40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről[1]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének da) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet előírásait kozmetikai termék gyártása, forgalmazása, nyilvántartásba vétele, engedélyezése és ellenőrzése során kell alkalmazni.

(2)[2] E rendelet alkalmazásában kozmetikai termék minden olyan anyag vagy keverék, amely az emberi testtel (bőr, szőrzet, köröm, ajak, külső nemi szervek) külsőleg vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerül elsődlegesen azzal a céllal, hogy azokat tisztítsa, illatosítsa, védje, ápolja, megjelenését megváltoztassa, illetve kiküszöbölje a kellemetlen testszagot.

E rendelet alkalmazásában gyártónak minősül a Magyarországon kozmetikai terméket előállító természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: gyártó).

(4)[3] E rendelet alkalmazásában forgalmazónak minősül a kozmetikai terméket forgalomba hozó, valamint az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból a Magyarországra importáló természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság valamint annak magyarországi meghatalmazott képviselője.

(5)[4] A kozmetikai termékek rendeltetés szerinti felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6)[5] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terjed ki e rendelet hatálya az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő, az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk első albekezdése alapján forgalomba hozott kozmetikai termék forgalmazására.

2. §

(1)[6] Magyarországon kozmetikai terméket csak olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság gyárthat, amely gyártási tevékenységét a 3. § (1) bekezdése szerint bejelenti.

(2)[7] Kozmetikai termék gyártását olyan személy irányíthatja, aki gyógyszerészi, orvosi, felsőfokú vegyészi, illetve vegyészmérnöki végzettséggel, valamint a szakterületen 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik (a továbbiakban: felelős személy).

(3)[8] A rendelet szempontjából gyártásnak minősül az üzemi előkészítési, feldolgozási, csomagolási műveletek összessége (a továbbiakban: gyártási tevékenység), melynek során a termék összetételében változás következhet be, illetve amely a termék biztonságos használatát befolyásolhatja.

(4)[9] Kozmetikai terméket tilos előállítani veszélyes anyag vagy keverék, illetve gyógyszer előállítására szolgáló üzemrészben.

(5)[10]

(6)[11] Tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amelynek végső összetételét - az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitás-sal és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatok kivételével - az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében, alternatív módszer európai közösségi szintű hivatalos elfogadását követően az alternatív módszertől eltérően állatkísérlet felhasználásával igazolták.

(7)[12] 2009. március 11. napjától tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amely olyan összetevőt vagy összetevő-kombinációt tartalmaz, amelyet - az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatok kivételével - az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében, alternatív módszer európai közösségi szintű hivatalos elfogadását követően az alternatív módszertől eltérően állatkísérlet felhasználásával igazolták.

(8)[13] 2013. március 11. napjától tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amelynek végső összetételére, illetve egyes összetevőire vagy összetevő-kombinációira vonatkozóan az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatokat az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alternatív módszer európai közösségi szintű hivatalos elfogadását követően az alternatív módszertől eltérően állatkísérlet felhasználásával igazolták.

3. §[14]

(1)[15] A gyártási tevékenységet a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője jelenti be a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a gyártás helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetéhez (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet).

(2) A gyártási tevékenység bejelentése kötelező minden újonnan létesített, bővített, felújított kozmetikai terméket előállító üzem működésének megkezdését megelőzően legalább 30 nappal.

(3) A gyártási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:

a) a kozmetikai termék gyártójának nevét, székhelyét, a gyártó meghatalmazott képviselőjének nevét és elérhetőségi adatait, illetve a gyártás telephelyének címét,

b) a felelős személy nevét, szakképzettségének, szakmai gyakorlatának okirati igazolását,

c) a gyártandó kozmetikai termék 1. számú melléklet szerinti terméktípusát,

d) a termékinformációs dokumentáció tárolási helyét.

(4)[16]

4. §[17]

(1) A gyártó felelős a kozmetikai termék állandó minőségéért és annak tanúsításáért, ennek biztosítása érdekében rendszeresen vizsgálnia vagy vizsgáltatnia kell a késztermék fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzőit az alkalmazott minőségbiztosítási rendszernek megfelelően.

(2) A gyártónak a termék forgalomba hozatala előtt meg kell győződnie annak a felhasználó egészségére való ártalmatlanságáról. A gyártó e célból figyelembe veszi az összetevők általános toxikológiai hatását, vegyi összetételét és az expozíció mértékét. Figyelembe veszi annak az alkalmazási területnek a különleges expozíciós jellemzőit, amelyen a terméket alkalmazzák, illetve azt a populációt, amelynek a terméket szánják. Külön értékelésnek kell alávetni a három év alatti gyermekek általi használatra szánt és a kizárólag külső intim higiénés használatra szánt kozmetikai termékeket. Csak e rendelet előírásainak megfelelő kozmetikai termék hozható forgalomba.

(3) A kozmetikai termék biztonsági értékelését gyógyszerész, toxikológus, orvos (elsősorban bőrgyógyász), vagy ezzel egyenértékű tudományterületen szerzett képesítéssel rendelkező személy végezheti.

5. §

(1)[18] A kozmetikai termék gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője, vagy az a személy, akinek megrendelésére a kozmetikai terméket gyártották, vagy aki importált kozmetikai terméknek a közösségi forgalomba hozataláért felelős, a termék címkéjén a 9. § (1) bekezdés b) pontjában jelzett címen az illetékes hatóság számára könnyen hozzáférhető termékinformációs dokumentációban megőrzi:[19]

a) a kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetételét, illat és illatkompozíció esetében nevét és kódszámát, a szállító azonosító adatait,

b) az alapanyagok és a késztermék fizikai/kémiai és mikrobiológiai előírásoknak való megfelelésére vonatkozó adatokat, illetve a termék tisztasági és mikrobiológiai ellenőrzésének szempontjait,

c) a jogszabálynak, illetve a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelő gyártási módszert,

d) a kozmetikai termék emberi egészséggel kapcsolatos biztonsági értékelése eredményét, figyelembe véve az összetevők általános toxikológiai hatását, vegyi összetételét és az expozíció mértékét,

e) a biztonsági értékelést végző személy nevét, címét, szakképzettségének okirati igazolását,

f) a kozmetikai termék használatának az emberi egészségre gyakorolt nem kívánatos hatásainak ismert adatait,

g) a kozmetikai termék ígért hatásainak igazolását, ahol azt a hatás, illetve a termék jellege indokolja,

h)[20] a termék, illetve összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozóan a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője, illetve beszállítója által végzett állatkísérletekkel kapcsolatos adatokat, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állatvédelmi előírásainak betartásával végzett bármilyen állatkísérletet.

(2)[21] Amennyiben ugyanazt a kozmetikai terméket az Európai Gazdasági Térség területén belül több helyen gyártják, a gyártó megjelölheti azt a gyártási helyet, ahol az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatok rendelkezésre állnak, és erről értesíti az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI), mint nemzeti hatóságot.

(3) Az OÉTI a (2) bekezdés szerinti információ rendelkezésre állásának helyéről a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatóság megkeresésére 3 munkanapon belül tájékoztatja az ellenőrző hatóságot.

(4)[22] Amennyiben a kozmetikai termék az Európai Gazdasági Térség területén kívülről származik és az első import helye Magyarország, úgy a forgalmazó a forgalomba hozatal előtt tájékoztatja az OÉTI-t az (1) bekezdésben meghatározott adatok rendelkezésre állásának helyéről.

(5)[23] Az (1) bekezdésben meghatározott, Magyarországon elhelyezett termékinformációs dokumentációnak magyar vagy angol nyelven kell rendelkezésre állnia.

(6)[24] Az (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti információkat - az üzleti titok és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének biztosításával - bárki számára hozzáférhetővé kell tenni, beleértve az elektronikus módokat is.

(7)[25] A (6) bekezdés alapján a hozzáférhetővé tételt az (1) bekezdés a) pontja szerinti mennyiségi információk tekintetében az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok esetében kell biztosítani:

a) a 2.1-2.4., a 2.6. és a 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., a 2.10., a 2.12. és a 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa,

b) a 3.1-3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások),

a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály,

c) a 4.1. veszélyességi osztály,

d) az 5.1. veszélyességi osztály.

6. §

(1)[26] A kozmetikai termék huzamos időn keresztül történő rendszeres, rendeltetésszerű vagy előrelátható ésszerű használata nem veszélyeztetheti és nem károsíthatja a felhasználó egészségét, figyelembe véve különösen a termék külső megjelenítését, címkézését, használati útmutatójának tartalmát, valamint a gyártó, illetve a forgalmazó által közölt egyéb megjegyzést, információt is. Az ilyen figyelemfelhívó információ megadása a gyártót, illetve forgalmazót nem mentesíti külön jogszabályban meghatározott, az áru biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól.

(2) Tilos kozmetikai termék előállításához a 2. számú mellékletben meghatározott anyagot felhasználni. Ezen anyagok bármelyikének nyomokban való jelenléte akkor fogadható el, ha az a jó gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen és a termék eleget tesz az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3)[27] Kozmetikai termékben a kizárólag a 3. számú mellékletben felsorolt hatóanyag és csak a megadott határértéken belül, az előírt feltételek betartása mellett, illetve a meghatározott időpontig használható fel.

(4)[28] Kozmetikai termék színezéséhez - kivéve a hajszínezésre és haj festésre szolgáló színezékeket - a kizárólag a 4. számú mellékletben felsorolt színezék használható fel, az ott meghatározott korlátozások és követelmények szerint.

(5)[29] A rendelet hatálya alá nem tartozó anyagokat az 5.számú melléklet tartalmazza.

(6)[30] Kozmetikai termék tartósítószereként kizárólag a 6.számú mellékletben meghatározott anyag használható fel, az előírt határérték és korlátozó feltétel betartásával.

(7)[31] Kozmetikai termékben kizárólag a 7. számú mellékletben meghatározott ultraibolya sugarakat kiszűrő anyag használható fel, a megadott határértéken belül és feltétel betartásával.

7. §

(1)[32]

(2)[33] A 3-4. és 6-7. számú mellékletekben nem szereplő anyag kozmetikai célú felhasználását a gyártó kérelmére az OÉTI - megkülönböztető jelzés használatának előírásával - engedélyezheti. A kérelmet a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

(3) Az OÉTI a gyártótól további toxikológiai, analitikai, humán tűrhetőségi, illetve hatástani vizsgálat elvégzését kérheti, ha a termék összetétele, feltételezett hatása, alkalmazási körülménye ezt indokolttá teszi.

(4)[34] Az engedély elbírálásához az OÉTI ellenőrzi a beküldött vizsgálati mintákat kémiai jellemzőik és a mikrobiológiai tisztaság szempontjából. Értékeli a benyújtott dokumentumokat, címketervet, használati útmutatót és a csomagolási egységeket.

(5)[35]

(6)[36] Az OÉTI által kiadott engedély 3 évig hatályos, lejártát követően a termék nem hozható forgalomba.

(7)[37] Az OÉTI az engedély kiadásától számított két hónapon belül az engedély szövegét megküldi az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és az Európai Gazdasági Térség többi tagállamának (a továbbiakban: tagállam). A 3 éves periódus lejártát megelőzően az OÉTI - az engedélyezés alapjául szolgáló műszaki dokumentáció benyújtásával - kérheti a Bizottságtól az általa engedélyezett anyagnak a kozmetikai felhasználásra engedélyezett anyagok jegyzékébe történő felvételét.

8. §

(1) A kozmetikai terméket olyan külső, illetve közvetlen csomagolással kell ellátni, amely

a)[38]

b)[39]

c) véd a külső szennyeződéstől, ha szükséges a levegőtől és a fénytől,

d) nem engedi át az illat- és aromaanyagokat,

e) biztosítja, hogy a termék a minőségmegőrzési időn belül megőrizze eredeti minőségét, hatásosságát.

(2) A csomagolóanyag nem veszélyeztetheti a felhasználó egészségét és nem befolyásolhatja károsan a termék minőségét.

9. §[40][41]

(1) A kozmetikai termék csomagolásán és tárolóedényén - az i) pont esetében csak a csomagoláson, illetve ha a csomagolás és a tárolóedény azonos, a tárolóedényen - jól olvashatóan, közérthetően, egyértelműen és maradandóan fel kell tüntetni[42]

a) a termék megnevezését, rendeltetését, kivéve ha az egyértelműen kiderül a termék megjelenéséből, a használati útmutatót, amennyiben az indokolt;

b)[43] az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gyártó vagy a kozmetikai termék forgalomba hozataláért felelős személy nevét, székhelyének címét, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó kozmetikai termék esetében a származási országot. Ezek az adatok feltüntethetők rövidítve vagy védjeggyel, illetve a származási ország esetében jellel és jelöléssel, ha így is egyértelműen lehetséges az azonosítás;

c)[44] a csomagolás idején érvényes névleges tartalmat, tömeg vagy térfogat szerint megadva, kivéve az 5 g, illetve 5 ml alatti termék, az ingyenes minta, továbbá az egy alkalommal történő felhasználásra szolgáló termék esetében, illetve a darabonként árusított előre kiszerelt termék esetén, ha annak tömege vagy térfogata nem jellemző és a darabszámot a csomagoláson megjelenítik, azzal, hogy nem kell a darabszámot megelölni, ha az kívülről könnyen megállapítható, vagy a terméket általában darabonként értékesítik;

d) a gyártási tétel számát vagy az annak azonosítására szolgáló egyértelmű jelölést;

e) a minőségmegőrzés legrövidebb idejét - a 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termékek kivételével - a következőképpen:

ea) "felhasználható (év/hónap):", illetve "felhasználható (hónap/év) " dátum feltüntetése vagy

eb) "felhasználható (év/hónap) ", illetve "felhasználható (hónap/év) " utalás a dátum feltüntetési helyére a csomagoláson;

f)[45] a 30 hónapot meghaladó minőségmegőrzési idejű kozmetikai termék esetében azt a - felnyitástól számított - időtartamot kell feltüntetni, amely alatt a termék a fogyasztóra nézve káros következmény nélkül használható, kivéve, ha a felnyitástól számított minőségmegőrzési idő - különösen a termék egyszer használatos, nem romlandó vagy nem felnyitható jellegére tekintettel - nem releváns. Ezt az információt a 8. számú melléklet B. részében megadott jelkép jelöli, amelyet az időtartam (hónapban vagy évben) követ;

g) ha az szükséges, a minőségmegőrzés szempontjából fontos tárolási körülmények előírását;

h)[46] a termék fogyasztói vagy szakipari felhasználásánál szükséges elővigyázatossági előírásokat, különösen a 3-4. és a 6-7. számú mellékletben előírt figyelmeztetéseket;

i)[47] az összetevők felsorolását, melyet az "összetevők" vagy "ingredients" szó előz meg. Ha a termék az összetevőket 1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmazza, a hozzáadás időpontjában érvényes tömeg csökkenő sorrendjében kell az összetevőket felsorolni, 1%-nál alacsonyabb érték esetén a sorrend tetszőleges. Illat- vagy aromakompozíció jelenlétére a "parfüm" vagy "aroma" szó használata utal. Fel kell tüntetni az olyan anyagot, amelyre a 3. számú melléklet feltüntetési előírást tartalmaz. A színező anyagok bármely sorrendben feltüntethetők a 4. számú mellékletben meghatározott szín indexszám vagy megnevezés szerint. Azonos termékcsalád több színárnyalatú terméke esetén az összes színező anyag felsorolható, ha a "tartalmazhat" kifejezéssel, illetve "+/-" jelöléssel kiegészítik a felsorolást. Nem minősül összetevőnek:

ia) a felhasznált nyersanyag szennyeződése,

ib) az előállításnál felhasznált, de a végtermékben jelen nem lévő kiegészítő technikai segédanyag,

ic) az illat- és aromakompozíció oldószereként vagy hordozójaként csak a feltétlenül szükséges mennyiségben felhasznált anyag;

j) a 7. § (2) bekezdése szerinti engedélyben előírt megkülönböztető jelzést,

k)[48]

(2)[49] Amennyiben a termék csomagolása és tárolóedénye nem azonos, a termék csomagolásán, amennyiben a termék csomagolása és tárolóedénye azonos, a tárolóedényen magyar nyelven kell feltüntetni az (1) bekezdés a), c), e), g) és h) pontjában meghatározottakat, valamint a (3) bekezdésben szereplő rövidített tájékoztatót.

(3)[50] Amennyiben a termék mérete miatt a tájékoztatás nem helyezhető el a csomagoláson vagy a tárolóedényen, az (1) bekezdés h) és i) pontjaiban foglaltakra vonatkozó tájékoztatót termékhez mellékelt vagy ahhoz rögzített külön lapon, kártyán vagy szalagon, vagy - szappanok, fürdőgolyók vagy egyéb kisméretű termékek esetén - ha ez nem lehetséges, a vevő számára a termék közvetlen közelében hozzáférhetően a termék értékesítésére szolgáló polcon kell elhelyezni. A termék csomagolásán és tárolóedényén a felhasználó figyelmét fel kell hívni a tájékoztatás külön formájára rövidített tájékoztatóval vagy a 8. számú melléklet A) részében meghatározott szimbólummal.

(4)[51] A kozmetikai termék csomagolásán vagy a terméket kísérő dokumentumban, feliraton, címkén, gyűrűn vagy galléron akkor tüntethető fel, hogy a termékkel kapcsolatban állatkísérletek nem folytak, ha a kozmetikai terméket, mintapéldányt, valamint az azok összetevőinek egyikét sem vetették alá állatkísérletnek, illetve nem bíztak meg harmadik személyt az állatkísérlet elvégzésével.

(5)[52] Az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatos iránymutatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza. Az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatás tartalmáért a tájékoztatást adó felelősséggel tartozik. A közlés e rendeletnek való megfelelése és tényszerűsége ellenőrzésekor a hatóság különösen az 5. § (1) bekezdésének d) és h) pontjában foglaltakat veszi figyelembe.

10. §

(1)[53] A gyártó vagy forgalmazó üzleti titok megőrzése érdekében a kozmetikai termék forgalomba hozatala előtt kérheti egy vagy több összetevő feltüntetésének a mellőzését a termék csomagolásán. A kérelmet a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani OÉTI-hez.

(2)[54] Az engedélynek tartalmaznia kell a nyilvántartási számot, amely helyettesíti az összetevőt a 9. § (1) bekezdés i) pontjában előírt felsorolásban. A nyilvántartási szám hét számjegyből áll, az első kettő a titkosítás engedélyezésének évszáma, a következő kettő a Magyarországhoz hozzárendelt "21" kódszám, az utolsó három számjegyet az OÉTI határozza meg.

(3)[55] Az OÉTI által kiadott engedély 5 évig érvényes. Az engedély - hatályossága alatt, indokolt kérelemre - legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható.

(4)[56] Az OÉTI értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a (2) bekezdés szerinti engedély megadásáról, megjelölve a kérelmező nevét, címét vagy székhelyét, az (1) bekezdés szerinti összetevőt tartalmazó kozmetikai termék nevét és a nyilvántartási számot.

(5)[57] Az OÉTI értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a (1) bekezdés szerinti kérelem elutasításáról, az engedély visszavonásáról, illetve az engedély meghosszabbítása iránti kérelem elutasításáról.

11. §

(1)[58] Tilos kozmetikai terméket kifejezetten nem kozmetikai hatásra, különösen terápiás hatásra hivatkozással, illetve céllal forgalomba hozni és reklámozni.

(2)[59]

(3)[60]

(4) A minőségmegőrzési idő lejárta után kozmetikai termék nem hozható forgalomba.

(5)[61] 2009. február 16. után nem adhatók el és nem adhatók át a végső felhasználóknak azok a termékek, amelyek 100 mg/kg koncentráció felett tartalmazzák a 3. számú melléklet 1. részének 102. referencia számú sorában szereplő anyagot.

(6)[62] 2009. október 4. után nem adhatók el és nem adhatók át a végső felhasználóknak azok a termékek, amelyek a 3. számú melléklet 1. részének 45., 72., 73., 88., 89., 103-184. referencia számú soraiban jelölt anyagokat az ott megjelölt korlátozásoktól eltérően tartalmazzák.

(7)[63]

(8)[64] 2008. március 23-át követően nem hozhatók forgalomba és 2008. június 23-át követően nem adhatók át a végső felhasználónak az alábbi tartósítószereket tartalmazó kozmetikumok:

a) 3. számú melléklet 1. részében a 98-101. referenciaszámú sorokban szereplő hatóanyagok az ott meghatározott feltételektől és korlátozásoktól eltérően,

b)[65] a 6. számú mellékletben az 1., 2., 4., 7., 12., 14., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 35., 37., 42. és 47. referenciaszámú sorokban szereplő tartósítószerek a maximálisan megengedett koncentráció felett,

c) metildibrom glutar-nitril.

(9)[66] 2008. október 18-át követően nem hozhatók forgalomba és 2009. április 18-át követően nem adhatók át a végső felhasználónak az alábbi anyagokat tartalmazó kozmetikumok:

a) a 45425 színindexszámú színezék,

b) a nátrium-jodát,

c) a 6. számú mellékletben az 56. referenciaszámú sorban szereplő tartósítószer az ott meghatározott feltételektől és korlátozásoktól eltérően.

(10)[67] A 2. számú melléklet 1234-1243. pontja szerinti összetevőt tartalmazó kozmetikai termék 2008. február 21-től nem hozható forgalomba, nem kerülhet értékesítésre, illetve bármely más módon nem adható át a végső felhasználónak.

(11)[68] A 3. számú melléklet

a) 1. részében foglalt táblázat 8., 8a., 9., 9a., 16., 22., 193., 202., 203. és 205. hivatkozási száma,

b) 2. részében foglalt táblázat 3-6., 10-12., 16., 19-22., 25-27., 32-34., 35., 36., 37., 38., 39., 44., 48-50., 55. és 56. hivatkozási száma

szerinti hatóanyagot tartalmazó kozmetikai termék legkésőbb 2011. október 31-éig hozható forgalomba és 2012. november 1-jéig adható át a végső fogyasztónak, ha az nem felel meg a 3. számú melléklet 1. és 2. részében az adott hivatkozási számhoz tartozó, az "f" oszlopban megjelölt, a címkén rögzítendő felhasználási feltételek és figyelmeztetések vonatkozásában rögzített követelményeknek.

11/A. §[69]

2011. november 1-től nem hozható forgalomba és 2012. november 1-től nem adható el és nem adható át a végső felhasználónak az a kozmetikai termék, amely nem felel meg a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:208. mezőjében foglalt címkézési követelménynek.

11/B. §[70]

(1) 2011. február 15-étől nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étől nem adható el és nem adható át a végső felhasználónak az a kozmetikai termék, amely a 2. számú melléklet 450. pontjában szereplő verbéna illóolaj származékait - az abszolút olajok kivételével - illatkompozíció alkotórészeként tartalmazza, továbbá az a kozmetikai termék, amely 0,2% feletti koncentrációban tartalmazza a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 206. pontja szerinti verbénából nyert abszolút olajat.

(2) 2011. február 15-étől nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étől nem adható el és nem adható át a végső felhasználónak az a kozmetikai termék, amely a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 130. sora szerinti terpenoidokat tartalmaz.

(3) 2011. február 15-étől nem hozható forgalomba és 2011. augusztus 15-étől nem adható el és nem adható át a végső felhasználónak az a kozmetikai termék, amely az éterben 0,1% vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazza a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 151a. sorában szereplő anyagot.

12. §

(1)[71] A gyártó vagy a forgalmazó a kozmetikai termék magyarországi első forgalomba hozatalával egyidejűleg nyilvántartásba vétel céljából - a 9. számú melléklet szerinti tartalmú bejelentőlap megküldésével vagy elektronikus úton - bejelenti a terméket az OÉTI-nek.

(2)[72] Az OÉTI az előírt adattartamú bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül a terméket nyilvántartásba veszi.

(3)[73] A gyártó vagy forgalmazó az OÉTI számára a kozmetikai termék előállításához felhasznált összetevőkről minden olyan információt rendelkezésre bocsát, amely a kozmetikai termék által okozott baleset vagy egészségkárosodás esetén az egészségügyi ellátáshoz szükséges. E kötelezettséget az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében, a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell teljesíteni.

(4) Az OÉTI az engedélyezési és nyilvántartási eljárás során tudomására jutott adatokról csak a 13. § (1) bekezdés szerinti, a kozmetikai termék ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező hatóság, illetve a (3) bekezdés szerinti egészségügyi ellátást nyújtó személy számára adhat felvilágosítást.

(5) A gyártó vagy a forgalmazó 15 napon belül köteles bejelenteni az engedélyezési és a nyilvántartásba vételi eljárás során közölt adatokban bekövetkezett bármilyen változást.

(6)[74]

12/A. §[75]

Az 5. § (4) bekezdésében, valamint a 12. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat - az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk második albekezdésére figyelemmel - nem kell alkalmazni, ha a kozmetikai termék forgalomba hozatalát az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke alapján bejelentették.

13. §

(1)[76] Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának hatósági ellenőrzését hatáskörében

a)[77] a járási népegészségügyi intézet,

b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, és

c) a 11. számú melléklet tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság, az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság)

végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

(2) Az ellenőrző hatóság feladata teljesítése érdekében a vizsgálathoz szükséges mértékben, térítésmentesen mintát vehet. Az ellenőrzött kérésére - a mikrobiológiai vizsgálat céljára vett minta kivételével - ellenmintát kell venni. A mintavételről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A hatósági ellenőrzés során elvégzett vizsgálat - ha annak alapján a termék az előírt vagy a tanúsításban feltüntetett jellemzőknek megfelel - térítésmentes. A vizsgálat és a mintavétel külön jogszabályban meghatározott díját köteles megtéríteni

a) a termék gyártója vagy forgalmazója, amennyiben a kozmetikai termék e rendelet előírásainak vagy a közölt jellemzőknek nem felel meg, illetve

b) a hiba okozója, ha a hiba a kereskedelmi forgalom során keletkezett.

(4)[78] Ha az ellenőrzés során az (1) bekezdés a) pont szerinti ellenőrző hatóság azt állapítja meg, hogy olyan termék került forgalomba, amely megfelel e rendelet előírásainak, de használata egészségügyi kockázatot jelent a felhasználó számára, úgy erről haladéktalanul értesíti az OÉTI-t. Ha az OÉTI meggyőződik a bejelentés megalapozottságáról az érintett kozmetikai terméknek Magyarországon történő forgalmazását ideiglenesen megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. Erről a döntéséről az OÉTI az okok megjelölésével haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)[79] Vizsgálattal igazolt súlyos közegészségügyi veszély esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti hatóság a terméket a forgalomból kivonja. A forgalomból történő kivonásról szóló határozatot a gyártóval és a forgalmazóval is közölni kell. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti hatóság továbbá szükség esetén rendelkezik a termék további felhasználásáról vagy megsemmisítéséről, és az erről szóló határozatát közli az (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósággal is.

(6)[80] Amennyiben az 5. § (1) bekezdésében meghatározott termékinformációs dokumentáció Magyarországon jelzett címen található, úgy annak ellenőrzését az OÉTI végzi.

(7)[81]

14. §[82]

(1)[83] A kozmetikai termék összetételének vizsgálatához alkalmazandó módszerekről külön jogszabály rendelkezik.

(2)[84] Az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében állatkísérlet kozmetikai késztermékkel nem végezhető, illetve ilyen kísérlet nem engedélyezhető.

(3)[85] Összetevőkön vagy összetevők kombinációin állatkísérlet csak addig az időpontig végezhető, ameddig a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 440/2008/EK rendelet) vagy a 10. számú mellékletben felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítés nem kötelező.

(4)[86] Az állatkísérletek jóváhagyott alternatív módszereinek jegyzékét a 440/2008/EK rendelet, valamint a 10. számú melléklet tartalmazza, annak feltüntetésével, hogy a módszer teljesen vagy részben helyettesíti az állatkísérletet.

(5)[87] A kozmetikai összetevők nemzetközi nevezéktanát (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients; a továbbiakban: INCI) a 2006/257/EK bizottsági határozattal módosított 96/335/EK határozatnak megfelelően kell alkalmazni.

15. §

(1) E rendelet az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[88]

(3)[89]

(4)[90] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)[91] a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK, 2011/84/EU tanácsi, a 2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EGK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK, 2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK, 2009/36/EK, 2009/129/EK, 2009/130/EK, 2009/134/EK, 2009/159/EU, 2009/164/EU, 2010/3/EU, 2010/4/EU, 2011/59/EU bizottsági irányelvekkel és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;

b) a Bizottság 95/17/EK irányelve (1995. június 19.) a 76/768/EGK tanácsi irányelve alkalmazásához szükséges, a kozmetikai termékek címkézésénél használt listán szereplő egy vagy több összetevő mellőzésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról;

c) a Bizottság 96/335/EK határozata (1996. május 8.) a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők nevezéktanának meghatározásáról.

d)[92] a Bizottság 2006/257/EK határozata (2006. február 9.) a Bizottságnak a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők nevezéktanának meghatározásáról szóló 96/335/EK határozatának módosításáról,

e)[93] a Bizottság 2006/406/EK ajánlása (2006. június 7.) a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló iránymutatások létrehozásáról.

(5)[94] Ez a rendelet a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikkének, valamint 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Benyhe István s. k.,

egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[95]

Kozmetikai termékek rendeltetés szerinti főbb csoportjai

1. Bőrrel (kéz, arc, láb stb.) érintkező krémek, emulziók, tonikok, gélek, olajok.

2. Arcmaszkok (a hámlasztó termékek kivételével).

3. Színezett alapozók (folyadék, paszta, púder).

4. Hintőporok, púderok (higiénés, fürdés utáni, make-up).

5. Szappanok (toalett, dezodoráló stb.).

6. Parfümök, toalettvizek, kölnik.

7. Fürdő- és tusoló termékek (sók, habok, olajok, gélek stb.).

8. Szőrtelenítők.

9. Dezodoráló, izzadás gátló termékek.

10. Hajkezelő és hajápoló termékek:

- színezők, festékek, világosítók,

- hullámosítók, kiegyenesítők, fixálók,

- tartós hullámhoz használandó termékek,

- tisztítók (lotion, sampon, púder),

- kondicionálók (lotion, krém, olaj),

- fodrászati termékek (lotion, lakk, brillantin).

11. Borotválkozó termékek (krém, hab, lotion stb.).

12. Sminkelő és sminkeltávolító termékek az arcról, szemkörnyékről.

13. Ajakápoló, ajakdíszítő termékek.

14. Fog- és szájápoló termékek.

15. Körömápolók, körömdíszítők.

16. Külső intim higiénés termékek.

17. Napozáshoz használatos termékek.

18. Napfény nélküli önbarnítók.

19. Bőrfehérítő termékek.

20. Ránckisimítók.

2 számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[96][97]

Kozmetikai termék gyártásához fel nem használható anyagok, vegyületek

1. N-5-Chlorobenzoxazol-2-il acetamid

2. 2-Acetoxietiltrimetilammonium hydroxid (acetilkolin) és sói

3. Deanolaceglumát*

4. Spironolacton*

5. [4-(4-Hydroxi-3-jodofenoxi)-3,5-dijodofenil] ecetsav és sói

6. Methotrexat*

7. Aminokapron sav* és sói

8. Cinkofen* és sói, származékai és ezen származékok sói

9. Thyropropic sav* és sói

10. Triklór ecetsav

11. Aconitum napellus L. (levelek, gyökerek és galenusi keverékek)[98]

12. Akonitin (az Aconitum napellus L. fő alkaloidja) és sói

13. Adonis vernalis L. és keverékei[99]

14. Epinefrin*

15. Rauwolfia serpentina alkaloidok és sói

16. Alkin-alkoholok, észtereik, étereik és sóik

17. Izoprenalin*

18. Allil isotiocianát

19. Alloclamid* és sói

20. Nalorfin*, sói és éterei .

21. A központi idegrendszerre ható szimpatikomimeti-kus aminok: bármely anyag, amely a gyógyszerek azon első listájában szerepel, amelyek orvosi vény kötelesek, és amelyekre az Európa Tanács AP(69) 2 határozata hivatkozik

22. Anilin és sói, valamint halogénezett és szulfonált származékai

23. Betoxicain* és sói

24. Zoxazolamin*

25. Prokainamid*, sói és származékai

26. Benzidin

27. Tuaminoheptan*, izomerjei és sói

28. Octodrin* és sói

29. 2-Amino-l,2-bis (4-methoxifenil) etanol és sói

30. 1,3-dimetilpentilamin és sói

31. 4-Amino-szalicilsav és sói

32. Toluidinek, izomerjeik, sóik és halogénezett, valamint szulfonált származékaik

33. Xylidinek, izomerjeik, sóik és halogénezett valamint szulfonált származékaik

34. Imperatorin [9-(3-methoxilbut-2-eniloxi) furo [3,2-g] chromen-7-on)

35. Ammi majus és galenusi keverékei[100]

36. 2,3-Diklór-2-metilbutan

37. Androgén hatással rendelkező anyagok

38. Antracen olaj

39. Antibiotikumok

40. Antimon és vegyületei

41. Apocynum cannabinum L. és keverékei[101]

42. Apomorfin (R 5,6,6a, 7-tetrahidro-6-metil-4H-di-benzo [de,g], -kinolin-10,11-diol) és sói

43. Arzén és vegyületei

44. Atropa belladona L. és keverékei[102]

45. Atropin, sói és származékai

46. Báriumsók, a báriumszulfát, báriumszulfid kivételével a 3. sz. melléklet 1. részben lefektetett feltételek mellett, valamint azon lakkok, sók és festékanyagok, amelyek a 3. sz. melléklet 2. rész (5) megjegyzés szerinti színezőanyagokból készülnek.

47. Benzol

48. Benzimidazol-2(3H)-on

49. Benzazepinek és benzodiazepinek

50. 1-Dimethilaminomethil-1-methilpropil benzoát (amilocain) és sói

51. 2,2,6-Trimethil-4-piperidil benzoát (benzamin) és sói

52. Isocarboxazid*

53. Bendroflumetbiazid* és származékai

54. Berillium és vegyületei

55. Elemi bróm

56. Bretilium tosilat*

57. Carbromal*

58. Bromisoval*

59. Brompheniramin* és sói

60. Benzilonium bromid*

61. Tetrilammonium bromid*

62. Brucin

63. Tetracain* és sói

64. Mofebutazon*

65. Tolbutamid*

66. Karbutamid*

67. Fenilbutazon*

68. Kadmium és vegyületei

69. Kantaridek, Cantharis vesicatoria

70. (1R, 2S)-Hexahidro-l,2-dimetil-3,6-epoxiftálsav-anhidrid (cantharidin)

71. Phenprobamat*

72. Karbazol nitro származékai

73. Széndiszulfid

74. Kataláz

75. Kefalin és sói

76. Chenopodium ambrosioides (esszenciális olaj)

77. 2,2,2-Triklóretán-l,1-diol

78. Klór

79. Klórpropamid*

80. Difenoxilát* hidroklorid

81. 2-Fenilazofenilén-l,3-diamin citrát hidroklorid (krizoidin citrát hidroklorid)

82. Chlorzoxazon*

83. 2-Chloro-6-methilpirimidin-4-ildimetilamin (crimidin-ISO)

84. Chlorprothixen* és sói

85. Clofenamid*

86. N,N-bis (2-klóretil) metilamin TV-oxid és sói

87. Klórmetin* és sói

88. Ciklofoszfamid* és sói

89. Mannomustin* és sói

90. Butanilicain* és sói

91. Klórmezanon*

92. Triparanol*

93. 2-[2 (4-Klorofenil)-2-fenilacetil] indane- 1,3-dion (chlorophacinon-ISO)

94. Klórfenoxamin*

95. 2-[2-(4-Klorofenil)-2-fenilacetil] indan 1,3-dion (chlorophacinon-ISO)

96. Klóretán

97. Króm; krómsav és sói

98. Claviceps purpurea Tul, alkoloidjai és galenusi keverékei[103]

99. Conium maculatum L. (gyümölcs, por, galenusi keverékek)[104]

100. Gliciclamid*

101. Kobalt benzol-szulfonát

102. Kolchicin, sói és származékai

103. Colchicosid és származékai

104. Colchicum autumnale L. és galenusi keverékei[105]

105. Convallatoxin

106. Anamirta cocculus L. (gyümölcs)

107. Croton tiglium (olaj)

108. 1-Butil-3-(N-crotonoil szulfanilil) karbamid

109. Kurare és kurarin

110. Szintetikus kurarizálók

111. Hidrogéncianid és sói

112. 2-α-Ciklohexilbenzil (N,N,N',N'-tetraetil) trimeti-léndiamin (fenetamin)

113. Ciklomenol* és sói

114. Nátrium hexaciklonát*

115. Hexapropimát*

116. Dextropropoxiphen*

117. 0,0'-diacetil-N-allil-N-normorfin

118. Pipazetát* és sói

119. 5-(α, ß-Dibrómfenetil)-5-metilhidantoin

120. N,N'-Pentametilén-bis (trimetilammónium sók), pl. pentametónium bromid*

121. N,N'-[metilimino) dietilén] bis(etildimetilammó-nium) sók, pl. azametonium bromid*

122. Ciclarbamat*

123. Clofenotan*; DDT (ISO)

124. N,N'-Hexametilén-bis (trimetilammonium) sók, pl. hexamethonium bromid*

125. Diklóretánok (etilénkloridok)

126. Diklóretilének (acetilén kloridok)

127. Lisergid* és sói

128. 2-Dietilamino-etil-3-hidroxi-4-fenilbenzoát és sói

129. Cinkokain* és sói

130. 3-Dietilaminopropil cinnamát

131. O,O'-Dietil O-4-nitrofenil phosphorothioát (parathion-ISO)

132. (Oxalilbisiminoetilén) bis [(o-klórbenzil) dieti-lammonium sók], pl. ambenomium klorid

133. Methiprilon* és sói

134. Digitalin és a. Digitalis purpurea L. valamennyi he-terozidje

135. 7-[2-Hidroxi-3-[(2-hidroxietil-N-metilamino) propil] teophillin (xantinol)

136. Dioxetedrin* és sói

137. Piprocurarium*

138. Propifenazon*

139. Tetrabenazin* és sói

140. Captodiam*

141. Mefeklorazin* és sói

142. Dimetilamin

143. 1,1-Bis(dimetilaminometil) propil benzoát (amid-rikain, alipin) és sói

144. Methapirilen* és sói

145. Metamfepramon* és sói

146. Amitriptilin* és sói

147. Metformin* és sói

148. Isosorbid dinitrát*

149. Malononitril

150. Succinonitril

151. Dinitrofenol isomerek

152. Inproquon*

153. Dimevamid* és sói

154. Difenilpiralin és sói

155. Sulfinpirazon*

156. N-(3-Karbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N'-diiso-propilmetilammonium sók, pl. isopropamid jodid*

157. Benactizin*

158. Benzatropin* és sói

159. Ciclizin* és sói

160. 5,5-diphenil-4-imidazolidon

161. Probenecid*

162. Disulfiram*; thiram (ISO)

163. Emetin, sói és származékai

164. Efedrin és sói

165. Oxanamid* és származékai

166. Eserin vagy physostigmin és sói

167. A 4-aminobenzoesav és szabad aminocsoporttal rendelkező észterei[106]

168. Cholin sók és észtereik, pl. choline klorid

169. Caramifen* és sói

170. Dietil 4-nitrofenil foszfát

171. Metetoheptazin* és sói

172. Oxfeneridin* és sói

173. Etoheptazin* és sói

174. Metheptazin* és sói

175. Metilfenidat* és sói

176. Doxilamin* és sói

177. Tolboxan*

178. 4-Benziloxifenol és 4-etoxifenol[107]

179. Paretoxikain* és sói

180. Fenozolon*

181. Glutetimid* és sói

182. Etilén oxid

183. Bemegrid* és sói

184. Valnoctamid*

185. Haloperidol*

186. Parametazon*

187. Fluanizon*

188. Trifluperidol*

189. Fluorezon*

190. Fluorouracil*

191. Hidrofluorsav, normál sói, komplexei és hidro-fluoridjai, azok kivételével, amelyeket a 3. sz. melléklet 1. rész megad

192. Furfuriltrimetilammonium sók, pl. furtrethonium jodid*

193. Galantamin*

194. Progestogének

195. 1,2,3,4,5,6-Hexaklorociklohexán (BHC-ISO)

196. (1R, 45, 5R, 8S)-l,2,3,4,10,10-Hexakloro-6,7-epo-xi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro- 1,4,5,8-dimetanonaftalin (endrin-ISO)

197. Hexaklóretán

198. (1R, 45, 5R, 85)-l,2,3,4,10,10-Hexakloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalin (isodrin-ISO)

199. Hidrastin, hidrastinin és azok sói

200. Hidrazidok és sóik

201. Hidrazin, származékaik és sóik

202. Octamoxin* és sói

203. Warfarin* és sói

204. Etil bis(4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói

205. Methokarbamol*

206. Propatilnitrát*

207. 4,4'-Dihidroxi-3,3'-(3-metiltiopropilidén) diku-marin

208. Fenadiazol*

209. Nitroxolin és sói

210. Hiosciamin, sói és származékai

211. Hyoscyamus niger L. (levelek, magvak, por és galenusi keverékek)[108]

212. Pemolin* és sói

213. Jód

214. Decametilenebis (trimetilammonium) sók, például decamethonium bromid

215. Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. és rokon fajok) (gyökerek, por és galenusi keverékek)[109]

216. (2-Isopropilpent-4-enoil) urea (apronalid)

217. a-Santonin (3S,5aR, 9b5)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahid-ro-3,5a,9-trimetilnafto (l,2-b) furan-2,8-dion

218. Lobelia inflata L. és galenusi keverékei[110]

219. Lobelin* és sói

220. Barbiturátok

221. Higany és vegyületei, azon speciális esetek kivételével, amelyeket a 6. sz. melléklet 1. rész tartalmaz

222. 3,4,5-Trimetoxifenetilamin és sói

223. Metaldehid

224. 2-(4-Allil-2-methoxifenoxi)-N, N-dietilacetamid és sói

225. Coumetarol*

226. Dextrometorfan* és sói

227. 2-metilheptilamin és sói

228. Isometepten* és sói

229. Mecamilamin*

230. Guaifenesin*

231. Dikumarol*

232. Phenmetrazin*, származékai és sói

233. Thiamazol*

234. 3,4-Dihidro-2-metoxi-3-metil-4-fenil-2H,5H, pira-no[3,2-c]-[l] benzopiran-5-on (ciklokumarol)

235. Carisoprodol*

236. Meprobamat*

237. Tefazolin* és sói

238. Arecolin

239. Poldin metilszulfát*

240. Hidroxizin*

241. 2-Naftol

242. 1- és 2-Naftilaminok és sóik

243. 3-(1-Naftil)-4-hidroxikumarin

244. Nafazolin* és sói

245. Neostigmin és sói (Pl. neostigmin bromid*)

246. Nikotin és sói

247. Amilnitritek

248. Szervetlen nitritek, a nátriumnirit kivételével

249. Nitrobenzol

250. Nitrokresolok és alkáli fém sóik

251. Nitrofurantoin*

252. Furazolidon*

253. Propan-l,2,3-triil trinitrát

254. Acenocumarol*

255. Alkáli pentacianonitrozilferrat (2-)

256. Nitrostilbének, homológjaik és származékaik

257. Noradrenalin és sói

258. Noscapin* és sói

259. Guanethidin* és sói

260. Ösztrogének

261. Oleandrin

262. Klortalidon*

263. Pelletierin és sói

264. Pentaklóretán

265. Pentaeritritil tetranitrát*

266. Petriklorál*

267. Oktamilamin* és sói

268. Pikrinsav

269. Phenacemid

270. Difendoxazin*

271. 2-Fenilindán-l,3-dion (fenindion)

272. Etilfenacemid*

273. Fenprocoumon*

274. Feniramidol*

275. Triamteren és sói

276. Tetraetil pirofoszfát, TEPP (ISO)

277. Tritolil foszfát

278. Psilocibin*

279. Foszfor és fémfoszfidok

280. Thalidomid* és sói

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Picrotoxin

283. Pilocarpine és sói

284. a-Piperidin-2-il benzil acetát balra forgató formája (levophacetoperane) és sói

285. Pipradrol* és sói

286. Azaciklonol* és sói

287. Bietamiverin*

288. Butopiprin* és sói

289. Ólom és vegyületei,[111]

290. Coniine

291. Prunus laurocerasus L. ("cseresznyebabér víz")

292. Metirapon*

293. A 96/29/Euratom* irányelvben meghatározott radioaktív anyagok[112]

Az irányelv a dolgozók és a lakosság egészségének védelme érdekében alapvető biztonsági szabályokat fektet le az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szemben

294. Juniperus sabina L. (levelek, esszenciális olaj és galenusi keverékek)[113]

295. Hioscin, sói és származékai

296. Arany sók

297. Szelénium és vegyületei, a szelénium diszulfid kivételével a 3. sz. melléklet 1. rész 49. referencia szám alatt említett feltételek mellett

298. Solanum nigrum L. és galenusi keverékei[114]

299. Spartein és sói

300. Glucocorticoidok

301. Datura stramonium L. és galenusi keverékeik[115]

302. Strophantinok, aglukonátjaik és megfelelő származékaik

303. Strophantus species és galenusi keverékeik[116]

304. Strychnin és sói

305. Strychnos species és galenusi keverékeik[117]

306. Narkotikumok, természetesek és szintetikusak: A New York-ban 1961. március 30-án aláírt, az altatószerekre vonatkozó egységes Konvenció I. és II. táblázatában felsorolt valamennyi anyag.

307. Sulfonamidok (sulfanilamid és származékai...) és sóik, melyeket az aminocsoportok egy vagy több hidrogénatomjának szubszitúciójával nyernek) és sóik

308. Sultiam*

309. Neodimium és sói

310. Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes és galenusi keverékei[118]

312. Tellurium és keverékei[119]

313. Xilometazolin* és sói

314. Tetraklóretilén

315. Szén tetraklorid

316. Hexaetil tetrafoszfát

317. Tallium és vegyületei

318. Thevetia neriifolia Juss. glycosid kivonat

319. Ethionamid*

320. Fenothiazin* és vegyületei

321. Thiourea és származékai, a 3. sz. melléklet 1. részben említett kivétellel

322. Mephenesin* és észterei .

323. Azon vakcinák, mérgek és szérumok, amelyeket az 1975. május 20-i, a védjegyzett orvosi termékekkel kapcsolatos, törvényben, rendeletben vagy adminisztratív intézkedésben lefektetett előírások közelítésére vonatkozó második Tanácsi Direktíva melléklete felsorol (OJ No L 147, 9.6.1975, p. 13)

324. Tranilcipromin* és sói

325. Triklornitrometán (klórpicrin)

326. 2,2,2-tribromoetanol (tribromoetil alkohol)

327. Triklormetin* és sói

328. Tretamin*

329. Gallamin triethjodid*

330. Urginea scilla Stern. és galenusi keverékei[120]

331. Veratrin, sói és galenusi keverékei[121]

332. Schoenocaulon officinale Lind. (magvak és galenusi keverékek)[122]

333. Veratrum Spp. és keverékei[123]

334. Vinilklorid monomer

335. Ergocalciferol* és cholecalciferol (vitamin D2 és D3)

336. O-alkildithiokarbonsav sói

337. Johimbin és sói

338. Dimetil szulfoxid*

339. Difenhidramin* és sói

340. 4-tert-Butilfenol

341. 4-tert-Butilpyrocathecol

342. Dihidrotachisterol*

343. Dioxan

344. Morfolin és sói

345. Pyrethrum album L. és galenusi keverékei[124]

346. 2-[4-Methoxibenzil-N-(2-piridil) amino] etildime-tilamin maleat

347. Tripelennamin*

348. Tetraklórszalicilanilidok

349. Diklórszalicilanilidok

350. Tetrabromszalicilanilidok

351. Dibrómszalicilanilidok

352. Bithionol*

353. Thiuram monoszulfidok

354. Thiuram diszulfidok

355. Dimetilformamid

356. 4-fenilbut-3-en-2on

357. A 4-hidroxi-3-methoxicinnamil alkohol benzoátjai, kivéve a felhasznált természetes esszenciák normális tartalma

358. Furocumarinok (pl. trioxisalan*, 8-methoxipsora-len, 5-methoxipsoralen) kivéve a felhasznált természetes esszenciák normális tartalma. A napvédő és barnító keverékekben a furocumarinoknak 1 mg/kg alatt kell lennie[125]

359. Laurus nobilis L. magvakból származó olaj

360. Safrol, kivéve a felhasznált természetes esszenciák normális tartalma, feltéve, hogy a koncentráció nem haladja meg az alábbi értékeket:

100 ppm a végtermékben, 50 ppm a szájhigiénés és fogápolási termékekben,

és feltéve, hogy a safrol nincs jelen a speciálisan gyermekeknek szánt fogkrémekben

361. 5,5'-Di-isopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil dihi-pojodit

362. 3'-Etil-5',6',7',8'-tetrahidro-5',5', 8',8'-tetrametil-2'-acetonafton vagy 7-acetil-6-etil-l,l,4,4-tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen

363. O-feniléndiamin és sói

364. 4-metil-m-feniléndiamin és sói

365. Aristolochic sav és sói; Aristolochia spp. és keverékei[126]

366. Kloroform

367. 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioxin

368. 2,6-Dimetil-l,3-dioxan-4-il acetát (Dimethoxan)

369. Pyrithion nátrium (INNM)

370. N-(Trichlorometiltio)-4-ciklohexén-1,2-dikarbox imid (Captan)

371. 2,2'-Dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexakloridifenilmetán (hexaklorofén)

372. 6-(Piperidinil)-2,4-pirimidindiamin-3-oxid (minoxidil) és sói

373. 3,4',5-Tribromoszalicilanilid

374. Phytolacca Spp. és keverékei[127]

375. Tretinoin* (retin sav és sói)

376. 1-Methoxi-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoani-sol-CI 76050) és sói

377. 1-Methoxi-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoani-sol) és sói

378. Színezőanyag CI 12140

379. Színezőanyag CI 26105

380. Színezőanyag CI 42555 Színezőanyag CI 42555-1 Színezőanyag CI 42555-2

381. Amil 4-dimetilaminobenzoát, kevert izomerek [Padimat A (INN) ]

382.[128]

383. 2-Amino-4-nitrofenol

384. 2-Amino-5-nitrofenol

385. 1 1-α-Hidroxipregn-4-ene-3,20-dion és észterei

386. Színezőanyag CI 42640

387. Színezőanyag CI 13065

388. Színezőanyag CI 42535

389. Színezőanyag CI 61554

390. Szteroid szerkezettel rendelkező antiandrogének

391. Cirkónium és vegyületei a 3. sz. melléklet 1. részben az 50. referencia szám alatt ismertetett komplexek kivételével, valamint a cirkónium lakkok, sók és színezőanyagok festékeinek kivételével, amelyek az 4. sz. melléklet 3. referencia szám alatt kerülnek felsorolásra

392. -

393. Acetonitril

394. Tetrahidrozolin és sói

395. Hidroxi-8-quinolin és szulfátja, kivéve azon felhasználások céljából, amelyeket a 3. sz. melléklet 1. rész 51. referencia szám alatt tartalmaz

396. Dithio-2,2-bispiridin-dioxid 1,1' (hozzáadott trihidrált magnéziumszulfáttal)-(pirithion diszulfid + magnézium-szulfát)

397. Színezőanyag CI 12075 és lakkjai, festékanyagai és sói

398. Színezőanyag CI 45170 és CI 45170:1

399. Lidocain

400. 1,2-Epoxibután

401. Színezőanyag Cl 15585

402. Stroncium lactat

403. Stroncium nitrát

404. Stroncium polikarboxilát

405. Pramocain

406. 4-etoxi-m-fenilenediamin és sói

407. 2,4-diaminofeniletanol és sói

408. Catechol

409. Pyrogallol

410. Nitrozaminok

411. Szekunder alkil- és alkanolaminok és sóik[129]

412. 4-Amino-2-nitrofenol

413. 2-Metil-m-fenilendiámin

414. 4-tert-Butil-3-metoxi-2,6-dinitrotolueol (pézsma ambrette)

415. -

416. Emberi eredetű sejtek, szövetek és termékek

417. 3,3-Bis(4-hidroxifenil) phthalid (Phenolphthalein*)

418. 3-Imidazol-4-ilacril sav és etilésztere (urokán sav)

419. a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., illetve 5. cikkében meghatározott 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok, valamint az azokból származó összetevők[130]

A fenti időpontig a 999/2001 (EK) rendelet XI. Mellékletének A részében meghatározott, kockázatot jelentő anyagok és a belőlük származó összetevők

Faggyú származékok azonban használhatók, amennyiben az alábbi módszereket alkalmazták és ezt a gyártó szabályosan tanúsítja:

- transzéterezés vagy hidrolízis legalább 200 °C-on és ennek megfelelő nyomáson, 20 percen keresztül (glicerin, zsírsavak és zsírsav észterek),

- elszappanosítás 12M NaOH-dal (glicerin és szappan),

= tételgyártás: 95 °C-on 3 órán át, vagy = folyamatos gyártás: 140 °C-on, 2 bar (2 000 hPa) nyomás alatt 8 percen át vagy ezzel egyenlő körülmények

420. Nyers és finomított szénkátrányok

421. 1,1,3,3,5-Pentametil-4,6-dinitroindan (moskene)

422. 5-tert-Butil-l,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzol (musk tibetene)

423. Alan (örvény) gyökér olaj (Inula helenium) (CAS szám 97676-35-2), illatanyag-összetevőként történő alkalmazása esetén

424. Benzil cianid (CAS szám 140-29-4), illatanyagösszetevőként történő alkalmazása esetén

425. Ciklamen alkohol (CAS szám 4756-19-8), illatanyag-összetevőként történő alkalmazása esetén

426. Dietil maleát (CAS szám 141-05-9), illatanyagösszetevőként történő alkalmazása esetén

427. Dihidrokumarin (CAS szám 119-84-6), illatkompozíció alkotórészeként

428. 2,4-Dihidroxi-3-metilbenzaldehid (CAS szám 6248-20-0), illatkompozíció alkotórészeként

429. 3,7-Dimetil-2-oktén-l-ol (6,7-Dihidrogeraniol) (CAS szám 40607-48-5), illatkompozíció alkotórészeként

430. 4,6-Dimetil-8-tert-butilkumarin (CAS szám 17874-34-9), illatkompozíció alkotórészeként

431. Dimetil citrakonát (CAS szám 617-54-9), illatkompozíció alkotórészeként

432. 7,l1-Dimetil-4,6,10-dodekatrién-3-on (CAS szám 26651-96-7), illatkompozíció alkotórészeként

433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undekatrién-2-on (CAS szám 141-10-6), illatkompozíció alkotórészeként

434. Difenilamin (CAS szám 122-39-4), illatkompozíció alkotórészeként

435. Etilakrilát (CAS szám 140-88-5), illatkompozíció alkotórészeként

436. Füge levél abszolútum (Ficus carica) (CAS szám 68916-52-9), illatkompozíció alkotórészeként

437. transz-2-Heptenal (CAS szám 18829-55-5), illatkompozíció alkotórészeként

438. transz-2-Hexenal dietil acetal (CAS szám 67746- 30-9), illatkompozíció alkotórészeként

439. transz-2-Hexenal dimetil acetal (CAS szám 18318-83-7), illatkompozíció alkotórészeként

440. Hidroabietil alkohol (CAS szám 13393-93-6), illatkompozíció alkotórészeként

441. 6-Izopropil-2-dekahidro-naftalenol (CAS szám 34131-99-2), illatkompozíció alkotórészeként

442. 7-Metoxi-kumarin (CAS szám 531-59-9), illatkompozíció alkotórészeként

443. 4-(4-Metoxifenil)-3-butén-2-on (CAS szám 943- 88-4), illatkompozíció alkotórészeként

444. 1-(4-Metoxifenil)-1-pentén-3-on (CAS szám 104-27-8), illatkompozíció alkotórészeként

445. Metil transz-2-butenoát (CAS szám 623-43-8), illatkompozíció alkotórészeként

446. 7-Metilkumarin (CAS szám 2445-83-2), illatkompozíció alkotórészeként

447. 5-Metil-2,3-hexándion (CAS szám 13706-86-0), illatkompozíció alkotórészeként

448. 2-Pentilidénciklohexanon (CAS szám 25677- 40-1), illatkompozíció alkotórészeként

449. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (CAS szám 1117-41-5), illatkompozíció alkotórészeként

450. Verbéna illóolajok (Lippia citriodora Kunth.) és azok származékai - az abszolút olajok kivételével - (CAS-szám: 8024-12-2), illatkompozíció alkotórészeként történő alkalmazás esetén[131]

451. Metileugenol (CAS szám 93-15-2), kivéve a felhasznált természetes esszencia normális tartalma, feltéve, hogy a koncentráció nem haladja meg:

a) 0,01% illatszerekben

b) 0,004% kölnivízben

c) 0,002% illatkrémben

d) 0,001% leöblíthető keverékekben[132]

e) 0,0002% egyéb bőrön maradó készítményekben és a szájhigiénés keverékekben.[133]

452. 6-(2-Klór-etil)-6-(2-metoxi-etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-szila-undekán(CAS-szám 37894-46-5)

453. Kobalt-diklorid (CAS-szám 7646-79-9)

454. Kobalt-szulfát (CAS-szám 10124-43-3)

455. Nikkel-monoxid (CAS-szám 1313-99-1)

456. Dinikkel-trioxid (CAS-szám 1314-06-3)

457. Nikkel-dioxid (CAS-szám 12035-36-8)

458. Trinikkel-diszulfid (CAS-szám 12035-72-2)

459. Tetrakarbonil-nikkel (CAS-szám 13463-39-3)

460. Nikkel-szulfid (CAS-szám 16812-54-7)

461. Kálium-bromát (CAS-szám 7758-01-2)

462. Szénmonoxid (CAS-szám 630-08-0)

463. Buta-1,3-dién (CAS-szám 106-99-0)

464. Izobután (CAS-szám 75-28-5), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

465. Bután (CAS-szám 106-97-8), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

466. C3-4 nyersolaj -/gázolajgázok (CAS-szám 68131-75-9), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

467. A katalitikus krakk-desztillátum és a katalitikus krakkbenzint frakcionáló elnyeletőoszlop végfrakciója (nyersolaj) (CAS-szám 68307-98-2), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

468. A katalitikus polimer-benzint frakcionáló stabilizátor (CAS-szám 68307-99-3) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

469. Hidrogén-szulfid-mentes, katalizátorral reformált benzint frakcionáló stabilizáló oszlop (CAS-szám 68308-00-9) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

470. Krakk-párlatot hidrogénező sztrippelő-kolonna (CAS-szám 68308-01-0) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

471. Katalitikusan krakkolt gázolajat abszorbeáló kolonna (CAS-szám 68308-03-2) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

472. Gázvisszanyerő-üzem (CAS-szám 68308-04-3) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

473. Gázkinyerő üzem etánmentesítőjéből (CAS-szám 68308-05-4) származó utópárlat (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

474. Hidrogénnel kénmentesített desztillátumot és hidrogénnel kéntelenített benzint frakcionáló kolonna (CAS-szám 68308-06-5) savmentes utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

475. Kénhidrogénmentes, hidrogénnel kéntelenített vákuumolajat sztrippelő kolonnából (CAS-szám 68308-07-6) származó utópárlat (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

476. Izomerizált benzin frakcionáló stabilizátor oszlopának (CAS-szám 68308-08-7) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

477. Kénhidrogénmentes, közvetlen lepárlással nyert könnyűbenzin-stabilizátor (CAS-szám 68308-09-8) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

478. Kénhidrogénmentes, közvetlen lepárlással nyert párlat hidrogénes kénmentesítőjének (CAS-szám 68308-10-1) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

479. Propán-propilén kiindulási alkilezőelegy betáplálásához szükséges etánmentesítő (CAS-szám 68308-11-2) utópárlata (nyersolaj), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

480. Kénhidrogénmentes, vákuumolajat hidrogénnel kénmentesítő berendezés (CAS-szám 68308-12-3), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

481. Katalizátorral krakkolt fejtermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68409-99-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

482. C1-2 alkánok (CAS-szám 68475-57-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

483. C2-3 alkánok (CAS-szám 68475-58-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

484. C3-4 alkánok (CAS-szám 68475-59-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

485. C4-5 alkánok (CAS-szám 68475-60-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

486. Fűtőgázok (CAS-szám 68476-26-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

487. Nyersolaj-párlatok fűtőgázai (CAS-szám 68476-29-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

488. C3-4 szénhidrogének (CAS-szám 68476-40-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

489. C4-5 szénhidrogének (CAS-szám 68476-42-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

490. C3-ban gazdag, C2-4- szénhidrogének (CAS-szám 68476-49-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

491. Cseppfolyósított kőolajgázok (CAS-szám 68476-85-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

492. Cseppfolyósított, merkaptán mentesített, ill. "édesített" kőolajgázok (CAS-szám 68476-86-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

493. Izobutánban gazdag gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-33-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

494. Piperilénben gazdag, C3-6 párlatok (kőolaj) (CAS-szám 68477-35-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

495. Amin típusú adagolóanyagok gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-65-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

496. Benzolos részleg hidrogénező kénmentesítőjének (CAS-szám 68477-66-7) gázai (kőolaj), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

497. Hidrogénben gazdag, benzolrecirkuláltató üzem (CAS-szám 68477-67-8) gázai (kőolaj), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

498. Hidrogénben, nitrogénben gazdag kompaundált (zsírosított) kenőolaj gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-68-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

499. Butánmentesített fejtermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-69-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

500. C2-3 gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-70-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

501. C4-ben gazdag, savmentes, a katalikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő részlegének fenéktermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-71-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

502. C3-5-ben gazdag, katalitikus krakk-benzin butánmentesítőjében lévő fenéktermékek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-72-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

503. C3-ban gazdag, savmentes, a krakkbenzin propánmentesítőjének fejtermékéből eredő gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-73-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

504. Katalitikus krakkoló gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-74-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

505. C1-5-ben gazdag, katalitikus krakkoló gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-75-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

506. C2-4-ben gazdag, katalitikusan polimerizált benzinstabilizátor fejtermékének gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-76-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

507. Katalitikusan reformált benzin sztrippelő-kolonnájának fejtermékeiből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-77-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

508. C1-4-ben gazdag, katalitikus reformálást végző üzem gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-79-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

509. C6-8 katalitikus reformálóüzem recirkulálásából származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-80-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

510. C6-8 katalitikus reformálóüzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-81-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

511. Hidrogénben gazdag, C6-8 katalitikus reformálóüzem recirkuláltatásából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-82-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

512. C3-5-olefin-paraffin alkilező összeállításból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-83-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

513. C2-visszaáramlásból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-84-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

514. C4-ben gazdag gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-85-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

515. A deetanizáló üzem fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-86-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

516. Deizobutanizáló torony fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-87-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

517. Száraz, propénben gazdag, depropanizáló üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-90-7), ha ezek >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

518. Depropanizáló üzem fejtermékeinek gázai (kőolaj) (CAS-szám 68477-91-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

519. Szárított, savas, gázsűrítő üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-92-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

520. Gázsűrítő reabszorbáló üzem desztillációjából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-93-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

521. Gázvisszanyerő üzem depropanizáló fejtermékeiből származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-94-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

522. Girbatol üzemi betáplálóból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-95-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

523. Hidrogén-elnyeletőből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-96-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

524. Hidrogénben dúsított gázok (petróleum) (CAS-szám 68477-97-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

525. Hidrogénben, nitrogénben gazdag, a hidrogénezőüzem komopaundált kenőolajának recirkuláltatásából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-98-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

526. C4-ben gazdag, kénhidrogénmentes és az izomerizált könnyűbenzin frakcionáló üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68477-99-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

527. Hidrogénben gazdag visszavezetett gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-00-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

528. Hidrogénben gazdag, a reformáló üzem kiegészítő részlegéből eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-01-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

529. A reformáló hidrogénezőüzem gázai (kőolaj) (CAS-szám 68478-02-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

530. Hidrogénben és metánban gazdag, a reformáló hidrogénező üzemből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-03-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

531. Hidrogénben gazdag, a reformáló hidrogénező üzem kiegészítő részlegéből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-04-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

532. Hőkrakkoló desztillációjánál kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68478-05-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

533. Katalitikus krakkolással derített és hőkrakkolásnak alávetett vákuum-desztillációs fenéktermék-frakcionáló refluxtartá-lyából kinyert véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-21-7), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

534. Katalitikus krakkbenzin-stabilizáló abszorpciós kolonnájából származó véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-22-8), ha ez

>0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

535. Katalitikus krakkolóból, katalitikus reformáló részlegből és kénhidrogén-mentesítő részlegből kialakított frakcionáló üzemből kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-24-0), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

536. Katalitikus krakkolóüzem refrakcionáló lepárlást végző abszorpciós kolonnájából kapott véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-25-1), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

537. Katalitikusan reformált benzin-frakcionáló stabilizáló-kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-26-2), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

538. Katalitikusan reformált benzinszeparátorból kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-27-3), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

539. Katalitikusan reformált könnyűbenzin stabilizáló kolonnából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-28-4), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

540. Krakkpárlat hidrogénező leválasztójából nyerhető véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-29-5), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

541. Kénhidrogén-mentesített, közvetlen atmoszférikus desztillációval lepárolt könnyűbenzin-szeparátorból kapható véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-30-8), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

542. C4-ben gazdag, telített gázt alkalmazó üzem kevert gőzáramából kapott véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-32-0), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

543. C1-2-ben gazdag, telített gázt visszanyerő üzemből kapható véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-33-1), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

544. Fenéktermékek hőkrakkolását végző üzemből kinyerhető véggáz (kőolaj) (CAS-szám 68478-34-2), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

545. C3-4-ben gazdag kőolajpárlatából kapott szénhidrogének (CAS-szám 68512-91-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

546. Katalitikusan reformált, közvetlen desztillációval lepárolt könnyűbenzin stabilizáló kolonnájának fejtermékeiből kapható gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-14-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

547. Széles forrásponthatárok között forró benzin/teljes benzinfrakciójú hexánmentesítő üzemből nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-15-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

548. Szénhidrogénben gazdag, hidrokrakkoló protonmentesítőből kinyert gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-16-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

549. Közvetlen desztillációval lepárolt könnyűnafta stabilizáló kolonnájából kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-17-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

550. Reformálóüzem effluensét magas nyomáson tároló expanziós tartályból kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68513-18-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

551. Reformálóüzem effluensét/kilépő termékeit alacsony nyomáson tároló expanziós tartályból/szeparátorból kinyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68513-19-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

552. C4-ben gazdag, alkilező szétválasztó kolonnából kinyerhető reziduumok/desztillációs/lepárlási maradékok/maradványok (kőolaj) (CAS-szám 68513-66-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

553. C1-4 szénhidrogének (CAS-szám 68514-31-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

554. Korrózív kéntartalom nélküli, "édesített" C1-4 szénhidrogének (CAS-szám 68514-36-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

555. Olajfinomító gázdesztillálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68527-15-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

556. C1-3 szénhidrogének (CAS-szám 68527-16-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

557. A butánmentesítő frakciójából származó C1-4 szénhidrogének (CAS-szám 68527-19-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

558. A benzolrészlegben lévő hidrogénező pentánmentesítőjének fejtermékeiből származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68602-82-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

559. C1-5 nedves gázok (kőolaj) (CAS-szám 68602-83-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

560. A másodlagos abszorpciós kolonnából és a fluidizált katalitikus krakkolóüzem fejtermékeinek frakcionáló üzeméből kinyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68602-84-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

561. C2-4 szénhidrogének (CAS-szám 68606-25-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

562. C3 szénhidrogének (CAS-szám 68606-26-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

563. Alkilezéshez használt alapanyagokból származó gázok (kőolaj) (CAS-szám 68606-27-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

564. A propánmentesítő üzem fenéktermékeinek frakcionálásából eredő gázok (kőolaj) (CAS-szám 68606-34-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

565. Finomítói gázok kőolajtermékei (CAS-szám 68607-11-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

566. Hidrokrakkoló, alacsony nyomáson működő szeparátorból nyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68783-06-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

567. Finomítói keverékből származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68783-07-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

568. Katalitikus krakkolásból kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68783-64-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

569. Merkaptánmentesített, "édesített" gázok (kőolaj) (CAS-szám 68783-65-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

570. Finomítói gázok (kőolaj) (CAS-szám 68814-67-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

571. Platinakatalizátoros/Platformer-rendszerű termékek elválasztásánál kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68814-90-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

572. Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítő üzemének stabilizáló kolonnájából származó gázok (petróleum) (CAS-szám 68911-58-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

573. Hidrogénezett, savas kerozin expanziós tartályából kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68911-59-1), ha ezek

>0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

574. Nyersolaj frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68918-99-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

575. Hexánmentesítőből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-00-6), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

576. A párlatok Unifining üzemében levő és a kéngázokat kigőzöltetéssel eltávolító sztripperéből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-01-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

577. Fluidizáló katalitikus krakkolási művelethez kapcsolódó frakcionálásból kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-02-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

578. Fluidizációs katalitikus krakkolást végző üzem gázmosójának másodlagos abszorpciós kolonnájánál kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-03-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

579. Nehéz párlatokat hidrogénező, kénmentesítő sztripperből nyerhető gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-04-0), ha ezek >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

580. Közvetlen desztillációval lepárló könnyű gazolint frakcionáló stabilizáló kolonnákból kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-05-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

581. A nafta Unifining üzemének kénmentesítő sztripperéből kapott gázok (petróleum) (CAS-szám 68919-06-2), ha ezek >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

582. Platforming üzem stabilizáló kolonnájánál és a könnyű előpárlatok frakcionálásánál kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-07-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

583. Az előzetes egyensúlyi desztillálótoronyból származó nyers párlatokból nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-08-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

584. Közvetlenül desztillált nafta katalitikus reformálásából nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-09-5), ha ezek >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

585. Közvetlenül desztilláló stabilizátor-kolonnából kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-10-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

586. Kátrány-sztripperből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-11-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

587. Unifining sztripperből kinyert gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-12-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

588. Fluidizált katalitikus krakkolást végző üzem kipárlókolonnájának fejtermékeiből kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68919-20-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

589. Katalitikusan krakkolt nafta butánmentesítőjéből nyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68952-76-1), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

590. Katalitikusan krakkolt párlatból és a nafta stabilizátor-kolonnájából kapható maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-77-2), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

591. Katalitikusan kénhidrogén-mentesített nafta-elkülönítőből kapott maradékgáz (petróleum) (CAS-szám 68952-79-4), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

592. Közvetlenül desztillált nafta kénhidrogén-mentesítőből kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-80-7), ha ez >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

593. Hővel krakkolt párlatból, gázolajból és a nafta abszorpciós kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-81-8), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

594. Hőkrakkolásnak alávetett szénhidrogén frakcionáló stabilizáló-kolonnájából kapott maradékgáz (kőolaj) (CAS-szám 68952-82-9), ha ez > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaz

595. Gőzzel krakkolt, könnyű butadién-koncból kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68955-28-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

596. Szivacsos abszorpciós kolonnából, fluidizált katalitikus krakkolóból és egy gázolaj kénmentesítőjének fejtermék-frakcionálásából kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 68955-33-9), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

597. Közvetlen lepárlással kapott könnyűbenzin katalizátoros reformálását végző stabilizátor fejtermékéből kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68955-34-0), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

598. Nyerspárlatokból és katalitikus krakkolásból eredhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 68989-88-8), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

599. C4 szénhidrogének (CAS-szám 87741-01-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

600. C3-ban gazdag C1-4-alkánok (CAS-szám 90622-55-2), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

601. Gázolaj dietanolamin gázmosóból kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-15-3), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

602. A gázolaj hidrogénezéssel történő kéntelenítésének kilépő termékeiből kapott gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-16-4), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

603. Gázolaj kénhidrogén-mentesítésének gőzzel vagy gázzal végzett öblítésekor keletkezett gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-17-5), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

604. A hidrogénezőüzem effluensének expanziós tartályából kinyerhető gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-18-6), ha ezek >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

605. A nafta gőzkrakkolásánál keletkező magasnyomású véggázok (CAS-szám 92045-19-7), ha ezek > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

606. A fűtőolajok viszkozitásának visszaállítására a desztillációs maradékok enyhe krakkolásából, azaz a bepárlási maradékok un. visbreaking műveleti technológiájánál képződnek ezek a gázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-20-0), ha ezek >0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

607. C3-ban gazdag, gőzzel fejlesztett krakkgázok (kőolaj) (CAS-szám 92045-22-2), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

608. Gőzkrakkolású párlatok C4-szénhidrogénjei (CAS-szám 92045-23-3), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

609. Cseppfolyósított, "édesített" C4-frakció ásványolaj-gázai (CAS-szám 92045-80-2), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

610. 1,3-butadién-és izobutén-mentes C4 szénhidrogének (CAS-szám 95465-89-7), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

611. Gőzzel krakkolt C4-frakció kupro-ammónium-acetát extr., C3-5 és C3-5 telítetlen butadién-mentes raffinátok (kőolaj) (CAS-szám 97722-19-5), ha > 0,1 súlyszázalék butadiént tartalmaznak

612. Benzo[def]krizén (CAS-szám 50-32-8)

613. Szénkátrány-kőolaj szurok (CAS-szám 68187-57-5), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

614. Kondenzáltgyűrűs aromás vegyületek párlatai (szén-ásványolaj) (CAS-szám 68188-48-7), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

615.[134]

616.[135]

617. Acenaftén frakciónál keletkező, acenaftén-mentes kreozot-olaj (CAS-szám 90640-85-0), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

618. Alacsony hőmérsékleten képződő kőszénkátrány-szurok (CAS-szám 90669-57-1), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

619. Hővel kezelt, alacsony hőmérsékleten kőszénkátrányból képződő szurok (CAS-szám 90669-58-2), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

620. Oxidált, alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból képződő szurok (CAS-szám 90669-59-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

621. Barnaszén extrahálási maradékai (szén) (CAS-szám 91697-23-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

622. Magas hőmérsékleten barnaszén-kátrányból képződő keményparaffinok (cerezin) (szén) (CAS-szám 92045-71-1), ha >0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

623. Hidrogénezett, magas hőmérsékleten képződő barnaszén-kátrányból keletkező keményparaffin (cerezin) (szén) (CAS-szám 92045-72-2), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

624. Kőszénkátrány kokszolással kapott szurkából kapott szilárd hulladékok (CAS-szám 92062-34-5), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

625. Kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő másodlagos szurok (CAS-szám 94114-13-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

626. Oldószeres extrahálásnál képződő folyékony lepárlási maradékok (szén) (CAS-szám 94114-46-2), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

627. Oldószeres extraháló oldatban képződő folyékony széntermékek (CAS-szám 94114-47-3), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

628. Folyadékok oldószeres extrahálásnál kapott cseppfolyós széntermékek (CAS-szám 94114-48-4), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

629. Szénnel kezelt, barnaszénből magas hőmérsékleten képződő kátrányból kapott keményparaffinok (szén) (CAS-szám 97926-76-6), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

630. Derítőfölddel előkezelt barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffinok (szén) (CAS-szám 97926-77-7), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

631. Kovasavval előkezelt/preparált barnaszén magas hőmérsékleten képződő kátrányából kapott keményparaffin (szén) (CAS-szám 97926-78-8), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

632. Bicikloaromás és heterociklikus szénhidrogén-frakcionálásánál kinyerhető abszorpciós olajok (CAS-szám 101316-45-4), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

633. Vegyes kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén pirolizisénél keletkező policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének (CAS-szám 101794-74-5), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

634. Vegyes kőszénkátrány-szurok polietilén pirolizisénél keletkező, policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének (CAS-szám 101794-75-6), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

635. Vegyes kőszénkátrány-szurok-polisztirol pirolizisnél kapott policiklikus C20-28 aromás szénhidrogének (CAS-szám 101794-76-7), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaznak

636. Hőkezelt, kőszénkátrányból magas hőmérsékleten keletkező kátrányból kapott szurok (CAS-szám 121575-60-8), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

637. Dibenz[a,h]anthracén (CAS-szám 53-70-3)

638. Benz[a]anthracén (CAS-szám 56-55-3)

639. Benz[e]pyrén (CAS-szám 192-97-2)

640. Benz[j]fluorantrén (CAS-szám 205-82-3)

641. Benz(e) acefenantrilén (CAS-szám 205-99-2)

642. Benz(k) fluorantrén (CAS-szám 207-08-9)

643. Krizén (CAS-szám 218-01-9)

644. 2-Bróm-propán (CAS-szám 75-26-3)

645. Triklóretilén (CAS-szám 79-01-6)

646. 1,2-Dibróm-3-klór-propán (CAS-szám 96-12-8)

647. 2,3-Dibróm-propán-1-ol (CAS-szám 96-13-9)

648. 1,3-Diklór-propán-2-ol (CAS-szám 96-23-1)

649. ,,-Triklór-toluol (CAS-szám 98-07-7)

650. -Klór-toluol (CAS-szám 100-44-7)

651. 1,2-Dibróm-etán (CAS-szám 106-93-4)

652. Hexaklór-benzol (CAS-szám 118-74-1)

653. Bróm-etilén (CAS-szám 593-60-2)

654. 1,4-Diklórbut-2-én (CAS-szám 764-41-0)

655. Metil-oxirán (CAS-szám 75-56-9)

656. (Epoxi-etil) benzol (CAS-szám 96-09-3)

657. 1-Klór-2,3-epoxi-propán (CAS-szám 106-89-8)

658. R-1-Klór-2,3-epoxi-propán (CAS-szám 51594-55-9)

659. 1,2-Epoxi-3-fenoxi-propán (CAS-szám 122-60-1)

660. 2,3-Epoxi-propan-1-ol (CAS-szám 556-52-5)

661. R-2,3-Epoxi-1-propanol (CAS-szám 57044-25-4)

662. 2,2´-Bioxirán (CAS-szám 1464-53-5)

663. (2RS, 3RS)-3- (2-Klór-fenil)-2-(4-fluor-fenil)-[lH-1, 2, 4-triazol-1-il) metil]oxirán, epoxikonazol (CAS-szám 133855-98-8)[136]

664. Klór-metil-metiléter (CAS-szám 107-30-2)

665. 2-Metoxi-etanol (CAS-szám 109-86-4)

666. 2-Etoxi-etanol (CAS-szám 110-80-5)

667. Oxi-bisz[Klór-metán], bisz (Klór-metil) éter (CAS-szám 542-88-1)

668. 2-Metoxi-propanol (CAS-szám 1589-47-5)

669. Propiol-aceton (CAS-szám 57-57-8)

670. Dimetil-karbamoil-klorid (CAS-szám 79-44-7)

671. Uretán (CAS-szám 51-79-6)

672. 2-Metoxi-etil-acetát (CAS-szám 110-49-6)

673. 2-Etoxi-etil-acetát (CAS-szám 111-15-9)

674. Metoxi-ecetsav (CAS-szám 625-45-6)

675. Dibutil-ftalát (CAS-szám 84-74-2)

676. bisz(2-Metoxi-etil) éter (CAS-szám 111-96-6)

677. bisz(2-Etil-hexil) ftalát (CAS-szám 117-81-7)

678. bisz(2-Methoxyethyl) phthalate (CAS-szám 117-82-8)

679. 2-Methoxypropyl acetate (CAS-szám 70657-70-4)

680. 2-Etil-hexil[[[3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil]-metill]tio]acetát (CAS-szám 80387-97-9)

681. Akrilamid, feltéve, hogy ebben az irányelvben valahol ettől nem eltérően kategorizálták (CAS-szám 79-06-1)

682. Akrilonitril (CAS-szám 107-13-1)

683. 2-Nitro-propán (CAS-szám 79-46-9)

684. Dinoseb (CAS-szám 88-85-7), sói és észterei, kivéve ha ebben a jegyzékben máshol ettől eltérő meghatározásokat nem alkalmaznak

685. 2-Nitro-anizol (CAS-szám 91-23-6)

686. 4-Nitro-bifenil (CAS-szám 92-93-3)

687. Dinitrotoluol, technikai minőségű (CAS-szám 121-14-2)[137]

688. Binapacryl (CAS-szám 485-31-4)

689. 2-Nitro-naftalin (CAS-szám 581-89-5)

690. 2,3-Dinitro-toluol (CAS-szám 602-01-7)

691. 5-Nitro-acenaftén (CAS-szám 602-87-9)

692. 2,6-Dinitro-toluol (CAS-szám 606-20-2)

693. 3,4-Dinitro-toluol (CAS-szám 610-39-9)

694. 3,5-Dinitro-toluol (CAS-szám 618-85-9)

695. 2,5-Dinitro-toluol (CAS-szám 619-15-8)

696. Dinoterb (CAS-szám 1420-07-1), sói és észterei

697. Nitrofen (CAS-szám 1836-75-5)

698. Dinitro-toluol (CAS-szám 25321-14-6)

699. Diazo-metán (CAS-szám 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Tetraamino-antrakinon (Disperse Blue 1) (CAS-szám 2475-45-8)

701. Dimetil-nitrozo-amin (CAS-szám 62-75-9)

702. 1-Metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin (CAS-szám 70-25-7)

703. Nitrozo-dipropilamin (CAS-szám 621-64-7)

704. 2,2´-(Nitrozo-imino) bisz-etanol (CAS-szám 1116-54-7)

705. 4,4´-Metilén-dianilin (CAS-szám 101-77-9)

706. 4,4´-(4-Imino-ciklohexa-2,5-dienilidén-metilén)-dianilin.hidroklorid (CAS-szám 569-61-9)

707. 4,4´-Metiléndi-o-toluidin (CAS-szám 838-88-0)

708. o-Anizidin (CAS-szám 90-04-0)

709. 3,3´-Dimetoxi-benzidin (CAS-szám 119-90-4)

710. o-Dianizidin sói

711. o-Dianizidin alapú azo-festékek

712. 3,3´-Diklór-benzidin (CAS-szám 91-94-1)

713. Benzidin-dihidroklorid (CAS-szám 531-85-1)

714. [[1,1 ´-Bifenil]-4,4´-diil]diammónium-szulfát (CAS-szám 531-86-2)

715. 3,3´-Diklór-benzidin dihidroklorid (CAS-szám 612-83-9)

716. Benzidin-szulfát (CAS-szám 21136-70-9)

717. Benzidin-acetát (CAS-szám 36341-27-2)

718. 3,3´-Diklór-benzidin dihidrogén-bisz(szulfát) (CAS-szám 64969-34-2)

719. 3,3´-Diklór-benzidin szulfát (SO4) (CAS-szám 74332-73-3)

720. Benzidin alapú azo-festékek

721. 4,4´-Bi-o-toluidin (CAS-szám 119-93-7)

722. 4,4´-Bi-o-toluidin dihidroklorid (CAS-szám 612-82-8)

723. [3,3´-Dimetil[1,1 ´-bifenil]-4,4´-diil]diammónium-bisz(hidrogén-szulfát) (CAS-szám 64969-36-4)

724. 4,4´-Bi-o-toluidin-szulfát (CAS-szám 74753-18-7)

725. o-Tolidin-alapú festékek

726. Bifenil-4-il-amin (CAS-szám 92-67-1) és sói

727. Azobenzol (CAS-szám 103-33-3)

728. (Metil-ONN-azoxi) metil-acetát (CAS-szám 592-62-1)

729. Cycloheximid (CAS-szám 66-81-9)

730. 2-Metil-laziridin (CAS-szám 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-tion (CAS-szám 96-45-7)

732. Furán (CAS-szám 110-00-9)

733. Aziridin (CAS-szám 151-56-4)

734. Captafol (2425-06-1)

735. Carbadox (CAS-szám 6804-07-5)

736. Flumioxazin (CAS-szám 103361-09-7)

737. Tridemorph (CAS-szám 24602-86-6)

738. Vinclozolin (CAS-szám 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (CAS-szám 69806-50-4)

740. Flusilazole (CAS-szám 85509-19-9)

741. 1,3,5-Trisz(oxiranil-metil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS-szám 2451-62-9)

742. Tio-acetamid (CAS-szám 62-55-5)

743. N,N-Dimetil-formamid (CAS-szám 68-12-2)

744. Formamid (CAS-szám 75-12-7)

745. N-Metil-acetamid (CAS-szám 79-16-3)

746. N-Metil-formamid (CAS-szám 123-39-7)

747. N,N-Dimetil-acetamid (CAS-szám 127-19-5)

748. Hexamethylphosphoric-triamide (CAS-szám 680-31-9)

749. Dietil-szulfát (CAS-szám 64-67-5)

750. Dimetil-szulfát (CAS-szám 77-78-1)

751. 1,3-Propánszulton (CAS-szám 1120-71-4)

752. Dimetil-szulfamoil-klorid (CAS-szám 13360-57-1)

753. Sulfallate (CAS-szám 95-06-7)

754. A 4-[[bisz-(4-Fluorofenil) metil-szilil]metil]-4H-1,2,4-triazol és az 1-[[bisz-(4-fluorofenil) metil-szilil]metil]-1H-1,2,4-triazol (EC Szám 403-250-2) keveréke

755. (+/-)-Tetrahidro-furfuril-(R)-2-[4-(6-klór-kinoxalin-2-il-oxi) fenil-oxi]propionát (CAS-szám 119738-06-6)

756. 6-Hidroxi-1-(3-izopropoxi-propil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenil-azo]-1,2-dihidro-3-piridin-karbonitril (CAS-szám 85136-74-9)

757. (6-(4-Hidroxi-3-(2-metoxi-fenil-azo)-2-szulfonáto-7-naftil-amino)-1,3,5-triazin-2,4-diil) bisz[(amino-1-metiletil) ammónium] formát (CAS-szám 108225-03-2)

758. Trinátrium [4´-(8-acetil amino-3,6-diszulfonáto-2-naftil-azo)-4½-(6-benzoil amino-3-szulfonáto-2-naftil-azo)-bifenil 1,3´,3",1"-tetraoláto-O,O´,O",O"]réz(II) (EC szám 413-590-3)

759. Az N-[3-Hidroxi-2-(2-metil-akriloil-amino metoxi) propoxi-metil]-2-metil-acrilamide, az N-2,3-bisz-(2-Metil-akrioil-amino-metoxi) propoxi-metil]-2-metil-akrilamid, a metakrilamid, a 2-metil-N-(2-metil-akriloil-amino-metoxi-metil)-akrilamid és az N-(2,3-dihidroxi-propoxi-metil)-2-metil-akrilamid keveréke (EC szám 412-790-8)

760. 1,3,5-trisz-[(2S és 2R)-2,3-Epoxi-propil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (CAS-szám 59653-74-6)

761. Erionite (CAS-szám 12510-42-8)

762. Azbesztek (CAS-szám 12001-28-4)

763. Petróleum (CAS-szám 8002-05-9)

764. Hidrokrakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-76-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

765. Szelektív oldószerrel finomított nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-88-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

766. Oldószerrel szelektált könnyű paraffin-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-89-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

767. Oldószerrel aszfaltmentesített fűtőolajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-95-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

768. Oldószerrel szelektált/finomított nehéz naftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-96-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

769. Oldószerrel finomított könnyű naftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-97-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

770. Oldószerrel finomított maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-01-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

771. Derítőfölddel előkezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-36-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

772. Derítőfölddel előkezelt lágyparaffin-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-37-6), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

773. Derítőfölddel kezelt fűtőolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-41-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

774. Derítőfölddel kezelt nehéz nafténpárlatok (CAS-szám 64742-44-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

775. Derítőfölddel kezelt lágynaftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-45-6), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

776. Hidrogénezett nehéznaftén-párlatok (CAS-szám 64742-52-5), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

777. Hidrogénezett könnyűnaftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-53-6), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

778. Hidrogénezett nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-54-7), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

779. Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-55-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

780. Oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinpárlatok (petróleum) (CAS-szám 64742-56-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

781. Hidrogénezett maradvány-olajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-57-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

782. Oldószerrel viaszmentesített maradvány-olajok (petróleum) (CAS-szám 64742-62-7), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

783. Oldószerrel viaszmentesített nehéz nafténpárlatok (petróleum) (CAS-szám 64742-63-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

784. Oldószerrel viaszmentesített könnyűnaftén-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-64-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

785. Oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-65-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

786. Üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 64742-67-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

787. Katalitikusan viaszmentesített nehéz nafténolajak (kőolaj) (CAS-szám 64742-68-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

788. Katalitikusan viaszmentesített, könnyűnaftén-olajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-69-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

789. Katalitikusan viaszmentesített nehéz paraffinolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-70-7), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

790. Katalitikusan viaszmentesített könnyű paraffinolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-71-8), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatokat tartalmaznak

791. Komplex viaszmentesítésnek alávetett nehéz nafténolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-75-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

792. Komplex technikával viaszmentesített könnyűnaftén-olajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-76-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

793. Nehéz nafténpárlatból kinyert oldószerrel kapott aromásokban dús extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 68783-00-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

794. Oldószerrel tisztított nehéz paraffinpárlatból kinyert oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 68783-04-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

795. Oldószerrel aszfaltmentesített, nehéz paraffin-párlatokkal kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 68814-89-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

796. Hidrogénezett, semleges olajalapú, magas viszkozitású C20-50 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 72623-85-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

797. Hidrogénezett, semleges olajalapú C15-30 kenőolajok (CAS-szám 72623-86-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

798. Hidrogénezett, semleges olajalapú C20-50 kenőolajok (CAS-szám 72623-87-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

799. Kenőolajok (CAS-szám 74869-22-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

800. Komplex technikával viaszmentesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-91-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

801. Komplex technikával viaszmentesített, könnyű paraffin-párlatok (CAS-szám 90640-92-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

802. Oldószerrel viaszmentesített, derítőfölddel kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-94-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

803. Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, nehézparaffinban található C20-50 szénhidrogének (CAS-szám 90640-95-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

804. Oldószerrel viaszmentesített derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-96-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

805. Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-97-4), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

806. Hidrogénezett, nehéz nafténpárlat alapú oldószerkivonatok (CAS-szám 90641-07-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

807. Hidrogénezett, nehéz paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 90641-08-0), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

808. Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 90641-09-1), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

809. Hidrogénnel kezelt, oldószerrel viaszmentesített maradványolaj/pakura (CAS-szám 90669-74-2), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

810. Katalitikusan viaszmentesített maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 91770-57-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

811. Viaszmentesített, hidrogénnel kezelt, nehéz paraffinpárlatok (CAS-szám 91995-39-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

812. Viaszmentesített, hidrogénezett, könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) rotreated (CAS-szám 91995-40-3), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

813. Hidrokrakkolással tisztított oldószeres, viaszmentesített párlatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-45-8), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

814. Finomított oldószerrel kezelt, hidrogénezett, könnyű nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-54-9), ha > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

815. Hidrogénezett, könnyű paraffinpárlat alapú oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-73-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

816. Kénhidrogén-mentesített, könnyű nafténpárlatból álló oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-75-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

817. Savval kezelt, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel végzett kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-76-5), ha ezek >3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

818. Kénhidrogén-mentesített, könnyű paraffinpárlatból álló oldószerrel előállított kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-77-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

819. Hidrogénezett, könnyű vákuumgázolaj felhasználásával előállított oldószeres kivonatok (CAS-szám 91995-79-8), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

820. Hidrogénnel kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 92045-12-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot alkalmaznak

821. Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-35 kenőolajok (CAS-szám 92045-42-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

822. Hidrokrakkolt, oldószerrel paraffinmentesített nem aromás oldószerrel kapott kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 92045-43-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

823. Viaszmentes oldószerrel és hidrogénnel kezelt, hidrokrakkolt pakura-olajok (CAS-szám 92061-86-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

824. Viaszmentesített (finomított oldószerrel) nehéz paraffinolajok (kőolaj) (CAS-szám 92129-09-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

825. Nehéz paraffinpárlatban képződő oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj), amelynél még derítő földes kezelést is végeztek (CAS-szám 92704-08-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

826. Alapolajok, paraffintartalmú kenőolajok (CAS-szám 93572-43-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

827. Kénhidrogén-mentesített, nehéz nafténpárlat alapú oldószerrel kapott extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 93763-10-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

828. Kénhidrogén-mentesített oldószerrel viaszmentesített, nehéz paraffinpárlat alapú oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 93763-11-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

829. Hidrokrakkolt, viaszmentesített paraffin desztillációs maradékát képző szénhidrogének (CAS-szám 93763-38-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

830. Savval kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 93924-31-3), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

831. Derítőfölddel kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 93924-32-4), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

832. Bepárlási maradványolaj hidrogénezett vákuumpárlatból származó C20-50 szénhidrogének (CAS-szám 93924-61-9), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

833. Hidrogénezett oldószerrel finomított, hidrogénezett nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 94733-08-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

834. Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyűpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 94733-09-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

835. Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt párlatból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 94733-15-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

836. Oldószerrel viaszmentesített, hidrogénezett, raffinátumból kinyerhető C18-40 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 94733-16-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

837. Aromásokban, gazdag, oldószerrel extrahált, nafténpárlatban megjelenő C13-30 szénhidrogének (CAS-szám 95371-04-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

838. Aromásokban gazdag, oldószerrel extrahált nafténpárlatból kinyert C16-32 szénhidrogének (CAS-szám 95371-05-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

839. Viasztalanított, aszfaltmentesített, hidrogénnel kezelt vákuum-desztillációs maradékból származott C37-68 szénhidrogének (CAS-szám 95371-07-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

840. Hidrogénnel kezelt, aszfaltmentesített visszamaradó vákuum-párlatokból nyerhető C37-65 szénhidrogének (CAS-szám 95371-08-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

841. Hidrokrakkolt oldószerrel finomított könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 97488-73-8), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

842. Oldószerrel finomított hidrogénezett nehéz-párlatok (kőolaj) (CAS-szám 97488-74-9), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

843. Hidrokrakkolt oldószerrel viaszmentesített kenőolajok C18-27 (kőolaj) (CAS-szám 97488-95-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

844. Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített atmoszférikus nyomáson végzett desztilláció könnyű párlatából kinyerhető C17-30 szénhidrogének (CAS-szám 97675-87-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

845. Hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltmentesített, desztillációs maradékának vákuumdesztillációs könnyűpárlatából kapható C17-40 szénhidrogének (CAS-szám 97722-06-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

846. Oldószerrel extrahált könnyű C13-27 naftén-szénhidrogének (CAS-szám 97722-09-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

847. Oldószeres extrakcióval kapott C14-29 könnyű naftén-szénhidrogének (CAS-szám 97722-10-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

848. Szénnel kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 97862-76-5), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

849. Kovasavval kezelt üledékolaj (kőolaj) (CAS-szám 97862-77-6), ha ez > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaz

850. Aromásoktól mentesített, C27-42 szénhidrogének (CAS-szám 97862-81-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

851. Hidrogénnel kezelt párlatok desztilát könnyűpárlatából nyerhető C17-30 szénhidrogének, (CAS-szám 97862-82-3), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

852. Naftének vákuumdesztillálásánál keletkező C27-45 szénhidrogének (CAS-szám 97862-83-4), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

853. Aromás vegyületektől mentesített C27-45 szénhidrogének (CAS-szám 97926-68-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

854. Hidrogénnel kezelt C20-58 szénhidrogének (CAS-szám 97926-70-0), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

855. Nafténszénhidrogének C27-42 (CAS-szám 97926-71-1), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

856. Szénnel kezelt könnyűparaffin desztillátummal előállítható oldószeres kivonatok, (CAS-szám 100684-02-4), ha ezek >3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

857. Derítőfölddel kezelt könnyű paraffinpárlatból előállítható, oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 100684-03-5), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

858. Szénnel kezelt, könnyű vákuum-gázolajjal előállítható oldószeres kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 100684-04-6), ha ezek

>3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

859. Derítőfölddel kezelt, könnyű vákuumolaj oldószerrel kinyerhető extraktumok (kőolaj) (CAS-szám 100684-05-7), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

860. Szénnel kezelt, oldószerrel viaszmentesített maradványolajok, (szénhidrogén) (CAS-szám 100684-37-5), ha ezek >3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

861. Derítőfölddel kezelt oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 100684-38-6), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

862. Oldószerrel kivont, aszfaltmentesített, viaszmentesített és hidrogénezett C>25 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-69-2), ha ezek > 3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

863. Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C17-32 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-70-5), ha ezek >3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

864. Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C20-35 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-71-6), ha ezek >3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

865. Oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett C24-50 kenőolajok (kőolaj) (CAS-szám 101316-72-7), ha ezek >3 súlyszázalék DMSO kivonatot tartalmaznak

866. Édesített" középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-86-2), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismeretéből kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből előállították, nem karcinogén

867. Oldószerrel finomított gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-90-8), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezt a terméket előállították, nem karcinogén

868. Oldószerrel finomított középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-91-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses terméket előállították, nem karcinogén

869. Savval kezelt gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-12-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén

870. Savval kezelt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-13-8), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

871. Savval kezelt könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-14-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a kérdéses termékeket előállították, nem karcinogén

872. Vegyileg közömbösített gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-29-6), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

873. Vegyileg közömbösített középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-30-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

874. Derítőfölddel kezelt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-38-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

875. Hidrogénnel kezelt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-46-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállították, nem karcinogén

876. Kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-79-6), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket gyártják, nem karcinogén

877. Kénhidrogén-mentesített középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-80-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

878. Katalitikus reformáló frakcionáló oszlop maradékának magas forráspontú párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68477-29-2), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

879. Katalitikus reformáló frakcionáló-kolonna maradékának közepes hőfokon forró párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68477-30-5), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

880. Katalitikus reformálóüzem frakcionáló oszlopából származó maradék alacsony forráspontú párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68477-31-6), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyikből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

881. Elágazó és lineáris C12-26 alkánok (CAS-szám 90622-53-0), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismeret alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

882. Magas fokon finomított középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 90640-93-0), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

883. Katalitikus reformálóüzem nehéz aromás koncentrátumaiból kinyerhető párlatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-34-5), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

884. Paraffinvegyületekből kinyerhető gázolajok (CAS-szám 93924-33-5), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezeket a termékeket előállítják, nem karcinogén

885. Oldószerrel finomított és kénhidrogén-mentesített nehézbenzin (kőolaj) (CAS-szám 97488-96-5), kivéve ha a vizsgálatokból kellően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

886. Hidrogénezett középpárlat desztillációjából kapott C16-20 könnyű szénhidrogének (CAS-szám 97675-85-9), kivéve ha a teljes vizsgálatok meggyőzően igazolják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

887. Hidrogénnel kezelt paraffin desztillációjának előpárlataiból kinyerhető C12-20 szénhidrogének (CAS-szám 97675-86-0), kivéve ha a teljes vizsgálatok igazolják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

888. Oldószerrel extrahált könnyű C11-17 naftén-szénhidrogének (CAS-szám 97722-08-2), kivéve ha bizonyítható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

889. Hidrogénnel kezelt gázolajok (CAS-szám 97862-78-7), kivéve ha igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

890. Szénnel kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 100683-97-4), kivéve ha a teljes vizsgálatok alátámasztják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

891. Szénnel kezelt paraffines középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 100683-98-5), kivéve ha kielégítően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

892. Derítőfölddel kezelt paraffines középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 100683-99-6), kivéve ha kielégítően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

893. Kenőzsírok (CAS-szám 74869-21-9), kivéve ha meggyőzően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

894. Nyersparaffin (kőolaj) (CAS-szám 64742-61-6), ha kellően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

895. Nyersparaffin (kőolaj): savval kezelt termék (CAS-szám 90669-77-5), kivéve ha kellően igazolható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

896. Nyersparaffin (kőolaj): az anyagot derítőfölddel kezelhetik (CAS-szám 90669-78-6), kivéve ha bebizonyosodik az eddigi és a jelenlegi vizsgálatok alapján, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

897. Nyersparaffin (kőolaj): hidrogénnel kezelt (CAS-szám 92062-09-4), feltéve ha az eddigi és a jelenlegi vizsgálatok igazolják, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

898. Nyersparaffin (kőolaj) alacsony hőmérsékleten olvadó anyag (CAS-szám 92062-10-7), kivéve ha a finomítási és a jelenlegi vizsgálatok alapján bizonyítható, hogy a kiindulási anyag nem karcinogén

899. Nyersparaffin (kőolaj) alacsony hőmérsékleten olvadó, hidrogénnel kezelt termék (CAS-szám 92062-11-8), kivéve ha a finomítási eljárások teljes ismerete alapján és a jelenlegi vizsgálatok szerint is bebizonyosodik, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

900. Nyersparaffin (petróleum), alacsony hőmérsékleten olvadó, szénnel kezelt anyag (CAS-szám 97863-04-2), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez a jelenben is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

901. Alacsony hőmérsékleten olvadó, derítőfölddel kezelt nyersparaffin (kőolaj) (CAS-szám 97863-05-3), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik és ez a jelenben is igazolható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

902. Kovasavval kezelt, alacsony hőmérsékleten olvadó nyersparaffin (kőolaj) (CAS-szám 97863-06-4), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

903. Nyersparaffin (kőolaj), szénnel kezelt nyersparaffin (CAS-szám 100684-49-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ez a termék készül, nem karcinogén

904. Petrolátum (petróleumzselé) (CAS-szám 8009-03-8), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

905. Oxidált petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 64743-01-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

906. Alumínium-oxiddal kezelt petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 85029-74-9), kivéve ha a teljes finomítási eljárás alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

907. Hidrogénezett petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 92045-77-7), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismerete alapján kitűnik, és ez a jelenben is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből az adott termék készül, nem karcinogén

908. Szénnel kezelt petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 97862-97-0), kivéve ha a teljes finomítási eljárás ismeretéből kitűnik, és ez a jelenében is igazolható, hogy az az anyag, amelyből az adott termék készül, nem karcinogén

909. Kovasavval kezelt petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 97862-98-1), kivéve ha a teljes finomítási esemény ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítató, hogy az az anyag, amelyből az adott terméket előállítják, nem karcinogén

910. Derítőfölddel kezelt petrolátum (kőolaj) (CAS-szám 100684-33-1), kivéve ha a teljes finomítási technológia ismerete alapján kitűnik, és az jelenleg is bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből ezt a terméket előállítják, nem karcinogén

911. Katalitikusan krakkolt könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-59-9)

912. Katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-60-2)

913. Termikusan krakkolt könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-82-8)

914. Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt könnyűpárlat (kőolaj) (CAS-szám 68333-25-5)

915. Gőzzel krakkolt nafta könnyűpárlatai (kőolaj) (CAS-szám 68475-80-9)

916. Gőzzel krakkolt kőolajdesztillátumok krakkolt párlatai (CAS-szám 68477-38-3)

917. Gőzzel krakkolt gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 68527-18-4)

918. Kénhidrogén-mentesített, hővel krakkolt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 85116-53-6)

919. Termikusan krakkolt, kénhidrogén-mentesített gázolajok (kőolaj) (CAS-szám 92045-29-9)

920. Hidrogénezett termikusan krakkolt nafta-maradékok (kőolaj) (CAS-szám 92062-00-5)

921. Gőzzel krakkolt nafta-desztilláció maradékai (kőolaj) (CAS-szám 92062-04-9)

922. Katalitikusan krakkolt, termikusan lebontott könnyű párlatok (kőolaj) (CAS-szám 92201-60-0)

923. Gőzzel krakkolt hőáztatott naftamaradékok (kőolaj) (CAS-szám 93763-85-0)

924. Kénhidrogén-mentesített, termikusan krakkolt könnyű vákuumgázolajok (kőolaj) (CAS-szám 97926-59-5)

925. Kokszolóüzem kénhidrogén-mentesített középpárlatai (kőolaj) (CAS-szám 101316-59-0)

926. Gőzzel krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 101631-14-5)

927. Atmoszférikus desztillációs kolonnamaradékok (kőolaj) (CAS-szám 64741-45-3)

928. Nehéz vákuumgázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-57-7)

929. Katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-61-3)

930. Katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj) (CAS-szám 64741-62-4)

931. Katalitikus reformátor frakcionálókolonnájából származó maradékok (kőolajok) (CAS-szám 64741-67-9)

932. Hidrokrakkolt maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64741-75-9)

933. Termikusan krakkolt maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64741-80-6)

934. Termikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-81-7)

935. Hidrogénnel kezelt vákuumgázolajak (kőolaj) (CAS-szám 64742-59-2)

936. Kénhidrogén-mentesített, atmoszférikus desztillációs kolonna-maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64742-78-5)

937. Kénhidrogén-mentesített nehéz vákuumgázolajok (kőolaj) (CAS-szám 64742-86-5)

938. Gőzzel-krakkolt maradékok (kőolaj) (CAS-szám 64742-90-1)

939. Atmoszférikus petroltechnológiai maradékok (kőolaj) (CAS-szám 68333-22-2)

940. Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt derített olajok (kőolaj) (CAS-szám 68333-26-6)

941. Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68333-27-7)

942. Kénhidrogén-mentesített, katalitikusan krakkolt nehézpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68333-28-8)

943. Magas kéntartalmú maradványolajok és közvetlenül lepárolt gázolajok (CAS-szám 68476-32-4)

944. Maradványolaj (CAS-szám 68476-33-5)

945. Katalitikus reformáló frakcionáló maradékpárlatából származó maradékok (kőolaj) (CAS-szám 68478-13-7)

946. Nehéz kokszológázolaj és vákuumgázolaj (kőolaj) (CAS-szám 68478-17-1)

947. Nehéz kokszoló- és könnyű vákuummaradékok (CAS-szám 68512-61-8)

948. Könnyű vákuummaradékok (kőolaj) (CAS-szám 68512-62-9)

949. Gőzzel bontott könnyű maradékpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 68513-69-9)

950. 6 sz. fűtőolaj (CAS-szám 68553-00-4)

951. Atmoszférikus desztillációs üzem alacsony kéntartalmú maradékai (kőolaj) (CAS-szám 68607-30-7)

952. Atmoszférikus nehéz gázolaj (kőolaj) (CAS-szám 68783-08-4)

953. A kokszolóüzem gázmosójának kondenzáltgyűrűs aromás vegyületeket tartalmazó maradékai (kőolaj) (CAS-szám 68783-13-1)

954. Vákuum kőolajmaradékok párlatai (kőolaj) (CAS-szám 68955-27-1)

955. Gőzzel krakkolt gyantás párlatmaradékok (kőolaj) (CAS-szám 68955-36-2)

956. Vákuum középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 70592-76-6)

957. Könnyű vákuumpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 70592-77-7)

958. Vákuum-desztillátumok (kőolaj) (CAS-szám 70592-78-8)

959. Kénhidrogén-mentesített kokszolóüzem nehéz vákuumgázolajai (kőolaj) (CAS-szám 85117-03-9)

960. Gőzzel krakkolt párlatmaradékok (kőolaj) (CAS-szám 90669-75-3)

961. Vákuum hatására kapott könnyű párlatmaradékok (kőolaj) (CAS-szám 90669-76-4)

962. Kénben gazdag, nehéz fűtőolajok (CAS-szám 92045-14-2)

963. Katalitikusan krakkolt párlatmaradékok (CAS-szám 92061-97-7)

964. Katalitikusan krakkolt, termikus lebontásnak alávetett középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 92201-59-7)

965. Maradványolajok (kőolaj) (CAS-szám 93821-66-0)

966. Gőzzel krakkolt, hővel kezelt maradékok (CAS-szám 98219-64-8)

967. Kénhidrogén-mentesített, széles forrponthatárok között forró középpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 101316-57-8)

968. Könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-50-0)

969. Nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-51-1)

970. Könnyű nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-52-2)

971. Nehéz nafténpárlatok(kőolaj) (CAS-szám 64741-53-3)

972. Savval kezelt nehéz nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-18-3)

973. Savval kezelt lágy nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-19-4)

974. Savval kezelt nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-20-7)

975. Savval kezelt könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-21-8)

976. Kémiailag semlegesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-27-4)

977. Vegyileg semlegesített könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-28-5)

978. Vegyileg semlegesített nehéz nafténpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-34-3)

979. Vegyileg semlegesített könnyű nafténpárlatok (CAS-szám 64742-35-4)

980. Könnyű nafténpárlatból álló oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-03-6)

981. Nehéz paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-04-7)

982. Könnyű paraffinpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-05-8)

983. Nehéz nafténpárlat-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 64742-11-6)

984. Könnyű vákuumgázolaj-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-78-7)

985. Aromás vegyületekben gazdag C26-55 szénhidrogének (CAS-szám 97722-04-8)

986. Dinátrium-3,3 ´-[[1,1 ´-bifenil]-4,4´-diil-bisz(azo) ]bisz(4-amino-naftalin-1-szulfonát) (CAS-szám 573-58-0)

987. Dinátrium-4-amino-3-[[4´-[(2,4-diamino-fenil) azo][1,1´-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroxi-6-(fenil-azo)-naftalin-2,7-disulfo-nát (CAS-szám 1937-37-7)

988. Tetranátrium-3,3 ´-[[1,1 ´-bifenil]-4,4´-diil-bisz(azo) ]bisz[5-amino-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonát] (CAS-szám 2602-46-2)

989. 4-o-Tolil-azo-o-toluidin (CAS-szám 97-56-3)

990. 4-Amino-azo-benzol (CAS-szám 60-09-3)[138]

991. Dinátrium[5-[[4´-[[2,6-dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-szulfo-fenil) azo]fenil]azo][1,1´-bifenil]-4-il]azo]szaliciláto(4-) ]kup-rát(2-) (CAS-szám 16071-86-6)

992. Rezorcinol-diglicidil-éter (CAS-szám 101-90-6)

993. 1,3-Difenil-guanidin (CAS-szám 102-06-7)

994. Heptaklór-epoxid (CAS-szám 1024-57-3)

995. 4-Nitrozo-fenol (CAS-szám 104-91-6)

996. Carbendazim (CAS-szám 10605-21-7)

997. Allyil-glicidil-éter (CAS-szám 106-92-3)

998. Klór-acetaldehid (CAS-szám 107-20-0)

999. Hexán (CAS-szám 110-54-3)

1000. 2-(2-Metoxi-etoxi)-etanol (CAS-szám 111-77-3)

1001. (+/-)-2-(2,4-Diklór-fenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propil-1,1,2,2-tetrafluor-etil-éter (CAS-szám 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-Dihidroxi-prop-2-il)-fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitro-antrakinon (CAS-szám 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-Tetraklór-antra(2,1,9-d'e'f') 6,5,10-diizokino

1004. trisz(2-Klór-etil)-foszfát (CAS-szám 115-96-8)

1005. 4´-Etoxi-2-benzimidazol-anilid (CAS-szám 120187-29-3)

1006. Nikkel-dihidroxid (CAS-szám 12054-48-7)

1007. N,N-Dimetil-anilin (CAS-szám 121-69-7)

1008. Simazine (CAS-szám 122-34-9)

1009. Bisz(ciklopenta-dienil)-bisz(2,6-difluor-3-(pirrol-1-il)-fenil) titánium (CAS-szám 125051-32-3)

1010. N,N,N´,N´-Tetraglicidil-4,4´-diamino-3,3´-dietil-difenil-metán (CAS-szám 130728-76-6)

1011. Divanádium-pentaoxid (CAS-szám 1314-62-1)

1012. Pentaklór-fenol alkálisói (CAS-szám 131-52-2 és 7778-73-6)

1013. Phosphamidon (CAS-szám 13171-21-6)

1014. N-(Triklór-metil-tio)-ftálimid (CAS-szám 133-07-3)

1015. N-2-Naftil-anilin (CAS-szám 135-88-6)

1016. Ziram (CAS-szám 137-30-4)

1017. 1-Bróm-3,4,5-trifluor-benzol (CAS-szám 138526-69-9)

1018. Propazin (CAS-szám 139-40-2)

1019. 3-(4-aklór-fenil)-1,1-dimetil-urónium-triklór-acetát; monuron-TCA (CAS-szám 140-41-0)

1020. Isoxaflutol (CAS-szám 141112-29-0)

1021. Kresoxim-methyl (CAS-szám 143390-89-0)

1022. Chlordecon (CAS-szám 143-50-0)

1023. 9-Vinil-karbazol (CAS-szám 1484-13-5)

1024. 2-Etil-hexánsav (CAS-szám 149-57-5)

1025. Monuron (CAS-szám 150-68-5)

1026. Morfolin-4-karbonil-klorid (CAS-szám 15159-40-7)

1027. Daminozide (CAS-szám 1596-84-5)

1028. Alachlor (CAS-szám 15972-60-8)

1029. UVCB: A tetrakiszhidroxi-metil-foszfónium-klorid, karbamid és a desztillált, hidrogenált C16-18 helyen alkilamine-zett viasz (CAS-szám 166242-53-1)

1030. Ioxynil (CAS-szám 1689-83-4)

1031. 3,5-Dibróm-4-hidroxi-benzonitril (CAS-szám 1689-84-5)

1032. 2,6-Dibróm-4-ciano-fenil-oktanooát (CAS-szám 1689-99-2)

1033. [4-[[4-(Dimetilamino)-fenil][4-[etil(3-szulfonáto-benzil)-amino]fenil]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén](etil) (3-szulfonáto-benzil)-ammónium-nátriumsó (CAS-szám 1694-09-3)

1034. 5-Klór-1,3-dihidro-2H-indol-2-on (CAS-szám 17630-75-0)

1035. Benomyl (CAS-szám 17804-35-2)

1036. Chlorothalonil (CAS-szám 1897-45-6)

1037. N´-(4-Klóro-o-tolil)-N,N-dimetil-formamidinmonohidroklorid (CAS-szám 19750-95-9)

1038. 4,4´-Metilén-bisz(2-etil-anilin) (CAS-szám 19900-65-3)

1039. Valin-amid (CAS-szám 20108-78-5)

1040. [(p-Tolil-oxi) metil]oxirán (CAS-szám 2186-24-5)

1041. [(m-Tolil-oxi) metil]oxirán (CAS-szám 2186-25-6)

1042. 2,3-Epoxi-propil o-tolil-éter (CAS-szám 2210-79-9)

1043. [(Tolil-oxi) metil]oxirán, krezil-glicidil-éter (CAS-szám 26447-14-3)

1044. Di-allát (CAS-szám 2303-16-4)

1045. Benzil 2,4-dibróm-butanoát (CAS-szám 23085-60-1)

1046. Trifluor-jód-metán (CAS-szám 2314-97-8)

1047. Thiophanate-methyl/Tiofanát-metil (CAS-szám 23564-05-8)

1048. Dodekaklóro-pentacikló[5.2.1.02,6.03,9.05,8]dekán (CAS-szám 2385-85-5)

1049. Propyzamid (CAS-szám 23950-58-5)

1050. Butil-glicidil-éter (CAS-szám 2426-08-6)

1051. 2,3,4-Triklórbut-1-én (CAS-szám 2431-50-7)

1052. Chinomethionat (CAS-szám 2439-01-2)

1053. (R)--Fenil-etil-ammonium (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxi-propil) foszfonát monohidrát (CAS-szám 25383-07-7)

1054. 5-Etoxi-3-triklór-metil-1,2,4-tiadiazol (CAS-szám 2593-15-9)

1055. Disperse Yellow 3 (CAS-szám 2832-40-8)

1056. 1,2,4-Triazol (CAS-szám 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS-szám 309-00-2)

1058. Diurón (CAS-szám 330-54-1)

1059. Linuron (CAS-szám 330-55-2)

1060. Nikkel-karbonát (CAS-szám 3333-67-3)

1061. 3-(4-Izopropil-fenil)-1,1-dimetil-urea (CAS-szám 34123-59-6)

1062. Iprodion (CAS-szám 36734-19-7)

1063. 4-Ciano-2,6-dijód-fenil-oktanoát (CAS-szám 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroxi-metil-tetrahidrofurán (CAS-szám 41107-56-6)

1065. Krotonaldehid (CAS-szám 4170-30-3)

1066. Hexahidrociklopenta(c) pirrol-1-(1H)-ammónium N-etoxi-karbonil-N-(p-olil-szulfonil) azanid (EC Szám 418-350-1)

1067. 4,4´-Carbonimidoil-bisz[N,N-dimetil-anilin] (CAS-szám 492-80-8)

1068. DNOC (CAS-szám 534-52-1)

1069. Toluidin-klorid (CAS-szám 540-23-8)

1070. Toluidin-szulfátate (1:1) (CAS-szám 540-25-0)

1071. 2-(4-terc-Butil-fenil) etanol (CAS-szám 5406-86-0)

1072. Fenthion (CAS-szám 55-38-9)

1073. Chlordan (CAS-szám 57-74-9)[139]

1074. Hexán-2-on (CAS-szám 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS-szám 60168-88-9)

1076. Acetamid (CAS-szám 60-35-5)

1077. N-ciklohexil-N-metoxi-2,5-dimetil-3-furamid (CAS-szám 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS-szám 60-57-1)

1079. 4,4´-Izobutil-etilidén-difenol (CAS-szám 6807-17-6)

1080. Chlordimeform (CAS-szám 6164-98-3)

1081. Amitrol (CAS-szám 61-82-5)

1082. Carbaryl (CAS-szám 63-25-2)

1083. Hidrokrakkolt könnyűpárlatok (kőolaj) (CAS-szám 64741-77-1)

1084. 1-Etil-1-metil-morfolinium-bromid (CAS-szám 65756-41-4)

1085. (3-Klór-fenil)-(4-metoxi-3-nitro-fenil) metanon (CAS-szám 66938-41-8)

1086. Dízel üzemanyagok (CAS-szám 68334-30-5), kivéve ha a teljes finomítási technológia ismerete alapján kitűnik, és jelenleg is bizonyítható, hogy az anyag, amelyből ezek a termékek készülnek, nem karcinogén

1087. 2 sz. tüzelőolaj (CAS-szám 68476-30-2)

1088. 4 sz. tüzelőolaj (CAS-szám 68476-31-3)

1089. 2 sz. dízel tüzelőolajok (CAS-szám 68476-34-6)

1090. 2,2-Dibróm-2-nitro-etanol (CAS-szám 69094-18-4)

1091. 1 -Etil-1-meil-pirrolidinium-bromid (CAS-szám 69227-51-6)

1092. Monocrotophos (CAS-szám 6923-22-4)

1093. Nikkel (CAS-szám 7440-02-0)

1094. Bróm-metán (CAS-szám 74-83-9)

1095. Klór-metán (CAS-szám 74-87-3)

1096. Jód-metán (CAS-szám 74-88-4)

1097. Bróm-etán (CAS-szám 74-96-4)

1098. Heptachlo/Heptaklór (CAS-szám 76-44-8)

1099. Fentin-hidroxid (CAS-szám 76-87-9)

1100. Nikkel-szulfát (CAS-szám 7786-81-4)

1101. 3,5,5-Trimetil-ciklohex-2-enon (CAS-szám 78-59-1)

1102. 2,3-Diklór-propén (CAS-szám 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS-szám 79241-46-6)

1104. (S)-2,3-Dihidro-1H-indol-karbonsav (CAS-szám 79815-20-6)

1105. Toxaphen (CAS-szám 8001-35-2)

1106. (4-Hidrazino-fenil)-N-metil-metán-szulfonamidhidroklorid (CAS-szám 81880-96-8)

1107. C.I Solvent Yellow 14 (CAS-szám 842-07-9)[140]

1108. Chlozolinat (CAS-szám 84332-86-5)

1109. C10-13- Klóralkánok (CAS-szám 85535-84-8)

1110. Pentaklór-fenol (CAS-szám 87-86-5)

1111. 2,4,6-Triklór-fenol (CAS-szám 88-06-2)

1112. Dietil-karbamoil-klorid (CAS-szám 88-10-8)

1113. 1-Vinil-2-pirrolidon (CAS-szám 88-12-0)

1114. Myclobutanil; 2-(4-klór-fenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil) hexán-nitril (CAS-szám 88671-89-0)

1115. Fentin acetat (CAS-szám 900-95-8)

1116. Bifenil-2-il-amin (CAS-szám 90-41-5)

1117. Transz-4-ciklohexill-L-prolin-monohidro-klorid (CAS-szám 90657-55-9)

1118. 2-Metill-m-fenilén-diizocianát (CAS-szám 91-08-7)

1119. 4-Metil-m-p-fenilén-diizocianát (CAS-szám 584-84-9)

1120. m-Tolilidén-diizocianát (CAS-szám 26471-62-5)

1121. Lökhajtásos repülőgépek üzemeltetésére szolgáló szén oldószeres extrahálásával, hidrokrakkolásával, hidrogénezésé-vel kapott hajtóanyagok (CAS-szám 94114-58-6)

1122. Dízelmotorokhoz, szén oldószeres extrahálásához használható hidrokrakkolt, hidrogénezett üzemanyagok (CAS-szám 94114-59-7)

1123. Szurok (CAS-szám 61789-60-4), ha > 0,005 súlyszázalék benzo[a]pirént tartalmaz

1124. 2-Butanon-oxim (CAS-szám 96-29-7)

1125. Oldószerrel viaszmentesített, hidrokrakkolt paraffin-desztillációs maradékból kinyerhető C16-20 szénhidrogének (CAS-szám 97675-88-2)

1126. a,a,a-Diklor-toluol (CAS-szám 98-87-3)

1127. Üveggyapot, kivéve a jelenlegi mellékletben másutt említetteket; üveg-(szilikát) szálak rendszertelenül sorakozó alkálioxid és földalkálioxid (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) tartalma több mint 18%[141]

1128. Acetofenon, formaldehid, ciklohexilamin, metanol és ecetsav reakciótermékei (EC-szám 406-230-1)[142]

1129. 4,4´-karboimidoil -bisz[N,N-dimetilanilin]-sók

1130. 1,2,3,4,5,6-Hexaklór-ciklohexánok azoknak a kivételével, melyeket ebben a mellékletben ettől eltérően neveztek el

1131. Trinátrium-bisz(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxido-fenil-azo)-3-szulfonáto-1-nafoláto) kromát (1-) (EC-szám 400-810-8)[143]

1133. Costus-gyökérből (Saussurea lappa Clarke) nyert olaj (CAS szám: 8023-88-9), amennyiben illatanyag-összetevőként használják[144]

1134. 7-etoxi-4-metilkumarin (CAS-szám: 87-05-8), amennyiben illatanyag-összetevőként használják[145]

1135. Hexahidro-kumarin (CAS-szám: 700-82-3), amennyiben illatanyag-összetevőként használják[146]

1136. Myroxylon pereirae; (Royle) Klotzch exsudatioja (perui balzsam, nyers) (CAS-szám: 8007-00-9), amennyiben illatanyag-összetevőként használják.[147]

1137. Izobutilnitrit (CAS-szám 542-56-3)[148]

1138.Izoprén (stabilizált), (2-Metil-1,3-butadién) (CAS-szám 78-79-5)

1139. 1-Brómpropán, n-Propil-bromid (CAS-szám 106-94-5)

1140.Kloroprén (stabilizált), (2-Klórbuta-1,3-dién) (CAS-szám 126-99-8)

1141. 1,2,3-Triklórpropán (CAS-szám 96-18-4)

1142.Etilén-glikol-dimetil-éter (EGDME) (CAS-szám 110-71-4)

1143.Dinokap (ISO) (CAS-szám 39300-45-3)

1144.Diaminotoluol, technikai termék - elegy: [4-Metil-m-fenilén-diamin](1) és [2-Metil-m-fenilén-diamin](2), Me-tilfenilén-diamin (CAS-szám 25376-45-8)

1145.p-Klórbenzotriklorid (CAS-szám 5216-25-1)

1146.Difenil-éter; oktabróm-származék (CAS-szám: 32536-52-0)

1147. 1,2-Bisz(2-metoxietoxi) etán, Trietilén-glikol-dimetil-éter (TEGDME) (CAS-szám 112-49-2)

1148.Tetrahidrotiopirán-3-karbonsav-aldehid (CAS-szám 61571-06-0)

1149.4,4'-Bisz(dimetilamino) benzofenon (Michler-keton) (CAS-szám 90-94-8)

1150. (S)-Oxirán-metanol, 4-Metilbenzol-szulfonát (CAS-szám 70987-78-9)

1151. 1,2-Benzol-dikarbonsav, dipentil-észter,

elágazó- és egyenesláncú (CAS-szám 84777-06-0)

n-Pentil-izopentilftalát -

di-n-Pentilftalát (CAS-szám 131-18-0)

Diizopentilftalát (CAS-szám 605-50-5)

1152.Benzil-butilftalát (BBP) (CAS-szám 85-68-7)

1153. 1,2-Benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó- és egyenesláncú alkilészterek (CAS-szám 68515-42-4)

1154. elegy: Dinátrium 4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil) pirazol-4-il) penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il) benzolszulfonát és Trinátrium4-(3-etoxikarbonil -4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil) pirazol-4-il) penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol -1-il) benzolszulfonát (EC-szám 402-660-9)

1155. (Metilén-bisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino) propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3 -diil) ) )-1,1'-dipiridinium-diklorid-dihidroklorid (EC-szám 401-500-5)

1156. 2-[2-Hidroxi-3-(2-klórfenil) karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-2-(2-hidroxi-3(3 -metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]-7-(2-hidroxi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazofluorén-9-on (EC-szám 420-580-2)

1157. Azafenidin (CAS-szám 68049-83-2)

1158. 2,4,5-Trimetilanilin (CAS-szám 137-17-7 2,4,5-Trimetilanilin-hidroklorid (CAS-szám 21436-97-5)

1159. 4,4'-Tiodianilin és sói (CAS-szám 139-65-1)

1160. 4,4'-Oxidianilin (p-Aminofenil-éter) és sói (CAS-szám 101-80-4)

1161. N,N,N',N'-Tetrametil-4,4'-metilén-dianilin (CAS-szám 101-61-1)

1162. 6-Metoxi-m-toluidin (p-Krezidin) (CAS-szám 120-71-8)

1163. 3-Etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin (CAS-szám 143860-04-2)

1164. elegy: 1,3,5-Trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion és 3,5-Bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerek elegye (EC-szám 421-550-1)

1165. 2-Nitrotoluol (CAS-szám 88-72-2)

1166. Tributil-foszfát (CAS-szám 126-73-8)

1167. Naftalin (CAS-szám 91-20-3)

1168. Nonilfenol (CAS-szám 25154-52-3 4-Nonilfenol, elágazó (CAS-szám 84852-15-3)

1169. 1,1,2-Triklóretán (CAS-szám 79-00-5)

1170. Pentaklóretán (CAS-szám 76-01-7)

1171. Vinilidén-klorid (1,1-Diklóretilén) (CAS-szám 75-35-4)

1172. Allil-klorid (3-Klórpropén) (CAS-szám 107-05-1)

1173. 1,4-Diklórbenzol (p-Diklórbenzol) (CAS-szám 106-46-7)

1174. Bisz(2-klóretil)-éter (CAS-szám 111-44-4)

1175. Fenol (CAS-szám 108-95-2)

1176. Biszfenol A (4,4'-Izopropilidéndifenol) (CAS-szám 80-05-7)

1177. Trioximetilén (1,3,5-Trioxán) (CAS-szám 110-88-3)

1178. Propargit (ISO) (CAS-szám 2312-35-8)

1179. 1-Klór-4-nitrobenzol (CAS-szám 100-00-5)

1180. Molinát (ISO) (CAS-szám 2212-67-1)

1181. Fenpropimorf (CAS-szám 67564-91-4)

1182.[149]

1183. Metil-izocianát (CAS-szám 624-83-9)

1184. N,N-Dimetilanilinium-tetrakisz(pentafluorofenil)-borát (CAS-szám 118612-00-3)

1185. O,O'-(Etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentán-2-on)-oxim] (EC-szám 421-870-1)

1186. 2:1 arányú elegy: 4-(7-Hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil) rezorcinol-4-il-trisz(6-diazo-5,6-dihidro -5-oxonaftalin-1-szulfonát) és 4-(7-Hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil) rezorcinol-bisz(6-diazo-5,6-dihidro -5-oxonaftalin-1-szulfonát) (CAS-szám 140698-96-0)

1187. elegy: 4,4'-Metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-Diazo-5,6-dihidro -5-oxo-naftalin-szulfonát (1:2) reakcióterméke, és 4,4'-Metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-Diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakcióterméke (EC-szám 417-980-4)

1188. Malachit zöld hidroklorid (CAS-szám 569-64-2) Malachit zöld oxalát (CAS-szám 18015-76-4)

1189. 1-(4-Klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil) pentán-3-ol (CAS-szám 107534-96-3)

1190. 5-(3-Butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoxiimino) propil]-3-hidroxiciklohex-2-én-1-on (CAS-szám 138164-12-2)

1191. transz-4-Fenil-L-prolin (CAS-szám 96314-26-0)

1192. Bromoxinil-heptanoát (ISO) (CAS-szám 56634-95-8)

1193. elegy: 5-[(4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil) azo]-2-[(3-foszfonofenil) azo]benzoesav és 5-[(4-[(7-Amino-1-hidroxi-3-szulfo-2-naftil) azo]-2,5-dietoxifenil) azo]-3-[(3-foszfonofenil) azojbenzoesav (CAS-szám 163879-69-4)

1194. 2-(4-(2-Ammóniopropilamino)-6-[4-hidroxi-3-(5-metil-2-metoxi-4-szulfamoilfenilazo)-2-szulfonátonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino)-2-aminopropil-formiát (EC-szám 424-260-3)

1195. 5-Nitro-o-toluidin (CAS-szám 99-55-8) 5-Nitro-o-toluidin-hidroklorid (CAS-szám 51085-52-0)

1196. 1-(1-Naftilmetil) kvinolinium-klorid (CAS-szám 65322-65-8)

1197. (R)-5-Bromo-3-(1-metil-2-pirolidinil-metil)-1H-indol (CAS-szám 143322-57-0)

1198. Pimetrozin (ISO) (CAS-szám 123312-89-0)

1199. Oxadiargil (ISO) (CAS-szám 39807-15-3)

1200. Klórtoluron (3-(3-klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid) (CAS-szám 15545-48-9)

1201. N-[2-(3-Acetil-5-nitrotiofén-2-il-azo)-5-dietilaminofenil]-acetamid (EC-szám 416-860-9)

1202. 1,3-Bisz(vinilszulfonilacetamido)-propán (CAS-szám 93629-90-4)

1203. p-Féntidin-(4-etoxianilin) (CAS-szám 156-43-4)

1204. m-Feniléndiamin és sói (CAS-szám 108-45-2)

1205. Desztillációs maradékok (kőszénkátrány), kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 92061-93-3)

1206. Kreozotolaj, acenaftén-frakció, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 90640-84-9)

1207. Kreozotolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 61789-28-4)

1208. Kreozot, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 8001-58-9)

1209. Kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 70321-79-8)

1210. Extrakciós maradékok (szén), kreozotolaj sav, mosóolaj extrakciós maradéka, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 122384-77-4)

1211. Kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum, mosóolaj, ha > 0,005 tömeg% benzo[a]pirént tartalmaz (CAS-szám 70321-80-1)

1212. 6-Metoxi-piridin-2,3-diamin és HCl sója, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 94166-62-8)[150]

1213.2,3-Naftalindiol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 92-44-4)

1214. 2,4-Diaminodifenilamin, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 136-17-4)

1215.2,6-Bisz(2-hidroxi-etoxi)-3,5-piridinamin és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 117907-42-3)

1216.2-Metoximetil-p-Aminofenol és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 29785-47-5)

1217. 4,5-Diamino-1-metilpirazol és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 20055-01-0)

1218. 4,5-Diamino-1-[(4-klórfenil) metil]-1-H-pirazol-szulfát, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 163183-00-4)

1219.4-Kloro-2-aminofenol, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 95-85-2)

1220.4-Hidroxi-indol, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 2380-94-1)

1221.4-Metoxitoluol-2,5-diamin és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 56496-88-9)

1222.5-Amino-4-fluoro-2-metilfenol szulfát, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 163183-01-5)

1223.N,N-dietil-m-aminofenol, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 91-68-9)

1224.N,N-Dimetil-2,6-piridindiamin és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1225. N-Ciklopentil-m-aminofenol, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 104903-49-3)

1226. N-(2-Metoxi-etil)-p-feniléndiamin és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 72584-59-9)

1227. 2,4-Diamino-5-metilfenetol és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 113715-25-6)

1228. 1,7-Naftalindiol, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 575-38-2)

1229.3,4-Diaminobenzoesav, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 619-05-6)

1230.2-Aminometil-p-aminofenol és HCl sója, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 79352-72-0)

1231.SolventRed 1 (CI 12150), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 1229-55-6)

1232.Acid Orange 24 (CI 20170), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 1320-07-6)

1233.Acid Red 73 (CI 27290), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 5413-75-2)

1234. PEG-3, 2', 2'-di-p-fenilén-diamin, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 144644-13-3)[151]

1235. 6-nitro-o-toluidin, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 570-24-1)

1236. HC Yellow no. 11, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 73388-54-2)

1237. HC Orange no. 3, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 81612-54-6)

1238. HC Green no. 1, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 52136-25-1)

1239. HC Red no. 8 és sói, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. Tetrahidro-6-nitrokinoxalin és sói, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 158006-54-3, 41959-35-7)

1241. Disperse Red 15, kivéve mint szennyeződés a Disperse Violet l-ben, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 116-85-8)

1242. 4-amino-3-fluor-fenol, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 399-95-1)

1243. N, N'-dihexadecil-N, N'-bisz(2-hidroxietil) pro-pándiamid Bisz-hidroxi-etil-bisz-hexil-decil-maionamid, hajfesték összetevőjeként történő alkalmazás esetén (CAS-szám 149591-38-8)

1244. l-Metil-2,4,5-trihidroxibenzol (CAS-szám 1124-09-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén[152]

1245. 2,6-Dihidroxi-4-metilpiridin (CAS-szám 4664-16-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1246. 5-Hidroxi-l,4-benzodioxán (CAS-szám 10288-36-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1247. 3,4-Metiléndioxifenol (CAS-szám 533-31-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1248. 3,4-Metiléndioxianilin (CAS-szám 14268-66-7) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1249. Hidroxipiridinon (CAS-szám 822-89-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1250. 3-Nitro-4-aminofenoxietanol (CAS-szám 50982-74-6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1251. 2-Metoxi-4-nitrofenol (CAS-szám 3251-56-7) (4-Nitroguajakol) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1252. C.I. Acid Black 131 (CAS-szám 12219-01-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1253. 1,3,5-Trihidroxibenzol (CAS-szám 108-73-6) (Floroglucin) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1254. 1,2,4-Benzoltriacetát (CAS-szám 613-03-6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1255. Etanol, 2,2'-iminobisz-, epiklórhidrinnel és 2-nitro-l,4-benzoldiaminnal kapott reakciótermékek (CAS-szám 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1256. N-Metil-l,4-diaminoantrakinon, epiklórhidrinnel és monoetanolaminnal kapott reakciótermékek (CAS-szám 158571-57-4) (HC Blue No. 4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1257. 4-Aminobenzolszulfonsav (CAS-szám 121-57-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1258. 3,3'-((Szulfonilbisz(2-nitro-4,l-fenilén) imino) bisz(6-(fenilamino) ) benzolszulfonsav és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1259. 3(vagy 5)-((4-(Benzilmetilamino) fenil) azo)-l,2-(orl,4)-dimetil-lH-l,2,4-triazolium és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1260. 2,2'-((3-Klór-4-((2,6-diklór-4-nitrofenil) azo) fe-nil) imino) biszetanol (CAS-szám 23355-64-8) (Disperse Brown 1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1261. Benzotiazolium, 2-[[4-[etil(2-hidroxietil) ami-no]fenil]azo]-6-metoxi-3-metil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1262. 2-[(4-Klór-2-nitrofenil) azo]-N-(2-metoxifenil)-3-oxobutanamid (CAS-szám 13515-40-7) (Pigment Yel-low 73) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1263. 2,2'-[(3,3'-Diklór[l,l'-bifenil]-4,4'-diil) bisz (azo) ]bisz[3-oxo-N-fenilbutanamid] (CAS-szám 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1264. 2,2'-(l,2-Eténdiil) bisz[5-((4-etoxifenil) azo]ben-zolszulfonsav) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1265. 2,3-Dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-l-naf-talenil) azo]-lH-pirimidin (CAS-szám 4197-25-5) (Sol-vent Black 3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1266. 3(vagy 5)-[[4-[(7-Amino-l-hidroxi-3-szulfo-nato-2-naftil) azo]-l-naftil]azo]szalicilsav és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1267. 2-Naftalénszulfonsav, 7-(benzoilamino)-4-hid-roxi-3-[[4-[(4-szulfofenil) azo]fenil]azo]- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1268. (u-((7,7'-Iminobisz(4-hidroxi-3-((2-hidroxi-5-(N-metilszulfamoil) fenil) azo) Naftalén-2-szulfonato) ) (6-) ) ) dikuprát(2-) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1269. 3-[(4-(Acetilamino) fenil) azo]-4-hidroxi-7-[[[[5-hidroxi-6-(fenilazo)-7-szulfo-2-naftalenil]amino] karbonil]amino]-2-Naftalénszulfonsav és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1270. 2-Naftalénszulfonsav, 7,7'-(karbonildiimi-no) bisz(4-hidroxi-3-[[2-szulfo-4-[(4-szulfofenil) azo]fe-nil]azo]-, (CAS-szám 25188-41-4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1271. Etánaminium, N-(4-[bisz[4-(dietilamino) fenil] metilén]-2,5-ciklohexadién-l-ilidén)-N-etil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1272. 3H-Indolium, 2-[[(4-metoxifenil) metilhidrazo-no]metil]-l,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1273. 3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimetoxifenil) amino) etenil)-l,3,3-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1274. Oldható nigrozin-szesz (CAS-szám 11099-03-9) (Solvent Black 5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1275. Fenoxazin-5-ium, 3,7-bisz(dietilamino)-, (CAS-szám 47367-75-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1276. Benzo[a]fenoxazin-7-ium, 9-(dimetilamino)- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1277. 6-Amino-2-(2,4-dimetilfenil)-lH-benz[de]izo-kinolin-l,3(2H)-dion (CAS-szám 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1278. 1-Amino-4-[[4- [(dimetilamino) metil]fenil] ami-no]antrakinon (CAS-szám 12217-43-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1279. Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CAS-szám 60687-93-6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1280. Benzolszulfonsav, 5-[(2,4-dinitrofenil) amino]-2-(fenilamino)-, (CAS-szám 15347-52-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1281. 4-[(4-Nitrofenil) azo]anilin (CAS-szám 730-40-5) (Disperse Orange 3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1282. 4-Nitro-m-feniléndiamin (CAS-szám 5131-58-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1283. 1 -Amino-4-(metilamino)-9,10-antracéndion (CAS-szám 1220-94-6) (Disperse Violet 4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1284. N-Metil-3-nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 2973-21-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1285. Nl-(2-Hidroxietil)-4-nitro-o-feniléndiamin (CAS-szám 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1286. N1 -(Tris(hidroximetil) ) metil-4-nitro-l,2-fenilén-diamin (CAS-szám 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1287. 2-Nitro-N-hidroxietil-p-anizidin (CAS-szám 57524-53-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1288. N,N'-Dimetil-N-Hidroxietil-3-nitro-p-fenilén-diamin (CAS-szám 10228-03-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1289. 3-(N-Metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil) amino) propán-1,2-diol (CAS-szám 93633-79-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1290. 4-Etilamino-3-nitrobenzoesav (CAS-szám 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1291. (8-[(4-Amino-2-nitrofenil) azo]-7-hidroxi-2-naftil) trimetilammonium és sói, kivéve Basic Red 118 (CAS-szám 71134-97-9), szennyeződésként a Basic Brown 17-ben, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1292. 5-((4-(Dimetilamino) fenil) azo)-l,4-dimetil-lH-1,2,4-triazolium és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1293. m-Feniléndiamin, 4-(fenilazo)-, (CAS-szám 495-54-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1294. 1,3-Benzoldiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1295. 2,7-Naftaléndiszulfonsav, 5-(acetilamino)-4-hidroxi-3-((2-metilfenil) azo)- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1296. 4,4'-[(4-Metil-l,3-fenilén) bisz(azo) ]bisz([6-metil-1,3-benzoldiamin] (CAS-szám 4482-25-1) (Basic Brown 4) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1297. Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo) fenil] azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1298. Benzolaminium, 3-[[4-[[diamino(fenilazo) fenil] azo]-l-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1299. Etánaminium, N-[4-[(4-(dietilamino) fenil) fenil-metilén]-2,5-ciklohexadién-l-ilidén]-N-etil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1300. 9,10-Antracéndion, l-[(2-hidroxietil) amino] -4-(metilamino)-(CAS-szám 86722-66-9) származékai és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1301. 1,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracéndion (CAS-szám 2872-48-2) (Disperse Red 11) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1302. l,4-Dihidroxi-5,8-bisz([(2-hidroxietil) amino] antrakinon (CAS-szám 3179-90-6) (Disperse Blue 7) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1303. 1 -[(3 -Aminopropil) amino] -4-(metilamino) ant-rakinon és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1304. N-[6-[(2-Klór-4-hidroxifenil) imino]-4-metoxi-3-oxo-1,4-ciklohexadién-1 -il]acetamid (CAS-szám 66612-1 l-l) (HC Yellow No. 8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1305. [6-[[3-Klór-4-(metilamino) fenil]imino]-4-metil-3-oxociklohexa-l,4-dien-l-il]urea (CAS-szám 5633088-2) (HC Red No. 9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1306. Fenotiazin-5-ium, 3,7-bisz(dimetilamino)-, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1307. 4,6-Bisz(2-Hidroxietoxi)-m-Feniléndiamin és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1308. 5-Amino-2,6-Dimetoxi-3-Hidroxipiridin (CAS-szám 104333-03-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1309. 4,4'-Diaminodifenilamin (CAS-szám 537- 65-5) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1310. 4-Dietilamino-o-toluidin (CAS-szám 148-71-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1311. N,N-Dietil-p-feniléndiamin (CAS-szám 93-05-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1312. N,N-Dimetil-p-feniléndiamin (CAS-szám 99-98-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1313. Toluol-3,4-Diamin (CAS-szám 496-72-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1314. 2,4-Diamino-5-metilfenoxietanol (CAS-szám 141614-05-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1315. 6-Amino-o-krezol (CAS-szám 17672-22-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1316. Hidroxietilaminometil-p-aminofenol (CAS-szám 110952-46-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1317. 2-Amino-3-nitrofenol (CAS-szám 603-85-0) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1318. 2-Klór-5-nitro-N-hidroxietil-p-feniléndiamin (CAS-szám 50610-28-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1319. 2-Nitro-p-feniléndiamin (CAS-szám 5307-14-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1320. Hidroxietil-2,6-dinitro-p-anizidin (CAS-szám 122252-11-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1321. 6-Nitro-2,5-piridindiamin (CAS-szám 69825-83-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1322. Fenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1323. 3-Hidroxi-4-[(2-hidroxinaftil) azo]-7-nitronafta-lén-1-szulfonsav (CAS-szám 16279-54-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1324. 3-[(2-nitro-4-(trifluorometil) fenil) amino]propán-1,2-diol (CAS-szám 104333-00-8) (HC YellowNo. 6) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1325. 2-[(4-Klór-2-nitrofenil) amino]etanol (CAS-szám 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1326. 3-[[4-[(2-Hidroxietil) Metilamino]-2-Nitrofenil] Amino]-1,2-Propándiol (CAS-szám 173994-75-7) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1327. 3-[[4-[Etil(2-Hidroxietil) Amino]-2-Nitrofenil] Amino]-1,2-Propándiol (CAS-szám 114087-41-1) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1328. Etánaminium, N-[4-[[4-(dietilamino) fenil][4-(etilamino)-1 -naftalenil]metilén] -2,5-ciklohexadién-1 -ili-dén]-N-etil- és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1329. 4-[(4-Aminofenil)(4-imino-ciklohexa-2,5-di-én-1-ilidén)metil]-o-toluidin (CAS-szám: 3248-93-9; EINECS-szám: 221-832-2) és hidroklorid sója (Balic Violet 14; CI 42510) (CAS-szám: 632-99-5; EINECS-szám: 211-189-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén[153]

1330. 4-(2,4-Dihidroxifenilazo)benzolszulfonsav (CAS-szám: 2050-34-2; EINECS-szám: 218-087-0) és nátrium sója (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS-szám: 547-57-9; EINECS-szám: 208-924-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1331. 3-Hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoesav (CAS-szám: 27757-79-5; EINECS-szám: 248-638-0) és kalcium sója (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS-szám: 6371-76-2; EINECS 228-899-7), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1332. 2-(6-Hidroxi-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoe-sav; Fluoreszcein (CAS-szám: 2321-07-5; EINECS-szám: 219-031-8) és dinátrium sója (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS-szám: 518-47-8; EINECS-szám: 208-253-0), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1333. 4',5'-dibróm-3',6'-dihidroxispiro[izobenzofu-rán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on; 4',5'-Dibrómfluoreszce-in; (Solvent Red 72) (CAS-szám: 596-03-2; EINECS-szám: 209-876-0) és dinátrium sója (CI 45370) (CAS-szám: 4372-02-5; EINECS-szám: 224-468-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1334. 2-(3,6-Dihidroxi-2,4,5,7-tetrabróm-xantén-9- yl)-benzoésav; Fluoreszcein, 2',4',5',7'-tetrabróm-; (Solvent Red 43) (CAS-szám: 15086-94-9; EINECS-szám: 239-138-3) és nátrium sója (Acid Red 87; CI 45380) (CAS-szám: 17372-87-1; EINECS-szám: 241-409-6) és alumínium sója (Pigment Red 90:1 Alumínium lake) (CAS-szám: 15876-39-8; EINECS-szám: 240-005-7), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1335. Xantilium, 9-(2-karboxi-fenil)-3-(2-metilfe-nil)amino)-6-((2-metil-4-szulfofenil)amino)-, belső só (CAS-szám: 10213-95-3); és nátrium sója (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS-szám: 6252-76-2; EINECS-szám: 228-377-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1336. 3,6-dihidroxi-4',5'-dijód-spiro[isobenzofuran-1 (3H),9'-[9H]xanthene]-3-on; (Solvent Red 73) (CAS-szám: 38577-97-8; EINECS-szám: 254-010-7) és nátrium sója (Acid Red 95; CI 45425) (CAS-szám: 33239-19-9; EINECS-szám: 251-419-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1337. 2',4',5',7'-Tetrajód-fluoreszcein (CAS-szám: 15905-32-5; EINECS-szám: 240-046-0) és dinátrium sója (Acid Red 51; CI 45430) (CAS-szám: 16423-68-0; EINECS-szám: 240-474-8) és alumínium sója (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS-szám: 12227-78-0; EINECS-szám: 235-440-4), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1338. 1-Hidroxi-2,4-diamino-benzol (2,4-Diamino-fenol) (CAS-szám: 95-86-3; EINECS-szám: 202-459-4 ) és dihidroklorid sója (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS-szám: 137-09-7; EINECS-szám: 205-279-4), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1339. 1,4-dihidroxi-benzol (Hydroquinone) (CAS-szám: 123-31-9; EINECS-szám: 204-617-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1340. [4-[[4-anilin-1-naftil][4-(dimetil-amino)fenil] metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium klorid (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS-szám: 2580-56-5; EINECS-szám: 219-943-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1341. Dinátrium 3-[(2,4-dimetil-5-szulfonátofe-nil)azo]-4-hidroxi-naftalin-1-szulfonát (Ponceau SX; CI 14700) (CAS-szám: 4548-53-2; EINECS 224-909-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1342. Trinátrium tris[5,6-dihidro-5-(hidroxiimi-no)-6-oxonaftalin-2-sulfonát(2-)-N5,O6]ferrát(3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS-szám: 19381-50-1; EINECS-szám: 243-010-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1343. 4-(Fenilazo)rezorcin (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS-szám: 2051-85-6; EINECS-szám: 218-131-9) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1344. 4-[(4-Etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS-szám: 6535-42-8; EINECS-szám: 229-439-8) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1345. 1-[(2-Klór-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS-szám: 2814-77-9; EINECS 220-562-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1346. 3-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil)azo] naftalin-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS-szám: 6535-46-2; EINECS-szám: 229-440-3) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1347. N-(5-Klór-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilami-no)szulfonil] -2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalin-2-kar-boxamid (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS-szám: 6410-41-9; EINECS-szám: 229-107-2) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1348. Dinátrium 4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonátofe-nil)azo]-3-hidroxi-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS-szám: 3564-21-4; EINECS-szám: 222-642-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén|

1349. Kalcium 3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naf-til)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS-szám: 6417-83-0; EINECS 229-142-3), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1350. Trinátrium-3-hidroxi-4-(4'-szulfonato-naftilazo) naftalin-2,7-diszulfonát (Acid Red 27; CI 16185) (CAS-szám: 915-67-3; EINECS 213-022-2), haj-estékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1351. 2,2'-[(3,3'-Diklór[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bisz (azo)] bisz[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutiramid] (Pigment Yel-ow 13; CI 21100) (CAS-szám: 5102-83-0; EINECS-szám: 225-822-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1352. 2,2'-[Ciklohexilidénebisz[(2-metil-4,1-fenilén) azo]]bisz[4-ciklohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS-szám: 6706-82-7; EINECS-szám: 229-754-0), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1353. 1-((4-Fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS-szám: 85-86-9; EINECS-szám: 201-638-4), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1354. Tetranátrium 6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szul-fonát-4-[(4-szulfonátofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalin-2,7-di-szulfonát (Food Black 2; CI 27755) (CAS-szám: 2118-39-0; EINECS-szám: 218-326-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1355. Etánaminium, N-(4-((4-(dietilamino)fenil) (2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, nátriumsó (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS-szám: 129-17-9; EINECS-szám: 204-934-1), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1356. Etánaminium, N-(4-((4-(dietilamino)fenil) (5-hidroxi-2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, kalcium só (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS-szám: 3536-49-0; EINECS-szám: 222-573-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1357. Benzolmetánamin, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-szulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-szulfofenil)me-tilén)- 2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-3-szulfo-, hidroxid, belső só, dinátrium só (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS-szám: 2353-45-9; EINECS-szám: 219-091-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1358. 1,3-Izobenzo-furándion, metilkinolinnal és ki-nolinnal lejátszódó reakció termékei (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS-szám: 8003-22-3; EINECS-szám: 232-318-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1359. Nigrozin (CI 50420) (CAS-szám: 8005-03-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1360. 8,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol[3,2-b: 3',2'-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS-szám: 6358-30-1; EINECS 228-767-9), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1361. 1,2-dihidroxi-antrakinon (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS-szám: 72-48-0; EINECS-szám: 200-782-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1362. Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS-szám: 6358-69-6; EINECS-szám: 228-783-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1363. 1-Hidroxi-4-(p-toluidin)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS-szám: 81-48-1; EINECS-szám: 201-353-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1364. 1,4-bis(p-Tolil-amino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS-szám: 128-80-3; EINECS-szám: 204-909-5), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1365. 6-klór-2-(6-klór-4-metil-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-4-metil-benzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360) (CAS-szám: 2379-74-0; EINECS-szám: 219-163-6), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1366. 5,12-dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS-szám: 1047-16-1; EINECS-szám: 213-879-2), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1367. (29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N29,N30,N31,N32) réz (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS-szám: 147-14-8; EINECS-szám: 205-685-1), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1368. Dinátrium [29H,31H-ftalocianin-diszulfo-nát(4-)-N29,N30,N31,N32]kuprát(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS-szám: 1330-38-7; EINECS-szám: 215-537-8), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1369. Poliklór-réz-ftálcianin (Pigment Green 7 CI 74260) (CAS-szám: 1328-53-6; EINECS-szám: 215-524-7), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén

1370. Dietilén glikol, 2,2'-oxidietanol, a nyomokban való előfordulására vonatkozó határértéket lásd a III. mellékletben (CAS-szám 111-46-6; EK-szám 203-872-2)[154]

1371. Phytonadion (INCI), Phytomenadion (INN) (CAS-szám 84-80-0/81818-54-4; EK-szám 201- 564-2)[155]

1372. 2-Amino-fenol (o-Aminophenol; CI 76520) és sói (CAS-szám 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; EK-szám: 202-431-1/267-335-4)[156]

(1) Az egyes összetevőket lásd a 364. hivatkozási szám alatt.

(2) Az egyes összetevőket lásd a 413. hivatkozási szám alatt.

1132. A 4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil) fenol, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil) fenoxi) 2-hidroxi-propil)-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil)-fenoxi)-2-hidroxi-propil)-4-allil-2-(2,3-epoxi-propil) fenoxi-2-hidroxi-propil-2-(2,3-epoxi-propil) fenol, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil) fenoxi)- 2-hidroxi-propil)-2-(2,3-epoxi-pro-pil) fenoxi) fenol és a 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bisz(2,3-epoxi-propil) fenoxi)-2-hidroxi-propil)-4-allil-2-(2,3-epo-xi-propil) fenoxi)-2-hidroxi-propil)-2-(2,3-epoxi-propil)-fenol keveréke (EC-szám 417-470-1)

1 OJL 147, 31.5.2001, p.1.

* Ebben a mellékletben a csillaggal jelzett nevek közlésre kerültek a Gyógyszeripari Termékek Nemzetközi Nem Védjegyzett Nevek (INN), Javasolt Nemzetközi Nem Védjegyzett Nevek 1-33 listán, WHO, Genf, 1975. augusztus.

3. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[157]

1. rész

Kozmetikai termékekben csak a megadott határértéken belül, az előírt feltételek betartása mellett felhasználható anyagok

[158]
Referencia számHatóanyag neveKorlátozásokCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
alkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelmények
abcdef
1a**Bórsav, borátok és tetraborátok a 2. számú mellékletben szereplő 1184. hivatkozási számú anyag kivételévea) Hintőpora) 5% (bórsav tömeg%-ában)a) 1. Nem használható 3 év alatti gyermekeknek szánt termékbena) 1. 3 év alatti gyermekek nem használhatják 2. Nem alkalmazható hámló,
2. Nem használható hámló, irritált bőrön, ha a szabad oldható borátirritált bőrön
koncentráció az 1,5%-ot meghaladja (bórsav
b) Szájhigiénés termékekb) 0,1 % (bórsav tömeg%-ában)tömeg%-ában) b) 1. Nem használható 3 év-b) 1. Nem szabad lenyelni 2. 3 év alatti gyermekek
c) Egyéb termékek (kivéve a fürdőtermékek és ac 3% (bórsav tömeg%-ában)alatti gyermekeknek szánt termékbennem használhatják c) 1. 3 év alatti gyermekek nem
hajhullámosító termékek)c) 1. Nem használható 3 év alatti gyermekeknek szánt termékbenhasználhatják 2. Nem alkalmazható hámló, irritált bőrön
2. Nem használható hámló, irritált bőrön, ha a szabad oldható borát koncentráció a 1,5%-ot meghaladja (bórsav tömeg%-ában)
1bTetraborátoka) Fürdőtermékek b) Hajhullámosító termékeka) 18% (bórsav tömeg%-ában) b) 8% (bórsav tömeg%-ában)a) Nem használható 3 év alatti gyermekeknek szánta) Nem használható 3 év alatti gyermekek fürdetésére
termékbenb) Alaposan leöblíteni
2aTioglikolsav és sóia) Hajhullámosító vagy_ kiegyenesítő termékeka) b) c) A használati utasításnak a következőa) - Tioglikolátot tartalmaz
- általános használat- 8% használatra kész pH 7-9.5mondatokat kell tartalmazni magyar- Kövesse az előírásokat
- szakipari használat- 11% használatra kész pH 7-9.5nyelven:- Gyermekek elől elzárandó
b) Szőrtelenítők- 5% használatra kész pH 7-12.7- Szembe jutása kerülendő- Csak szakipari használatra
c) Használat után eltávolításra kerülő egyéb hajápoló termékek- 2% használatra kész pH 9.5-ig Százalékok tioglikolsavra számítva- Szembe jutáskor azonnal bőséges vízzel öblögetni és orvoshoz fordulnib) c) - Tioglikolátot tartalmaz - Kövesse az előírásokat
- a) és c) esetben megfelelő kesztyű használandó- Gyermekek elől elzárandó
2bTioglikolsav észterekHajhullámosító vagy kiegyenesítő termékek: - általános használat - szakipari használat- 8% használatra kész pH 6-9.5 - 11% használatra kész pH 6-9.5
Százalékok tioglikolsavra számítva
A használati utasításnak a következő mondatokat kell tartalmazni magyar nyelven: - Érzékenységet okozhat a bőrrel való érintkezéskor - Szembe jutása kerülendő - Szembe jutáskor azonnal bőséges vízzel öblögetni és orvoshoz fordulni - Megfelelő kesztyű használandó- Tioglikolátot tartalmaz - Kövesse az előírásokat - Gyermekek elől elzárandó - Csak szakipari használatra
3Oxálsav, észterei és bázikus sóiHajkezelő termékek5%Csak szakipari használatra
4Ammónia6% NH3-ra számítva2% fölött: ammóniát tartalmaz
5Tozilklóramid nátrium (*)0,2%
6Alkáli fémek klorátjaia) Fogkrém b) Egyéb felhasználása) 5% b) 3%
7Diklórmetán35% (1,1,1 -triklórmetánnal keverve a teljes koncentráció nem haladhatja meg a 35%-ot)0,2% mint max. szennyezőanyag tartalom
8p-Fenilén-diamin N-szubsztituált származékai és sóik; o-Fenilén-diamin N-szubsztituált származékai (1) az e mellékletben és a 2. számú melléklet 1309., 1311. és 1312. hivatkozási számai alatt felsorolt származékok kivételévelHajfesték színező oxidáló anyagai
a) általános használat b) szakipari használat
6% szabad bázisra számítvaa) "!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Feniléndiaminokat tartalmaz Nem használható szempilla-és szemöldökfestésre
b) Csak szakipari használatra Feniléndiaminokat tartalmaz
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Megfelelő kesztyű használandó
8ap-fenilén-diamin és sói (1) CAS-szám: 106-50-3 EINECS-szám: 203-404-7 p-Phenylenediamine HCl (p-fenilén-diamin HCl)
CAS-szám: 624-18-0
EINECS-szám: 210-834-9 p-Phenylenediamine sulfate (p-fenilén-diamin szulfát)
CAS-szám: 16245-77-5 EINECS-szám: 240-357-1
Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
a) általános használatra
b) szakipari használatra
a) és b) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott legnagyobb koncentráció nem haladhatja meg a 2%-ot (szabad bázisra számítva).a) "!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
A keverési arányt lásd a címkén.
Fenilén-diaminokat tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható. A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.

b) Csak szakipari használatra. Fenilén-diaminokat tartalmaz.
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
A keverési arányt lásd a címkén.
Védőkesztyű viselése kötelező! A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
9Metil-fenilén-diaminok, N-szubsztituált származékaik és azok sói (1) az e melléklet 9a. hivatkozási száma alatt szereplő anyag, valamint a 2. számú melléklet 364., 1310. és 1313. hivatkozási számai alatt felsorolt anyagok kivételévelHajfesték oxidáló színező anyagai
a) általános használat b) szakipari használat
10% szabad bázisra számítvaa) "!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére. b) Csak szakipari használatra
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamiféle reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!
9aToluol-2,5-diamin és sói (1) CAS-szám: 95-70-5 EINECS-szám: 202-442-1 Toluene-2,5-diamine sulfate (Toluol-2,5-diamin szulfát)
CAS-szám: 615-50-9 EINECS-szám: 210-431-8
Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
a) általános használatra
b) szakipari használatra
a) és b) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott legnagyobb koncentráció nem haladhatja meg a 4%-ot (szabad bázisra számítva).a) "!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor valamilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
b) Csak szakipari használatra.
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
10Diaminofenolok (1)Hajfesték oxidáló színező anyagai a) általános használat b) szakipari használat10% szabad bázisra számítvaa) Allergiás reakciót válthat ki Diaminofenolokat tartalmaz Nem használható szempilla-és szemöldökfestésre b) Csak szakipari használatra Diaminofenolt tartalmaz Allergiás reakciót válthat ki Megfelelő kesztyű használandó
11Diklorofén (*)0,5%Diklorofént tartalmaz
12Hidrogén-peroxid és egyéb
olyan vegyületek vagy
keverékek, melyekből
hidrogén-peroxid szabadul fel,
beleértve a karbamid-
peroxidot és a cink-peroxidot
a) Hajápolási keverékeka) 12% H2O2 (40 térfogat-
százalék), szabad vagy felszabadult
Megfelelő kesztyű használandó!
Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni!
b) Bőrápolási keverékekb) 4% H2O2,
szabad vagy
felszabadult
Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Szembe jutása esetén azonnal
kiöblíteni!
c) Körömerősítő keverékekc) 2% H2O2, szabad vagy
felszabadult
Hidrogén- peroxidot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Szembe jutása esetén azonnal
kiöblíteni!
d) Szájápolási termékek, beleértve
a szájvizet, a fogkrémet és a fogfehérítő termékeket
d) < 0,1%H2O2, szabad vagy
felszabadult
e) Fogfehérítőe) 0,1% < és < 6% H2O2,
szabad vagy felszabadult
e) Csak fogorvosok számára értékesíthető.
Használata minden alkalmazási
ciklusban első ízben fogorvos
vagy fogszakorvos által, illetve
fogorvos vagy fogszakorvos
közvetlen felügyelete alatt és azonos
biztonsági szint biztosítása mellett
történhet. Ezután az alkalmazási
ciklus hátralevő részére a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.
18 éves kor alatt nem alkalmazható.
Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
Szembe ne kerüljön!
Szembejutása esetén azonnal kiöblíteni!
A szabad vagy felszabadult H2O2
százalékban kifejezett koncentrációja.
18 éves kor alatt nem alkalmazható.
Csak fogorvos, fogszakorvos számára
értékesíthető.
Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben fogorvos, fogszakorvos által, illetve annak közvetlen felügyelete alatt és azonos
biztonsági szint biztosítása mellett
történhet.
Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
13FormaldehidKörömerősítő5% formaldehidre számítvaA körömágy zsírral, olajjal védendő Formaldehidet tartalmaz (2)
14Hidrokinon (3)a) Hajfesték oxidáló színező anyagai: 1. Általános használat0,3%a) 1. Nem használható szempilla-, szemöldökfestéshez Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni Hidrokinont tartalmaz
2. Szakipari használat2. Csak szakipari használatra Hidrokinont tartalmaz Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
b) Műkörömnél0,02% (használat előtti összekeverés utánb) Csak szakipari használatra Bőrre ne kerüljön Gondosan olvassa el a használati utasítást
15aKálium- és nátriumhidroxida) Körömágybőr eltávolító b) Hajkiegyenesítőa) 5% súly szerint (4) b)a) Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
1. Általános használat1. 2% súly szerint (4)b) 1. Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
2. Szakipari használat
c) pH beállító - szőrtelenítők d) pH beállítóként egyéb felhasználás
2. 4,5% súly szerint (4) c) pH 12.7-ig d) pH 11-ig2. Csak szakipari használatra Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat c) Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
15bLitium hidroxida) Hajkiegyenesítő 1. Általános használata) 1.2% súly szerint (3)a) 1. Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
2. Szakipari használat b) pH beállító2. 4,5% súly szerint (3)2. Csak szakipari használatra Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat
- szőrtelenítők
c) Egyéb felhasználás - mint pH beállító (kizárólag leöblítendő termékekben)
b) pH érték nem haladhatja meg a 12,7-et
c) pH érték nem haladhatja meg 11-et
b) Lúgot tartalmaz Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
15cKalcium hidroxida) Hajkiegyenesítő, két komponenst tartalmaz: kalcium hidroxidot és egy guanidin sót b) pH beállítóa) 7% súly szerint kalcium hidroxida) Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
- szőrtelenítők
c) Egyéb felhasználás (pl. pH beállító, folyamat segítő)
b) pH érték nem haladhatja meg a 12,7-et
c) pH érték nem haladhatja meg a 11-et
b) Lúgot tartalmaz Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
161-Naftol (CAS szám 90-15-3) és sóiHajfesték oxidáló színező anyaga2,0%Hidrogén peroxiddal kombináltan, alkalmazás során a maximális koncentráció 1,0%"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
17Nátrium nitritRozsdásodás gátló0,2%Nem használható két és/vagy háromértékű aminokkal vagy más nitrózamin képző anyaggal
18NitrometánRozsdásodás gátló0,3%
19*Fenolt tartalmaz
21Kinin és sóia) Samponok b) Hajvizek/szeszeka) 0,5% kinin bázisra számítva b) 0,2% kinin bázisra számítva
22Rezorcin (3)a) Hajfesték oxidációs színező anyaga 1. Általános használata) 5% b) 0,5%a) 1. Rezorcint tartalmaz
Nem használható szempilla-, szemöldökfestésre
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2. Csak szakipari használatra
Rezorcint tartalmaz
Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2. Szakipari használat2. Csak szakipari használatra Rezorcint tartalmaz Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
b) Hajvizek/szeszek és samponokb) Rezorcint tartalmaz
23a) Alkáli szulfidok b) Alkalikus földszulfidoka) Szőrtelenítők b) Szőrtelenítőka) 2% kénre számítva pH 12.7-iga) Gyermek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
b) 6% kénre számítva pH 12.7-igb) Gyermek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
24Vízoldékony cinksók a cink-4-hidroxibenzolszulfonát és a cinkpirition kivételével1 % cinkre számítva
25Cink-4-hidroxibenzolszulfonátDezodorok, izzadásgátlók és pórusösszehúzó vizek/szeszek6% a vízmentes anyag%-ra számítvaSzembe ne kerüljön
26Ammónium monofluorofoszfátSzájhigiénés termékek0,15% F-ra számítva. Az e mellékletben engedélyezett fluorid vegyületek keveréke esetén a teljes F koncentráció nem haladhatja meg a 0,15%-otAmmónium monofluorofoszfátot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
27Nátrium monofluorofoszfátua.0,15% ua.Nátrium monofluorofoszfátot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
28Kálium monofluorofoszfátua.0,15% ua.Kálium monofluorofoszfátot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
29Kalcium monofluorofoszfátua.0,15% ua.Kalcium monofluorofoszfátot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
30Kalcium fluoridua.0,15% ua.Kalcium fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
31Nátrium fluoridua.0,15% ua.Nátrium fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
32Kálium fluoridua.0,15% ua.Kálium fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
33Ammónium fluoridua.0,15% ua.Ammónium fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
34Alumínium fluoridua.0,15% ua.Alumínium fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
35Ón fluoridua.0,15% ua.Ón fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
36Hexadecil ammónium fluoridua.0,15% ua.Hexadecil ammónium fluoridot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
373-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietil-ammónia) propilbisz (2-hidroxietil) ammónium dihidro fluoridua.0,15% ua.3-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietil-ammónia) propilbisz (2-hidroxietil) ammónium dihidro fluoridot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
38NN'N'-Trisz(polioxietilén)-N-hexadecilpropiléndiamin dihidrofluoridua.0,15% ua.NN 'N' -trisz(polioxietilén)-N-hexa-decilpropiléndiamin dihidrofluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
39Oktadecenil anmiónium fluoridua.0,15% ua.Oktadecenil ammónium fluoridot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
40Nátrium fluorszilikátua.0,15% ua.Nátrium fluorszilikátot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
41Kálium fluorszilikátua.0,15% ua.Kálium fluorszilikátot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
42Ammónium fluorszilikátua.0,15% ua.Ammónium fluorszilikátot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
43Magnézium fluorszilikátua.0,15% ua.Magnézium fluorszilikátot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
441,3-Bisz(hidroximetil) imidazolidin-2-thiona) Hajkezelő termékek b) Körömápoló termékeka) 2%-ig b) 2%-iga) Tilos aerosolokban b) Az alkalmazott termék pH-ja nem lehet több mint 41,3-bisz(hidroximetil) imidazolidin-2-thiont tartalmaz
45Benzil alkohol (10) CAS-szám 100-51-6a)oldószer
b)illatszer/aromás vegyületek/azok alapanyagai
b) Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
466-metilkumarinSzájhigiénés termékek0,003%
47Nikometanol hidrofluoridSzájhigiénés termékek0,15% fluorra számolva. Ha más, ebben a mellékletben engedélyezett fluortartalmú vegyülettel együtt használják, az összes fluorkoncentráció nem lehet több 0,15%-nálNikometanol hidrofluoridot tartalmaz
A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
48EzüstnitrátKizárólag a szempilla és szemöldök színezésére szolgáló termékekben4%Ezüst nitrátot tartalmaz Szembe jutása esetén azonnal ki kell öblíteni
49SzeléndiszulfidKoipásodás elleni samponokban1%Szeléndiszulfidot tartalmaz Szembe és sebesült bőrfelületre ne kerüljön
50Alumínium cirkónium klorid hidroxid komplexek
AlxZr(OH)yC12 és az alumínium cirkónium klorid hidroxid, glicin komplexek
Izzadásgátlók20% vízmentes alumínium cirkónium klorid hidroxidban számolva 5,4% cirkóniumra számolva1. Az alumínium atomok aránya a cirkónium atomokhoz 2 és 10 között legyen 2. Az (Al+Zr) atomok aránya a klór atomokhoz 0,9 és 2,1 között legyen 3. Tilos felhasználni aeroszolokban (spray-ben)Ne használja sérült bőrfelületre
51Kinolin-8-ol és bisz (8-hidroxikinolium) szulfátHidrogénperoxid stabilizátor a leöblítésre kerülő haj kezelő termékekben Hidrogénperoxid stabilizátor a leöblítésre nem kerülő hajkezelő termékekben0,3% a bázisra számolva 0,03% a bázisra számolva
52MetilalkoholEtilalkohol és izopropilalkohol denaturálására5% az etilalkoholra vagy izopropilalkoholra számolva
53Etidronik sav és sói (1-hidroxi-etilidén-difoszfonik-sav és sói)a) Hajkezelő b) Szappan1,5% etidronik savban kifejezve 0,2% etidronik savban kifejezve
541 -Fenoxipropán-2-ol- Kizárólag leöblítésre kerülő termékekben - Tilos használni szájhigiénés termékekben2%Konzerváló szerként lásd 6. számú melléklet 43-as referencia szám
55
56Magnézium fluoridFoghigiénés termékek0,15% F-ra számolva. Ha más, ebben a mellékletben engedélyezett fluortartalmú vegyülettel együtt használják, az összes fluorkoncentráció nem lehet több mint 0,15%Magnézium fluoridot tartalmaz A 0,1-0,15% fluoridot tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz gyermekeknek szóló ellenjavallatot (pl. "csak felnőttek számára ajánlott"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
57Stroncium klorid hexahidráta) Fogkrém
b) Sampon és arcápoló termékek
3,5% stronciumra számolva. Ha más, engedélyezett stroncium-tartalmú vegyülettel együtt használják, az összes stroncium koncentráció nem lehet több mint 3,5% 2,1 % stronciumra számolva. Ha más, engedélyezett stroncium-tartalmú vegyülettel együtt használják, az összes stroncium koncentráció nem lehet több mint 2,1%Stroncium kloridot tartalmaz Gyermekek számára a gyakori használat nem tanácsos
58Stroncium acetát hemihidrátFogkrém3,5% stronciumra számolva. Ha más, engedélyezett stroncium-tartalmú vegyülettel együtt használják, az összes stroncium koncentráció nem lehet több mint 3,5%Stroncium acetátot tartalmaz Gyermekek számára a gyakori használat nem tanácsos
59Hintőpor: Hidratált magnéziumszilikáta) Három évnél fiatalabb gyermekek számára készült hintőporok b) Egyéb termékeka) Tartsa távol a gyermekek szájától és orrától
60Zsírsav dialkilamidok és dialkanolamidokMaximális szekunder amin koncentráció: 0,5%- Nitrozáló rendszerekben nem használható - Maximális szekunder amin koncentráció 5% (nyersanyagra számolva) - Maximális nitrozamin koncentráció 50 µg/kg - Nitritmentes anyagból készült konténerben tartandó
61Monoalkilaminok, monoalkanolaminok és sóikMaximális szekunder amin koncentráció: 0,5%- Nitrozáló rendszerekben nem használható - Minimális tisztaság: 99% - Maximális szekunder aminkoncentráció 0,5% (nyersanyagra számolva) - Maximális nitrozamin koncentráció 50 µg/kg - Nitritmentes konténerben tartandó
62Trialkilaminok, trialkanolaminok és sóika) leöblítésre nem kerülő termékek b) egyéb termékeka) 2,5%a) b) - Nitrozáló rendszerekben nem használható - Minimális tisztaság: 99% - Maximális szekunder aminkoncentráció 0,5% (nyersanyagra számolva) - Maximális nitrozamin koncentráció 50 µg/kg - Nitritmentes konténerben tartandó
63Stroncium hidroxidpH szabályozó szőrtelenítő termékekben3,5% stronciumra számolva max. pH: 12.7Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
64Stroncium peroxidLeöblítésre kerülő hajkezelő termékekben szakipari használatra4,5% stronciumra számolva a felhasználásra kész termékbenMinden terméknek ki kell elégítenie a hidrogénperoxid felszabadítással kapcsolatos követelményeketSzembe ne kerüljön Szembe jutása esetén azonnal le kell öblíteni Csak szakipari használatra Megfelelő kesztyű használandó
65Benzalkonium klorid, bromid és szaharináta) Leöblítésre kerülő haj (fej)-ápoló termékekben
b) Egyéb termékekben
a) 3% (benzalkonium kloridra számolva)
b) 0,1% (benzalkonium kloridra számolva)
a) A C14 vagy ennél rövidebb alkilláncot tartalmazó benzalkonium klorid, bromid szaharinát koncentrációja a végtermékben nem lehet több mint 0,1% (benzalkonium kloridra számolva)a) Szembe ne kerüljön b) Szembe ne kerüljön
66Poliakril amidoka) A bőrön maradó testápoló termékek
b) Egyéb kozmetikai termékek
a) Maximális akril amid maradék koncentráció 0,1 mg/kg b) Maximális akril amid maradék koncentráció 0,5 mg/kg
67Amilcinnamal (CAS-szám 122-40-7)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
68
69Cinnamil alkohol (CAS szám 104-54-1)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
70.Citrál (CAS szám 5392-4-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
71Eugenol (CAS szám 97-53-0)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
72Hidroxicitronellal CAS-szám 107-75-5a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 1,0%a) b)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
73Izoeugenol CAS-szám 97-54-1a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%a) b)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
74Amilcin namil alkohol (CAS szám 101-85-9)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01 % a leöblítendő termékekben
75Benzilszalicilát
(CAS szám 118-58-1)
Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
76Cinnamál (CAS szám 104-55-2)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
77Kumarin (CAS szám 91-64-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
78Geraniol (CAS szám 106-24-1)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
79Hidroxi-metil-pentil-ciklohexén-karboxaldehid (CAS szám 31906-04-4)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
80Anizil alkohol (CAS szám 105-13-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
81Benzilcinnamát (CAS szám 103-41-3)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0.001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
82Farnezol (CAS szám) 4602-84-0)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
832-(4-tert-Butilbenzil)-propional-dehid (CAS szám 80-54-6)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
84Linalool (CAS szám 78-70-6)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
85Benzil benzoát (CAS szám 120-51-4)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
86Citronellol (CAS szám 106-22-9)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
87Hexil-cinnam-aldehid (CAS szám 101-86-0)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
88d-Limonene CAS-szám 5989-27-5Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot Peroxid-érték kevesebb, mint 20 mmol/L
89Metyl 2-octynoat Metil-heptin-karbonát CAS-szám 111-12-6a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,01% amikor önmagában használatos Amikor
metil-oktin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01%-ot (amelyből a
metil-oktin-karbonát nem
lehet több, mint 0,002%)
a) b)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az
összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
903-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on (CAS szám 127-51-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
91Tölgyfamoha kivonat (CAS szám 90028-68-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
92Famoha-kivonat (CAS szám 90028-67-4)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
932,4-Diamino-pirimidin-3-oxid CAS szám 74638-76-9)Hajkezelő termékek1,5%
94Benzoil-peroxidMűköröm0,7% (összekeverés után)Csak szakipari használatraCsak szakipari használatra Bőrre ne kerüljön Gondosan olvassa el a használati utasítást
95Hidrokinon-metiléterMűköröm0,02% (használat előtti összekeverés után)Csak szakipari használatraCsak szakipari használatra Bőrre ne kerüljön Gondosan olvassa el a használati utasítást
96Pézsmaxilol (CAS-szám 81-15-2)A száj ápoló készítményeken kívül minden kozmetikai terméka) 1,0% finom illatszerben b) 0,4% kölnivízben c) 0,03% egyéb termékekben
97Pézsmaketon (CAS-szám 81-14-1)A száj ápoló készítményeken kívül minden kozmetikai terméka) 1,4% finom illatszerben b) 0,56% kölnivízben c) 0,042% egyéb termékekben
98Szalicilsav [5]
(CAS-szám 69-72-7)
a) Leöblítendő hajápolási termékek
b) Egyéb termékek
a) 3%
b) 2%
Három év alatti gyermekeknek készülő termékekben nem használható, kivéve a samponokat
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
Három év alatti gyermekeknek készülő termékekben nem használható [6]
99Szervetlen szulfitok és biszulfitok [7]a) Oxidáló hajfestékek
b) Hajkiegyenesítő termékek
c) Önbarnító termékek arcra
d) Egyéb onbarnító termékek
a) 0, 67% a szabad SO2-re kifejezve
b) 6, 7% a szabad SO2-re kifejezve
c) 0, 45% a szabad SO2-re kifejezve
d) 0, 40% a szabad SO2-re kifejezve
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
100Triklokarban [8] (CAS-szám 101-20-2)Leöblítendő termékek1, 5%Tisztasági követelmény: 3, 3', 4, 4'-tetraklór-azo-benzol < 1 ppm 3, 3', 4, 4'-tetraklór-azoxi-benzol < 1 ppm Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
101Cink-pyrithion [9]
(CAS-szám 13463-41-7)
Leöblítésre nem kerülő hajápolási termékek0, 1%Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
102Glioxál
Glioxál (INCI)
CAS-szám: 107-22-2
EINECS-szám: 203-474-9
100 mg/kg
[159]
Referencia számHatóanyag neveKorlátozásokCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
alkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelmények
abcdef
1a**Bórsav, borátok és tetraborátok a 2. számú mellékletben szereplő 1184. hivatkozási számú anyag kivételévea) Hintőpora) 5% (bórsav tömeg%-ában)a) 1. Nem használható 3 év alatti gyermekeknek szánt termékbena) 1. 3 év alatti gyermekek nem használhatják 2. Nem alkalmazható hámló,
2. Nem használható hámló, irritált bőrön, ha a szabad oldható borátirritált bőrön
koncentráció az 1,5%-ot meghaladja (bórsav
b) Szájhigiénés termékekb) 0,1 % (bórsav tömeg%-ában)tömeg%-ában) b) 1. Nem használható 3 év-b) 1. Nem szabad lenyelni 2. 3 év alatti gyermekek
c) Egyéb termékek (kivéve a fürdőtermékek és ac 3% (bórsav tömeg%-ában)alatti gyermekeknek szánt termékbennem használhatják c) 1. 3 év alatti gyermekek nem
hajhullámosító termékek)c) 1. Nem használható 3 év alatti gyermekeknek szánt termékbenhasználhatják 2. Nem alkalmazható hámló, irritált bőrön
2. Nem használható hámló, irritált bőrön, ha a szabad oldható borát koncentráció a 1,5%-ot meghaladja (bórsav tömeg%-ában)
1bTetraborátoka) Fürdőtermékek b) Hajhullámosító termékeka) 18% (bórsav tömeg%-ában) b) 8% (bórsav tömeg%-ában)a) Nem használható 3 év alatti gyermekeknek szánta) Nem használható 3 év alatti gyermekek fürdetésére
termékbenb) Alaposan leöblíteni
2aTioglikolsav és sóia) Hajhullámosító vagy_ kiegyenesítő termékeka) b) c) A használati utasításnak a következőa) - Tioglikolátot tartalmaz
- általános használat- 8% használatra kész pH 7-9.5mondatokat kell tartalmazni magyar- Kövesse az előírásokat
- szakipari használat- 11% használatra kész pH 7-9.5nyelven:- Gyermekek elől elzárandó
b) Szőrtelenítők- 5% használatra kész pH 7-12.7- Szembe jutása kerülendő- Csak szakipari használatra
c) Használat után eltávolításra kerülő egyéb hajápoló termékek- 2% használatra kész pH 9.5-ig Százalékok tioglikolsavra számítva- Szembe jutáskor azonnal bőséges vízzel öblögetni és orvoshoz fordulnib) c) - Tioglikolátot tartalmaz - Kövesse az előírásokat
- a) és c) esetben megfelelő kesztyű használandó- Gyermekek elől elzárandó
2bTioglikolsav észterekHajhullámosító vagy kiegyenesítő termékek: - általános használat - szakipari használat- 8% használatra kész pH 6-9.5 - 11% használatra kész pH 6-9.5
Százalékok tioglikolsavra számítva
A használati utasításnak a következő mondatokat kell tartalmazni magyar nyelven: - Érzékenységet okozhat a bőrrel való érintkezéskor - Szembe jutása kerülendő - Szembe jutáskor azonnal bőséges vízzel öblögetni és orvoshoz fordulni - Megfelelő kesztyű használandó- Tioglikolátot tartalmaz - Kövesse az előírásokat - Gyermekek elől elzárandó - Csak szakipari használatra
3Oxálsav, észterei és bázikus sóiHajkezelő termékek5%Csak szakipari használatra
4Ammónia6% NH3-ra számítva2% fölött: ammóniát tartalmaz
5Tozilklóramid nátrium (*)0,2%
6Alkáli fémek klorátjaia) Fogkrém b) Egyéb felhasználása) 5% b) 3%
7Diklórmetán35% (1,1,1 -triklórmetánnal keverve a teljes koncentráció nem haladhatja meg a 35%-ot)0,2% mint max. szennyezőanyag tartalom
8p-Fenilén-diamin, N-szubsztituált származékai és sói; o-Fenilén-diamin (1) N-szubsztituált származékai, az e mellékletben máshol felsorolt és a 2. számú melléklet 1309., 1311. és 1312. referenciaszámai alatt felsorolt származékok kivételévelHajfesték színező oxidáló anyagai
a) általános használat b) szakipari használat
6% szabad bázisra számítvaa) Allergiás reakciót válthat ki Feniléndiaminokat tartalmaz Nem használható szempilla-és szemöldökfestésre b) Csak szakipari használatra Feniléndiaminokat tartalmaz Allergiás reakciót válthat ki Megfelelő kesztyű használandó
9Methilfeniléndiaminok és N-szubsztituált származékaik és sóik (1) a 2. számú melléklet 364-es, 1310-es és 1313-as anyagának kivételévelHajfesték oxidáló színező anyagai
a) általános használat b) szakipari használat
10% szabad bázisra számítvaa) Allergiás reakciót válthat ki Feniléndiaminokat tartalmaz Nem használható szempilla- és szemöldökfestésre b) Csak szakipari használatra Feniléndiaminokat tartalmaz Allergiás reakciót válthat ki Megfelelő kesztyű használandó
10a) Allergiás reakciót válthat ki Diaminofenolokat tartalmaz Nem használható szempilla-és szemöldökfestésre b) Csak szakipari használatra Diaminofenolt tartalmaz Allergiás reakciót válthat ki Megfelelő kesztyű használandó
11Diklorofén (*)0,5%Diklorofént tartalmaz
12Hidrogénperoxid és más olyan vegyületek, amelyekbőla) Hajkezelő termékek b) Bőrápoló termékek12% H2O2 (40 tf%) jelenlévő vagy szabada) Megfelelő kesztyű használandó
hidrogénperoxid szabadul fel köztük a karbamidperoxid és cinkperoxidc) Körömerősítő termék d) Szájhigiénés termékek4% H2O2, jelenlévő vagy szabad 2% H2O2, jelenlévő vagy szabad 0,1% H2O2, jelenlévő vagy szabada) b) c) Hidrogénperoxidot tartalmaz Szembe ne kerüljön Szembejutása esetén azonnal kiöblíteni
13FormaldehidKörömerősítő5% formaldehidre számítvaA körömágy zsírral, olajjal védendő Formaldehidet tartalmaz (2)
14Hidrokinon (3)a)
b) Műkörömnél0,02% (használat előtti összekeverés utánb) Csak szakipari használatra Bőrre ne kerüljön Gondosan olvassa el a használati utasítást
15aKálium- és nátriumhidroxida) Körömágybőr eltávolító b) Hajkiegyenesítőa) 5% súly szerint (4) b)a) Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
1. Általános használat1. 2% súly szerint (4)b) 1. Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
2. Szakipari használat
c) pH beállító - szőrtelenítők d) pH beállítóként egyéb felhasználás
2. 4,5% súly szerint (4) c) pH 12.7-ig d) pH 11-ig2. Csak szakipari használatra Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat c) Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
15bLitium hidroxida) Hajkiegyenesítő 1. Általános használata) 1.2% súly szerint (3)a) 1. Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
2. Szakipari használat b) pH beállító2. 4,5% súly szerint (3)2. Csak szakipari használatra Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat
- szőrtelenítők
c) Egyéb felhasználás - mint pH beállító (kizárólag leöblítendő termékekben)
b) pH érték nem haladhatja meg a 12,7-et
c) pH érték nem haladhatja meg 11-et
b) Lúgot tartalmaz Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
15cKalcium hidroxida) Hajkiegyenesítő, két komponenst tartalmaz: kalcium hidroxidot és egy guanidin sót b) pH beállítóa) 7% súly szerint kalcium hidroxida) Lúgot tartalmaz Szembe ne kerüljön Vakságot okozhat Gyermekek elől elzárandó
- szőrtelenítők
c) Egyéb felhasználás (pl. pH beállító, folyamat segítő)
b) pH érték nem haladhatja meg a 12,7-et
c) pH érték nem haladhatja meg a 11-et
b) Lúgot tartalmaz Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
161-Naftol (CAS szám 90-15-3) és sóiHajfesték oxidáló színező anyaga2,0%Hidrogén peroxiddal kombináltan, alkalmazás során a maximális koncentráció 1,0%Allergiás reakciót okozhat
17Nátrium nitritRozsdásodás gátló0,2%Nem használható két és/vagy háromértékű aminokkal vagy más nitrózamin képző anyaggal
18NitrometánRozsdásodás gátló0,3%
19*Fenolt tartalmaz
21Kinin és sóia) Samponok b) Hajvizek/szeszeka) 0,5% kinin bázisra számítva b) 0,2% kinin bázisra számítva
22Rezorcin (3)a) Hajfesték oxidációs színező anyaga 1. Általános használata) 5% b) 0,5%a) 1. Rezorcint tartalmaz Nem használható szempilla-, szemöldökfestésre Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
2. Szakipari használat2. Csak szakipari használatra Rezorcint tartalmaz Szembe jutása esetén azonnal kiöblíteni
b) Hajvizek/szeszek és samponokb) Rezorcint tartalmaz
23a) Alkáli szulfidok b) Alkalikus földszulfidoka) Szőrtelenítők b) Szőrtelenítőka) 2% kénre számítva pH 12.7-iga) Gyermek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
b) 6% kénre számítva pH 12.7-igb) Gyermek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
24Vízoldékony cinksók a cink-4-hidroxibenzolszulfonát és a cinkpirition kivételével1 % cinkre számítva
25Cink-4-hidroxibenzolszulfonátDezodorok, izzadásgátlók és pórusösszehúzó vizek/szeszek6% a vízmentes anyag%-ra számítvaSzembe ne kerüljön
26Ammónium monofluorofoszfátSzájhigiénés termékek0,15% F-ra számítva. A mellékletben engedélyezett fluorid vegyületek keveréke esetén a teljes F koncentráció nem haladhatja meg a 0,15%-otAmmónium monofluorofoszfátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
27Nátrium monofluorofoszfátua.0,15% ua.Nátrium monofluorofoszfátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
28Kálium monofluorofoszfátua.0,15% ua.Kálium monofluorofoszfátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
29Kalcium monofluorofoszfátua.0,15% ua.Kalcium monofluorofoszfátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
30Kalcium fluoridua.0,15% ua.Kalcium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
31Nátrium fluoridua.0,15% ua.Nátrium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
32Kálium fluoridua.0,15% ua.Kálium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
33Ammónium fluoridua.0,15% ua.Ammónium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
34Alumínium fluoridua.0,15% ua.Alumínium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
35Ón fluoridua.0,15% ua.Ón fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
36Hexadecil ammónium fluoridua.0,15% ua.Hexadecil ammónium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
373-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietil-ammónia) propilbisz (2-hidroxietil) ammónium dihidro fluoridua.0,15% ua.3-(N-Hexadecil-N-2-hidroxietil-ammónia) propilbisz (2-hidroxietil) ammónium dihidro fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
38NN'N'-Trisz(polioxietilén)-N-hexadecilpropiléndiamin dihidrofluoridua.0,15% ua.NN 'N' -trisz(polioxietilén)-N-hexa-decilpropiléndiamin dihidrofluoridot tartalmaz
A
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
39Oktadecenil anmiónium fluoridua.0,15% ua.Oktadecenil ammónium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
40Nátrium fluorszilikátua.0,15% ua.Nátrium fluorszilikátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
41Kálium fluorszilikátua.0,15% ua.Kálium fluorszilikátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
42Ammónium fluorszilikátua.0,15% ua.Ammónium fluorszilikátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
43Magnézium fluorszilikátua.0,15% ua.Magnézium fluorszilikátot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
441,3-Bisz(hidroximetil) imidazolidin-2-thiona) Hajkezelő termékek b) Körömápoló termékeka) 2%-ig b) 2%-iga) Tilos aerosolokban b) Az alkalmazott termék pH-ja nem lehet több mint 41,3-bisz(hidroximetil) imidazolidin-2-thiont tartalmaz
45Benzil alkohol (10) CAS-szám 100-51-6a)oldószer
b)illatszer/aromás vegyületek/azok alapanyagai
b) Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
466-metilkumarinSzájhigiénés termékek0,003%
47Nikometanol hidrofluoridSzájhigiénés termékek0,15% fluorra számolva. Ha más, ebben a mellékletben engedélyezett fluortartalmú vegyülettel együtt használják, az összes fluorkoncentráció nem lehet több 0,15%-nálNikometanol hidrofluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
48EzüstnitrátKizárólag a szempilla és szemöldök színezésére szolgáló termékekben4%Ezüst nitrátot tartalmaz Szembe jutása esetén azonnal ki kell öblíteni
49SzeléndiszulfidKoipásodás elleni samponokban1%Szeléndiszulfidot tartalmaz Szembe és sebesült bőrfelületre ne kerüljön
50Alumínium cirkónium klorid hidroxid komplexek
AlxZr(OH)yC12 és az alumínium cirkónium klorid hidroxid, glicin komplexek
Izzadásgátlók20% vízmentes alumínium cirkónium klorid hidroxidban számolva 5,4% cirkóniumra számolva1. Az alumínium atomok aránya a cirkónium atomokhoz 2 és 10 között legyen 2. Az (Al+Zr) atomok aránya a klór atomokhoz 0,9 és 2,1 között legyen 3. Tilos felhasználni aeroszolokban (spray-ben)Ne használja sérült bőrfelületre
51Kinolin-8-ol és bisz (8-hidroxikinolium) szulfátHidrogénperoxid stabilizátor a leöblítésre kerülő haj kezelő termékekben Hidrogénperoxid stabilizátor a leöblítésre nem kerülő hajkezelő termékekben0,3% a bázisra számolva 0,03% a bázisra számolva
52MetilalkoholEtilalkohol és izopropilalkohol denaturálására5% az etilalkoholra vagy izopropilalkoholra számolva
53Etidronik sav és sói (1-hidroxi-etilidén-difoszfonik-sav és sói)a) Hajkezelő b) Szappan1,5% etidronik savban kifejezve 0,2% etidronik savban kifejezve
541 -Fenoxipropán-2-ol- Kizárólag leöblítésre kerülő termékekben - Tilos használni szájhigiénés termékekben2%Konzerváló szerként lásd 6. számú melléklet 43-as referencia szám
55
56Magnézium fluoridFoghigiénés termékek0,15% F-ra számolva. Ha más, ebben a mellékletben engedélyezett fluortartalmú vegyülettel együtt használják, az összes fluorkoncentráció nem lehet több mint 0,15%Magnézium fluoridot tartalmaz
Az elemi fluorra számolva 0,1-0,15%-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. "kizárólag felnőttek részére"), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:
"Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Más forrásból származó fluorid bevitele esetén kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!"
57Stroncium klorid hexahidráta) Fogkrém
b) Sampon és arcápoló termékek
3,5% stronciumra számolva. Ha más, engedélyezett stroncium-tartalmú vegyülettel együtt használják, az összes stroncium koncentráció nem lehet több mint 3,5% 2,1 % stronciumra számolva. Ha más, engedélyezett stroncium-tartalmú vegyülettel együtt használják, az összes stroncium koncentráció nem lehet több mint 2,1%Stroncium kloridot tartalmaz Gyermekek számára a gyakori használat nem tanácsos
58Stroncium acetát hemihidrátFogkrém3,5% stronciumra számolva. Ha más, engedélyezett stroncium-tartalmú vegyülettel együtt használják, az összes stroncium koncentráció nem lehet több mint 3,5%Stroncium acetátot tartalmaz Gyermekek számára a gyakori használat nem tanácsos
59Hintőpor: Hidratált magnéziumszilikáta) Három évnél fiatalabb gyermekek számára készült hintőporok b) Egyéb termékeka) Tartsa távol a gyermekek szájától és orrától
60Zsírsav dialkilamidok és dialkanolamidokMaximális szekunder amin koncentráció: 0,5%- Nitrozáló rendszerekben nem használható - Maximális szekunder amin koncentráció 5% (nyersanyagra számolva) - Maximális nitrozamin koncentráció 50 <N>g/kg - Nitritmentes anyagból készült konténerben tartandó
61Monoalkilaminok, monoalkanolaminok és sóikMaximális szekunder amin koncentráció: 0,5%- Nitrozáló rendszerekben nem használható - Minimális tisztaság: 99% - Maximális szekunder aminkoncentráció 0,5% (nyersanyagra számolva) - Maximális nitrozamin koncentráció 50 (<N>g/kg - Nitritmentes konténerben tartandó
62Trialkilaminok, trialkanolaminok és sóika) leöblítésre nem kerülő termékek b) egyéb termékeka) 2,5%a) b) - Nitrozáló rendszerekben nem használható - Minimális tisztaság: 99% - Maximális szekunder aminkoncentráció 0,5% (nyersanyagra számolva) - Maximális nitrozamin koncentráció 50 <N>g/kg - Nitritmentes konténerben tartandó
63Stroncium hidroxidpH szabályozó szőrtelenítő termékekben3,5% stronciumra számolva max. pH: 12.7Gyermekek elől elzárandó Szembe ne kerüljön
64Stroncium peroxidLeöblítésre kerülő hajkezelő termékekben szakipari használatra4,5% stronciumra számolva a felhasználásra kész termékbenMinden terméknek ki kell elégítenie a hidrogénperoxid felszabadítással kapcsolatos követelményeketSzembe ne kerüljön Szembe jutása esetén azonnal le kell öblíteni Csak szakipari használatra Megfelelő kesztyű használandó
65Benzalkonium klorid, bromid és szaharináta) Leöblítésre kerülő haj (fej)-ápoló termékekben
b) Egyéb termékekben
a) 3% (benzalkonium kloridra számolva)
b) 0,1% (benzalkonium kloridra számolva)
a) A C14 vagy ennél rövidebb alkilláncot tartalmazó benzalkonium klorid, bromid szaharinát koncentrációja a végtermékben nem lehet több mint 0,1% (benzalkonium kloridra számolva)a) Szembe ne kerüljön b) Szembe ne kerüljön
66Poliakril amidoka) A bőrön maradó testápoló termékek
b) Egyéb kozmetikai termékek
a) Maximális akril amid maradék koncentráció 0,1 mg/kg b) Maximális akril amid maradék koncentráció 0,5 mg/kg
67Amilcinnamal (CAS-szám 122-40-7)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
68
69Cinnamil alkohol (CAS szám 104-54-1)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
70.Citrál (CAS szám 5392-4-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
71Eugenol (CAS szám 97-53-0)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
72Hidroxicitronellal CAS-szám 107-75-5a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 1,0%a) b)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
73Izoeugenol CAS-szám 97-54-1a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%a) b)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
74Amilcin namil alkohol (CAS szám 101-85-9)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01 % a leöblítendő termékekben
75Benzilszalicilát
(CAS szám 118-58-1)
Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
76Cinnamál (CAS szám 104-55-2)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
77Kumarin (CAS szám 91-64-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
78Geraniol (CAS szám 106-24-1)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
79Hidroxi-metil-pentil-ciklohexén-karboxaldehid (CAS szám 31906-04-4)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
80Anizil alkohol (CAS szám 105-13-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
81Benzilcinnamát (CAS szám 103-41-3)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0.001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
82Farnezol (CAS szám) 4602-84-0)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
832-(4-tert-Butilbenzil)-propional-dehid (CAS szám 80-54-6)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
84Linalool (CAS szám 78-70-6)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
85Benzil benzoát (CAS szám 120-51-4)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
86Citronellol (CAS szám 106-22-9)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
87Hexil-cinnam-aldehid (CAS szám 101-86-0)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
88d-Limonene CAS-szám 5989-27-5Az anyag jelenlétét jelölni kell az összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot,
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot Peroxid-érték kevesebb, mint 20 mmol/L
89Metyl 2-octynoat Metil-heptin-karbonát CAS-szám 111-12-6a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,01% amikor önmagában használatos Amikor
metil-oktin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01%-ot (amelyből a
metil-oktin-karbonát nem
lehet több, mint 0,002%)
a) b)
Az anyag jelenlétét jelölni kell az
összetevőknek a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett felsorolásában:
-a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001%-ot
-a leöblítendő termékekben a 0,01%-ot
903-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on (CAS szám 127-51-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
91Tölgyfamoha kivonat (CAS szám 90028-68-5)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
92Famoha-kivonat (CAS szám 90028-67-4)Az anyag jelenlétét jelezni kell az összetevők felsorolásában, amennyiben koncentrációja meghaladja: - 0,001% a bőrön maradó termékekben - 0,01% a leöblítendő termékekben
932,4-Diamino-pirimidin-3-oxid CAS szám 74638-76-9)Hajkezelő termékek1,5%
94Benzoil-peroxidMűköröm0,7% (összekeverés után)Csak szakipari használatraCsak szakipari használatra Bőrre ne kerüljön Gondosan olvassa el a használati utasítást
95Hidrokinon-metiléterMűköröm0,02% (használat előtti összekeverés után)Csak szakipari használatraCsak szakipari használatra Bőrre ne kerüljön Gondosan olvassa el a használati utasítást
96Pézsmaxilol (CAS-szám 81-15-2)A száj ápoló keverékeken kívül minden kozmetikai terméka) 1,0% finom illatszerben b) 0,4% kölnivízben c) 0,03% egyéb termékekben
97Pézsmaketon (CAS-szám 81-14-1)A száj ápoló keverékeken kívül minden kozmetikai terméka) 1,4% finom illatszerben b) 0,56% kölnivízben c) 0,042% egyéb termékekben
98Szalicilsav [5]
(CAS-szám 69-72-7)
a) Leöblítendő hajápolási termékek
b) Egyéb termékek
a) 3%
b) 2%
Három év alatti gyermekeknek készülő termékekben nem használható, kivéve a samponokat
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
Három év alatti gyermekeknek készülő termékekben nem használható [6]
99Szervetlen szulfitok és biszulfitok [7]a) Oxidáló hajfestékek
b) Hajkiegyenesítő termékek
c) Önbarnító termékek arcra
d) Egyéb onbarnító termékek
a) 0, 67% a szabad SO2-re kifejezve
b) 6, 7% a szabad SO2-re kifejezve
c) 0, 45% a szabad SO2-re kifejezve
d) 0, 40% a szabad SO2-re kifejezve
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
100Triklokarban [8] (CAS-szám 101-20-2)Leöblítendő termékek1, 5%Tisztasági követelmény: 3, 3', 4, 4'-tetraklór-azo-benzol < 1 ppm 3, 3', 4, 4'-tetraklór-azoxi-benzol < 1 ppm Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
101Cink-pyrithion [9]
(CAS-szám 13463-41-7)
Leöblítésre nem kerülő hajápolási termékek0, 1%Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken
102Glioxál
Glioxál (INCI)
CAS-szám: 107-22-2
EINECS-szám: 203-474-9
100 mg/kg
[160]
[Referencia számHatóanyag neveKorlátozásokCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
alkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelmények
abcdef
103Abies alba cone (Jegenyefenyő) tobozból készült olaj és kivonat CAS-szám 90028-76-5Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
104Abies alba (Jegenyefenyő) tűből készült olaj és kivonat CAS-szám 90028-76-5Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
105Abies pectinata (Fésűs jegenyefenyő) tűből készült olaj és kivonat CAS-szám 92128-34-2Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
106Abies sibirica (Szibériai fenyő) tűből készült olaj és kivonat
CAS-szám 91697-89-1
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
107Abies balsamea (Balzsamfenyő) tűből készült olaj és kivonat
CAS-szám 85085-34-3
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
108Pinus mugo pumilio (Párnás törpefenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat CAS-szám 90082-73-8Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
109Pinus mugo
(törpefenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat
CAS-szám 90082-72-7
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
110Pinus sylvestris (Erdei fenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat
CAS-szám 84012-35-1
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
111Pinus nigra
(feketefenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat
CAS-szám 90082-74-9
Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
112Pinus palustris (Hosszúlevelű fenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat CAS-szám 97435-14-8Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
113Pinus pinaster (Partifenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat
CAS-szám 90082-75-0
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
114Pinus pumila
(Kék törpe cirbolya fenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat CAS-szám 97676-05-6
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
115Pinus species (Fenyőfélék) leveléből és ágából készült olaj és kivonat
CAS-szám 94266-48-5
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
116Pinus cembra (Cirbolyafenyő) leveléből és ágából készült olaj és kivonat
CAS-szám 92202-04-5
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
117Pinus cembra (Cirbolyafenyő) leveléből és ágából acetaldehiddel készült kivonat CAS-szám 94334-26-6Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
118Picea Mariana (Kanadai fekete luc fenyő) leveléből készült olaj és kivonat
CAS-szám 91722-19-9
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
119Thuja Occidentalis (Smaragd tuja) leveléből készült olaj és kivonat CAS-szám 90131-58-1Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
120Thuja Occidentalis Stem (Oszlopos tuja) olaj CAS-szám 90131-58-1Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
1213-Carene
CAS-szám 13466-78-9 Trimetilbiciklo[4.1.0] hept-3-én izodiprén 2-hydroxyethyl butyl sul fi de
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
122Cedrus atlantica (Atlasz cédrus) fából készült olaj és kivonat CAS-szám 92201-55-3Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
123Cedrus atlantica (Atlasz cédrus) fából készült olaj és kivonat CAS-szám 92201-55-3Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
124Turpentine gum (Pinus spp.) Fenyők gyantás nedvéből előállított terpentin
CAS-szám 9005-90-7
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
125Turpentine
(Terpentin) fenyők gyantás nedvéből készült olaj és olajpárlat
CAS-szám 8006-64-2
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
126Turpentine, (Pinus spp.) Fenyőfélékből gőz desztillációval készült Terpentin
CAS-szám 8006-64-2
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
127Terpénalkohol acetátok CAS-szám 69103-01-1Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
128Szénhidrát alapú terpének
CAS-szám 68956-56-9
Peroxid-érték kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
129Terpének és terpenoidok a III. melléklet 1. részének 167., 168. és 88. hivatkozási száma alatt felsorolt limonene (d-, 1-, és dl-isomers) kivételével CAS-szám 65996-98-7Peroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
130Terpenes és
terpenoids
Terpénvázas
vegyületek és
terpenoidok
(CAS-szám
68917-63-5)
Peroxid-érték
kevesebb,
mint 10 mmol/L[11]
131(a-Terpinene CAS-szám 99-86-5 p -menta-1,3 -diénPeroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
132(y-Terpinene CAS-szám 99-85-4 p-menta-1,4-diénPeroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
133Terpinolene CAS-szám 586-62-9 p-menta-1,4(8)-diénPeroxid-érték kevesebb, mint 10 mmol/L[11]
134Acetyl hexamethyl indán CAS-szám 15323-35-0 1,1,2,3,3,6 -hexametilindan-5-il metil-ketona)Leöblítésre nem kerülő termékek
b)Leöblítendő termékek
a) 2%A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
135Allyl butyrate CAS-szám 2051-78-7 2-propenil butanoát
136Allyl cinnamate
CAS-szám 1866-31-5
2-propenil
3 -fenil-2-prope-noát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
137Allyl cyclohexylacetate CAS-szám 4728-82-9 2-propenil ciklohexánacetátA szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
138Allyl cyclohexylpropionate CAS-szám 2705-87-5 2-propenil
3 -ciklohexánpro-penoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
139Allyl heptanoate CAS-szám 142-19-8 2-propenil heptanoátA szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
140Allyl caproate CAS-szám 123-68-2 Allil hexanoátA szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
141Allyl isovalerate
CAS-szám 2835-39-4
2-propenil 3-metil-butanoát
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
142Allyl octanoate CAS-szám 4230-97-1 2-allil kaprilátA szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
143Allyl phenoxyacetate CAS-szám 7493-74-5 2-propenil-fenoxi-acetátA szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
144Allyl phenylacetate CAS-szám 1797-74-6 2-propenil benzénacetátA szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
145Allyl
3,5,5-trimethylhexanoate
CAS-szám 71500-37-3
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
146Allyl cyclohexyloxyacetate CAS-szám 68901-15-5A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
147Allyl isoamyloxyacetate CAS-szám 67634-00-8A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
148Allyl
2-methylbutoxyacetate CAS-szám 67634-01-9
A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
149Allyl nonanoate CAS-szám 7493-72-3A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
150Allyl propionate CAS-szám 2408-20-0A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
151Allyl trimethylhexanoate CAS-szám 68132-80-9A szabad allilalkohol szintje az észterben kevesebb, mint 0,1%
151a.Allyl phenethyl ether (CAS-szám: 14289-65-7; EK-szám: 238-212-2)A szabad allilalkohol szintje az éterben kevesebb, mint 0,1%
152Allyl heptine carbonate CAS-szám 73157-43-4 Al lil okt-2-ino át0,002%Ez az anyag nem használható együttesen semmilyen
2-alkinsav-észterrel (pl. metil heptin karbonáttal)
[161]
[Referencia számHatóanyag neveKorlátozásokCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
alkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelmények
abcdef
153Amylcyclopentenone CAS-szám 25564-22-1 2-pentilciklopentán-2-en-1-on0,1%
154Myroxylon balsamum var. pereirae extracts és distillates
CAS-szám 8007-00-9 Perui olajbalzsam, párlata és kivonata
0,4%
1554-tert-Butyldihydro-cinnamal-dehyde CAS-szám 18127-01-0 3-(4-tert-butilfenil) propion-aldehid0,6%
156Cuminum cyminum terméséből készült olaj és kivonat
CAS-szám 84775-51-9
a)Leöblítésre nem kerülő termékek
b)Leöblítendő termékek
a) 0,4% köményolaj
157ds-Rose ketone-1[12]
CAS-szám 23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on (cisz-a-Damaszkon)
a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%
158trans-Rose ketone-2[12] CAS-szám 23726-91-2 (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on (transz-YY-Damaszkon)a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%
159trans-Rose ketone-5[12]
CAS-szám 39872-57-6
(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on izodamaszkon
0,02%
160Rose ketone-4[12]
CAS-szám 23696-85-7
Trimetil-ciklohexa-1,3-dién-1-il)-2-buten-1-on (Damasz-kenon)
a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%
161Rose ketone-3[12] CAS-szám 57378-68-4 1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on (delta-Damaszkon)a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%
162cis-Rose ketone-2 (12)
CAS-szám 23726-92-3
1-(2,6,6-Trimetil-1-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on (cisz-YY-Damaszkon)
a)Szájápolási termékek
b)Egyéb
b) 0,02%
163trans-Rose ketone-1[12] CAS-szám 24720-09-0 1-(2,6,6-Trimetil-2-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on (transz-a-Damaszkon)a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%
164Rose ketone-5[12] CAS-szám 33673-71-1 1-(2,4,4-Trimetil-2-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on0,02%
165trans-Rose ketone-3[12] CAS-szám 71048-82-3 1-(2,6,6-Trimetil-3-ciklo-hexén-1-il)-2-buten-1-on (transz-delta-Damaszkon)a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,02%
166trans-2-hexenal CAS-szám 6728-26-3a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,002%
1671-Limonene
CAS-szám 5989-54-8
(S)-p-menta-1,8-dién
Peroxid-érték kevesebb,
mint 20 mmol/L[11]
168dl-Limonene (racém módosulata) CAS-szám 138-86-3 1,8(9)-p-Mentadién, p-Menta-1,8-dien (Dipentén)Peroxid-érték kevesebb,
mint 20 mmol/L[11]
169Perillaldehyde CAS-szám 2111-75-3 p-menta-1,8-dién-7-ala)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,1%
170Isobergamate CAS-szám 68683-20-5 Mentadién-7-metil formát0,1%
171Metoxi diciklopentadién karboxaldehid
CAS-szám 86803-90-9
Oktahidro-5-metoxi-4,7-metano-1H-indén-2-karboxaldehid
0,5%
1723-metilnon-2-enenitril CAS-szám 53153-66-50,2%
173Methyl octine carbonate CAS-szám 111-80-8 Metil non-2-inoáta)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,002%, amikor önmagában használatos Amikor metil-heptin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01%-ot (amelyből a metil-oktin-karbonát nem lehet több, mint 0,002%)
174Amylvinylcarbinyl acetate CAS-szám 2442-10-6 1-okten-3-il-acetáta)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,3%
175Propylidenephthalide CAS-szám 17369-59-4 3-propilidén-ftalida)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,01%
176Isocyclogeraniol
CAS-szám 68527-77-5
2,4,6-trimetil-3-ciklohexén -1-metanol
0,5%
1772-Hexylidene cyclopentanone CAS-szám 17373-89-6a)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,06%
178Methyl heptadienone CAS-szám 1604-28-0 6-metil-3,5-heptadién-2-ona)Szájápolási termékek
b)Egyéb termékek
b) 0,002%
179p-methylhydrocinnamic aldehyde
CAS-szám 5406-12-2 krezil-propion-aldehid p-metildihiclro-cinnamaldehid
0,2%
180Liquidambar orientalis Balsam oil és extract CAS-szám 94891-27-7 (styrax)0,6%
181Liquidambar styraciflua (Ámbrafa) balsam olaj és kivonat
CAS-szám 8046-19-3 (styrax)
0,6%
182Acetyl hexamethyl tetralin
CAS-szám 21145-77-7
CAS-szám 1506-02-1
1-(5,6,7,8-tetrahidro-
3,5,5,6,8,8-hexametil-2-
naftil)etán-1-on
(AHTN)
Minden kozmetikai termék, a szájápolási termékek kivételévela)Leöblítésre nem kerülő termékek:
0,1% kivéve:
hidroalkoholos termékek: 1% finom parfüm 2,5%
illatosított krém:
0,5%
b)Leöblítendő termékek: 0,2%
183Commiphora erythrea
engler var. glabrescens
engler gum
Mirha gyanta olaj és
kivonat
CAS-szám 93686-00-1
0,6%
184Opopanax chironium gyanta
CAS-szám 93384-32-8
0,6%
185Toluol (CAS-szám 108-88-3; EK-szám 203-625-9)Körömápolási termékek25%Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag felnőtteknél való alkalmazásra.”
186Dietilén glikol (CAS-szám 111-46-6; EK-szám
203-872-2)
2,2'-oxidietanol
Nyomokban való jelenléte az összetevőkben0,1%
187Butoxidiglikol (CAS-szám:
112-34-5; EK-szám: 203-961-6)
dietilén-glikol-monobutil-éter
Hajfestékek oldószereként9%Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
188Butoxietanol (CAS-szám
111-76-2; EK-szám 203-905-0)
etilén-glikol-monobutil-éter
Oxidáló hajfestékek oldószereként
Nem oxidáló
hajfestékek
oldószereként
4,0% 2,0%Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható
[162]
Korlátozások
[Referencia számHatóanyag nevealkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelményekCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
abcdef]
189Trinátrium-5-hidroxi
-1-(4-szulfo-fenil)-
4-(4-szulfo-fenilazo)
-pirazol-3-karboxilát
és alumíniumsó [13]
Acid Yellow 23
(CAS-szám
1934-21-0
EINECS-szám
217-699-5) Acid
Yellow 23
Aluminum lake (CAS-szám
12225-21-7) EINECS-szám 235-428-9 CI 19140
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
190Benzolmetánamin,
N-etil-N-[4-[[4-[etil-
[(3-szulfofenil)-metil]-amino]-fenil] (szulfofenil)metilén]-2-5-ciklohexadién-1-ilidén]-3-szulfo, belső só, dinátriumsó és ammónium- és alumíniumsói[13]
Acid Blue 9
(CAS-szám
3844-45-9) EINECS-szám
223-339-8 Acid Blue 9 ammonium lake (CAS-szám
2650-18-2) EINECS-szám 220-168-0 Acid Blue
9 ammonium lake
(CAS-szám
68921-42-6)
EINECS-szám 272-939-6 CI 42090
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
191Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szul-fonáto-m-tolil)-azo]-naftalin-2-szulfonát[13] Curry Red (CAS-szám
25956-17-6) EINECS-szám 247-368-0 CI 16035
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,4%
192Trinátrium 1-(1-naftilazo)-2-hidroxinaftalin -4',6,8-triszulfonát és alumíniumsó[13] Acid Red 18 (CAS-szám 2611-82-7) EINECS-szám: 220-036-2 Acid Red 18 aluminium lake (CAS-szám 12227-64-4)
EINECS-szám
235-438-3 CI 16255
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
193Hidrogén-3,6-bisz (dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó[13] Acid
Red 52 (CAS-szám 3520-42-1) EINECS-szám 222-529-8 CI 45100
a)Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b)Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 0,6%a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5%-ot.a) A keverési arányt fel kell tüntetni
a címkén.
194Dinátrium-5-amino-4 -hidroxi-3-(fenilazo) naftalin-2,7-diszul-fonát[13] Acid Red 33 (CAS-szám 3567-66-6) EINECS-szám: 222-656-9 CI 17200Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
195Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9, 10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát[13] Acid Blue 62 (CAS-szám
4368-56-3) EINECS-szám 224-460-9 CI 62045
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1961-'(2'-metoxietil) amino1-2-nitro-4-'di-(2'-hidroxietil) amino1benzén'131
HC Blue
No 11 (CAS-szám
23920-15-2)
EINECS-szám
459-980-7
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,0%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1971,5-Di-(ß-hidroxietil amino)-2-nitro-4-
klórbenzol'131 HC
Yellow No 10 (CAS-szám
109023-83-8)
EINECS-szám
416-940-3
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,1%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmen-
tes tárolóedényben tárolandó
1983-metilamino-4-nitro
-fenoxietanol[13]
3-Methylamino-4-
nitrophenoxyethanol
(INCI) (CAS-szám
59820-63-2)
EINECS-szám
261-940-7
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,15%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1992,2'-[[4 -[(2-hidroxi-etil)amino1-3-nitro-
fenil]
imino]biszetanol[13] HC Blue No 2 (CAS-szám
33229-34-4) EINECS-szám
251-410-3
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,8%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
2001-propanol,
3-[[4-[bisz(2-
hidroxietil)amino1 -2-nitrofenil1amino1[131 HC Violet No 2 (CAS-szám
104226-19-9) EINECS-szám
410-910-3
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,0%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
201Fenol,
2-kloro-6-(etil-
amino)-4-nitro-[13]
2-kloro-6-
etilamino-4-
nitrophenol
(CAS-szám
131657-78-8)
EINECS-szám
411-440-1
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
3,0%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
2024,4'-[1,3-propanid-bisz(oxi)1bisz-benzol-1,3-diamin és tetrahidro-klorid-sója[13]
1,3-bisz-(2,4-
Diaminofenoxi)-propán (CAS-szám 81892-72-0)
EINECS-szám 279-845-4
1,3-bisz-(2,4-Diamin ofenoxi)propán HCl (CAS-szám
74918-21-1)
EINECS-szám
278-022-7
a)Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b)Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 1,2% szabad bázis formájában (1,8%
tetrahidroklorid só formájában)
a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg
az 1,2%-ot
(tetrahidroklorid sóra számolva az
1,8%-ot)
a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
a) és b) esetében: Allergiás reakciót válthat ki.
2036-metoxi-N2-metil-
2,3-piridindiamin
hidroklorid és
dihidroklorid só '131
6-metoxi-2-metil-
amino-3-aminopiri-
din HCl (CAS-szám
90817-34-8 (HCl))
(CAS-szám
83732-72-3 (2HCl))
EINECS-szám
280-622-9 (2HCl)
a) Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 0,68% szabad
bázis formájában
(1,0% dihidroklorid
formájában)
a) Oxidatív
körülmények között
összekeverve a hajra
alkalmazott
maximális
koncentráció szabad
bázisra számolva
nem haladhatja meg
a 0,68%-ot
(dihidrokloridra
számolva az
1,0%-ot)
a) és b) esetében
- Nitrozáló
rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A keverési arányt
fel kell tüntetni
a címkén.
a) és b) esetében:
Allergiás reakciót
válthat ki
2042,3-dihidro-1H-indol -5,6-diol és hidrobromid sója[13] Dihidroxiindolin (CAS-szám
29539-03-5)
Dihidroxiindolin
HBr (CAS-szám
138937-28-7)
EINECS-szám 421-170-6
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,0%Allergiás reakciót válthat ki
2054-hidroxi-propil-
amino-3-
nitrofenol[13] 4-
Hydroxypropyl-
amino-3-nitrophenol
(INCI) (CAS-szám
92952-81-3)
EINECS-szám
406-305-9
a) Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 2,6%a) Oxidatív
körülmények között
összekeverve a hajra
alkalmazott
maximális
koncentráció nem
haladhatja meg
a 2,6%-ot (szabad
bázisra számolva) a) és b) esetében:
-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A keverési arányt
fel kell tüntetni a
címkén.
206Verbénából nyert abszolút olaj (Lippia citriodora Kunth.) (CAS-szám: 8024-12-2)0,2%
207Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) [14]
Ethyl-Na-dodeca-
noyl-L-arginate
hydrochloride
(CAS-szám:
60372-77-2;
EK-szám:
434-630-6)
a) Szappanok
b) Korpásodás elleni samponok
c) Nem szórófejes dezodorok
0,8%Nem a termékben lévő
mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.
2081-(béta-amino-etil)-amino-4-(béta-hidroxietil)-oxi-2-nitro-benzol és sói HC Orange
No. 2
(Cas-szám: 85765-48-6)
EINECS-szám:
416-410-1
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
1,0%- Nitrozáló rendszerekben nem használható
- Maximális nitrozamin-koncentráció:
50 µg/kg
- Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük olvassa el és kövesse az utasításokat! Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
- hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
- korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2092-[(2-metoxi-4-nitro-fenil)-amino]-etanol és sói
2-Hydroxy-ethylamino-5-nitroanisole
(CAS-szám:
66095-81-6)
EINECS-szám:
266-138-0
Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként0,2%- Nitrozáló rendszerekben nem használható
- Maximális nitrozamin-koncentráció:
50 µg/kg
- Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
[163]
Korlátozások
[Referencia számHatóanyag nevealkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelményekCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
abcdef]
189Trinátrium-5-hidroxi
-1-(4-szulfo-fenil)-
4-(4-szulfo-fenilazo)
-pirazol-3-karboxilát
és alumíniumsó [13]
Acid Yellow 23
(CAS-szám
1934-21-0
EINECS-szám
217-699-5) Acid
Yellow 23
Aluminum lake (CAS-szám
12225-21-7) EINECS-szám 235-428-9 CI 19140
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
190Benzolmetánamin,
N-etil-N-[4-[[4-[etil-
[(3-szulfofenil)-metil]-amino]-fenil] (szulfofenil)metilén]-2-5-ciklohexadién-1-ilidén]-3-szulfo, belső só, dinátriumsó és ammónium- és alumíniumsói[13]
Acid Blue 9
(CAS-szám
3844-45-9) EINECS-szám
223-339-8 Acid Blue 9 ammonium lake (CAS-szám
2650-18-2) EINECS-szám 220-168-0 Acid Blue
9 ammonium lake
(CAS-szám
68921-42-6)
EINECS-szám 272-939-6 CI 42090
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
191Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szul-fonáto-m-tolil)-azo]-naftalin-2-szulfonát[13] Curry Red (CAS-szám
25956-17-6) EINECS-szám 247-368-0 CI 16035
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,4%
192Trinátrium 1-(1-naftilazo)-2-hidroxinaftalin -4',6,8-triszulfonát és alumíniumsó[13] Acid Red 18 (CAS-szám 2611-82-7) EINECS-szám: 220-036-2 Acid Red 18 aluminium lake (CAS-szám 12227-64-4)
EINECS-szám
235-438-3 CI 16255
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
193Hidrogén-3,6-bisz (dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó[13] Acid
Red 52 (CAS-szám 3520-42-1) EINECS-szám 222-529-8 CI 45100
a)Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b)Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 0,6%a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5%-ot.a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
194Dinátrium-5-amino-4 -hidroxi-3-(fenilazo) naftalin-2,7-diszul-fonát[13] Acid Red 33 (CAS-szám 3567-66-6) EINECS-szám: 222-656-9 CI 17200Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%
195Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9, 10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát[13] Acid Blue 62 (CAS-szám
4368-56-3) EINECS-szám 224-460-9 CI 62045
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,5%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1961-'(2'-metoxietil) amino1-2-nitro-4-'di-(2'-hidroxietil) amino1benzén'131
HC Blue
No 11 (CAS-szám
23920-15-2)
EINECS-szám
459-980-7
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,0%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1971,5-Di-(ß-hidroxietil amino)-2-nitro-4-
klórbenzol'131 HC
Yellow No 10 (CAS-szám
109023-83-8)
EINECS-szám
416-940-3
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,1%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmen-
tes tárolóedényben tárolandó
1983-metilamino-4-nitro
-fenoxietanol[13]
3-Methylamino-4-
nitrophenoxyethanol
(INCI) (CAS-szám
59820-63-2)
EINECS-szám
261-940-7
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
0,15%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
1992,2'-[[4 -[(2-hidroxi-etil)amino1-3-nitro-
fenil]
imino]biszetanol[13] HC Blue No 2 (CAS-szám
33229-34-4) EINECS-szám
251-410-3
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,8%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
2001-propanol,
3-[[4-[bisz(2-
hidroxietil)amino1 -2-nitrofenil1amino1[131 HC Violet No 2 (CAS-szám
104226-19-9) EINECS-szám
410-910-3
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,0%-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
Allergiás reakciót válthat ki
2012-Chloro-6-
ethylamino-4-
nitrophenol
(CAS-szám:
131657-78-8)
(EK-szám: 411-
440-1)
a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 3,0%a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció nem
haladhatja meg az
1,5 %-ot
a) és b) esetében:
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozamin-
koncentráció: 50
µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a címkén
2024,4'-[1,3-propanid-bisz(oxi)1bisz-benzol-1,3-diamin és tetrahidro-klorid-sója[13]
1,3-bisz-(2,4-
Diaminofenoxi)-propán (CAS-szám 81892-72-0)
EINECS-szám 279-845-4
1,3-bisz-(2,4-Diamin ofenoxi)propán HCl (CAS-szám
74918-21-1)
EINECS-szám
278-022-7
a)Oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b)Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 1,2% szabad bázis formájában (1,8%
tetrahidroklorid só formájában)
a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg
az 1,2%-ot
(tetrahidroklorid sóra számolva az
1,8%-ot)
a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
a) és b) esetében: "!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2036-metoxi-N2-metil-
2,3-piridindiamin
hidroklorid és
dihidroklorid só '131
6-metoxi-2-metil-
amino-3-aminopiri-
din HCl (CAS-szám
90817-34-8 (HCl))
(CAS-szám
83732-72-3 (2HCl))
EINECS-szám
280-622-9 (2HCl)
a) Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 0,68% szabad
bázis formájában
(1,0% dihidroklorid
formájában)
a) Oxidatív
körülmények között
összekeverve a hajra
alkalmazott
maximális
koncentráció szabad
bázisra számolva
nem haladhatja meg
a 0,68%-ot
(dihidrokloridra
számolva az
1,0%-ot)
a) és b) esetében
- Nitrozáló
rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
a) és b) esetében:
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
2042,3-dihidro-1H-indol -5,6-diol és hidrobromid sója[13] Dihidroxiindolin (CAS-szám
29539-03-5)
Dihidroxiindolin
HBr (CAS-szám
138937-28-7)
EINECS-szám 421-170-6
Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
2,0%Allergiás reakciót válthat ki
2054-hidroxi-propil-
amino-3-
nitrofenol[13] 4-
Hydroxypropyl-
amino-3-nitrophenol
(INCI) (CAS-szám
92952-81-3)
EINECS-szám
406-305-9
a) Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 2,6%a) Oxidatív
körülmények között
összekeverve a hajra
alkalmazott
maximális
koncentráció nem
haladhatja meg
a 2,6%-ot (szabad
bázisra számolva) a) és b) esetében:
-Nitrozáló rendszerekben nem használható
-Maximális nitrozamin-koncent-ráció: 50 µg/kg
-Nitritmentes tárolóedényben tárolandó
a) A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
"!" A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- Arcán kiütés van vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült.
- Hajfestés után bármikor is bármilyen reakciót észlelt.
- Korábban, ideiglenes "fekete henna" tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
215.4-Amino-3-nitrophenol
(CAS-szám: 610-81-1) (EK-szám: 210-236-8)
a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b)1,0 %a) oxidatív
körülmények között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
b) A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás
reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták. Az
ideiglenes 'fekete henna tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
- hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
- korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt
216.2,7-Naphthalenediol (CAS-szám: 582-17-2) (EK-szám: 209-478-7)a) oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
b) nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként
b) 1,0 %a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ota) a keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
217.m-Aminophenol (CAS-
szám: 591-27-5) (EK-szám: 209-711-2) és sói
m-Aminophenol HCl (CAS-szám: 51-81-0) (EK-szám: 200-125-2)
m-Aminophenol sulfate
(CAS-szám: 68239-81-6) (EK-szám: 269-475-1)
sodium m-Aminophenol
(CAS-szám: 38171-54-9)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,2 %-ot
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
218.2,6-Dihydroxy-3,4-
dimethylpyridine (CAS-
szám: 84540-47-6) (EK-szám: 283-141-2)
Oxidáló hajfestékek összetevőjekéntOxidatív körülmények között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
222.2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS-szám: 99610-72-
7) (EK-szám: 412-520-9)
a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 2,0 %a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot
a) és b) esetében:

- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
223.p-Methylaminophenol
(CAS-szám: 150-75-4) (EK-szám: 205-768-2) és szulfátja

p-Methylaminophenol
sulfate (CAS- szám: 55-55-
0/ 1936-57-8) (EK-szám: 200-237-1/ 217-706-1)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (szulfát formájában)
- nitrozáló anyagokkal nem használható
- maximális nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
225.Etanol, 2-[4- [etil[(2-
hidroxietil)amino]-2-nitro-fenil]amino]-, (CAS-szám:
104516-93-0) és
hidrokloridja

HC Blue No 12 (CAS-szám: 132885-85-9) (EK-szám: 407-020-2)
a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 1,5 %
(hidroklorid
formájában)
a) oxidatív körülmények között
összekeverve a hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot (hidroklorid
formájában)
a) és b) esetében:

- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
227.3-Amino-2,4-
dichlorophenol (CAS-
szám: 61693-42- 3) (EK-szám: 262- 909-0) és hidrokloridja

3-Amino-2,4-
dichlorophenol HCl (CAS-szám: 61693-43-4)
a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 1,5 %
(hidroklorid
formájában)
a) oxidatív
körülmények
között összekeverve a hajra felvitt maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot
(hidroklorid
formájában)
a) a keverésiarányt fel kell tüntetni a címkén.
230.Phenyl methyl pyrazolone
(CAS-szám: 89-25-8) (EK-szám: 201- 891-0)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot
A keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
232.2-Methyl-5-
hydroxyethylaminophenol
(CAS-szám: 55302-96-0) (EK-szám: 259-583-7)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
234.Hydroxybenzomorpholine
(CAS-szám: 26021-57- 8)(EK-szám: 247- 415-5)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
A keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén
237.2,2'-[(4-Amino-3-nitro-fenil)imino] bisetanol (CAS-szám: 29705-39- 3) és hidrokloridja

HC Red No 13 (CAS-szám: 94158-13-1) (EK-szám: 303-083-4)
a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 2,5 % (hidroklorid
formájában)
a) oxidatív
körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja
meg az 1,25 %-ot (hidroklorid formájában)
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
238.2,6-Dimetoxi-3,5-piridin-diamin (CAS-szám: 85679-78-3 (szabad bázis)) és
hidrokloridja

2,6-Dimethoxy-3,5-
pyridinediamine HCl (CAS-szám: 56216-28-5) (EK-szám: 260-062-1)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot (hidroklorid
formájában)
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
239.HC Violet No 1 (CAS-szám: 82576-75-8) (EK-szám: 417-600-7)a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 0,28 %a) oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,25 %-ot
a) és b)
esetében:

- nitrozáló
anyagokkal nem
használható

- maximális
nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg

- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.

b) a hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás
reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny,
irritált és sérült,
- hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
- korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
241.1,5-Naphthalenediol (CAS-szám: 83-56-7) (EK-szám: 201-487-4)a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 1,0 %Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
242.Hidroxipropil-bis(N-
hidroxietil-p-fenilén-
diamin) (CAS-szám:
128729-30-6) és
tetrahidrokloridja

Hydroxypropyl bis(N-
hydroxyethyl-p-
phenylenediamine) HCl
(CAS-szám: 128729-28-2) (EK-szám: 416-320-2)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 0,4 %-ot (tetrahidroklorid
formájában)
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén
243.4-Amino-2-
hydroxytoluene (CAS-
szám: 2835- 95-2) (EK-szám: 220-618-6)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
244.2,4-Diamino-fenoxi-etanol (CAS-szám: 70643-19-5), valamint hidrokloridja és szulfátja

2,4-
Diaminophenoxyethanol
HCl (CAS-szám: 66422-95-5) (EK-szám: 266-357-1)

2,4-Diaminophenoxyethanol
sulfate (CAS-szám: 70643-20-8) (EK-szám: 274-713-2)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (hidroklorid
formájában)
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
245.2-Methylresorcinol (CAS-szám: 608-25-3) (EK-szám: 210-155-8)a) oxidáló hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 1,8 %a) oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,8 %-ot
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
246.4-Amino-m-cresol (CAS-szám: 2835-99-6) (EK-szám: 210-621-2)Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
248.2-Amino-4-
hydroxyethylaminoanisole
(CAS-szám: 83763-47-7) (EK-szám: 280-733-2) és szulfátja

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole
sulfate (CAS-szám: 83763-48- 8) (EK-szám: 280-734-8)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (szulfátformájában)
- nitrozáló anyagokkal nem használható
- maximális nitrozamin-
koncentráció: 50 µg/kg
- nitritmentes tárolóedényben
tárolandó
A keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
249.Hidroxietil-3,4-metilén-dioxi-anilin és
hidrokloridja

Hydroxyethyl-3,4-
methylenedioxyaniline
HCl (CAS-szám: 94158-14-2) (EK-szám: 303- 085-5)
Oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
Oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot
- nitrozáló anyagokkal nem használható
- maximális nitrozamin-koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes tárolóedényben tárolandó
A keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén.
250.3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol
(CAS-szám: 65235-31-6) (EK-szám: 265-648-0)
a) oxidáló hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 1,85 %a) oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 3,0 %-ot a) és b)esetében:

- nitrozáló
rendszerekben
nem használható

- maximális nitrozamin-
koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a
címkén


b) a hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli
személyeknél való alkalmazásra szánták. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
- hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
- korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
251.4-Nitrophenyl
aminoethylurea (CAS-
szám: 27080-42-8) (EK-szám: 410-700-1)
a) oxidáló hajfestékek
összetevőjeként
b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 0,5 %a) oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot a) és b) esetében:
- nitrozáló anyagokkal nem használható
- maximális nitrozamin-koncentráció:
50 µg/kg
- nitritmentes tárolóedényben
tárolandó
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
252.2-Amino-6-chloro-4-
nitrophenol (CAS-szám: 6358- 09-4) (EK-szám: 228-761-1)
a) oxidáló hajfestékek
összetevőjeként


b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
b) 2,0 %a) oxidatív körülmények
között összekeverve a
hajra felvitt maximális
koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot
a) a keverési arányt fel kell tüntetni a címkén.
b) a hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás
reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!
Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták. Az ideiglenes 'fekete henna'tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
- hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,
- korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

(1) Ezek az anyagok használhatók önállóan vagy kombinációban, feltéve, hogy a kozmetikai termékben engedélyezett maximális szintjeik arányának összege nem haladja meg az 1-et.

(2) Csak ha a koncentráció 0,05% fölött van.

(3) Ezek az anyagok használhatók önállóan vagy kombinációban, feltéve, hogy a kozmetikai termékben engedélyezett maximális szintjeik arányának összege nem haladja meg a 2-őt.

(4) A nátrium, kálium vagy lítium hidroxid mennyisége nátriumhidroxid súlyban van megadva. Keverékek esetében az összeg nem haladhatja meg a "d" oszlopban megadott határértékeket.

A nátrium, kálium vagy lítium hidroxid mennyisége nátriumhidroxid súlyban van megadva. Keverékek esetében az összeg nem haladhatja meg a "d" oszlopban megadott határértékeket.

(*) Ebben a mellékletben a csillaggal jelzett nevek közlésre kerültek a Gyógyszeripari Termékek Nemzetközi Nem Védjegyzett Nevek (INN), Javasolt Nemzetközi Nem Védjegyzett Nevek 1-33 listán, WHO, Genf, 1975. augusztus."

[5] Tartósítószerként lásd a 6. számú melléklet, 1. rész 3. referenciaszámú sornál.[164]

[6] Kizárólag azoknál a termékeknél, amelyeket három év alatti gyermekek is használhatnak, és amelyek hosszan érintkeznek a bőrrel.

[7] Tartósítószerként lásd a 6. számú melléklet, 1. rész 9. referenciaszámú sornál.

[8] Tartósítószerként lásd a 6. számú melléklet, 1. rész 23. referenciaszámú sornál.

[9] Tartósítószerként lásd a 6. számú melléklet, 1. rész 8. referenciaszámú sornál.

[10] Tartósítószerként lásd a 6. számú melléklet, 1. rész 34. számnál.[165]

[11] Ez a határérték a hatóanyagra vonatkozik, és nem a kozmetikai termékre.[166]

[12] Az együttesen használt anyagok összege nem haladhatja meg a d) oszlopban szereplő határértékeket.[167]

[13] Ezen hajszínezőkben alkalmazott összetevő szabad bázisának és sóinak használata engedélyezett, amennyiben azt a 2. számú melléklet nem tiltja.[168]

[14] A tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a 6. számú mellékletben foglalt táblázat 58. sorát.[169]

2. rész

A kozmetikai termékekben átmenetileg engedélyezett anyagok jegyzéke

[170]
Referencia számHatóanyag neveKorlátozásokCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetésekFelhasználható a jelzett időpontig
alkalmazási terület és/vagy felhasználásmaximálisan megengedett koncentráció a végtermékbenegyéb korlátozások és követelmények
abcdefg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Hidroxietil-2-nitro-p-toluidin (CAS szám 100418-35-5) és sóia) Hajfesték oxidáló színező anyaga b) Hajfesték nem oxidáló színező anyagaa) 2,0%
b) 1,0%
Hidrogén peroxiddal kombináltan, alkalmazás során a maximális koncentráció 1,0%a) b) Allergiás reakciót okozhat2011. 12. 31.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50HC Red 10 + HC Red 11 (CAS szám 95576-89-9 + 95576-92-4) és sóia) Hajfesték oxidáló színező anyaga b) Hajfesték nem oxidáló színező anyagaa) 2,0%
b) 1,0%
Hidrogén peroxiddal kombináltan, alkalmazás során a maximális koncentráció 1,0%2011. 12. 31.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

4. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EiiM rendelethez[171]

Kozmetikai termékben felhasználható színezékek[172]

[173]
Szín indexszámSzínAlkalmazási területEgyéb korlátozások és követelmények
1234
110006zöldx
210020zöldx
310316 (3)sárgax
411680sárgax
511710sárgax
611725narancsx
711920narancsx
812010pirosx
912085 (3)pirosxmax. koncentráció 3% a végtermékben
1012120pirosx
11
1212370pirosx
1312420pirosx
1412480barnax
1512490pirosx
1612700sárgax
1713015sárgaxE 105
1814270narancsxE 103
1914700pirosx
2014720pirosxE 122
2114815pirosxE 125
2215510 (3)narancsx
2315525pirosx
2415580pirosx
2515620pirosx
2615630 (3)pirosxmax. koncentráció 3% a végtermékben
2715800pirosx
2815850 (3)pirosx
2915865 (3)pirosx
3015880pirosx
3115980narancsxE 111
3215985 (3)sárgaxE 110
3316035pirosx
3416185pirosxE 123
3516230narancsx
3616255 (3)pirosxE 124
3716290pirosxE 126
3817200 (3)pirosx
3918050pirosx
4018130pirosx
4118690sárgax
4218736pirosx
4318820sárgax
4418965sárgax
4519140 (3)sárgaxE 102
4620040sárgaxa 3,3’-dimetilbenzidin max. koncentrációja 5 ppm a színezékben
47
4820470feketex
4921100sárgaxa 3,3’-dimetilbenzidin max. koncentrációja 5 ppm a színezékben
5021108sárgaxua.
5121230sárgax
5224790pirosx
5326100pirosxtisztasági kritérium:
anilin ≤ 0,2%
2-naftol ≤ 0,2%
4-aminobenzén ≤ 0,1%
1-(fenilazo)-2-naftol ≤ 3%
1-[2-(fenilazo)fenilazo]-2-naftalenol ≤ 2%
54
5527755feketexE 152
5628440feketexE 151
5740215narancsx
5840800narancsx
5940820narancsxE 160 e
6040825narancsxE 160 f
6140850narancsxE 161 g
6242045kékx
6342051 (3)kékxE 131
6442053zöldx
6542080kékx
6642090kékx
6742100zöldx
6842170zöldx
6942510ibolyax
7042520ibolyaxmax. koncentráció 5 ppm a végtermékben
7142735kékx
7244045kékx
7344090zöldxE 142
7445100pirosx
7545190ibolyax
7645220pirosx
7745350sárgaxmax. koncentráció 6% a végtermékben
7845370 (3)narancsxnem több mint 1% 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-
xantén-9-il)benzoésav és 2% 2-(bróm-
6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)benzoésav
7945380 (3)pirosxua. mint az előző
8045396narancsxszájrúzsban használva az engedélyezett max. koncentráció 1% szabad sav formában
8145405pirosxnem több mint 1% 2-(6-hidroxi-3-oxo-3H-
xantén-9-il)benzoésav és 2% 2-(bróm-
6-hidroxi-3-oxo-3H-xantén-9-il)benzoésav
8245410 (3)pirosxua. mint az előző
83
8445430 (3)pirosxE 127 ua. mint az előző
8547000sárgax
8647005sárgaxE 104
8750325ibolyax
8850420feketex
8951319ibolyax
9058000pirosx
9159040zöldx
9260724ibolyax
9360725ibolyax
9460730ibolyax
9561565zöldx
9661570zöldx
9761585kékx
9862045kékx
9969800kékxE 130
10069825kékx
10171105narancsx
10273000kékx
10373015kékxE 132
10473360pirosx
10573385ibolyax
10673900ibolyax
10773915pirosx
10874100kékx
10974160kékx
11074180kékx
11174260zöldx
11275100sárgax
11375120narancsxE 160 b
11475125sárgaxE 160 d
11575130narancsxE 160 a
11675135sárgaxE 161 d
11775170fehérx
11875300sárgaxE 100
11975470pirosxE 120
12075810zöldxE 140 és E 141
12177000fehérxE 173
12277002fehérx
12377004fehérx
12477007kékx
12577015pirosx
12677120fehérx
12777163fehérx
12877220fehérxE 170
12977231fehérx
13077266feketex
13177267feketex
13277268:1feketexE 153
13377288zöldxKromát iontól mentes
13477289zöldxKromát iontól mentes
13577346zöldx
13677400barnax
13777480barnaxE 175
13877489narancsxE 172
13977491pirosxE 172
14077492sárgaxE 172
14177499feketexE 172
14277510kékxCianid iontól mentes
14377713fehérx
14477742ibolyax
14577745pirosx
14677820fehérxE 174
14777891fehérxE 171
14877947fehérx
149LactoflavinsárgaxE 101
150CaramelbarnaxE 150
151Capsanthin, capsorubinnarancsxE 160 c
152CéklavöröspirosxE 162
153AnthocianinokpirosxE 163
154Alumínium, cink, magnézium és kalcium sztearátokfehérx
155Brómtimolkékkékx
156Brómkrezolzöldzöldx
157Savanyú vörös 195pirosx

Oszlop 1 = Valamennyi kozmetikai termékben engedélyezett színezékek.

Oszlop 2 = A szem környékén alkalmazott termékek kivételével valamennyi kozmetikai termékben engedélyezett színezékek.

Oszlop 3 = Kizárólag olyan kozmetikai termékben engedélyezett színezékek, amely a nyálkahártyával nem kerül érintkezésbe.

Oszlop 4 = Kizárólag olyan kozmetikai termékben engedélyezett színezékek, amely a bőrrel rövid ideig érintkezik.

(1) Ezen színezékek olyan lakkjai vagy sói is engedélyezettek, amelyeknél a 2. számú mellékletben nem tiltott, illetve az 5. számú melléklet szerint a rendelet hatálya alól nem kivont anyagot használnak.

(2) Azon színezékeknek, amelyeknél az "E" betű szerepel, az élelmiszer színezékekre vonatkozó tisztasági követelményeknek kell megfelelni a külön jogszabályban* lefektetett előírásoknak.[174]

(3) Engedélyezhetők továbbá ezen színezékek oldhatatlan bárium, stroncium és cirkónium lakkjai, sói és pigmentjei, melyeknek meg kell felelniük az oldhatatlansági tesztnek.

5. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[175]

A rendelet hatálya alá nem tartozó anyagok

A stroncium és vegyületei kivéve a 2. számú mellékletben felsorolt stroncium laktát, stroncium nitrát és stroncium polikar-boxilát, a 3. számú melléklet 1. részben meghatározott feltételek mellett a stroncium szulfid, stroncium klorid, stroncium acetát, stroncium hidroxid, stroncium peroxid, és a 4. számú mellékletben (3) megjegyzéssel felsorolt színezékekben lévő stroncium lakkok, festékek és sók.[176]

6. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[177]

Kozmetikai termékekben felhasználható tartósítószerek jegyzéke

(1) A tartósítószerek olyan anyagok, amelyeket a kozmetikai termékben olyan céllal alkalmaznak, hogy megakadályozzák a mikroorganizmusok szaporodását.

(2) A (*) jellel ellátott anyagokat a jelen mellékletben megadott koncentrációtól eltérő mennyiségben is lehet használni kozmetikai termékben, ha ez annak megjelenéséből egyértelműen kitűnik, mint pl. dezodoráló hatóanyag szappanokban, korpásodás elleni hatóanyag samponokban.

(3) A kozmetikai termékekben egyéb anyagok is rendelkezhetnek antimikrobiális tulajdonságokkal és így segítik a termék tartósítását, mint pl. sok esszenciális olaj, néhány alkohol. Ezeket az anyagokat ez a melléklet nem tartalmazza.

(4) Jelen melléklet értelmezésében:

"sók", kationok sói: nátrium, kálium, kalcium, magnesium, ammónium és etanolaminok, anionok sói: klorid, bromid, szulfát, acetát, "észterek": metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, fenil észterek.

(5) "Formaldehidet tartalmaz" figyelmeztetést kell felírni az olyan késztermékekre, amelyek formaldehidet tartalmaznak, ill. formaldehid szabadul fel, ha a késztermékben a formaldehid koncentrációja meghaladja a 0,05%-ot.

[6] Csak a test nagy felületére felvitt termékeket érinti.[178]

[7] A fürdéshez használt keverékek/tusfürdők, valamint samponok kivételével kizárólag azok a termékek, amelyek három év alatti gyermekek esetében használhatók.[179]

[8] Kizárólag azok a termékek, amelyek három év alatti gyermekek esetében használhatók.

[9] A nem tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 207. pontját.[180]

[181]
Referencia számTartósítószer neveMaximálisan megengedett koncentrációKorlátozások és követelményekCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
abcde
1Benzoesav (CAS-szám 65-85-0) és nátriumsói (CAS-szám 532-32-1)Leöblítendő termékek, kivéve szájápolási termékek: 2, 5% (sav) Szájápolási termékek: 1, 7% (sav) Leöblítésre nem kerülő termékek: 0, 5% (sav)
1aBenzoesavnak az 1. referenciaszám alatt feltüntetett sóktól eltérő sói, valamint benzoesav észterei0, 5% (sav)
2Propionsav és sói2% (sav)
3Szalicilsav és sói (*)0,5% (sav)Nem használható 3 év alatti gyermeknek szánt termékben, kivéve a samponokat3 év alatt gyermekek nem használhatják1
4Szorbinsav (hexa-2,4-die-noic sav) és sói0,6% (sav)
5Formaldehid és paraformaldehid
(*)
0, 2% (kivéve szájhigiénés termékben)
0, 1% (szájhigiénés termékben, szabad formaldehidben kifejezve)
Tilos aerosolos termékben (spray)
7Bifenil-2-ol (o-fenilfenol) és sói0,2% fenolban kifejezve
8Cink-pyrithion (*) (CAS-szám 13463-41-7)Hajápolási termékek: 1% Egyéb termékek: 0, 5%Csak leöblítendő termékeknél. Szájápolási termékekben nem használatos
9Szervetlen sulfitok és hidro-génszulfitok (*)0,2%, szabad SO2-ben kifejezve
10
11Klór-butanol (INN)0,5%Tilos aerosolos termékben (spray)Klór-butanolt tartalmaz
124-Hidroxibenzoesav, sói és észterei0,4% (sav) 1 észterre 0,8% (sav) észter-keveréknél
133-Acetil-6-metil piran-2,4 (3H)-dion és sói0,6% (sav)Tilos aerosolos termékben (spray)
14Hangyasav és nátrium sója0,5% (savban kifejezve)
153,3'-Dibromo-4,4'-hexame-tiléne-dioxi-dibenzamidin (Dibróm-hexamidin) és sói (izotionát is)0,1%
16Thiomerzal (INN)0,007% (Hg-ban) Ha a rendeletben engedélyezett egyéb higanyvegyülettel van összekeverve, akkor a Hg maximális koncentrációja 0,007% maradCsak szem make-up, szem make-up eltávolító termékbenThiomerzalt tartalmaz
17Fenil-higany sók (borát is)mint az előzőmint az előzőFenil-higany komponenseket tartalmaz
18Undec-10-enoic sav és sói0,2% (sav)
19Hexetidin (INN)0,1%
205-Bróm-5-nitro-l,3-dioxan0,1%Csak leöblítésre kerülő termékben Kerülni kell a nitrózamin képződést
21Bronopol (INN)0,1%Kerülni kell a nitrózamin képződést
222,4-Diklórbenzil alkohol0,15%
23Triklocarban (INN) (*)0,2%Tisztasági kritérium: 3,3',4,4'-Tetraklór-azobenzén < 1 ppm 3,3',4,4'-Tetraklór-azoxibenzén < 1 ppm
244-Klór-m-krezol0,2%Tilos nyálkahártyával érintkező termékben
25Triklozan (INN)0,3%
264-Klór-3,5-xilenol0,5%
273,3'-Bisz (1-hidroxi-metil-2,5- dioxo-imidazolidin-4-il)-1,1'-metiléndiurea ('imi-dazolidinil urea')0,6%
28Poli (1-hexametilén-bigua-nid hidroklorid0,3%
292-Fenoxietanol1%
30Hexametiléntetramin (methenamin) (INN)0,15%
31Methenamin 3-kloroallilk-lorid (INNM)0,2%
321-(4-Klórofenoxi)-1-(imida zol-1-il)3,3-dimetil-bután-2-on0,5%
331,3-Bisz (hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion0,6%
34Benzilalkohol (*)1%
351-Hidroxi-4-metil-6(2,4,4-trimetil- pentil)2-piridon és monoetanolamin sója1% 0,5%Leöblítésre kerülő termékben Egyéb termékekben
36
376,6-Dibrómo-4,4-diklór-2,2'-metilén-difenol (Bro-mochlorophen)0,1%
384-Izopropilm-krezol0,1%
395-Klór-2-metilizofiazol-3(2H)-on és 2-metilizo-tia-zol-3- (2H)-on keveréke magnéziumkloriddal és magnéziumnitráttal0,0015% (a két vegyület 3:1 arányú keveréke)
402-Benzil-4-klórfenol (Chlo-rophen)0,2%
412-Klór-acetamid0,3%Klóracetamidot tartalmaz
42Klórhexidine (INN) és diglükonátja, diacetátja dihidrokloridja0,3% klórhexidinben kifejezve
431-Fnoxipropan-2-ol (*)1,0%Csak leöblítésre kerülő termékben
44Alkil (C12-C22) trimetil ammónium, bromid és klorid (*)0,1%
454,4-dimetil-1,3-oxizalidin0,1%A végtermék pH-ja nem lehet alacsonyabb mint 6
46N-(Hidroximetil)-N-(dihid-roximetil-l,3-dioxo-2,5-imi-dazolinidil-4)-N'-(hidroxi-metil) urea0,5%
47l,6-Di(4-amidino-fenoxi)-n-hexan (hexamidin) és sói (köztük az isotionat és a p-hidroxibenzoát)0,1%
48Glutaraldehide (Pentan-1,5-dial)0,1%Tilos aerosolos termékben (spray)Glutaraldehidet tartalmaz (ha a végtermék glutaralde-hid koncentrációja meghaladja a 0,05 %-ot)
495-Etil-3,7-dioxa-1-azabiciklo (3.3.0) oktán0,3%Tilos szájhigiénés és nyálkahártyával érintkező termékben
503-(p-klór-fenoxi)-propán-1,2-diol (chlorphenesin)0,3%
51Nátrium hidroximetilamino acetát (Nátrium hidroxime-til glicinát)0,5%
52Titándioxidra felvitt ezüstklorid0,004% mint AgCl20% AgCl (WAV) TiO2-on Tilos 3 év alatti gyermekeknek szánt termékben, szájhigiénés termékben, szemkörnyéken és az ajkakon alkalmazott termékben
53Benzetoniumklorid0,1%bőrön maradó termékek
54Benzalkoniumklorid, bro-mid és szacharinét (+)0,1 % benzalkonium-kloridra számítvaSzembe ne kerüljön
55Benzilhemiformal0,15%Csak leöblítésre kerülő termékben
56jodo-propinil-butil-karbamát (JPBK)
3-jodo-2-propinil-butil-karbamát CAS-szám: 55406-53-6
a) leöblítendő termékek esetén: 0, 02%
b) leöblítésre nem kerülő termékek esetén: 0, 01%, kivéve az alábbi termékekben: dezodorok és izzadás-gátlók: 0, 0075%
Száj- és ajakápolási termékekben nem használható
a) Három év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható, kivéve fürdéshez használt keverékek/tusfürdők, valamint samponok
b) - Testápolókban és testkrémekben nem használható [6]
- Három év alatti gyermekeknek szánt termékekben nem használható
a) "Három év alatti gyermekek esetében nem használható" [7]
b) "Három év alatti gyermekek esetében nem használható" [8]
57.Methyl-isothiazoli-none (INCI)0,01%
58Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) [9] Ethyl-N a-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride (CAS-szám: 60372-77-2; EK-szám: 434-630-6)0,4%Ajakápolási termékekben, valamint szájápolási termékekben és spray-kben nem használható.
1Kizárólag a 3 év alatti gyermekek részére készülő, a bőrrel tartósan érintkező terméknél.

7. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EuM rendelethez[182]

Kozmetikai termékben felhasználható UV-szűrőanyagok

Az UV-szűrőanyagok olyan anyagok, amelyek a napozótermékekben speciálisan azt a célt szolgálják, hogy bizonyos UV-sugarakat kiszűrjenek és így megvédjék a bőrt azok káros hatásaitól.

Ezeket az UV-szűrőanyagokat egyéb kozmetikai termékben is lehet alkalmazni a jelen mellékletben megadott határértékek és feltételek mellett.

Jelen mellékletben nem szerepelnek azok az UV-szűrőanyagok, amelyeket kizárólag a kozmetikai termékben UV-sugárzástól való védelmére használnak.

[183]
Referencia számUV-szűrőanyag neveMaximálisan megengedett koncentrációEgyéb korlátozások és követelményekCímkére felírandó felhasználási feltételek és figyelmeztetések
abcde
1
2N,N,N-Trimetil-4-(2-oxob orn-3-ilidenemetil) anili-nium metilszulfat6%
3Homosalat (INN)10%
4Oxibenzon (INN)10%Oxibenzont tartalmaz1
62-fenilbenzimidazol-5-szul fonsav és kálium, nátrium trietanolamin sói8% (savban kifejezve)
73,3-(l,4-Fenilénedimetilén) bisz (7,7-dimetil-2-axobiciklo-[2,2,l] hept-1-ilmetánszulfonsav) és sói10% (savban kifejezve)
81-(4-terc-butilfenil)-3-(4-metoxifenil) propán-1,3-dion5%
9alfa-(2-Oxoborn-3-iliden) toluen-4-szulfonsav és sói6% (savban kifejezve)
102-ciano-3,3-difenil akrilsav, 2-etilhexil észter (Oktokri-lén)10% (savban kifejezve)
11Az N-l(2 és 4)-[(2-oxoborn-3-iliden)metil] benzil)akrila-mid polimerje6%
12Oktil metoxicinnamát10%
13Etoxilált Etil-4-Aminoben-zoát (PEG-25 PABA)10%
14Izopentil-4-metoxicinnamát (Izoamil p-metoxicinnamát)10%
152,4,6-Trianilin-(p-Karbo-2'-Etilhexil-1'Oxi)-l,3,5-Triazin (Oktil Triazon)5%
16Fenol,2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-Metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3 -Tetrametil-1-(Trimetilszilil(Oxi)-Diszilo xanil) Propil) (Drometrizol Trisziloxan)15%
17Benzoesav, 4,4-((6-(((l,1-dimetiletil)amino)karbonil) fenil) amino)- l,3,5-triazine-2,4-diil) diimin) bisz-, bisz(2-etil-hexil)észter)10%
183-(4'-Metilbenziliden)-d-1 kámfor (4-Metil-benziliden kámfor)4%
193-Benziliden kámfor2%
202-Etilhexil szalicilét (Oktil-szalicilát)5%
21etilhexil-2-hexil 4-dimetil-amino-benzoátja (oktil dimetil PABA)8%
222-Hidroxi-4-metoxi-benzo-fenon-5-szulfonsav (Benzofenon-5) és nátrium sója5%.(savból)
232,2'-Metilen-bisz-6-(2H-benzotriazol-2il)4-(tetrametil-butil)-1,1, 3,3-fenol10%
242-2'-bisz-(l,4-fenilén)lH-benzimidazol-4,6-diszulfon sav mononátrium sója)10% (savból)
25(l,3,5)-Triazine-2,4-bisz ((4-(2-etil-hexil oxil)-2-hid-roxi)-fenil-6-(4-metoxifenil)10%
26Dimetikodietilbenzalmalonat (CAS szám 207574-74-1)10%
27Titánium dioxid25%"
28Benzoesav, 2-[-4-(dietil-amino)-2-hidroxi-benzol]-, hexil-észter (INCI-név: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; CAS szám: 302776-68-7)10%
1 Nem szükséges, ha a koncentráció 0,5% vagy kisebb és csak a kozmetikai termék védelmét szolgálja.

8. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EuM rendelethez[184]

Jelölések a kozmetikai termékeken

A) Külön tájékoztatás jelölése a kozmetikai termékeken

9. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[185][186]

Kozmetikai termék bejelentéséhez, kozmetikai termékkel kapcsolatos kérelemhez szükséges adatok

I. A kozmetikai termék bejelentéséhez (nyilvántartásba vételi eljárásához) szükséges adatok[187]

1. A bejelentő (cég) neve, címe, telephelye (elérhetősége).

2. Az előállító (cég) neve, címe, telephelye (elérhetősége).

3. A termék (termékek)

a) megnevezése,

b) rendeltetése,

c) csomagolási egysége (egységei).

4. Annak ténye, hogy a terméket (termékeket) Magyarországon gyártották-e.

5. Annak ténye, hogy a terméket (termékeket) Magyarországon hozták-e be először az Európai Gazdasági Térség területére.

6. Az 5. § (1) bekezdésében előírt adatok hozzáférhetőségi helye, a cég neve, címe (ország, város, utca, házszám), kontakt személy neve, telefon-faxszáma, és - ha van - elektronikus levélcíme.

7. A kiállító neve, címe, a kiállítás kelte, cégszerű aláírás.

8. A termék eredeti címkéje, vagy annak - olvasható - másolata, elektronikus fényképe, vagy a címke teljes adattartalma.

II. A kozmetikai termék 7. § (2) bekezdés szerinti összetevő engedélyezése iránti kérelemhez szükséges adatok

1. A kérelmező (cég) neve, címe, telephelye (elérhetősége).

2. Az anyag pontos kémiai/kereskedelmi neve, az előállításához felhasznált anyag(ok), keletkezett melléktermék(ek) kémiai neve.

3. A termék neve, rendeltetése - kivéve, ha az a megjelenéséből egyértelmű -, kiszerelési módja, egysége(i).

4. Az anyag kvalitatív/kvantitatív összetételének, fizikai/kémiai jellemzőinek, mikrobiológiai tisztasági szintjének ellenőrzésére a gyártó által végzett/végeztetett vizsgálatok és eredmények megadása.

5. A termék 5. § (1) bekezdés szerinti termékinformációs dokumentációjának tárolási helye, külföldi terméknél az előállító ország kompetens hatóságának a nyilatkozata termékkategóriába tartozásáról, forgalmazásáról.

6. Az anyag toxikológiai adatai - akut toxicitási, bőr abszorpciós, bőr irritációs, bőr szenzibilizációs, nyálkahártya irritációs, szub-krónikus toxicitási, fototoxicitási, mutagenitási, karcinogenitációs, teratogenitási, genotoxi-citási, toxikokinetikai, reprodukciós toxicitási vizsgálatok.

7. A termék ártalmatlanságát igazoló biztonsági értékelés.

8. Az anyag kozmetikai termékben alkalmazni kívánt mennyisége %-ban, betöltött funkciója, várható hatása a termék típusának, felhasználási módjának a megjelölésével.

9. A termék 2 mintadarabja - külföldinél - végleges, kereskedelmi forgalomba kerülő csomagolásban.

10. Az adatlapot kiállító neve, címe, cégszerű aláírás, bélyegző.

III. A kozmetikai termék összetevője feltüntetésének mellőzésére irányuló kérelemhez szükséges adatok

1. kérelmező neve, cégneve, címe, telephelye (elérhetősége).

2. A titkosítani kért összetevő(k) pontos megnevezése (INCI név, EINECS, Szín Index-szám, CAS vagy ELINCS név és az ehhez kapcsolt hivatalos szám, Európai Gyógyszernév, WHO által javasolt elnevezés, illetve, ha nincsenek nevek és számok, az alapanyag neve, azon növényi vagy állati eredetű összetevő neve, amit felhasználnak).

3. Annak a kozmetikai terméknek az emberi egészséggel kapcsolatos biztonsági értékelése, amelyben az összetevő(ke) t fel kívánják használni, figyelembe véve az összetevők toxikológiai hatását, kémiai összetételét és expozíciós szintjét.

4. A kozmetikai termékek listája, amelyben alkalmazni kívánják az összetevő(ke) l.

5. A titkosítás kérésének részletes indokolása különös tekintettel a következőkre:

- kezdeményezték a szabadalmi eljárást;

- ha az összetevő rendeltetése sem a szakirodalomban, sem a kereskedelemben nem ismert,

- az összetevőt és a használatát még nem hozták nyilvánosságra, ezt az állapotot nem befolyásolja, ha az összetevővel vagy használatával kapcsolatban már nyilvánosságra kerülne az összetevő, könnyen utánozható lenne és ez a kérelmezőnek kárt okozna.

6. Amennyiben az összetevőt több termékben használják, valamennyi kozmetikai-termék elnevezését, illetve az Európai Unió területén különböző elnevezéseket kívánnak használni, ezek felsorolását. Ha a kérelem benyújtásakor a kozmetikai termék neve még nem ismert, a forgalomba hozatala előtt legalább 15 nappal közölni kell a termék nevét. Ha az összetevőt több termékben használják, elegendő egyetlen kérelmet benyújtani, feltéve, hogy a kozmetikai termékeket egyértelműen meghatározzák.

7. Annak ismertetése, hogy az Európai Unió bármely tagállamában nyújtottak-e be titkosítási kérelmet az adott összetevővel kapcsolatban, illetve a meghozott döntés.

10. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[188]

Az állatkísérletek jóváhagyott alternatív módszereinek jegyzéke[189]

A Közös Kutatóközpont Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott alternatív módszerek, amelyek megfelelnek a 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek, és amelyek nincsenek felsorolva a 440/2008/EK rendeletben.[190]

Hivatkozási számJóváhagyott alternatív módszerekA helyettesítés teljes vagy részleges
ABC

11. számú melléklet a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez[191]

A kozmetikai termékeken az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatos iránymutatásokról

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (4) és (5) bekezdését - tekintettel a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló iránymutatások létrehozásáról szóló 2006/406/EK bizottsági ajánlásban foglaltakra - a következők figyelembevételével kell alkalmazni:

1. Fő alapelvek

Az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatás nem vezetheti félre a fogyasztót. A kozmetikai termék címkéjén feltüntetett, az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti tájékoztatásnak elő kell segítenie, hogy a fogyasztó hasznos információ birtokában tájékozottan tudjon választani. A tájékoztatás alkalmazása nem vezethet tisztességtelen piaci versenyhez az ilyen tájékoztatást marketingeszközként használó gyártók, illetve a szállítók között.

2. A tájékoztatók önkéntes használata

Az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti tájékoztatás alkalmazásával a gyártó vagy a termék piaci forgalmazásáért felelős személy jelölheti, hogy a termékkel kapcsolatban állatkísérletek nem folytak. Az ilyen tájékoztatás használata sem a gyártó, sem a termék piaci forgalmazásáért felelős személy számára nem kötelező, csak a számukra felkínált lehetőség, amennyiben az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.

3. Az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdésében megállapított követelmények értelmezése

Az R. és e tájékoztató alkalmazása tekintetében

a) összetevő: bármely szintetikus vagy természetes eredetű vegyi anyag vagy keverék, beleértve a kozmetikai termékek összetételében használt illat- és aromás vegyületeket is;[192]

b) állat: az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott "állat";

c) kísérlet: a termék vagy összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó kísérletek.

Az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdésében megállapított követelményeket a következők szerint kell értelmezni:

a) "állatkísérletek nem folytak": azt jelenti, hogy

- semmiféle állatkísérletet nem végeztek a kozmetikai termék vagy összetevői kifejlesztésével vagy biztonságosságának értékelésével kapcsolatban. A tájékoztatót csak akkor szabad használni, ha az állatkísérleteket teljes mértékben alternatív módszerrel helyettesítik, nem pedig csökkentik vagy finomítják az állatkísérleteket. Továbbá nem lényeges, hogy hol (az Európai Unióban vagy harmadik országokban) és az sem, hogy mikor végezték a kísérletet (ide értendő a kísérlet megismétlése is),

- nem használhattak semmilyen mások által új kozmetikai termékek kifejlesztése céljából állatokon tesztelt összetevőt, azaz a gyártó és beszállítói nem használhattak olyan összetevőket, amelyekről például a tudományos irodalomban rendelkezésre állnak a mások által új kozmetikai termék kifejlesztése céljából végzett állatkísérletekkel kapcsolatos adatok. Ebben az összefüggésben "az új kozmetikai termék kifejlesztése" jelentheti egy, már piacon levő termék átalakítását vagy teljesen új termék kifejlesztését (innováció) . Új csomagolás nem tekinthető új kozmetikai terméknek;

b) "nem bíztak meg harmadik személyt az állatkísérlet elvégzésével": azt jelenti, hogy a gyártó és beszállítói, beleértve minden, a beszállítói láncban szereplő beszállítót:

- nem végeztek közvetlenül állatkísérleteket,

- nem adtak megbízást állatkísérletek elvégzésére, ami azt jelenti, hogy nem adtak felkérést állatkísérletekre, és nem fizettek érte, például tudományos intézményekben folyó kutatás támogatásával.

4. Tájékoztatók szövegezése

Bármely személy, aki tájékoztatót kíván használni annak jelölésére, hogy nem végeztek állatkísérletet, szabadon választhatja meg a tájékoztató szövegezését, illetve használhat bármely figuratív képet vagy egyéb jelet, amennyiben az R. minden idevágó követelménye teljesül.

Lábjegyzetek:

[1] E rendelet az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

[2] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.01.

[3] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2012.01.03.

[4] Hatályba lépése előtt módosította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[5] Beiktatta a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.06.29.

[6] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2012.01.03.

[7] Hatályba lépése előtt módosította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (7) bekezdése c) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[8] Hatályba lépése előtt módosította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[9] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.06.29.

[11] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.05. Az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezés a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

[12] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.05. Az R.-nek az R. módosításáról szóló 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelettel megállapított 2. § (7) bekezdése a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

[13] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.05.

[14] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 3. § - a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[15] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[16] Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2010.04.12.

[17] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 4. § - a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[18] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[19] A felvezető szöveget módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[20] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[21] Módosította a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelet 4. § (8) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.01.19.

[22] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2012.01.03.

[23] Hatályba lépése előtt beiktatta az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[24] Módosította a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 6. § (6) és (8) bekezdése. Hatályos 2009.05.14.

[25] Beiktatta a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.06.01.

[26] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[27] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[28] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[29] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[30] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[31] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[32] Hatályba lépése előtt hatályon kívül helyezte az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (6) bekezdése d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[33] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[34] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[35] Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2010.04.12.

[36] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.04.12.

[37] Módosította a 3/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.11.25.

[38] Hatályba lépése előtt hatályon kívül helyezte az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[39] Hatályba lépése előtt hatályon kívül helyezte az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[40] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 8. § - a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[41] Beiktatta az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.03.11.

[42] A felvezető szöveget megállapította a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.10.04.

[43] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § g) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[44] Megállapította a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.10.04.

[45] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.04.12.

[46] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § h) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[47] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[48] Hatályon kívül helyezte a 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.19.

[49] Megállapította a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.10.04.

[50] Módosította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 2. § i) pontja. Hatályos 2011.06.29.

[51] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.05. Az R.-nek az R. módosításáról szóló 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelettel megállapított 2. § (7) bekezdése a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

[52] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.05.

[53] Hatályba lépése előtt módosította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (7) bekezdése d) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[54] Megállapította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.04.12.

[55] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.04.12.

[56] Hatályba lépése előtt beiktatta az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 9. § - a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[57] Hatályba lépése előtt beiktatta az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 9. § - a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[58] Megállapította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.06.29.

[59] Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.06.29.

[60] Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.06.29.

[61] Megállapította a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.16.

[62] Megállapította a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.04.04.

[63] Hatályon kívül helyezte a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 5. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.10.04.

[64] Beiktatta a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.11.08.

[65] Módosította a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelet 4. § (8) bekezdése b) pontja. Hatályos 2008.01.19.

[66] Beiktatta a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.11.08.

[67] Beiktatta a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelet 5. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.11.21.

[68] Beiktatta a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.04.12.

[69] Beiktatta a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.01.

[70] Beiktatta a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.02.15.

[71] Megállapította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.12.

[72] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2010.04.12.

[73] Megállapította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.12.

[74] Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.06.29.

[75] Módosította a 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.09.05.

[76] Megállapította a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.06.29.

[77] Módosította a 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2013.02.08.

[78] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2012.01.03.

[79] Megállapította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.12.

[80] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2012.01.03.

[81] Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2010.04.12.

[82] Szerkezetét módosította a 3/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2004.11.25.

[83] Módosította a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2007.01.05.

[84] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. A 7. § (2) bekezdése alapján hatályos 2007.02.01.

[85] Megállapította a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.06.01.

[86] Megállapította a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.06.01.

[87] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.05.

[88] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 158. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[89] Hatályon kívül helyezte a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2010.12.01.

[90] Megállapította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.08.10.

[91] Megállapította a 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.11.17.

[92] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.05.

[93] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.05.

[94] Beiktatta a 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.06.29.

[95] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[96] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[97] Módosította a 3/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.11.25.

[98] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[99] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[100] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[101] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[102] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[103] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[104] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[105] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[106] Megállapította a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.08.

[107] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése ba) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[108] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[109] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[110] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[111] Módosította a 3/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.11.25.

[112] * OJ L 159, 29.6.1996, p.l.

[113] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[114] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[115] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[116] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[117] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[118] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[119] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[120] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[121] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[122] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[123] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[124] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[125] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[126] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[127] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[128] Hatályon kívül helyezte az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2004.09.24.

[129] Módosította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 14. § (8) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.09.24.

[130] Megállapította a 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.06.19.

[131] Megállapította a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet 1. melléklete. Hatályos 2011.02.15.

[132] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[133] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 17/2006. (IV. 19.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.04.27.

[135] Hatályon kívül helyezte a 17/2006. (IV. 19.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.04.27.

[136] Megállapította a 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.21.

[137] Megállapította az 17/2006. (IV. 19.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2006.04.27.

[138] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése ba) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[139] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése bb) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[140] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése bc) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[141] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése bc) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[142] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése bd) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[143] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése be) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[144] Beiktatta a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.08.10.

[145] Beiktatta a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.08.10.

[146] Beiktatta a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.08.10.

[147] Megállapította a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.04.04.

[148] Megállapította az 17/2006. (IV. 19.) EüM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.04.27.

[149] Hatályon kívül helyezte a 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2007.11.21.

[150] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. A 7. § (2) bekezdése alapján hatályos 2007.02.01.

[151] A 1234-1243. pontokat beiktatta a 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.11.21.

[152] Az 1244-1328. referencia-számú sorokat beiktatta a 3/2008. (I. 11.) EüM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.06.18.

[153] Az 1329-1369. sorokat beiktatta a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.14.

[154] Beiktatta a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.11.05.

[155] Beiktatta a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.11.05.

[156] Beiktatta a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.03.

[157] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától. Az 1. rész 67-95. pontja 2004.09.11-től hatályos.

[158] Módosította a 37/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.11.17.

[159] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.15.

[160] Módosította a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2. mellékletének 1. és 2. pontja. Hatályos 2011.02.15.

[161] Módosította a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.02.05.

[162] Módosította a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2. mellékletének 4. pontja. Hatályos 2011.03.01.

[163] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2. mellékletének 1-2. pontja. Hatályos 2012.01.03.

[164] Módosította a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 1. számú mellékletének 2. pontja. Hatályos 2007.11.08.

[165] Módosította a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.13.

[166] Beiktatta a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.04.04.

[167] Beiktatta a 37/2008. (IX. 26.) EüM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.04.04.

[168] Beiktatta a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.15.

[169] Beiktatta a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2. mellékletének 5. pontja. Hatályos 2011.03.01.

[170] Módosította a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2. mellékletének 3-4. pontja. Hatályos 2012.01.03.

[171] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[172] Ezen színezékek olyan lakkjai vagy sói is engedélyezettek, amelyeknél a 2. számú mellékletben nem tiltott, illetve az 5. számú melléklet szerint a rendelet hatálya alól nem kivont anyagot használnak.

[173] Módosította a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.11.08.

[174] * A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 40/1995. (XI. 16.) FM rendelet.

[175] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[176] Módosította a 27/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.13.

[177] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[178] Beiktatta a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 2. számú melléklete. Hatályos 2007.11.08.

[179] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[180] Beiktatta a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a rendelet 3. mellékletének 1. pontja. Hatályos 2011.03.01.

[181] Módosította a 7/2010. (IX. 2.) NEFMI rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a rendelet 3. mellékletének 2. pontja. Hatályos 2011.03.01.

[182] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (7) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[183] Módosította a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 6. § (7) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.10.08.

[184] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (8) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[185] Hatályba lépése előtt megállapította az 5/2004. (II. 10.) ESZCSM rendelet 13. § (9) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[186] Módosította a 29/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2005.08.10.

[187] Megállapította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.12.

[188] Beiktatta a 3/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.11.25.

[189] Az alternatív módszerek feltüntetésére a közösségi jegyzékbe történő felvételt követően kerül sor.

[190] Megállapította a 16/2009. (V. 11.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

[191] Beiktatta a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.05.

[192] Módosította a 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.01.

Tartalomjegyzék