271/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"h) a Vidékfejlesztési Program"

(előirányzatából nyújtott állami támogatások felhasználására, kezelésére, működtetésére terjed ki.)

2. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"1a. agrárerdészeti rendszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (23) bekezdése szerinti földhasználati rendszer,"

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 12a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"12a. egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (17) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,"

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"13a. egységköltség: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 67. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási forma,"

(4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 24a-24c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"24a. ex situ gyűjtemény: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés d) pontja szerinti gyűjtemény,

24b. ex situ megőrzés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység,

24c. élelmiszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (63) bekezdése szerinti élelmiszer,"

(5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 42a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"42a. in situ megőrzés: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység,"

(6) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 44a. és 44b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"44a. katasztrófaesemény: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (19) bekezdése szerinti esemény,

44b. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,"

(7) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 54a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"54a. közösségvezérelt helyi fejlesztés (LEADER): az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32-35. cikke, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 42-44. cikke szerinti fejlesztés,"

(8) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 67a. és 67b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"67a. mezőgazdasági ágazat: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése szerinti ágazat,

67b. mezőgazdasági háztartás tagja: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (46) bekezdése szerinti természetes vagy jogi személy,"

(9) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 70a-70c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"70a. mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozása: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (56) bekezdése szerinti tevékenység,

70b. mezőgazdasági üzem: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti üzem,

70c. minőségrendszerben való részvételből eredő állandó költség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (44) bekezdése szerinti költség,"

(10) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 77a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"77a. növénykárosító: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (18) bekezdése szerinti kártevő,"

(11) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"78. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,"

(12) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 80a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"80a. rövid ellátási lánc: az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés második albekezdés m) pontja szerinti ellátási lánc,"

(13) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 81. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"81. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,"

(14) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 101a-101c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"101a. termelői csoport vagy szervezet: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (43) bekezdése szerinti csoport vagy szervezet,

101b. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,

101c. természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,"

3. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

"1. a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,

2. társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés,

3. a gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,"

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

"6. a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,"

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

"8. az önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználása arányának növelése, 9. az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése,"

(4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 11-13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

"11. foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések,

12. helyi közösségi programok megvalósítása,

13. kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése,"

(5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

"15. helyi közösségszervezés a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva."

4. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,

2. a vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősítése,

3. a vállalkozások növekedési potenciáljának erősítése Pest megyében,

4. a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,

5. a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,

6. a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, valamint a vállalkozások körében,

7. az információs és kommunikációs technológia szektor termékértékesítési képességének növelése,

8. nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ilyen kapcsolattal nem rendelkező állami és önkormányzati intézményeknél,

9. kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása,

10. a védett, illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása a hosszú távú megőrzésük feltételeinek megteremtése érdekében,

11. az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése a vállalkozói szektorban,

12. lakóépületek energetikai korszerűsítése, a távhő- és hőellátó-rendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése a közép-magyarországi régióban,

13. a fenntartható multimodális mobilitás elősegítése,

14. a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése,

15. a leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja,

16. a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása az egészségügyi és a szociális területen,

17. a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, valamint különböző nemzetiségek és etnikumok közötti társadalmi együttműködés javítása,

18. az egészségügyi és a szociális közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatának eredményesebbé tétele, a hozzáférés javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra,

19. a korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése,

20. a felsőfokú oktatásban vagy felsőfokú végzettséget adó képzésben való részvétel növelése,

21. a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciáinak és a humán közszolgáltatást nyújtó intézményben dolgozók feladat-ellátási képességének javítása,

22. az álláskeresők - különösen az alacsony iskolai végzettségűek - munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása,

23. az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások,

24. a fiatalok részvételének növelése a gyakornoki és a vállalkozóvá válást segítő programokban,

25. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és a munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,

26. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek részvételének növelése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító formális képzésekben,

27. a kompetencia alapú képzések elterjedtségének növelése."

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 28-31. ponttal egészül ki:

(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)

"28. 3., 4., 11. és 12. pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás,

29. 10. pontja alapján természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás,

30. 8. pontja alapján szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás,

31. 13. pontja alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés"

(nyújtható.)

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 12. § 4-6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:)

"4. a közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzése,

5. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése,

6. megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása,"

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

"II/A. FEJEZET

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

17/A. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

17/B. § A Vidékfejlesztési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

1. tudásátadás és tájékoztatási tevékenység megvalósítása,

2. tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatás nyújtása,

3. a mezőgazdasági termék és az élelmiszer minőségrendszereiben való részvétel,

4. beruházás - a halászati termék kivételével - az EUMSz I. melléklete hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék vagy gyapot feldolgozásához, értékesítéséhez, illetve fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyi eszközbe,

5. a mezőgazdasági üzem és a mezőgazdasági vállalkozás fejlesztése

a) nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése vagy

b) nem mezőgazdasági tevékenység indítása

érdekében,

6. alapvető szolgáltatás fejlesztés és a falvak megújítása a vidéki térségekben:

a) alapvető szolgáltatás fejlesztése a vidéki térségekben vagy

b) kisméretű infrastruktúra-fejlesztés vidéki térségekben,

7. az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás:

a) agrárerdészeti rendszer létrehozása,

b) az erdőgazdálkodási potenciál károsodásának megelőzése,

c) az erdőgazdálkodási potenciálban keletkezett károsodás helyreállítása,

d) az erdő gazdasági értékének mobilizálása,

e) az erdő környezeti és közjóléti értékének növelése vagy

f) erdősítés és fásítás támogatása,

8. termelői csoport vagy szervezet létrehozása,

9. Natura 2000 kifizetés és a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (a továbbiakban: 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) kapcsolódó kifizetés,

10. erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatás, természetmegőrzés

a) az erdő-környezetvédelmi vállalások teljesítése vagy

b) az erdők genetikai állományának megőrzése és fejlesztése

érdekében,

11. együttműködés

a) az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépés,

b) a kis gazdasági szereplők közös fellépése,

c) a rövid ellátási lánc alkalmazásában a közös piacra jutás fejlesztése vagy

d) a szolidáris és a közösség által támogatott mezőgazdaság

érdekében,

12. közösségvezérelt helyi fejlesztés (LEADER)

a) együttműködés vagy

b) stratégia

megvalósításának támogatása.

17/C. § Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §

1. 1. pontja alapján tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,

2. 1. pontja alapján az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás,

3. 2. pontja alapján tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,

4. 2. pontja alapján az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás,

5. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás,

6. 3. pontja alapján a mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás,

7. 4. és 6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,

8. 5. pont a) alpontja alapján a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás,

9. 5. pont b) alpontja alapján az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás,

10. 5., 6., 11. és 12. pontja alapján csekély összegű támogatás,

11.6. pont a) alpontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

12. 6. pont a) alpontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás,

13. 6. pont b) alpontja alapján megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás,

14. 6. pontja alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás,

15. 7. pont a) alpontja alapján agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás,

16. 7. pont b) és c) alpontja alapján az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás,

17. 7. pont d) alpontja alapján erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás,

18. 7. pont e) alpontja alapján az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás,

19. 7. pont f) alpontja alapján erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás,

20. 8. pontja alapján a mezőgazdasági ágazatban a termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott támogatás,

21. 9. pontja alapján a Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás,

22. 10. pont a) alpontja alapján az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás,

23. 10. pont b) alpontja alapján az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás

nyújtható."

8. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

"b) - a 100. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 46. alcím, a 48. és 49. alcím, valamint - a 103/H. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével - az 57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére."

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem ítélhető meg)

"g) az erdészeti ágazat számára a 49-54. alcím szerinti támogatás."

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 12-18., 22. és 50-54. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kis- és középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás részére nyújtható.

(4) A 63. és 66. alcím szerinti támogatás mikro- és kisvállalkozás, a 65. alcím szerinti támogatás mikrovállalkozás részére nyújtható."

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(2) A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése."

10. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az 50-54. alcím szerinti támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikk (2) bekezdése és 82. cikke szerinti kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az 50-54. alcím szerinti értékeket."

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

1. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén erdő, illetve fás terület létesítésére irányuló projektenként,

2. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén projektenként,

3. az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

4. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

5. a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként

meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget."

12. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

"e) az 50-66. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig"

(lehet támogatási döntést hozni.)

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét."

14. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 27. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem nyújtható támogatás)

"h) ha a kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén."

15. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie."

16. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják."

17. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A támogatás keretében)

"c) - ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor - az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja"

(számolható el.)

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A támogatás a 29. § (2), (3) és (5) bekezdése, (6) bekezdés a)-d) pontja, (7) bekezdés a)-d) pontja, (8) bekezdés a)-c) pontja, valamint (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a kis- és középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja."

18. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez."

19. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 50-66. alcímmel egészül ki:

"50. A termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott támogatás

103/A. § (1) A termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott támogatásban (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az a termelői csoport vagy szervezet részesülhet, amelyet az érintett hatóság az üzleti terve alapján hivatalosan elismert.

(2) A támogatás keretében

a) helyiségek bérleti díja,

b) az irodai berendezés - ide értve a számítógépes hardvert és szoftvert is - beszerzésének költsége,

c) az igazgatási személyzet költsége, valamint

d) az általános, jogi és igazgatási költség számolható el.

(3) A támogatás összege a termelői csoport vagy szervezet ekként történő elismerésétől számított öt év alatt nem érheti el az 500 000 eurónak, az első évben a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) olyan termelői csoport vagy szervezet részére, amelynek célja egy vagy több mezőgazdasági üzem vezetése, de tagjai továbbra is egyéni termelőnek minősülnek,

b) olyan mezőgazdasági együttműködés részére, amely különböző feladatokat (pl. kölcsönös segítségnyújtás, mezőgazdasági helyettesítési és üzemvezetési szolgáltatás) lát el az egyes tagjai üzemeiben anélkül, hogy részt venne a kínálatnak a piaci igényekhez történő igazítására irányuló közös tevékenységben,

c) olyan termelői csoport vagy szervezet részére, amelynek célkitűzései összeegyeztethetetlenek a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 152. cikk (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, valamint 156. cikkében foglalt rendelkezésekkel.

(5) Ha helyiség vásárlására kerül sor, elszámolható költségnek a piaci áron számított, a (7) bekezdés szerinti időtartamra vetített bérleti díj minősül.

(6) A támogatás azzal a feltétellel nyújtható, hogy - a termelői csoport vagy szervezet hivatalos elismerése időpontjától számított öt éven belül - az érintett hatóság ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti üzleti terv célkitűzései teljesülését.

(7) A termelői csoport vagy szervezet működésének első öt évében támogatható. A támogatást átalányösszegű támogatásként, éves részletekben, fokozatosan csökkenő mértékben kell kifizetni. A támogatás utolsó részlete csak akkor fizethető ki, ha az (1) bekezdés szerinti üzleti terv végrehajtásra került.

(8) A termelői csoport vagy szervezet keretében elfogadott megállapodásnak, döntésnek és összehangolt magatartásnak meg kell felelnie az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 206-210. cikke szerinti rendelkezéseknek.

51. A mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás

103/B. § (1) A mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kategóriái:

a) a minőségrendszerhez újonnan csatlakozó részére a csatlakozáshoz és a minőségrendszerben való részvételhez nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2)-(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek,

b) a minőségrendszerhez kapcsolódó, az érintett hatóság által vagy nevében uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján végrehajtott kötelező ellenőrzési intézkedés költsége fedezésére nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2), (6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek,

c) a piackutatási tevékenységhez, a terméktervezéshez és - kialakításhoz kapcsolódó költségre, valamint minőségrendszer elismerése iránti kérelem összeállításához nyújtott támogatás, ha az megfelel a (2), (6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg évente az ezer eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás legfeljebb öt évre nyújtható. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a ténylegesen felmerülő költségek 100%-át.

(3) Támogatás

a) a borok esetén az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92-111. cikke,

b) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti minőségrendszerekben való részvétel esetén nyújtható.

(4) A (3) bekezdés b) pontjától eltérően a mezőgazdasági termékre vonatkozó minőségrendszerben való részvétel akkor is támogatható, ha

a) az előállított termék egyedi jellege visszavezethető

aa) a mezőgazdasági termék sajátos jellemzőjére,

ab) sajátos gazdálkodási vagy termelési módszerre vagy

ac) arra, hogy a mezőgazdasági termék minősége jelentősen felülmúlja a köz-, az állat- vagy a növényegészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem vonatkozásában az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget,

b) a minőségrendszer valamennyi termelő számára nyitva áll,

c) a minőségrendszer a mezőgazdasági termékre vonatkozó, kötelező termékleírást tartalmazza és az ennek való megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szerv ellenőrzi és

d) a minőségrendszer átlátható és teljes mértékben biztosítja a mezőgazdasági termék nyomonkövethetőségét.

(5) Támogatás nyújtható olyan önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszer vonatkozásában is, amely megfelel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatásokról szóló bizottsági közleményben (HL C 341, 2010.12.16.) meghatározott követelményeknek.

(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható

a) a kedvezményezett által végzett ellenőrzés költségére, illetve

b) abban az esetben, ha uniós jogszabály a díjak tényleges mértékének meghatározása nélkül úgy rendelkezik, hogy az ellenőrzés költségét a mezőgazdasági termék termelőjének vagy azok csoportjának kell viselnie.

(7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás évente teljesített ösztönző kiizetésként nyújtható a mezőgazdasági termék termelője részére úgy, hogy a kifizetés mértékét a minőségrendszerben való részvételből eredő állandó költség mértékének megfelelően kell megállapítani.

(8) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

(9) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés az ellenőrzési intézkedés végrehajtásáért felelős szerv, a kutatási szolgáltató vagy a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

52. A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás

103/C. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenység, valamint bemutató és tájékoztatási tevékenység szervezésének költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,

c) a résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség,

d) valamely beruházáshoz kapcsolódó bemutató program esetén:

da) ingatlan építése, vásárlása - ide értve a lízinget is - vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

db) gép és berendezés vásárlása - ide értve a lízinget is - kapcsán annak piaci értéke,

dc) a da) és db) alpont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

dd) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége

számolható el.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti költség a bemutató program keretében történő felmerülése mértékéig számolható el.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Az (1) bekezdés d) pontja esetén a támogatás legmagasabb összege három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

53. A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás

103/D. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a tanácsadásnak az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell és ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 91-95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint a 43-47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra - ide értve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is -, aki első alkalommal kezd gazdálkodásba.

(2) A tanácsadás kiterjedhet

a) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel,

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, a versenyképességi szempontokkal,

c) a rövid ellátási láncok kialakításával, az ökológiai gazdálkodással és az állattenyésztés egészségügyi szempontjaival összefüggő kérdésekre is.

(3) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(4) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás összege tanácsadónként nem haladhatja meg évente a 6000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

54. A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás

103/E. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a promóciós intézkedés végrehajtója számára természetben vagy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült költség visszatérítéseként nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésének és az ezeken való részvétel költsége, így különösen

aa) a részvételi díj,

ab) az útiköltség és az állat szállításának költsége,

ac) az eseményt bejelentő kiadvány és honlap költsége,

ad) a kiállítási helyiség és stand bérleti díja, a stand felállításának és lebontásának költsége,

b) a mezőgazdasági termék szélesebb körben való ismertségét elősegíteni hivatott, konkrét vállalkozásra, márkanévre vagy származási helyre utalást nem tartalmazó kiadvány költsége, így különösen az adott régióban működő vagy adott mezőgazdasági terméket előállító kedvezményezetteket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott vagy az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, honlap vagy az elektronikus médiában, rádióban, televízióban megjelenő anyag költsége, feltéve, hogy a közzétett információ megkülönböztetés-mentes és az érintett kedvezményezettek azonos feltételekkel kerülhetnek be az anyagba.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti korlátozás nem vonatkozik

a) a 103/B. § (3) bekezdése szerinti minőségrendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék származására való hivatkozásra, ha a hivatkozás megegyezik az Európai Unió oltalma alatt álló hivatkozással,

b) a 103/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti minőségrendszer hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék származására való hivatkozásra, ha a hivatkozás másodlagos szerepet tölt be a közvetített üzenetben.

(5) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.

55. Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás

103/F. § (1) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) erdő, illetve fás terület telepítésének költségére, valamint fenntartásának hektáronkénti éves költségére vehető igénybe.

(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A telepítés vonatkozásában

a) a telepítési és a telepítéshez közvetlenül kapcsolódó költség,

b) a szaporítóanyag költsége,

c) az egyéb kapcsolódó tevékenység költsége számolható el.

(5) A támogatási összeg egységköltség alapján kerül meghatározásra.

(6) Nem nyújtható támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk (12) bekezdése szerinti fa telepítéséhez.

(7) Állami tulajdonú és kezelésű földterületen történő erdőtelepítéshez nem nyújtható támogatás.

(8) A telepített fajoknak meg kell felelniük az adott terület környezeti és éghajlati viszonyainak és a rájuk vonatkozó környezetvédelmi minimumkövetelményeknek.

56. Az agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás

103/G. § (1) Az agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a létesítés, fenntartás hektáronkénti éves költségére vehető igénybe.

(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható.

(3) Az agrárerdészeti rendszer létrehozása vonatkozásában

a) az agrárerdészeti rendszer fák telepítése révén történő létrehozásának költsége,

b) az agrárerdészeti rendszer meglévő erdő vagy más fás terület átalakítása révén történő létrehozásának költsége,

c) az agrárerdészeti rendszer létrehozásához közvetlenül kapcsolódó egyéb költség,

d) az erdei legeltetéses rendszerrel összefüggő öntöző- és védőlétesítmény költsége,

e) az agrárerdészeti rendszer létrehozása kapcsán szükségessé váló kezelés költsége,

f) az agrárerdészeti rendszer létrehozását követő első évben végrehajtott újratelepítés költsége számolható el.

(4) A (3) bekezdés szerinti elszámolható költség vonatkozásában a támogatási összeg egységköltség alapján kerül meghatározásra.

(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

(6) A hektáronként ültethető fasorok számát

a) a helyi talaj-, éghajlati- és környezeti adottságokat,

b) az erdei fajokat és

c) az adott földterület fenntartható mezőgazdasági hasznosításának szükségességét figyelembe véve kell meghatározni.

(7) Az agrárerdészeti rendszer fenntartása vonatkozásában a 702/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk (8) bekezdése szerinti költség számolható el.

57. Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás

103/H. § (1) Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) a védelmi infrastruktúra kiépítésének költsége,

b) a tűz vagy egyéb természeti veszély elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedés költsége,

c) erdőtűzhöz, kártevőfertőzéshez, betegséghez kapcsolódó monitoring létesítmény és kommunikációs berendezés létrehozásának és fejlesztésének költsége,

d) ha az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény - ide értve a növénykárosítóval való fertőzöttség felszámolása vagy továbbterjedésének megakadályozása céljából a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv alapján elfogadott intézkedéseket is - az erdőgazdálkodási potenciál legalább 50%-ának pusztulását okozta, az erdőgazdálkodási potenciál helyreállításának költsége,

e) az erdészeti ágazat sajátosságaival összefüggő költség és

f) tűzvédelmi pászták fenntartási költsége számolható el.

(2) Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) részére nyújtható.

(3) A támogatási összeg egységköltség alapján kerül meghatározásra.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Az (1) bekezdés d) pontja esetén, az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában bármely forrásból teljesített kifizetések intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(5) Nem nyújtható támogatás

a) az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre,

b) az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére.

(6) A támogatott tevékenységnek, illetve projektnek összhangban kell állnia az erdővédelmi tervvel. Az erdőtűz megelőzéséhez nyújtott támogatást csak az erdővédelmi tervben közepesen vagy erősen tűzveszélyesnek minősített erdőterület kapcsán lehet igénybe venni.

(7) A növénykárosító által okozott erdőkár megelőzéséhez nyújtott támogatás esetén a növénykárosítóval való fertőzöttség bekövetkezésének kockázatát igazolni szükséges.

58. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás

103/I. § (1) Az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak környezetvédelmi célokra, ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására, az érintett területen lévő erdő vagy erdős terület közjóléti értéke növelése céljából vállalt kötelezettségek teljesítésére, illetve az ökoszisztémák éghajlatváltozás-mérséklési képességének javítására kell irányulnia, figyelemmel a hosszú távon jelentkező gazdasági előnyökre.

(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(3) A támogatás keretében - figyelemmel a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (7) bekezdésére -

a) ingatlan építése, vásárlása - ide értve a lízinget is - vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gép és berendezés vásárlása - ide értve a lízinget is - kapcsán annak piaci értéke,

c) az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége,

e) az erdőgazdálkodási terv vagy azzal egyenértékű eszköz kidolgozásának költsége számolható el.

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

59. A Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás

103/J. § (1) A Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 92/43/EGK tanácsi irányelv) 3. cikke és a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 3. cikke szerinti területhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez, továbbá a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásával összefüggésben felmerülő többletköltség és elmaradó bevétel ellentételezéséhez nyújtható.

(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(3) A támogatás mértéke faállománytípus-csoportonként, -korcsoportonként és természetességi kategóriánként meghatározott összeg.

(4) A támogatás évente, az erdőterület hektárban meghatározott mérete alapján nyújtható.

60. Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás

103/K. § (1) Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) csak olyan kötelezettségvállalás esetén nyújtható, amely túlmutat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeken.

(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás következtében a kedvezményezettnél felmerülő többletköltséget, illetve az elmaradt jövedelem egy részének vagy egészének ellentételezését.

(4) A támogatás összege hektáronként és évente nem haladhatja meg a 200 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás összege indokolt esetben növelhető. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

61. Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás

103/L. § (1) Az erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységhez, rövid időtartamra szóló erdőgazdálkodási csereprogram és erdőlátogatás lebonyolításához, valamint bemutató és tájékoztatási tevékenységhez nyújtható.

(2) Támogatás az erdészeti ágazatban működő vállalkozás részére nyújtható.

(3) A bemutató projekt esetén a kapcsolódó beruházási költségre is nyújtható támogatás.

(4) A támogatás keretében

a) a tudástranszfer vagy tájékoztatási tevékenység megszervezésének és lebonyolításának költsége,

b) a beruházáshoz kapcsolódó bemutató tevékenység költsége,

c) a résztvevők utazási és szállásköltsége, valamint napidíja,

d) a szakmai tanulmányút, csereprogram és gyakornoki program esetén mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő résztvevők utazási-, étkezési- és szállásköltsége

számolható el.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás vonatkozásában közvetlen kiizetés tudástranszfert vagy tájékoztatási tevékenységet megvalósító szervezet részére teljesíthető.

(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

62. Az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás

103/M. § (1) Az erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) célja, hogy a tanácsadási szolgáltatás következtében valamely üzem, vállalkozás vagy beruházás gazdasági és környezeti teljesítménye javuljon.

(2) A szaktanácsadási tevékenységnek ki kell terjednie különösen a természetes élőhelyek megőrzésére, a vadon élő állatok, növények védelmére, a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvényesülésére, az éghajlatbarátabbá válás és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességének fejlesztésére, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó kérdésekre.

(3) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(4) A támogatás mértéke tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás összege tanácsadónként nem haladhatja meg évente a 6000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) A tanácsadás egyéni vagy csoportos formában valósítható meg. A csoportos formában nyújtott tanácsadásnak ki kell terjednie az egyes résztvevők egyedi igényeit érintő tanácsadásra is.

(6) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy tájékoztatási tevékenységet megvalósító szervezet részére teljesíthető.

63. Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás

103/N. § (1) Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

a) ingatlan építése, vásárlása - ide értve a lízinget is - vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gép és berendezés vásárlása - ide értve a lízinget is - kapcsán annak piaci értéke,

c) az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége,

e) az erdőgazdálkodási terv vagy azzal egyenértékű eszköz kidolgozásának költsége számolható el.

(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a közép-magyarországi régióban végzett beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,

b) a Magyarországon - ide nem értve az a) pont szerinti régiót - végzett beruházás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(4) A beruházás kizárólag talaj- és erőforrás-kímélő fakitermelő géppel és gyakorlattal valósulhat meg.

(5) A fa nyersanyagként vagy energiaforrásként történő hasznosításához kapcsolódó beruházás csak az ipari feldolgozást megelőző munkafolyamatra terjedhet ki.

(6) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(7) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

(8) A bioenergia előállítására irányuló beruházáshoz akkor nyújtható támogatás, ha az előállított bioenergia megfelel az uniós jogszabályokban, különösen a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)-(7) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

64. Az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás

103/O. § (1) Az erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) in situ megőrzéshez, illetve ex situ megőrzéshez nyújtható.

(2) Támogatás erdőgazdálkodó részére nyújtható.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

65. A mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás

103/P. § (1) A mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzéséhez nyújtható.

(2) A támogatás keretében

a) ingatlan építése, vásárlása - ide értve a lízinget is - vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség, földterület esetén az adott tevékenységhez kapcsolódó elszámolható költség legfeljebb 10%-a,

b) gép és berendezés vásárlása - ide értve a lízinget is - kapcsán annak piaci értéke,

c) az a) és b) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódó költség,

d) számítógépes szoftver vásárlásának, fejlesztésének, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy megszerzésének költsége

számolható el.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 60%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti régióban,

b) 45%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti régióban,

c) 35%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés c) pontja szerinti régióban,

d) 45%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti településen,

e) 30%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti településen és

f) 10%-át a közép-magyarországi régióban található, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában nem szereplő településen.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető.

(5) Nem nyújtható támogatás bioüzemanyag vagy megújuló energiaforrásból származó energia előállításához kapcsolódó beruházáshoz.

66. Az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás

103/Q. § (1) Az induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként a 40 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A támogatás kedvezményezettje lehet a vidéki térségben

a) tevékenykedő azon mezőgazdasági termelő, illetve a mezőgazdasági háztartás tagja, aki a tevékenységi körét nem mezőgazdasági tevékenységgel bővíti,

b) működő mezőgazdasági termelő,

c) lakó természetes személy.

(3) Ha a mezőgazdasági háztartás tagja jogi személy vagy jogi személyek csoportja, az érintett tagnak a támogatási kérelem benyújtása időpontjában mezőgazdasági üzemben mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia.

(4) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett

a) üzleti tervet nyújtson be az érintett szervezethez és

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontjától számított kilenc hónapon belül megkezdje az a) pont szerinti üzleti terv végrehajtását.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti tervnek tartalmaznia kell a kedvezményezett

a) kezdeti gazdasági helyzetét,

b) a tevékenysége fejlesztéséhez kapcsolódó mérföldköveket és célokat és

c) a tevékenysége fejlesztéséhez szükséges intézkedések részleteit.

(6) A támogatás kifizetése két részletben, legfeljebb öt év alatt történik. Az utolsó részlet a (4) bekezdés a) pontja szerinti üzleti terv végrehajtása esetén fizethető ki."

20. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet)

"a) 5. § 1. és 5-22. pontja, 7. § 1-22. és 26. pontja, 9. § 1-24. és 28-30. pontja, 11. § 1-15. pontja, 13. § 1-4. és 6. pontja, 15. § 1-11. pontja, 17. § 1. pontja, valamint 17/B. § 4. és 6. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 17-22., 24-29., 31-38., 40., 41., 45-50. és 52-56. cikke,

b) 5. § 23. pontja, 7. § 23. pontja, 9. § 25. pontja, 11. § 16. pontja, 13. § 7. pontja, 15. § 12. pontja, 17. § 2. pontja, valamint 17/B. § 5., 6., 11. és 12. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.),"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"f) 17/B. § 1-3., 5. és 7-10. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) 19-22., 24., 32-39., 41., 42., 44. és 45. cikke"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

21. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdés 72. pontjában az "a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)" szövegrész helyébe az "az Sztv." szöveg,

2. 5. § 1. pontjában az "1-3. és 6." szövegrész helyébe az "1-3., 5., 10. és 13." szöveg,

3. 5. § 5. pontjában az "1. és 2." szövegrész helyébe az "1. és 5." szöveg,

4. 5. § 6. pontjában az "1. és 2." szövegrész helyébe az "1. és 5." szöveg,

5. 5. § 8. pontjában a "12. és 13." szövegrész helyébe az "5., 10-12., 14. és 15." szöveg,

6. 5. § 9. pontjában a "12. és 13." szövegrész helyébe a "11., 12., 14. és 15." szöveg,

7. 5. § 10. pontjában a "12. és 13." szövegrész helyébe a "11., 12., 14. és 15." szöveg,

8. 5. § 11. pontjában a "12. és 13." szövegrész helyébe a "11., 12., 14. és 15." szöveg,

9. 5. § 12. pontjában a "12. és 13." szövegrész helyébe a "11., 12., 14. és 15." szöveg,

10. 5. § 13. pontjában az "1., 2., 5., 6. és 8." szövegrész helyébe az "1., 2., 5., 8. és 13." szöveg,

11. 5. § 14. pontjában a "8." szövegrész helyébe az "1., 2., 5., 8. és 13." szöveg,

12. 5. § 15. pontjában az "1., 2. és 5-8." szövegrész helyébe az "1., 2., 8. és 13." szöveg,

13. 5. § 16. pontjában az "1. és 5." szövegrész helyébe az "1., 2., 5., 8. és 13." szöveg,

14. 5. § 17. pontjában az "1., 2. és 8." szövegrész helyébe az "1. és 8." szöveg,

15. 5. § 18. pontjában az "1., 2., 5., 6. és 8." szövegrész helyébe az "1., 2., 5., 8. és 13." szöveg,

16. 5. § 19. pontjában az "1., 2. és 5-8." szövegrész helyébe az "1-3., 5., 7., 8., 10. és 13." szöveg,

17. 5. § 20. pontjában az "5., 6. és 8-11." szövegrész helyébe a "2., 5., 8., 10. és 13." szöveg,

18. 5. § 21. pontjában az "5., 6., 8-11." szövegrész helyébe a "2., 5., 8., 10. és 13." szöveg,

19. 5. § 22. pontjában az "1-3. és 5-11." szövegrész helyébe az "1-3., 5., 7., 8., 10. és 13." szöveg,

20. 5. § 24. pontjában a "3-5. és 7-12." szövegrész helyébe az "1., 3-10. és 13." szöveg,

21. 5. § 25. pontjában a "3-5. és 7-12." szövegrész helyébe az "1., 3-10. és 13." szöveg,

22. 7. § 2. pontjában az "1-6., 8. és 21." szövegrész helyébe az "1-9. és 21." szöveg,

23. 7. § 3. pontjában az "1., 3-6., 9., 10. és 21." szövegrész helyébe az "1., 3-6., 8-10. és 21." szöveg,

24. 7. § 4. pontjában az "1., 3-6. és 21." szövegrész helyébe az "1., 3-6., 8. és 21." szöveg,

25. 7. § 9. pontjában az "1-6. és 20-22." szövegrész helyébe az "1-6., 8. és 20-22." szöveg,

26. 7. § 12. pontjában az "1-3., 5., 8., 9., 12-14., 17., 18., 22. és 24." szövegrész helyébe az "1-3., 5., 8-10., 12-14., 17., 18., 22. és 24." szöveg,

27. 7. § 24. pontjában a "7., 10., 21. és 23." szövegrész helyébe a "7., 8., 10., 21. és 23." szöveg,

28. 7. § 25. pontjában a "7., 10., 13., 21. és 23." szövegrész helyébe a "7., 8., 10., 13., 21. és 23." szöveg,

29. 9. § 1. pontjában az "1-6." szövegrész helyébe az "1-7., 9., 11., 12. és 15." szöveg,

30. 9. § 2. pontjában az "1-6." szövegrész helyébe az "1-6., 9., 11. és 12." szöveg,

31. 9. § 3. pontjában az "1-6." szövegrész helyébe az "1-6. és 20." szöveg,

32. 9. § 4. pontjában az "1-4." szövegrész helyébe az "1-6. és 20." szöveg,

33. 9. § 5. pontjában a "3., 5. és 6." szövegrész helyébe az "1-6., 11. és 12." szöveg,

34. 9. § 6. pontjában a "2-6., 16. és 18." szövegrész helyébe az "1-6. és 22-24." szöveg,

35. 9. § 7. pontjában az "1-6." szövegrész helyébe a "3-6. és 20." szöveg,

36. 9. § 12. pontjában a "12., 15., 16., 19. és 20." szövegrész helyébe a "4-6., 15. és 17-27." szöveg,

37. 9. § 13. pontjában a "12., 15. és 16." szövegrész helyébe a "15. és 17-27." szöveg,

38. 9. § 14. pontjában a "12., 15. és 16." szövegrész helyébe a "15. és 17-27." szöveg,

39. 9. § 15. pontjában a "12., 15. és 16." szövegrész helyébe a "15. és 17-27." szöveg,

40. 9. § 16. pontjában a "12., 15. és 16." szövegrész helyébe a "15. és 17-27." szöveg,

41. 9. § 17. pontjában a "7. és 8." szövegrész helyébe a "3., 4., 11. és 12." szöveg,

42. 9. § 18. pontjában a "7. és 8." szövegrész helyébe a "3., 4., 11. és 12." szöveg,

43. 9. § 19. pontjában a "7. és 8." szövegrész helyébe a "3., 4., 11. és 12." szöveg,

44. 9. § 20. pontjában a "10." szövegrész helyébe a "3. és 15." szöveg,

45. 9. § 21. pontjában a "7." szövegrész helyébe a "3., 4., 11. és 12." szöveg,

46. 9. § 22. pontjában a "7." szövegrész helyébe a "9-13." szöveg,

47. 9. § 23. pontjában a "10. és 11." szövegrész helyébe a "9., 10., 15., 17. és 19." szöveg,

48. 9. § 24. pontjában a "7., 10. és 11." szövegrész helyébe az "1-10. és 13-15." szöveg,

49. 9. § 25. pontjában az "1-20." szövegrész helyébe az "1-27." szöveg,

50. 9. § 26. pontjában a "8., 11., 13. és 14." szövegrész helyébe a "13-27." szöveg,

51. 9. § 27. pontjában a "11., 13. és 14." szövegrész helyébe a "13-27." szöveg,

52. 12. § 1. pontjában az "eljutási idő" szövegrész helyébe az "országhatárok elérésének" szöveg,

53. 13. § 6. pontjában az "1. és 8." szövegrész helyébe az "1. és 4-6." szöveg,

54. 13. § 7. pontjában az "1-8." szövegrész helyébe az "1-6." szöveg,

55. 13. § 8. pontjában az "1-5." szövegrész helyébe az "1., 2. és 4-6." szöveg,

56. 13. § 9. pontjában az "1-5." szövegrész helyébe az "1., 2. és 4-6." szöveg,

57. 13. § 10. pontjában az "1-5. és 7." szövegrész helyébe a "2., 4. és 5." szöveg,

58. 19. § (2) bekezdés a) pontjában a "11-15. és 30-46." szövegrész helyébe a "11-15., 19-21., 23. és 30-66." szöveg,

59. 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "11., 12., 14., 15., 17., 18. és 41-46." szövegrész helyébe a "11., 12., 14., 15., 17., 18., 24., 41-49. és 55-66." szöveg,

60. 21. § (4) bekezdésében a "16. és 17." szövegrész helyébe a "16., 17., 46. és 66." szöveg,

61. 29. § (3) bekezdésében az "összege" szövegrész helyébe az "összege számolható el" szöveg,

62. 29. § (5) bekezdésében az "ártól eltérő" szövegrész helyébe az "árnál magasabb" szöveg,

63. 29. § (8) bekezdés a) pontjában a "kedvezményezett vállalkozásnál" szövegrész helyébe a "kedvezményezettnél" szöveg,

64. 32. § (3) bekezdésében a "hozzáférést" szövegrész helyébe a "hozzáférést az újgenerációs elérési hálózat esetén" szöveg,

65. 58. § (4) bekezdés a) pontjában a "költsége" szövegrész helyébe a "ráfordítása" szöveg,

66. 86. § (3) bekezdés a) pontjában a "passzív" szövegrész helyébe a "szükséges aktív és passzív" szöveg,

67. 88. § (2) bekezdésében a "hozzáférést" szövegrész helyébe a "hozzáférést az új generációs elérési hálózat esetén" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

1. 4. § nyitó szövegrészében a " , támogatható tevékenységek" szövegrész,

2. 5. § 2-4. pontja,

3. 5. § 27. pontja,

4. 6. § nyitó szövegrészében a " , támogatható tevékenységek" szövegrész,

5. 6. § 7. pontjában az " , országos" szövegrész,

6. 9. § 11. pontjában a " , 16. és 18." szövegrész,

7. 10. § nyitó szövegrészében a " , támogatható tevékenységek" szövegrész,

8. 12. § nyitó szövegrészében a " , támogatható tevékenységek" szövegrész,

9. 12. § 7. és 8. pontja,

10. 13. § 1. pontjában az "és 7." szövegrész,

11. 13. § 5. pontja,

12. 14. § nyitó szövegrészében a " , támogatható tevékenységek" szövegrész,

13. 16. § nyitó szövegrészében a " , támogatható tevékenységek" szövegrész,

14. 30. §-a,

15. 75. § (1) bekezdés b) pontjában a "vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i" szövegrész.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) és

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök