32008L0099[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve ( 2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/99/EK IRÁNYELVE

(2008. november 19.)

a környezet büntetőjog általi védelméről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1) A Szerződés 174. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közösségi környezetvédelmi politikának a magas szintű védelmet kell megcéloznia.

(2) A Közösséget aggasztja a környezettel kapcsolatos bűncselekmények számának növekedése és azok hatásai, amelyek növekvő mértékben terjednek át azoknak az államoknak a határain, amelyekben a bűncselekményeket elkövetik. Az ilyen bűncselekmények fenyegetik a környezetet, és ennek megfelelő válaszintézkedést tesznek szükségessé.

(3) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi szankciórendszer nem elég a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok teljes betartatásához. A jogszabályok betartását a büntetőjogi szankciók kiszabhatóságával lehet és kell fokozni, amelyek a társadalomnak a közigazgatási szankciókhoz vagy a polgárjogi kártérítéshez képest eltérő minőségű rosszallását fejezik ki.

(4) A bűncselekményekre vonatkozó közös szabályok lehetővé teszik, hogy a nyomozásra és a tagállamok közötti segítségnyújtásra eredményes módszereket alkalmazzanak.

(5) A környezet eredményes védelmének elérése céljából különösen szükség van fokozottan visszatartó erejű szankciókra az olyan környezetre káros tevékenységekkel szemben, amelyek jellemzően a levegő - beleértve a sztratoszférát -, a talaj, a vizek, az állatok vagy növények, - beleértve a fajok megőrzését -, jelentős károsodását okozzák vagy okozhatják.

(6) A jogszabályon alapuló cselekvési kötelezettség elmulasztásának hasonló hatása lehet, mint az aktív cselekvésnek, amit szintén megfelelően szankcionálni kell.

(7) Ezért az ilyen magatartást akkor kell bűncselekménynek minősíteni az egész Közösségben, ha azt szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követik el.

(8) Az ezen irányelv mellékleteiben felsorolt jogszabályok olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek büntetőjogi intézkedéseket vonnak maguk után a környezetvédelmi szabályok teljes mértékű eredményességének biztosítása érdekében.

(9) Az ezen irányelvben szereplő kötelezettségek csak az ezen irányelv mellékleteiben felsorolt jogszabályok azon rendelkezéseire vonatkoznak, melyek kötelezik a tagállamokat a jogszabályok végrehajtása során tiltó intézkedések előírására.

(10) Ez az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy büntetőjogi szankciókat írjanak elő nemzeti jogszabályaikban a közösségi környezetvédelemi jog rendelkezéseinek súlyos megsértése esetére. Ez az irányelv nem ír elő az ilyen szankcióknak vagy bármely más rendelkezésre álló bűnüldözési rendszernek az egyedi esetekre vonatkozó alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségeket.

(11) Ez az irányelv nem érinti a környezeti károkra vonatkozó egyéb felelősségi rendszereket a közösségi vagy a nemzeti jog alapján.

(12) Mivel ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg, a környezet hatékony büntetőjogi védelmére tekintettel a tagállamok szabadon dönthetnek szigorúbb intézkedések elfogadásáról vagy fenntartásáról. Az ilyen intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a Szerződéssel.

(13) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot ezen irányelv végrehajtásáról, hogy annak hatékonyságát értékelni lehessen.

(14) Mivel ezen irányelv célját, - nevezetesen a környezet eredményesebb védelmét - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért - tekintettel ezen irányelv terjedelmére és hatásaira - az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(15) Környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos bármely új jogszabály elfogadásakor az új jogszabálynak adott esetben rendelkeznie kell arról, hogy a jelen irányelv lesz alkalmazandó. Amennyiben szükséges, a 3. cikket módosítani kell.

(16) Ezen irányelv tiszteletben tartja különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert alapvető jogokat és elveket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ezen irányelv a környezet hatékonyabb védelme céljából büntetőjogi vonatkozású intézkedéseket állapít meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában

a) "jogellenes":

i. az EK-Szerződés értelmében elfogadott, az A. mellékletben felsorolt jogszabályok megsértése; vagy

ii. az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében az Euratom-Szerződés értelmében elfogadott, a B. mellékletben felsorolt jogszabályok megsértése; vagy

iii. az i. és ii. pontban említett közösségi jogszabályokat alkalmazó tagállami törvény, közigazgatási rendelet vagy tagállami illetékes hatóság által hozott határozat megsértése;

b) "védett, vadon élő állat- és növényfajok":

i. a 3. cikk f) pontja alkalmazásában azok a fajok, amelyek felsorolásra kerülnek:

- a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (3) IV. mellékletében,

- a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (4) 4. cikkének (2) bekezdésében említett I. mellékletében;

ii. a 3. cikk g) pontja alkalmazásában azok a fajok, amelyek felsorolásra kerülnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (5) A. vagy B. mellékletében;

c) "védett területen belüli élőhely": egy faj bármely olyan élőhelye, amelyet 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (1) vagy (2) bekezdése alapján különleges madárvédelmi területként kijelöltek, vagy bármely olyan természetes élőhely vagy egy faj olyan élőhelye, amelyet a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján különleges természetvédelmi területként kijelöltek;

d) "jogi személy": bármely jogalany, amely az alkalmazandó nemzeti jog értelmében ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az államokat vagy az államhatalmat gyakorló közjogi szerveket, illetve a nemzetközi közjogi szervezeteket.

3. cikk

Bűncselekmények

A tagállamok biztosítják, hogy a következő magatartás bűncselekménynek minősüljön, amennyiben az jogellenes, és szándékosan vagy legalább súlyos gondatlanságból követik el:

a) anyagok vagy ionizáló sugárzás levegőbe, talajba vagy vízbe történő kibocsátása vagy bejuttatása olyan mennyiségben, amely bármely személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a levegő, a talaj, vagy a víz minőségének, vagy az állatoknak vagy növényeknek a jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;

b) hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása, beleértve az ilyen műveletek felügyeletét és a hulladéklerakók utógondozását, valamint a kereskedők és közvetítők által ellátott tevékenységeket is (hulladékgazdálkodás), amely bármely személy halálát vagy súlyos sérülését, illetve a levegő, a talaj, vagy a víz minőségének, vagy az állatoknak vagy növényeknek a jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;

c) a nem elhanyagolható mennyiségben végzett hulladékszállítás, amennyiben ez a tevékenység a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (6) a 2. cikke 35. pontjának hatálya alá esik, függetlenül attól, hogy egyszeri vagy - egymással összefüggőnek látszó - többszöri szállítás keretében történik;

d) olyan üzem működtetése, amelyben veszélyes tevékenységet végeznek, illetve veszélyes anyagokat vagy készítményeket tárolnak vagy használnak, és amely az üzemen kívül bármely személy halálát vagy súlyos sérülését, vagy a levegő, a talaj, vagy a víz minőségének, vagy az állatoknak vagy a növényeknek a jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;

e) nukleáris anyagok vagy más veszélyes radioaktív anyagok gyártását, feldolgozását, kezelését, használatát, tartását, tárolását, szállítását, behozatalát, kivitelét vagy ártalmatlanítását, amely bármely személy halálát vagy súlyos sérülését, vagy a levegő, a talaj, vagy a víz minőségének, vagy az állatoknak vagy növényeknek a jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;

f) védett, vadon élő állat- vagy növényfajok megölése, elpusztítása, birtoklása vagy begyűjtése, kivéve azokat az eseteket, amikor a cselekmény az érintett fajok példányainak elhanyagolható mennyiségét érinti, és elhanyagolható hatással jár a faj védettségi helyzetére nézve;

g) védett, vadon élő állat- vagy növényfajok példányaival, azok részeivel vagy származékaival való kereskedelem, kivéve azokat az eseteket, amikor a cselekmény az ilyen példányok elhanyagolható mennyiségét érinti, és elhanyagolható hatással jár a faj védettségi helyzetére nézve;

h) bármely magatartás, amely valamely védett területen található élőhely jelentős állagromlását okozza;

i) ózonkárosító anyagok gyártása, behozatala, kivitele, forgalomba hozatala vagy felhasználása.

4. cikk

Felbujtás és bűnsegély

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikkben említett szándékos cselekményekben felbujtóként és bűnsegédként való részvétel bűncselekményként büntetendő.

5. cikk

Szankciók

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmények hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyenek büntetendők.

6. cikk

A jogi személyek felelőssége

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jogi személyeket felelősségre lehessen vonni a 3. és 4. cikkben említett olyan bűncselekményért, amelyet javukra olyan személy követett el, aki a jogi személyen belül vezető beosztást tölt be, akár egyénileg vagy akár a jogi személy szervezeti egységének részeként eljárva, a következők alapján:

a) a jogi személy képviseletének joga;

b) a jogi személy nevében történő döntéshozatal joga; vagy

c) a jogi személy szervezetében az ellenőrzés joga.

(2) A tagállamok továbbá biztosítják, hogy a jogi személyeket felelősségre lehessen vonni abban az esetben, ha az (1) bekezdésben említett személy által gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé, hogy a jogi személynek alárendelt személy a jogi személy javára a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményeket elkövesse.

(3) A jogi személyek (1) és (2) bekezdés szerinti felelőssége nem zárja ki az olyan természetes személyek elleni büntetőeljárást, akik a 3. és 4. cikkekben említett tevékenységben tettesként, felbujtóként vagy bűnsegédként vesznek részt.

7. cikk

Jogi személyekkel szemben alkalmazható szankciók

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 6. cikk szerint felelősségre vont jogi személyekkel szemben hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat alkalmazzanak.

8. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. december 26. előtt megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el, valamint a szóban forgó rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

10. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET

(1) HL C 10., 2008.1.15., 47. o.

(2) Az Európai Parlament 2008. május 21-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. október 24-i határozata.

(3) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(4) HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

(5) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(6) HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

A. MELLÉKLET

Az EK-szerződés értelmében elfogadott azon közösségi jogszabályok jegyzéke, amelyek megsértése ezen irányelv 2. cikke a) pontjának i. alpontja szerinti jogellenes magatartást valósít meg

- A Tanács 70/220/EGK irányelve (1970. március 20.) a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1),

- A Tanács 72/306/EGK irányelve (1972. augusztus 2.) a járművekben használt dízelmotorok szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (2),

- A Tanács 75/439/EGK irányelve (1975. június 16.) a hulladékolajok ártalmatlanításáról (3),

- A Tanács 76/160/EGK irányelve (1975. december 8.) a fürdővizek minőségéről (4),

- A Tanács 76/769/EGK irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (5),

- A Tanács 77/537/EGK irányelve (1977. június 28.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokban használt dízelmotorok szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (6),

- A Tanács 78/176/EGK irányelve (1978. február 20.) a titán-dioxid-iparból származó hulladékról (7),

- A Tanács 79/117/EGK irányelve (1978. december 21.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról (8),

- A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (9),

- A Tanács 82/176/EGK irányelve (1982. március 22.) a klóralkálielektrolízis-iparágból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről (10),

- A Tanács 83/513/EGK irányelve (1983. szeptember 26.) a kadmiumkibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről (11),

- A Tanács 84/156/EGK irányelve (1984. március 8.) a klóralkálielektrolízis-iparágon kívüli ágazatokból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről (12),

- A Tanács 84/360/EGK irányelve (1984. június 28.) az ipari létesítmények által okozott levegőszennyezés elleni küzdelemről (13),

- A Tanács 84/491/EGK irányelve (1984. október 9.) a hexaklór-ciklohexán-kibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről (14),

- A Tanács 85/203/EGK irányelve (1985. március 7.) a nitrogén-dioxidra vonatkozó levegőminőségi előírásokról (15),

- A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (16),

- A Tanács 86/280/EGK irányelve (1986. június 12.) a 76/464/EGK irányelv mellékletének I. listájában szereplő egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről (17),

- A Tanács 87/217/EGK irányelve (1987. március 19.) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről (18),

- A Tanács 90/219/EGK irányelve (1990. április 23.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról (19),

- A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (20),

- A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (21),

- A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (22),

- A Tanács 91/689/EGK irányelve (1991. december 12.) a veszélyes hulladékokról (23),

- A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (24),

- A Tanács 92/112/EGK irányelve (1992. december 15.) a titán-dioxid-ipar hulladékai által okozott szennyezés csökkentésére és lehetséges megszüntetésére kidolgozott programok közelítését szolgáló eljárásokról (25),

- Az Európai Parlament és a Tanács 94/25/EK irányelve (1994. június 16.) a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről: a 2003/44/EK irányelvvel módosított rendelkezések (26),

- Az Európa Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (27),

- Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve (1994. december 20.) az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről (28),

- A Tanács 96/49/EK irányelve (1996. július 23.) a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (29),

- A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról (30),

- A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről (31),

- A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről (32),

- Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve (1997. december 16.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (33),

- A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (34),

- Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (35),

- Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről (36),

- A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (37),

- A Tanács 1999/13/EK irányelve (1999. március 11.) a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról (38),

- A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről (39),

- A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (40),

- A Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (41),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (42),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (43),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről (44),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetéséről (45),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról (46),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról (47),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve (2001. október 23.) a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (48),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti levegő ózontartalmáról (49),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (50),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) (51),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről (52),

- Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről (53),

- Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (54),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK irányelve (2005. szeptember 28.) a járművek hajtására használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (55),

- A Bizottság 2005/78/EK irányelve (2005. november 14.) a járművek hajtására használt sűrítéses gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról (56),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve (2006. február 15.) a fürdővizek minőségéről (57),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irányelve (2006. február 15.) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről (58),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12/EK irányelve (2006. április 5.) a hulladékokról (59),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről (60),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról (61),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/44/EK irányelve (2006. szeptember 6.) a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről (62),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról (63),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (64),

- Az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete (2006. május 17.) egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (65),

- Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (66),

- Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (67),

- A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (68),

- Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (69).

(1) HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

(2) HL L 190., 1972.8.20., 1. o.

(3) HL L 194., 1975.7.25., 23. o.

(4) HL L 31., 1976.2.5., 1. o.

(5) HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

(6) HL L 220., 1977.8.29., 38. o.

(7) HL L 54., 1978.2.25., 19. o.

(8) HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

(9) HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

(10) HL L 81., 1982.3.27., 29. o.

(11) HL L 291., 1983.10.24., 1. o.

(12) HL L 74., 1984.3.17., 49. o.

(13) HL L 188., 1984.7.16., 20. o.

(14) HL L 274., 1984.10.17., 11. o.

(15) HL L 87., 1985.3.27., 1. o.

(16) HL L 181., 1986.7.4., 6. o.

(17) HL L 181., 1986.7.4., 16. o.

(18) HL L 85., 1987.3.28., 40. o.

(19) HL L 117., 1990.5.8., 1. o.

(20) HL L 135., 1991.5.30., 40. o.

(21) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(22) HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

(23) HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

(24) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(25) HL L 409., 1992.12.31., 11. o.

(26) HL L 214., 2003.8.26., 18. o.

(27) HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

(28) HL L 365., 1994.12.31., 24. o.

(29) HL L 235., 1996.9.17., 25. o.

(30) HL L 243., 1996.9.24., 31. o.

(31) HL L 296., 1996.11.21., 55. o.

(32) HL L 10., 1997.1.14., 13. o.

(33) HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

(34) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(35) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(36) HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

(37) HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

(38) HL L 85., 1999.3.29., 1. o.

(39) HL L 163., 1999.6.29., 41. o.

(40) HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

(41) HL L 121., 1999.5.11., 13. o.

(42) HL L 269., 2000.10.21., 34. o.

(43) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(44) HL L 313., 2000.12.13., 12. o.

(45) HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

(46) HL L 244., 2000.9.29., 1. o.

(47) HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(48) HL L 309., 2001.11.27., 1. o.

(49) HL L 67., 2002.3.9., 14. o.

(50) HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(51) HL L 37., 2003.2.13., 24. o.

(52) HL L 23., 2005.1.26., 3. o.

(53) HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

(54) HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(55) HL L 275., 2005.10.20., 1. o.

(56) HL L 313., 2005.11.29., 1. o.

(57) HL L 64., 2006.3.4., 37. o.

(58) HL L 64., 2006.3.4., 52. o.

(59) HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

(60) HL L 102., 2006.4.11., 15. o.

(61) HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

(62) HL L 264., 2006.9.25., 20. o.

(63) HL L 266., 2006.9.26., 1. o.

(64) HL L 372., 2006.12.27., 19. o.

(65) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(66) HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(67) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(68) HL L 316., 2007.12.4., 6. o.

(69) HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

B. MELLÉKLET

Az Euratom-szerződés értelmében elfogadott azon közösségi jogszabályok jegyzéke, amelyek megsértése ezen irányelv 2. cikke a) pontjának ii. alpontja szerinti jogellenes magatartást valósít meg

- A Tanács 96/29/Euratom irányelve (1996. május 13.) a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (1),

- A Tanács 2003/122/Euratom irányelve (2003. december 22.) a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről (2),

- A Tanács 2006/117/Euratom irányelve (2006. november 20.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről (3).

(1) HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

(2) HL L 346., 2003.12.31., 57. o.

(3) HL L 337., 2006.12.5., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0099&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére