50/1983. (XII. 28.) MT rendelet

a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtására kiadott 11/1971. (III. 31.) Korm. számú rendelet módosításáról és egyes tanácsi hatáskörök rendezéséről

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §

A zeneoktatói munkaközösségek és a magánzeneoktatás szabályozásáról szóló 57/1955. (VIII. 31.) MT számú rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Munkaközösség létesítését a városi - a községekre is kiterjedően -, illetőleg a fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának művelődési feladatot ellátó szakigazgatási szerve engedélyezi."

36. §

A magániparosok és magánkereskedők részére műhely- és üzlethelyiségek, valamint magánszemélyek részére műterem- és garázshelyiségek kiutalásáról szóló 26/1961. (VII. 18.) Korm. számú rendelet 5. §-ának (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"a) Ha a községi szakigazgatási szerv bejelentés útján vagy egyéb módon tudomást szerez arról, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 100 m2-t meghaladó alapterületű helyiségre magánszemély használati jogosultsága megszűnt, erről a körülményről a városi tanács végrehajtó bizottsága közületi elhelyezési feladatot ellátó szakigazgatási szervét tájékoztatja. Egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy ha a helyiségre közületi elhelyezés céljából nincs szükség, azt milyen célra kívánja felhasználni.

b) Ha a városi szakigazgatási szerv megállapítja, hogy a helyiségre közületi elhelyezés céljából nincs szükség, értesíti a községi szakigazgatási szervet, hogy a helyiség magánszemély részére kiutalható."

37. §

A közétkeztetésről szóló, a 23/1969. (VI. 12.) Korm. sz. rendelettel és a 29/1972. (X. 4.) MT számú rendelet mellékletének 11. pontjával módosított 19/1962. (V. 22.) Korm. számú rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közétkeztetési konyha létesítését

a) a fővárosban és a városokban, a fővárosi kerületi, illetőleg a városi tanács végrehajtó bizottságának kereskedelmi feladatot ellátó szakigazgatási szerve;

b) megyei városban a megyei városi hivatal;

c) községekben a szakigazgatási szerv engedélyezi."

38. §

(1) Az utakról szóló, az 1981. évi 25. számú törvényerejű rendelettel módosított, 1962. évi 21. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott, a 19/1970. (VI. 7.) Korm. számú rendelettel, valamint a 17/1983. (VI. 1.) MT számú rendelettel módosított 34/1962. (IX. 16.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (1) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ahol a Tvr. vagy a rendelet közlekedési hatóságot említ - ha jogszabály másként nem rendelkezik -, azon a következő szerveket kell érteni:)

"d) a megyei városi hivatalt, a megyei város és a község kezelésében levő; továbbá a városi tanács végrehajtó bizottsága közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervét a város és a község kezelésében levő tanácsi közutak és saját használatú utak tekintetében."

(2) Az R. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A használati jog engedélyezését és ingatlannak terelőút céljára ideiglenes igénybevételét - az ingatlannyilvántartás sor- és helyrajzi számának, tulajdonosának (kezelőjének, használójának) és területének megjelölésével - legalább 30 nappal az igénybevétel előtt a rendelet 7. §-ának (1) bekezdése d) pontjában megjelölt tanács, a fővárosban a kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez, illetőleg a megyei városi hivatalhoz be kell jelenteni."

39. §

Az építésügyről kiadott 1964. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 30/1964. (XII. 2.) Korm. számú rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"15. § (1) Az építésügyi igazgatás körébe tartozó hatósági feladatokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - első fokon:

a) a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve;

b) a megyei városi hivatal;

c) nagyközségben és az építésügyi hatósági jogkörrel felruházott községben a szakigazgatási szerv;

d) más községben pedig a városi tanács végrehajtó bizottságának építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve látja el.

(2) A fővárosi tanács a telekalakítással és ingatlannak közút céljára történő igénybevételével kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági jogkör ellátásával ruházhatja fel az ingatlanrendezési irodát.

(3) A megyei tanács végrehajtó bizottsága -az építésügyi és városfejlesztési miniszter előzetes hozzájárulásával - építésügyi hatósági jogkörrel ruházhatja fel a községi szakigazgatási szervet, ha a község, illetőleg a társuló községek jelentősége, fejlettsége, lélekszáma és az építési tevékenység nagysága azt indokolttá teszi, továbbá a községi - társulás esetében valamelyik községi - szakigazgatási szerv az építésügyi feladatok szakszerű ellátásához szükséges feltételekkel rendelkezik."

40. §[35]

41. §

Az állami tulajdonban álló ingatlanok kezeléséről szóló 9/1969. (II. 9.) Korm. számú rendelet 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az állami ingatlant nem az arra jogosult állami szerv vagy társadalmi szervezet kezeli, és a felek a kezelői jog átadásának kérdésében vagy feltételeiben nem tudtak megállapodni, a kezelő kijelölése és a felek ezzel kapcsolatos kötelezettségei felől - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, a megyei városi hivatal, illetőleg a községi szakigazgatási szerv határoz."

42. §[36]

43. §

A tűz elleni védekezésről kiadott 1973. évi 13. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 14/1973. (VI. 2.) MT számú rendelet 5. §-ának (1) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a c) pontja hatályát veszti;

(Az állami tűzoltóság területi szerveinek irányítását ............ gyakorolja:)

"b) a megyei városi, a városi és a fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottsága igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, a megyei városi, városi, fővárosi kerületi tűzoltóparancsnokság felett."

44. §

(1) A honvédelemről kiadott 1976. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 6/1976. (III. 31.) MT számú rendelet (a továbbiakban: R.) 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A városi - a községekre is kiterjedően -, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottsága igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a megyei városi hivatal köteles a sorozás lebonyolításához, a katonai nyilvántartás adatainak általános egyeztetéséhez és ellenőrzéséhez, valamint a bevonulás napján felmerülő teendők ellátásához megfelelően berendezett helyiséget kisegítő személyzetet, továbbá az ezekkel kapcsolatos költségeket biztosítani."

(2) Az R. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tartós honvédelmi munkakötelezettséget rendelhet el a tanácsi vállalatoknál és társulásaiknál, valamint a munkaközösségeknél és a magánmunkáltatóknál munkaviszonyban álló, továbbá a szövetkezetekkel és társulásaikkal tagsági, illetőleg munkaviszonyban álló és a munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) nem álló lakosság részére a fővárosi, megyei, megyei városi tanács elnöke, más munkáltatóknál munkaviszonyban állók részére pedig az illetékes miniszter."

45. §

A gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról, minősítéséről, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/1976. (X. 29.) MT számú rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felvásárlói engedélyt annak ad a fővárosi kerület, városi tanács végrehajtó bizottsága kereskedelmi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, a megyei városi hivatal, illetőleg a községi szakigazgatási szerv, aki igazolja, hogy a felvásárláshoz szükséges dologi eszközökkel és képesítéssel rendelkezik."

46. §

(1) Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező, a 7/1983. (IV. 13.) MT számú rendelettel módosított 23/1979. (VI. 28.) MT számú rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanácsok középtávú pénzügyi tervéről szóló törvény megalkotása után a fővárosi és a megyei tanács meghatározza a saját középtávú pénzügyi tervét, valamint az illetékességi körébe tartozó helyi tanácsok középtávú pénzügyi tervéhez a költségvetési szabályozókat és a célcsoportos beruházások előirányzatait."

(2) A R. 91. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"91. § A minisztériumok (országos hatáskörű szervek) irányítása és felügyelete alá tartozó országos jelentőségű intézményeknél, valamint a fővárosi, a megyei és a városi tanácsok nagyobb, összetettebb feladatokat ellátó intézményeinél, amelyek tevékenysége a főváros vagy a megye egésze szempontjából jelentős, valamint a városi tanácsok végrehajtó bizottságainál a 90. §-ban előírt kétévenkénti ellenőrzésen kívül középtávú tervidőszakonként egyszer átfogó, az adott intézmény egészére kiterjedő, a szakmai, a gazdasági és az egyéb tevékenységet hosszabb távon és összefüggéseiben értékelő ellenőrzést kell tartani (átfogó költségvetési ellenőrzés)."

(3) A R. 92. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága által a helyi tanács végrehajtó bizottságánál végzett költségvetési ellenőrzés során - a 90. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett - az ellenőrzés még a következőkre terjed ki.)

"c) szükség szerint a községek önállóan gazdálkodó intézményeinek költségvetési ellenőrzésére."

(4) A R. 92. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A városi tanács végrehajtó bizottságánál végzett átfogó ellenőrzés - a középtávú és éves tervekből kiindulva - különösképpen kiterjed a következőkre:

- város- és községpolitikai tevékenység, a terület- és településfejlesztés összhangja a településhálózat-fejlesztési tervvel;

- a helyi lehetőségek, tartalékok kihasználása, együttműködés a nem tanácsi szervekkel a fejlesztési és fenntartási feladatok megoldásában;

- a tanácsi szabályozórendszer, a pénzellátás és a pénzmaradvány alakulása;

- a helyi tanács által ellátott pénzügyi ellenőrzések szervezettsége, működésének hatékonysága.

(3) A községi tanács végrehajtó bizottságánál átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést - a párhuzamosságok kiküszöbölése céljából - az általános tanácsi felügyeleti ellenőrzés mellett középtávú tervidőszakonként csak ott kell egyszer megtartani, ahol azt a megyei tanács elnöke külön kijelöli."

47. §[37]

48. §

A tanácsi dolgozók képesítéséről szóló, az 1014/1982. (V. 6.) Mt. h. számú határozattal módosított 1025/1971. (VI. 22.) Korm. számú határozat 3/b. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. és 2. pontban előírt alkalmazási feltételek alól kivételesen felmentést adhat:)

"b) a tanács vagy a végrehajtó bizottság által történő kinevezésnél a kinevező tanács, illetve végrehajtó bizottság; község, nagyközség esetében a megyei tanácselnök véleményének a kikérésével."

49. §

(1) Ez a rendelet 1984. január 1-én lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályukat vesztik a következő rendelkezések:

- a Vhr. 10. §-ának (1) és (3) bekezdése;

- a Vhr. 12. §-ának (4) bekezdése;

- a Vhr. 28. §-ának (3) bekezdése;

- a Vhr. 31. §-ának (3) bekezdése;

- a Vhr. 50. §-a;

- a Vhr. 51. §-ának (3) bekezdése;

- a Vhr. 55. §-ának (6) bekezdése;

- a Vhr. 68. §-a;

- a járások területének rendezéséről szóló 144/1950. (V. 20.) MT számú rendelet;

- a sokgyermekes anyák jutalmazásáról kiadott 1957. évi 21. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 19/1957. (III. 22.) Korm. számú rendelet 3. §-ának (2) bekezdése; és

- az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. számú törvény végrehajtásáról rendelkező, a 7/1983. (IV. 13.) MT számú rendelettel módosított 23/1979. (VI. 28.) MT számú rendelet 3., 18-21., 23., 35. és 55. §-ában a megyei városra vonatkozó szövegrész.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.09.30.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1988. évi 2. törvényereju rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1988.05.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 34/1986. (VIII. 26.) MT rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1986.09.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 32/1988. (IV. 21.) MT rendelet 16. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1988.07.01.