71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 2. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) E rendelet alkalmazásában "típuscsalád": olyan járműtípusok összessége, amelyek gyártmánya megegyezik, és a közlekedési hatóság eljárása során vizsgálandó műszaki jellemzőik tekintetében nem térnek el egymástól."

(2) Az ER. 2. § (8) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendeletben a járművekkel kapcsolatos fogalmakra - az a)-j) pontban foglalt eltéréssel, illetőleg kiegészítésekkel -a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Annak megítélése szempontjából, hogy a jármű sík úton önerejéből milyen sebességgel képes haladni, a jármű tervezési sebessége az irányadó. A rendelet alkalmazásában:]

"j) csuklós lassújármű: csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak műhelyben, erre használt eszközökkel lehetséges; a több merev tagból álló személyszállító lassújármű abban az esetben is csuklós járműnek tekinthető, ha az utasterek nem átjárhatók és a járműegységek pótkocsi kapcsoló berendezéssel vannak összekapcsolva."

2. § Az ER. 4/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az M1, valamint az N1 kategóriába tartozó gépkocsitípushoz kiadott típusbizonyítványban, és az új gépkocsi forgalomba helyezési engedélyében meg kell határozni a CO2-kibocsátás értékét.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, forgalomba helyezendő gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az azt módosító 397/2013/EK bizottsági rendeletben, az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben és az azt módosító 396/2013/EK bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott módon történő CO2 kibocsátási adatgyűjtésről, valamint a 293/2012/EU és a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott adatgyűjtésről, az adatok karbantartásáról, ellenőrzéséről, hitelesítéséről, valamint az adatoknak e rendeletekben meghatározott határidőig történő továbbításáról:

a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történő forgalomba helyezés esetében a forgalmazó (közreműködő kereskedő) által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatok adatai alapján,

b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történő forgalomba helyezés esetében az engedély adatai alapján

a közlekedési hatóság gondoskodik."

3. § (1) Az ER. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély határozatlan időre szól."

(2) Az ER. 12/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben a hatóság a (7) bekezdés f) és g) pontjában szereplő okból a Nyilvántartásból való törlést alkalmazta. Az engedély csak az ismételten elvégzett vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki."

(3) Az ER. 12/A. § (7) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az ER. 12/A. § (7) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A közlekedési hatóság visszavonja az engedélyt és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha)

"f) az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit - az első megszegéstől számított - 2 éven belül legalább további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte,

g) a vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített."

(4) Az ER. 12/A. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési hatóság felfüggeszti a vizsgabiztos tevékenységét, ha:)

"c) a (6) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta."

(5) Az ER. 12/A. §-a a következő (9a)-(9d) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A műszaki vizsgabiztos részére a Nyilvántartásba vételt követően a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.

(9b) Az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány és az igazolvány kiállítójának megnevezését,

b) az igazolvány érvényességét,

c) az igazolvány számát,

d) a vizsgabiztos nevét, valamint

e) a vizsgabiztos azonosító számát.

(9c) A közlekedési hatóság

a) az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén,

b) amennyiben a műszaki vizsgabiztos teljesítette a továbbképzési vizsgakötelezettségét, kérelemre igazolványt állít ki.

(9d) A műszaki vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles jól láthatóan magánál tartani a műszaki vizsgabiztosi igazolványát."

4. § Az ER. a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § (1) Az a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztos, aki 2013. január 1-jén az őt alkalmazó szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban állt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése nélkül 2014. június 30-ig folytathatja.

(2) A közlekedési hatóság a 2013. január 1-je és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése között a Nyilvántartásból törölt, a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztost - amennyiben az e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel - a vizsgabiztos nyilatkozatának beszerzését követően hivatalból nyilvántartásba veszi."

5. § Az ER. 30. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A Módr. hatálybalépését megelőzően, a nem szaktanfolyami képzés keretében megszerzett képesítéseket a szaktanfolyami képzés keretében szerzett képesítésnek kell tekinteni."

6. § (1) Az ER. 31. § (1) bekezdés 1-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"1. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 2013/15/EU tanácsi irányelvnek, az 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU, 65/2012/EU, 1229/2012/EU, 1230/2012/EU, 143/2013/EU és a 195/2013/EU bizottsági rendeletnek, továbbá a 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az azt módosító 582/2011/EU bizottsági és a 64/2012/EU bizottsági rendeletnek,

2. a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2003/77/EK, 2005/30/EK bizottsági, valamint 2006/96/EK és 2013/15/EU tanácsi irányelveknek,

3. a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2005/13/EK, 2005/67/EK, 2010/22/EU, 2010/62/EU és 2010/52/EU bizottsági, valamint 2006/96/EK és 2013/15/EU tanácsi irányelveknek,

4. a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/48/EU bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az ER. 31. § (2) bekezdése a következő 18-22. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"18. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet,

19. a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek széndioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 19-i 143/2013/EU bizottsági rendelet,

20. a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet,

21. az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 396/2013/EU bizottsági rendelet,

22. a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxidmennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 397/2013/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

7. § (1) Az ER. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az ER. a 2. melléklet szerinti 5/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) Az ER. 12. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az ER. A. Függelék A/3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az ER. A. Függelék A/4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az ER. A. Függelék A/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az ER. A. Függelék A/8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az ER. A. Függelék A/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az ER. A. Függelék A/12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az ER. A. Függelék A/16. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az ER. B. Függelék B/4. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az ER. B. Függelék B/5. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az ER. C. Függelék C/3. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az ER. A. Függelék A/9. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

8. § (1) Az ER.

a) 12. § (11) bekezdésében az "a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes szabályait és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmát meghatározó külön kormányrendeletben meghatározott" szövegrész helyébe az "a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel vagy hatósági szerződéssel rendelkező" szöveg,

b) 12. számú melléklet 1.2. pontjában az "az általa megbízott" szövegrész helyébe az "a közlekedési hatóság engedélye alapján" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az ER.

a) 10. § (9) bekezdésében a "tanúsító" szövegrész, és

b) A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 2.16.5. pontja.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 7. § (16) és (17) bekezdése, valamint a 16. és a 17. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") VII. mellékletét módosító 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelv melléklet 34. pontjának,

b) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. és V. mellékletét módosító 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelv melléklet 31. pontjának,

c) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és III. mellékletét módosító 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelv melléklet 32. pontjának,

d) a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2010. július 5-i 2010/48/EU bizottsági irányelv melléklet szerinti 3. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") IV. és XII. mellékletének módosításáról szóló, 2012. december 10-i 1229/2012/EU bizottsági rendelet,

b) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek szén-dioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 19-i 143/2013/EU bizottsági rendelet,

d) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet,

e) az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 396/2013/EU bizottsági rendelet,

f) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 397/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. 5. számú mellékletének módosítása

1. Az ER. 5. számú melléklet 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.2. A közlekedési hatóság, valamint a vizsgáló állomás köteles a körülmények által indokolt mértékben és módon megvizsgálni és dokumentálni a képviselő képviseleti jogosultságát. Időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét - külön okirat kiállítása nélkül - elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint

b) az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki."

2. Az ER. 5. számú melléklet 2.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2.4. A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság vizsgabiztosa a jármű adatainak ellenőrzése és az előírt technológia alkalmazása során a 4.1. pont szerint megállapított adatokat és a 4.2. pont szerint minősített hibákat az informatikai rendszerben elektronikusan rögzíti."

3. Az ER. 5. számú melléklet 2.2. pontja a következő 2.2.5. ponttal egészül ki:

"2.2.5. A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság, és az adatokat rögzítő vizsgabiztos egyetemlegesen felelős az általuk az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért."

4. Az ER. 5. számú melléklet 2.3.1. és 2.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.1. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt kell kiadni. A bizonyítványnak legalább az 5/A. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező Műszaki vizsgálati bizonyítványnak kell lennie. A bizonyítványnak az ügyfél vagy az ügyfél képviselője részére történő kiadását a vizsgálóállomás végzi.

2.3.2. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványon a vizsgálóállomás ügyintézője rögzíti a kiadásra kerülő forgalmi engedély időbeli hatályát. A forgalmi engedély időbeli hatályának megállapítása a következő időszakos vizsgálat határidejének bejegyzésével és a sorszámcsík beragasztásával történik."

2. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

"5/A. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY TARTALMA

A műszaki vizsgálati bizonyítvány az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat után kerül kiállításra és legalább a következő adatokat tartalmazza a megfelelő harmonizált uniós kódokhoz rendelve:

MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) A műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma.

(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám).

(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése.

(3.) A vizsgálat helye és időpontja.

(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll.

(5.) A jármű osztálya, amennyiben rendelkezésre áll.

(6.) Azonosított hibák és minősítésük.

(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése.

(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja.

(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója.

(10.) Egyéb információk

- a jármű jellegkódja.

- kiadott érvényesítő címke sorszáma."

3. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

"12. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A vizsgabiztosok szakmai képzése

1.1. A műszaki vizsgabiztosok alapszintű és kiegészítő szintű alapképzése és továbbképzése szaktanfolyam keretében történik.

2.1. A járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki alapszintű műszaki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.

2.2. A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.

2.3. A műszaki vizsgabiztos tevékenysége folytatásához kétévente köteles továbbképző szaktanfolyamon részt venni és azt követően sikeres vizsgát tenni.

3.1. Felsőfokú szakirányú végzettség esetén a 12/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítése alól a közlekedési hatóság - indokolt esetben - felmentést adhat.

3.2. Középfokú szakirányú végzettségként elfogadható az autószerelő szakirányú végzettség, vagy a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben e végzettséggel egyenértékűnek minősített végzettség és az általános középiskolai érettségi egyidejű megléte.

3.3. A 2010. január 1-jét megelőzően a műszaki vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett személynek a 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményt 2015. január 1. napjáig kell teljesítenie, amennyiben az általa vizsgált jármű vizsgáló állomáson történő mozgatása biztosított a vizsgált jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján.

4.1. Kiegészítő szintű képzésre az jelentkezhet, aki a műszaki vizsgabiztosi alapszintű tanfolyamot elvégezte, és legalább "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

4.2. A 4.1. pontban meghatározott feltétel teljesítése alól 2014. január 1-jéig a közlekedési hatóság - a műszaki vizsgabiztos szakmai tevékenységének értékelése alapján - felmentést adhat.

5. A műszaki vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésre és vizsgáztatására vonatkozó követelmények részletszabályozását a közlekedési hatóság által kiadott "tanterv és vizsgakövetelmények" tartalmazza:

5.1. Az alapszintű műszaki vizsgabiztosi képzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.1.1. Elméleti tantárgyak.

a) Jármű-technológia.

b) Járművizsgálat.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

5.1.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.1.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) Jármű-technológia - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) Járművizsgálat - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

d) Járművizsgálat - szóbeli.

5.1.4. Gyakorlati vizsgatárgyak.

a) Járművizsgálat - gyakorlat.

5.2. A kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi képzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.2.1. Elméleti tantárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.2.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.2.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - szóbeli.

5.2.4. Gyakorlati vizsgatárgyak.

a) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - gyakorlat.

5.3. Az alapszintű műszaki vizsgabiztosi továbbképzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.3.1. Elméleti tantárgyak.

a) Jármű-technológia.

b) Járművizsgálat.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

5.3.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.3.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) Jármű-technológia - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) Járművizsgálat - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

5.4. A kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi továbbképzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.4.1. Elméleti tantárgyak.

a) Jármű-technológia.

b) Járművizsgálat.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

d) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.4.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.4.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a) Jármű-technológia - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b) Járművizsgálat - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c) Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

d) 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek - számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

5.5. Az alapképzés során a tantárgyaknak az alábbiakban szereplő valamennyi témakört le kell fedniük. Továbbképzés esetén a megadott témaköröknél elsősorban a technikai fejlődésre és a jogszabályi változásokra kiterjedve kell az oktatást megtartani.

5.5.1. Jármű-technológia.

a) Fékrendszerek.

b) Kormányrendszerek.

c) Látómező.

d) Világítóberendezések és elektronikai alkatrészek.

e) Tengelyek, kerekek és gumiabroncsok.

f) Alváz és karosszéria.

g) Környezetterhelés és kibocsátások.

h) Különleges járművekre vonatkozó további követelmények.

5.5.2. Járművizsgálat.

a) Vizsgálati módszerek.

b) Hiányosságok értékelése.

c) A vizsgálattal és az adminisztrációval kapcsolatos informatikai alkalmazások.

5.5.3. Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

a) A járművek jóváhagyásának feltételeivel kapcsolatos jogszabályi követelmények.

b) A közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával kapcsolatos jogszabályi követelmények.

c) A közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával, a járművek nyilvántartásba vételével és jóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív rendelkezések.

5.5.4. A 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

a) Az 5.5.1., 5.5.2. és 5.5.3. pontokban szereplő témakörök 3,5 t feletti össztömegű járművekre vonatkozó speciális ismeretei.

b) Veszélyes áru szállítására jóváhagyott járművek vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések.

c) Menetíró berendezésekre vonatkozó előírások.

d) Nemzetközi forgalomban részt vevő teherjárművekre és autóbuszokra vonatkozó rendelkezések."

4. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/1. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az e mellékletben és az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelvben vagy rendeletben szereplő valamennyi adatközlő lap csak az e melléklet szerinti teljes körű jegyzékből vett kivonatokból állhat, és követnie kell a teljes körű jegyzék számozási rendszerét.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az e mellékletben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

A jóváhagyó hatóság 2013. január 1-jétől érvényesnek tekinti a 143/2013/EU bizottsági rendelettel módosított 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított követelményeknek megfelelő megfelelőségi nyilatkozatot."

2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: .................................................................."

3. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 1.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ....................................................... "

4. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 1.10. ponttal egészül ki:

"1.10. Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ................................................ "

5. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra/"

6. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.1.1.1., 2.1.1.1.1. és 2.1.1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.1.1. Három- vagy többtengelyes járművek

2.1.1.1.1. A tengelytávolság az egymást követő tengelyek között a legelső tengelytől a leghátsó tengelyig: .....................................................................................

2.1.1.1.2. Teljes tengelytávolság: ............................................................................."

7. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.5. Nem teljes jármű esetében a kormányzott tengelyekre jutó legkisebb tömeg:........................................................................................................"

8. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.6. és 2.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.6. Menetkész tömeg (h)

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra:....................................

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ..............................................

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében a tömeg az összekapcsolási ponton: .............................................................................

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: ....................................

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): .............................................. "

9. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 2.6.2. ponttal egészül ki:

"2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. bekezdésében megadott fogalom-meghatározást):......."

10. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó műszakilag megengedett tömeg: ... "

11. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.11. A vontatójármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg

Az alábbiak esetében:"

12. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.11.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.11.4. Merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: ......................................................."

13. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.11.5. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (3): ......................................................................................"

14. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.12., 2.12.1. és 2.12.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg az összekapcsolási ponton:

2.12.1. Vontatójármű használata esetén:................................................................

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében: ..................................................................................................... "

15. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.16.-2.16.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: .........................................................................................................

2.16.2. Az egyes tengelyekre jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi használata esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ......................................

2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg: ...............................................................

2.16.4. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett vontatható össztömeg: ................................................................................

2.16.5. A járműszerelvény nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömege: .........................................................................."

16. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 3.5.6., 3.5.6.1., 3.5.6.2. és 3.5.6.3. ponttal egészül ki:

"3.5.6. A 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke és a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.5.6.1. A 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (adott esetben):

3.5.6.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1)

3.5.6.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában meg kell ismételni) (w1)

Az
ökoinnovációs
technológiát
jóváhagyó
határozat (w2)
Az
öko-
in-
nová-
ciós
tech-
noló-
gia
kódja
(w3)
1. A
viszo-
nyítási
alapul
vett
gép-
jármű
szén-
dioxid-
kibo-
csátása
(g/km)
2. Az
öko-
innová-
ciós tech-
nológi-
ával
felszerelt
gépjármű
szén-
dioxid-
ki-
bocsátása
(g/km)
3. A
viszo-
nyítási
alapul
vett
gépjármű
szén-
dioxid-
kibo-
csátása
az 1.
típusú
vizsgálati
ciklusban
(w4)
4. Az öko-
innovációs
tech-
nológiával
felszerelt
gépjármű
szén-
dioxid-ki-
bocsátása
az 1.
típusú
vizsgálati
ciklusban
(= 3.5.1.3.)
5. Használati tényező
(usage factor, UF),
azaz a technológia
használatának
időbeli részaránya a
szokásos
üzemeltetési
körülmények között
Megtakarított szén-
dioxid-kibocsátás
[(1 - 2) - (3 - 4)] * 5
xxxx/201x
Megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (g/km) (w5)"

"

17. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 13.12. ponttal egészül ki:

"13.12. Az ülőhelyek, az állóhelyek, a kerekesszéket használó (használók) helyének, valamint a csomagtér (ideértve az esetleges csomagtartókat és síléctartókat) vonatkozásában a belső elrendezést bemutató, méretekkel ellátott rajz."

18. Az ER. A. Függelék A/1. mellékletében a magyarázó megjegyzések része a következő (7) megjegyzéssel egészül ki:

"(7) A jármű méreteit befolyásoló nem kötelező felszereléseket meg kell határozni."

19. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet magyarázó megjegyzések (h) megjegyzése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(h) A járművezető tömegét 75 kg-mal kell számolni.

A folyadékot tartalmazó rendszereket (kivéve a szennyvíz tárolására szolgálókat, amelyeket üresen kell hagyni) a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-áig kell feltölteni.

A 2.6. b) és 2.6.1. b) pontban említett információkat az N2, N3, M2, M3, O3 és O4 kategóriájú járművek esetében nem kell megadni."

20. Az ER. A. Függelék A/1. melléklet magyarázó megjegyzések része a következő rendelkezéssel egészül ki:

"(w) Ökoinnovációs technológiák.

(w1) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(w2) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(w3) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(w4) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(w5) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxidkibocsátások összege."

21. Hatályát veszti az ER. A. Függelék A/1. melléklet 2.5.1. pontja.

5. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/3. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: .................................................................."

2. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím a következő 1.9. és 1.10. ponttal egészül ki:

"1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: .......................................................

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ................................................ "

3. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)"

4. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcíme a következő 2.5. ponttal egészül ki:

"2.5. Nem teljes jármű esetében a kormányzott tengelyre (tengelyekre) jutó legkisebb tömeg: ....................................................................................... "

5. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2.6.-2.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.6. Menetkész tömeg (h)

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: .................................

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ............................................

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórúddal felszerelt, vagy középtengelyes pótkocsi esetében a terhelés a csatlakozónál:

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: .................................

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ............................................ "

6. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcíme a következő 2.6.2. ponttal egészül ki:

"2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. bekezdésben található fogalom-meghatározást): ......... "

7. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó műszakilag megengedett tömeg: ... "

8. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.11. A vontatójármű által vontatható, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg

Az alábbiak esetében:"

9. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2.11.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.11.4. Merev vonórúddal felszerelt pótkocsi:......................................................."

10. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím a következő 2.11.5. ponttal egészül ki:

"2.11.5. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (3): ...................................................................................."

11. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2.12. és 2.12.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcíme a következő 2.12.2. ponttal egészül ki:

"2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg az összekapcsolási ponton:

2.12.1. Vontatójármű használata esetén:................................................................

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében: ..................................................................................................... "

12. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész A. alcím 2.16.-2.16.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: .........................................................................................................

2.16.2. Az egyes tengelyekre jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi használata esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső műszakilag megengedett össztömeg: ...................................................

2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg: ...............................................................

2.16.4. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett vontatható össztömeg: ................................................................................

2.16.5. A járműszerelvény nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömege: .........................................................................."

13. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ................................................................................................................."

14. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcíme a következő 1.9. és 1.10. ponttal egészül ki:

"1.9. Tüntesse fel, ha a vontatójármű félpótkocsik vagy egyéb pótkocsik vontatására szolgál, valamint ha a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi: .......................................................

1.10. Tüntesse fel, ha a járművet speciálisan áruk szabályozott hőmérsékleti feltételekkel történő szállítására tervezték: ................................................ "

15. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 2. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (7)

(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra)"

16. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 2.6. és 2.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.6. Menetkész tömeg (h)

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: .................................

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ............................................

2.6.1. E tömeg tengelyek közötti megoszlása, valamint félpótkocsi, merev vonórúddal felszerelt, vagy középtengelyes pótkocsi esetében a terhelés a csatlakozónál:

a) legnagyobb és legkisebb mindegyik változatra: .................................

b) az egyes kivitelek tömege (táblázatban): ............................................ "

17. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcíme a következő 2.6.2. ponttal egészül ki:

"2.6.2. A nem kötelező felszerelések tömege (lásd az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikk 5. bekezdésében található fogalom-meghatározást): ........ "

18. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ........................................................................................................ "

19. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 2.12. és 2.12.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.12. A műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az összekapcsolási ponton:

2.12.2. Félpótkocsi, középtengelyes vagy merev vonórúddal felszerelt pótkocsi esetében: ....................................................................................................."

20. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. Rész B. alcím 2.16.-2.16.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.16. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg (nem kötelező)

2.16.1. Nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett terhelt tömeg: .........................................................................................................

2.16.2. Az egyes tengelyekre jutó nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi használata esetén az összekapcsolási pontra eső tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra eső műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: ...............................

2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra jutó, nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett össztömeg: ......................................................... "

6. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/4. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Része helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. RÉSZ

A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típus jóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok

TételTárgySzabályozási aktusAlkalmazandóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Megengedett
zajszint
70/157/EGK irányelv
A/1
XXXXXX
2Könnyű
gépjárművek
(Euro 5 és Euro
6) kibocsátása /
információk
elérhetősége
715/2007/EK rendeletX1X1X1X1
3Tüzelőanyag-
tartályok / hátsó
aláfutásgátlók
70/221/EGK irányelv
A/3
X2X2X2X2X2X2XXXX
3ATűzveszély
elleni védelem
(folyékony
tüzelőanyag-
tartályok)
661/2009/EK rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
3BHátsó
aláfutásgátlók
(RUPD) és
beépítésük;
hátsó aláfutás
elleni védelem
661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
4Hátsó
rendszámtábla
helye
70/222/EGK irányelv
A/4
XXXXXXXXXX
4AHátsó
rendszámtáblák
felszerelésének
helye és
rögzítésének
módja
661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
XXXXXXXXXX
5Kormányberen-
dezés
70/311/EGK irányelv
A/5
XXXXXXXXXX
5AKormányberen-
dezés
661/2009/EK rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
6Ajtózárak és
csuklópántok
70/387/EGK irányelv
A/6
XXXX
6AJárműbe való
bejutás és
manőverező-
képesség
661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXXX
6BAjtózárak és
ajtórögzítő
elemek
661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
7Hangjelzés70/388/EGK irányelv
A/7
XXXXXX
7AHangjelző
berendezések és
hangjelzések
661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
8Közvetett látást
biztosító
eszközök
2003/97/EK irányelv
A/8
XXXXXX
8AKözvetett látást
biztosító
eszközök és
beépítésük
661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
9Járművek
fékezése
71/320/EGK irányelv
A/9
XXXXXXXXXX
9AJárművek és
pótkocsik
fékezése
661/2009/EK rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X3X3X3X3X3X3X3X3X3
9BSzemélygépjár-
művek fékezése
661/2009/EK rendelet
13-H. ENSZ-EGB-
előírás
X4X4
10Rádió
zavarszűrés
(elektromág-
neses
összeférhetőség)
72/245/EGK irányelv
A/10
XXXXXXXXXX
10AElektromág-
neses
összeférhetőség
661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
12Belső
berendezések
74/60/EGK irányelv
A/12
X
12ABelső
berendezések
661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
13Illetéktelen
használat elleni
védelem
74/61/EGK irányelv
A/13
XXXXXX
13AGépjárművek
jogosulatlan
használat elleni
védelme
661/2009/EK rendelet
18. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X4AX4AX4AX4A
13BGépjárművek
jogosulatlan
használat elleni
védelme
661/2009/EK rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
14Kormány
viselkedése
ütközésnél
74/297/EGK irányelv
A/14
XX
14AA vezető
kormányszerke-
zettel szembeni
védelme ütközés
esetén
661/2009/EK rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
15Ülések
szilárdsága
74/408/EGK irányelv
A/15
XXXXXX
15AÜlések, azok
rögzítései és
fejtámlák
661/2009/EK rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX4BX4BXXX
15BNagy
személyszállító
gépjárművek
ülései
661/2009/EK rendelet
80. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
16Kiálló részek74/483/EGK irányelv
A/16
X
16AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
17Sebességmérő
és hátrameneti
fokozat
75/443/EGK irányelv
A/17
XXXXXX
17AJárműbe való
bejutás és
manőverező-
képesség
661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
XXXXXX
17BSebességmérő
berendezés és
annak beépítése
661/2009/EK rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
18Előírt táblák76/114/EGK irányelv
A/18
XXXXXXXXXX
18AHatóságilag
előírt gyári
adattábla és
járműazonosító
szám
661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
XXXXXXXXXX
19Biztonsági övek
bekötési pontjai
76/115/EGK irányelv
A/19
XXXXXX
19AA biztonsági öv
rögzítési
pontjai, ISOFIX
rögzítési
rendszerek és
ISOFIX felső
hevederrögzítési
pontok
661/2009/EK rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
20Világító- és
fényjelző
berendezések
beépítése
76/756/EGK irányelv
A/20
XXXXXXXXXX
20AVilágító- és
fényjelző
berendezések
beépítése
járművekbe
661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
21Fényvissza-
verők
76/757/EGK irányelv
A/21
XXXXXXXXXX
21AGépjárművekre
és
pótkocsijaikra
felszerelt
fényvisszaverő
eszközök
661/2009/EK rendelet
sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
22Helyzetjelző,
fék- és
méretjelző,
nappali menet
lámpák
76/758/EGK irányelv
A/22
XXXXXXXXXX
22AGépjárművek és
pótkocsijaik
első és hátsó
helyzetjelző
lámpái,
féklámpái és
méretjelző
lámpái
661/2009/EK rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
22BGépjárművek
nappali menet
lámpái
661/2009/EK rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
22CA gépjármű-
vekre és pótko-
csijaikra fel-
szerelt oldalsó
helyzetjelző
lámpák
661/2009/EK rendelet
sz. ENSZ-EGB-előírás
XXXXXXXXXX
23Irányjelző
lámpák
76/759/EGK irányelv
A/23
XXXXXXXXXX
23AGépjárművek és
pótkocsijaik
irányjelző
lámpái
661/2009/EK rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
24Hátsó
rendszámtábla
világítás
76/760/EGK irányelv
A/24
XXXXXXXXXX
24AGépjárművek és
pótkocsijaik
hátsó rend-
számtábláinak
megvilágítása
661/2009/EK rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
25Fényszóró
(izzóval)
76/761/EGK irányelv
A/25
XXXXXX
25AA gépjárművek
európai
aszimmetrikus
tompított fényt,
távolsági fényt
vagy mindkettőt
kibocsátó,
sajtolt burás
fényszórói
661/2009/EK rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
25BGépjárművek és
pótkocsijaik
jóváhagyott
lámpaegysé-
geibe szánt
izzólámpák
661/2009/EK rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
25CGázkisüléses
fényforrással
ellátott
gépjárműfény-
szórók
661/2009/EK rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
25DGépjárművek
jóváhagyott
gázkisüléses
lámpa
egységeiben
használatos
gázkisüléses
fényforrások
661/2009/EK rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
25EGépjárművek
aszimmetrikus
tompított fényt,
távolsági fényt
vagy mindkettőt
kibocsátó,
izzólámpákkal
és/vagy LED-
modulokkal
felszerelt
fényszórói
661/2009/EK rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
25FGépjárművek
adaptív
fényszórórend-
szerei (AFS)
661/2009/EK rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
26Ködfényszórók76/762/EGK irányelv
A/26
XXXXXX
26AGépjárművek
első
ködfényszórói
661/2009/EK rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
27Elvontató
berendezés
77/389/EGK irányelv
A/27
XXXXXX
27AElvontató
berendezések
661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
XXXXXX
28Hátsó
ködlámpák
77/538/EGK irányelv
A/28
XXXXXXXXXX
28AGépjárművek és
pótkocsijaik
hátsó ködlámpái
661/2009/EK rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
29Hátrameneti
fényszórók
77/539/EGK irányelv
A/29
XXXXXXXXXX
29AGépjárművekre
és
pótkocsijaikra
felszerelt
tolatólámpák
661/2009/EK rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
30Várakozást jelző
lámpák
77/540/EGK irányelv
A/30
XXXXXX
30AGépjárművek
parkolólámpái
661/2009/EK rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
31Visszatartó
berendezések
77/541/EGK irányelv
A/31
XXXXXX
31ABiztonsági
övek, utas-
biztonsági rend-
szerek, gyer-
mekbiztonsági
rendszerek és
ISOFIX
gyermekbizton-
sági rendszerek
661/2009/EK rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
32Látómező előre77/649/EGK irányelv
A/32
X
32AMenetirányú
látómező
661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
33Kezelőszervek
jelölése
78/316/EGK irányelv
A/33
XXXXXX
33AKézi működ-
tetésű kezelő-
szervek, vissza-
jelző lámpák és
kijelzők
elhelyezése és
azonosítása
661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
34Jég- és
páramentesítés
78/317/EGK irányelv
A/34
X55555
34ASzélvédő-
jégmentesítő és
-párátlanító
berendezések
661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
X55555
35Szélvédőmosó/
-törlő
berendezés
78/318/EGK irányelv
A/35
X66666
35ASzélvédőtörlő és
szélvédőmosó
rendszerek
661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
X66666
36Fűtőrendszerek2001/56/EK irányelv
A/36
XXXXXXXXXX
36AFűtési
rendszerek
661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
37Kerékburkolat78/549/EGK irányelv
A/37
X
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
X
38Fejtámlák78/932/EGK irányelv
A/38
X
38AA jármű
ülésével
egybeépített
vagy különálló
fejtámlák
(fejtámaszok)
661/2009/EK rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
40Motorteljesít-
mény-mérés
80/1269/EGK irányelvX7X7X7X7X7X7
41Nagy
teljesítményű
járművek
kibocsátásai
(Euro IV és V)
2005/55/EK irányelvX8X8XX8X8X
41ANehéz
tehergépjármű-
vek kibocsátásai
(Euro
IV)/informá-
ciókhoz való
hozzáférés
595/2009/EK rendeletX9X9XX9X9X
42Oldalról aláesés
elleni védelem
89/297/EGK irányelv
A/42
XXXX
42ATehergépjármű-
vek oldalsó
aláfutásgátlója
661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXX
43A felcsapódó
víz elleni
védelem
91/226/EGK irányelv
A/43
XXXXXXX
43AA felcsapódó
víz elleni
védőrendszerek
661/2009/EK rendelet
109/2011/EU rendelet
XXXXXXX
44Tömegek és mé-
retek (személy-
gépkocsi)
92/21/EGK irányelv
A/44
X
44ATömegek és
méretek
661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
X
45Biztonsági üveg92/22/EGK irányelv
A/45
XXXXXXXXXX
45ABiztonsági
üvegezésre
alkalmas
anyagok és azok
járművekbe való
beszerelése
661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
46Gumiabroncsok92/23/EGK irányelv
A/46
XXXXXXXXXX
46AGumiabroncsok
felszerelése
661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
XXXXXXXXXX
46BGépjárművek és
pótkocsijaik (C1
osztályú)
gumiabroncsai
661/2009/EK rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXX
46CHaszongépjár-
művek és
pótkocsijuk (C2
és C3 osztályú)
gumiabroncsai
661/2009/EK rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXX
46DGumiabroncsok
gördülési zaja,
nedves tapadása,
illetve gördülési
ellenállása (C1,
C2 és C3
osztály)
661/2009/EK rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXXXXXX
46EIdeiglenes
használatra
szánt tarta-
lékegység,
defekttűrő
gumiabroncsok /
rendszer és
abroncsnyomás-
ellenőrző
rendszer
661/2009/EK rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X9AX9A
abroncsnyomás-
ellenőrző
rendszer
47Sebesség-
korlátozó
92/24/EGK irányelv
A/47
XXXX
47AJárművek
sebességkorlá-
tozása
661/2009/EK rendelet
89. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXX
48Tömegek és
méretek (a 44.
pont alá nem
tartozó
járművek)
97/27/EK irányelv
A/48
XXXXXXXXX
48ATömegek és
méretek
661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
XXXXXXXXX
49Vezetőfülke
kiálló részei
92/114/EGK irányelv
A/49
XXX
49AHaszongépjár-
művek
vezetőfülké-
jének a hátfal
síkja előtti
kiálló részei
661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXX
50Csatlakoztató
berendezések
94/20/EK irányelv
A/50
X10X10X10X10X10X10XXXX
50AJárműszerelvé-
nyek mecha-
nikus csatlakozó
alkatrészei
661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X10X10X10X10X10X10XXXX
50BRövid
vonószerkezetek
(CCD);
jóváhagyott
típusú rövid
vonószerkezet
felszerelése
661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X10X10X10X10
51Éghetőség95/28/EK irányelv
A/51
X
51AEgyes gép-
jármű-kategó-
riák belső kiala-
kításában hasz-
nált anyagok
égési
tulajdonságai
661/2009/EK rendelet
118. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
52Autóbuszok2001/85/EK irányelv
A/52
XX
52AM2 és M3
kategóriájú
járművek
661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
52BNagy
személyszállító
járművek
felépítményének
szilárdsága
661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
53Frontális
ütközés
96/79/EK irányelv
A/53
X11
53AUtasok frontális
ütközéssel
szembeni
védelme
661/2009/EK rendelet
94. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X11
54Oldalsó ütközés96/27/EK irányelv
A/54
X12X12
54AUtasok
oldalirányú
ütközés esetén
történő védelme
661/2009/EK rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X12X12
55(üres)
56Veszélyes áruk
közúti
szállítására
szolgáló
járművek
98/91/EK irányelv
A/56
X13X13X13X13X13X13X13
56AVeszélyes
anyagok
szállítására
szolgáló
járművek
661/2009/EK rendelet
105. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X13X13X13X13X13X13X13
57Elülső aláfutás
elleni védelem
2000/40/EK irányelv
A/57
XX
57AElülső
aláfutásgátló
berendezések
(FUPD) és
beépítésük;
elülső aláfutás
elleni védelem
661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
58Gyalogos-
védelem
78/2009/EK rendeletXX
59Újrafeldolgoz-
hatóság
2005/64/EK irányelv
A/59
XX-
60(üres)
61Légkondicio-
náló rendszerek
2006/40/EK irányelvXX14
62Hidrogénrend-
szer
79/2009/EK rendelet
A/62
XXXXXX
63Általános
biztonság
661/2009/EK rendelet
A/63
X15X15X15X15X15X15X15X15X15X15
64Sebességváltás-
jelzők
661/2009/EK rendelet
65/2012/EU rendelet
X
65Fejlett
vészfékező
rendszer
661/2009/EK rendelet
347/2012/EU rendelet
XXXX
66Sávelhagyásra
figyelmeztető
rendszer
661/2009/EK rendelet
351/2012/EU rendelet
XXXX
67A cseppfolyós
PB-gázokhoz
szükséges
speciális
komponensek és
azok beszerelése
a járműbe
661/2009/EK rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
68Jármű-riasztó-
rendszerek
661/2009/EK rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XX
69Elektromos
biztonság
661/2009/EK rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX
70Nagy nyomású
földgázzal
(CNG) üzemelő
rendszerek
különleges
alkatrészei és
azok beszerelése
a járműbe
661/2009/EK rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-
előírás
XXXXXX

Magyarázó megjegyzések

X Alkalmazandó szabályozási aktus.

Megjegyzés: A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások módosítássorozatait a 661/2009/EK rendelet IV. melléklete sorolja fel. Alternatívaként az ezt követően elfogadott módosítássorozatok is megengedettek.

A többi lehetőséget lásd az 595/2009/EK rendelet 2. cikkében.

1 Legfeljebb 2610 kg referenciatömegű járműveknél. A gyártó kérésére a legfeljebb 2840 kg referenciatömegű járművekre is alkalmazható.

2 A PB-, illetve sűrítettföldgáz-szerelvénnyel ellátott járművek esetében a 67., illetve a 110. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti járműtípus-jóváhagyás kötelező.

3 A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 21. mellékletében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 13. sz. ENSZ-EGB-előírásban megállapított időpontok helyett a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók.

4 A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. mellékletének A. részében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 13-H. ENSZ-EGB-előírásban megállapított időpontok helyett a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók.

4A A védőeszköznek, ha van ilyen a járműben, teljesítenie kell a 18. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményeit. 4B Ez a rendelet a 80. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályán kívül eső ülésekre vonatkozik.

5 Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.

6 Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel.

7 Elektromos meghajtással működő járművek esetében a 85. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti járműtípusjóváhagyás kötelező.

8 A több mint 2610 kg referenciatömegű és az 1. megjegyzésben leírt lehetőségben nem részesülő járműveknél.

9 A több mint 2610 kg referenciatömegű, nem a 715/2007/EK rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített járműveknél (amire a gyártó kérése alapján van lehetőség, feltéve, hogy a jármű referenciatömege legfeljebb 2840 kg). A többi lehetőséget lásd az 595/2009/EK rendelet 2. cikkében.

9A Csak akkor alkalmazandó, ha e járműveket a 64. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályába tartozó berendezéssel szerelték fel. A 661/2009/EK rendelet 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően kötelező az M1 kategóriájú járművekbe abroncsnyomás-ellenőrző rendszert beépíteni.

10 Csak a csatlakozóval (csatlakozókkal) felszerelt járművekre vonatkozik.

11 A legfeljebb 2,5 tonna műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű járművekre vonatkozik.

12 Csak olyan járművekre vonatkozik, amelyeken a legalacsonyabb ülés vonatkoztatási pontja (R pont) legfeljebb 700 mm-rel van a talaj szintje felett.

13 Csak akkor alkalmazandó, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására tervezett járművek EK-típusjóváhagyását kérelmezi.

14 Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járművekre vonatkozik, a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában szereplő első táblázatban leírtak szerint.

15 A gyártó kérésére e tétel alapján is meg lehet adni a típusjóváhagyást a 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A és 64-70 tételek alapján történő típusjóváhagyás helyett."

2. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. Rész 1. kiegészítése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. kiegészítés

A 22. cikk szerint kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok

1. Ez a kiegészítés a kis sorozatban gyártott járművek 2012. november 1-jét követően megadott új EK-típusjóváhagyásaira vonatkozik, kivétel az 54A tétel, amely 2014. november 1-jétől alkalmazandó.

2. A kis sorozatban gyártott járművekre 2012. november 1-je előtt megadott EK-típusjóváhagyások érvényessége 2016. október 31-én lejár. Amennyiben az érintett típusjóváhagyásokat nem aktualizálták az e kiegészítésben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében, a típusjóváhagyó hatóság az ER. A. Függelék 26. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekintik többé érvényesnek a járművek EK-megfelelőségi nyilatkozatait.

1. táblázat

M1 kategóriájú járművek1

TételTárgySzabályozási aktusKonkrét kérdésekAlkalmazandóság és
egyedi követelmények
1Zajkibocsátás70/157/EGK
irányelv
A/1
A
2Könnyű gépjárművek
(Euro 5 és Euro 6)
kibocsátása/informá-
ciók elérhetősége
715/2007/EK
rendelet
A
a) Fedélzeti
diagnosztikai (OBD-)
rendszerek
A járművet olyan
fedélzeti diagnosztikai
rendszerrel kell
felszerelni, amely
megfelel a
692/2008/EK rendelet
4. cikk (1) és (2)
bekezdésében
megállapított
követelményeknek. (A
fedélzeti diagnosztikai
rendszert úgy kell
kialakítani, hogy
legalább a
motorvezérlő rendszer
meghibásodását
rögzítse)

A fedélzeti
diagnosztikai rendszer
felületének képesnek
kell lennie a szokásos
diagnosztikai
eszközökkel való
kommunikálásra
b) Használatban lévő
járművek
megfelelősége
N/A
c) Információk
elérhetősége
Elegendő, ha a gyártók
a járműjavítási és
-karbantartási
információkhoz
biztosítanak
hozzáférést azonnal és
gyorsan elérhető
módon
3ATűzveszély elleni
védelem
(folyékonytüzelő-
anyag-tartályok)
661/2009/EK
rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) Folyékony
tüzelőanyag-tartályok
B
b) Beépítés a járműbeB
4AHátsó rendszámtáblák
felszerelésének helye
és rögzítésének módja
661/2009/EK
rendelet
1003/2010/EU
rendelet
B
5AKormányberendezés661/2009/EK
rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Mechanikus
rendszerek
A 79. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5. szakaszának
rendelkezései
alkalmazandók

A 79. sz. ENSZ-EGB-
előírás 6.2.
szakaszában előírt
valamennyi vizsgálatot
el kell végezni, és a
79. sz. ENSZ-EGB-
előírás 6.1.
szakaszában
megállapított
követelményeket
alkalmazni kell
b) Összetett
elektronikus
járművezérlő rendszer
A 79. sz. ENSZ-EGB-
előírás 6.
mellékletének
valamennyi
követelménye
alkalmazandó

Az ezeknek a
követelményeknek
való megfelelést csak
kijelölt műszaki
szolgálatok
ellenőrizhetik
6AAjtózárak és
ajtórögzítő elemek
661/2009/EK
rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Általános
követelmények (a 11.
sz. ENSZ-EGB-előírás
5. szakasza)
Valamennyi
követelmény
alkalmazandó
a) Működési
követelmények (a 11.
sz. ENSZ-EGB-előírás
6. szakasza)
Csak a 6.1.5.4.
szakaszban és az
ajtózárakra vonatkozó
6.3. szakaszban
megállapított
követelményeket kell
alkalmazni
7AHangjelző
berendezések és
hangjelzések
661/2009/EK
rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) Beépítés a járműbeB
8AKözvetett látást
biztosító eszközök és
beépítésük
661/2009/EK
rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) Beépítés a járműbeB
9BFékezés661/2009/EK
rendelet
13-H. ENSZ-EGB-
előírás
a) Tervezési és
vizsgálati
követelmények
A
b) Elektronikus
menetstabilizáló
rendszer és
fékasszisztens-
rendszer
Az elektronikus
menetstabilizáló
rendszer és a
fékasszisztens-
rendszer beépítése
nem kötelező. Ha
mégis beépítik ezeket
a járműbe, meg kell
felelniük a 13-H.
ENSZ-EGB-előírás
követelményeinek
10AElektromágneses
összeférhetőség
661/2009/EK
rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
12ABelső berendezések661/2009/EK
rendelet
21. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Belső elrendezés
i. Kapcsolóknak,
húzógomboknak stb. a
műszerfal síkjából való
kinyúlására és
lekerekítésük görbületi
sugarára vonatkozó
előírások
A gyártó kérésére a
21. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5.1-5.6.
szakaszában
megállapított
követelményektől el
lehet tekinteni

A 21. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5.2.
szakaszában
megállapított
követelményeket az
5.2.3.1., az 5.2.3.2. és
az 5.2.4. szakasz
kivételével alkalmazni
kell
ii. Energiaelnyelési
vizsgálatok a
műszerfal felső részén
A műszerfal felső
részén csak akkor kell
az energiaelnyelési
vizsgálatokat
elvégezni, ha a
járműben nincs
legalább két elülső
légzsák vagy két darab
statikus, négy ponton
rögzíthető heveder
iii. Energiaelnyelési
vizsgálat az ülések
hátsó részén
N/A
b) Távműködtetésű
ablakok,
tetőlemezrendszerek és
válaszfalrendszerek
A 21. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5.8.
szakaszának
valamennyi
követelményét
alkalmazni kell
13AGépjárművek
jogosulatlan használat
elleni védelme
661/2009/EK
rendelet
116. sz. ENSZ-EGB-
előírás
A
14AA vezető
kormányszerkezettel
szembeni védelme
ütközés esetén
661/2009/EK
rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
A vizsgálatok akkor
kötelezőek, ha a
járművön nem
végezték el a 94. sz.
ENSZ-EGB-előírás
szerinti vizsgálatot
(vizsgálatokat) (lásd az
53A tételt)
15AÜlések, azok
rögzítései és fejtámlák
661/2009/EK
rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Általános
követelmények
i. Előírások
A 17. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5.2.
szakaszában
megállapított
követelményeket az
5.2.3. szakasz
kivételével alkalmazni
kell
ii. Ülésháttámlák és
fejtámlák szilárdsági
vizsgálatai
A 17. sz. ENSZ-EGB-
előírás 6.2.
szakaszában
megállapított
követelményeket
alkalmazni kell
iii. A
kioldószerkezetek és a
beállítórendszerek
vizsgálatai
A vizsgálatot a 17. sz.
ENSZ-EGB-előírás 7.
melléklete szerint kell
elvégezni
b) Fejtámlák
i. Előírások
A 17. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5.4., 5.5., 5.6.,
5.10., 5.11. és 5.12.
szakaszában
megállapított
követelményeket az
5.5.2. szakasz
kivételével alkalmazni
kell
ii. A fejtámlák
szilárdsági vizsgálatai
A 6.4. szakaszban
előírt vizsgálatot kell
elvégezni
c) Az utasok elmozdult
csomagokkal szembeni
védelmével
kapcsolatos különleges
követelmények
A gyártó kérésére a
26. sz. ENSZ-EGB-
előírás 9.
mellékletében
megállapított
követelményektől el
lehet tekinteni
16AKiálló részek661/2009/EK
rendelet
26. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Általános
követelmények
A 26. sz. ENSZ-EGB-
előírás 5. szakaszában
meghatározott
követelmények
alkalmazandók
b) Különleges
követelmények
A 26. sz. ENSZ-EGB-
előírás 6. szakaszában
meghatározott
követelmények
alkalmazandók
17AJárműbe való bejutás
és
manőverezőképesség
661/2009/EK
rendelet
130/2012/EU
rendelet
D
17BSebességmérő
berendezés és annak
beépítése
661/2009/EK
rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
18AHatóságilag előírt
gyári adattábla és
járműazonosító szám
661/2009/EK
rendelet
19/2011/EU rendelet
B
19AA biztonsági öv
rögzítési pontjai,
ISOFIX rögzítési
rendszerek és ISOFIX
felső hevederrögzítési
pontok
661/2009/EK
rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
20AVilágító- és fényjelző
berendezések
beépítése járművekbe
661/2009/EK
rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B

Az új járműtípusokat a
2008/89/EK irányelv
2. cikkének
megfelelően nappali
menetjelző lámpákkal
kell felszerelni
21AGépjárművekre és
pótkocsijaikra
felszerelt
fényvisszaverő
eszközök
661/2009/EK
rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
22AGépjárművek és
pótkocsijaik első és
hátsó helyzetjelző
lámpái, féklámpái és
méretjelző lámpái
661/2009/EK
rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
22BGépjárművek nappali
menetjelző lámpái
661/2009/EK
rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
22CA gépjárművekre és
pótkocsijaikra
felszerelt oldalsó
helyzetjelző lámpák
661/2009/EK
rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
23AGépjárművek és
pótkocsijaik
irányjelző lámpái
661/2009/EK
rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
24AGépjárművek és
pótkocsijaik hátsó
rendszámtábláinak
megvilágítása
661/2009/EK
rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25AA gépi meghajtású
járművek európai
aszimmetrikus
tompított fényt,
távolsági fényt vagy
mindkettőt kibocsátó,
sajtolt burás
fényszórói
661/2009/EK
rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25BGépjárművek és
pótkocsijaik
jóváhagyott
lámpaegységeibe
szánt izzólámpák
661/2009/EK
rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25CGázkisüléses
fényforrással ellátott
gépjárműfényszórók
661/2009/EK
rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25DGépjárművek
jóváhagyott
gázkisüléses
lámpaegységeiben
használatos
gázkisüléses
fényforrások
661/2009/EK
rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25EGépjárművek
aszimmetrikus
tompított fényt,
távolsági fényt vagy
mindkettőt kibocsátó,
izzólámpákkal
és/vagy LED-
modulokkal felszerelt
fényszórói
661/2009/EK
rendelet
112. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25FGépjárművek adaptív
fényszórórendszerei
(AFS)
661/2009/EK
rendelet
123. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
26AGépjárművek első
ködfényszórói
661/2009/EK
rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
27AElvontató
berendezések
661/2009/EK
rendelet
1005/2010/EU
rendelet
B
28AGépjárművek és
pótkocsijaik hátsó
ködlámpái
661/2009/EK
rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
29AGépjárművekre és
pótkocsijaikra
felszerelt
tolatólámpák
661/2009/EK
rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
30AGépjárművek
parkolólámpái
661/2009/EK
rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
31ABiztonsági övek,
utasbiztonsági
rendszerek,
gyermekbiztonsági
rendszerek és ISOFIX
gyermekbiztonsági
rendszerek
661/2009/EK
rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) Beszerelési
követelmények
B
32AMenetirányú látómező661/2009/EK
rendelet
125. sz. ENSZ-EGB-
előírás
A
33AKézi működtetésű
kezelőszervek,
visszajelző lámpák és
kijelzők elhelyezése
és azonosítása
661/2009/EK
rendelet
121. sz. ENSZ-EGB-
előírás
A
34ASzélvédő-jégmentesítő
és -párátlanító
berendezések
661/2009/EK
rendelet
672/2010/EU
rendelet
C
a) A szélvédő
jégmentesítése
Csak a 672/2010/EU
rendelet II.
mellékletének 1.1.1.
szakaszát kell
alkalmazni, feltéve,
hogy a meleg légáram
a szélvédő egész
felületét éri, illetve az
a teljes felületén
elektromosan fűthető
b) A szélvédő
párátlanítása
Csak a 672/2010/EU
rendelet II.
mellékletének 1.2.1.
szakaszát kell
alkalmazni, feltéve,
hogy a meleg légáram
a szélvédő egész
felületét éri, illetve az
a teljes felületén
elektromosan fűthető
35ASzélvédőtörlő és
szélvédőmosó
rendszerek
661/2009/EK
rendelet
1008/2010/EU
rendelet
C
a) Szélvédőtörlő
rendszer
Az 1008/2010/EU
rendelet III.
mellékletének 1.1-
1.1.10. szakaszában
megállapított
követelmények
alkalmazandók

Csak az 1008/2010/EU
rendelet III.
mellékletének 2.1.10.
szakaszában leírt
vizsgálatot kell
elvégezni
b) Szélvédőmosó
rendszer
Az 1008/2010/EU
rendelet III.
mellékletének 1.2.
szakasza
alkalmazandó, az
1.2.2., 1.2.3. és 1.2.5.
szakaszok kivételével
36AFűtési rendszer661/2009/EK
rendelet
122. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C

Fűtési rendszer
beépítése nem
kötelező
a) Minden fűtési
rendszer
A 122. sz. ENSZ-
EGB-előírás 5.3. és 6.
szakaszában
megállapított
követelmények
alkalmazandók
b) PB-gázzal működő
fűtési rendszerek
A 122. sz. ENSZ-
EGB-előírás 8.
mellékletében
megállapított
követelmények
alkalmazandók
37AKerékdobok661/2009/EK
rendelet
1009/2010/EU
rendelet
B
40Motorteljesítmény80/1269/EGK
irányelv
A

(Amennyiben a
járműgyártó a motort
is maga állítja elő)
(Amennyiben a
járműgyártó más
gyártó által előállított
motort használ fel)

A motorgyártó által
szolgáltatott próbapadi
adatok is elfogadhatók,
feltéve, hogy a
motorvezérlő rendszer
(azaz legalább a
motorvezérlő egység)
azonos

A motorteljesítmény
vizsgálata elvégezhető
fékpadon. Az
erőátvitel során
bekövetkező
teljesítményvesztesé-
get számításba kell
venni
41Kibocsátások (Euro
4 és 5) nehéz
haszongépjárművek
2005/55/EK irányelvA
Fedélzeti diagnosztikai
rendszer
A járműgyártó
kérésére el lehet
tekintetni ettől a
követelménytől
41ANehéz
tehergépjárművek
kibocsátásai (Euro
IV)/információkhoz
való hozzáférés
595/2009/EK
rendelet
A

A fedélzeti
diagnosztikai
rendszerekre és az
információkhoz való
hozzáférésre
vonatkozó
követelmények
kivételével
44ATömegek és méretek661/2009/EK
rendelet
1230/2012/EU
rendelet
B

A gyártó kérésére az
1230/2012/EU
rendelet 1. melléklete
A. részének 5.1.
szakaszában leírt, a
jármű legnagyobb
együttes tömegével
végzett, emelkedőn
való indítási
vizsgálattól el lehet
tekinteni
45ABiztonsági üvegezésre
alkalmas anyagok és
azok járművekbe való
beszerelése
661/2009/EK
rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeszerelésB
46Gumiabroncsok92/23/EGK irányelv
A/46
ÖsszetevőkX
46AGumiabroncsok
felszerelése
661/2009/EK
rendelet
458/2011/EU
rendelet
B

A fokozatos
alkalmazás időpontjai
a 661/2009/EK
rendelet 13. cikkében
meghatározott
időpontok
46BGépjárművek és
pótkocsijaik (C1
osztályú)
gumiabroncsai
661/2009/EK
rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-
előírás
ÖsszetevőkX
46DGumiabroncsok
gördülési zaja, nedves
tapadása, illetve
gördülési ellenállása
(C1, C2 és C3 osztály)
661/2009/EK
rendelet
117. sz. ENSZ-EGB-
előírás
ÖsszetevőkX
46EIdeiglenes használatra
szánt tartalékegység,
defekttűrő
gumiabroncsok/rend-
szer és
abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer
661/2009/EK
rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-
előírás
AlkatrészekX
Abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer
beépítése
B
Abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer
beépítése nem
kötelező
50AJárműszerelvények
mechanikus
csatlakozó-alkatrészei
661/2009/EK
rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeépítésB
53AUtasok frontális
ütközéssel szembeni
védelme
661/2009/EK
rendelet
94. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C

A 94. sz. ENSZ-EGB-
előírás követelményei
az elülső légzsákokkal
felszerelt járművekre
vonatkoznak. A
légzsákokkal nem
rendelkező
járműveknek az e
táblázat 14A tételében
megadott
követelményeket kell
teljesíteniük
54AUtasok oldalirányú
ütközés esetén történő
védelme
661/2009/EK
rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C

(2014. november
1-jétől alkalmazandó)
Vizsgálat fejidommalA gyártónak megfelelő
információkkal el kell
látnia a műszaki
szolgálatot a
próbabábu fejének a
jármű szerkezetébe,
illetve az oldalsó
üvegezésbe
(amennyiben az
rétegelt üvegből áll)
történő esetleges
becsapódásával
kapcsolatban
Amennyiben valószínű
a becsapódás, akkor a
95. sz. ENSZ-EGB-
előírás 8.
mellékletének 3.1.
szakaszában leírt
részleges vizsgálatot
kell elvégezni a
fejidommal, és a 95.
sz. ENSZ-EGB-előírás
5.2.1.1. szakaszában
meghatározott
kritériumnak is
teljesülnie kell
A műszaki szolgálat
egyetértésével
alternatív
megoldásként a 21. sz.
ENSZ-EGB-előírás 4.
mellékletében leírt
vizsgálati eljárást is
lehet használni
58Gyalogosvédelem78/2009/EK rendeleta) A járműre
vonatkozó műszaki
követelmények
N/A
b) Elülső védelmi
rendszerek
X
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelv
A/59
N/A

Csak az alkatrészek
újrafelhasználásáról
szóló 7. cikk
alkalmazandó
61Légkondicionáló
rendszerek
2006/40/EK irányelvA

A 150-nél nagyobb
globális felmelegedési
potenciállal rendelkező
fluortartalmú
üvegházhatású gázok
2016. december 31-ig
megengedettek
62Hidrogénrendszer79/2009/EK rendelet
A/62
X
63Általános biztonság661/2009/EK
rendelet
A/63
A gyártó kérésére
megadható a
típusjóváhagyás e tétel
tekintetében. Lásd a
korlátlan sorozatban
gyártott járművekre
vonatkozó táblázathoz
fűzött 15. megjegyzést
64Sebességváltás-jelzők661/2009/EK
rendelet
65/2012/EU rendelet
N/A
67A cseppfolyós PB-
gázokhoz szükséges
speciális
komponensek és azok
beszerelése a járműbe
661/2009/EK
rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) KomponensekX
b) BeszerelésA
68Jármű-
riasztórendszerek
661/2009/EK
rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeépítésB
69Elektromos biztonság661/2009/EK
rendelet
100. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
70Nagy nyomású
földgázzal (CNG)
üzemelő rendszerek
különleges alkatrészei
és azok beszerelése a
járműbe
661/2009/EK
rendelet
110. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeszerelésA

1 Az A/4. melléklet I. részéhez fűzött magyarázó megjegyzések az 1. táblázatra is vonatkoznak.

A betűjelek magyarázata

XA szabályozási aktus teljes körű alkalmazása:
a)típusbizonyítványt kell kiadni;
b)a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 41.,
42. és 43. cikkben meghatározott feltételek mellett;
c)a vizsgálati jegyzőkönyvet az A/5. melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell megírni;
d)a gyártási eljárások megfelelőségét biztosítani kell.
AA szabályozási aktus alábbi módon történő alkalmazása:
a)eltérő rendelkezések hiányában a szabályozási aktusban megállapított valamennyi követelményt
teljesíteni kell;
b)a típusbizonyítvány nem kötelező;
c)a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 41.,
42. és 43. cikkben meghatározott feltételek mellett;
d)a vizsgálati jegyzőkönyvet az A/5. melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell megírni;
e)a gyártási eljárások megfelelőségét biztosítani kell.
BA szabályozási aktus alábbi módon történő alkalmazása:
Ugyanaz, mint az "A" betűjel esetében, azzal a kivétellel, hogy a vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a
típusjóváhagyó hatóság hozzájárulásával maga a gyártó is elvégezheti (azaz a 41., 42. és 43. cikkben
meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni).
CA szabályozási aktus alábbi módon történő alkalmazása:
a)a szabályozási aktusból csak a műszaki követelményeket kell betartani, függetlenül az átmeneti
rendelkezésektől;
b)a típusbizonyítvány nem kötelező;
c)vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a műszaki szolgálat vagy a gyártó végzi (lásd "B");
d)a vizsgálati jegyzőkönyvet az A/5. melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell megírni;
e)a gyártási eljárások megfelelőségét biztosítani kell.
DUgyanaz, mint a "B" és "C" betűjel esetében, azzal a kivétellel, hogy a gyártó által benyújtott
megfelelőségi nyilatkozat is elegendő. A vizsgálati jegyzőkönyv nem kötelező.
A típusjóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat szükség esetén további információkat vagy
bizonyítékokat kérhet.
N/ANem kell alkalmazni a szabályozási aktust. Az abban foglalt egy vagy több szempontnak való
megfelelést azonban előírhatják.

2. táblázat

N1 kategóriájú járművek1

TételTárgySzabályozási aktusKonkrét kérdésekAlkalmazandóság és
egyedi
követelmények
1Zajkibocsátás70/157/EGK
irányelv
A/1
A
2Könnyű
gépjárművek (Euro
5 és Euro 6)
kibocsátása /
információk
elérhetősége
715/2007/EK
rendelet
A
a) Fedélzeti
diagnosztikai
rendszer
A járművet olyan
fedélzeti
diagnosztikai
rendszerrel kell
felszerelni, amely
megfelel a
692/2008/EK
rendelet 4. cikk (1)
és (2) bekezdésében
megállapított
követelményeknek.
(A fedélzeti
diagnosztikai
rendszert úgy kell
kialakítani, hogy
legalább a
motorvezérlő
rendszer
meghibásodását
rögzítse)
A fedélzeti
diagnosztikai
rendszer felületének
képesnek kell lennie
a szokásos
diagnosztikai
eszközökkel való
kommunikálásra
b) Használatban lévő
járművek
megfelelősége
N/A
c) Információk
elérhetősége
Elegendő, ha a
gyártók a
járműjavítási és
-karbantartási
információkhoz
biztosítanak
hozzáférést azonnal
és gyorsan elérhető
módon
3ATűzveszély elleni
védelem
(folyékonytüzelő-
anyag-tartályok)
661/2009/EK
rendelet
34. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) Folyékony
tüzelőanyag tartályok
B
b) Beépítés a járműbeB
4AHátsó
rendszámtáblák
felszerelésének
helye és
rögzítésének módja
661/2009/EK
rendelet
1003/2010/EU
rendelet
B
5AKormányberende-
zés
661/2009/EK
rendelet
79. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Mechanikus
rendszerek
A 01.
módosítássorozattal
módosított 79. sz.
ENSZ-EGB-előírás
5. szakaszának
rendelkezései
alkalmazandók

A 79. sz. ENSZ-
EGB-előírás 6.2.
szakaszában előírt
valamennyi
vizsgálatot el kell
végezni, és a 79. sz.
ENSZ-EGB-előírás
6.1. szakaszának
rendelkezéseit
alkalmazni kell
b) Összetett
elektronikus
járművezérlő
rendszer
A 79. sz. ENSZ-
EGB-előírás 6.
mellékletének
valamennyi
követelménye
alkalmazandó

Az ezeknek a
követelményeknek
való megfelelést
csak kijelölt
műszaki szolgálatok
ellenőrizhetik
6AAjtózárak és
ajtórögzítő elemek
661/2009/EK
rendelet
11. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Általános
követelmények (a 11.
sz. ENSZ-EGB-
előírás 5. szakasza)
Valamennyi
követelményt
teljesíteni kell
a) Működési
követelmények (a 3.
módosítássorozattal
módosított 11. sz.
ENSZ-EGB-előírás 6.
szakasza)
Csak a 6.1.5.4.
szakasz és az
ajtózárakra
vonatkozó 6.3.
szakasz
követelményeit kell
alkalmazni
7AHangjelző
berendezések és
hangjelzések
661/2009/EK
rendelet
28. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) Beépítés a járműbeB
8AKözvetett látást
biztosító eszközök
és beépítésük
661/2009/EK
rendelet
46. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) Beépítés a járműbeB
9AJárművek és
pótkocsik fékezése
661/2009/EK
rendelet
13. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) Tervezési és
vizsgálati
követelmények
A
b) Elektronikus
menetstabilizáló
rendszer
Elektronikus
menetstabilizáló
rendszer beépítése
nem kötelező. Ha
mégis beépítik a
járműbe, meg kell
felelnie a 13. sz.
ENSZ-EGB-előírás
követelményeinek
9BSzemélygépjármű-
vek fékezése
661/2009/EK
rendelet
13-H. ENSZ-EGB-
előírás
a) Tervezési és
vizsgálati
követelmények
A
b) Elektronikus
menetstabilizáló
rendszer és
fékasszisztens-
rendszer
Az elektronikus
menetstabilizáló
rendszer és a
fékasszisztens-
rendszer beépítése
nem kötelező. Ha
mégis beépítik
ezeket a járműbe,
meg kell felelniük a
13-H. ENSZ-EGB-
előírás
követelményeinek
10AElektromágneses
összeférhetőség
661/2009/EK
rendelet
10. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
13AGépjárművek
jogosulatlan
használat elleni
védelme
661/2009/EK
rendelet
116. sz. ENSZ-
EGB-előírás
A
14AA vezető
kormányszerkezet-
tel szembeni
védelme ütközés
esetén
661/2009/EK
rendelet
12. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Akadállyal
szembeni ütközéses
vizsgálat
Egy vizsgálat
kötelező
b) Próbatestet
ütköztetnek a
kormánykerékhez
A kormánykerékbe
épített légzsák
esetében ez a
vizsgálat nem
kötelező
c) Vizsgálat
fejidommal
A kormánykerékbe
épített légzsák
esetében ez a
vizsgálat nem
kötelező
15AÜlések, azok
rögzítései és
fejtámlák
661/2009/EK
rendelet
17. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
17AJárműbe való
bejutás és
manőverező-
képesség
661/2009/EK
rendelet
130/2012/EU
rendelet
D
17BSebességmérő
berendezés és
annak beépítése
661/2009/EK
rendelet
39. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
18AHatóságilag előírt
gyári adattábla és
járműazonosító
szám
661/2009/EK
rendelet
19/2011/EU
rendelet
B
19AA biztonsági öv
rögzítési pontjai,
ISOFIX rögzítési
rendszerek és
ISOFIX felső
hevederrögzítési
pontok
661/2009/EK
rendelet
14. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B
20AVilágító- és
fényjelző
berendezések
beépítése
gépjárművekbe
661/2009/EK
rendelet
48. sz. ENSZ-EGB-
előírás
B

Az új
járműtípusokat a
2008/89/EK
irányelv 2. cikkének
megfelelően nappali
menetjelző
lámpákkal kell
felszerelni
21AGépjárművekre és
pótkocsijaikra
felszerelt
fényvisszaverő
eszközök
661/2009/EK
rendelet
3. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
22AGépjárművek és
pótkocsijaik első és
hátsó helyzetjelző
lámpái, féklámpái
és méretjelző
lámpái
661/2009/EK
rendelet
7. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
22BGépjárművek
nappali menetjelző
lámpái
661/2009/EK
rendelet
87. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
22CA gépjárművekre és
pótkocsijaikra
felszerelt oldalsó
helyzetjelző lámpák
661/2009/EK
rendelet
91. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
23AGépjárművek és
pótkocsijaik
irányjelző lámpái
661/2009/EK
rendelet
6. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
24AGépjárművek és
pótkocsijaik hátsó
rendszámtábláinak
megvilágítása
661/2009/EK
rendelet
4. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25AA gépi meghajtású
járművek európai
aszimmetrikus
tompított fényt,
távolsági fényt vagy
mindkettőt
kibocsátó, sajtolt
burás fényszórói
661/2009/EK
rendelet
31. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25BGépjárművek és
pótkocsijaik
jóváhagyott
lámpaegységeibe
szánt izzólámpák
661/2009/EK
rendelet
37. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25CGázkisüléses
fényforrással
ellátott
gépjárműfény-
szórók
661/2009/EK
rendelet
98. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25DGépjárművek
jóváhagyott
gázkisüléses
lámpaegységeiben
használatos
gázkisüléses
fényforrások
661/2009/EK
rendelet
99. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
25EGépjárművek
aszimmetrikus
tompított fényt,
távolsági fényt vagy
mindkettőt
kibocsátó,
izzólámpákkal
és/vagy LED-
modulokkal
felszerelt
fényszórói
661/2009/EK
rendelet
112. sz. ENSZ-
EGB-előírás
X
25FGépjárművek
adaptív
fényszórórendszerei
(AFS)
661/2009/EK
rendelet
123. sz. ENSZ-
EGB-előírás
X
26AGépjárművek első
ködfényszórói
661/2009/EK
rendelet
19. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
27AElvontató
berendezések
661/2009/EK
rendelet
1005/2010/EU
rendelet
B
28AGépjárművek és
pótkocsijaik hátsó
ködlámpái
661/2009/EK
rendelet
38. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
29AGépjárművekre és
pótkocsijaikra
felszerelt
tolatólámpák
661/2009/EK
rendelet
23. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
30AGépjárművek
parkolólámpái
661/2009/EK
rendelet
77. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
31ABiztonsági övek,
utasbiztonsági
rendszerek,
gyermekbiztonsági
rendszerek és
ISOFIX
gyermekbiztonsági
rendszerek
661/2009/EK
rendelet
16. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) Beszerelési
követelmények
B
33AKézi működtetésű
kezelőszervek,
visszajelző lámpák
és kijelzők
elhelyezése és
azonosítása
661/2009/EK
rendelet
121. sz. ENSZ-
EGB-előírás
A
34ASzélvédő-
jégmentesítő és
-párátlanító
berendezések
661/2009/EK
rendelet
672/2010/EU
rendelet
N/A

A járművet
megfelelő szélvédő-
jégmentesítő és
-párátlanító
rendszerrel kell
felszerelni
35ASzélvédőtörlő és
szélvédőmosó
rendszerek
661/2009/EK
rendelet
1008/2010/EU
rendelet
N/A

A járművet
megfelelő
szélvédőtörlő és
szélvédőmosó
rendszerrel kell
felszerelni
36AFűtési rendszer661/2009/EK
rendelet
122. sz. ENSZ-
EGB-előírás
C

Fűtési rendszer
beépítése nem
kötelező
a) Minden fűtési
rendszer
A 122. sz. ENSZ-
EGB-előírás 5.3. és
6. szakaszában
megállapított
követelmények
alkalmazandók
b) PB-gázzal működő
fűtési rendszerek
A 122. sz. ENSZ-
EGB-előírás 8.
mellékletében
megállapított
követelmények
alkalmazandók
38A jármű ülésével
egybeépített vagy
különálló fejtámlák
661/2009/EK
rendelet
25. sz. ENSZ-EGB-
előírás
X
40Motorteljesítmény80/1269/EGK
irányelv
A

(Amennyiben a
járműgyártó a
motort is maga
állítja elő)
(Amennyiben a
járműgyártó más
gyártó által
előállított motort
használ fel)

A motorgyártó által
szolgáltatott
próbapadi adatok is
elfogadhatók,
feltéve, hogy a
motorvezérlő
rendszer (azaz
legalább a
motorvezérlő
egység) azonos

A motorteljesítmény
vizsgálata
elvégezhető
fékpadon. Az
erőátvitel során
bekövetkező
teljesítményveszte-
séget számításba
kell venni
41Kibocsátások (Euro
4 és 5) nehéz
haszongépjárművek
2005/55/EK
irányelv
A
Fedélzeti
diagnosztikai
rendszer
A járműgyártó
kérésére el lehet
tekintetni ettől a
követelménytől
41ANehéz
tehergépjárművek
kibocsátásai (Euro
IV)/információkhoz
való hozzáférés
595/2009/EK
rendelet
A

A fedélzeti
diagnosztikai
rendszerekre és az
információkhoz való
hozzáférésre
vonatkozó
követelmények
kivételével
43AA felcsapódó víz
elleni
védőrendszerek
661/2009/EK
rendelet
109/2011/EU
rendelet
B
45ABiztonsági
üvegezésre
alkalmas anyagok
és azok járművekbe
való beszerelése
661/2009/EK
rendelet
43. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeszerelésB
46Gumiabroncsok92/23/EGK
irányelv
A/46
ÖsszetevőkX
46AGumiabroncsok
felszerelése
661/2009/EK
rendelet
458/2011/EU
rendelet
B

A fokozatos
alkalmazás
időpontjai a
661/2009/EK
rendelet 13.
cikkében
meghatározott
időpontok
46BGépjárművek és
pótkocsijaik (C1
osztályú)
gumiabroncsai
661/2009/EK
rendelet
30. sz. ENSZ-EGB-
előírás
ÖsszetevőkX
46CHaszongépjármű-
vek és pótkocsijuk
(C2 és C3 osztály)
gumiabroncsai
661/2009/EK
rendelet
54. sz. ENSZ-EGB-
előírás
ÖsszetevőkX
46DGumiabroncsok
gördülési zaja,
nedves tapadása,
illetve gördülési
ellenállása (C1,
C2 és C3 osztály)
661/2009/EK
rendelet
117. sz. ENSZ-
EGB-előírás
ÖsszetevőkX
46EIdeiglenes
használatra szánt
tartalékegység,
defekttűrő
gumiabron-
csok/rendszer és
abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer
661/2009/EK
rendelet
64. sz. ENSZ-EGB-
előírás
AlkatrészekX
Abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer
beépítése
B

Abroncsnyomás-
ellenőrző rendszer
beépítése nem
kötelező
48Tömegek és
méretek
97/27/EK irányelv
A/48
B
48ATömegek és
méretek
661/2009/EK
rendelet
1230/2012/EU
rendelet
B
A jármű legnagyobb
együttes tömegével
végzett, emelkedőn
való indítási vizsgálat
A gyártó kérésére az
1230/2012/EU
rendelet 1.
melléklete A.
részének 5.1.
szakaszában leírt, a
jármű legnagyobb
együttes tömegével
végzett, emelkedőn
való indítási
vizsgálattól el lehet
tekinteni
49AHaszongépjármű-
vek vezetőfülké-
jének a hátfal síkja
előtti kiálló részei
661/2009/EK
rendelet
61. sz. ENSZ-EGB-
előírás
C
a) Általános
követelmények
A 61. sz. ENSZ-
EGB-előírás 5.
szakaszában
meghatározott
követelmények
alkalmazandók
b) Különleges
követelmények
A 61. sz. ENSZ-
EGB-előírás 6.
szakaszában foglalt
követelmények
alkalmazandók
50AJárműszerelvények
mechanikus
csatlakozó-
alkatrészei
661/2009/EK
rendelet
55. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeépítésB
54AUtasok oldalirányú
ütközés esetén
történő védelme
661/2009/EK
rendelet
95. sz. ENSZ-EGB-
előírás
CC
Vizsgálat fejidommalA gyártónak
megfelelő
információkkal el
kell látnia a műszaki
szolgálatot a
próbabábu fejének a
jármű szerkezetébe,
illetve az oldalsó
üvegezésbe
(amennyiben az
rétegelt üvegből áll)
történő esetleges
becsapódásával
kapcsolatban

Amennyiben
valószínű a
becsapódás, akkor a
95. sz. ENSZ-EGB-
előírás 8.
mellékletének 3.1.
szakaszában leírt
részleges vizsgálatot
kell elvégezni a
fejidommal, és a 95.
sz. ENSZ-EGB-
előírás 5.2.1.1.
szakaszában
meghatározott
kritériumnak is
teljesülnie kell

A műszaki szolgálat
egyetértésével
alternatív
megoldásként a 21.
sz. ENSZ-EGB-
előírás
4. mellékletében
leírt vizsgálati
eljárást is lehet
használni
56Veszélyes anyagok
szállítására szolgáló
járművek
661/2009/EK
rendelet
105. sz. ENSZ-
EGB-előírás
A
58Gyalogosvédelem78/2009/EK
rendelet
a) Járművekre
vonatkozó műszaki
követelmények
N/A
b) Elülső védelmi
rendszerek
X
59Újrafeldolgozható-
ság
2005/64/EK
irányelv
A/59
N/A

Csak az alkatrészek
újrafelhasználásáról
szóló 7. cikk
alkalmazandó
61Légkondicionáló
rendszerek
2006/40/EK
irányelv
B

A 150-nél nagyobb
globális
felmelegedési
potenciállal
rendelkező
fluortartalmú
üvegházhatású
gázok 2016.
december 31-ig
megengedettek
62Hidrogénrendszer79/2009/EK
rendelet
A/62
X
63Általános biztonság661/2009/EK
rendelet
A/63
A gyártó kérésére
megadható a
típusjóváhagyás e
tétel tekintetében.
Lásd a korlátlan
sorozatban gyártott
járművekre
vonatkozó
táblázathoz fűzött
15. megjegyzést
67A cseppfolyós PB-
gázokhoz szükséges
speciális
komponensek és
azok beszerelése a
járműbe
661/2009/EK
rendelet
67. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) KomponensekX
b) BeszerelésA
68Jármű-
riasztórendszerek
661/2009/EK
rendelet
97. sz. ENSZ-EGB-
előírás
a) AlkatrészekX
b) BeépítésB
69Elektromos
biztonság
661/2009/EK
rendelet
100. sz. ENSZ-
EGB-előírás
B
70Nagy nyomású
földgázzal (CNG)
üzemelő rendszerek
különleges
alkatrészei és azok
beszerelése a
járműbe
661/2009/EK
rendelet
110. sz. ENSZ-
EGB-előírás
a) AlkatrészekX
b) BeszerelésA"

1 Az A/4. melléklet I. részéhez fűzött magyarázó megjegyzések a 2. táblázatra is vonatkoznak. A 2. táblázatban használt betűjelek ugyanazt jelentik, mint az 1. táblázatban.

"

7. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/7. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet 1. pont 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. szakasz: Nyomtatott kis "e", amelyet az EK-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam alábbi megkülönböztető száma követ

1 Németország esetében;

2 Franciaország esetében;

3 Olaszország esetében;

4 Hollandia esetében;

5 Svédország esetében;

6 Belgium esetében;

7 Magyarország esetében;

8 a Cseh Köztársaság esetében;

9 Spanyolország esetében;

11 az Egyesült Királyság esetében;

12 Ausztria esetében;

13 Luxemburg esetében;

17 Finnország esetében;

18 Dánia esetében;

19 Románia esetében;

20 Lengyelország esetében;

21 Portugália esetében;

23 Görögország esetében;

24 Írország esetében;

25 Horvátország esetében;

26 Szlovénia esetében;

27 Szlovákia esetében;

29 Észtország esetében;

32 Lettország esetében;

34 Bulgária esetében;

36 Litvánia esetében;

49 Ciprus esetében;

50 Málta esetében."

2. Az ER. A. Függelék A/7. melléklet Kiegészítés 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. egy téglalap, benne a nyomtatott kis "e" betű, amelyet azon tagállam megkülönböztető betűjele (betűjelei) vagy száma követ, amely az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyását kiadta:

1 Németország esetében19 Románia esetében
2 Franciaország esetében20 Lengyelország esetében
3 Olaszország esetében21 Portugália esetében
4 Hollandia esetében23 Görögország esetében
5 Svédország esetében24 Írország esetében
6 Belgium esetében25 Horvátország esetében
7 Magyarország esetében26 Szlovénia esetében
8 a Cseh Köztársaság esetében27 Szlovákia esetében
9 Spanyolország esetében29 Észtország esetében
11 az Egyesült Királyság esetében32 Lettország esetében
12 Ausztria esetében34 Bulgária esetében
13 Luxemburg esetében36 Litvánia esetében
17 Finnország esetében49 Ciprus esetében
18 Dánia esetében50 Málta esetében"

"

8. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

"A/8. melléklet

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

(A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a jármű EK-típusbizonyítványához mellékelnie)

Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében nem adható meg több eredmény. Változatok esetében ugyanakkor meg lehet adni több eredményt, amelyek között szerepel a legkedvezőtlenebb eset. Ez utóbbi esetben megjegyzésben kell utalni arra, hogy a (*)-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve.

1. A zajszintvizsgálatok eredményei

A szabályozási alapaktus és azon legutolsó módosító szabályozási aktus száma, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

Változat/kivitel:
Mozgó jármű (dB(A)/E):
Álló jármű (dB(A)/E):
fordulatszám (min-1):

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. A könnyű haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált gépjárművek kibocsátása

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

Tüzelőanyag(ok)(a): ........................... (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz; kettős tüzelőanyag-felhasználás: benzin/földgáz, cseppfolyós propángáz; rugalmas tüzelőanyag-felhasználás: benzin/etanol, földgáz/hidrogén-földgáz keverék...)

2.1.1. 1. típusú vizsgálat (b) (c) (a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért kibocsátások)

Változat/kivitel:
CO (mg/km)
Összes szénhidrogén (mg/km)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/km)
NOx(mg/km)
THC (összes szénhidrogén) + NOx (mg/km)
Részecskék (PM) tömege
Részecskék (P) száma (#/km) (1)

2.1.2. 2. típusú vizsgálat (b) (c) (a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok)

2. típusú vizsgálat, üresjáratban, alacsony fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
A motor fordulatszáma (min-1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2. típusú vizsgálat, üresjáratban, magas fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
Lambda-érték
A motor fordulatszáma (min-1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.1.3. 3. típusú vizsgálat (kartergáz-kibocsátás): ..........................................................

2.1.4. 4. típusú vizsgálat (párolgási kibocsátások): ......................................... g/vizsgálat

2.1.5. 5. típusú vizsgálat (a károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések tartóssága):

- Lefutott távolság (km) (pl. 160 000 km): .......................................................

- Romlási tényező (DF): számításon alapuló/rögzített (2)

- Értékek:

Változat/kivitel:
CO
THC (összes szénhidrogén)
NMHC (nem metán szénhidrogének)
NOx
THC (összes szénhidrogén) + NOx
Részecskék (PM) tömege
Részecskék (P) száma (1)

2.1.6. 6. típusú vizsgálat (átlagos kibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten):

Változat/kivitel:
CO (g/km)
THC (összes szénhidrogén) (g/km)

2.1.7. OBD: van/nincs (2)

2.2. A nehéz haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált motorok kibocsátása.

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: .............................................................

Tüzelőanyag(ok) (a): ....................................(dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz, etanol...)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei (x) (e) (f)

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NOx(mg/kWh)
NH3(ppm) (1)
Részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
Részecskék (PM) száma (#/kWh) (1)

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredményei (1)

Változat/kivitel:
Füstérték: ... m-1

2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredményei (e) (f)

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/kWh) (1)
CH4 (mg/kWh) (1)
NOx(mg/kWh)
NH3(ppm) (1)
Részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
Részecskék (PM) száma (#/kWh) (1)

2.2.4. Üresjárati vizsgálat (1)

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
Lambda-érték (1)
A motor fordulatszáma (min-1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.3. Dízelfüst

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

2.3.1. A szabadgyorsítási vizsgálat eredményei

Változat/kivitel:
Az elnyelési együttható kiigazított értéke (m-1)
A motor rendes üresjárati fordulatszáma
A motor legnagyobb fordulatszáma
Olajhőmérséklet (min./max.)

3. A szén-dioxid-kibocsátási vizsgálat, a tüzelőanyag-/elektromosenergia-fogyasztási vizsgálat és a jármű hatósugarára (elektromos hajtás esetén) vonatkozó vizsgálat eredményei

A szabályozási alapaktus és azon legutolsó módosító szabályozási aktus száma, amely szerint a jóváhagyást kiadták:

3.1. Belső égésű motorok - a kívülről nem feltölthető (NOVC) hibrid hajtású elektromos járművek is ide értendők (1) (d)

Változat/kivitel:
Széndioxid-kibocsátás (városi körülmények) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények)
(g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km)
(g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények)
(l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (g)

3.2. Kívülről feltölthető (OVC) hibrid hajtású elektromos járművek (1)

Változat/kivitel:
Szén-dioxid-kibocsátás (A feltétel, vegyes) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (B feltétel, vegyes) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)
Elektromosenergia-fogyasztás (A feltétel, vegyes)
(Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (B feltétel, vegyes)
(Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes)
(Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (km)

3.3. Tisztán elektromos járművek (1)

Változat/kivitel:
Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)
Hatósugár (km)

3.4. Hidrogén alapú üzemanyagcellával működő járművek (1)

Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)

4. Az ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt járműveken végzett vizsg álatok eredményei (h1) (h2) (h3)

Változat/kivitel ...
Az
ökoinnovációs
technológiát
jóváhagyó
határozat (h4)
Az öko-
innovációs
tech-
nológia
kódja (h5)
1. A vi-
szonyítási
alapul vett
gépjármű
szén-
dioxid-
kibocsátá-
sa (g/km)
i. Az öko-
innovációs
tech-
nológiával
felszerelt
gépjármű
szén-
dioxid-
kibo-
csátása
(g/km)
3. A vi-
szonyítási
alapul vett
gépjármű
szén-
dioxid-
kibo-
csátása az
1. típusú
vizsgálati
ciklusban
(h6)
4. Az öko-
innovációs
tech-
nológiával
felszerelt
gépjármű
szén-
dioxid-
kibo-
csátása az
1. típusú
vizsgálati
ciklusban
(= 3.5.1.3.)
5.
Használati
tényező
(usage
factor,
UF), azaz
a tech-
nológia
hasz-
nálatának
időbeli
rész-
aránya a
szokásos
üzemelte-
tési kö-
rülmények
között
Meg-
takarított
szén-
dioxid-
kibocsátás
[(1 - 2) -
(3 - 4)]*5
xxxx/201x
Megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (g/km) (h7)

4.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (h8)

Magyarázó megjegyzések

(1) Adott esetben.

(2) A nem kívánt rész törlendő.

(a) Amennyiben a tüzelőanyagra korlátozások vonatkoznak, ezen korlátozások feltüntetése (például földgáz esetében az L tartomány vagy a H tartomány).

(b) Kétfajta tüzelőanyaggal üzemelő járművek esetében a táblázatot mindkét tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(c) A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek esetében a vizsgálatot mindkét tüzelőanyag tekintetében el kell végezni a 692/2008/EK rendelet I. melléklet I.2.4. ábrája szerint, a cseppfolyós propángázzal, illetve földgázzal/biometánnal (vagy egy-, vagy kétfajta tüzelőanyaggal) üzemelő járművek esetében a táblázatot meg kell ismételni a vizsgálat során használt különböző referenciagázok tekintetében, és a legrosszabb eredményeket egy külön táblázatban kell összefoglalni. Adott esetben a 692/2008/EK rendelet I. melléklet 1.1.2.4. és 1.1.2.5. pontjának megfelelően azt is meg kell adni, hogy az eredmények mérésen vagy számításon alapulnak-e.

(d) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(e) Az Euro VI vonatkozásában az ESC WHSC-nek, az ETC pedig WHTC-nek értendő.

(f) Ha az Euro VI vonatkozásában a sűrített földgázzal vagy cseppfolyós propángázzal üzemelő motorokat különböző referencia-tüzelőanyagokkal vizsgálják, a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(g) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében az "l/100 km" mértékegység helyébe a "m3/100 km" mértékegység lép, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a "kg/100 km".

(h) Ökoinnovációs technológiák.

(h1) A táblázatot minden változat/kivitel tekintetében meg kell ismételni.

(h2) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(h3) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(h7) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege.

(h8) Az ökoinnovációs technológia általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja az A/7. melléklet szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

(Például az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: "el 10 15 16".)"

9. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/9. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész A1. MINTA - 1. OLDAL 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK)

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ............................................................."

2. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész A2. MINTA - 1. OLDAL 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ............................................................."

3. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész B. MINTA - 1. OLDAL 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ............................................................."

4. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M1 JÁRMŰKATEGÓRIA 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

5. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M1 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

6. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M1 JÁRMŰKATEGÓRIA 49. pontja a következő 3., 3.1. és 3.2. ponttal egészül ki:

"3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): .....

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított széndioxid-kibocsátás összesen (p2) (ismételje meg mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában): ............................................. "

7. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M2 JÁRMŰKATEGÓRIA 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

8. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M2 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

9. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M3 JÁRMŰKATEGÓRIA 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

10. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-M3 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

11. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N1 JÁRMŰKATEGÓRIA 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

12. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N1 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

13. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N2 JÁRMŰKATEGÓRIA 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

14. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N2 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

15. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N3 JÁRMŰKATEGÓRIA 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

16. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N3 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

17. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-O1 és O2 JÁRMŰKATEGÓRIÁK 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

18. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-O1 és O2 JÁRMŰKATEGÓRIÁK a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

19. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-O3 és O4 JÁRMŰKATEGÓRIÁK 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

20. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész címének helyébe a következő rendelkezés lép:

(II. RÉSZ)

"C1 MINTA - 1. OLDAL

NEM TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT"

21. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész B. MINTA - 1. OLDAL 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ............................................................."

22. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész C2 MINTA - 1. OLDAL KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ NEM TELJES JÁRMŰVEK [év] [sorozatszám] EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"0.5. A gyártó vállalat neve és címe: ............................................................."

23. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-M1 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) a következő 13.2. ponttal egészül ki:

"13.2. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

24. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-M1 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

25. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-M2 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

26. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-M3 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

27. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-N1 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 13. ponttal egészül ki:

"13. Tömeg menetkész állapotban: ............................................................... kg"

28. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-N1 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

29. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-N2 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

30. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-N3 JÁRMŰKATEGÓRIA (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

31. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-O1 és O2 JÁRMŰKATEGÓRIÁK (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

32. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. Rész 2. OLDAL-O3 és O4 JÁRMŰKATEGÓRIÁK (nem teljes járművek) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A jármű tényleges tömege: .................................................................... kg"

33. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet magyarázó megjegyzései a következő (p), (p1) és (p2) magyarázó megjegyzésekkel egészülnek ki:

"(p) Ökoinnovációs technológiák.

(p1) Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja az A/7. melléklet szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

(Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: "e1 10 15 16".)

(p2) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxidkibocsátások összege."

34. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet magyarázó megjegyzései a következő (q) magyarázó megjegyzéssel egészülnek ki:

"(q) A 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú befejezett jármű esetében."

10. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

"A/12. melléklet

A KIS SOROZATOKRA ÉS KIFUTÓ SOROZATOKRA VONATKOZÓ MEGENGEDETT DARABSZÁMOK

A. A KIS SOROZATOK LEGNAGYOBB DARABSZÁMAI

1. A 22. cikk értelmében az Európai Unióban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszáma nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a szóban forgó jármű-kategória vonatkozásában:

KategóriaEgységek
M11000
M2, M30
N11000
N2, N30
O1, O20
O3, O40

2. A 23. cikk értelmében a tagállamokban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszámát a tagállam határozza meg, de ez a darabszám nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a szóban forgó jármű-kategória vonatkozásában:

KategóriaEgységek
M1100
M2, M3250
N12016. október 31-ig 500
2016. november 1-jétől 250
N2, N3250
O1, O2500
O3, O4250

3. Az 1230/2012/EU rendelet 6. cikk (2) bekezdése alkalmazásában az egyes tagállamokban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, értékesíthető vagy üzembe helyezhető egységek darabszámát a tagállam határozza meg, de ez a darabszám nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a szóban forgó jármű-kategória vonatkozásában:

KategóriaDarabszám
M2, M31000
N2, N31200
O3, O42000

B. KIFUTÓ SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK

Egy adott tagállamban a "kifutó sorozatokra" vonatkozó eljárással használatba vehető teljes és befejezett járművek megengedett számát az alábbi lehetőségek közül a tagállam által választott módon korlátozni kell:

1. a járművek egy vagy több típusának megengedett száma nem haladhatja meg az M1 kategória esetében a 10 %-ot, minden más kategória esetében a 30 %-ot, az adott tagállamban az előző évben az összes típusból használatba vett járműnek;

ha a 10 %, illetve a 30 % kevesebb, mint 100 jármű, a tagállam legfeljebb 100 jármű használatba vételét engedélyezheti; vagy

2. a járművek típusait azokra kell korlátozni, amelyekre érvényes megfelelőségi nyilatkozatot állítottak ki a gyártás időpontjában vagy azt követően, és az a kiállítás napjától legalább három hónapig érvényes volt, azonban egy szabályozási aktus hatálybalépése miatt ezután megszűnt az érvényessége."

11. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/16. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 1. pontja a 42. sort követően a következő 44. sorral egészül ki:

(Szabályozási aktusok listája)

"44. 1230/2012/EU rendelet"

2. Az ER. A. Függelék A/16. melléklet 2. kiegészítés 1. pontja a 42. sort követően a következő 44. sorral egészül ki:

(Szabályozási aktusok listája

Szabályozási
aktus száma
Melléklet és
bekezdés
Egyedi feltételek)
”44.1230/2012/EU
rendelet
I. melléklet,
B. rész, 7. és
8. szakasz
a) Ellenőrizze a fordulékonysági
követelmények betartását, beleértve a
felemelhető, illetve terhelésátcsoportosító
tengellyel felszerelt járművek fordulékonyságát
is.
I. melléklet,
C. rész, 6. és
7. szakasz
b) A legnagyobb hátsó kilendülés ellenőrzése."

12. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. B. Függelék B/4. mellékletének módosítása

Az ER. B. Függelék B/4. melléklet I. Rész 47. pont táblázatának helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben alkalmazandó:

Belgium: ...Bulgária: ...Cseh Köztársaság: ...
Dánia: ...Németország: ...Észtország: ...
Írország: ...Görögország: ...Spanyolország: ...
Franciaország: ...Horvátország: ...Olaszország: ...
Ciprus: ...Lettország: ...Litvánia: ...
Luxemburg: ...Magyarország: ...Málta: ...
Hollandia: ...Ausztria: ...Lengyelország: ...
Portugália: ...Románia: ...Szlovénia: ...
Szlovákia: ...Finnország: ...Svédország: ...
Egyesült Királyság:
…”

"

13. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. B. Függelék B/5. mellékletének módosítása

1. Az ER. B. Függelék B/5. melléklet I. Rész 1. pont 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. szakasz: Nyomtatott kis "e", amelyet az EK-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam alábbi megkülönböztető száma követ

1 Németország esetében,

2 Franciaország esetében,

3 Olaszország esetében,

4 Hollandia esetében,

5 Svédország esetében,

6 Belgium esetében,

6 Magyarország esetében,

8 a Cseh Köztársaság esetében,

9 Spanyolország esetében,

11 az Egyesült Királyság esetében,

12 Ausztria esetében,

13 Luxemburg esetében,

17 Finnország esetében,

18 Dánia esetében,

19 Románia esetében,

20 Lengyelország esetében,

21 Portugália esetében,

23 Görögország esetében,

24 Írország esetében,

25 Horvátország esetében,

26 Szlovénia esetében,

27 Szlovákia esetében,

29 Észtország esetében,

32 Lettország esetében,

34 Bulgária esetében,

36 Litvánia esetében,

49 Ciprus esetében,

50 Málta esetében."

2. Az ER. B. Függelék B/5. melléklet II. Rész 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. egy kis "e" betű, az ezt követő, a típus-jóváhagyást kiadó Tagállam megkülönböztető száma, és az ezt körülvevő négyzet, például

- 1 Németország,

- 2 Franciaország,

- 3 Olaszország,

- 4 Hollandia,

- 5 Svédország,

- 6 Belgium,

- 7 Magyarország,

- 8 Cseh Köztársaság,

- 9 Spanyolország,

- 11 Egyesült Királyság,

- 12 Ausztria,

- 13 Luxemburg,

- 17 Finnország,

- 18 Dánia,

- 19 Románia,

- 20 Lengyelország,

- 21 Portugália,

- 23 Görögország,

- 24 Írország,

- 25 Horvátország,

- 26 Szlovénia,

- 27 Szlovákia,

- 29 Észtország,

- 32 Lettország,

- 34 Bulgária,

- 36 Litvánia,

- 49 Ciprus,

- 50 Málta."

14. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. C. Függelék C/2. számú mellékletének módosítása

Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet C. Fejezet 1. függelék 1. pont 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

"- 1. szakasz: kis "e" betű, utána annak a tagállamnak a megkülönböztető számjele, amely megadta az EK-típusjóváhagyást:

1 Németország esetében,

2 Franciaország esetében,

3 Olaszország esetében,

4 Hollandia esetében,

5 Svédország esetében,

6 Belgium esetében,

7 Magyarország esetében,

8 a Cseh Köztársaság esetében,

9 Spanyolország esetében,

11 az Egyesült Királyság esetében,

12 Ausztria esetében,

13 Luxemburg esetében,

17 Finnország esetében,

18 Dánia esetében,

19 Románia esetében,

20 Lengyelország esetében,

21 Portugália esetében,

23 Görögország esetében,

24 Írország esetében,

25 Horvátország esetében,

26 Szlovénia esetében,

27 Szlovákia esetében,

29 Észtország esetében,

32 Lettország esetében,

34 Bulgária esetében,

36 Litvánia esetében,

49 Ciprus esetében,

50 Málta esetében."

15. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. C. Függelék C/3. számú mellékletének módosítása

1. Az ER. C. Függelék C/3. számú melléklet I. Rész "A - Kész/teljes traktorok" alcím 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás

Belgium: ...Bulgária: ...Cseh Köztársaság:
Dánia: ...Németország: ...Észtország: ...
Írország: ...Görögország: ...Spanyolország: ...
Franciaország: ...Horvátország: ...Olaszország: ...
Ciprus: ...Lettország: ...Litvánia: ...
Luxemburg: ...Magyarország: ...Málta: ...
Hollandia: ...Ausztria: ...Lengyelország: ...
Portugália: ...Románia: ...Szlovénia: ...
Szlovákia: ...Finnország: ...Svédország: ...
Egyesült Királyság:
…”

"

2. Az ER. C. Függelék C/3. számú melléklet I. Rész "B - Mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsik - kész/teljes" alcím 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: ...Bulgária: ...Cseh Köztársaság:
….
Dánia: ...Németország: ...Észtország: ...
Írország: ...Görögország: ...Spanyolország: ...
Franciaország: ...Horvátország: ...Olaszország: ...
Ciprus: ...Lettország: ...Litvánia: ...
Luxemburg: ...Magyarország: ...Málta: ...
Hollandia: ...Ausztria: ...Lengyelország: ...
Portugália: ...Románia: ...Szlovénia: ...
Szlovákia: ...Finnország: ...Svédország: ...
Egyesült Királyság:
…”

"

3. Az ER. C. Függelék C/3. számú melléklet I. Rész "C - Cserélhető vontatott munkagép -kész/teljes" alcím 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: ...Bulgária: ...Cseh Köztársaság:
Dánia: ...Németország: ...Észtország: ...
Írország: ...Görögország: ...Spanyolország: ...
Franciaország: ...Horvátország: ...Olaszország: ...
Ciprus: ...Lettország: ...Litvánia: ...
Luxemburg: ...Magyarország: ...Málta: ...
Hollandia: ...Ausztria: ...Lengyelország: ...
Portugália: ...Románia: ...Szlovénia: ...
Szlovákia: ...Finnország: ...Svédország: ...
Egyesült Királyság:
…”

"

4. Az ER. C. Függelék C/3. számú melléklet II. Rész "A - Mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsik - nem teljes" alcím 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: ...Bulgária: ...Cseh Köztársaság:
Dánia: ...Németország: ...Észtország: ...
Írország: ...Görögország: ...Spanyolország: ...
Franciaország: ...Horvátország: ...Olaszország: ...
Ciprus: ...Lettország: ...Litvánia: ...
Luxemburg: ...Magyarország: ...Málta: ...
Hollandia: ...Ausztria: ...Lengyelország: ...
Portugália: ...Románia: ...Szlovénia: ...
Szlovákia: ...Finnország: ...Svédország: ...
Egyesült Királyság:
…”

"

5. Az ER. C. Függelék C/3. számú melléklet II. Rész "B - Cserélhető vontatott munkagépek -nem teljes" alcím 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: ...Bulgária: ...Cseh Köztársaság:
Dánia: ...Németország: ...Észtország: ...
Írország: ...Görögország: ...Spanyolország: ...
Franciaország: ...Horvátország: ...Olaszország: ...
Ciprus: ...Lettország: ...Litvánia: ...
Luxemburg: ...Magyarország: ...Málta: ...
Hollandia: ...Ausztria: ...Lengyelország: ...
Portugália: ...Románia: ...Szlovénia: ...
Szlovákia: ...Finnország: ...Svédország: ...
Egyesült Királyság:
…”

"

16. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/1. mellékletének módosítása

Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 2.17., 2.17.1. és 2.17.2. ponttal egészül ki:

"2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem (1)

2.17.1. A menetkész járműtömege: ........................................................................ kg.

2.17.2. A 692/2008/EK rendelet XII. melléklet 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: ...................................................................................................... kg."

17. melléklet a 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/9. mellékletének módosítása

1. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész B. MINTA - 1. OLDAL a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:

"0.2.2. Az alapjármű típus-jóváhagyási adatai (q):

Típus: .....................................................................................................

Változat (a): ...........................................................................................

Kivitel (a): ..............................................................................................

Típus-jóváhagyási szám, beleértve a kiterjesztés számát......................"

2. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész B. MINTA - 1. OLDAL a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:

"0.5.1. Az alapjármű gyártójának neve és címe (q) ............................................."

3. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. Rész 2. OLDAL-N1 JÁRMŰKATEGÓRIA a következő 14. ponttal egészül ki:

"14. A menetkész jármű tömege: ......................................................... kg (1)(q)"

Tartalomjegyzék