206/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

egyes, a közlekedési hatósági hatáskörökkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. § (1) A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Utánképzési foglalkozást a Közlekedési Főfelügyelet által vezetett Utánképzési Foglalkoztatásvezetői Névjegyzékbe felvett személy tarthat. A Névjegyzékbe történő felvétel és az abból való törlés feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza."

(2) Az R1. 2. számú melléklete felvezető szövegének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Egy vagy több utánképzési program vezetésére csak az kérheti a felvételét a Névjegyzékbe a Közlekedési Főfelügyelettől, akinek "

3. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R2.) 4/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemzetközi közúti árufuvarozás a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) engedélyével (a továbbiakban: nemzetközi közúti árufuvarozói engedély) végezhető. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter - a szakmai érdekképviseleti szerv véleményének figyelembevételével - a kiadható nemzetközi engedélyekre keretet állapíthat meg."

(2) Az R2. 4/A. §-a (4) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nemzetközi közúti árufuvarozói engedélyt a KKF az (1) bekezdésben foglalt kereten belül"

(3) Az R2. 4/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az KKF előzetes nemzetközi közúti árufuvarozói engedélyt adhat - az (1) bekezdésben foglalt keret figyelembevételével - annak a vállalkozásnak, amelynek a kérelem benyújtásakor külföldre történő kilépésre alkalmas járműve nincs, de az egyéb feltételeknek megfelel, és kötelezettséget vállal a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű legfeljebb hat hónapon belüli beszerzésére."

(4) Az R2. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Magyar Köztársaság területén külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter engedélyével folytatható."

(5) Az R2. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint - a területi közlekedési felügyelet, a KKF, a Közlekedési Főfelügyelet, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a területi kereskedelmi és iparkamara, a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, illetőleg a területi fogyasztóvédelmi felügyelőség is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető- vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik."

(6)[2]

(7) Az R2. 4/A. §-ának (4)-(5) és (8) bekezdésében, az 5/A. §-a (13) bekezdésének b) pontjában és a 21. §-a (2) bekezdésének b) pontjában "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe "a KKF" szövegrész lép.

4. § Az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet 6. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszélyes árut szállító járművek közlekedését a rendőrség, a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság és a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletek ellenőrizhetik."

5. §[3]

6. § A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállító eszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet mellékletében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium cím alatt a második, negyedik és az ötödik francia bekezdésben "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrészek helyébe "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)" szövegrészek lépnek.

7. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet mellékletének 6. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

"6. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium területén:

6.1. közlekedési hatóságok

közutak esetében - a fővárosi kerületek és a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közutak kivételével -

- első fokon: Központi Közlekedési Felügyelet és a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletek,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet,

a fővárosi kerület tulajdonában lévő közút esetében

- első fokon: Fővárosi Önkormányzat Főjegyzője,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet,

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében

- első fokon: Fővárosi Közlekedési Felügyelet,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet;

6.2. vasúti ügyekben

országos közforgalmú vasút esetében

- első fokon: Központi Közlekedési Felügyelet,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet,

helyi és saját használatú vasút esetében

- első fokon: megyei, fővárosi közlekedési felügyelet,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet;

6.3. víziközlekedési ügyekben

- első fokon: a víziutat keresztező szénhidrogén vezetékkel kapcsolatos eljárásban a külön jogszabályban meghatározott Központi Közlekedési Felügyelet, egyéb ügyekben a külön jogszabályban meghatározott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet,[4]

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet;

6.4. légiközlekedési hatósági ügyekben

- első fokon: Légügyi Igazgatóság,

- másodfokon: Légügyi Főigazgatóság;

6.5. hírközlési hatósági ügyekben

- első fokon: területileg illetékes hírközlési felügyelet,

- másodfokon: Hírközlési Főfelügyelet;

6.6. vízügyi hatósági ügyekben

- első fokon: területileg illetékes vízügyi igazgatóság,

- másodfokon: Országos Vízügyi Főigazgatóság."

8. § Az erőművek létesítési és üzembe helyezési engedélyezési eljárásáról szóló 107/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:

"4. A Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium területén

a) a polgári repülési ügyekben

- első fokon: Légügyi Igazgatóság,

- másodfokon: Légügyi Főigazgatóság

a polgári repülés biztonsága

b) a hírközlési ügyekben

- első fokon: a területi hírközlési felügyelet,

- másodfokon: a Hírközlési Főfelügyelet

a hírközlés biztonsága

c) útügyekben

közutak esetében:

a fővárosi kerületek és a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közutak kivételével

- első fokon: központi közlekedési felügyelet és a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletek,

- másodfokon: Közlekedési főfelügyelet,

a fővárosi kerület tulajdonában lévő közút esetében

- első fokon: Fővárosi Önkormányzat Főjegyzője,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében

- első fokon: Fővárosi Közlekedési Felügyelet,

- másodfokon: Közlekedési Főfelügyelet;

az útügy és a közúti közlekedés biztonsága

d) vasútügyekben

országos közforgalmú vasút esetén:

- első fokon: a Központi Közlekedési Felügyelet,

- másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet,

helyi és saját használatú vasút esetén:

- első fokon: a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet,

- másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet

a vasúti közlekedés biztonsága

e) hajózási ügyekben

- első fokon: a külön jogszabályban meghatározott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet,[5]

- másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet

a hajózás biztonsága

f) vízügyekben

- első fokon: az illetékes vízügyi igazgatóság,

- másodfokon: az Országos Vízügyi Főigazgatóság

a vízkivétel szempontjai, a vizek lefolyási és áramlási viszonyai"

9. §[6]

10. § Az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és postai kedvezményekről szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Közlekedési Főfelügyelet és a Központi Közlekedési Felügyelet köztisztviselőjének, nyugdíjasának és ezek igényjogosult hozzátartozójának adott kedvezmény;"

11. § A környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjának j) alpontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrészre módosul.

12. § A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) vizsgálják az úszó létesítmények által okozott, vagy azokon bekövetkezett - anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járó - baleseteket. A vizsgálatot a nagyhajókon (beleértve az úszó munkagépet és az önjáró kompot) a nagyhajók által okozott, vagy sérelmére történt, illetve a hajóút forgalmának korlátozását eredményező baleset (havaria) esetében a Központi Közlekedési Felügyelet, egyéb esetekben a külön n jogszabályban meghatározott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet bevonásával végzik. A vizsgálatban a hajózási hatóság szakhatóságként jár el."[7]

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (5) bekezdésében megjelölt feladatok közül a bírságolási tevékenységet a Közlekedési Főfelügyelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a módosítása időpontjáig végzi, ezt követően e feladat a Központi Közlekedési Felügyelet feladatkörébe tartozik.

(3) A folyamatban lévő ügyeket a közlekedési hatósági eljárás megindításának időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 206/1999. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Jogszabályban külön meghatározott esetekben az alábbi közlekedési felügyeletek gyakorolják a hajózási hatósági jogkört a megjelölt illetékességi területen:

Közlekedési felügyeletIlletékességi terület
Baranya Megyei Közlekedési FelügyeletBaranya megye, Tolna megye, Fejér megyének az M7 autópályától délre eső területe, a Velencei-tó vízterülete kivételével, Bács-Kiskun megyének a Budapest-Kelebia vasútvonaltól nyugatra eső területe, valamint a Duna Tass-Bok közötti szakasza, a Dráva és a Mura vízterülete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési FelügyeletBorsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, valamint a Tisza Tiszabecs-Tiszafüred közötti szakasza, a Bodrog és a Keleti-főcsatorna vízterülete
Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési FelügyeletGyőr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Komárom-Esztergom megye és Fejér megyének az M7 autópályától északra eső területe, valamint a Velencei-tó vízterülete, továbbá a Duna Rajka-Szob közötti szakaszának és mellékvizeinek vízterülete
Pest Megyei Közlekedési FelügyeletPest megye, Budapest főváros, Nógrád megye, továbbá a Duna Szob-Tass közötti szakaszának és mellékvizeinek vízterülete
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési FelügyeletJász-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye, Heves megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megyének a Budapest-Kelebia vasútvonaltól keletre eső területe, valamint a Tisza Tiszafüredtől a déli országhatárig terjedő szakasza, a Körösök és a Maros, valamint mellékvizeik vízterülete
Somogy Megyei Közlekedési FelügyeletSomogy megye, Veszprém megye, Zala megye, valamint a Balaton és a Sió vízterülete

2. számú melléklet a 206/1999. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Közlekedési hatósági feladatokra vonatkozó jogszabályok jegyzéke

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

2. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

3. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

4. Az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet

5. A vasúti hatóság feladat- és hatásköréről szóló 51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet

6. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállító eszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

8. Az erőművek létesítési és üzembe helyezési engedélyezési eljárásáról szóló 107/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

9. A hajólajstromról szóló 4/1974. (I. 9.) MT rendelet

10. A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet

11. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

12. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló - többször módosított - 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet

13. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

14. A nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet

15. A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet

16. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet

17. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

18. Az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet

19. A közlekedési építmények építésfelügyeletéről szóló 1/1987. (II. 9.) KM rendelet

20. A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet

21. A vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 10/1984. (VI. 27.) KM rendelet

22. A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet

23. A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet

24. Az utak építésének és forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről szóló 8/1970. (XI. 13.) KPM-ÉVM együttes rendelet

25. A víziközlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet

26. A hajózásról szóló 1973. évi 6. tvr. végrehajtására kiadott 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet

27. A kikötők létesítéséről, bővítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 1/1980. (I. 7.) KPM rendelet

28. A kikötők használatának rendjéről szóló 11/1977. (XII. 21.) KPM rendelet

29. A hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet

30. A hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi egyezményből és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyvből ("MARPOL 1973/1978.") eredő feladatok végrehajtásáról szóló 15/1985. (XII. 31.) KM rendelet

31. A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet melléklete

32. A belvízi hajók köbözéséről szóló 10/1979. (V. 29.) KPM rendelet

33. A komp- és révátkelőhelyek létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 11/1979. (VI. 7.) KPM rendelet

34. A hajós és a tengerész szolgálati könyvről szóló 5/1983. (X. 6.) KM rendelet

35. A tengeri hajók köbözéséről szóló 1/1984. (I. 17.) KM rendelet

36. A hajózási egészségi alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 6/1977. (XII. 9.) KPM-EüM együttes rendelet

37. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 25/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

38. A szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

39. Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet

40. A vasúti járművezető szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 12/1984. (VI. 27.) KM rendelet

41. A sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet

42. A vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 10/1984. (VI. 27.) KM rendelet

43. Az országos vasúti szabályzat (OVSz I. kötet) közzétételéről szóló 28/1994. (X. 28.) KHVM rendelet

44. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

45. A közlekedési építmények építésfelügyeletéről szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet

46. A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet

47. A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet

48. Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

49. Az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 36/1999. (XI. 12.) KHVM rendelet

50. A hajózási műszaki felügyeleti tevékenységre vonatkozó rendelkezéseknek, valamint a tengeri és a belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásainak kiadásáról szóló 5/1977. (XII. 3.) KPM rendelet

51. Egyes hajókon orvosi szolgálat rendszeresítéséről, valamint az úszóegységeknek gyógyszer- és mentőszekrénnyel való felszereléséről szóló 7/1969. (VIII. 17.) KPM rendelet

52. A hajózással kapcsolatos államigazgatási jogkörök meghatározásáról szóló 1005/1973. (III. 1.) MT határozat

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXXIII. törvény 18. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] A hajózásról szóló 1973. évi 6. tvr. végrehajtására kiadott 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet 2. §.

[5] A hajózásról szóló 1973. évi 6. tvr. végrehajtására kiadott 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet 2. §."

[6] Hatályon kívül helyezte a 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[7] Egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet melléklete."

Tartalomjegyzék