28/2018. (XI. 15.) ITM rendelet

az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 2. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

"j) járműfejlesztő:

ja) olyan - jármű vagy járműegység fejlesztését végző - vállalkozás, intézmény, amely a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősül,

jb) olyan - jármű vagy járműegység fejlesztését végző - vállalkozás, intézmény, amely alkalmazott kutatást vagy ezzel összefüggésben kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítását végzi a járművön vagy egyes járműegységeken,

jc) az EK típusjóváhagyással rendelkező jármű gyártója, egyes járműegységek gyártója, jd) a típusvizsgáló vagy

je) a ja)-jd) alpontban meghatározottak valamelyikével szerződéses kapcsolatban álló, járművek vagy járműegységek a továbbfejlesztését szerződés alapján végző vállalkozás."

(2) Az ER. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A rendelet alkalmazásában

a) pótalkatrész: az az alkatrész, amely a jármű gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész pótlására szolgál,

b) tartozék: a járműre vagy járműbe felszerelhető vagy rögzíthető olyan alkatrész, amely nem a jármű gyártása (gyári szerelése) során beépített valamely alkatrész pótlására szolgál,

c) járműegység: az a részegység, amely elengedhetetlenül szükséges a jármű közúti forgalomban való biztonságos és környezetkímélő részvételéhez."

2. § Az ER. 4/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, azok Magyarországon szolgálatot teljesítő állományának tagjai, valamint e személyek - a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben meghatározott - hozzátartozóinak használatában lévő járművek forgalomba helyezésének engedélyezési, valamint az azt követő időszakos műszaki felülvizsgálati eljárása során mindaddig, amíg a tulajdonos vagy üzembentartó erre való jogosultságát a külföldi fegyveres erő, a Magyarország területén települő katonai szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság igazolja."

3. § (1) Az ER. 16/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) bekezdés szerinti fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás nem eredményezheti a jármű eredeti környezetvédelmi és a közúti közlekedés többi résztvevőjére nézve a közlekedésbiztonsági tulajdonságainak balesetveszélyes romlását. A kifejezetten a környezetvédelmi tulajdonságok javítását célzó műszaki változtatás esetében a jármű környezetvédelmi tulajdonságainak igazolására - a szakértői intézmény vizsgálatának mellőzésével - a járműfejlesztő arra vonatkozó nyilatkozata szükséges. A fejlesztési célú járművek speciális kialakítású, módosított utasterében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a járműben helyet foglaló személyek biztonsága ne romoljon vagy csak a lehető legkisebb mértékben sérüljön.

(6a) Ha a fejlesztési célú járművön végrehajtott műszaki változtatás a közlekedési hatóság által igazoltan a jármű eredeti környezetvédelmi tulajdonságainak, vagy a közúti közlekedés többi résztvevőjére nézve a közlekedésbiztonsági tulajdonságainak balesetveszélyes romlását eredményezi, a közlekedési hatóság a jármű fejlesztési célú minősítését visszavonja, és a 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint jár el."

(2) Az ER. 16/B. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) Ha a fejlesztési célú jármű a 2. § (3b) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztési célú autonóm járműnek minősül, úgy a járműfejlesztő teljesíti a fejlesztési célú autonóm járművek tesztelésére vonatkozó, 13. számú mellékletben meghatározott feltételeket is.

(10) A járműfejlesztő az autonóm jármű vezetésére a 13. számú melléklet 2. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő tesztvezetőt jelöl ki, és a vezetési tevékenységéről nyilvántartást vezet."

4. § Az ER. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MR. 2. § (26) bekezdésében meghatározott, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok - a (4) és (5) bekezdésekben foglalt kivételekkel - belföldi felhasználásra abban az esetben gyárthatók, forgalmazhatók és építhetők be a gépjárműbe és pótkocsijába, ha a minősítő vizsgálaton megfeleltek."

5. § Az ER. "Hatálybaléptetés" alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelet 3. mellékletével megállapított 11. számú melléklet

a) I. fejezet 2.3.1. és 3.2.3. pontjában meghatározott feltételeket legkésőbb 2022. május 20-ig kell biztosítani,

b) I. fejezete szerinti tengelyterhelés-mérő berendezés hiányában a fékvizsgálati technológia (a továbbiakban: FT) végrehajtásához szükséges terheltségi feltételt a 11. számú melléklet I. fejezet 2.3.2. pontja határozza meg,

c) I. fejezete szerinti, a légfékes pótkocsik vizsgálatát is végző vizsgáló állomásokon a fékvezérlő cső nyomását mérő berendezést és az alkalmazásához szükséges eljárási rendet 2022. május 20-ig kell biztosítani,

d) I. fejezet 3.2.3. pontjában meghatározott feltételekhez alkalmas próbapadok biztosításáig az elektromos működtetésű kézifékkel rendelkező járművek rögzítő fék vizsgálatát a járműgyártó előírása szerint, a konstrukciós kialakításnak megfelelően kell végezni."

6. § (1) Az ER. 31. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"1. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 2013/15/EU tanácsi irányelvnek, az 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU, 65/2012/EU, 1229/2012/EU, 1230/2012/EU, 143/2013/EU, 195/2013/EU, az (EU) 2017/1151, az (EU) 2017/1154 és az (EU) 2017/1347 bizottsági rendeletnek, továbbá a 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az azt módosító 582/2011/EU bizottsági és a 64/2012/EU bizottsági rendeletnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következő 45-50. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"45. a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet,

46. a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2017. június 2-i (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet,

47. a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 7-i (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet,

48. a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet helyesbítéséről szóló, 2017. július 13-i (EU) 2017/1347 bizottsági rendelet,

49. a közúti műszaki ellenőrzés során azonosított, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező haszongépjárművekről történő értesítési eljárások részletes szabályairól szóló, 2017. november 29-i (EU) 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet,

50. az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

7. § (1) Az ER. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az ER. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az ER. a 3. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.

(4) Az ER. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az ER. A. Függeléke az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az ER. A. Függelék A/2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az ER. A. Függelék A/3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az ER. A. Függelék A/4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az ER. A. Függelék A/8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az ER. A. Függelék A/9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az ER. A. Függelék A/15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

8. § Az ER.

a) 14. § (3) bekezdésében a "mintáját" szövegrész helyébe az "adattartalmát" szöveg,

b) 14. § (4) bekezdésében a "szabálysértés" szövegrész helyébe a "jogsértés" szöveg,

c) 14. § (4) bekezdésében a "szabálysértési" szövegrész helyébe a "közigazgatási hatósági" szöveg,

d) 16/B. § (2) bekezdésében a "valamely tevékenységét az ISO 26262 szabvány szerint végzi, illetve valamely tevékenységre vonatkozó, folyamatban levő ISO 26262 szabvány szerinti tanúsítási folyamat részese, vagy az ISO 26262 szabvány tanúsítására feljogosított valamely tanúsító szervezet szakvéleménye alátámasztja az autonómjármű-technológia funkcionális biztonságára vonatkozó, a járműfejlesztőnél alkalmazott fejlesztési gyakorlat megfelelőségét" szövegrész helyébe a "rendelkezik belső minőségbiztosítási eljárásra vonatkozó szabályzattal, amely kiterjed az általa végzett fejlesztési folyamatokra, azok dokumentálására, az azok körében történő változtatások jóváhagyására, továbbá a tesztelési folyamatokra, beleértve abba a közúti tesztelést is, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesíteni tudja" szöveg,

e) 16/B. § (3) bekezdésében az "a járműfejlesztési tevékenysége végzéséhez" szövegrész helyébe a "tesztelés céljából" szöveg,

f) 16/B. § (7) bekezdés e) pontjában a "tervezett fejlesztés" szövegrész helyébe a "tervezett - időszakos műszaki vizsgálat során a fejlesztési célú járművön már végrehajtott - fejlesztés" szöveg,

g) Hatálybaléptetés című alcím címében a "Hatálybaléptetés" szövegrész helyébe a "Záró rendelkezések" szöveg,

h) 1. számú melléklet II. 1., 2. és 3. pontjában a "(K) Típus-jóváhagyási szám: " szövegrész helyébe a "(K) EK típusjóváhagyási szám: " szöveg,

i) 1. számú melléklet II. 1., 2. és 3. pontjában az "EK típus-jóváhagyási szám: " szövegrész helyébe a "Nemzeti típusjóváhagyási szám: " szöveg,

j) 5. számú melléklet 2.4.3. pontjában a "13. számú" szövegrész helyébe a "11. számú" szöveg,

k) 10. számú melléklet V. rész címében a "- MINTA" szövegrész helyébe az "ADATTARTALMA" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az ER.

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 5. számú melléklet 1.7. pontjában az "E készüléket legkésőbb 2019. január 1. napjától kell biztosítani a 2018. május 20-át követően engedélyezett vizsgálóállomások esetében." szövegrész,

c) A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.6.6. pontja,

d) A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.7.6.3. pontja,

e) A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A szakasz 3.2.12.2.1.11., 3.2.12.2.1.11.6. és 3.2.12.2.1.11.7. pontja,

f) A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A szakasz 3.5.4-3.5.5.6. pontja.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

10. § A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:

"(26) A rendelet alkalmazásában a gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészei és tartozékai azok a pótalkatrészek és tartozékok, amelyek a gépjármű vagy pótkocsija tekintetében az 1. számú mellékletben meghatározott követelmények teljesítését befolyásolják vagy befolyásolhatják, így különösen a futóművek, a rugózás és lengéscsillapítás, a kormányberendezés, a fékberendezés, a jármű alváz és karosszéria, a vonóberendezések, a meghajtó motor, annak működését szolgáló vezérlő és kiszolgáló egységei, a kipufogó rendszer és kipufogógáz utókezelő berendezések, valamint az előzőek elemei, ide nem értve a szabványos kötőelemeket."

11. § Az MR. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészei és tartozékai minősítő vizsgálatra kötelezettek, és csak abban az esetben gyárthatók, forgalmazhatók, továbbá építhetők be a gépjárműbe és pótkocsijába, ha az 1/A. számú melléklet szerinti minősítő vizsgálaton megfeleltek."

12. § (1) Az MR. 29. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A járművek fékrendszerei meg kell feleljenek a gyártó által kiadott és az adott típusra jellemző kerékfékerő határértékeknek. Amennyiben ilyen határértékek nem kerültek meghatározásra, a fékrendszerek hatásosságát lefékezettség számítással kell ellenőrizni az ER. 11. számú melléklete alapján.

(2) Az üzemi fékrendszer fékhatásának - az aszimmetrikus járműveket és a ráfutófékes pótkocsikat kivéve - a kétoldali kerekeken megközelítően azonosnak kell lennie. Tengelyenként a két oldal közti eltérés a keréken mért nagyobb átlagos fékerő 20%-át - M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsik hátsó tengelyén a 30%-át - nem haladhatja meg."

(2) Az MR. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jármű sűrített levegővel működő fékrendszere nyomásviszonyainak vizsgálatára szolgáló vizsgálócsatlakozókat a nyomásérzékelő eszköz csatlakoztatására alkalmas állapotban kell tartani."

13. § Az MR. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A rögzítő fékrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a járművet - a vezető távollétében is - a rögzítő fékezésre előírt hatásossággal rögzítse. A rögzítő fékrendszernek a járművet kizárólag mechanikus alkatrészekkel kell rögzített állapotban megtartania."

14. § Az MR. 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A pótkocsi fékrendszereinek meg kell felelniük a gyártó által kiadott és az adott típusra jellemző kerékfékerő határértékeknek. Amennyiben ilyen határértékek nem kerültek meghatározásra, a fékrendszerek hatásosságát lefékezettség számítással kell ellenőrizni az ER. 11. számú melléklete alapján.

(2) A ráfutófékes pótkocsik kivételével a pótkocsik fékrendszereire is alkalmazni kell a 29. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket."

15. § Az MR. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pótkocsi rögzítő fékrendszerét úgy kell kialakítani, hogy azt a talajon álló személy működtethesse. A 30. § (7) bekezdését a pótkocsira is alkalmazni kell."

16. § Az MR. IV/A. Fejezete a következő 119/B. §-sal egészül ki:

"119/B. § Amennyiben a jármű sűrített levegővel működő üzemi fékrendszere nem tartalmaz a 29. § (5) bekezdése szerinti csatlakozókat, akkor - az ER. 11. számú melléklete szerinti fékvizsgálati technológia végrehajthatósága érdekében - 2022. május 20-ig fel kell szerelni azokat."

17. § Az MR. 121. §-a a következő 53-56. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"53. a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet,

54. a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. június 2-i (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet,

55. a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 7-i (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet,

56. a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet helyesbítéséről szóló, 2017. július 13-i (EU) 2017/1347 bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

18. § (1) Az MR. a 13. melléklet szerinti 1/A. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az MR. 5. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(3) Az MR. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(4) Az MR. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosítása

19. § A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

20. § Hatályát veszti a KR. 2. melléklet 3.2.4., 3.2.5. és 3.5. pontja.

4. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

22. § Ez a rendelet

a) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet,

b) a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. június 2-i (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendelet,

c) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 7-i (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet,

d) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet helyesbítéséről szóló, 2017. július 13-i (EU) 2017/1347 bizottsági rendelet,

e) a közúti műszaki ellenőrzés során azonosított, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező haszongépjárművekről történő értesítési eljárások részletes szabályairól szóló, 2017. november 29-i (EU) 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet,

f) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációs és technológiai miniszter

1. melléklet a 28/2018. (XI. 15.)ITM rendelethez

Az ER. 5. számú mellékletének módosítása

1. Az ER. 5. számú melléklet 1.0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.0.5. Átmeneti rendelkezések: Az 1.2-1.19. pontban meghatározott létesítményekre és berendezésekre vonatkozó adott követelményt 2022. május 20-ig nem kell alkalmazni az esetben, ha teljesül az 1.0.5.1-1.0.5.20. pontban meghatározott minimum feltétel:

1.0.5.1. Vizsgálóakna, amely rendelkezik:

1.0.5.1.1. gépi működtetésű aknaperem-emelővel,

1.0.5.1.2. kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

1.0.5.1.3. a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).

1.0.5.2. Görgős fékerőmérő berendezés

1.0.5.3. Mérő-adatgyűjtő berendezés a jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel legyen ellátva, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással.

Az időszakos vizsgálathoz alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezésre vonatkozó további, részletes műszaki jellemzőket, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét a közlekedésért felelős miniszter állapítja meg, amelyet a közlekedési hatóság honlapján közzétesz.

1.0.5.4. Fényszóró ellenőrző készülék

1.0.5.5. Gázelemző műszer:

1.0.5.5.1. a mérésügyi szerv által I. vagy 0 osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, O2, CO2) mérő és a lambda-értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,

1.0.5.5.2. infravörös fényelnyelés elvén működő CO (%) és CH (ppm) tartalmat mérő, a mérésügyi szerv által a II. osztályba sorolt műszer,

1.0.5.5.3. infravörös fényelnyelés elvén működő kipufogógáz CO (%) tartalmat mérő műszer.

Megjegyzés: Az 1.0.5.5.1. pontban meghatározott műszer biztosítása esetén az 1.0.5.5.2. pont szerinti gázelemző műszer biztosítása nem szükséges.

1.0.5.6. Füstölésmérő berendezés

A füstölésmérő berendezés jellemzői:

1.0.5.6.1. a kipufogógázok fényátvilágítása elvén működik,

1.0.5.6.2. a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),

1.0.5.6.3. időállandója: T90 = 900 ms és 1100 ms közötti értékű,

1.0.5.6.4. motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,

1.0.5.6.5. nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.

1.0.5.7. Fordulatszámmérő

A kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, valamint a zajméréshez, a vizsgált gépkocsi motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin- és/vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.

1.0.5.8. Zajmérő berendezés: Precíziós hangnyomásszint mérő készülék, amely rendelkezik beépített "A" súlyozó szűrővel.

1.0.5.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.0.5.10. Pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék

1.0.5.11. Pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszer

1.0.5.12. Etalon gömbfej

1.0.5.13. Tolómérő. A tolómérő idomszerekkel helyettesíthető, amelyek a vizsgált járműkategóriákba tartozó járművekre szerelt vonógömb vagy a csapos vonóberendezés, vonószem, valamint a nyeregszerkezet ellenőrzéséhez készültek.

1.0.5.14. Mélységmérő: A gumiabroncs-bordázat mélységének vizsgálatához szükséges kivitelben.

1.0.5.15. Fénymérő: A fényelnyelő réteggel bevont, fóliázott üvegek vizsgálatához

1.0.5.15.1. állvánnyal és fényforrással, vagy

1.0.5.15.2. a fényáteresztő képesség közvetlen mérésére és kijelzésére gyártott - saját belső fényforrással rendelkező -hitelesített mérőberendezéssel.

1.0.5.16. A vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök:

1.0.5.16.1. mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és zseblámpa), nagyító, kézitükör, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy,

1.0.5.16.2. gumiabroncs légnyomását ellenőrző- és töltő műszer,

1.0.5.16.3. mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács,

1.0.5.16.4. UV-lámpa,

1.0.5.16.5. kézi gázszivárgás-ellenőrző.

1.0.5.17. Menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés: A menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés legyen alkalmas a járműbe épített berendezés működésének és beszabályozási jellemzőinek a járműből történő kiszerelés nélküli vizsgálatára

1.0.5.18. A közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozás feltételei

1.0.5.18.1. telephelyenként különböző publikus internet felől fix IP cím,

1.0.5.18.2. internet böngésző program (Internet Explorer 10.x.),

1.0.5.18.3. Windows, vagy azzal egyenértékű rendszerek,

1.0.5.18.4. Acrobat Reader 8.x.

1.0.5.18.5. Számítógép (Win7 futtatására alkalmas legalább 2 Gb Ram, 100 Gb háttértár, 4 db USB 2.0 port, Operációs rendszer és környezete: Windows 7, JRE1.8_1x, Monitor 17" TFT - 1280*1024), 600 dpi lézernyomtató, 1200dpi scanner twain kompatibilis driverrel, billentyűzet, pufferes vonalkód olvasó, digitális fényképezőgép, vizsgasori fékpad szoftver által vezérelt digitális kép (640*480 jpeg) készítésére alkalmas eszköz.

1.0.5.19. Az 1.0.5.2., az 1.0.5.9., az 1.0.5.5.1. pontban és az 1.0.5.6. pontban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.

1.0.5.20. Kizárólag motorkerékpárok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén vizsgálóakna nem szükséges. A gépkocsi vizsgálata esetén a 1.0.5.1. pont szerinti vizsgálóakna helyettesíthető olyan gépi működtetésű emelőpaddal (oszlopos vagy ollós emelővel), amely rendelkezik:

a) a vizsgálószemély részére szolgáló feljáróval,

b) gépi működtetésű kiegészítő emelővel,

c) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

d) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal)."

2. Az ER. 5. számú melléklet 1.3. és 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.3. A 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek fékrendszereinek vizsgálatára alkalmas görgős fékerőmérő berendezés, a görgős fékerőmérő próbapadok műszaki követelményeire vonatkozó 21069-1 ISO szabvány A. melléklete vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldás szerinti, a fékerő, a légfékrendszerekben lévő légnyomás, és a pótkocsi fékvezérlő levegőnyomásának ellenőrző mérésére, kijelzésére és tárolására alkalmas görgős fékerőmérő próbapad (a vizsgált jármű tulajdonságaitól függően az álló helyzeti rögzítőfék méréshez szükséges, az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel).

1.4. A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű járművek esetében a fékerő és a pedálerő ellenőrző mérésére és tárolására szolgáló funkciókkal rendelkező görgős fékerőmérő próbapad (a vizsgált jármű tulajdonságaitól függően az álló helyzeti rögzítőfék méréshez szükséges, az összkerékhajtású, a hibrid és az elektromos járművek konstrukciós kialakításától függő kiegészítő eszközökkel)."

3. Az ER. 5. számú melléklet 4. pontja a következő 4.4. és 4.5. ponttal egészül ki:

"4.4. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat és időszakos vizsgálat alapján kiadott "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-on az eljáró vizsgabiztos rögzíti a következő időszakos vizsgálat határnapját, valamint -amennyiben a jármű rendelkezik érvényesíthető forgalmi engedéllyel - a következő időszakos vizsgálat időpontját műszaki érvényességi időként a forgalmi engedélybe bejegyzi.

4.5. A 0.2, 0.3 és 0.4 vizsgálati tárgykörökben kisebb hiányosság esetén ("H"), a jármű forgalmi engedélye érvényességét a vizsgálóállomáson nem lehet meghosszabbítani. Ebben az esetben az időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság - az azonosító adatok rögzítése és a Nyilvántartó egyidejű értesítése mellett - "Műszaki adatlap"-ot és "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-t ad ki, megállapítva azon a forgalmi engedélybe bejegyzendő következő időszakos vizsgálat határidejét."

4. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a követező rendelkezés lép:

(ABCDEF
1.SorszámMódszer/
eszköz
Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
"11.c) A jármű
okmányai
olvashatat-
lanok vagy
elírásokat
tartalmaznak
XX"

5. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a követező rendelkezés lép:

(ABCDEF
1.SorszámMódszer/
eszköz
Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
"22.f) A jármű
okmányai
olvashatat-
lanok vagy
elírásokat
tartalmaznak
XX"

6. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat 97. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEF
1.SorszámMódszer/
eszköz
Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
"97.h) Nem
jóváhagyott /
nem
minősített
X"

7. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat C: 192-F: 192. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(CDEF
(1.Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
192.)b) A fékerő
egy adott
keréken
kisebb, mint
az ugyanazon
a tengelyen
levő másik
keréken mért
maximális
fékerő 80%-a,
M1 és N1
kategóriába
tartozó
gépkocsik
hátsó
tengelyén a
fékerő egy
adott keréken
kisebb, mint
az ugyanazon
a tengelyen
levő másik
keréken mért
maximális
fékerő 70%-a.
X

8. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat 196-198. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEF
1.SorszámMódszer/eszközHiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
"196.1.2.2. HatásosságFékpadon végzett
vizsgálat a
megengedett
maximális tömegre
vonatkoztatott vagy
nyerges pótkocsi
esetében a
megengedett
tengelyterhelések
összegére
vonatkoztatott
lefékezési arány
megállapítására.
Nem éri el az
alábbi minimális
értékeket (1):1. Ha a jármű
nyilvántartásba
vétele első
alkalommal
2012. január 1-je
után történt:- M1 kategória: 58%
- M2 és M3
kategória: 50%
- N1 kategória: 50%
-N2 és N3
kategória: 50%
- O2, O3 és O4
kategória - a
ráfutófékes
pótkocsi
kivételével:- nyerges
pótkocsi
esetében:45% (2)
- vonórudas
pótkocsi
esetében: 50%
197.2. Ha a jármű
nyilvántartásba
vétele első
alkalommal
2012.1.1. előtt
történt:-M1, M2 és M3
kategória:50% (3)
- N1 kategória:45%
- N2 és N3
kategória: 43%
(4)
- O2, O3 és O4
kategória - a
ráfutófékes
pótkocsik
kivételével:40% (5)
198.3. Egyéb
kategóriák: L-kategóriák
(mindkét fék):
- L1e kategória: 42%
- L2e, L6e
kategória: 40%
- L3e kategória: 50%
- L4e kategória:
46%
- L5e, L7e
kategória: 44%
L-kategória
(hátsókerék-fék): minden kategória: a jármű
össztömegének
25%-a
X"

9. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat C: 202-F: 203. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(CDEF
(1.Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
(202.b) A fékerő
egy adott
keréken
kisebb, mint
az ugyanazon
a tengelyen
levő másik
keréken mért
maximális
fékerő 80%-a.
X
203.)M1 és N1
kategóriába
tartozó
gépkocsik
hátsó
tengelyén a
fékerő egy
adott keréken
kisebb, mint
az ugyanazon
a tengelyen
levő másik
keréken mért
maximális
fékerő 70%-a.
X

10. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat C: 210-F: 210. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(CDEF
(1.Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
210.)A lefékezettségi arány
- a motorkerékpárok és
ráfutófékes pótkocsik
kivételével -, a teljes
járműre nem éri el a
legalább 16%-ot a jármű
legnagyobb
megengedett tömegéhez
viszonyítva,
gépjárművek esetében,
a legalább 12%-ot a
jármű legnagyobb
megengedett szerelvény
össztömegéhez
viszonyítva, attól
függően, hogy melyik a
nagyobb.
X

11. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat 297-299. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEF
1.SorszámMódszer/
eszköz
Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
"297.f) hibás
működés,
X
298.g) sérült,
deformáló-
dott, kivitel
X
299.h) nem
megfelelő
működés
X"

12. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat D: 360-F: 360. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(DEF
(1.A hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
360.)X

13. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat D: 482-F: 483. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(DEF
(1.A hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
482.X
483.)X

14. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat D: 652-F: 652. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(DEF
(1.A hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
652.)X

15. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. pontjában foglalt táblázat C: 751-F: 751. mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(CDEF
(1.Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
751.)Bármilyen
enyhe, vagy
túlzott
folyadékszivár-
gás - a víz
kivételével -,
amely
károsíthatja a
környezetet
vagy
veszélyeztetheti
a többi
közlekedő
biztonságát.
XX

16. Az ER. 5. számú melléklet 5.2. táblázata a következő 825-831. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.SorszámMódszer/
eszköz
Hiba okokA hiányosságok értékelése
2.KisebbKomolyVeszélyes)
"825.9.12.6.
Rakományrögzítés
Szemre-
vételezés
a) Raktér
homlokfal/
oldalfal/hátsó
fal/rakoncák
meggyen-
XX
gülését
okozó
rozsdásodás
vagy
alakváltozás
826.b) Törött
alkatrész,
hiányzó vagy
nem működő
zsanérok
vagy zárak
XX
827.c)
Rakomány-
rögzítő
berendezé-
sek
nincsenek
megfelelően
a járműhöz
rögzítve/nem
megfelel ő
XX
828.d) Raktér
padozat nem
kielégítő
állapota,
sérülés
XX
829.10. Általános hibaSzemre-
vételezés
vagy
vizsgálat
vagy
működés
közbeni
ellenőrzés
a)
Közlekedés-
biztonságot
komolyan
befolyásoló,
vagy
veszélyez-
tető hiba
XX
830.b)
Környezet-
védelmet
komolyan
befolyásoló,
vagy
veszélyez-
tető hiba
XX
831.c)
Közlekedés-
biztonságot
és
környezet-
védelmet
nem
veszélyez-
tető hiba
X

2. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

Az ER. 10. számú mellékletének módosítása

Az ER. 10. számú melléklet I. része a következő 8.6-8.8. ponttal egészül ki:

"8.6. A 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet alapján végzett közúti műszaki ellenőrzésekhez kapcsolódó jegyzőkönyveket a 8.5. pont szerinti eljárással kell megküldeni a közlekedési hatóságnak. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a közlekedési hatóság haladéktalanul értesíti az ellenőrzés eredményéről a járművet nyilvántartó tagállamot.

8.7. A 8.6. pont szerinti értesítést 2020. június 30-tól kezdődően a Bizottság által létrehozott RSI üzenetküldő rendszer alkalmazásával kell a tagállam részére megküldeni.

8.8. A 8.6. és 8.7. pontban foglalt értesítéseket a 2017/2205 bizottsági végrehajtási rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell végrehajtani."

3. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"11. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A közúti járművek forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálata során alkalmazandó fékvizsgálati technológiáról

I. fejezet

1. Az FT-t, illetve annak egységes algoritmusát a II. fejezet tartalmazza. 1.1. A fékvizsgálatok során figyelembe veendő minősítési határértékek:

1.1.1. a teljes járműre, illetve az egyes tengelyre vonatkozó lefékezettségi arányok minimális értékei megegyeznek egymással. A minimális értékekként a jelen rendelet 5. számú mellékletében foglalt 5.2. táblázat 1.2, 1.3, 1.4 pontjaiban járműkategóriánként meghatározott értékeket kell figyelembe venni (az itt nem található kategóriákra az MR. 8., 9., 10. és 12. számú mellékleteit kell figyelembe venni).

1.1.2. az egyes tengelyeken a két oldal közti fékerők eltérésére és az egyes kerekeken mért fékerők ingadozására vonatkozó határértékeket az MR. 29. §-a tartalmazza.

1.1.3. az FT alkalmazása során mért százalékos értékeket (fékerő eltérés, ingadozás, lefékezettségi arány) egész számként kell értelmezni és a tizedes jegyeket figyelmen kívül kell hagyni. Az így létrehozott százalékos értékek minimális értéke 0, maximális értéke 99 lehet.

2. Az FT egységes követelményeket támaszt a járművek forgalomba helyezés előtti- és időszakos műszaki vizsgálata során alkalmazható számítógépes fékvizsgáló rendszerekkel szemben az alábbiak szerint:

2.1. A hardverrel szemben támasztott követelmények:

2.1.1. A hardver tegye lehetővé a próbapad számítógép billentyűzetről, vagy távvezérlőről történő indítását és leállítását.

2.1.2. A kerekek megcsúszását a számítógép érzékelje és az algoritmusban megállapított szintnél jelezze a megcsúszást. Megcsúszásnál elegendő a feltűnő kijelzés a képernyőn, a próbapad leállítása nem kötelező. A próbapad biztonsági leállítása az algoritmusnak megfelelően történjen.

2.1.3. A próbapad rendelkezzen pedálerőmérővel és - légfékes gépjárművek vizsgálata esetén - kivezérelt nyomás mérővel.

2.1.4. A mért mennyiségek összes mérőjelét megfelelő átalakítón keresztül a számítógép érzékelje vagy számolja. Ezek:

2.1.4.1. a kerékfékerők (jobb és bal),

2.1.4.2. a pedálerő (ahol hidraulikus fékes járművek vizsgálata is folyik),

2.1.4.3. a kivezérelt nyomás (ahol légfékes járművek vizsgálata is folyik),

2.1.4.4. a csúszásjel (jobb és bal),

2.1.4.5. a pótkocsi fékvezérlő cső nyomása (ahol pótkocsik vizsgálata is folyik).

2.1.5. A rendszer tegye lehetővé az erő- és nyomásértékek naponta történő dinamikus (a görgők üres forgatása közben történő) automatikus nullázását. Ilyenkor a szoftver a görgők forgatása előtt a képernyőn figyelmeztetni kell a kezelőt a művelettel járó balesetveszélyre.

2.2. A szoftverrel szemben támasztott követelmények:

2.2.1. A szoftver:

2.2.1.1. vezérelje és ellenőrizze a vizsgálati technológia végrehajtását,

2.2.1.2. végezze el a mérési eredmények értékelését és tárolását.

2.2.2. A szoftver tegye lehetővé veszély esetén a próbapad számítógép billentyűzetről, vagy távvezérlőről - egy erre kijelölt billentyűvel (pl. [Esc]) történő - azonnali leállítását.

2.2.3. A szoftvernek legyen olyan menüpontja, mely a képernyőn megjeleníti a mért értékeket és lehetővé teszi a mérlegkarral történő pontosságellenőrzést, illetve kalibrálást.

2.2.4. Tengelyblokkolás figyelése és számítása. Tengelyblokkolásról beszélhetünk, ha:

2.2.4.1. a tengelyen mindkét kerék egyszerre blokkol,

2.2.4.2. a tengelyen a kisebb fékerejű kerék blokkol,

2.2.4.3. a tengelyen a nagyobb fékerejű kerék blokkolásakor a kerekek egyszeri körülfordulásához tartozó fékerők csúszó átlagának eltérése E≤10 %.

2.2.5. A tengelyenkénti lefékezettség számolása és minősítése

2.2.5.1. A tengelyenkénti lefékezettségek határértéke ugyannyi, mint az adott teljes járműre vonatkozó lefékezettségi határérték.

2.2.5.2. A számolásához a megengedett legnagyobb össztömeg megfelelően felosztott részét kell figyelembe venni. A felosztást a II fejezet 4. táblázatának 4.12. pontjában található adatok alapján kell végezni.

2.2.5.3. Ha a teljes jármű lefékezettsége megfelelő, akkor a tengelyek lefékezettségét a határértékkel egyenlő értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

2.2.6. Álló görgős mérésnél a kerék blokkolásának figyelése

2.2.6.1. A kerekek blokkolását ez esetben az jelenti, ha a kerék álló helyzetben marad, miközben a görgő már forog.

2.3. A járművel - amennyiben a jármű kialakítása, és a szállítható rakomány jellege lehetővé teszi - a fékmérés során az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

2.3.1. Az N1, N2, N3, O2, O3, O4 járműkategóriába - kivéve a ráfutófékes pótkocsit - tartozó jármű fékvizsgálata folyamán minden tengely terhelésének el kell érnie az adott tengelyre a gyártó által megengedett tengelyterhelés 50%-át. Amennyiben a jármű tengelyterhelése a bemutatott állapotban nem éri a szükséges mértéket a tengelyterhelés növelése műterheléssel, vagy egyéb arra szolgáló technikai berendezéssel is biztosítható.

2.3.2. Amennyiben a fékpad nem rendelkezik beépített tengelyterhelés méréssel és az előírt tengelyterhelés csak az előző pontban említett eszközökkel biztosítható, akkor az előírásnak megfelelő terhelt állapot megállapítására a következő módszer alkalmazható. A tengelyterhelés növelésére szolgáló eszközt vagy a jármű terhelését olyan mértékben kell alkalmazni, hogy a kivezérelt nyomásnak a tervezési nyomás legalább 40%-át, vagy a fékerőnek az adott tengelyre előírt lefékezettség 50%-át el kell érnie mérés közben.

2.4. Amennyiben légfékes járművek esetén az ISO 21069-1 szerinti teljes terhelés mellet végzett fékvizsgálat direkt lefékezettség számítása a görgő és a gumiabroncs közötti súrlódás nem megfelelő értéke miatt nem ad megfelelő eredményt, úgy a fékvizsgálat ezen FT technológiával megismételhető.

2.5. Azon járművek, melyek az II. fejezetben leírt technológiával nem mérhetők (pl. a megadott feltételekbe nem férnek be vagy a II. fejezet 4. táblázat 4.12. pontjában található alkategóriákból hiányzanak) a következő mérési technológiát követhetik:

2.5.1. Amennyiben a fékvezérlés (pedálerő vagy levegőnyomás) mérhető:

2.5.1.1. A mérési technológia az FT-vel megegyezik.

2.5.1.2. A tengelyterhelések arányát a vizsgabiztos állapítja meg a típusbizonyítvány adataival összhangban.

2.5.1.3. A II. fejezet 4. táblázat 4.12. pontjában használt kt-tényező értéke 0.95 tárcsafékek esetén és 0.9 dobfékek esetén.

2.5.2. Amennyiben a fékvezérlés nem mérhető:

2.5.2.1. Üzemi fékek esetén direkt lefékezettséget kell számolni a maximális fékerők felhasználásával (fékerők osztva tengelyterhelés).

2.5.2.2. Az üzemi fékeken egy adott fékpedál állásnál az eltérés és ingadozást mérése kötelező.

2.5.2.3. Rögzítőfékek esetén direkt lefékezettséget kell számolni a maximális fékerők felhasználásával.

3. A fékvizsgálat eredményeinek kiértékelése során értékelni kell:

3.1. Üzemi fék esetén

3.1.1. Tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján:

3.1.1.1. a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését

3.1.1.2. a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást

3.1.2. A regressziós módszerrel meghatározott maximális fékerők alapján:

3.1.2.1. a tengelyenkénti és a teljes jármű lefékezettségét,

3.1.2.2. abban az esetben, ha az adott tengely előírt tengelyterhelése nem biztosítható és tengelyblokkolás történt, az adott tengelyen a lefékezettség értékét a minimálisan elérendő értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

3.2. Rögzítő fék esetén

3.2.1. Külső erővel működtetett nem szabályozható, vagy biztonsági fékként nem funkcionáló rögzítő fék esetén:

3.2.1.1. ha nem volt tengelyblokkolás minden rögzítőfékes tengelyen, a legnagyobb - csúszás esetén a megcsúszás előtt mért legnagyobb - fékerők értékei alapján a teljes járműre vonatkozó lefékezettséget,

3.2.1.2. a legnagyobb - csúszás esetén a megcsúszás előtt mért legnagyobb - fékerők értékei alapján az adott tengelyre vonatkozó lefékezettséget,

3.2.1.3. minden rögzítő fékkel ellátott tengelyen történt tengelyblokkolás esetén a lefékezettséget a minimálisan elérendő értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

3.2.2. Külső erővel működtetett szabályozható rögzítő fék esetén tengelyenként az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján:

3.2.2.1. a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését,

3.2.2.2. a regressziós módszerrel számolt maximális fékerőkből meghatározott lefékezettséget,

3.2.2.3. abban az esetben, ha az adott tengely előírt tengelyterhelése nem biztosítható, tengelyblokkolás esetén a tengelyre vonatkozó lefékezettséget a minimálisan elérendő értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

3.2.2.4. Amennyiben a fenti feltételnek megfelelő rögzítőfék kivezérelt nyomása nem mérhető, akkor a rögzítőféket nem szabályozhatónak kell tekinteni és 3.2.1. pont alapján kell értékelni.

3.2.3. Külső erővel működtetett (pl. elektromos működtetésű) rögzítő fék esetén - egyéb gyártói előírás hiányában - az álló görgő indítási erőszükséglete alapján a megcsúszás előtt mért legnagyobb fékerők értékei alapján (a mérés külön-külön kerekenként is végrehajtható):

3.2.3.1. ha nem volt minden rögzítő fékkel ellátott tengelyen tengelyblokkolás, a teljes járműre vonatkozó mért lefékezettséget,

3.2.3.2. a tengelyenkénti lefékezettséget,

3.2.3.3. minden rögzítő fékkel ellátott tengelyen történt tengelyblokkolás esetén a lefékezettséget a minimálisan elérendő értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

3.3. Biztonsági fék esetén (amennyiben az egyértelműen mérhető)

3.3.1. Mérési technológia

3.3.1.1. A mérési technológia és feltételei megegyeznek az üzemi fék mérési technológiájával és feltételeivel.

3.3.2. Határértékek

3.3.2.1. A lefékezettségi arányok határértékei e rendelet 5. számú melléklete 5.2 pont táblázatában meghatározott fékhatásosságra vonatkozó értékek. Amennyiben az nem egész szám, a keletkezett határérték tizedes jegyeit figyelmen kívül kell hagyni.

3.3.2.2. A fékerők eltérésének és a fékerő ingadozásnak a határértékei ugyanazok, mint az üzemi fék esetén.

4. Az FT szoftver telepítésekor a gyártónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósított eljárások és a minősítési határértékek megfelelnek jelen melléklet követelményeinek. A nyilatkozatot a vizsgáló állomáson, elérhető módon kell tárolni.

II. Fejezet

1. A következő táblázatok tartalmazzák az FT algoritmus részletes kifejtését.

1.1. Az 1. táblázat tartalmazza a fogalom meghatározásokat.

1.2. A 2. táblázat tartalmazza egy tengely fékjének mérési folyamatát.

1.3. A 3. táblázat tartalmazza a rugóerőtárolós rögzítőfékek mérési folyamatát.

1.4. A 4. táblázat tartalmazza a számítási folyamatok konkrét leírásait.

1. táblázat

2. táblázat

3. táblázat

4. táblázat

Megjegyzések:

1 E fogalmak egyenértékűek a rendelet 2. §-ban meghatározott fogalom-meghatározásokkal.

2 A mérési folyamat általában minden járműkategóriára érvényes. Az eltéréseket külön jelöltük. Így pl. a hidropneumatikus fékrendszerű N kategóriájú gépjárművekre is érvényes úgy, hogy a "Csak légfék esetén" megjegyzést figyelmen kívül kell hagyni.

3 Csak ha a vizsgált tengelyre rögzítőfék is hat. A kiékelés csak akkor kötelező, ha másként nem lehet meggátolni, hogy a gépkocsi a mérés közben a fellépő erők hatására elhagyja a próbapadot.

4 Csak légfék esetén.

5 Csak rásegítő esetén. ABS-el felszerelt gépkocsinál, ha a próbapad hiba jelet generál: ezeket is álló motorral kell mérni.

6 Ha ez a következtetés nem egyértelmű, a mérés a 3.1 ponttól megismételhető.

7 Az egyéb kategóriájú hidropneumatikus üzemi fékre is vonatkozik.

8 Amíg a pedálerő (P) nem éri el a 20N értéket, DP=5N/s.

9 Illetve hidropneumatikus üzemi fék."

4. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"13. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

1. Bejelentőlap - minta
Bejelentőlap
(a járműfejlesztő miniszter általi nyilvántartásba vételére)
I. Általános adatok
A járműfejlesztő megnevezése: .........................................................................................................
A járműfejlesztő székhelyének címe: .........................................................................................................
A járműfejlesztő telephelyének címe: .........................................................................................................
A járműfejlesztő cégjegyzék- vagy alapítóokirat-száma: ............................................................................................
A járműfejlesztő ügyvezetője vagy képviselője: ........................................................................................................
A járműfejlesztő részéről kapcsolattartásra kijelölt neve, elérhetőségei:
………………………………………………
A járműfejlesztő fejlesztési célú járművekkel kapcsolatos tevékenységeinek felsorolása:
………………………………………………
A fejlesztési célú járművekkel kapcsolatos fejlesztési, kutatási tevékenységek célkitűzései:
………………………………………………
II. A fejlesztési célú járművekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó adatok
A projektekre vonatkozó szakmai tapasztalatok várható eredményei és annak összefoglalása, hogy ezek a
projektek milyen haszonnal járnak a közúti közlekedés biztonságának növelésében:
………………………………………………
A fejlesztési célú autonóm járműveket irányító és felügyelő tesztvezetők (járművezetők) névsora és beosztása:
………………………………………………
III. A fejlesztési célú jármű állományra vonatkozó adatok
A fejlesztési célú járművek járműkategóriái az ER. 2. § (9) bekezdés szerint:
………………………………………………
A forgalomba helyezett fejlesztési célú járművek száma*: X 1-10 darab
X 11-20 darab
X 21-30 darab
X Ennél magasabb darabszám esetén: minimum ... legfeljebb ... darab
Az egy időben, ideiglenes forgalmi rendszámmal tesztelni kívánt fejlesztési célú járművek legnagyobb
darabszáma:
……………………………………………
A fejlesztési célú járművek besorolása az MR. 18. melléklete szerint: 0, 1, 2, 3, 4, 5 * szint.
A közforgalomban, vagy közforgalom elől el nem zárt területen tesztelni kívánt fejlesztési célú járművek
besorolása az MR. 18. melléklete szerint: 0, 1, 2, 3, 4, 5 * szint.
* a megfelelők jelölendők
IV. Az MR. 18. melléklete szerint 3, 4 és 5 szintű fejlesztési célú járművek közforgalom elől elzárt területen
vagy zárt tesztpályán történő tesztelésére vonatkozó adatok
A közforgalom elől elzárt terület megnevezése: .....................................................................................
A tesztpálya üzemeltetőjének megnevezése: .............................................................................................
A tesztpálya pontos címe, elérhetőségei: ............................................................................................
A tesztpálya napi nyitvatartási ideje (nap, órától óráig): .............................................................................................
V. A járműfejlesztő nevében tett nyilatkozatok
A járműfejlesztő kijelenti, hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
A fejlesztési célú autonóm járművek közúton történő tesztelését végző járműfejlesztő nyilatkozik, hogy
rendelkezik az ER. 16/B. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti belső minőségbiztosítási szabályzattal.
A járműfejlesztő vállalja, hogy elektronikus úton azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül közli a közlekedésért
felelős miniszterrel, amennyiben a megadott adatokban változás történik.
A járműfejlesztő vállalja, hogy a járművek üzemeltetése során okozott károkért a hatályos Polgári Törvénykönyv
alapján felelősséggel tartozik.
A járműfejlesztő vállalja, hogy a közforgalom elől elzárt úton és zárt tesztpályán végzett tesztek adatai alapján
félévenként közli a közlekedésért felelős miniszterrel - a közforgalom elől elzárt út és a zárt tesztpálya szerinti
bontásban - a tesztelt járművek darabszámát járműkategóriánként, az MR. 18. mellékletében szereplő 3, 4 és 5
besorolási szintenként, továbbá a tesztek során érintett járműegységeket, illetve járműtulajdonságokat.
A járműfejlesztő kijelenti, hogy az MR. 18. mellékletében szereplő 3, 4 és 5 besorolási szintű fejlesztési célú
járművei a közúti forgalomban végzett tesztek során folyamatosan megfelelnek az MR. 17. mellékletében
meghatározott további feltételeknek, a megvalósítani kívánt tesztekkel kapcsolatos kockázatelemzést elvégezte,
és a vonatkozó autóipari szabványoknak megfelelő kockázatkezelési stratégiákat kidolgozta. A járműfejlesztő a
járművek üzemeltetése során fellépő, másokat veszélyeztető meghibásodás, zavar esetében alkalmazott
biztonsági tervvel rendelkezik, amely a teszt folyamán biztosítja a közúti közlekedés többi résztvevőjének
védelmét.
A járműfejlesztő kijelenti, hogy amennyiben a fejlesztési célú járművet kivonják a tesztelés alól, a járműfejlesztő
indokolt esetben azonnal helyreállítja a jármű eredeti állapotát, vagy a járművet leselejtezi.
VI. A járműfejlesztő további megjegyzései:
……………………………………………………………………………………………………..
Kelt: ............................................
bélyegzőlenyomat helye
…………………………………..
az aláírásra jogosult aláírása
2. A járműfejlesztő által, a közúti forgalomban kijelölhető tesztvezetőkre vonatkozó feltételek
A járműfejlesztő a fejlesztési célú autonóm jármű közúti forgalomban végzett járművezetői (tesztvezetői)
feladatainak ellátásával azt a személyt bízhatja meg, aki:
- az adott járműkategóriára érvényes, legalább három éve szerzett vezetői engedéllyel és legalább egy év
fejlesztési célú járművön szerzett tesztelési gyakorlattal, a munkáltató által biztosított dokumentum alapján,
- rendelkezik PÁV I. kategóriára vonatkozó alkalmassággal - vagy a járműfejlesztő által meghatározott, az
elektronikus menetstabilizáló rendszerek nagy sebességű tesztelésére jogosító vezetési tréning eredményes
elvégzését igazoló dokumentummal - és
- a járműfejlesztő autonóm járművek közúti tesztelésére vonatkozó oktatói programját sikeresen teljesítette,
valamint a járműfejlesztő által adott, az adott járműre vonatkozó tesztvezetői feladatok ellátására vonatkozó
írásbeli megbízással rendelkezik.
3. A fejlesztési célú autonóm járművek tesztvezetői képzésére vonatkozó feltételek
A képzésnek legalább az alábbi elméleti és gyakorlati témakörökre kell kiterjednie:
- a tesztelni kívánt fejlesztési célú autonóm jármű szerkezeti felépítése;
- a járműfejlesztő által meghatározott, a tesztelés során felmerülő lehetséges váratlan események;
- a vészhelyzetek megakadályozása, megoldása;
- a bekövetkezett rendkívüli események esetében szükséges intézkedések;
- a gépjárművezetői reakciókészség fejlesztése;
- a tesztekhez szükséges dokumentumok;
- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról, forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről, a közúti közlekedés szabályairól, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról és a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló, fejlesztési célú járműveket érintő jogszabályi
előírások ismerete.
4. A közúti forgalom elől elzárt területen és zárt tesztpályán végzett tesztre vonatkozó feltételek
A járműfejlesztőnek a teszteket minden körülmények között a közforgalom elől elzárt terület vagy tesztpálya
üzemeltetője által meghatározott szabályok és utasítások betartásával kell végeznie.
5. A közúti forgalomban végzett tesztre vonatkozó feltételek
5.1. A tesztvezetőnek minden körülmények között képesnek kell lennie arra, hogy biztonságosan figyelemmel
tudja kísérni a jármű működését, és másokat veszélyeztető meghibásodás vagy zavar esetében képes legyen
haladéktalanul átvenni annak irányítását.
5.2. A tesztvezető - függetlenül attól, hogy a jármű kézi vagy automatikus üzemmódban működik-e - felel a jármű
biztonságos működéséért.
5.3. A tesztvezetőnek ismernie és értenie kell a tesztelés alatt álló rendszereket, azok képességeit és korlátait,
valamint képesnek kell lennie arra, hogy el tudja dönteni, mikor kell beavatkozni és átvenni a kézi irányítást.
5.4. A tesztvezetőnek a járműfejlesztő engedélyével kell rendelkeznie a feladat ellátásához.
5.5. A járműfejlesztőnek a tesztvezetőket illetően jól kidolgozott kockázatkezelési, folyamatelemzési és képzési
eljárásokkal kell rendelkeznie, és biztosítania kell, hogy a tesztelést végzők a 2. pontban meghatározott
feltételekkel rendelkezzenek.
5.6. A tesztvezetőnek figyelembe kell vennie a fejlesztési célú autonóm jármű közúti tesztelésére meghatározott
szabályokat.
5.7. A tesztvezető járművezetői magatartására vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt abban az esetben is
alkalmazni kell, ha a jármű automatikus üzemmódban működik.
5.8. A járműfejlesztőnek jól kidolgozott eljárásokat kell megalkotnia annak biztosítására, hogy a tesztvezetők
megfelelően éberek legyenek feladataik ellátása folyamán, és ne legyenek fáradtak."

"

5. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

Az ER. A. Függelékének módosítása

Az ER. A. Függelék 2. cikke a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdésben meghatározott típus-jóváhagyási eljárás során a károsanyag-kibocsátással összefüggő eljárásokat

a) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1 -i (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletben,

b) a szabályozási vizsgálati eljárásnak a könnyű haszongépjárművek tekintetében történő változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2017. június 2-i (EU) 2017/1152 bizottsági végrehajtási rendeletben,

c) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 7-i (EU) 2017/1154 bizottsági rendeletben,

d) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 582/2011/EU bizottsági rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet helyesbítéséről szóló, 2017. július 13-i (EU) 2017/1347 bizottsági rendeletben

foglaltak szerint kell végrehajtani és ennek alapján külön ellenőrizni kell a követelményeknek való megfelelőséget."

6. melléklet a 28/2018. (XI.15.) ITM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/1. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórudas pótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a kapcsolási pontra eső tömeg:

a) a legnagyobb és a legkisebb érték mindegyik változat esetében: ...

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ..."

2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3-3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. MEGHAJTÓENERGIA-ÁTALAKÍTÓ (k)

3.1. A meghajtó energiaátalakító (k) gyártója: ...

3.1.1. A gyártó kódja (a meghajtó energiaátalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): ..."

3. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.1.8. Névleges motorteljesítmény (n): ... kW ... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)"

4. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.2.1. pontot követően a következő 3.2.2.1.1. ponttal egészül ki:

"3.2.2.1.1. Kísérleti oktánszám (RON), ólmozatlan: ..."

5. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4.2.1. A rendszer leírása (közös nyomócső/egyedi befecskendezők/elosztószivattyú stb.): ..."

6. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4.2.3. Befecskendező/továbbító szivattyú"

7. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4.2.4. Motorfordulatszám-szabályozó"

8. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.2.9.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4.2.9.3. A rendszer leírása"

9. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.4.2.9.3.1. pontot követően a következő 3.2.4.2.9.3.1.1. ponttal egészül ki:

"3.2.4.2.9.3.1.1. A motorvezérlő egység szoftververziója: . "

10. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.2.9.3.6-3.2.4.2.9.3.8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.4.2.9.3.6. A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ....

3.2.4.2.9.3.7. A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: ...

3.2.4.2.9.3.8. A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: .......................... "

11. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.4.3.4.1. pontot követően a következő 3.2.4.3.4.1.1. ponttal egészül ki:

"3.2.4.3.4.1.1. A motorvezérlő egység szoftververziója: ..."

12. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.3.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4.3.4.3. A levegőáramlás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: .......................... "

13. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.3.4.9-3.2.4.3.4.11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.4.3.4.9. A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: .

3.2.4.3.4.10. A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: .

3.2.4.3.4.11. A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa vagy működési elve: .......................... "

14. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.4.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4.3.5. Befecskendező fúvókák"

15. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.4.4.1. pontot követően a következő 3.2.4.4.2. és 3.2.4.4.3. ponttal egészül ki:

"3.2.4.4.2. Gyártmány(ok): ...

3.2.4.4.3. Típus(ok): ..."

16. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2-3.2.12.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2. Kibocsátás - csökkentő berendezések (amennyiben más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor"

17. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.1.3. A katalitikus folyamat típusa: ... (oxidáció, háromutas, NOx-csapda, szelektív redukció, NOx-katalizátoros vagy más)"

18. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.1.11-3.2.12.2.1.11.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.1.11. Szokásos üzemi hőmérsékleti tartomány: ... °C"

19. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.2-3.2.12.2.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2.2. Érzékelők

3.2.12.2.2.1. Oxigénérzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.2.1.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.1.2. Helye: ...

3.2.12.2.2.1.3. Szabályozási tartomány: ...

3.2.12.2.2.1.4. Típus vagy működési elv: ...

3.2.12.2.2.1.5. Termékazonosító szám: ...

3.2.12.2.2.2. NOx-érzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.2.2.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.2.2. Típus: ...

3.2.12.2.2.2.3. Helye: ...

3.2.12.2.2.3. Részecskeérzékelő: van/nincs (1)

3.2.12.2.2.3.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.2.3.2. Típus: ...

3.2.12.2.2.3.3. Helye: ..."

20. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.4.1. és 3.2.12.2.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2.4.1. Jellemzők (gyártmány, típus, áramlás, magas nyomás/alacsony nyomás/kettős nyomás stb.): .

3.2.12.2.4.2. Vízhűtéses rendszer (minden egyes pl. alacsony nyomású/magas nyomású/kettős nyomású kipufogógáz-visszavezetési rendszerre meg kell adni): van/nincs (1)"

21. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.5-3.2.12.2.5.6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2.5. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (1)

3.2.12.2.5.1. A berendezések részletes leírása: ...

3.2.12.2.5.2. A párolgási kibocsátást csökkentő rendszer rajza: ...

3.2.12.2.5.3. Az aktív - széntartály rajza: ...

3.2.12.2.5.4. A száraz aktív szén tömege: ... g

3.2.12.2.5.5. A tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza, a befogadóképesség és a tartályanyag feltüntetésével (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): .

3.2.12.2.5.6. A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs leírása és vázlatos rajza: . "

22. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.6.4. és 3.2.12.2.6.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2.6.4. A részecskeszűrő gyártmánya: ...

3.2.12.2.6.5. Termékazonosító szám: . "

23. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.7-3.2.12.2.7.0.6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszer: van/nincs (1): ...

3.2.12.2.7.0.1. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti motorcsaládok száma a motorcsaládon belül

3.2.12.2.7.0.2. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

3.2.12.2.7.0.3. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti azon motorcsalád száma, amelybe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik: .

3.2.12.2.7.0.4. (Csak az Euro VI esetében) A gyártó hivatkozásai az 582/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 9. cikkének (4) bekezdésében előírt, az említett rendelet X. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyása céljából meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra

3.2.12.2.7.0.5. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

3.2.12.2.7.0.6. (Csak az Euro VI esetében) Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor fedélzeti diagnosztikai rendszerének járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra"

24. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.7.6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.7.6.3. Átfogó dokumentum, amely leírja a hibakeresésre és az MI működésbe hozására irányuló stratégia (rögzített számú vezetési ciklus vagy statisztikai módszer) keretében érzékelt valamennyi összetevőt, beleértve a vonatkozó másodlagosan érzékelt paraméterek jegyzékét minden, az OBD rendszerrel megfigyelt összetevő tekintetében. Valamennyi felhasznált OBD outputkód és formátum jegyzéke (és ezek magyarázata), hozzákapcsolva a kibocsátáshoz kapcsolódó egyedi erőátviteli összetevőket és a kibocsátástól független egyedi erőátviteli összetevőket, amennyiben az MI működésbe hozásának meghatározásához az adott összetevő megfigyelését használják, ideértve különösen a $05 üzemeltetési adatok, a $21-FF vizsgálati azonosítók, illetve a $06 üzemeltetési adatok átfogó kifejtését.

Olyan járműtípusok esetén, amelyek a Közúti járművek, a vezérlőrendszer-hálózat (CAN) diagnosztikája - 4. rész: a szennyezőanyag-kibocsátással összefüggő rendszerekre vonatkozó előírások ISO 15765-4 szabvánnyal összhangban álló kommunikációs kapcsolatot alkalmaznak, a $06 üzemeltetési adatok, a $00-FF vizsgálati azonosítók, üzemeltetési adatok átfogó kifejtését meg kell adni minden egyes OBD ellenőrzési azonosító tekintetében."

25. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.7.6.4.1. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.7.6.4.1. Könnyű személy- és haszongépjárművek"

26. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.12.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.8. Egyéb rendszer: ..."

27. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.12.2.8.2.2. pontot követően a következő 3.2.12.2.8.2.33.2.12.2.8.2.5. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.2.3. A használatkorlátozó rendszer típusa: visszaszámlálás után nincs motor-újraindítás/a motor tankolás után nem indul/tüzelőanyag-kizárás/teljesítménykorlátozás

3.2.12.2.8.2.4. A használatkorlátozó rendszer leírása

3.2.12.2.8.2.5. Annak az átlagos távolságnak megfelelő szint, amelyet a jármű teli tankkal meg tud tenni, azaz: ... km"

28. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a következő 3.2.12.2.8.4. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.4. (Csak az Euro VI esetében) Az OBD szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben): . "

29. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.12.2.9.2. pontot követően a következő 3.2.12.2.10-3.2.12.2.11.8. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.10. Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat meg kell adni minden önálló egységre)

3.2.12.2.10.1. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: ...

3.2.12.2.10.2. Az 1. típusú üzemi ciklusok vagy hasonló próbapadi ciklusok száma, amelyek két olyan ciklus között játszódnak le, amelyek alatt regenerálás történik az 1. típusú vizsgálatnak megfelelő körülmények között (a "D" távolság az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklet 6. almelléklet 1. függelék A6.App1/1. ábráján vagy (adott esetben) a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 13. melléklet A13/1. ábráján): ...

3.2.12.2.10.2.1. Az alkalmazandó 1. típusú ciklus (adja meg az alkalmazandó eljárást: a XXI. melléklet 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás): ...

3.2.12.2.10.3. A regenerálási fázist tartalmazó két ciklus közötti ciklusok számának megállapítására használt módszer leírása: ...

3.2.12.2.10.4. A regenerálás kiváltásához szükséges terhelés mértékét meghatározó paraméterek (azaz hőmérséklet, nyomás stb.): ...

3.2.12.2.10.5. A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 13. melléklet 3.1. szakasza szerinti vizsgálati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: .

3.2.12.2.11. Fogyó reagenseket használó katalizátorrendszerek (az információkat az alábbiakban minden egységre külön meg kell adni): vannak/nincsenek (1)

3.2.12.2.11.1. A szükséges reagens típusa és koncentrációja: ...

3.2.12.2.11.2. A reagens szokásos üzemi hőmérsékleti tartománya: ...

3.2.12.2.11.3. Nemzetközi szabvány: ...

3.2.12.2.11.4. A reagens újratöltési gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (adott esetben):

3.2.12.2.11.5. Reagens kijelző (leírás és elhelyezkedés): ...

3.2.12.2.11.6. Reagens tartály

3.2.12.2.11.6.1. Űrtartalom: ...

3.2.12.2.11.6.2. Fűtési rendszer: van/nincs

3.2.12.2.11.6.2.1. Leírás vagy rajz: ...

3.2.12.2.11.7. Reagens adagoló egység: van/nincs (1)

3.2.12.2.11.7.1. Gyártmány: ...

3.2.12.2.11.7.2. Típus: ...

3.2.12.2.11.8. Reagens befecskendező (gyártmány, típus és elhelyezkedés): ..."

30. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.15.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.15.1. Típusjóváhagyási szám a 661/2009/EK rendelet szerint: ..."

31. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.2.16.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.16.1. Típusjóváhagyási szám a 661/2009/EK rendelet szerint: ..."

32. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.2.19.4.3. pontot követően a következő 3.2.20-3.2.20.2.4. ponttal egészül ki:

"3.2.20. Hőtárolásra vonatkozó információ

3.2.20.1. Aktív hőtároló berendezés: van/nincs

3.2.20.1.1. Entalpia: ... (J)

3.2.20.2. Szigetelőanyagok

3.2.20.2.1. Szigetelőanyag: ...

3.2.20.2.2. Szigetelés térfogata: ...

3.2.20.2.3. Szigetelés tömege: ...

3.2.20.2.4. Szigetelés helye: ..."

33. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Elektromos gép"

34. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3.2. REESS"

35. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. Meghajtó energia-átalakítók kombinációi"

36. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4.4. Az energiatároló eszköz leírása: (REESS, kondenzátor, lendkerék/generátor)"

37. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.4.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4.4.5. Energia: ... (REESS esetében: feszültség és kapacitás, amperóra 2 órára, kondenzátor esetében: J, ...)"

38. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4.5. Elektromos gép (külön részletezze az egyes elektromos gépek típusát)"

39. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.5. A szén-dioxid-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromos fogyasztás/elektromos hatósugár meghatározásához a gyártó által megadott értékek és (adott esetben) az ökoinnovációk adatai (o)"

40. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 3.5.6.3. pontot követően a következő 3.5.7-3.5.8.3. ponttal egészül ki:

"3.5.7. A gyártó által megadott értékek

3.5.7.a. A CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás (nehézgépjárművek esetében, a 2017/2400 bizottsági rendelet 6. cikke alapján)

3.5.7.1. A vizsgálati jármű paraméterei

3.5.7.1. a. A szimulációs eszközre vonatkozó engedély száma:

3.5.7.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű

3.5.7.1.1.1. A ciklus energiaigénye: ... J

3.5.7.1.1.2. Kigurulási menetellenállási együtthatók

3.5.7.1.1.2.1. f0: ... N

3.5.7.1.1.2.2. f1: ...N/(km/h)

3.5.7.1.1.2.3. f2: ... N/(km/h)2

3.5.7.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

3.5.7.1.2.1. A ciklus energiaigénye: ... J

3.5.7.1.2.2. Kigurulási menetellenállási együtthatók

3.5.7.1.2.2.1. f0: ... N

3.5.7.1.2.2.2. f1: ...N/(km/h)

3.5.7.1.2.2.3. f2: ... N/(km/h)2

3.5.7.1.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben)

3.5.7.1.3.1. A ciklus energiaigénye: ... J

3.5.7.1.3.2. Kigurulási menetellenállási együtthatók

3.5.7.1.3.2.1. f0: ... N

3.5.7.1.3.2.2. f1: ... N/(km/h)

3.5.7.1.3.2.3. f2: ... N/(km/h)2

3.5.7.2. A vegyes CO2-kibocsátás tömege

3.5.7.2.1. Belső égésű motor CO2-kibocsátásának tömege

3.5.7.2.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... g/km

3.5.7.2.1.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) (NEDC): ...g/km

3.5.7.2.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.1.2.1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) és nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (NOVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban

3.5.7.2.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... g/km

3.5.7.2.2.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.2.2.1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.2.3.1. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben) (NEDC): ...g/km

3.5.7.2.3. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege a töltést fogyasztó üzemmódban

3.5.7.2.3.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... g/km

3.5.7.2.3.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) (NEDC): ...g/km

3.5.7.2.3.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.3.2.1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben) (NEDC): ... g/km

3.5.7.2.3.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... g/km

3.5.7.2.3.3.1. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben) (NEDC): ... g/km

3.5.7.3. Elektromos járművek elektromos hatósugara

3.5.7.3.1. Tisztán elektromos járművek hatósugara tisztán elektromos hajtással

3.5.7.3.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... km

3.5.7.3.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... km

3.5.7.3.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) teljes elektromos hatósugara (All Electric Range, AER)

3.5.7.3.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... km

3.5.7.3.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... km

3.5.7.3.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... km

3.5.7.4. Tüzelőanyag-cellás hibrid járművek (FCHV) tüzelőanyag-fogyasztása a töltést fenntartó üzemmódban

3.5.7.4.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... kg/100 km

3.5.7.4.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... kg/100 km

3.5.7.4.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... kg/100 km

3.5.7.5. Elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása

3.5.7.5.1. Tisztán elektromos járművek vegyes elektromosenergia-fogyasztása (ECWLTC)

3.5.7.5.1.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... Wh/km

3.5.7.5.1.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.7.5.2. Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban, ECAC,CD (vegyes)

3.5.7.5.2.1. Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): ... Wh/km

3.5.7.5.2.2. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.7.5.2.3. Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): ... Wh/km

3.5.8. M1 kategóriájú járművek esetében a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, illetve N1 kategóriájú járművek esetében az 510/2011/EU rendelet 12. cikke szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.5.8.1. M1 kategóriájú járművek esetében a 725/2011/EU rendelet 5. cikkében, illetve N1 kategóriájú járművek esetében a 427/2014/EU rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (adott esetben):

3.5.8.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1)

3.5.8.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni) (w1)

ABCDEFGH
1.Az öko-
innová-
ciós
techno-
lógiát
jóvá-
hagyó
határo-
zat (w2)
Az öko-
innová-
ciós
techno-
lógia
kódja
(w3)
1.
A viszo-
nyítási
alapul
vett
jármű
CO2-
kibocsá-
tása
(g/km)
2.
Az öko-
innovációs
technoló-
giával
felszerelt
jármű CO2-
kibocsátása
(g/km)
3.
A viszo-
nyítási
alapul
vett
jármű
CO2-
kibocsá-
tása az
1. típusú
vizsgá-
lati
ciklus-
ban (w4)
4.
Az öko-
innovációs
technoló-
giával
felszerelt
jármű CO2-
kibocsátása
az 1. típusú
vizsgálati
ciklusban
5.
Használati
tényező
(usage
factor,
UF), azaz
a technoló-
gia
használa-
tának
időbeli
részaránya
a
szokásos
üzemelte-
tési
körülmé-
nyek
között
A
megtakarí-
tott CO2-
kibocsá-
tások
((1-2) -
(3-4))*5
2.xxxx/201x
3.
4.
5.A megtakarított CO2-kibocsátás összesen (g/km) (w5)"

"

41. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.4. Tengelykapcsoló vagy tengelykapcsolók: "

42. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet a 4.5.1. pontot követően a következő 4.5.1.1-4.5.1.5. ponttal egészül ki:

"4.5.1.1. Uralkodó jellegű üzemmód: van/nincs (1)

4.5.1.2. Legjobb üzemmód (ha nincs uralkodó jellegű üzemmód):

4.5.1.3. Legrosszabb üzemmód (ha nincs uralkodó jellegű üzemmód):

4.5.1.4. Névleges nyomaték:

4.5.1.5. A tengelykapcsolók száma: "

43. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.6. Áttételi viszonyszámok

ABCD
1.SebességfokozatBelső áttételi
viszonyszámok
(a sebességváltó
kimenőtengelyének
fordulatszáma a
motoréhoz viszonyítva)
Végső áttételi
viszonyszám(ok)
(a sebességváltó
kimenőtengelyének
fordulatszáma a hajtott kerék
fordulatszámához
viszonyítva)
Összáttételi
viszonyszám
2.CVT
(fokozatmentes
sebességváltó)
esetében a
legnagyobb érték
3.1
4.2
5.3
6.
7.CVT
(fokozatmentes
sebességváltó)
esetében a
legkisebb érték
Hátramenet"

"

44. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 6.6-6.6.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6.6. Gumiabroncsok és keréktárcsák

6.6.1. Gumiabroncs/keréktárcsa kombináció(k)

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely:

6.6.1.1.1.1. Gumiabroncs méretjelölése:

6.6.1.1.1.2. Terhelhetőségi jelzőszám:

6.6.1.1.1.3. Sebességkategória-jel (r):

6.6.1.1.1.4. Kerékpánt mérete(i):

6.6.1.1.1.5. Besajtolási mélység(ek):

6.6.1.1.2. 2. tengely:

6.6.1.1.2.1. Gumiabroncs méretjelölése:

6.6.1.1.2.2. Terhelhetőségi jelzőszám:

6.6.1.1.2.3. Sebességkategória-jel: ...

6.6.1.1.2.4. Kerékpánt mérete(i):

6.6.1.1.2.5. Besajtolási mélység(ek):

stb.

6.6.1.2. Tartalékkerék, ha van:

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és felső határértékei

6.6.2.1. 1. tengely: ... mm

6.6.2.2. 2. tengely: ... mm

6.6.2.3. 3. tengely: ... mm

6.6.2.4. 4. tengely: ... mm

stb.

6.6.3. A jármű gyártója által ajánlott abroncs - nyomásérték(ek): ... kPa

6.6.4. Az első és/vagy hátsó tengelyen a gyártó ajánlása szerint a járműtípushoz alkalmazható lánc/abroncs/keréktárcsa-kombináció: .

6.6.5. Az ideiglenes használatra szánt tartalék kerék rövid ismertetése (amennyiben van ilyen): ..."

45. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.1. A felépítmény típusa a 2007/46/EK irányelv II. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: ..."

46. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 9.9.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.9.2.1. A berendezés típusa és leírása: ..."

7. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/2. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/2. melléklet B. RÉSZ 1.3.1. pontja a következő l) alponttal egészül ki:

(Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek: )

"l) a h), i) és j) kritériumok alternatívájaként az ugyanazon változatba besorolt járművek CO2-kibocsátásának, elektromosenergia-fogyasztásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására valamennyi vizsgálatot az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklet 6. almelléklet rendelkezései szerint kell elvégezni."

2. Az ER. A. Függelék A/2. melléklet B. RÉSZ 3.3.1. pontja a következő k) és l) alponttal egészül ki:

(Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartoznak, amelyek az alább felsorolt minden jellemző tekintetében megegyeznek: )

"k) az 510/2011/EU rendelet 12. cikkében meghatározott, innovatív technológiák egyedi kombinációjának megléte;

l) a h), i) és j) kritériumok alternatívájaként az ugyanazon változatba besorolt járművek CO2-kibocsátásának, elektromosenergia-fogyasztásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására valamennyi vizsgálatot az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklet 6. almelléklet rendelkezései szerint kell elvégezni."

8. melléklet a 28/2018. (XI.15.) ITM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/3. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.-3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. MEGHAJTÓENERGIA-ÁTALAKÍTÓ (k)

3.1. A meghajtóenergia-átalakító (k) gyártója: ...

3.1.1. A gyártó kódja (a meghajtóenergia-átalakítón feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosító jelölés): ..."

2. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.2.1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.1.8. Névleges motorteljesítmény (n): ... kW... min-1 fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)"

3. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.2.12.2. és 3.2.12.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.2.12.2. Kibocsátáscsökkentő berendezések (amennyiben más cím alatt nem szerepelnek)

3.2.12.2.1. Katalizátor"

4. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.2.12.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.2. Oxigénérzékelő: van/nincs

5. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.2.12.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.5. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): van/nincs (1)"

6. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.2.12.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.12.2.8. Egyéb rendszer"

7. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész a 3.2.12.2.9. pontot követően a következő 3.2.12.2.10. és 3.2.12.2.10.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.10. Periodikusan regeneráló rendszer: (az alábbi adatokat meg kell adni minden önálló egységre)

3.2.12.2.10.1. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz: ..."

8. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész a 3.2.12.2.10.1. pontot követően a következő 3.2.12.2.11.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.11.1. A szükséges reagens típusa és koncentrációja: ..."

9. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. Elektromos gép"

10. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3.2. REESS"

11. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. Meghajtóenergia-átalakítók kombinációi"

12. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 3.5.5.6. pontját követően a következő 3.5.7. és 3.5.7.1. ponttal egészül ki:

"3.5.7. A CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsítás (nehézgépjárművek esetében, a 2017/2400 bizottsági rendelet 6. cikke alapján)

3.5.7.1. A szimulációs eszközre vonatkozó engedély száma: "

13. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.6. Áttételi viszonyszámok

ABCD
1.SebességfokozatBelső éttételi
viszonyszámok
(a sebességváltó
kimenőtengelyének
fordulatszáma a
motoréhoz viszonyítva)
Végső éttételi
viszonyszám(ok)
(a sebességváltó
kimenőtengelyének
fordulatszáma a hajtott
kerék fordulatszámához
viszonyítva)
Összáttételi
viszonyszám
2.CVT
(fokozatmentes
sebességváltó)
esetében a
legnagyobb érték
3.1
4.2
5.3
6....
7.CVT
(fokozatmentes
sebességváltó)
esetében a
legkisebb érték
Hátramenet"

"

14. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 6.6.1. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.6.1. Gumiabroncs/keréktárcsa kombináció(k)"

15. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.1. A felépítmény típusa a 2007/46/EK irányelv II. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: ..."

9. melléklet a 28/2018.(XI. 15.) ITM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/4. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ táblázatának 41A sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 41B sorral egészül ki:

(TételTárgySzabályozási
aktus
Alkalmazandóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4)
"41AKibocsátások (Euro VI)
nehézgépjárművek/
információhoz való
hozzáférés
595/2009/EK
rendelet
582/2011/EU
rendelet
X9X9XX9X9X
41BCO2-kibocsátási
szimulációs eszköz
engedélye
(nehézgépjárművek)
595/2009/EK
rendelet
(EU)
2017/2400
rendelet
X16X"

2. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ táblázatához tartozó magyarázó megjegyzések 15. pontja után a következő 16. ponttal egészül ki:

"16 A több mint 7 500 kg műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű járművekre vonatkozik."

10. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"A/8. melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

0.0. (A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a jármű EK-típusbizonyítványához mellékelnie)

0. 1. Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében nem adható meg több eredmény. Azonban több eredmény kombinációját is meg lehet adni egy kivitelhez abban az esetben, ha jelölik, hogy az eredmények közül melyik a legkedvezőtlenebb. Ez utóbbi esetben megjegyzésben kell utalni arra, hogy a (*)-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve.

1. A zajszintvizsgálatok eredményei

A jóváhagyás tekintetében alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Változat/kivitel:.........
Mozgó jármű (dB(A)/E):.........
Álló jármű (dB(A)/E):.........
fordulatszám (min-1):.........

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. A könnyű személy- és haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált gépjárművek kibocsátása

Adja meg a jóváhagyás tekintetében alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus számát. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Tüzelőanyag(ok)... (gázolaj, benzin, LPG, földgáz; kettős tüzelőanyag-felhasználás: benzin/földgáz, LPG, földgáz/biometán; rugalmas tüzelőanyag-felhasználás: benzin/etanol...)

2.1.1. 1. típusú vizsgálat (a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért kibocsátások)

Az új európai menetciklus (NEDC) szerinti átlagos értékek, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) szerinti legmagasabb értékek

Változat/kivitel:.........
CO (mg/km).........
Összes szénhidrogén (mg/km).........
Nem metán szénhidrogének (mg/km).........
NOx (mg/km).........
Összes szénhidrogén + NOx (mg/km).........
Részecskék tömege (PM) (mg/km).........
Részecskék száma (PN) (#/km) (1).........

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT)

ATCT szerinti
család
Interpolációs
család
......
......

Családi korrekciós tényezők

ATCT szerinti családCsaládi korrekciós tényező
......
......

2.1.2. 2. típusú vizsgálat (a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok)

2. típusú vizsgálat, alapjáraton, alacsony fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogat%)
Motorfordulatszám (min-1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2. típusú vizsgálat, alapjáraton, magas fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogat%)
Lambda érték
Motorfordulatszám (min-1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.1.3. 3. típusú vizsgálat (kartergáz-kibocsátás): ...

2.1.4. 4. típusú vizsgálat (párolgási kibocsátások): ... g/vizsgálat

2.1.5. 5. típusú vizsgálat (a kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága):

- Lefutott távolság (km) (pl. 160 000 km): ...

- Romlási tényező (DF): számított/rögzítet

- Értékek:

Változat/kivitel:
CO
Összes szénhidrogén
Nem metán szénhidrogének
NOx
Összes szénhidrogén + NOx
Részecskék tömege (PM)
Részecskék száma (PN)

2.1.6. 6. típusú vizsgálat (átlagos kibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten):

Változat/kivitel:
CO (g/km)
Összes szénhidrogén (g/km)

2.1.7. OBD: van/nincs

2.2. A nehéz haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált motorok kibocsátása.

Adja meg a jóváhagyás tekintetében alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus számát. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Tüzelőanyag(ok): ... (gázolaj, benzin, LPG, földgáz, etanol ...)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NOx(mg/kWh)
NH3 (ppm)
Részecskék tömege (mg/kWh)
Részecskék száma (#/kWh)

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredménye

Változat/kivitel:
Füstérték: ... m-1

2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredménye

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
Nem metán szénhidrogének (mg/kWh)
CH4 (mg/kWh)
NOx(mg/kWh)
NH3 (ppm)
Részecskék tömege (mg/kWh)
Részecskék száma (#/kWh)

2.2.4. Alapjárati vizsgálat

Változat/kivitel:
CO (térfogat%)
Lambda érték
Motorfordulatszám (min-1)
A motorolaj hőmérséklete (K)

2.3. Dízelfüst

Adja meg a jóváhagyás tekintetében alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus számát. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ....

2.3.1. A szabadgyorsítási vizsgálat eredményei

Változat/kivitel:
Az elnyelési együttható korrigált értéke (m-1)
A motor rendes alapjárati fordulatszáma
A motor legnagyobb fordulatszáma
Olajhőmérséklet (min./max.)

3. A CO2-kibocsátási vizsgálat, a tüzelőanyag-/elektromosenergia-fogyasztási vizsgálat és a jármű hatósugarára (elektromos hajtás esetében) vonatkozó vizsgálat eredményei

A jóváhagyás tekintetében alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

3.1. Belső égésű motorok, ideértve a nem külső feltöltésű, hibrid hajtású elektromos járműveket (NOVC)

Változat/kivitel:
A kibocsátott CO2 tömege (városi körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (városon kívüli körülmények) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (1)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km)
(2)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (3)

Megjegyzések:

(1) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében a l/100 km mértékegység helyébe a m3/100 km mértékegység, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a kg/100 km mértékegység lép.

(2) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében a l/100 km mértékegység helyébe a m3/100 km mértékegység, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a kg/100 km mértékegység lép.

(3) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében a l/100 km mértékegység helyébe a m3/100 km mértékegység, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a kg/100 km mértékegység lép.

Interpolációscsalád-azonosító (**)Változat/kivitelek

(**) Az interpolációscsalád-azonosító formátuma a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 1-jei (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklet 5.0. pontjában van megadva.

Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család azonosítója ($)

($) A kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család azonosítójának formátuma az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklet 5.0. pontjában van megadva.

Eredmények:Interpolációscsalád-azonosító
VHVM (adott
esetben)
VL (adott
esetben)
A LOW fázisban kibocsátott
CO2 tömege (g/km)
A MID fázisban kibocsátott CO2 tömege
(g/km)
A HIGH fázisban kibocsátott
CO2 tömege (g/km)
Az EXTRA-HIGH fázisban kibocsátott
CO2 tömege (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (vegyes)
(g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a LOW
fázisban (l/100 km vagy
m3/100 km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a MID fázisban
(l/100 km vagy m3/100 km vagy
kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a HIGH
fázisban (l/100 km vagy
m3/100 km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás az EXTRA-
HIGH fázisban (l/100 km vagy m3/100
km vagy kg/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes)
(l/100 km vagy m3/100 km vagy
kg/100 km)
f0
f1
f2
RR
Delta Cd*A (a VL esetében (adott
esetben), a VH-val összehasonlítva)
Vizsgálati tömeg
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási
menetellenállási mátrix szerinti család
esetén

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni.

3.2. Külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (OVC)

Változat/kivitel:
A kibocsátott CO2 tömege (A feltétel, vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (B feltétel, vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)
Elektromosenergia-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (km)
Interpolációs család számaVáltozat/kivitelek
Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család
azonosítója
Eredmények:Interpolációscsalád-azonosító
VHVM (adott
esetben)
VL (adott
esetben)
A LOW fázisban kibocsátott
CO2 tömege a töltést fenntartó
üzemmódban (g/km)
A MID fázisban kibocsátott CO2 tömege
a töltést fenntartó üzemmódban (g/km)
A HIGH fázisban kibocsátott
CO2 tömege a töltést fenntartó
üzemmódban (g/km)
Az EXTRA-HIGH fázisban kibocsátott
CO2 tömege a töltést fenntartó
üzemmódban (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege a töltést
fenntartó üzemmódban (vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege a töltést
fogyasztó üzemmódban (vegyes) (g/km)
A kibocsátott CO2 tömege (súlyozott,
vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a LOW
fázisban a töltést fenntartó
üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a MID fázisban
a töltést fenntartó üzemmódban
(l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás
a HIGH fázisban a töltést fenntartó
üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás
az EXTRA-HIGH fázisban a töltést
fenntartó üzemmódban (l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a töltést
fenntartó üzemmódban (vegyes)
(l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás a töltést
fogyasztó üzemmódban (vegyes)
(l/100 km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott,
vegyes) (l/100 km)
EFAC,súlyozott
EAER (vegyes)
EAERvárosi
f0
f1
f2
RR
Delta Cd*A (a VL vagy VM esetében, a
VH-val összehasonlítva)
Vizsgálati tömeg
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási
menetellenállási mátrix szerinti család
esetén)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni.

3.3. Tisztán elektromos járművek

Változat/kivitel:
Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)
Hatósugár (km)
Interpolációs család számaVáltozat/kivitelek
Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család
azonosítója
Eredmények:Interpolációscsalád-
azonosító
VHVL
Elektromosenergia-fogyasztás (vegyes)
(Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (vegyes)
(km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (város)
(km)
f0
f1
f2
RR
Delta Cd*A (a VL esetében, a VH-val
összehasonlítva)
Vizsgálati tömeg
Homlokfelület (m2) (csak kigurulási
menetellenállási mátrix szerinti család esetén)

3.4. Hidrogénalapú tüzelőanyag-cellával működő járművek

Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)
Változat/kivitel:Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (kg/100 km)
f0
f1
f2
RR
Vizsgálati tömeg

3.5. A korrelációs eszközzel az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet szerint a teljesítményről készített jegyzőkönyv(ek)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni:

Interpolációscsalád-azonosító [Lábjegyzet: "Típusjóváhagyási szám + Interpolációscsalád-azonosító sorszám"]: ...

VH-jegyzőkönyv: ... VL-jegyzőkönyv (adott esetben): ...

3.5.1. Eltérési tényező (adott esetben)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni:

Interpolációscsalád-azonosító [Lábjegyzet: "Típusjóváhagyási szám + Interpolációscsalád-azonosító sorszám"]: ...

3.5.2. Ellenőrzési tényező (adott esetben)

A táblázatot mindegyik interpolációs családra vonatkozóan meg kell ismételni:

Interpolációscsalád-azonosító [Lábjegyzet: "Típusjóváhagyási szám + Interpolációscsalád-azonosító sorszám"]: ...

4. Az ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt járműveken végzett vizsgálatok eredményei

4.0.1. A 83. sz. ENSZ EGB-előírás szerint (adott esetben)

Változat/kivitel ...
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológiát
jóvá-
hagyó
határozat
(*)
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológia
kódja
(**)
1.
típus/
I. ciklus
(NEDC/
WLTP)
1.
A viszo-
nyítási
alapul
vett
jármű
CO2-
kibocsá-
tása
(g/km)
2.
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológiá-
val
felszerelt
jármű
CO2-
kibocsá-
tása
(g/km)
3.
A viszo-
nyítási
alapul
vett
jármű
CO2-
kibocsá-
tása az
1. típusú
vizsgálati
ciklusban
(***)
4.
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológiá-
val
felszerelt
jármű
CO2-
kibocsá-
tása az
1. típusú
vizsgálati
ciklusban
(= az I.
melléklet
3.5.1.3.
pontja)
5.
Haszná-
lati
tényező
(usage
factor,
UF),
azaz a
tech-
nológia
haszná-
latának
időbeli
rész-
aránya a
szokásos
üzemel-
tetési
körül-
mények
között
Meg-
takarí-
tott
CO2-
kibo-
csátás
((1 - 2)
(3 - 4))
* 5
(EU)
xxx/201x
Az új európai menetciklusban (NEDC) megtakarított CO2-kibocsátás összesen
(g/km) (****)

A táblázathoz tartozó megjegyzések:

(*) (h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma

(**) (h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód

(***) (h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték

(****) (h7) Az I. típusú vizsgálat során az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások összege a 83. sz. ENSZ EGB-előírás szerint

4.0.2. Az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklete szerint (adott esetben)

Változat/kivitel ...
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológiát
jóvá-
hagyó
határozat
(*)
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológia
kódja
(**)
1.
típus/
I. ciklus
(NEDC/
WLTP)
1.
A viszo-
nyítási
alapul
vett
jármű
CO2-
kibocsá-
tása
(g/km)
2.
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológiá-
val
felszerelt
jármű
CO2-
kibocsá-
tása
(g/km)
3.
A viszo-
nyítási
alapul
vett
jármű
CO2-
kibocsá-
tása az
1. típusú
vizsgálati
ciklusban
(***)
4.
Az öko-
innová-
ciós
tech-
nológiá-
val
felszerelt
jármű
CO2-
kibocsá-
tása az
1. típusú
vizsgálati
ciklusban
5.
Haszná-
lati
tényező
(usage
factor,
UF),
azaz a
tech-
nológia
haszná-
latának
időbeli
rész-
aránya a
szokásos
üzemel-
tetési
körül-
mények
között
Meg-
takarí-
tott
CO2-
kibo-
csátás
((1 - 2)
(3 - 4))
* 5
(EU)
xxx/201x
A könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásban
(WLTP) megtakarított CO2-kibocsátás összesen (g/km) (****)

A táblázathoz tartozó megjegyzések:

(*) (h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma

(**) (h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód

(***) (h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték

(****) (h7) Az I. típusú vizsgálat során az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások összege az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet XXI. melléklet 4. almelléklete szerint

4.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja: ..........................................................................................."

11. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"A/9. melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0. CÉLKITŰZÉSEK

A megfelelőségi nyilatkozat a jármű gyártója által a vásárlónak átadott nyilatkozat, melyben biztosítja a vásárlót arról, hogy az általa vásárolt jármű megfelel a gyártása időpontjában hatályos uniós jogszabályoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat azt a célt is szolgálja, hogy lehetővé tegye a tagállami illetékes hatóságok számára a járművek nyilvántartásba vételét anélkül, hogy a kérelmező számára kiegészítő műszaki dokumentáció benyújtását kellene előírniuk.

E célból a megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) jármű-azonosító szám;

b) a jármű pontos műszaki jellemzői (azaz a különböző rovatokban értéktartományok feltüntetése nem megengedett).

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1.1. A megfelelőségi nyilatkozat két részből áll.

a) 1. OLDAL, amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát tartalmazza; ez a sablon ugyanaz minden járműkategóriára.

b) 2. OLDAL, amely a jármű fő jellemzőinek műszaki leírása; a 2. oldalon szereplő sablon az egyes jármű-kategóriákhoz igazodik.

1.2. A megfelelőségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es formátumban (210 * 297 mm) vagy legfeljebb A4-esre hajtogatható formátumban kell kiállítani.

1.3. Az 0. pont b) alpontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a második részben feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek a vonatkozó szabályozási aktusok típus-jóváhagyási dokumentációjában megadott értékeknek és mértékegységeknek kell lenniük. A gyártás megfelelőségének ellenőrzése esetén az értékeket a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított módszereknek megfelelően kell ellenőrizni. Az említett szabályozási aktusokban megengedett tűréshatárokat figyelembe kell venni.

2. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

2.1. A megfelelőségi nyilatkozat A. mintája (teljes jármű) olyan járművekre vonatkozik, amelyek a közúton anélkül használhatók, hogy a jóváhagyásukhoz további gyártási lépcsőt igényelnének.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat B. mintája (befejezett járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásukhoz további lépcsőn mentek át.

Ez a többlépcsős jóváhagyási folyamat szokásos eredménye (pl. járműgyártó által épített alvázra második lépcsős gyártó által épített busz).

A többlépcsős folyamat során hozzáadott további jellemzőket röviden ismertetni kell.

2.3. A megfelelőségi nyilatkozat C. mintája (nem teljes járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásához további gyártási lépcső szükséges (pl. tehergépkocsi-alváz).

A félpótkocsikhoz tartozó vontatók kivételével az N kategóriájú, járóképes alvázzal ellátott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokat a C. minta szerint kell kiállítani.

I. RÉSZ

TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

A1. MINTA - 1. OLDAL

TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal
Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:
0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...
0.2. Típus: ...
- Változat (a): ...
- Kivitel (a): ...
0.2.1. Kereskedelmi név: ...
0.4. Jármű-kategória: ...
0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...
0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...
A jármű-azonosító szám helye: ...
0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...
0.10. Jármű-azonosító szám: .
minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási szám)
számú jóváhagyásban leírt típusnak, és
állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (c)
mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (c) mértékegységet használó
kilométer-számlálót (d) alkalmazó tagállamokban.
(Hely) (Dátum): ...(Aláírás): ...

A2. MINTA - 1. OLDAL

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ TELJES JÁRMŰVEK

[Év][Sorszám]
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. oldal
Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:
0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...
0.2. Típus: .
- Változat (a): ...
- Kivitel (a): .
0.2.1. Kereskedelmi név: .
0.4. Jármű-kategória: .
0.5. A gyártó vállalat neve és címe: .
0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: .
A jármű-azonosító szám helye: ...
0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...
0.10. Jármű-azonosító szám: .
minden tekintetben megfelel a(z) ... -án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási szám)
számú jóváhagyásban leírt típusnak, és
állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (c)
mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (c) mértékegységet használó
kilométer-számlálót (d) alkalmazó tagállamokban.
(Hely) (Dátum): ...(Aláírás): ...

B. MINTA - 1. OLDAL

BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal
Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:
0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...
0.2. Típus: ...
- Változat (a): ...
- Kivitel (a): ...
0.2.1. Kereskedelmi név: .
0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű
típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):
- Típus: .
- Változat (a): .
- Kivitel (a): .
Típus-jóváhagyási szám, kiterjesztés száma ...
0.4. Jármű-kategória: ...
0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...
0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű
gyártójának cégneve és címe.
0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...
A jármű-azonosító szám helye: .
0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...
0.10. Jármű-azonosító szám: .
a) az alábbiak szerint fejezték be és módosították (1): ... és
b) minden tekintetben megfelel a(z) ... -án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási
szám) számú jóváhagyásban leírt típusnak, és
c) állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rendű, metrikus/angolszász (c)
mértékegységet használó sebességmérőt és (adott esetben) metrikus/angolszász (c) mértékegységet
használó kilométer-számlálót (d) alkalmazó tagállamokban.
(Hely) (Dátum): ...(Aláírás): ...
Csatolmányok: Az egyes korábbi gyártási szakaszokban kiadott megfelelőségi nyilatkozat.

2. OLDAL

M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: .
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1-2.: ... mm
2-3.: ... mm
3-4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: …
22. Működési elv: …
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV / NOVC-HEV / OVC-FCHV / NOVC-FCHV (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: .
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG/sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtáv(ok):
1. ... mm
2. … mm
3. … mm
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja/gördülési ellenállási osztály (adott esetben) (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i) ...
40. A jármű színe ...
41. Az ajtók száma és kialakítása: ...
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...
42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...
42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
- Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
- Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: I. vagy ESC típusú (1)
CO: .... CH: .....NOx: .... CH + NOx: .... Részecskék: .....
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ...
Részecskék (darabszám): .
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)
Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ................................... , Részecskék (darabszám): ....................................
Városi RDE-vizsgálati út: NOx: .................................. , Részecskék (darabszám): ....................................
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás a 692/2008/EK rendelet
szerinti kibocsátásvizsgálat esetében
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott
esetben)
”1” vagy ”0”
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint (adott esetben)
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet A. RÉSZ 5. pontjának megfelelő
megnevezés: …
52. Megjegyzések (n): …
További gumiabroncs/kerék kombinációk: műszaki paraméterek (nincs hivatkozás az RR-re)

2. OLDAL

M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm
12. Hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében: 18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: .
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: …
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG/sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtáv(ok):
1. ... mm
2. ... mm
3. ... mm stb.
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja/gördülési ellenállási osztály (adott esetben) (h): ... Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): ...
39. Járműosztály: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A osztály/B osztály (1)
41. Az ajtók száma és kialakítása: ...
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...
42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...
42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...
43. Az állóhelyek száma: ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: .... CH: .....NOx: .... CH + NOx: .... Részecskék: .....
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ...
Részecskék (darabszám): .
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)
Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: .................................... , Részecskék (darabszám): ....................................
Városi RDE-vizsgálati út: NOx: .................................. , Részecskék (darabszám): ....................................
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás az új európai
menetciklusban (NEDC), a 692/2008/EK
rendelet szerinti kibocsátásvizsgálat esetében
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott
esetben)
”1” vagy ”0”
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint (adott esetben)
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: …
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm
12. Hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: .
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: van/nincs (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: .
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm
30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: .
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): ...
39. Járműosztály: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A osztály/B osztály (1)
41. Az ajtók száma és kialakítása: ...
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...
42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...
42.2. Ülőhelyek száma: ... (alsó szint) ... (felső szint) (beleértve a vezetőülést is)
42.3. A kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...
43. Az állóhelyek száma: ... Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: ESC
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
Egyéb
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet A. RÉSZ 5. pontjának megfelelő
megnevezés: .
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm
9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm
11. A rakfelület hosszúsága: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
14. Az alapjármű menetkész tömege: ... kg (1) (q)
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.2. Félpótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: ...
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV / NOVC-HEV / OVC-FCHV / NOVC-FCHV (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: ...
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtáv(ok):
1. ... mm
2. … mm
3. … mm
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja/gördülési ellenállási osztály (adott esetben) (h): .
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): …
40. A jármű színe (j): …
41. Az ajtók száma és kialakítása: …
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ... Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): …
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)
Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ................................... , Részecskék (darabszám): ....................................
Városi RDE-vizsgálati út: NOx: .................................. , Részecskék (darabszám): ....................................
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás a 692/2008/EK rendelet
szerinti kibocsátásvizsgálat esetében
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott
esetben)
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes (1))
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint
WLTP szerinti értékekCO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek (1) (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (1) (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (1):51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet A. RÉSZ 5. pontjának megfelelő
megnevezés: .
52. Megjegyzések (n): .
Gumiabroncsok listája: műszaki paraméterek (nincs hivatkozás az RR-re)

2. OLDAL

N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: …
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: …
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): …
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm
9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm
11. A rakfelület hosszúsága: ... mm
12. Hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.2. Félpótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: .
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya: OVC-HEV / NOVC-HEV / OVC-FCHV / NOVC-FCHV (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: .
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1 B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: .
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: .
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja/gördülési ellenállási osztály (adott esetben) (h): .
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): .
41. Az ajtók száma és kialakítása: .
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
48.2. A gyártó által megadott maximális RDE-értékek (adott esetben)
Teljes RDE-vizsgálati út: NOx: ................................... , Részecskék (darabszám): ....................................
Városi RDE-vizsgálati út: NOx: .................................. , Részecskék (darabszám): ....................................
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás a 692/2008/EK rendelet
szerinti kibocsátásvizsgálat esetében
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények(1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes (1))
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: van/nincs (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek (1) (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (1) (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
49.1. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény ...
Egyéb
50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (1)
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet A. RÉSZ 5. pontjának megfelelő
megnevezés: .
52. Megjegyzések (n): …

2. OLDAL

N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: .
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: .
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): .
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm
9. A jármű eleje és a vonószerkezet középpontja közötti távolság: ... mm
11. A rakfelület hosszúsága: ... mm
12. Hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.2. Félpótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: …
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: …
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: .
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: .
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): .
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): …
41. Az ajtók száma és kialakítása: .
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...
1.1. vizsgálati eljárás: ESC
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
49. A gyártói dokumentációs fájlhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény ...
Egyéb
50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): .../nem (1)
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

O1 ÉS O2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: .
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm
11. A rakfelület hosszúsága: ... mm
12. Hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
13.2. A jármű tényleges tömege: ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
19. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett
legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm
30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...
34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Egyéb
50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): ... /nem (1):
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet A. RÉSZ 5. pontjának megfelelő
megnevezés: …
52. Megjegyzések (n): …

2. OLDAL

O3 ÉS O4 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1-2.: ... mm
2-3.: ... mm
3-4.: ... mm
5. Hosszúság: ... mm
6. Szélesség: ... mm
7. Magasság: ... mm
10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm
11. A rakfelület hosszúsága: ... mm
12. Hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
13. Menetkész tömeg: ... kg
13.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
13.2. A jármű tényleges tömege: kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
19. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett
legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: ...
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: ...
34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
Felépítmény
38. Felépítmény kódja (i): ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Egyéb
50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerint megadott típusjóváhagyás: igen/osztály(ok): ... /nem (1):
51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...
52. Megjegyzések (n): ...

II. RÉSZ

NEM TELJES JÁRMŰVEK

C1. MINTA - 1. OLDAL

NEM TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal
Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:
0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...
0.2. Típus: .
Változat (a): ...
Kivitel (a): …
0.2.1. Kereskedelmi név: …
0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű
típusjóváhagyására vonatkozó információk
(az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):
Típus: ...
Változat (a): ...
Kivitel (a): ...
Típus-jóváhagyási szám, kiterjesztés száma
0.4. Jármű-kategória: ...
0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ...
0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű
gyártójának cégneve és címe
0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ...
A jármű-azonosító szám helye: .
0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...
0.10. Jármű-azonosító szám: .
minden tekintetben megfelel a(z) ...-án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási szám)
számú jóváhagyásban leírt típusnak, és
további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.
(Hely) (Dátum): ...(Aláírás): ...

C2. MINTA - 1. OLDAL

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ

NEM TELJES JÁRMŰVEK

[Év][Sorszám]
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. oldal
Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:
0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...
0.2. Típus: .
Változat (a): ...
Kivitel (a): .
0.2.1. Kereskedelmi név: .
0.4. Jármű-kategória: .
0.5. A gyártó vállalat neve és címe: .
0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: .
A jármű-azonosító szám helye: ...
0.9. A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: ...
0.10. Jármű-azonosító szám: .
minden tekintetben megfelel a(z) ... -án/-én kiadott, ... (kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási szám)
számú jóváhagyásban leírt típusnak, és
további jóváhagyás nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.
(Hely) (Dátum): ...(Aláírás): ...

2. OLDAL

M1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus függőleges terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: …
22. Működési elv: ...
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: ...
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtáv(ok):
1. … mm
2. … mm
3. ... mm
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
Felépítmény
41. Az ajtók száma és kialakítása: .
42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott
esetben)
”1” vagy ”0”
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes (1))
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ...g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint (adott esetben)
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): …
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében: 18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: .
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: …
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtáv(ok):
1. … mm
2. … mm
3. ... mm
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott
esetben)
”1” vagy ”0”
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes (1))
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint (adott esetben)
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege:
. kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: .
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: .
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm
30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: …
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: ESC
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék: .
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
Egyéb
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N1 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: .
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: .
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1-2.: ... mm
2-3.: ... mm
3-4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm
8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.2. Félpótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: …
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: …
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30. Nyomtáv(ok):
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék:
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ...
Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám):
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények (1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott
esetben)
”1” vagy ”0”
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes (1))
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint (adott esetben)
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege:
. kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.2. Félpótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: …
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: …
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: …
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: …
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: 1. vagy ESC típusú (1)
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: 1. típus (NEDC szerinti átlagos értékek, WLTP szerinti legmagasabb értékek)
vagy WHSC (EURO VI) (1)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék:
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás (m) (r):
1. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket (adott esetben)
NEDC szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények (1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Városon kívüli körülmények(1):... g/kml/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott (1), vegyes... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km
Eltérési tényező (adott esetben)
Ellenőrzési tényező (adott
esetben)
”1” vagy ”0”
2. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)
Elektromosenergia-fogyasztás
(súlyozott, vegyes (1))
... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)
3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...
3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított CO2-kibocsátás összesen (p2)
(mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni):
3.2.1. NEDC szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
3.2.2. WLTP szerinti megtakarítás: ... g/km (adott esetben)
4. Minden erőátviteli rendszer, kivéve a tisztán elektromos járműveket, az (EU) 2017/1151 bizottsági
rendelet szerint (adott esetben)
WLTP szerinti értékekCO2-
kibocsátás
Tüzelőanyag-fogyasztás
Alacsony(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Közepes(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Magas(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Rendkívül magas(1):... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Vegyes:... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
Súlyozott, vegyes (1)... g/km... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)
5. Tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek az (EU) 2017/1151
bizottsági rendelet szerint (adott esetben)
5.1. Tisztán elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás... Wh/km
Elektromos hatósugár:... km
Elektromos hatósugár városban... km
5.2. Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek
Elektromosenergia-fogyasztás
(ECAC,weighted)
... Wh/km
Elektromos hatósugár (EAER)... km
Elektromos hatósugár városban
(EAER város)
... km
Egyéb
52. Megjegyzések (n): …

2. OLDAL

N3 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ......
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömege:
... kg
18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:
18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg
18.2. Félpótkocsi: ... kg
18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg
18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg
19. A kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Motor
20. A motor gyártója: ...
21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ...
22. Működési elv: …
23. Tisztán elektromos: igen/nem (1)
23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)
24. A hengerek száma és elrendezése: .
25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3
26. Tüzelőanyag: Gázolaj / benzin / LPG / sűrített földgáz-biometán / LNG / etanol / biodízel / hidrogén (1)
26.1. Egyfajta tüzelőanyag/kétfajta tüzelőanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)
26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A típus/1B típus/2A típus/2B típus/3B típus (1)
27. Legnagyobb teljesítmény
27.1. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1 fordulatszámon (belső égésű motor) (1)
27.2. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.3. Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
27.4. Legnagyobb 30 perces teljesítmény: ... kW (elektromos motor) (1) (s)
28. Sebességváltó (típus): ...
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: …
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: …
33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): …
Fékek
36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus / elektromos / pneumatikus / hidraulikus (1)
37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1) D: .../ V: .../ S: .../ U: ...
Környezetvédelmi jellemzők
46. Zajszint
Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszámon
Elhaladási zaj: ... dB(A)
47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l) Euro ...
48. Kipufogógáz-kibocsátás (m) (m1) (m2):
Az alkalmazandó szabályozási alapaktus és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: .
1.1. vizsgálati eljárás: ESC
CO: ... CH: ... NOx: ... CH + NOx: ... Részecskék: ...
Füstopacitás (ELR): ... (m-1)
1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)
CO: ... Összes szénhidrogén: ... Nem metán szénhidrogének: ... NOx: ... Összes szénhidrogén +
NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...
2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... Részecskék:
2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)
CO: ... NOx: ... Nem metán szénhidrogének: ... Összes szénhidrogén: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): .
48.1. Füst (az elnyelési együttható korrigált értéke): ... (m-1)
Egyéb
52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

O1 ÉS O2 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: …
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: …
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm
10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
19.1. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett
legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm
30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: …
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: …
34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ...
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1): D: V: S: U: ...
Egyéb
52. Megjegyzések (n): …

2. OLDAL

O3 ÉS O4 JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal
Általános szerkezeti jellemzők
1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...
1.1. Az ikerkerekekkel felszerelt tengelyek száma és helyzete: ...
2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...
Fő méretek
4. Tengelytáv (e): ... mm
4.1. Tengelytávolság:
1- 2.: ... mm
2- 3.: ... mm
3- 4.: ... mm
5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm
6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm
7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm
10. A vonószerkezet központja és a jármű hátulja közötti távolság: ... mm
12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm
Tömegek
14. A nem teljes jármű menetkész tömege: ... kg
14.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg
15.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömegek
16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
16.2. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg stb.
17. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömegek
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)
17.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg
17.2. Az egyes tengelyekre jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb
terhelt tömeg:
1. ... kg
2. ... kg
3. ... kg
17.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett
legnagyobb terhelt tömeg:
1. … kg
2. … kg
3. ... kg
19.1. A félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi kapcsolási pontjára eső, műszakilag megengedett
legnagyobb statikus terhelés: ... kg
Legnagyobb sebesség
29. Legnagyobb sebesség: ... km/h
Tengelyek és felfüggesztés
31. A felemelhető tengely(ek) helyzete: …
32. A terhelhető tengely(ek) helyzete: …
34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): van/nincs (1)
35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...
Vonószerkezet
44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: .
45. A felszerelhető vonószerkezetek típusai vagy osztályai: ...
45.1. Jellemző értékek (1): D: .../V: .../S: .../U: ...
Egyéb
52. Megjegyzések (n): .
Az A/9. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések:
(1) A nem kívánt rész törlendő.
(a) Meg kell adni az azonosító kódot.
(b) Meg kell adni, hogy a jármű jobb vagy bal oldali közlekedésre alkalmas-e, vagy jobb és bal oldali
közlekedésre egyaránt alkalmas.
(c) Meg kell adni, hogy a beszerelt sebességmérőnek és/vagy kilométer-számlálónak metrikus vagy
angolszász mértékegységei vannak-e.
(d) Ez a nyilatkozat nem korlátozza a tagállamok azon jogát, hogy műszaki átalakításokat írjanak elő valamely
járműnek a rendeltetési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történő nyilvántartásba vételéhez, ha
ott a forgalom az út ellenkező oldalán halad.
(e) A 4. és a 4.1. pontot az 1230/2012/EU rendelet 25. fogalom-meghatározásának (tengelytáv) és 26.
fogalom-meghatározásának (tengelytávolság) megfelelően kell kitölteni.
(g) Hibrid elektromos járművek esetében mindkét teljesítményt meg kell adni.
(h) Az e betűjelzés alá tartozó nem kötelező berendezések a ”Megjegyzések” rovatba vehetők fel.
(i) Az A/2. melléklet C. részében ismertetett kódokat kell használni.
(j) Csak a következő alapszín(ek) adható(k) meg: fehér, sárga, narancssárga, piros, bíbor/lila, kék, zöld,
szürke, barna, fekete.
(k) Kivéve a kizárólag a jármű álló helyzetében használható üléseket és a kerekes székek helyének számát.
Az M3 kategóriájú távolsági autóbuszok esetében a személyzet tagjainak száma beleértendő az
utaslétszámba.
(l) Egészítse ki az Euro szint számával és a típusjóváhagyás során alkalmazott előírásokhoz tartozó
karakterrel.
(m) A különböző használható tüzelőanyagok esetében meg kell ismételni. Azok a járművek, amelyek
benzinnel vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal egyaránt üzemeltethetőek, de olyan, csak vészhelyzet
esetén vagy csak indításhoz használható benzinüzemű rendszerrel vannak felszerelve, amelyhez egy
legfeljebb 15 literes benzintartály tartozik, olyan járműveknek minősülnek, amelyek csak gáz-
halmazállapotú tüzelőanyaggal működtethetők.
(m1) Az EURO VI vegyes üzemű motorok és járművek esetében szükség szerint meg kell ismételni.
(m2) Kizárólag a vonatkozó szabályozási aktus(ok) szerint értékelt kibocsátások tüntethetők fel.
(n) Amennyiben a jármű a 2005/50/EK bizottsági határozattal (HL L 21., 2005.1.25., 15. o.) összhangban fel
van szerelve 24 GHz-es, rövid hatótávolságú radarkészülékkel, a gyártónak fel kell tüntetnie a következőt:
”24 GHz-es, rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű”.
(o) A gyártó ezeket a rovatokat kitöltheti csak a nemzetközi forgalom, csak a nemzeti forgalom, vagy
mindkettő vonatkozásában.
A nemzeti forgalom esetében fel kell tüntetni a jármű tervezett nyilvántartásba vételi helye szerinti ország
kódját. A kódnak összhangban kell lennie az ISO 3166-1: 2006 szabvánnyal.
A nemzetközi forgalom esetében hivatkozni kell az irányelv számára (pl. a 96/53/EK tanácsi irányelv
esetében ez a szám ”96/53/EK”).
(p) Ökoinnovációs technológiák.
(p1) Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott
elemekből kell állnia:
- a jóváhagyó hatóság kódja az A/7. melléklet szerint,
- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó
határozatainak időrendi sorrendjében megadva.
(Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által
minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: ”e1 10 15 16”.
(p2) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások összege.
(q) A 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó, N1 kategóriájú befejezett járművek esetében.
(r) Csak akkor alkalmazandó, ha a jármű jóváhagyása a 715/2007/EK rendelet alapján történik.
(s) Több elektromos motor megléte esetén adja meg a motorok együttes hatását."

"

12. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/15. mellékletének módosítása

Az ER. A. Függelék A/15. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a 46A sorát követően a következő 46B sorral egészül ki:

(TárgySzabályozási aktus száma)
"46BA gördülési ellenállás megállapítása(EU) 2017/2400 rendelet, X. Melléklet"

13. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"1/A. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészeinek és tartozékainak minősítési követelményei

1. A gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészeinek meg kell felelniük

a) az alak és méretek,

b) az anyagminőség,

c) az összeszerelés,

d) a működésmód és paraméterek

tekintetében meghatározott minősítési követelményeknek.

2. A pótalkatrész - funkció szempontjából lényeges - alakjának, méreteinek, alak- és mérettűréseinek, felületi érdességének, továbbá a más részegységhez való kapcsolódásának (csereszabatosságának) legalább a gépjármű és pótkocsija gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész vonatkozó jellemzőjének meg kell felelnie. Alak és méret vonatkozásában a járműgyártó javítási, felújítási dokumentációjában meghatározott javítási méretlépcsők elfogadhatók.

3. A pótalkatrész - funkció szempontjából lényeges - szilárdságának, szívósságának, kopásállóságának, nyomásállóságának és a jelentkező hatásokkal szembeni ellenálló képességének legalább a gépjármű és pótkocsija gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész vonatkozó jellemzőjének meg kell felelnie.

4. A pótalkatrész összeszerelésének (beleértve a gépjárművel és pótkocsival való összeszerelést is), kötéseinek, siklási tulajdonságainak, tömítettségének, nyomásállóságának, korrózió elleni védelmének legalább a gépjármű és pótkocsija gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész vonatkozó jellemzőjének meg kell felelnie.

5. A pótalkatrésznek a rendeltetési célnak megfelelően úgy kell működnie, hogy ne rontsa a gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságait, így különösen a teljesítmény paramétereknek, továbbá a bemenő és kimenő jellemzők közti összefüggésnek legalább a gépjármű és pótkocsija gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész vonatkozó jellemzőjének meg kell felelnie.

6. A gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos tartozéka a gépjárműre és pótkocsijára vagy gépjárműbe és pótkocsijába történő felszerelést vagy rögzítést követően nem ronthatja a gépjármű és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságait.

7. Az e melléklet szerinti minősítési követelmények vizsgálatát a jogszabályban meghatározott vagy egyéb vonatkozó kötelező előírás - így különösen ENSZ-EGB előírás - szerint kell elvégezni. Kötelező előírás hiányában a vizsgálatot a vonatkozó szabvány betartásával vagy attól részben vagy teljesen eltérő módon kell elvégezni, ha a vizsgálat egyenértékűségét a kérelmező igazolja. Az előzőek hiányában összehasonlító vizsgálatot kell végezni a gépjármű és pótkocsija gyártása (gyári szerelése) során beépített alkatrész és a pótalkatrész között, azzal, hogy a működésmód és paraméterek vizsgálatánál a helyes működést tanúsító jellemző adatokat ilyen esetben műszeres próbapadi vagy üzemi összehasonlító vizsgálattal kell ellenőrizni."

14. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

Az MR. 5. számú mellékletének módosítása

Az MR. 5. számú melléklet I. rész 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ABCDEFGH
1.A beépített belsőégésű motor
jellege
Gyártási időpont /
környezetvédelmi
osztály jelzés
(kód)
Szén-
monoxid
alapjáraton
(CO [tf%])
Szén-
monoxid
emelt
üresjárati
fordulat
számon5
(CO [tf%])
Szénhidrogén
(CH [ppm])
vagy lambda
emelt
üresjárati
fordulat-
számon
2.Otto-
rend-
szerű
Kipufogógáz
utókezelés
nélkül
Négy-
ütemű
1992.
január 1.
előtt
gyártott
04,5--
3.1992.
január 1.
után
gyártott
03,5--
4.Kétütemű02,5-20006
5.Kipufogógáz
utó-
kezeléssel
3 komponensre ható
katalitikus utókezelő
berendezés,
szabályozott
keverékképzéssel
2,40,50,30,97<A<1,03
6.5, 6, 9,
14, 15
0,30,2
7.egyéb
utánégető
négy-
ütemű
motornál
11,0--
8.kétütemű
motornál
11,5-20006
9.Dízel-
rend-
szerű
Szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m-1)]7
10.0, 3normál (szívó) motor: 2,5
11.feltöltött, füstkorlátozó nélkül: 3,0
12.4, 52
13.7, 8,
10, 11,
12, 13
1,5
14.14, 15,
16
0,5"

15. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"17. melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

1. A fejlesztési célú autonóm járműre vonatkozó üzemeltetési és további műszaki feltételek

1.1. Bármely fejlesztési célú autonóm járművet közúton tesztelni kívánó járműfejlesztőnek biztosítania kell, hogy a tesztelés alatt álló jármű a közúti közlekedésre alkalmas - az újszerű technológiát képviselő jármű sajátosságait is figyelembe véve - állapotban legyen, továbbá azt a jogszabályoknak megfelelően használják, ideértve hangsúlyozottan a jármű környezetérzékelő berendezéseinek és kommunikációs rendszereinek fény és mikrohullámú rádióhullámok kibocsátására vonatkozó európai és ezen belül magyarországi használatára érvényes szabályait. A járműnek a teszt teljes időtartama alatt a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell lennie, és közúti teszt esetén meg kell felelnie jelen rendeletben előírt üzemeltetési műszaki feltételeknek is.

1.2. A fejlesztési célú autonóm járművet közúton tesztelni kívánó járműfejlesztőnek biztosítania kell, hogy a jármű a közúti teszteket megelőzően - közforgalomtól elzárt utakon vagy zárt tesztpályákon történő - a járműfejlesztő által sikeresnek minősített teszten essen át. A közlekedésért felelős miniszter jogosult a tesztvizsgálaton történő részvételre, előzetes bejelentése alapján.

1.3. A járműfejlesztőnek kockázatelemzési eljárása keretében kell meghatároznia azt, hogy mikor minősül a közforgalomtól elzárt utakon vagy zárt tesztpályán végzett tesztelés sikeres minősítésűnek ahhoz, hogy a közúti tesztelést az úthasználókra jelentett pluszkockázat nélkül lehessen elvégezni. A járműfejlesztőnek ennek megtörténtét megőrizhetően, nyomon követhetően és a közlekedésért felelős miniszter számára ellenőrizhetően dokumentálnia kell.

1.4. A fejlesztési célú autonóm jármű érzékelő és vezérlő rendszereinek megfelelően fejlettnek kell lennie ahhoz, hogy a tesztvezető felügyelete, vagy közreműködése mellett képes legyen biztonságosan reagálni valamennyi környezeti hatásra és úthasználóra, akivel vagy amivel a jármű a szóban forgó teszt elvégzése során találkozhat.

1.5. Minden fejlesztési célú autonóm jármű autonóm módban, közúton végzett tesztelését annak megkezdése előtt, vagy a tesztelés megkezdése előtt az adott hónapra vonatkozóan havonta előre, napi bontású menetrendben a 2. pontban meghatározott tartalommal, elektronikus úton be kell jelenteni a közlekedésért felelős miniszter részére.

1.6. A közlekedésért felelős miniszter a közúton végzett tesztek sikerességének és biztonságos elvégzésének elősegítése érdekében, a járműfejlesztő kérelmére, előre megadott helyeken és időpontokban, a közlekedésért felelős miniszter ellenőrzésre rendszeresített járműveivel közreműködhet a tesztek lebonyolításában.

2. Bejelentőlap - minta

Bejelentőlap
(fejlesztési célú autonóm jármű közúti forgalomban végzett tesztelésének bejelentése)
I. Altalános adatok
A járműfejlesztő megnevezése: ........................................................................................................
A járműfejlesztő székhelyének címe: ........................................................................................................
Lakott terület esetén a település, nem lakott terület esetén a közutak számának és
"viszonylatának/szelvényszámának" megnevezése, ahol a fejlesztési célú autonóm jármű - illetve menetrend
leadása esetén járművek - tesztelése folyik: ......................................
A járműfejlesztő részéről az adott jármű vezetésével (tesztvezetői feladataival) megbízott személy vagy
személyek neve, elérhetőségei (mobiltelefonszám, e-mail-cím): ..............................................................................
A teszt tervezett megkezdése (nap) / menetrend esetén napi bontásban*: ..............................................................
A teszt tervezett befejezése (nap) / menetrend esetén napi bontásban*: ..................................................................
*Havi menetrend előzetes leadása esetén, amennyiben a leadott menetrendtől eltérés következik be, a változást
a tesztelés megkezdésének és befejezésének napjával be kell jelenteni
Megjegyzések: ..........................................................................................................
II. A fejlesztési célú autonóm jármű adatai
A jármű gyártmánya, típusa: .............................................................................................................
A jármű alvázszáma, vagy annak hiányában egyéb azonosítója: ..............................................................................
A jármű forgalmi rendszáma: ...............................................................................................
A járművön tesztelni kívánt járműtulajdonságok általános megnevezése: ..................................................................
III. A járműfejlesztő nevében tett nyilatkozatok
A járműfejlesztő kijelenti, hogy a jármű vagy a vizsgált alkatrészek, részegységek megfelelően működnek,
üzemképesek, a jármű biztonságos ahhoz, hogy a szükséges vizsgálati tevékenység elvégezhető legyen.
A jármű rendelkezik olyan mechanikus vagy elektronikus rendszerrel, ami könnyen hozzáférhető a tesztvezető
számára, és minden körülmények között engedélyezi a jármű feletti irányítás haladéktalan átvételét, valamint a
jármű megjeleníti a fülkén belül az autonóm üzemmód feloldódását és be- vagy kikapcsolt állapotát.
A járműfejlesztő kijelenti, hogy a jármű rendszerei képesek biztonsági figyelmeztetést adni a tesztvezetője
számára, ha műszaki hibát észlelnek.
A járműfejlesztő kijelenti, hogy a jármű rendelkezik mellékletben meghatározott üzemképes adatrögzítő
egységgel.
A járműfejlesztő kijelenti, hogy a jármű a bejelentésben szereplő tesztútvonalakat nem hagyja el, amennyiben a
járműnek el kell hagynia a bejelentett tesztútvonalat, és nem állítható vissza nem autonóm üzemmódba, abban
az esetben a helyszínre szállítva mozgatja a járművet. Az autonóm üzemmód funkcióval bíró jármű nem
közlekedik a jóváhagyott útvonalon kívül autonóm üzemmódban.
Kelt: ................................................
…………………………………
a járműfejlesztő által a bejelentés
megtételére felhatalmazott neve
3. A fejlesztési célú autonóm jármű tesztelési adatainak elektronikus rögzítése
3.1. A tesztelés alatt álló fejlesztési célú autonóm járműveket adatrögzítő eszközzel kell ellátni. Az adatrögzítő
rendszernek képesnek kell lennie az autonóm funkciókhoz társuló érzékelő és vezérlő rendszerekből származó,
valamint a jármű mozgásával kapcsolatos digitális jelek rögzítésére. Az adatrögzítő berendezésnek továbbá
képesnek kell lennie arra, hogy közúti baleset esetén az események rekonstruálhatók legyenek.
3.2. Az adatrögzítő berendezésnek legalább a következő információk rögzítésére kell alkalmasnak lennie
(lehetőség szerint 10 Hz vagy ennél nagyobb gyakorisággal):
- tesztvezető neve;
- kézi vagy automatikus üzemmódban működik-e a jármű;
- a jármű sebessége;
- a jármű GPS-koordinátái;
- a jármű világító és fényjelző berendezéseinek működése;
- a jármű hangjelző berendezésének használata (kürt, megkülönböztető jelzés).
3.3. Az adatokat a teszt befejezésétől számított 72 óráig biztonságosan kell tárolni, és kérésre valamennyi, a 3.2.
alpontban felsorolt adatot meg kell küldeni az illetékes hatóságoknak, ideértve a tesztek során esetlegesen
készült video- és hangfelvételeket is. A járműfejlesztőnek teljes mértékben együtt kell működnie az illetékes
hatóságokkal és a közlekedésért felelős miniszterrel. A rögzített adatoknak biztosítania kell annak
megállapíthatóságát, hogy ki vagy mi és hogyan irányította a járművet valamely közúti baleset bekövetkezésének
idején. Közúti baleset esetén a baleset előtti 1 óra és a balesetet követő 1 perc valamennyi rendelkezésre álló
adatát a baleset dátumától számítva három évig kötelező tárolni.
3.4. Amennyiben az adatok olvasásához egyedi szoftver szükséges, a hatóságok számára a járműfejlesztőnek
díjtalanul kell biztosítania az adattároló kiolvasásához és értékeléséhez szükséges szoftvert.
4. Az automatikus és kézi üzemmód közötti átváltás
A kézi irányítás és az automatikus irányítás közötti üzemmódváltó rendszerrel szemben támasztott
követelmények:
- működése legyen könnyen és világosan érthető a tesztvezető számára;
- a tesztvezető folyamatosan és egyértelműen észlelhesse, hogy a jármű automata vagy kézi üzemmódban
működik-e;
- a tesztvezető meghibásodás vagy működési zavar esetén azonnal megfelelően látható és hallható
figyelmeztetést kapjon;
- a tesztvezető szükség esetén haladéktalanul és könnyen vissza tudja venni az irányítást a jármű felett.
5. Meghibásodás jelzése
5.1. A fejlesztési célú autonóm járművek automatizált vezetési rendszereinek tesztelése során jelentkező
üzemzavarra vagy meghibásodásra a tesztvezetőt hangjelzéssel kell figyelmeztetni, amelyet vizuális jelzés is
kísér.
5.2. A fejlesztési célú autonóm járművek automatizált fékezési és kormányzási rendszerét úgy kell tervezni, hogy
meghibásodás esetén a járművet szabályozott módon kézi irányítással lehessen fékezni, illetve kormányozni.
6. A fejlesztési célú autonóm járművek automatizált vezetési rendszereinek működését biztosító
szoftverekre vonatkozó feltételek
6.1. Valamennyi szoftvert és frissítést a járműfejlesztő által meghatározott, széles körű és jól dokumentált
tesztelésnek kell alávetni.
6.2. A közúti forgalomban végzett tesztelés előtt a szoftverek tesztelését a járműfejlesztő belső
minőségbiztosítási eljárásra vonatkozó szabályzata szerint kell elvégezni.
6.3. Kizárólag a fenti eredményes tesztelést követően lehet a közúti forgalomban részt venni.
6.4. A tesztelendő járműveken található szoftververziók azonosítóit és azok telepítési időpontjait megfelelő módon
kell dokumentálni és nyilvántartani.
7. Felelősségbiztosítás
Valamennyi fejlesztési célú autonóm jármű esetében a tesztelés teljes idejére a jármű forgalmi rendszámának,
illetve ideiglenes forgalmi rendszámának megfelelő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, vagy ilyen
rendszámok hiányában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással egyenértékű felelősségbiztosítás megléte
szükséges.
8. Helyzetjelentések, beszámolók
A közlekedésért felelős miniszter számára a tesztelés során szerzett eredményekről, tapasztalatokról és a
közlekedés biztonságát veszélyeztető hiányosságokról legalább hat hónaponként (vagy a hatóság által
meghatározottak szerint) egyszerűsített statisztikai adatokat tartalmazó beszámolót kell benyújtania a
járműfejlesztőnek.
9. Kiberbiztonság
9.1. A járműfejlesztőnek biztosítania kell, hogy valamennyi fejlesztési célú autonóm jármű prototípus automatizált
vezérlése és egyéb járműrendszere megfelelő beépített biztonsági szinttel rendelkezzen a jogosulatlan
hozzáférésből adódó kockázat kezelése érdekében.
9.2. A járműfejlesztő az elvárható legjobb minőségben alkalmazza a biztonságkritikus járműipari rendszerek
fejlesztésére vonatkozó szabványokat és technológiákat."

"

16. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

"18. melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A fejlesztési célú járművek besorolási szintjei (részletesen)

I. Fejlesztési célú nem autonóm jármű

0-szint: Nem automatizált

A gépjárművezető folyamatos felügyelete minden, a jármű környezetében levő forgalmi körülményre vonatkozóan.

1 -szint: Vezetőt segítő rendszer

A beépített rendszerek mind kormányzási, mind dinamikus haladási műveletekbe való beavatkozással támogatják a gépjárművezető tevékenységét, de annak műveletei felülírják e rendszerek hatását.

2- szint: Részleges automatizálás

Egy vagy több vezetési módban, egy vagy több vezetőtámogató rendszer mind a kormányzás, mind a gyorsítás/ lassítás műveleteiben a vezetői környezet információi használatával, automatikusan hajt végre vezetői feladatokat, azzal az elvárással, hogy a gépjárművezető képes elvégezni az összes többi dinamikus vezetési feladatot.

II. Részben automatizált működések fejlesztésére szolgáló fejlesztési célú autonóm jármű

3- szint: Feltételes automatizálás

A vezetési módban az automatizált vezetési rendszer minden szempontból ellátja a dinamikus vezetési feladatokat, azzal az elvárással, hogy az minden időpillanatban képes megfelelően reagálni a gépjárművezetői szándékra, beavatkozásra.

4- szint: Magas szintű automatizálás

A vezetési módban az automatizált vezetési rendszer minden szempontból ellátja a dinamikus vezetési feladatokat, akkor is, ha az ember nem reagál megfelelően egy beavatkozási igényre.

III. Teljesen automatizált működések fejlesztésére szolgáló fejlesztési célú autonóm jármű

5- szint: Teljes automatizálás

A "teljes üzemidejű" automatikus vezetési rendszer minden szempontból ellátja a dinamikus vezetési feladatokat, minden, az útra és a környezeti feltételekre vonatkozó információ kezelésével, amint egy gépjárművezető tenné."

17. melléklet a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelethez

A KR. 2. mellékletének módosítása

1. A KR. 2. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. A felülvizsgálatot, a szennyezőanyag-kibocsátást alapjáraton mérve, a magyar szabványnak megfelelő, kereskedelmi forgalomban beszerezhető, egyedileg nem adalékolt tüzelőanyaggal kell elvégezni."

2. A KR. 2. melléklet 4.2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2.6. Lambda (λ) érték a λ (lambda - légviszony) tényező gyári értéke emelt üresjárati fordulatszámon vagy annak hiányában az MR.-ben meghatározott érték."

3. A KR. 2. melléklet 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.6. A jármű 4.2. pont szerinti jellemzőinek mérése és dokumentálása alapjáraton, a 4.2.6. pontban meghatározott λ (lambda - légviszony) tényező kivételével. (a fordulatszámot alapjáraton legalább 10 s ideig kell tartani)."

4. A KR. 2. melléklet 5.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.4.3. Amennyiben a kapcsolat nem hozható létre, vagy az OBD-ből kiolvasott adatok egymásnak ellentmondanak, a vizsgálatot a 4. pont szerinti technológiával kell lefolytatni.

5. A KR. 2. melléklet 5.6-5.6.6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 5.6.7. ponttal egészül ki:

"5.6. A jármű gyári értékeinek meghatározása.

5.6.1. A motorhőmérséklet (°C) - a gyártó vagy a forgalmazó által üzem-meleg állapotra megadott legkisebb motorolaj hőmérséklet vagy minimum 60 °C.

5.6.2. Alapjárati fordulatszám min./max. (min.-1).

5.6.3. Alapjárati CO (V/V%) koncentráció, gyári érték hiányában az MR.-ben megengedhető legnagyobb érték.

5.6.4. Emelt üresjárati fordulatszám gyári értéke min./max. (min.-1) annak hiányában az MR.-ben meghatározott érték.

5.6.5. Emelt üresjárati CO (V/V%) koncentráció, gyári érték hiányában az MR.-ben megengedhető legnagyobb érték.

5.6.6. Lambda (λ) érték a λ (lambda - légviszony) tényező gyári értéke emelt üresjárati fordulatszámon vagy annak hiányában az MR.-ben meghatározott érték.

5.6.7. Katalizátorkondicionálás (gyártómű előírása szerint).

- Kondicionálási idő [s] és fordulatszám [min.-1]

Adat hiányában t = 120 s; n = 2500 min.-1."

6. A KR. 2. melléklet 5.10-5.13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5.10. A jármű 5.6. pont szerinti jellemzőinek mérése és dokumentálása alapjáraton - az 5.6.6. pont szerinti λ (lambda - légviszony) tényező kivételével és emelt üresjárati fordulatszámon (a fordulatszámot alapjáraton legalább 10 s ideig kell tartani).

5.11. A mérést a vizsgabiztos választásától függően be lehet fejezni vagy szükség esetén (pl. mérés közben fordulatszámejtés, ventilátorbeindulás vagy bármely más mérést zavaró körülmény esetén) meg lehet ismételni.

5.12. Euro 6 vagy jobb (15-ös környezetvédelmi osztály, vagy nagyobb benzin üzemű) környezetvédelmi osztályú gépkocsi esetén a jármű környezetvédelmi felülvizsgálatának minősítése

MEGFELEL,

- ha a szemrevételezéses ellenőrzés eredménye valamennyi ellenőrizendő tétel esetében megfelelt,

- az OBD kiolvasás eredménye a jármű környezetterhelésére nézve a gyártó ajánlása alapján megfelelő, és

- a Readiness ellenőrzés megfelelt (vagy a nem végrehajtott teszt nem hibára utal, pl. új járművek esetén), és,

- a MIL funkció megfelelt, és

- a hibatároló értéke "0", vagy

- amennyiben az OBD kapcsolat nem hozható létre vagy az OBD-ből kiolvasott adatok egymásnak ellentmondanak, a 4. pont szerinti vizsgálat alapján megfelelő."

5.13. Euro 6-nál (15-ös környezetvédelmi osztály) rosszabb környezetvédelmi osztályú gépkocsi esetén a jármű környezetvédelmi felülvizsgálatának minősítése

MEGFELEL,

- ha a szemrevételezéses ellenőrzés eredménye valamennyi ellenőrizendő tétel esetében megfelelt,

- az OBD kiolvasás eredménye a jármű környezetterhelésére nézve a gyártó ajánlása alapján megfelelő, és

- a Readiness ellenőrzés megfelelt (vagy a nem végrehajtott teszt nem hibára utal, pl. új járművek esetén), és

- a MIL funkció megfelelt, és

- a hibatároló értéke "0", és

- a mért gázkoncentráció értékek a gyári előírásoknak, illetve azok hiányában az MR.-ben meghatározott értékeknek megfelelnek, vagy

- amennyiben az OBD kapcsolat nem hozható létre vagy az OBD-ből kiolvasott adatok egymásnak ellentmondanak, a 4. pont szerinti vizsgálat alapján megfelelő;

NEM FELEL MEG

- minden, az előbbiektől eltérő esetben."

7. A KR. 2. melléklet 6.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.2.5. A megengedett füstölés legnagyobb (ha rendelkezésre áll: legkisebb) értéke - fényelnyelés [m-1]. A mérési módhoz tartozó, járműgyártó által adott, a 72/306/EGK tanácsi irányelvnek megfelelő típustáblán jelölt érték, vagy a járműgyártó által egyéb módon meghatározott érték, annak hiányában az MR.-ben meghatározott megengedett legnagyobb érték. A leszabályozási fordulatszám mérési idejének megadása. Gyártó által adott; 1 s ≤ t ≤ 5 s közötti érték, gyártói adat hiányában 5 s."

8. A KR. 2. melléklet 7.6- 7.12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 7.13- 7.14. ponttal egészül ki:

"7.6. Amennyiben a kapcsolat nem hozható létre, a vizsgálatot a 6. pont szerinti technológiával kell lefolytatni.

7.7. Fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) vizsgálata.

7.7.1. Az OBD rendszer készenléti állapotának (Readiness) ellenőrzése.

7.7.2. A zavarjelző (MIL) lámpa működésének ellenőrzése.

7.7.3. Hibatároló kiolvasása.

7.7.4. A felülvizsgálat (füstölésmérés és OBD kiolvasás) eredményének értékelése.

7.8. A jármű gyári értékeinek meghatározása

7.8.1. A motorhőmérséklet (°C) - a gyártó vagy a forgalmazó által üzem-meleg állapotra megadott legkisebb motorolaj hőmérséklet, annak hiányában minimum 80 °C.

7.8.2. Alapjárati fordulatszám min./max. (min.-1).

7.8.3. Leszabályozási fordulatszám [min.-1] (min./max.) vagy tűréssel - ha rendelkezésre áll, egyébként az első gyorsítás során felvett átlagos érték +/- 5% tűréssel.

7.8.4. A szabadgyorsítás ütemezett végrehajtásához szükséges legnagyobb (leszabályozási) fordulatszámon való tartás előírt ideje, tx (s) vagy előírt adat hiányában

- M1 és N1 kategóriájú járművek esetében 0,5 s < tx < 2,0 s; (ajánlott idő 1 s)

- M2 és M3, valamint N2 és N3 kategóriájú járművek esetében tx ≥ 2,0 s, (ajánlott idő 2 s).

A nagy teljesítményű dízelmotorok esetében a gázpedál kiengedését követően legalább 10 másodpercet kell várni.

7.8.5. A megengedett füstölés legnagyobb értéke - fényelnyelés [m-1].

A mérési módhoz tartozó, járműgyártó által adott, az MR. A. Függelék A/11. számú mellékletében meghatározott típustáblán jelölt érték, vagy a járműgyártó által egyéb módon meghatározott érték, annak hiányában az MR.-ben meghatározott határérték.

A leszabályozási fordulatszám mérési idejének megadása.

Gyártó által adott; 1 s ≤ t ≤ 5 s közötti érték, gyártói adat hiányában 5 s.

7.9. Szemrevételezéssel történő vizsgálatok

7.9.1. A kipufogórendszer szemrevételezéses ellenőrzése a rendszer teljességének, szabályszerű állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében.

7.9.2. A gyártó által felszerelt kibocsátás csökkentő berendezések szemrevételezéses ellenőrzése a rendszer teljességének, szabályszerű állapotának és tömítettségének vizsgálata érdekében.

7.9.3. Két kipufogórendszerrel szerelt járművek esetén a szemrevételezést követően 3 db szabadgyorsítást kell végrehajtani a két csővégződésen távozó füst azonosságának szubjektív ellenőrzésére. Különbség esetén a nagyobb füstölést mutató csőben kell a további ellenőrzést végrehajtani.

7.9.4. A szemrevételezés kiterjed:

a) a kipufogó rendszer tömítettség, tömörség, a kibocsátásmérést befolyásoló minden szivárgás;

b) a kipufogógáz utókezelő, emisszió csökkentő rendszer;

c) a kartergáz visszavezetés;

d) az egyéb kapcsolatos érzékelők;

e) a töltésszabályozó-rendszer akadás-mentesen működés, véghelyzetbe hozhatóság;

f) az olajszivárgás;

g) a hűtővízszivárgás;

h) a légkondicionáló tömörség;

i) a lambda és/vagy nyomásmérő szonda sértetlenség és

j) a zavarjelző (MIL) lámpa működés

ellenőrzésére

7.10. A motor mérésre kész állapotának biztosítása:

Az Euro VI és Euro 6-tól (15-ös, 16-os környezetvédelmi osztályú) rosszabb besorolású gépkocsi esetében a motor üzemi, mérés kész állapotának biztosítása. A motort, illetve ha van ilyen a kipufogógáz-kezelő rendszert, a mérést, továbbá az egyéb kipufogógáz-összetételt befolyásoló szerkezetet, alkatrészeket a hibátlan működéshez szükséges, előírásszerű, üzemi állapotba kell hozni.

A jármű füstölésének mérését közvetlenül megelőzően, a kipufogórendszerben lerakódott szennyezés eltávolítása céljából legalább háromszor, teljes töltéssel a leszabályozási fordulatszámra, illetve speciális esetben a vizsgálatra előírt fordulatszámra kell gyorsítani a motort. Az automata sebességváltóval ellátott járművek esetében a gyártó által meghatározott fordulatszámra, illetve ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a leszabályozási fordulatszám kétharmadára kell gyorsítani a motort. A gyorsításoknál a gázpedált már a maximális fordulatszám elérésekor hirtelen fel kell engedni.

7.11. A jármű környezetvédelmi állapotának ellenőrzése

Szabadgyorsításos vizsgálat, amely a füstölési értékek és a füstölési eredmény értékeléséhez szükséges adatok mérésére és dokumentálására szolgál. A gázpedált gyorsan és határozottan (1s-nál rövidebb idő alatt), ütközésig kell nyomni és - az automatikus nyomatékváltóval szerelt járművek kivételével - a gyár által adott ideig leszabályozási fordulatszámon kell tartani. Automatikus nyomatékváltóval felszerelt járműveknél a leszabályozási fordulatszám helyett a gyártó által megadott fordulatszámot, illetve ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a leszabályozási fordulatszám kétharmadát és a gyártó által megadott technológiát kell alkalmazni a füstölés mérésére. A járművet jellemző füstölés a feltételt kielégítő, utolsó három csúcsérték számtani középértéke (két tizedesre kerekítve). Ennek kiszámítása során figyelmen kívül lehet hagyni azokat a méréseket, amelyek eredménye jelentősen eltér a mért középértéktől, illetve az olyan statisztikai számítások eredményétől, amelyek figyelembe veszik a mérések szórását.

7.12. A mérést a vizsgabiztos választásától függően be lehet fejezni vagy szükség esetén meg lehet ismételni.

7.13. Az Euro VI és Euro 6 (15-ös, 16-os környezetvédelmi osztályú, vagy magasabb dízel üzemű) vagy jobb besorolású motorral felszerelt gépkocsi esetén a jármű környezetvédelmi felülvizsgálatának minősítése MEGFELEL,

- ha az OBD kiolvasás eredménye a gyártó ajánlása alapján megfelelő, és

- ha a szemrevételezés eredménye valamennyi ellenőrizendő tétel esetében megfelelt, és

- ha a READINESS végrehajtott (vagy a nem végrehajtott teszt nem hibára utal, pl. új járművek esetén), továbbá

- ha a hibatárolóban nincs hiba, és

- ha nincs manipulálásra (pl. hiba kód, technológiailag indokolatlan törlése) utaló nyom, vagy

- amennyiben az OBD kapcsolat nem hozható létre vagy az OBD-ből kiolvasott adatok egymásnak ellentmondanak, a 6. pont szerinti vizsgálat alapján megfelelő,

NEM FELEL MEG

- minden, az előbbiektől eltérő esetben.

7.14. Az Euro VI és Euro 6-tól (15-ös, 16-os környezetvédelmi osztályú) rosszabb besorolású jármű környezetvédelmi felülvizsgálatának minősítése

MEGFELEL,

- ha a szemrevételezéses ellenőrzés eredménye valamennyi ellenőrizendő tétel esetében megfelelt, és

- a jármű közel azonos idejű szabadgyorsításos méréséből számított jellemző füstölés értéke a gyári értékeket, azok hiányában az MR.-ben meghatározott feltételeket teljesíti, vagy ha a jármű szellőztetés alatti két egymás utáni füstölése a határérték felénél kisebb, és

- ha az OBD (EOBD) kiolvasás eredménye a gyártó ajánlásával összhangban van, a READINESS végrehajtott (vagy a nem végrehajtott teszt nem hibára utal, pl. új járművek esetén), továbbá a hibatárolóban nincs hiba, és nincs manipulálásra utaló nyom, vagy

- ha az OBD kapcsolat nem hozható létre vagy az OBD-ből kiolvasott adatok egymásnak ellentmondanak, a 6. pont szerinti vizsgálat alapján megfelelő,

NEM FELEL MEG

- minden, az előbbiektől eltérő esetben, vagy

a) ha az előírásszerű mérés nem hajtható végre vagy a mérés eredménye alapján, a jármű jellemző füstölés értéke az MR.-ben meghatározott feltételeket nem teljesíti,

b) ha az előírásnak megfelelően végrehajtott szennyezés eltávolítása céljából történő gyorsításoknál mért három füstölési érték közül kettő az érvényes határérték háromszorosánál nagyobb,

c) ha az előírásnak megfelelően végrehajtott első két alapjáratról történő, teljes töltéses szabadgyorsítás során mért mindkét füstölési érték nagyobb a járműre érvényes határérték kétszeresénél, vagy

d) ha legalább az utolsó három szabadgyorsítási ciklus mérési eredményének számtani közepe meghaladja a határértéket; ennek kiszámítása során figyelmen kívül lehet hagyni azokat a méréseket, amelyek eredménye jelentősen eltér a mért középértéktől, illetve az olyan statisztikai számítások eredményétől, amelyek figyelembe veszik a mérések szórását."

9. A KR. 2. melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:

"10. Az 1.3. pontban meghatározott, a járművek fedélzeti számítógépével kommunikálni képes OBD vagy EOBD kiolvasókat legkésőbb 2022. május 20-ig kell a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez illeszthetővé tenni történő illeszthetőségét legkésőbb alkalmazni."

Tartalomjegyzék