32001L0003[1]

A Bizottság 2001/3/EK irányelve (2001. január 8.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyásáról szóló 74/150/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokba szerelt külső gyújású motorok által előidézett rádiózavarok szűréséről szóló 75/322/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2001/3/EK irányelve

(2001. január 8.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyásáról szóló 74/150/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokba szerelt külső gyújású motorok által előidézett rádiózavarok szűréséről szóló 75/322/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) Szükséges a 74/150/EGK irányelv bizonyos cikkeinek pontosítása, és az irányelv mellékleteinek összhangba hozása a legutóbb a 2000/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [3] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [4] mellékleteivel, valamint a legutóbb a 2000/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [5] módosított, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv [6] mellékleteivel.

(2) A legutóbb a 2000/2/EK bizottsági irányelvvel [7] módosított 75/322/EGK tanácsi irányelv [8] tartalmaz egy adatközlő lapot, amelyet újra kell számozni az ezen irányelvben bevezetett számozási rendszernek megfelelően.

(3) A 74/150/EGK és a 75/322/EGK irányelvet ennek megfelelően kell módosítani.

(4) Ennek az irányelvnek a rendelkezései összhangban vannak a 74/150/EGK irányelv 12. cikke által létrehozott, az irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 74/150/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A (2) cikk b) pontjában a "külön irányelvek" szavak helyébe a "a II. mellékletben felsorolt külön irányelvek" szavak lépnek.

2. A 3. cikk második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A kérelemhez csatolni kell egy teljes körű információs listát, vagy egy adatközlő lapot - amelynek mintáit az I. melléklet tartalmazza -, továbbá az ott említett dokumentumokat."

3. A 4. cikk (1) bekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállam jóváhagy minden olyan traktortípust (meghatározás a vonatkozó kategóriával együtt a II. mellékletben található), amely megfelel az alábbi feltételeknek:"

4. A mellékletek helyébe ezen irányelv I. mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

A 75/322/EGK irányelv IIA. mellékletének helyébe (a függelékek kivételével) az ezen irányelv II. mellékletében feltüntetett szöveg lép.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 8-án.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 173., 2000.7.12., 1. o.

[2] HL L 84., 1974.3.28., 10. o.

[3] HL L 203., 2000.8.10., 9. o.

[4] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[5] HL L 106., 2000.5.3., 1. o.

[6] HL L 225., 1992.8.10., 72. o.

[7] HL L 21., 2000.1.26., 23. o.

[8] HL L 147., 1975.6.9., 28. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

A MELLÉKLETEK LISTÁJAI.

I. MELLÉKLET | Adatközlőlap-minta |

II. MELLÉKLET | A. fejezet | A traktorkategóriák és -típusok meghatározása |

B. fejezet | A traktorok EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények listája |

1. függelék: | A T4 sajátos célú traktorok és használatuk feltételeinek meghatározása |

2. függelék: | A traktorok EK-típusjóváhagyása során követendő eljárások |

C. fejezet | Traktorok EK-típusbizonyítványa |

1. függelék: | A típusbizonyítvány számozási rendszere |

III. MELLÉKLET | Megfelelőségi tanúsítvány |

I. MELLÉKLET

ADATKÖZLŐLAP-MINTA

(Az irányelvben és a külön irányelvekben említett adatközlő lapok kizárólag az alábbi teljes jegyzék kivonataiból állhatnak, és kizárólag az abban szereplő számozást tartalmazhatják.)

Az alábbi információkat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es méretben vagy A4-esre összehajtogatott formátumban kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

A. MINTA

Teljes jegyzék

Az A. mintát a külön irányelv értelmében kiállított típusbizonyítvány vagy alkatrész-típusbizonyítvány hiányában kell alkalmazni.

0. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

0.1. Gyártmány(ok) (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus (a pontos változat vagy verzió meghatározásával): ...

0.2.1. Kereskedelmi név (adott esetben): ...

0.3. Típusazonosítási jelek, amennyiben feltüntetik a traktoron: ...

0.3.1. Gyári adattábla (helye, rögzítés módja): ...

0.3.2. Alvázszám (helye): ...

0.4. Traktorkategória (4): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.6. Az előírt adattáblák és feliratok elhelyezése és rögzítési módja (fényképek vagy rajzok): ...

0.7. Rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típus-jóváhagyási jeleinek helye, rögzítési módja: ...

0.8. Összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

1. A TRAKTOR ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

(egy reprezentatív jármű 3/4-es elöl- és hátulnézeti fényképét vagy rajzát, valamint az egész traktor méretezett rajzát kell csatolni)

1.1. Tengelyek és kerekek szám: ...

1.1.1. Szükség szerint az ikerkerekes tengelyek száma és pozíciója (ha van): ...

1.1.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.1.3. Meghajtott tengelyek (szám, helyzet, kölcsönös kapcsolat): ...

1.1.4. Fékezett tengelyek (szám, helyzet): ...

1.2. Motor helye és elrendezése: ...

1.3. Kormánykerék elhelyezése: jobb/bal/közép (1)

1.4. Megfordítható vezetőhely: igen/nem (1)

1.5. Alváz: központi csőváz/alváz kereszt-tartókkal/csuklós alváz/egyéb (1)

1.6. Tervezett menetirány szerinti közlekedési oldal: jobb/bal (1)

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (5) (kg-ban és mm-ben)

(szükség szerint hivatkozzon a rajzokra)

2.1. Terheletlen tömeg

2.1.1. A menetkész traktor terheletlen tömege (15) (a külön irányelvek referenciapontja) (tartalmazza a borulásvédő-szerkezetet, nem tartalmazza a választható kiegészítőket, de hűtőfolyadékkal, kenőanyagokkal, tüzelőanyaggal feltöltve, szerszámokkal és vezetővel együtt) (6):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.1.1.1. A tömeg megoszlása a tengelyek között: ...

2.2. Gyártó által meghatározott műszakilag megengedett össztömeg: ...

2.2.1. A traktor megengedett legnagyobb össztömege a gumiabroncs terhelhetőségével összhangban:: ...

2.2.2. A tömeg megoszlása a tengelyek között: ...

2.2.3. A tengelyek közötti össztömegmegoszlás határértékei (meg kell adni %-ban a legkisebb értéket a mellső és hátsó tengelyre)

2.2.3.1. Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok):

+++++ TIFF +++++

2.2.4. Hasznos teher (15): ...

2.3. Póttömeg (teljes súly, anyag, darabszám): ...

2.3.1. A tömeg megoszlása a tengelyek között: ...

2.4. Műszakilag megengedett vontatható tömeg (a vonószerkezet típusa szerint)

2.4.1. Fékezetlen vontatmány megengedett legnagyobb tömege: ...

2.4.2. Függetlenül fékezett vontatmány megengedett legnagyobb tömege: ...

2.4.3. Ráfutófékkel fékezett vontatmány megengedett legnagyobb tömege: ...

2.4.4. Átmenő fékberendezéssel (hidraulikusan vagy pneumatikusan) fékezett vontatmány legnagyobb tömege: ...

2.4.5. A traktorpótkocsi-szerelvény műszakilag megengedett össztömege a pótkocsi fékezésének módja szerint: ...

2.4.6. Vonószerkezet elhelyezése

2.4.6.1. Talajszint feletti magasság:

2.4.6.1.1. legnagyobb: ...

2.4.6.1.2. legkisebb: ...

2.4.6.2. A vonószerkezet kapcsolási középpontja és a hátsó tengely középvonalán áthaladó függőleges sík távolsága: ...

2.5. Tengelytáv (7): ...

2.6. Legnagyobb és legkisebb nyomtáv tengelyenként (előírás szerint szerelt szimpla vagy ikerkerekek szimmetriasíkjai között mért távolság) (a gyártó adja meg) (8): ...

2.7. A traktor fő méretei a vonószerkezettel együtt

2.7.1. Hosszúság közúti használatban (9):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.7.2. Szélesség közúti használatban (10):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.7.3. Magasság közúti használatban (11):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.7.4. Mellső kinyúlás (12):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.7.5. Hátsó kinyúlás (13):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.7.6. Szabad magasság (14):

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

3. MOTOR

3.1. 1. rész - Általános adatok

3.1.1. Alapmotor/motor típusa (1) (20)

A gyártó védjegye(i): ...

3.1.2. Az alapmotor és (szükség szerint) a motorcsalád(ok) típusa és kereskedelmi megnevezése (1): ...

3.1.3. Amennyiben a motoron (motorokon) van típusazonosító jel, annak kialakítása és rögzítése:

3.1.3.1. Motortípus azonosító jeleinek helye, azonosítási módja és rögzítése: ...

3.1.3.2. EK-típus-jóváhagyási szám helye és rögzítési módja: ...

3.1.4. A gyártó neve és címe: ...

3.1.5. Összeszerelő üzemek címei: ...

3.1.6. Működési elv:

- szikragyújtás/kompressziós gyújtás (1)

- közvetlen/közvetett befecskendezés (1)

- kétütemű/négyütemű (1)

3.1.7. Tüzelőanyag:

gázolaj/benzin/LPG/egyéb (1)

3.2. 2. rész - Motortípus

A motortípus legfontosabb jellemzői

3.2.1. A kompressziós gyújtású motor leírása

3.2.1.1. Gyártó: ...

3.2.1.2. A gyártó által feltüntetett motortípus: ...

3.2.1.3. Működési elv: négyütemű/kétütemű (1)

3.2.1.4. Furat: ... mm

3.2.1.5. Löket: ... mm

3.2.1.6. Hengerek száma és elrendezése: ...

3.2.1.7. Motor lökettérfogata: ... cm3

3.2.1.8. Névleges fordulatszám: ... min−1

3.2.1.9. Legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám: ... min−1

3.2.1.10. Sűrítési arány (2): ...

3.2.1.11. Az égéstér rendszere: ...

3.2.1.12. Az égéstér és a dugattyútető rajza(i): ...

3.2.1.13. A szívó- és kipufogócsövek legkisebb keresztmetszete: ...

3.2.1.14. Hűtőrendszer

3.2.1.14.1. Folyadékhűtés

3.2.1.14.1.1. Hűtőfolyadék fajtája: ...

3.2.1.14.1.2. Keringtető szivattyú(k): igen/nem (1)

3.2.1.14.1.3. Gyártmány(ok), típus(ok) jellemzői (szükség szerint): ...

3.2.1.14.1.4. Áttételi arány(ok) (szükség szerint): ...

3.2.1.14.2. Léghűtés

3.2.1.14.2.1. Hűtőventillátor: igen/nem (1)

3.2.1.14.2.2. Gyártmány(ok), típus(ok) jellemzői (szükség szerint): ...

3.2.1.14.2.3. Áttételi viszony(ok) (szükség szerint): ...

3.2.1.15. A gyártó által megengedett hőmérséklet:

3.2.1.15.1. Folyadékhűtés: legnagyobb hőmérséklet a motorból való kiömlésnél: ... K

3.2.1.15.2. Léghűtés: referenciapont: ...

Legnagyobb hőmérséklet a referenciapontban: ... K

3.2.1.15.3. A levegő legnagyobb hőmérséklete a közbenső levegőhűtő kilépési nyílásánál (szükség szerint): ... K

3.2.1.15.4. A kipufogógáz legnagyobb hőmérséklete a kipufogó-gyűjtőcső karimája közelében: ... K

3.2.1.15.5. Kenőanyag hőmérséklete: legkisebb: ... K, legnagyobb.: ... K

3.2.1.16. Töltőkompresszor: igen/nem (1)

3.2.1.16.1. Gyártmány: ...

3.2.1.16.2. Típus: ...

3.2.1.16.3. A rendszer leírása (pl. legnagyobb nyomás, leeresztő szelep, szükség szerint): ...

3.2.1.16.4. Közbenső hűtő: igen/nem (1)

3.2.1.17. Szívórendszer: legnagyobb megengedett szívócső depresszió (vákuum ) névleges fordulatszám mellett: ... kPa

3.2.1.18. Kipufogó rendszer: legnagyobb megengedett ellennyomás névleges fordulatszám mellett: ... kPa

3.2.2. Kiegészítő légszennyezés-csökkentő berendezések (szükség szerint, és ha más pont nem tartalmazza)

Leírás és/vagy ábrák: ...

3.2.3. Tüzelőanyag-ellátás

3.2.3.1. Tüzelőanyag-szivattyú

Nyomás (2) vagy szállítási-jelleggörbe: ... kPa

3.2.3.2. Befecskendező rendszer

3.2.3.2.1. Szivattyú

3.2.3.2.1.1. Gyártmány: ...

3.2.3.2.1.2. Típus(ok): ...

3.2.3.2.1.3. Legnagyobb befecskendezett mennyiség: ... mm3 (2) löketenként vagy ciklusonként, ... min−1 névleges szivattyú-fordulatszámon, illetve ... min−1 a legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszámon, vagy szállítási jelleggörbe:

IMérési módszer: motoron/próbapadon (1)

3.2.3.2.1.4. Előbefecskendezés

3.2.3.2.1.4.1. Előbefecskendezési görbe (2): ...

3.2.3.2.1.4.2. Időzítés (2): ...

3.2.3.2.2. Befecskendező csövek

3.2.3.2.2.1. Hossz(ak): ... mm

3.2.3.2.2.2. Belső átmérő: ... mm

3.2.3.2.3. Befecskendező(k)

3.2.3.2.3.1. Gyártmány: ...

3.2.3.2.3.2. Típus(ok): ...

3.2.3.2.3.3. Indítási nyomás (2) vagy diagram (1): ...

3.2.3.2.4. Fordulatszám-szabályozó

3.2.3.2.4.1. Gyártmány: ...

3.2.3.2.4.2. Típus(ok): ...

3.2.3.2.4.3. Leszabályozás kezdetéhez tartozó fordulatszám teljes terhelésen (2): ... min−1

3.2.3.2.4.4. Legnagyobb alapjárati sebesség (2): ... min−1

3.2.3.2.4.5. Alapjárati fordulatszám (2): ... min−1

3.2.3.3. Hidegindító rendszer

3.2.3.3.1. Gyártmány: ...

3.2.3.3.2. Típus(ok): ...

3.2.3.3.3. Leírás: ...

3.2.4. Szelepvezérlés

3.2.4.1. Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szögek a felső holtponthoz képest, vagy vezérlési diagram: ...

3.2.4.2. Szelephézag és/vagy beállítási tartomány (1)

3.2.5. Elektronikus vezérlési funkciók

Amennyiben a motor rendelkezik elektronikus vezérlési funkciókkal, meg kell adni a vonatkozó teljesítményadatokat, különösen a következőket:

3.2.5.1. Gyártmány: ...

3.2.5.2. Típus: ...

3.2.5.3. Alkatrészszám: ...

3.2.5.4. Elektronikus szabályozó egység elhelyezése: ...

3.2.5.4.1. Érzékelt alkatrészek: ...

3.2.5.4.2. Vezérelt alkatrészek: ...

3.3 3. rész - Kompressziós gyújtású motorcsalád

A motorcsalád legfontosabb jellemzői

3.3.1. A családhoz tartozó motortípusok jegyzéke

3.3.1.1. A motorcsalád neve: ...

3.3.1.2. A családhoz tartozó motortípusok leírása

+++++ TIFF +++++

3.4. 4. rész - Motortípus a családon belül

A család jellemző motortípusának legfontosabb jellemzői (20)

3.4.1. A kompressziós gyújtású motor leírása

3.4.1.1. Gyártó: ...

3.4.1.2. A gyártó által feltüntetett motortípus: ...

3.4.1.3. Négyütemű/kétütemű (1)

3.4.1.4. Furat: ... mm

3.4.1.5. Löket: ... mm

3.4.1.6. Hengerek száma és elrendezése:

3.4.1.7. Motor lökettérfogata: ... cm3

3.4.1.8. Névleges fordulatszám: ... min−1

3.4.1.9. Legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám: ... min−1

3.4.1.10. Sűrítési arány (2):

3.4.1.11. Égési rendszer: ...

3.4.1.12. Égéstér és a dugattyútető rajza(i):

3.4.1.13. Szívó- és kipufogócsövek legkisebb keresztmetszete: ...

3.4.1.14. Hűtési rendszer

3.4.1.14.1. Folyadékhűtés

3.4.1.14.1.1. Hűtőfolyadék fajtája: ...

3.4.1.14.1.2. Keringtető szivattyú(k): igen/nem (1)

3.4.1.14.1.3. Gyártmány(ok) és típus(ok) jellemzői (szükség szerint): ...

3.4.1.14.1.4. Áttételi arány(ok) (szükség szerint): ...

3.4.1.14.2. Léghűtés

3.4.1.14.2.1. Hűtőventillátor: igen/nem (1)

3.4.1.14.2.2. Gyártmány(ok) és típus(ok) jellemzői(szükség esetén): ...

3.4.1.14.2.3. Áttételi viszony(ok) (amennyiben jellemző): ...

3.4.1.15. A gyártó által megengedett hőmérséklet

3.4.1.15.1. Folyadékhűtés: legnagyobb hőmérséklet a motorból való kiömlésnél: ... K

3.4.1.15.2. Léghűtés: referenciapont: ...

Legnagyobb hőmérséklet a referenciapontban: ... K

3.4.1.15.3. A levegő legnagyobb hőmérséklete a közbenső hűtő kilépési nyílásánál (szükség esetén): ... K

3.4.1.15.4. A kipufogógáz legnagyobb hőmérséklete a kipufogó gyűjtőcső karimája közelében: ... K

3.4.1.15.5. Kenőanyag hőmérséklete: legkisebb: ... K, legnagyobb: ... K

3.4.1.16. Töltőkompresszor: igen/nem (1)

3.4.1.16.1. Gyártmány: ...

3.4.1.16.2. Típus: ...

3.4.1.16.3. A rendszer leírása (pl. legnagyobb nyomás, leeresztő szelep, szükség szerint): ...

3.4.1.16.4. Közbenső hűtő: igen/nem (1)

3.4.1.17. Szívórendszer: legnagyobb megengedett szívócső-depresszió (vákuum) névleges fordulatszámon: ... kPa

3.4.1.18. Kipufogó rendszer: legnagyobb megengedett ellennyomás névleges fordulatszámon: ... kPa

3.4.2. Kiegészítő légszennyezés-csökkentő berendezések (szükség szerint, és ha más pontban nem szerepelnek)

Leírás és/vagy (1) ábrák: ...

3.4.3. Tüzelőanyag-ellátás

3.4.3.1. Tüzelőanyag-szivattyú

Nyomás- (2) vagy szállítási jelleggörbe: ... kPa

3.4.3.2. Befecskendező rendszer

3.4.3.2.1. Szivattyú

3.4.3.2.1.1. Gyártmány: ...

3.4.3.2.1.2. Gyártmány: ...

3.4.3.2.1.3. Legnagyobb befecskendezési mennyiség: ... mm3 (2) löketenként vagy ciklusonként ... min−1 névleges szivattyú-fordulatszámon, illetve ... min−1 a legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszámon, vagy szállítási jelleggörbe

Mérési módszer: motoron/próbapadon (1)

3.4.3.2.1.4. Előbefecskendezés: ...

3.4.3.2.1.4.1. Előbefecskendezési görbe (2): ...

3.4.3.2.1.4.2. Időzítés (2): ...

3.4.3.2.2. Befecskendező csövek

3.4.3.2.2.1. Hossz(ak): ... mm

3.4.3.2.2.2. Belső átmérő: ... mm

3.4.3.2.3. Befecskendező(k):

3.4.3.2.3.1. Gyártmány: ...

3.4.3.2.3.2. Típus(ok): ...

3.4.3.2.3.3. Indítási nyomás (2) vagy diagram:

3.4.3.2.4. Fordulatszám-szabályozó

3.4.3.2.4.1. Gyártmány: ...

3.4.3.2.4.2. Típus(ok): ...

3.4.3.2.4.3. Leszabályozás kezdetéhez tartozó fordulatszám teljes terhelésen (2): ... min−1

3.4.3.2.4.4. Legnagyobb alapjárati sebesség (2): ... min−1

3.4.3.2.4.5. Alapjárati fordulatszám (2): ... min−1

3.4.3.3. Hidegindító rendszer

3.4.3.3.1. Gyártmány: ...

3.4.3.3.2. Típus(ok): ...

3.4.3.3.3. Leírás: ...

3.4.4. Szelepvezérlés

3.4.4.1. Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög a felső holtponthoz képest, vagy vezérlési diagram: ...

3.4.4.2. Szelephézag és/vagy beállítási tartomány (1): ...

3.4.5. Elektronikus vezérlési funkciók

Amennyiben a motor rendelkezik elektronikus vezérlési funkciókkal, meg kell adni a vonatkozó teljesítményadatokat, különösen a következőket:

3.4.5.1. Gyártmány: ...

3.4.5.2. Típus: ...

3.4.5.3. Alkatrészszám: ...

3.4.5.4. Elektronikus vezérlő egység elhelyezése

3.4.5.4.1. Érzékelt alkatrészek: ...

3.4.5.4.2. Vezérelt alkatrészek: ...

3.5. Tüzelőanyag-tartály(ok)

3.5.1. Szám, térfogat, anyagok: ...

3.5.2. A tartály(ok) elhelyezését egyértelműen bemutató rajz, fénykép vagy leírás:

3.5.3. Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok)

3.5.3.1. Szám, térfogat, anyagok: ...

3.5.3.2. A tartály(ok) elhelyezését egyértelműen bemutató rajz, fénykép vagy leírás

3.6. Névleges teljesítmény: ... kW ... min−1 fordulatszámon normál beállítás mellett [a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően (HL L 59., 1998.2.27, 1. o.)]

3.6.1. Teljesítmény a teljesítmény-leadó tengelycsonkon (TLT), (az OECD vagy ISO 789-10 1. vagy 2. hivatkozási száma szerint), szükség szerint, névleges fordulatszámon

TLT névleges fordulatszáma (min−1) | Ehhez tartozó motorfordulatszám (min−1) | Teljesítmény (kW) |

1-540 | ... | ... |

2-1000 | ... | ... |

3.7. Legnagyobb forgatónyomaték: ... N.m ... min−1 fordulatszámon (a 97/68/EK irányelvnek megfelelően)

3.8. Egyéb hajtóegységek illetve motorok (szikragyújtású, stb.) vagy azok kombinációi (komponensek jellemzői): ...

3.9. Légszűrő

3.9.1. Gyártmány: ...

3.9.2. Típus(ok): ...

3.9.3. Megengedett depresszió a legnagyobb teljesítménynél (2): ... kPa

3.10. Kipufogó rendszer

3.10.1. Leírás és diagramok: ...

3.10.2. Gyártmány: ...

3.10.3. Típus(ok): ...

3.11. Elektromos rendszer

3.11.1. Névleges feszültség, pozitív/negatív földelés (1) ... V

3.11.2. Generátor

3.11.2.1. Típus: ...

3.11.2.2. Névleges teljesítmény: ... VA

4. ERŐÁTVITEL (15)

4.1. Az erőátviteli rendszer diagramja: ...

4.2. Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos, stb.): ...

4.2.1. Az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid bemutatása (szükség szerint): ...

4.3. Motor lendkerekének tehetetlenségi nyomatéka: ...

4.3.1. További tehetetlenségi nyomaték sebességfokozatba való kapcsolás nélkül: ...

4.4. Tengelykapcsoló (típus) (szükség szerint): ...

4.4.1. Legnagyobb nyomaték-váltás (szükség szerint): ...

4.5. Sebességváltó (típus, közvetlen kapcsolás, vezérlés módja) (ha van): ...

4.6. Sebességváltó áttétele osztóművel (szükség szerint) vagy anélkül (16)

4.6.1. A hajtott tengelyekre szerelhető gumiabroncsok legnagyobb mérete: ...

+++++ TIFF +++++

4.7. A legnagyobb számított tervezési sebessége a legmagasabb fokozatban (meg kell adni a számításnál használt tényezőket) (16): ... km/h

4.7.1. Mért legnagyobb sebesség: ... km/h

4.8. Hajtott kerekek egy teljes fordulatával megtett úthossz: ...

4.9. Sebesség-szabályzás: igen/nem (1)

4.9.1. Leírás: ...

4.10. Sebességmérő, fordulatszámérő és üzemóra-számláló (amennyiben felszerelték)

4.10.1. Sebességmérő (szükség szerint)

4.10.1.1. Működés módja, meghajtás leírása:: ...

4.10.1.2. Műszerállandó: ...

4.10.1.3. Mérőmechanizmus tűrése: ...

4.10.1.4. Teljes átviteli arány: ...

4.10.1.5. Számlap vagy egyéb leolvasási eszköz kialakítása: ...

4.10.1.6. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: ...

4.10.2. Fordulatszámmérő és üzemóra-számláló (amennyiben felszerelték): igen/nem (1)

4.11. Differenciálzár (amennyiben felszerelték): igen/nem (1)

4.12. Teljesítményleadó tengelycsonkok (fordulatszám per perc és ennek viszonya a motorfordulathoz) (szám, típus és elhelyezés)

4.12.1. Legfontosabb teljesítményleadó tengelycsonk(ok): ...

4.12.2. Egyéb teljesítményleadó tengelycsonk(ok): ...

4.12.3. Teljesítményleadó tengelycsonk(ok) védőberendezése(i) (leírás, méretek, fényképek):

4.13. Motoralkatrészek, kinyúló részek és kerekek védőberendezései (leírás, rajzok, vázlatok, fényképek)

4.13.1. Egyoldali védelem: ...

4.13.2. Többoldali védelem: ...

4.13.3. Teljes burkolás: ...

4.14. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha van): ...

5. TENGELYEK

5.1. Az egyes tengelyek leírása: ...

5.2. Gyártmány (adott esetben): ...

5.3. Típus (adott esetben): ...

6. FELFÜGGESZTÉS (adott esetben)

6.1. Szükség szerint a még felszerelhető (legnagyobb-legkisebb) gumiabroncs/kerék-kombinációk (méretek, műszaki adatok, gumiabroncsnyomás közúti használathoz, legnagyobb megengedett terhelés, kerékméretek és mellső/hátsó kombinációk): ...

6.2. Szükség szerint a felfüggesztés típusa minden tengely vagy kerék esetében: ...

6.2.1. Szintszabályozás: igen/nem/választható (1)

6.2.2. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha van): ...

6.3. Egyéb szerkezetek (ha vannak): ...

7. KORMÁNYZÁS (vázlatrajz)

7.1. Kormányzás módja: izomerős/rásegítős/szervo-kormányzás (1)

7.1.1. Megfordítható vezetőülés (leírás): ...

7.2. Erőátvitel és vezérlés

7.2.1. Kormányzás erőátvitelének típusa (külön az elülső és hátsó tengelyre, adott esetben): ...

7.2.2. Erőátvitel szervei a kerekekig (nem mechanikus megoldások is; külön az elülső és hátsó tengelyre, adott esetben): ...

7.2.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (szükség szerint): ...

7.2.3. Rásegítés módja, ha van: ...

7.2.3.1. Működés módja és ábrája, gyártmány és típus: ...

7.2.4. A teljes kormányberendezés ábrája, feltüntetve a kormányzást befolyásoló valamennyi szerkezet elhelyezkedését a traktoron: ...

7.2.5. Kormány vezérlésének vázlata(i): ...

7.2.6. Kormányvezérlés beállításának tartománya és módja, szükség szerint: ...

7.3. Kerekek legnagyobb elfordulási szöge (szükség szerint):

7.3.1. Jobbra: ... fok, kormánykerék-fordulat: ...

7.3.2. Balra: ... fok, kormánykerék-fordulat: ...

7.4. Legkisebb fordulási kör (fékezés nélkül) (17):

7.4.1. Jobbra: ... mm

7.4.2. Balra: ... mm

7.5. Kormányvezérlő beállítási módja (adott esetben): ...

7.6. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (szükség szerint): ...

8. FÉKEK (általános rajz és működési vázlat) (18)

8.1. Üzemi fékrendszer: ...

8.2. Biztonsági fékrendszer (ha van): ...

8.3. Rögzítő fék: ...

8.4. Egyéb kiegészítő fékszerkezet(ek) (különösen a retardátor): ...

8.5. Blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott traktorok esetén a rendszer működésének leírása (beleértve az esetleges elektronikát is), elektromos blokkvázlat, hidraulikus és pneumatikus vázlat: ...

8.6. Fékrendszer részegységeinek jegyzéke, megfelelő azonosítással: ...

8.7. Fékezett tengelyekre szerelhető gumiabroncsok megengedett legnagyobb méretei: ...

8.8. Fékrendszer hatásosságának számítása (a fékpedálra ható erő és a kereken keletkező fékerő arányának meghatározása): ...

8.9. Bal- és jobboldali fékvezérlés lezárása: ...

8.10. Külső energiaforrás (ha van)

(műszaki adatok, energiatárolók kapacitása, legnagyobb és legkisebb nyomás, nyomásmérő és nyomásesést jelző műszer a műszerfalon, vákuumtartályok és tápszelep, légsűrítők, összhangban a nyomásszabályozó szerkezettel): ...

8.11. Pótkocsifékező szerkezettel felszerelt traktorok

8.11.1. Pótkocsi fékét működtető szerkezet (leírás, műszaki adatok): ...

8.11.2. Mechanikus/hidraulikus/pneumatikus kapcsolat (1)

8.11.3. Csatlakozók, tengelykapcsolók, biztonsági szerkezetek (leírás, rajzok, vázlatok): ...

8.11.4. Egy- vagy kétvezetékes csatlakozások (1)

8.11.4.1. Hálózati túlnyomás (1-vezetékes): ... kPa

8.11.4.2. Hálózati túlnyomás (2-vezetékes): ... kPa

9. LÁTÓMEZŐ, ABLAKOK, ABLAKTÖRLŐK ÉS VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

9.1. Látómező

9.1.1. Az előrelátás látómezejébe eső alkatrészek helyzetét szemléltető rajz(ok) vagy fénykép(ek): ...

9.2. Ablakok

9.2.1. A referenciapont gyors azonosítását szolgáló adatok: ...

9.2.2. Szélvédő(k)

9.2.2.1. Használt anyag(ok): ...

9.2.2.2. Rögzítés módja: ...

9.2.2.3. Dőlésszög(ek): ... fok

9.2.2.4. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel(ek): ...

9.2.2.5. Szélvédők kiegészítői, azok elhelyezkedése, elektromos/elektronikus alkatrészek átfogó leírása: ...

9.2.3. Egyéb ablak(ok)

9.2.3.1. Elhelyezkedés(ük): ...

9.2.3.2. Használt anyag(ok): ...

9.2.3.3. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel(ek): ...

9.2.3.4. Oldalablak-emelő mechanizmus elektromos/elektronikus alkatrészeinek rövid leírása (ha vannak): ...

9.3. Ablaktörlők: igen/nem (1) (leírás, szám, működési frekvencia): ...

9.4. Visszapillantó tükör (tükrök)

9.4.1. Osztály: ...

9.4.2. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel(ek): ...

9.4.3. Elhelyezés(ük) a traktoron (rajzok): ...

9.4.4. Rögzítési mód(ok): ...

9.4.5. Kiegészítő felszerelések, amelyek korlátozhatják a hátsó látóteret csökkenti: ...

9.4.6. Beállító rendszer elektromos/elektronikus alkatrészeinek rövid leírása (ha vannak): ...

9.5. Jég- és páramentesítő:

9.5.1. Műszaki leírás: ...

10. BORULÁS HATÁSA ELLENI VÉDŐSZERKEZET, IDŐJÁRÁS-VÉDELEM, ÜLÉSEK, RAKFELÜLETEK

10.1. Borulás hatása elleni védőszerkezet (adott esetben méretezett rajzok, fényképek, leírás: ...

10.1.1. Vázszerkezet(ek)

10.1.1.1. Védjegy(ek): ...

10.1.1.2. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel(ek): ...

10.1.1.3. Belső és külső méretek: ...

10.1.1.4. Szerkezeti anyag(ok) és építési mód: ...

10.1.2. Vezetőfülke(fülkék)

10.1.2.1. Védjegy(ek): ...

10.1.2.2. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel(ek): ...

10.1.2.3. Ajtók (száma, mérete, nyitási irány, zárak és pántok): ...

10.1.2.4. Ablakok és vészkijárat(ok) (száma, mérete, elhelyezkedése): ...

10.1.2.5. Egyéb időjárás ellen védő felszerelés (leírás): ...

10.1.2.6. Belső és külső méretek: ...

10.1.3. Bukóív(ívek) elöl/hátul (1), lehajtható vagy nem (1)

10.1.3.1. Leírás (elhelyezés, rögzítés, stb.): ...

10.1.3.2. Védjegy(ek) vagy megnevezés: ...

10.1.3.3. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel(ek): ...

10.1.3.4. Méretek: ...

10.1.3.5. Szerkezeti anyag(ok) és építési mód: ...

10.2. Kezelőtér és a vezetőfülke megközelítése (leírás, műszaki adatok, vagy méretezett rajzok): ...

10.3. Ülések és lábtámaszok

10.3.1. Vezetőülés(ek) (rajzok, fényképek, leírás): ...

10.3.1.1. Védjegy(ek) vagy megnevezés: ...

10.3.1.2. Alkatrész-típus-jóváhagyási jel: ...

10.3.1.3. Üléstípus kategória: A kategória I/II/III. osztály, B kategória (1)

10.3.1.4. Elhelyezése és fő műszaki adatok: ...

10.3.1.5. Beállítási rendszer: ...

10.3.1.6. Mozgató és rögzítő rendszer: ...

10.3.2. Utasülések (száma, mérete, elhelyezése és jellemzői): ...

10.3.3. Lábtámaszok (száma, mérete és elhelyezése): ...

10.4. Rakfelület

10.4.1. Méretek: ... mm

10.4.2. Elhelyezés: ...

10.4.3. Műszakilag megengedett terhelés: ... kg

10.4.4. Terhelés megoszlása a tengelyek között: ... kg

10.5. Rádió zavarszűrés

10.5.1. A motorházat alkotó fém alkatrészek és a csatlakozó utastérrészek kialakítása és anyagai - leírás, valamint rajzok/fényképek: ...

10.5.2. Motorházban elhelyezett fém alkatrészek (pl. fűtőberendezések, pótkerék, légszűrő, kormányberendezés, stb.) elhelyezkedése - rajzok vagy fényképek: ...

10.5.3. Rádióinterferenciát csökkentő berendezések táblázata és rajza: ...

10.5.4. Egyenáramú ellenállások névleges értéke, rezisztív gyújtókábelek esetén azok névleges fajlagos ellenállása: ...

11. VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK (a traktor méretezett külső vázlata az összes berendezés fénykibocsátó felületének feltüntetésével; azok száma, kábelezése, típus-jóváhagyási jele, fényszíne)

11.1. Kötelező berendezések

11.1.1. Tompított fényszórók: ...

11.1.2. Mellső (oldalsó) helyzetjelzők: ...

11.1.3. Első helyzetjelzők: ...

11.1.4. Irányjelzők:

- első: ...

- hátsó: ...

- oldalsó: ...

11.1.5. Hátsó fényvisszaverők: ...

11.1.6. Hátsó rendszámtábla-fények: ...

11.1.7. Féklámpák: ...

11.1.8. Elakadásjelző berendezés: ...

11.2. Kiegészítő berendezések

11.2.1. Távolsági fényszórók: ...

11.2.2. Első ködlámpák: ...

11.2.3. Hátsó ködlámpák: ...

11.2.4. Tolató lámpák: ...

11.2.5. Munkafények: ...

11.2.6. Várakozást jelző lámpa: ...

11.2.7. Hátsó kontúr fények: ...

11.2.8. Pótkocsi irányjelzőinek figyelmeztető fénye(i): ...

11.3. Lámpáktól különböző elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha vannak): ...

12. VEGYES

12.1. Hangjelző berendezés(ek) (elhelyezkedés): ...

12.1.1. Alkatrész-típus-jóváhagyási jele: ...

12.2. Mechanikus vonószerkezet a traktor és a pótkocsi között

12.2.1. Vonószerkezet típusa(i): ...

12.2.2. Védjegy(ek): ...

12.2.3. CAlkatrész-típus-jóváhagyási jele: ...

12.2.4. Legnagyobb megengedett vízszintes terhelés ... kg; legnagyobb megengedett függőleges terhelés (szükség szerint) ... kg (19)

12.3. Hidraulikus emelő: hárompontos csatlakozás: van/nincs (1)

12.4. Pótkocsi világító és fényjelző berendezéseinek elektromos csatlakozása (leírás): ...

12.5. Vezérlők felszerelése, elhelyezése, működése és jelölése (leírás, fényképek vagy ábrák): ...

12.6. Hátsó rendszámtábla elhelyezése (alak és méret): ...

12.7. Elülső csatlakozás (méretezett rajz): ...

12.8. Járműre szerelt vagy vontatott gép működtetését és vezérlését szolgáló fedélzeti elektronika leírása: ...

Jegyzetek

() A nem kívánt rész törlendő.

() A tűrésthatárt fel kell tüntetni.

() Ha egy alkatrész rendelkezik típusengedéllyel, akkor az ilyen alkatrészt nem kell leírni, amennyiben hivatkozás történik a vonatkozó engedélyre. Hasonlóképpen nem szükséges leírni azokat az alkatrészeket, amelyek kialakítása egyértelműen látható a csatolt ábrákból vagy rajzokból.

Minden címsornál fel kell tüntetni a kapcsolódó mellékletek számát, ahová a fényképeket vagy rajzokat csatolni kell.

() Besorolás a II. mellékletben foglalt meghatározások szerint.

() ISO 612 - 1978 és 1176 - 1990 szabvány.

() A vezető tömegét 75 kg-nak kell feltételezni. A "szerszámok""szerszámos ládát" jelentenek.

() ISO 612 - 1978 szabvány (6.4. pont).

() ISO 4004 - 1983 szabvány.

() ISO 612 - 1978 szabvány (6.1. pont).

() ISO 612 - 1978 szabvány (6.2. pont).

() ISO 612 - 1978 szabvány (6.3. pont).

() ISO 612 - 1978 szabvány (6.6. pont).

() ISO 612 - 1978 szabvány (6.7. pont).

() ISO 612 - 1978 szabvány (8. pont).

() A kért információt minden lehetséges változathoz meg kell adni.

() A megengedett tűrés 5 %. Ezt az előírást legfeljebb 43 km/h mért sebesség mellett kell alkalmazni, 3 km/h tűrés figyelembevételével. [Lásd 98/89/EK bizottsági irányelv (HL L 322., 1998.12.1., 40. o.)].

() ISO 789/3 - 1993 szabvány.

() A következő adatokat kell megadni minden fékberendezéshez:

- a fék típusa és kialakítása (méretezett vázlat) (fékdob vagy tárcsa, stb., fékezett kerekek, erőátvitel ezekhez a kerekekhez, súrlódó felületek, azok jellemzői és hatásos felülete, fékdobok, fékpofák vagy féktárcsák sugara, fékdobok súlya, hézagállító eszközök),

- erőátvitel és vezérlés (kapcsolási vázlatot csatolni kell) (szerkezeti felépítés, beállítás, karáttételek, a kezelőszervek hozzáférhetősége és elhelyezése, mechanikus erőátvitel esetén a reteszelés vezérlői, az erőátvitel fő alkatrészeinek jellemzői, vezérlőhengerek és dugattyúk, fékhengerek).

() Az értékek a vonószerkezet mechanikai szilárdságától függően.

() Több alapmotor esetén mindegyikhez külön adatlapot kell beadni.

B. MINTA

Egyszerűsített adatközlő lap a traktorok EK-típusjóváhagyásához

I. rész

A B. mintát akkor kell alkalmazni, amikor rendelkezésre áll egy vagy több, más irányelvekkel összhangban kiállított típusbizonyítvány vagy alkatrész-típusbizonyítvány.

A vonatkozó típusbizonyítványok vagy alkatrész-típusbizonyítványok számát a III. részben található táblázatban kell megadni.

A III. mellékletben említett adatokat (megfelelőségi tanúsítvány) meg kell adni az alábbi, 1-12. fejezethez és a traktor minden típusához/változatához/verziójához.

Ha nem áll rendelkezésre más irányelvvel összhangban kiállított típusbizonyítvány vagy alkatrész-típusbizonyítvány, akkor a megfelelő fejezetekben meg kell adni az adatközlő lap A. mintájában említett adatokat is.

0. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus (a pontos változat vagy verzió meghatározásával): ...

0.2.1. Kereskedelmi név(nevek) (adott esetben): ...

0.3. Gyártó típuskódja, ha fel van tüntetve a traktoron

0.3.1. Gyári adattábla (helye, a rögzítés módja): ...

0.3.2. Alvázszám (helye): ...

0.4. Traktorkategória (1): ...

0.5. Gyártó neve és címe:: ...

0.7. Alkatrészek és különálló műszaki egységek esetén az EK-jóváhagyási jel helye és rögzítési módja: ...

0.8. Összeszerelő üzem(ek) neve(i) és címe(i): ...

1. A TRAKTOR ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

(csatolni kell egy reprezentatív változat 3/4-es elöl- és hátulnézeti fényképét vagy rajzát és az egész traktor méretezett rajzát)

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK

3. MOTOR

4. ERŐÁTVITEL

5. TENGELYEK

6. FELFÜGGESZTÉS

7. KORMÁNYZÁS

8. FÉKEK

9. LÁTÓMEZŐ, ABLAKOK, ABLAKTÖRLŐK ÉS VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

10. BORULÁS HATÁSA ELLENI VÉDŐSZERKEZET, IDŐJÁRÁS-VÉDELEM, ÜLÉSEK, RAKFELÜLETEK

11. VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK

12. EGYEBEK

II. rész

Az I. részben több bejegyzést kapott tételek különböző változatainak jóváhagyott kombinációit összegző táblázat. Minden ilyen alkatrész minden egyes bejegyzését el kell látni egy betűvel, amely a táblázatban azonosítja az adott változatra jellemző alkatrész vagy alkatrészek bejegyzését vagy bejegyzéseit.

A típus minden változatához külön táblázatot kell összeállítani.

A változaton belül korlátozás nélkül kombinálható többszörös bejegyzéseket a "valamennyi verzió" oszlopban kell feltüntetni.

+++++ TIFF +++++

Ezeket az adatokat más formában vagy elrendezésben is be lehet nyújtani, azzal a feltétellel, hogy azok eredeti feladatukat betöltik.

Minden változatot és verziót el kell látni egy numerikus vagy alfanumerikus kóddal, amelyet az adott traktor megfelelőségi tanúsítványában (III. melléklet) is fel kell tüntetni.

III. rész

A külön irányelvekre vonatkozó típus-jóváhagyási számok

Közölni kell a traktorra vonatkozó, az alábbi szempontokból [1] kért információkat.

Az EK-típusjóváhagyás céljából az összes típus- és alkatrész-típusbizonyítványt (a mellékletekkel együtt) csatolni kell, és be kell nyújtani a jóváhagyó hatósághoz.

+++++ TIFF +++++

Aláírás:

Beosztás:

Dátum:

II. MELLÉKLET

A. FEJEZET

A traktorkategóriák és -típusok meghatározása

1. A TRAKTORKATEGÓRIÁK MEGHATÁROZÁSA A KÖVETKEZŐ:

T1 kategória : kerekes traktorok 40 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességgel, legalább egy tengelyen nem kevesebb, mint 1150 mm minimális nyomtávval, 600 kg-ot meghaladó menetkész tömeggel és legfeljebb 1000 mm szabad magassággal.

T2 kategória : kerekes traktorok 40 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességgel, 1150 mm-nél kisebb minimális nyomtávval, 600 kg-ot meghaladó menetkész tömeggel és legfeljebb 600 mm szabad magassággal. Amennyiben azonban a traktor tömegközéppontjának (talajszinttől mért) magassága [1] és osztva a tengelyek átlagos minimális nyomtávjának hányadosa meghaladja a 0,90-os értéket, akkor a legnagyobb tervezési sebesség nem haladhatja meg a 30 km/h-t.

T3 kategória : kerekes traktorok 40 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességgel és 600 kg-ot meg nem haladó menetkész tömeggel.

T4 kategória : egyéb kerekes traktorok 40 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességgel (az 1. függelék meghatározása szerint).

2. A TRAKTORTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSA:

"típus": ugyanazon kategóriába sorolt traktorok összessége, amelyek legalább a következő fő jellemzőkben megegyeznek:

- gyártó,

- gyártó típusjelzése,

- főbb szerkezeti és tervezési jellemzők:

- gerinces alváz/alvázhossztartókkal/csuklós alváz (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- motor (belső égésű/elekromos/hibrid),

- tengelyek (száma),

"változat": ugyanazon típusba sorolt traktorok összessége, amelyek legalább a következő jellemzőkben megegyeznek:

- motor,

- működési elv,

- hengerek száma és elrendezése,

- 30 %-ot meg nem haladó teljesítménykülönbség (a legnagyobb teljesítmény nem nagyobb, mint a legalacsonyabb teljesítmény 1,3-szerese),

- 20 %-ot meg nem haladó hengerűrtartalom-különbség (a legnagyobb érték nem nagyobb, mint a legalacsonyabb érték 1,2-szerese),

- hajtott tengelyek (szám, elhelyezés, összekapcsolás),

- kormányzott tengelyek (szám, elhelyezés),

- legnagyobb össztömeg nem mutat 10 %-nál nagyobb eltérést,

- erőátvitel (típusa),

- borulás hatása elleni védőszerkezet,

- fékezett tengelyek (száma),

egy változat "verziója": olyan traktorok összessége, amelyek az I. melléklet szerinti információs csomagban jelzett tételkombinációkból állnak.

B. FEJEZET

TRAKTOROK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK LISTÁJAI.

I RÉSZ

A külön irányelvek jegyzéke

(Szükség esetén figyelembe véve az összes alábbi külön irányelv tárgyi hatályát és utolsó módosításait)

X = az irányelv jelenlegi formájában alkalmazandó

- = nem alkalmazható.

sorszám | tárgy | alapirányelv és melléklete | Hivatalos Lap (HL) L | Alkalmazási kör (a T4-gyel kapcsolatban lásd az 1. függeléket) |

T1 | T2 | T3 |

1.1 | legnagyobb össztömeg | 74/151/EGK I. | 84., 1974.3.28., 25. o. | X | X | X |

1.2 | rendszámtábla | 74/151/EGK II. | - | X | X | X |

1.3 | tüzelőanyag-tartály | 74/151/EGK III. | - | X | X | X |

1.4 | póttömeg | 74/151/EGK IV. | - | X | X | X |

1.5 | hangjelző készülék | 74/151/EGK V. | - | X | X | X |

1.6 | zajszint (külső) | 74/151/EGK VI. | - | X | X | X |

2.1 | legnagyobb sebesség | 74/152/EGK (1) bekezdés | 84., 1974.3.28., 33. o. | X | X | X |

2.2 | rakfelületek | 74/152/EGK (2) bekezdés | - | X | X | X |

3.1 | visszapillantó tükrök | 74/346/EGK | 191., 1974.7.15., 1. o. | X | X | X |

4.1 | látómező és ablaktörlők | 74/347/EGK | 191., 1974.7.15., 5. o. | X | X | X |

5.1 | kormányzás | 75/321/EGK | 147., 1975.6.9., 24. o. | X | X | X |

6.1 | rádió-zavarszűrés | 75/322/EGK | 147., 1975.6.9., 28. o. | X | X | X |

7.1 | fékek | 76/432/EGK | 122., 1976.5.8., 1. o. | X | X | X |

8.1 | utasülések | 76/763/EGK | 262., 1976.9.27., 135. o. | X | - | X |

9.1 | zajszint (belső) | 77/311/EGK | 105., 1977.4.28., 1. o. | X | X | X |

10.1 | borulás hatása elleni védőszerkezetek (ROPS) | 77/536/EGK | 220., 1977.8.29., 1. o. | X | - | - |

11.1 | dízel kibocsátás (füstölés) | 77/537/EGK | 220., 1977.8.29., 38. o. | X | X | X |

12.1 | vezetőülés | 78/764/EGK | 255., 1978.9.18., 1. o. | X | X | X |

13.1 | világító berendezések | 78/933/EGK | 325., 1978.11.20., 16. o. | X | X | X |

14.1 | világító és fényjelző berendezések | 79/532/EGK | 145., 1979.6.13., 16. o. | X | X | X |

15.1 | vontató és hátrameneti berendezés | 79/533/EGK | 145., 1979.6.13., 20. o. | X | X | X |

16.1 | ROPS (statikus tesztelés) | 79/622/EGK | 179., 1979.7.17., 1. o. | X | - | - |

17.1 | kezelőtér, a vezetőülés megközelítése | 80/720/EGK | 194., 1980.7.28., 1. o. | X | - | X |

18.1 | teljesítmény-leadó tengelycsonk | 86/297/EGK | 186., 1986.7.8., 19. o. | X | X | X |

19.1 | hátsó ROPS (keskeny nyomtávú traktorok) | 86/298/EGK | 186., 1986.7.8., 26. o. | - | X | - |

20.1 | kezelőszervek elhelyezése | 86/415/EGK | 240., 1986.8.26., 1. o. | X | X | X |

21.1 | elülső ROPS (keskeny nyomtávú traktorok) | 87/402/EGK | 220., 1987.8.8., 1. o. | - | X | - |

22.1 | méretek és vontatható tömeg | 89/173/EGK I. | 67., 1989.3.10., 1. o. | X | X | X |

22.2 | ablakok | 89/173/EGK III. | - | X | X | X |

22.3 | sebességszabályzó | 89/173/EGK II., 1. | - | X | X | X |

22.4 | meghajtó részek védelme | 89/173/EGK II., 2. | - | X | X | X |

22.5 | mechanikai kapcsolatok | 89/173/EGK IV. | - | X | X | X |

22.6 | rendszámtábla | 89/173/EGK V. | - | X | X | X |

22.7 | pótkocsifék-csatlakozó | 89/173/EGK VI. | - | X | X | X |

23.1 | károsanyag-kibocsátás | 2000/25/EK | 173., 2000.7.12., 1. o. | X | X | X |

II. RÉSZ

A következő táblázat azon a gépjárművekre vonatkozó (legfrissebb) külön irányelveknek a műszaki követelményeit tartalmazza, amelyeket a mezőgazdasági traktorokra vonatkozó megfelelő irányelvek előírásai helyett alkalmazni lehet.

Az I. részben szereplő táblázatban a mezőgazdasági traktorokra vonatkozó irányelvnek adott szám és az irányelv tárgya | A gépjárművekre vonatkozó alapirányelv száma | Hivatalos Lap L |

| |

1.5. | hangjelző berendezés | 70/388/EGK | 329., 1982.11.25., 31. o. |

1.6. | zajkibocsátás (külső) | 70/157/EGK | 42., 1970.2.23., 16. o. |

4.1. | látómező és ablaktörlők | 77/649/EGK | 284., 1978.10.10., 11. o. |

5.1. | kormányzás | 70/311/EGK | 133., 1970.6.18., 10. o. |

6.1. | rádió zavarszűrés | 72/245/EGK | 152., 1972.7.6, 15. o. |

7.1. | fékek | 71/320/EGK | 202., 1971.9.6., 37. o. |

11.1. | dízel kibocsátás (füstölés) | 72/306/EGK | 190., 1972.8.20., 1. o. |

14.1. | hátsó fényvisszaverők | 76/757/EGK | 262., 1976.9.27., 32. o. |

14.1. | hátsó lámpák | 76/758/EGK | 262., 1976.9.27., 54. o. |

14.1. | irányjelző | 76/759/EGK | 262., 1976.9.27., 71. o. |

14.1. | rendszámtábla megvilágítás | 76/760/EGK | 262., 1976.9.27., 85. o. |

14.1. | fényszórók | 76/761/EGK | 262., 1976.9.27., 96. o. |

14.1. | tompított fényszórók | 76/761/EGK | - |

14.1. | elülső ködlámpa | 76/762/EGK | 262., 1976.9.27., 122. o. |

14.1. | hátsó ködlámpa | 77/538/EGK | 220., 1977.8.29., 60. o. |

14.1. | hátrameneti lámpa | 77/539/EGK | 220., 1977.8.29., 72. o. |

22.2. | biztonsági üvegek | 92/22/EGK | 129., 1992.5.14., 11. o. |

23.1. | károsanyag-kibocsátása | 88/77/EGK | 36., 1988.2.9, 33. o. |

1. függelék

I. rész

A T4 traktorok és használatuk feltételeinek meghatározása

1. T4 kategóriájú traktorok

1.1. T4.1 Nagy szabadmagasságú traktorok:

Magasra növő ültetvényeken, pl. szőlőültetvényeken való használatra tervezett traktorok. Alvázuk vagy alvázszakaszuk magasra emelt, így bal és jobb oldali kerekeikkel az ültetvény egy vagy több sorának két oldalán, az ültetvénnyel párhuzamosan haladhatnak. Szerszámok hordozására vagy működtetésére szolgálnak, amelyek elhelyezhetők a jármű elején, a tengelyei között, hátul, vagy külön alapzaton. Működési helyzetben a traktor ültetvénysorra merőleges szabad magassága meghaladja az 1000 mm-t. Ha a traktor tömegközéppontjának (rendesen felszerelt kerekekkel, talajszinttől mért) magassága [2] és a tengelyek átlagos minimális nyomtávjának hányada meghaladja a 0,90-os értéket, akkor a legnagyobb tervezési sebesség nem haladhatja meg a 30 km/h-t.

1.2. T4.2 Extra széles traktorok:

Nagy méretű traktorok, amelyeket elsősorban nagy kiterjedésű termőföldterületek megművelésénél alkalmaznak.

II. rész

A külön irányelvek alkalmazása T4 traktorokra

X = az irányelvet kell alkalmazni.

(X) = az irányelvet módosított formában kell alkalmazni

DP = külön irányelvet igényel.

- = nem alkalmazható.

sorszám | tárgy | irányelv és melléklete | alkalmazási kör |

T4.1 | T4.2 |

1.1 | legnagyobb össztömeg | 74/151/EGK I. | X | (X) |

1.2 | rendszámtábla | 74/151/EGK II. | X | X |

1.3 | tüzelőanyag-tartály | 74/151/EGK III. | X | X |

1.4 | póttömeg | 74/151/EGK IV. | X | X |

1.5 | hangjelző berendezés | 74/151/EGK V. | X | X |

1.6 | zajszint (külső) | 74/151/EGK VI. | X | X |

2.1 | legnagyobb sebesség | 74/152/EGK (1) bekezdés | X | X |

2.2 | rakfelületek | 74/152/EGK (2) bekezdés | (X) | X |

3.1 | visszapillantó tükrök | 74/346/EGK | (X) | X |

4.1 | látómező és ablaktörlők | 74/347/EGK | (X) | (X) |

5.1 | kormányzás | 75/321/EGK | X | X |

6.1 | rádió-zavarszűrés | 75/322/EGK | X | X |

7.1 | fékek | 76/432/EGK | (X) | X |

8.1 | utasülések | 76/763/EGK | X | X |

9.1 | zajszint (belső) | 77/311/EGK | X | X |

10.1 | borulás hatása elleni védőszerkezetek (ROPS) | 77/536/EGK | SD | X |

11.1 | dízelkibocsátás (füstölés) | 77/537/EGK | X | X |

12.1 | vezetőülés | 78/764/EGK | (X) | X |

13.1 | világító berendezések | 78/933/EGK | (X) | (X) |

14.1 | világító- és fényjelző berendezések | 79/532/EGK | X | X |

15.1 | vontató és hátrameneti berendezés | 79/533/EGK | (X) | X |

16.1 | ROPS (statikus vizsgálat) | 79/622/EGK | SD | X |

17.1 | kezelőtér, a vezetőülés elérése | 80/720/EGK | (X) | (X) |

18.1 | teljesítményleadó tengelycsonk | 86/297/EGK | X | X |

19.1 | hátsó ROPS (keskeny nyomtávú traktorok) | 86/298/EGK | - | - |

20.1 | kezelőszervek elhelyezése | 86/415/EGK | X | X |

21.1 | elülső ROPS (keskeny nyomtávú traktorok) | 87/402/EGK | - | - |

22.1 | méretek és vontatható tömeg | 89/173/EGK I. | (X) | (X) |

22.2 | ablakok | 89/173/EGK III. | X | X |

22.3 | sebességszabályzó | 89/173/EGK II., I. | X | X |

22.4 | meghajtó részek védelme | 89/173/EGK II., 2. | (X) | X |

22.5 | mechanikus kapcsolatok | 89/173/EGK IV. | X | (X) |

22.6 | rendszámtábla | 89/173/EGK V. | X | X |

22.7 | pótkocsifék-csatlakozó | 89/173/EGK VI. | X | (X) |

23.1 | károsanyag-kibocsátás | 2000/25/EK | X | X |

2. FÜGGELÉK

A traktorok EK-típusjóváhagyása során követendő eljárások

1. A 3. pont (I. melléklet, B. minta) szerint benyújtott kérelem esetén a jóváhagyó hatóság:

a) ellenőrzi, hogy alkalmazhatók-e a külön irányelvek alapján kiállított alkatrész-típusjóváhagyások és típusjóváhagyások, továbbá gondoskodik róla, hogy az egyes külön irányelvek által megkövetelt, és a jóváhagyások által nem tartalmazott vizsgálatokat, illetve ellenőrzéseket végrehajtsák;

b) a dokumentációra hivatkozással biztosítja, hogy a traktor adatközlő lapjának I. részében található traktorjellemzők és -adatok megjelenjenek az információs csomagok, illetve a megfelelő külön irányelvi jóváhagyások számára készített típusbizonyítvány adatai között, és amennyiben az adatközlő lap I. részében szereplő valamely tételszám nincs feltüntetve egyik külön irányelv információs csomagjában sem, megerősíti, hogy az illető alkatrész vagy tulajdonság megfelel az információs dossziéban szereplő adatoknak;

c) a jóváhagyásra szánt traktortípus kiválasztott mintáján elvégzett vagy elvégeztetett alkatrész- és rendszervizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a traktor(ok) szerkezete valóban megfelel-e az összes külön irányelvi jóváhagyás hitelesített információs csomagjában szereplő vonatkozó adatoknak;

d) szükség esetén elvégzi vagy elvégezteti az önálló műszaki egységek megfelelő berendezés-ellenőrzését.

2. Az 1. pont c) alpontjában említett vizsgálat esetén elegendő számú traktort kell biztosítani az alábbi szempontok szerint jóváhagyásra kerülő különféle kombinációk megfelelő ellenőrzéséhez:

- motor,

- sebességváltó,

- hajtott tengelyek (szám, elhelyezés, összekapcsolás),

- kormányzott tengelyek (szám, elhelyezés),

- fékezett tengelyek (száma),

- borulás hatása elleni védőszerkezet.

3. A 3. pont (I. melléklet, A minta) szerint benyújtott kérelem esetén a jóváhagyó hatóság:

a) gondoskodik a vonatkozó külön irányelvek által megkövetelt, szükséges kísérletek és vizsgálatok elvégzéséről;

b) ellenőrzi, hogy a traktor megfelel-e a traktor információs dossziéjában foglalt adatoknak és a vonatkozó külön irányelvek műszaki követelményeinek;

c) szükség esetén elvégzi vagy elvégezteti az önálló műszaki egységek megfelelő berendezés-ellenőrzését.

C. FEJEZET

Traktorok EK-típusbizonyítványai.

I RÉSZ

MINTA: (legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm) vagy A4 méretre összehajtogatva)

A hatóság pecsétjének helye

Értesítés egy traktortípus:

- jóváhagyásáról [3]

- a jóváhagyás kiterjesztéséről [4]

- a jóváhagyás elutasításáról [5]

- a jóváhagyás visszavonásáról [6]

az utoljára a .../ .../EK irányelvvel módosított 74/150/EGK irányelv értelmében

Típus-jóváhagyási szám: ...

A kiterjesztés oka: ...

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1. Gyártmány (gyártó által bejegyzett): ...

0.2. Típus (a pontos változat és verzió megjelölésével): ...

0.2.1. Védjegy (adott esetben): ...

0.3. Típusazonosítók, amennyiben fel vannak tüntetve a traktoron: ...

0.3.1. Gyári adattábla (helye, a rögzítés módja): ...

0.3.2. Alvázszám (helye): ...

0.4. Traktorkategória: ...

0.5. Gyártó neve, címe: ...

0.8. Összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

Alulírott ezúton igazolom, hogy a gyártó adatközlő lapján található, a fent leírt traktor(ok)ra vonatkozó leírása megfelel a valóságnak, valamint hogy a csatolt vizsgálati eredmények a nevezett traktortípusra vonatkoznak.

A traktortípus megfelel/nem felel meg [7] a vonatkozó külön irányelvek követelményeinek.

A típusjóváhagyás megadva/elutasítva/visszavonva. [8]

... | ... | ... |

(hely) | (dátum) | (aláírás) |

Mellékletek:

Adatközlő csomag [beleértve az adatközlő lapok B mintájának II. és III. részét is (ha szükséges)].

Vizsgálati eredmények

A megfelelőségi tanúsítvány aláírására jogosult személy(ek) neve és aláírás mintája, nyilatkozat a személy(ek) szervezeten belüli beosztásáról.

II. RÉSZ

Vizsgálati eredmények

(a jóváhagyó hatóság tölti ki, és csatolja a traktor típus-jóváhagyási jelentéséhez)

1. A zajszintvizsgálat eredményei (74/151/EGK)

A típusjóváhagyásra vonatkozó alapirányelv és utolsó módosításának száma. Két vagy több átültetési szakasszal rendelkező irányelv esetén jelölje meg az átültetési szakaszt: ...

változat/verzió: | ... | ... | ... |

- elhaladási zaj: | ... dB(A) | ... dB(A) | ... dB(A) |

- állóhelyi zaj: | ... dB(A) | ... dB(A) | ... dB(A) |

- motor fordulatszám: | ... min−1 | ... min−1 | ... min−1 |

2. A szennyező anyag-kibocsátási vizsgálat eredménye

A típusjóváhagyásra vonatkozó alapirányelv és utolsó módosításának száma. Két vagy több átültetési szakasszal rendelkező irányelv esetén jelölje meg az átültetési szakaszt: ...

változat/verzió: | ... | ... | ... |

1.eredmények

- CO: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- HC: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- NOx: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- részecskék: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- füst: | ... min−1 | ... min−1 | ... min−1 |

2.eredmények

- CO: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- NOx: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- NMHC: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- CH4: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

- részecskék: | ... g/kWh | ... g/kWh | ... g/kWh |

változat/verzió: | ... dB(A) | ... dB(A) | ... dB(A) |

1. FÜGGELÉK

Az EK-típus-jóváhagyási jelentések számozási rendszere

1. Az alábbi követelményeknek megfelelően az engedélyszám teljes traktor esetén négy részből, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek esetén öt elemből áll. Az alkatrészeket és az önálló műszaki egységeket a vonatkozó külön irányelvben foglalt előírásoknak megfelelően kell jelölni. Az egyes részeket minden esetben csillag jellel választják el egymástól.

1. elem :

kis "e" betű, amit a jóváhagyást kiállító tagállam megkülönböztető betűjelei vagy száma követ:

1 - Németország esetében; 2 - Franciaország esetében; 3 - Olaszország esetében; 4 - Hollandia esetében; 5 - Svédország esetében; 6 - Belgium esetében; 9 - Spanyolország esetében; 11 - Egyesült Királyság esetében; 12 - Ausztria esetében; 13 - Luxemburg esetében; 17 - Finnország esetében; 18 - Dánia esetében; 21 - Portugália esetében; 23 - Görögország esetében; 24 - Írország esetében.

2. elem : az alapirányelv száma.

3. elem :

a jóváhagyásra vonatkozó utolsó módosító irányelv száma.

Traktorok jóváhagyása esetén ez a 74/150/EGK irányelv valamely cikkét módosító utolsó irányelv.

Több külön irányelv értelmében történő jóváhagyás esetén ez az az utolsó irányelv, amely olyan sajátos előírásokat tartalmaz, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy önálló műszaki egység meg kell hogy feleljen.

Amennyiben egy irányelv több átültetési időpontot tartalmaz, amelyek különféle műszaki szabványokra vonatkoznak, akkor hozzá kell rendelni az ábécé egy betűjét. Ez a betű azonosítja azt a konkrét műszaki követelményt, amelynek alapján a jóváhagyást megadták.

4. elem : négyjegyű sorszám (szükség esetén bevezető nullákkal), amely az alap-jóváhagyási számot jelöli. A sorozat minden alapirányelv esetén 0001-től kezdődik.

5. elem : kétjegyű sorszám (szükség esetén bevezető nullával), amely a kiterjesztésre utal. A sorozat minden alap-jóváhagyási szám esetén 00-tól indul.

2. Traktor típusjóváhagyása esetén a 2. elemet ki kell hagyni.

3. Az ötödik elemet a kötelezően elhelyezendő táblá(k)ról, és csak onnan, el kell hagyni.

4. Példa: Franciaországban a kezelőtér szabad magasságról és a megközelítésről szóló irányelv szerint hármas sorszámmal megadott típusjóváhagyás (amelyet eddig még nem terjesztettek ki):

e 2*80/720*88/414*0003*00

vagy

e 2*88/77*91/542A*0003*00

abban az esetben, ha az irányelvnek két végrehajtási szakasza van: A és B.

5. Példa: az Egyesült Királyságban négyes sorszámmal kiadott traktor-típusjóváhagyás második alkalommal történő meghosszabbítására:

e 11*97/54*0004*02

amikor a 97/54/EK irányelv módosította utoljára a 74/150/EGK irányelv cikkeit.

6. Példa: a traktor kötelezően felszerelendő tábláján/tábláin feltüntetett jóváhagyási szám:

e 11*97/54*0004

III. MELLÉKLET

EK MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

I. RÉSZ

MINTA: (legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm) vagy A4 méretre összehajtogatva)

Alulírott: ...

(teljes név)

ezúton igazolom, hogy az alábbi traktor:

0.1. Gyártmány (gyártó által bejegyzett): ...

0.2. Típus (a pontos változat és verzió megjelölésével): ...

0.2.1. Védjegy (ha van): ...

0.3. Gyártó típuskódja, amennyiben feltüntették a traktoron: ...

0.3.1. Gyári adattábla (helye, a rögzítés módja): ...

0.3.2. Alvázszám (helye): ...

0.4. Traktorkategória: ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.6. A kötelező táblák helye: ...

A traktor azonosító száma: ...

Numerikus vagy alfanumerikus azonosító kód: ...

a jóváhagyás(ok)ban leírt traktortípus(ok) szerint, minden tekintetben megfelel a következőben leírt típusnak: ...

- Típus-jóváhagyási szám: ...

- Kelt: ...

A traktor minden további jóváhagyás nélkül állandó jelleggel nyilvántartásba vehető jobb/bal [1] oldali közlekedésre.

... | ... |

(hely) | (dátum) |

... | ... |

(aláírás) | (beosztás) |

1. A TRAKTOR ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. Tengelyek és kerekek száma:: ...

amelyek közül

1.1.3. Hajtott tengely: ...

1.1.4. Fékezett tengely: ...

1.4. Megfordítható vezetőhely: igen/nem [2]

1.6. Tervezett menetirány szerinti közlekedési oldal: jobb/bal [3]

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK

2.1.1. Menetkész terheletlen tömeg: ...

- legnagyobb: ...

- legkisebb: ...

2.2.1. A traktor legnagyobb össztömege a gumiabroncs terhelhetőségével összhangban: ...

2.2.2. A fenti tömeg megoszlása a tengelyek között: ...

2.2.3.1. Tömeg(ek) és gumiabroncs(ok): ...

+++++ TIFF +++++

2.3. Póttömeg: (teljes súly, anyag, komponensek száma): ...

2.4. Műszakilag megengedett vontatható tömeg: ...

2.4.1. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

2.4.2. Független fékrendszerrel felszerelt pótkocsi: ... kg

2.4.3. Ráfutófékkel ellátott pótkocsi: ... kg

2.4.4 Rásegítő fékkel ellátott pótkocsi: ... kg

2.4.5. Traktorpótkocsi szerelvény teljes tömege (minden pótkocsi-fékrendszer konfigurációra): ... kg

2.4.6. Kapcsolási pont elhelyezése

2.4.6.1. Kapcsolási pont talajszint fölötti magassága:

2.4.6.1.1. Legnagyobb: ... mm

2.4.6.1.2. Legkisebb: ... mm

2.4.6.2. A vonószerkezet kapcsolási középpontja és a hátsó tengely középvonalán áthaladó függőleges sík távolsága: ... mm

2.5. Tengelytáv: ... mm [4]

2.6. Legkisebb és legnagyobb nyomtáv: .../ ... mm [5]

2.7.1. Hossz: ... mm [6]

2.7.2. Szélesség: ... mm [7]

2.7.3. Magasság: ... mm [8]

3. MOTOR

3.1.1. Gyártmány: ...

3.1.3. Típusazonosítás eszköze, a rögzítés módja, helye ...

3.1.6. Működési elv:

- szikragyújtás/kompressziós gyújtás [9]

- közvetlen/közvetett befecskendezés [10]

- kétütemű/négyütemű [11]

3.1.7. Tüzelőanyag:

dízel/benzin/LPG/egyéb [12]

3.2.1.2. Típus-jóváhagyási szám: ...

3.2.1.6. Hengerek száma: ...

3.2.1.7. Motor-lökettérfogat: ... cm3

3.6. Névleges teljesítmény: ... kW at ... min−1 fordulatszámon [13]

3.6.1. Teljesítményleadó tengelycsonkon leadott teljesítmény: ... kW [14] ... min−1 (névleges fordulatszám PTO)

4. ERŐÁTVITEL

4.5. Sebességváltó

Fokozatok száma:

- előre: ...

- hátra: ...

4.7. Számított legnagyobb tervezési sebesség: ... km/h

4.7.1. Mért legnagyobb sebesség: ... km/h

7. KORMÁNYZÁS

7.1. Kormányzás módja: izomerős/rásegítős/szervomotoros kormányzás [15]

8. FÉKEK (a fékrendszer rövid leírása):

8.11.4.1. Túlnyomás a kapcsolófejnél: (egyvezetékes): ... kPa

8.11.4.2. Túlnyomás a kapcsolófejnél: (kétvezetékes): ... kPa

10. BORULÁS HATÁSA ELLENI VÉDŐSZERKEZETEK, ÜLÉSEK, RAKFELÜLET

10.1. Keret/fülke [16]

- gyártmány: | ... | ... |

- típus-jóváhagyási jel: | ... | ... |

10.1.3. Borulásvédő keret

- első/hátsó [17]

- lehajtható/rögzített [18]

- gyártmány: | ... | ... |

- típus-jóváhagyási jel: | ... | ... |

10.3.2. Utas ülés(ek):

- Száma: ...

10.4. Rakfelület

10.4.1. Méretek: ... mm

10.4.3. Műszakilag megengedett terhelés: ... kg

11. VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK

11.2. Kiegészítő berendezések ...

12. EGYEBEK

12.2. Mechanical coupling between the tractor and the trailer:

12.2.1. | Típus: | ... | ... |

12.2.2. | Gyártmány: | ... | ... |

12.2.3. | Típus-jóváhagyási jel: | ... | ... |

12.2.4. | Legnagyobb vízszintes terhelés (kg) | ... | ... |

Legnagyobb függőleges terhelés (kg) (ha jellemző) | ... | ... |

12.3. Hidraulikus emelő: hárompont-függesztő berendezés: van/nincs [19]

13. KÜLSŐ ZAJSZINT

A típusjóváhagyásra vonatkozó alapirányelv és utolsó módosításának száma. Két vagy több alkalmazási szakasszal rendelkező irányelv esetén meg kell jelölni az alkalmazott szakaszt:

13.1. álló helyzetben: ...dB(A)

13.2. elhaladási za: ...dB(A)

14. A VEZETŐRE HATÓ ZAJSZINT

A típusjóváhagyásra vonatkozó alapirányelv és utolsó módosításának száma. Két vagy több alkalmazási szakasszal rendelkező irányelv esetén meg kell jelölni az alkalmazott szakaszt: ...dB(A)

15. SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁS [20]

A típusjóváhagyásra vonatkozó alapirányelv és utolsó módosításának száma. Két vagy több alkalmazási szakasszal rendelkező irányelv esetén meg kell jelölni az alkalmazott szakaszt: ...

15.1. Vizsgálati eredmények

CO: ... g/kWh | HC: ... g/kWh | NOx: ... g/kWh |

Részecskék: ... g/kWh | Füst (x): ... m−1 | |

15.2. Vizsgálati eredmények (*)

CO: ... g/kWh | NOx: ... g/kWh | NMHC: ... g/kWh |

CH4: ... g/kWh | Részecskék: ... g/kWh | |

16. ADÓZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TELJESÍTMÉNY VAGY ADÓOSZTÁLY(OK)

- Olaszország: ...

- Belgium: ...

- Dánia: ...

- Egyesült Királyság: ...

- Ausztria: ...

- Franciaország: ...

- Németország: ...

- Hollandia: ...

- Írország: ...

- Finnország: ...

- Spanyolország: ...

- Luxembourg: ...

- Görögország: ...

- Portugália: ...

- Svédország: ...

17. MEGJEGYZÉSEK [21]

...

...

"

[1] A készülékek jóváhagyási bizonyítványán feltüntetett információkat nem szükséges megismételni.

[1] Az ISO 789 szabvány 6. részének megfelelően.

[2] Az ISO 789 szabvány 6. részének megfelelően.

[3] A nem kívánt rész törlendő.

[4] A nem kívánt rész törlendő.

[5] A nem kívánt rész törlendő.

[6] A nem kívánt rész törlendő.

[7] A nem kívánt rész törlendő.

[8] A nem kívánt rész törlendő.

[1] A nem kívánt rész törlendő.

[2] A nem kívánt rész törlendő.

[3] A nem kívánt rész törlendő.

[4] A nem kívánt rész törlendő.

[5] A nem kívánt rész törlendő.

[6] A nem kívánt rész törlendő.

[7] A nem kívánt rész törlendő.

[8] A nem kívánt rész törlendő.

[9] A nem kívánt rész törlendő.

[10] A nem kívánt rész törlendő.

[11] A nem kívánt rész törlendő.

[12] A nem kívánt rész törlendő.

[13] A legkisebb értéket meg kell adni.

[14] A legkisebb értéket meg kell adni.

[15] A nem kívánt rész törlendő.

[16] A nem kívánt rész törlendő.

[17] A nem kívánt rész törlendő.

[18] A nem kívánt rész törlendő.

[19] A nem kívánt rész törlendő.

[20] A vizsgàlati mó

[21] Bármilyen információ, amelyre a különféle területekkel vagy értékekkel és a kölcsönösen összefüggő viszonyokkal kapcsolatban szükség lehet. (adott esetben jellemző, táblázat formájában).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

IIA. MELLÉKLET

... sz. adatközlő lap a legutóbb a 2000/2/EK irányelvvel módosított, a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok EK-típusjóváhagyásáról szóló 74/150/EGK irányelv I. melléklete szerint, tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra (75/322/EGK)

Az alábbi információkat, szükség szerint három példányban, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es méretben vagy A4-esre összehajtogatott formátumban kell beadni

Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük. Részletesen be kell mutatni minden elektronikus vezérlésű rendszer, alkatrész és műszaki egység működését.

0. Általános leírás

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy):

0.2. Típus (a pontos változat és verzió megjelölésével):

0.3. Típusazonosító jel(ek), amennyiben feltüntették a járművön:

0.3.1. Gyári adattábla (helye, a rögzítés módja):

0.4. Járműkategória:

0.5. Gyártó neve és címe:

0.8. Összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

1. A jármű általános szerkezeti jellemzői

Egy reprezentatív járműről készült fényképe(k) és/vagy rajz(ok):

1.2. A motor helye és elrendezése:

3. Motor

3.1.2. Az alapmotor típusa és kereskedelmi megnevezés (a motoron található jelzés vagy egyéb azonosítás szerint):

3.1.4. Gyártó neve és címe:

3.1.6. Működési elv:

- szikragyújtás/kompressziós gyújtás [1]

- közvetlen befecskendezés/befecskendezés [2]

- négyütemű/kétütemű [3]

3.2.1.6. Hengerek száma és elrendezése:

3.2.1.9. Legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám: ... min−1

3.2.3. Tüzelőanyag ellátás:

3.2.3.1. Tüzelőanyag-szivattyú:

Nyomás [4] vagy szállítási jelleggörbe ... kPa

3.2.3.2. Befecskendező rendszer:

3.2.4.2.1. A rendszer leírása:

3.2.5. Elektronikus szabályozás:

A rendszer leírása:

3.11. Elektromos rendszer:

3.11.1. Névleges feszültség ..., pozitív/negatív földelés [5]

3.11.2. Generátor:

3.11.2.1. Típus

3.11.2.2. Névleges teljesítményr: VA

4. Erőátvitel

4.2. Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.):

4.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (szükség szerint):

6. Felfüggesztés (adott esetben)

6.2.2. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (szükség szerint):

7. Kormányzás

7.2.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (szükség szerint):

7.2.6. Kormányvezérlés beállításának tartománya és módja, ha van:

8. Fékek

8.5. Blokkolásgátló fékrendszerrel felszerelt traktorok esetén a rendszer működésének leírása (beleértve az esetleges elektronikát is), elektromos kapcsolási vázlat, hidraulikus és pneumatikus körök bemutatása:

9. Látómező, ablakok, ablaktörlők és visszapillantó tükrök

9.2. Ablakok:

9.2.3.4. Az ablakemelő mechanizmus elektromos/elektronikus alkatrészeinek rövid leírása (szükség szerint):

9.3. Ablaktörlők:

Műszaki leírás:

9.4. Visszapillantó tükrök (elhelyezésük egyenként):

9.4.6. Beállító rendszer elektromos/elektronikus alkatrészeinek rövid leírása (szükség szerint):

9.5. Jég- és páramentesítő:

9.5.1. Műszaki leírás:

10. Borulás hatása elleni védőszerkezet, időjárás-védelem, ülések, rakfelületek

10.3. Ülések és lábtámaszok:

10.3.1.4. Elhelyezése és fő műszaki adatok:

10.3.1.5. Beállítási rendszer:

10.3.1.6. Mozgató és rögzítő rendszer:

10.5. Rádió zavarszűrés:

10.5.1. Motorházat alkotó motortér és a csatlakozó utastérrészek felépítménye és anyagai - leírás, rajzok/fényképek:

10.5.2. Motorházban elhelyezett fém alkatrészek (pl. fűtőberendezések, pótkerék, légszűrő, kormányberendezés stb.) elhelyezkedése - rajzok vagy fényképek:

10.5.3. Rádió zavarszűrést csökkentő berendezések táblázata és rajza:

10.5.4. Egyenáramú ellenállások névleges értéke, rezisztív gyújtókábelek esetén azok névleges fajlagos ellenállása:

11. Világító és fényjelző berendezések

11.3. Lámpáktól különböző elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (szükség szerint):

12. Egyebek

12.8. Járműre szerelt vagy vontatott eszközök működtetését és vezérlését szolgáló fedélzeti elektronika leírása:

[1] A nem kívánt rész törlendő.

[2] A nem kívánt rész törlendő.

[3] A nem kívánt rész törlendő.

[4] A tűrést meg kell adni.

[5] A nem kívánt rész törlendő.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0003&locale=hu

Tartalomjegyzék