105/2012. (X. 11.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

Az 1-6. § tekintetében növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti nemzeti fajtajegyzékek C. része az elismert tájfajtákat tartalmazza.

(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti nemzeti fajtajegyzék D. része tartalmazza a 2012. szeptember 30. előtt forgalmazott és hivatalosan elismert leírással rendelkező gyümölcsfajtákat."

2. § Az R. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A NÉBIH a fajtafenntartás eredményességét a fajtafenntartás bejelentett helyszínén is ellenőrzi. Az ellenőrzés során a fajtafenntartási nyilvántartásokat, valamint a fajtafenntartási módszerek gyakorlati megvalósítását kell ellenőrizni."

3. § Az R. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:

1. a Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról,

2. a Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról,

3. a Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról,

4. a Tanács 92/34/EGK irányelve (1992. április 28.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról,

5. a Bizottság 93/79/EGK irányelve (1993. szeptember 21.) a termelők által a 92/34/EGK tanácsi irányelv szerint vezetett, a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagait tartalmazó jegyzékre vonatkozó kiegészítő végrehajtási intézkedések kidolgozásáról,

6. a Tanács 1999/105/EK irányelve (1999. december 22.) az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról,

7. a Tanács 2002/53/EK irányelve (2002. június 13.) a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről,

8. a Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról,

9. a Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról,

10. a Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról,

11. a Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról,

12. a Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról,

13. a Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimum követelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról,

14. a Bizottság 2004/29/EK irányelve (2004. március 29.) a szőlőfajták vizsgálata során alkalmazott jellemzők és minimális feltételek meghatározásáról,

15. a Bizottság 2005/91/EK irányelve (2005. december 16.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról,

16. a Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról,

17. a Bizottság 2006/127/EK irányelve (2006. december 7.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe veendő tulajdonságok és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról,

18. a Bizottság 2007/49/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról,

19. a Bizottság 2007/48/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkénekalkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról,

20. a Bizottság 2008/83/EK irányelve (2008. augusztus 13.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról,

21. a Bizottság 2007/72/EK irányelve (2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről,

22. a Bizottság 2009/97/EK irányelve (2009. augusztus 3.) a 2002/53/EK és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemezők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvek módosításáról,

23. a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

24. a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről,

25. a Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

26. a Bizottság 2012/8/EU végrehajtási irányelve (2012. március 2.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról."

4. § Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § (1) Az R. 1. § c) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg lép.

(2) Az R. 2. § (1) bekezdésében, 3. § 6. pontjában, 4. § (1) és (7) bekezdésében, 5. § (2) és (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 12. § (1)-(4) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének g) pontjában, 18. § (3) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (4) és (5) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 8. számú melléklet 8. és 10. pontjában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg lép.

(3) Az R. 4. § (8) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében, 11. § (4) és (5) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 26. § (5) bekezdésében, valamint 27. § (1) bekezdésében az "Az MgSzH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg lép.

(4) Az R. 3. § 5. pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, valamint 15. § (4) bekezdésében az "az MgSzH-hoz" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hez" szöveg lép.

(5) Az R. 4. § (8) bekezdésében, valamint 13. § (3) bekezdés c) pontjában az "az MgSzH-val" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hel" szöveg lép.

(6) Az R. 4. § (9) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b) pontjában az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg lép.

(7) Az R. 18. § (1) bekezdésében az "az MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg lép.

(8) Az R. 26. § (4) bekezdésében az "az MgSzH-t" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-et" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. március 2-i 2012/8/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 27. § (2) bekezdésének a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 72/2012. (VII. 24.) VM rendelet által megállapított szövegét 2013. vadászati évben kell először alkalmazni."

8. § (1) A gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Mellékletének 28. pontja szerinti felhasználónak (a továbbiakban: felhasználó) szánt feldolgozott élelmiszereket előállító, Magyarországon működő élelmiszer-előállítókra kell alkalmazni."

(2) A 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az élelmiszer-előállító köteles a magyarországi felhasználónak szánt feldolgozott élelmiszerre vonatkozó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat önálló dokumentumban vagy más dokumentum részeként egy helyen nyilvántartó gyártmánylapot készíteni, és azt az adott élelmiszer előállításának valamennyi telephelyén tárolni."

(3) A 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"a) amelyek kizárólag mennyiségükben, ízesítésükben különböznek egymástól, amennyiben az eltérő ízesítést adó összetevők az adott terméknél egyértelműen azonosíthatók, illetve"

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 3. § (11) bekezdésében az "1. § 28. pontja szerinti ügyfél" szövegrész helyébe az "1. § 27. pontja szerinti ügyfél",

b) 4. § (1) bekezdésében az "1. § 28. pontjában meghatározott ügyfél" szövegrész helyébe az "1. § 27. pontjában meghatározott ügyfél"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. mellékletének 4.2. pontja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 105/2012. (X. 11.) VM rendelethez

"10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözönséges névCPVO előírás
Festuca filiformis Pourr.Fonalas csenkesz2011.6.23-i 67/1
Festuca ovina L.Juhcsenkesz2011.6.23-i 67/1
Festuca rubra L.Vörös csenkesz2011.6.23-i 67/1
Festucatrachyphylla (Hack.) KrajinaKeménylevelű csenkesz2011.6.23-i 67/1
Lolium multiflorum Lam.Olasz perje, holland perje2011.6.23-i 4/1
Lolium perenne L.Angol perje2011.6.23-i 4/1
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje2011.6.23-i 4/1
Pisum sativum L.Takarmányborsó2010.3.11-i 7/2
Brassica napus L.Káposztarepce2011.11.16-i 36/2
Helianthus annuus L.Napraforgó2002.10.31-i 81/1
Linum usitatissimum L.Len2007.3.21-i 57/1
Avena nuda L.Csupasz zab2003.11.6-i 20/1
Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zab2003.11.6-i 20/1
Hordeum vulgare L.Árpa2010.3.11-i TP/19/2rev.
Oryza sativa L.Rizs2004.11.18-i 16/1
Tudományos névKözönséges névCPVO előírás
Sécale cereale L.Rozs2002.10.31-i 58/1
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusTritikálé2011.2.16-iTP/121/2rev.1.
Triticum aestivum L.Búza2011.2.16-iTP/3/4rev.2.
Triticum durumDesf.Durumbúza2003.11.6-i 120/2
Zea mays L.Kukorica2010.3.11-i 2/3
Solanum tuberosum L.Burgonya2005.12.1-jei 23/2

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

Tudományos névKözönséges névCPVO előírás
Beta vulgaris L.Takarmányrépa/Cukorrépa1994.11.4-i TG/150/3
Agrostis canina L.Ebtippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippan1990.10.12-i TG/30/6
Agrostis capillaris L.Cérnatippan1990.10.12-i TG/30/6
Bromus catharticus VahlPrérifű2001.4.4-i TG/180/3
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok2001.4.4-i TG/180/3
Dactylis glomerata L.Csomós ebír2002.4.17-i TG/31/8
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz2002.4.17-i TG/39/8
xFestulolium Asch. et Graebn.Csenkesz-perje fajhibrid2008.4.9-i TG/243/1
Phleum nodosum L.Kis komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Phleum pratense L.Réti (mezei) komócsin1984.11.7-i TG/34/6
Poa pratensis L.Réti perje1990.10.12-i TG/33/6
Lupinus albus L.Fehérvirágú csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Lupinus luteus L.Sárgavirágú csillagfürt2004.3.31-i TG/66/4
Medicago sativa L.Lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna2005.4.6-i TG/6/5
Trifolium pratense L.Vöröshere2001.4.4-i TG/5/7
Trifolium repens L.Fehérhere2003.4.9-i TG/38/7
Vicia faba L.Lóbab2002.4.17-i TG/8/6
Vicia sativa L.Tavaszi bükköny1988.10.21-i TG/32/6
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa2001.4.4-i + 2009.4.1-jei
TG/89/6rev.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Takarmányretek2001.4.4-i TG/178/3
Arachis hypogea L.Földimogyoró1985.11.13-i TG/93/3
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepce2002.4.17-i TG/185/3
Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szeklice1990.10.12-i TG/134/3
Gossypium spp.Gyapot2001.4.4-i TG/88/6
Papaver somniferum L.Mák1999.3.24-i TG/166/3
Sinapis alba L.Fehér mustár2001.4.4-i TG/179/3
Glycine max (L.) MerrillSzója1998.4.1-jei TG/80/6
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok1989.10.6-i TG/122/3

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük."

Tartalomjegyzék