38/2008. (X. 3.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont aa), ab), ad) és af)-ah) alpontjaiban, valamint 34. § (4) bekezdés i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 7. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) foglalkozásszerű felhasználó: aki foglalkozása körében veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel tevékenységet végez, illetve foglalkozása vagy tevékeny-ségi körében szervezett munkavégzésben veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel végzett tevékenység céljából munkavállalót foglalkoztat,

b) gyermek: 14. életévét be nem töltött kiskorú személy,

c) emberi mérgezési eset: az ország területén bekövetkező, bármilyen eredetű veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény hatásának tulajdonítható emberi mérgezés, ideértve az emberi és állatgyógyászati szerek, növényvédő szerek, növényi és állati mérgek, kábítószerek alkalmazásából származó mérgezéseket is, de kivéve az ételmérgezéseket és a foglalkozási megbetegedéseket,

d) teratogén: fejlődési rendellenességet okozó,

e) ökotoxikus: az élő szervezeteket, azok utódait vagy populációit közvetlenül vagy a táplálékláncon át, azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsító (mérgező, teratogén, mutagén stb.).

(2) Az anyagok osztályozása, csomagolása (címkézése) és a kockázatok értékelése tekintetében e rendelet alkalmazásában

a) anyag: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely a stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyezőt is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely a stabilitása befolyásolása vagy összetétele megváltoztatása nélkül elkülöníthető,

b) készítmény: a kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat,

c) forgalomba hozatal: veszélyes anyag üzletszerű gazdasági tevékenység keretében - értékesítés vagy felhasználás céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen -első alkalommal történő rendelkezésre bocsátása, beleértve az Európai Gazdasági Térség területére történő behozatalt is,

d) EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke,

e) ELINCS: az 1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke."

2. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben nem említett veszélyességi tulajdonságok esetében a veszélyes készítményt alkotó anyagok kémiai nevének feltüntetése - a 3. számú melléklet 7. pontjában foglalt kivételekkel - nem mellőzhető."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az OKBI-hez kell benyújtani. Az OKBI szükség esetén adatkiegészítést kérhet. A kérelmet az OKBI főlgazgatója 30 napon belül, adatkiegészítés esetén az adatkiegészítéstől számított további 30 napon belül, határozattal bírálja el. A készítmény forgalomba hozataláért felelős személy a határozat másolatát minden olyan tagállam illetékes hatóságának megküldi, amelyben a terméket forgalomba kívánja hozni."

(3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott eljárás nem alkalmazható, amennyiben az érintett anyag alkalmazása a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló külön jogszabály szerint valamilyen határértékhez kötött."

3. §

(1) Az R. 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ETTSZ a nyilvántartásában szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó megkeresésre felvilágosítást ad]

"c) a munkavédelmi hatóság részére munkabalesetek, fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez;"

(2) Az R. 8. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ETTSZ a nyilvántartásában szereplő veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó megkeresésre felvilágosítást ad]

"i) az a)-h) pont hatálya alá nem tartozó esetekben, bármely kérelmező részére toxikológiai kérdésekben, szakvélemény formájában azzal, hogy az 1907/2006/EK rendelet 119. cikkére figyelemmel ezen a jogcímen csak nyilvános információ adható meg."

(3) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendel-kezés lép:

"(5) Az emberi mérgezési esetet - ideértve a veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény hatására orvosi ellátás nélkül halált eredményező heveny mérgezési eseteket is -a 12. számú melléklet szerinti mérgezési eset bejelentőlapon az ETTSZ-hez be kell jelenteni, függetlenül attól, hogy a mérgezés szándékos vagy gondatlan magatartás, illetőleg fel nem róható baleset eredményeként következett be."

4. §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "10. § A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő igazgatás-szolgáltatási díjakat és azok mértékét a 14. számú melléklet tartalmazza. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály tartalmazza. Az 1907/2006/EK rendelet alapján teljesítendő fizetési kötelezettségeket a 340/2008/EK bizottsági rendeletben foglaltak szerint kell teljesíteni."

5. §

(1) Az R. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja]

"a) a Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint az ezt módosító 71/144/EGK, 73/146/EGK, 75/409/EGK, 76/907/EGK, 79/370/EGK, 79/831/EGK, 81/957/EGK, 82/232/EGK, 83/467/EGK, 84/449/EGK, 86/431/EGK, 87/432/EGK, 88/302/EGK, 88/490/EGK, 90/517/EGK, 91/410/EGK, 91/632/EGK, 92/32/EGK, 92/37/EGK, 92/69/EGK, 93/21/EGK, 93/72/EGK, 93/101/EK, 93/105/EK, 94/69/EK, 96/54/EK, 96/56/EK, 97/69/EK, 98/73/EK, 98/98/EK, 2000/32/EK, 2000/33/EK, 2001/59/EK, 2006/121/EK irányelvek,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről, valamint annak a 2001/60/EK és a 2006/8/EK bizottsági irányelvvel, a 66/2004/EK tanácsi irányelvvel, valamint az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel történt módosításai,"

(2) Az R. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról,

c) a Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról."

6. §

Az R. 1., 3. és 10. számú melléklete a melléklet szerint módosul.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti az R.

a) 2. § (6)-(8) bekezdése,

b) 4. §-a,

c) 6. és 7. számú melléklete,

d) 14. számú mellékletének

da) "Törzskönyvezés* (11 felett)

évi < 10 t, halmozott < 50 t 1 457 600 Ft

évi >= 10 t, halmozott > 50 t 440 000 Ft

évi >= 100 t, halmozott > 500 t 440 000 Ft

évi >= 1000 t, halmozott > 5000 t 585 750 Ft",

db) "Csökkentett

évi < 100 kg 441 000 Ft

évi 100 kg felett < t 883 000 Ft",

dc) "Készítmény elnevezésének megváltoztatása alóli felmentés kérés elbírálása 14 500 Ft",

dd) "* A törzskönyvezés díjtételei egymásra épülnek: ha a törzskönyveztető az (első alkalommal) évi > 1000 t, halmozottan > 5000 t tömegben gyártott importált új anyagot kíván törzskönyveztetni, ennek díjtétele 1 457 600 + 440 000 + 440 000 + 587 750 = 2 923 350 Ft." szövegrésze.

(4) Az R.

a) 2. §-át megelőző alcímben a "4-5. §-aihoz" szövegrész helyébe az "5. §-ához" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézetéhez (a továbbiakban: OKK-OKBI)" szövegrész helyébe az "az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek (a továbbiakban: OKBI)" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében az "OKK" szövegrész helyébe az "OKBI" szöveg,

d) 7. §-ában az "1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1907/2006/EK rendelet)" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében az "OKK-OKBI-ban" szövegrész helyébe az "OKBI-ban" szöveg,

f) 8. § (4) bekezdésében az "állásfoglalásokért" szövegrész helyébe a "szakvéleményért" szöveg,

g) 8. § (10) bekezdésében a "megyei (fővárosi)" szövegrész helyébe a "regionális" szöveg,

h) 11. §-ában a "városi (fővárosi kerületi)" szövegrész helyébe a "kistérségi" szöveg,

i) 3. számú melléklet 4.1.4. pontjában az "a Kbtv. 5. § (8) bekezdésében leírtak figyelembevételével" szövegrész helyébe az "a Kbtv. 5. § (4) bekezdésében leírtak figyelembevételével" szöveg,

j) 5. számú mellékletében, valamint 8. számú melléklete "Azonosítási jel"-hez tartozó magyarázatában az "OKK-OKBI" szövegrészek helyébe az "OKBI" szöveg,

k) 9. számú melléklet A) pontjában a "munka-egészségügyi és munkabiztonsági" szövegrész helyébe a "munkavédelmi" szöveg,

l) 10. számú melléklet 2. B) pont 6. alpontjában a "munkabiztonsági" szövegrész helyébe a "munkavédelmi" szöveg,

m) 14. számú mellékletében az "ETTSZ információ" szövegrész helyébe az "ETTSZ szakvélemény" szöveg lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 2. pontjának, 5-9., 11. és 12. pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról,

c) a Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról,

d) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről [3. cikk (1) bekezdése, 5. cikk (1) bekezdése, 10. cikk 2.3.5., 2.4., 2.5. pont, 12. cikk (2) bekezdése, 15. cikk].

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 38/2008. (X. 3.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének 3. pontjában a környezeti veszély szimbólumát követő "Megjegyzés" és azt követő szövegrészek helyébe a következő rendelkezés lép:

"Megjegyzés:

(valamennyi szimbólum narancssárga alapon, fekete rajz):

- Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, N betűk nem részei a szimbólumnak.

Néhány veszélykategóriát (kevésbé tűzveszélyes, szenzibilizáló stb.) betűjelzés hiányában a megfelelő R-számmal jelzünk (pl. szenzibilizáló: R42 és/vagy R43).

- Ha egynél több figyelmeztető veszélyjel van hozzárendelve egy anyaghoz:

- a T+, illetve T veszélyjel kötelező felhelyezése esetén nem kötelező az Xn, Xi és C veszélyjel felhelyezése,

- a C veszélyjel kötelező felhelyezése esetén nem kötelező az Xn, Xi veszélyjel felhelyezése,

- az E veszélyjel kötelező felhelyezése esetén nem kötelező az F+, F és az O veszélyjelek felhelyezése."

2. Az R. 3. számú melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. Az osztályozás célja azoknak a fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságoknak a teljes körű számbavétele, melyek az anyagok és készítmények előírásszerű kezelése és rendeltetésszerű használata során kockázati tényezők lehetnek. A készítmény kockázatainak értékelése ezen tulajdonságok meghatározásán alapul azzal, hogy e tulajdonságokat a Kbtv. 3. § (2) bekezdésében, e rendet et 2. § (3)-(5) bekezdésében, valamint az 1.6., a 2.1., továbbá a 3.1.3. pontban foglaltakkal összhangban kell meghatározni."

3. Az R. 3. számú melléklet 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4. A címkének fel kell hívnia a figyelmet a veszélyes anyagok és készítmények előírásszerű kezelésével és rendeltetésszerű használatával járó valamennyi potenciális veszélyre, amíg ezek abban a formában vannak, amelyben forgalomba kerültek; ez azonban nem feltétlenül azonos azzal a formával, amelyben egy anyag vagy készítmény végső felhasználásra kerül (pl. hígítva), és az anyagok és készítmények egyéb formáiban fennálló veszélyekről a címke nem feltétlenül nyújt teljes körű tájékoztatást. A fő veszélyt jelentő tulajdonságokat szimbólumokkal kell jelezni; ezekről és az egyéb veszélyes tulajdonságokból adódó veszélyekről a kockázatot jelző mondatokkal (R mondatokkal), a szükséges óvintézkedésekről pedig a biztonságos kezelésre utaló mondatokkal (S mondatokkal) kell tájékoztatást adni. Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények feliratozása, címkézése során a Kbtv. 17. §-ában leírtak az irányadók."

4. Az R. 3. számú melléklet 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.6. Az osztályozáshoz és a feliratozáshoz szükséges adatok.

1.6.1. A) Anyagok osztályozásához és feliratozásához szükséges adatok az alábbi forrásokból szerezhetők be:

a) az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében meghatározott információ kötelező, az osztályzáshoz és címkézéshez szükséges adatok nagy része az "alapkészletben" jelenik meg. Ezt az osztályozást és címkézést szükség esetén felül kell vizsgálni, amennyiben további információ áll rendelkezésre (az 1907/2006/EK rendelet IX. melléklete),

b) szakirodalomból, egyéb forrásokból.

B) Készítmények esetén az osztályozáshoz és feliratozáshoz szükséges adatok az alábbi forrásokból szerezhetők be:

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 440/2008/EK rendelet) ismertetett fizikai-kémiai, toxikológiai és egyéb egészségügyi hatásokra vonatkozó, valamint ökotoxikológiai módszerekkel nyert eredmények;

b) a 2. számú mellékletben leírtak alapján.

C) A kísérleti adatok megszerzése céljából állatokon végzett vizsgálatok során a kísérleti célokra használt állatok védelméről szóló rendelkezések előírásainak megfelelően kell eljárni.

1.6.2. Készítményeknél a besoroláshoz és feliratozáshoz szükséges adatokhoz az alábbi módokon lehet hozzájutni:

a) ami a fizikai-kémiai adatokat illeti, a 440/2008/EK rendeletben ismertetett vizsgálati módszerekkel kapottakat kell alkalmazni. Ez a növényvédő szer készítményekre is vonatkozik, hacsak nem fogadhatók el a 2. számú melléklet előírásaival összhangban lévő nemzetközileg elismert más módszerek. Gáz-halmazállapotú készítményeknél a tűzveszélyesség és az oxidáló tulajdonságok megállapítására számításos módszert kell használni (lásd 9.1.1.1. és 9.1.1.2.). Nem gáz-halmazállapotú készítményeknél, amelyek szerves peroxidokat tartalmaznak, az oxidáló tulajdonságok megállapítására számításos módszert kell használni;

b) ami az egészségi állapotra gyakorolt hatások adatait illeti:

- a 440/2008/EK rendeletben megadott módszereket kell használni, hacsak a növényvédő szereknél nem fogadhatók el a 2. számú mellékletben megadott előírásokkal összhangban lévő nemzetközileg elismert más módszerek,

- és/vagy a 2. számú melléklet "A" részének 1-6. pontjaiban és "B" részének 1-5. pontjaiban megadott szokásos módszert kell használni,

- az R65 mondatnál a 3.2.3. pont alatt található előírásokat kell alkalmazni,

- a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót-károsító tulajdonságok megítélésére azonban a 2. számú melléklet "A" részének 7-9. pontjaiban és "B" részének 6. pontjában megadott szokásos módszert kell használni;

c) ami az ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó adatokat illeti:

(i) csak a vízi szervezetekre való toxicitásnál:

- a 440/2008/EK rendeletben megadott módszereket kell használni, melyek alkalmazásának a feltételei a 2. számú melléklet "E" részében találhatók, hacsak a növényvédő szereknél nem fogadhatók el a 2. számú mellékletben megadott előírásokkal összhangban lévő nemzetközileg elismert más módszerek, vagy

- a 2. számú melléklet "B" és "C" részében megadott valamely szokásos módszert kell használni,

(ii) a potenciális vagy tényleges bioakkumulációs képességnek a log Pow (vagy BCF) meghatározásával történő értékeléséhez, vagy a lebomlóképesség értékeléséhez a 2. számú melléklet "C" és "D" részében megadott valamely módszert kell használni,

(iii) az ózonrétegre jelentett veszély megítéléséhez a 2. számú melléklet "C" és "D" részében megadott valamely szokásos módszert kell használni.

Megjegyzés az állatkísérletes vizsgálatok elvégzéséhez: A kísérletes adatok megszerzéséhez szükséges állatkísérletes vizsgálatok elvégzésére a kísérleti céllal használt állatok védelmére vonatkozó rendelkezések előírásai az irányadók.

Megjegyzés a fizikai-kémiai tulajdonságokhoz: A szerves peroxidokra és szerves peroxid készítményekre vonatkozó adatokhoz a 9.5. pontban megadott számításos módszerrel lehet hozzájutni. Gáz-halmazállapotú készítményeknél a tűzveszélyes és oxidáló tulajdonság megállapításához valamely számításos módszert lehet használni (lásd 9. pont)."

5. Az R. 3. számú melléklet 1.7.2., 1.7.3., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5. pontjában, 3.2.3. pont harmadik franciabekezdésében és a) alpontjában, 3.2.5., 3.2.6.1., 3.2.6.2., 3.2.7.2., 4.2.3.3., 5.1., 9.1.1.1. és 9.5. pontjában a "külön jogszabályban" szövegrészek helyébe a "440/2008/EK rendeletben" szöveg lép.

6. Az R. 3. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:

"1.8. Mentesülnek a címkézési és csomagolási követelmények alól azok a 3. számú melléklet 9.3. pontja szerinti készítmények, amelyek a fizikai-kémiai, egészségügyi és környezeti kockázatok alapján veszélyesnek tekintendők, de abban a formában, amelyben forgalomba hozzák őket, semmilyen fizikai-kémiai, egészségügyi vagy környezeti kockázatot nem jelentenek."

7. Az R. 3. számú melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Bevezetés

2.1.1. A robbanásveszélyes, oxidáló és tűzveszélyes tulajdonságokra vonatkozó vizsgálati módszerek célja a Kbtv. 3. § aa)-ae) pontjában rögzített általános definíciók részletes kifejtése.

2.1.2. A készítmény fizikai-kémiai tulajdonságaiból származó kockázatokat úgy kell megállapítani, hogy a 440/2008/EK rendeletben foglalt módszerekkel meg kell határozni a készítmény azon fizikai-kémiai tulajdonságait, amelyek az e mellékletben megjelölt kritériumokkal összhangban történő osztályozásához és címkézéséhez szükségesek.

2.1.3. A 2.1.2. pontban foglaltaktól eltérően a robbanásveszélyes, oxidáló, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes vagy kevésbé tűzveszélyes tulajdonság meghatározása nem szükséges, amennyiben:

a) egyik összetevőnek sincs ilyen tulajdonság a, és a gyártó tájékoztatása szerint valószínűtlen, hogy a készítmény ilyen jellegű veszélyt jelentene,

b) készítmény összetételének megváltoztatása esetén tudományosan bizonyítható, hogy a kockázatok újbóli felmérése után az osztályozás nem fog megváltozni, vagy

c) az aeroszol készítmény csomagolása kielégíti a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről szóló 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet követelményeit.

2.1.4. Ha elegendő információ áll rendelkezésre annak gyakorlati bizonyítására, hogy egy anyag vagy készítmény (kivéve a szerves peroxidokat) fizikai-kémiai tulajdonságai eltérnek a jogszabályban vagy közösségi rendeletben ismertetett vizsgálati módszerek által megállapított tulajdonságoktól, úgy ezt az anyagot vagy készítményt aszerint kell besorolni, hogy milyen típusú veszélyt jelent az azt kezelő, illetve ezeknek az anyagoknak vagy készítményeknek hatáskörzetében tartózkodó személyekre."

8. Az R. 3. számú melléklet 3.1.3. pont b) alpontja és a 3.1.3. pont ezt követő szövegrészei helyébe a következő rendelkezés lép:

[Készítmények esetén a veszélyes egészségkárosító hatások szerinti besorolás az alábbiak szerint történik:]

"b) ha vannak vizsgálati adatok, akkor a 3.1.2. pontban ismertetett kritériumok alapján, kivéve a 3.1.2. e) pontban említett rákkeltő, mutagén és reprodukciós károsodást okozó hatásokat, amelyeket a 2. számú melléklet "B" részében említett hagyományos módszerrel kell meghatározni.

Függetlenül attól, hogy melyik módszert használjuk a készítmény veszélyességének felmérésére, valamennyi, a közösségi jegyzékben foglaltak szerinti egészségkárosító hatást figyelembe kell venni.

Megjegyzés: nem sértve az élelmiszertáncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény növényvédelmi előírásait, akkor, ha a készítmény forgalomba hozataláért felelős személy tudományosan megalapozva tanúsítani tudja, hogy a készítmény toxikológiai tulajdonságai a 3.1.3. a) pont alatt megadott módszerrel, vagy a meglévő állatkísérletes vizsgálatok eredményei alapján megbízhatóan nem határozhatók meg, a 3.1.3. b) pont alatt megadott módszereket lehet használni, feltéve, hogy azok alkalmazása indokolt, és azokat az állatok védelméről szóló rendelkezések előírásainak megfelelően külön jóváhagyták.

Bármelyik módszert használják a készítmény veszélyességének az értékelésére, a 2. számú melléklet "B" részében meghatározott valamennyi egészséget veszélyeztető hatást figyelembe kell venni."

9. Az R. 3. számú melléklet 3.2.1. pontjában a "külön jogszabály 2 Függelékében a B.1 ter" szövegrész, 3.2.2. és 3.2.3. pontjában a "külön jogszabály 2. Függelékében a B.1 ter" szövegrész helyébe a "440/2008/EK rendelet melléklete B.1. részének függelékei szerint a" szöveg lép.

10. Az R. 3. számú melléklet 5.1. pontjában az 5.1.1. alpontot megelőző szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"5.1. Bevezetés

A környezetre veszélyes anyagok és készítmények osztályozásának az az elsődleges célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót az anyagok és készítmények ökoszisztémát veszélyeztető hatásaira. Bár a jelenlegi kritériumok vízi ökoszisztémákra vonatkoznak, elfogadottnak tekintjük, hogy egyes anyagok és készítmények ezzel egyidejűleg vagy ezzel ellentétben egyéb ökoszisztémákat (is) befolyásolnak, illetve károsítanak, amelyek alkotóelemei a talaj mikroflórájától és mikrofaunájától a főemlősökig terjedhetnek.

Az alábbiakban meghatározott követelmények közvetlenül következnek a 440/2008/EK rendeletben ismertetett vizsgálati módszerekből, amennyiben azok említést nyernek. Az 1907/2006/EK rendelet VII. és VIII. mellékletében említett "alapkészlethez" szükséges vizsgálati módszerek korlátozottak, és előfordulhat, hogy az ezekből származó információk a megfelelő osztályozáshoz nem elegendők. Az osztályzáshoz szükség lehet az 1907/2006/EK rendelet IX. vagy X. mellékletén alapuló vagy más egyenértékű vizsgálatokból nyert további adatokra. Ezen kívül további új adatok ismeretében a már osztályozott anyagokat is felülvizsgálhatják.

Az osztályozás és feliratozás szempontjából, és figyelembe véve a tudomány jelenlegi állását, az anyagokat és készítményeket két kategóriába soroljuk a vízi rendszerekre gyakorolt akut és/vagy hosszan tartó hatásaik, illetve a nem-vízi rendszerekre gyakorolt akut és/vagy hosszan tartó hatásaik alapján."

11. Az R. 3. számú melléklet 5.1.3. és 9.1.1.2. pontjában a "külön jogszabály" szövegrész helyébe a "440/2008/EK rendelet" szöveg lép.

12. Az R. 3. számú melléklet 5.2.1.2. pontjában

a) az "Az ilyen további tudományos bizonyítékok, kérdések a 4. számú melléklet 2. részében a szinten megkövetelt, vagy ezzel egyenértékű vizsgálatokból származnak, és többek között például az alábbiakat ölelhetik fel:" szövegrész helyébe az "Az ilyen további tudományos bizonyíték általában az 1907/2006/EK rendelet IX. melléklete által előírt vizsgálatokon vagy ezzel egyenértékű vizsgálatokon alapul, és az alábbiakat tartalmazhatja:" szöveg,

b) "Az ilyen további tudományos bizonyítékok rendesen a 6. számú melléklet 2. pontja II. részében az 1 szinten megkövetelt, vagy ezzel egyenértékű vizsgálatokból származnak, és többek között például az alábbiakat ölelhetik fel:" szövegrész helyébe az "Az ilyen további tudományos bizonyítékok az 1907/2006/EK rendelet VI-XI. mellékletében megkövetelt, vagy ezzel egyenértékű vizsgálatokból származnak, és többek között például az alábbiakat ölelhetik fel:" szöveg

lép.

13. Az R. 3. számú melléklet 7.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.1.3. A Kbtv. hatálya alá eső anyagok és készítmények címkéjén vagy csomagolásán nem szerepelhetnek a "nem mérgező", "nem ártalmas", "nem szennyező", "környezetbarát" vagy egyéb hasonló értelmű, a veszély alulértékelését eredményezhető feliratok."

14. Az R. 3. számú melléklet 7.5.2. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

"Bizonyos esetekben több mint hat R mondatra is szükség lehet (fő veszély esetén, lásd az 1.4. pontban foglaltakat is)."

15. Az R. 10. számú melléklet 1. pontjában a címke adattartalmát meghatározó felsorolás 3. és 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A címkének a következő adatokat kell tartalmaznia:]

"3 Összetevők (készítmény esetén) [1] 4 A veszély megjelölését és a veszély jelképét (szimbólumát)"

16. Az R. 10. számú mellékletének 1. pontja a címke adattartalmát meghatározó felsorolás 8. alpontját követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Magyarázat

[1] Általában négy kémiai név elégséges azon anyagok meghatározásához, amelyekre elsődlegesen visszavezethetők az osztályba soroláskor és az R-mondatok megválasztásakor döntőnek bizonyult veszélyes tulajdonságok. Bizonyos esetekben (különösen toxikológiai vagy ökotoxikológiai indokoltság esetén) azonban szükséges lehet négynél több kémiai név megadása is."

Tartalomjegyzék