2019. évi CXXVI. törvény

a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 36/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap egy példányát a munkaadó az utolsó munkában töltött napon átadja a munkavállalónak, a másik példányát pedig - a munkavállaló részére az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapíthatósága érdekében - öt évig megőrzi."

2. § Az Flt. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátást - az állami adó- és vámhatóság végrehajtás céljából történő megkereséséig - az álláskeresési ellátásból kell levonni."

3. § Az Flt. 39/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Nemzeti Foglalkoztatási Alap alaprészeiből és külön előirányzataiból folyósított támogatás visszakövetelése, vagy az annak biztosítékaként szereplő vagyontárgyra irányuló végrehajtás tekintetében nem kell alkalmazni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseit."

4. § (1) Az Flt. 57/A. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

[Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a (2c) bekezdésben meghatározott célokból nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:]

"r) a foglalkoztatást elősegítő támogatások, valamint a támogatások és munkaerő-piaci szolgáltatások keretében nyújtott juttatások vonatkozásában a támogatás megállapítása, kifizetése céljából a bérbeadó személy természetes személyazonosító adatait, bankszámlaszámát, valamint adószámát."

(2) Az Flt. 57/A. § a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Ha az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást elősegítő támogatást az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedések keretében nyújtja, akkor a támogatáskezelő szervezet e feladat ellátásához a támogatással érintett természetes személyek (1) bekezdés a) és i) pontja, n) pont nc) alpontja, valamint r) pontja szerinti adatait kezeli.

(14) Az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás nyújtása céljából a képző intézménynek átadja a képzésen részt vevő személy (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatait."

5. § Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"zs) támogatáskezelő szervezet: az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások esetében a támogatáskezelés folyamatában részt vevő szervezet."

6. § Az Flt.

a) 16. § (1) bekezdésében a "hatvan" szövegrész helyébe a "hetvenöt" szöveg,

b) 20. § (4) bekezdésében a "25 év" szövegrész helyébe a "30 év" szöveg,

c) 21. § (2) bekezdés e) pontjában az "EK-szerződés 87-88. §-a" szövegrész helyébe az "Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke" szöveg,

d) 27. § (1) bekezdésében a "munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban" szövegrész helyébe a "munkaviszonyban" szöveg, a "munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony" szövegrész helyébe a "munkaviszony" szöveg,

e) 27. § (8) bekezdésében a "legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít" szövegrész helyébe a "legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt - kivéve közfoglalkoztatási jogviszonyt - létesít" szöveg, a "kifizetés napjáig" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtásának napjáig" szöveg,

f) 57/A. § (2a) bekezdésében a "lakcím-azonosító adatok" szövegrész helyébe "lakcím-azonosító adatok, TAJ szám és adószám" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az Flt. 37. § (1) bekezdésében az "ellátást megállapító" szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

8. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23/B. § (7) bekezdés b) pontjában a "hároméves" szövegrész helyébe "négyéves" szöveg, az "ötéves" szövegrész helyébe "hatéves" szöveg lép.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

9. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Akinek a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát ugyanazon várandósságból született gyermekei közül nem mindegyik ikergyermekre tekintettel állapították meg, a 39/A. § (3) bekezdésének és a 39/B. § (1) bekezdésének alkalmazásában rendszeres pénzellátásként az ikergyermekekre tekintettel folyósított gyermeknevelést segítő ellátásnak csak azt a hányadát kell figyelembe venni, amit a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapítása során figyelembe vett gyermekre tekintettel folyósítanak."

(2) Az Szt. 25. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A (9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj összegének változása esetén, kivéve, ha arra az ápolási díj jogcímének 43/E. §-ban foglaltak szerinti változására tekintettel került sor."

10. § Az Szt. 39/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem állapítható meg a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság, ha a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság a (2) bekezdés g) pontja alapján került megszüntetésre, vagy ha az ápolási díjra való jogosultság a 42. § (2) bekezdés g) pontja alapján került megszüntetésre."

11. § (1) Az Szt. 41. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Nem szükséges szakértő kirendelése, ha rendelkezésre áll az ápolási díjmegállapítására irányuló eljárás megindításának időpontjától számított legalább további egy évig hatályos, gyermekek otthongondozási díja vagy 2019. január 1-jét követően ápolási díj megállapítása iránt indított eljárásban kiállított szakvélemény."

(2) Az Szt. 41. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az ápolási díjra való jogosultságot a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság iránti kérelem elutasításáról szóló döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ápolási díjra való jogosultság kezdő napjának a gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem benyújtásának napját kell tekinteni."

12. § Az Szt. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem állapítható meg az ápolási díjra való jogosultság, ha az ápolási díjra való jogosultság a (2) bekezdés g) pontja alapján került megszüntetésre, vagy ha a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság a 39/B. § (2) bekezdés g) pontja alapján került megszüntetésre."

13. § Az Szt. 43/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot fennállásának tényét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő az ott meghatározott feltételek alapján szakvéleményben állapítja meg. Ha a járási hivatal a szükséges szakértelemmel helyben nem rendelkezik, a szakértőt kirendelés útján biztosítja, kivéve, ha az ápolási díjmegállapítására irányuló eljárás megindításának időpontjától számított legalább további egy évig hatályos, gyermekek otthongondozási díja vagy 2019. január 1-jét követően ápolási díj megállapítása iránt indított eljárásban kiállított szakvélemény rendelkezésre áll. Az e bekezdés alapján kirendelt szakértő szakvéleményében meg kell jelölni annak hatályát."

14. § Az Szt. 43/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"43/E. § (1) Ha az ápolási díjban részesülő személynek az ápolási díjra való jogosultság fennállása alatt benyújtott kérelme alapján indult eljárásban vagy felülvizsgálati eljárás során kerül megállapításra, hogy az ügyfél az ápolási díjra más jogcímen jogosult, a korábbi jogcímen megállapított ellátást az új jogcímen megállapított ellátásra való jogosultság kezdő időpontját megelőző napon meg kell szüntetni és az új jogcímre járó ellátást meg kell állapítani.

(2) Az új jogcímen megállapított jogosultság kezdő időpontja

a) kérelemre indult eljárásban a kérelem benyújtásának napja,

b) felülvizsgálati eljárásban, ha a felülvizsgálat eredményeként

ba) magasabb összegű jogcím került megállapításra, a felülvizsgálati eljárás megindításának napja,

bb) alacsonyabb összegű jogcím került megállapításra, a döntés meghozatalát követő második hónap első napja.

(3) A visszamenőleges időszakra járó összeget úgy kell meghatározni, hogy a visszamenőleges időszakra járó ellátás bruttó összegéből le kell vonni az azonos időszakra kifizetett, a korábbi jogcímen megállapított ápolási díj bruttó összegét."

15. § Az Szt. 44/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a szülő, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják - ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

(2) E § alkalmazásában

a) súlyosan fogyatékos a gyermek, ha a 41. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyosan fogyatékosnak minősül,

b) tartósan beteg a gyermek, ha a 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint tartósan betegnek minősül."

16. § Az Szt. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyházi, valamint a nemzetközi szerződés alapján egyházi kiegészítő támogatásban részesülő nem állami fenntartó által fenntartott intézmények vonatkozásában a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az egyház legfőbb szerve vagy a nem állami fenntartó képviselőjének javaslatára egyházi módszertani intézményt jelöl ki (a továbbiakban: kijelölt egyházi módszertani intézmény) ötéves időtartamra, amelynek elteltét követően az intézmény ismételten kijelölhető."

17. § (1) Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni)

"a) azt a szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, feladatmutatót, amelynek ellátására az egyházi fenntartó a települési önkormányzattal vagy társulással ellátási szerződést kötött, az ellátási szerződésben szereplő szolgáltatás, ellátotti létszám, férőhelyszám, feladatmutató erejéig,"

(2) Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:

(A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is bejegyzett szociális szolgáltatót, intézményt, szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely esetében szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása költségvetési többletkiadást nem eredményez, és a módosítást kizárólag)

"ce) egyházi fenntartók közötti fenntartóváltozásra, egyházi fenntartók közötti szolgáltatás, ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladatmutató átadásra tekintettel kérik."

18. § Az Szt. a következő 68/C. §-sal egészül ki:

"68/C. § (1) Idősek otthonában a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy a 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellátotti arányra tekintet nélkül is ellátható, ha valamennyi ellátást igénylő vagy helyette a szolgáltatási díjat megfizető más személy írásban vállalja a fenntartó által megállapított szolgáltatási díj, illetve egyszeri belépési összeg megfizetését. A szolgáltatási díj és az egyszeri belépési összeg megállapítására és megfizetésére az V. Fejezet III. és IV. címét nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményben

a) az ellátottak után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe,

b) a 94/C. § szerinti megállapodásban szolgáltatásonként, tételesen meg kell határozni a szolgáltatási díjat, ideértve a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeinek viselésére vonatkozó feltételeket is,

c) a szolgáltatási díj emelése esetén az emelés mértéke évenként a Központi Statisztikai Hivatal által közölt infláció tárgyévet megelőző naptári év 12 havi átlagának kétszeresét nem haladhatja meg,

d) állapotromlás esetén az intézményi jogviszony nem szüntethető meg.

(3) A fenntartót érintő felszámolási eljárás vagy csődeljárás esetén az ellátottak kielégítése elsőbbséget élvez a többi követeléssel szemben."

19. § Az Szt. Az egyes intézményi szolgáltatások integrált szervezeti formában történő megszervezése alcíme a következő 85/C. §-sal egészül ki:

"85/C. § Bentlakásos szociális intézmény fenntartójának megváltozása esetén az átvétel időpontjában bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személyek jogosultságát az átvétel időpontjától számított két évig fennállónak kell tekinteni."

20. § Az Szt. 91. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató, intézmény fenntartója megváltozik, és az intézményben foglalkoztatott közalkalmazott

a) az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, és

b) az átvevő munkáltatóval vagy az átvevő munkáltató fenntartója által fenntartott más intézménnyel a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonyt vagy az Mt. szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít annyi hónapon belül, ahány havi távolléti díjat számára végkielégítésként kifizettek,

a végkielégítés és a jogviszony megszűnésétől az új jogviszony létesítéséig eltelt időtartamra - a távolléti díj szabályai szerint - kiszámított összeg különbözetét az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv részére vissza kell fizetnie. A jogviszony megszűnésétől az új jogviszony létesítéséig eltelt időtartamra - a távolléti díj szabályai szerint - kiszámított összeg esedékességének időpontja megegyezik a végkielégítés tekintetében figyelembe vett esedékességgel."

21. § Az Szt. A szociális szolgáltatást végzők jogai alcíme a következő 94/N. §-sal egészül ki:

"94/N. § (1) Ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás nyújtására egyházi, nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződést megszüntetik, és az ellátást a továbbiakban állami fenntartó biztosítja, az egyházi, nem állami fenntartóval munkaviszonyban álló személyek jogviszonya a feladat átvételének időpontjában e törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át (a továbbiakban: jogállásváltozás).

(2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb a feladat átvételét megelőző 15 nappal korábban írásban tájékoztatja a munkavállalót

a) az átvétel tényéről, időpontjáról és annak a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

b) a közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásáról,

c) a közalkalmazotti kinevezése tartalmi elemeiről,

d) azokról a kötelezettségekről, amelyeknek a munkavállaló a közalkalmazotti jogviszony létesítését követően az előmenetele és a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a munkaviszony, ha az átvevő munkáltató a Kjt. rendelkezései alapján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett munkavállalóval. Ebben az esetben a munkaviszony e törvény erejénél fogva a feladat átvételének időpontját követő harmincadik napon megszűnik.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a munkavállalóval szemben a Kjt. alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a munkavállaló legfeljebb az (5) bekezdésben foglalt időpontig intézkedik és ezt igazolja.

(5) A jogállásváltozás időpontját követő tizenöt napon belül a munkavállalót a jogállásváltozás időpontjával a Kjt. szerint be kell sorolni, illetményét meg kell állapítani és számára a kinevezési okmányt át kell adni. A közalkalmazotti kinevezés alapján megállapított illetmény és illetménypótlékok együttes összege nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást közvetlenül megelőző személyi alapbér összege.

(6) A munkavállaló a kinevezési okmány átvételét követő tizenöt napon belül aláírja a kinevezési okmányt vagy nyilatkozik arról, hogy továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá. Ha a munkavállaló a továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, munkaviszonya jogállásváltozás nélkül a feladat átvételének időpontját követő harmincadik napon megszűnik. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a munkavállaló a kinevezési okmány átvételét követő tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot vagy nem írja alá a kinevezési okmányt.

(7) Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkaviszony részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Az átvevő munkáltatónál létesítendő közalkalmazotti jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.

(8) Az átvett munkavállaló munkaköre és munkavégzésének helye - az átvevő munkáltató és az átvett munkavállaló eltérő megállapodása hiányában - változatlan marad.

(9) A munkaviszonyban álló vezető jogviszonyának átalakulását követően a Kjt. figyelembevételével kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani.

(10) Az átvevő munkáltatóval létesített közalkalmazotti jogviszonyra a Kjt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a munkavállalónak az átadó munkáltatónál eltöltött munkaviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.

(11) Ha a kinevezéssel létesített közalkalmazotti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a munkavállalót felmentési idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a Kjt. rendelkezései alapján kell megállapítani.

(12) Ha a munkavállaló további foglalkoztatása - a Kjt. vonatkozó szabályaival összhangban - munkaviszonyban történik, abban az esetben az (1) bekezdéstől eltérően a munkaviszony nem alakul át. A munkavállaló részére a munkaszerződést a feladat átvételének időpontját követő tizenöt napon belül kell átadni.

(13) A (12) bekezdés szerinti esetben a munkavállaló a munkaszerződés kézhezvételét követő tizenöt napon belül nyilatkozhat arról, hogy továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, ebben az esetben a munkaviszony a feladat átvételének időpontját követő harmincadik napon szűnik meg.

(14) Az átadó munkáltató kizárólag a (3), (4), (6) és (13) bekezdés esetén köteles a megszűnés napjával a munkavállaló számára az Mt. 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végkielégítést és az Mt. 63. § (2) bekezdés szerinti távolléti díjat megfizetni.

(15) Az (1)-(14) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a (2) bekezdésben meghatározott időpont előtt

a) tett munkáltatói vagy munkavállalói egyoldalú jognyilatkozat, vagy

b) megkötött megállapodás

alapján a munkaviszony ezen időpontot követően megszűnik. Az a) és b) pont szerinti, a feladat átvételének időpontja előtti jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a munkavállaló által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a feladat átvételének időpontját követően az átadó helyébe az átvevő munkáltató lép és ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató ellen kell előterjeszteni."

22. § Az Szt. 134/H. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság 2019. december 31-ével megszűnt, az ugyanazon ápolt személyre tekintettel 2020. január 31-éig ápolási díj vagy gyermekek otthongondozási díja megállapítása iránt benyújtott kérelem esetén - ideértve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság időtartama alatt benyújtott, 2019. december 31-ig el nem bírált kérelmet is - az ápolási díjra, gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot - ha a jogosultsági feltételek fennállnak - 2020. január 1-jétől kell megállapítani.

(7) A (6) bekezdés szerinti ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az ápolt személy állandó és tartós ápolási, gondozási igénye a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság felülvizsgálata iránti eljárás során kiállított szakmai vélemény alapján is megállapítható."

23. § Az Szt. a következő 134/I. §-sal egészül ki:

"134/I. § (1) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában 2020. január 1-jén ellátásban részesülő személynek a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXVI. törvénnyel megállapított komplex szükségletfelmérését - amennyiben nem rendelkezik vele - 2020. december 31-éig kell elvégezni.

(2) A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXVI. törvénnyel megállapított 68/C. § szerinti idősek otthonának szabályai csak a szolgáltatói nyilvántartásba 2020. január 1-jét követően bejegyzésre kerülő intézmények esetében alkalmazhatóak."

24. § Az Szt.

1. 18. §-ában az "ellátásokra való jogosultság megállapítása" szövegrész helyébe az "ellátásokra való jogosultság fennállásának elbírálása" szöveg,

2. 18. § a) pontjában és 18/A. § a) pontjában az "a jogosult" szövegrész helyébe az "az ellátást kérelmező, a jogosult" szöveg, valamint az "adott ellátás megállapítása során" szövegrész helyébe az "az adott ellátásra való jogosultság elbírálása során" szöveg,

3. 18. § b) pontjában és 18/A. § b) pontjában az "a jogosult" szövegrész helyébe az "az ellátást kérelmező, a jogosult" szöveg,

4. 18. § d) pont dd) alpontjában és 18/A. § d) pont dd) alpontjában a "megállapítására" szövegrész helyébe az "érdemi elbírálására" szöveg,

5. 18/A. §-ában az "ellátásokra való jogosultság megállapítása" szövegrész helyébe az "ellátásokra való jogosultság fennállásának elbírálása" szöveg,

6. 18/B. § (1) bekezdés c) pontjában az "ellátásra jogosult" szövegrész helyébe az "ellátást kérelmező, érdemi döntéssel érintett" szöveg,

7. 18/B. § (1) bekezdés d) pontjában az "ellátás megállapítása során" szövegrész helyébe az "ellátásra való jogosultság elbírálása során" szöveg,

8. 18/B. § (2) bekezdés a) pontjában az "ellátások megállapítása során" szövegrész helyébe az "ellátásokra való jogosultság elbírálása során" szöveg,

9. 19. § (1b) bekezdés c) pontjában az "összege, és az annak megállapítására, megváltoztatására" szövegrész helyébe az "összege, az arra való jogosultság fennállásának érdemi elbírálására, a jogosultság megváltoztatására" szöveg,

10. 20/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "ellenőrzése" szövegrész helyébe az "ellenőrzése, és a szükséges szociális szolgáltatásokhoz történő hozzáférés nyomon követése" szöveg,

11. 20/C. § (1) bekezdés f) pontjában az "adatokat" szövegrész helyébe az "adatokat, valamint szociális diagnózis felvétele esetén a javasolt szolgáltatásokra és szociális, gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre (székhelyre, telephelyre) vonatkozó adatokat" szöveg,

12. 20/C. § (6) bekezdésében a "nyilvántartásból adatot kérhet" szövegrész helyébe a "nyilvántartáshoz közvetlen hozzáféréssel rendelkezik" szöveg,

13. 39. § (1) bekezdésében a "hozzátartozója" szövegrész helyébe a "hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont]" szöveg,

14. 39. § (2) bekezdésében a "feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye alapján" szövegrész helyébe az "igazolás alapján" szöveg,

15. 39/A. § (3) bekezdésében a "rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott" szövegrész helyébe a "rendszeres pénzellátásokat, ha a 39/B. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott" szöveg,

16. 39/B. § (5) bekezdés b) pontjában a "gyermekek otthongondozási díjára" szövegrész helyébe a "gyermekek otthongondozási díjára vagy ápolási díjra" szöveg,

17. 43/A. § (6) bekezdésében az "A (3) és" szövegrész helyébe az "A (2) és" szöveg,

18. 58. § (6) bekezdés c) pontjában az "az egyházi fenntartású" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdés szerinti fenntartó által fenntartott" szöveg,

19. 58/A. § (2f) bekezdésében az "átadásra" szövegrész helyébe az "átadásra - ide nem értve a (2c) bekezdés c) pont ce) alpontját -" szöveg,

20. 58/A. § (2g) bekezdésében a "ca) és cb)" szövegrész helyébe a "ca), cb) és ce)" szöveg,

21. 68. § (1) bekezdésében a "68/B. §" szövegrész helyébe a "68/B. § és a 68/C. §" szöveg,

22. 85/A. § (5) bekezdésében az "alapvizsgálat" szövegrész helyébe az "alapvizsgálat, valamint a komplex szükségletfelmérés" szöveg,

23. 92/K. § (2) bekezdés a) pontjában a "típusát" szövegrész helyébe a "típusát, valamint egyházi fenntartó esetén a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház nevét" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az Szt.

a) 39/C. § (1) bekezdésében az " , illetve a 39. § (2) bekezdésében" szövegrész,

b) 58. § (4) bekezdés c) pontjában az "egyház legfőbb szervének képviselője" szövegrész.

4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

26. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

"IV/A. FEJEZET

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI BEJELENTÉSEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK

63/A. § (1) A munkáltató a veszélyes anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzésének céljából nyilvántartást vezet a (2) bekezdésben szereplő, a munkavállalók munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatokról. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók egészségének védelme, a veszélyes anyagok által okozott foglalkozási megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a veszélyes anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,

b) az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét,

c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,

d) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

(3) A munkáltató a nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését követő tíz évig, ha a munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve, ötven évig megőrzi.

(4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, a (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben meghatározott célból.

(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodik.

63/B. § (1) A munkáltató a rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzésének céljából nyilvántartást vezet azokról a munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójának vannak vagy lehetnek kitéve. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók egészségének védelme, a rákkeltő vagy mutagén anyagok által okozott foglalkozási eredetű egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a rákkeltő vagy mutagén anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,

b) az expozíciót okozó rákkeltő anyag nevét,

c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,

d) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

(3) A munkáltató az (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat az expozíció utolsó napját követő ötven évig megőrzi.

(4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, az (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben meghatározott célból.

(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdés szerint gondoskodik.

63/C. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott rákkeltővel végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni.

(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:

a) a munkáltató nevét, telephely címét, telefonszámát, e-mail-címét,

b) a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszínét,

c) az ágazati, szakágazati besorolást,

d) az utolsó bejelentés időpontját,

e) a rákkeltők vagy mutagén anyagok használatát, a használat indoklásával,

f) az expozíciót jelentő munkakörök megnevezését és a munkakörben dolgozók számát,

g) a rákkeltővel exponált munkavállalók születési évét, TAJ számát, munkakörét,

h) a rákkeltővel vagy mutagénnel, és rákkeltőt vagy mutagént tartalmazó keverékekkel kapcsolatos adatokat,

i) a tárgyévben végzett levegőszennyezettség-vizsgálatok eredményeit (mg/m3) anyagonként.

(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő adatok alapján a 83/A. § szerint nyilvántartást vezet.

(4) Az e §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabály tartalmazza."

27. § Az Mvt. 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a kötelezett a munkavédelmi hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, a meghatározott cselekmény végrehajtását a munkavédelmi hatóság foganatosítja."

28. § (1) Az Mvt. 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamara a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység igénybevételének céljából nyilvántartást vezet."

(2) Az Mvt. 83. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartás tartalmazza:

a) a munkabiztonsági szakértő nevét,

b) a munkabiztonsági szakértő lakcímét, telefonszámát, e-mail-címét,

c) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését,

d) az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait,

e) az engedély kiadásának napját,

f) a szakértői tevékenység szüneteltetésének tényét és időtartamát,

g) a kérelmező anyja nevét, születési helyét és idejét, végzettségre vonatkozó adatait.

(6) A nyilvántartás (5) bekezdés a), c)-f) pontja szerinti adatai közérdekből nyilvános adatok, amely adatokat a kamara a honlapján közzéteszi.

(7) A kérelmező kérelmében tett hozzájárulása esetén a kamara a nyilvántartás (5) bekezdés b) és g) pontja szerinti adatait is közzéteszi a honlapján.

(8) A kamara a munkabiztonsági szakértő adatait törli a honlapról

a) a szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonását követő napon, vagy

b) a szakértő haláláról történő értesítést követő napon.

(9) Az (5) bekezdés b) és g) pontja szerinti adatokat a (7) bekezdés szerinti hozzájárulás visszavonása esetén a kamara haladéktalanul, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonását követő munkanapon törli a honlapról és a nyilvántartásból.

(10) A kamara a nyilvántartásban szereplő adatokat az engedély visszavonását vagy a szakértő halálát követő öt év elteltével törli."

29. § (1) Az Mvt. 87. § 1/J. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"1/J. egyéni védőeszköz EU-típusvizsgálati tanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EU-típusvizsgálat alapján megfelel az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak."

(2) Az Mvt. 87. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"12. Veszélyes anyag:

a) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkettő tulajdonság alapján veszélyesként osztályozott anyag, vagy

b) az a vegyi anyag, amely bár nem felel meg az a) pontban meghatározott osztályozás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet határértéket határoz meg."

(3) Az Mvt. 87. §-a a következő 12/A. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"12/A. Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkét tulajdonság tekintetében veszélyes besorolást kap."

30. § (1) Az Mvt. 88. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"c) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi szakértői szakterületeket, a munkavédelmi szakértői tevékenység folytatásának, a tevékenységre jogosító engedély kiadásának a részletes szabályait, a szakértői tevékenységre jogszabályban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint a nyilvántartás vezetésére és a munkabiztonsági szakértők kötelező továbbképzési rendszerére vonatkozó eljárás részletes szabályait;"

(2) Az Mvt. 88. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"g) a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és kötelező továbbképzési rendszerének szabályait rendeletben határozza meg."

(3) Az Mvt. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló részletes szabályokat."

(4) Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő h)-m) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"h) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv,

i) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

j) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

k) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet),

l) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelv,

m) a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

31. § Az Mvt.

a) 54. § (8) bekezdésében a "kémiai biztonság területén a külön" szövegrész helyébe a "kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló" szöveg,

b) 87. § 1/E. pontjában a "munkahelyek kémiai biztonságáról" szóló szövegrész helyébe a "kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti az Mvt.

a) 18. § (5) bekezdése,

b) 83. § (1) bekezdésében az "a munkavédelmi hatóság vagy - a Kormány rendeletében meghatározott szakterületeken -" szövegrész,

c) 83. § (2) bekezdésében az "a munkavédelmi hatóság, illetve" szövegrész.

5. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

33. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.) 2. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) E törvény alkalmazásában szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkezőnek kell tekinteni az Európai Unió valamely tagállamában időszakos jelleggel, legfeljebb huszonnégy hónap időtartamra kiküldetésben lévő, magyar munkajog hatálya alá tartozó munkavállalót is."

34. § A Bgtv. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatás visszakövetelése, vagy az annak biztosítékaként szereplő vagyontárgyra irányuló végrehajtás tekintetében nem kell alkalmazni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseit."

35. § A Bgtv. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és a tanács rendelet 12. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

36. § A Bgtv. 13. § (1) bekezdésében a "kérelem átvételétől számított 15" szövegrész helyébe a "döntés meghozatalától számított 5" szöveg lép.

6. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

37. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2/A. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A miniszter az ellenőrzési tevékenységről negyedévente időszakos, valamint éves összefoglaló jelentést készít, amit a minisztérium honlapján közzétesz."

38. § (1) A Met. 3. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A munkaügyi hatóság hatásköre:)

"j) a külföldi munkáltató által szolgáltatások nyújtása keretében Magyarországra küldött munkavállaló munkaviszonyára az Mt. 295-297. §-a szerint alkalmazandó szabályok,"

(megtartásának ellenőrzésére, valamint a munkaügyi ellenőrzés alapján induló munkaügyi hatósági eljárásra terjed ki.)

(2) A Met. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A munkaügyi hatóság hatásköre az (1) bekezdés j) pontja tekintetében nem terjed ki az Mt. 295. § (1) bekezdés e), g) és i) pontjára."

39. § A Met. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyszíni ellenőrzés során a munkaügyi hatóság a hatósági ellenőrzés általános szabályain túl jogosult

a) az ellenőrzött munkahelyen található biztonsági berendezések képfelvételének megtekintésére, a munkahelyre való be- és kilépést rögzítő berendezések adatainak megtekintésére, és azokról másolat készítésére,

b) a munkahelyen tartózkodó személyek személyazonosságának igazoltatással történő megállapítására, valamint e személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, e személyek tanúként történő meghallgatására,

c) az adóazonosító jel, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ) használatára."

40. § (1) A Met. 6. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A munkaügyi hatóság eljárásában a következő intézkedéseket alkalmazhatja:)

"k) közigazgatási bírságot szab ki a 7/B. §-ban, a 8/D. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak szerint."

(2) A Met. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egy eljárásban feltárt jogsértések miatt - a 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti jogsértés kivételével - az (1) bekezdés b), e), f), h) és i) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket, valamint a munkaügyi bírságot, vagy a figyelmeztetést együttesen kell alkalmazni."

41. § A Met. 7/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezéseket megsérti, a munkaügyi hatóság a szabálytalanság megszüntetésére kötelezi és a (2) bekezdés szerinti közigazgatási bírságot szab ki. A fizetési kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány foglalkoztatott tekintetében a jogsértést megállapították. A bírság ismételten is kiszabható.

(4) A foglalkoztatóval szemben a megállapított jogsértés miatt a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a 8/B. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás a foglalkoztatásnak a jogsértést érintő feltételeit nem vagy hiányosan tartalmazza."

42. § A Met. 8/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha az (1) bekezdés szerinti együttműködés keretében megkereső hatóságként a 2. § (2) bekezdés szerinti munkaügyi hatóság jár el, és eljárása során a fogadó tagállam hatóságai vagy szervei részéről az információnyújtás folyamatos késedelmét észleli, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében kezdeményezi az Európai Bizottság megkeresését."

43. § A Met. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 8/H. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott adatokhoz való hozzáférés biztosításának rendjét és azok használatának,

b) a munkaügyi hatósági ellenőrzésre jogosító képzés és vizsga

részletes szabályait."

44. § A Met. 10. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"s) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

45. § A Met.

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában a "javadalmazás, továbbá a munkaviszonyra vonatkozó szabályban megállapított egyéb pénzbeli juttatás" szövegrész helyébe a "javadalmazás" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés h) pontjában a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony," szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony," szöveg,

c) 4/A. § (8) bekezdésében az "a munkaügyi hatóság általi ismételt elrendelésben meghatározott határidőben" szövegrész helyébe az "az eljárás során kitűzött határidőn belül" szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében "a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazására" szövegrész helyébe "közigazgatási szankció alkalmazására" szöveg,

e) 5/A. § (3) bekezdésében az "indítható eljárás" szövegrész helyébe az "indítható eljárás és alkalmazható közigazgatási szankció" szöveg,

f) a 6. § (1) bekezdés a) pontban a "továbbá b), e), f), i), k) és s) pontja" szövegrész helyébe a "továbbá b), e), f), i), j), k) és s) pontja" szöveg,

g) 8. § (5) bekezdés c) pontjában a "munkavállalók TAJ-számát" szövegrész helyébe a "munkavállalók adóazonosító jelét és TAJ-számát" szöveg,

h) 8/C. § (6) bekezdésében az "A munkaügyi hatóság a határozatának megtámadása esetén" szövegrész helyébe az "A munkaügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti, jogsértést megállapító határozatának megtámadása esetén" szöveg

lép.

46. § Hatályát veszti a Met. 7. § (8) bekezdése.

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

47. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 53. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Otthont nyújtó ellátást biztosít)

"c) az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban együtt: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona), valamint az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatás"

(a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával, különösen családgondozással, a gyermekvédelmi gyámság ellátásával.)

48. § (1) A Gyvt. 62. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata - a gyermek külön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt örökbefogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbefogadásának előkészítése, nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének előkészítése érdekében -)

"a) a 141/E. § (1) bekezdése szerinti örökbefogadási alrendszerbe a gyámhatóság határozata alapján örökbefogadhatónak nyilvánított, illetve a más okból örökbefogadható ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek, valamint a szülő, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, családvédelemmel foglalkozó más szerv bejelentése alapján az örökbefogadható gyermek rögzítése,"

(2) A Gyvt. 62. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata - a gyermek külön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt örökbefogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbefogadásának előkészítése, nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének előkészítése érdekében -)

"c) az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek, egészségügyi és lélektani alkalmasságának vizsgálata az örökbefogadást szabályozó jogszabályokban rögzített szakmai követelmények figyelembevételével és az örökbe fogadni szándékozó személynek - a gyámhatóság határozata alapján - a 141/E. § (1) bekezdése szerinti örökbefogadási alrendszerbe való rögzítése,"

49. § A Gyvt. 62/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az örökbefogadás utánkövetéséről a 135. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat a 141/E. § (1) bekezdése szerinti örökbefogadási alrendszerben rögzíti."

50. § A Gyvt. 78. § (2) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(A nevelésbe vétel elrendelésével egyidejűleg a gyámhatóság

a gyermek ideiglenes gondozási helyéül)

"ad) az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatást"

(jelöli ki,)

51. § A Gyvt. 80/B. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A gyámhatóság a gyermek gondozási helyét hivatalból vagy kérelemre megváltoztatja, ha)

"d) a nagy létszámú fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatássá kerül átalakításra,"

(és ezért a gyermek nevelését az addigi ellátási formában már nem vagy nem megfelelő módon lehet biztosítani.)

52. § A Gyvt. 122. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által fenntartott intézmény fenntartója megváltozik, és az intézményben foglalkoztatott közalkalmazott

a) az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, és

b) az átvevő munkáltatóval vagy az átvevő munkáltató fenntartója által fenntartott más intézménnyel a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonyt vagy az Mt. szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít annyi hónapon belül, ahány havi távolléti díjat számára végkielégítésként kifizettek,

a végkielégítés és a jogviszony megszűnésétől az új jogviszony létesítéséig eltelt időtartamra - a távolléti díj szabályai szerint - kiszámított összeg különbözetét az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv részére vissza kell fizetnie. A jogviszony megszűnésétől az új jogviszony létesítéséig eltelt időtartamra - a távolléti díj szabályai szerint - kiszámított összeg esedékességének időpontja megegyezik a végkielégítés tekintetében figyelembe vett esedékességgel."

53. § (1) A Gyvt. 135. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A személyes gondoskodást nyújtó (1) bekezdésben meghatározott szervek és személyek a gyermek nevelkedésének megtervezését a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú - jogszabályban meghatározott - környezettanulmány, elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési terv, egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzik. A (2) bekezdésben meghatározott adatkörök rögzítése jogszabályban meghatározottak szerint

a) a gyermekjóléti alapellátások tekintetében a gyermekvédelmi nyilvántartásban,

b) a gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben,

c) a javítóintézeti ellátás tekintetében a javítóintézeti informatikai rendszerben

történik."

(2) A Gyvt. 135. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben

a) a (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti adatok rögzítése a törzsadat alrendszerben,

b) a gyermek nevelkedésének megtervezése a környezettanulmány, elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési terv és egyéni gondozási-nevelési terv alapján, valamint a gondozási-nevelési tevékenység megvalósításának értékelése a tervező és értékelő alrendszerben,

c) a megyei, fővárosi, valamint az országos gyermekvédelmi szakértői bizottsági tevékenység adminisztrációja, a szakmai vélemény elkészítése a bizottsági alrendszerben,

d) az örökbefogadás előkészítésének és utánkövetésének megvalósítását szolgáló adminisztráció az örökbefogadási alrendszerben

történik."

(3) A Gyvt. 135. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekvédelmi gondoskodás biztosítása, a gyermek örökbefogadásának elősegítése, utánkövetése és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyámhatóság kezeli)

"c) az örökbe fogadó szülő személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat, a Magyarországon élő örökbe fogadó szülő társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó adatot, valamint az örökbe fogadott gyermek személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó adatot és az örökbefogadó családjába történő beilleszkedésére, nevelésére és fejlődésére vonatkozó adatokat,"

(4) A Gyvt. 135. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa, a gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám, valamint a megyei, fővárosi és országos gyermekvédelmi szakértői bizottság az adatok (6) bekezdés szerinti átadását a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer használatával teljesítik, és a gyámhatóság felé is ennek alkalmazásával szolgáltatnak adatot. A gyámhatóság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy intézése során az informatikai rendszerben rögzített adatokat jogosult megtekinteni és a dokumentumtárban rögzített dokumentumokat letölteni.

(6b) A gyermekjogi képviselő a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy intézése során a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rögzített adatokat jogosult megtekinteni."

54. § (1) A Gyvt. 136/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gyermekjóléti alapellátás igénybevétele esetén a gyermek törvényes képviselője, a korlátozottan cselekvőképes gyermek és a nagykorúvá vált gyermek a szolgáltató, intézmény vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek, illetve személye vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermekjóléti szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel, illetve személyével kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető."

(2) A Gyvt. 136/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele esetén a gyermek törvényes képviselője, a korlátozottan cselekvőképes gyermek és a nagykorúvá vált gyermek a szolgáltató, intézmény vezetőjénél kérelmezheti, hogy a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben a gyermekre, illetve személyére vonatkozóan a szolgáltató, intézmény által kitöltött adatlapot megismerhesse, az adatlapot nyomtatott formában rendelkezésére bocsássák.

(1b) Javítóintézeti ellátás esetén a fiatalkorú és törvényes képviselője jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatást kérhet a javítóintézeti informatikai rendszerben a fiatalkorúról vezetett adatokról."

55. § (1) A Gyvt. 139. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat]

"d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység esetén, ha az közösségi vagy csoportos formában történik, vagy ha az egyéni formában történő szociális segítő tevékenység nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárul,"

(2) A Gyvt. 139. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Gyermekjóléti szolgáltatás esetében csak a (2) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható."

(3) A Gyvt. 139. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) A gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül, ha az egyéni formában történő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az első találkozást követően tett intézkedéssel nem zárható le, csak a (2) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja, valamint b) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni."

56. § A Gyvt. 139/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A javítóintézet igazgatója a javítóintézetben ellátott fiatalkorúról és a vele együttesen elhelyezett gyermekről - az ellátásuk, gondozásuk és nevelésük biztosítása céljából - a 135. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat - a Bv. tv. 347. § (3) bekezdés a) pontjával összhangban - a javítóintézeti informatikai rendszerben kezeli."

57. § A Gyvt. 141/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az örökbefogadási eljárásban közreműködő szervek közötti adatszolgáltatás biztosítása és az örökbefogadási ügyek minél rövidebb határidőn belüli elintézése céljából a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer részeként örökbefogadási alrendszer működik."

58. § A Gyvt. 145. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások szakmai feladatai és működési feltételei körében jogszabállyal meghatározott szakmai létszámfeltételeket - az ott meghatározott kivételekkel - csak az Mt. szerinti foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek alkalmazásával teljesítheti, ide nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket."

59. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következő gy) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"gy) a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre és a javítóintézeti informatikai rendszerre vonatkozó részletes szabályokat, valamint a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer adatkezelőjére, valamint adatfeldolgozójának kijelölésére és feladataira vonatkozó szabályokat,"

(2) A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

"l) a bölcsődei ellátást biztosító intézményben, szolgáltatónál foglalkoztatottak jubileumi jutalma alapjául szolgáló illetmény összegébe beszámítandó pótlékokat,"

60. § A Gyvt. a következő 188/A. §-sal egészül ki:

"188/A. § (1) A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben kell rögzíteni

a) a gyermekvédelmi szakellátásba 2020. június 30-át követően történő ideiglenes hatállyal elhelyezés és nevelésbe vétel, valamint az utógondozói ellátás elrendelése,

b) a nevelésbe vétel 2020. december 31-ét követő felülvizsgálata, és

c) a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének, a fiatal felnőtt ellátása helyének 2020. december 31-ét követő megváltoztatása

esetén nyújtott ellátással és szolgáltatással kapcsolatos adatokat.

(2) A 2020. július 1-jén gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek és fiatal felnőttek adatait 2021. június 30-áig kell a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rögzíteni, ideértve azt az esetet is, ha 2021. június 30-áig a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, a fiatal felnőtt utógondozói ellátása megszűnt, vagy azt megszüntette a gyámhatóság.

(3) A javítóintézeti informatikai rendszerben kell rögzíteni azon fiatalkorúak adatait, akik javítóintézeti befogadására 2020. december 31-ét követően kerül sor.

(4) A 2020. július 1-jén javítóintézeti ellátásban részesülő fiatalkorúak adatait 2021. március 31-éig kell a javítóintézeti informatikai rendszerben rögzíteni, ideértve azt az esetet is, ha 2021. március 31-éig a fiatalkorú javítóintézeti ellátása megszűnt."

61. § (1) A Gyvt.

a) 58. § (6) bekezdésében a "pszichiátriai betegek otthonában" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonában, az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatásban" szöveg,

b) 72. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "pszichiátriai betegek otthonában helyezi el" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonában, vagy az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatásban" szöveg,

c) 79. § (4) bekezdésében a "pszichiátriai betegek otthonát" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonát, vagy az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatást" szöveg,

d) 80. § (2) bekezdésében a "pszichiátriai betegek otthonával" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonával, a támogatott lakhatást nyújtó szervezettel" szöveg,

e) 80/B. § (1) bekezdés c) pontjában a "megváltozik" szövegrész helyébe a "megváltozik, vagy" szöveg,

f) 85. § (5) bekezdésében a "pszichiátriai betegek otthona" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthona vagy támogatott lakhatást nyújtó szervezet" szöveg,

g) 98. § (2) bekezdés a) pontjában a "típusát" szövegrész helyébe a "típusát, valamint egyházi fenntartó esetén a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház nevét" szöveg,

h) 132. § (5) bekezdésében a "pszichiátriai betegek otthonában" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonában, valamint a támogatott lakhatásban" szöveg,

i) 138. § (1) bekezdés d) pontjában az "ellátás megállapítására" szövegrész helyébe az "ellátás érdemi elbírálására" szöveg,

j) 139. § (7) bekezdésében a "nyilvántartásból adatot kérhet" szövegrész helyébe a "nyilvántartáshoz közvetlen hozzáféréssel rendelkezik" szöveg,

k) 140. § (1) bekezdés a) pontjában a "megállapított és folyósított" szövegrész helyébe az "érdemben elbírált" szöveg

l) 141. § (1) bekezdés a) pontjában a "pszichiátriai betegek otthonában" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonában, vagy támogatott lakhatásban" szöveg

lép.

(2) A Gyvt.

a) 80/A. § (6) bekezdésében az "az egységes örökbefogadási nyilvántartás" szövegrész helyébe az "a 141/E. § (1) bekezdése szerinti örökbefogadási alrendszer" szöveg,

b) 135. § (2) bekezdés c) pont ca), cb) és cc) alpontjában a "személyazonosító" szövegrész helyébe a "személyazonosító és társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó" szöveg,

c) 139/A. § (3) bekezdésében a "nyilvántartás" szövegrész helyébe a "javítóintézeti informatikai rendszer" szöveg,

d) 139/A. § (3a) bekezdésében a "nyilvántartja" szövegrész helyébe a "javítóintézeti informatikai rendszerben rögzíti és kezeli" szöveg,

e) 139/A. § (4) bekezdésében a "nyilvántartásból" szövegrész helyébe a "javítóintézeti informatikai rendszerből" szöveg,

f) 141/E. § (2) és (3) bekezdésében, 141/F. § (3) bekezdésében az "egységes örökbefogadási nyilvántartás" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszer" szöveg,

g) 141/E. § (4) bekezdésében az "egységes örökbefogadási nyilvántartásba folyamatosan szolgáltatja" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerbe folyamatosan rögzíti" szöveg,

h) 141/E. § (5) bekezdésében az "egységes örökbefogadási nyilvántartásban a létrejött" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerben rögzített," szöveg,

i) 141/E. § (7) bekezdésében az "egységes örökbefogadási nyilvántartásban annak az örökbefogadható gyermeknek" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerben annak az örökbefogadható, de gyermekvédelmi szakellátásban nem részesülő gyermeknek" szöveg és az "egységes örökbefogadási nyilvántartásból" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerből" szöveg,

j) 141/E. § (8) bekezdésében, 141/F. § (4) és (6) bekezdésében az "egységes örökbefogadási nyilvántartásból" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerből" szöveg,

k) 141/F. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) alpontjában, c) pont ca) alpontjában, e) pontjában az "egységes örökbefogadási nyilvántartásba" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerbe" szöveg,

l) 141/F. § (1) bekezdés b) pont bb), bc) alpontjában, c) pont cb), cc), cd) és ce) alpontjában az "egységes örökbefogadási nyilvántartásnak" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszernek" szöveg,

m) 141/F. § d) pontjában az "egységes örökbefogadási nyilvántartásba" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszerbe" szöveg és az "egységes örökbefogadási nyilvántartásnak" szövegrész helyébe az "örökbefogadási alrendszernek" szöveg,

n) 141/F. § (2) bekezdésében az "egységes örökbefogadási nyilvántartás" szövegrészek helyébe az "örökbefogadási alrendszer" szöveg,

o) 142. § (4) bekezdésében a "137. § (3a) bekezdése" szövegrész helyébe a "135. § (3) bekezdés b) és c) pontja, a 137. § (3a) bekezdése" szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a Gyvt. 62. § (2) bekezdése.

8. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

63. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

a) 44/A. § (1) bekezdésében a "128. §-a" szövegrész helyébe a "128. § (1) és (2) bekezdése" szöveg,

b) 44/A. § (4) bekezdés a) pontjában a "harmadik életéve" szövegrész helyébe a "negyedik életéve, három vagy több gyermeket nevelő igazságügyi alkalmazott esetén a gyermeke hatodik életéve" szöveg,

c) 44/A. § (6) bekezdés b) pontjában a "hároméves" szövegrész helyébe a "négyéves" szöveg, az "ötéves" szövegrész helyébe a "hatéves" szöveg

lép.

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

64. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 44. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A hozzátartozói nyugellátásra való jogosultság megállapítása során eltűntnek nyilvánítás esetén az eltűnés, holtnak nyilvánítás esetén a halál jogerős bírósági végzésben meghatározott időpontját kell a halál időpontjának tekinteni.

(3) Eltűntnek vagy holtnak nyilvánítás esetén a hozzátartozói nyugellátás iránti igény a 64. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző időre is érvényesíthető, ha a kérelmet a jogszerzőt eltűntnek vagy holtnak nyilvánító végzés jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül nyújtják be."

65. § A Tny. 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik."

66. § A Tny. 79. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A nyugdíjfolyósító szerv a késedelmesen folyósított nyugellátás összege után - a határidő lejártát követő naptól -a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot (a továbbiakban: késedelmi kamat) fizet."

67. § A Tny. 96. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]

"j) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja"

(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

68. § A Tny.

a) 47. § (1) bekezdésében a "halálától" szövegrész helyébe a "halálának időpontjától" szöveg,

b) 80. § (1b) bekezdésében az "az (5) bekezdés szerinti késedelmi kamatot" szövegrész helyébe az "a késedelmi kamatot" szöveg,

c) 88. § (2) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvnek" szöveg,

d) 96. § (2a) bekezdésben az "érdekében" szövegrész helyébe a " , valamint az összerendelési nyilvántartás szerinti kapcsolati kód megszűnését követően az adóhatóság megkeresése érdekében" szöveg,

e) 96. § (6) bekezdésében a "(4) bekezdésben és az (5a) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(3), (4) és (5a) bekezdésben" szöveg,

f) 98. § (1) bekezdésében az "elektronikus úton" szövegrész helyébe a "szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével" szöveg

lép.

69. § Hatályát veszti a Tny.

a) 44/D. § (1) bekezdés b) pontjában az "az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és" szövegrész,

b) 80. § (5) bekezdése,

c) 90. §-a és az azt megelőző alcím cím.

10. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

70. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás

21/A. § (1) A látássérült személy a látássérüléséhez kapcsolódó rehabilitációs folyamat során jogszabályban meghatározott éves időkeret erejéig - az elemi rehabilitációs tervben foglaltak szerint - térítésmentesen jogosult az egyéni képességeihez mért legmagasabb szintű önállóság eléréséhez és a társadalmi életbe való visszailleszkedéséhez szükséges alapvető készségek elsajátításához és alkalmazásához szükséges elemi rehabilitációs szolgáltatások (a továbbiakban: elemi rehabilitációs szolgáltatás) igénybevételére.

(2) Az elemi rehabilitációs szolgáltatást a 16. életévét betöltött, a magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a bevándorolt és a letelepedett látássérült személy veheti igénybe.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során látássérült az a személy, akinek a szem, illetve a központi idegrendszer látási funkcióit érintő betegsége vagy veleszületett fejlődési rendellenessége miatt

a) a jobbik szemen maximális korrekcióval mért látásélessége (vízusa) 20/60 (0,33) vagy az alatti,

b) a látótér 20 fok vagy az alatti, vagy

c) kontrasztérzékelése súlyos fokban korlátozott, ideértve a kortikális látássérülést is, amely esetén a látótérben szektorszerű kiesés van, illetve a vizuális információ feldolgozási folyamatainak sérülése miatt észlelési, felismerési zavar jelentkezik.

(4) Az (1) bekezdés alapján térítésmentesen nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatáshoz az állam jogszabályban meghatározott módon nyújt támogatást. Az éves időkeretet meghaladóan a szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.

(5) Az elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával, a módszertani feladatok ellátásával, illetve a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi.

21/B. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv - az elemi rehabilitációs szolgáltatás finanszírozása és a szolgáltatás igénybevételének ellenőrzése céljából - nyilvántartást vezet, a nyilvántartásban szereplő személyes adatok adatkezelője és adatfeldolgozója. A nyilvántartás tartalmazza

a) az igénybe vevő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

b) az elemi rehabilitációs szolgáltatást megalapozó körülményt,

c) az elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó megnevezését és elérhetőségeit,

d) az elemi rehabilitációs szolgáltatás típusát, helyét, időpontját és időtartamát.

(2) A nyilvántartás részére az elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevevője által rendelkezésre bocsátott adatokat a szolgáltatást nyújtó továbbítja. A szolgáltatást nyújtó tevékenysége ellátásához jogosult az (1) bekezdés szerinti adatok kezelésére.

(3) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra is felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.

(4) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadja és a Központi Statisztikai Hivatal azokat statisztikai célra felhasználhatja. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A nyilvántartásban szereplő adatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv 5 évig kezeli, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásból. Az elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó az (1) bekezdésben foglalt adatok kezelésére az elemi rehabilitációs szolgáltatás időtartamára jogosult."

71. § A Fot. a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával, a módszertani feladatok ellátásával, illetve a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó, továbbá a 21/B. § szerinti nyilvántartást vezető szervet rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás

a) megszervezésére és finanszírozására,

b) nyújtásának feltételeire,

c) igénybevételére - ideértve a siketvak személyek, valamint azon látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatások igénybevételét is, akiknek látássérülése mellett egyidejűleg más fogyatékossága is fennáll -, továbbá

d) éves időkeretére

vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg."

11. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

72. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 43. §-a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az (5) és (6) bekezdés alapján benyújtott méltányossági kérelemnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya."

73. § A Cst. 49/C. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az egységes szociális nyilvántartásból)

"h) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények ellenőrzése céljából a központi családtámogatási szerv által kibocsátott, az utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványon szereplő személyekre vonatkozóan az ellenőrzéshez szükséges adatokat"

(közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.)

74. § A Cst.

a) 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "felsőfokú" szövegrész helyébe a "felsőoktatási" szöveg,

b) 48. § (1) bekezdésében az "az igényelbíráló szerv" szövegrész helyébe az "a központi családtámogatási szerv" szöveg

lép.

75. § Hatályát veszti a Cst. 48. § (1) bekezdésében "az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervtől, illetve" szövegrész.

12. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

76. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

a) 49. § (5) bekezdés a) pontjában a "harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá" szövegrész helyébe a "negyedik életéve, három vagy több gyermeket nevelő bíró esetén a gyermeke hatodik életéve betöltésének időpontjáról, illetve" szöveg,

b) 49. § (7) bekezdés b) pontjában a "hároméves" szövegrész helyébe a "négyéves" szöveg, az "ötéves" szövegrész helyébe a "hatéves" szöveg

lép.

13. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

77. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

a) 55. § (5) bekezdés a) pontjában a "harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá" szövegrész helyébe a "negyedik életéve, három vagy több gyermeket nevelő ügyész esetén a gyermeke hatodik életéve betöltésének időpontjáról, illetve" szöveg,

b) 55. § (7) bekezdés b) pontjában a "hároméves" szövegrész helyébe a "négyéves" szöveg, az "ötéves" szövegrész helyébe a "hatéves" szöveg

lép.

14. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

78. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"111. § (1) A kormánytisztviselő a gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(2) A kormánytisztviselő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult."

79. § A Kttv.

a) 50. § (1) bekezdésében a "111. §-ban" szövegrész helyébe a "111. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 50. § (5) bekezdés b) pontjában a "hároméves" szövegrész helyébe a "négyéves" szöveg, az "ötéves" szövegrész helyébe a "hatéves" szöveg,

c) 113. § (1) bekezdésében a "111. §-ban" szövegrész helyébe a "111. § (1) bekezdésében" szöveg

lép.

15. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

80. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felszámolási eljárásban)

"f) a 228. § (5) bekezdésében,"

(foglaltak nem alkalmazhatók.)

(2) Az Mt. 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés rendelkezései irányadóak a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározott vagyonértékesítési eljárásban, áthidaló intézmény alkalmazásában vagy eszköz elkülönítés alkalmazásában."

81. § Az Mt. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani."

82. § Az Mt. 99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 92. § (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló esetén - a felek írásbeli megállapodása alapján -a munkavállaló beosztás szerinti

a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra,

b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra

lehet. A megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. A megállapodás felmondása esetén a munkavállalót - a 6. és 7. §-ban foglaltakra figyelemmel - jogellenesen hátrány nem érheti."

83. § Az Mt. 128. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A munkavállaló a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult."

84. § Az Mt. 228. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A versenytilalmi megállapodást írásba kell foglalni.

(4) A munkavállaló, ha munkaviszonyát a 78. § (1) bekezdése alapján szünteti meg, a megállapodástól elállhat.

(5) A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.

(6) Kötbér kikötése esetén a Ptk. 6:186-189. §-a irányadó."

85. § Az Mt. a Harmadik Rész címét megelőzően a következő 229/A. §-sal egészül ki:

"229/A. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés

a) a 228. § (3) bekezdésében,

b) a 229. § (3) bekezdésében

foglaltaktól nem térhet el.

(2) Kollektív szerződés

a) a 228. § (2) bekezdésében,

b) a 229. § (1) bekezdésében

foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el."

86. § (1) Az Mt. 295. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra]

"c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege,"

(tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.)

(2) Az Mt. 295. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

[Ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra]

"h) a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei,

i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő vagy Magyarország területén történő tartózkodás során, a szokásos munkavégzés helyétől eltérő munkahelyre küldés esetén az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költségekre fizetett juttatások vagy költségtérítés mértéke"

(tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.)

(3) Az Mt. 295. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás fogalmán a 136-153. §-ban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a díjazásba beszámítani a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe történő befizetést, valamint a munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti kiküldetés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, a munkaviszonyra e törvény rendelkezéseit - a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - megfelelően alkalmazni kell."

(4) Az Mt. 295. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldi munkáltató munkaügyi hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentése esetén.

(7) A tizenkét hónapot meghaladó kiküldetés esetén

a) a VII. fejezet,

b) a X. fejezet,

c) a 228. §, valamint

d) a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó rendelkezések

nem alkalmazhatóak.

(8) Ha a külföldi munkáltató a munkavállalót Magyarország területén adott munkahelyen végzett feladatot ellátó másik munkavállalóval helyettesíti (felváltó kiküldetés), a kiküldetés időtartama a felváltó kiküldetésben érintett munkavállalók összesített kiküldetési időtartamával egyezik meg. Az adott munkahelyen végzett feladat meghatározásához a nyújtandó szolgáltatás jellegét, az elvégzendő feladatot és a munkavégzés helyét kell figyelembe venni.

(9) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb."

87. § Az Mt. 297. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. Amennyiben a 215. § (1) bekezdés a) pont szerinti kölcsönbeadó a munkavállalót munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarország területén munkavégzésre ideiglenesen átengedi, a kölcsönvevő köteles tájékoztatni a kölcsönbeadót a munkafeltételek és a díjazás tekintetében alkalmazandó foglalkoztatási feltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért."

88. § (1) Az Mt. 299. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

"p) az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról."

(2) Az Mt. 299. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)

"q) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról."

89. § Az Mt.

a) 66. § (6) bekezdésében a "(128. §)" szövegrész helyébe a "[128. § (1) és (2) bekezdése]" szöveg,

b) 130. §-ában az "a 128. §-ban" szövegrész helyébe az "a 128. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg

lép.

90. § Hatályát veszti az Mt. 130. §-ában a "gyermekgondozási segély," szövegrész.

16. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

91. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az a)-i) pont szerinti időtartam és az azt követő 30 nap alatt:

a) a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett orvos-bizottsági alkalmassági felülvizsgálat ideje,

b) a beteg gyermek ápolásának ideje vagy ilyen célból, továbbá a közeli hozzátartozó vagy élettárs otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság,

c) a várandósság ideje,

d) a szülést követő 3 hónap, a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából kapott illetmény nélküli szabadság, és illetmény nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek 3 éves kora,

e) a házastárs, élettárs tartós külföldi kiküldetése miatt kapott illetmény nélküli szabadság,

f) az állomány nő tagjának jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének ideje, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 hónap,

g) örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az állomány örökbe fogadni szándékozó tagját - közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat - érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított 6 hónap, illetve, ha a gyermek a 6 hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás,

h) az 58/A. § szerinti szünetelés időtartama,

i) a 117. § (4) bekezdés szerinti illetmény nélküli szabadság időtartama."

92. § A Hjt. 117. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az állomány tagja illetmény nélküli szabadságra jogosult a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára."

17. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

93. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 347. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A javítóintézet a befogadáskor)

"a) a fiatalkorú adatait a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezései szerinti javítóintézeti informatikai rendszerben rögzíti és kezeli,"

18. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

94. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 150. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hivatásos állomány tagja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára illetmény nélküli szabadságra jogosult."

95. § A Hszt. 289/R. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A rendvédelmi alkalmazott a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/G. §-a szerinti gyermekgondozási díj időtartamára illetmény nélküli szabadságra jogosult."

96. § A Hszt.

a) 138. § (6) bekezdés a) pontjában a "harmadik" szövegrész helyébe a "negyedik" szöveg, az "ötödik" szövegrész helyébe a "hatodik" szöveg,

b) 138. § (8) bekezdésében a "hároméves" szövegrész helyébe a "négyéves" szöveg, az "ötéves" szövegrész helyébe a "hatéves" szöveg

lép.

19. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 37. §, a 39-40. §, a 43. §, a 45-46. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 100. § (2) bekezdése 2020. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 48. és 49. §, az 53. és 54. §, az 56. és 57. §, az 59. § (1) bekezdése, a 60. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. § és a 93. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 38. §, a 41. és 42. §, a 44. §, a 86. és 87. §, a 88. § (2) bekezdése, 99. § (7) bekezdése 2020. július 30-án lép hatályba.

(6) A 70. és 71. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

98. § (1) A 76. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 77. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

99. § (1) A 26. § a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 26. §, a 30. § (3) bekezdése, a 31. § a) és b) pontja és a 100. § (1) bekezdése a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést valamint a a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 29. § (1) bekezdése és a 32. § a) pontja az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 29. § (2) és (3) bekezdése, 30. § (3) bekezdése az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg, a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) A 29. § (2) és (3) bekezdése és a 100. § (1) bekezdése a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) A 33. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és a tanács rendelet 12. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(7) A 38. §, a 41. §, a 42. § a 86. § és a 87. § a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) A 80. § (2) bekezdése a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) A 82. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i (EU) 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

100. § (1) Hatályát veszti a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (7) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére