3/2012. (II. 10.) NGM rendelet

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac)-ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a 13. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró a nemzeti erőforrás miniszter véleményének kikérésével - ,

a 14. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 15. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés a) pontjában felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró a nemzeti erőforrás miniszter véleményének kikérésével -,

a 16. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszédről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29. §-ában, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a 25. § (2) bekezdés b)-h) tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), c), h), n) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. § A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a) 3. §-ában a "munkavédelmi" szövegrész helyébe a "munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve",

b) mellékletének 1.3. pontjában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)," szövegrész helyébe az "a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelősége felé,"

szöveg lép.

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

2. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen - haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának."

3. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

3. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) - az 1. §-ban foglaltak figyelembevételével - minden évben meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújt. Döntését megelőzően figyelembe veszi:

a) a bejelentett munkaerőigényeket,

b) a foglalkoztatás szerkezetében bekövetkezett változásokat,

c) a munkaerőpiaci előrejelzéseket."

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaügyi központ - a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével - a jegyzékre olyan intézményt vehet fel, amely]

"g) a képzési ajánlata szerinti képzés a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet hatálya alá tartozik, az abban foglalt nyilvántartásban szerepel,"

(3) Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Képzési támogatás abban az esetben adható, ha a képzést a munkaügyi központ ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett."

(4) Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés aa) pontjának 4. alpontjában meghatározott álláskereső állapot időtartamának számításánál az álláskereső állapotnak a következő foglalkoztatásokban történő részvételt közvetlenül megelőző és követő időtartamát össze kell adni:

a) az Flt. 29. §-a (1) bekezdésének b)-d) pontjában meghatározott időtartamok,

b) a külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatás."

(5) Az R1. 18. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben megjelölt támogatás annak a kedvezményezettnek nyújtható, amely kötelezettséget vállal arra, hogy]

"db) a beruházást a támogatási igényt elbíráló szerv által a kedvezményezett részére adott írásbeli tájékoztatást követően kezdi meg. Az írásbeli tájékoztatást a támogatási igényt elbíráló szerv akkor adja ki a pályázat, kérelem benyújtását követő 30 napon belül, ha a támogatási igény megfelel a jogszabályi feltételeknek, azaz a - további részletes vizsgálat tárgyát képező - pályázat, illetve kérelem megfelel a jelen rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek,"

(6) Az R1. 18. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható támogatás)

"b) annak, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatában megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,"

(7) Az R1. 18. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható támogatás)

"c) annak, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a b) pontban meghatározott időtartam alatt elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,"

(8) Az R1. 18. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható támogatás)

"e) annak, aki a támogatási igénnyel érintett beruházást a 18. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglalt írásbeli tájékoztatást megelőzően megkezdte,"

(9) Az R1. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatási intenzitás mértéke - beleértve a más államháztartási forrásokból kapott állami támogatásokat - nem haladhatja meg az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 25. §-ában meghatározott százalékos mértéket."

(10) Az R1. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatás pályázati eljárás alapján vagy az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet szerint - a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján - meghozott egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe."

(11) Az R1. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"b) munkabér járulékain a munkáltató által megfizetett szociális hozzájárulási adót,"

(12) Az R1. 27. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"h) nagyberuházás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 26. §-ában meghatározott beruházás,"

(13) Az R1. 27. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"k) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,"

(14) Az R1. 27. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"l) támogatás tartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke,"

(15) Az R1. 27. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozás,"

(16) Az R1. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait, valamint az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályokat alkalmazni kell."

(17) Az R1. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/A. § Nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásokban az a munkaadó, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek."

(18) Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "Munkaerőpiaci Alapból" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból",

b) 2. § (3) bekezdésében az "a munkaerő-fejlesztő és -képző központ" szövegrész helyébe az "állami felnőttképzési intézmény",

c) 3. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdés e) pontjában" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés f) pontjában",

d) 11. § (6) bekezdésében az "az Flt. 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában" szövegrész helyébe az "az Flt. 8. §-a (6) bekezdésének b) pontjában",

e) 21/A. § (1) bekezdésében, 26/A. § (1) bekezdésében, 27. § (17) bekezdés a) pontjában a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

szöveg lép.

(19) Hatályát veszti az R1.

a) 5. § (1) bekezdésében a " ,valamint az Flt. 14. §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével" szövegrész,

b) 5. § (2) bekezdése,

c) 18/C. § (6) bekezdése,

d) 26/B. § (1) bekezdés c) pontjában a "19/A. § és" szövegrész,

e) 26/B. § (1) bekezdés f) pontja,

f) 27. § (1) bekezdés w) pontja,

g) 27. § (4)-(11) bekezdései,

h) 27. § (13) bekezdésében a " , valamint az átmeneti támogatás" szövegrész.

4. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

4. § (1) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 3. § (1) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének" szöveg, az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság) részére",

b) 3. § (4) bekezdésében az "az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetbe (a továbbiakban: OMFI)" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz",

c) 3. § (5) bekezdésében az "az OMFI-ba" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz",

d) 3. § (6) bekezdésében az "az OMFI" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság",

e) 4. § (1) bekezdésében az "az OMFI-t és az OMMF-et" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot",

f) 5. § (1) és (2) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság",

g) 5. § (7)-(10) bekezdésében az "az OMFI" szövegrészek helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság",

h) 3. számú melléklet II. alcím 2. pontjában az "az OMFI-nak" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságnak", az "Az OMFI" szövegrész helyébe az "A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság",

i) 3. számú melléklet II. alcím 3. pontjában az "Az OMFI" szövegrész helyébe az "A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság" szöveg lép.

j) 4. számú mellékletében az "OMFI" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága".

k) 6. számú mellékletében a "Munkavédelmi Felügyelősége" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 6. számú mellékletében az "OMMF" szövegrész.

5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

5. § A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 7. § (3) bekezdés d) pontjában a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve" szöveg lép.

6. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

6. § A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 16. § (5) bekezdésében az "az OMMF elnöke" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának vezetője" szöveg lép.

7. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

7. § (1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R3.) 21. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő]

"f) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - feltételeinek megfelel, és azok teljesülését az NGM rendeletben meghatározott módon igazolja."

(2) Az R3. 15. § a) pontjában az "Flt. 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában" szövegrész helyébe az "Flt. 8. §-a (6) bekezdésének b) pontjában" szöveg lép.

8. A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosítása

8. § A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet

a) 1. § c) pontjában a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH)",

b) 5. § (1)-(2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3)-(4) bekezdésében, 6/A. § (4) bekezdésének b) pontjában az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

c) 6. § (2) bekezdésének c) pontjában az "NSZFI-nek" szövegrész helyébe az "NMH-nak",

d) 6. § (5) bekezdésében és 6/A. § (2) bekezdésében a "Szociális és Munkaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzetgazdasági Minisztérium",

szöveg lép.

9. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

9. § (1) A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A kollektív szerződést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szerződést kötő felek bejelentése alapján nyilvántartásba veszi."

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a Hivatal honlapján a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található kollektív szerződés nyilvántartási menüpont alatt közzétett, a rendelet melléklete szerinti adattartalmú adatlapnak a (2) bekezdésben meghatározott módon történő elektronikus kitöltésével és bejelentésével (a továbbiakban: elektronikus bejelentés) teljesítik."

(3) Az R4. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elektronikus bejelentés teljesítése a Hivatal honlapján a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében működő kollektív szerződés elektronikus nyilvántartórendszeren (a továbbiakban: elektronikus nyilvántartórendszer) keresztül történik, amelynek használatához a Hivatal a kollektív szerződést kötő feleket belépési azonosító kóddal látja el."

(4) Az R4. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kollektív szerződést kötő feleket az elektronikus úton benyújtott kérelmük alapján a Hivatal három munkanapon belül elektronikus úton látja el az ideiglenes belépési azonosító kóddal, amely az elektronikus nyilvántartórendszerbe való első belépésre szolgál."

(5) Az R4. 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § Amennyiben az adatlap, illetőleg az Mt. 41/A. §-ának (3) bekezdése alapján letétbe helyezésre benyújtott kollektív szerződés hiányosan vagy pontatlanul tartalmazza a 3. § (2) bekezdésének a)-d) pontjában szereplő adatokat, a Hivatal a kollektív szerződést nem veszi nyilvántartásba."

(6) Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a kollektív szerződés nyilvántartásba vételekor:

a) az adatlapot, valamint a megküldött kollektív szerződést nyilvántartási számmal látja el,

b) az adatlapot, illetve a kollektív szerződést dokumentumtárba helyezi,

c) a számítógépen vezetett nyilvántartásba bejegyzi a (2) bekezdésben felsorolt adatokat, valamint

d) a feleket a nyilvántartásba vételről - a nyilvántartási szám közlésével - elektronikus úton tájékoztatja."

(7) Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatlap, illetve a letétbe helyezett kollektív szerződés tartalma mással csak akkor közölhető, továbbá abban az esetben adható át, valamint hozható nyilvánosságra, ha ehhez az adatszolgáltató felek előzetesen írásban hozzájárultak. A Hivatal a nyilvánosságra hozható, több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződéseket honlapján közzéteszi."

(8) Az R4. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Hivatal törli a számítógépen vezetett nyilvántartásból a kollektív szerződést, ha külön jogszabályban meghatározott módon tudomást szerez a kollektív szerződés hatályának megszűnéséről. Erről a feleket - a nyilvántartási szám közlésével - tájékoztatja."

(9) Az R4. 3. § (2) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg lép.

(10) Hatályát veszti az R4. 4. § (2) bekezdése.

10. Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosítása

10. § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

a) 1. § c) pontjában a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH)",

b) 18. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

c) 18. § (1) bekezdésében az "NSZFI-nél" szövegrész helyébe az "NMH-nál",

d) 20. § (4) bekezdésében az "NSZFI-nek" szövegrész helyébe az "NMH-nak",

e) 30. § (1) bekezdésében az "NSZFI-hez" szövegrész helyébe az "NMH-hoz"

szöveg lép.

11. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

11. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdésében az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága" szöveg lép.

12. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

12. § A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a "kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének" szövegrész helyébe a "kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)",

b) 14. § (1) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság)"

c) 14. § (2) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság"

szöveg lép.

13. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

13. § (1) A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R5.) 21. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a követező rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell]

"h) a befektető nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott feltételeit teljesítette."

(2) Az R5. 25. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható támogatás annak,)

"d) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - feltételeit nem teljesítette."

(3) Az R5.

a) 2. §-át megelőző szövegben, 21. § (2) bekezdés e) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 27. § (4) bekezdésében, a "Munkaerőpiaci Alap" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alap",

b) 4. §-ában a "Szociálsi és Munkaügyi" szövegrész helyébe a "Nemzetgazdasági",

c) 11. §-át megelőző alcímben a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal",

d) 11. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH)",

e) 20. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország",

f) 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1)-(2) bekezdésében, 25. § (6) bekezdésében, 26. § (1)-(2) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

g) 27. § (4) bekezdésében a "Munkaerőpiaci Alapból" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból"

szöveg lép.

14. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása

14. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésének a) pontjában a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH)",

b) 2. § (2) bekezdésében 3. § (2) bekezdésében az "A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész helyébe az "Az NMH",

c) 3. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész helyébe az "az NMH",

d) 4. számú mellékletének címében az "A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész helyébe az "Az NMH"

szöveg lép.

15. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VI. 22.) SZMM rendelet módosítása

15. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VI. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R6.) 27. § (4) bekezdés l) pontja helyébe a követező rendelkezés lép:

(A pályázótól - a pályázat befogadásának feltételeként - a pályázati felhíváshoz tartozó formanyomtatvány kitöltésével teljesítendő írásbeli nyilatkozatot kell kérni)

"l) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott követelményeinek."

(2) Az R6. 29. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a követező rendelkezés lép:

( Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki)

"f) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott - követelményeit nem teljesítette."

(3) Az R6.

a) 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzés Intézethez (a továbbiakban: NSZFI)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: NMH)",

b) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1)-(2) bekezdésében, 9. §-ában, 10. (6) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésének d) pontjában, 13. § (6)-(9) bekezdésében, 13. § (11) bekezdésében, 13/A. (1)-(5) bekezdésében, 17. § (7) bekezdésében, 17. § (9) és (11) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, 22. §-ában, 26. § (1)-(5) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1)-(3) bekezdésében, 35. § (1)-(3) bekezdésében, 35. § (4) bekezdés b) pontjában, 36. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésének a)-c) pontjában, 36. § (7) bekezdésében, 40. §-ában, 1-2. mellékletében az "NSZFI" szövegrész helyébe az "NMH",

c) 1. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 13. § (11) bekezdésében, 17. § (9) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésének a) pontjában az "NSZFI-hez" szövegrész helyébe az "NMH-hoz"

d) 10. § (7) bekezdésében az "NSZFI-Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MPA)" szövegrész helyébe az "NMH-Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)",

e) 13. § (2) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében az "NSZFI-nek" szövegrész helyébe az "NMH-nak",

f) 17. § (9)-(10) bekezdésében az "NSZFI-t" szövegrész helyébe az "NMH-t",

g) 34. § (2) bekezdésében az "NSZFI-MPA" szövegrész helyébe az "NMH-NFA",

h) 20. §-ában, 26. § (4) bekezdésének c) és d) pontjában, 29. § (8) bekezdésében az "MPA" szövegrész helyébe az "NFA",

i) 26. § (4) bekezdésének a) pontjában az "MPA-t" szövegrész helyébe az "NFA-t"

szöveg lép.

16. Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

16. § (1) Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R7.

a) 1. § (2) bekezdésében a "szociális és munkaügyi miniszter" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság",

b) 3. § (1) bekezdésében "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe a "kijelölő" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R7.

a) 4. § (1) bekezdésében "az OMMF javaslatára,",

b) 10. § (1) és (3) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 15. §-ában, a 16. § (2) bekezdés d) pontjában, a 16. § (5) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésében "az OMMF útján",

c) 12. § (2) bekezdésében a " , az OMMF",

d) 17. § (3) bekezdésében és a 19. § (2) bekezdésében "az OMMF",

e) 19. § (1) bekezdésében "az általa vezetett minisztérium honlapján és az OMMF"

szövegrész.

17. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

17. § Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

a) 9. § (5) bekezdésében az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe, az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságát (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság)",

b) 9. § (6) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság"

szöveg lép.

18. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása

18. § (1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendeletet)

"d) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)"

(kell alkalmazni.)

(2) Az R8. 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelmet erre a célra rendszeresített, a Hivatal honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani az ÁRMB részére."

(3) Az R8. 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelem tartalmazza:)

"f) az érdekképviseletnek az NGTT-ben részt vevő érdekképviseleti szövetségben fennálló tagságára vonatkozó nyilatkozatát."

(4) Az R8. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ÁRMB a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felhívja a kérelmezőt az elbíráláshoz szükséges, a rendelet 1., illetve 2. számú mellékletében szereplő adatok szolgáltatására. A kérelmező az adatszolgáltatást elektronikus úton, a Hivatal honlapján biztosított internetes felületen teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidő 30 nap."

(5) Az R8. 8. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésére, illetve a kiterjesztés visszavonására irányuló kérelmet erre a célra rendszeresített, a Hivatal honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kiterjesztés, illetve annak visszavonása iránti kérelem benyújtására csak a Hivatal által vezetett, a kollektív szerződések nyilvántartásába bejegyzett kollektív szerződés esetén kerülhet sor. A kérelemhez mellékelni kell a kiterjesztést, illetve annak visszavonását alátámasztó gazdasági, foglalkoztatási, szociális körülmények bemutatását tartalmazó indokolást.

(3) A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felhívja a kérelmezőt az elbíráláshoz szükséges, e rendelet 3. számú mellékletében szereplő adatok szolgáltatására. A kérelmező az adatszolgáltatást elektronikus úton (internetes felületen) vagy elektronikus adathordozón teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidő 30 nap. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében a Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettet elektronikusan az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el. Az elektronikus adatszolgáltatást minden érdekképviselet külön teljesíti.

(4) A Hivatal az (1)-(3) bekezdés alkalmazásával felhívja az ügyfélnek nem minősülő érintett érdekképviseletet a szükséges adatok közlésére, ha a kollektív szerződést aláíró érdekképviseletek reprezentativitásának megállapításához ez szükséges.

(5) A Hivatal a kérelmet és annak mellékleteit - a kiterjesztés elrendeléséről szóló döntés meghozatala érdekében -a miniszter részére továbbítja."

(6) Az R8. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján szakhatóságként jár el a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésére irányuló eljárásban, a reprezentativitás megállapítása érdekében."

(7) Hatályát veszti az R8. 5. § (5) bekezdésének c) pontja.

19. A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet módosítása

19. § (1) A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet

a) 1. §-ában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe, az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság)",

b) 2. § (6) bekezdésében az "az előző három" szövegrész helyébe az "a támogatás odaítélésének évében valamint az azt megelőző két",

c) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, valamint 8. § (6) bekezdésében az "Az OMMF" szövegrészek helyébe az "A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság",

d) 6. § (1) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdés a) pontjában, 8. § (5) és (6) bekezdésében, 9. § (4) és (7) bekezdésében, 10. § (5) bekezdés a) pontjában, 13. § (2)-(4) bekezdésében, 15. § (2) és (3), 15. § (6) bekezdésében, valamint 17. § (3) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe, az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság",

e) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 10. § (6) bekezdésében, valamint 11. § (6) és (7) bekezdésében az "az OMMF-et" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot",

f) 10. § (3) bekezdésében az "az OMMF" szövegrész helyébe az "az Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH)",

g) 10. § (4) bekezdésében az "OMMF elnökének" szövegrészek helyébe az "NMH vezetőjének" szöveg, az "OMMF elnöke" szövegrész helyébe az "NMH vezetője",

h) 10. § (7) bekezdésében, valamint 12. § (3) bekezdésében az "OMMF" szövegrész helyébe az "NMH",

i) 13. § (3) bekezdésében az "OMMF-nek" szövegrész helyébe az "NMH-nak",

j) 14. §-ában az "az OMMF-hez" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz",

k) 1. számú melléklete 5. pont d) alpontjában az "az előző három" szövegrész helyébe az "a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két"

szöveg lép.

20. Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása

20. § Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdésében "az iparügyekért felelős miniszter" szövegrész helyébe "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szöveg lép.

21. Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának szabályairól szóló 7/2010. (III. 12.) PM rendelet módosítása

21. § Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának szabályairól szóló 7/2010. (III. 12.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Fővárosi Bíróság" szövegrész helyébe a "Fővárosi Törvényszék" szöveg lép.

22. A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet módosítása

22. § A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a felnőttképzésért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: NMH)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében az "a miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe az

"az NMH",

c) 5. §-ában az "a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján" szövegrész helyébe a "az NMH honlapján",

d) 8. § (1) bekezdésében az "a miniszternek" szövegrész helyébe az "az NMH-nak",

e) 10. §-ában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az NMH",

f) 12. § (3) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az NMH"

szöveg lép.

23. A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet módosítása

23. § (1) A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R9.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága (a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság)",

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az "az OMMF" szövegrész helyébe, az "a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság"

szöveg lép.

24. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

24. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, valamint az 1. § (3) bekezdés 3. és 10. pontjaiban a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország",

b) 1. § (3) bekezdésének 11. pontjában, 8. § (1) bekezdésében a "Foglalkoztatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatal",

c) 10. § (1) bekezdés 14. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország",

szöveg lép.

25. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról szóló 7/2000. (VII. 11.) SZCSM rendelet,

b) az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 2/2003. (III. 4.) FMM rendelet,

c) az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 23/2007. (VI. 12.) SZMM rendelet,

d) a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet,

e) a különleges foglakoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet,

f) a munka világából történő fokozatos kivonulásához kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet,

g) a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet,

h) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet 1. számú melléklet B) alcím 14. pontja.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelethez

"2. számú melléklet a 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL
Szám: ............../20...............
KIJELÖLŐ OKIRAT
Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes
szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendeletben meghatározott eljárás alapján megállapítottam, hogy
........................................................................................................... .(szervezet) a bejelentett szervezetre vonatkozó követelményeket
kielégíti, ezért kijelölöm a
...............................................................................................................................................................................................................
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet, az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv szerinti
tanúsítására ellenőrzésére.
A bejelentett szervezet azonosító száma:
A bejelentett szervezet a kijelölés területe szerinti tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és
mértékadó szabványok vagy ez utóbbiakkal legalább egyenértékű követelmények következetes és pontos
megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni. Ennek
megítélése céljából a kijelölő általi felülvizsgálatban közreműködni tartozik.
A Kijelölő Okirat érvényessége: 20...........................-ig
Kelt: Budapesten, 20.................................................-én
………………………………….
kijelölő
A Kijelölő Okirat érvényességének meghosszabbítása:
A Kijelölő Okirat érvényessége: 20...........-ig
Kelt: Budapesten, 20.....................................-én
……………………………..
kijelölő"

"

2. melléklet a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelethez

A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet 1. melléklete 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó eljárás esetén: Pénzforgalmi számla elnevezése: Nemzeti Munkaügyi Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámla

Pénzforgalmi számla száma: 10032000-01732630-00000000."

Tartalomjegyzék