5/1982. (I. 27.) ÉVM rendelet

egyes szakigazgatási eljárási szabályok hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvényre tekintettel - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A műemlékvédelemről szóló - a 8/1969. (V. 8.) ÉVM számú és a 22/1972. (XII. 16.) ÉVM számú rendelettel módosított - 1/1967. (I. 31.) ÉM számú rendelet 22. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A műemléki hatóság hozzájárulásának megszerzése)

"a) csak építési engedély alapján végezhető és ezzel együttesen elvégezni kívánt más építési munkához nem magánszemély építtető esetében a tervező, magánszemély építtető esetében pedig az építésügyi hatóság kötelessége".

2. §

A területfelhasználási engedélyezési eljárásról szóló 1/1968. (I. 11.) ÉVM számú rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont], az állami költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, az egyesületek és a gazdasági munkaközösségek (a továbbiakban együttesen: beruházók) területigénnyel járó beruházásainak elhelyezéséhez területfelhasználási engedély szükséges.":

b) 3. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A területfelhasználási engedélyezés ügyében első fokon:

- nagyközségben és építésügyi hatósági jogkörrel felruházott más községben a nagyközségi (községi) szakigazgatási szerv,

- építésügyi hatósági jogkörrel fel nem ruházott városkörnyéki községben a városi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal,

- egyéb községben a járási hivatal,

- városban a városi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve,

- a fővárosban és megyei városban a fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal

(a továbbiakban: első fokú építésügyi hatóság) jár el.

(2) Ha a beruházás több első fokú építésügyi hatóság illetékességi területét érinti, az ügyben első fokon az illetékes másodfokú építésügyi hatóság jár el.";

c)[1]

d) melléklete II. 6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép;

"6. a) az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal felügyelősége, veszélyes hulladékot ártalmatlanító berendezés vagy lerakóhely területének kijelölése, továbbá országos jelentőségű védett természetvédelmi értéket érintő területfelhasználás esetében,

b) a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve, helyi jelentőségű védett természetvédelmi értéket érintő területfelhasználás esetében a környezet- és természetvédelem."

3. §

Az építési telkek beépítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló - a 21/1972. (XII. 16.) ÉVM számú rendelettel módosított - 1/1970. (I. 11.) ÉVM számú rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beépítésre az építési telek tulajdonosát - közös tulajdon esetében valamennyi tulajdonostársat együttesen - kell kötelezni.";

b) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A beépítési kötelezettség határideje - a kötelezett kérelmére, indokolt esetben - egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható."

4. §

5. §

A telekalakításról szóló - a 27/1980. (XII. 10.) ÉVM-PM-IM számú együttes rendelettel és a 18/1981. (VI. 29.) ÉVM számú rendelettel módosított - 29/1971. (XII. 29.) ÉVM számú rendelet 3. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Erről az érintett földrészletek tulajdonosait (kezelőit, használóit) értesíteni kell.".

6. §

Az építésügyi szakértőkről szóló - a 23/1977. (VI. 25.) ÉVM számú rendelettel módosított -4/1972. (IV. 1.) ÉVM számú rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelem ügyében az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium határoz."

7. §

A kőművesmesteri és az ácsmesteri képesítésről szóló 28/1973. (XII. 9.) ÉVM számú rendelet 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kérelmező 15 napon belül kérheti az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumtól a vizsgára bocsátás ügyében hozott döntés felülvizsgálatát. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium a kérelem ügyében - a KIOSZ meghallgatásával - az Ipari Minisztériummal egyetértésben határoz."

8. §

Az új tervező, kutató, szervező intézmények és egyes vállalatok új központjai telepítési helyéhez, illetőleg a budapesti agglomerációban meglevők fejlesztéséhez való hozzájárulásról szóló 7/1975 (VI. 9.) ÉVM számú rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium a hozzájárulás iránti kérelmet a tervező, kutató, szervező és irányító tevékenység decentralizációjának, arányosabb területi elhelyezkedésének elősegítése érdekében az Országos Tervhivatal, az érdekelt minisztérium (országos hatáskörű szerv) és az illetékes fővárosi (megyei) tanácselnök véleményének figyelembevételével bírálja el, és a döntését e szervekkel is közli."

9. §

A főváros napi munkaerővonzási körzetében levő ipari üzemek létesítéséről és fejlesztéséről szóló 9/1975. (VI. 21.) ÉVM számú rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kérelmet nyolc példányban kell benyújtani."

b) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium a hozzájárulás megadása vagy megtagadása ügyében

a) új üzem létesítése esetében az Országos Tervhivatallal egyetértésben, továbbá az illetékes ágazati és felügyeleti minisztérium (országos hatáskörű szerv), a fővárosi és az érdekelt megyei tanácselnök, valamint a területi szakszervezeti szerv véleményének a figyelembevételével,

b) meglevő üzem fejlesztése esetében pedig az illetékes ágazati minisztériummal (országos hatáskörű szervvel) és az Országos Tervhivatallal egyetértésben, továbbá a fővárosi és az érdekelt megyei tanácselnök, valamint a területi szakszervezeti szerv véleményének a figyelembevételével dönt."

10. §

11. §

12. §

A "miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője)" helyett a "minisztérium (országos hatáskörű szerv)" megjelölés lép:

a műemlékvédelemről szóló - a 8/1969. (V. 8.) ÉVM számú és a 22/1972. (XII. 16.) ÉVM számú rendelettel módosított - 1/1967. (I. 31.) ÉM számú rendelet 17. §-ának (5) bekezdésében,

a közületi szervek elhelyezéséről szóló 2/1969. (I. 23.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról kiadott - a 3/1972. (III. 28.) ÉVM számú, a 13/1972. (IX. 1.) ÉVM számú és a 8/1981. (II. 14.) ÉVM számú rendelettel módosított - 4/1969. (I. 23.) ÉVM számú rendelet 8. §-a (5) bekezdésének b) pontjában,

az új tervező, kutató, szervező intézmények és egyes vállalatok új központjai telepítési helyéhez, illetőleg a budapesti agglomerációban meglevő fejlesztéséhez való hozzájárulásról szóló 7/1975. (VI. 9.) ÉVM számú rendelet 2. §-ának (1) és (2) bekezdésében, továbbá 3. §-ának (1) bekezdésében,

a főváros napi munkaerővonzási körzetében levő ipari üzemek létesítéséről és fejlesztéséről szóló 9/1975. (VI. 21.) ÉVM számú rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében, továbbá 4. §-ánák (2) bekezdésében,

az építésügyi ágazatba tartozó minőségellenőrző szervek dolgozói képesítési feltételeinek megállapításáról szóló 1/1976. (I. 8.) ÉVM számú rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében,

a külföldi építőipari kapacitás igénybevételének engedélyezéséről szóló 8/1979. (V. 9.) ÉVM számú rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 4. §-ának (1) bekezdésében.

13. §[2]

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti

a társbérletek megszüntetése céljából a lakások műszaki megosztásának előmozdításáról szóló 8650/1948. (VIII. 20.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról kiadott 44.200/1948. (IX. 12.) ÉKM számú rendelet és az ezt módosító 4/1962. (VIII. 14.) ÉM számú rendelet,

a személyi és a vegyes tulajdonban álló lakóépületeken az építésügyi hatóság által elvégeztethető építési munkákról szóló - az 1/1967. (VIII. 18.) ÉVM-PM számú és a 8/1975. (VI. 18.) ÉVM-PM számú együttes rendelettel módosított - 4/1960. (X. 2.) ÉM-PM számú együttes rendelet 6. §-a (2) bekezdésénének első mondata,

az ingatlanközvetítéssel és az építési engedéllyel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 14/1962. (V. 6.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról kiadott - a 12/1968. (XI. 16.) ÉVM számú és a 6/1972. (V. 9.) ÉVM számú rendelettel módosított - 8/1962. (X. 22.) ÉM számú rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában "- az illetékes miniszter (országos hatáskörű szerv, illetőleg szövetkezet vagy társadalmi szerv országos központjának vezetője) javaslatára -" szövegrész, és a 9. §-ának b) pontja.

a lakóépületek és a bérbeadás útján hasznosított más épületek központi fűtéséről és melegvízellátásáról szóló - a 11/1979. (VII. 21.) ÉVM számú rendelettel módosított - 2/1966. (III. 31.) ÉM számú rendelet 5. §-ának (4) bekezdése,

a műemlékvédelemről szóló - a 8/1969. (V. 8.) ÉVM számú és a 22/1972. (XII. 16.) ÉVM számú rendelettel módosított - 1/1967. (I. 31.) ÉM számú rendelet 8. §-ának (3) bekezdése, 16. §-ának (3) bekezdése és 20. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata,

a területfelhasználási engedélyezési eljárásról szóló 1/1968. (I. 11.) ÉVM számú rendelet 9. §-ának (1) bekezdése, 11. §-ának (2) bekezdése, 15. §-a és 17. §-ának (2) bekezdése,

a közületi szervek elhelyezéséről szóló 2/1969. (I. 23.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról kiadott - a 3/1972. (III. 28.) ÉVM számú, a 13/1972. (IX. 1.) ÉVM számú és a 8/1981. (II. 14.) ÉVM számú rendelettel módosított - 4/1969. (I. 23.) ÉVM számú rendelet 2. §-ának (4) bekezdése, 6. §-a, 19/A. §-ának (6) bekezdése és 21. §-a,

az állami tulajdonban álló ingatlanok kezeléséről szóló 9/1969. (II. 9.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról kiadott - a 21/1972. (XII. 16.) ÉVM számú rendelettel és a 23/1981. (IX. 17.) ÉVM-MÉM-PM számú együttes rendelettel módosított - 6/1970. (IV. 8.) ÉVM-MÉM-PM számú együttes rendelet 34. §-ának (4) bekezdése,

a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló - a 21/1972. (XII. 16.) ÉVM számú rendelettel módosított - 22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM számú együttes rendelet 4. §-a (3) bekezdésének második mondata és 7. §-a (5) bekezdésének a) pontja,

a telekalakításról szóló - a 27/1980. (XII. 10.) ÉVM-PM-IM számú együttes rendelettel és a 18/1981. (VI. 29.) ÉVM számú rendelettel módosított - 29/1971. (XII. 29.) ÉVM számú rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (2) bekezdése, 27. §-ának (3) bekezdése, 28. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata és 43. §-a,

a többszintes panelos lakóépületekben a gázrobbanásveszély megelőzéséről szóló 22/1973. (VIII. 28.) ÉVM-PM számú együttes rendelet 5. §-a (2) bekezdésének második mondata,

az építési engedélyezési eljárásról szóló - a 13/1979. (VIII. 30.) ÉVM számú rendelettel és a 26/1980. (XII. 10.) ÉVM-PM számú együttes rendelettel módosított - 2/1977. (I. 18.) ÉVM számú rendelet 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja és "illetőleg másod" szövegrésze, 6. §-a (2) bekezdésének második mondata, 11. §-a (7) bekezdésének c) pontja, továbbá 22. §-a,

az épületek és egyes építmények használatbavételének engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló - a 14/1979. (VIII. 30.) ÉVM számú rendelettel módosított - 3/1977. (I. 18.) ÉVM számú rendelet 10. §-a,

a külföldi építőipari kapacitás igénybevételének engedélyezéséről szóló 8/1979. (V. 9.) ÉVM számú rendelet 3. §-ának (2) bekezdése és 5. §-ának (2) bekezdése.

Dr. Ábrahám Kálmán s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 110. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[2] Módosította a 38/1997. (XII. 18.) KTM-IKIM együttes rendelet 7. §-a. Hatályos 1997.12.26.