32019R0628[1]

A Bizottság (EU) 2019/628 végrehajtási rendelete (2019. április 8.) a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/628 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 8.)

a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 90. cikke első bekezdésének a), c) és e) pontjára, valamint 126. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg a tagállamok illetékes hatóságai által végzett azon hatósági ellenőrzésekre és más ellenőrzési tevékenységekre vonatkozóan, amelyek célja az uniós jogszabályoknak többek között az élelmiszer-biztonság területén a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában való megfelelés ellenőrzése. Különösen arról rendelkezik, hogy az állatokra és árukra vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében indokolt esetben hatósági bizonyítványt kell kiállítani.

(2) Az (EU) 2017/625 rendelet 90. cikke első bekezdésének a) pontja felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadjon el a hatósági bizonyítványmintákra és az ilyen bizonyítványok kiállítására vonatkozóan, amennyiben a követelményeket az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabályok nem írják elő.

(3) Az állat- és áruszállítmányokat papíron vagy elektronikus formában kiállított hatósági bizonyítványnak kell kísérnie. Ezért helyénvaló mindkét esetre közös követelményeket megállapítani a hatósági bizonyítványok kiadására vonatkozóan, az (EU) 2017/625 rendelet II. címének VII. fejezetében meghatározott követelmények mellett.

(4) A bizonyítványminták a 2003/623/EK bizottsági határozat (2) által létrehozott TRACES elektronikus rendszer részét képezik az uniós határokon történő közigazgatási eljárások megkönnyítése és felgyorsítása, valamint az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció lehetővé tétele érdekében, ami elősegíti a hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos lehetséges csalárd vagy megtévesztő gyakorlatok megelőzését.

(5) 2003 óta a számítógépes technológia jelentős fejlődésen ment keresztül, a TRACES rendszert pedig módosították a minőség, a feldolgozás és a biztonságos adatcsere javítása érdekében. Ennek eredményeként a bizonyítványminták formátumának és az azok kitöltésére vonatkozó, e rendeletben meghatározott megjegyzéseknek igazodniuk kell a TRACES rendszerhez, például a többszörös kombinált nómenklatúra (KN) kódok használatának tükrözése révén, vagy - amennyiben a feladási ország nem a szállítmány származási országa - a háromoldalú kereskedelem nyomonkövethetőségének biztosítása révén..

(6) Az (EU) 2017/625 rendelet 133. cikkének (4) bekezdésével összhangban a TRACES rendszert bele kell foglalni a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe. Az e rendeletben meghatározott egészségügyi bizonyítványmintáknak ezért igazodniuk kell a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréhez.

(7) Az (EU) 2017/625 rendelet 90. cikke első bekezdésének c) pontja felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadjon el a cserebizonyítványok kiállításakor követendő eljárások tekintetében.

(8) A helytelen használat és a visszaélések elkerülése érdekében fontos meghatározni azokat az eseteket, amikor cserebizonyítványt lehet kiadni, és azokat a követelményeket, amelyeknek az ilyen bizonyítványoknak eleget kell tenniük. Ezeket az eseteket különösen az olyan nyilvánvaló adminisztratív hibákra kell korlátozni, mint például a számok felcserélődése a konténer számában vagy a plomba számában, illetve a címekben vagy a termék leírásaiban előforduló helyesírási hibák.

(9) Az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének c) pontja meghatározza azt a követelményt, hogy bizonyos állat- és áruszállítmányokhoz hatósági bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy más olyan bizonyítékot kell mellékelni, amely igazolja, hogy a szállítmány megfelel az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésben említett alkalmazandó szabályoknak.

(10) Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) meghatározza azon emberi fogyasztásra szánt áruk és állatok, pontosabban állati eredetű termékek, élő rovarok, csírák és csírák előállítására szánt magvak jegyzékét, amelyeket forgalomba hozatal céljából az Unióba történő beléptetéskor hatósági bizonyítványnak kell kísérnie. Az Unióba történő beléptetéskor végzett hatósági ellenőrzések megkönnyítése érdekében az ilyen emberi fogyasztásra szánt árukra és állatokra vonatkozóan hatósági bizonyítványmintákat kell megállapítani az (EU) 2017/625 rendelet 90. cikke első bekezdésének a) pontjával és 126. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(11) A közegészségügyi okok miatt szükséges bizonyítványmintákat jelenleg különböző jogi aktusok tartalmazzák. Helyénvaló e bizonyítványminták egyetlen jogi aktusban, kereszthivatkozások révén történő megszilárdítása.

(12) Az egyes állati eredetű termékekre vonatkozóan állategészségügyi okokból kiadott bizonyítványokra közös bizonyítványmintákat kell használni. Az állategészségügyi okokból kiadott bizonyítványokra vonatkozó követelményeket 2021. április 21-ig felül kell vizsgálni, ami az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazásának kezdőnapja. A felülvizsgálat időpontjáig a közös bizonyítványmintákat fenn kell tartani.

(13) A harmonizáció és az egyértelműség érdekében, a jelenleg a 2074/2005/EK bizottsági rendeletben (5), a 211/2013/EU bizottsági rendeletben (6) és az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendeletben (7) meghatározott bizonyítványmintákat bele kell foglalni ebbe a rendeletbe. Következésképpen a 2074/2005/EK rendeletet és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, a 211/2013/EU rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni.

(14) Az uniós követelményeknek való megfelelés ellenőrzésének megkönnyítése érdekében helyénvalónak tűnik további új egészségügyi bizonyítványminták bevezetése a forgalomba hozatalra szánt kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű, rovarok és hüllőhús beléptetéséhez. Az ilyen bizonyítványminták a harmadik országbeli illetékes hatóságok számára is megkönnyítik az uniós követelmények megértését, és ezáltal megkönnyítik az állati zsírok és töpörtyű, valamint a rovarok és a hüllőhús Unióba való beléptetését.

(15) Az (EU) 2017/625 rendelet 90. cikke első bekezdésének e) pontja felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadjon el a hatósági ellenőrzések elvégzését követően az állatokat vagy árukat kísérő dokumentumok formátumára vonatkozóan. A 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (8) 5. cikkének megfelelően ilyen egészségügyi bizonyítványoknak kell kísérniük az állatokat a vágóhídra a származási gazdaságban végzett, vágás előtti élőállat-vizsgálatot követően. Ezért ebben a rendeletben meg kell állapítani az ilyen bizonyítványok formátumát.

(16) A vágóhídon kívüli kényszervágás esetére a harmonizáció és az egyértelműség érdekében e rendeletben helyénvaló meghatározni egy bizonyítványmintát a (hatósági) állatorvos által a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) III. melléklete I. szakasza VI. fejezetének 6. pontjával összhangban kiállítandó nyilatkozathoz.

(17) mivel az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-i hatállyal alkalmazandó, e rendeletet is az említett időponttól kezdve kell alkalmazni.

(18) Indokolt átmeneti időszakot bevezetni az állatok és áruk feladott és bizonyítvánnyal ellátott szállítmányainak figyelembevétele érdekében, amennyiben szükséges, e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt.

(19) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) az (EU) 2017/625 rendelet 88. és 89. cikkének egységes alkalmazására vonatkozó szabályok a hatósági bizonyítványok aláírása és kiállítása, valamint a hatósági bizonyítványok megbízhatóságának garantálása tekintetében, az említett rendelet 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében;

b) a nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott hatósági bizonyítványmintákra vonatkozó követelmények;

c) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott hatósági bizonyítványmintákra vonatkozó követelmények;

d) a cserebizonyítványokra vonatkozó követelmények.

(2) Ez a rendelet meghatározza a következőket is:

a) az állatoknak, az állati eredetű termékeknek, az összetett termékeknek, a szaporítóanyagoknak és az állati melléktermékeknek az Unióba történő beléptetésére vonatkozó hatósági bizonyítványminták, és a kitöltésükre vonatkozó megjegyzések;

b) az alábbi, emberi fogyasztásra és forgalomba hozatalra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetésére vonatkozó konkrét hatósági bizonyítványminták:

i. emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek, amelyekre az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkével összhangban ilyen bizonyítvány szükséges;

ii. élő rovarok;

iii. csírák és csírák előállítására szánt magvak;

c) hatósági bizonyítványminták a származási gazdaságban végzett, vágás előtti élőállat-vizsgálat, vagy a vágóhídon kívüli kényszervágás esetére.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "forgalomba hozatal": a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 3. cikkének 8. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

2. "csírák": a 208/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (11) 2. cikkének a) pontjában meghatározott csírák;

3. "vágóhíd": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.16. pontjában meghatározott vágóhíd;

4. "friss hús": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában meghatározott friss hús;

5. "hús": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 1.1. pontjában meghatározott hús;

6. "baromfi": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 1.3. pontjában meghatározott baromfi;

7. "vad": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 1.5. pontjában meghatározott vadon élő állatok.

8. "tojás": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 5.1. pontjában meghatározott tojás;

9. "tojástermékek": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.3. pontjában meghatározott tojástermékek;

10. "előkészített hús": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.15. pontjában meghatározott előkészített hús;

11. "húskészítmények": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott húskészítmények;

12. "kezelt gyomor, hólyag és belek": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.9. pontjában meghatározott kezelt gyomor, hólyag és belek;

13. "kagylók": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott kagylók;

14. "halászati termékek": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.1. pontjában meghatározott halászati termékek;

15. "nyerstej": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 4.1. pontjában meghatározott nyerstej;

16. "tejtermékek": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.2. pontjában meghatározott tejtermékek;

17. "kolosztrum": a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának 1. pontjában meghatározott kolosztrum;

18. "kolosztrumalapú termékek": a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakaszának 2. pontjában meghatározott kolosztrumalapú termékek;

19. "békacomb": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 6.1. pontjában meghatározott békacomb;

20. "csiga": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 6.2. pontjában meghatározott csiga;

21. "kiolvasztott állati zsiradék": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.5. pontjában meghatározott kiolvasztott állati zsiradék;

22. "töpörtyű": a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.6. pontjában meghatározott töpörtyű;

23. "zselatin": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.7. pontjában meghatározott zselatin;

24. "kollagén": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.8. pontjában meghatározott kollagén;

25. "méz": az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) II. melléklete IX. részének 1. pontjában meghatározott méz;

26. "méhészeti termékek": az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete IX. részének 2. pontjában meghatározott méhészeti termékek;

27. "hüllőhús": az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének 2. pontjában meghatározott hüllőhús;

28. "rovarok": az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 17. pontjában meghatározott rovarok.

29. "hűtőhajó": az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének 2. pontjában meghatározott hűtőhajó;

30. "fagyasztóhajó": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.3. pontjában meghatározott fagyasztóhajó;

31. "feldolgozó hajó": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 3.2. pontjában meghatározott feldolgozó hajó;

32. "termelési terület": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.5. pontjában meghatározott termelési terület;

33. "feladó központ": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.7. pontjában meghatározott feladó központ;

34. "csontokról mechanikusan lefejtett hús": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.14. pontjában meghatározott, csontokról mechanikusan lefejtett hús;

35. "vadfeldolgozó-létesítmény": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.18. pontjában meghatározott vadfeldolgozó-létesítmény;

36. "darabolóüzem": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.17. pontjában meghatározott darabolóüzem;

37. "tenyésztett vad": a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.6. pontjában meghatározott tenyésztett vad;

3. cikk

A nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott hatósági bizonyítványmintákra vonatkozó követelmények

A harmadik országokból vagy azok régióiból származó állatokra, állati eredetű termékekre, összetett termékekre, szaporítóanyagokra, állati melléktermékekre, csírákra és a csírák előállítására szánt magvakra vonatkozó azon hatósági bizonyítványmintáknak, amelyeket az uniós jogszabályok az Unióba történő beléptetéshez előírnak, és amelyeket nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében nyújtanak be, a következő követelményeknek kell megfelelniük:

1. A bizonyítványt kiállító tisztviselő aláírása mellett a bizonyítványt hivatalos bélyegzővel kell ellátni. Az aláírás színének el kell térnie a nyomtatott szövegétől. Ez a követelmény a szárazbélyegzőtől vagy vízjelektől eltérő pecsétekre is vonatkozik.

2. Amennyiben a bizonyítványminta nyilatkozatokat tartalmaz, a nem releváns nyilatkozatokat a bizonyítványt kiállító tisztviselő áthúzza, kézjegyével látja el és lebélyegzi, vagy azok teljes mértékben kikerülnek a bizonyítványból.

3. A bizonyítvány a következőkből áll:

a) egyetlen papírlap; vagy

b) több papírlap, ahol az összes lap oszthatatlan és egységes egészet képez; vagy

c) egy számozott oldalakból álló sorozat, amely jelzi, hogy az oldal egy véges sorozat egyik adott oldala.

4. Amennyiben a bizonyítvány oldalak sorozatából áll, minden egyes oldalon fel kell tüntetni az (EU) 2017/625 rendelet 89. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett egyedi vonalkódot, és minden egyes oldalon szerepelnie kell a bizonyítványt kiállító tisztviselő aláírásának és a hivatalos pecsétnek.

5. A bizonyítványt azt megelőzően kell kiállítani, hogy az a szállítmány, amelyre vonatkozik, kikerül a bizonyítványt kiállító harmadik ország illetékes hatóságainak ellenőrzése alól.

4. cikk

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott hatósági bizonyítványmintákra vonatkozó követelmények

(1) A harmadik országokból vagy azok régióiból származó állatok, állati eredetű termékek, összetett termékek, szaporítóanyagok, valamint állati melléktermékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott hatósági bizonyítványminták az I. mellékletben meghatározott hatósági bizonyítványmintán alapulnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett hatósági bizonyítványminták II. részének tartalmaznia kell a harmadik országokból vagy azok régióiból származó állatokra, állati eredetű termékekre, összetett termékekre, szaporítóanyagokra és állati melléktermékekre vonatkozó releváns hatósági bizonyítványminták II. részében előírt, az uniós jogszabályok által az Unióba történő beléptetéshez megkövetelt különleges egészségügyi garanciákat és tájékoztatást.

(3) A hatósági bizonyítványt azt megelőzően kell benyújtani a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe, hogy az a szállítmány, amelyre vonatkozik, kikerül a bizonyítványt kiállító harmadik ország illetékes hatóságainak ellenőrzése alól.

(4) Az e cikkben megállapított követelmények nem érintik az (EU) 2017/625 rendelet 73. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint 129. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett hatósági bizonyítványok vagy tanúsítványok jellegét, tartalmát és formátumát.

5. cikk

Cserebizonyítványok

(1) Az illetékes hatóságok csak az eredeti bizonyítványban szereplő adminisztratív hibák esetében állíthatnak ki cserebizonyítványt, vagy ha az eredeti bizonyítvány megrongálódott vagy elveszett.

(2) A cserebizonyítvány nem módosíthatja az eredeti bizonyítványban szereplő, a szállítmányok azonosítására, nyomonkövethetőségére és egészségügyi garanciáira vonatkozó információkat.

(3) Ezen túlmenően a cserebizonyítvány:

a) egyértelmű hivatkozást tartalmaz az (EU) 2017/625 rendelet 89. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett egyedi vonalkódra és az eredeti bizonyítvány kiállításának időpontjára, és tartalmazza azt az egyértelmű kijelentést, hogy az eredeti bizonyítvány helyébe lép;

b) az eredeti bizonyítványétól eltérő új bizonyítványszámmal rendelkezik;

c) szerepel rajta a kiállítása időpontja, nem pedig az eredeti bizonyítvány kiállításának időpontja; és

d) be kell mutatni eredeti példányát az illetékes hatóságoknak, kivéve a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében benyújtott elektronikus cserebizonyítványok esetében.

6. cikk

A hatósági bizonyítványminták kitöltésére vonatkozó megjegyzések

A 12., 13. és 15-27. cikkben említett hatósági bizonyítványmintákat a II. mellékletben szereplő megjegyzések alapján kell kitölteni.

7. cikk

Hatósági bizonyítványminták patás állatok friss húsának az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a patás állatok friss húsának az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez a 206/2010/EU bizottsági rendelet (13) II. mellékletének 2. részében meghatározott "BOV", "OVI", "POR", "EQU", "RUF", "RUW", "SUF", "SUW" és "EQW" hatósági bizonyítványmintákat kell használni.

8. cikk

Hatósági bizonyítványminták a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsának, a tojásnak és a tojástermékeknek az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a baromfi, laposmellű a futómadár és a vadon élő szárnyasvad húsának, a tojásnak és a tojástermékeknek az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez a 798/2008/EK bizottsági rendelet (14) I. mellékletének 2. részében meghatározott "POU", "POU-MI/MSM", "RAT", "RAT-MI/MSM", "WGM", "WGM-MI/MSM", "E", és "EP" hatósági bizonyítványokat kell használni.

9. cikk

Hatósági bizonyítványminták a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és a tenyésztett nyulak húsának az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez a 119/2009/EK bizottsági rendelet (15) II. mellékletében meghatározott hatósági bizonyítványmintákat kell használni.

10. cikk

Hatósági bizonyítványminta a húskészítmények Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a húskészítmények az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez a 2000/572/EK bizottsági határozat (16) II. mellékletében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

11. cikk

Hatósági bizonyítványminták bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez a 2007/777/EK bizottsági határozat (17) III. mellékletében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni. Az állati belek forgalomba hozatal céljából az Unióba történő beléptetése esetében azonban a 2003/779/EK bizottsági határozat (18) I. A. mellékletében meghatározott állategészségügyi bizonyítványt kell használni.

12. cikk

Hatósági bizonyítványminták az élő kagylók, a tüskésbőrűek, a zsákállatok és a tengeri csigák Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az e rendelet III. melléklete I. részének A. fejezetében meghatározott állategészségügyi bizonyítványmintát kell használni az élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri csigák Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez. Az Acanthocardia Tuberculatum fajba tartozó feldolgozott kagylók forgalomba hozatal céljából az Unióba történő beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete I. részének B. fejezetében meghatározott hatósági bizonyítványmintát hozzá kell adni az első mondatban említett bizonyítványhoz.

13. cikk

Hatósági bizonyítványminta halászati termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

(1) Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a halászati termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete II. részének A. fejezetében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

(2) A valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajók által kifogott és harmadik országokon keresztül tárolással vagy anélkül beszállított halászati termékek esetében az e rendelet III. melléklete II. részének B. fejezetében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

(3) Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az e rendelet III. melléklete II. részének C. fejezetében meghatározott, a kapitány által aláírandó hatósági bizonyítványmintát kell használni abban az esetben, ha a halászati termékeket közvetlenül hűtő, fagyasztó vagy feldolgozó hajókról szállítják be az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében előírt rendelkezések szerint.

14. cikk

Hatósági bizonyítványminták a nyerstej, a kolosztrum, a tejtermékek és a kolosztrum-alapú termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a nyerstej, a kolosztrum, a tejtermékek és a kolosztrum-alapú termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez a 605/2010/EU bizottsági rendelet (19) II. mellékletének 2. részében meghatározott "Milk-RM", "Milk-RMP", "Milk-HTB", "Milk-HTC", és "Colostrum-C/CPB" hatósági bizonyítványmintákat kell használni.

15. cikk

Hatósági bizonyítványminták az emberi fogyasztásra szánt hűtött, fagyasztott vagy előkészített békacombok Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a hűtött, fagyasztott vagy előkészített békacombok Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete III. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

16. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt hűtött, fagyasztott, házuktól megfosztott, főtt, előkészített vagy tartósított csigák Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a hűtött, fagyasztott, házuktól megfosztott, főtt, előkészített vagy tartósított csigák Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete IV. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

17. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. mellékletének V. részében meghatározott hatósági bizonyítványt kell használni.

18. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt zselatin Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt zselatin Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. mellékletének VI. részében meghatározott hatósági bizonyítványt kell használni.

19. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt kollagénnek az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt kollagénnek az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. mellékletének VII. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

20. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló nyersanyagoknak az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló nyersanyagoknak az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete VIII. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

21. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló kezelt nyersanyagoknak az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállítására szolgáló kezelt nyersanyagoknak az Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete IX. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

22. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt méz és egyéb méhészeti termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt méz és egyéb méhészeti termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. mellékletének X. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

23. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialuronsav, más hidrolizált porctermékek, kitozán, glükózamin, tejoltó, halenyv és aminosavak Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialuronsav, más hidrolizált porctermékek, kitozán, glükózamin, tejoltó, halenyv és aminosavak Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete XI. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

24. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt hüllőhús Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt hüllőhús Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. mellékletének XII. részében meghatározott hatósági bizonyítványt kell használni.

25. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt rovarok Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében az emberi fogyasztásra szánt rovarok Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. mellékletének XIII. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

26. cikk

Hatósági bizonyítványminta az emberi fogyasztásra szánt és a 7-25. cikk által nem érintett más állati eredetű termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében emberi fogyasztásra szánt és az e rendelet 7-25. cikke által nem érintett más állati eredetű termékek Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete XIV. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

27. cikk

Hatósági bizonyítványminta a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez az e rendelet III. melléklete XV. részében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni.

28. cikk

Hatósági bizonyítványminták a származási gazdaságban végzett, vágás előtti élőállat-vizsgálathoz

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében a származási gazdaságban végzett, vágás előtti élőállat-vizsgálathoz az e rendelet IV. mellékletében meghatározott hatósági bizonyítványmintákat kell használni az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. és 6. cikkének megfelelően.

29. cikk

Hatósági bizonyítványminta vágóhídon kívüli kényszervágás esetére

Az (EU) 2017/625 rendelet 88., 89. cikkében és 126. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított tanúsítási követelményeknek való megfelelés érdekében vágóhídon kívüli kényszervágás esetén az e rendelet V. mellékletében meghatározott hatósági bizonyítványmintát kell használni az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének megfelelően.

30. cikk

A 2074/2005/EK rendelet módosításai

A 2074/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikket el kell hagyni;

2. A VI. mellékletet el kell hagyni.

31. cikk

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikket el kell hagyni;

2. A II. mellékletet el kell hagyni.

32. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 211/2013/EU rendelet hatályát veszti. A 211/2013/EU rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet VI. mellékletében foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

33. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2074/2005/EK rendelettel, a 211/2013/EU rendelettel és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelettel összhangban kiállított, megfelelő bizonyítványokkal kísért állati eredetű termékek szállítmányai 2020. március 13-ig fogadhatók el az Unióba történő beléptetésre, feltéve, hogy a bizonyítványt 2019. december 14. előtt írták alá.

2020. március 13-ig a kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű szállítmányai a 2007/777/EK határozat III. mellékletében meghatározott húskészítményekre vonatkozó bizonyítvány alkalmazásával léptethetők be az Unióba, a 26. cikkben említett, hüllőhús-, rovar- és egyéb, állati eredetű termékek szállítmányai pedig az e rendelet III. mellékletében meghatározott bizonyítvány nélkül léptethetők be az Unióba.

34. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2) A Bizottság 2003/623/EK határozata (2003. augusztus 19.) a Traces néven ismert integrált számítógépes állategészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 216., 2003.8.28., 58. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 18. oldalát).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről ("Állategészségügyi rendelet") (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(5) A Bizottság 2074/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 338., 2005.12.22., 27. o.).

(6) A Bizottság 211/2013/EU rendelete (2013. március 11.) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelményekről (HL L 68., 2013.3.12., 26. o.).

(7) A Bizottság (EU) 2016/759 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) bizonyos, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba történő behozatalára a tagállamok által feljogosított harmadik országok, harmadik országok részei és területei jegyzékeinek összeállításáról, a bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2074/2005/EK rendelet módosításáról és a 2003/812/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 126., 2016.5.14., 13. o.).

(8) A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(11) A Bizottság 208/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 11.) a csírák és a csírák előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről (HL L 68., 2013.3.12., 16. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(13) A Bizottság 206/2010/EU rendelete (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(14) A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(15) A Bizottság 119/2009/EK rendelete (2009. február 9.) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról (HL L 39., 2009.2.10., 12. o.).

(16) A Bizottság 2000/572/EK határozata (2000. szeptember 8.) a darált hús és az előkészített húsok harmadik országokból a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról (HL L 240., 2000.9.23., 19. o.).

(17) A Bizottság 2007/777/EK határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(18) A Bizottság 2003/779/EK határozata (2003. október 31.) a tisztított állati belek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények és a szükséges állategészségügyi bizonyítvány megállapításáról (HL L 285., 2003.11.1., 38. o.).

(19) A Bizottság 605/2010/EU rendelete (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tejnek és tejtermékeknek, kolosztrumnak és kolosztrumalapú termékeknek az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állategészségügyi bizonyítványokra vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 175., 2010.7.10., 1. o.).

I. MELLÉKLET

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTÁK AZ ÁLLATOK, AZ ÁLLATI EREDETŰ ÁRUK, AZ ÖSSZETETT KÉSZÍTMÉNYEK, A SZAPORÍTÓANYAGOK ÉS AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10. Rendeltetési régió

Kód

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Konzervipar

Állati takarmány

Emberi fogyasztás

Tenyésztés/termelés

Vadállomány pótlása

Hizlalás

Karantén

Továbbfeldolgozás

Vágás

Mesterségesszaporítás

Ipari felhasználás

Gyógyszerészetifelhasználás

Engedélyezett szervezet

Átmosás

Törzskönyvezett lófélék

Kereskedelmi minták

Cirkusz/kiállítás

Kedvtelésből tartottállatok

Egyéb

I.21. Árutovábbításra

Harmadik ország ISO

I.22. A belső piacra

Végleges behozatal

Újbóli beléptetés

Ideiglenes behozatal

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (tudományos megnevezés)

Életkor

Fajta/Kategória

Ivar

Azonosító rendszer

Mennyiség

Azonosító szám

Vizsgálat

Faj (Tudományos megnevezés)

Az áru jellege

A kezelés típusa

Hűtőház

Zóna

Vágóhíd

Előállító üzem

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

Bélyegző

Aláírás

ORSZÁG

Bizonyítványminta (**)

II. rész: Bizonyítványozás

II. Egészségügyi információ (*)

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b. IMSOC hivatkozási szám

A bizonyítványt kiállító tisztviselő

Név (nyomtatott nagybetűvel)

Dátum

Bélyegző

Képesítés és beosztás

Aláírás

(*) A teljesítendő egészségügyi követelmény meghatározása.

(**) Az adott bizonyítványminta konkrét címét kell beírni.

II. MELLÉKLET

AZ ÁLLATOK, AZ ÁLLATI EREDETŰ ÁRUK, AZ ÖSSZETETT KÉSZÍTMÉNYEK, A SZAPORÍTÓANYAGOK ÉS AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉHEZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTÁK KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Általános megjegyzések

Választási lehetőség esetén, kérjük, pipálja ki vagy jelölje X-szel a válasza szerinti megfelelő négyzetet.

Az "ISO" minden esetben az ISO 3166 alpha-2 nemzetközi szabványnak (1) megfelelő, két betűből álló szabványos nemzetközi országjelzés.

Az I.15., az I.18., az I.20. és az I.22. rovatban csak az egyik lehetőség választható ki.

Ha a címzett, a beléptető határállomás vagy a szállítási adatok (azaz az eszközök és a dátum) megváltoznak a bizonyítvány kiállítása után, a szállítmányért felelős vállalkozónak tájékoztatnia kell a belépés helye szerinti tagállam illetékes hatóságát. Az ilyen változtatás nem eredményezhet cserebizonyítvány iránti kérelmet.

I. rész: A feladott szállítmány adatai

Ország: A bizonyítványt kiállító harmadik ország neve.

I.1. rovat Feladó/exportőr: a szállítmányt feladó természetes vagy jogi személy neve és címe (utca, település, régió, tartomány vagy adott esetben állam), amelynek a harmadik országbeli illetőséggel kell rendelkeznie, kivéve az Európai Unióból származó szállítmányok újbóli beléptetése esetén.

I.2. rovat A bizonyítvány hivatkozási száma: a harmadik ország illetékes hatósága által a saját osztályozásával összhangban hozzárendelt egyedi kötelező kód. Ez a rovat kötelező minden olyan bizonyítvány esetében, amelyet nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében nyújtottak be.

I.2.a. rovat: IMSOC hivatkozási szám: a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere (IMSOC) által automatikusan hozzárendelt egyedi hivatkozási kód, amennyiben a bizonyítványt regisztrálták a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerében. Ezt a rovatot nem kell kitölteni, ha a bizonyítványt nem a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén keresztül nyújtják be.

I.3. rovat Központi illetékes hatóság: a bizonyítványt kiállító, harmadik országbeli központi hatóság neve.

I.4. rovat Helyi illetékes hatóság: adott esetben a bizonyítványt kiállító, harmadik országbeli helyi hatóság neve.

I.5. rovat Címzett/Importőr: annak a természetes vagy jogi személynek a neve és címe, akinek a szállítmányt címezték a rendeltetési tagországban, vagy árutovábbítás esetén a rendeltetési hely szerinti harmadik országban. Ez az információ azonban nem kötelező az Európai Unión átmenő szállítmányok esetében.

I.6. rovat A szállítmányért felelős vállalkozó:

annak a személynek a neve és a címe, aki az Európai Unióban a szállítmányért felelős, amikor azt a határállomáson bemutatják, és aki a szükséges nyilatkozatokat importőrként vagy az importőr nevében az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja.

Az Európai Unión keresztül történő árutovábbítás esetében: a név és a cím kötelező.

Egyes állatokra vonatkozóan: amennyiben a vonatkozó európai uniós jogszabályok előírják, a név és a cím kötelező.

A forgalomba hozatalra szánt állatok és termékek esetében: a név és a cím nem kötelező.

I.7. rovat Származási ország: Az egynél több harmadik országot érintő kereskedelem esetében (háromoldalú kereskedelem) minden származási ország tekintetében külön bizonyítványt kell kitölteni.

Termékek esetében: annak az országnak a neve és ISO-kódja, ahol az árukat előállították, gyártották és (azonosító jelöléssel ellátva) csomagolták.

Állatok esetében: a vonatkozó európai uniós egészségügyi bizonyítványban meghatározott, az előírt időszak alatti illetőség szerinti ország. A törzskönyvezett lovak Unióba történő újbóli beléptetésekor a származási ország azt az országot jelenti, ahonnan az utolsó szállítás történt.

I.8. rovat Származási régió: adott esetben az európai uniós jogszabályokkal összhangban a regionalizációs intézkedések által érintett állatok vagy termékek esetében. A jóváhagyott régiók, zónák és területi egységek kódját a vonatkozó európai uniós jogszabályokban meghatározottak szerint kell feltüntetni.

I.9. rovat Rendeltetési ország: az állatok vagy termékek rendeltetési helye szerinti európai uniós ország neve és ISO-kódja.

Árutovábbítási eljárás alatt álló termékek esetén a rendeltetési hely szerinti harmadik ország neve és ISO-kódja szükséges.

I.10. rovat Rendeltetési régió: vö. I.8. rovat.

I.11. rovat Származási hely: amennyiben az európai uniós jogszabályok előírják, azon üzemek vagy létesítmények neve, címe és engedélyszáma, ahonnan az állatok vagy a termékek származnak.

Állatok esetében: mezőgazdasági üzem, vagy bármilyen más hatóságilag ellenőrzött mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi vállalkozás, ideértve az állatkerteket, szabadidőparkokat, vadasparkokat és vadrezervátumokat, ahol szokásosan állatokat tartanak vagy tenyésztenek.

Szaporítóanyagok esetében: spermagyűjtő vagy -tároló központok, vagy embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoportok.

Egyéb termékek esetében: az élelmiszer- vagy állati melléktermék-ágazatban működő bármely vállalkozási egység. Csak a termékeket feladó létesítményt kell megnevezni. Több harmadik országot érintő kereskedelem (háromoldalú kereskedelem) esetében a származási hely az exportlánc utolsó olyan harmadik országbeli létesítménye, ahonnan a végleges szállítmányt az Európai Unióba szállítják.

I.12. rovat Rendeltetési hely:

Az árutovábbítási eljárás alatt álló termékek tárolásának esetét kivéve, ez az információ nem kötelező.

Forgalomba hozatal esetében: az a hely, ahová az állatokat vagy termékeket végleges kirakodás céljából küldik. Adott esetben adja meg a rendeltetési hely szerinti üzemek vagy létesítmények nevét, címét és engedélyszámát.

Árutovábbítási eljárás alatt álló termékek tárolása esetében: a vámszabad területen lévő raktár, a vámraktár vagy a hajóellátó neve, címe és engedélyezési száma.

I.13. rovat A berakodás helye:

Állatok esetében: annak a városnak vagy helynek a neve, ahol az állatokat berakodják, és ha azokat előzetesen összegyűjtötték, a hivatalos gyűjtőállomás adatai.

Termékek esetében: a végső hely (például létesítmény, üzem, kikötő vagy repülőtér) neve, ahol a termékeket az Európai Unióba történő szállításra szolgáló szállítóeszközbe kell berakodni. Konténer esetében adja meg, hogy a termékeket hol kell az Európai Unióba történő szállítás utolsó szállítóeszközének fedélzetén elhelyezni. Komp esetében annak a helynek a megjelölése, ahol a tehergépkocsi a kompra került.

I.14. rovat Az indulás időpontja:

Állatok esetében: az a dátum és időpont, amikorra beütemezték az állatok szállítóeszközzel (repülőgép, hajó, vasúti vagy közúti jármű) való elszállítását.

Termékek esetében: az a dátum, amikor a szállítóeszköz (repülőgép, hajó, vasúti vagy közúti jármű) elindul.

I.15. rovat Szállítóeszköz a feladó harmadik országból induló szállítóeszköz.

Szállítási mód: repülőgép, hajó, vasút, közúti jármű, egyéb. "Egyéb": az 1/2005/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá nem tartozó szállítási módok.

A szállítóeszköz azonosítása: repülőgépek esetében a járatszám, hajó esetében a hajó neve(i), vasút esetében a vonat azonosítója és a vagon száma, közúti szállítás esetében a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszáma.

Komp esetében adja meg a közúti jármű azonosító adatait, adott esetben a jármű hatósági jelzését a pótkocsi rendszámával, valamint a menetrend szerinti komp nevét.

I.16. rovat Beléptető határállomás: adja meg a határállomás nevét és a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere által kijelölt azonosító kódját.

I.17. rovat Kísérő dokumentumok:

Meg kell adni a dokumentum típusát és hivatkozási számát, ha a szállítmányt olyan egyéb dokumentumok kísérik, mint például a CITES-engedély, az idegenhonos inváziós fajok számára kiadott engedély vagy egy kereskedelmi okmány (például a légifuvarlevél száma, a hajóraklevél száma vagy a vasúti vagy közúti menetlevél száma).

I.18. rovat Szállítási feltételek: a szükséges hőmérséklet kategóriája a termékek szállítása során (környezeti hőmérséklet, hűtött, fagyasztott). Csak az egyik kategória választható ki.

I.19. rovat Konténerszám/plombaszám: adott esetben a megfelelő számok.

A konténerszámot akkor kell megadni, ha az árut zárt konténerekben szállítják.

Csak a hivatalos plomba számát kell feltüntetni. Hivatalos zárjegy akkor áll fenn, ha a konténert, teherautót vagy vasúti kocsit a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság felügyelete alatt látták el vámzárral.

I.20. rovat Az alábbi célra tanúsított áruk: adja meg az állatok forgalomba hozatalának vagy a termékek tervezett felhasználásának a célját a vonatkozó európai uniós egészségügyi bizonyítványban meghatározottak szerint.

Állati takarmány: kizárólag az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) említett, állati takarmányozásra szánt állati melléktermékekre vonatkozik.

Engedélyezett szervezet: az állatok engedélyezett szervezetbe, intézménybe vagy központba történő szállítása a 92/65/EGK tanácsi irányelvvel (4) összhangban.

Mesterséges szaporítás: Kizárólag szaporítóanyagokra vonatkozik.

Tenyésztés/termelés: tenyésztésre és termelésre szánt állatok esetében, beleértve a tenyésztésre szánt tenyésztett víziállatokat.

Konzervipar: például a konzerviparnak szánt tonhalra vonatkozik.

Cirkusz/kiállítás: a bejegyzett cirkuszi és kiállítási állatok, valamint az akváriumba vagy ahhoz hasonló helyekre, nem viszonteladásra szánt vízi állatok esetében.

Hizlalás: kizárólag juh- és kecskefélékre vonatkozik.

Továbbfeldolgozás: kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket további feldolgozásnak kell alávetni a forgalomba hozatal előtt.

Vadállomány pótlása: kizárólag az állomány-helyreállítást szolgáló vadállományt érinti.

Emberi fogyasztás: kizárólag azokra az emberi fogyasztásra szánt termékekre vonatkozik, amelyek esetében az európai uniós jogszabályok egészségügyi vagy állategészségügyi bizonyítványt írnak elő.

Egyéb: az e besorolások között fel nem sorolt célokra, beleértve a horgásztavakba szánt víziállatokat.

Kedvtelésből tartott állatok: kutyák, macskák, görények és madarak Unióba történő kereskedelmi szállítása. További értékesítés céljából kisállat-kereskedések vagy hasonló vállalkozások számára szánt vízi díszállatok részére.

Gyógyszerészeti felhasználás az 1069/2009/EK rendeletben említett, emberi vagy állati fogyasztásra alkalmatlan állati melléktermékek.

Karantén: a baromfin kívüli madarak tekintetében a 139/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (5), a húsevők, főemlősök és denevérek tekintetében a 92/65/EGK irányelvre, a tenyésztett víziállatok tekintetében pedig a 2006/88/EK tanácsi irányelvre (6) utal.

Törzskönyvezett lófélék: a 2009/156/EK tanácsi irányelvvel (7) összhangban.

Átmosás: kizárólag tenyésztett víziállatokra vonatkozik.

Vágás: a közvetlenül vagy a gyűjtőállomáson keresztül a vágóhídra szánt állatok esetében.

Műszaki felhasználás: az 1069/2009/EK rendeletben említett, emberi vagy állati fogyasztásra alkalmatlan állati melléktermékek.

Kereskedelmi minták: a 142/2011/EU bizottsági rendelet (8) I. melléklete 39. pontjának meghatározása szerint.

I.21. rovat Árutovábbításra: kizárólag az állatoknak vagy a termékeknek az Európai Unión keresztül egyik harmadik országból egy másik harmadik országba vagy egy harmadik ország egyik részéből egy másik részébe történő átszállítása esetére. Adja meg a rendeltetési hely szerinti harmadik ország nevét és ISO-kódját.

I.22. rovat A belső piacra: az Európai Unió piacára szánt valamennyi szállítmány esetére.

Végleges behozatal: ez a lehetőség csak olyan szállítmányok esetében alkalmazható, amelyeket az Európai Unióban a "szabad forgalomba bocsátás" vámeljárás alá kívánnak vonni.

Bizonyos állatok (például törzskönyvezett lófélék) esetében csak az alábbi lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

Újbóli beléptetés: ezt a lehetőséget csak az újbóli beléptetésre engedélyezett állatoknak - például a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovaknak - az ideiglenes kivitelüket követően az Európai Unióba történő újbóli beléptetése esetében lehet alkalmazni.

Ideiglenes behozatal: ezt a lehetőséget csak az Európai Unióba való ideiglenes beléptetésre engedéllyel rendelkező állatok - például törzskönyvezett lovak 90 napnál rövidebb időtartamra szóló - beléptetésére kell alkalmazni.

I.23. rovat Az összes csomag száma: azon dobozok, ketrecek vagy rekeszek száma, amelyekben az állatokat szállítják, valamint a szaporítóanyagok szállítására szolgáló kriogén tartályok száma vagy a termékeket tartalmazó csomagok száma. Ömlesztett szállítmányok esetében ez a rovat nem kötelező.

I.24. rovat Mennyiség: Nettó össztömeg: ez az adat a termékek saját tömege a közvetlen csomagolás vagy bármilyen csomagolóanyag nélkül. Bruttó össztömeg: össztömeg kilogrammban. Ez az adat a termékek teljes tömege a közvetlen csomagolásukkal és az összes csomagolóanyaggal, de a szállítókonténerek és az egyéb szállítófelszerelések nélkül.

Állatok esetében: az egyedek vagy az egységnyi szalmák össz-száma.

Szaporítóanyagok esetében: az egységnyi szalmák össz-száma.

Termékek és víziállatok esetében, a díszhalak kivételével: a bruttó és a nettó össztömeg kilogrammban.

I.25. rovat Árumegnevezés: Adja meg a Harmonizált Rendszer vonatkozó kódját (HR-kód), valamint a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (9) említett, a Vámigazgatások Világszervezete által meghatározott megnevezést. Ezt a vámleírást szükség esetén ki kell egészíteni az állatok vagy termékek állategészségügyi osztályozásához szükséges kiegészítő információkkal. Továbbá az állatok vagy a termékek jellege/feldolgozása tekintetében a vonatkozó európai uniós egészségügyi- vagy állategészségügyi bizonyítványmintában meghatározott egyedi követelményeket is meg kell adni.

Zóna: a jóváhagyott zónák vagy területi egységek európai uniós jogszabályoknak megfelelő létrehozása által érintett állatok vagy termékek esetében. A zónákat vagy a tenyésztési területeket (például a kagylók esetében) az engedélyezett létesítmények európai uniós jegyzékében közzétett formában kell feltüntetni.

Állatok esetében: faj, fajta vagy kategória, az azonosítás módja, azonosító szám, kor, ivar, mennyiség/nettó tömeg és vizsgálat.

Szaporítóanyagok esetében: a gyűjtés vagy az előállítás időpontja, a központ vagy a csoport engedélyszáma, a szalma megjelölése és a mennyiség. Ezenkívül a donor állatok tekintetében a faj, a fajta vagy a kategória és az azonosítás.

Termékek esetében: a fajok, a termékek típusa, a kezelés típusa, a létesítmények engedélyezési száma az ISO ország kóddal együtt (vágóhíd, feldolgozóüzem, hűtőház), a csomagok száma, a csomagolás típusa, a tételszám, a nettó tömeg és a végső fogyasztó (azaz a termékeket a végső fogyasztók számára csomagolják).

Faj: a tudományos megnevezés vagy az európai uniós jogszabályoknak megfelelő meghatározás.

A csomagolás típusa: a csomagolás típusának meghatározása az ENSZ/CEFACT (az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével és az elektronikus üzletvitellel foglalkozó központ) 21. ajánlásában (10) szereplő meghatározás szerint.

II. rész: Bizonyítványozás

Ezt a részt hatósági állatorvosnak vagy hatósági ellenőrnek kell kitöltenie.

II. rovat Egészségügyi információ: kérjük, hogy ezt a részt az állatfajokra vagy a termékek jellegére vonatkozó, valamint az egyes harmadik országokkal kötött egyenértékűségi megállapodásokban vagy az Európai Unió egyéb jogszabályaiban, például a bizonyítvány kiállítása tekintetében meghatározott különleges európai uniós egészségügyi követelményeknek megfelelően töltsék ki.

Amennyiben a szállítmányra vonatkozóan nincsenek állategészségügyi vagy közegészségügyi igazolások, akkor e szakasz egészét el kell hagyni vagy érvényteleníteni kell, vagy egyáltalán nem lehet jelen az egyedi európai uniós egészségügyi bizonyítványok II. részében található lábjegyzeteknek megfelelően.

II.a. rovat A bizonyítvány hivatkozási száma: az I.2. rovatban szereplő hivatkozási kód.

II.b. rovat IMSOC hivatkozási szám: az I.2.a. rovatban szereplő hivatkozási kód.

Ellenőrző tisztviselő:Hatósági állatorvos vagy hatósági ellenőr a vonatkozó európai uniós jogszabályok meghatározása szerint. a név nyomtatott nagybetűvel, képesítés és beosztás, adott esetben az azonosító szám és az illetékes hatóság eredeti bélyegzője és az aláírás dátuma.

(1) Az országnevek és kódok felsorolása megtalálható: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2) A Tanács 1/2005/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(4) A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

(5) A Bizottság 139/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 7.) egyes madarak Unióba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról (HL L 47., 2013.2.20., 1. o.).

(6) A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.).

(7) A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).

(8) A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(9) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(10) Legfrissebb verzió: A 9. javított kiadás V. és VI. mellékletének közzététele: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html.

III. MELLÉKLET

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTÁK AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATOK ÉS TERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

I. RÉSZ

A. FEJEZET: HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ ÉLŐ KAGYLÓK, A TÜSKÉSBŐRŰEK, A ZSÁKÁLLATOK ÉS A TENGERI CSIGÁK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10. Rendeltetési régió

Kód

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Az áru jellege

Darabolóüzem/előállító üzem

A kezelés típusa

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri csigák

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. (1) Közegészségügyi igazolás élő kagylókra, tüskésbőrűekre, zsákállatokra és tengeri csigákra

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és tanúsítom, hogy a fent ismertetett (4) [élő kagylókat] (4) [élő tüskésbőrűeket] (4) [élő zsákállatokat] (4) [élő tengeri csigákat] e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy azok:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban HACCP-elveken alapuló programot végrehajtó létesítményből (létesítményekből) származnak;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának I-II. fejezetével összhangban gyűjtötték be, adott esetben mosták át és szállították;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának III. és IV. fejezetével összhangban kezelték, adott esetben tisztították és csomagolták;

- megfelelnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. fejezetének VII. szakaszában megállapított egészségügyi előírásoknak és az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) meghatározott követelményeknek;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának VI. és VIII. fejezetével összhangban csomagolták, tárolták és szállították;

- a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszával és III. melléklete VII. szakasza VII. fejezetével összhangban jelölték meg és címkézték;

- az osztályozott termelési területeken kívül begyűjtött, nem filtráló fésűskagylók, tengeri csigák és tengeri uborkák megfelelnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. fejezete VII. szakaszában meghatározott egyedi követelményeknek;

- a rajtuk végzett, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendelet hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 15.-i (EU) 2019/627 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 131., 2019.5.17, 51. o.) 42-58. cikkében, valamint a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 131., 2019.5.17, 1. o.) 7. cikkében meghatározott hatósági ellenőrzések kielégítő eredménnyel zárultak; és

- amennyiben akvakultúrából származnak, teljesülnek az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) és különösen annak 29. cikkével összhangban benyújtott maradékanyag-megfigyelési terv által az élő állatokra, valamint az azokból származó termékekre vonatkozóan nyújtott garanciák;

II.2. (2) (4) Állategészségügyi igazolás akvakultúrából származó élő kagylókra

II.2.1. (3) (4) [A Bonamia exitiosára, a Perkinsus marinusra és a Mikrocytos mackinire fogékony fajokra vonatkozó előírások

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy az e bizonyítvány I. részében említett élő kagylók:

ORSZÁG

Élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri csigák

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

(5) olyan országból/területről, zónákból vagy területi egységből származnak, amelyet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.) VII. fejezetének, vagy az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó szabványainak megfelelően hazám illetékes hatóságai (4) [a Bonamia exitiosától] (4) [a Perkinsus marinustól] (4) [a Mikrocytos mackinitől] mentesnek nyilvánítottak,

- ahol az adott betegségeket kötelező az illetékes hatóságnak bejelenteni, és az adott betegség általi fertőződés gyanújáról készült jelentéseket a hatósági szolgálatoknak azonnal ki kell vizsgálniuk, valamint

- az adott betegségekre fogékony fajok behozatala csakis a betegségtől mentesnek nyilvánított területekről történik.]

II.2.2. (3) (4) [A Marteilia refringensre és Bonamia ostreaera fogékony azon fajokra vonatkozó előírások, amelyeket betegségmentesnek nyilvánított vagy az adott betegség tekintetében felügyeleti vagy felszámolási program alatt álló tagállamba, zónába vagy területi egységbe szándékoznak bevinni

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy a fent említett élő kagylók:

(6) olyan országból/területről, övezetből vagy területi egységből származnak, amelyet a 2006/88/EK irányelv VII. fejezetével vagy az OIE vonatkozó szabványaival összhangban hazám illetékes hatóságai a (4) [Marteilia refringenstől] (4) [Bonamia ostreaetól] mentesnek nyilvánítottak,

i. ahol az adott betegségeket kötelező az illetékes hatóságnak bejelenteni, és az adott betegség általi fertőződés gyanújáról készült jelentéseket a hatósági szolgálatoknak azonnal ki kell vizsgálniuk, valamint

ii. az adott betegségekre fogékony fajok behozatala csakis a betegségtől mentesnek nyilvánított területekről történik.]

II.2.3. Szállítási és címkézési előírások

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy:

II.2.3.1. a fent említett élő kagylókat olyan körülmények között tartják, ideértve a vízminőséget is, amelyek egészségügyi állapotukon nem változtatnak;

II.2.3.2. a szállítótartályt vagy az élőhal-tartályos hajót a berakodás előtt megtisztították és fertőtlenítették, illetve azt megelőzően nem használták; és

II.2.3.3. a szállítmányt a mikrotartály külsején elhelyezett, illetve élőhal-tartályos hajóval történő szállítás esetén a hajó rakományjegyzékével együtt tárolt, olvasható címkével azonosították, amely tartalmazza az ezen bizonyítvány I. részének I.7-I.11. rovatában hivatkozott információkat és az alábbi állítást:

"Az Unióban emberi fogyasztásra szánt élő kagylók".

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.8. rovat: Származási régió: adja meg a tenyésztési területet.

II. rész:

(1) A II.1. rész nem érvényes azokra az országokra, amelyek ekvivalenciamegállapodásokban vagy egyéb uniós jogszabályokban meghatározott különleges közegészségügyi előírásokat alkalmaznak.

(2) A II.2. rész nem érvényes az alábbiakra:

a) nem életképes kagylók, azaz olyan kagylók, amelyek nem lennének képesek a túlélésre, ha visszahelyeznék őket abba a környezetbe, ahol kifogták őket,

b) emberi fogyasztás céljából, további feldolgozás nélkül forgalmazott, élő kagylók, feltéve, hogy azokat a 853/2004/EK rendeletben előírt, a csomagolásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő kiskereskedelmi kiszerelésbe csomagolták,

ORSZÁG

Élő kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengericsigák

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

c) a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint engedélyezett olyan feldolgozóüzemekbe, feladó központokba, tisztító központokba vagy hasonló létesítményekbe szánt élő kagylók, amelyeket a kérdéses kórokozókat ártalmatlanító szennyvízkezelő rendszerrel szereltek fel, vagy ahol a szennyvizet egyéb olyan kezelési típusoknak vetik alá, amelyekkel a betegségeknek a természetes vizekbe történő átvitelének kockázatát elfogadható szintre csökkentik,

d) az emberi fogyasztás előtt a feldolgozás helyén történő időszakos tárolás nélkül további feldolgozásra szánt rákfélék, amelyeket e célból a 853/2004/EK rendeletnek megfelelően csomagoltak és címkéztek.

(3) A II.2.1. és II.2.2. rész csak azokra a fajokra vonatkozik, amelyek a címben említett betegségek legalább egyikére fogékonyak. A fogékony fajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.

(4) A nem kívánt rész törlendő.

(5) A Bonamia exitiosára, Perkinsus marinusra és Mikrocytos mackinire fogékony fajok szállítmányai esetén ezt az állítást meg kell tartani a bizonyítvány szövegében, hogy a szállítmányt az Unióban bárhol engedélyezzék.

(6) A Marteilia refringenstől vagy Bonamia ostreaetől mentes, illetve a 2006/88/EK irányelv 44. cikke (1) vagy (2) bekezdése szerint kidolgozott felügyeleti vagy felszámolási program alatt álló tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe (a bizonyítvány I. részének I.9. és I.10. rovata) irányuló bevitel engedélyezése érdekében ezen állítások egyikét meg kell tartani a bizonyítvány szövegében, ha a szállítmány olyan fajokat is tartalmaz, amelyek fogékonyak a mentesség tárgyát képező vagy a program(ok) hatálya alá tartozó betegségre (betegségekre). Az Unióban működő valamennyi víziállat-tenyésztő gazdaság és puhatestű-tenyésztési terület járványügyi helyzetére vonatkozó információk a következő internetes címen érhetők el: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

- Az aláírásnak és a bélyegzőnek a bizonyítvány egyéb adataitól eltérő színűnek kell lennie.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel):

Dátum:

Bélyegző:

Képesítés és beosztás:

Aláírás:

B. FEJEZET AZ ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM FAJHOZ TARTOZÓ FELDOLGOZOTT KAGYLÓKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA

A hatósági ellenőr igazolja, hogy az Acanthocardia tuberculatum fajhoz tartozó és hivatkozási számú egészségügyi bizonyítvánnyal tanúsított feldolgozott kagylókat:

1. az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 4-i (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikkének megfelelően az illetékes hatóság által egyértelműen meghatározott, ellenőrzött és engedélyezett tenyésztési területeken gyűjtötték be (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.), és ahol e kagylók ehető részében a bénulásos kagylómérgezés (PSP) szintje alacsonyabb mint 300 μg/100 g;

2. az illetékes hatóság által lezárt járműben vagy tartályban közvetlenül az alábbi létesítménybe szállították:

(az illetékes hatóság által kifejezetten a kezelésre jóváhagyott létesítmény neve és hatósági engedélyezési száma);

3. a létesítménybe történő szállítás során az illetékes hatóság által kiállított okmány kísérte, amely engedélyezi a szállítást, tartalmazza a termék jellegét, mennyiségét, a származási területet és a rendeltetési létesítmény nevét;

4. alávetették a 91/495/EGK tanácsi irányelvben meghatározott szintet meghaladó bénulásos kagylóméreggel rendelkező területekről származó egyes kagylók begyűjtésére és feldolgozására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1996. január 18-i 96/77/EK bizottsági határozat (HL L 15., 1996.1.20., 46. o.) mellékletében meghatározott hőkezelésnek; és

5. nem tartalmaznak a biológiai tesztelési eljárással kimutatható PSP-szintet, melyet az ezen bizonyítvány hatálya alá tartozó szállítmányban lévő minden tételen elvégzett vizsgálatról szóló mellékelt jelentés mutat ki.

A hatósági ellenőr igazolja, hogy az illetékes hatóság megerősítette, hogy a 2. pontban említett létesítményben végrehajtott egészségügyi önellenőrzéseket kifejezetten a 4. pontban említett hőkezelésre alkalmazzák.

Alulírott hatósági ellenőr kijelenti, hogy ismeri a 96/77/EK határozat rendelkezéseit, és hogy a mellékelt jelentés(ek) egyeznek a feldolgozást követően a termékeken végrehajtott vizsgálattal.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagy betűkkel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

II. RÉSZ

A. FEJEZET: HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA A HALÁSZATI TERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Engedélyezési szám

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Konzervipar

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Az áru jellege

Hajó/előállító üzem

A kezelés típusa

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Halászati termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. (1) Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és tanúsítom, hogy a fent ismertetett halászati termékeket e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy azok:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkeznek,

- a termékeket a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának I-IV. fejezetében megállapított követelményeknek megfelelően, higiénikus körülmények között fogták ki, kezelték a fedélzeten, rakodták ki, kezelték, illetve adott esetben készítették elő, dolgozták fel, fagyasztották és olvasztották ki;

- megfelel a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. fejezetének VIII. szakaszában és az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) meghatározott követelményeknek;

- a termékeket a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának VI-VIII. fejezetével összhangban csomagolták, tárolták és szállították;

- a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszával összhangban jelölték meg;

- amennyiben akvakultúrából származnak, teljesülnek az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) és különösen annak 29. cikkével összhangban benyújtott maradékanyag-megfigyelési terv által az élő állatokra, valamint az azokból származó termékekre vonatkozóan nyújtott garanciák; és

- a rajtuk végzett, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendelet hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 15.-i (EU) 2019/627 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 131., 2019.5.17., 51. o.) 59-65. cikkében meghatározott hatósági ellenőrzések kielégítő eredménnyel zárultak.

II.2. (2) (4) Állategészségügyi igazolás akvakultúrából származó halakra és rákfélékre

II.2.1. (3) (4) [A járványos vérképzőszervi elhalásra (EHN), a Taura-szindrómára és a yellow head betegségre fogékony fajokra vonatkozó követelmények

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy a bizonyítvány I. részében említett tenyésztett víziállatok vagy az azokból származó termékek:

(5) olyan országból/területről, övezetből vagy területi egységből származnak, amelyet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv VII. fejezetének (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.), vagy az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó szabványainak megfelelően hazám illetékes hatóságai (4) [a járványos vérképzőszervi elhalástól (EHN)] (4) [a Taura-szindrómától] (4) [a Yellowhead-betegségtől] mentesnek nyilvánítottak,

i. ahol az adott betegséget be kell jelenteni az illetékes hatóságnak, és az adott betegség általi fertőződés gyanújáról szóló jelentést az illetékes hatóságnak azonnal meg kell vizsgálnia;

ii. a betegségekre fogékony fajok az adott betegségtől mentesnek nyilvánított területről származnak, továbbá

ORSZÁG

Halászati termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

iii. az adott betegségekre fogékony fajokat nem oltották be az adott betegségek ellen.]

II.2.2. (3) (4) [A pisztrángok vírusos vérfertőzésére (VHS), a fertőző vérképzőszervi elhalásra (IHN), a lazacok fertőző vérszegénységére (ISA), a koiherpeszvírusra (KHV) és a darakórra fogékony azon fajokra vonatkozó előírások, amelyeket betegségmentesnek nyilvánított vagy az adott betegség tekintetében felügyeleti vagy felszámolási program alatt álló tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe szándékoznak bevinni

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy a bizonyítvány I. részében említett tenyésztett víziállatok vagy az azokból származó termékek:

(6) olyan országból/területről, övezetből vagy területi egységből származnak, amelyet a 2006/88/EK irányelv VII. fejezetével vagy az OIE vonatkozó szabványaival összhangban hazám illetékes hatóságai a (4) [VHS-től] (4) [IHN-től] (4) [ISA-tól] (4) [KHV-tól] (4) [darakórtól] mentesnek nyilvánítottak,

i. ahol az adott betegséget be kell jelenteni az illetékes hatóságnak, és az adott betegség általi fertőződés gyanújáról szóló jelentést az illetékes hatóságnak azonnal meg kell vizsgálnia;

ii. a betegségekre fogékony fajok az adott betegségtől mentesnek nyilvánított területről származnak, továbbá

iii. az adott betegségekre fogékony fajokat nem oltották be az adott betegségek ellen.]

II.2.3. Szállítási és címkézési előírások

Alulírott hatósági ellenőr igazolom, hogy:

II.2.3.1. a fent említett tenyésztett víziállatokat olyan körülmények között tartják, amelyekben a vízminőség nem változtat egészségügyi állapotukon;

II.2.3.2. a szállítótartályt vagy az élőhal-tartályos hajót a rakodás előtt megtisztították és fertőtlenítették vagy azt előzőleg nem használták; és

II.2.3.3. a szállítmányt a tartály külsején elhelyezett olvasható címkével azonosították, illetve élőhal- tartályos hajóval történő szállítás esetén a hajó rakományjegyzékében feltüntették; és mind a címke, mind a rakományjegyzékbe felvett bejegyzés tartalmazza az e bizonyítvány I. részének I.7-I.11. rovatában hivatkozott információkat és az alábbi állítást:

"Az Unióban emberi fogyasztásra szánt (4) [halak] (4) [rákfélék]".

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.8. rovat: Származási régió: Feldolgozott vagy fagyasztott kagylók esetében jelölje meg a tenyésztési területet.

- I.20. rovat: Pipálja ki a "konzervipart" az olyan egész hal esetében, amelyet kezdetben páclében -9 °C-on, illetve -18 °C-nál magasabb hőmérsékleten fagyasztottak be, és amelyet konzervgyártásra szánnak a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza I. fejezete II.(7) pontjának a követelményeivel összhangban. A többi esetben jelölje meg az "Emberi fogyasztást".

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódokat, a következő vámtarifaszámok alkalmazásával: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 vagy 2106.

- I.25. rovat: Az áru jellege: akvakultúrában tenyésztett vagy vadon befogott.

A kezelés típusa: élő, hűtött, fagyasztott, feldolgozott.

Előállító üzem: ide tartoznak a feldolgozóhajók, a fagyasztó hajók, a hűtőhajók,

a hűtőházak és a feldolgozóüzemek.

II. rész:

(1) A bizonyítvány II.1. része nem érvényes azokra az országokra, amelyek ekvivalenciaegyezményekben vagy egyéb uniós jogszabályokban meghatározott különleges közegészségügyi előírásokat alkalmaznak.

ORSZÁG

Halászati termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

(2) E bizonyítvány II.2. része nem érvényes az alábbiakra:

a) nem életképes rákfélék, azaz azok a rákfélék, amelyek a begyűjtésük helye szerinti környezetbe visszakerülve nem lennének képesek a túlélésre,

b) szállítás előtt levágott és kizsigerelt halak,

c) emberi fogyasztás céljából, további feldolgozás nélkül forgalmazott, tenyésztett víziállatok és az azokból készült termékek, feltéve, hogy azokat a 853/2004/EK rendeletben előírt, a csomagolásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő kiskereskedelmi kiszerelésbe csomagolták,

d) a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint engedélyezett olyan feldolgozóüzemekbe, feladó központokba, tisztító központokba vagy hasonló létesítményekbe szánt rákfélék, amelyeket a kérdéses kórokozókat ártalmatlanító szennyvízkezelő rendszerrel szereltek fel, vagy ahol a szennyvizet egyéb olyan kezelési típusoknak vetik alá, amelyekkel a betegségeknek a természetes vizekbe történő átvitelének kockázatát elfogadható szintre csökkentik, és

e) az emberi fogyasztás előtt a feldolgozás helyén történő időszakos tárolás nélkül további feldolgozásra szánt rákfélék, amelyeket e célból a 853/2004/EK rendeletnek megfelelően csomagoltak és címkéztek.

(3) E bizonyítvány II.2.1. és II.2.2. része kizárólag azokra a fajokra vonatkozik, amelyek az adott pont címében felsorolt betegségek közül legalább egyre fogékonyak. A fogékony fajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.

(4) A nem kívánt rész törlendő.

(5) Az EHN-re, a Taura-szindrómára és/vagy a yellow head betegségre fogékony fajok szállítmányai esetén ezt az állítást meg kell tartani a bizonyítvány szövegében, hogy a szállítmányt az Unióban bárhol engedélyezzék.

(6) A VHS-től, IHN-től, ISA-tól, KHV-től vagy darakórtól mentes, illetve a 2006/88/EK irányelv 44. cikke (1) vagy (2) bekezdése szerint kidolgozott felügyeleti vagy felszámolási program alatt álló tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe (a bizonyítvány I. részének I.9. és I.10. rovata) irányuló bevitel engedélyezése érdekében ezen állítások egyikét meg kell tartani a bizonyítvány szövegében, ha a szállítmány olyan fajokat is tartalmaz, amelyek fogékonyak a mentesség tárgyát képező vagy a program(ok) hatálya alá tartozó betegségre (betegségekre). Az Unióban működő valamennyi víziállat-tenyésztő gazdaság és puhatestű-tenyésztési terület járványügyi helyzetére vonatkozó információk a következő internetes címen érhetők el: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

- Az aláírásnak és a bélyegzőnek a bizonyítvány egyéb adataitól eltérő színűnek kell lennie.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel):

Dátum:

Bélyegző:

Képesítés és beosztás:

Aláírás:

B. FEJEZET: A VALAMELY TAGÁLLAM LOBOGÓJA ALATT KÖZLEKEDŐ HALÁSZHAJÓK ÁLTAL KIFOGOTT ÉS HARMADIK ORSZÁGOKON KERESZTÜL TÁROLÁSSAL VAGY ANÉLKÜL BESZÁLLÍTOTT HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Konzervipar

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Övezet

Az áru jellege

Hajó/előállító üzem

A kezelés típusa

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Harmadik országokban szállított halászati termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.) és tanúsítom, hogy a fent ismertetett halászati termékeket:

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának II. fejezetében meghatározott vonatkozó követelményeknek megfelelő higiéniai körülmények között kerültek kirakodásra a(z) (tüntesse fel a lobogó szerinti tagállam(ok) engedély/nyilvántartási számát/számait) engedélyezett/nyilvántartott halászhajó(k)ból;

- adott esetben a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának VII. fejezetében meghatározott vonatkozó követelmények szerint engedélyezett (tüntesse fel az engedélyszámo(ka)t) hűtőház(ak)ban kerültek tárolásra;

- adott esetben a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának I. és VIII. fejezetében meghatározott vonatkozó követelményeknek megfelelő higiéniai körülmények között kerültek berakodásra a(z) (tüntesse fel a lobogó szerinti tagállam(ok) vagy harmadik ország(ok) engedélyszámát/számait és a lobogó szerinti tagállam(ok) vagy harmadik ország(ok) nevét)engedélyezett halászhajó(k)ra;

- adott esetben a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának és VIII. fejezetében meghatározott vonatkozó követelményeknek megfelelően kerültek berakodásra a(z) (tüntesse fel a konténer számát) konténerbe vagy a(z) (tüntesse fel a gépjármű rendszámát és a pótkocsi rendszámát) tehergépjárműbe vagy a(z) (tüntesse fel a járatszámot) repülőgépbe; és

- mellékelték hozzájuk a halászati napló(k) vagy annak releváns részeinek (**) nyomtatott verzióját (**).

(**) Elektronikus formában is elfogadható.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.11. rovat: Származási hely: Tüntesse fel a feladó harmadik ország hűtőházának nevét, címét és engedélyszámát, vagy amennyiben a terméket nem tárolták hűtőházban, tüntesse fel a tagállami lobogó alatt közlekedő származási halászhajó nevét és engedélyszámát vagy a nyilvántartási számot.

- I.15. rovat: Tüntesse fel a feladó harmadik országból induló szállítóeszközt. Fagyasztó hajó vagy hűtőhajó esetében tüntesse fel a hajó nevét, engedélyszámát és a lobogó szerinti államot; halászhajó esetében tüntesse fel a nyilvántartási számot és a lobogó szerinti államot. Amennyiben a szállítóeszköz konténer, tehergépkocsi vagy repülőgép, ugyanazon információkat kell feltüntetni, mint amelyek a II.1. rész negyedik francia bekezdésében szerepelnek.

- I.20. rovat Pipálja ki a "konzervipart" az olyan egész hal esetében, amelyet kezdetben páclében -9 °C-on, illetve -18 °C-nál magasabb hőmérsékleten fagyasztottak be, és amelyet konzervgyártásra szánnak a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza I. fejezete II.(7) pontjának a követelményeivel összhangban. A többi esetben jelölje meg az "Emberi fogyasztást".

ORSZÁG

Harmadik országokban szállított halászati termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódokat, a következő vámtarifaszámok alkalmazásával: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 vagy 2106.

- I.25. rovat: A kezelés típusa: hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott.

(*) adott esetben ide tartoznak a halászhajók, feldolgozóhajók, fagyasztó hajók és hűtőhajók.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel):

Dátum:

Bélyegző:

Képesítés és beosztás:

Aláírás:

C. FEJEZET: A FAGYASZTOTT HALÁSZATI TERMÉKEKET KÍSÉRŐ KAPITÁNY ÁLTAL AZ UNIÓBA FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL, KÖZVETLENÜL FAGYASZTÓ-, HŰTŐ- VAGY FELDOLGOZÓHAJÓRÓL TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSKOR ALÁÍRANDÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA.

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3.

I.4.

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13.

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15.

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18.

I.19.

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Konzervipar

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Halászati termékek

Ia Egyéb információ

Halászati terület(ek):

IMO/Lloyds-szám (ha van), vagy a hajó hívójele:

Halászati időszak:

Kezdő dátum: .../.../

Végső dátum: .../.../

II. Közegészségügyi igazolás

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy:

- ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és tanúsítom, hogy a fent ismertetett halászati termékeket e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy hajó szerepel azon hajók jegyzékében, amelyekről az Unióba irányuló behozatal megengedett ("EU-listás");

- a hajó a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programmal rendelkezik a veszélyek ellenőrzéséhez a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban;

- a halászati termékeket a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának I-IV. fejezetében megállapított követelményeknek megfelelően fogták ki és kezelték a fedélzeten, higiénikusan szállították partra, kezelték, és adott esetben készítették elő, dolgozták fel, fagyasztották és olvasztották ki. A közegészségügyet veszélyeztető zsigereket és részeket a lehető leggyorsabban eltávolították, és elkülönítve tartották az emberi fogyasztásra szánt termékektől;

- a halászati termékek megfelelnek a 853/2004/EK rendelet III. melléklete V. fejezetének VIII. szakaszában és adott esetben az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) meghatározott egészségügyi követelményeknek;

- a halászati termékeket a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakaszának VI-VIII. fejezetével összhangban csomagolták, tárolták és szállították;

- halászati termékeket a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakaszával összhangban jelölték meg;

- amennyiben akvakultúrából származnak, a halászati termékek esetében teljesülnek az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) és különösen annak 29. cikkével összhangban benyújtott maradékanyag-megfigyelési terv által az élő állatokra, valamint az azokból származó termékekre vonatkozóan nyújtott garanciák; és

- a fagyasztott halászati termékeket, a termék minden részében -18 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten kell tárolták; a konzervgyártásra szánt, eredetileg páclében fagyasztott egész hal kivételével, amely -9 °C vagy az alatti hőmérsékleten is tárolható;

ORSZÁG

Halászati termékek

II. Közegészségügyi igazolás

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.2. rovat: Egyedi dokumentumszám a saját besorolási rendszere szerint.

- I.5. rovat: annak a természetes vagy jogi személynek a neve és címe (utca, település és adott esetben régió/tartomány/állam), akinek a részére szállítmányt közvetlenül beléptették a rendeltetési tagországban.

- I.7. rovat: Az az ország, amelynek lobogója alatt az e dokumentumot kiállító hajó hajózik.

- I.11. rovat: Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 4.-i (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.) 10. cikke szerinti jegyzékben szereplő azon hajó neve és engedélyszáma, amelyről a halászati termékek behozatala közvetlenül történik.

- I.20. rovat: Pipálja ki a "konzervipart" az olyan egész hal esetében, amelyet kezdetben páclében -9 °C-on, illetve -18 °C-nál magasabb hőmérsékleten fagyasztottak be, és amelyet konzervgyártásra szánnak a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VIII. szakasza I. fejezete II.(7) pontjának a követelményeivel összhangban. A többi esetben jelölje meg az "Emberi fogyasztást".

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódokat, a következő vámtarifaszámok alkalmazásával: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 vagy 2106.

- I.25. rovat: A kezelés típusa: hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott.

(*) adott esetben ide tartoznak a halászhajók, feldolgozóhajók, fagyasztó hajók és hűtőhajók.

A hajó kapitánya

Név (nyomtatott nagybetűvel):

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

III. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT HŰTÖTT, FAGYASZTOTT VAGY ELŐKÉSZÍTETT BÉKACOMBOK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

A kezelés típusa

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

FRG minta

Emberi fogyasztásra szánt hűtött, fagyasztott vagy előkészített békacombok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent leírt békacombokat e követelményeknek megfelelően állították elő, különösen azt, hogy azok:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkeznek;

- a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták, és

- olyan békákból származnak, amelyeket a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XI. szakaszában szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon véreztettek ki, készítettek elő, és adott esetben hűtöttek, fagyasztottak vagy dolgoztak fel, csomagoltak és tároltak.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131, 2019.5.17, 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a megfelelő KN-kódo(ka)t, mint például: 0208 90 70, 0210 99 39, vagy 1602 90 99.

- I.25. rovat: A kezelés típusa: friss, kezelt.

II. rész:

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

IV. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT HŰTÖTT, FAGYASZTOTT, HÁZÁTÓL MEGFOSZTOTT, FŐTT, ELŐKÉSZÍTETT VAGY TARTÓSÍTOTT CSIGÁK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

A kezelés típusa

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

SNS minta

Emberi fogyasztásra szánt hűtött, fagyasztott, házától megfosztott, főtt, előkészített vagy tartósított csigák

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent leírt csigákat e követelményeknek megfelelően állították elő, különösen azt, hogy azok:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkeznek;

- azokat a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták; és

- a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XI. szakaszában szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így távolították el a házát, főzték, készítették elő, tartósították, fagyasztották, csomagolták és tárolták.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131, 17.5.2019., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a megfelelő HR/KN-kódo(ka)t, mint például: 0307, 60 00 vagy 1605.

- I.25. rovat: A kezelés típusa: friss, kezelt.

II. rész:

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

V. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT KIOLVASZTOTT ÁLLATI ZSIRADÉK ÉS TÖPÖRTYŰ UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Emberi fogyasztásra szánt kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent leírt kiolvasztott állati zsiradékot és töpörtyűt e követelményeknek megfelelően állították elő, különösen azt, hogy:

- azok a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből származnak;

- azokat a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták; és

- hogy azok eleget tesznek a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XII. szakaszában foglalt követelményeknek.

II.2. Állategészségügyi igazolás

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a fent leírt, kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű megfelel az alábbi követelményeknek és az alábbi helyekről származik:

II.2.1. az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2010. március 12-i 206/2010/EU bizottsági rendelet II. mellékletének I. részében szereplő jegyzékben megjelenő harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.);

II.2.1. az azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 1. része szerint friss baromfihús Unióba irányuló kivitelére engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek, és azok részei (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.);

II.2.1. vagy olyan harmadik országok, területek és azok részei, amelyek számára engedélyezett a veszélyt jelentő fajokból készült, a származási állatfaj tekintetében meghatározott kezelésnek alávetendő húskészítmények Unióba irányuló kivitele, és amelyek szerepelnek a harmadik országoknak és területeknek

a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 29-i 2007/777/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.) II. mellékletének 1. részében lévő jegyzékében.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a megfelelő HR/KN-kódo(ka)t, mint például: 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 1517, 1518 00 91, 1518 00 95, 1518 00 99 vagy 2301.

ORSZÁG

Emberi fogyasztásra szánt kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész:

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

VI. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ZSELATIN UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

GEL minta

Emberi fogyasztásra szánt zselatin

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent ismertetett zselatint e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy az:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkezik;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XIV. szakaszának I. és II. fejezetében szereplő követelményeknek megfelelő nyersanyagokból állították elő;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XIV. szakaszának III. fejezetében szereplő feltételekkel összhangban gyártották;

- megfelel a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XIV. szakaszának IV. fejezetében és az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) meghatározott követelményeknek;

(1) továbbá ha szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származik,

az állatokat mind a levágást megelőzően, mind azt követően megvizsgálták,

(1) és, a kérődzők nyersbőréből és irhájából származó zselatint kivéve,

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származik, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- a zselatin nem tartalmaz az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.) V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot (2);

- a zselatin nem tartalmaz szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott húst, illetve nem ilyenből készült, kivéve, ha a zselatin olyan állatokból származik, amelyek a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra, amelynek belföldi állományában BSE jelenlétét nem mutatták ki;

- az állatokat, amelyekből a zselatin származik, nem a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történő elkábítást követően vágták le, és nem e módszerrel vagy elkábítást követően a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával ölték le, kivéve, ha az állatok a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra;

- (1) [az állatok, amelyekből a zselatin származik, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, és az állatokat nem etették az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel];

ORSZÁG

GEL minta

Emberi fogyasztásra szánt zselatin

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

- (1) amennyiben az állatok, amelyekből a zselatin származik, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, a zselatint oly módon állították elő és kezelték, amely biztosítja, hogy nem tartalmaz kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszöveteket, és nem szennyeződött ilyenekkel]]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származik, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- az állatokat, amelyekből a zselatin származik, nem a kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával vagy a koponyaüregbe befecskendezett gázzal ölték le;

- a zselatin nem tartalmaz a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot vagy szarvasmarha-, juh-, és kecskefélék csontjáról mechanikai úton leválasztott húst, és nem is ilyenből származik.]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származik, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- a zselatin olyan állatokból származik, amelyeket nem etettek az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel;

- az állatokat, amelyekből a zselatin származik, nem a kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával vagy a koponyaüregbe befecskendezett gázzal ölték le;

- a zselatin nem a következőkből származik:

i. a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyag;

ii. kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszövetek;

iii. szarvasmarha-, juh- és kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott hús.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131, 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódo(ka)t, például a 3503 vámtarifaszám alkalmazásával.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására nincs szükség, ha a zselatin olyan állatokból származik, amelyek a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt harmadik országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra.

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

VII. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT KOLLAGÉN UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

COL minta

Emberi fogyasztásra szánt kollagén

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent ismertetett kollagént e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy az:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkezik;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XV. szakaszának I. és II. fejezetében szereplő követelményeknek megfelelő nyersanyagokból állították elő;

- a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XV. szakaszának III. fejezetében szereplő feltételekkel összhangban gyártották;

- megfelel a 853/2004/EK rendelet III. melléklete XV. szakaszának IV. fejezetében és az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) meghatározott követelményeknek;

(1) továbbá ha szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származik,

az állatokat mind a levágást megelőzően, mind azt követően megvizsgálták,

(1) és a kérődzők nyersbőréből és irhájából származó kollagént kivéve,

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származik, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- a kollagén nem tartalmaz az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.) V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot (2);

- a kollagén nem tartalmaz szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott húst, illetve nem ilyenből készült, kivéve, ha az állatok, amelyekből a kollagén származik, olyan, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra, amelynek belföldi állományában BSE jelenlétét nem mutatták ki;

- az állatokat, amelyekből a kollagén származik, nem a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történő elkábítást követően vágták le, és nem e módszerrel vagy kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek egy hosszúkás, rúd alakú eszköz koponyaüregbe vezetésével történő roncsolásával ölték le, kivéve, ha az állatok, amelyekből a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó termékek készültek, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra;

- (1) [az állatok, amelyekből a kollagén származik, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, és az állatokat nem etették az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel];

ORSZÁG

COL minta

Emberi fogyasztásra szánt kollagén

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

- (1) [amennyiben az állatok, amelyekből a kollagén származik, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, a kollagént oly módon állították elő és kezelték, amely biztosítja, hogy nem tartalmaz kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszöveteket, és nem szennyeződött ilyenekkel]]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származik, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- az állatokat, amelyekből a kollagén származik, nem a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történő elkábítást követően vágták le, és nem e módszerrel vagy kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek egy hosszúkás, rúd alakú eszköz koponyaüregbe vezetésével történő roncsolásával ölték le;

- a kollagén nem tartalmaz a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot vagy szarvasmarha-, juh-, és kecskefélék csontjáról mechanikai úton leválasztott húst, és nem is ilyenből származik.]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származik, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- a kollagén olyan állatokból származik, amelyeket nem etettek az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel;

- az állatokat, amelyekből a kollagén származik, nem a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történő elkábítást követően vágták le, és nem e módszerrel vagy kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek egy hosszúkás, rúd alakú eszköz koponyaüregbe vezetésével történő roncsolásával ölték le,

- a kollagén nem a következőkből származik:

i. a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyag;

ii. kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszövetek;

iii. szarvasmarha-, juh- és kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott hús.]

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131, 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: A bizonyítvány kollagén belek behozatalához is használható.

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódo(ka)t, például a 3504 vagy a 3917 vámtarifaszám alkalmazásával.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására nincs szükség, ha a kollagén olyan állatokból származik, amelyek a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt harmadik országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra.

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

VIII. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ZSELATIN ÉS KOLLAGÉN ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT NYERSANYAGOK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Az áru jellege

Előállító üzem

Hűtőház

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

RCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt kollagén és zselatin előállításához használt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.), az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.) és

tanúsítom, hogy a fent leírt nyersanyagok megfelelnek az említett követelményeknek, különösen azt, hogy azok:

- (1) [a háziasított és tenyésztett kérődző állatok, sertések és baromfik fent leírt csontja, nyersbőre és irhája, valamint a fent leírt inak és ínszalagok olyan állatokból származnak, amelyeket vágóhídon öltek le, és amelyek hasított testét a levágás előtti és az azt követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták;]

és/vagy

- (1) [a vadon élő vadak fent leírt nyersbőre, irhája és csontja olyan leölt állatokból származik, amelyek hasított testét a levágást követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták;]

és/vagy

- (1) [a fent leírt halbőr és halcsont olyan üzemekből származik, ahol emberi fogyasztásra szánt, exportra engedélyezett halászati termékeket állítanak elő;]

(1) továbbá ha szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származnak,

- az állatokat mind a levágást megelőzően, mind azt követően megvizsgálták,

(1) és a kérődzők nyersbőrét és irháját kivéve,

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származnak, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- nem tartalmaznak az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.) V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot és nem ilyen anyagból származnak (6);

- nem tartalmaznak szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott húst, illetve nem ilyenből készült, kivéve, ha az állatok, amelyekből a nyersanyagok származnak, olyan, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra, amelynek belföldi állományában BSE jelenlétét nem mutatták ki;

- az állatokat, amelyekből a nyersanyagok származnak, nem a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történő elkábítást követően vágták le, és nem e módszerrel vagy elkábítást követően a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával ölték le, kivéve, ha az állatok a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra;

ORSZÁG

RCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt kollagén és zselatin előállításához használt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

- (1) [az állatok, amelyekből a nyersanyagok származnak, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, és az állatokat nem etették az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel];

- (1) [amennyiben az állatok, amelyekből a nyersanyagok származnak, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, és a nyersanyagokat oly módon állították elő és kezelték, amely biztosítja, hogy nem tartalmaznak kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszöveteket, és nem szennyeződtek ilyenekkel.]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származnak, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státuszának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- az állatokat, amelyekből a kivitelre szánt, szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó nyersanyagok származnak, nem a kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával vagy a koponyaüregbe befecskendezett gázzal ölték le;

- a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó állati eredetű nyersanyagok nem tartalmaznak a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot, illetve szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott húst, illetve nem azokból származnak;]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból érkeznek, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

- a nyersanyag olyan állatokból származik, amelyeket nem etettek az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel;

- az állatokat, amelyekből a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó nyersanyagok származnak, nem a kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával vagy a koponyaüregbe befecskendezett gázzal ölték le.

- a nyersanyagok nem a következőkből származnak:

i. a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyag;

ii. kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszövetek;

iii. szarvasmarha-, juh- és kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott hús.]

II.2. Állategészségügyi igazolás (1)

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a fent leírt nyersanyagok(at):

II.2.1. az alábbi állategészségügyi követelményeknek megfelelő állati termékekből állnak;

II.2.2. a következő ország(ok)ból vagy azok régiójából/régióiból származnak (1) vagy [: ] (1) vagy [ ] (2) (3) (4) a következőből:

(1) vagy [II.2.2.1. gazdaságból érkeznek, és születésüktől fogva vagy legalább a levágásukat megelőző három hónap során mindvégig azon a területen voltak; és

(1) vagy [i. az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2010. március 12-i 206/2010/EU bizottsági rendeletben (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.) szereplő fajokból származnak, és megfelelnek az abban megállapított, behozatal esetén alkalmazandó összes vonatkozó állategészségügyi követelménynek, és emberi fogyasztásra történő levágásuk olyan időpontban történt, amikor az adott fajhoz tartozó állatok friss húsának az érintett országból vagy területről az Unióba történő behozatala az említett rendelet II. mellékletének 1. részében foglalt táblázat 8. oszlopában foglaltak szerint engedélyezett volt;]

ORSZÁG

RCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt kollagén és zselatin előállításához használt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

(1) vagy [ii. a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló 119/2009/EK bizottsági rendeletben (HL L 39., 2009.2.10., 12. o.) szereplő fajokból származnak, és megfelelnek az említett rendeletben megállapított, behozatal esetén alkalmazandó összes vonatkozó állategészségügyi követelménynek.]]

(1) vagy

[II.2.2.1. baromfik, amelyek keltetésüktől fogva ezen a területen voltak, vagy amelyeket naposcsibeként vagy vágóbaromfiként hoztak be az azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.) I. mellékletének 1. részében az adott árucikk tekintetében felsorolt harmadik ország(ok) területéről az említett rendeletben meghatározott feltételekkel legalább egyenértékű feltételek szerint, megfelelve az abban megállapított, behozatal esetén alkalmazandó összes vonatkozó állategészségügyi követelménynek, valamint emberi fogyasztásra történő levágásuk olyan időpontban történt, amikor az adott fajhoz tartozó állatok húsának az érintett országból vagy területről az Unióba történő behozatala az említett rendelet I. mellékletének 1. részében foglalt táblázat 6B. oszlopában foglaltak szerint engedélyezett volt.

(1) vagy

[II.2.2.1. olyan állatok, amelyeket ezen a területen (5) vadon öltek le; valamint egy olyan területen fogtak el és öltek le:

i. amelynek 25 km-es sugarú körzetében nem fordultak elő/törtek ki a következő betegségek közül olyanok, amelyekre ezen állatok fogékonyak: az utolsó 30 napban ragadós száj- és körömfájás, keleti marhavész, Newcastle-betegség vagy nagy patogenitású madárinfluenza, illetve az utolsó 40 napban klasszikus vagy afrikai sertéspestis, és

ii. amely 20 km-esnél nagyobb távolságban található egy olyan másik országnak vagy annak olyan részének a határától, amelyből a nevezett időpontokban nem engedélyezett ezen nyersanyagoknak az Unióba irányuló kivitele; valamint

iii. amelyeken az állatokat leölésük után 12 órán belül hűtés céljából vagy gyűjtőállomásra és onnan haladéktalanul egy vadfeldolgozó üzembe, vagy pedig közvetlenül egy vadfeldolgozó üzembe szállítottak;]

II.2.3. olyan létesítményből származnak, amelynek 10 km-es sugarú körzetében nem fordultak elő/törtek ki a következő betegségek közül olyanok, amelyekre ezen állatok fogékonyak: az utolsó 30 napban ragadós száj- és körömfájás, keleti marhavész, Newcastle-betegség, nagy patogenitású madárinfluenza, klasszikus vagy afrikai sertéspestis, vagy amennyiben egy ilyen megbetegedés is történt, a nyersanyagnak az Unióba történő kivitelre való előkészítését csak az összes hús eltávolítása és a létesítmény hatósági állatorvos ellenőrzése alatt történt teljes tisztítása és fertőtlenítése után engedélyezték;

II.2.4. kinyerésük és előkészítésük során nem kerültek érintkezésbe olyan anyagokkal, amelyek nem felelnek meg a fent előírt feltételeknek, és úgy kezelték azokat, hogy elkerüljék a kórokozókkal történő fertőződést; és

II.2.5. tiszta és plombával lezárt konténerekben vagy teherautókon szállították.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131, 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.8. rovat: Tüntesse fel a terület kódját a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében, és/vagy a 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. részében, és/vagy a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében megadottak szerint.

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódo(ka)t, mint például 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102, vagy 4103.

- I.25. rovat: Az áru jellege: nyersbőr, irha, csont, ín, ínszalag;

Előállító üzem: magában foglalja a vágóhidat, a feldolgozóhajót, a darabolóüzemet, a vadfeldolgozó-létesítményt és a feldolgozóüzemet.

ORSZÁG

RCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt kollagén és zselatin előállításához használt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő. Halászati termékekből származó termékek esetében az egész II.2. szakaszt törölni kell.

(2) Az exportáló ország, terület, illetve övezet neve és ISO-kódja az alábbi jogszabályokban meghatározottak szerint:

- az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. máricus 4-i (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.) II. melléklete;

- a 798/2008/EK rendelet I. melléklete;

- a 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. része;

- a 206/2010/EK rendelet II. mellékletének 1. része.

(3) Amennyiben a nyersanyagok egy része olyan más harmadik ország(ok)ból származó állatokból származik, amely ország(ok)ból az adott áru a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének megfelelően behozható az EU-ba, az ország- vagy területkód(ok)on kívül azon ország kódját is meg kell adni, ahol az állatokat leölték (a nyersanyag nem érkezhet olyan országból vagy területről, amelyre az említett mellékletben szereplő táblázat 5. oszlopában az A vagy az F jelölésű kiegészítő garanciák fel vannak tüntetve).

(4) Amennyiben a hús olyan (más) harmadik ország(ok)ból származó vágott baromfikból származik, amely ország(ok)ból az adott áru a 798/2008/EK rendelet I. melléklete 1. részének megfelelően behozható az EU-ba, az ország- vagy területkód(ok)on kívül azon ország kódját is meg kell adni, ahol a baromfikat leölték.

(5) Kizárólag azon országok esetében, amelyekből az azonos állatfajhoz tartozó, emberi fogyasztásra szánt vadhús Unióba történő behozatala engedélyezve van.

(6) A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására nincs szükség, ha a nyersanyagok olyan állatokból származnak, amelyek a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt harmadik országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra.

- Az aláírás és a bélyegző színének különböznie kell a nyomtatás színétől.

NB Megjegyzés a szállítmányért az EU-ban felelős személy számára: Ez a bizonyítvány kizárólag állategészségügyi célokat szolgál, és kísérnie kell a szállítmányt az állategészségügyi határállomásig. A szállítmányt közvetlenül a rendeltetési hely szerinti előállító üzembe kell szállítani.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

IX. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ZSELATIN ÉS KOLLAGÉN ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KEZELT NYERSANYAGOKNAK AZ UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8. Származási régió

Kód

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Az áru jellege

Előállító üzem

Hűtőház

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

TCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállításához használt kezelt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott igazolom, hogy a fent leírt kezelt nyersanyagok eleget tesznek a következő követelményeknek:

- az illetékes hatóság felügyelete alatt álló és e hatóság által jegyzékbe foglalt létesítményekből származnak,

és

- (1) [a háziasított és tenyésztett kérődző állatok, sertések és baromfik fent leírt csontja, nyersbőre és irhája olyan állatokból származik, amelyeket vágóhídon öltek le, és amelyek hasított testét a levágás előtti és az azt követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták,]

(1) és/vagy

- [a vadon élő vadak fent leírt nyersbőre, irhája és csontja olyan állatokból származik, amelyek hasított testét a levágást követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták,]

(1) és/vagy

- [a fent leírt halbőr és halcsont olyan üzemekből származik, ahol emberi fogyasztásra szánt, exportra engedélyezett halászati termékeket állítanak elő,]

és

(1) vagy

- [az áruk zselatin és kollagén előállítására szánt olyan szárított csontok, amelyek vágóhídon leölt, egészséges tenyésztett vagy vadon élő szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés- vagy lófélékből, vagy baromfiból - a laposmellű futómadarat és a szárnyas vadakat is ideértve - származnak, és azokat a következő módon kezelték:

(1) vagy

- [körülbelül 15 mm-es darabokra aprították, és legalább 30 percig legalább 70 °C, legalább 15 percig legalább 80 °C vagy legalább 10 percig legalább 90 °C hőmérsékletű vízzel zsírtalanították; majd szétválasztották, ezt követően megmosták, és legalább 20 percig legalább 350 °C vagy legalább 15 percig legalább 700 °C kezdeti hőmérsékletű forró levegővel szárították,]

(1) vagy [legalább 20 °C-os átlaghőmérsékleten szárították legalább 42 napig a napon,]

(1) vagy [a szárítás előtt legalább egy órán át savval kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 6 alatt maradjon,]

(1) vagy [amennyiben az áru tenyésztett kérődző állatok nyersbőre és irhája, sertésbőr, baromfibőr, vagy vadon élő vadak nyersbőre és irhája, egészséges állatokból származik, és azt:

(1) vagy

- [alkálival történő kezelésnek vetették alá, biztosítva, hogy az anyag közepén mért pH-érték 12-nél magasabb legyen, majd legalább 7 napig sózva tartották,]

(1) vagy [legalább 20 °C-os hőmérsékleten szárították legalább 42 napig.]

(1)vagy [savval történő kezelésnek vetették alá, amely során a pH-értéket legalább egy órán keresztül 5-nél kisebb értéken tartották,]

(1) vagy [alkálival történő kezelésnek vetették alá, biztosítva, hogy az anyag közepén mért PH-érték legalább 8 órán keresztül 12-nél magasabb legyen,]]

(1) vagy [amennyiben az áru az emberi fogyasztásra szánt egyes állatoknak és áruknak az Európai Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy azok régiói jegyzékeiről és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek e jegyzékek tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 5.-i (EU) 2019/626 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 131., 2019.5.17., 31. o.) 15. cikkében említett harmadik országokból, harmadik országok részeiből vagy régióiból származó tenyésztett kérődző állatok csontja, nyersbőre és irhája, sertésbőr, baromfibőr, halbőr vagy vadon élő vadak nyersbőre és irhája, biztosították, hogy a fent felsoroltakon kívüli, egyéb kezelésen estek át, és a 852/2004/EK rendelet szerint vagy a 853/2004/EK rendelettel összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményekből érkeznek,

ORSZÁG

TCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállításához használt kezelt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

(1) továbbá ha szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származik,

- az állatokat mind a levágást megelőzően, mind azt követően megvizsgálták,

(1) és a kérődzők nyersbőrét és irháját kivéve,

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származnak, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül,

- nem tartalmaznak az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.) V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot és nem ilyen anyagból származnak (4),

- nem tartalmaznak szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott húst, illetve nem ilyenből készültek, kivéve, ha az állatok, amelyekből a kezelt nyersanyagok származnak, olyan, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra, amelynek belföldi állományában BSE jelenlétét nem mutatták ki,

- az állatokat, amelyekből a kezelt nyersanyagok származnak, nem a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történő elkábítást követően vágták le, és nem e módszerrel vagy elkábítást követően a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával ölték le, kivéve, ha az állatok a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra,

- (1) [az állatok, amelyekből a kezelt nyersanyagok származnak, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, és az állatokat nem etették az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel];

- (1) [amennyiben az állatok, amelyekből a kezelt nyersanyagok származnak, a 2007/453/EK határozatnak megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentőként besorolt országból vagy régióból származnak, és a termékeket oly módon állították elő és kezelték, amely biztosítja, hogy nem tartalmaznak kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszöveteket, és nem szennyeződtek ilyenekkel,]]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból származnak, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státuszának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül,

- az állatokat, amelyekből a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó kezelt nyersanyagok származnak, nem a kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek a koponyaüregbe juttatott, hosszúkás, rúd alakú eszközzel történő roncsolásával vagy a koponyaüregbe befecskendezett gázzal ölték le,

- a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó állati eredetű kezelt nyersanyagok nem tartalmaznak a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot, illetve szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott húst, illetve nem azokból származnak,]

(1) vagy

- [olyan országból vagy régióból érkeznek, amely a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján való meghatározásáról szóló, 2007. június 29-i 2007/453/EK bizottsági határozatnak (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.) megfelelően meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül,

- a kezelt nyersanyagok olyan állatokból származnak, amelyeket nem etettek az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében meghatározott hús- és csontliszttel vagy tepertővel,

ORSZÁG

TCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállításához használt kezelt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

- azon állatok leölése, amelyekből a szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó kezelt nyersanyagok származnak, nem a kábítás után a központi idegrendszer szöveteinek egy hosszúkás, rúd alakú eszköz koponyaüregbe vezetésével történő roncsolásával vagy a koponyaüregbe befecskendezett gázzal történt,

- a kezelt nyersanyagok nem a következőkből származnak:

i. a 999/2001/EK rendelet V. mellékletének 1. pontjában meghatározott, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyag;

ii. kicsontozás során kibontott ideg- és nyirokszövetek,

iii. szarvasmarha-, juh- és kecskefélék csontjáról mechanikusan leválasztott hús.]]

II.2. Állategészségügyi igazolás (1)

Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a fent leírt kezelt nyersanyagok:

II.2.1. az alábbi állategészségügyi követelményeknek megfelelő állati termékekből állnak,

II.2.2. a következő ország(ok)ból vagy azok régiójából/régióiból származnak (1) [: ] (1) vagy [ ] (2); (3),

II.2.3. kinyerésük és előkészítésük során nem kerültek érintkezésbe olyan anyagokkal, amelyek nem felelnek meg a fent előírt feltételeknek, és úgy kezelték azokat, hogy elkerüljék a kórokozókkal történő fertőződést,

II.2.4. tiszta és plombával lezárt konténerekben vagy teherautókon szállították.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.8. rovat: Tüntesse fel a terület kódját az alábbiakban megadottak szerint:

- azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 1. része (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.); vagy

- a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló 119/2009/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 1. része (HL L 39., 2009.2.10., 12. o.); vagy

- az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2010. március 12-i 206/2010/EU bizottsági rendelet II. mellékletének 1. része (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódo(ka)t, mint például: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 vagy 4103.

- I.25. rovat: Az áru jellege: nyersbőr, irha, csont, ín, ínszalag;

Előállító üzem: magában foglalja a vágóhidat, a feldolgozóhajót, a darabolóüzemet, a vadfeldolgozó-létesítményt és a feldolgozóüzemet.

Engedélyszám: (amennyiben alkalmazandó).

ORSZÁG

TCG minta

Az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállításához használt kezelt nyersanyagok

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő. Halászati termékekből származó termékek esetében az egész II.2. szakaszt törölni kell.

(2) Az exportáló ország, terület, illetve övezet neve és ISO-kódja az alábbi jogszabályokban meghatározottak szerint:

- a 206/2010/EK rendelet II. mellékletének 1. része;

- a 798/2008/EK rendelet I. melléklete;

- a 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. része.

(3) Amennyiben a nyersanyagok egy része az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 15. vagy 16. cikkében felsorolt olyan egyéb harmadik ország(ok)ból vagy azok régióiból származó állatokból származik (csak akkor, ha a II.1. részben meghatározott kezelésnek vetették alá), az ország(ok) vagy régió(k) kódját/kódjait fel kell tüntetni.

(4) A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására nincs szükség, ha a kezelt nyersanyagok olyan állatokból származnak, amelyek a 2007/453/EK határozatnak megfelelően elhanyagolható BSE-kockázatot jelentőként besorolt országban vagy régióban születtek, nevelkedtek folyamatosan és kerültek levágásra.

- Az aláírás és a bélyegző színének különböznie kell a nyomtatás színétől.

NB Megjegyzés a szállítmányért az EU-ban felelős személy számára: Ez a bizonyítvány kizárólag állategészségügyi célokat szolgál, és kísérnie kell a szállítmányt az állategészségügyi határállomásig. A szállítmányt közvetlenül a rendeltetési hely szerinti előállító üzembe kell szállítani.

- A kezelés idejébe a szállítási idő is beszámítható.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

X. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT MÉZ ÉS EGYÉB MÉHÉSZETI TERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

A kezelés típusa

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

HON minta

Emberi fogyasztásra szánt méz és egyéb méhészeti termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.) és

tanúsítom, hogy a fent leírt mézet és egyéb méhészeti termékeket az említett követelményeknek megfelelően állították elő, különösen azt, hogy azok:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkeznek;

- azokat a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták; és

- az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvvel és különösen annak 29. cikkével összhangban benyújtott maradékanyag-megfigyelési terv által az élő állatokra, valamint az azokból származó termékekre vonatkozóan nyújtott garanciák teljesülnek (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.).

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.11. rovat: Származási hely: Engedélyszám vagy nyilvántartási szám.

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódokat, a következő vámtarifaszámok alkalmazásával: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 vagy 2106.

- I.25. rovat: A kezelés típusa: tüntesse fel a következőket: "ultrahangos kezelés", "homogenizálás", "ultraszűrés", "pasztörizálás", "nincs termikus kezelés".

II. rész:

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

XI. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT, NAGYMÉRTÉKBEN FINOMÍTOTT KONDROITIN-SZULFÁT, HIALURONSAV, EGYÉB HIDROLIZÁLT PORCTERMÉKEK, KITOZÁN, GLÜKÓZAMIN, TEJOLTÓ, HALENYV ÉS AMINOSAVAK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

HRP minta

Emberi fogyasztásra szánt, nagymértékben finomított kondroitin-szulfát, hialuronsav, egyéb hidrolizált porctermékek, kitozán, glükózamin, tejoltó, halenyv és aminosavak

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent leírt nagymértékben finomított termékeket e követelményeknek megfelelően állították elő, különösen azt, hogy azok:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből származnak;

- hogy azokat a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták;

- hogy eleget tesznek a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVI. szakaszában foglalt követelményeknek; és

- (1) aminosavak esetében

i. előállításukhoz nem használtak fel emberi hajat; és

ii. eleget tesznek az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a Harmonizált Rendszer (HR) szerinti megfelelő kódokat, például a 2833, az ex 3913, a 2930, az ex 2932, a 3507 vagy a 3503 vámtarifaszám alkalmazásával.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

XII. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT HÜLLŐHÚS UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezeti hőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Emberi fogyasztásra szánt hüllőhús

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent ismertetett hüllőhúst az említett előírások szerint állították elő és különösen azt, hogy:

- a hüllőhús a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből érkezik;

- a hüllőhúst 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták;

- a hüllőhúsban a szalmonella ellenőrzése olyan mintavételi és vizsgálati eljárások alkalmazásával történt, amelyek az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendeletben (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) meghatározott követelményekkel legalább egyenértékű garanciákat biztosítanak;

- a hüllőhús olyan állatokból származik, amelyek esetében a rajtuk végzett, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendelet hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 15-i (EU) 2019/627 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 131., 2019.5.17., 51. o.) 73. cikkében meghatározott vágás előtti élőállat vizsgálat és vágás utáni húsvizsgálat kielégítő eredménnyel zárult;

- (1) krokodil- vagy aligátorhús esetében, hogy az állati test negatív vizsgálati eredményt kapott a Trichinella spp. jelenléte tekintetében a vágás utáni húsvizsgálat során a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2015. augusztus 10-i (EU) 2015/1375 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően (HL L 212., 2015.8.11., 7. o.); és

- hogy adott esetben az élelmiszert engedélyezték az uniós piacon az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 327., 2015.12.11., 1. o.) 6. cikkének megfelelően, és szerepel az új élelmiszerek uniós jegyzékében.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a HR/KN kódo(ka)t, mint például 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 vagy 1603.

ORSZÁG

Emberi fogyasztásra szánt hüllőhús

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

XIII. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ROVAROK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Darabolóüzem/előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Emberi fogyasztásra szánt rovarokra vonatkozó minta

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent ismertetett rovarokat e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy az:

- a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből származnak;

- a 852/2004/EK rendelet I. mellékletében (elsőleges termelés) vagy II. mellékletében (egyéb szakaszok) szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták;

- hogy megfelelnek a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVII. szakaszában meghatározott követelményeknek, beleértve a táptalajok felhasználására vonatkozó előírásokat is;

- adott esetben az élelmiszert engedélyezték az uniós piacon az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének megfelelően (HL L 327., 2015.12.11., 1. o.), és szerepel az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló, 2017. december 20-i (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletben (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a megfelelő HR/KN kódo(ka)t mint például: 0106 49 00, 0410 vagy 2106.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő

- II.1. rovat A HACCP-elveken alapuló programra nincs szükség, ha a termékek közvetlenül az elsődleges termelőtől származnak.

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

XIV. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT EGYÉB, AZ (EU) 2019/628 BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI RENDELET 7-25. CIKKE ÁLTAL NEM ÉRINTETT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

ÁET minta

Emberi fogyasztásra szánt egyéb, a 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet 7-25. cikke által nem érintett állati eredetű termékek

II. Egészségügyi információ

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

II.1. Közegészségügyi igazolás

Alulírott kijelentem, hogy ismerem az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.), az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), valamint az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.), és

tanúsítom, hogy a fent ismertetett termékeket e rendeletek előírásai szerint állították elő és különösen azt, hogy:

- azok a 852/2004/EK rendelet 5. cikkével összhangban a "veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok" (HACCP) elvein alapuló programot végrehajtó létesítmény(ek)ből származnak;

- azokat a 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő követelményekkel összhangban higiénikus módon kezelték, és adott esetben így készítették elő, csomagolták és tárolták.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Illessze be a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszere szerinti kódot (HR-kód).

II. rész:

- A pecsét és az aláírás színének különböznie kell a bizonyítvány egyéb adatainak színétől.

Hatósági állatorvos

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

XV. RÉSZ

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA A CSÍRÁK ÉS A CSÍRÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT MAGVAK UNIÓBA TÖRTÉNŐ, FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL VALÓ BELÉPTETÉSÉHEZ

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó/exportőr

Név

Cím

Telefonszám

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a. IMSOC hivatkozási szám

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. címzett/Importőr

Név

Cím

Postai irányítószám

Telefonszám

I.6. A szállítmányért felelős vállalkozó

Név

Cím

Postai irányítószám

I.7. Származási ország

ISO

I.8.

I.9. Rendeltetési ország

ISO

I.10.

I.11. Származási hely

Név

Cím

Engedélyezési szám

I.12. Rendeltetési hely

Név

Cím

I.13. A berakodás helye

I.14. Az indulás dátuma és időpontja

I.15. Szállítóeszköz

Repülőgép

Közúti jármű

Azonosítás:

Hajó

Vasút

Egyéb

I.16. Beléptető határállomás

I.17. Kísérő dokumentumok

Típus

Szám

I.18. Szállítási feltételek

Környezetihőmérséklet

Hűtött

Fagyasztott

I.19. Konténerszám/plombaszám

ORSZÁG

Hatósági bizonyítvány az EU-ba történő beléptetéshez

I.20. Az alábbi célra tanúsított áruk

Emberi fogyasztás

I.21.

I.22.

I.23. Összes csomag száma

I.24. Mennyiség

Összesített szám

Teljes nettó tömeg (kg)

Teljes bruttó tömeg (kg)

I.25. Árumegnevezés

Szám kód és KN-megnevezés

Faj (Tudományos megnevezés)

Előállító üzem

Hűtőház

Végső fogyasztó

Csomagok száma

Nettó tömeg

Tételszám

A csomagolás típusa

ORSZÁG

Bizonyítvány a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő, forgalomba hozatal céljából való beléptetéséhez

II. Egészségügyi információ

II.a. a bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész: Bizonyítványozás

Alulírott hatósági ellenőr kijelentem, hogy ismerem a 852/2004/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit és tanúsítom, hogy:

II.1.1. (1) a fent leírt magvak előállítási körülményei megfelelnek a 852/2004/EK rendeletnek és különösen az említett rendelet I. mellékletének A. részében megállapított, az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezéseknek;

II.1.2. (1) a csírákat olyan létesítményekben állították elő, amelyeket a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a csírákat termelő létesítmények engedélyezéséről szóló, 2013. március 11-i 210/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 68., 2013.3.12., 24. o.) 2. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelően engedélyeztek;

II.1.3. (1) a csírákat olyan feltételek mellett állították elő, amelyek megfelelnek a csírák és a csírák előállítására szánt magvak nyomonkövethetőségének követelményeiről szóló, 2013. március 11-i 208/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (HL L 68., 2013.3.12., 16. o.) megállapított nyomonkövethetőségi követelményeknek, és megfelelnek az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) I. mellékletében meghatározott mikrobiológiai kritériumoknak.

Megjegyzések

Lásd a bizonyos állatokra és árukra vonatkozó hatósági bizonyítványmintákról, valamint a 2074/2005/EK rendeletnek és az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 8-i (EU) 2019/628 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében lévő megjegyzéseket (HL L 131., 2019.5.17., 101. o.)

I. rész:

- I.25. rovat: Tüntesse fel a megfelelő HR-kódo(ka)t, mint például: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 vagy 1214 90.

- I.25. rovat: Előállító üzem: írja be azoknak a létesítményeknek a nevét, amelyek a csírákat vagy a magvakat előállították.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő (pl. aszerint, hogy csírák vagy magvak).

- Az aláírás színének különböznie kell a nyomtatás színétől. Ugyanez vonatkozik a pecsétekre, a dombornyomású pecsétek vagy a vízjel kivételével.

Hatósági ellenőr

Név (nyomtatott nagybetűvel): Képesítés és beosztás:

Dátum: Aláírás:

Bélyegző:

IV. MELLÉKLET

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTÁK A SZÁRMAZÁSI GAZDASÁGBAN VÉGZETT, VÁGÁS ELŐTTI ÉLŐÁLLAT-VIZSGÁLAT ESETÉN

I. rész: ÉLŐ ÁLLATOKRA VONATKOZÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

a vágóhídra szállított élő állatok esetében a származási gazdaságban végzett, vágás előtti élőállat-vizsgálat esetén az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke (2) bekezdésének f) pontjával összhangban (1).

A hatósági állatorvos neve:

Száma:

1. Az állatok azonosítása

Faj:

Állatok száma:

Azonosító jelölés:

2. Az állatok származása:

A származási gazdaság címe:

A ház (*) azonosítása:

3. Az állatok rendeltetése

Az állatokat az alábbi vágóhídra szállítják:

a következő szállítóeszköz útján:

4. Egyéb releváns információk

5. Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy:

- a fentiekben ismertetett állatokat levágás előtt megvizsgálták az említett gazdaságban -án/-én (dátum) -kor (időpont), és megállapították, hogy vágásra alkalmasak,

- az állatok egészségével és jólétével kapcsolatban a következő észrevételeket tették:

- az ezekre az állatokra vonatkozó nyilvántartások és dokumentumok megfelelnek a jogi követelményeknek, és nem tiltják az állatok levágását,

- Ellenőriztem az élelmiszerláncra vonatkozó információkat.

Kelt: ,

(Hely)

:

(Dátum)

Bélyegző

(Hatósági állatorvos aláírása)

(*) nem kötelező

(1) A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. április 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (HL L 131., 2019.5.17., 1. o.).

II. rész: HÍZOTT MÁJ ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT BAROMFIRA ÉS KÉSLELTETVE ZSIGERELT BAROMFIRA VONATKOZÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

a származási gazdaságban levágott, hízott máj előállítására szánt baromfi és késleltetve zsigerelt baromfi esetében az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke (2) bekezdésével összhangban (1)

A hatósági állatorvos neve:

Száma:

1. A ki nem zsigerelt állati testek azonosítása:

Faj:

Szám:

2. A ki nem zsigerelt állati testek származása

A gazdaság címe:

3. A ki nem zsigerelt állati testek rendeltetése

A ki nem zsigerelt állati testeket az alábbi daraboló üzembe szállítják:

4. Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy:

- a fent leírt ki nem zsigerelt állati testek olyan madarak, amelyeket levágásukat megelőzően a fent említett gazdaságban -án/-én (dátum) órakor (időpont) megvizsgáltak és vágásra alkalmasnak találtak;

- az állatok egészségével és jólétével kapcsolatban a következő észrevételeket tették:

- az ezekre az állatokra vonatkozó nyilvántartások és dokumentumok megfelelnek a jogi követelményeknek, és nem tiltják a madarak levágását.

Kelt: ,

(Hely)

:

(Dátum)

Bélyegző

(A hatósági állatorvos aláírása)

(1) A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. április 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (HL L 131., 2019.5.17., 1. o.).

III. rész A SZÁRMAZÁSI GAZDASÁGBAN LEVÁGOTT TENYÉSZTETT VADRA VONATKOZÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

a gazdaságban levágott tenyésztett vadra az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke (3) bekezdésével összhangban (1)

A hatósági állatorvos neve:

Száma:

1. Az állatok azonosítása

Faj:

Állatok száma:

Azonosító jelölés:

2. Az állatok származása:

A származási gazdaság címe:

A ház (*) azonosítása:

3. Az állatok rendeltetése

Az állatokat az alábbi vágóhídra szállítják:

a következő szállítóeszköz útján:

4. Egyéb releváns információk

5. Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy:

(1) a fentiekben ismertetett állatokat levágás előtt megvizsgálták az említett gazdaságban -án/-én (dátum) -kor (időpont), és megállapították, hogy vágásra alkalmasak,

(2) -án/-én (dátum) órakor (időpont) kerültek levágásra a gazdaságban és a vágást és a kivéreztetést helyesen végezték el,

(3) az állatok egészségével és jólétével kapcsolatban a következő észrevételeket tették:

(4) az ezekre az állatokra vonatkozó nyilvántartások és dokumentumok megfelelnek a jogi követelményeknek, és nem tiltják az állatok levágását.

Kelt: ,

(Hely)

:

(Dátum)

Bélyegző

(Hatósági állatorvos aláírása)

(*) nem kötelező

(1) A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. április 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (HL L 131., 2019.5.17., 1. o.).

IV. rész: HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA A GAZDASÁGBAN LEVÁGOTT TENYÉSZETT VADAKHOZ a 853/2004/EK rendelet III. melléklete III. szakasza 3a. pontjának megfelelően

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

A gazdaságban levágott tenyésztett vadhoz a 853/2004/EK rendelet III. melléklete III. szakasza 3. pontja a) alpontjának és az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően (1)

A hatósági állatorvos neve:

Száma:

1. Az állatok azonosítása

Faj:

Állatok száma:

Azonosító jelölés:

2. Az állatok származása:

A származási gazdaság címe:

A ház azonosítása (*):

3. Az állatok rendeltetése

Az állatokat az alábbi vágóhídra szállítják:

a következő szállítóeszköz útján:

4. Egyéb releváns információk

5. Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy:

(1) a fentiekben ismertetett állatokat levágás előtt megvizsgálták az említett gazdaságban -án/-én (dátum) -kor (időpont), és megállapították, hogy vágásra alkalmasak,

(2) az állatok egészségével és jólétével kapcsolatban a következő észrevételeket tették:

(3) az ezekre az állatokra vonatkozó nyilvántartások és dokumentumok megfelelnek a jogi követelményeknek, és nem tiltják az állatok levágását.

Kelt: ,

(Hely)

:

(Dátum)

Bélyegző

(Hatósági állatorvos aláírása)

(*) nem kötelező

(1) A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. április 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (HL L 131., 2019.5.17., 1. o.).

V. MELLÉKLET

AZ (EU) 2019/624 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ BIZOTTSÁGI RENDELET 4. CIKKÉNEK MEGFELELŐ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA VÁGÓHÍDON KÍVÜLI KÉNYSZERVÁGÁS ESETÉRE (1)

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYMINTA VÁGÓHÍDON KÍVÜLI KÉNYSZERVÁGÁS ESETÉRE

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Vágóhídon kívüli kényszervágás esetén

A hatósági állatorvos neve:

Száma:

1. Az állatok azonosítása

Faj:

Állatok száma:

Azonosító jelölés:

2. A kényszervágás helye

Cím:

A ház (*) azonosítása:

3. Az állatok rendeltetése

Az állatokat az alábbi vágóhídra szállítják:

a következő szállítóeszköz útján:

4. Egyéb releváns információk

5. Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy:

(1) a fentiekben ismertetett állatokat levágás előtt megvizsgálták az említett gazdaságban -án/-én (dátum) -kor (időpont), és megállapították, hogy vágásra alkalmasak,

(2) -án/-én (dátum) -kor (időpont) kerültek levágásra és a vágást és a kivéreztetést helyesen végezték el,

(3) a kényszervágás oka az alábbi volt:

(4) az állatok egészségével és jólétével kapcsolatban a következő észrevételeket tették:

(5) Az állat(ok)on a következő kezeléseket alkalmazták:

(6) az ezekre az állatokra vonatkozó nyilvántartások és dokumentumok megfelelnek a jogi követelményeknek, és nem tiltják az állatok levágását.

Kelt: ,

(Hely)

:

(Dátum)

Bélyegző

(Hatósági állatorvos aláírása)

(*) nem kötelező

(1) A Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. február 8.) a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különleges szabályokról (HL L 131., 2019.5.17., 1. o.).

VI. MELLÉKLET

A 32. CIKKBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

211/2013/EU rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja
2. cikk2. cikk (2) bekezdése
3. cikk27. cikk
4. cikk
5. cikk
MellékletA III. melléklet XV. része

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0628 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0628&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék