62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban ER.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság területén közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű), továbbá ezek tulajdonságaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló műszaki egységeire terjed ki. A munkagépre a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják."

2. § Az ER. 2. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatóak:)

"c) "M3 járműkategória": több, mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és trolibuszok,"

3. § Az ER. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, forgalomba helyezendő gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK és 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletekben, valamint az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott módon történő CO2 kibocsátási adatgyűjtésről, valamint az adatoknak e rendeletekben meghatározott határidőig történő továbbításáról

a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történő forgalomba helyezés esetében a forgalmazó (közreműködő kereskedő) által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatok adatai alapján,

b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történő forgalomba helyezés esetében az engedély adatai alapján

a közlekedési hatóság gondoskodik."

4. § (1) Az ER. 4/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jármű-honosítási eljárás során a jármű származási országának illetékes hatósága által meghatározott - a jármű forgalmi engedélyében, vagy egyéb hatósági bizonyítványában feltüntetett - jogosultságokat és korlátozásokat is figyelembe kell venni, valamint ezeket további vizsgálat mellőzésével megadottnak, vagy megállapítottnak kell tekinteni és a "Műszaki adatlapon" fel kell tüntetni."

(2) Az ER. 4/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jármű-honosítási eljárásban végzett szemle során ellenőrizni kell a jármű azonosító adatait, valamint a (2) bekezdésben említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges - az 1. számú mellékletben foglalt "Műszaki adatlap"-on meghatározott - adatokat. A "Műszaki adatlap"-on fel kell tüntetni a (2) bekezdésben említett, a jármű-honosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok azonosítóit, valamint - gépjárművek esetén - a "Műszaki adatlap"-on fel kell tüntetni a kilométerszámláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is."

5. § Az ER. 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)-e) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető.)

"c) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű fék nélküli vagy ráfutófékes pótkocsi,"

6. § (1) Az ER. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" (1) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, illetve a 10. § (4) bekezdésben meghatározott esetben ki kell adni a megfelelt minősítésű "Műszaki adatlapot", amely tartalmazza:

a) a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,

b) a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint

c) a forgalmi engedélyidőbeli hatályaként a következőidőszakos vizsgálathatáridejét,valamint-gépjárművekesetén - a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is."

(2) Az ER. 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított)

"a) az autóbusznál, a trolibusznál a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, valamint a személytaxinál és a személymentő gépkocsinál egy évben,"

7. § (1) Az ER. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az időszakos vizsgálaton az MR. 5-8., 17., 19., 21. §-ai kivételével az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését kell ellenőrizni, továbbá - gépjárművek esetén - rögzíteni kell a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is."

(2) Az ER. 12. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az időszakos vizsgálat során a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása szemrevételezéssel történik."

8. § Az ER. a 13. § (1) bekezdését követően a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közlekedési hatóság alkalmazási engedélye alapján megváltoztatott jármű időszakos vizsgálata esetén a kiadott műszaki adatlapon és a forgalmi engedélyben az alkalmazási engedély számát is feltünteti, és közli a Nyilvántartóval."

9. § Az ER. 13/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító - az MR. 112/A. §-ában meghatározott - engedélyt (a továbbiakban: engedély) a közlekedési hatóság az autóbusz üzemeltetőjének (gyártójának, forgalmazójának) a kérelmére adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát, a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételek alapján. Az engedély kiadása a jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatához vagy a jármű-honosítási eljáráshoz, az engedély időbeli hatályának meghosszabbítása a jármű időszakos vizsgálatához kapcsolódóan történik. A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval.

(2) A kérelemhez csatolni kell a feljogosított szakértő intézmény által - két évnél nem régebben - kiállított szakvéleményt, amely igazolja, hogy az autóbusz megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek. A jármű-honosítási eljárás során annak igazolásául, hogy a jármű megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározottal egyenértékű műszaki feltételeknek, el kell fogadni a származási országban kiadott forgalmi engedélybe tett, a 100 km/óra sebességgel való közlekedésre jogosító bejegyzést is."

10. § (1) Az ER 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra adott engedély, illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni. A vizsgálat során az átalakítási engedélyben foglaltakat, valamint a 12. § (6) bekezdésben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti kategóriába sorolás, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolásának adatait - a 10. § (12) bekezdésében foglaltakat alapul véve - a műszaki adatlapon rögzíteni kell."

(2) Az ER 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép ésa§akövetkező (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Sorozat átalakítási engedélyt ad ki a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó szervezet kérelmére az azonos gyártmány- és típuscsaládba tartozó, a változtatással érintett műszaki jellemzői tekintetében megegyező járművek azonos módon történő átalakítására. A sorozat átalakítási engedélyben - a kérelmező nyilatkozata alapján - meg kell jelölni azon gépjárműfenntartó szervezeteket is, amelyek az engedély jogosultja által meghatározott technológia szerint elvégezhetik a járművek átalakítását.

(10) A sorozatszerűen átalakított járműveket a vizsgáló állomáson kell vizsgálatra bemutatni. E vizsgálat elvégzésére a sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezetet a közlekedési hatóság - meghatározott feltételekkel -feljogosíthatja. A vizsgálatot - a sorozat átalakítási engedélyben meghatározott szerkezeti elemekre (részegységekre) kiterjedően - kell elvégezni. Ha az átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe be kell vezetni."

11. § Az ER. a 20/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A trolibuszra vonatkozó külön rendelkezések

20/B. § (1) A trolibuszok forgalomba helyezés előtti vizsgálata, forgalomba helyezésének engedélyezése során a közlekedési hatóság az MR. 108-109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget vizsgálja. A trolibusz a közlekedési hatóság által kiadott forgalomba helyezési engedély és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott megfelelt minősítésű "Műszaki adatlap"-pal és pályaszámmal ellátva vehet részt a forgalomban. Az MR. 109. § rendelkezéseinek való megfelelőség vizsgálata során a 20. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, az erősárammal működő berendezésekre vonatkozóan a 20. § (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A trolibusz forgalomba helyezésének engedélyezése során a kérelemhez csatolni kell a trolibusz felsővezeték hálózat üzemeltetőnek nyilatkozatát is arról, hogy a trolibusz-típus elektromos- és biztosító berendezései az energiaellátó rendszerrel kompatibilisek.

(3) A trolibusz forgalomba helyezés előtti vizsgálata az üzembentartó által rendelkezésre bocsátott, a trolibusz vizsgálatára alkalmas és az 5. számú mellékletben lévő vizsgáló eszközökkel ellátott telephelyen végezhető.

(4) A trolibuszok jármű-honosítási eljárása során az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban forgalomban való részvételre jogosító hatósági engedéllyel, jelzéssel rendelkező jármű "közösségi jármű"-nek minősül.

(5) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a trolibusz a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősül, a közlekedési hatóság kiadja a megfelelt minősítésű "Műszaki adatlapot", meghatározza és nyilvántartásba veszi a trolibusz pályaszámát, amely alapján az üzembentartó a trolibuszt üzembe helyezheti. A trolibusz műszaki érvényességét a "Műszaki adatlap" igazolja.

(6) A trolibuszok időszakos vizsgálatának határidejét az autóbuszokra vonatkozó rendelkezések szerint kell meghatározni. A trolibuszok időszakos vizsgálata során az MR. 108-109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget kell ellenőrizni.

(7) A trolibusz felsővezeték használata nélküli közlekedésre szolgáló belsőégésű motorjára 20. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott erőgépre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

12. § Az ER. 30. §-a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja alatti rendelkezést trolibuszok időszakos vizsgálatára 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7) A rendelet 20/B.§ (1) bekezdés szerinti forgalomba helyezés előtti vizsgálatot nem kell elvégezni a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet alapján 2011. december 31. napját megelőzően pályaszámmal ellátott trolibuszok esetében.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott trolibuszok időszakos vizsgálatát első alkalommal 2012. december 31-ig kell elvégezni."

13. § (1) Az ER. 31. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"3. a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2005/13/EK, 2005/67/EK, 2010/22/EU, 2010/62/EU és 2010/52/EU bizottsági, valamint 2006/96/EK tanácsi irányelveknek,"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az ER. 31. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"1. A könnyű haszongépjárművek széndioxid kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(3) Az ER 31. § (2) bekezdése a következő 3-9. pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"3. a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2010. november 8-i 1003/2010/EU bizottsági rendelet,

4. a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 8-i 1005/2010/EU bizottsági rendelet,

5. az egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1008/2010/EU bizottsági rendelet,

6. az egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1009/2010/EU bizottsági rendelet,

7. a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, szóló 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet,

8. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus- jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. január 27-i 109/2011/EU bizottsági rendelet,

9. az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló,

2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

14. § (1) Az ER. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az ER. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az ER. 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az ER. A. Függeléke a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az ER. C. Függeléke az 5. melléklet szerint módosul.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. § Az ER. 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. 21. § (8) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. A. Függelék 3. cikk 29. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. A. Függelék 3. cikk 30. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. A. Függelék 20. cikk (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. C. Függelék 2. Cikk r) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. C. Függelék 2. Cikk s) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. C. Függelék 6. Cikk (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, az ER. C. Függelék 19. Cikk (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságot" szövegrész helyébe a "Magyarországot" szöveg lép.

17. § (1) Hatályát veszti az ER. 1. § (4) bekezdése, 16. § (4) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet 1. alcím 1.3. pontjában a "3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 6. § e) pontja.

18. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/22/EU irányelve (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK, 86/298/EGK, 86/415/EGK és 87/402/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2000/25/EK és a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról;

b) a Bizottság 2010/62/EU irányelve (2010. szeptember 8.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK és 86/297/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2003/37/EK, 2009/60/EK és 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történő módosításáról.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 1003/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

b) a Bizottság 1005/2010/EU rendelete (2010. november 8.) a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

c) a Bizottság 1008/2010/EU rendelete (2010. november 9.) egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

d) a Bizottság 1009/2010/EU rendelete (2010. november 9.) egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

e) a Bizottság 1014/2010/EU rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről;

f) a Bizottság 19/2011/EU rendelete (2011. január 11.) gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról;

g) a Bizottság 109/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus- jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról;

h) az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú mellékletének módosítása

Az ER. 1. számú melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Műszaki adatlap

1. A környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett járművek "Műszaki adatlap"-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K)Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Érvényesítő címke sorszáma:

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

(P.2) Legnagyobb leadott teljesítménye (kW):

(P.3) Hajtóanyaga:

(P4) Névleges fordulatszám (ford/min):

(P.5) Motorszám:

Motorkód:

Jármű minősítése.

Dátum.

Aláírás

2. A környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezett járművek "Műszaki adatlap"-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K)Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(3) Nyeregterhelés:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedése:

Járműszín 2:

Elhelyezkedése:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Érvényesítő címke sorszáma:

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

Környezetvédelmi osztály (KVO):

A regisztrációs adóról szóló törvény szerinti környezetvédelmi osztály (RKVO):

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

Legnagyobb leadott teljesítménye (kW)(P.2):

Hajtóanyaga (P.3):

Névleges fordulatszám (ford/min)(P.4):

Motorszám (P.5):

Motorkód:

Feltöltött, füstkorlátozó nélküli: (igen/nem)

(U) zajszint:

(U.1.) álló helyzeti (dB(A))

(U.2.) motor méréskori fordulatszáma (ford/min)

(U.3.) elhaladási (dB(A)-ban)

(V) a szennyezőanyag kibocsátás:

(V.1.) CO (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.2.) HC (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.3.) NOx (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.4.) HC + NOx (g/km-ben)

(V.5.) PM (dízelmotornál) a részecskék (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.6.) dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)

(V.7.) CO2 (g/km-ben)

(V.8.) összevont átlagfogyasztás (l/100 km-ben)

(V.9.) környezetvédelmi osztályba sorolás

Mért jellemzők:

Szikragyújtású motor esetén:

Alapjáraton:

Fordulatszám
(1/min)
CO (%)CH (ppm)1 (légfelesleg)
Benzinüzem
Gázüzem
Rendeleti
határérték:

Emelt üresjáraton:

Fordulatszám
(1/min)
CO (%)CH (ppm)1 (légfelesleg)
Benzinüzem
Gázüzem
Rendeleti
határérték:

Kompresszió gyújtású motorok esetén:

Alapjárati
fordulatszám
(1/min)
Leszabályozási
fordulatszám
(1/min)
Mért "K"
érték*
Rendeleti "K"
határérték

*A szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m-1)] értéke 0,9 s<t90<1,1 s elektromos időállandójú műszerrel (B-módus) mérve.

Jármű minősítése.

Kiadandó plakett színe.

Dátum.

Aláírás

3. A trolibusz "Műszaki adatlap"-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Hatósági jelzés (pályaszám):

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K)Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Km számláló állása:

A villamos berendezésre vonatkozó adatok:

Az önjárást biztosító berendezésre vonatkozó adatok:

Hivatalos feljegyzések, záradékok (kitöltés nem kötelező):

Műszaki érvényesség időbeni hatályának vége:

Jármű minősítése:

Dátum:

Aláírás:"

2. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének módosítása

Az ER. 5. számú melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.18. és 1.3.19. pontokkal egészül ki:

(A meghatározott járműkategóriák vagy járműkivitelek vizsgálatát, illetve csak meghatározott vizsgálato(ka)t végző vizsgáló állomásokra vonatkozó eltérések, valamint helyettesítő vizsgáló eszközök)

"1.3.18. Kizárólag trolibuszok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén nem szükséges az 1.2.1. b), c), az 1.2.3., az 1.2.5.-1.2.13., az 1.2.16. d), e), valamint az 1.2.18. pontokban meghatározottak teljesítése.

1.3.19. A trolibuszok vizsgálata esetén a vizsgáló állomásnak rendelkeznie kell kiíró szerkezetes vagy adattároló egységgel rendelkező lassulásmérő berendezéssel."

3. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 12. mellékletének módosítása

1. Az ER. 12. melléklet bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgabiztosok szakmai képzése)

"A vizsgabiztosok képzése alap-, kiegészítő, illetve továbbképző tanfolyam keretében történik. A tanfolyamok témakörét és vizsgakövetelményeit a közlekedési hatóság elnöke állapítja meg. A képzés témakörét és a vizsgakövetelményeket a közlekedési hatóság honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben - tájékoztató formájában - közzéteszi."

2. Az ER. 12. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Vizsgabiztosok továbbképzése

2.2. A továbbképző tanfolyamra és az azt követő vizsgára az 1.2.-1.4. pontjainak rendelkezését kell megfelelően alkalmazni."

3. Az ER. 12. melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vizsgabiztosok képzésére vonatkozó átmeneti rendelkezések

3.1. Felsőfokú szakirányú végzettség esetén e rendelet 12/A. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítése alól a közlekedési hatóság - indokolt esetben - felmentést adhat.

3.2 Középfokú szakirányú végzettségként elfogadható az autószerelő szakirányú végzettség, vagy a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben e végzettséggel egyenértékűnek minősített végzettség és az általános középiskolai érettségi egyidejű megléte.

3.3. A 2010. január 1-jét megelőzően a vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett személynek a rendelet 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményt 2015. január 1. napjáig kell teljesítenie, amennyiben az általa vizsgált jármű vizsgáló állomáson történő mozgatása biztosított a vizsgált jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján.

Vizsgabiztosok speciális, kiegészítő képzésére vonatkozó szabályok

4.1. A 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, illetőleg időszakos vizsgálata, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálata során a jármű vizsgálatát csak olyan vizsgabiztos végezheti, aki kiegészítő tanfolyami képzésen részt vett, valamint a tanfolyam anyagából sikeres vizsgát tett.

4.2. Kiegészítő képzésre az jelentkezhet, aki a vizsgabiztosi alaptanfolyamot elvégezte, és legalább "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

4.3. A 4.2. pontban meghatározott feltétel teljesítése alól 2014. január 1-jéig a közlekedési hatóság - a vizsgabiztos szakmai tevékenységének értékelése alapján - felmentést adhat.

4.4. A speciális, kiegészítő képzésre és az azt követő vizsgára az 1.2. - 1.4. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

4. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelékének módosítása

1. Az ER. A. Függelék címéhez tartozó 1 jelű lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:

"1 Ez a Függelék az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK és 595/2009/EK rendeletével, továbbá a Bizottság 1060/2008/EK, 385/2009/EK és 371/2010/EU rendeletével, valamint a Bizottság 2010/19/EU irányelvével módosított, az európai parlament és a tanács 2007/46/EK irányelvének megfelelő szabályozást tartalmaz."

2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.11.5. A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (1) (az MR. A. Függelékének A/27. számú melléklete - 1005/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.1.2. pontja)."

3. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.16.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.16.2. A kerékdobok részletes rajza és járművön való elhelyezésük, mutatva az MR. A. Függelék A/37. számú mellékletének 1. ábrája - 1009/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. ábrája - által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ... "

4. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.17.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.17.4. A gyártó nyilatkozata az MR. A. Függelék A/18. számú mellékletében - 19/2011/EU rendelet mellékleteiben - előírt követelményeknek való megfelelőségről"

5. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.20.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.20.2. A felcsapódó víz elleni védelem részletes rajza és járművön való elhelyezése, mutatva az MR. A. Függelék A/43. számú - 109/2011/EU rendelet VI. mellékletében szereplő ábrák - által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a kerékabroncs/kerék szélsőséges kombinációit: ... "

6. Az ER. A. Függelék A/2. melléklet B. 4. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

" "Kivitel": olyan járművek egy típusváltozaton belül, amelyek az információs csomagban szereplő jellemzők egy kombinációját tartalmazzák."

7. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
Hivatkozás a
Hivatalos
Lapra
Alkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
" 4. Hátsó70/222/EGKL 76.,XXXXXXXXXX"
rendszámtábl1003/2010/EU1970.4.6., 25.
a helyeA/4o.

8. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Jogszabály
száma /MR. A.
melléklete
Hivatkozás a
Hivatalos
Lapra
Alkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"18. Előírt
táblák
76/114/EGK
19/2011/EU
A/18
L 24.,
1976.1.30., 1.
o.
XXXXXXXXXX"

9. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
Hivatkozás
a Hivatalos
Lapra
Alkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3
"27. Elvontató
berendezés
77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
L 145.,
1977.6.13.,
41. o.
XXXXXX

10. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
Hivatkozás
a Hivatalos
Lapra
Alkalmazhatóság
M1M2M3N1N2O1O2O3
"35.
Szélvédőmosó/
- törlő
berendezés
78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
L 81.,
1978.3.28.,
49. o.
X(2)(2)(2)(2)(2)

11. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Jogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
Hivatkozás
a Hivatalos
Lapra
Alkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"37.
Kerékburkolat
78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37
L 168.,
1978.6.26.,
45. o.
X

12. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Részében foglalt táblázat (A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyJogszabály
száma / MR
A. függelék
melléklete
Hivatkozás
a Hivatalos
Lapra
Alkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"43. A
felcsapódó víz
elleni védelem
91/226/EGK
109/2011/EU
A/43
L 103.,
1991.4.23., 5.
o.
XXXXXXX"

13. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Hivatkozás a
jogszabályra /MR. A.
függelék melléklete
Hivatkozás a Hivatalos
Lapra
M1)
" 4Hátsó
rendszámtábla
helye
70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4
L 76., 1970.4.6., 25. o.B"

14. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a jogszabályra
/MR A. függelék melléklete
Hivatkozás a Hivatalos
Lapra
M1)
"18Előírt táblák76/114/EGK
19/2011/EU
A/18
L 24., 1976.1.30., 1. o.B"

15. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a jogszabályra
/MR A. függelék melléklete
Hivatkozás a Hivatalos
Lapra
M1)
"27Elvontató berendezés77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
L 145., 1977.6.13., 41.
o.
B"

16. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a jogszabályra
/MR A. függelék melléklete
Hivatkozás a Hivatalos
Lapra
M1)
"35Ablaktörlő és ablakmosó
berendezés
78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
L 81., 1978.3.28., 49. o.C"

17. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész Kiegészítésében foglalt táblázat (M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a jogszabályra
/MR. A. függelék melléklete
Hivatkozás a Hivatalos
Lapra
M1)
"37Kerékburkolat78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37
L 168., 1978.6.26., 45.
o.
B"

18. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a
jogszabályra (1)
Az alábbival
módosított
A következő változatokra
vonatkozik)
"4.Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4

19. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a
jogszabályra (1)
Az alábbival
módosított
A következő változatokra
vonatkozik)
"18.Előírt táblák76/114/EGK
19/2011/EU
A/18

20. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a
jogszabályra (1)
Az alábbival
módosított
A következő változatokra
vonatkozik)
"27.Elvontató berendezés77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27

21. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a
jogszabályra (1)
Az alábbival
módosított
A következő változatokra
vonatkozik)
"35Ablaktörlő és ablakmosó78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35

22. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a
jogszabályra (1)
Az alábbival
módosított
A következő változatokra
vonatkozik)
"37.Kerékburkolat78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37

23. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. MINTA Kiegészítésében foglalt táblázat (Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel (Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TárgyHivatkozás a
jogszabályra (J)
Az alábbival
módosított
A következő változatokra
vonatkozik)
"43.A felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK
109/2011/EU
A/43
2010/19

24. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
Mj <2 500
(1) kg
M1 > 2 500
(1) kg
M2M3)
"4Hátsó rendszámtábla
helye
70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4
XXXX"

25. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
Mj <2 500
(1) kg
Mj > 2 500
(1) kg
M2M3)
"18Előírt táblák76/114/EGK
19/2011/EU
A/18
XXXX"

26. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
M1 <2500
(1) kg
M1 > 2 500
(1) kg
M2M3)
"27Elvontató berendezés77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
EEEE"

27. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
M1 <_2 500
(1) kg
M1 > 2 500
(1) kg
M2M3)
"35Szélvédőmosó/-törlő
berendezés
78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
XG + OOO"

28. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat (Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
M1 <2 500
(1) kg
M1 > 2 500
(1) kg
M2M3)
"37Kerékburkolat78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37
XG

29. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály száma /
MR. A. függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
" 4Hátsó
rendszámtábla
helye
70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4
XXXXXXXXXX"

30. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály .száma /
MR. A. függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"18Előírt táblák76/114/EGKXXXXXXXXXX"
19/2011/EU
A/18

31. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"27Elvontató
berendezés
77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
AAAAAA

32. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR A.
függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"35Szélvédőmosó/-
törlő berendezés
78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
AOOOOO

33. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR A.
függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"37Kerékburkolat78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37
X

34. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"40.A motor
teljesítménye
80/1269/EGK
A/40
AXXXXX

35. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"43.A felcsapódó víz
elleni védelem
91/226/EGK
109/2011/EU
A/43
XXXXXXX"

36. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat (Páncélozott járművek) 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma /MR. A.
függelék
melléklete
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"62.Hidrogénrendszer79/2009/EK
406/2010/EU
A/62
AAAAAA

37. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék
melléklete
Ml)
"4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGK
1003/2010/EU
A/4
X"

38. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék
melléklete
M1)
"18Előírt táblák76/114/EGK
19/2011/EU
A/18
X"

39. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék
melléklete
M1)
"27Elvontató berendezés77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
X"

40. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék
melléklete
Ml)
"35Szélvédőmosó/törlő berendezés78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
X"

41. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat (Kerekes székkel használható járművek) 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
hivatkozása /
MR. A. függelék
melléklete
M1)
"37Kerékburkolat78/549/EGK
1009/2010/EU
A/37
X"

42. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
" 4Hátsó rendszámtábla70/222/EGKA +A +A +A +A +A +A +A +A +
helye1003/2010/EURRRRRRRRR"
A/4

43. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"18Előírt táblák76/114/EGK
19/2011/EU
A/18
XXXXXXXXX"

44. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"27Elvontató berendezés77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
AAAAA

45. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"35Szélvédőmosó/törlő
berendezés
78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
OOOOO

46. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"41Kibocsátások (Euro 4
és 5) nehéz
haszongépjárművek
2005/55 EK
A/41
HHHHH

47. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"43Felcsapódó víz elleni
védelem
91/226/EGK
109/2011/EU
A/43
XXXXXX"

48. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat (Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat) 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJog-
szabály
száma /
MR.
A. füg-
gelék
mellék-
lete
M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"62Hidro-
gén-
rendszer
79/200
9/EK
406/20
10/EU
A/62
QQQQQ

49. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR
A. függelék
melléklete
N3 kategóriájú önjáró daru)
"4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGKX"
1003/2010/EU
A/4

50. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR
A. függelék
melléklete
N3 kategóriájú önjáró daru)
"18Előírt táblák76/114/EGK
19/2011/EU
A/18
X"

51. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR
A. függelék
melléklete
N3 kategóriájú önjáró daru)
"27Elvontató berendezés77/389/EGK
1005/2010/EU
A/27
A"

52. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
N3 kategóriájú önjáró daru)
"35Szélvédőmosó/törlő berendezés78/318/EGK
1008/2010/EU
A/35
O"

53. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR
A. függelék
melléklete
N3 kategóriájú önjáró daru)
"41Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz
haszongépjárművek
2005/55/ EK
A/41
V"

54. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat (Önjáró daruk) 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(TételTárgyJogszabály
száma / MR.
A. függelék
melléklete
N3 kategóriájú önjáró daru)
"43Felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGK
109/2011/EU
A/43
X"

55. Az ER. A. Függelék A/15. melléklet 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

" 2. Szabályozási aktusok és korlátozások listája

Szabályozási aktus számaTárgy
4.70/222/EGK irányelv,
1003/2010/EU rendelet
Hátsó rendszámtábla helye
7.70/388/EGK irányelvHangjelző készülék
18.76/114/EGK irányelv,
19/2011/EU rendelet
(Hatóságilag előírt) táblák
20.76/756/EGK irányelvVilágító- és fényjelző berendezések beszerelése
27.77/389/EGK irányelv,
1005/2010/EU rendelet
Vonóhorgok
33.78/316/EGK irányelvKezelőberendezések, ellenőrző lámpák és
kijelzők jelölése
34.78/317/EGK irányelvJég-/páramentesítő
35.78/318/EGK irányelv,
1008/2010/EU rendelet
Szélvédőmosó/-törlő berendezés
36.2001/56/EK irányelvFűtés
Kivéve a VIII. melléklet PB fűtési rendszerek
járművekbe való beszerelési
követelményeire vonatkozó rendelkezései.
37.78/549/EGK irányelv,
1009/2010/EU rendelet
Kerékdobok
44.92/21/EGK irányelvTömegek és méretek (személygépkocsi)
45.92/22/EGK irányelvBiztonsági üveg
Az ENSZ-EGB 43. előírásának 21. mellékletében
található rendelkezésekre
korlátozva
46.92/23/EGK irányelvGumiabroncsok
48.97/27/EK irányelvTömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó
járművek)
49.92/114/EGK irányelvVezetőfülke kiálló részei
50.94/20/EK irányelvKapcsoló berendezések
Az V. mellékletben (a 8. szakasszal bezárólag) és
a VII. mellékletben
található rendelkezésekre korlátozva
61.2006/40/EK irányelvLégkondicionáló rendszer "

"

56. Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Szabályozási aktusok listája

SzámSzabályozási aktus számaTárgy
3.70/221/EGK irányelvTüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók
6.70/387/EGK irányelvAjtózárak és csuklópántok
8.2003/97/EK irányelvKözvetett látást biztosító eszközök
12.74/60/EGK irányelvBelső berendezések
16.74/483/EGK irányelvKiálló részek
20.76/756/EGK irányelvVilágító- és fényjelző berendezések beszerelése
27.77/389/EGK irányelv,
1005/2010/EU rendelet
Vonóhorgok
32.77/649/EGK irányelvLátótér előre
35.78/318/EGK irányelv,
1008/2010/EU rendelet
Szélvédőmosó/-törlő berendezés
37.78/549/EGK irányelv,
1009/2010/EU rendelet
Kerékdobok
42.89/297/EGK irányelvOldalvédelem
49.92/114/EGK irányelvVezetőfülke kiálló részei
50.94/20/EK irányelvKapcsoló berendezések
52.2001/85/EK irányelvHelyi és távolsági buszok
57.2000/40/EK irányelvElülső aláfutásgátlás"

"

57. Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 2. kiegészítésében foglalt 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Szabályozási aktusok listája

Szabályozási aktus számaMelléklet és bekezdésEgyedi feltételek
3.70/221/EGK irányelvII. melléklet (hátsó aláfutás-
gátlók)
5.4.5. pont
6.70/387/EGK irányelvII. melléklet
4.3. pont
8.2003/97/EK irányelvIII. mellékletA visszapillantó tükrök
A 3., 4. és 5. szakasz összeselőírt látótere.
rendelkezése
12.74/60/EGK irányelvI. mellékletAz összes ívsugár és
Az 5. szakasz összeskiálló rész mérése, kivéve
rendelkezése ("Előírások").azon előírásoknál, ahol
erőt kell kifejteni a
rendelkezéseknek való
megfelelés ellenőrzéséhez.
II. mellékletA fej ütközési
tartományának
meghatározása.
16.74/483/EGK irányelvI. mellékletAz összes ívsugár és
Az 5. szakasz ("Altalánoskiálló rész mérése, kivéve
előírások") és a 6. szakaszazon előírásoknál, ahol
("Részletes előírások")erőt kell kifejteni a
összes rendelkezése.rendelkezéseknek való
megfelelés ellenőrzéséhez.
20.76/756/EGK irányelvAz ENSZ-EGB 48.A 6.22.9.2.2. pontban
előírásának 6. szakaszaelőírt tesztvezetést létező
("Egyedi előírások").járművön kell elvégezni.
Az ENSZ-EGB 48. előírása
4., 5. és 6. mellékletének
rendelkezései.
27.77/389/EGK irányelv.
1005/2010/EU rendelet
II. melléklet. 2. szakasz
32.77/649/EGK irányelvI. melléklet 5. szakasza
("Előírások")
35.78/318/EGK irányelv.
1008/2010/EU rendelet
I. melléklet5.1.2. pont: csak a törölt
felület mérése.
37.78/549/EGK irányelv.
1009/2010/EU rendelet
I. melléklet 2. szakasza
("Különös előírások")
42.89/297/EGK irányelvI. melléklet 2.8. pontEllenállás vízszintes
erőhatásnak és
deformálódás mérése.
49.92/114/EGK irányelvI. mellékletAz összes ívsugár és
A 4. szakasz összeskiálló rész mérése. kivéve
rendelkezéseazon előírásoknál. ahol
("Különleges előírások").erőt kell kifejteni a
N1 járművek esetén az ezenrendelkezéseknek való
függelék 16. pontjábanmegfelelés ellenőrzéséhez.
említett rendelkezések
érvényesek.
50.94/20/EK irányelvV. melléklet "AAz 1 -8. szakasz összes
mechanikusrendelkezése.
kapcsolószerkezetreEgyszerű tervezésű
vonatkozó követelmények"mechanikus
VI. melléklet 1.1. pontkapcsolószerkezetek
szakítószilárdsági
vizsgálatai virtuális
vizsgálatokkal is
helyettesíthetőek.
VI. melléklet 4. szakasz ,aKizárólag a 4.5.1.
mechanikus(szakítószilárdság
kapcsolószerkezetekvizsgálata). 4.5.2.
vizsgálata"(kihajlással szembeni
biztonság) és a 4.5.3.
(ellenállás
hajlítónyomatéknak) pont.
52.2001/85/EK irányelvI. melléklet7.4.5. pont Stabilitási
vizsgálatok az I. melléklet
függelékében
meghatározott feltételek
mellett.
IV. melléklet4. függelék - A
A felépítmény szilárdságafelépítmény
szilárdságának igazolása
számítással
57.2000/40/EK irányelvAz ENSZ-EGB 93. előírásaEllenállás vízszintes
5. mellékletének 3.erőhatásnak és
szakasza.deformálódás mérése. "

"

5. melléklet a 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet C. Függelékének módosítása

1. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Mintában a 2.4 pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.4Műszakilag megengedett vontatható tömeg (a vonószerkezet típusa
szerint)
2.4.1Fékezetlen vontatmány megengedett legnagyobb tömege:...........................................
2.4.2Függetlenül fékezett vontatmány megengedett legnagyobb tömege:….
...................................................................................................................................
2.4.3Ráfutófékkel fékezett vontatmány megengedett legnagyobb tömege:
...................................................................................................................................
2.4.4Átmenő fékberendezéssel (hidraulikusan vagy pneumatikusan) fékezett
vontatmány legnagyobb tömege: ................................................................................
2.4.5A traktorpótkocsi-szerelvény műszakilag megengedett össztömege a
pótkocsi fékezésének módja szerint:..........................................................................
2.4.6A vonópont elhelyezése
2.4.6.1Talajtól mért távolság
2.4.6.1.1legnagyobb:................................................................................................................
2.4.6.1.2legkisebb: ..................................................................................................................
2.4.6.2A hátsó tengely középvonalán átmenő függőleges síktól mért távolság:
2.4.6.2.1legnagyobb:................................................................................................................
2.4.6.2.2legkisebb:...................................................................................................................
2.4.6.3A vonóponton fellépő legnagyobb függőleges statikus
terhelés/műszakilag megengedett tömeg:
2.4.6.3.1- traktornál: .............................................................................................................
2.4.6.3.2- félpótkocsinál (cserélhető vontatott munkagép) vagy középtengelyes
pótkocsinál (cserélhető vontatott munkagép): ............................................................

2.Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Mintában a 2.7.2 pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.7.2A traktor fő méretei a vonószerkezettel együtt
2.7.2.1Közúti használatban megengedett hosszúság (10):
legnagyobb:......................................
legkisebb: .........................................
2.7.2.2Közúti használatban megengedett szélesség
legnagyobb: ......................................
legkisebb: .........................................
2.7.2.3Közúti használatban megengedett magasság (12):
legnagyobb: ......................................
legkisebb: .........................................
2.7.2.4Megengedett túlnyúlás előre (13):
legnagyobb: ......................................
legkisebb: .........................................
2.7.2.5Megengedett túlnyúlás hátra (14):
legnagyobb: ......................................
legkisebb: .........................................
2.7.2.6Hasmagasság (15):
legnagyobb: ......................................
legkisebb: ......................................... "

3. Az ER. C. Függelék C/1. számú melléklet A. Minta 15. lábjegyzete helyébe a következő lábjegyzet lép:

"15 MSZ ISO 612/-6.8:1978 szabvány."

4. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet I. rész táblázatának 18.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép.

(SzámTárgyAz MR A., ill.
C. Függeléke
mellékletei és az
azonos szabályozást
tartalmazó irányelv
száma
Official Journal
hivatkozás
Alkalmazhatóság
(a T4 és C4 tekintetében lásd az
1. függeléket)
T1T2T3T5CRS
"18.1Telj esítményleadó
tengelyek (!)
86/297/EGK
C/19
186. szám,
1986.7.8., 19. o.
XXXXI-

5. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet I. rész táblázatának "Jelmagyarázat" része a következő szöveggel egészül ki:

"(!) = a rendelkezés a T1, a T2 és a T3 kategóriájú traktorok tekintetében az új járműtípusokra 2011. szeptember 29-től, az új járművekre pedig 2012. szeptember 29-től, a T4.1, a T4.2, a T5, a C, az R és az S kategóriájú járművek tekintetében az új járműtípusokra és az új járművekre a 2011. szeptember 29-től alkalmazható."

6. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. C. részben a (*) lábjegyzet helyébe a következő lábjegyzet lép:

"(*) A vizsgálati jelentéseknek meg kell felelniük a 2008. októberi C(2008) 128 OECD tanácsi határozatnak. A vizsgálati jelentések egyenértékűsége csak akkor ismerhető el a biztonsági öv rögzítései esetében, ha azokat megvizsgálták. A legutóbb a C(2005) 1 OECD tanácsi határozattal módosított C(2000) 59 OECD tanácsi határozat által meghatározott kódexnek megfelelő vizsgálati jelentések érvényesek maradnak. 2011. május 1-ét követően az új vizsgálati jelentések a kódex új változatán fognak alapulni."

7. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. Részében foglalt táblázat (A külön mellékletek (irányelvek) alkalmazhatósága a különleges rendeltetésű járművekre) 2.2 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(SzámTárgyAz alap irányelv és mellékleteiAlkalmazhatóság
T4.1T4.2T4.3C4.1)
"2.2Rakfelület (!)74/152/EGK melléklet, 2. pont
C/2 3. bek.
(X)XX(X)"

8. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. Részében foglalt táblázat (A külön mellékletek (irányelvek) alkalmazhatósága a különleges rendeltetésű járművekre) 17.1 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(SzámTárgyAz alap irányelv és mellékleteiAlkalmazhatóság
T4.1T4.2T4.3C4.1)
"17.1Kezelőtér és a vezetőfülke
megközelítése (!)
80/720/EGK
C/18
(X)(X)X(X)"

9. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. Fejezet II. Rész táblázatának "Jelmagyarázat" része a következő szöveggel egészül ki:

"(!) = a rendelkezés a T4.3 kategóriájú traktorok tekintetében az új járműtípusokra 2013. szeptember 29-től, az új járművekre pedig 2016. szeptember 29-től, a T4.1, a T4.2, a T5, a C, az R és az S kategóriájú járművek tekintetében az új járműtípusokra és az új járművekre a 2011. szeptember 29-től alkalmazható."

Tartalomjegyzék