2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról[1]

1. A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020. március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat időtartama alatt, annak időtartamára - a megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján - beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési önkormányzat helyébe.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használat jogát - szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával - az állam tulajdonában lévő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7) bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(12) A magyar állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi nyilatkozattal.

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyona elidegenítésére és megterhelésére 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól - a települési önkormányzat kérelmére - felmentést ad.

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

(17) A közigazgatási határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. A bíróság a perben 8 napon belül jár el.

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni keresetlevél benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 20. § (11) bekezdésében - a munkaügyi hatóság és a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal kivételével - felsorolt szervezetek által végrehajtott közúti és telephelyi ellenőrzéssel összefüggő elsőfokú döntéssel szemben fellebbezésnek van helye"

(2)[2]

(3) A Kkt. 29/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gyorsforgalmi közúthálózat közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló külön törvényben megjelölt utakkal és az ezekkel az utakkal egy beruházásban megvalósuló egyéb utakkal kapcsolatos közlekedési hatósági eljárásokban hozott határozat - a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel - azonnal végrehajthatónak nyilvánítható.

(4) Az országos közutak forgalomba helyezése tárgyában hozott határozat - a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel - azonnal végrehajthatónak nyilvánítható."

(4) A Kkt.

a)[3]

b) 20. § (2a) bekezdésében a "közlekedési hatóság, a vámhatóság és a munkaügyi hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság - kivéve a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal - és a vámhatóság" szöveg,

c)[4]

d)[5]

e)[6]

f)[7]

(5) Hatályát veszti a Kkt. 9. § (4) bekezdése.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. § Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 33. § (2) bekezdés 35. pontjában az "első fokú" szövegrész,

b) Mellékletének

ba) "XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek" cím 2. pont d) alpontjában a "környezet- és természetvédelmi, illetőleg" szövegrész,

bb) "XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke" cím I. pont 13. alpontjában az "első fokú" szövegrész,

bc) "XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke" cím III. pontja,

bd) "XXIII. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének illetéke" cím 2. pontja.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. § (1)[8]

(2)[9]

(3) Hatályát veszti az Flt.

a) 45. § (1) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

b) 45. § (3) bekezdése,

c) 56. § (3) bekezdése.

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. § Hatályát veszti az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

a) 6. § (1) bekezdés j) pontjában az " , engedélyezi a nem kórházban elhunyt személy holttestének elhamvasztását" szövegrész,

b) 14/B. § (7a) és (7b) bekezdése.

6. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

6. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény III. Fejezete.

7. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §[10]

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

8. §[11]

9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. § (1)[12]

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

10. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

10. §[16]

11. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

11. § (1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/A. § (4) bekezdésében, 12/D. § (4) bekezdésében a "Fellebbezés hiányában az" szövegrész helyébe az "Az" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Fkbt.

a) 7/A. § (5) bekezdésében az "A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs." szövegrész,

b) 10. § (2) bekezdése,

c) 12/A. § (3) bekezdésében, 12/D. § (3) bekezdésében az "A határozat ellen a polgármester, illetőleg a főpolgármester a döntés közlésétől számított két hónapon belül fellebbezhet." szövegrész.

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

12. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban foglaltakat a jogorvoslatra tekintet nélkül teljesíteni kell."

(2)[17]

(3)[18]

(4)[19]

(5) A Szoc. tv.

a)[20]

b) 58/A. § (9) bekezdésének záró szövegrészében az "ideértve a másodfokú eljárást, a közigazgatási pert és a megismételt eljárást is" szövegrész helyébe az "ideértve a jogorvoslati eljárást és a megismételt eljárást is" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti a Szoc. tv.

a) 4. § (6) bekezdése,

b) 17. § (6) bekezdése,

c) 39/C. § (3) bekezdése,

d) 39/C. § (4) bekezdésében az "és a (3)" szövegrész,

e) 41. § (6) bekezdése,

f) 41. § (7) bekezdésében az "és a (6)" szövegrész,

g) 43/A. § (5) bekezdése,

h) 43/A. § (6) bekezdésében az "és az (5)" szövegrész.

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. § (1)[21]

(2)[22]

(3) A Bt. 49/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bányászok - kormányrendeletben meghatározott - egészségkárosodási járadékának megállapítása és felülvizsgálata iránti eljárásban az ügyintézési határidő harmincöt munkanap, ha az eljárásban a kérelmező egészségkárosodásának mértékét szakkérdésként vizsgálni kell. Az ügyintézési határidő tizenhét munkanap az eljárásban, ha a kérelmező egészségkárosodásának mértékét nem kell megvizsgálni"

(4) A Bt.

a)[23]

b) 43/C. § (7) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a Bt.

a)[24]

b)[25]

c)[26]

d) 43/A. §-a,

e) 43/C. § (9) bekezdése,

f)[27]

g) 49/E. § (1) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

h)[28]

14. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

14. § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 17. § (10) bekezdése.

15. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

15. § (1)[29]

(2)[30]

(3)[31]

(4)[32]

(5)[33]

(6)[34]

(7) Hatályát veszti az Mvt.

a)[35]

b) 85. §-a.

16. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

16. §[36]

17. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

17. § (1)[37]

(2) A Hdt. 26. § (2b) és (3) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Hdt. 26. § (2) bekezdése.

18. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

18. § (1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására a Kormány által kijelölt állami foglalkoztatási szerv az illetékes."

(2) Hatályát veszti a Bgtv. 4. § (4) bekezdése.

19. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

19. § (1)[38]

(2)[39]

(3) A Kt. 110. § (5) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg lép.

20. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §[40]

21. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

21. §[41]

22. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1)[42]

(2)[43]

(3)[44]

(4)[45]

(5)[46]

(6) Hatályát veszti a Tvt.

a) 10. § (5) bekezdése,

b)[47]

c) 72. § (5) bekezdésében az ", amely ellen nincs helye fellebbezésnek" szövegrész.

23. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

23. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt."

(2)[48]

(3)[49]

(4)[50]

(5)[51]

24. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

24. § (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. melléklet I. 4. pont 4.1. alpontjában az "Az elsőfokú, valamint a" szövegrész helyébe az "A" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Met. 6. § (2a) bekezdése.

25. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

25. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 32/A. § (1) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "Az ingatlan-nyilvántartási" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Díjtv.

a) 28. § (3) bekezdése,

b) 29. § (2) bekezdésében az "és (3)" szövegrész,

c) 31. § (6) és (7) bekezdésében az "A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében nincs helye fellebbezésnek." szövegrész,

d) 32/A. § (5) bekezdése,

e) 32/E. § (6) bekezdése,

f) 32/E. § (8) bekezdésében az "(ideértve a fellebbezés díját is)" szövegrész.

26. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

26. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 24. § (6b) bekezdésében a "lakáscélú állami támogatások ügyében illetékes járási hivatal" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatások ügyében illetékes kormányhivatal" szöveg lép.

27. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

28. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

28. § (1)[52]

(2)[53]

(3) A Gyvt. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A beutaló szerv ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló döntése ellen az ügyfél tizenöt napon belül indíthat közigazgatási pert. A beutaló szerv a benyújtástól számított nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz a keresetlevelet. A bíróság a keresetlevél hozzá való érkezését követő harminc napon belül határoz."

(4)[54]

(5)[55]

(6) A Gyvt. 133/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"133/B. § A gyámhatóságnak a kapcsolattartás végrehajtásának felfüggesztésére, a kapcsolattartás megvonására és a kapcsolattartás szüneteltetésére vonatkozó döntése az Ákr. 84. §-a alapján azonnal végrehajtható."

(7)[56]

(8)[57]

(9) Hatályát veszti a Gyvt.

a) 68/A. § (5) bekezdése,

b) 73. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az ", és hogy a döntést megfellebbezték-e" szövegrész,

c) 128/A. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

d)[58]

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. § (1)[59]

(2) Az Étv.

a)[60]

b) 48. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá válik" szövegrész helyébe a "kivéve, ha a döntés azonnal végrehajthatóvá válik" szöveg,

c)[61]

(3) Hatályát veszti az Étv.

a) 35. § (5) bekezdése,

b) 53/E. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szöveg,

c) 53/G. § (1) bekezdése,

d) 53/G. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szöveg,

e) 57/C. § (5) bekezdése,

f) 57/E. §-a,

g) 57/F. § (3) bekezdése,

h) 58. § (3) bekezdésében az ", illetve azokkal összefüggésben keletkezett eljárások fellebbezésének" szöveg,

i) 59. § (2) bekezdés c) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala," szöveg,

j) 60. § (5) bekezdése,

k) 60/D. §-a.

30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

30. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kincstár központi szerve a 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi adatok és a TAJ-szám megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosítási szerv részére a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat véglegessé válását és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Az adatok átadásának módjáról a kincstár központi szerve és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt."

(2) Hatályát veszti a Tbj. 34. § (7) bekezdésében az "első fokú" szövegrész.

31. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

31. § (1)[62]

(2)[63]

(3)[64]

(4)[65]

(5) A Tny. 91. § (4) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész helyébe az "ügyben eljárt" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a Tny.

a) 76. §-ában az "elsőfokú" szövegrész,

b) 79. § (6) bekezdése,

c) 95. § (1) bekezdése,

d) 95/A. §-a,

e)[66]

32. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

32. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, az üzemi balesettel, illetve a baleseti táppénzzel kapcsolatos közigazgatási eljárások esetén a közigazgatási pert a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szerv ellen kell megindítani, ha a döntést kifizetőhely hozta"

(2)[67]

(3) Hatályát veszti az Ebtv.

a)[68]

b) 70. § (1) bekezdésében az " , a kiadására irányuló eljárásban hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek" szövegrész,

c) 76. §-a,

d) 80. § (6) bekezdésében a "A mulasztási bírságot kiszabó elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye" szövegrész.

33. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

33. § (1)[69]

(2)[70]

(3)[71]

(4)[72]

34. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

34. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A beadvány megtartja a benyújtás időpontjának megfelelő ranghelyét, ha az elutasításra a 39. § (3) bekezdése miatt került sor, és a jogorvoslat során pótolták a határozatban megjelölt hiányosságokat, vagy ha a kérelem visszautasítására a 39. § (4) bekezdés f) pontjára tekintettel került sor, és a jogorvoslat során a formanyomtatvány pótlásra került."

(2)[73]

(3) Az Inytv. 61/B. § (3) és (4) bekezdésében az "az elsőfokú döntést" szövegrész helyébe az "a döntést" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az Inytv.

a) 47. § (4) bekezdése,

b) 52. § (1) bekezdés l) pontja,

c) 52. § (7) és (8) bekezdése,

d) 56. § (5) bekezdése,

e) 57. §-a,

f) 61/B. § (1) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

g) 64. § (4) bekezdése,

h)[74]

i)[75]

35. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

35. §[76]

36. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

36. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 46. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) A (2b) bekezdésben foglalt vélelem megdöntése iránt kérelmet terjeszthet elő az ügyfél. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a képviseleti jogosultság hiányát valószínűsítik."

(2) Hatályát veszti az Fgytv.

a) 49. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "első fokú" szövegrész,

b) 51. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "hatósági döntés vagy" szövegrész,

c) 51. § (6) bekezdés b) pontjában a "hatósági döntést vagy" szövegrész.

37. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

37. § Hatályát veszti a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29/B. §-ában az "első- és másodfokon" szövegrész.

38. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

38. § Hatályát veszti a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 3. § (5) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész.

39. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"46. § Az állatvédelmi hatósági hatáskörben eljáró települési önkormányzat jegyzőjének, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek."

(2)[77]

40. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

40. § (1)[78]

(2)[79]

(3)[80]

(4)[81]

(5) Hatályát veszti a Cst. 44. § (1) bekezdése.

41. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

41. §[82]

42. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

42. § (1)[83]

(2)[84]

43. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

43. §[85]

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

44. §[86]

45. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

45. § (1)[87]

(2)[88]

(3)[89]

(4) Hatályát veszti a Vkt.

a) 4. § (7) bekezdése,

b) 5/C. §-a.

46. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

46. § Hatályát veszti a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 7. § (1a) bekezdése.

47. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

47. § (1)[90]

(2)[91]

(3)[92]

(4) Hatályát veszti a Kötv.

a)[93]

b) 75/C. §-a.

48. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

48. § (1)[94]

(2)[95]

(3)[96]

(4) Hatályát veszti az Nsztv.

a)[97]

b) 23. § (4) bekezdése.

49. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

49. § Hatályát veszti a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 9. § (4a) bekezdése.

50. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

50. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész.

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. § (1)[98]

(2) Hatályát veszti az Mktv. 35. § (4) bekezdésében az "Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek." szövegrész.

52. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

52. §[99]

53. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

53. § Hatályát veszti a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény

a) 15. § (4a) bekezdése,

b) 37. § (4) bekezdése.

54. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

54. §[100]

55. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

55. § (1)[101]

(2)[102]

(3) Hatályát veszti az Ngtv.

a) 1/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "elsőfokú" szövegrész.

56. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

56. § Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/C. § (7) bekezdésében a "határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a" szövegrész.

57. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

57. §[103]

58. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

58. § (1)[104]

(2) A Tfvt.

a) 15/C. §-ában a "9-13/A. §-ban" szövegrész helyébe a "9-13. §-ban" szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében, 30/A. § (1) bekezdésében az "Az első fokon" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

c) 26. § (4a) bekezdésében a "hatóságnak a kormányhivatal útján felterjesztett" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a Tfvt.

a) 13/A. §-a,

b) 15/B. § (7) bekezdésében az "első fokú" szövegrész,

c) 18. § (1) bekezdésében az ", valamint a földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért" szövegrész,

d) 22. § (6) és (8) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

e) 26. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész,

f) 26. § (9) bekezdésében az "a kormányhivatal útján" szövegrész,

g) 30/A. § (1) bekezdésében az ", valamint a földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért" szövegrész,

h) 64/B. §-a.

59. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

59. §[105]

60. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

60. § (1)[106]

(2)[107]

(3)[108]

(4)[109]

(5)[110]

(6)[111]

(7) Az Éltv. a következő 39/A. §-sal egészül ki:

"39/A. § Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes"

(8) Az Éltv.

a)[112]

b)[113]

c) 64. § (8) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg

lép.

61. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

61. §[114]

62. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

62. § Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (2) bekezdése.

63. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

63. § (1)[115]

(2)[116]

(3)[117]

(4) Az Evt. "A faanyag származásának igazolása" alcíme a következő 90/N. §-sal egészül ki:

"90/N. § Az erdészeti hatóság faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében hozott döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes."

(5) Hatályát veszti az Evt.

a)[118]

b)[119]

c) 76/A. § (3) bekezdésében a "fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja, és azt" szövegrész,

d) 105/C. §-át megelőző alcím címében az "elsőfokú és másodfokú" szövegrész,

e) 105/C. (1) bekezdés a) pontjában az "elsőfokú" szövegrész,

f) 105/C. § (1) bekezdés b) pontja,

g) 105/D. (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "elsőfokú eljárásban" szövegrész.

64. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

64. § (1)[120]

(2)[121]

(3)[122]

(4)[123]

65. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

65. § (1)[124]

(2)[125]

66. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

66. § (1)[126]

(2) Hatályát veszti a Szolgtv. 14. § nyitó szövegrészében az "elsőfokú" szövegrész.

67. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

67. §[127]

68. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

68. § (1)[128]

(2)[129]

(3)[130]

(4)[131]

(5)[132]

(6)[133]

(7) Az Evectv.

a)[134]

b)[135]

c)[136]

d)[137]

e)[138]

f)[139]

g)[140]

(8) Hatályát veszti az Evectv.

a)[141]

b)[142]

c)[143]

d)[144]

e)[145]

f)[146]

g)[147]

h)[148]

i)[149]

j)[150]

k)[151]

69. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

69. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek."

(2)[152]

(3)[153]

(4)[154]

(5)[155]

(6)[156]

(7)[157]

70. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

70. §[158]

71. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

71. §[159]

72. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

72. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4d) A kizárás kérdésében a járási hivatal dönt."

(2)[160]

(3)[161]

73. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

73. §[162]

74. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

74. § A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (8) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg lép.

75. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

75. § (1)[163]

(2)[164]

(3)[165]

(4)[166]

(5)[167]

(6) Hatályát veszti az Nkt.

a) 23. § (11) bekezdése,

b) 58. § (5a) bekezdése,

c) 96. § (3e) bekezdése.

76. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

76. § (1)[168]

(2)[169]

(3)[170]

(4)[171]

(5)[172]

(6)[173]

(7)[174]

(8)[175]

(9) Hatályát veszti az Mmtv.

a) 13/A. § (7) bekezdése,

b) 16/C. §-a,

c) 20/E. § (1) bekezdése.

77. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. §[176]

78. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

78. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

a) 5/E. § (5) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 55. § (4) bekezdésében, 55. § (7) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 55. § (8) bekezdésében, 55/A. § (3) bekezdésében, 55/B. § (2) bekezdésében, 55/D. §-ában, 55/E. § (1) bekezdésében, 55/F. § (1) bekezdésében, 60. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 55/A. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

e) 60. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "kormányhivataltól" szöveg

lép.

79. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

79. §[177]

80. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

80. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.

(2) Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve, a Kormány által kijelölt szerv, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv jár el."

(2) A Szabstv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerint eljárva

a) az általános szabálysértési hatóság az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az ugyanazon eljárás alá vont személy ellen a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is, kivéve a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértést, a bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó szabálysértést, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Kormány által kijelölt szerv és az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó szabálysértéseket;

b) a bíróság az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesítheti az ugyanazon eljárás alá vont személy ellen a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást is."

(3) A Szabstv. 208/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"208/A. § (1) Aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelynek lefoglalását vagy elkobzását rendelték el, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Kormány által kijelölt szerv hatáskörébe tartozik."

(4) A Szabstv. 239. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás az egészségügyi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot."

(5) A Szabstv. 252. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvénnyel megállapított 38. § (1) bekezdése alapján a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának állományából az általános szabálysértési hatóság személyi állományába kerülő állomány alapilletménye a jogviszonyváltáskor nem lehet kevesebb, mint a jogviszonyváltást megelőző napon a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érvényes illetménye. E tekintetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 289. § (4) bekezdésétől eltérően a rendvédelmi igazgatási alkalmazott illetménye meghaladhatja a munkakör besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó felső határt és az ehhez szükséges különbözetet korrekciós díjként kell folyósítani. A korrekciós díj a Hszt. 289/A. § (3) bekezdésének alkalmazása során nem változtatható meg."

(6) Hatályát veszti a Szabstv.

1. 39. § (2) bekezdés a) pontja,

2. 40. § (5) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal, " szövegrész,

3. 40. § (5) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei, vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területe esetén a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter" szövegrész,

4. 40/A. §-a,

5. 141. § (2a) bekezdése,

6. 141. § (2c) bekezdésében a "(2a) és (2b) bekezdés szerinti esetben a" szövegrész,

7. 144. § (2) bekezdése,

8. 144. § (4) bekezdésében a "(2) és a (3) bekezdés szerinti esetben a" szövegrész,

9. 181. § (2) bekezdése,

10. 182. § (3) bekezdése,

11. 183. § (3) bekezdése,

12. 183/A. § (3) bekezdése,

13. 184. § (2) bekezdése,

14. 189. § (6) bekezdése,

15. 190. § (2) bekezdése,

16. 194. § (2) bekezdése,

17. 198. § (2) bekezdése,

18. 199. § (2) bekezdése,

19. 199/B. § (3) bekezdése,

20. 199/C. § (2) bekezdése,

21. 201. § (5) bekezdése,

22. 203. § (2) bekezdése,

23. 204. § (3) bekezdése,

24. 205. § (2) bekezdése,

25. 206. § (2) bekezdése,

26. 206/A. § (2) bekezdése,

27. 206/C. § (3) bekezdése,

28. 207. § (2) bekezdése,

29. 208. § (2) bekezdése,

30. 216. § (4) bekezdése,

31. 183. alcíme,

32. 250. § (3a) bekezdése.

81. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

81. § (1)[178]

(2) Hatályát veszti az Fttv.

a) 26. § (6) bekezdésében az "A közérdekű használati jog bejegyzését elrendelő határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs." szövegrész,

b) 26. § (7) bekezdésében az "A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs" szövegrész,

c) 27. § (5) bekezdésében az "Az ingatlanügyi hatóság döntésével szemben a fellebbezés kizárt." szövegrész.

82. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

82. § Hatályát veszti a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30/A. §-ában a "járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szövegrész.

83. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

83. §[179]

84. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

84. § (1)[180]

(2)[181]

(3) Hatályát veszti a Ptk.

a) 2:25. §-ában az "A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek." szövegrész,

b) 2:26. § (1) bekezdésében az "Az ideiglenes gondnokot kirendelő határozat ellen nincs helye fellebbezésnek." szövegrész.

85. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

85. § (1)[182]

(2) Hatályát veszti a Földforgalmi tv.

a) 30. § (5) bekezdésében az "A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye" szövegrész,

b) 55. § (5) bekezdése.

86. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása

86. §[183]

87. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

87. §[184]

88. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

88. §[185]

89. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

89. § (1)[186]

(2) Hatályát veszti a Fétv. 38. §-a.

90. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

90. §[187]

91. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

91. §[188]

92. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

92. § Hatályát veszti a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

a) 32. § (5) bekezdése,

b) 32. § (6) bekezdésében az "(5) bekezdés szerinti fellebbezés elbírálására, valamint az" szövegrész,

c) 33. § (5) bekezdése,

d) 33. § (6) bekezdésében az "(5) bekezdés szerinti fellebbezés elbírálására, valamint az" szövegrész.

93. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

93. §[189]

94. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

94. §[190]

95. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. § (1)[191]

(2)[192]

96. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

96. §[193]

97. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény módosítása

97. § (1)[194]

(2) A Turizmusmód tv. 4. § (2) bekezdésének

a) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) pontját módosító rendelkezése a "nemét" szövegrész helyett a "nemét, állampolgárságát" szöveggel,

b) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése az "azonosító adatait" szövegrész helyett az "azonosító adatait, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, valamint a beutazás időpontját, helyét" szöveggel,

c) a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés c) pontját módosító rendelkezése a "várható befejező" szövegrész helyett a "várható, valamint tényleges befejező" szöveggel,

d) a Turizmus tv. 9/H. § (6) bekezdését módosító rendelkezése a "szálláshely-szolgáltatónál" szövegrész helyett a "szálláshely-szolgáltatásnál" szöveggel

lép hatályba.

98. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

98. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44. § [A jogorvoslati jogkör]

(1) A kormányhivatal jogosult az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a járási hivatal vagy a települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője (a továbbiakban együtt: jegyző), valamint a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) államigazgatási hatáskörben jár el.

(2) A járási hivatal, a jegyző vagy a polgármester államigazgatási hatáskörébe tartozó döntés tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a felügyeleti jogkör gyakorlására."

(2)[195]

(3) Hatályát veszti a Kit. 47. § (5) bekezdése.

99. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosítása

99. §[196]

100. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, (4) bekezdés a) és c)-f) pontja; a 4. § (1) bekezdése; a 7-8. §; a 9. § (1) bekezdése; a 10. §; a 12. § (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; a 13. § (1)-(2) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)-c), f) és h) pontja; a 15. § (1)-(6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja; a 16. §; a 17. § (1) bekezdése; a 19. § (1)-(2) bekezdése; a 20. §; a 22. § (1)-(5) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja; a 23. § (2)-(5) bekezdése; a 28. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; a 29. § (2) bekezdés a) és c) pontja; a 31. § (1) és (4) bekezdése, (6) bekezdés e) pontja; a 32. § (3) bekezdés a) pontja; a 33. § (2)-(3) bekezdése; a 34. § (4) bekezdés h)-i) pontja; a 35. §; a 39. § (2) bekezdése; a 40. § (1)-(2) bekezdése; a 41. §; a 42. § (2) bekezdése; a 43-44. §; a 45. § (1)-(3) bekezdése; a 47. § (4) bekezdés a) pontja; a 48. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja; az 51. § (1) bekezdése; az 52. §; az 54. §; az 57. §; az 58. § (1) bekezdése; az 59. §; a 60. § (2)-(6) bekezdése és (8) bekezdés a)-b) pontja; a 61. §; a 63. § (1), (3) bekezdése és (5) bekezdés a)-b) pontja; a 64. § (1)-(2) és (4) bekezdése; a 65. § (2) bekezdése; a 66. § (1) bekezdése; a 67. §; a 68. § (7) bekezdés d) pontja, (8) bekezdés a)-d), f) és h)-k) pontja; a 69. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése; a 71. §; a 72. § (2)-(3) bekezdése; a 73. §; a 75. § (1)-(5) bekezdése; a 76. § (1)-(6) bekezdése; a 77. §; a 79. §; a 83. §; a 85. § (1) bekezdése; a 86. §; a 88. §; a 89. § (1) bekezdése; a 90-91. §; a 94. §, a 95. § (1) bekezdése; a 98. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 60. § (1) bekezdése 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 64. § (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 2. § (1), (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése; a 3. §; a 4. § (3) bekezdése; az 5-6. §; a 11. §; a 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése; a 13. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés d)-e) és g) pontja; a 14. §; a 15. § (7) bekezdés b) pontja; a 17. § (2)-(3) bekezdése; a 18. §; a 19. § (3) bekezdése; a 22. § (6) bekezdés a) és c) pontja; a 23. § (1) bekezdése; a 24-27. §; a 28. § (3), (6) bekezdése és (9) bekezdés a)-c) pontja; a 29. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése; a 30. §; a 31. § (5) bekezdése és (6) bekezdés a-d) pontja; a 32. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b)-d) pontja; a 34. § (1), (3) bekezdése és (4) bekezdés a)-g) pontja; a 36-38. §; a 39. § (1) bekezdése; a 40. § (5) bekezdése; a 45. § (4) bekezdése; a 46. §; a 47. § (4) bekezdés b) pontja; a 48. § (4) bekezdés b) pontja; a 49-50. §; az 51. § (2) bekezdése; az 53. §; az 55. § (3) bekezdése; az 56. §; az 58. § (2)-(3) bekezdése; a 60. § (7) bekezdése és (8) bekezdés c) pontja; a 62. §; a 63. § (4) bekezdése és (5) bekezdés c)-g) pontja; a 66. § (2) bekezdése; a 69. § (1) bekezdése; a 72. § (1) bekezdése; a 74. §; a 75. § (6) bekezdése; a 76. § (9) bekezdése; a 78. §; a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82. §; a 84. § (3) bekezdése; a 85. § (2) bekezdése; a 89. § (2) bekezdése; a 92. §; a 98. § (1) és (3) bekezdése; a 101. § (1) bekezdése; valamint az 1. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 70. § 2020. március 31-én lép hatályba.

(7) A 68. § (1)-(4) bekezdése, (7) bekezdés a)-c) és e)-f) pontja, (8) bekezdés e) és g) pontja, a 95. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(8) A 9. § (3) és (4) bekezdése; a 93. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9) A 4. § (2) bekezdése; a 9. § (2) bekezdése; a 12. § (2) bekezdése; a 21. §; a 28. § (7) bekezdése; a 29. § (1) bekezdése; a 31. § (2)-(3) bekezdése; a 32. § (2) bekezdése; a 34. § (2) bekezdése; a 40. § (3)-(4) bekezdése; a 42. § (1) bekezdése; a 47. § (2) bekezdése; a 63. § (2) bekezdése; a 65. § (1) bekezdése; a 69. § (4)-(5) bekezdése; a 76. § (7)-(8) bekezdése; a 81. § (1) bekezdése; a 84. § (1)-(2) bekezdése; a 87. §; a 96. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

101. § (1) Ha az ügyben e törvény hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

102. § E törvény

a) 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, illetve 38. cikk (1) bekezdése alapján,

b) 16. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

c) 70. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

d) 85. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

103. § E törvény 35. §-a, 44. §-a, 48. § (1)-(3) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, 58. § (1) bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 66. § (1) bekezdése, 90. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2019. évi CX. törvényhez

"2. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

ABCDE
1Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésEljárásEljáró hatóság
22.1.Nukleáris létesítmény
esetében.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe történő
kibocsátásának, valamint
a levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
és a kibocsátási
határértékeknek a vizsgálata
alapján a hozzájárulás
megadása és feltételeinek
meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési engedély,
d) tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéshez
engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f) leszerelési engedély,
g) nukleáris létesítmény
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
32.2.Nukleáris létesítmény
esetében.
A radioaktív anyagoknak
a vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének,
valamint a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének
és a kibocsátási
határértékeknek a vizsgálata
alapján a hozzájárulás
megadása és feltételeinek
meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési
engedély,
d) tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéshez
engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f) leszerelési engedély,
g) nukleáris létesítmény
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
42.3.Nukleáris létesítmény
esetében, ha
az engedélyezett
tevékenység
megváltoztathatja
a nukleáris létesítmény
vonatkozásában
a kibocsátásokat,
a kibocsátási
határértékeket,
a kibocsátási határértékek
számításául szolgáló
adatokat, a kibocsátások
ellenőrzését,
a környezetellenőrzést,
a hőterhelést; a kibocsátásra
kerülő radioaktív
izotópok, illetve radioaktív
anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a keletkezés
helyét, módját, a keletkező
aktivitásokat, a kibocsátás
módját, útvonalát,
a kibocsátott radioaktív
anyag aktivitását,
aktivitás-koncentrációját,
fizikai-kémiai jellemzőit,
a kibocsátás időbeli
alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát
vagy a tervezett
kibocsátási szinteket és
az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe történő
kibocsátásának, valamint
a levegő radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
és a kibocsátási
határértékeknek a vizsgálata
alapján a hozzájárulás
megadása és feltételeinek
meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
nukleáris létesítmény
átalakításának
engedélyezése.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
52.4.Nukleáris létesítmény
esetében, ha
az engedélyezett
tevékenység
megváltoztathatja
a nukleáris létesítmény
vonatkozásában
a kibocsátásokat,
a kibocsátási
határértékeket,
a kibocsátási határértékek
számításául szolgáló
adatokat, a kibocsátások
ellenőrzését,
a környezetellenőrzést,
a hőterhelést; a kibocsátásra
kerülő radioaktív
izotópok, illetve radioaktív
anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a keletkezés
helyét, módját, a keletkező
aktivitásokat, a kibocsátás
módját, útvonalát,
a kibocsátott radioaktív
anyag aktivitását,
aktivitás-koncentrációját,
fizikai-kémiai jellemzőit,
a kibocsátás időbeli
alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát
vagy a tervezett
kibocsátási szinteket és
az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak
a vízbe történő
kibocsátásának, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének,
valamint a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének
és a kibocsátási
határértékeknek a vizsgálata
alapján a hozzájárulás
megadása és feltételeinek
meghatározása
az atomenergia alkalmazása
során a levegőbe és
vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről szóló
miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint.
nukleáris létesítmény
átalakításának
engedélyezése.
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
62.5.Nukleáris létesítmény
esetében.
A nukleáris létesítmény
telephelyének vizsgálatára
és értékelésére,
a telephelye jellemzőinek
és alkalmasságának
megállapítására, valamint
tervezésére vonatkozó,
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A nukleáris létesítmény
építése során kitermelni
tervezett ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
a) telephely vizsgálati és
értékelési engedély,
b) telephely engedély,
c) létesítési engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró területileg
illetékes megyei
kormányhivatal
72.6.Nukleáris létesítmény
esetében, ha
az engedélyezésnek
tűzvédelmi vagy
katasztrófavédelmi vonzata
van.
A nukleáris létesítményre,
a nukleáris létesítmény
rendszereire,
rendszerelemeire vonatkozó
tűz- és katasztrófavédelmi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
a) létesítési engedély,
b) üzembe helyezési
engedély,
c) üzemeltetési engedély,
d) átalakítási engedély,
e) végleges leállítási
engedély,
f) Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
82.7.Nukleáris létesítmény
építése (bontása) és
használatbavétele
esetén, ha annak
katasztrófavédelmi vonzata
van.
A nukleáris létesítményre,
a nukleáris létesítmény
rendszereire,
rendszerelemeire vonatkozó
katasztrófavédelmi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
92.8.Nukleáris létesítmény
esetében.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről
és a hatóságok
tevékenysége során azok
érvényesítésének módjáról
szóló jogszabályban
meghatározott,
a tűzvédelemre
vonatkozó követelmények
teljesülésének vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés felülvizsgálata
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
102.9.A nukleáris
létesítményekkel
összefüggő építmények és
épületszerkezetek hatósági
engedélyezésére irányuló
eljárásban, ha annak
tűzvédelmi vonzata van.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről
és a hatóságok
tevékenysége során azok
érvényesítésének módjáról
szóló jogszabályban
meghatározott,
a tűzvédelemre
vonatkozó követelmények
teljesülésének vizsgálata.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
112.10.Nukleáris létesítmény
telepítése termőföldön.
Termőföld mennyiségi
védelme követelményeinek
teljesülésének vizsgálata.
telephely vizsgálati és
értékelési engedély
ingatlanügyi,
földügyi igazgatási
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
122.11.Nukleáris létesítmény
esetében.
A nukleáris létesítmények
mélységi biztonsági
övezetének kijelöléséhez
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
nukleáris létesítmény
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
132.12.Az atomenergiáról szóló
törvény szerinti Időszakos
Biztonsági Jelentés.
Annak elbírálása, hogy
az Időszakos Biztonsági
Jelentésnek a nukleáris
létesítmény által
a környezetben keltett
hatásoknak vizsgálata
vonatkozásában
a hosszú távú környezeti
tendenciák bemutatását,
továbbá a környezeti
sugárzás ellenőrző
rendszer és program
megfelelőségét, valamint
a környezetnek a létesítmény
üzemeltetéséből adódó
sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért
adatainak elemzését,
az eredmények értékelését,
a környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és
a környezet-ellenőrzési
program megfelelőségének
értékelését tartalmazó
részek megfelelnek-e
a külön jogszabályban
meghatározott
környezetvédelmi és
természetvédelmi
követelményeknek.
Időszakos Biztonsági
Jelentés felülvizsgálata
és a feltárt eltérések
jóváhagyása
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
143.1.Radioaktívhulladék-tároló
esetében.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a levegő
radioaktív szennyezés
elleni védelmének, a vizek
és víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi
és természetvédelmi
felügyelőség részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
a) létesítési engedély,
b) üzemeltetési
engedély,
c) lezárási engedély
d) radioaktívhulladék-
tároló biztonsági
övezetének kijelölése,
felülvizsgálata
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
153.2.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében,
ha az engedélyezett
tevékenység
megváltoztathatja
a létesítmény
vonatkozásában
a kibocsátásokat,
a kibocsátási
határértékeket,
a kibocsátási határértékek
számításául szolgáló
adatokat, a kibocsátások
ellenőrzését,
a környezetellenőrzést,
a hőterhelést; a kibocsátásra
kerülő radioaktív
izotópok, illetve radioaktív
anyagok vonatkozásában
megváltoztatja a keletkezés
helyét, módját, a keletkező
aktivitásokat, a kibocsátás
módját, útvonalát,
a kibocsátott radioaktív
anyag aktivitását,
aktivitás-koncentrációját,
fizikai-kémiai jellemzőit,
a kibocsátás időbeli
alakulását, a kibocsátás
tömeg- és térfogatáramát
vagy a tervezett
kibocsátási szinteket és
az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a levegő
radioaktív szennyezés
elleni védelmének, a vizek
és víztartó képződmények
radioaktív és hőszennyezés
elleni védelmének, valamint
a levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi
és természetvédelmi
felügyelőség részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
radioaktívhulladék-tároló
létesítmény
átalakításának
engedélyezése
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
163.3.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
a) telephely kutatási
keretprogram engedély,
b) (fázisonkénti)
telephelykutatási
engedély,
c) telepítési engedély,
d) létesítési engedély,
e) üzemeltetési engedély,
f) lezárási engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
173.4.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény építményeire,
valamint a létesítménnyel
összefüggő építményre
vonatkozó eljárásokban, ha
annak földtani vonatkozása
is van, illetve az építés
során ásványi nyersanyagot
termelnek ki.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények építése
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
183.5.A radioaktívhulladék-tároló
létesítmény átalakítása
esetén, ha annak földtani
vonatkozása is van, illetve
az átalakítás során ásványi
nyersanyagot termelnek ki.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények átalakítása
során kitermelni tervezett
ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája,
a felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása,
az ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-
fizetési kötelezettség
megállapítása.
radioaktív-
hulladéktároló
létesítmény
átalakításának
engedélyezése
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
193.6.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények telepítésére
és tervezésére vonatkozó
földtani, bányászati
és műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
203.7.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről és
a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének
módjáról szóló rendeletben
meghatározott,
a tűzvédelemre
vonatkozó követelmények
teljesülésének vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
213.8.Az atomenergiáról szóló
törvény szerinti Időszakos
Biztonsági Jelentés
radioaktívhulladék-tárolók
esetében.
Annak elbírálása, hogy
az Időszakos Biztonsági
Jelentésnek a radioaktív-
hulladéktároló által
a környezetben keltett
hatásoknak vizsgálata
vonatkozásában
a hosszú távú környezeti
tendenciák bemutatását,
továbbá a környezeti
sugárzás ellenőrző
rendszer és program
megfelelőségét, valamint
a környezetnek a létesítmény
üzemeltetéséből adódó
sugárterhelését, a környezet-
ellenőrző rendszer mért
adatainak elemzését,
az eredmények értékelését,
a környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és
a környezet-ellenőrzési
program megfelelőségének
értékelését tartalmazó
részek megfelelnek-e
a külön jogszabályban
meghatározott
környezetvédelmi és
természetvédelmi
követelményeknek.
Időszakos Biztonsági
Jelentés felülvizsgálata
és a feltárt eltérések
jóváhagyása
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
223.9.A radioaktívhulladék-tároló
létesítményekkel
összefüggő építmények és
épületszerkezetek hatósági
engedélyezésére irányuló
eljárásban, ha annak
tűzvédelmi vonzata van.
A tűzvédelem atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos
sajátos követelményeiről és
a hatóságok tevékenysége
során azok érvényesítésének
módjáról szóló rendeletben
meghatározott,
a tűzvédelemre
vonatkozó követelmények
teljesülésének vizsgálata.
a) építési (bontási)
engedély,
b) használatbavételi
engedély
területileg illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
233.10.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében.
Az Időszakos
Biztonsági Jelentésben
a katasztrófavédelemre
vonatkozó követelmények
teljesülésének vizsgálata.
Időszakos Biztonsági
Jelentés hatósági
felülvizsgálata
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
243.11.Radioaktívhulladék-tároló
esetében.
A radioaktívhulladék-tároló
létesítmények mélységi
biztonsági övezetének
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezetének
kijelölése, felülvizsgálata
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
253.12.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény telepítése
termőföldön.
Termőföld mennyiségi
védelme követelményeinek
kérdésében.
telepítési engedélyingatlanügyi,
földügyi igazgatási
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
264.1.Kiemelt létesítmények
esetében.
Kiemelt létesítmények
üzemeltetéséből adódó
lakossági dózismegszorítás
sugár-egészségügyi
vizsgálata.
lakossági
dózismegszorítás
jóváhagyása
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
274.2.Kiemelt létesítmények
esetében, amennyiben
a sugáregészségügyi
szakkérdés az eljárásban
érintett.
Az üzemeltető
személyzetnek a kiemelt
létesítmény üzemeltetéséből
adódó sugárterheléssel
szembeni védelme
sugár-egészségügyi
követelményeinek való
megfelelés vizsgálata.
létesítményi Munkahelyi
Sugárvédelmi Szabályzat
jóváhagyása
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
284.3.Nukleáris létesítmény
esetében.
A baleset-elhárítási
intézkedések telephelyen
kívüli végrehajthatóságának
vizsgálata.
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv
katasztrófavédelmi és
polgári védelmi vizsgálata
a következmények elhárítása
vagy enyhítése, a hatékony
beavatkozás személyi és
tárgyi feltételeinek megléte,
biztosítása tekintetében.
telephelyengedély,
létesítési engedély,
nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési
tervének engedélyezése
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
294.4.Radioaktívhulladék-tároló
létesítmény esetében.
A baleset-elhárítási
intézkedések telephelyen
kívüli végrehajthatóságának
vizsgálata.
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv
katasztrófavédelmi és
polgári védelmi vizsgálata
a következmények elhárítása
vagy enyhítése, a hatékony
beavatkozás személyi és
tárgyi feltételeinek megléte,
biztosítása tekintetében.
a) (fázisonkénti)
telephelykutatási
engedély,
b) telepítési engedély,
c) létesítési engedély,
d) nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési
tervének engedélyezése
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
304.5Nukleáris üzemanyag
szállítása esetében
A nukleárisbaleset-
elhárítási intézkedési terv
katasztrófavédelmi és
polgári védelmi vizsgálata
a veszélyhelyzet megelőzése,
következmények elhárítása
vagy enyhítése, a hatékony
beavatkozás személyi és
tárgyi feltételeinek megléte,
biztosítása tekintetében.
baleset-elhárítási
és intézkedési terv
engedélyezése
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
314.6.Az atomenergia minden
alkalmazója esetében.
Az éves effektívdózis-
korlát meghaladásának
sugár-egészségügyi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
éves effektívdózis-korlát
meghaladásának
jóváhagyása
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
324.7.Az atomenergia minden
alkalmazója esetében.
A radioaktív anyagot
tartalmazó fogyasztási
cikk előállításának,
forgalomba hozatalának
és felhasználásának
sugár-egészségügyi
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
fogyasztási cikk
előállításának,
forgalomba hozatalának,
felhasználásának
engedélyezése, amelynek
rendeltetésszerű
használatára
az ionizáló sugárzás
elleni védelemről
és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési
és ellenőrzési rendszerről
szóló 487/2015. (XII. 30.)
Korm. rendelet hatálya
kiterjed
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
334.8.Tartós
maradékszennyezettségű
területeken.
A tartós szennyezettség
fennállása
sugár-egészségügyi
következményeinek
vizsgálata.
radioaktívan szennyezett
terület kezelésének,
az életvitelszerű
tartózkodásnak,
a társadalmi és
gazdasági tevékenység
folytatásának
engedélyezése
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
344.9.A radioaktív hulladékoknak
és a kiégett fűtőelemeknek
a Magyarország
országhatárán át
történő szállításának
engedélyezésére irányuló
eljárásában.
Annak elbírálása, hogy
a nukleáris létesítmények,
nukleáris és más radioaktív
anyagok, valamint
a radioaktív hulladékok
fizikai védelme rendészeti
és személyi követelményei
teljesülnek-e.
szállítás engedélyezéseOrszágos Rendőr-
főkapitányság
354.10.Az atomenergia
alkalmazása körében
a fizikai védelmi rendszer
hatósági engedélyezésére
irányuló eljárásban.
Annak elbírálása, hogy
az atomenergia alkalmazása
körében a fizikai védelmi
rendszerre vonatkozó
rendészeti és személyi
szempontú követelmények
teljesülnek-e.
a fizikai védelmi rendszer
engedélyezése
Országos Rendőr-
főkapitányság
365.1.Nyitott sugárforrás
esetében.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe történő
kibocsátásának, a levegő
radioaktív szennyeződése
elleni védelmének,
valamint a vizek és víztartó
képződmények radioaktív
és hőszennyezés elleni
védelmének, továbbá
a levegő és a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata,
a kibocsátási határértékek,
valamint az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi
hatósági jogkörében
eljáró kormányhivatal
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
radioaktív anyag
alkalmazása,
radioaktív sugárforrás
izotóplaboratóriumon
kívüli felhasználása,
vizsgálati típusonként
környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
Baranya Megyei
Kormányhivatal
376.1.Nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek,
műtárgyak létesítése
esetén, ha az engedélyezés
az ivóvízbázis védelmét,
vagy az árvíz és a jég
levonulását vagy
a mederfenntartást érinti.
Annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység,
illetve az építményben
folytatott tevékenység
az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó
követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e,
továbbá annak elbírálása,
hogy az építési tevékenység
az árvíz és a jég levonulására,
a mederfenntartásra milyen
hatást gyakorol.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, mint
vízügyi hatóság
386.2.Nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek,
műtárgyak létesítése
esetén, ha azok
rendeltetése élelmiszer
előállítást, élelmiszer-
forgalmazást, illetve tárolást
érint.
Az építmény élelmiszer
előállítást (beleértve
vendéglátás, közétkeztetés);
élelmiszer-forgalmazást,
illetve tárolást szolgáló
részeinek élelmiszerlánc-
biztonsági, illetve
állategészségügyi
megfelelőségének
vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
illetékes megyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-
biztonsági és
állategészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
396.3.Nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek,
műtárgyak létesítése
esetén.
Munkavégzés céljára
szolgáló építményrészek
munka-egészségügyi
megfelelőségének
vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
illetékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
406.4.Nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek,
műtárgyak létesítése
esetén, ha az építés
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyet érint.
A kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott
vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyen létesülő
új épület, illetve a meglévő
épület terepszint alatti
vagy terepszintet is érintő
bővítés örökségvédelmi
megfelelőségének
vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
az örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
416.5.Nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek
létesítése esetén, ha
az építmény építése során
mélyalapozási technológiát
alkalmaznak, vagy ha
az építési tevékenység
során több mint
500 m3 ásványi nyersanyag
mennyiséget termelnek ki.
A létesülő új épületre
vonatkozó földtani,
bányászati és
műszaki biztonsági
követelményeknek való
megfelelés vizsgálata.
építési engedély,
b) használatbavételi
engedély
bányafelügyeleti
hatáskörében
eljáró megyei
kormányhivatal
426.6.Nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges épületek
létesítésekor, zajra
vagy rezgésre érzékeny
építmények építése,
elhelyezése, megszüntetése
esetén a vasúti pálya
vágányának tengelyétől
számított
100 méteren belüli, egyéb
nukleáris létesítmény
létesítéséhez szükséges,
de az üzemeltetéséhez
nem szükséges építmény
esetében 50 méteren belüli
övezetben történő építési
tevékenységnél.
Közlekedésből származó
terhelések hatásainak,
valamint a forgalomtechnikai
és közlekedésbiztonsági
megfelelőség vizsgálata.
építési engedély,
használatbavételi
engedély
közlekedésért felelős
miniszter
436.7.Nukleáris létesítmény célját
szolgáló legalább
100 darab személygépkocsi
vagy legalább 10 darab
tehergépkocsi vagy
autóbusz befogadására
alkalmas parkoló, továbbá
buszpályaudvar építése
esetén.
Közlekedésből származó
terhelések hatásainak,
valamint a forgalomtechnikai
és közlekedésbiztonsági
megfelelőség vizsgálata.
építési és használatba
vételi engedély
fővárosi és megyei
kormányhivatal
44.7Minden esetbena vizek és víztartó
képződmények radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a vízi környezet
radioaktív szennyeződése
ellenőrzésének vizsgálata
kérdésében
radioaktív anyag belvízi
szállítása
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[14] Később lép hatályba e törvény 100. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2020.09.01.

[15] Később lép hatályba e törvény 100. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2020.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Később lép hatályba e törvény 100. § (9) bekezdése alapján. Hatályos 2021.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[63] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[64] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[81] Később lép hatályba e törvény 100. § (9) bekezdése alapján. Hatályos 2021.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[91] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[116] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[124] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[128] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[129] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[130] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[131] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[134] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[135] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[136] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[138] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[139] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[145] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[147] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[154] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[155] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[158] Később lép hatályba e törvény 100. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2020.03.31.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[175] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[178] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[181] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Később lép hatályba e törvény 100. § (9) bekezdése alapján. Hatályos 2021.01.01.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[189] Később lép hatályba e törvény 100. § (8) bekezdése alapján. Hatályos 2020.09.01.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[192] Később lép hatályba e törvény 100. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.

[193] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék