...

2.13. Hátsó kilengés (a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.6.2. és 7.6.3. pontjában meghatározottak szerint): ...

2.14. Motorteljesítmény/legnagyobb tömeg aránya: ... kW/kg.

2.14.1. Motorteljesítmény/járműszerelvény műszakilag megengedett össztömegének aránya (a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.10. pontja): ... kW/kg.

2.15. Hegymeneti elindulási képesség (szóló jármű) (27): ...... %.

2.16. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (választható: ahol ezeket az értékeket megadják, azokat a 97/27/EK irányelv IV. melléklete követelményeinek megfelelően ellenőrizni kell)

2.16.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (28)): ...

2.16.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelyeken, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (28)): ...

2.16.3. A tengelycsoportokra eső, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (28)): ...

2.16.4. A gépjármű által vontatható, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (28)): ...

2.16.5. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett járműszerelvény-tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (28)): ...

3. MOTOR (29)

3.1. A motor gyártója: ...

3.1.1. A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosítási módszerrel): ...

3.1.2. Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzelőanyag azonosító jelölését is: ...

(Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2. Belső égésű motor

3.2.1. Egyedi motoradatok

3.2.1.1. Működési elv külső gyújtású motor/kompressziós gyújtású motor (6)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (6)

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.2.1. Furat (30): ...... mm

3.2.1.2.2. Löket (30): ...... mm

3.2.1.2.3. Gyújtási sorrend: ...

3.2.1.3. Hengerűrtartalom (31): ......cm3

3.2.1.4. Sűrítési arány (32): ...

3.2.1.5. Az égéstér, a dugattyúfenék, és külső gyújtású motornál a dugattyúgyűrű rajza: ...

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (32): ...... min-1

3.2.1.6.1. Emelt üresjárati fordulatszám (32): ...... min-1

3.2.1.7. Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban üresjáratban (32): ... %, a gyártó adatai szerint (csak külső gyújtású motoroknál)

3.2.1.8. Névleges teljesítmény (33): ...... kW, ... min-1-en (a gyártó által megadott érték)

3.2.1.9. A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke: ... min-1

3.2.1.10. Névleges forgatónyomaték (33): ... Nm, ... min-1-en (a gyártó által megadott érték)

3.2.2. Tüzelőanyag

3.2.2.1. Könnyű haszongépjárművek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (6) (34)

3.2.2.2. Nehéz haszongépjárművek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/etanol (6) (34)

3.2.2.3. Tüzelőanyag-tartály töltőcsonkja: korlátozott keresztmetszet/címke (6)

3.2.2.4. A jármű tüzelőanyagának típusa: Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (6)

3.2.2.5. A tüzelőanyagban elfogadható legnagyobb biotüzelőanyag-mennyiség (a gyártó által megadott érték) a térfogat ... %-ában

3.2.3. Tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1. Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.1.1.1. Anyag: ...

3.2.3.1.2. A tüzelőanyag-tartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ...

3.2.3.1.3. A tüzelőanyag-tartályoknak a járműben való pontos elhelyezését mutató rajzok: ...

3.2.3.2. Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.2.1.1. Anyag: ...

3.2.3.2.2. A tüzelőanyag-tartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ...

3.2.3.2.3. A tüzelőanyag-tartályoknak a járműben való pontos elhelyezését mutató rajzok: ...

3.2.4. Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztó(k)on keresztül: igen/nem (6)

3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak kompressziós gyújtású motoroknál): igen/nem (6)

3.2.4.2.1. Leírás: ...

3.2.4.2.2. Működési elve: közvetlen befecskendezésű/előkamrás/örvénykamrás (6)

3.2.4.2.3. Tüzelőanyag-befecskendező szivattyú

3.2.4.2.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.3.3. Legnagyobb tüzelőanyag-ellátás (6) (32): ... mm3/ütem vagy löket, ... min-1 motorfordulatszámon, illetve választhatóan jelleggörbe:

(Nyomásfokozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző tüzelőanyag-ellátási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó töltőnyomást)

3.2.4.2.3.4. Statikus gyújtási időpont (32): ...

3.2.4.2.3.5. Előbefecskendezési görbe (32): ...

3.2.4.2.3.6. Kalibrálási eljárás: próbapad/hajtómotor (6)

3.2.4.2.4. Fordulatszám-szabályozó

3.2.4.2.4.1. Típus: ...

3.2.4.2.4.2. Leszabályozási pont

3.2.4.2.4.2.1. Leszabályozási fordulatszám teljes terhelés mellett: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.2. Legnagyobb sebesség: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.3. Alapjárati fordulatszám: ..... min-1

3.2.4.2.5. Befecskendezési csőrendszer (Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2.4.2.5.1. Hosszúság: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Belső átmérője: ...... mm

3.2.4.2.5.3. Közös vezeték (common rail), gyártmány és típus: ...

3.2.4.2.6. Befecskendező(k)

3.2.4.2.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.6.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.6.3. Nyitási nyomás (32): ...... kPa, vagy jelleggörbe (32): ...

3.2.4.2.7. Hidegindító rendszer

3.2.4.2.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.7.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.7.3. Leírás: ...

3.2.4.2.8. Kiegészítő indító segédberendezés

3.2.4.2.8.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.8.2. Típus(ok): ...

3.2.4.2.8.3. Leírás: ...

3.2.4.2.9. Elektronikusan vezérelt befecskendezés: igen/nem (6)

3.2.4.2.9.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.2.9.2. Típus(ok):

3.2.4.2.9.3 A rendszer leírása (A nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetén egyenlő értékeket kell megadni): ...

3.2.4.2.9.3.1. Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.2. Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.3. Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.4. Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.5. Fojtószelepház gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.6. Vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.7. Levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.8. Levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.2.9.3.9. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.4.3. Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak külső gyújtású motornál): igen/nem (6)

3.2.4.3.1. Működési elv szívócsővezeték (egy-/többpontos (6) /közvetlen befecskendezés/egyéb (meghatározandó): ...

3.2.4.3.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.3.3. Típus(ok): ...

3.2.4.3.4. Rendszerleírás (A nem folytonos befecskendezésű rendszerek esetén egyenlő értékeket kell megadni): ...

3.2.4.3.4.1. Vezérlőegység (ECU) gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.2. Tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.3. Levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.4. Tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.5. Nyomásszabályozó gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.6. Mikrokapcsoló gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.7. Alapjárati beállítócsavar gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.8. Fojtószelepház gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.9. Vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.10. Levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.11. Levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa: ...

3.2.4.3.4.12. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.4.3.5. Befecskendező szelepek: nyitási nyomás (32): ...... kPa vagy jelleggörbe: ...

3.2.4.3.5.1. Gyártmány: ...

3.2.4.3.5.2. Típus: ...

3.2.4.3.6. Befecskendezési időpont: ...

3.2.4.3.7. Hidegindító rendszer:

3.2.4.3.7.1. Működési elv(ek): ...

3.2.4.3.7.2. Működési tartomány határai/beállítási értékek (6) (32): ...

3.2.4.4. Tüzelőanyag-szivattyú

3.2.4.4.1. Nyomás (32): ... kPa, vagy jelleggörbe (32): ...

3.2.5. Elektromos rendszer

3.2.5.1. Névleges feszültség: ...... V, pozitív/negatív földelés (6)

3.2.5.2. Generátor

3.2.5.2.1. Típus: ...

3.2.5.2.2. Névleges teljesítmény: ...... VA

3.2.6. Gyújtási rendszer (csak külső gyújtású motorok esetében)

3.2.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.6.2. Típus(ok): ...

3.2.6.3. Működési elv: ...

3.2.6.4. Előgyújtási görbe vagy terv (32): ...

3.2.6.5. Statikus gyújtási időpont (32): ...... fok a felső holtpont előtt

3.2.6.6. Gyújtógyertyák

3.2.6.6.1. Gyártmány: ...

3.2.6.6.2. Típus: ...

3.2.6.6.3. Gyújtógyertyahézag beállítása: ...... mm

3.2.6.7. Gyújtótekercs(ek)

3.2.6.7.1. Gyártmány: ...

3.2.6.7.2. Típus: ...

3.2.7. Hűtőrendszer: folyékony/levegő (6)

3.2.7.1. A motorhőmérséklet-szabályozó névleges beállítási értéke: ...

3.2.7.2. Folyadék

3.2.7.2.1. A folyadék fajtája: ...

3.2.7.2.2. Keringető szivattyú: igen/nem (6)

3.2.7.2.3. Jellemzők: .......... vagy

3.2.7.2.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.7.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.7.2.4. Áttételi arány(ok): ...

3.2.7.2.5. A ventilátor leírása és működési mechanizmusa: ...

3.2.7.3. Levegő

3.2.7.3.1. Ventilátor: igen/nem (6)

3.2.7.3.2. Jellemzők: ... vagy

3.2.7.3.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.7.3.2.2. Típus(ok): ...

3.2.7.3.3. Áttételi arány(ok): ...

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: igen/nem (6)

3.2.8.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.1.2. Típus(ok): ...

3.2.8.1.3. A rendszer leírása (pl. legnagyobb töltési nyomás: ...... kPa; lefúvatószelep, adott esetben): ...

3.2.8.2. Töltőlevegő-hűtő: igen/nem (6)

3.2.8.2.1. Típus: levegő-levegő/levegő-víz (6)

3.2.8.3. Szívási depresszió névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

3.2.8.3.1. legkisebb megengedett: ............ kPa

3.2.8.3.2. legnagyobb megengedett: .......... kPa

3.2.8.4. A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (szívókamra, fűtőberendezés, kiegészítő belépőlevegő-nyílások, stb.): ...

3.2.8.4.1. Szívócsővezeték leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt): ...

3.2.8.4.2. Légszűrő-rajzok: ... vagy

3.2.8.4.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.4.2.2. Típus(ok): ...

3.2.8.4.3. Szívászaj-csökkentő, rajzok: ... vagy

3.2.8.4.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.8.4.3.2. Típus(ok): ...

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.1. A kipufogó-gyűjtőcső leírása és/vagy rajza: ...

3.2.9.2. A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza: ...

3.2.9.3. Legnagyobb megengedett kipufogó ellennyomás meghatározott motorfordulatszámnál és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ... kPa

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése: ...

Ha a külső zaj miatt szükséges, csökkentő intézkedések a motorházban és a motoron: ...

3.2.9.5. A kipufogónyílás elhelyezése: ...

3.2.9.6. Szálas anyagokat tartalmazó kipufogódob: ...

3.2.9.7. Kipufogórendszer térfogata: ... dm3

3.2.10. A beömlőnyílás és a kipufogónyílás legkisebb keresztmetszete: ...

3.2.11. Szelepvezérlési idők vagy ezzel egyenértékű adatok

3.2.11.1. Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Változtatható vezérlési rendszer esetén legkisebb és legnagyobb vezérlés: ...

3.2.11.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (6): ...

3.2.12. Légszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.1. Kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés (leírás és rajzok): ...

3.2.12.2. További, légszennyezés elleni berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem (6)

3.2.12.2.1.1. Katalizátorok és elemek száma (kérjük, az alábbiakban minden egyes egységre adja meg az információkat): ...

3.2.12.2.1.2. A katalizátor(ok) mérete, alakja és térfogata: ...

3.2.12.2.1.3. A katalitikus reakció típusa: ...

3.2.12.2.1.4. A nemesfémek összes töltése: ...

3.2.12.2.1.5. Relatív koncentráció: ...

3.2.12.2.1.6. Hordozó (szerkezete és anyaga): ...

3.2.12.2.1.7. Cellasűrűség: ...

3.2.12.2.1.8. A katalizátor(ok) házának típusa: ...

3.2.12.2.1.9. A katalizátor(ok) elhelyezése (hely és vonatkozási távolság a kipufogóvezetékben): ...

3.2.12.2.1.10. Hővédő pajzs: igen/nem (6)

3.2.12.2.1.11. Regenerálási rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek eljárása, leírása: ...

3.2.12.2.1.11.1. Az I. típusú üzemi ciklusok (vagy egyenértékű próbapadi ciklusok) száma, amelyek két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus között játszódnak le az I. típusú vizsgálatnak megfelelő feltételek esetén (»D« távolság a 83. ENSZ-EGB-előírás 13. mellékletének 1. ábráján): ...

3.2.12.2.1.11.2. Két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus közötti ciklusok számának megállapítására szolgáló módszer leírása: ...

3.2.12.2.1.11.3. Azok a paraméterek, amelyek meghatározzák a szükséges terhelés mértékét, mielőtt a regenerálás megtörténne (vagyis hőmérséklet, nyomás stb.): ...

3.2.12.2.1.11.4. A 83. ENSZ-EGB-előírás 13. mellékletének 3.1. bekezdésében leírt vizsgálati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: ...

3.2.12.2.1.11.5. Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: ......... K

3.2.12.2.1.11.6. Elhasználható reagensek: igen/nem (6)

3.2.12.2.1.11.7. A katalitikus reakcióhoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.12.2.1.11.8. A reagens normál üzemi hőmérsékleti tartománya: ......... K

3.2.12.2.1.11.9. Nemzetközi szabvány: ...

3.2.12.2.1.11.10. A reagens újratöltési gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (6)

3.2.12.2.1.12. A katalizátor gyártmánya: ...

3.2.12.2.1.13. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.2. Oxigénérzékelő: igen/nem (6)

3.2.12.2.2.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.2. Elhelyezés: ...

3.2.12.2.2.3. Szabályozási tartomány: ...

3.2.12.2.2.4. Típus: ...

3.2.12.2.2.5. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.3. Légbefúvás: igen/nem (6)

3.2.12.2.3.1. Típus (rezgőszelep, légszivattyú stb.): ...

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): igen/nem (6)

3.2.12.2.4.1. Jellemzői (gyártmány, típus, áramlás stb.): ...

3.2.12.2.4.2. Vízhűtéses rendszer: igen/nem (6)

3.2.12.2.5. Párolgási emissziókat csökkentő berendezés: igen/nem (6)

3.2.12.2.5.1. A berendezések részletes leírása és beállításuk: ...

3.2.12.2.5.2. A párolgási emissziókat csökkentő berendezés rajza: ...

3.2.12.2.5.3. A szénszűrő-tartály rajza: ...

3.2.12.2.5.4. Az aktívszén tömege: ...... g.

3.2.12.2.5.5. A tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza, jelezve annak űrtartalmát és anyagát: ...

3.2.12.2.5.6. A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs rajza: ...

3.2.12.2.6. Részecskeszűrő (PT): igen/nem (6)

3.2.12.2.6.1. A részecskeszűrő méretei, alakja és űrtartalma: ...

3.2.12.2.6.2. A részecskeszűrő tervezése: ...

3.2.12.2.6.3. Elhelyezése (a kipufogóvezetékben való viszonylagos távolság): ...

3.2.12.2.6.4. A helyreállítás módszere és rendszere, leírás és/vagy rajz: ...

3.2.12.2.6.4.1. Az I. típusú üzemi ciklusok (vagy egyenértékű próbapadi ciklusok) száma, amelyek két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus között játszódnak le az I. típusú vizsgálatnak megfelelő feltételek esetén (»D« távolság a 83. ENSZ-EGB-előírás 13. mellékletének 1. ábráján): ...

3.2.12.2.6.4.2. Két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus közötti ciklusok számának megállapítására szolgáló módszer leírása: ...

3.2.12.2.6.4.3. Azok a paraméterek, amelyek meghatározzák a szükséges terhelés mértékét, mielőtt a regenerálás megtörténne (vagyis hőmérséklet, nyomás stb.): ...

3.2.12.2.6.4.4. A 83. ENSZ-EGB-előírás 13. mellékletének 3.1. bekezdésében leírt vizsgálati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: ...

3.2.12.2.6.5. A részecskeszűrő gyártmánya: ...

3.2.12.2.6.6. Alkatrész-azonosító szám: ...

3.2.12.2.6.7. Normál üzemi hőmérsékleti tartomány: ...... (K) és nyomástartomány (KPa)

(Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2.12.2.6.8. Időszakos regeneráció esetén (csak nehéz haszongépjárművek)

3.2.12.2.6.8.1. ETC-vizsgálati ciklusok száma 2 regeneráció között (n1): ...

3.2.12.2.6.8.2. ETC-ciklusok száma regeneráció közben (n2): ...

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: igen/nem (6): ...

3.2.12.2.7.1. A zavarjelző (MI) szöveges leírása és/vagy rajza: ...

3.2.12.2.7.2. Az OBD által ellenőrzött alkatrészek jegyzéke és célja: ...

3.2.12.2.7.3. Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében

3.2.12.2.7.3.1. Külső gyújtású motorok

3.2.12.2.7.3.1.1. Katalizátor ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.2. Gyújtáskihagyás észlelése: ...

3.2.12.2.7.3.1.3. Oxigénérzékelő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.1.4. Az OBD rendszer által ellenőrzött más alkatrészek: ...

3.2.12.2.7.3.2. Kompressziós gyújtású motorok: ...

3.2.12.2.7.3.2.1. Katalizátor ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.2. Részecskeszűrő ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.3. Elektronikus tüzelőanyag-ellátó rendszer ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.4. deNOx rendszer ellenőrzése: ...

3.2.12.2.7.3.2.5. Az OBD rendszer által ellenőrzött más alkatrészek: ...

3.2.12.2.7.4. Az MI aktiválásának feltétele (meghatározott ütemszám vagy statisztikai módszer): ...

3.2.12.2.7.5. A használt OBD kimeneti kódok és formátumok jegyzéke (valamennyiről magyarázattal): ...

3.2.12.2.7.6. A jármű gyártója köteles a következő kiegészítő információkat szolgáltatni annak érdekében, hogy lehetővé tegye az OBD-kompatibilis tartalék- és pótalkatrészek, illetőleg diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártását.

3.2.12.2.7.6.1. A jármű eredeti típusjóváhagyásához használt előkondicionáló ciklusok típusának és számának leírása.

3.2.12.2.7.6.2. Az OBD rendszer által megfigyelt összetevő tekintetében a jármű eredeti típusjóváhagyásához használt OBD demonstrációs ciklus típusának leírása.

3.2.12.7.6.3. Átfogó dokumentum, amely leírja a hibakeresésre és az MI működésbe hozására irányuló stratégia (rögzített számú vezetési ciklus vagy statisztikai módszer) keretében érzékelt valamennyi összetevőt, beleértve a vonatkozó másodlagosan érzékelt paraméterek jegyzékét minden, az OBD rendszerrel megfigyelt összetevő tekintetében. Valamennyi felhasznált OBD outputkód és formátum jegyzéke (és ezek magyarázata), hozzákapcsolva a kibocsátáshoz kapcsolódó egyedi erőátviteli összetevőket és a kibocsátástól független egyedi erőátviteli összetevőket, amennyiben az MI működésbe hozásának meghatározásához az adott összetevő megfigyelését használják, ideértve különösen a $05 üzemeltetési adatok, a $21-FF vizsgálati azonosítók, illetve a $06 üzemeltetési adatok átfogó kifejtését.

Olyan járműtípusok esetén, amelyek a »Közúti járművek, a vezérlőrendszer-hálózat (CAN) diagnosztikája - 4. rész: a szennyezőanyag-kibocsátással összefüggő rendszerekre vonatkozó előírások« ISO 15765-4 szabvánnyal összhangban álló kommunikációs kapcsolatot alkalmaznak, a $06 üzemeltetési adatok, a $00-FF vizsgálati azonosítók, üzemeltetési adatok átfogó kifejtését meg kell adni minden egyes OBD ellenőrzési azonosító tekintetében.

3.2.12.2.7.6.4. Az alábbiakban előírt információk a következő táblázat kitöltésével meghatározhatók.

3.2.12.2.7.6.4.1. Könnyű haszongépjárművek

ÖsszetevőHibakódMegfigyelési stratégiaHibakeresési követelményMI működésbe hozási követelményMásodlagos paraméterekElőkondicionálásDemonstrációs vizsgálat
KatalizátorP04201. és 2. oxigénérzékelő jeleiAz 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség3. ciklusMotor fordulatszáma, motor terhelése, A/F mód, katalizátor hőmérsékleteKét I. típusú ciklusI. típus

3.2.12.2.7.6.4.2. Nehéz haszongépjárművek

ÖsszetevőHibakódMegfigyelési stratégiaHibakeresési követelményMI működésbe hozási követelményMásodlagos paraméterekElőkondicionálásDemonstrációs vizsgálat
SCR-katalizátorPxxx1. és 2. NOx-érzékelő jeleiAz 1. és a 2. érzékelő jele közötti különbség3. ciklusMotor fordulatszáma, motor terhelése, katalizátor hőmérséklete, reagenstevékenységHárom OBD-vizsgálati ciklus (3 rövid ESC-ciklus)OBD-vizsgálati ciklus (rövid ESC-ciklus)

3.2.12.2.8. Egyéb rendszer (leírás és működés): ...

3.2.12.2.9. Nyomatékszabályozó: igen/nem (6)

3.2.12.2.9.1. A nyomatékszabályozó működésbe hozásának leírása (csak nehéz haszongépjárművek): ...

3.2.12.2.9.2. A teljes terhelési görbe korlátozásának leírása (csak nehéz haszongépjárművek): ...

3.2.13. Füstopacitás

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...

3.2.13.2. Teljesítmény hat mérési ponton (lásd: a módosított 72/306/EGK irányelv III. mellékletének 2.1. pontját)

3.2.13.3. A fékpadon/a járművön mért motorteljesítmény (6)

3.2.13.3.1. Bejelentett fordulatszám- és teljesítményértékek

MéréspontokA motor fordulatszáma (min-1)Teljesítmény kW/kg.
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……

3.2.14. A tüzelőanyag-gazdaságosságot szolgáló berendezések részletezése (amennyiben nem szerepel más pontban): ...

3.2.15. PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (6)

3.2.15.1. A 70/221/EGK irányelv szerinti EK-típus-jóváhagyási szám (amikor az irányelvet úgy módosítják, hogy az a gáznemű tüzelőanyagok tartályaira is kiterjedjen) vagy a 67. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyási szám (HL L 76., 1970.4.6., 23. o.): ...

3.2.15.2. PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége

3.2.15.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.15.2.2. Típus(ok): ...

3.2.15.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.15.3. További dokumentáció

3.2.15.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinről PB-gázra vagy vissza történő átváltás során: ...

3.2.15.3.2. Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.15.3.3. A jelölés rajza: ...

3.2.16. Földgáztüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (6)

3.2.16.1. A 70/221/EGK irányelv szerinti EK-típus-jóváhagyási szám (amikor az irányelvet úgy módosítják, hogy az a gáznemű tüzelőanyagok tartályaira is kiterjedjen) vagy a 110. ENSZ-EGB-előírás szerinti jóváhagyási szám (HL L 72., 2008.3.14., 113. o.): ...

3.2.16.2. A földgáz tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége

3.2.16.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.16.2.2. Típus(ok): ...

3.2.16.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.16.3. További dokumentáció

3.2.16.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinről földgázra vagy vissza történő átváltás során: ...

3.2.16.3.2. Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.16.3.3. A jelölés rajza: ...

3.2.17. Nehéz haszonjárművek gázüzemű motorjaival kapcsolatos külön információk (Más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az egyenértékű információt)

3.2.17.1. Tüzelőanyag: PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL (6)

3.2.17.2. Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályzó(k) (6)

3.2.17.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.2.3. Nyomáscsökkentési szakaszok száma: ...

3.2.17.2.4. Nyomás az utolsó szakaszban:

legkisebb: .... kPa - maximum: .... kPa

3.2.17.2.5. A fő beállítási pontok száma: ...

3.2.17.2.6. Alapjárati beállítási pontok száma: ...

3.2.17.2.7. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.3. Tüzelőanyag-ellátó rendszer: keverőegység/gázbefúvás/folyadék-befecskendezés/közvetlen befecskendezés (6)

3.2.17.3.1. A keverékminőség szabályozása: ...

3.2.17.3.2. A rendszer leírása és/vagy ábra és rajzok: ...

3.2.17.3.3. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.4. Keverőegység

3.2.17.4.1. Száma: ...

3.2.17.4.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.4.3. Típus(ok): ...

3.2.17.4.4. Elhelyezés: ...

3.2.17.4.5. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.4.6. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.5. Befecskendezés a szívócsőbe

3.2.17.5.1. Befecskendezés: egypontos/többpontos (6)

3.2.17.5.2. Befecskendezés: folyamatos/egyidejűleg vezérelve/egymás után vezérelve (6)

3.2.17.5.3. Befecskendező berendezés

3.2.17.5.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.3.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.3.3. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.5.3.4. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.5.4. Tüzelőanyag-tápszivattyú (amennyiben van ilyen):

3.2.17.5.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.4.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.4.3. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.5.5. Befecskendező(k)

3.2.17.5.5.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.5.5.2. Típus(ok): ...

3.2.17.5.5.3. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.6. Közvetlen befecskendezés

3.2.17.6.1. Tüzelőanyag-befecskendező szivattyú/nyomásszabályzó (6)

3.2.17.6.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.6.1.2. Típus(ok): ...

3.2.17.6.1.3. Befecskendezési időpont: ...

3.2.17.6.1.4. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.6.2. Befecskendező(k)

3.2.17.6.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.6.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.6.2.3. Nyitási nyomás vagy jelleggörbe (32): ...

3.2.17.6.2.4. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.17.7. Elektronikus vezérlőegység (ECU)

3.2.17.7.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.7.2. Típus(ok): ...

3.2.17.7.3. Beállítási lehetőségek: ...

3.2.17.7.4. Szoftverkalibrálási szám(ok): ...

3.2.17.8. Földgáztüzelőanyag-specifikus berendezés

3.2.17.8.1. 1-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek)

3.2.17.8.1.1. Tüzelőanyag-összetétel:

metán (CH4):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
etán (C2H6):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
propán (C3H8):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
bután (C4H10):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
C5/C5+:alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
oxigén (O2):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol
inert (H2, He stb.):alap: …… %molmin. …… %molmax. …… %mol

3.2.17.8.1.2. Befecskendező(k)

3.2.17.8.1.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.17.8.1.2.2. Típus(ok): ...

3.2.17.8.1.3. Más (ahol alkalmazható): ...

3.2.17.8.2. 2-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek)

3.3. Villanymotor

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ...

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ...... kW

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ...... V

3.3.2. Akkumulátor

3.3.2.1. Cellák száma: ...

3.3.2.2. Tömeg: ...... kg

3.3.2.3. Kapacitás: ...... Ah (amperóra)

3.3.2.4. Elhelyezés: ...

3.4. Motor vagy motorkombináció

3.4.1. Hibrid elektromos jármű: igen/nem (6)

3.4.2. Hibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli töltés/nem járművön kívüli töltés: (6)

3.4.3. Üzemmódkapcsoló: van/nincs (6)

3.4.3.1. Választható üzemmódok

3.4.3.1.1. Csak elektromos: igen/nem (6)

3.4.3.1.2. Csak tüzelőanyag-fogyasztó: igen/nem (6)

3.4.3.1.3. Hibrid mód: igen/nem (6) (ha igen, rövid leírás): ...

3.4.4. Az energiatároló eszköz leírása: (akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor)

3.4.4.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.4.2. Típus(ok): ...

3.4.4.3. Azonosító szám: ...

3.4.4.4. Az elektrokémiai párosítás fajtája: ...

3.4.4.5. Energia: ... (akkumulátorra: feszültség és kapacitás Ah 2 órán át, kondenzátorra: J,...)

3.4.4.6. Töltő: fedélzeti/külső/nincs (6)

3.4.5. Villanymotor (írjon le külön minden egyes villanymotortípust)

3.4.5.1. Gyártmány: ...

3.4.5.2. Típus: ...

3.4.5.3. Alapfelhasználás: vontató motor/generátor (6)

3.4.5.3.1. Vontatómotorként: egyes motor/több motor (számuk) (6): ...

3.4.5.4. Legnagyobb teljesítmény: ........ kW

3.4.5.5. Működési elv

3.4.5.5.5.1. Egyenáram/váltóáram/fázisok száma: ...

3.4.5.5.2. Külön gerjesztés/soros/összetett (6)

3.4.5.5.3. Szinkron/aszinkron (6)

3.4.6. Vezérlőegység

3.4.6.1. Gyártmány(ok): ...

3.4.6.2. Típus(ok): ...

3.4.6.3. Azonosítószám: ...

3.4.7. Áramszabályozó

3.4.7.1. Gyártmány: ...

3.4.7.2. Típus: ...

3.4.7.3. Azonosítószám: ...

3.4.8. A jármű elektromos hatósugara a 101. előírás 7. mellékletében leírt eljárás szerint .... km: ...

3.4.9. A gyártó ajánlásai az előkondícionálásra: ...

3.5. Szén-dioxid-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás (35) (a gyártó által megadott érték)

3.5.1. Szén-dioxid-kibocsátási érték

3.5.1.1. Szén-dioxid-kibocsátás (városi körülmények): ........... g/km

3.5.1.2. Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények): ........... g/km

3.5.1.3. Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes): ........... g/km

3.5.2. Tüzelőanyag-fogyasztás (adja meg a részleteket minden egyes vizsgált tüzelőanyagra)

3.5.2.1. Szén-dioxid-kibocsátás (városi körülmények): ...... l/100 km/m3/100 km (6)

3.5.2.2. Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények): ...... l/100 km/m3/100 km (6)

3.5.2.3. Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes): ...... l/100 km/m3/100 km (6)

3.6. A gyártó által megengedett hőmérsékletek

3.6.1. Hűtőrendszer

3.6.1.1. Folyadékhűtés

Legnagyobb hőmérséklet a kilépésnél: ...... K

3.6.1.2. Léghűtés

3.6.1.2.1. Vonatkoztatási pont: ...

3.6.1.2.2. Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: ...... K

3.6.2. Legnagyobb hőmérséklet töltőlevegő-hűtőből történő kilépésnél: ...... K

3.6.3. Legnagyobb kipufogási hőmérséklet a kipufogóvezetéknek a kipufogó-gyűjtőcső pereméhez vagy a turbófeltöltőhöz közeli pontban: ...... K

3.6.4. Tüzelőanyag hőmérséklete

legkisebb: ...... K - legnagyobb: ...... K

Dízelmotoroknál a befecskendezőszivattyú bemeneténél, gázüzemű motorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál

3.6.5. Kenőanyag hőmérséklete

legkisebb: .... K - legnagyobb: ......K

3.6.6. Tüzelőanyag-nyomás

legkisebb: ... kPa - legnagyobb: ... kPa

Csak földgázüzemű gázmotorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál.

3.7. A motor által meghajtott berendezések

A felszerelés által felvett, a motor működtetéséhez szükséges teljesítmény a 80/1269/EGK irányelv I. mellékletének 5.1.1. pontjában meghatározott működtetési feltételek szerint:

BerendezésKülönféle motorfordulatszámon felvett teljesítmény (kW)
Alapjárat:Alacsony fordulatszámMagas fordulatszámA fordulatszám (36)B fordulatszám (36)C fordulatszám (36)Referencia-fordulatszám (37)
P(a)
A motor működtetéséhez szükséges felszerelések (a mért motorteljesítményből kivonva) lásd: I. függelék, 6.1. szakasz

3.8. Kenési rendszer

3.8.1. A rendszer leírása

3.8.1.1. Kenőanyagtartály elhelyezése: ...

3.8.1.2. Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.) (6)

3.8.2. Kenőanyag-szivattyú

3.8.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.8.2.2. Típus(ok): ...

3.8.3. Tüzelőanyag-keverék

3.8.3.1. Arány: ...

3.8.4. Olajhűtő: igen/nem (6)

3.8.4.1. Rajz(ok): ... vagy

3.8.4.1.1. Gyártmány(ok): ...

3.8.4.1.2. Típus(ok): ...

4. ERŐÁTVITEL (38)

4.1. Az erőátviteli rendszer rajza: ...

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, villamos stb.): ...

4.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

4.3. A motor lendítőkerekének tehetetlenségi nyomatéka: ...

4.3.1. Kiegészítő tehetetlenségi nyomaték, sebességbe kapcsolás nélkül: ...

4.4. Tengelykapcsoló

4.4.1. Típus: ...

4.4.2. Legnagyobb forgatónyomaték-átalakítás: ...

4.5. Sebességváltó

4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel)) (6)

4.5.2. A motorhoz viszonyított elhelyezése: ...

4.5.3. A kezelés módja: ...

4.6. Áttételi viszonyszámok

SebességfokozatBelső áttételi viszonyszám (a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a motorhoz viszonyítva)Végső áttételi viszonyszám(ok) (a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)Összáttételi viszonyszám
Legnagyobb érték az FVE-nél (39)
1
2
3
Legkisebb érték az FVE-nél (39)
Hátramenet

4.7. A jármű legnagyobb sebessége (km/h) (40): ...

4.8. Sebességmérő

4.8.1. Működési módszer és a meghajtószerkezet leírása: ...

4.8.2. Műszerállandó: ...

4.8.3. A mérési mechanizmus tűrése (a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 2.1.3. pontjának megfelelően): ...

4.8.4. Teljes áttételi viszonyszámok (a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 2.1.2. pontjának megfelelően), vagy ezzel egyenértékű adat: ...

4.8.5. A sebességmérő skálájának vagy egyéb kijelzési módoknak az ábrája: ...

4.9. Menetíró: igen/nem (6)

4.9.1 Jóváhagyási jel: ...

4.10. Differenciálzár: igen/nem/választható (6)

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.1. A felfüggesztés elrendezési rajza: ...

6.2. Az egyes tengelyek, tengelycsoportok vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kivitelezése: ...

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (6)

6.2.2. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

6.2.3. Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem (6)

6.2.3.1. A hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (6)

6.2.3.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ...

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (6)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (6)

6.2.4.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: ...

6.3. A felfüggesztés rugózó részeinek jellemzői (kivitelezés, anyagjellemzők és méretek): ...

6.4. Kanyarstabilizátor: igen/nem/választható (6)

6.5. Lengéscsillapító: igen/nem/választható (6)

6.6. Gumiabroncsok és kerekek

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombinációja (kombinációi)

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a legkisebb sebességkategória jelzését, a gördülő ellenállást az ISO 28580-nal összhangban (adott esetben) (41);

b) a kerekek esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a kiegyenlítés(eke)t

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): ...

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

6.6.2.3. 3. tengely: ...

6.6.2.4. 4. tengely: ...

stb.

6.6.3. Az abroncsnyomásnak a járműgyártó által ajánlott értéke: ...... kPa

6.6.4. Lánc/abroncs/kerék gépjárműtípusnak megfelelő kombinációja az elülső és/vagy a hátsó tengelyen, ahogy azt a gyártó javasolta: ...

6.6.5. Az ideiglenesen használható tartalékkerék rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

7. KORMÁNYMŰ

7.1. A kormányzott tengely(ek) vázlatos ábrája, amely mutatja a kormánygeometriát: ...

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

7.2.3. Rásegítési mód (ha van): ...

7.2.3.1. Működési mód és ábra, gyártmány(ok) és típus(ok): ...

7.2.4. A teljes kormányberendezés ábrája, amely jelzi a kormányzási működésre hatással levő különböző berendezések elhelyezését a járműben: ...

7.2.5. A kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: ...

7.2.6. A kormányberendezés beállítási tartománya és módszere (amennyiben van ilyen): ...

7.3. A kerekek legnagyobb kormányzási szöge

7.3.1. Jobbra: ... fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): ...

7.3.2. Balra: ... fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): ...

8. FÉKBERENDEZÉS

(A következő részleteket, ideértve az azonosítás módszerét, adott esetben, meg kell adni)

8.1. A fékberendezés típusa és jellemzői (a 71/320/EGK tanácsi irányelv [HL L 205., 1971.9.6., 37. o.] I. mellékletének 1.6. pontjában meghatározottak szerint), a következők részleteivel és rajzával együtt: dob- és tárcsafék, tömlők, fékpofa/féksarurészek és/vagy -betétek gyártmánya és típusa, hatékony fékezési terület, fékdob, fékpofa, féktárcsa átmérője, fékdob tömege, beállítási berendezések, tengely(ek) és a felfüggesztés lényeges részei: ...

8.2. Működési diagram, a 71/320/EGK irányelv I. mellékletének 1.2. pontjában leírt fékrendszer leírása és/vagy rajza, ideértve az áttételeket és vezérléseket:

8.2.1. Üzemi fékrendszer: ...

8.2.2. Biztonsági fékrendszer: ...

8.2.3. Rögzítőfék-rendszer: ...

8.2.4. Bármilyen kiegészítő fékrendszer: ...

8.2.5. Fékrendszer leszakadás esetén: ...

8.3. A pótkocsik fékrendszerének vezérlése és áttétele, a pótkocsi vontatására tervezett járműveknél: ...

8.4. A jármű pótkocsi vontatásához szükséges elektromos/pneumatikus/hidraulikus (6) üzemi fékekkel felszerelt: igen/nem (6)

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (6)

8.5.1. Blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott járművek esetén a rendszer működésének leírása (ideértve bármely elektromos alkatrészt), elektromos blokkolási ábra, hidraulikus vagy pneumatikus keringetési terv: ...

8.6. A 71/320/EGK irányelv II. melléklete függelékének 1.1.4.2. pontjához tartozó függelék vagy adott esetben a XI. melléklet függeléke szerinti számítás és görbék: ...

8.7. Az energiaellátás leírása és/vagy rajza (a segédenergiával működő fékrendszerek esetén is meg kell határozni): ...

8.7.1. Sűrített levegővel működő fékrendszerek esetén, a p2 üzemi nyomás a nyomástartály(ok)ban: ...

8.7.2. Vákuumfékrendszer esetén a kiindulási energiaszint a nyomástartály(ok)ban: ...

8.8. A fékrendszerre vonatkozó számítások: a kerék kerületénél számított teljes fékerő és a fékezéshez kifejtett erő aránya: ...

8.9. Fékrendszerek rövid leírása (a 71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján): ...

8.10. Az I. típusú és/vagy a II. típusú vagy a III. típusú vizsgálatok alóli mentesség igénylése esetén, a 71/320/EGK irányelv VII. melléklete 2. függelékének megfelelő jelentés számát kell bejelenteni: ...

8.11. A fékberendezés(ek) típusának/típusainak részletes adatai: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa a II. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: ...

9.2. Felhasznált anyagok és az összeállítás módszere: ...

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok

9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: ...

9.3.1.1. Méretek, nyitás iránya és legnagyobb szöge: ...

9.3.2. A zárak és csuklópántok rajza és az ajtóban való elhelyezésük: ...

9.3.3. A zárak és csuklópántok műszaki leírása: ...

9.3.4. A bejáratok, lépcsők és szükséges kilincsek részletei (ideértve a méreteket is), adott esetben: ...

9.4. Látótér

9.4.1. Az elsődleges referenciajelek kellő részletességű megadása annak érdekében, hogy könnyen azonosíthatók legyenek, és ellenőrizhető legyen a referenciajelek helyzete a többihez képest és az R ponthoz viszonyítva: ...

9.4.2. Azoknak az alkatrészeknek az elhelyezését mutató rajz(ok) vagy fénykép(ek), amelyek a látótér 180o-os szögébe esnek: ...

9.5. Szélvédő és más ablakok

9.5.1. Szélvédő

9.5.1.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.1.2. A felszerelés módja: ...

9.5.1.3. Hajlásszög: ...

9.5.1.4. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.1.5. Szélvédőtartozékok és ezek összeszerelésének helyzete, az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírásával: ...

9.5.2. Más ablakok

9.5.2.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.2.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.2.3. Az ablakemelő elektromos/elektronikus berendezéseinek rövid leírása (ha van): ...

9.5.3. Nyitható tetőablak

9.5.3.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.3.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.4. Más üvegtáblák

9.5.4.1. Felhasznált anyagok: ...

9.5.4.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.6. Szélvédőtörlő(k)

9.6.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): ...

9.7. Szélvédőmosó berendezés

9.7.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt), vagy ha önálló műszaki egységként jóváhagyott, akkor a típus-jóváhagyási szám: ...

9.8. Jég- és páramentesítő

9.8.1. Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): ...

9.8.2. Legnagyobb elektromos fogyasztás: ...... kW

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden tükörre megadva:

9.9.1.1. Gyártmány: ...

9.9.1.2. Típus-jóváhagyási jel: ...

9.9.1.3. Változat: ...

9.9.1.4. Rajz(ok) a tükör azonosításához, bemutatva a tükör elhelyezését a jármű felépítményéhez viszonyítva: ...

9.9.1.5. A felszerelés módjának részletei, a jármű azon részével együtt, amelyre azt fel kell szerelni: ...

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómezőt befolyásoló választható berendezések: ...

9.9.1.7. A beállító rendszer elektronikus szerkezeti elemeinek (ha van ilyen) rövid leírása: ...

9.9.2. Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök: ...

9.9.2.1. Típus és jellemzők (például az eszköz teljes leírása): ...

9.9.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt, fénysűrűség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelző teljesítménye (fekete-fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysűrűség-tartománya: ...

9.9.2.1.2. Megfelelően részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szerelési utasításokat is; az EK-típus-jóváhagyási jel helyét a rajzokon jelölni kell.

9.10. Belső elrendezés

9.10.1. Az utasok belső védelme

9.10.1.1. A rögzített részek elhelyezését mutató tervrajzok vagy fényképek: ...

9.10.1.2. A referenciazóna fényképe vagy rajza, ideértve a 74/60/EGK tanácsi irányelv (HL L 38., 1974.2.11., 2. o.) I. mellékletének 2.3.1. pontjában említett mentesített területet is: ...

9.10.1.3. A belső berendezések fényképei, rajzai és/vagy perspektivikus részábrázolásuk, amely megmutatja az utastér belső részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a belső visszapillantó tükröket), a kezelőberendezéseket, a tetőt vagy tolótetőt, az ülések háttámláját, az üléseket és az ülések hátsó részét: ...

9.10.2. A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezése és jelölése:

9.10.2.1. A jelzések, kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezéséről készült fényképek és/vagy rajzok: ...

9.10.2.2. A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelöléséről, valamint a 78/316/EGK irányelv II. és III. mellékletében említett járműrészekről készült fényképek és/vagy rajzok, ahol szükséges: ...

9.10.2.3. Összefoglaló táblázat

A jármű a 78/316/EGK irányelv II. és III. melléklete alapján a következő kezelőberendezésekkel, ellenőrző lámpákkal és kijelzőkkel van felszerelve:

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása kötelező, ha be vannak szerelve, és az e célból alkalmazott jelzések

Jelzés számaBerendezésekRendelkezésre álló kezelőberendezés/kijelzők (42)Azonosító jelzés (42)Helye (43)Rendelkezésre álló ellenőrző lámpák (42)Azonosító jelzés (42)Helye (43)
1Világítás-főkapcsoló
2Tompított fényszóró
3Távolsági fényszórók
4Helyzetjelző (oldal) lámpák
5Első ködfényszóró
6Hátsó ködlámpa
7Fényszóróállító berendezés
8Várakozást jelző lámpa
9Irányjelző lámpa
10Vészjelző lámpa
11Szélvédőtörlő
12Szélvédőmosó berendezés
13Szélvédőtörlő és -mosó
14Fényszórótisztító berendezés
15Szélvédő-párátlanító és -jégmentesítő
16Hátsószélvédő-párátlanító és -jégmentesítő
17Szellőztető ventilátor
18Dízel-előmelegítő
19Hidegindító
20Fékmeghibásodás
21Tüzelőanyagszint-jelző
22Akkumulátortöltés-ellenőrző lámpa
23Motorhűtéshőmérséklet jelző

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása választható, ha be vannak szerelve, és az alkalmazott jelzések, ha az azonosításukra szükség van

Jelzés számaBerendezésekRendelkezésre álló kezelőberendezés/kijelzők (44)Azonosító jelzés (44)Helye (45)Rendelkezésre álló ellenőrző lámpák (44)Azonosító jelzés (44)Helye (45)
1Rögzítőfék
2Hátsó törlő
3Hátsószélvédőmosó
4Hátsószélvédő-törlő és -mosó
5Szakaszos szélvédőtörlő
6Hangjelző berendezés (kürt)
7Motorháztető (elülső fedél)
8Csomagtérfedél (hátsó fedél)
9Biztonsági öv
10Motorolajnyomás
11Ólommentes benzin

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Ülőhelyek száma (46): ...

9.10.3.1.1. Elhelyezése és elrendezése: ...

9.10.3.2. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülések: ...

9.10.3.3. Tömeg: ...

9.10.3.4. Jellemzők: alkatrész-típusjóváhagyással nem rendelkező ülések vonatkozásában, leírás és rajz a következőkről

9.10.3.4.1. Az ülések és rögzítésük: ...

9.10.3.4.2. A beállítási rendszer: ...

9.10.3.4.3. Az elmozdító- és rögzítési rendszer: ...

9.10.3.4.4. A biztonsági öv rögzítése (ha az ülésszerkezetbe van beépítve): ...

9.10.3.4.5. A jármű rögzítésre használt részei: ...

9.10.3.5. Az R pont koordinátái vagy rajza (47)

9.10.3.5.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.5.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.6. Tervezési torzószög

9.10.3.6.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.6.2. A többi ülőhely: ...

9.10.3.7. Az ülés beállításainak tartománya

9.10.3.7.1. Vezetőülés: ...

9.10.3.7.2. A többi ülőhely: ...

9.10.4. Fejtámlák

9.10.4.1. Fejtámlák típusai: egybeépített/leszerelhető/különálló (6)

9.10.4.2. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

9.10.4.3. Még nem jóváhagyott fejtámlák esetén

9.10.4.3.1. A fejtámla részletes leírása, különös tekintettel a párnázat anyagára vagy anyagaira, és adott esetben a merevítések és rögzítőelemek helyzete és meghatározása azon ülések tekintetében, amelyekre jóváhagyást kérnek: ...

9.10.4.3.2. »Különálló« fejtámla esetén

9.10.4.3.2.1. Annak a szerkezeti résznek a részletes leírása, ahová a fejtámlát rögzíteni kell: ...

9.10.4.3.2.2. A szerkezet és a fejtámla jellemző részeinek méretezett rajzai: ...

9.10.5. Az utastér fűtőrendszere

9.10.5.1. A jármű rövid leírása, tekintettel annak fűtési rendszerére, ha a motor hűtőfolyadékának hőjét használja fel: ...

9.10.5.2. A járműtípus részletes leírása, tekintettel a fűtésre, ha a hűtőlevegő vagy a motor kipufogógázai fűtési forrásként szolgálnak, ideértve a következőket:

9.10.5.2.1. A fűtési rendszer vázlatos rajza, jelölve annak elhelyezését a járműben: ...

9.10.5.2.2. A kipufogógázokat a fűtéshez felhasználó fűtési rendszerek hőcserélőjének, vagy annak az alkatrésznek, ahol a hőcsere végbemegy, a vázlatos rajza (a motor hűtőlevegőjét felhasználó fűtési rendszereknél): ...

9.10.5.2.3. A hőcserélőnek vagy részeinek - különösen azoknak, ahol a hőcsere végbemegy - a metszeti rajza, amely jelöli a fal vastagságát, a felhasznált anyagokat és a felületének jellemzőit: ...

9.10.5.2.4. Meg kell határozni a fűtőrendszer további fontos alkatrészeit, mint például a fűtőventilátort, tekintettel annak összeszerelési módjára és műszaki adataira: ...

9.10.5.3. A járműtípus rövid leírása, tekintettel az égéshő felhasználásával működő fűtőrendszerre és az automata vezérlésre: ...

9.10.5.3.1. Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés, a légszívórendszer, a kipufogórendszer, az üzemanyagtartály, az üzemanyag-ellátó rendszer (beleértve a szelepeket) és az elektromos csatlakozások elrendezési rajza, amely mutatja ezek helyét a járműben.

9.10.5.4. Legnagyobb elektromos fogyasztás: ...... kW

9.10.6. A kormányberendezés működését befolyásoló alkatrészek ütközés esetén

9.10.6.1. A járműtípus részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel a jármű azon részének szerkezetére, méreteire, irányára és alkotóanyagaira, amely a kormányberendezés előtt helyezkedik el, beleértve azokat az alkatrészeket, amelyeket arra terveztek, hogy a kormányberendezésnek történő ütközés esetén az energia egy részét elnyeljék: ...

9.10.6.2. Azoknak a 9.10.6.1. pontban leírtaktól különböző alkatrészeknek a fényképe(i) vagy rajza(i), amelyeket a gyártó a műszaki szolgálattal egyetértésben a kormányberendezés ütközéskori működését befolyásolónak tekint: ...

9.10.7. Egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai

9.10.7.1. A tető belső burkolására használt anyag(ok)

9.10.7.1.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.1.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.1.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.1.2.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.1.2.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.1.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.2. A hátsó és az oldalsó falakra használt anyag(ok)

9.10.7.2.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.2.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.2.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.2.2.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.2.2.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.2.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.3. A padlózatra használt anyag(ok)

9.10.7.3.1. Az alkatrészek EK-típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.3.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.3.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.3.2.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.3.2.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.3.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.4. Az üléskárpithoz használta anyag(ok)

9.10.7.4.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.4.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.4.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.4.2.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.4.2.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.4.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.5. Fűtő- és szellőztetőcsövekhez használt anyag(ok)

9.10.7.5.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.5.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.5.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.5.2.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.5.2.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.5.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../.......mm

9.10.7.6. A csomagtartóhoz használt anyag(ok)

9.10.7.6.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.6.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.6.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.6.2.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.6.2.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.6.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.7. Más célokra használt anyag(ok)

9.10.7.7.1. Rendeltetés: ...

9.10.7.7.2. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): ...

9.10.7.7.3. Nem jóváhagyott anyagok esetében

9.10.7.7.3.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ....../......

9.10.7.7.3.2. Többrétegű/egyrétegű (6) anyag, rétegek száma (6): ...

9.10.7.7.3.3. A burkolás típusa (6): ...

9.10.7.7.3.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ....../...... mm

9.10.7.8. Teljes berendezésként jóváhagyott alkatrészek (ülések, válaszfalak, csomagtartók stb.)

9.10.7.8.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i): ...

9.10.7.8.2. A teljes berendezés esetében: ülés, válaszfal, csomagtartók stb. (6)

9.10.8. A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: igen/nem (6)

9.10.8.2. Ha a válasz igen, töltse ki az alábbi szakaszokat

9.10.8.2.1. A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkatrészszámot és a szivárgásveszélyes alkatrészek anyagát;

9.10.8.2.2. A légkondicionáló rendszer szivárgása

9.10.8.2.4. A hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, és a vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma stb.): ...

9.10.8.3. A teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: ...

9.11. Kiálló részek

9.11.1. Általános elrendezés (rajzok vagy fényképek), a mellékelt metszetek és ábrák elhelyezkedésének megadásával:

9.11.2. Rajzok és/vagy fényképek például, amennyiben fontos, a következőkről: ajtó- és ablakoszlop, légbevezető rácsok, hűtőrácsok, szélvédőtörlők, esőelvezető csatornák, kilincsek, állítható sínek, légterelők, csuklópántok és ajtózárak, vonóhorog, szemek, díszítő szegély, jelvények, emblémák és rovátkák, és a külső felület bármely olyan kiálló része, illetve bármely olyan része, amely kritikusnak tekinthető (pl. világítóberendezés). Ha az előző mondatban felsorolt részek nem kritikusak, pusztán dokumentációs célokra fényképpel is helyettesíthetők, ha szükséges, mellékelve a méretekre vonatkozó részleteket és/vagy leírást:

9.11.3. A külső felület részeinek rajzai a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.9.1. pontjában meghatározottakkal összhangban: ...

9.11.4. A lökhárítók rajza: ...

9.11.5. A padlóvonal rajza: ...

9.12. Biztonsági övek és/vagy más utasbiztonsági rendszerek

9.12.1. A biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek száma és helyzete, és azok az ülések, amelyeken azok használhatók

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)
Teljes EK-típus-jóváhagyási jelVáltozata, ha vanÖvet a magassághoz állító berendezés (meg kell jelölni: igen/nem/választható)
Első üléssorB
K
J
Második üléssor (48)B
K
J

9.12.2. A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (meg kell jelölni: igen/nem/választható)

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)
Elülső légzsákOldalsó légzsákÖvelőfeszítő berendezés
Első üléssorB
K
J
Második üléssor (49)B
K
J

9.12.3. A biztonsági övek rögzítésének száma és elhelyezése, és a 76/115/EGK irányelvnek való megfelelés bizonyítéka (típus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati jegyzőkönyv): ...

9.12.4. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

9.13. Biztonsági öv rögzítései

9.13.1. A felépítés fényképei és/vagy rajzai, a tényleges és hatékony rögzítések elhelyezésével és méreteivel, ideértve az R pontokat is: ...

9.13.2. Az öv rögzítéseinek és a jármű szerkezete azon részeinek rajzai, amelyekhez a rögzítéseket felerősítették (az anyag megjelölésével): ...

9.13.3. A rögzítéshez való illesztésre engedélyezett biztonságiöv-típusok (50) leírása, amellyel a jármű fel van szerelve

Rögzítés helye
JárműszerkezetÜlésszerkezet
Első üléssor
Jobb oldali ülésAlsó rögzítés
Felső rögzítés
kívül
belül
Középső ülésAlsó rögzítés
Felső rögzítés
jobb
bal
Bal oldali ülésAlsó rögzítés
Felső rögzítés
kívül
belül
Második üléssor (51)
Jobb oldali ülésAlsó rögzítés
Felső rögzítés
kívül
belül
Középső ülésAlsó rögzítés
Felső rögzítés
jobb
bal
Bal oldali ülésAlsó rögzítés
Felső rögzítés
kívül
belül

9.13.4. Meghatározott típusú biztonsági öv leírása, ahol a rögzítés az ülés háttámláján van elhelyezve, vagy magában foglal egy energiaelosztó berendezést: ...

9.14. Hátsó rendszámtábla felszerelési helye (ha lehetséges, a terjedelem megadásával, adott esetben rajzok is használhatók)

9.14.1. Az útfelületi magasság, felső él: ...

9.14.2. Az útfelületi magasság, alsó él: ...

9.14.3. A középvonalnak a jármű hosszanti felezősíkjától való távolsága: ...

9.14.4. A jármű bal szélétől való távolság: ...

9.14.5. Méretek (hossz × szélesség): ...

9.14.6. A hosszanti felezősík hajlása: ...

9.14.7. Láthatósági szög a vízszintes síkon: ...

9.15. Hátsó aláfutás elleni védelem

9.15.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (6)

9.15.1. A hátsó aláfutás elleni védelemhez szükséges járműrészek rajza, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a legszélesebb hátsó tengely helyével és elhelyezésével együtt, a hátsó aláfutás elleni védelem felszerelésének és elhelyezésének a rajza. Ha a hátsó aláfutás elleni védelem nem egy különálló berendezés, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy az előírt méreteknek megfelel: ...

9.15.2. Külön berendezés esetén a hátsó aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt), vagy ha azt önálló műszaki egységként már jóváhagyták, annak típus-jóváhagyási száma: ...

9.16. Kerékdobok

9.16.1. A jármű rövid leírása a kerékdobjai tekintetében: ...

9.16.2. A kerékdobok részletes rajza és járművön való elhelyezésük, mutatva a 78/549/EGK irányelv I. mellékletének 1. ábrája által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ...

9.17. Hatóságilag előírt táblák

9.17.1. A hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint a jármű azonosítási száma helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A hatóságilag előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4. A gyártó nyilatkozata a 76/114/EGK irányelv (HL L 24., 1976.1.30., 1. o.) II. mellékletének 1.1.1. pontjában előírt követelményeknek való megfelelőségről

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban szereplő jelek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket fel kell tüntetni: ...

9.18. Rádiózavar/elektromágneses kompatibilitás

9.18.1. A felépítmény motorházat formáló része, valamint az utastér ezzel határos része alakjának és alkatrésze anyagának leírása és rajza/fényképe: ...

9.18.2. A motorházban elhelyezett fémalkatrészek elhelyezésének rajza vagy fényképe (pl. fűtőberendezések, pótkerék, légszűrő, kormányberendezés stb.): ...

9.18.3. A rádiózavar-szűrő berendezés táblázata és rajza: ...

9.18.4. Az egyenáramú ellenállás névértékének részletei, és amennyiben a gyújtáskábelek ellenállásosak, a méterenkénti névleges ellenállásuk részletei: ...

9.19. Oldalsó ütközésvédelem

9.19.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (6)

9.19.1. A jármű oldalsó ütközésvédelemmel kapcsolatos részei, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a tengely(ek) helyével és elhelyezésével együtt, az oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) felszerelésének és elhelyezésének a rajza. Ha az oldalsó ütközésvédelmet oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) nélkül érik el, a rajznak világosan kell mutatnia, hogy az előírt méreteknek megfelel: ...

9.19.2. Oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) esetén a berendezés(ek) teljes leírása és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt) vagy annak(azoknak) alkatrész-típusjóváhagyási száma(i): ...

9.20. A felcsapódó víz elleni védelem

9.20.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (6)

9.20.1. A jármű rövid leírása, tekintettel a felcsapódó víz elleni védelemre és annak alkotóelemeire: ...

9.20.2. A felcsapódó víz elleni védelem részletes rajza és járművön való elhelyezése, mutatva a 91/226/EGK irányelv III. mellékletében szereplő ábra által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ...

9.20.3. A felcsapódó víz elleni védelem típus-jóváhagyási száma, ha van: ...

9.21. Oldalsó ütközés elleni védelem

9.21.1. A jármű részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel az utastér oldalsó falának szerkezetére, méreteire, a burkolatára és az összetevő anyagokra (külső és belső), ideértve a védelmi rendszer különleges részleteit, adott esetben: ...

9.22. Mellső aláfutás elleni védelem

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (6)

9.22.1. A jármű mellső aláfutás elleni védelemhez szükséges részei, azaz a jármű és/vagy az alváz rajza a mellső aláfutás elleni védelem helyével és elhelyezésével és/vagy felszerelésével együtt. Amennyiben az aláfutás elleni védelemre nem külön berendezés szolgál, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy az előírt méreteknek megfelel: ...

9.22.2. Külön berendezés esetén a mellső aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt) vagy ha azt már önálló műszaki egységként jóváhagyták, annak típus-jóváhagyási száma: ...

9.23. Gyalogosvédelem

9.23.1. A jármű elülső részének (külső és belső) fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása, annak szerkezete, méretei, referenciavonalai és a felhasznált anyagok, ideértve bármilyen beszerelt aktív védelmi rendszer részleteit.

9.24. Elülső védelmi rendszerek

9.24.1. A jármű fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása, a jármű elülső védelmi rendszere és elülső része szerkezete, méretei, referenciavonalai és felhasznált anyagai tekintetében.

9.24.2. Az elülső védelmi rendszer járműbe történő beszerelésének fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása (adja meg valamennyi csavar méretét és a szükséges forgatónyomatékokat).

9.24.3. Típus-jóváhagyási jel (ha van): ...

10. VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK

10.1. A valamennyi berendezést tartalmazó táblázat: szám, gyártmány, modell, EK-típus-jóváhagyási jel, távolsági fényszóró legnagyobb fényerőssége, szín, ellenőrző lámpa: ...

10.2. A világító- és fényjelző berendezések elhelyezését mutató rajz: ...

10.3. A következő adatokat kell megadni (szövegesen és/vagy ábrával), a 76/756/EGK tanácsi irányelvben (HL L 262., 1976.9.27., 1. o.) meghatározott valamennyi lámpa és fényszóró tekintetében

10.3.1. A világítófelület kiterjedését mutató rajz: ...

10.3.2. A látható felület meghatározására használt módszer a 48. ENSZ-EGB-előírás (HL L 137., 2007.5.30., 1. o.) 2.10. pontjával összhangban: ...

10.3.3. Vonatkoztatási koordináta-tengely és vonatkoztatási középpont: ...

10.3.4. Elrejthető lámpák működtetési módja: ...

10.3.5. Különleges beszerelési és kábelezési utasítások: ...

10.4. Tompított fényszórók: rendes elhelyezés a 48. ENSZ-EGB-előírás 6.2.6.1. pontjával összhangban:

10.4.1. Alapbeállítási érték: ...

10.4.2. Ennek feltüntetési helye: ...

10.4.3.Fényszóróállító berendezés leírása/rajza (6) és típusa (pl. automata, kézzel fokozatosan állítható, kézzel fokozatmentesen állítható):Csak fényszóróállító berendezéssel rendelkező járművek esetén
10.4.4.Kezelőberendezés:
10.4.5.Referenciajelek:
10.4.6.A terhelési állapotokhoz tartozó jelölések:

10.5. Lámpákon kívüli különböző elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): ...

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZTATÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: ...

11.2. Felszerelt csatlakozóberendezés(ek) D, U, S és V jellemzői vagy a felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) minimális D, U, S és V jellemzői: ...... daN

11.3. Használati útmutató a csatlakozótípus járműhöz való csatlakoztatásához, és a járművön lévő rögzítési pontok fényképei vagy rajzai, ahogyan azt a gyártó megadja; kiegészítő információk, ha a csatlakozótípus csak meghatározott járműtípus-változatra vagy -kivitelezésre korlátozott: ...

11.4. Speciális vontatóbak vagy emelőlemezek beszerelésére vonatkozó információk: ...

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

12. VEGYES

12.1. Hangjelző berendezés(ek)

12.1.1. A berendezés(ek) elhelyezése, rögzítés módszere, helyzete, iránya, méretekkel együtt: ...

12.1.2. Berendezés(ek) száma: ...

12.1.3. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

12.1.4. Elektromos/pneumatikus (6) keringési ábra: ...

12.1.5. Névleges feszültség vagy nyomás: ...

12.1.6. A rögzítőberendezés rajza: ...

12.2. A jármű jogosulatlan használata ellen védelmet biztosító berendezések

12.2.1. Biztonsági berendezés

12.2.1.1. A járműtípus részletes leírása a vezérlés elrendezése és tervezése tekintetében, vagy az egység leírása, amelyen a biztonsági berendezés működik: ...

12.2.1.2. A biztonsági berendezés rajza és a járműre való felszerelése: ...

12.2.1.3. A berendezés műszaki leírása: ...

12.2.1.4. A használt zárkombinációk részletei: ...

12.2.1.5. Járműindítás-gátló

12.2.1.5.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: ...

12.2.1.5.2. Még nem jóváhagyott indításgátlók esetén

12.2.1.5.2.1. Az indításgátló, illetve a véletlen aktiválás elkerülésére kidolgozott módszerek részletes műszaki leírása: ...

12.2.1.5.2.2. A rendszer(ek), amely(ek) alapján az indításgátló működik: ...

12.2.1.5.2.3. A ténylegesen cserélhető kódok száma, szükség esetén: ...

12.2.2. Riasztórendszer (ha van)

12.2.2.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: ...

12.2.2.2. Még nem jóváhagyott riasztórendszerek esetén

12.2.2.2.1. A riasztórendszer és a jármű ehhez kapcsolódó részeinek részletes leírása: ...

12.2.2.2.2. A riasztórendszert alkotó fő alkatrészek: ...

12.2.3. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

12.3. Vontatószerkezet(ek)

12.3.1. Elülső: vonóhorog/szem/más (6)

12.3.2. Hátul: vonóhorog/szem/más/nincs (6)

12.3.3. A vontatószerkezet(ek) elhelyezését, szerkezetét és felszerelését mutató rajz vagy fénykép az alvázról/járműtestről: ...

12.4. Adatok a tüzelőanyag-fogyasztást befolyásoló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pontban nem szerepel): ...

12.5. Adatok a zajcsökkentést szolgáló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pontban nem szerepel): ...

12.6. Sebességkorlátozó készülékek

12.6.1. Gyártó(k): ...

12.6.2. Típus(ok): ...

12.6.3. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

12.6.4. Sebesség vagy sebességtartomány, amelynél a sebességkorlátozást be kell állítani: ...... km/h

12.7. Táblázat a jármű(vek)ben elhelyezett rádiófrekvenciás adókészülékek beszereléséhez és használatához, ha alkalmazható: A típusjóváhagyás kérelmezőjének - adott esetben - rendelkezésre kell bocsátania a következőket is:

Frekvenciasávok (Hz)Max. kimeneti teljesítmény (W)Az antenna helyzete a járművön, a beszerelés és/vagy a használat egyedi feltételei

1. függelék

A 72/245/EGK bizottsági irányelv (HL L 152., 1972.7.6., 15. o.) hatálya alá tartozó összes elektromos és/vagy elektronikus alkatrész jegyzéke, gyártmány és típus feltüntetésével.

2. függelék

A 72/245/EGK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek általános elrendezésének, valamint a vezetékköteg általános elrendezésének a vázlata vagy rajza.

3. függelék

A típus bemutatásához kiválasztott jármű leírása

Felépítmény jellege:

Bal- vagy jobbkormányos (6)

Tengelytáv:

4. függelék

A gyártó vagy jóváhagyott/elismert laboratóriumok által szolgáltatott vizsgálati jegyzőkönyv(ek) a típusbizonyítvány kiállítása céljából

12.7.1. 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: Igen/Nem (6)

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (6)

13.1.1. Az önálló műszaki egységként jóváhagyott felépítmény típus-jóváhagyási száma: ...

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkező felépítmény felszerelhető (gyártó(k), és a nem teljes jármű típusai): ...

13.2. Utastér (m2)

13.2.1. Összesen (S0): ...

13.2.2. Felső szint (S0a) (6): ...

13.2.3. Alsó szint (S0b) (6): ...

13.2.4. Álló utasok számára (S1): ...

13.3. Az (ülő és álló) utasok száma

13.3.1. Összesen (N): ...

13.3.2. Felső szint (Na) (6): ...

13.3.3. Alsó szint (Nb) (6): ...

13.4. Ülő utasok száma

13.4.1. Összesen (A): ...

13.4.2. Felső szint (Aa) (6): ...

13.4.3. Alsó szint (Ab) (6): ...

13.4.4. Kerekes székeknek fenntartott helyek száma az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében: ...

13.5. Utasajtók száma: ...

13.6. Vészkijáratok száma (ajtók, ablakok, menekülőnyílások, összekötő lépcsők, féllépcsők): ...

13.6.1. Összesen: ...

13.6.2. Felső szint (6): ...

13.6.3. Alsó szint (6): ...

13.7. Csomagtér térfogata (m3): ...

13.8. Csomagszállításra szolgáló terület a tetőn (m2): ...

13.9. A jármű megközelítését elősegítő műszaki berendezések (pl. rámpák, emelőpadok, lépcsőleeresztő rendszer), amennyiben beszerelt: ...

13.10. A felépítmény szilárdsága

13.10.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: ...

13.10.2. Még nem jóváhagyott felépítmények esetén

13.10.2.1. A jármű felépítményének részletes leírása, beleértve annak méreteit, formáját és alkotóanyagait, illetve az alvázkerethez való rögzítését: ...

13.10.2.2. A jármű és belső elrendezése azon részeinek rajzai, amelyek a felépítmény szilárdságára vagy a fennmaradó helyre hatással vannak: ...

13.10.2.3. Az üzemben levő jármű tömegközéppontjának helyzete menetkész állapotban hosszirányban, keresztirányban és függőleges irányban: ...

13.10.2.4. A külső utasülések középvonalainak egymástól való legnagyobb távolsága: ...

13.11. A 2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 42., 2002.2.13., 1. o.) ennek a műszaki egységnek a vonatkozásában teljesítendő és igazolandó pontjai: ...

14. VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

14.1. Villamos berendezések a 94/55/EK tanácsi irányelvnek (HL L 319., 1994.12.12., 1. o.) megfelelően

14.1.1. A vezetők túlmelegedése elleni védelem: ...

14.1.2. A megszakító típusa: ...

14.1.3. Az akkumulátor főkapcsolójának típusa és működése: ...

14.1.4. A menetíró biztonsági reteszének leírása és elhelyezése: ...

14.1.5. A tartósan feszültség alatt álló berendezések leírása. Meg kell adni az alkalmazott európai (EN) szabványt: ...

14.1.6. A vezetőfülke hátoldalában elhelyezkedő elektromos berendezések szerkezete és védelme: ...

14.2. Tűzveszély megelőzése

14.2.1. A vezetőfülkében lévő nehezen éghető anyag típusa: ...

14.2.2. A vezetőfülke mögött lévő hővédő pajzs típusa (ha van): ...

14.2.3. A motor elhelyezése és hőhatás elleni védelme: ...

14.2.4. A kipufogórendszer elhelyezése és hőhatás elleni védelme: ...

14.2.5. Tartós fékrendszerek hőhatás elleni védelmének típusa és kivitelezése: ...

14.2.6. A kiegészítő fűtőberendezések típusa, kialakítása és elhelyezése: ...

14.3. A felépítményre vonatkozó különleges előírások, ha vannak, a 94/55/EK irányelvnek megfelelően

14.3.1. Az EX/II típusú és az EX/III típusú járművekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelőséget célzó intézkedések leírása: ...

14.3.2. EX/III típusú járművek esetében a külső hővel szembeni ellenállás: ...

15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A reprezentatív jármű változata: ...

15.2. A reprezentatív jármű tömege karosszériával vagy a vezetőfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel) a vezető nélkül: ...

15.3. A reprezentatív jármű anyagainak tömege: ...

15.3.1. Az előkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (52): ...

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (52): ...

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (52): ...

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok tömege (52): ...

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (52): ...

15.3.6. Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege: ...

15.3.7. Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ...

15.4. Arányok

15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány »Rcyc ( %)«: ...

15.4.2. Hasznosíthatósági arány »Rcov ( %)«: ...

16. JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

16.1. A járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító fő weboldal címe: ...

16.1.1. A rendelkezésre állás kezdő napja (legkésőbb 6 hónappal a típusjóváhagyás napját követően): ...

16.2. A weboldalhoz való hozzáférés feltételei: ...

16.3. A weboldalon elérhető járműjavítási és -karbantartási információk formátuma: ...

Magyarázó megjegyzések

(1) Amennyiben egy alkatrészre a típusjóváhagyást megadták, az alkatrész leírása helyettesíthető a jóváhagyásra történő hivatkozással. Ugyancsak nincs szükség az alkatrész leírására, ha annak szerkezete a csatolt ábrákból és rajzokból világosan látható. Azoknál a pontoknál, amelyek rajzok vagy fényképek csatolását írják elő, meg kell adni a csatolt dokumentumok számát.

(2) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a tájékoztatóban »?« jellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(3) A II. melléklet A. részében felsorolt meghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(4) Megjelölés az EN 10027-1:2005 szerint. Ha ez nem lehetséges, a következő információkat kell megadni:

- az anyag megnevezése,

- folyáshatár,

- szakítószilárdság,

- szakadási nyúlás ( %-ban),

- Brinell-keménység.

(5) »Motor feletti vezetőfülke« a 74/297/EGK tanácsi irányelv (HL L 165., 1974.6.20., 16. o.) I. mellékletének 2.7. pontjában szereplő meghatározás szerint.

(6) A nem kívánt rész törlendő (bizonyos esetekben a lehetőségek egyikét sem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

(7) A rendes vezetőfülkével és a hálóhelyes vezetőfülkével készülő változatnál mindkét esetben meg kell adni a tömeget és a méreteket.

(8) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(9)

(g1) Gépjármű és vonórudas pótkocsi: 6.4.1. fogalom

Félpótkocsi és középtengelyes pótkocsi: 6.4.2. fogalom

Megjegyzés:

A középtengelyes pótkocsi esetében a tengely összekapcsolási pontját kell a legelső tengelynek tekinteni.

(10)

(g2) 6.19.2. fogalom

(11)

(g3) 6.20. fogalom

(12)

(g4) 6.5. fogalom

(13)

(g5) 6.1. fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében: a 97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 233., 1997.8.25., 1. o.) I. mellékletének 2.4.1. pontja.

Pótkocsik esetében a hossz meghatározása az ISO 612:1978 szabvány 6.1.2. fogalmában említettek szerint történik.

(14)

(g6) 6.17. fogalom

(15)

(g7) 6.2. fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében: a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 2.4.2. pontja.

(16)

(g8) 6.3. fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járművek esetében: a 97/27/EK irányelv I. mellékletének 2.4.3. pontja.

(17)

(g9) 6.6. fogalom

(18)

(g10) 6.10. fogalom

(19)

(g11) 6.7. fogalom

(20)

(g12) 6.11. fogalom

(21)

(g13) 6.18.1. fogalom

(22)

(g14) 6.9. fogalom

(23) A vezető és - szükség esetén - a kezelőszemélyzet tagjának tömegét 75 kg-nak kell tekinteni (amelyből az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 7 kg a poggyászsúly), a tüzelőanyag-tartály 90 %-ig van töltve, más folyadékot tartalmazó rendszerek (kivéve a vízzel töltötteket) pedig a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-ig vannak töltve.

(24) Pótkocsik vagy félpótkocsik, illetve olyan járművek, amelyekhez a csatlakozóberendezés vagy a nyeregszerkezet irányába jelentős függőleges irányú erőt kifejtő pótkocsit vagy félpótkocsit kapcsoltak, esetében ezt a terhelést, osztva a gravitáció állandó gyorsulásával, a műszakilag megengedett legnagyobb tömeg tartalmazza.

(25) Valamennyi változat felső és alsó értékét meg kell adni.

(26) A »vonószerkezet kinyúlása«: a középtengelyes pótkocsi kapcsolója és a hátsó tengely(ek) középvonala közötti vízszintes távolság.

(27) Kizárólag a terepjárók meghatározásának céljára.

(28) Úgy kell meghatározni, hogy a járműtípus valamennyi műszaki kialakítása tekintetében világos legyen a tényleges érték.

(29) A benzinnel, gázolajjal, stb. vagy bármely más tüzelőanyag keverékével egyaránt működő járműveknél az adatokat meg kell ismételni. Nem hagyományos motorok és rendszerek esetében a gyártónak az itt említettekkel egyenértékű műszaki jellemzőket kell szolgáltatnia.

(30) Ezt az adatot a legközelebbi tizedmilliméterre kell kerekíteni.

(31) Ezt az értéket ki kell számolni (π = 3,1416) és a legközelebbi cm3-re kell kerekíteni.

(32) Meg kell adni a tűréshatárokat.

(33) A 80/1269/EGK irányelv (HL L 375., 1980.12.31., 46. o.) követelményeinek megfelelően meghatározva.

(34) A járművek akár benzinnel, akár gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működhetnek, de ha kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz benzinüzemű rendszer van beszerelve, és a benzintartály nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, akkor a vizsgálat szempontjából a járművet úgy kell tekinteni, mintha gázüzemű lenne.

(35) A 80/1268/EGK irányelv (HL L 375., 1980.12.31., 36. o.) követelményeinek megfelelően meghatározva.

(36) ESC-vizsgálat.

(37) Csak ETC-vizsgálat.

(38) A meghatározott műszaki jellemzőket minden előterjesztett változatra meg kell adni.

(39) Állandóan változó áttétel.

(40) A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke.

(41) A 300 km/h sebességet meghaladó gépjárművekre rászerelni kívánt Z kategóriás gumiabroncsok vonatkozásában fel kell tüntetni az egyenértékű információkat.

(42)

x = igen

- = nem vagy nem önállóan választható

o = választható

(43)

d = közvetlenül kapcsolódik a kezelőberendezésekhez, kijelzőkhöz, ellenőrző lámpákhoz

c = közelben.

(44)

x = igen

- = nem vagy nem önállóan választható

o = választható

(45)

d = közvetlenül kapcsolódik a kezelőberendezésekhez, kijelzőkhöz, ellenőrző lámpákhoz

c = közelben.

(46) A feltüntetendő ülőhelyszám mozgó járműre vonatkozik. Moduláris elrendezés esetében tartomány is megadható.

(47) »R pont« vagy »ülésvonatkozási pont«: az a tervezési pont, amit a jármű gyártója minden üléshelyzet tekintetében meghatároz, és amelyet a 77/649/EGK tanácsi irányelv (HL L 267., 1977.10.19., 1. o.) III. mellékletében meghatározott háromdimenziós vonatkozási rendszerre tekintettel állapítanak meg.

(48) A táblázat szükség szerint kiegészíthető azon járművek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, vagy több mint három ülés van elhelyezve a jármű teljes szélességében.

(49) A táblázat szükség szerint kiegészíthető azon járművek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, vagy több mint három ülés van elhelyezve a jármű teljes szélességében.

(50) A használandó jelzések és jelek tekintetében lásd a 77/541/EGK irányelv (HL L 220., 1977.8.29., 95. o.) III. mellékletének 1.1.3. és 1.1.4. pontját. Az »S« típusú biztonsági övek esetén meg kell határozni a típus(ok) jellemzőjét.

(51) A táblázat szükség szerint kiegészíthető azon járművek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, vagy több mint három ülés van elhelyezve a jármű teljes szélességében.

(52) E fogalmak meghatározása az ISO 22628:2002 szabványban - Közúti járművek - újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság - számítási módszer - található meg.

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ADATKÖZLŐ LAP

(Az értelmező megjegyzések az I. melléklet utolsó oldalán találhatók)

I. RÉSZ

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

A. M és N kategóriájú járművek

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (b): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (c): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy reprezentatív járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

1.6. Motor helye és elrendezése: ...

1.8. Vezető helye: bal/jobb (1)

1.8.1. A jármű baloldali/jobboldali közlekedésre van kialakítva (1)

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1): ...

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek: ...

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. Egymást követő tengelyek közötti távolság a legelső tengelytől a leghátsó tengely felé haladva: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: ...

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (g4): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál:

2.4.1.1. Hossz (g5): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.2. Szélesség (g7): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (g5): ...

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.2. Szélesség (g7): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezett járművek esetén): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetén - amennyiben azt a gyártó beszerelte - csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, és a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (h) (minden változatra legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

2.6.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (minden változatra a legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): ...

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (3): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.11. A gépjármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az alábbiak esetében

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: ...

2.11.2. Félpótkocsi: ...

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: ...

2.11.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett össztömege (3): ...

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: ...

2.12. A jármű összekapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus, függőleges terhelés/tömeg: ...

2.12.1. A gépjárműnél: ...

2.16. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (választható: ahol ezeket az értékeket megadják, azokat az 97/27/EK irányelv IV. melléklete követelményeinek megfelelően ellenőrizni kell)

2.16.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelyeken, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.3. A tengelycsoportokra eső, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.4. A gépjármű által vontatható, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.5. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett járműszerelvény-tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

3. MOTOR (k)

3.1. A motor gyártója: ...

3.1.1. A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosítási módszerrel): ...

3.1.2. Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzelőanyag azonosító jelölését is: ...

(Csak nehéz haszongépjárművek)

3.2. Belső égésű motor

3.2.1.1. Működési elv külső gyújtású motor/kompressziós gyújtású motor (1)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (1)

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.3. Hengerűrtartalom (m): ...... cm3

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (2): ...... min-1

3.2.1.8. Maximum net power (n): .... kW, ... min-1-en (a gyártó által megadott érték)

3.2.2.1. Könnyű haszongépjárművek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (1) (6)

3.2.2.2. Nehéz haszongépjárművek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/etanol (1) (6)

3.2.2.4. A jármű tüzelőanyagának típusa: Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

3.2.2.5. A tüzelőanyagban elfogadható legnagyobb biotüzelőanyag-mennyiség (a gyártó által megadott érték) a térfogat ........%-ában

3.2.3. Tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1. Üzemi tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.3.2. Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: ...

3.2.4. Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1. Porlasztó(ko)n keresztül: igen/nem (1)

3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak kompressziós gyújtású motoroknál): igen/nem (1)

3.2.4.2.2. Működési elve: közvetlen befecskendezésű/előkamrás/örvénykamrás (1)

3.2.4.3. Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak külső gyújtású motornál): igen/nem (1)

3.2.7. Hűtőrendszer: folyékony/levegő (1)

3.2.8. Szívórendszer

3.2.8.1. Feltöltő: igen/nem (1)

3.2.8.2. Töltőlevegő-hűtő: igen/nem (1)

3.2.9. Kipufogórendszer

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése: ...

Ha a külső zaj miatt szükséges, csökkentő intézkedések a motorházban és a motoron: ...

3.2.9.5. A kipufogónyílás elhelyezése: ...

3.2.12. Légszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.2. További, légszennyezés elleni berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem (1)

3.2.12.2.1.11. Regenerálási rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek eljárása, leírása: ...

3.2.12.2.1.11.6. Elhasználható reagensek: igen/nem (1)

3.2.12.2.1.11.7. A katalitikus reakcióhoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.12.2.2. Oxigénérzékelő: igen/nem (1)

3.2.12.2.3. Légbefúvás: igen/nem (1)

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem (1)

3.2.12.2.5. Párolgási emissziókat csökkentő berendezés: igen/nem (1)

3.2.12.2.6. Részecskeszűrő: igen/nem (1)

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: igen/nem (1)

3.2.12.2.8. Egyéb rendszerek (leírás és működés): ...

3.2.12.2.9. Nyomatékszabályozó: igen/nem (1)

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ...

3.2.15. PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (1)

3.2.16. Földgáztüzelőanyag-ellátó rendszer: igen/nem (1)

3.3. Villanymotor

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ...

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ...... kW

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ...... V

3.3.2. Akkumulátor

3.3.2.4. Elhelyezés: ...

3.4. Motor vagy motorkombináció

3.4.1. Hibrid elektromos jármű: igen/nem (1)

3.4.2. Hibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli töltés/nem járművön kívüli töltés: (1)

3.6.5. Kenőanyag hőmérséklete

legkisebb: .... K

legnagyobb: ...... K

4. ERŐÁTVITEL (p)

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, villamos stb.): ...

4.5. Sebességváltó

4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erőátvitel)) (1)

4.6. Áttételi viszonyszámok

SebességfokozatBelső áttételi viszonyszám (a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a motorhoz viszonyítva)Végső áttételi viszonyszám(ok) (a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)Összáttételi viszonyszám
Legnagyobb érték az FVE-nél
1
2
3

Legkisebb érték az FVE-nél
Hátramenet

4.7. A jármű legnagyobb sebessége (km/h) (q)

4.9. Menetíró: igen/nem (1)

4.9.1. Jóváhagyási jel: ...

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (1)

6.2.3. Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1)

6.2.3.1. A hajtott tengely felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (1)

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (1)

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombinációja (kombinációi)

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a legkisebb sebességkategória jelzését, a gördülő ellenállást az ISO 28580-nal összhangban (adott esetben) (r);

b) a kerekek esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a kiegyenlítés(eke)t

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): ...

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

stb.

7. KORMÁNYMŰ

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.3. A kormányrásegítés módja, ha van ilyen: ...

8. FÉKBERENDEZÉS

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1)

8.9. Fékrendszerek rövid leírása a 71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján: ...

8.11. A fékberendezés(ek) típusának/típusainak részletes adatai: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa a II. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: ...

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok

9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: ...

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök

9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden egyes visszapillantó tükörre megadva:

9.9.1.1. Gyártmány: ...

9.9.1.2. Típus-jóváhagyási jel: ...

9.9.1.3. Változat: ...

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómezőt befolyásoló választható berendezések: ...

9.9.2. Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök: ...

9.9.2.1. A berendezés típusa és leírása: ...

9.10. Belső elrendezés

9.10.3. Ülések

9.10.3.1. Ülőhelyek száma (s): ...

9.10.3.1.1. Elhelyezése és elrendezése: ...

9.10.3.2. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülések: ...

9.10.4.1. Fejtámlák típusai: egybeépített/leszerelhető/különálló (1)

9.10.4.2. Ek-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

9.10.8 A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ...

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: igen/nem (1)

9.12.2. A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (meg kell jelölni): ...

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)
Teljes Ek-típus-jóváhagyási jelVáltozata, ha vanÖvet a magassághoz állító berendezés (meg kell jelölni: igen/nem/választható)
Első üléssorB
K
J
Második üléssor (1)B
K
J

9.17. Hatóságilag előírt táblák

9.17.1. A hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint a jármű azonosítási száma helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A hatóságilag előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.3. A jármű azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban szereplő jelek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket meg kell adni: ...

9.22. Mellső aláfutás elleni védelem

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1)

9.23. Gyalogosvédelem

9.23.1. A jármű elülső részének (külső és belső) fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása, annak szerkezete, méretei, referenciavonalai és a felhasznált anyagok, ideértve bármilyen beszerelt aktív védelmi rendszer részleteit.

9.24. Elülső védelmi rendszerek

9.24.1. Elülső védelmi rendszer: igen/nem/választható (1)

9.24.3. Típus-jóváhagyási jel, ha van: ...

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZTATÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: ...

11.3. Használati útmutató a csatlakozótípus járműhöz való csatlakoztatásához, és a járművön lévő rögzítési pontok fényképei vagy rajzai, ahogyan azt a gyártó megadja; kiegészítő információk, ha a csatlakozótípus csak meghatározott járműtípus-változatra vagy -kivitelezésre korlátozott: ...

11.4. Speciális vontatóbak vagy emelőlemezek beszerelésére vonatkozó információk: ...

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

12. VEGYES

12.7.1. 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű: Igen/Nem (1)

13. HELYI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

13.1. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (1)

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkező felépítmény felszerelhető (gyártó(k) és járműtípus(ok)): ...

13.3. Az (ülő és álló) utasok száma

13.3.1. Összesen (N): ...

13.3.2. Felső szint (Na) (1): ...

13.3.3. Alsó szint (Nb) (1): ...

13.4. Az (ülő) utasok száma

13.4.1. Összesen (A): ...

13.4.2. Felső szint (Aa) (1): ...

13.4.3. Alsó szint (Ab) (1): ...

13.4.4. Kerekes székeknek fenntartott helyek száma az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében: ...

16. JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

16.1. A járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító fő weboldal címe: ...

B. O kategória

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (b): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (c): ...

0.4.1. A jármű osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Egy reprezentatív járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1)

2.1.1. Két tengellyel rendelkező járművek

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkező járművek

2.1.2.1. A legelső és a leghátsó tengely közötti tengelytávolság: ...

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: ...

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (g4): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): ...

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál

2.4.1.1. Hossz (g5): ...

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: ...

2.4.1.1.3. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): ...

2.4.1.2. Szélesség (g7): ...

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ...

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: ...

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.1. Hossz (g5): ...

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: ...

2.4.2.1.2. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): ...

2.4.2.2. Szélesség (g7): ...

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott hőmérsékleti feltételek közötti szállítására tervezett járművek esetén): ...

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): ...

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetén - amennyiben azt a gyártó beszerelte - csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, és a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (h) (minden változatra legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

2.6.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (minden változatra a legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

2.7. Nem teljes jármű esetében a befejezett jármű gyártó által megadott legkisebb tömege: ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): ...

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (3): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.12. A jármű összekapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus, függőleges terhelés/tömeg

2.12.2. A félpótkocsin vagy középtengelyes pótkocsin: ...

2.16. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (választható: ahol ezeket az értékeket megadják, azokat a 97/27/EK irányelv IV. melléklete követelményeinek megfelelően ellenőrizni kell)

2.16.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg az egyes tengelyeken, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.3. A tengelycsoportokra eső, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.4. A gépjármű által vontatható, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

2.16.5. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett járműszerelvény-tömeg (az egyes műszaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): ...

4. ERŐÁTVITEL

4.7. A jármű legnagyobb sebessége (km/h) (q)

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány: ...

5.3. Típus: ...

5.4. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: ...

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (1)

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1)

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenértékű: igen/nem (1)

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombinációja (kombinációi)

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a legkisebb sebességkategória jelzését, a gördülő ellenállást az ISO 28580-nal összhangban (adott esetben) (r);

b) a kerekek esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a kiegyenlítés(eke)t

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): ...

6.6.2. A gördülési sugarak felső és alsó határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ...

6.6.2.2. 2. tengely: ...

stb.

7. KORMÁNYMŰ

7.2. Áttétel és vezérlés

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az első és hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.2. A kerekekkel való összeköttetés (beleértve a mechanikai módszerektől eltérő módszereket is; (adott esetben az első és a hátsó tengelyre meghatározva): ...

7.2.3. A kormányrásegítés módja, ha van ilyen: ...

8. FÉKBERENDEZÉS

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1)

8.9. Fékrendszerek rövid leírása a 71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.1. A felépítmény típusa a II. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: ...

9.17. Hatóságilag előírt táblák

9.17.1. A hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint a jármű azonosítási száma helyéről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

9.17.2. A hatóságilag előírt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt):

9.17.3. A jármű azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt): ...

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában előírt követelményeknek való megfelelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban szereplő jelek magyarázata: ...

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket fel kell tüntetni: ...

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI CSATLAKOZTATÁS

11.1. Felszerelt vagy felszerelendő csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: ...

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

II. RÉSZ

Az alábbi táblázat az I. részben felsorolt adatok kombinációit tartalmazza a járműtípus kivitelein és változatain belül

A jellemző számaÖsszes1. kivitel2. kivitel3. kiviteln. kivitel

Megjegyzések:

a) Egy típuson belül minden egyes változathoz külön táblázatot kell készíteni.

b) Azokat az adatokat, amelyek kombinációja egy változaton belül nincs korlátozva, az »összes« rovatban kell felsorolni.

c) Az adatokat a célnak megfelelő eltérő formátumban is meg lehet adni, illetve ezek az I. részben megadott adatokkal együtt is megadhatók.

d) Minden egyes változatot és minden egyes kivitelt egy betűkből és számokból álló alfanumerikus kóddal kell beazonosítani, amelyet az érintett jármű megfelelőségi nyilatkozatán (IX. melléklet) is fel kell tüntetni.

e) A XI. melléklet szerinti változato(ka)t egyedi alfanumerikus kóddal kell azonosítani.

III. RÉSZ

Típus-jóváhagyási számok

Az alábbi táblázatban a szükséges adatokat az erre a járműtípusra a IV. vagy a XI. melléklet szerint alkalmazandó tárgyak tekintetében kell megadni. (Az egyes tárgyak tekintetében valamennyi vonatkozó jóváhagyást közölni kell. Azonban az alkatrészekre vonatkozó információt ennél a pontnál olyan mértékig kell megadni, amennyire az ilyen információ a beszerelési előírással kapcsolatos jóváhagyási bizonyítványban szerepel.)

TárgyTípus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati jegyzőkönyv száma (4)A típusjóváhagyást (3) vagy vizsgálati jegyzőkönyvet (4) kibocsátó tagállam vagy szerződő fél (2)Kiterjesztés dátumaVáltozat(ok)/Kivitel(ek)

Aláírás: ...

Beosztás: ...

Dátum: ...

(1) A táblázat szükség szerint kiegészíthető azon járművek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, vagy több mint három ülés van elhelyezve a jármű teljes szélességében.

(2) A felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei.

(3) Akkor kell feltüntetni, ha a típus-jóváhagyási számból nem állapítható meg.

(4) Akkor kell feltüntetni, ha a gyártó a 9. cikk (6) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazza. Az alkalmazott jogszabályt ilyen esetben a második oszlopban kell feltüntetni.

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

I. RÉSZ

A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása

SZÖVEG HIÁNYZIK

Függelék

M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása a 22. cikk értelmében

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. RÉSZ

Az I. részben említett irányelvek vagy rendeletek alternatívájaként elismert ENSZ-EGB-előírások felsorolása

Amennyiben az I. részben szereplő táblázatban említett külön irányelvre vagy rendeletre hivatkoznak, a következő olyan ENSZ-EGB-előírások értelmében kiadott jóváhagyást, amelyekhez a Közösség az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának »felülvizsgált 1958. évi megállapodása« szerződő feleként a 97/836/EK tanácsi határozattal (17), illetve az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett ezt követő tanácsi határozatokkal csatlakozott, az adott külön irányelv vagy rendelet értelmében megadott EK-típusjóváhagyással egyenértékűnek tekintik.

Az alábbiakban felsorolt ENSZ-EGB-előírások (18) bármely további módosítása egyenértékűnek tekintendő, a 97/836/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésében említett közösségi határozatra is figyelemmel.

TárgyAz alapvető ENSZ-EGB-előírás számaMódosítássorozat
1. (19)Megengedhető zajszint5102
Csere hangtompító rendszerek5900
2.Kibocsátások8305
Cserekatalizátorok10300
3.Tüzelőanyag-tartályok3402
Cseppfolyóspropángáz-tartályok6701
Sűrítettföldgáz-tartályok11000
Hátsó biztonsági berendezés5801
5.Kormányzási erőkifejtés7901
6.Zárszerkezetek és csuklópántok1102
7.Hangjelző2800
8.Közvetett látást biztosító eszközök4602
9.Fékezés1310
Fékezés13H00
Fékbetétek9001
10.Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)1002
11.Dízelfüst2403
12Belső szerelvények2101
13.Lopásgátló berendezés1803
Lopásgátló berendezés és indításgátló11600
A jármű riasztórendszerei9701
11600
14.A kormánymű viselkedése ütközéskor1203
15.Az ülések szilárdsága1707
Az ülések szilárdsága (helyi és távolsági autóbuszok)8001
16.Kiálló részek2603
17.Sebességmérő3900
19.Biztonsági öv rögzítése1406
20.Világító- és fényjelző berendezések beszerelése4803
21.Hátsó fényszórók302
22.Méretjelzők, első (oldalsó) helyzetjelzők, hátsó (oldalsó) helyzetjelzők, féklámpák702
Várakozást jelző lámpa8700
Helyzetjelző (oldal) lámpák9100
23.Irányjelző lámpa601
24.Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák400
25.Fényszórók (R2 és HS1)102
25.Fényszórók (zárt betétes)502
Fényszórók (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, és/vagy H8, H9, HIR1, HIR2 és/vagy H11)805
Fényszórók (H4)2003
Fényszórók (halogén zárt betétes)3102
A jóváhagyott lámpaegységekben használatos izzólámpák3703
Fényszórók gázkisülésű fényforrással9800
A jóváhagyott gázkisülésű lámpaegységekben használatos gázkisülésű fényforrások9900
Fényszórók (aszimmetrikus tompított fénysugár)11200
Alkalmazkodó elülső világítási rendszerek12300
26.Első ködfényszóró1902
28.Hátsó ködlámpa3800
29.Tolatólámpák2300
30.Várakozást jelző lámpa7700
31.Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek1604
Gyermekülések4404
32.Elülső látómező12500
33.A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése12100
36.Fűtés12200
38.Fejtámlák (üléssel együtt)1707
Fejtámlák2504
39.CO2-kibocsátások – tüzelőanyag-fogyasztás10100
40.A motor teljesítménye8500
41.Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek4904
42.Oldalvédelem7300
45.Biztonsági üveg4300
46.Gumiabroncsok, gépjárművek és pótkocsijaik3002
Gumiabroncsok, haszongépjárművek és pótkocsijaik5400
Ideiglenes használatú pótkerekek/-abroncsok6401
Gördülési zaj11701
47.Sebességkorlátozó készülékek8900
50.Kapcsoló berendezések5501
Rövid vonószerkezet10200
51.Éghetőség11800
52.Helyi és távolsági autóbuszok10702
A felépítmény szilárdsága (helyi és távolsági autóbuszok)6600
53.Frontális ütközés9401
54.Oldalsó ütközés9502
56.Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló jármű10504
57.Mellső aláfutás elleni védelem9300
Amennyiben a külön irányelvek vagy rendeletek a beszerelésre vonatkozóan követelményeket írnak elő, azok az ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelően jóváhagyott alkatrészekre és önálló műszaki egységekre is vonatkoznak.

(1) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.

(2) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel.

(3) A 94/20/EK irányelv követelményei csak a csatlakozóberendezéssel ellátott járművek esetén alkalmazandók.

(4) A 98/91/EK irányelv követelményei csak akkor alkalmazandók, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására szánt jármű EK-típusjóváhagyását kérelmezi.

(5) Cseppfolyós propángázzal (LPG) vagy sűrített földgázzal (CNG) hajtott járműnek - a 70/221/EGK irányelv megfelelő, az LPG- és CNG-tartályok belefoglalása érdekében történő módosításainak elfogadásáig - a 01. módosítássorozattal módosított 67. számú vagy 110. számú ENSZ-EGB-előírásnak megfelelő járműjóváhagyással kell rendelkeznie.

(6) 2,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg.

(7) M1 kategóriába tartozó járművekből levezetve.

(8) Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járműveknél, a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában szereplő első táblázatban leírtak szerint.

(9) 2 610 kg referenciatömeget meg nem haladó járműveknél. A gyártó kérésére ez alkalmazható 2 840 kg referenciatömeget meg nem haladó járműveknél is.

(10) 2 610 kg referenciatömeget meghaladó és a (9) lábjegyzetben leírt lehetőségben nem részesülő járműveknél.

(11) Csak olyan járműveknél alkalmazandó, ahol a legalacsonyabb ülés ülésvonatkozási pontja (»R« pont) legfeljebb 700 mm-rel haladja meg a talajszintet. Az »R« pontot a 77/649/EGK irányelvben határozzák meg.

(12) Elektronikus szerelési egységek.

(13) Alkatrész.

(14) Jármű.

(15) Beépítési előírások.

(16) Mindenesetre a 2005/64/EK irányelv 7. cikke alkalmazandó.

Jelmagyarázat:

X : EK-típusbizonyítványt kell kiadni; a gyártásmegfelelőséget biztosítani kell.

A : Mentességek nem megengedettek, kivéve a jogszabályban meghatározottakat. Nincs szükség típusbizonyítványra és típus-jóváhagyási jelre. A vizsgálati jegyzőkönyveket kijelölt műszaki szolgálatnak kell elkészítenie.

B : A jogszabály műszaki előírásait kell teljesíteni. A jogszabályban előírt vizsgálatokat teljességükben el kell végezni; a jóváhagyó hatóság egyetértése esetén ezeket a gyártó saját maga is elvégezheti; a műszaki jelentést a gyártó kiállíthatja; típusbizonyítványt nem kell kibocsátani, és típusjóváhagyás nem kötelező.

C : A gyártónak a jóváhagyó hatóság számára meggyőző módon igazolnia kell, hogy a jogszabály alapvető fontosságú követelményei teljesülnek.

N/A Ez a jogszabály nem alkalmazható (nincsenek követelmények).

(17) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.)

(18) A későbbi módosításokat lásd a legutóbb felülvizsgált ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343 dokumentumban.

(19) Az e táblázatban szereplő adatok számozása megfelel az I. részben szereplő táblázatban alkalmazott számozásnak.

IV. MELLÉKLET

VI. MELLÉKLET

A TÍPUSBIZONYÍTVÁNY MINTÁJA

A. MINTA

(járművek típusjóváhagyása esetén alkalmazandó)

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-JÁRMŰ-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

SZÖVEG HIÁNYZIK

tekintettel a legutóbb a ..../.../EK irányelvvel / .../.../EK rendelettel (1) módosított 2007/46/EK irányelvre

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név(nevek) (2):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön:

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. Járműkategória (3):

0.5. A teljes jármű gyártójának neve és címe (1):

Az alapjármű gyártójának neve és címe (1) (4):

A nem teljes járművet az utolsó gyártási lépcsőben elkészítő gyártó neve és címe (1) (4):

A befejezett jármű gyártójának neve és címe (1) (4):

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe:

II. SZAKASZ

Alulírott megerősíti a fent leírt jármű(vek) mellékelt adatközlő lapjában (amelynek egy [több] példányát az EK típusjóváhagyó hatóság kiválasztotta, majd a gyártó mint a járműtípus mintadarabját [mintadarabjait] benyújtotta) a gyártó által közölt adatok helyességét, valamint a mellékelt vizsgálati eredmények érvényességét a járműtípusra vonatkozóan.

1. Teljes és befejezett járművek/változatok esetén (1):

A járműtípus a 2007/46/EK irányelv IV. és XI. (1) (4) mellékletében előírt, a vonatkozó jogszabályokban foglalt valamennyi műszaki követelményt teljesíti/nem teljesíti (1).

2. Nem teljes járművek/változatok esetén (1):

A járműtípus a 2. oldalon található táblázatban felsorolt jogszabályokban foglalt műszaki követelményeket teljesíti/nem teljesíti (1).

3. A jóváhagyás megadva/elutasítva/visszavonva (1).

4. A jóváhagyás a 20. cikkel összhangban megadva, érvényessége ennek megfelelően [év/hó/nap]-ig szól.

(Hely)(Aláírás)(Dátum)

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati eredmények (lásd a VIII. melléklet).

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és beosztása.

Megjegyzés: Amennyiben a 20., 22. vagy 23. cikk szerinti típusjóváhagyás céljára ezt a mintát használják fel, azon nem feltétlenül szerepel az »EK-jármű-típusbizonyítvány« fejléc, kivéve:

- a 20. cikkben említett esetben, amikor a Bizottság úgy dönt, hogy engedélyezi a tagállam számára az ezen irányelvnek megfelelő típusjóváhagyás megadását,

- a 22. cikkben előírt eljárás során típusjóváhagyásban részesült, az M1 kategóriába tartozó járművek esetében.

EK-JÁRMŰ-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

2. oldal

Ezen EK-típusjóváhagyás alapja - a nem teljes és a befejezett járművek, változatok és verziók esetén - az alábbiakban felsorolt nem teljes járművek jóváhagyása:

1. lépcső: Az alapjármű gyártója:

Az EK-típusjóváhagyás száma:

Dátum:

A következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik:

2. lépcső: Gyártó:

Az EK-típusjóváhagyás száma:

Dátum:

A következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik:

3. lépcső: Gyártó:

Az EK-típusjóváhagyás száma:

Dátum:

A következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik:

Amennyiben a jóváhagyás egy vagy több nem teljes változatra vagy (adott esetben) verziókra is kiterjed, a teljes vagy befejezett változatok vagy (adott esetben) verziók jegyzéke.

Teljes/befejezett változat(ok):

A jóváhagyott nem teljes járműre, változatra vagy verziókra vonatkozó követelmények jegyzéke (szükség szerint az alábbiakban felsorolt egyes jogszabályok hatályának és legutóbbi módosításának figyelembevételével).

SorszámTárgyJogszabályUtolsó módosításA következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik
(Kizárólag azon tárgyak jegyzéke, amelyekre EK-típusjóváhagyás vonatkozik.)

A különleges rendeltetésű járművek esetén a XI. melléklet szerint megadott mentességek vagy alkalmazott külön rendelkezések, valamint a 20. cikk szerint megadott mentességek.

JogszabályJegyzékszámA jóváhagyás fajtája és a mentesség jellegeA következő változatokra vagy (adott esetben) verziókra vonatkozik

Függelék

Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel

(Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.)

TárgyJogszabály (5)MódosítottaA következő változatokra vonatkozik
1.Megengedhető zajszint70/157/EGK
irányelv
2.Kibocsátások70/220/EGK
irányelv
2a.Kibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű haszongépjárművek/információhoz való hozzáférés715/2007/EK
rendelet
3.Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK
irányelv
4.Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
irányelv
5.Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK
irányelv
6.Zárszerkezetek és csuklópántok70/387/EGK
irányelv
7.Hangjelző70/388/EGK
irányelv
8.Hátsó kilátás71/127/EGK
irányelv
8a.Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK
irányelv
9.Fékezés71/320/EGK
irányelv
10.Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)72/245/EGK
irányelv
11.Dízelfüst72/306/EGK
irányelv
12.Belső szerelvények74/60/EGK
irányelv
13.Lopásgátló berendezés és indításgátló74/61/EGK
irányelv
14.Kormány viselkedése ütközésnél74/297/EGK
irányelv
15.Az ülések szilárdsága74/408/EGK
irányelv
16.Kiálló részek74/483/EGK
irányelv
17.Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK
irányelv
18.Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK
irányelv
19.Biztonsági öv rögzítése76/115/EGK
irányelv
20.Világító- és fényjelző berendezések beszerelése76/756/EGK
irányelv
21.Hátsó fényszórók76/757/EGK
irányelv
22.Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpák76/758/EGK
irányelv
23.Irányjelző lámpa76/759/EGK
irányelv
24.Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák76/760/EGK
irányelv
25.Fényszóró (izzóval)76/761/EGK
irányelv
26.Első ködfényszóró76/762/EGK
irányelv
27.Vonóhorog77/389/EGK
irányelv
28.Hátsó ködlámpa77/538/EGK
irányelv
29.Tolatólámpák77/539/EGK
irányelv
30.Várakozást jelző lámpa77/540/EGK
irányelv
31.Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek77/541/EGK
irányelv
32.Látótér előre77/649/EGK
irányelv
33.A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése78/316/EGK
irányelv
34.Jég- és páramentesítő78/317/EGK
irányelv
35.Szélvédőmosó/-törlő berendezés78/318/EGK
irányelv
36.Fűtés2001/56/EK
irányelv
37.Kerékdobok78/549/EGK
irányelv
38.Fejtámlák78/932/EGK
irányelv
39.CO2-kibocsátások/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGK
irányelv
40.A motor teljesítménye80/1269/EGK
irányelv
41.Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek2005/55/EK
irányelv
42.Oldalvédelem89/297/EGK
irányelv
43.A felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK
irányelv
44.Tömegek és méretek (személygépkocsi)92/21/EGK
irányelv
45.Biztonsági üveg92/22/EGK
irányelv
46.Gumiabroncsok92/23/EGK
irányelv
47.Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK
irányelv
48.Tömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó járművek)97/27/EK
irányelv
49.Vezetőfülke kiálló részei92/114/EGK
irányelv
50.Kapcsoló berendezések94/20/EK
irányelv
51.Éghetőség95/28/EK
irányelv
52.Helyi és távolsági autóbuszok2001/85/EK
irányelv
53.Frontális ütközés96/79/EK
irányelv
54.Oldalsó ütközés96/27/EK
irányelv
56.Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló jármű98/91/EK
irányelv
57.Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EK
irányelv
58.Gyalogosvédelem2003/102/EK
irányelv
59.Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK
irányelv
60.Elülső védelmi rendszerek2005/66/EK
irányelv
61.Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK
irányelv

B. MINTA

(rendszer-típusjóváhagyáshoz vagy rendszer vonatkozásában végzett jármű-típusjóváhagyáshoz használandó)

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Tájékoztató a következőkről:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a .../.../EK irányelvvel / .../.../EK rendelettel (6) módosított .../.../EK irányelv / .../.../EK rendelet (6) tekintetében

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van):

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (7):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.4. Járműkategória (8):

0.5. Gyártó neve és címe:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe:

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a Kiegészítést

2. A vizsgálatok elvégzésére illetékes műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

(...)

2. Az ezen irányelvnek vagy rendeletnek való megfelelés kötelezettsége alá eső járműtípusba szerelt minden egyes alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási száma.

2.1. [...]:

3. Megjegyzések

3.1. [...]:

C. MINTA

(alkatrész/önálló műszaki egység típusjóváhagyásához használandó)

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Tájékoztató a következőkről:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a .../.../EK irányelvvel / .../.../EK rendelettel módosított .../.../EK irányelv / .../.../EK rendelet (9) tekintetében

Az EK-típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus:

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az alkatrészen/önálló műszaki egységen (9) (10):

0.3.1. A jelölés elhelyezése:

0.5. Gyártó neve és címe:

0.7. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel helye és rögzítésének módja:

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i):

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen):

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok (szükség esetén): lásd a Kiegészítést

2. A vizsgálatok elvégzésére illetékes műszaki szolgálat:

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést

6. Hely:

7. Dátum:

8. Aláírás:

Mellékletek: Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk

1.1. [...]:

1.1.1. [...]:

(...)

2. Az eszköz (esetleges) használati korlátozásai

2.1. [...]:

3. Megjegyzések

3.1. [...]:

(1) A nem kívánt törlendő.

(2) Ha a típusjóváhagyás idején nem áll rendelkezésre, ezt az adatot legkésőbb a jármű forgalomba hozatalakor kell kitölteni.

(3) A II. melléklet A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

(4) Lásd a 2. oldalt.

(5) Vagy egyenértékűnek tekintett ENSZ-EGB-előírás.

(6) A nem kívánt törlendő.

(7) Amennyiben a típusazonosítási módszer az ezen információs dokumentum hatálya alá tartozó jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusának leírását illetően nem releváns karaktereket tartalmaz, az ilyen karaktereket a dokumentációban a »?« szimbólummal kell jelölni (pl. ABC??123??).

(8) A II. melléklet A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

(9) A nem kívánt törlendő.

(10) Amennyiben a típusazonosítási módszer az ezen információs dokumentum hatálya alá tartozó jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusának leírását illetően nem releváns karaktereket tartalmaz, az ilyen karaktereket a dokumentációban a »?« szimbólummal kell jelölni (e.g.. ABC??123??).

V. MELLÉKLET

VII. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE (1)

1. Az EK-típus-jóváhagyási szám négy szakaszból áll a teljes járművek típusjóváhagyása, és öt szakaszból a rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében, az alábbi részletezés szerint. A szakaszokat valamennyi esetben »*« jel választja el.

1. szakasz : Nyomtatott kis »e«, amelyet az EK-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam alábbi megkülönböztető száma követ:

1 Németország esetében;

2 Franciaország esetében;

3 Olaszország esetében;

4 Hollandia esetében;

5 Svédország esetében;

6 Belgium esetében;

7 Magyarország esetében;

8 a Cseh Köztársaság esetében;

9 Spanyolország esetében;

11 az Egyesült Királyság esetében;

12 Ausztria esetében;

13 Luxemburg esetében;

17 Finnország esetében;

18 Dánia esetében;

19 Románia esetében;

20 Lengyelország esetében;

21 Portugália esetében;

23 Görögország esetében;

24 Írország esetében;

26 Szlovénia esetében;

27 Szlovákia esetében;

29 Észtország esetében;

32 Lettország esetében;

34 Bulgária esetében;

36 Litvánia esetében;

49 Ciprus esetében;

50 Málta esetében.

2. szakasz : Az alapirányelv vagy -rendelet száma.

3. szakasz : A legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet száma, ideértve a típusjóváhagyásra alkalmazandó végrehajtó jogszabályokat is.

- A teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a 2007/46/EK irányelv cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet.

- A 22. cikkben leírt eljárásnak megfelelően kiadott, teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a 2007/46/EK irányelv cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet, azzal a kivétellel, hogy az első két szám helyébe (pl. 20) nyomtatott »KS« lép.

- Ez az azokat a hatályos rendelkezéseket tartalmazó legutóbbi irányelvet vagy rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy a műszaki egység megfelel.

- Amennyiben az irányelv vagy rendelet különböző végrehajtási időpontokat tartalmaz a különböző műszaki előírásokra vonatkozóan, a 3. szakasz követendő, melyet betűrendes karakterrel kell kiegészíteni annak meghatározására, hogy a jóváhagyás mely műszaki előírásnak megfelelően került kiadásra.

4. szakasz : Négyjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a teljes jármű EK-típusjóváhagyások esetében, illetve négy- vagy ötjegyű szám a külön irányelv vagy rendelet szerinti EK-típusjóváhagyások esetében az alap típus-jóváhagyási szám jelölésére. A számsor minden alapirányelv vagy -rendelet esetében 0001-gyel kezdődik.

5. szakasz : Kétjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a kiterjesztés jelölésére. A számsor minden alap jóváhagyási szám esetében 00-val kezdődik.

2. Teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a 2. szakaszt ki kell hagyni.

Azonban a kis sorozatban gyártott járművek számára a 23. cikk szerint kiadott nemzeti típusjóváhagyás esetében a 3. szakasz helyébe a nyomtatott nagy »NKS« betűk lépnek.

3. Kizárólag a jármű hatóságilag előírt táblája (táblái) vonatkozásában, az 5. szakaszt ki kell hagyni.

4. A típusjóváhagyás számának formátuma

4.1. Példa a Franciaország által hármas sorszámmal kiadott rendszer-típusjóváhagyásra (eddig kiterjesztés nélkül):

a) a 71/320/EGK irányelv vonatkozásában:

e2*71/320*2002/78*00003*00

b) a 2005/55/EGK irányelv vonatkozásában:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 különféle műszaki előírásokat tartalmazó irányelv vagy rendelet esetében (lásd a 3. szakaszt).

4.2. Példa az Egyesült Királyság által négyes sorszámmal kiadott jármű típusjóváhagyásának kettes sorszámú kiterjesztésére:

e11*2007/46*0004*02

4.3. Példa a Luxemburg által kis sorozatban gyártott járműre a 22. cikk szerint kiadott, teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyásra:

e13*KS07/46*0001*00.

4.4. Példa a Hollandia által kis sorozatban gyártott járműre a 23. cikk szerint kiadott nemzeti típusjóváhagyásra:

e4*NKS*0001*00.

4.5. Példa a jármű hatóságilag előírt tábláján (tábláin) elhelyezett típus-jóváhagyási számra:

e11*2007/46*0004.

5. A VII. mellékletet nem kell alkalmazni a IV. mellékletben felsorolt ENSZ-EGB-előírások vonatkozásában. Az ENSZ-EGB-előírás megfelelően kiadott típusjóváhagyások esetében továbbra is a vonatkozó előírásokban meghatározott megfelelő számozást kell használni.

Függelék

Alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele

1. Az alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele az alábbiakból áll:

1.1. egy téglalap, benne a nyomtatott kis »e« betű, amelyet azon tagállam megkülönböztető betűjele(i) vagy száma követ, amely az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyását kiadta:

1 Németország esetében

2 Franciaország esetében

3 Olaszország esetében

4 Hollandia esetében

5 Svédország esetében

6 Belgium esetében

7 Magyarország esetében

8 a Cseh Köztársaság esetében

9 Spanyolország esetében

11 az Egyesült Királyság esetében

12 Ausztria esetében

13 Luxemburg esetében

17 Finnország esetében

18 Dánia esetében

19 Románia esetében

20 Lengyelország esetében

21 Portugália esetében

23 Görögország esetében

24 Írország esetében

26 Szlovénia esetében

27 Szlovákia esetében

29 Észtország esetében

32 Lettország esetében

34 Bulgária esetében

36 Litvánia esetében

49 Ciprus esetében

50 Málta esetében

1.2. A téglalap közelében a típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt »alap jóváhagyási szám«, amelyet a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet legutóbbi fő technikai módosításához rendelt sorszámot jelölő két számjegy előz meg.

1.3. A téglalap fölött elhelyezkedő járulékos szimbólum vagy szimbólumok, amelyek bizonyos jellemzők azonosítását teszik lehetővé. Ezt a további információt a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet határozza meg.

2. Az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási jelét eltávolíthatatlanul és jól olvashatóan kell elhelyezni az önálló műszaki egységen vagy alkatrészen.

3. A példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási jelére a kiegészítésben található.

Kiegészítés az 1. függelékhez

Példa az alkatrész vagy önálló műszaki egység típus-jóváhagyási jelére

KÉP HIÁNYZIK

Jelmagyarázat: a fenti alkatrész-típusjóváhagyást 0004 sorszámmal Belgium adta ki. A 01 sorszám a műszaki követelmények azon szintjét jelöli, amelynek ez az alkatrész megfelel. A sorszám meghatározása a vonatkozó külön irányelveknek vagy rendeleteknek megfelelően történik.

Megjegyzés: A járulékos szimbólumokat ez a példa nem mutatja.

(1) Az alkatrészeket és az önálló műszaki egységeket az alkalmazandó szabályozási aktus rendelkezéseivel összhangban kell jelölni.

VI. MELLÉKLET

XI. MELLÉKLET

A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. függelék

Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik

SorszámTárgyJogszabályM1 ≤ 2 500 (1 3) kgM1 > 2 500 (1 3) kgM2M3
1Megengedhető zajszint70/157/EGK
irányelv
HG + HG + HG + H
2Kibocsátások70/220/EGK
irányelv
QG + QG + QG + Q
2aKibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű haszongépjárművek/információhoz való hozzáférés715/2007/EK
rendelet
QG + QG + Q
3Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK
irányelv
FFFF
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
irányelv
XXXX
5Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK
irányelv
XGGG
6Zárszerkezetek és csuklópántok70/387/EGK
irányelv
BG + B
7Hangjelző70/388/EGK
irányelv
XXXX
8Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK irányelvXGGG
9Fékezés71/320/EGK
irányelv
XGGG
10Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)72/245/EGK
irányelv
XXXX
11Dízelfüst72/306/EGK
irányelv
HHHH
12Belső szerelvények74/60/EGK
irányelv
CG + C
13Lopásgátló berendezés és indításgátló74/61/EGK
irányelv
XGGG
14Kormány viselkedése ütközésnél74/297/EGK
irányelv
XG
15Az ülések szilárdsága74/408/EGK
irányelv
DG + DG + DG + D
16Kiálló részek74/483/EGK
irányelv
X a vezetőfülke; A a fennmaradó rész tekintetébenG a vezetőfülke; A a fennmaradó rész tekintetében
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK
irányelv
XXXX
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK
irányelv
XXXX
19Biztonsági öv rögzítése76/115/EGK
irányelv
DG + LG + LG + L
20Világító- és fényjelző berendezések beszerelése76/756/EGK
irányelv
A + NA + G+N a vezetőfülke; A + N a fennmaradó rész tekintetébenA + G+N a vezetőfülke; A + N a fennmaradó rész tekintetébenA + G+N a vezetőfülke; A + N a fennmaradó rész tekintetében
21Hátsó fényszórók76/757/EGK
irányelv
XXXX
22Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpák76/758/EGK
irányelv
XXXX
23Irányjelző lámpa76/759/EGK
irányelv
XXXX
24Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák76/760/EGK
irányelv
XXXX
25Fényszóró (izzóval)76/761/EGK
irányelv
XXXX
26Első ködfényszóró76/762/EGK
irányelv
XXXX
27Vonóhorog77/389/EGK
irányelv
EEEE
28Hátsó ködlámpa77/538/EGK
irányelv
XXXX
29Tolatólámpák77/539/EGK
irányelv
XXXX
30Várakozást jelző lámpa77/540/EGK
irányelv
XXXX
31Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek77/541/EGK
irányelv
DG + MG + MG + M
32Látótér előre77/649/EGK
irányelv
XG
33A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése78/316/EGK
irányelv
XXXX
34Jég- és páramentesítő78/317/EGK
irányelv
XG + OOO
35Szélvédőmosó/-törlő berendezés78/318/EGK
irányelv
XG + OOO
36Fűtés2001/56/EK
irányelv
XXXX
37Kerékdobok78/549/EGK
irányelv
XG
38Fejtámlák78/932/EGK
irányelv
DG + D
39CO2-kibocsátások/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGK
irányelv
N/AN/A
40A motor teljesítménye80/1269/EGK
irányelv
XXXX
41Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek2005/55/EK
irányelv
HG + HG + HG + H
44Tömegek és méretek (személygépkocsi)92/21/EGK
irányelv
XX
45Biztonsági üveg92/22/EGK
irányelv
JG + JG + JG + J
46Gumiabroncsok92/23/EGK
irányelv
XGGG
47Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK
irányelv
X
48Tömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó járművek)97/27/EK
irányelv
XX
50Kapcsoló berendezések94/20/EK
irányelv
XGGG
51Éghetőség95/28/EK
irányelv
G a vezetőfülke; X a fennmaradó rész tekintetében
52Helyi és távolsági autóbuszok2001/85/EK
irányelv
AA
53Frontális ütközés96/79/EK
irányelv
N/AN/A
54Oldalsó ütközés96/27/EK
irányelv
N/AN/A
58Gyalogosvédelem2003/102/EK
irányelv
X
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK
irányelv
N/AN/A
60Elülső védelmi rendszer2005/66/EK
irányelv
XX (2)
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK
irányelv
XX

2. függelék

Páncélozott járművek

SorszámTárgyJogszabályM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Megengedhető zajszint70/157/EGK irányelvXXXXXX
2Kibocsátások70/220/EGK irányelvAAAAAA
2aKibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű haszongépjárművek/információhoz való hozzáférés715/2007/EK rendeletAAAA
3Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK irányelvXXXXXXXXXX
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK irányelvXXXXXXXXXX
5Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK irányelvXXXXXXXXXX
6Zárszerkezetek és csuklópántok70/387/EGK irányelvXXXX
7Hangjelző70/388/EGK irányelvA + KA + KA + KA + KA + KA + K
8Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK irányelvAAAAAA
9Fékezés71/320/EGK irányelvXXXXXXXXXX
10Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)72/245/EGK irányelvXXXXXXXXXX
11Dízelfüst72/306/EGK irányelvXXXXXX
12Belső szerelvények74/60/EGK irányelvA
13Lopásgátló berendezés és indításgátló74/61/EGK irányelvXXXXXX
14Kormány viselkedése ütközésnél74/297/EGK irányelvN/AN/A
15Az ülések szilárdsága74/408/EGK irányelvXDDDDD
16Kiálló részek74/483/EGK irányelvA
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK irányelvXXXXXX
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK irányelvXXXXXXXXXX
19Biztonsági öv rögzítése76/115/EGK irányelvAAAAAA
20Világító- és fényjelző berendezések beszerelése76/756/EGK irányelvA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + N
21Hátsó fényszórók76/757/EGK irányelvXXXXXXXXXX
22Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpák76/758/EGK irányelvXXXXXXXXXX
23Irányjelző lámpa76/759/EGK irányelvXXXXXXXXXX
24Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák76/760/EGK irányelvXXXXXXXXXX
25Fényszóró (izzóval)76/761/EGK irányelvXXXXXX
26Első ködfényszóró76/762/EGK irányelvXXXXXX
27Vonóhorog77/389/EGK irányelvAAAAAA
28Hátsó ködlámpa77/538/EGK irányelvXXXXXXXXXX
29Tolatólámpák77/539/EGK irányelvXXXXXXXXXX
30Várakozást jelző lámpa77/540/EGK irányelvXXXXXX
31Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek77/541/EGK irányelvAAAAAA
32Látótér előre77/649/EGK irányelvS
33A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése78/316/EGK irányelvXXXXXX
34Jég- és páramentesítő78/317/EGK irányelvAOOOOO
35Szélvédőmosó/-törlő berendezés78/318/EGK irányelvAOOOOO
36Fűtés2001/56/EK irányelvXXXXXXXXXX
37Kerékdobok78/549/EGK irányelvX
38Fejtámlák78/932/EGK irányelvX
39CO2-kibocsátások/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGK irányelvN/A
40A motor teljesítménye80/1269/EGK irányelvXXXXXX
41Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek2005/55/EK irányelvAXXXXX
42Oldalvédelem89/297/EGK irányelvXXXX
43A felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK irányelvXXXX
44Tömegek és méretek (személygépkocsi)92/21/EGK irányelvX
45Biztonsági üveg92/22/EGK irányelvN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
46Gumiabroncsok92/23/EGK irányelvAAAAAAAAAA
47Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK irányelvXXXX
48Tömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó járművek)97/27/EK irányelvXXXXXXXXX
49Vezetőfülke kiálló részei92/114/EGK irányelvAAA
50Kapcsoló berendezések94/20/EK irányelvXXXXXXXXXX
51Éghetőség95/28/EK irányelvX
52Helyi és távolsági autóbuszok2001/85/EK irányelvAA
53Frontális ütközés96/79/EK irányelvN/A
54Oldalsó ütközés96/27/EK irányelvN/AN/A
56Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló jármű98/91/EK irányelvX (1 3)X (1 3)X (1 3)X (1 3)X (1 3)X (1 3)X (1 3)
57Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EK irányelvXX
58Gyalogosvédelem2003/102/EK irányelvN/AN/A
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvN/AN/A
60Elülső védelmi rendszer2005/66/EK irányelvN/AN/A
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvXZ

3. függelék

Kerekes székkel használható járművek

SorszámTárgyJogszabályM1
1Megengedhető zajszint70/157/EGK
irányelv
X
2Kibocsátások70/220/EGK
irányelv
G + W1
2aKibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű haszongépjárművek/információhoz való hozzáférés715/2007/EK
rendelet
G + W1
3Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK
irányelv
X + W2
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
irányelv
X
5Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK
irányelv
X
6Zárszerkezetek és csuklópántok70/387/EGK
irányelv
X
7Hangjelző70/388/EGK
irányelv
X
8Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK
irányelv
X
9Fékezés71/320/EGK
irányelv
X
10Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)72/245/EGK
irányelv
X
11Dízelfüst72/306/EGK
irányelv
X
12Belső szerelvények74/60/EGK
irányelv
X
13Lopásgátló berendezés és indításgátló74/61/EGK
irányelv
X
14Kormány viselkedése ütközésnél74/297/EGK
irányelv
X
15Az ülések szilárdsága74/408/EGK
irányelv
X + W3
16Kiálló részek74/483/EGK
irányelv
X + W4
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK
irányelv
X
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK
irányelv
X
19Biztonsági öv rögzítése76/115/EGK
irányelv
X + W5
20Világító- és fényjelző berendezések beszerelése76/756/EGK
irányelv
X
21Hátsó fényszórók76/757/EGK
irányelv
X
22Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpák76/758/EGK
irányelv
X
23Irányjelző lámpa76/759/EGK
irányelv
X
24Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák76/760/EGK
irányelv
X
25Fényszóró (izzóval)76/761/EGK
irányelv
X
26Első ködfényszóró76/762/EGK
irányelv
X
27Vonóhorog77/389/EGK
irányelv
X
28Hátsó ködlámpa77/538/EGK
irányelv
X
29Tolatólámpák77/539/EGK
irányelv
X
30Várakozást jelző lámpa77/540/EGK
irányelv
X
31Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek77/541/EGK
irányelv
X + W6
32Látótér előre77/649/EGK
irányelv
X
33A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése78/316/EGK
irányelv
X
34Jég- és páramentesítő78/317/EGK
irányelv
X
35Szélvédőmosó/-törlő berendezés78/318/EGK
irányelv
X
36Fűtés2001/56/EK
irányelv
X
37Kerékdobok78/549/EGK
irányelv
X
39CO2-kibocsátások/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGK
irányelv
X + W7
40A motor teljesítménye80/1269/EGK
irányelv
X
41Dízelkibocsátások2005/55/EK
irányelv
X
44Tömegek és méretek (személygépkocsi)92/21/EGK
irányelv
X + W8
45Biztonsági üveg92/22/EGK
irányelv
X
46Gumiabroncsok92/23/EGK
irányelv
X
50Kapcsolószerkezetek94/20/EK
irányelv
X
53Frontális ütközés96/79/EK
irányelv
X + W9
54Oldalsó ütközés96/27/EK
irányelv
X + W10
58Gyalogosvédelem2003/102/EK
irányelv
X
59Újrafelhasználhatóság2005/64/EK
irányelv
N/A
60Frontális védelmi rendszerek2005/66/EK
irányelv
X
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK
irányelv
X

4. függelék

Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat)

A mentességek alkalmazása csak akkor engedélyezett, ha a gyártó megfelelően igazolja a jóváhagyó hatóság előtt, hogy a jármű különleges rendeltetése okán nem képes valamennyi előírás teljesítésére.

SorszámTárgyJogszabályM2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Megengedhető zajszint70/157/EGK
irányelv
HHHHH
2Kibocsátások70/220/EGK
irányelv
QQQQQ
2aKibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű haszongépjárművek/információhoz való hozzáférés715/2007/EK
rendelet
QQQ
3Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK
irányelv
FFFFFXXXX
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
irányelv
A + RA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + RA + R
5Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
6Ajtózár és csuklópánt70/387/EK
rendelet
BBB
7Hangjelző készülék70/388/EGK
irányelv
XXXXX
8Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK
irányelv
XXXXX
9Fékezés71/320/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
10Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)72/245/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
11Dízelfüst72/306/EGK
irányelv
HHHHH
13Lopásgátló berendezés és indításgátló74/61/EGK
irányelv
XXXXX
14Kormány viselkedése ütközésnél74/297/EGK
irányelv
X
15Ülésszilárdság74/408/EGK
irányelv
DDDDD
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK
irányelv
XXXXX
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
19Biztonsági öv rögzítése76/115/EGK
irányelv
DDDDD
20Világító- és fényjelző berendezések beszerelése76/756/EGK
irányelv
A + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + NA + N
21Hátsó fényszórók76/757/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
22Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpák76/758/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
23Irányjelző lámpa76/759/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
24Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák76/760/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
25Fényszóró (izzóval)76/761/EGK
irányelv
XXXXX
26Első ködfényszóró76/762/EGK
irányelv
XXXXX
27Vonóhorog77/389/EGK
irányelv
AAAAA
28Hátsó ködlámpa77/538/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
29Tolatólámpák77/539/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
30Várakozást jelző lámpa77/540/EGK
irányelv
XXXXX
31Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek77/541/EGK
irányelv
DDDDD
33A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése78/316/EGK
irányelv
XXXXX
34Jég- és páramentesítő78/317/EGK
irányelv
OOOOO
35Szélvédőmosó/-törlő berendezés78/318/EGK
irányelv
OOOOO
36Fűtés2001/56/EK
irányelv
XXXXXXXXX
40A motor teljesítménye80/1269/EGK
irányelv
XXXXX
41Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek2005/55/EK
irányelv
HHHHH
42Oldalvédelem89/297/EGK
irányelv
XXXX
43A felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK
irányelv
XXXX
45Biztonsági üveg92/22/EGK
irányelv
JJJJJJJJJ
46Gumiabroncsok92/23/EGK
irányelv
XXXXXXXXX
47Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK
irányelv
XXXX
48Tömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó járművek)97/27/EK
irányelv
XXXXXXXXX
49Vezetőfülke kiálló részei92/114/EGK
irányelv
XXX
50Kapcsoló berendezések94/20/EK
irányelv
XXXXXXXXX
51Éghetőség95/28/EK
irányelv
X
52Helyi és távolsági autóbuszok2001/85/EK
irányelv
XX
54Oldalsó ütközés96/27/EK
irányelv
A
56Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló jármű98/91/EK
irányelv
XXXXXX
57Elülső aláfutásgátlás2000/40/EK
irányelv
XX
58Gyalogosvédelem2003/102/EK
irányelv
N/A
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK
irányelv
N/A
60Elülső védelmi rendszer2005/66/EK
irányelv
A
61Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK
irányelv
Z

5. függelék

Önjáró daruk

SorszámTárgyJogszabályN3 kategóriájú önjáró daru
1Megengedhető zajszint70/157/EGK
irányelv
T
2Kibocsátások70/220/EGK
irányelv
X
2aKibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű haszongépjárművek/információhoz való hozzáférés715/2007/EK
rendelet
N/A
3Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók70/221/EGK
irányelv
X
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
irányelv
X
5Kormányzási erőkifejtés70/311/EGK
irányelv
X az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett
6Zárszerkezetek és csuklópántok70/387/EGK
irányelv
A
7Hangjelző70/388/EGK
irányelv
X
8Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EK
irányelv
X
9Fékezés71/320/EGK
irányelv
U
10Rádiózavar (elektromágneses kompatibilitás)72/245/EGK
irányelv
X
11Dízelfüst72/306/EGK
irányelv
X
12Belső szerelvények74/60/EGK
irányelv
X
13Lopásgátló berendezés és indításgátló74/61/EGK
irányelv
X
15Az ülések szilárdsága74/408/EGK
irányelv
D
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGK
irányelv
X
18Hatóságilag előírt táblák76/114/EGK
irányelv
X
19Biztonsági öv rögzítése76/115/EGK
irányelv
D
20Világító- és fényjelző berendezések beszerelése76/756/EGK
irányelv
A + Y
21Hátsó fényszórók76/757/EGK
irányelv
X
22Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpák76/758/EGK
irányelv
X
23Irányjelző lámpa76/759/EGK
irányelv
X
24Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák76/760/EGK
irányelv
X
25Fényszóró (izzóval)76/761/EGK
irányelv
X
26Első ködfényszóró76/762/EGK
irányelv
X
27Vonóhorog77/389/EGK
irányelv
A
28Hátsó ködlámpa77/538/EGK
irányelv
X
29Tolatólámpák77/539/EGK
irányelv
X
30Várakozást jelző lámpa77/540/EGK
irányelv
X
31Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek77/541/EGK
irányelv
D
33A kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése78/316/EGK
irányelv
X
34Jég- és páramentesítő78/317/EGK
irányelv
O
35Szélvédőmosó/-törlő berendezés78/318/EGK
irányelv
O
36Fűtés2001/56/EK
irányelv
X
40A motor teljesítménye80/1269/EGK
irányelv
X
41Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek2005/55/EK
irányelv
V
42Oldalvédelem89/297/EGK
irányelv
X
43A felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK
irányelv
X
45Biztonsági üveg92/22/EGK
irányelv
J
46Gumiabroncsok92/23/EGK
irányelv
A
(amennyiben teljesülnek az ISO 10571:1995 (Önjáró daruk és hasonló specializált gépek gumiabroncsai) vagy az ETRTO-szabványok kézikönyvének előírásai)
47Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK
irányelv
X
48Tömegek és méretek97/27/EK
irányelv
X
49Vezetőfülke kiálló részei92/114/EGK
irányelv
X
50Kapcsoló berendezések94/20/EK
irányelv
X
57Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EK
irányelv
X

A betűk jelentése:

X Mentességek nem megengedettek, kivéve a jogszabályban meghatározottakat.

N/A Ez a jogszabály nem alkalmazható (nincsenek követelmények).

A Mentesség megengedett, amennyiben a különleges rendeltetés miatt a teljes megfelelés nem lehetséges. A gyártónak a jóváhagyó hatóság számára meggyőző módon igazolnia kell, hogy a jármű különleges rendeltetése okán nem képes az előírások teljesítésére.

B Az alkalmazás rendes a jármű közúti közlekedése során való használatra szánt ülésekhez való hozzáférést biztosító ajtókra korlátozódik, ahol az ülés R pontja és az ajtó felületének a jármű hosszanti középsíkjához viszonyított átlagos függőleges síkja közötti távolság nem haladja meg az 500 mm-t.

C Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt leghátsó ülés előtti helyre, továbbá a fejnek a 74/60/EGK irányelvben meghatározott ütközési tartományára korlátozódik.

D Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. A nem a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell.

E Csak elöl.

F Az töltővezeték irányának és hosszának módosítása és a belső tartály áthelyezése megengedhető.

G Követelmények az alapjármű/nem teljes jármű (amelynek alvázát a különleges rendeltetésű jármű megépítéséhez felhasználták) kategóriája szerint. Nem teljes/befejezett járművek esetén elfogadható, hogy a megfelelő N kategóriába tartozó járművekre vonatkozó (a maximális tömegre alapuló) követelmények teljesüljenek.

H A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2 m-t meg nem haladó módosítása további vizsgálat nélkül megengedhető.

J A vezetőfülke üvegétől (szélvédő és oldalablakok) eltérő valamennyi ablaküveg esetében vagy biztonsági üveg, vagy merev műanyag ablaküveg alkalmazható.

K Pánik esetére kiegészítő riasztóberendezések megengedettek.

L Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. A hátsó üléseken legalább két ponton rögzített övekhez szánt rögzítések szükségesek. A jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell.

M Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik. Valamennyi hátsó ülésen legalább két ponton rögzített övek szükségesek. A nem a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szövegezésű jelzés útján egyértelműen jelölni kell.

N Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelnek, és a geometriai láthatóság változatlan.

O A járművet elülső részén megfelelő rendszerrel szerelik fel.

Q A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2 m-t meg nem haladó módosítása további vizsgálat nélkül megengedhető. A legreprezentatívabb alapjármű tekintetében kiadott EK-jármű-típusjóváhagyás a referenciasúly változására tekintet nélkül érvényben marad.

R Amennyiben valamennyi tagállam rendszámtáblája felszerelhető és látható.

S A fényátviteli tényező legalább 60 %, és az »A« oszlop fedési szöge sem haladja meg a 10o-ot.

T Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálatok. A jármű a legutóbb az 1999/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EK irányelv szerint vizsgálható. A 70/157/EK irányelv I. mellékletének 5.2.2.1. pontját illetően a következő határértékek alkalmazhatók:

a) 81 dB(A) 75 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében;

b) 83 dB(A) legalább 75kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében;

c) 84 dB(A) legalább 150 kW motorteljesítményű járművek esetében.

U Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálatok. A legfeljebb 4 tengellyel rendelkező járművek a 71/320/EGK irányelvben megállapított valamennyi követelménynek meg kell, hogy feleljenek. Több mint 4 tengellyel rendelkező járművek esetében eltérés engedélyezett, amennyiben:

ezt konstrukciós okokkal indokolják

a 71/320/EGK irányelv által megállapított valamennyi fékteljesítmény, ideértve a rögzítőfék-rendszerrel, üzemi fékrendszerrel és biztonsági fékrendszerrel kapcsolatos teljesítményeket is, teljesül.

V A 97/68/EK irányelvnek való megfelelés elfogadható.

W1 A követelményeknek eleget kell tenni, azonban a kipufogórendszer módosítása további vizsgálat nélkül is megengedett, amennyiben a kibocsátást csökkentő eszközöket, a részecskeszűrőket (ha vannak ilyenek) is ideértve, ez nem érinti. A párolgási kibocsátás tekintetében új vizsgálat nem szükséges a módosított járművön, amennyiben a párolgáscsökkentő eszközöket az alapjármű gyártója által beszerelt állapotban megőrzik. A legreprezentatívabb alapjármű tekintetében kiadott EK-jármű-típusjóváhagyás a referenciatömeg változására tekintet nélkül érvényben marad.

W2 A követelményeknek eleget kell tenni, azonban a töltővezeték, a tüzelőanyag-tömlő és a tüzelőanyaggőz-vezeték irányának és hosszának módosítása és a belső tartály áthelyezése megengedhető. Az eredeti tüzelőanyag-tartály áthelyezése megengedhető.

W3 A kerekes székek helyét ülőhelynek kell tekinteni. Minden egyes kerekes szék számára megfelelő helyet kell biztosítani. A külön terület hosszanti síkja párhuzamos a jármű hosszanti síkjával. A jármű tulajdonosa számára megfelelő tájékoztatást kell adni, amely szerint a járműben ülőhelyként használt kerekes szék képes különféle vezetési körülmények között a rögzítési mechanizmus által közvetített erőknek való ellenállásra. A járműben található ülések megfelelően módosíthatók, amennyiben rögzítésük, mechanizmusaik és fejtámláik az irányelvben előírtnak megfelelő teljesítményszintet garantálnak.

W4 Az irányelvnek való megfelelés álló helyzetben a felszállást segítő eszközök tekintetében kötelező.

W5 Minden egyes kerekes szék elhelyezésére szánt helyet integrált utasbiztonsági rendszerrel látnak el, amelynek része a kerekes szék biztonsági rendszere és a kerekes szék felhasználójának biztonsági rendszere. Az utasbiztonsági rendszerek rögzítései a 76/115/EGK irányelvben és az ISO 10542-1:2001 szabványban előírtak szerint fejtenek ki ellenállást. A kerekes szék rögzítésére szánt hevederek és fémeszközök (rögzítőmechanizmusok) megfelelnek a 77/541/EGK irányelv és az ISO 10542 szabvány megfelelő része előírásainak. A vizsgálatokat a fent említett irányelvekkel összhangban vizsgálat és ellenőrzés céljából kijelölt műszaki szolgálat végzi. A kritériumokat az említett irányelvek írják elő. A vizsgálatokat az ISO 10542 szabványban leírt kiegészítő kerekes székkel kell elvégezni.

W6 Amennyiben az átalakítás miatt a biztonsági övek rögzítését a 77/541/EGK irányelv I. mellékletének 2.7.8.1. pontjában megadott tűréshatáron kívül kell elhelyezni, a műszaki szolgálat ellenőrzi, hogy az átalakítás eredménye kedvezőtlenebb vagy nem. Ha ez így van, a 77/541/EGK irányelv VII. mellékletében előírt vizsgálatot kell elvégezni. Az EK-típusjóváhagyásra való kiterjesztés kiadása nem szükséges.

W7 A CO2-kibocsátással kapcsolatosan új mérés elvégzése nem szükséges, amennyiben a W1 szerinti rendelkezések alkalmazása során a kipufogócső kibocsátása tekintetében újabb vizsgálatokat nem kell elvégezni.

W8 A számítások céljából a kerekes szék tömegét a felhasználóval együtt 100 kg-nak tekintik. A tömeg a három dimenziós jármű H pontjánál koncentrálódik. A műszaki szolgálat megvizsgálja továbbá olyan elektromos kerekes szék(ek) használatának lehetőségét, amelyek tömegét a felhasználóval együtt 250 kg-nak tekintik. Az utasbefogadó képességnek az elektromos kerekes szék(ek) használatából eredő bármilyen korlátozását feljegyzik a típusbizonyítványba, és erre vonatkozóan megfelelő szöveg kerül a megfelelőségi tanúsítványba.

W9 A módosított járművet illetően új vizsgálat nem szükséges, amennyiben az alváznak a vezető R pontja előtti elülső részét nem érinti a jármű átalakítása, és nem távolítják el, illetve nem deaktiválják a kiegészítő utasbiztonsági rendszer (oldalsó légzsák(ok) egyetlen részét sem.

W10 A módosított járművet illetően új vizsgálat nem szükséges, amennyiben az oldalsó megerősítést nem módosítják, és nem távolítják el, illetve nem deaktiválják a kiegészítő utasbiztonsági rendszer (oldalsó légzsák(ok) egyetlen részét sem.

Y Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelnek.

Z Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járműveknél, a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában szereplő első táblázatban leírtak szerint.

(1) Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg.

(2) 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg.

(3) A 98/91/EK irányelv követelményei csak akkor alkalmazandók, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására szánt jármű EK-típusjóváhagyását kérelmezi.

VII. MELLÉKLET

XV. MELLÉKLET

AZON JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN GYÁRTÓ JELÖLHETŐ KI MŰSZAKI SZOLGÁLATKÉNT

TárgyJogszabály
irányelv vagy rendeletegyenértékű ENSZ-EGB-előírás (1)
46.Gumiabroncsok92/23/EGK irányelv30, 54, 117
61.Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelv

(1) Lásd a IV. melléklet II. részét.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1060&locale=hu

Tartalomjegyzék