32008R1137[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK rendelete ( 2008. október 22. ) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Első rész

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE

(2008. október 22.)

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Első rész

1. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusokat az e melléklettel összhangban a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK határozatnak megfelelően kell kiigazítani.

2. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusok rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendelettel kiigazított rendelkezésekre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. MEZŐGAZDASÁG

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/4/EK irányelve ( 7 ) a kávé- és cikóriakivonatokról

A 1999/4/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy ezt az irányelvet az élelmiszerekre alkalmazandó általános közösségi rendelkezésekkel összhangba hozza. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1999/4/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1999/4/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A Bizottság határoz ezen irányelvnek az élelmiszerekről szóló általános közösségi rendelkezésekkel történő összehangolásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló ilyen intézkedést az 5. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) 58. cikke által létrehozott Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

1.2. Az Európai Parlament és a Tanács emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve ( 9 )

A 2000/36/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2000/36/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2000/36/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 6. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

- ennek az irányelvnek az élelmiszerekre alkalmazott általános közösségi rendelkezésekkel való összhangba hozatalára vonatkozó intézkedések,

- az I. melléklet B. részének 2. pontjában és a C. és D. részben meghatározott rendelkezéseket a műszaki fejlődésnek megfelelően kiigazító rendelkezések."

2. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 58. cikke által létrehozott Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. FOGLALKOZTATÁS

2.1. A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve ( 11 ) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

A 89/391/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésében meghatározott egyedi irányelvek tisztán technikai kiigazítását, tekintettel bizonyos irányelvek elfogadására a műszaki harmonizáció és szabványosítás terén, a műszaki fejlődésre, a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásaira és az új ismeretekre. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az említett egyedi irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a tisztán technikai módosítások elfogadásához.

Ennek megfelelően a 89/391/EGK irányelv 17. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti az egyedi irányelveknek a 16. cikk (1) bekezdésében előírt tisztán technikai kiigazításában, amelyhez figyelembe kell venni:

a) az irányelvek elfogadását a műszaki harmonizáció és szabványosítás terén; illetve

b) a műszaki fejlődést, a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásait és az új ismereteket.

Az ezen egyedi irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a (2) bekezdésben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a (3) bekezdésben említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.2. A Tanács 1992. március 31-i 92/29/EGK irányelve ( 12 ) a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

A 92/29/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el az irányelv mellékleteinek tisztán technikai kiigazítását, figyelembe véve a műszaki fejlődést, illetve a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásait és az új ismereteket az adott területen. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 92/29/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a tisztán technikai módosítások elfogadásához.

Ennek megfelelően a 92/29/EGK irányelv 8. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

"8. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti az adott területen elért technikai haladás, a nemzetközi szabályozások vagy előírások változásainak, illetve az új ismeretek fényében az ehhez az irányelvhez csatolt mellékletek szigorúan technikai jellegű kiigazítása során.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a (2) bekezdésben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a (3) bekezdésben előírt sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/44/EK irányelve ( 13 ) a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

A 2002/44/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el a melléklet tisztán technikai kiigazítását, tekintettel az irányelvek elfogadására a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén, valamint a műszaki fejlődésre, a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy előírások változtatásaira és a mechanikus vibrációra vonatkozó új tudományos megállapításokra. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/44/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a tisztán technikai módosítások elfogadásához.

Ennek megfelelően a 2002/44/EK irányelv 11. és 12. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Technikai módosítások

Ezen irányelv mellékletének tisztán technikai jellegű módosításait a Bizottság a következők figyelembevételével fogadja el:

a) irányelvek elfogadása a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén;

b) a műszaki fejlődés, a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy előírások változtatásai és a mechanikus vibrációra vonatkozó új tudományos megállapítások.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 12. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/391/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve ( 14 ) a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

A 2003/10/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el a tisztán technikai kiigazításokat, tekintettel az irányelvek elfogadására a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén, valamint a műszaki fejlődésre, a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy előírások változtatásaira és a zajra vonatkozó új tudományos megállapításokra. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2003/10/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a tisztán technikai módosítások elfogadásához.

Ennek megfelelően a 2003/10/EK irányelv 12. és a 13. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Technikai módosítások

A tisztán technikai módosításokat a Bizottság a következők figyelembevételével fogadja el:

a) irányelvek elfogadása a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén;

b) a műszaki fejlődés, illetve a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy előírások változása és új ismeretek.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 13. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

13. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/391/EGK irányelv 17. cikk (1) bekezdésében említett bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/40/EK irányelve ( 15 ) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

A 2004/40/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el a melléklet tisztán technikai kiigazítását, figyelembe véve az irányelvek elfogadását a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén, valamint figyelembe véve a műszaki fejlődést, a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy előírások változtatásait és az elektromágneses terekre vonatkozó új tudományos megállapításokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2004/40/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a tisztán technikai módosítások elfogadásához.

Ennek megfelelően a 2004/40/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A melléklet tisztán technikai módosításait a Bizottság a következők figyelembevételével fogadja el:

a) irányelvek elfogadása a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén;

b) a műszaki fejlődés, a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy előírások változásai és az elektromágneses terekre vonatkozó új tudományos megállapítások.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat."

2. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/25/EK irányelve ( 16 ) a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

A 2006/25/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el a melléklet tisztán technikai kiigazítását, figyelembe véve az irányelvek elfogadását a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén, valamint figyelembe véve a műszaki fejlődést, a legmegfelelőbb harmonizált európai szabványok vagy nemzetközi előírások változtatásait és az optikai sugárzásnak való munkahelyi expozícióra vonatkozó új tudományos megállapításokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2006/25/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra irányuló rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a tisztán technikai módosítások elfogadásához.

Ennek megfelelően a 2006/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mellékletek tisztán technikai módosításait a Bizottság a következők figyelembevételével fogadja el:

a) irányelvek elfogadása a munkaeszközök és/vagy munkahelyek tervezésére, építésére, gyártására vagy szerelésére vonatkozó műszaki harmonizáció és szabványosítás terén;

b) az optikai sugárzás munkahelyi expozíciójára vonatkozóan a műszaki fejlődés, a leginkább idevágó harmonizált európai szabványok vagy nemzetközi előírások változása és az új tudományos ismeretek.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat."

2. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3. VÁLLALKOZÁS

3.1. A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK irányelve ( 17 ) a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A 76/767/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit és a külön irányelvek mellékleteinek azon rendelkezéseit, amelyeket ezen irányelvek megjelölnek, a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 76/767/EGK irányelv és az ahhoz tartozó külön irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 76/767/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a tagállam eljuttatja az edény leírását tartalmazó dokumentumokat és az eltérésre irányuló kérelmét alátámasztó dokumentumokat az elvégzett bármely vizsgálat eredményével együtt a többi tagállamhoz, amelyeknek négy hónap áll rendelkezésükre, hogy kifejezzék egyetértésüket vagy véleményeltérésüket, előterjesszék megjegyzéseiket, kérdéseiket, megfogalmazzanak további követelményeket vagy kérjék további vizsgálatok elvégzését, továbbá lehetőségük van arra, hogy az ügyet véleményezés céljából a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott bizottság elé utalják. A dokumentumok másolatát elküldik a Bizottságnak. Az ilyen levelezés bizalmasnak minősül."

2. A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

A Bizottság a műszaki fejlődéshez hozzáigazítja az ezen irányelv I. és II. mellékletét és a külön irányelveknek azon rendelkezéseit, amelyeket ezen irányelvek megjelölnek. Az ezen irányelv és a külön irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 20. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 20. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

3.2. A Tanács 1976. július 27-i 76/769/EGK irányelve ( 18 ) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

A 76/769/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 76/769/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben rendkívüli sürgősségre tekintettel - például veszélyes anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások sürgős megerősítése esetén - az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására.

Ennek megfelelően a 76/769/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2a. cikk

A Bizottság az ezen irányelv hatálya alá tartozó anyagok és készítmények tekintetében ezen irányelv mellékleteit hozzáigazíthatja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 2b. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 2b. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat."

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"2b. cikk

(1) A Bizottságot a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( 19 ) 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

3.3. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. június 16-i 94/25/EK irányelve ( 20 ) a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

A 94/25/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a műszaki ismeretek fejlődése és az új tudományos eredmények figyelembevételével módosításokat fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 94/25/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 94/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6a. cikk

A Bizottság az I. melléklet B.2. pontjában és az I. melléklet C.1. pontjában meghatározott követelményekre nézve a műszaki ismeretek fejlődése és az új tudományos eredmények figyelembevételével szükséges módosításokat fogadhat el, a kipufogógáz- és zajkibocsátási határértékek, valamint a Froude-számra és a teljesítmény/vízkiszorítás arányára vonatkozó értékek közvetlen vagy közvetett módosítását kivéve. Az ilyen módosítások vonatkozhatnak a kipufogógáz- és zajkibocsátási vizsgálatok során használandó referencia-tüzelőanyagokra és szabványokra.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 6b. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"6b. cikk

(1) A Bizottságot a 6. cikk (3) bekezdése szerint alakult bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.4. Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/73/EK irányelve ( 21 ) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről

Az 96/73/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja az adott irányelv II. mellékletében megadott mennyiségi elemzési módszereknek a technikai fejlődéshez történő igazításához szükséges intézkedéseket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 96/73/EK irányelv 5. és 6. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

A Bizottság a II. mellékletben megadott mennyiségi elemzési módszereket hozzáigazítja a technikai fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

(1) A Bizottságot a textiltermékek elnevezésére és címkézésére vonatkozó irányelvekkel foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.5. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK irányelve ( 22 ) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

Az 1999/45/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az 1999/45/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1999/45/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikkben a (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 7. cikk értelmében veszélyesként osztályozott bizonyos készítményekkel kapcsolatban, e cikk (2) bekezdésének 2.4., 2.5. és 2.6. pontjától eltérve, a Bizottság felmentést adhat a környezetre veszélyes címkézésre vonatkozó bizonyos rendelkezések alól, vagy különös rendelkezések határozhatók meg a környezetre veszélyes címkézéssel kapcsolatban, amennyiben a környezeti terhelés bizonyíthatóan csökkenne. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 20a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 12. cikkben a (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Amennyiben indokolt, a Bizottság az V. melléklet keretein belül hozhatja meg intézkedéseit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 20a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottság a 20a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban hozza meg a határozatát."

4. A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

A Bizottság ezen irányelv mellékleteit hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 20a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"20a. cikk

(1) A Bizottságot a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( 23 ) 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

3.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 18-i 2002/24/EK irányelve ( 24 ) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról

A 2002/24/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit és az I. mellékletében említett külön irányelvek rendelkezéseit a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/24/EK irányelv vagy a külön irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2002/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

A Bizottság ezen irányelv mellékleteit vagy az ezen irányelv I. mellékletében említett külön irányelvek rendelkezéseit hozzáigazíthatja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv vagy a külön irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

3.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/37/EK irányelve ( 25 ) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról

A 2003/37/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa annak mellékleteit, kiigazítsa a külön irányelvek műszaki rendelkezéseit és az önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására vonatkozó rendelkezéseket beépítse a külön irányelvekbe. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2003/37/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2003/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 19. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló alábbi intézkedéseket, amelyek a továbbiakban említett területekkel kapcsolatosak, a Bizottság fogadja el, a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban."

b) A (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság kiigazítja az ezen irányelv mellékletét, amennyiben a 97/836/EK határozat alapján új szabályozásokat, illetve olyan meglévő szabályozások módosítását vezetik be, amelyekhez a Közösség csatlakozott. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 20. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 20. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. KÖRNYEZET

4.1. A Tanács 1975. december 8-i 76/160/EGK irányelve ( 26 ) a fürdővizek minőségéről

A 76/160/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az annak mellékletében foglalt G. és I. paraméterértékeket és a vizsgálati módszereket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 76/160/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 76/160/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

A Bizottság az ezen irányelv mellékletében foglalt G. és I. paraméterértékekre és vizsgálati módszerekre vonatkozóan a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításhoz szükséges módosításokat fogad el.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

4.2. A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve ( 27 ) a települési szennyvíz kezeléséről

A 91/271/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az annak I. melléklete A., B. és C. szakaszában meghatározott követelményeket módosítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 91/271/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 91/271/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben leírt gyűjtőrendszereknek meg kell felelniük az I. melléklet A. szakaszában foglalt követelményeknek. A Bizottság ezeket a követelményeket módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben leírt települési szennyvíztisztító telepekről kibocsátott víznek ki kell elégítenie az I. melléklet B. szakaszának vonatkozó követelményeit. A Bizottság ezeket a követelményeket módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben leírt települési szennyvíztisztító telepek kibocsátásának meg kell felelnie az I. melléklet B. szakasza vonatkozó követelményeinek. A Bizottság ezeket a követelményeket módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) A (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Bizottság megvizsgálja ezt a kérést, és a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket."

b) Az (5) bekezdés második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ilyen esetekben a tagállamok előre megküldik a Bizottságnak a vonatkozó dokumentációt. A Bizottság megvizsgálja az ügyet, és a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket."

5. A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szabályozásnak illetve egyedi engedélyezésnek meg kell felelnie az I. melléklet C. szakaszában foglalt követelményeknek. A Bizottság ezeket a követelményeket módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A települési szennyvíztisztító telepek kibocsátásaira vonatkozó, a (2) bekezdés értelmében alkotott előzetes szabályozásnak és/vagy egyedi engedélyezésnek a 2 000 és 10 000 LE közötti agglomerációk édesvízbe vagy torkolatokba történő kibocsátásai, valamint a 10 000 LE vagy annál nagyobb agglomerációk minden kibocsátása tekintetében olyan feltételeket kell tartalmaznia, amelyek kielégítik az I. melléklet B. szakaszának vonatkozó követelményeit. A Bizottság ezeket a követelményeket módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 15. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdésben említett ellenőrzésekre vonatkozóan iránymutatásokat fogalmazhat meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban."

8. A 17. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza a nemzeti programokra vonatkozó jelentések módszerét és formáját. A módszerek és formai előírások minden módosítását ennek az eljárásnak megfelelően kell elfogadni."

9. A 18. cikkben a (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.3. A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve ( 28 ) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

A 91/676/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit a műszaki és tudományos fejlődéshez hozzáigazítsa vagy kiegészítse. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 91/676/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 91/676/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. és 8. cikk helyébe a következő lép:

"7. cikk

A Bizottság az 5. és 6. cikkben meghatározott ellenőrzésre vonatkozóan iránymutatásokat dolgozhat ki a 9. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

8. cikk

A Bizottság ezen irányelv mellékleteit hozzáigazíthatja a tudományos és műszaki fejlődéshez.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 9. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3. A III. melléklet 2. pontjának harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a tagállam a második albekezdés b) pontja alapján eltérő mennyiséget engedélyez, értesíti a Bizottságot, amely vizsgálni fogja az indoklást a 9. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárás szerint."

4.4. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/63/EK irányelve ( 29 ) az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és a tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről

A 94/63/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felülvizsgálja az annak IV. mellékletében meghatározott, az alsótöltésű berendezésekre vonatkozó előírásokat és a II. melléklet 2. pontjában említett határértékek kivételével a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 94/63/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 94/63/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésében a hatodik albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"A közúti tartálykocsik feltöltésére szolgáló berendezésekkel felszerelt minden tárolótelepet fel kell szerelni legalább egy olyan töltőhellyel, amely megfelel a IV. mellékletben meghatározott, az alsótöltésű berendezésekre vonatkozó előírásoknak. A Bizottság ezeket az előírásokat rendszeres időközönként felülvizsgálja és szükség esetén módosítja azokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

A II. melléklet 2. pontjában említett határértékek kivételével a Bizottság az ezen irányelv mellékleteit hozzáigazíthatja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

4.5. A Tanács 1996. december 9-i 96/82/EK irányelve ( 30 ) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről

A 96/82/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak II-VI. mellékletét hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez és meghatározza a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által meghozandó döntésekhez szükséges összehangolt feltételrendszert, amely alapján egy üzem nem képes súlyos baleset veszélyének okozására. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 96/82/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 96/82/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) A Bizottság meghatározza a hatáskörrel rendelkező hatóság által meghozandó döntésekhez szükséges összehangolt feltételrendszert, amely alapján egy üzem súlyos baleset veszélyének okozására nem képes az a) pont értelmében. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tagállamok, amint a 14. cikkben előírt információk rendelkezésre állnak, jelentés formájában tájékoztatják a Bizottságot saját vizsgálatuk eredményéről és javaslataikról, amelyet a 22. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárás szerint készítenek és tesznek naprakésszé.

Ezen információ tagállamok általi továbbítása csak a bírósági eljárások lefolytatásának lehetővé tétele érdekében halasztható el, ha az ilyen jelentés továbbítása a bírósági eljárást hátrányosan befolyásolná."

3. A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

A bizottság feladatai

(1) A Bizottság a 9. cikk (6) bekezdésének b) pontjában és a II-VI. mellékletben említett kritériumokat hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A 15. cikk (2) bekezdésében említett jelentés elkészítéséhez szükséges intézkedést a 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el."

4. A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.6. A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve ( 31 ) a hulladéklerakókról

Az 1999/31/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez és az ellenőrzési, mintavételi és analitikai módszerek egységesítésére vonatkozóan intézkedéseket fogadjon el. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az 1999/31/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1999/31/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

Bizottsági eljárás

Azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezen irányelv mellékleteit hozzáigazítsák a tudományos és műszaki fejlődéshez, és hogy a hulladéklerakókkal kapcsolatos ellenőrzési, mintavételi és analitikai módszereket egységesítsék, a Bizottság a 2006/12/EK irányelv 18. cikke által létrehozott bizottság segítségével fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezért a II. mellékletet illetően a bizottság figyelembe veszi a vizsgálatra és az átvételi kritériumokra vonatkozóan a II. mellékletben megállapított általános elveket és általános eljárásokat és speciális kritériumokat és/vagy vizsgálati módszereket, és azokhoz kötött határértékeket állapít meg minden egyes hulladéklerakó kategóriára, szükség szerint beleértve az egyes osztályokon belüli speciális hulladéklerakó típusokat, beleértve a földalatti tárolást.

A Bizottság, a 17. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, az 5., 7. és 11. cikkben meghatározott statisztikai adatok harmonizálására és rendszeres közlésére vonatkozó rendelkezéseket fogad el és szükség szerint módosít."

2. A 17. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.7. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/94/EK irányelve ( 32 ) az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról

Az 1999/94/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit kiigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az említett irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1999/94/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Az ezen irányelv mellékleteinek kiigazításához szükséges intézkedéseket, amelyek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a Bizottság a fogyasztói szervezetekkel és más érdekelt felekkel történt egyeztetést követően a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Ezen folyamat elősegítése érdekében valamennyi tagállam 2003. december 31-ig jelentést juttat el a Bizottságnak a 2001. január 18-tól2002. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az ezen irányelv rendelkezéseinek hatékonyságáról. E beszámoló formáját legkésőbb 2001. január 18-ig kell kidolgozni a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseken felül a Bizottság intézkedéseket hoz, amelyek a következőkre irányulnak:

a) a 3. cikk szerinti címke formátumának pontosabb meghatározása az I. melléklet kiigazításával;

b) a 4. cikk szerinti útmutató követelményeinek pontosabb meghatározása, az új személygépkocsi-modellek besorolása céljából, lehetővé téve ezáltal a modellek CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás szerinti osztályokba sorolását, beleértve egy olyan osztályt, amely a legtakarékosabb tüzelőanyag-fogyasztású új személygépkocsi-modelleket sorolja fel;

c) ajánlások készítése azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a 6. cikk (1) bekezdése írott reklámanyagokra vonatkozó rendelkezései alapelveinek alkalmazását más médiára és anyagokra is.

Az első albekezdés a) pontjában említett, az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az első albekezdés b) és c) pontjában említett intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 10. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 4-i 2000/76/EK irányelve ( 33 ) a hulladékok égetéséről

A 2000/76/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy feltételeket határozzon meg bizonyos időszakonkénti mérések gyakoriságának csökkentésére vonatkozó követelmények tekintetében, hogy meghatározza azt a dátumot, amelytől kezdődően bizonyos levegőbe való kibocsátási határértékeket folyamatos méréssel el kell végezni, hogy a műszaki haladás eredményeihez, vagy a kibocsátás csökkentéséből eredő egészségügyi előnyökkel kapcsolatos újabb eredményekhez a 10., 11. és 13. cikket, illetve az I. és III. mellékletet hozzáigazítsa, valamint hogy módosítsa a II. melléklet 2.1. pontjában található táblázatot. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2000/76/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2000/76/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) A (7) bekezdés első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az illetékes hatóságok akkor engedélyezhetik az általuk kiadott engedélyben a nehézfémekre vonatkozó évente kétszeri mérésnek kétévenkénti mérésre, a dioxinokra és furánokra vonatkozó évente kétszeri mérésnek pedig évenkénti mérésre való csökkentését, ha a hulladékégetésből vagy együttégetésből származó kibocsátás a II., illetve az V. melléklet szerint megfelelően meghatározott kibocsátási határérték 50 %-a alatt marad, és amennyiben a követelmények betartásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A Bizottság elfogadja az ezen feltételek meghatározásához szükséges intézkedéseket, legalább a második albekezdés a) és d) pontjában előírt rendelkezések alapul vételével. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

b) A (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Amint a Közösségben a megfelelő mérési technika rendelkezésre áll, a Bizottság meghatározza azt a dátumot, amelytől kezdődően a nehézfémek, dioxinok és furánok levegőbe való kibocsátásának határértékeit folyamatos méréssel kell a III. melléklet szerint elvégezni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedést a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

A műszaki haladás eredményeihez vagy az újabb eredményekhez történő hozzáigazítás

A Bizottság meghozza az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására és a 10., 11. és 13. cikknek, illetve az I. és III. mellékletnek a műszaki haladás eredményeihez, vagy a kibocsátás csökkentéséből eredő egészségügyi előnyökkel kapcsolatos újabb eredményekhez való hozzáigazítására irányuló intézkedéseket, a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban."

3. A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A II. melléklet II.2.1. pontja az első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"Amennyiben a 2001/80/EK irányelvben a nagyobb égetőművekre szigorúbb kibocsátási határértékeket állapítottak meg, vagy más közösségi jogszabályokban a jövőben ilyet állapítanak meg, ezek a kibocsátási határértékek lépnek az adott üzem és az adott szennyező anyag tekintetében az alábbiakban meghatározott kibocsátási határértékek helyébe (Ctech). Ebben az esetben a Bizottság ezeket a táblázatokat a szigorúbb határértékekhez igazítja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, haladéktalanul kell elfogadni."

4.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve ( 34 ) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

A 2002/49/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak I. melléklete 3. pontját, valamint II. és III. mellékletét hozzáigazítsa a tudományos és műszaki fejlődéshez és hogy közös értékelési módszereket fogadjon el. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/49/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2002/49/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság a II. melléklet felülvizsgálatával meghatározza az Lden és Léjjeli zajmutató értékek meghatározására szolgáló közös értékelési módszereket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. E módszerek elfogadásáig a tagállamok használhatnak a II. mellékletnek megfelelően kiigazított, a saját jogszabályaikban megállapított módszereken alapuló értékelési megoldásokat. Ilyen esetekben a tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy ezek a módszerek a II. melléklet 2.2. pontjában meghatározottak alkalmazásával kapottakkal egyenértékű eredményekhez vezetnek."

2. A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

A tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

A Bizottság ezen irányelv I. melléklete 3. pontját, valamint II. és III. mellékletét hozzáigazítja a tudományos és műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 13. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A III. mellékletben a bevezető szöveg második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az e mellékletnek a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően végzett jövőbeli felülvizsgálatai révén bevezetett dózis-hatás összefüggések különösen az alábbiakra vonatkoznak:".

4.10. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK rendelete ( 35 ) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről

Az 1830/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy létrehozza és kiigazítsa a GMO-k egyedi azonosítóinak kidolgozására és kiosztására szolgáló rendszert. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1830/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

Egyedi azonosítók

A Bizottság:

a) az 1-7. cikk alkalmazását megelőzően létrehozza a GMO-k egyedi azonosítóinak kidolgozására és kiosztására szolgáló rendszert;

b) megfelelően kiigazítja az a) pontban előírt rendszert.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első bekezdésben meghatározott intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ennek során figyelembe kell venni a nemzetközi fórumokon történt fejleményeket."

2. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (4) bekezdést el kell hagyni.

4.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/42/EK irányelve ( 36 ) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról

A 2004/42/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak III. mellékletét hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/42/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2004/42/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő lép:

"11. cikk

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

A Bizottság a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosítja a III. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.12. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 842/2006/EK rendelete ( 37 ) egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról

A 842/2006/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa az általános szivárgás-ellenőrzési követelményeket és a képzési programokra és képesítésre érvényes minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket, valamint hogy további címkézési követelményeket fogadjon el. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és a 842/2006/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 842/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Bizottság megállapítja az általános szivárgás-ellenőrzési követelményeket az (1) bekezdésben említett minden egyes alkalmazásra nézve. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján és az érintett ágazatokkal konzultálva megállapítja a 3. cikk (1) bekezdése alá tartozó berendezések és rendszerek telepítésében, karbantartásában vagy szervizelésében közreműködő vállalatokra és érintett személyzetre, valamint a 3. és 4. cikkben szabályozott tevékenységekben közreműködő személyzetre vonatkozó képzési programokra és képesítésre érvényes minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A használandó címke formáját a 12. cikk (2) bekezdésben említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Az (1) bekezdésben meghatározottak melletti további címkézési követelményeket adott esetben szintén el kell fogadni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság - mielőtt a 12. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjesztené javaslatát - megvizsgálja, hogy kívánatos-e a címkéken további környezetvédelmi információk feltüntetése - ideértve a globális felmelegedési potenciált -, figyelembe véve azokat a már létező címkézési rendszereket, amelyek a (2) bekezdésben említett termékekre és berendezésekre már alkalmazandóak."

4. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/44/EK irányelve ( 38 ) a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről

A 2006/44/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak az I. mellékletében meghatározott, egyes paraméterekre vonatkozó G-értékeket és az elemzési módszereket hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2006/44/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2006/44/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

A Bizottság elfogadja az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott, egyes paraméterekre vonatkozó G-értékeknek és az elemzési módszereknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges intézkedéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

4.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/113/EK irányelve ( 39 ) a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről

A 2006/113/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak az I. mellékletében megállapított paraméterek G értékeit és az elemzési módszereket hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2006/113/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2006/113/EK irányelv 12. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

A Bizottság - a 2006/44/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizottság segítségével - elfogadja annak az I. mellékletében megállapított paraméterek G értékeinek és az elemzési módszereknek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges intézkedéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedéseket a 2006/44/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. EUROSTAT

5.1. A Tanács 1993. március 15-i 696/93/EGK rendelete ( 40 ) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről

A 696/93/EGK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékletét a gazdasági és műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 696/93/EGK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 696/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. és 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

A 4. cikkben említett átmeneti időszak végét követően a Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított irányítóbizottsági eljárással összhangban az érintett tagállam számára engedélyezheti, hogy a termelési rendszer más statisztikai egységeit alkalmazza.

6. cikk

A jelen irányelv végrehajtására irányuló intézkedéseket, beleértve az alkalmazott kritériumoknak és a mellékletben foglalt meghatározásoknak a gazdasági és műszaki fejlődéshez történő, különösen a termelési rendszer statisztikai egységeire vonatkozó megfelelő kiigazítására irányuló intézkedéseket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottság munkáját a statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.2. A Tanács 1995. november 23-i 95/57/EK irányelve ( 41 ) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről

A 95/57/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározza az adatgyűjtés ismérveire alkalmazandó megnevezéseket és azok felsorolásának bárminemű kiigazítását, elfogadja azokat a szükséges minimális pontossági követelményeket, amelyeknek a statisztikai adatgyűjtés eredményeinek meg kell felelniük, valamint a rendszerbeli eltérések harmonizált kezelésének biztosítását szolgáló eljárásokat és elfogadja az összegyűjtött adatok tagállamok által történő kezelésére vonatkozó részletes szabályait. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 95/57/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemei kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 95/57/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő lép:

"(2) Az adatgyűjtés ismérveire alkalmazandó megnevezéseket és az adatgyűjtés ismérvei felsorolásának bárminemű kiigazítását a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A statisztikai adatgyűjtésnek lehetőleg biztosítania kell, hogy az eredmények megfeleljenek a szükséges minimális pontossági követelményeknek. Ezeket a követelményeket és a rendszerbeli eltérések harmonizált kezelésének biztosítását szolgáló eljárásokat a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A minimális pontossági követelményeket nemzeti szinten különösen a szálláshelyen eltöltött éjszakák éves számát figyelembe véve kell meghatározni."

3. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Adatkezelés

A tagállamok a 3. cikk szerint összegyűjtött adatokat a 4. cikkben említett pontossági követelményekkel és a Bizottság által elfogadott részletes szabályokkal összhangban kezelik. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A regionális szint összhangban áll az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által kiadott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájával (NUTS)."

4. A 7. cikk (3) bekezdésében "a 12. cikkben" szavak helyébe a következő szavak lépnek: "a 12. cikk (1) bekezdésében".

5. A 9. cikkben "a 12. cikkben" szavak helyébe a "12. cikk (1) bekezdésében" szavak lépnek.

6. A 11. cikk a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Az ezen irányelv 3., 4. és 6. cikke nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 7. és 9. cikkre vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (1) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 12. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete ( 42 ) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

Az 1059/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa a NUTS-osztályozáshoz felhasznált közigazgatási egységeket, egyes nem közigazgatási egységek vonatkozásában térjen el a népesség-küszöbértékektől, a 3. NUTS-szint igényeinek megfelelően módosítsa a kisebb közigazgatási egységekben kifejezett alkotóelemeket, valamint módosítsa a NUTS-osztályozást. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1059/2003/EK rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1059/2003/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A NUTS-osztályozáshoz felhasznált meglévő közigazgatási egységeket a II. melléklet határozza meg. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására és a II. melléklet kiigazítására irányuló intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

b) Az (5) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Egyes nem közigazgatási egységek azonban - sajátos földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények miatt - eltérhetnek a fenti küszöbértékektől, különösen a szigeteken és a legkülső régiókban. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikkben az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására és a III. melléklet kiigazítására irányuló intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) A (4) bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A NUTS-osztályozás módosításait legfeljebb háromévenként a naptári év második felében, a 3. cikkben meghatározott ismérvek alapján fogadják el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

b) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Ha a NUTS-osztályozást módosítják, az érintett tagállam a korábban továbbított adatok helyettesítése céljából az új regionális bontás idősorait továbbítja a Bizottsághoz. Az idősorok és azok hosszának jegyzékét a Bizottság átadhatóságuk figyelembevételével határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az idősorokat a NUTS-osztályozás módosításától számított két éven belül kell megadni."

4. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete ( 43 ) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC)

Az 1177/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a másodlagos célterületekre és a kiindulási mintában szereplő egyénekre vonatkozó, valamint a gazdasági és műszaki változásokat figyelembe vevő intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1177/2003/EK rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1177/2003/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 6. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A másodlagos célterületek 2005-től kezdve minden évben csak keresztmetszeti komponensben szerepelnek. Minden egyes évben le kell fedni egy másodlagos területet. Az e másodlagos célterületeket meghatározó, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 8. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A longitudinális komponens keretében a kiindulási mintában szereplő egyéneket, nevezetesen a mintaszemélyeket, a panel teljes időtartama alatt figyelemmel kísérik. Minden olyan mintaszemélyt, aki az ország határain belül más magánháztartásba költözött át, a Bizottság által meghatározandó követési szabályokkal és eljárásokkal összhangban az új lakóhelyre is követni kell. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az "a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban" szövegrész törlendő;

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, a felmérési év kezdete előtt legalább 12 hónappal."

5.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i 138/2004/EK rendelete ( 44 ) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről

A 138/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy frissítse a közösségi mezőgazdasági számlarendszert (economic accounts for agriculture, EAA), valamint az e számlarendszer adatainak továbbítására vonatkozó változók és határidők jegyzékét. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 138/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 138/2004/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság frissíti az EAA-módszertant. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság frissíti a II. mellékletben megállapított adatok továbbítására vonatkozó változók és határidők jegyzékét. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 4. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (3) bekezdést törölni kell.

5.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 808/2004/EK rendelete ( 45 ) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról

A 808/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az abban rendeletben meghatározott modulok végrehajtására vonatkozó intézkedéseket fogadjon el különböző elemek, például azok kiválasztása és leírása, a tárgykörök és mutatóik kiigazítása és módosítása, a lefedettség, az időszakosság tekintetében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 808/2004/EK rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 808/2004/EK rendelet 8. és 9. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az e rendeletben szereplő modulok végrehajtására vonatkozó intézkedések magukban foglalják a tárgykörök és mutatóik kiválasztását és leírását, kiigazítását és módosítását, lefedettséget, referencia-időszakot és a mutatók bontását, az adatok rendelkezésre bocsátásának időszakosságát és ütemtervét, valamint az eredmények továbbításának határidejét.

(2) A Bizottság elfogadja a végrehajtási intézkedéseket, beleértve az intézkedéseknek a gazdasági és műszaki változások figyelembevételéhez szükséges kiigazítását és frissítését. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, számításba véve a tagállamok rendelkezésére álló forrásokat és a válaszadók ráfordításait, valamint a műszaki és módszertani megvalósíthatóságot és az eredmények megbízhatóságát.

(3) A végrehajtási intézkedéseket az adatgyűjtési időszak kezdete előtt legalább kilenc hónappal ki kell dolgozni.

9. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 184/2005/EK rendelete ( 46 ) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról

A 184/2005/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozzon meg közös minőségi szabványokat, valamint a minőségi szabványok tartalmát és a benyújtás gyakoriságát. Fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a gazdasági és műszaki változásokhoz. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 184/2005/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 184/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közös minőségi szabványokat, valamint a minőségről szóló beszámolók tartalmát és a benyújtás gyakoriságát a Bizottság határozza meg, figyelembe véve az adatok összegyűjtésével és összeállításával kapcsolatos költségeket és az adatgyűjtésben bekövetkező jelentős változások hatásait.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az eljuttatott adatokat a minőségéről szóló beszámolók alapján a Bizottság a 11. cikk (1) bekezdésében említett fizetésimérleg-bizottság támogatásával értékeli.

A Bizottság értékelését tájékoztatásul meg kell küldeni az Európai Parlamentnek."

2. A 10. és 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

A gazdasági és műszaki változásokhoz történő hozzáigazítás

A következő intézkedéseket, amelyek ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, és amelyek a gazdasági és műszaki változások figyelembevételéhez szükségesek, a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el:

a) az I. mellékletben meghatározott adatigények frissítésére, beleértve a benyújtási határidőket, valamint az adatforgalmak felülvizsgálatára, kibővítésére és elhagyására irányuló intézkedések;

b) a II. mellékletben meghatározott fogalommeghatározások frissítésére irányuló intézkedések.

11. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a fizetésimérleg-bizottság (»a bizottság«) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az EKB megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein."

5.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1161/2005/EK rendelete ( 47 ) a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról

Az 1161/2005/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa a tranzakciók határidejét és bontását, módosítsa az adattovábbítási határidőt, igazítsa ki a közösségi összegben képviselt részarányt és határozza meg a közös minőségi előírásokat. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az 1161/2005/EK rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1161/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság elfogadja a P.1., P.2., D.42., D.43., D.44., D.45. és B.4G. tételek továbbítására vonatkozó egyes határidőket, valamint a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontását megkívánó valamennyi határozatot. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Bármely ilyen határozat csak azt követően fogadható el, hogy a Bizottság a 9. cikknek megfelelően jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról."

b) A (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Bizottság a (3) bekezdésben előírt adattovábbítási határidőt legfeljebb 5 nappal módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedést a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett, a közösségi összegben képviselt részarányt (1 %) kiigazíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedést a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a továbbított adatok minősége folyamatosan javuljon annak érdekében, hogy megfeleljen a Bizottság által meghatározandó közös minőségi előírásoknak. Az ezen közös minőségi előírások megállapítására, valamint az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 7. cikket törölni kell.

5. A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve ( 48 ) az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről

Az 1999/93/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozza meg azokat a kritériumokat, amelyeket a tagállamoknak a biztonságos aláírás-létrehozó eszközök III. mellékletnek való megfelelését megállapító szervek kijelölésére vonatkozó döntés során figyelembe kell venniük. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1999/93/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1999/93/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (4) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"A biztonságos aláírás-létrehozó eszközök III. mellékletnek való megfelelését a tagállamok által kijelölt, megfelelő állami szervek vagy magánszervezetek állapítják meg. A Bizottság meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket a tagállamoknak az említett szervek kijelölésére vonatkozó döntés során figyelembe kell venniük. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 9. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 3. cikk (5) bekezdésében a "9. cikkben" kifejezés helyébe a "9. cikk (2) bekezdésében" kifejezés lép.

3. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az »elektronikus aláírásokkal foglalkozó bizottság« segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. április 22-i 733/2002/EK rendelete ( 49 ) az a.eu felső szintű domain bevezetéséről

A 733/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy állapítsa meg a nyilvántartó kijelölésének kritériumait és a kijelölési eljárást, valamint általános szabályokat fogadjon el az a.eu Top Level Domain (TLD) bevezetésével és funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatban. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 733/2002/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására.

Ennek megfelelően a 733/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) megállapítja a nyilvántartó kijelölésének kritériumait és a kijelölési eljárást. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság a 6. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja."

2. Az 5. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartóval folytatott konzultációt követően a Bizottság általános szabályokat fogad el az a.eu TLD bevezetésével és funkcióival, valamint a bejegyzés általános elveivel kapcsolatban. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az általános szabályok a következőket tartalmazzák:

a) a viták peren kívüli rendezésének politikája;

b) a domain-nevek spekulatív és visszaélésszerű bejegyzésére vonatkozó politika, beleértve a domain-nevek szakaszos bejegyzésének lehetőségét is annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett korábbi jogok jogosultjai és az állami szervezetek megfelelő ideiglenes lehetőséget kapjanak nevük bejegyeztetésére;

c) a domain-nevek esetleges visszavonására vonatkozó szabályok, beleértve a gazdátlan javak kérdését;

d) nyelvi kérdések és földrajzi fogalmak;

e) a szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok kezelése."

3. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 50 ) (keretirányelv) 22. cikkének (1) bekezdése által létrehozott hírközlési bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

7. BELSŐ PIAC

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről ( 51 )

A 2005/36/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a kompenzációs intézkedések mellőzésére irányuló közös követelményrendszerek alkalmazása céljából határozza meg a szükséges kritériumokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2005/36/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2005/36/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. Az 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a c) pont ii. alpontjában a második mondatot el kell hagyni;

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"A Bizottság a II. mellékletben szereplő listát az első bekezdés c) pont ii. alpontjában említett követelményeknek megfelelő képzés figyelembevétele céljából kiigazíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 13. cikk (2) bekezdése harmadik albekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság a III. mellékletben szereplő listát a hasonló szakmai színvonalat biztosító, és a hallgatót hasonló szintű feladatkörökre és funkciókra felkészítő szabályozott képzés figyelembevétele céljából kiigazíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a Bizottságnak a tagállamokkal történt konzultációt követően az a véleménye, hogy a közös platformtervezet a szakképesítések kölcsönös elismerését előmozdítja, azok alkalmazása céljából intézkedéstervezetet terjeszthet elő. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

b) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy, a (2) bekezdéssel összhangban elfogadott intézkedésben megállapított kritériumok már nem nyújtanak megfelelő biztosítékot a szakmai képesítés tekintetében, erről megfelelően tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság szükség szerint azok elfogadása céljából intézkedéstervezetet terjeszt elő. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"20. cikk

A IV. mellékletben szereplő tevékenységek jegyzékeinek kiigazítása

A Bizottság kiigazíthatja a IV. mellékletben felsorolt azon tevékenységek jegyzékeit, amelyek tekintetében a szakmai tapasztalat elismerésére a 16. cikk szerint kerül sor a nómenklatúra naprakésszé tétele vagy egyértelművé tétele céljából, feltéve hogy ez nem jelenti az egyes kategóriákba sorolt tevékenységek változását. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 21. cikkben a (6) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság a 24. cikk (3) bekezdésében, a 31. cikk (6) bekezdésében, a 34. cikk (3) bekezdésében, a 38. cikk (3) bekezdésében, a 40. cikk (3) bekezdésében és a 44. cikk (3) bekezdésében említett ismeretek és készségek körét hozzáigazíthatja a tudományos és technikai haladáshoz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 25. cikkben az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A Bizottság az V. melléklet 5.1.3. pontjában említett minimális képzési időtartamokat hozzáigazíthatja a tudományos és technikai haladáshoz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 26. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság a nemzeti jogi szabályozás változásainak figyelembevétele céljából az V. melléklet 5.1.3. pontjába olyan új orvostudományi szakterületeket vehet fel, amelyek a tagállamok legalább kétötödében megtalálhatók. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A 31. cikkben a (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az V. melléklet 5.2.1. pontjában leírt tartalmat hozzáigazíthatja a tudományos és a technikai haladáshoz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 34. cikk (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az V. melléklet 5.3.1. pontjában leírt tartalmat hozzáigazíthatja a tudományos és a technikai haladáshoz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

10. A 35. cikk (2) bekezdése harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság a második albekezdésben említett minimális képzési időtartamot a tudományos és a technikai haladáshoz hozzáigazíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

11. A 38. cikk (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az V. melléklet 5.4.1. pontjában leírt tartalmat a tudományos és a technikai haladáshoz hozzáigazíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

12. A 40. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az V. melléklet 5.5.1. pontjában leírt tartalmat a tudományos és a technikai haladáshoz hozzáigazíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

13. A 44. cikk (2) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az V. melléklet 5.6.1. pontjában leírt tartalmat hozzáigazíthatja a tudományos és a technikai haladáshoz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

14. A 46. cikk (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az (1) bekezdésben felsorolt ismeretek és készségek körét hozzáigazíthatja a tudományos és a technikai haladáshoz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést az 58. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

15. Az 58. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"58. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

8. EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

8.1. A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve ( 52 ) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A 89/108/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozza meg a kriogén közegekre vonatkozó tisztasági kritériumokat, valamint a gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó mintavételi eljárásokra, hőmérsékletük ellenőrzésére, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 89/108/EGK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 89/108/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A kriogén közegekre vonatkozó tisztasági kritériumokat szükség esetén a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó mintavételi eljárásokra, hőmérsékletük ellenőrzésére, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) a (3) bekezdést törölni kell.

8.2. A Tanács 1990. szeptember 24-i 90/496/EGK irányelve ( 53 ) az élelmiszerek tápértékjelöléséről

A 90/496/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a vitaminok és az ásványi anyagok listájának, és azok ajánlott napi bevitelének megváltoztatásához; az élelmiszerrost és az ahhoz kapcsolódó vizsgálati módszer meghatározásához; a tápértékre vonatkozó adatok korlátozásához vagy tilalmához; a tápanyagcsoportok és átváltási együtthatói listájának módosításához és kiegészítéséhez szükséges rendelkezéseket fogadjon el, valamint hogy a nem előrecsomagolt élelmiszerek tekintetében határozza meg az információk körére és ezek közlésének módjára vonatkozó szabályokat. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 90/496/EGK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 90/496/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (4) bekezdésének a) pontjában a második albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, valamint a vitaminok és az ásványi anyagok listájának, és azok ajánlott napi bevitelének változtatására irányuló intézkedéseket a Bizottság a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el."

2. Az 1. cikk (4) bekezdése b) pontjának harmadik albekezdésében a "10. cikk" szavak helyébe a "10. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

3. Az 1. cikk (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"j) az »élelmiszerrost« a Bizottság által meghatározandó anyagot jelent, amelyet a Bizottság által meghatározandó vizsgálati módszerrel kell mérni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

Az egyetlen engedélyezett, tápértékre vonatkozó állítás az energiatartalomra, az 1. cikk (4) bekezdése a) albekezdésének ii. pontjában felsorolt tápanyagokra, valamint az olyan anyagokra vonatkozó meghatározások lehetnek, amelyek e tápanyagcsoportok egyikébe tartoznak, vagy amelyek valamely tápanyagcsoport összetevőjét képezik. Az e cikk értelmében vett, tápértékre vonatkozó adatok korlátozására vagy tilalmára vonatkozó rendelkezéseket a Bizottság fogadhatja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. Az 5. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az élelmiszerek energiatartalmának pontosabb kiszámítása céljából az (1) bekezdésben említett átváltási együtthatók módosítását és azoknak az anyagoknak az (1) bekezdésben szereplő listára - ezen anyagok átváltási együtthatóival együtt - történő felvételét, amelyek az ott említett tápanyagcsoportok egyikébe tartoznak vagy annak alkotóelemei, a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 6. cikk (3) bekezdésében a "10. cikk" szavak helyébe a "10. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

7. A 6. cikk (5) bekezdésének b) pontjában a "10. cikk" szavak helyébe a "10. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

8. A 6. cikk (8) bekezdésének második albekezdésében a "10. cikk" szavak helyébe a "10. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

9. A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

A végső fogyasztók vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplők számára árusított nem előrecsomagolt élelmiszerek, valamint az eladáskor a vevő kérésére becsomagolt és az azonnali eladás céljából előrecsomagolt élelmiszerek esetében a 4. cikkben említett információk körét és ezek közlésének módját intézkedéseknek a Bizottság által történő elfogadásáig a nemzeti jog határozhatja meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

10. A 10. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

8.3. Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/2/EK irányelve ( 54 ) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

Az 1999/2/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az élelmiszerek besugárzásával kapcsolatos szabályokat hajtson végre. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az 1999/2/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A hatékonyság érdekében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidőket az élelmiszerekre alkalmazott maximális sugárzási dózisra és a besugárzási kezelés kémiai kezeléssel történő együttes használatára vonatkozó szabályok alóli bizonyos kivételek, valamint a besugárzást végző létesítmények engedélyezésére vonatkozó kiegészítő előírások elfogadása tekintetében le kell rövidíteni.

Amennyiben rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására az 1999/2/EK irányelvre vagy a végrehajtási irányelvre vonatkozó, a megelőző jogi helyzethez képest tilalmakkal vagy korlátozásokkal történő, a közegészség megfelelő védelmének biztosításához szükséges mértékű módosítások elfogadása tekintetében.

Ennek megfelelően az 1999/2/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alóli kivételeket a Bizottság fogadhatja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély csak akkor adható meg, ha a létesítmény:

- megfelel a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság által ajánlott, az élelmiszer-besugárzó létesítmények működési szabályzatának (hivatkozás: FAO/WHO/CAC, XV. kötet, 1. kiadás) és a Bizottság által adott esetben elfogadható minden kiegészítő előírásnak. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

- megnevez egy személyt, aki az eljárás alkalmazása minden szükséges feltételének teljesítéséért felelős."

3. A 8. cikk (3) bekezdésében a "12. cikk" szavak helyébe a "12. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

4. A 9. cikk (2) bekezdése a) pontjának első albekezdésében a "12. cikk" szavak helyébe a "12. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

5. A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 55 ) által létrehozott Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6. A 14. cikk (2) bekezdésében a "12. cikk" szavak helyébe a "12. cikk (2) bekezdése" kifejezés lép.

7. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ezt az irányelvet, illetve a végrehajtási irányelvét a Bizottság kiigazíthatja, amennyiben az a közegészség megfelelő védelmének biztosításához szükséges; a módosítások minden esetben csak a megelőző jogi helyzethez képest állapíthatnak meg tilalmakat vagy korlátozásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást."

8.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/46/EK irányelve ( 56 ) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A 2002/46/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az étrend-kiegészítőként használt vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozóan különleges szabályokat fogadjon el, beleértve az étrend-kiegészítőkben jelen lévő vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó különleges maximális és minimális mennyiségi értékek, valamint tisztasági követelmények meghatározását. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/46/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a korábban engedélyezett vitamin vagy ásványi anyag használatát tiltó intézkedések elfogadása tekintetében a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására.

Ennek megfelelően a 2002/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt anyagok tisztasági követelményeit a Bizottság fogadja el, kivéve amennyiben ezeket a követelményeket a (3) bekezdés értelmében kell alkalmazni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, az (1) bekezdésben említett listák módosításait a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgősségre tekintettel a Bizottság egy vitaminnak vagy ásványi anyagnak az e cikk (1) bekezdésben említett listáról való törlése érdekében alkalmazhatja a 13. cikk (4) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást."

3. Az 5. cikkben a (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett vitaminok és ásványi anyagok maximális mennyiségét a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 12. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben leírt problémák orvoslása és az emberi egészség védelme érdekében az ezen irányelven vagy annak végrehajtási intézkedésein tett kiigazításokat a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívüli sürgős esetben a Bizottság ezen kiigazítások elfogadása céljából a 13. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat. Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket az intézkedéseket a kiigazítások elfogadásáig fenntarthatja."

5. A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 57 ) által létrehozott Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9. ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS

9.1. A Tanács 1991. december 16-i 91/672/EGK irányelve ( 58 ) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről

A 91/672/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok listáját. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 91/672/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, illetve a 91/672/EGK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 91/672/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Szükség esetén a Bizottság kiigazítja az ezen irányelv I. mellékletében jelölt bizonyítványok listáját. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.2. A Tanács 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK irányelve ( 59 ) a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról

A 92/75/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak az 1. cikke (1) bekezdésében meghatározott listához további háztartási készüléktípusokat adjon hozzá és a felsorolt háztartási készüléktípusokra vonatkozóan intézkedéseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 92/75/EGK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 92/75/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e cikkben szereplő listához további háztartási készüléktípusok adhatók hozzá. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az energiafogyasztást jelölő címkére és az adatlapra vonatkozó részletes szabályokat ezen irányelv alapján elfogadott, a készülékek egyes típusaira vonatkozó végrehajtási irányelvek tartalmazzák. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

A Bizottság végrehajtási irányelvek útján intézkedéseket fogad el a rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatban, és azokat a műszaki fejlődéshez igazítja, és további háztartási készülékeket ad hozzá az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő listához, amennyiben jelentős energiamegtakarítások várhatók.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.3. A Tanács 1996. július 23-i 96/50/EK irányelve ( 60 ) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról

A 96/50/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy hozzáigazítsa a hajóvezetői bizonyítvány formanyomtatványát a bizonyítvány kiadásához megkövetelt szakmai ismeretekhez. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 96/50/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 96/50/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A Bizottság hozzáigazíthatja az I. mellékletben meghatározott hajóvezetői bizonyítvány formanyomtatványát a bizonyítvány kiadásához megkövetelt, a II. mellékletben meghatározott szükséges szakmai ismeretek fejlődéséhez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 91/672/EGK irányelv 7. cikke által létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.4. A Tanács 1998. június 18-i 98/41/EK irányelve ( 61 ) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról

A 98/41/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az irányelv alkalmazási körének bővítése nélkül annak bizonyos rendelkezéseit kiigazítsa a SOLAS egyezménynek a nyilvántartási rendszerekre vonatkozó, később hatályba lépő módosításainak figyelembevétele érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 98/41/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 98/41/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdés b) pontjában a "13. cikk" szavak helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

b) A (4) bekezdés harmadik albekezdésében a "13. cikk" szavak helyébe a "13. cikk (2) bekezdése" szavak lépnek.

2. A 12. cikkben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A SOLAS egyezmény módosítási eljárásainak sérelme nélkül, ez az irányelv módosítható annak érdekében, hogy a SOLAS egyezménynek a nyilvántartási rendszerekre vonatkozó, az irányelv elfogadását követően hatályba lépett módosításainak az alkalmazása ennek az irányelvnek a céljaira, és a hatályának kiszélesítése nélkül biztosított legyen. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket az 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 62 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. november 27-i 2000/59/EK irányelve ( 63 ) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről

A 2000/59/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa annak mellékleteit, a 2. cikk b) pontjában lévő fogalommeghatározást, valamint a közösségi és IMO-megállapodásokra való hivatkozásokat, és hogy a 2000/59/EK irányelvvel kialakított szabályozás javítása és a jövőbeni közösségi vagy IMO-intézkedések figyelembevétele érdekében, ezek összehangolt végrehajtása céljából kiigazítsa a mellékleteket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2000/59/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2000/59/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 64 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

Módosítási eljárás

Ezen irányelv mellékleteit, a 2. cikk b) pontjában lévő fogalommeghatározást, valamint a Közösség és az IMO megállapodásaira való hivatkozásokat a Bizottság kiigazíthatja annak érdekében, hogy összehangolják azokat a hatályba lépett közösségi vagy IMO-rendelkezésekkel, amennyiben ezek a módosítások nem bővítik az irányelv alkalmazási körét.

Ezen túlmenően ezen irányelv mellékleteit is módosíthatja a Bizottság, ha az szükséges az ezen irányelvvel kialakított szabályozás javítása érdekében, annyiban, amennyiben a módosítások nem szélesítik ki ezen irányelv hatályát.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedéseket az 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2. cikkben említett nemzetközi egyezmények módosításai ezen irányelv hatálya alól kizárhatók a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásával."

9.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 4-i 2001/96/EK irányelve ( 65 ) az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról

A 2001/96/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítson bizonyos fogalommeghatározásokat, a nemzetközi egyezményekre és szabályzatokra és az IMO-határozatokra és -értesítőkre, az ISO-szabványokra, a közösségi jogi eszközökre és azok mellékleteire vonatkozó hivatkozásokat annak érdekében, hogy a 2001/96/EK irányelv hatálybalépése után elfogadott, módosított vagy hatályba lépett nemzetközi és közösségi jogi eszközökkel összhangba kerüljenek, anélkül, hogy az irányelv alkalmazási köre bővülne. Fel kell hatalmazni továbbá a Bizottságot arra, hogy módosítsa az ömlesztettáru-szállító hajók és a terminálok közötti együttműködést és a jelentési kötelezettségeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2001/96/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2001/96/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 66 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 15. cikkben az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 3. cikk 1-6., valamint 15-18. pontjában található fogalommeghatározások, a nemzetközi egyezményekre és szabályzatokra és az IMO-határozatokra és -értesítőkre, az ISO-szabványokra, a közösségi jogi eszközökre és azok mellékleteire vonatkozó hivatkozások módosíthatók annak érdekében, hogy ennek az irányelvnek az elfogadása után elfogadott, módosított vagy hatályba lépett közösségi jogi eszközökkel összhangba kerüljenek, feltéve, hogy ezzel ezen irányelv hatályát nem szélesítik ki. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket az 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság módosíthatja a 8. cikket, illetve az ebben az irányelvben megállapított eljárások végrehajtására vonatkozó mellékleteket, valamint módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikkben említett jelentési kötelezettséget, amennyiben ezek a rendelkezések nem bővítik ezen irányelv alkalmazási körét. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket az 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 18-i 2002/6/EK irányelve ( 67 ) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről

A 2002/6/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa a hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeinek jegyzékét, az aláírókat, a műszaki előírásokat, valamint az IMO FAL-nyomtatványok mintáit. Fel kell hatalmazni továbbá a Bizottságot arra, hogy a 2002/6/EK irányelvnek a közösségi vagy IMO-intézkedésekkel történő összhangba hozása érdekében kiigazítsa az IMO-jogszabályokra történő hivatkozásokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/6/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2002/6/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

Módosítási eljárás

Ezen irányelv I. és II. mellékletének, valamint azon hivatkozásoknak a kiigazításait, amelyeket az IMO-jogszabályokra - azoknak a hatályba lépett közösségi vagy IMO-intézkedésekkel történő összhangba hozásuk érdekében - tesznek, a Bizottság fogadja el, amennyiben ezek a módosítások nem bővítik ezen irányelv alkalmazási körét. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 68 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 26-i 2002/30/EK irányelve ( 69 ) a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról

A 2002/30/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa az I. mellékletben található városi repülőterek jegyzékét. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/30/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2002/30/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a b) pontban az utolsó mondatot el kell hagyni;

b) a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:

"A Bizottság kiigazíthatja az I. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 13. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/91/EK irányelve ( 70 ) az épületek energiateljesítményéről

A 2002/91/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az azon irányelv mellékletében meghatározott általános keretrendszer bizonyos részeit a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2002/91/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2002/91/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikkben az első bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az épületek energiateljesítménynek kiszámítására a tagállamok nemzeti vagy regionális szinten az ezen irányelv mellékletében leírt általános kereten alapuló módszert alkalmazzák. A Bizottság a melléklet 1. és 2. pontját a műszaki fejlődéshez igazítja, figyelembe véve a nemzeti jogban alkalmazott szabványokat vagy normákat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 13. cikk második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, ezen irányelv melléklete 1. és 2. pontjának a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.10. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. április 14-i 2003/25/EK irányelve ( 71 ) a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről

A 2003/25/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa a stabilitási követelményeket és az iránymutatásokat a nemzeti hatóságok számára a nemzetközi szinten, különösen az IMO-n belüli fejlemények figyelembevétele és az irányelv hatékonyságának a tapasztalat és a műszaki fejlődés fényében történő javítása érdekében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2003/25/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2003/25/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

Kiigazítások

Az ezen irányelv mellékleteit a Bizottság a nemzetközi szintű, különösen az IMO-n belüli fejlemények figyelembevétele és ezen irányelv hatékonyságának a tapasztalat és a műszaki fejlődés fényében történő javítása érdekében módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket az 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 72 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. július 15-i 2003/59/EK irányelve ( 73 ) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről

A 2003/59/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit a tudományos és a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2003/59/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2003/59/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, az I. és a II. mellékletnek a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását, a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.12. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 785/2004/EK rendelete ( 74 ) a légifuvarozókra és a légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

A 785/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa az utasokra, a poggyászra és a rakományra vonatkozó felelősségbiztosítás összegét, valamint a harmadik felekre vonatkozó felelősségbiztosítás összegét. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 785/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 785/2004/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 6. cikkben az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az e cikkben említett értékek adott esetben kiigazíthatók, ha a vonatkozó nemzetközi szerződések módosításai azt szükségessé teszik. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 9. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e cikkben említett értékek megfelelő esetben kiigazíthatók, ha a vonatkozó nemzetközi szerződések módosításai azt szükségessé teszik. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 9. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

9.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. február 15-i 336/2006/EK rendelete ( 75 ) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról

A 336/2006/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa annak a nemzetközi biztonságos üzemeltetési szabályzat végrehajtására vonatkozó, a hatóságok számára szóló rendelkezésekről szóló mellékletét. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 336/2006/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 336/2006/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 11. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A II. mellékletnek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló kiigazításait, a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 76 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/32/EK irányelve ( 77 ) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról

A 2006/32/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos értékeket és számítási módszereket hozzáigazítson a műszaki fejlődéshez; pontosítsa és egészítse ki az energiamegtakarítások mérésének, számításának és hitelesítésének általános keretét; emelje fel az összehangolt számítási modellben használt összehangolt alulról felfelé történő számítás százalékos arányát és dolgozza ki az összehangolt energiahatékonysági mutatókat és referenciaértékeket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2006/32/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2006/32/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

A keretrendszer felülvizsgálata és kiigazítása

(1) Az ezen irányelv II-V. mellékleteiben említett értékeket és számítási módszereket a műszaki fejlődésnek megfelelően ki kell igazítani. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság 2010. január 1-je előtt tovább pontosítja és igény szerint kiegészíti a IV. melléklet 2-6. pontját, tiszteletben tartva az abban a mellékletben megállapított általános keretet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság 2012. január 1-je előtt - azon nemzeti rendszerek sérelme nélkül, amelyek már magasabb százalékot alkalmaznak - felemeli a IV. melléklet 1. pontjában említett összehangolt számítási modellben használt összehangolt alulról felfelé történő számítás százalékos arányát. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A jelentősen megnövelt arányú alulról felfelé irányuló számításokat tartalmazó új összehangolt számítási modellt 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ahol lehetséges és megvalósítható, ezen irányelv teljes alkalmazási ideje alatt elért összes megtakarítás mérésére az első albekezdésben említett új összehangolt számítási modellt kell alkalmazni, azon nemzeti rendszerek sérelme nélkül, amelyekben az alulról felfelé történő számítások aránya nagyobb.

(4) A Bizottság legkésőbb 2010. január 1-ig az egyes tagállamok rendelkezésre álló, illetve költséghatékonyan összegyűjthető adatait figyelembe véve kidolgozza az összehangolt energiahatékonysági mutatókat és az azokon alapuló referenciaértékeket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen összehangolt energiahatékonysági mutatók és referenciaértékek kialakítása során a Bizottság referenciaként felhasználja az V. mellékletben foglalt indikatív jegyzéket. A tagállamok a 14. cikkben említetteknek megfelelően fokozatosan beépítik ezeket a mutatókat és referenciaértékeket a saját energiahatékonysági cselekvési terveikben található statisztikai adatokba, és energiahatékonysági cselekvési terveik jövőbeli prioritásainak meghatározásakor a rendelkezésükre álló eszközök egyikeként használják fel azokat.

Legkésőbb 2011. május 17-ig a Bizottság a mutatók és a referenciaértékek meghatározásáról szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak."

2. A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

Időrend szerinti tartalomjegyzék

(1) A Tanács 1975. december 8-i 76/160/EGK irányelve a fürdővizek minőségéről

(2) A Tanács 1976. július 27-i 76/769/EGK irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

(3) A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK irányelve a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(4) A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(5) A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

(6) A Tanács 1990. szeptember 24-i 90/496/EGK irányelve az élelmiszerek tápértékjelöléséről

(7) A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről

(8) A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

(9) A Tanács 1991. december 16-i 91/672/EGK irányelve a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről

(10) A Tanács 1992. március 31-i 92/29/EGK irányelve a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

(11) A Tanács 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK irányelve a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásnak címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról

(12) A Tanács 1993. március 15-i 696/93/EGK rendelete a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 1994. június 16-i 94/25/EK irányelve a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/63/EK irányelve az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről

(15) A Tanács 1995. november 23-i 95/57/EK irányelve az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről

(16) A Tanács 1996. július 23-i 96/50/EK irányelve a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról

(17) A Tanács 1996. december 9-i 96/82/EK irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről

(18) Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/73/EK irányelve a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről

(19) A Tanács 1998. június 18-i 98/41/EK irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/4/EK irányelve a kávé- és cikóriakivonatokról

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/2/EK irányelve az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(22) A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról

(23) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

(24) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről

(25) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/94/EK irányelve az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról

(26) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 23-i 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről

(27) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. november 27-i 2000/59/EK irányelve a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről

(28) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 4-i 2000/76/EK irányelve a hulladékok égetéséről

(29) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 4-i 2001/96/EK irányelve az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról

(30) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 18-i 2002/6/EK irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről

(31) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 18-i 2002/24/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról

(32) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 26-i 2002/30/EK irányelve a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról

(33) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. április 22-i 733/2002/EK rendelete az a.eu felső szintű domain bevezetéséről

(34) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/46/EK irányelve az étrendkiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(35) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

(36) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/44/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

(37) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/91/EK irányelve az épületek energiateljesítményéről

(38) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

(39) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. április 14-i 2003/25/EK irányelve a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről

(40) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

(41) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/37/EK irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról

(42) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról

(43) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. július 15-i 2003/59/EK irányelve egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről

(44) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről

(45) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i 138/2004/EK rendelete a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről

(46) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/22/EK irányelve a mérőműszerekről

(47) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 785/2004/EK rendelete a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

(48) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/42/EK irányelve a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról

(49) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 808/2004/EK rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról

(50) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/40/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

(51) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 184/2005/EK rendelete a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról

(52) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1161/2005/EK rendelete a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról

(53) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről

(54) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. február 15-i 336/2006/EK rendelete a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról

(55) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/25/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

(56) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/32/EK irányelve az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról

(57) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 842/2006/EK rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról

(58) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/44/EK irányelve a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről

(59) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/113/EK irányelve a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről

( 1 ) HL C 224., 2008.8.30., 35. o.

( 2 ) HL C 117., 2008.5.14., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2008. június 18-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. szeptember 25-i határozata.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

( 6 ) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

( 7 ) HL L 66., 1999.3.13., 26. o.

( 8 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o."

( 9 ) HL L 197., 2000.8.3., 19. o.

( 10 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o."

( 11 ) HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

( 12 ) HL L 113., 1992.4.30., 19. o.

( 13 ) HL L 177., 2002.7.6., 13. o.

( 14 ) HL L 42., 2003.2.15., 38. o.

( 15 ) HL L 159., 2004.4.30., 1. o.

( 16 ) HL L 114., 2006.4.27., 38. o.

( 17 ) HL L 262., 1976.9.27., 153. o.

( 18 ) HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

( 19 ) HL L 196., 1967.8.16., 1. o."

( 20 ) HL L 164., 1994.6.30., 15. o.

( 21 ) HL L 32., 1997.2.3., 1. o.

( 22 ) HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

( 23 ) HL L 196., 1967.8.16., 1. o."

( 24 ) HL L 124., 2002.5.9., 1. o.

( 25 ) HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

( 26 ) HL L 31., 1976.2.5., 1. o.

( 27 ) HL L 135., 1991.5.30., 40. o.

( 28 ) HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

( 29 ) HL L 365., 1994.12.31., 24. o.

( 30 ) HL L 10., 1997.1.14., 13. o.

( 31 ) HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

( 32 ) HL L 12., 2000.1.18., 16. o.

( 33 ) HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

( 34 ) HL L 189., 2002.7.18., 12. o.

( 35 ) HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

( 36 ) HL L 143., 2004.4.30., 87. o.

( 37 ) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

( 38 ) HL L 264., 2006.9.25., 20. o.

( 39 ) HL L 376., 2006.12.27., 14. o.

( 40 ) HL L 76., 1993.3.30., 1. o.

( 41 ) HL L 291., 1995.12.6., 32. o.

( 42 ) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.

( 43 ) HL L 165., 2003.7.3., 1. o.

( 44 ) HL L 33., 2004.2.5., 1. o.

( 45 ) HL L 143., 2004.4.30., 49. o.

( 46 ) HL L 35., 2005.2.8., 23. o.

( 47 ) HL L 191., 2005.7.22., 22. o.

( 48 ) HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

( 49 ) HL L 113., 2002.4.30., 1. o.

( 50 ) HL L 108., 2002.4.24., 33. o."

( 51 ) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

( 52 ) HL L 40., 1989.2.11., 34. o.

( 53 ) HL L 276., 1990.10.6., 40. o.

( 54 ) HL L 66., 1999.3.13., 16. o.

( 55 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o."

( 56 ) HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

( 57 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o."

( 58 ) HL L 373., 1991.12.31., 29. o.

( 59 ) HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

( 60 ) HL L 235., 1996.9.17., 31. o.

( 61 ) HL L 188., 1998.7.2., 35. o.

( 62 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( 63 ) HL L 332., 2000.12.28., 81. o.

( 64 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( 65 ) HL L 13., 2002.1.16., 9. o.

( 66 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( 67 ) HL L 67., 2002.3.9., 31. o.

( 68 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( 69 ) HL L 85., 2002.3.28., 40. o.

( 70 ) HL L 1., 2003.1.4., 65. o.

( 71 ) HL L 123., 2003.5.17., 22. o.

( 72 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( 73 ) HL L 226., 2003.9.10., 4. o.

( 74 ) HL L 138., 2004.4.30., 1. o.

( 75 ) HL L 64., 2006.3.4., 1. o.

( 76 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( 77 ) HL L 114., 2006.4.27., 64. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1137 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1137&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1137-20160420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1137-20160420&locale=hu

Tartalomjegyzék