Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2016. évi XXXII. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

1. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása

1. § A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) Vámszabad területi társaságoknak a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez az állami adó- és vámhatóság központi szervének igazolása szükséges arról, hogy azt az ingatlant, amelyen a társaság székhelye található és működését tervezik, vámszabad területté nyilvánították.

(2) A társaság indítványára a cégbíróság keresi meg az állami adó- és vámhatóság központi szervét az igazolás megküldése iránt."

2. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

2. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a nyilvántartásba vett egészségügyi szolgáltató vagy a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet kéri - az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet."

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

3. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 138/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"138/C. § Lakóingatlan lefoglalásának tényéről a végrehajtó - a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat részére történt kézbesítését követő 15 napon belül - tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt."

(2) A Vht. 154/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A végrehajtó köteles - a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon belül - tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett elő.

(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére - szükség esetén rendőrség közreműködésével - akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerint a jegyző részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt."

(3) A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/T. §-sal egészül ki:

"306/T. § (1) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló szóló 2016. évi XXXII. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi XXXII. törvény) megállapított 138/C. §-át a 2016. évi XXXII. törvény hatálybalépését követően megindított végrehajtási eljárásban lefoglalt lakóingatlanokra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 139. § (1) bekezdését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően megindított végrehajtási eljárásban értékesített lakóingatlanokra kell alkalmazni.

(3) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 147. § (5) bekezdését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően megindított végrehajtási eljárásban lefoglalt, illetve értékesített, valamint azokra a lakóingatlanokra kell alkalmazni, amelyek kiürítését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően kérelmezték.

(4) E törvénynek a 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított 154/A. § (11) és (12) bekezdését azokra a lakóingatlanokra kell alkalmazni, amelyek kiürítését a 2016. évi XXXII. törvény hatályba lépését követően kérelmezték."

(4) A Vht. 139. § (1) bekezdésében a "138/C. § szerinti - a jegyző által igazolt - bejelentéstől" szövegrész helyébe a "138/C. § szerinti tájékoztatástól" szöveg lép.

(5) A Vht. 147. § (5) bekezdésében az "A 138/C. § alkalmazásában" szövegrész helyébe az "A 138/C. §, a 139. § (1) bekezdés, valamint a 154/A. § (11) és (12) bekezdés alkalmazásában" szöveg lép.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

4. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben a kiállító hatóság az (1) bekezdésben meghatározott hatósági igazolvány eltulajdonításáról hivatalból tudomást szerez, intézkedik az eltulajdonított hatósági igazolvány pótlásáról."

(2) A Szaztv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Ha a polgár birtokából az adóigazolvány kikerül, e tényt haladéktalanul be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.

(2) A bejelentés az adóigazolvány eltulajdonítása esetén a rendőrség felé is megtehető. Ebben az esetben a rendőrség a bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állami adóhatóságot."

(3) A Szaztv. 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a rendőrség tudomást szerez a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány eltulajdonításáról, haladéktalanul értesíti az egészségbiztosítási szervet."

5. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

5. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény "A természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályok" alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési munka végzése során természeti érték kerül elő, a kivitelező köteles azt a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, és a természeti értéket és a természeti érték előkerülésének helyszínét a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni."

6. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

a) 18. § (2) bekezdésében az "- a 13. § (2) bekezdésében előírt, illetőleg azok végrehajtására vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően -" szövegrész,

b) 42. § (1) bekezdése.

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

7. § Hatályát veszti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. § (2) bekezdése.

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

8. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a bejelentő kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot. Az ingatlanügyi hatóság a közhiteles nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti."

(2) Az Inytv. 39. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelemnek, illetve mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van - ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is -, a kérelmezőt tizenöt napon belül fel kell hívni a hiány pótlására. Ha a kérelemnek, illetve mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van, de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt, vagy kérelemre a tulajdonjog-bejegyzési engedély benyújtásáig függőben kell tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elbírálásának napjától, illetve a tulajdonjog-bejegyzési engedély benyújtásának napjától számított tizenöt napon belül kell kiadni."

(3) Az Inytv. "Függőben tartás" alcíme a következő 47/B. §-sal egészül ki:

"47/B. § Nem tartható függőben a beadvány, ha a bejegyzés iránti kérelmet a 39. § (3) bekezdése alapján határozattal vagy a 39. § (4) bekezdése alapján végzéssel el kell utasítani."

9. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

9. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:

"(15a) A (15) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a (3) bekezdésben foglaltak alapján felügyelet mellett tevékenységet végző személy kéri - a (15) bekezdés szerinti határidőben értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet."

(2) Az Eütv. 116/A. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a jelölt kéri - a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.

(7b) A (7) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy - ha nem szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a munkáltató - a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató kéri - a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet."

(3) A Eütv. 217. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A (9) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a halottvizsgálati szaktanácsadó kéri - a (9) bekezdés szerinti határidőben értesíti a szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi államigazgatási szervet."

10. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

10. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A közlekedési igazgatási hatóság:)

"i) ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról;"

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

11. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles)

"b) a hatóság útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint jogosult intézményt, valamint"

(2) A Kötv. 52. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a tulajdonos (birtokos) kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a hatóságot."

(3) A Kötv. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A védetté nyilvánított kulturális javak kereskedelmi forgalomban - így különösen árverésen - történő átruházása esetén a (3) bekezdés szerinti bejelentésre a kereskedő köteles. Ez a rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a védettség ténye később jut a kereskedő tudomására."

12. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

12. § A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A természetes személy és a jogi személy a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni a miniszternek.

(2) A változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a közvetítő kéri - a (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minisztert."

13. § Hatályát veszti a Ktv. 7. § (1) bekezdése.

13. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

14. § (1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a fél kéri -a 24. § szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot."

(2) A Jst. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"54. § (1) A fél adatváltozás-bejelentési kötelezettsége a per jogerős befejezésig áll fenn, ezt követően pedig a támogatás visszatérítésére köteles fél a lakóhelyében, tartózkodási helyében, szálláshelyében és munkavégzésének helyében bekövetkezett változást köteles a változást követő öt napon belül bejelenteni a visszatérítési kötelezettségének fennállásáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a fél kéri - az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot."

(3) A Jst. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a jogi segítő kéri - a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálatot."

14. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

15. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az állami adó- és vámhatóság a közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése esetén a bejelentést haladéktalanul továbbítja az állami foglalkoztatási szervnek."

(2) Az Art. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A változásbejelentési kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az adózó kéri - az (1) bekezdésében meghatározott határidőben értesíti az állami adóhatóságot."

15. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

16. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az adóraktár engedélyese kéri - haladéktalanul értesíti a vámhatóságot."

(2) A Jöt. 57/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a jogosult kéri - a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a vámhatóságot."

16. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

17. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 25/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az üzemeltető kéri - a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Hivatalt."

17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

18. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztő döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.

(4a) Az eljárás felfüggesztése vagy függőben tartása esetén az eljáró hatóság - a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával - legkésőbb a felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon függő hatályú döntést hoz, amelyben rendelkezik az eljárás folytatásáról és a (4) bekezdés szerinti, a felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának figyelmen kívül hagyásával számított időpontról."

(2) A Ket. 71/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A szakhatóság és a belföldi jogsegély keretében megkeresett szerv a (8) bekezdésben foglalt esetben a jogerőre emelkedéséről szóló értesítésétől számított öt napon belül intézkedik az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az eljárására tekintettel felmerült és a kérelmező ügyfelet terhelő eljárási költség eljáró hatóságnak történő megfizetéséről."

(3) A Ket. 171. §-a a következő (13)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit azok hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(14) E törvénynek a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

18. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

19. § A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1)-(2) bekezdések szerinti változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a fogadó szervezet kéri - az (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a családpolitikáért felelős minisztert."

19. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

20. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozás kéri - az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a rendőrséget."

(2) Az SzVMt. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az igazolvány adataiban bekövetkező változás esetén a (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az igazolvánnyal rendelkező személy kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a rendőrséget."

20. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

21. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A cégbíróság a cég bejegyzett adatainak változásáról, a cég törléséről - a céginformációs szolgálat útján és az (1) bekezdés szerinti elektronikus úton - értesíti azt a közhiteles nyilvántartást vezető szervet, amely a nyilvántartásában a cégre vonatkozóan cégjegyzékadatot is nyilvántart, feltéve, hogy a céginformációs szolgálat elektronikus értesítésének feltételei biztosítottak."

21. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

22. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e törvény szerinti eljárásokban szükséges ügygondnokot, illetve eseti gondnokot a kisajátítási hatóság rendeli ki. Ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az esetben is, ha a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen."

(2) A Kstv. 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a kisajátítási hatóság - a szükséges szakértelem rendelkezésre állása folytán - nem rendel ki szakértőt, a kártalanítás meghatározása érdekében - az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseitől eltérően - az állami adóhatóság összehasonlító értékadatok szolgáltatására irányuló eljárása keretében a kisajátítási hatóság az ingatlan helyrajzi számát is jogosult megismerni.

(5) A kisajátítást megalapozó közérdekű cél megvalósítását szolgáló tevékenység vagy beruházás azonossága esetén a kisajátítási hatóság az összehasonlító értékadatokat az egymással területi szempontból összefüggő további kisajátítási eljárások során is felhasználhatja."

(3) A Kstv. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kisajátítási hatóság az előmunkálatokat engedélyező határozatában a kisajátítást kérő kérelmére - ha a kisajátítási hatóság nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel - a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából szakértőt rendel ki."

23. § A Kstv.

a) 22. § (2) bekezdésében a "negyvenöt" szövegrész helyébe a "hatvan" szöveg,

b) 25. § (2) bekezdésében a "továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény" szövegrész helyébe a "továbbá - ha a szükséges szakértelemmel a kisajátítási hatóság nem rendelkezik - a kisajátításra vonatkozó szakvélemény" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a Kstv.

a) 14. § (4) bekezdésben a "- szakértői vélemény alapján -" szövegrész,

b) 26. § (5) bekezdésében az "és a szakértő kirendelése" szövegrész,

c) 31/A. § (4) bekezdése.

22. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

25. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eredeti állapot helyreállítását - határidő vagy határnap megjelölésével - az ingatlanügyi hatóság határozattal rendeli el, és a határozatban foglaltak végrehajtását helyszíni szemle keretében ellenőrzi."

(2) A Tfvt. 63. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az ültetvényhasználó kéri - a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a telepítési hatóságot."

26. § Hatályát veszti a Tfvt. 17. § (2) és (3) bekezdése.

23. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

27. § Hatályát veszti a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (5) bekezdés g) pontjában az "a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését köteles bejelenteni a megyei foglalkozatási szervnek, továbbá" szövegrész.

24. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

28. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Aki a katasztrófát vagy a katasztrófa veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni.

(2) A bejelentést

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

b) az önkormányzati tűzoltóság,

c) a rendőrség, vagy

d) a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal

felé kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés alapján értesített szerv a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a többi értesítendő szervet."

25. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

29. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a kérelem benyújtója kéri - a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet, az állami intézményfenntartó központ és az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében a hivatalt, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt."

26. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

30. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal a települési önkormányzatnál végzett közszolgálati ellenőrzés keretében a települési önkormányzat szervének határozatával okozott olyan jogszabálysértést tár fel, amelyből a polgármester közvetlen vagy közvetett anyagi előnyre tehet szert, és más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye, a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre irányadó rendelkezései alkalmazásával a jogszabálysértés megszüntetése érdekében a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordul."

27. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

31. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a kisadózó vállalkozás kéri - az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti az állami adóhatóságot."

28. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

32. § Hatályát veszti az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 22. § (1) bekezdésében "a miniszternek és" szövegrész.

29. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

33. § A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a hegyközségi tag kéri - a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a hegybírót."

30. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

34. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet kéri - a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a felügyeleti szervet."

31. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

35. § A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a halgazdálkodásra jogosult kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a halgazdálkodási hatóságot."

32. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

36. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a kérelmező kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a minősítőt."

33. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

37. § (1) A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot ajánlottak fel megvételre, erről, valamint a felajánlást tevő személlyel kapcsolatban tudomására jutott információkról a telephely szerint illetékes fémkereskedelmi hatóságot vagy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szervet haladéktalanul értesíti, továbbá az átvételt megtagadja. Az értesített szerv haladéktalanul tájékoztatja a másik értesítendő szervet. Gyanúnak minősül e szempontból különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra enged következtetni, hogy az jogsértésből származik."

(2) Az Fktv. 8. §-a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a fémkereskedő kéri - haladéktalanul értesíti a hivatalt."

34. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

38. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a földhasználó kéri - az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot."

35. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása

39. § (1) A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a továbbiakban: Hbnytv.) 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a regisztrált felhasználó kéri - a (7) bekezdés szerinti határidőben értesíti a MOKK-ot."

(2) A Hbnytv. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a képviselő vagy a képviselt kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a közjegyzőt."

36. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

40. § (1) A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás kéri - az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a hivatalt."

(2) A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a 22. § (1) bekezdésében meghatározott nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő, vagyonrendelő, illetve a közöttük létrejött szerződésben meghatározott kedvezményezett kéri - az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül értesíti a hivatalt."

37. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

41. § (1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 32. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az energetikai auditor kéri - a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a regisztráló szervezetet."

(2) Az Ehtv. 33. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az energetikai auditáló szervezet kéri - a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti a regisztráló szervezetet."

38. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

42. § A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentése azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az adós vagy az adóstárs kéri - az (5) bekezdés szerinti határidőben értesíti a területi Családi Csődvédelmi Szolgálatot."

39. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

43. § A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott változásbejelentési kötelezettség azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az akkreditált szervezet vagy az akkreditált státuszú természetes személy kéri - az ott meghatározott határidőben értesíti az akkreditáló szervet."

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

44. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti változásbejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle az ajánlatkérő kéri - az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Közbeszerzési Hatóságot."

41. Egyes törvények hatályon kívül helyezése

45. § Hatályát veszti

1. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,

2. az általános mezőgazdasági összeírásról szóló 1999. évi XLVI. törvény,

3. a szőlő- és gyümölcs ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény,

4. a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény,

5. az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIII. törvény,

6. a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi LXV. törvény,

7. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXLIX. törvény,

8. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény,

9. az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi XXXIX. törvény,

10. az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény,

11. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LV. törvény,

12. a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXII. törvény,

13. a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXV. törvény,

14. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXI. törvény,

15. a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXXIX. törvény,

16. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CVII. törvény,

17. az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény,

18. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXI. törvény,

19. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIV. törvény,

20. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXIX. törvény,

21. az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény,

22. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény,

23. a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 2012. évi CLXXXIII. törvény,

24. a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvény,

25. a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény,

26. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvény,

27. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény,

28. az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény,

29. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi VI. törvény,

30. az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény,

31. a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény,

32. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXIX. törvény,

33. a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról szóló 2013. évi XLV. törvény,

34. az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény,

35. az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXVIII. törvény,

36. az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXI. törvény,

37. az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény,

38. az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény,

39. az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény,

40. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvény,

41. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvény,

42. az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXVI. törvény,

43. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény,

44. a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvény,

45. az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény,

46. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény,

47. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvény,

48. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCII. törvény,

49. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCV. törvény,

50. az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIV. törvény,

51. az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXXI. törvény,

52. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény,

53. az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény,

54. az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény,

55. a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 2014. évi XII. törvény,

56. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIV. törvény,

57. az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény,

58. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXII. törvény,

59. az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXIII. törvény,

60. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,

61. az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XCII. törvény,

62. az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCVIII. törvény,

63. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény,

64. a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXV. törvény,

65. az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIV. törvény,

66. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLVIII. törvény,

67. az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXVII. törvény,

68. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény,

69. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXV. törvény

70. az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény,

71. a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény,

72. az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény,

73. az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CCXVII. törvény.

42. Záró rendelkezések

46. § Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék