198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (3) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 25 nap.

(2) Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap."

2. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 17. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A termékinformációs kapcsolattartó ponttal történő kapcsolattartás"

3. § Hatályát veszti a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 17. §-a.

3. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal," szövegrész helyébe az "és kiemelkedő jogi vagy közgazdasági ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal," szöveg,

b) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az "1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja" szövegrész helyébe a "2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja" szöveg

lép.

4. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti berendezésekkel és létesítményekkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöl ki."

6. § A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 4/A-4/J. alcímmel egészül ki:

"4/A. A játszótéri eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/D. § (1) Az olyan játszótéri eszköz vonatkozásában, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, a fogyasztóvédelmi hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló rendeletben meghatározott védelemmel egyenértékű védelem.

(2) A játszótéri eszköz időszakos ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére átadni.

(3) Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott, a nyilvántartási adatlap tartalmi követelményeinek megfelelő adattartalommal.

4/B. A gépekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/E. § (1) Ha a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálya alá tartozó CE megfelelőségi jelöléssel, gyártói megfelelőségi nyilatkozattal ellátott gép a rendeltetésszerű használat során, az ésszerűen előre látható feltételek mellett veszélyeztetheti emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a már forgalomba hozott gép forgalomból való kivonását, megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, használatát, jogosult elrendelni a termék visszahívását és megtett intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot, megjelölve az intézkedés alapjául szolgáló következő okok valamelyikét:

a) az R1.-ben meghatározott, a gépek tervezésére és gyártására vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés,

b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása vagy

c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét kötelezi, hogy a terméket haladéktalanul a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően alakítsa át, és a jogsértést szüntesse meg, ha

a) az R1. értelmében elhelyezett CE megfelelőségi jelölést olyan terméken helyezték el, amely nem tartozik a miniszteri rendelet hatálya alá,

b) a CE megfelelőségi jelölés vagy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat hiányzik, vagy

c) a gépen a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető, vagy annak láthatóságát és olvashatóságát befolyásoló jelölést helyeztek el.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését követően a megfelelőség továbbra sem áll fenn, a piacfelügyeleti hatóság a gépet a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a honosított harmonizált szabványokban foglaltak nem felelnek meg teljes mértékben az R1. mellékletében foglalt, a gépek tervezésére és gyártására vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, köteles az ügyet haladéktalanul, indokolással ellátva az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 22. cikke szerint létrehozott bizottság elé terjeszteni.

4/C. A szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/F. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja vagy feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálya alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott szállítható nyomástartó berendezés előírás szerint karbantartva és rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, akkor elvégzik a szállítható nyomástartó berendezés értékelését, amely kiterjed az R2.-ben megállapított valamennyi követelményre.

(2) Ha az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg

a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékletei (a továbbiakban: ADR),

b) a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete (a továbbiakban: RID),

c) a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (a továbbiakban: ADN)

vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy - az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan - ésszerű határidőn belül kivonja a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy azt visszahívja. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségét tanúsító bejelentett szervezetet.

(3) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést meghozni az általa a belső piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés tekintetében.

(4) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő átmeneti intézkedést a szállítható nyomástartó berendezés magyar piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedésről - megfelelő indokolással együtt - tájékoztatni kell az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak az összes rendelkezésre álló adatot tartalmaznia kell, különösen a nem megfelelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a megtett intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy az előírások megsértése a következők valamelyike miatt következett-e be:

a) a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a személyek egészségével vagy biztonságával kapcsolatos követelményeknek vagy a közérdek védelmére vonatkozóan az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, vagy

b) az ADR, a RID és az ADN mellékleteiben hivatkozott honosított harmonizált szabványok vagy műszaki előírások vagy az ADR, a RID és az ADN belföldi alkalmazását előíró jogszabályok követelményeinek elégtelensége.

(7) Ha a piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár egy szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve az anyagi javakra, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítható nyomástartó berendezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, illetve hogy - az előírásoknak és a veszély mértékének megfelelően - ésszerű határidőn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy visszahívják azt.

(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a gazdasági szereplő biztosítja, hogy kiigazító intézkedést hoznak az összes olyan érintett szállítható nyomástartó berendezés tekintetében, amelyeket forgalmaz.

(9) A (7) bekezdésben foglalt esetben a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a meg nem felelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.

(10) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy

a) a szállítható nyomástartó berendezésen a megfelelőségi jelölést

aa) nem az R2.-ben foglaltaknak megfelelően tüntették fel, vagy

ab) nem tüntették fel,

b) az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek nem megfelelő szállítható nyomástartó berendezésen tüntették fel a megfelelőségi jelölést, vagy

c) a műszaki dokumentáció nem elérhető, vagy hiányos,

kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítására.

(11) Ha a jelölést jogosulatlanul feltüntető érintett gazdasági szereplő határidőben nem tesz eleget a kötelezésnek, a piacfelügyeleti hatóság megtiltja vagy korlátozza a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát, szállítását, üzembe helyezését vagy használatát, illetve intézkedik a visszahívás, vagy a forgalomból történő kivonás iránt.

4/D. A gyermekjátékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/G. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a gyermekjátékok biztonságáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott követelmények betartását.

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság feltételezi, hogy a játék veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.

(3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.

(4) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játék nem felel meg az R3.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja azt a bejelentett szervezetet, amely a játék EK-típusvizsgálatát végezte.

(5) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság 30 napon belül a hiányosság jellegéből adódó veszélytől és a kockázat mértékétől függően megtiltja vagy korlátozza a játék forgalmazását, kivonja a játékot a forgalomból, vagy azt visszahívja.

(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játékon

a) a megfelelőségi jelölést nem az R3.-ban meghatározottaknak megfelelően tüntették fel,

b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel,

c) az EK-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el,

d) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos,

kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a játék megfelelőségének biztosítására.

(7) A piacfelügyeleti hatóság mindaddig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani, amíg a játék nem felel meg az R3. követelményeinek.

(8) A piacfelügyeleti hatóság a (4)-(6) bekezdés szerinti intézkedéséről értesíti az Európai Bizottságot, valamint a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka

a) az adott játékra vonatkozó rendelkezések be nem tartása,

b) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.

(9) A (8) bekezdés szerinti értesítésben a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő játék azonosításához szükséges adatokat, a játék származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

(10) A (4)-(6) bekezdés alapján hozott végleges és az Európai Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti hatóság honlapján közzéteszi.

(11) A piacfelügyeleti hatóság 2024. július 20-ig, azután ötévente jelentést küld az Európai Bizottságnak a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/48/EK irányelv) alkalmazásáról.

(12) A jelentésnek tartalmaznia kell a játékok biztonságával kapcsolatos helyzet értékelését, a 2009/48/EK irányelv végrehajtásának hatékonyságáról készített értékelést, valamint a végzett piacfelügyeleti tevékenységek bemutatását.

(13) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játék nem felel meg az R3.-ban meghatározott követelményeknek, utasítja a bejelentett szervezetet a játékra általa kiadott EK-típusvizsgálati bizonyítvány visszavonására.

(14) A piacfelügyeleti hatóság szükség esetén, különösen a gyártási folyamatok módosítása, illetve a játék nyersanyagainak vagy összetevőinek megváltozása esetén utasíthatja a bejelentett szervezetet az EK-típusvizsgálati bizonyítvány felülvizsgálatára.

(15) Ha a piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján a Magyar Szabványügyi Testület törvényességi felügyeletét ellátó miniszter úgy ítéli meg, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg maradéktalanul az R3.-ban meghatározott rendelkezéseknek, ezt indokolással ellátva az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerint létrehozott bizottság elé terjeszti.

(16) A műszaki dokumentáció vagy annak egy része gyártótól történő kérelmezésekor a piacfelügyeleti hatóság 30 napos határidőt szabhat meg.

(17) Ha a gyártó nem tartja be az R3.-ban meghatározott kötelezettségeket, és az veszélyeztetheti a felhasználók egészségét, a piacfelügyeleti hatóság kötelezi arra, hogy meghatározott időn belül a honosított harmonizált szabványok és az alapvető biztonsági követelmények betartásának ellenőrzése érdekében saját költségen vizsgálatot végeztessen a bejelentett szervezettel.

4/E. A nem automatikus működésű mérlegekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/H. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság feltételezése alapján a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálya alá tartozó, nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent a közérdek védelmére, akkor elvégzi az érintett nem automatikus működésű mérlegnek az R4.-ben meghatározott követelményekre vonatkozó értékelését.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a nem automatikus működésű mérleg nem felel meg az R4.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan ésszerű időn belül

a) tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfeleljen a követelményeknek vagy

b) vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy

c) hívja vissza azt.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltakról tájékoztatja az R4. tekintetében bejelentett szervezetet.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoz az európai uniós piacon általa forgalmazott, érintett, nem automatikus működésű mérleg tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a nemzeti piacon forgalmazott nem automatikus működésű mérleg betiltására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.

(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű mérleg származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) a nem automatikus működésű mérleg a közérdek védelmének az R4. hatálya alá tartozó szempontjait tekintve nem felel meg, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok vagy normatív dokumentumok hiányosak.

(9) Ha a (2) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az európai uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(10) Ha a nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleget kivonja piacáról, és erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

6/I. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/H. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a nem automatikus működésű mérleg megfelel az R4.-nek, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett nem automatikus működésű mérleg a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot vagy vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy hívja vissza azt.

(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű mérleg származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság - a 6/H. § sérelme nélkül - megállapítja, hogy

a) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 30. cikkét vagy az R4.-ben foglalt rendelkezéseket megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel,

c) az R4.-ben meghatározott feliratokat nem megfelelően tüntették fel,

d) a bejelentett szervezet azonosító számát - ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban -az R4.-ben foglalt rendelkezéseket megsértve nem megfelelően tüntették fel,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

h) az R4. alapján a nem automatikus működésű mérlegeken feltüntetendő információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel, vagy

i) az R4.-ben előírt egyéb követelmény nem teljesül,

figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy pótolja a hiányosságot.

(4) Ha a megfelelés (3) bekezdésben meghatározott hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden intézkedést megtesz a forgalmazott, nem automatikus működésű mérleg korlátozására, betiltására, gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

4/F. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/J. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezi, hogy a villamossági termék veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, akkor a terméken elvégzi az értékelést a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R5.) megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplők kötelesek e célból együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint a megfelelőség-értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a villamossági termék nem felel meg az R5.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket.

(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali intézkedését igényli, akkor a gazdasági szereplő felhívása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza a megfelelő átmeneti intézkedést.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden szükséges kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalmazott, érintett villamossági termék tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz. A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő villamossági termék azonosításához szükséges adatokat, a villamossági termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) a villamossági termék nem felel meg az R5.-ben meghatározott biztonsági követelményeknek, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, az R5. szerinti harmonizált szabványok, nemzetközi szabványok vagy nemzeti szabványok hiányossággal bírnak.

(8) E § értelmében más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint - ha nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel - a kifogásairól. Ha az Európai Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges intézkedéseket.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az átmeneti intézkedés végleges intézkedésként is elrendelhető.

(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról.

6/K. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/J. § (1) bekezdése szerinti megfelelőség-értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy a villamossági termék ugyan megfelel az R5. szerinti előírásoknak, azonban mégis veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett villamossági termék ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a villamossági terméket a forgalomból.

(2) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4) A piacfelügyeleti hatóság - az (1)-(3) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül - a megfelelés hiányának megszüntetésére szólítja fel a gazdasági szereplőt az alábbi hiányok valamelyikének fennállása esetén:

a) a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése sérti a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét,

b) a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésének hiánya,

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozat hiánya,

d) helytelen az EU-megfelelőségi nyilatkozat,

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

f) a gyártó vagy az importőr nevét és elérhetőségét egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,

g) az R5. által a gyártó vagy az importőr kötelezettségei tekintetében előírt, bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

4/G. A felvonókkal és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/L. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R6.) meghatározott követelmények betartását.

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján feltételezi, hogy a felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.

(3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.

(4) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a felvonó nem felel meg az R6.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja a felvonószerelő vállalkozást valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg az R6.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt valamennyi szükséges, megfelelő kiigazító intézkedés megtételére.

(6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról a felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

(7) Ha a felvonószerelő vállalkozás nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz az érintett felvonó forgalomba hozatalának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.

(8) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a forgalmazott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, annak forgalomból történő kivonására, vagy visszahívására.

(9) A piacfelügyeleti hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a vizsgálata eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(10) A (9) bekezdés szerinti értesítésében a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplők által felhozott szempontokat. A piacfelügyeleti hatóság jelzi továbbá, ha a megfelelés hiánya a következők miatt következett be:

a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg az R6. alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok hiányosak.

6/M. § (1) Ha a 6/L. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben emelt kifogás alapján az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(2) Ha a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre vonatkozó nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági berendezést kivonja a forgalomból.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(4) Ha a 6/L. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/L. § (2)-(5) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel az R6.-nak, azonban mégis kockázatot jelent az emberi életre, egészségre vagy anyagi javak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy az érintett, felvonókhoz készült biztonsági berendezés a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, és hogy egy általa meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül kivonja azt a forgalomból.

(6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az általa forgalomba hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

(7) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(8) A piacfelügyeleti hatóság - a 6/L. §-ban foglaltak sérelme nélkül - figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg a megfelelés következők szerinti hiányát:

a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R6.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát az R6.-ban foglaltakat megsértve helyezték el, vagy mellőzték annak feltüntetését,

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

f) az R6.-ban meghatározott műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

g) a felvonószerelő vállalkozás, a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett védjegyét, és székhelyét vagy telephelyét, értesítési címét nem tüntették fel az R6.-ban foglaltaknak megfelelően,

h) a felvonó vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezés azonosítását lehetővé tévő információt nem tüntették fel az R6.-ban foglaltaknak megfelelően,

i) az felvonóhoz vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezéshez nem mellékelték a R6.-ban meghatározott dokumentumokat, vagy e dokumentumok nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek.

(9) Ha a megfelelés (8) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság

a) a felvonó esetében

aa) a használatot korlátozza,

ab) a forgalmazást tiltja, vagy

ac) visszahívja a felvonót,

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés esetében

ba) a forgalmazást korlátozza,

bb) a forgalmazást megtiltja,

bc) visszahívja a biztonsági berendezést, vagy

bd) kivonja a biztonsági berendezést a forgalomból.

(10) A piacfelügyeleti hatóság a (9) bekezdés szerinti intézkedések elrendelésénél figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a meg nem felelés súlyosságát, a vagyonbiztonság fenyegetettségét, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.

4/H. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekkel és védelmi rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/N. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság okkal feltételezi, hogy a termék kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor a terméken elvégzi az értékelést a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R7.) megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplő e célból együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg az R7.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében - a kockázat jellegével arányosan - haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy - a megadott határidőn belül, a hatóság által meghatározott feltételek szerint - szüntesse meg a jogsértést, vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy a termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali vagy gyors intézkedését igényli, akkor a gazdasági szereplő felhívása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő átmeneti intézkedést. A piacfelügyeleti hatóság ennek megfelelően tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben említett határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő intézkedést. A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, ha a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett be:

a) a termék nem tesz eleget az R7.-ben meghatározott, az emberek egészségével és biztonságával, és a vagyon védelmével kapcsolatos követelményeknek, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó R7.-ben említett harmonizált szabványok hiányosságai.

(8) Más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint - ha nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel - a kifogásaikról. Ha az Európai Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges intézkedéseket.

(9) Ha a (6) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott elfogadott átmeneti intézkedéssel szemben, az elfogadott átmeneti intézkedés végleges intézkedésként alkalmazandó.

(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról a piacról.

6/O. § (1) Ha a 6/N. § (5) és (6) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a piacfelügyeleti hatóság intézkedése ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(2) Ha a piacfelügyeleti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság intézkedik a termék forgalomból kivonásáról.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomból kivonásáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(4) Ha a 6/N. § (6) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul visszavonja azt.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/N. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a termék megfelel az R7.-nek, azonban mégis kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében - a kockázat jellegével arányosan - felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy - előírásának megfelelően, a megadott határidőn belül - tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(6) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(7) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A piacfelügyeleti hatóság tájékoztatásában megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.

(8) A piacfelügyeleti hatóság - a 6/N. §-ban foglaltak sérelme nélkül - figyelmeztetést tartalmazó döntésében határidő megjelölésével felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg a hiányosságot, ha megállapítja:

a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R7. 15. §-ában foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a szükséges CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a robbanás elleni védelemnek az R7.-ben megjelölt megkülönböztető jelét, az alkalmazási csoport és kategória jelét és az egyéb jelöléseket, valamint információkat az R7.-ben foglaltak megsértésével tüntették fel, vagy nem tüntették fel,

d) a bejelentett szervezet azonosító számát - ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban -az R7.-ben foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a megfelelőségi nyilatkozatot nem csatolták a termékhez,

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a szükséges megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

h) az R7.-ben említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel, vagy

i) az R7. által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(9) A piacfelügyeleti hatóság az intézkedések meghozatalát megelőzően figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a meg nem felelés súlyosságát, a vagyonbiztonságot, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.

4/I. A mérőeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/P. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság tényszerű adatok alapján feltételezi, hogy a mérőműszer használata kockázatot jelent a közérdek védelmére nézve, akkor elvégzi az érintett mérőműszernek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R8.) meghatározott követelmények szerinti értékelését.

(2) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a mérőműszer nem felel meg az R8.-ban megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a bejelentett szervezetet.

(4) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság harminc napon belül megtiltja vagy korlátozza a mérőműszer forgalmazását, kivonja a mérőműszert a forgalomból, vagy visszahívja azt.

(5) A piacfelügyeleti hatóság a (4) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő mérőműszer azonosításához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedés jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

(7) Ha a (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(8) Ha a nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő mérőműszert kivonja a forgalomból és erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

6/Q. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/P. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a mérőműszer megfelel az R8.-nak, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy - előírásának megfelelően, a kockázat jellegével arányosan, ésszerű időn belül - vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett mérőműszer a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a mérőműszert a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett mérőműszer azonosításához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság - 6/P. §-ban foglaltak sérelme nélkül - a következő megállapítások egyikére jut, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a hiányosságnak:

a) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R8.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát - ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban -az R8.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,

d) a mérőműszert nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

f) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

g) az R8.-ban említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,

h) az R8. által előírt bármely, egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(4) Ha a megfelelés (3) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő intézkedést megtesz a forgalmazott mérőműszer korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

4/J. A nyomástartó berendezésekkel és rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/R. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak megalapozott indoka van azt feltételezni, hogy a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R9.) hatálya alá tartozó termék kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor elvégzi a termék értékelését, amely kiterjed az R9.-ben meghatározott összes követelménynek való megfelelőségre. Az érintett gazdasági szereplők e célból együttműködnek a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg az R9.-ben megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt a kiigazító intézkedések megtételére, vagy arra, hogy - egy a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül - vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(3) A piacfelügyeleti hatóság tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet a meghozott forgalmazási tilalomról, illetve korlátozó intézkedésről.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a megfelelés hiánya nem csak Magyarország területére korlátozódik, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő az általa az Európai Unió piacain forgalmazott valamennyi érintett termék vonatkozásában köteles biztosítani valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételét.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdés szerinti határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a termék forgalomba hozatalának, forgalmazásának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.

(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdés szerinti intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

(8) A (7) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő berendezés vagy rendszer azonosításához szükséges adatokat, a berendezés vagy rendszer származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság jelzi, hogy az előírások megsértése a következő pontok egyike miatt következett-e be:

a) a termék nem felel meg az R9.-ben meghatározott, a személyek egészségével és biztonságával, illetve a háziállatok és vagyontárgyak biztonságával kapcsolatos követelményeknek, vagy

b) hiányosak a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok.

(9) Ha az e § szerinti eljárást más tagállam kezdeményezte, a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett berendezés vagy rendszer megfelelésének hiányáról a rendelkezésére állnak, valamint - ha nem ért egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel - a kifogásairól.

(10) Ha a (7) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást az átmeneti intézkedéssel szemben, a piacfelügyeleti hatóság intézkedése indokoltnak tekintendő.

6/S. § (1) Ha a 6/R. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően valamely tagállam hatósága kifogást emel a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(2) Ha a termékre vonatkozó nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő termék forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy használatát korlátozza vagy megtiltsa, vagy visszahívja a terméket.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(4) Ha a 6/R. § (6) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/R. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a termék megfelel az R9.-nek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, vagy a háziállatok, vagyontárgyak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt valamennyi megfelelő intézkedés meghozatalára.

(6) Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy a termék a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, illetve, hogy a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül visszahívja a terméket, illetve korlátozza vagy megtiltsa a forgalomba hozatalt, a forgalmazást vagy a használatot.

(7) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az általa forgalomba hozott vagy forgalmazott termék tekintetében.

(8) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.

(9) A 6/R. §-ban foglaltakkal összhangban a piacfelügyeleti hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen kiigazító intézkedéseket a következő esetekben:

a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R9.-ben foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát az R9.-ben foglaltakat megsértve helyezték el, vagy nem tüntették fel,

d) az R9. szerinti jelöléseket és címkézéseket nem tüntették fel, vagy a miniszteri rendeletben foglaltakat megsértve tüntették fel,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

h) a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, illetve címét nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,

i) az R9.-ben előírt, bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(10) Ha a megfelelés (9) bekezdés szerinti hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő intézkedést megtesz a termék használatának korlátozására vagy megtiltására, vagy a termék visszahívására, a forgalmazásának korlátozására vagy megtiltására, vagy biztosítja visszahívását vagy forgalomból történő kivonását.

(11) A piacfelügyeleti hatóság meghoz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a terméket csak akkor lehessen forgalmazni és üzembe helyezni, ha megfelelő telepítés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén megfelel az R9. követelményeinek.

(12) Az R9. hatálya alá tartozó, de a követelményeinek meg nem felelő termék bemutatását a piacfelügyeleti hatóság engedélyezi ipari vásár, kiállítás, bemutató vagy más hasonló célú rendezvény (a továbbiakban: bemutató) alkalmával, ha mindaddig jól láthatóan feltüntetik a termék nem-megfelelőségét és forgalmazásra való alkalmatlanságát, ameddig a gyártó vagy az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője a termék előírásoknak megfelelő állapotát nem biztosítja. Bemutató alkalmával meg kell tenni a piacfelügyeleti hatóság által előírt követelményeknek megfelelő intézkedéseket a személyi biztonság védelmére.

(13) Ha a piacfelügyeleti hatóság meggyőződik arról, hogy az R9. hatálya alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott termék előírás szerint karbantartva és rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti személyek vagy anyagi javak biztonságát, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a termék forgalomból történő kivonására, megtiltani a forgalomba hozatalt, szállítást, üzembe helyezést vagy használatot, vagy korlátozni a szabad forgalmazást.

(14) A termék nem megfelelő, ha

a) nem teljesülnek az R9.-nek az adott termékre vonatkozó követelményei,

b) az R9.-ben hivatkozott szabványok alkalmazása hibás,

c) az R9.-ben hivatkozott szabványok hibásak,

d) nem megfelelő az R9. szerinti - nyomástartó termékek anyagára vonatkozó - európai anyagjóváhagyás.

(15) Ha a nem megfelelő terméken alkalmazták a megfelelőségi jelölést, a piacfelügyeleti hatóság az R9. szerinti intézkedéseket köteles megtenni a jelölést alkalmazó gyártóval vagy meghatalmazott képviselőjével szemben, és intézkedéseiről az R9. szerint tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot és a tagállamokat."

7. § A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet

1. a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

6. a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7. a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

8. a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

9. a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

10. a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(4) Ez a rendelet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklet R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz."

5. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. építésügyi hatóság: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében kijelölt hatóság;"

9. § A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § 7. pontjában a "távhőszolgáltatásról szóló" szövegrész helyébe a "távhővezeték-hálózat, valamint a távhőszolgáltatásról szóló" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-ában az "engedélyezési" szövegrész.

6. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel a Kormányhivatal engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Az üzemeltetőnek a kérelemhez - annak tárgyától függően - a 2. melléklet I. vagy II. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia."

(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az (5) bekezdésben hivatkozott berendezések létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. Az üzemeltetőnek a bejelentéséhez - annak tárgyától függően - a 2. melléklet I., II. vagy III. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.

(7) A berendezés megszüntetését az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére, ha - az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve - a berendezés megszüntetése bontási engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt. Az üzemeltetőnek a bejelentéséhez a 2. melléklet III. Fejezetében meghatározott dokumentációt kell csatolnia.

(8) A Hatóság a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetekben a bejelentésben foglaltakat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti jogszerű hallgatással tudomásul veszi, vagy az eljárás megindulásától számított 8 napon belül a bejelentésben szereplő tevékenységét megtiltja, ha

a) a (6) és (7) bekezdésben meghatározott mellékleteket nem csatolták, vagy

b) megállapítja, hogy a berendezés nem felel meg az e rendeletben - és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével -a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.

(9) A (6) és (7) bekezdés szerinti tevékenység a tevékenység bejelentésének benyújtásától számított 15 nap elteltével megvalósítható, ha a Hatóság a bejelentésben szereplő tevékenységet nem tiltja meg."

12. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Aki ellenőri tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormányhivatal részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. Ellenőri tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, és)

"a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,"

13. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Budapest Főváros Kormányhivatala e rendelet szerinti feladatköreinek - ide nem értve az (1a)-(1d) bekezdésben hivatkozott feladatköröket - gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az iparügyekért felelős miniszter gyakorolja. A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködik az iparügyekért felelős miniszter (3) és (4) bekezdésben foglaltakkal összefüggő feladatai ellátásában.

(1a) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a turizmusért felelős miniszter gyakorolja.

(1b) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (2) bekezdés e) pontjában és a 10. §-ban foglalt feladatköre gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a kereskedelemért felelős miniszter gyakorolja.

(1c) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 2. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 24. § c) pontjában foglalt feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gyakorolja.

(1d) Budapest Főváros Kormányhivatalának a 3. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gyakorolja."

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:)

"b) a mérésügyi hatósági feladatkörök ellátásához szükséges jogszabályok, előírások és iránymutatások ismeretét igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetésére, szakmai továbbképzések szervezésére,"

(3) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1c) bekezdésben kijelölt miniszter ellátja a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet a 2. § (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti ügyekkel kapcsolatosan.

(6) Az iparügyekért felelős miniszter ellátja

a) a nemzetközi döntéshozatali fórumokon történő képviseletet a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti ügyekkel kapcsolatosan, valamint

b) a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R2.) tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat."

15. § (1) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi hatóságként jár el:)

"a) az utazásszervező és -közvetítői tevékenység, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban és az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban,"

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel eljár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 5. § e) pontja szerinti felügyeletet ellátó szerv feladatkörében a Pmtv.

a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység, valamint

b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység tekintetében."

16. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A Kormány országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki:)

"n) a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő feljogosításával"

(kapcsolatos eljárásokban.)

17. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. alcíme a következő 21/A-21/C. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok vonatkozásában hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságként a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság jár el.

(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet gyakorolja.

(3) A beütött megjelölés és a színjelzés - a gázpalack karbantartásának, felújításának és ellenőrzésének kivételével -a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság jóváhagyásával módosítható.

(4) A gázpalackon és szerelvényein csak az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet szerinti javításokat és átalakításokat lehet végezni. E tervezett tevékenységeket a javítást végző karbantartó gazdálkodó szervezet a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságnak előzetesen bejelenti.

(5) A bejelentéshez csatolni kell:

a) a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát,

b) a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását, és

c) a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.

(6) A gázpalackok tulajdonosát vagy használóját érintő hatósági engedéllyel kapcsolatos jogutódlás esetén - ha az engedély már véglegessé vált - a jogutód a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságot a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a jogerős cégbírósági bejegyző határozat másolatának megküldésével köteles értesíteni és kérni a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságtól a jogutódlás megállapítását. A tulajdonos vagy használó a jogutódlásra vonatkozó szabály szerint köteles értesíteni a 13. § (1) bekezdése szerinti hatóságot nevének megváltozása esetén is.

21/B. § (1) Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, hevítéssel történő végső vizsgálatok, valamint a hevítés nélküli végső vizsgálatok esetében a vizsgálati módszer a műszaki biztonsági feladatkörében országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala jóváhagyó határozatában foglaltak szerint alkalmazható. Budapest Főváros Kormányhivatala a jóváhagyás iránti kérelmet akkor hagyja jóvá, ha a vizsgálati módszer biztosítja az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, az adott vizsgálati módszerrel szemben támasztott műszaki követelmények teljesülését.

(2) A jóváhagyás iránti kérelmet az aeroszol termék forgalomba hozataláért felelős személy terjeszti elő. A kérelemhez a vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációt kell csatolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatóság jóváhagyó határozatát, a vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációt, valamint - ha vannak - az ellenőrzési jelentéseket az aeroszol termék forgalomba hozataláért felelős személy köteles megőrizni, és a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani.

(4) A vizsgálati módszert ismertető műszaki dokumentációnak magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia.

21/C. § Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékot, valamint a szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítása esetén a tevékenységi kör megváltoztatását a 13. § (1) bekezdése szerinti műszaki biztonsági hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. A bejelentést a műhely üzemeltetőjének kell megtennie."

18. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 13/A-13/J. alcímmel egészül ki:

"13/A. A termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó általános szabályok

24/A. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése iránti kérelemben a kérelmező szervezet alkalmasságát, felkészültségét a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.)

a) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a nemzeti akkreditáló szerv által a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okirat számának megadásával, vagy

b) 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok csatolásával

kell igazolni, feltéve, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdése alkalmazásával a hatóság az okiratot nem jogosult maga beszerezni.

(2) A kijelölésre vonatkozó döntés előkészítésében részt vevő személy írásban nyilatkozik arról, hogy a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározott kizárási ok nem áll fenn.

(3) Az engedély 5 évig hatályos.

(4) A 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság a kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének ellenőrzése során a következő kérdéseket vizsgálja:

a) a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen folytatott tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,

b) az előző ellenőrzés óta a szakmai és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,

c) az előző ellenőrzés óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e,

d) a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása e rendeletnek és a panaszkezelési szabályzatnak megfelelő volt-e.

13/B. A szállítható nyomástartó berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/B. § (1) Az Msztv. szerint a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében bejelentett szervezetnek a bejelentett szakterület vonatkozásában eleget kell tennie a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékleteiben (a továbbiakban: ADR), a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID) Mellékletében (a továbbiakban: RID) és a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzatban (a továbbiakban: ADN) megállapított követelményeknek. A bejelentett szervezetek az alábbi tevékenységre jelölhetők ki:

a) megfelelőségértékelés,

b) megfelelőség-újraértékelés,

c) időszakos vizsgálat.

(2) Nem jelenthető be az Európai Bizottságnak az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben meghatározott kijelölt üzemi vizsgálóhely az (1) bekezdés szerinti tevékenységek lefolytatására.

(3) A kijelölés iránti kérelemhez mellékelni kell azon szállítható nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.

13/C. A gyermekjátékok megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/C. § (1) A gyermekjátékok biztonságáról szóló miniszteri rendeletben foglalt követelmények tekintetében a 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság jelöli ki a bejelentett szervezeteket az EK-típusvizsgálatra.

(2) A bejelentett szervezetek kijelölése az Msztv.-ben előírt feltételek alapján történik.

(3) A 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatósághoz.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl azon játékok leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.

(6) A bejelentett szervezet a piacfelügyeleti hatóság kérésére a hatóságot tájékoztatja a kiadott, vagy visszavont EK-típusvizsgálati bizonyítványról, illetve, ha megtagadta az EK-típusvizsgálati bizonyítvány kiadását, annak okáról és a hozzátartozó dokumentációkról.

13/D. A nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/D. § (1) Az R2.-ben meghatározott alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó megfelelőségértékelési modulokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére jogosult szervezeteket a kijelölő hatóság jelöli ki.

(2) A kijelölés az R2.-ben meghatározott tevékenység megjelölésével adható.

(3) A kijelölő hatóság kialakítja és végrehajtja a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges eljárásokat, valamint ellenőrzi a bejelentett szervezetek, az elismert független szervezetek és az üzemeltetői ellenőrző szervezetek tevékenységét, ideértve a 24/E. § (1)-(4) bekezdése rendelkezéseinek való megfelelést is.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(5) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az R2.-ben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

(6) A megfelelőségértékelő szervezetnek - a megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan nem automatikus működésű mérlegfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették - rendelkeznie kell

a) olyan személyzettel, amely megfelel a (8) bekezdésben meghatározott követelményeknek,

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát,

c) megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére,

d) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben a vállalkozás tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

(7) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

(8) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell

a) alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették,

b) megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és az ilyen értékelések elvégzéséről,

c) az R2.-ben meghatározott alapvető követelményekkel, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az európai uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek ismeretével,

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmassággal.

(9) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak vezetője és a megfelelőségértékelést végző személyzetének pártatlanságát biztosítani kell. A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

(10) A megfelelőségértékelő szervezetnek felelősségbiztosítással kell rendelkezni, kivéve, ha közvetlenül maga a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.

(11) A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ tekintetében, amely az R2. alapján ellátott feladatai végrehajtása során jutott birtokába.

(12) A szabványosítási tevékenységekben részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról.

(13) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy a megfelelőségértékelő szervezet megfelel a (4)-(12) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

24/E. § (1) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel a 24/D. § (4)-(12) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a kijelölő hatóságot.

(2) A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(3) Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.

(4) A bejelentett szervezetek a kijelölő hatóság számára elérhetővé teszik az alvállalkozó szakmai képesítésére és az általuk az R2. szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

(5) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.

(6) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy modulok, és azon nem automatikus működésű mérleg vagy mérlegek leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát.

(7) Ha az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik akkreditálási tanúsítvánnyal, a kijelölő hatóságnak benyújt minden, a 24/D. § (4)-(12) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot.

(8) A kijelölő hatóság csak az (5)-(7) bekezdésben, valamint a 24/D. § (4)-(12) bekezdésében rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket jelenthet be.

(9) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(10) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységekre, a megfelelőségértékelési eljárásra vagy eljárásokra és az érintett, nem automatikus működésű mérlegre vagy mérlegekre vonatkozó részletes információkat, valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

(11) Ha a bejelentés nem a (6) bekezdésben meghatározott akkreditálási tanúsítványon alapul, a kijelölő hatóság benyújtja az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint gondoskodik azokról a megfelelő intézkedésekről, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 24/D. § (4)-(12) bekezdésben megállapított követelményeknek.

(12) Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha az Európai Bizottság vagy a többi tagállam - akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két hónapon belül - nem emelt kifogást. Az R2. alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

(13) A kijelölő hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.

(14) Ha a kijelölő hatóság megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a 24/D. § (4)-(12) bekezdésben meghatározott követelményeket vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, az alkalmazandó szankciók tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdése irányadó. Az e rendeletben foglalt követelmények megsértéséről és a szankciókról a kijelölő hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(15) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság kérésére az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt. (16 ) Ha az Európai Bizottság meggyőződik arról, hogy egy bejelentett szervezet nem, illetve már nem tesz eleget a rá vonatkozó bejelentés követelményeinek, a kijelölő hatóság az Európai Bizottság felszólítására megteszi a szükséges kiigazító intézkedéseket, szükség esetén visszavonja a bejelentést.

(17) A bejelentett szervezet az R2.-ben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségértékelést.

(18) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a kijelölő hatóságot a következőkről:

a) a tanúsítványok elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása,

b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit,

c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi információkérés,

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint ezzel összefüggésben minden más elvégzett tevékenységről, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

(19) A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják a bejelentett és ugyanazokkal a nem automatikus működésű mérlegekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és - kérésre - a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

13/E. A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/F. § (1) A kijelölő hatóság jelenti be az Európai Bizottságnak a bejelentett szervezeteket, a felvonókkal kapcsolatos megfelelőségértékelési eljárások lefolytatására feljogosított szervezetekként.

(2) A kijelölés a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet egyes mellékletei szerinti tevékenység megjelölésével adható.

(3) A kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a bejelentő hatósághoz.

(5) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségértékelési eljárásainak leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát.

(6) Ha az érintett megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik akkreditálási tanúsítvánnyal, a bejelentő hatóságnak benyújtja a követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi igazoló dokumentumot.

(7) Ha a bejelentő hatóság megállapítja, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(8) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:

a) a tanúsítványok vagy a jóváhagyási döntések bárminemű elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról,

b) bármely olyan körülményről, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit,

c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi tájékoztatási felkérésről,

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységekről, valamint minden más elvégzett tevékenységről, többek között a több tagállamra kiterjedő tevékenységekről és a tevékenységek alvállalkozásba adásáról.

(9) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerint bejelentett, azonos típusú felvonókra és felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző más szervezeteket a negatív és - kérésre - a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

13/F. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/G. § (1) A bejelentő hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásairól, továbbá ezek bármilyen változásáról.

(2) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott követelményeknek, ha az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.

(3) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel az R3.-ban meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(4) A bejelentett szervezet teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(5) Tevékenységet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.

(6) A bejelentett szervezet a bejelentő hatóság számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésének értékelésére és az általuk az R3. szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

24/H. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a bejelentő hatósághoz.

(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy modulok, és termék vagy termékek leírását, amely tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát.

(3) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal, a bejelentő hatóságnak benyújt minden, az R3.-ban rögzített követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.

(4) A bejelentő hatóság csak az R3.-ban rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezetet jelenthet be.

(5) A bejelentő hatóság az Európai Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy modulokra és az érintett termékre vagy termékekre vonatkozó részletes információkat, valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

(7) Ha a bejelentés nem akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő hatóság benyújtja az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen az R3.-ban megállapított követelményeknek.

(8) Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha az Európai Bizottság és a többi tagállam - akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két hónapon belül - nem emelt kifogást. E rendelet alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

(9) A bejelentő hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely, később releváns változásáról.

(10) Ha a bejelentő hatóság az eset összes körülményének figyelembevételével megállapítja, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget az R3.-ban meghatározott követelményeknek vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(11) Ha a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy visszavonják, vagy ha a bejelentett szervezet megszüntette tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti hatóság számára elérhető legyen.

(12) A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot a következőkről:

a) a tanúsítványok elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása,

b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit,

c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi tájékoztatási felkérés,

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység, a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

(13) A bejelentett szervezet megfelelően tájékoztatja az R3. szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységet végző és ugyanazokkal a termékekkel foglakozó más szervezetet a negatív és - kérésre - a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

13/G. A mérőeszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/I. § (1) A kijelölő hatóság jelöli ki azokat a szervezeteket, amelyek az R1. szerinti megfelelőségértékelési feladatok ellátását végzik.

(2) A kijelölő hatóság bejelenti az Európai Bizottságnak és az EGT-államoknak az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatására kijelölt szervezeteket.

(3) A megfelelőségértékelést végezni kívánó szervezet kijelölés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.

(4) A kijelölés iránti kérelemhez mellékelni kell a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl azon mérőműszerek leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.

(5) A kijelölés az R1.-ben nevesített tevékenység megjelölésével adható.

(6) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(7) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az R1.-ben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében más végzi el.

(8) A megfelelőségértékelő szervezetnek - minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan mérőműszerfajta vagy kategória tekintetében, amelyre bejelentették - rendelkeznie kell a következőkkel:

a) olyan személyzettel, amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott követelményeknek,

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát,

c) megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére,

d) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során értékelni tudja az érintett vállalkozás méretét, az ágazatot, amelyben az érintett vállalkozás tevékenykedik, az értékeléssel érintett vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

(9) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:

a) műszaki képesítéssel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették,

b) megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és az ilyen értékelések elvégzésére,

c) az R1.-ben meghatározott alapvető követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő ismeretével,

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges, a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti alkalmassággal.

(10) A megfelelőségértékelő szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget az állam vállalja át.

(11) A szabványosítási tevékenységekben részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról.

24/J. § (1) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ha az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre, vélelmezni kell, hogy megfelel a 24/I. § (6)-(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2) Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatok elvégzésével alvállalkozást vagy leányvállalatot bíz meg, ellenőrzi, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfelel a 24/I. § (6)-(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja a kijelölő hatóságot.

(3) A bejelentett szervezet a kijelölő hatóság felszólítására átadja az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésére és az általuk, az R1. szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.

(5) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon megfelelőségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul és mérőműszer leírását, amely tekintetében a szervezet a kijelölését kéri.

(6) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem rendelkezik az akkreditált státusz megállapításáról szóló határozattal, a kijelölő hatóságnak benyújt minden, a 24/I. § (6)-(11) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelésnek igazolásához, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges dokumentumot.

(7) A kijelölő hatóság csak a 24/I. § (6)-(11) bekezdésében rögzített követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezetet jelenthet be az Európai Bizottságnak.

(8) A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységre, a megfelelőségértékelési eljárásra és az érintett mérőműszerre vonatkozó részletes információkat, valamint a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő szakmai alkalmasság igazolását.

(9) A bejelentett szervezet az R1.-ben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségértékelést.

(10) A bejelentett szervezet tájékoztatja a kijelölő hatóságot a következőkről:

a) a megfelelőségértékelési eljárás során keletkezett tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása,

b) minden olyan körülmény, amely érintheti a bejelentés hatályát vagy feltételeit,

c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenység kapcsán beérkezett valamennyi információkérés,

d) kérésre a bejelentése hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenység, valamint ezzel összefüggésben minden más elvégzett tevékenység, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

13/H. § A nyomástartó berendezések és rendszerek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével, valamint az egyszerű nyomástartó edények megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/K. §(1)A kijelölő hatóság a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R4.) meghatározottak szerint bejelenti az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az R4. szerinti eljárások lefolytatására általa kijelölt szervezeteket, e szervezetek feladatainak rögzítésével, valamint az Európai Bizottság által előzőleg adott azonosító számaikkal együtt.

(2) A kijelölő hatóság visszavonja a kijelölést, ha a szervezet már nem felel meg az R4.-ben leírt követelményeknek. A kijelölés visszavonásáról a tagállamokat és az Európai Bizottságot egyidejűleg értesíteni kell.

24/L. § (1) A termékek megfelelőségének értékelésére és ellenőrzésére jogosult bejelentett szervezeteket, az elismert független szervezeteket és az üzemeltetői ellenőrző szervezeteket a kijelölő hatóság jelöli ki.

(2) A kijelölés az R4. szerinti tevékenység megjelölésével adható.

(3) A kijelölt szervezetek bejelentését az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a kijelölő hatóság kezdeményezi.

(4) A kijelölő hatóság felelős a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges eljárások végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek, az elismert független szervezetek és az üzemeltetői ellenőrző szervezetek ellenőrzéséért.

(5) A (4) bekezdés szerinti értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló szerv is végzi az R4.-gyel összhangban.

(6) A kijelölő hatóság tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy a megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban minden egyes döntést az értékelést végzőtől eltérő illetékes személy hozzon meg.

(7) A kijelölő hatóság nem végezhet olyan tevékenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezet végez, illetve nem nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.

(8) A kijelölő hatóság biztosítja a hozzá beérkező információ bizalmas kezelését.

(9) A kijelölő hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásairól, továbbá ezek bármilyen változásáról.

24/M. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől vagy terméktől.

(2) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(3) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az R4.-ben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek - minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint a nyomástartó berendezések minden olyan fajtája vagy kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették - rendelkeznie kell a következőkkel:

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez,

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát, továbbá megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére,

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

(5) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel, illetve létesítménnyel.

(6) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek rendelkeznie kell:

a) alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették,

b) megfelelő ismeretekkel az általuk végzett értékelések követelményeiről és hatáskörrel az ilyen értékelések elvégzésére,

c) az R4.-ben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós jogi aktusok és a jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek ismeretével,

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alkalmassággal.

(7) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak vezetői és a megfelelőségértékelést végző személyzet pártatlanságát biztosítani kell. A megfelelőségértékelő szervezet vezetésének és a megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

(8) A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem vehet részt közvetlenül a termék tervezésében, gyártásában (kialakításában), forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét, ideértve a szaktanácsadási szolgáltatást is.

(9) A megfelelőségértékelő szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget az állam vállalja át.

(10) A megfelelőségértékelő szervezet személyzete biztosítja, hogy ne kerülhessen illetéktelenekhez olyan információ, amely az R4. előírásai alapján ellátott feladatai végrehajtása során jutott birtokába.

(11) A szabványosítási tevékenységekben részt vevő megfelelőségértékelő szervezetek gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint a bejelentett szervezeteket koordináló csoport munkájáról.

24/N. § (1) Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel a miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek, ha az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.

(2) Ha a bejelentett szervezet, az üzemeltetői ellenőrző szervezet vagy az elismert független szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen az R4.-ben meghatározott követelményeknek, továbbá ennek megfelelően tájékoztatja erről a kijelölő hatóságot.

(3) A bejelentett szervezet, az üzemeltetői ellenőrző szervezet és az elismert független szervezet teljes felelősséget vállal az alvállalkozó vagy leányvállalat által elvégzett feladatokért, függetlenül azok letelepedési helyétől.

(4) Tevékenységet csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.

(5) A bejelentett szervezet, az üzemeltetői ellenőrző szervezet és az elismert független szervezet a kijelölő hatóság számára elérhetővé teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésének értékelésére, valamint az utóbbiak által az R4. szerinti tevékenységre vonatkozó dokumentumokat.

24/O. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a kijelölő hatósághoz.

(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell a megfelelőségértékelési tevékenység, a megfelelőségértékelési modul vagy modulok, valamint azon nyomástartó berendezések leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát.

(3) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, be kell nyújtania a kijelölő hatósághoz a megfelelésének ellenőrzéséhez, elismeréséhez és rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi azt igazoló okmányt, hogy teljesíti az R4.-ben rögzített követelményeket.

(4) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamokat az (5) bekezdés szerinti bejelentésről.

(5) A bejelentés részletes információkat tartalmaz a megfelelőségértékelési tevékenységekről, a megfelelőségértékelési modulról vagy modulokról, az érintett nyomástartó berendezésről, és tartalmazza az R4.-ben előírt feltételeknek megfelelő alkalmasság igazolását.

(6) Ha a bejelentés nem akkreditálási okiraton alapul, a kijelölő hatóság benyújtja az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint gondoskodik azon intézkedések megtételéről, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését, és azt, hogy az továbbra is megfeleljen az R4.-ben megállapított követelményeknek.

(7) Az érintett szervezet azt követően láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységét, ha az Európai Bizottság vagy a tagállamok - akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két hónapon belül - nem emeltek kifogást.

(8) A kijelölő hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamokat a bejelentés bármely későbbi, a tevékenység szempontjából jelentős változásáról.

(9) Ha a kijelölő hatóság megállapítja, vagy tudomására jut, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti az R4.-ben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, a kijelölő hatóság a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően, hogy a bejelentett szervezet milyen súlyos mértékben mulasztotta el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(10) Ha a kijelölő hatóság a bejelentést korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette tevékenységét, a kijelölő hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre a bejelentő hatóság vagy piacfelügyeleti hatóságok számára elérhető legyen.

(11) A kijelölő hatóság az Európai Bizottság kérésére rendelkezésére bocsátja a bejelentő szervezet bejelentésének fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

(12) Ha az Európai Bizottság meggyőződik arról, hogy egy bejelentett szervezet nem, vagy már nem tesz eleget a rá vonatkozó bejelentés követelményeinek, a kijelölő hatóság az Európai Bizottság felszólítására megteszi a szükséges kiigazító intézkedéseket, vagy ha azok nem elégségesek a jogszerű működés helyreállításához, visszavonja a bejelentést.

(13) A bejelentett szervezet, az elismert független szervezet és a felhasználókat ellenőrző szervezet tájékoztatják a kijelölő hatóságot:

a) a tanúsítványok elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról,

b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit,

c) a piacfelügyeleti hatóságtól kapott, a megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatási felkérésekről,

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységekről, valamint minden más elvégzett tevékenységről, többek között a határokon átnyúló tevékenységekről és a tevékenységek alvállalkozásba adásáról.

(14) A bejelentett szervezet, az elismert független szervezet és az üzemeltetői ellenőrző szervezet tájékoztatja az e rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a nyomástartó berendezésekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és - kérésre - a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

13/I. Az egyes szórakoztatási célú berendezések és létesítmények biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos, oktatásra történő feljogosításra vonatkozó szabályok

24/P. § (1) A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő feljogosítás iránti kérelmet országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

(2) A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a mutatványos berendezések biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra a következő szakterületeken adhat engedélyt:

a) vízi csúszda kezelése,

b) kalandpark, mászófal vagy kötélpálya üzemeltetése,

c) gokart és quad jellegű jármű üzemeltetése, vagy

d) az a)-c) pontba nem tartozó, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. vagy II. veszélyességi osztályba tartozó gépi berendezés, létesítmény kezelése.

(3) A gazdálkodó szervezet az oktatásra vonatkozó feljogosítás iránti kérelmét a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon nyújthatja be. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet mely szakterületre vonatkozóan kéri az engedélyt.

(4) Az oktatásra vonatkozó feljogosítás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik legalább egy fő műszaki felsőfokú végzettségű munkatárssal,

b) az oktatáshoz szükséges korszerű szakmai ismereteket tükröző tananyagot.

(5) A (2) bekezdésben hivatkozott engedély 3 évig hatályos.

13/J. A villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel kapcsolatos hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok

24/Q. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott munkakörök betöltése továbbképzéshez kötött, melynek eredményes elvégzéséről a továbbképzést záró vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.

(2) Az alábbiakban felsorolt, a műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként továbbképzést kell elvégezni:

a) érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló,

b) erősáramú berendezések felülvizsgálója, és

c) a villámvédelmi berendezések felülvizsgálója.

24/R. § (1) A 24/Q. § (1) bekezdése szerinti továbbképzés az országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kiadott engedély alapján tartható. Budapest Főváros Kormányhivatalának a továbbképzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye az engedély megadásának napjától számított 3 évig hatályos.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala

a) meghatározza és hivatalos honlapján közzéteszi a továbbképzési programmal szemben támasztott, az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló miniszteri rendelet szerinti alapkövetelmények alapján a továbbképzési program elkészítésének alapját képező, a szakterületnek megfelelő speciális szakmai követelményeket, a részletes vizsgakövetelményeket, valamint a 24/S. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési igazolás tartalmát,

b) elbírálja a továbbképzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,

c) ellenőrzi a továbbképzést és a vizsgát szervezők működését, ideértve a (3) bekezdés c) pontja szerinti tananyag célra való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat megfelelőségének ellenőrzését is.

(3) Továbbképzés jóváhagyására vonatkozó engedély annak a gazdálkodó szervezetnek adható, amely rendelkezik

a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti szakterületi felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel,

b) a szakterületnek megfelelő továbbképzési programmal és

c) a továbbképzési programnak megfelelő, naprakész tananyaggal.

(4) A továbbképzés szervezője a továbbképzési program jóváhagyása iránti kérelmét a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal a Budapest Főváros Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon készíti el.

(5) Ha a hatósági jóváhagyásra vonatkozó engedély időbeli hatálya letelt és a továbbképzés szervezője a korábbi hatósági jóváhagyás időbeli hatálya alatt elmulasztotta a 24/S. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, a továbbképzés szervezője hatósági jóváhagyás iránti kérelmet nem nyújthat be a korábbi hatósági jóváhagyás időbeli hatályának leteltét követő egy évig.

(6) A továbbképzési program jóváhagyása iránti kérelem tartalmazza

a) a továbbképzés szervezőjének nyilatkozatát a vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról,

b) a továbbképzés szervezőjének nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a továbbképzéshez szükséges korszerű szakmai ismereteket tükröző tananyaggal,

c) annak megjelölését, hogy a továbbképzés szervezője mely továbbképzés képzési programjának jóváhagyását kérelmezi,

d) a továbbképzési programot.

24/S. § (1) A továbbképzés szervezője a továbbképzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét Budapest Főváros Kormányhivatala részére a továbbképzés kezdőnapját megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenti. A továbbképzés csak a bejelentést követően kezdhető meg.

(2) A vizsga részletes szabályait a vizsga szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről Budapest Főváros Kormányhivatalának.

(3) A továbbképzés során vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a továbbképzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.

(4) A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője a Budapest Főváros Kormányhivatala által jóváhagyott minta szerint készíti elő a továbbképzési igazolást.

(5) A vizsga szervezője a kiállított továbbképzési igazolásokról nyilvántartást vezet.

24/T. § (1) A továbbképzést lezáró vizsga megtartását - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt szervezetek végezhetik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést lezáró vizsga megtartását Budapest Főváros Kormányhivatala annak a szervezetnek engedélyezi adott továbbképzési területre, amely

a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti szakterületi felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel,

b) a továbbképzési terület tekintetében biztosítja olyan vizsgáztató személy közreműködését, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a továbbképzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,

c) a továbbképzési terület tekintetében nem minősül képzésszervezőnek és

d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és lebonyolításában.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély időbeli hatálya 3 év.

(4) A képzésszervezők a továbbképzést lezáró vizsga megtartását a (2) bekezdés szerint kijelölt szervezetektől kérhetik. Ha az adott továbbképzési területen a vizsga megtartására nincs kijelölt szervezet, akkor a továbbképzés szervezője látja el az általa szervezett továbbképzést követő vizsga megtartásával kapcsolatos feladatokat."

19. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy

a) a szállítható nyomástartó berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,

b) az éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú gáztárolók és üzemi berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,

c) a gázüzemű közúti jármű, munkagép és nem közúti gép üzemanyag-ellátó berendezés üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire,

d) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz (kivéve az ezek szállítására szolgáló szállítóeszköz) üzembe helyezésének és üzemeltetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire,

e) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó technológiai rendszer, létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,

f) a nyomástartó berendezésnek, gáztárolónak, veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályának, valamint gáz- és olajfogyasztó technológiának nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt előállító vagy tároló berendezés, létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges képzések és továbbképzések követelményeire,

g) a villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe helyezésének műszaki követelményeit tartalmazó Műszaki Biztonsági Szabályzatra, a Műszaki Szakbizottság működésére és feladataira, valamint az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója és a villámvédelmi berendezés felülvizsgálója - mint műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén - szükséges továbbképzések követelményeire,

h) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezet tevékenysége megkezdésének és folytatásának feltételeire, a gazdálkodó szervezetekről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára,

i) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kijelölt műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre indult eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékére, valamint a díjak fizetésére

vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg."

20. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

1. az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvnek,

2. a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

6. a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7. az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

8. a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

9. a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

10. a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

11. a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

12. a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

13. a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

21. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Áht. 9. § g)-i) pontjában" szövegrész helyébe az "a Ksztv. 2. § (1) bekezdés f) -h) pontjában" szöveg, az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pontjában az "az Áht. 9. § f) pontjában" szövegrész helyébe az "a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) pontjában" szöveg, az "az Áht. 9. § h) pontjában" szövegrész helyébe az "a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

d) 1. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

e) 23. §-ában az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

f) 24. § d) pontjában az "a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet" szövegrész helyébe az "az R1. és R2." szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdés b) pontja,

b) 3. § (2) bekezdés f) pontja.

8. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A turisztikai ügynökség)

"27. a sportpolitikáért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, valamint közreműködik a visegrádi négyek országai közötti E-sport bajnokság és konferencia megrendezésében,"

9. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. § A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság)

"c) az e §-ban meghatározott feladataival összefüggésben ellenőrzi a nemesfém tárgyakra és fémjelzésükre vonatkozó, az e rendeletben és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklet 23. és 27. pontjában a nemesfém tárgyként forgalomba hozott tárgyakra meghatározott előírások megtartását;"

25. § Az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés b), c) és k) pontja szerinti mentességnek sommás eljárásban történő megállapítása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye."

26. § Az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 19. § (6) bekezdésében a "visszautasítja" szövegrész helyébe az "elutasítja" szöveg,

b) 20. § (4) bekezdésében a "megtagadásáról" szövegrész helyébe az "iránti kérelem elutasításáról" szöveg

lép.

10. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

28. § Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat

a) D:20 mezőjében a "megyeszékhely szerinti járási" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

b) D:34 mezőjében a "Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg

lép.

11. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdést" szövegrész helyébe az "(1) bekezdést" szöveg lép.

30. § Hatályát veszti a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése.

12. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, az 5-22. §, a 24-28. §, a 32. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

32. § (1) Ez a rendelet

1. az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvnek,

2. a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

6. az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7. a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

8. a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

9. a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

10. a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

11. a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

12. a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

1. A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet I. Fejezetének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, átalakításának műszaki-biztonsági dokumentációjához az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:"

2. A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet I. Fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, felújításának, átalakításának és cseréjének műszaki-biztonsági dokumentációjához az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:)

"3. A 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező nevét, a tervezési jogosultság számát, az elérhetőségét és a tervező sajátkezű aláírását, továbbá - a felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés esetén - az alkalmazott eltérés megfelelőségét és egyenértékűségét igazoló tanúsítvány megjelölését tartalmazó aláírólapot."

2. melléklet a 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
15.Célvezeték engedélyezése.Annak vizsgálata, hogy
a célvezetékké minősítés feltételei
adottak-e.
Ha az eljárás meglévő vezeték célvezetékké
történő minősítésére irányul.
Magyar
Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
-30 nap

2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési, és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A tervezett tárolótartály a felszíni
vizek és a felszín alatti vizek védelme
követelményeinek a kérelem szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Tárolótartály létesítése és üzembe helyezése
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Területi vízvédelmi
hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
3.A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A tervezett tárolótartály a vízbázis-
védelem követelményeinek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Tárolótartály létesítése és üzembe helyezése
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
4.A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltet esetében tárolótartály
létesítése és üzembe helyezése esetén,
ha az eljárás az alábbi létesítményeket,
építményeket érinti: polgári repülőtér,
a metró és földalatti vasúti létesítmény,
az Országház, az Országgyűlés Irodaháza,
a Miniszterelnökség létesítménye.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
-
5.A veszélyes folyadékok
vagy olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.
A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltet
esetében tárolótartály létesítése és üzembe
helyezése esetén.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
-
6.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltetű nyomástartó berendezés
létesítése és üzembevétele esetén, ha
az eljárás az alábbi létesítményeket,
építményeket érinti: polgári repülőtér,
a metró és földalatti vasúti létesítmény,
az Országház, az Országgyűlés Irodaháza,
a Miniszterelnökség létesítménye.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
-
7.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.
A C:4 mezőtől eltérően, éghető töltetű
nyomástartó berendezés létesítése és
üzembevétele esetén.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
-
8.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.
Minden esetben annak elbírálása, hogy
a tervezett nyomástartó berendezés
a felszíni vizek és a felszín alatti vizek
védelme követelményeinek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Az oxigén és nitrogén kivételével
a veszélyes töltetű nyomástartó
berendezés létesítése és üzembevétele
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Területi vízvédelmi
hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
9.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és üzembevételi
engedélyezési eljárása.
Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett nyomástartó
berendezés a vízbázis-védelem
követelményeinek a kérelem szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Az oxigén és nitrogén kivételével
a veszélyes töltetű nyomástartó
berendezés létesítése és üzembevétele
esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
10.A távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet] szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele, valamint a létesítmény
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt
hatása alapján - engedélyezhető-e.
A fővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közút területén,
az alatt vagy felett, valamint a közutak
külterületi szakaszán a közút tengelyétől
számított 50 méteren belül tervezett
távhővezeték nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének kijelölése esetén,
ha a kérelmező a közútkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Fővárosi
önkormányzat
főjegyzője
--
11.A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen
és közvetett hatása a polgári célú
légi közlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és a polgári
célú légi közlekedés biztonságára.
Távhővezeték nyomvonala, biztonsági
övezete magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 4 kilométeren belüli
kijelölése esetén.
Légiközlekedési
hatóság
--
12.A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen
és közvetett hatása az állami célú
légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és az állami
célú légiközlekedés biztonságára.
Távhővezeték nyomvonala, biztonsági
övezete magyarországi repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 4 kilométeren belüli
kijelölése esetén.
Katonai légügyi
hatóság
--
13.A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
A vezeték megvalósítása a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Minden eljárásban.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
-
14.A veszélyes folyadékok
és olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása honvédelmi
létesítmény területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltet esetében tárolótartály
létesítése és üzembe helyezése esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
15.A nyomástartó
berendezések létesítési
és üzembevételi
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltetű nyomástartó berendezés
létesítése és üzembevétele esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
-18 nap
16.A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a távhővezeték
megvalósítása esetén a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai biztosíthatóak-e.
Ha a távhővezetéket honvédelmi és
katonai célú építmény működési vagy
védőterületén valósítják meg.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
17.A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosítottak-e
a vízi utakra vonatkozó nemzetközi
szerződéseken alapuló hajózási
űrszelvényméretek.
Ha a távhővezeték nyomvonala, illetve
biztonsági övezete a vízi úttól vagy hajózási
létesítménytől legfeljebb 50 méteres
távolságra helyezkedik el.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
18.A 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog engedélyezési
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a tevékenység
az ivóvízbázisok védelme
követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges, továbbá ha a távhővezetéket
külterületen, továbbá - egyedi tájérték,
természeti terület és országos jelentőségű
védett természeti terület, Natura 2000
terület vagy barlang védőövezete esetén -
belterületen valósítják meg.
A vezeték
elhelyezkedése
szerint illetékes
vízügyi hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-

3. Hatályát veszti az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 3. pontjában foglalt táblázat 16-23. sora,

b) 10. pontjában foglalt táblázat 27. sora és

c) 17. pontja.

Tartalomjegyzék