32007D0240[1]

2007/240/EK: A Bizottság határozata ( 2007. április 16. ) élő állatoknak, spermának, embriónak, petesejtnek és állati eredetű termékeknek a Közösségbe a 79/542/EGK, 92/260/EGK, 93/195/EGK, 93/196/EGK, 93/197/EGK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK és 2006/168/EK határozat alapján történő behozatalához használandó új állat-egészségügyi bizonyítványok meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 1622. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 16.)

élő állatoknak, spermának, embriónak, petesejtnek és állati eredetű termékeknek a Közösségbe a 79/542/EGK, 92/260/EGK, 93/195/EGK, 93/196/EGK, 93/197/EGK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK és 2006/168/EK határozat alapján történő behozatalához használandó új állat-egészségügyi bizonyítványok meghatározásáról

(az értesítés a C(2007) 1622. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/240/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (6) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (7) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (8) és különösen annak 29. cikke (6) bekezdésére és 32. cikkére,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (9) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (10) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1) A közösségi jogszabályok által az élő állatoknak, spermának, embriónak, petesejtnek és állati eredetű termékeknek a Közösségbe történő behozatalához előírt állat-egészségügyi, egészségügyi és közegészségügyi bizonyítványok kiállítása jelenleg számos különböző űrlapminta szerint történik, amelyeket többtucat rendelkezés határoz meg, széttagoltan. A nyomdai megjelenítés különbözőségei ellenére a bizonyítványok tartalma a megadandó információk tekintetében nagyrészt azonos. A bizonyítványok harmadik országok általi használatát nagymértékben egyszerűsítené a meglévő minták egységesítése.

(2) Ez az egységesítés egyébként is elkerülhetetlen a bizonyítványoknak a TRACES néven ismert integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről szóló, 2003. augusztus 19-i 2003/623/EK bizottsági határozattal (11) létrehozott rendszerben történő hatékony informatikai kezeléséhez.

(3) Az egységesítés megkönnyíti és felgyorsítja a határon lefolytatott adminisztrációs eljárásokat azáltal, hogy lehetővé teszi a bizonyítványokban szereplő adatok automatizált átvitelét a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2004. január 22-i 136/2004/EK bizottsági rendeletben (12), valamint a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett állatok bejelentésére és állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó okmány bevezetéséről szóló, 2004. február 28-i bizottsági rendeletben (13) előírt közös állat-egészségügyi beléptetési okmányba.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az élő állatoknak, spermának, embriónak, petesejtnek és állati eredetű termékeknek a Közösségbe történő behozatalához előírt állat-egészségügyi, egészségügyi és közegészségügyi bizonyítványok, valamint az állati eredetű termékeknek a Közösségen átmenő tranzitszállításhoz előírt bizonyítványok kiállítása az állat-egészségügyi bizonyítványnak az I. mellékletben megadott egyedi mintái alapján történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett egyedi minták I. része, amely a szállítmányról szóló információkra vonatkozik, a II. mellékletben felsorolt közösségi rendelkezésekben meghatározott bizonyítványminták megfelelő részének helyébe lép.

(3) Az (1) bekezdésben említett egyedi minták II. részében - amely az illetékes hatóság által adott igazolásokra vonatkozik - szerepelnek a közegészségügyi igazolások, az egészségügyi igazolások, az állat-egészségügyi igazolások, az állatjólléti igazolások vagy nyilatkozatok, az egészségügyi igazolások, tájékoztatások, információk vagy adatok, az állatok szállítására vonatkozó igazolások vagy szabályok, a bizonyítványokban említett egyedi előírások és az egyedi állat-egészségügyi feltételek, a II. mellékletben felsorolt közösségi rendelkezések előírásainak megfelelően.

2. cikk

Harmadik országok későbbi módosítás kivételével használhatják a II. mellékletben felsorolt közösségi rendelkezésekben meghatározott mintáknak megfelelő állat-egészségügyi, egészségügyi vagy közegészségügyi bizonyítványokat.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 16-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2006/16/EK bizottsági határozattal (HL L 11., 2006.1.17., 21. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 302., 2002.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2006/104/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(6) HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 319. o.) módosított irányelv.

(7) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(8) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 2007/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 98. o.) módosított rendelet.

(9) HL L 139., 2004.4.30., 320. o.

(10) HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(11) HL L 216., 2003.8.28., 58. o.

(12) HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

(13) HL L 49., 2004.2.19., 11. o. Az 585/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 17. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I. rész: Minta termékek esetére

I. rész: Minta tranzitszállímány/ráktározott termék esetére

I. rész: Minta sperma, embrió, petesejt esetére

II. rész

MAGYARÁZATOK AZ ÉLŐ ÁLLATOKNAK, SPERMÁNAK, EMBRIÓNAK, PETESEJTNEK ÉS ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBE TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁHOZ HASZNÁLANDÓ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYOKHOZ

Általános tudnivalók: A bizonyítványt nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Kiválasztást az adott négyzetbe tett pipával vagy X-szel kell jelölni.

Az ISO-kód a nemzetközi ISO 3166 szabvány kétbetűs alfa-2 országkódját jelenti.

I. rész - A feladott szállítmány adatai

Ország: A bizonyítványt kibocsátó harmadik ország neve.

I.1. rovat

Feladó: a tételt feladó természetes vagy jogi személy neve és címe (utca, település és adott esetben régió/tartomány/állam). Ajánlott megadni telefonszámot, faxszámot vagy elektronikus címet.

I.2. rovat

A bizonyítvány hivatkozási száma és a harmadik ország illetékese hatósága által a saját besorolása szerint adandó szám.

I.2.a. rovat

A TRACES-bejelentéshez fenntartott rovat. A bizonyítvány TRACES-száma a TRACES rendszer által adott egyedi hivatkozási szám.

I.3. rovat

Központi illetékes hatóság: a bizonyítvány tárgyát illetően a feladási ország központi hatóságának neve.

I.4. rovat

Helyi illetékes hatóság: a bizonyítvány tárgyát illetően az adott országban a származási hely vagy feladási hely szerint illetékes helyi hatóság neve, esettől függően.

I.5. rovat

Címzett: annak a természetes vagy jogi személynek a neve és címe (utca, település és adott esetben régió/tartomány/állam), akinek a szállítmányt címezték a rendeltetési tagországban.

A Közösségen átmenő tranzitszállítmány esetében ezt a rovatot nem kötelező kitölteni.

I.6. rovat

A szállítmányért felelős személy az EU-ban:

1 . Az EU-n átmenő tranzitszállítmány esetében: név és cím (utca, település és postai irányítószám). Ajánlott megadni telefonszámot, faxszámot vagy elektronikus címet. Ez a személy felelős a szállítmányért attól fogva, hogy az megérkezik az állat-egészségügyi határállomásra, és ez a személy teszi meg az importőr nevében a szükséges nyilatkozatokat az illetékes hatóságok felé.

2 . Állati termékeknek, vagy spermának, embriónak vagy petesejtnek az EU-ba történő behozatala esetén: A TRACES-bejelentéshez fenntartott rovat. Név és cím (utca, település és postai irányítószám). Ajánlott megadni telefonszámot, faxszámot vagy elektronikus címet.

Ez az információ módosulhat a közös állat-egészségügyi beléptetési okmány létrehozásáig.

I.7. rovat

Származási ország: annak a harmadik országnak a neve, ahol a végterméket előállították, gyártották vagy csomagolták, vagy ahol az állatok a jogszabályban előírt ideig tartózkodtak.

I.8. rovat

Származási régió: adott esetben: csak akkor kell kitölteni, ha az adott állatfajt vagy terméket érintik valamely közösségi határozat regionalizációs intézkedései vagy engedélyezett terület létrehozása. Az engedélyezett régiókat és területeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában meghatározott módon kell feltüntetni.

Kód: a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megadni.

I.9. rovat

Rendeltetési ország: annak a tagországnak a neve, ahová az állatokat vagy termékeket szállítják.

Tranzitszállítmány esetén a rendeltetési harmadik ország nevét kell megadni.

I.10. rovat

Rendeltetési régió: vö. I.8. rovat.

I.11. rovat

Származási hely: az a hely, ahonnan az állatok vagy termékek származnak.

Állatok esetében: hatóságilag ellenőrzött gazdaság vagy bármilyen más mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi vállalkozás, ideértve az állatkerteket, szabadidőparkokat, vadasparkokat és vadrezervátumokat, ahol az állatok szokásos módon tartózkodtak vagy felnevelődtek.

Sperma, embrió és petesejt esetében: spermagyűjtő vagy -tároló központok, valamint embriókat és petesejteket begyűjtő és előállító állomások.

Az állati eredetű termékek vagy melléktermékek esetében az élelmiszer-ipari vagy takarmánygyártó vállalkozás adott részlege. Meg kell adni a terméket vagy mellékterméket feladó létesítményt és a feladási ország nevét, ez utóbbit csak akkor, ha a feladási és származási ország nem ugyanaz.

Név és cím (utca, település és adott esetben régió/tartomány/állam) és - ha jogszabály előírja - az üzem engedélyszáma vagy nyilvántartási száma.

I.12. rovat

Rendeltetési hely: Tranzitáruk tárolása esetében: név és cím (utca, település és adott esetben régió/tartomány/állam) és a vámszabad területen lévő raktár, a vámszabad raktár, vámáruraktár vagy hajóellátó engedélyszáma vagy nyilvántartási száma.

Rendeltetési hely: A Közösségbe történő behozatal esetében: A TRACES-bejelentéshez fenntartott rovat. Az a hely, ahová az állatokat vagy termékeket végleges kirakodás céljából küldik. Név és cím (utca, település és adott esetben régió/tartomány/állam), valamint adott esetben a rendeltetési hely üzemeinek engedélyszáma vagy nyilvántartási száma. Ajánlott megadni telefonszámot, faxszámot vagy elektronikus címet.

I.13. rovat

Berakodás helye: állatok esetében: az a hely, ahol az állatokat berakodták, és - különösen előzetes egybegyűjtés esetén - a gyűjtőközpont adatai: ez az állatok kiszállítás előtti összegyűjtését végző hivatalos gyűjtőközpontjaira vonatkozik. Ezeket az illetékes hatóság engedélyezi és felügyeli.

A termékek, sperma és embriók esetében meg kell adni a berakodás helyét vagy a berakodási kikötőt.

I.14. rovat

Indulás dátuma és ideje:

Állatok esetében: meg kell adni az állatok útnak indításának tervezett napját és óráját.

Termékek, sperma, embrió és petesejt esetében: meg kell adni az indulás dátumát.

I.15. rovat

Szállítóeszköz: részletesen meg kell adni a szállítóeszközre vonatkozó információkat.

Szállítás módja (légi, tengeri, vasúti, közúti, egyéb).

A szállítóeszköz azonosítása: légi szállítás esetén a járatszám, tengeri szállítás esetén a hajó neve, vasúti szállítás esetén a vonat vagy a vagon száma, közúti szállítás esetén pedig a közúti gépjármű és adott esetben a pótkocsi rendszáma. Egyéb: az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 91/628/EGK irányelvben nem szereplő szállítási módok. Ha a szállítóeszközt illetően a bizonyítvány kibocsátása után változás történik, akkor a feladó feladata értesíteni erről az EU-ba beléptető állat-egészségügyi határállomást.

Hivatkozás okmányokra: nem kötelező: légifuvarlevél száma, hajóraklevél száma vagy vasúti vagy közúti menetlevél száma.

I.16. rovat

Az EU-ba beléptető állat-egészségügyi határállomás: az állat-egészségügyi határállomás nevét és számát kell megadni, az Európai Unió Hivatalos Lapjában megadott módon. Ez az információ módosulhat a közös állat-egészségügyi beléptetési okmány létrehozásáig.

I.17. rovat

CITES-engedély száma: csak a védett fajokról szóló washingtoni egyezményben felsorolt állatokra és termékekre vonatkozik.

I.18. rovat

Az áru ismertetése: meg kell adni az áruk szakszerű leírását vagy a módosított 2658/87/EGK rendelet szerinti, a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszerében szereplő megnevezést. Ezt a vámáru-megnevezést adott esetben kiegészítik az áru állat-egészségügyi besorolásához szükséges információk (állatfaj, kezelés, ...).

I.19. rovat

Árukód (HR-kód): fel kell tüntetni a módosított 2658/87/EGK rendelet szerinti, a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszerében szereplő kódot.

I.20. rovat

Mennyiség: állatok és állati eredetű termékek (sperma, petesejt, embrió) esetében fel kell tüntetni az egyedek vagy az egységnyi szalmák össz-számát.

Tenyésztett víziállatok és akvakultúra-termékek esetében fel kell tüntetni a bruttó és a nettó össztömeget, kilogrammban.

I.21. rovat

A termékek hőmérséklete: csak állati eredetű termékek esetében vonatkozik: pipával meg kell jelölni, melyik hőmérsékletet kell figyelembe venni a termék szállításakor/tárolásakor.

I.22. rovat

Csomagok száma: meg kell adni az állatokat szállító dobozok, ketrecek vagy rekeszek össz-számát, a spermát, petesejtet és embriót tartalmazó mélyhűtött tartályok számát vagy a csomagok számát, termékenkénti bontásban.

I.23. rovat

A plombák száma és a konténerek száma: a plombák számát jogszabály írhatja elő. Adott esetben fel kell tüntetni az összes plomba és konténer azonosítószámát. Ha jogszabály nem írja elő, akkor ennek az információnak a megadása nem kötelező.

I.24. rovat

A csomagolás típusa: csak termékek esetében vonatkozik.

I.25. rovat

Az alábbi célra igazolt áru: az állatok behozatalának célja vagy a termékek tervezett felhasználása. (Az adott bizonyítványokban csak a vonatkozó lehetőségek jelennek meg.)

Tenyésztés: tenyészállatok és haszonállatok esetében.

Hízlalás: csak juhfélékre, kecskefélékre, szarvasmarhafélékre és sertésfélékre vonatkozik.

Vágás: vágóhídra küldött állatok esetében.

Karantén: lásd madarak esetében a 2000/666/EK határozatot, húsevők, főemlősök és denevérek esetében a 92/65/EGK irányelvet, és a tenyésztett víziállatok esetében a 2006/88/EK tanácsi irányelvet.

Engedélyezett intézmény: a 92/65/EGK irányelv szerint hivatalosan engedélyezett intézmény, intézet vagy központ.

Mesterséges szaporítás: csak spermára, petesejtre és embrióra vonatkozik.

Törzskönyvezett lófélék: a 90/426/EGK irányelvnek megfelelően.

Vad újratelepítése: csak az újratelepítés céljából behozott állatokra és a halászati területeken szervezett betelepítés keretében történő újratelepítés céljából behozott halakra vonatkozik.

Kedvtelésből tartott állatok: a 998/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt és kereskedelmi ügylet tárgyát képező állatfajok.

Cirkusz/kiállítás: cirkuszi állatokra és versenyállatokra, valamint akváriumba szánt víziállatokra vonatkozik.

Átmosás: csak akvakultúra-termékek esetében vonatkozik.

Emberi fogyasztás: csak emberi fogyasztásra szánt termékekre vonatkozik, amelyekre jogszabály egészségügyi bizonyítványt ír elő.

Állati takarmány: csak az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szereplő, takarmányozási célra szolgáló termékekre vonatkozik.

Feldolgozás: csak olyan termékekre vagy állatokra vonatkozik, amelyeket forgalomba hozatal előtt fel kell dolgozni.

Műszaki felhasználás: csak a módosított 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, emberi vagy állati fogyasztásra alkalmatlan termékek.

Egyéb: az ebben a besorolásban nem szereplő célok.

I.26. rovat

Az EU-n keresztül harmadik országba történő tranzitszállítás: csak harmadik országból az EU-n/EGT-n keresztül harmadik országba irányuló állati eredetű termékek tranzitszállítására vonatkozik: a rendeltetési harmadik ország neve és ISO-kódja. (Külön rovat az olyan bizonyítványokban, amelyek tranzitszállításhoz vagy raktározáshoz használandók, ideértve a hajóellátók számára történő tárolást is.)

I.27. rovat

Az EU-ba történő behozatal vagy ideiglenes beléptetés esetében: (Külön rovat a behozatali vagy ideiglenes beléptetési bizonyítványokban.)

Import: ez a választási lehetőség csak olyan állatfajok behozatalának esetében van meg, amelyekre egyúttal engedélyezve van a visszaléptetés vagy az ideiglenes beléptetés is (például törzskönyvezett lovak).

Visszaléptetés: ez a választási lehetőség csak olyan állatfajok behozatalának esetében van meg, amelyekre engedélyezve van a visszaléptetés (például törzskönyvezett lovak lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljából történt ideiglenes kivitele után (93/195/EGK bizottsági határozat).

Ideiglenes beléptetés: ez a választási lehetőség csak olyan állatfajok behozatalának esetében van meg, amelyekre engedélyezve van az ideiglenes beléptetés (például törzskönyvezett lovak legfeljebb 90 napos időtartamra).

I.28. rovat

Áruk beazonosítása: meg kell adni az állatfajra és a termék jellegére vonatkozó egyedi előírásokat. Az alább teljeskörűen felsorolt kötelező információk az egyes egyedi bizonyítványokban vannak meghatározva.

Élő állatok esetében: állatfaj (tudományos név), fajta/kategória, azonosító rendszer, azonosító szám, kor, ivar, mennyiség, próba.

Sperma, embrió és petesejt esetében: állatfaj (tudományos név), fajta/kategória, azonosító jelölés, begyűjtés dátuma, központ/állomás engedélyszáma, a donor adatai, mennyiség.

Termékek esetében: állatfaj (tudományos név), áru jellege, kezelés típusa, létesítmény (vágóhíd, darabolóüzem/feldolgozóüzem, hűtőház) engedélyszáma, tételszám, csomagok száma, nettó tömeg.

II. rész: igazolások

II. rovat

Egészségügyi információ: ezt a részt a vonatkozó jogszabály szerint kell kitölteni.

II.a. rovat

Hivatkozási szám: vö. I.2. rovat.

II.b. rovat

TRACES hivatkozási szám: vö. I.2.a. rovat.

Hatósági állatorvos: az állatorvos neve, képesítése és beosztása, valamint dátum és aláírás. A vonatkozó jogszabály szerinti esetekben a hatósági állatorvos helyett hatósági ellenőr járhat el.

II. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi és egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos jogszabályhelyek felsorolása

Az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1976. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozat (1) I., II. és III. melléklete,

a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló, 1992. április 10-i 92/260/EGK bizottsági határozat (2) II. melléklete,

a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló, 1993. február 2-i 93/195/EGK bizottsági határozat (3) II. és IV-IX. melléklete,

a vágásra szánt lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló, 1993. február 5-i 93/196/EGK bizottsági határozat (4) I. és II. melléklete,

a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról szóló, 1993. február 5-i 93/197/EGK bizottsági határozat (5) II. melléklete,

a külön határozat hatálya alá még nem tartozó harmadik országokból érkező halászati termékekre vonatkozó egészségügyi bizonyítvány bevezetéséről szóló, 1995. július 25-i 95/328/EK bizottsági határozat (6) melléklete,

a külön határozat hatálya alá nem tartozó harmadik országból érkező élő kéthéjú kagylókra, tüskésbőrűekre, zsákállatokra és tengeri haslábúakra vonatkozó egészségügyi bizonyítvány megállapításáról szóló, 1996. május 3-i 96/333/EK bizottsági határozat (7) I. és II. melléklete,

a lófélék spermájának Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról szóló, 1996. szeptember 4-i 96/539/EK bizottsági határozat (8) melléklete,

a lófélék petesejtjeinek és embrióinak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról szóló, 1996. szeptember 4-i 96/540/EK bizottsági határozat (9) melléklete,

az előkészített húsoknak harmadik országokból a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló, 2000. szeptember 8-i 2000/572/EK bizottsági határozat (10) II. és III. melléklete,

a nyúlhús, a vadhús és a tenyésztettvad-hús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról, valamint az e behozatalra vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló, 2000. szeptember 7-i 2000/585/EK bizottsági határozat (11) III. melléklete,

a baromfin kívüli egyéb madárfajok behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények, állat-egészségügyi bizonyítványok és karanténfeltételek megállapításáról szóló, 2000. október 16-i 2000/666/EK bizottsági határozat (12) A. melléklete,

a házisertések spermájának behozatalára vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2002. július 19-i 2002/613/EK bizottsági határozat (13) III. és IV. melléklete,

az élő állatok és állati termékek Új-Zélandból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokról szóló, 2003. január 24-i 2003/56/EK bizottsági határozat (14) II-V. melléklete,

a tisztított állati belek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról szóló, 2003. október 31-i 2003/779/EK bizottsági határozat (15) IA. és IB. melléklete,

a puhatestűek, ezek ikrájának és ivarsejtjeinek továbbtenyésztés, hizlalás, átmosás vagy emberi fogyasztás céljából végzett behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és az állat-egészségügyi bizonyítványaik kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2003. november 14-i 2003/804/EK bizottsági határozat (16) II. melléklete,

a tenyésztésre szánt élő halak, ezek ikrája és ivarsejtjei, valamint az emberi fogyasztásra szánt élő tenyésztett halak és az azokból származó termékek behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/858/EK bizottsági határozat (17) II., IV. és V. melléklete,

az állati termékek Amerikai Egyesült Államokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokról szóló, 2003. december 2-i 2003/863/EK bizottsági határozat (18) A. és B. melléklete,

a háziméhek (Apis mellifera és Bombus spp.) egyes harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről és az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításáról, valamint a 2000/462/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. december 11-i 2003/881/EK bizottsági határozat (19) I. és II. melléklete,

az egyes harmadik országokból a fotózselatin behozatalát illetően az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az átmeneti egészségügyi és minősítési szabályokról szóló, 2004. április 26-i 2004/407/EK bizottsági határozat (20) III. melléklete,

az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej, tejalapú termékek és nyers tej Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/438/EK bizottsági határozat (21) II. melléklete,

a kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelme esetén a Közösségbe történő behozatalra vonatkozó modell egészségügyi igazolás létrehozásáról szóló, 2004. július 29-i 2004/595/EK bizottsági határozat (22) melléklete,

a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről szóló, 2004. szeptember 6-i 2004/639/EK bizottsági határozat (23) II. melléklete,

a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. január 4-i, 2006/168/EK bizottsági határozat (24) II-V. melléklete.

(1) HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(2) HL L 130., 1992.5.15., 67. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(3) HL L 86., 1993.4.6., 1. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(4) HL L 86., 1993.4.6., 7. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(5) HL L 86., 1993.4.6., 16. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(6) HL L 191., 1995.8.12., 32. o. A legutóbb a 2004/109/EK határozattal (HL L 32., 2004.2.5., 17. o.) módosított határozat.

(7) HL L 127., 1996.5.25., 33. o. A legutóbb a 2004/119/EK határozattal (HL L 36., 2004.2.7., 56. o.) módosított határozat.

(8) HL L 230., 1996.9.11., 23. o. A 2000/284/EK határozattal (HL L 94., 2000.4.14., 35. o.) módosított határozat.

(9) HL L 230., 1996.9.11., 28. o. A 2000/284/EK határozattal módosított határozat.

(10) HL L 240., 2000.9.23., 19. o. A legutóbb a 2004/437/EK határozattal (HL L 154., 2004.4.30., 65. o.) módosított határozat.

(11) HL L 251., 2000.10.6., 1. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(12) HL L 278., 2000.10.31., 26. o. A legutóbb a 2002/279/EK határozattal (HL L 99., 2002.4.16., 17. o.) módosított határozat.

(13) HL L 196., 2002.7.25., 45. o. A legutóbb a 2007/14/EK határozattal (HL L 7., 2007.1.12., 28. o.) módosított határozat.

(14) HL L 22., 2003.1.25., 38. o. A legutóbb a 2006/855/EK határozattal (HL L 338., 2006.12.5., 45. o.) módosított határozat.

(15) HL L 285., 2003.11.1., 38. o. A 2004/414/EK határozattal (HL L 151., 2004.4.30., 65. o.) módosított határozat.

(16) HL L 302., 2003.11.20., 22. o. A legutóbb a 2007/158/EK határozattal (HL L 68., 2007.3.8., 10. o.) módosított határozat.

(17) HL L 324., 2003.12.11., 37. o. A legutóbb a 2007/158/EK határozattal módosított határozat.

(18) HL L 325., 2003.12.12., 46. o.

(19) HL L 328., 2003.12.17., 26. o. A 2005/60/EK határozattal (HL L 25., 2005.1.28., 64. o.) módosított határozat.

(20) HL L 151., 2004.4.30., 11. o. A legutóbb a 2006/311/EK határozattal (HL L 115., 2006.4.28., 40. o.) módosított határozat.

(21) HL L 154., 2004.4.30., 73. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(22) HL L 266., 2004.8.13., 11. o.

(23) HL L 292., 2004.9.15., 21. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(24) HL L 57., 2006.2.28., 19. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0240 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0240&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék