49/2019. (X. 22.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 52. és 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 69. § (1) bekezdés o) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 22-i 2000/29/EK tanácsi irányelve, valamint az azt módosító,]

"1. 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK, 2009/7/EK, 2009/118/EK és 2010/1/EU bizottsági irányelv, 2014/19/EU, 2014/78/EU, 2014/83/EU, 2017/1279/EU és 2017/1920/EU, 2019/523/EU bizottsági végrehajtási irányelv, valamint 2002/89/EK, 2005/15/EK tanácsi irányelv,"

2. § Az R1.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet,

c) 4. számú melléklete a 3. melléklet,

d) 5. számú melléklete a 4. melléklet,

e) 6. számú melléklete az 5. melléklet

szerint módosul.

2. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3. § Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Etv. VII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni

a) ha a kérelmező nem felel meg a tényleges és jogszerű szakmai gyakorlatra vonatkozóan a 3. § (1) bekezdés

b) pontjában, valamint (2)-(7) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, vagy

c) az Etv. 37. § (1) bekezdésének és e rendelet 3. §-ának sérelme nélkül, és kizárólag a szakosodás elismerése céljából azon előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező állatorvosok tekintetében, akik az 1. számú mellékletben felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek."

4. § Az R2. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

kezdték meg, amennyiben a szlovén, illetve a horvát hatóságok tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat - az állatorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében - az érintett állam területén ugyanúgy hatályos, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat.

(8) A (7) bekezdés esetében a tanúsító okirathoz csatolni kell a szlovén, illetve a horvát hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint az érintettek az állatorvosi tevékenységet az érintett állam területén az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták."

5. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európa Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről, 10., 21., 23., 38. és 39. cikkek, illetve V. melléklet 4. pontja, valamint az irányelvet módosító, a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i egyrészről az európai közösség és tagállamai, másrészről a svájci államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikke által létrehozott 2/2011 EU-Svájc vegyes bizottsági határozat Melléklet A. szakasz l) pontja;

b) a Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november 20.) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításról, melléklet III. 4. pontja;

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklet A. rész 2. szakasz d) pontja;

d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i 2019/608/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat mellékletének 4. pontja."

6. § Az R2. 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

7. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 22. § (5a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés tartalmazza:)

"b) a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatait (település, terület nagysága),"

8. § (1) Az R3. 30. § (1a) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termelőnek a növényvédő szeres kezelésről nyilvántartást kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)

"g) a használt növényvédő szer neve, mennyisége (kg, l/ha, g/m2, g/fm),"

(2) Az R3. 30. § (1a) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A termelőnek a növényvédő szeres kezelésről nyilvántartást kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)

"k) a felhasználásért felelős aláírása."

9. § Az R3. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A NÉBIH minden naptári évre vonatkozóan és legkésőbb 20 hónappal az adott év végét követően, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelvben foglaltak szerint kiszámítja a harmonizált kockázati mutatókat, továbbá közzéteszi honlapján és megküldi az Európai Bizottságnak."

10. § Az R3. 49. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

11. § Az R3.

a) 1. § 9. pontjában a "szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás" szövegrész helyébe a "szerekre vonatkozó felhasználási utasítás" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdés b) pontjában az "e rendelet 1. mellékletének B. része" szövegrész helyébe a "az 5. § (4b) bekezdése" szöveg,

c) 38. § (1) bekezdésében a "zárt cipőt," szövegrész helyébe a "zárt cipőt, por és fröccsenés ellen védő szemüveget," szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti

a) az R1.

aa) 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pont 1. alpontjában a "Finnország" szövegrész,

ab) 1. számú melléklet B. RÉSZ b) pont 2. alpontja,

ac) 2. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pontjában foglalt táblázat 11. pontja,

ad) 2. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz c) pontjában foglalt táblázat 9. pontja,

ae) 2. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz c) pontjában foglalt táblázat 1. pontja,

af) 2. számú melléklet B. RÉSZ c) pontjában foglalt táblázat 4. alpontjában, az 5. számú melléklet B. RÉSZ 16. pontjában a harmadik oszlopban az "Egyesült Királyság (Észak-Írország)" szövegrész,

ag) 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 7.1.2. pontja,

b) az R3. 27. § (4) bekezdés h) pontjában a " "Méregraktár" vagy" szövegrész.

14. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk b), d) és g) pontjai, 23. cikk (5) bekezdés b) pontja, valamint V. melléklet "V.4. ÁLLATORVOS" cím "5.4.2. Az állatorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok" alcíme;

b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i 2019/608/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat mellékletének 4. pontja;

c) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról szóló, 2019. március 21-i 2019/523/EU bizottsági végrehajtási irányelv;

d) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelv.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 49/2019. (X. 22.)AM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pont 4. alpontja a következő 4.2. alponttal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

"4.2. Aromia bungii (Faldermann)"

2. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pont 10. alpontja a következő 10.3. alponttal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

"10.3. Grapholita packardi Zeller"

3. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pont 16. alpontja a következő 16.3. és 16.4. alpontokkal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

"16.3. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.4. Oemona hirta (Fabricius)"

4. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz c) pont 3. alpontja a következő 3.1-3.3. pontokkal egészül ki:

[c) Gombák]

"3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk."

5. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz a) pont 6. alpontja a következő 6.1. ponttal egészül ki:

[a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában]

"6.1. Pityophthorus juglandis Blackman"

6. Az R1. 1. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz c) pont 1. alpont előtt a következő 0.1-0.3. pontokkal egészül ki:

[c) Gombák]

"0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat"

7. Az R1. 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 4. alpontja a következő 4.1. és 4.2. pontokkal egészül ki:

[KárosítóVédett (zónák)]
"4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
4.2. Liriomyza trifolii (Burgess)
Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)
Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)"

8. Az R1. 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

[KárosítóVédett (zónák)]
"5. Thaumetopoea processionea L.Írország, Egyesült Királyság (a következő helyi közigazgatási
területek kivételével: Barking és Dagenham; Barnet; Basildon;
Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent;
Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point;
Chelmsford; Chiltem; London Város; Westminster Város
Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East
Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest;
Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford;
Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow;
Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow;
Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames;
Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex;
Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading;
Redbridge; Reigate és Banstead; Richmond upon Thames;
Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South
Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark;
Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath;
Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling;
Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford;
Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor és
Maidenhead; Woking, Wokingham és Wycombe)"

2. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

[KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna
(zónák)]
"9.
Thaumetopoea
pityocampa
Denis &
Schiffermüller
A Cedrus Trew és a Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételévelEgyesült
Királyság"

2. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ b) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)]
"2.Erwinia
amylovora
(Burr.) Winsl. et
al.
Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények
részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt
növények kivételével, de beleértve a
beporzásra szolgáló élő pollent: Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és
Sorbus L.
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La
Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm
közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm
közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida
tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és
Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó
és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és
Alborache és Turís települések Valencia tartományban
[Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország
(Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország
(Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia [kivéve Mantovaa, Milánó, Sondrio és
Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo
települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise,
Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és
Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia,
Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte,
Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és
Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és
Vescovana települések Padova megyében, valamint az
A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében),
Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kédainiai települések
[Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia
(kivéve Gorenjska, Koroąka, Maribor és Notranjska régiók,
Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától
délre], Velika Polana, valamint Fuľina, Gabrovčec,
Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna
Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo
Globoko, Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava,
Podbukovje,Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče,
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri
Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a
Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce]
és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -
Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás -
Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár],
Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Roľňava],
Nagyrépény [Vel'ké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás -
Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres
[Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín]
[Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország,
Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

3. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ c) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)]
"2.
Cryphonectria
parasitica
(Murrill.) Barr.
Fa, a kéregmentes fa kivételével, hántolt fakéreg
és a Castanea Mill. ültetésre szánt növényei,
valamint a Quercus L. ültetésre szánt növényei, a
vetőmag kivételével
Csehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság"

4. Az R1. 2. számú melléklet B. RÉSZ d) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)]
"2. Citrus
tristeza virus
(európai
izolátumok)
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és
hibridjeik termése, levéllel és kocsánnyal
Görögország (kivéve Argolida, Chania és Lakonia
regionális egységek), Málta, Portugália (kivéve Algarve,
Madeira és az alentejói Odemira megye)"

3. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet A. RÉSZ-ében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokSzármazási
ország]
"14. Talaj mint olyan, amely részben szilárd szerves anyagokból áll és termesztőközeg mint olyan, amely teljes
egészében vagy részben szerves anyagokból áll, kivéve a teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból készített
tőzegből vagy rostból álló olyan termesztőközeget, amelyet korábban nem használtak növények termesztésére
vagy bármilyen más mezőgazdasági célra
Harmadik
országok (Svájc
kivételével)"

2. Az R1. 4. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

[LeírásVédett zóna (zónák)]
"1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő
esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az
azok megporzására szolgáló élő virágpor: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.,
a termés és a vetőmag kivételével, amelyek az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik
országokon kívüli harmadik országokból származnak (Svájc
kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó Növény-
egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának
megfelelően károsítómentes területeket létesítenek az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és
azokat annak ismerik el.
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha,
Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia,
Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány
[Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell,
Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó
és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és
Turís települések Valencia tartományban [ComunidadValenciana]),
Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa),
Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese
megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio,
Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza
megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo,
Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében),
Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte,
Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna
megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és
Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében,
valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében),
Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas
közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska,
Koroąka,Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko
települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina,
Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna
Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko,
Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri
Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu,
Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Goricaközségben),
Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér
[Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -
Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky],
Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov]
[Rozsnyói járás - Roľňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany]
[Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye
[Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín]
[Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország, Egyesült
Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

3. Az R1. 4. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

[LeírásVédett zóna (zónák)]
"2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő
esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az
azok megporzására szolgáló élő virágpor: Cotoneaster Ehrh. és
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a vetőmag
kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli
harmadik országokból származnak, vagy amelyekben
a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi
Szabványának megfelelően károsítómentes területeket
létesítenek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval
kapcsolatban és azokat annak ismerik el.
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha,
Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia,
Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány
[Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell,
Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó
és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és
Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]),
Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa),
Olaszország (Abruzzo, Apulia,Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese
megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio,
Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza
megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo,
Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében),
Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte,
Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna
megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és
Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében,
valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében),
Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas
közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska,
Koroąka, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko
települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina,
Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna
Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko,
Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri
Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu,
Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben),
Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér
[Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -
Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky],
Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov]
[Rozsnyói járás - Roľňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany]
[Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye
[Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín]
[Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország, Egyesült
Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

4. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 1. pontja a következő 1.8. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"1.8. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a
Pterocarya Kunth fája, a következőktől eltérő formában:
1.8.1. egészben vagy részben e növényekből származó
fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék
vagy más fatörmelék
1.8.2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák,
dobozok, rekeszek, hordók és hasonló
csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes
rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e
vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a
faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek
ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi
követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban
lévő fa,
ideértve azonban az USA-ból származó, a természetes
hengeres felszínét meg nem tartott fát is.
A 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban említett faanyagokra vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a
faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus
juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek
nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő,
megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő
hőkezelésen ment keresztül; a faanyagon vagy a mindenkori
használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon, továbbá
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott
bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló ”HT”
jelzésnek,
vagy
c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen
megszüntessék a természetes kerek felszínt."

2. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"1.9. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B.
részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a
Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő
formában:
1.9.1. egészben vagy részben az említett növényekből
származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács,
fahulladék vagy más fatörmelék, amennyiben a
növények az USA-ból származnak
Az 1.8., 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban említett rendelkezések
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa vagy a
lehántolt kéreg:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus
juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek
nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C
hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át
tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell
tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon."

3. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"5. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
B. részében található KN-kódok között, a Platanus L. fája,
a következőktől eltérő formában:
5.1. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök,
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat
ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak
szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan
alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek
ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi
követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban
lévő fa,
de beleértve az olyan, egészben vagy részben Platanus L.-ből
származó, Albániából, Örményországból, Svájcból,
Törökországból és az USA-ból való fát, amely nem tartotta
meg természetes hengeres felszínét,
illetve amely fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács,
fahulladék vagy más fatörmelék formáját ölti,
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez
szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában",
vagy
b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő
idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; a fán vagy bármely,
a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon
szerepelnie kell az ezt igazoló ”Kiln-dried” (mesterségesen
szárított) vagy ”K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg
elfogadott jelzésnek."

4. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 7. pontja a következő 7.10. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"7.10. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája, a
következőktől eltérő formában:
7.10.1. egészben vagy részben e növényekből származó
fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy
más fatörmelék,
7.10.2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák,
dobozok, rekeszek, hordók és hasonló
csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes
rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e
vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek
ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a
szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az
uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek
meg, mint a szállítmányban lévő fa,
de ideértve a Kínából, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból
és Vietnamból származó, természetes hengeres felszínét meg
nem tartott fát.
A 7.4. és 7.5. pontokban említett növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a
faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Falderman)
szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő,
megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő
hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon,
vagy
c) megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa
egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell
tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon."

5. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 7. pontja a következő 7.11. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"7.11. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája a
következő formákban: egészben vagy részben e növényekből
származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék
vagy más fatörmelék, amely Kínából, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból
és Vietnamból származik.
A 7.4., 7.5. és 7.6. pontokban említett faanyagokra vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a:
a) faanyag olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Faldermann)
szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel,
vagy
c) a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet
elérő, minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen
ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon."

6. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 11.5. pontja a következő 11.5.1. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"11.5.1. A Juglans L. és a Pterocarya Kunth USA-ból származó,
ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével
A 11.4. pontban említett növényekre vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt olyan
területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi
szolgálat a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman
elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az ezen
irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítvány ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább
5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis
Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a
vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a kivitelt megelőző
két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre
szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és
úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok
megfertőződését a termőhely elhagyását követően,
vagy
c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen
elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt
növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy
kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok
megfertőződését a termőhely elhagyását követően."

7. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"12. A Platanus L. Albániából, Örményországból, Svájcból,
Törökországból vagy az USA-ból származó, ültetésre szánt
növényei, a vetőmag kivételével
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan területről származnak, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek
nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez
szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) nem észleltek a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. &
T. C. Harr. okozta tüneteket a termőhelyen vagy annak
közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak
kezdete óta."

8. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 14. pontja a következő 14.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"14.2. A Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a
Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból
származó, ültetésre szánt növényei a szövettenyészetben levő
növények és a vetőmagok kivételével
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a
B. részének 1. pontjában, és az 5. számú melléklet A. része
I. szakaszának 14.1., 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2.
pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a származási ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller
szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi
intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi
szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről;
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller szervezettől
mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések
nemzetközi szabványaival összhangban, és:
i. amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,
és
ii. amelyet megfelelő időpontokban évente végzett hatósági
vizsgálatnak vetettek alá a Grapholita packardi Zeller
előfordulására utaló jelek kimutatására,
és
iii. ahol a növényeket megfelelő megelőző kezelések alkalmazó
helyen termesztették, és ahol a Grapholita packardi Zeller
hiányát az évente, megfelelő időpontokban elvégzett
hivatalos felmérések megerősítették,
és
iv. ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket tüzetes
vizsgálatnak vetették alá a Grapholita packardi Zeller
jelenlétének megállapítása céljából;
vagy
c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el."

9. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"16.5. A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik,
valamint a Mangifera L. és a Prunus L. termése
A 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 16.5., és 16.6. pontokban felsorolt
termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági
nyilatkozat arról, hogy
a) a termések olyan országból származnak, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a (nem európai)
Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések
elismerten fogékonyak - mentesnek ismertek el feltéve, hogy
az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
b) a termések olyan területről származnak, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a (nem európai)
Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések
elismerten fogékonyak - mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a
13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi
teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a (nem
európai) Tephritidae szervezet - amelyre az említett termések
elismerten fogékonyak - előfordulására utaló jeleket a
betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta
elvégzett hatósági vizsgálatok során, és a termőhelyen
betakarított egyetlen termés sem mutatott a megfelelő
hatósági vizsgálat során az adott károsító szervezet
előfordulására utaló jeleket
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) a terméseket hatékony kezelésnek vetették alá a (nem
európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett
termések elismerten fogékonyak való mentesség biztosítása
érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük
kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban
tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról."

10. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"16.6. A Capsicum (L.), a Citrus L. - a Citrus limon (L.) Osbeck. és a
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle kivételével -, a Prunus
persica (L.) Batsch és a Punica granatum L. afrikai kontinentális
országokból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről,
Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó
termései
A 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. és 36.3. pontokban felsorolt
termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági
nyilatkozat arról, hogy:
a) a termések olyan országból származnak, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek ismertek el,
feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) olyan területről származnak, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a
13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítótól való mentességről,
vagy
c) olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokon
szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
továbbá a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban
hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a
termés reprezentatív mintáinak szemrevételezéses vizsgálatát
is, és azok a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől
való mentességre utaltak,
vagy
d) a termést hatékony hűtéses kezelésnek vagy egyéb hatékony
kezelésnek vetették alá Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a
kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban,
feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot a kezelési eljárásról, és eljuttatta a Bizottságnak az
annak hatékonyságát igazoló dokumentumokat."

11. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.9. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"16.9. A Malus Mill. terméseA 16.8., 16.9. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban az Enarmonia
prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis
pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítóktól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az Enarmonia
prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis
pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a
13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítóktól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs
időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és
felméréseket végeznek az Enarmonia prunivora Walsh, a
Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella
(Walsch) jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a
termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát
is, és azok a károsító(k)tól való mentességre utalnak;
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) a termést hatékony kezelésnek vetették alá az Enarmonia
prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis
pomonella (Walsch) károsítóktól való mentesség biztosítása
érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük
kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban
tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról."

12. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.10. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"16.10. A Malus Mill. és a Pyrus L. terméseA 16.7., 16.9. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a
13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs
időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és
felméréseket végeznek a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés
reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és
azok a károsítótól való mentességre utalnak;
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) a termést hatékony kezelésnek vagy egyéb hatékony
kezelésnek vetették alá a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a
kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban,
feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot a kezelési eljárásról."

13. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.11. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"16.11. A Malus Mill. és a Pyrus L. terméseA 16.7., 16.8. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Tachypterellus
quadrigibbus Say szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve,
hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Tachypterellus
quadrigibbus Say szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs
időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és
felméréseket végeznek a Tachypterellus quadrigibbus Say
jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés
reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és
azok a károsítótól való mentességre utalnak;
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) A termést hatékony kezelésnek vetették alá
a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől való
mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel
kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban,
feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot a kezelési eljárásról."

14. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16. pontja a következő 16.12. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"16.12. A Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L.
Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó termése
A 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., és 16.9. pontokban felsorolt termésekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita
packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
b) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs
időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és
felméréseket végeznek a Grapholita packardi Zeller
jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés
reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és
azok a károsítótól való mentességre utalnak;
és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
c) a termést hatékony kezelésnek vetették alá a Grapholita
packardi Zeller szervezettől való mentesség biztosítása
érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük
kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban
tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról."

15. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 25.7. pontja a következő 25.7.3. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"25.7.3. A Capsicum annuum L., a Solanum aethiopicum L., a
Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L.
termése
A 16.1., 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. és 36.3. pontokban
felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül
hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes
elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek ismertek el,
feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes
elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes
elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és a vegetációs
időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat
végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív
mintáinak vizsgálatát is, és azok a Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) szervezettől való mentességre utalnak,
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik,
amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől
mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett
hatósági vizsgálatok és felmérések alapján,
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk."

16. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 25.7. pontja a következő 25.7.4. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"25.7.4. A Solanaceae Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról
származó termése
A 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. és 36.3. pontokban felsorolt
termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági
nyilatkozat arról, hogy:
a) a termések olyan országból származnak, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Bactericera cockerelli
(Sulc.) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az
érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera
cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a kivitelt
megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat és
felméréseket végeznek a Bactericera cockerelli (Sulc.) jelenlétére
vonatkozóan, beleértve annak közvetlen környezetét is, a
károsító szervezettől való mentesség biztosítására irányuló
hatékony kezelés mellett, és a termés kivitelét megelőzően
megvizsgálták a termés reprezentatív mintáit,
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik,
amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek
nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági
vizsgálatok és felmérések alapján,
és
a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett
bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk."

17. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"34. A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez
tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg - az in vitro
növények steril közegének kivételével - amely valamely
Svájctól eltérő harmadik országból származik.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termesztőközeg a hozzá kapcsolódó növények ültetésekor:
i. talajtól és szerves anyagtól mentes volt, és korábban nem
használták növények termesztésére vagy bármilyen más
mezőgazdasági célra,
vagy
ii. teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból származó tőzegből
vagy rostból készült, és korábban nem használták növények
termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,
vagy
iii. a károsító szervezetektől való mentesség biztosítása
érdekében hatékony kezelésnek vetették alá, és a 13. cikk
(1) bekezdés ii. pontjában említett bizonyítványokon a
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatban fel kell tüntetni a kezelési
adatokat,
és
az összes fenti esetben a károsító szervezetektől való
mentesség fenntartásához szükséges megfelelő feltételek
mellett tárolták és tartották karban, és
b) az elültetés óta:
i. megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg károsító
szervezetektől mentes állapotban való fenntartásának
biztosítására, többek között legalább a következőket:
1. a termesztőközeg fizikai elszigetelése a talajtól és egyéb
lehetséges szennyezési forrásoktól
2. higiéniai intézkedések
3. károsítóktól mentes víz használata
vagy
ii. a kivitelt megelőző két héten belül a termesztőközeget -
beleértve adott esetben a talajt - teljesen eltávolították
károsítóktól mentes víz használatával. Az átültetés olyan
termesztőközegben végezhető, amely megfelel az a)
pontban megállapított követelményeknek. Megfelelő
feltételeket kell fenntartani a károsítóktól való mentesség
megőrzése érdekében a b) pontban meghatározottak
szerint."

18. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.1. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"34.1. aSolanum tuberosum gumós gyökereitől eltérő, Svájc
kivételével valamely harmadik országból származó
hagymák, hagymagumók, rizómák és gumós gyökerek
A 30. pontban szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme
nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a
termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének
legfeljebb 1%-át teheti ki."

19. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"34.2. ASolanum tuberosum valamely, Svájctól eltérő harmadik
országból származó gumós gyökerei
A 4. számú melléklet A. része 10., 11., és 12. pontjában és az
5. számú melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1.
és 25.4.2. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a
termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének
legfeljebb 1%-át teheti ki."

20. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.3. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"34.3. Svájctól eltérő harmadik országból származó
gyökérzöldségek és gumós zöldségek
A 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában
szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági
nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány
vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1%-át teheti ki."

21. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 34. pontja a következő 34.4. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"34.4. Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett,
Svájctól eltérő harmadik országból behozott gépek és
járművek
Az 5. számú melléklet B. része 30. pontjában foglalt
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a
gépet vagy a járművet megtisztították, és azok mentesek a
talajtól és a növényi hulladéktól."

22. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 2. pontja a következő 2.7. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"2.7. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
A. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és
a Pterocarya Kunt fája a következőktől eltérő formában:
a) egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok,
szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék
b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek,
alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e
vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan
típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő
fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi
követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott
fát is.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus
juglandis Blackman előfordulásától mentesnek ismert
területnek nyilvánítottak,
vagy
b) a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet
elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó
megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a faanyagon vagy a
mindenkori használattal kapcsolatos bármely
csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló ”HT”
jelzésnek,
vagy
c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen
megszüntessék a természetes kerek felszínt."

23. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"2.8. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet A.
részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya
Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában:
- egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok,
szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag vagy a lehántolt kéreg:
a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus
juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek
nyilvánítottak,
vagy
b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C
hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át
tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, a mindenkori
használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon
szerepelnie kell az ezt igazoló ”HT” jelzésnek."

24. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 2. pontja a következő 2.9. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"2.9. Fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek,
alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e
vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy
annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és
nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát,
valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a
szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós
növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a
szállítmányban lévő fa.
A fa csomagolóanyag:
a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus
juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek
nyilvánítottak,
vagy
b) 1. a nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott
kérgezett fából készült
2. az említett nemzetközi szabvány I. mellékletében
meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és
az említett nemzetközi szabvány II. mellékletében
meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a
fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott
növényegészségügyi kezelésnek vetették alá."

25. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat a következő 7. pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"7.2. A Juglans L. és a Pterocarya Kunth ültetésre szánt növényei,
a vetőmag kivételével
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt, illetve az
Európai Unióba való behozataluk óta olyan területen
termesztették, amelyet az illetékes hatóságok a Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és
Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától
mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések
nemzetközi szabványaival összhangban
vagy
b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább
5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis
Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a
vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a szállítást
megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az
ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses
vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy
meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását
követően,
vagy
c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen
elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt
növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak
vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják
azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően."

26. Az R1. 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat a következő 33. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
"33. Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek
és járművek
A gépeket és járműveket:
a) olyan területről szállítják, amelyet az illetékes hatóságok a
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban,
vagy
b) a Ceratocystis platani (J. M. Walter) által fertőzött terület
elhagyását megelőzően megtisztították, és azok mentesek a
talajtól és a növényi hulladéktól."

27. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat "Növények, növényi termékek és más anyagok" oszlop 16.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"16.1. A Cedrus Trew, Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével"

28. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 16. pontja a következő 16.2. alponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok
Különleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"16.2. A Quercus suber L.
kivételével a Quercus L.
ültetésre szánt
növényei, a termés és a
vetőmag kivételével,
amely növények
kerülete a gyökérnyak
fölött 1,2 méterrel
mérve legalább 8 cm
A 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában, az 5. számú melléklet
A. része I. szakaszának 11.01., 11.1., és 11.2. pontjában és a IV.
melléklet A. része II. szakaszának 7. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó tilalmak sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található
termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a
Thaumetopoea processionea L. ott nem fordul elő,
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt a harmadik oszlopban
felsorolt védett övezetek egyikében vagy olyan területen
termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a
Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek nyilvánított
a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban,
vagy
c) a növényeket
a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta olyan
faiskolákban termesztették, amelyeket - közvetlen környezetükkel
együtt - a növények szállításához a lehető legközelebbi helyen
elvégzett hatósági vizsgálatok alapján a Thaumetopoea
processionea L. szervezettől mentesnek találtak
és
a faiskolában és annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta megfelelő időpontokban hatósági
vizsgálatokat végeznek a Thaumetopoea processionea L. lárváinak
és egyéb tüneteinek kimutatása céljából,
vagy
d) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a Thaumetopoea processionea L.
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, és azokat
megfelelő időpontokban megvizsgálták és a Thaumetopoea
processionea L. szervezettől mentesnek találták.
Írország, Egyesült Királyság
(a következő helyi
közigazgatási területek
kivételével: Barking és
Dagenham; Barnet;
Basildon; Basingstoke és
Deane; Bexley; Bracknell
Forest; Brent; Brentwood;
Bromley; Broxbourne;
Camden; Castle Point;
Chelmsford; Chiltem;
London Város; Westminster
Város Crawley; Croydon;
Dacorum; Dartford; Ealing;
East Hertfordshire;
Elmbridge District; Enfield;
Epping Forest; Epsom and
Ewell District; Gravesham;
Greenwich; Guildford;
Hackney; Hammersmith &
Fulham; Haringey; Harlow;
Harrow; Hart; Havering;
Hertsmere; Hillingdon;
Horsham; Hounslow;
Islington; Kensington &
Chelsea; Kingston upon
Thames; Lambeth;
Lewisham; Littlesford;
Medway; Merton; Mid
Sussex; Mole Valley;
Newham; North
Hertfordshire; Reading;
Redbridge; Reigate és
Banstead; Richmond upon
Thames; Runnymede
District; Rushmoor;
Sevenoaks; Slough; South
Bedfordshire; South Bucks;
South Oxfordshire;
Southwark; Spelthorne
District; St Albans; Sutton;
Surrey Heath; Tandridge;
Three Rivers; Thurrock;
Tonbridge és Malling; Tower
Hamlets; Waltham Forest;
Wandsworth; Watford;
Waverley; Welwyn Hatfield;
West Berkshire; Windsor és
Maidenhead; Woking,
Wokingham és Wycombe)"

29. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat "Védett zóna (zónák)" oszlop 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroąka, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Roľňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

30. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat "Védett zóna (zónák)" oszlop 21.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Protugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroąka, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Roľňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

31. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 24.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok
Különleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"24.1. Az Euphorbia
pulcherrima ültetésre
szánt, gyökértelen
dugványai
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában
szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme
nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a gyökértelen dugványok olyan területről származnak, amelyről
ismert, hogy mentes a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől,
vagy
Írország, Portugália
(Azori-szigetek, belső Beira,
tengerparti Beira, Douro és
Minho köze és Trás-os-
Montes), Svédország,
Egyesült Királyság"
b) a növények teljes termelési időszaka során legalább
háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során nem észleltek a
termőhelyen a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezetre utaló jeleket sem a dugványokon, sem azokon a
növényeken, amelyekből a dugványok származnak, és amelyeket
az érintett termőhelyen tartottak vagy termeltek;
vagy
c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, azok a dugványok
és a növények, amelyekből a dugványok származtak, és amelyeket
ezen a termőhelyen tartottak és termeltek egy, a Bemisia tabaci
Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító
megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó
megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn.
(európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a
termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente
végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett
ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az
utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell
elvégezni.

32. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 24.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok
Különleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"24.2. Az Euphorbia
pulcherrima Willd. ültetésre
szánt növényei, az alábbiak
kivételével:
a) vetőmagok,
b) a 24.1. pontban
felsoroltak.
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában
szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme
nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől ismerten mentes területről származnak;
vagy
b) nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
előfordulásának jeleit a növényeken a termőhelyen az értékesítést
megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági
ellenőrzések során,
vagy
c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a
termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci
Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító
megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó
megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn.
(európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a
termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente
végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban
végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések
közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása
előtt kell elvégezni;
és
d) a növényeket olyan dugványokból nevelték, amelyek(et):
da) a Bemisia tabaci (európai populációk)-tól ismerten mentes
területről származnak,
Írország, Portugália
(Azori-szigetek, belső Beira,
tengerparti Beira, Douro és
Minho köze és Trás-os-
Montes), Svédország,
Egyesült Királyság"
vagy
db) olyan termőhelyen termesztettek, ahol az e növények teljes
termelési időszaka alatt legalább háromhetente végzett
ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci (európai
populációk) jeleit, a növényeken sem;
vagy
dc) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az
ezen a termőhelyen tartott vagy termelt növények egy,
a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való
mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt
követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai
populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások
eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő
elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági
ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési
eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót
közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell
elvégezni;
vagy
e) azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a
virágaik (vagy murvaleveleik) fejlődése által vagy más módon
bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem
érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, a
szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e
növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől
mentesnek bizonyultak.

33. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 24.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok
Különleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"24.3. A Begonia L. ültetésre
szánt növényei, a
vetőmag, a gumók és a
hagymagumók
kivételével, valamint az
Ajuga L., a Crossandra
Salisb., a Dipladenia
A.DC., a Ficus L., a
Hibiscus L., a Mandevilla
Lindl. és a Nerium
oleander L. ültetésre
szánt növényei, a
vetőmag kivételével
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában
szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme
nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől ismerten mentes területről származnak;
vagy
b) nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
előfordulásának jeleit a termőhelyen, beleértve a növényeket is, az
értékesítést megelőző kilenc héten legalább háromhetente
végzett hatósági ellenőrzések során,
vagy
c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a
termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci
Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító
megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó
megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn.
(európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a
termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente
végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban
Írország, Portugália
(Azori-szigetek, belső Beira,
tengerparti Beira, Douro és
Minho köze és Trás-os-
Montes), Svédország,
Egyesült Királyság"
végzett ellenőrzési eljárások során ;az említett heti ellenőrzések
közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása
előtt kell elvégezni;
vagy
d) azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a
virágaik fejlődése által vagy más módon bizonyított, hogy ezeket
az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak
való közvetlen értékesítésre szánják, közvetlenül a szállításuk előtt
hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek
bizonyultak.

34. Az R1. 5. számú melléklet B. RÉSZ 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok
Különleges előírásokVédett zóna (zónák)]
"31. A Bulgáriából,
Horvátországból,
Szlovéniából,
Görögországból
(Argolida, Arta, Chania
és Lakonia regionális
egységek),
Portugáliából (Algarve,
Madeira és az alentejói
Odemira megye),
Spanyolországból,
Franciaországból,
Ciprusról és
Olaszországból
származó Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. és
hibridjeik termései
Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában
meghatározott azon követelmény sérelme nélkül, amely szerint a
csomagoláson származási jelzést kell feltüntetni:
a) a terméseknek kocsány- és levélmentesnek kell lenniük;
vagy
b) a levelekkel és kocsánnyal rendelkező termések esetén hivatalos
igazolás arról, hogy a terméseket hatóságilag lepecsételt zárt
tartályokba csomagolták, és lepecsételve kell maradniuk az e
termések tekintetében védett övezetként elismert övezeten
keresztül történő szállítás során, továbbá a növényútlevélen is
feltüntetendő megkülönböztető jelzést kell rajtuk szerepeltetni.
Görögország (Argolida,
Arta, Chania és Lakonia
regionális egységek
kivételével), Málta,
Portugália (Algarve, Madeira
és az alentejói Odemira
megye kivételével)"

5. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

1. Az R1. 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 1.7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1.7. E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha az)

"a) egészben vagy részben a JuglansL.-ből, a Platanus L.-ből és a Pterocarya L.-ből származik, beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét; valamint"

2. Az R1. 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. A következő nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. minden új-guineai hibridfajtája, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. és a Gramineae családba tartozóktól eltérő lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével."

3. Az R1. 6. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Növények, növényi termékek és egyéb anyagok)

"1.2. A Beta vulgaris L., a CedrusTrew, a Platanus L., a Populus L., a Prunus L. és a Quercus spp. - a Quercus suber L. kivételével - és az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

4. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az alábbi növények részei a termések és a vetőmag kivételével:

a) Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai,

b) tűlevelűek (Coniferales),

c) az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh.,

d) a nem európai országokból származó Prunus L.,

e) a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,

f) az Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. és Eryngium L. leveles zöldségei,

g) a Manihot esculenta Crantz levelei,

h) a Betula L. leveles vagy levél nélküli, levágott ágai,

i) a Fraxinus L., a Juglans L., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya L. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó lombos vagy lomb nélküli levágott ágai,

j) Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Correa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum L,

k) Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról származó Convolvulus L., Ipomoea L. (a gumók kivételével), Micromeria Benth és Solanaceae."

5. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az alábbi növények termése:

a) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. és hibridjeik, Momordica L. és Solanaceae,

b) Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. és Vitis L.,

c) az Afrikából vagy az amerikai kontinensről származó Solanum aethiopicum L. és Solanum macrocarpon L.,

d) az afrikai kontinens országaiból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó Punica granatum L."

6. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Az alábbiak hántolt fakérge:

a) Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales)

b) az Acer saccharum Marsh, a Populus L., és a Quercus L., a Quercus suber L. kivételével,

c) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Jugions L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L.,

d) Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L."

7. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(6. E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha)

"a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa-csomagolóanyagot:

aa) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., ideértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, kivéve azt a fát, amely a b) pontban található 4416 00 00 kód leírásainak megfelel, amennyiben dokumentált bizonyíték van rá, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták,

ab) Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból vagy az USA-ból származó Platanus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét,

ac) az amerikai kontinens országaiból származó Populus L, ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,

ad) az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh., beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,

ae) az Európán kívüli országokból, valamint Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó Tűlevelűek (Coniferales), ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is;

af) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét;

ag) a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L., ideértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét;

ah) Kanadából vagy az USA-ból származó Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, a fűrészpor és a forgács kivételével,

ai) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, az USA-ból és Vietnamból származó Prunus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, valamint"

8. Az R1. 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg, amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik.

7.1. A mezőgazdasági vagy erdészeti célból üzemeltetett gépek és járművek, amelyek megfelelnek a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének II. részében a Svájctól eltérő harmadik országokból behozott alábbi árumegnevezések egyikének:

AB
1.KN-kódLeírás
2.ex 8432Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy
erdőgazdasági talaj-előkészítésre
vagy -megmunkálásra szolgáló gép;
gyep- vagy sportpályahenger
3.ex 8433 53Gyökeres- vagy gumósnövény-
betakarító gép
4.ex 8436 80 10Erdészeti gép
5.ex 8701 20 90Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó
vontató kivételével): közúti vontató
félpótkocsi-vontatásra, használt
6.ex 8701 91 10Mezőgazdasági vontató és erdei
vontató, kerekes, legfeljebb 18 kW
teljesítménnyel

"

6. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez

"1. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok listája

"

Tartalomjegyzék