161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet

a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 89. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

FOLYÓ FIZETÉSI MŰVELETEK

Konvertibilis valutavásárlás külföldi utazási költségekre

1. §

(1)[1] A devizabelföldi természetes személy (a továbbiakban: kiutazó) külföldi utazási költségekre a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 18. §-ának (1) bekezdése alapján összegkorlátozás nélkül vásárolhat konvertibilis fizetőeszközt.

(2)[2] A konvertibilis fizetőeszköznek az (1) bekezdés szerinti megvásárlásához csak az érvényes útlevelet vagy az érvényes személyi igazolványt kell bemutatni.

(3)[3]

(4)[4] A valutaeladásra felhatalmazott szerv a kiviteli igazoláson feltünteti a kiutazó nevét, a kiutazó útlevelének és - a kiutazó kérelmére - a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 9. §-ának (2) bekezdése alapján kiadott második útlevelének számát, valamint a kiutazó által megvásárolt konvertibilis fizetőeszköz összegét.

A devizabelföldiek és a devizakülföldiek konvertibilis deviza-, valutavásárlásának és átutalásának szabályai, a fizetések lebonyolításának rendje

2. §

(1)[5] A folyó fizetési műveletek jogcímeire a felhatalmazott hitelintézetnél történő deviza-, valutavásárláskor az 1. számú melléklet 1-41. pontjának 1. oszlopában feltüntetett okmányokat kell bemutatni.

(2)[6] A devizabelföldi - az (1) bekezdéstől eltérően - okmányok bemutatása nélkül vásárolhat devizát, - a devizajogszabályban meghatározott esetekben - valutát a felhatalmazott hitelintézetnél folyó műveleti jogcímen, kivéve[7]

a)[8] a devizakülfölditől felvett hitel kamatának és más költségének,

b)[9] a külföldi részvétellel működő gazdasági társaság nyereségének, osztalékának, illetőleg osztalékelőlegének,

c)[10] a devizabelföldi által kibocsátott kötvény és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, pénzpiaci eszköz, átruházható eszköz, kollektív befektetési értékpapír hozamának (kamatának, prémiumának),

d)[11] a devizakülföldi által kibocsátott és belföldön forgalomba hozott értékpapír hozamának (kamatának, prémiumának),

e)[12] külföldi ingatlan bérleti díjának

a devizakülföldi részére történő átutalását.

Ez a rendelkezés nem érinti az e rendelet 4. §-ában foglaltakat, továbbá azt, hogy a természetes személynek igazolnia kell, devizabelföldi-e vagy devizakülföldi, valamint azokat az eseteket, amelyekben más jogszabályból vagy a hitelintézettel kötött ügylet természetéből az következik, hogy az ügyfél okmányokat köteles bemutatni.[13]

(3)[14] Nem kell jogcímet megjelölnie a devizabelföldi természetes személynek a 20 000 forintot meg nem haladó összegű átutalással járó devizavásárlás esetén.

(4) Nem kell a természetes személynek elszámolnia a devizahatóságnak a forintra szóló bankkártyával, illetőleg névre szóló takarékbetétkönyvből külföldön felvett valuta felhasználásáról, ha a felvett összeg műveletenként az 50 000 forintot nem haladja meg.

(5)[15] Ha devizakülföldi folyó fizetési műveletből származó forintjövedelméből (bevételéből) a deviza-, valutavásárlást, illetőleg az átutalást maga vagy helyette megbízásából és javára a Dtv. 21. §-ának (7) bekezdése alapján devizabelföldi kezdeményezi, a felhatalmazott hitelintézethez a devizakülföldinek, illetve a megbízása alapján eljáró devizabelföldinek az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerinti okmányokat be kell nyújtania igazolásul. Ha az 1. számú melléklet 3. oszlopa okmányt nem jelöl meg, az 1. oszlopban felsorolt okmányokat kell benyújtani.

(6) Ha a folyó műveleti jogcímen megvásárolt devizát, valutát a devizabelföldi a vásárláskor feltüntetett céltól eltérő olyan célra használja fel, amelyhez devizahatósági engedély vagy a devizahatóságnak történő előzetes bejelentés szükséges, a felhasználás előtt kell a bejelentést megtennie, illetőleg a devizahatósági engedélyt megszereznie.

(7) Ha a folyó műveleti jogcímen megvásárolt devizát, valutát a devizabelföldi a vásárláskor feltüntetett céltól eltérő olyan célra használja fel, amelyhez devizahatósági engedély vagy a devizahatóságnak történő előzetes bejelentés nem szükséges, ezt a 2. számú melléklet szerint kell két példányban a deviza-, valutavásárlás helyén bejelenteni.

(8)[16] A devizabelföldi - okmányok bemutatása nélkül, annak igazolása mellett, hogy devizabelföldi, a Dtv. 23. §-ának (3) bekezdésében meghatározott jogcímeken túlmenően - a postai szolgáltató tevékenységet ellátó, erre felhatalmazott vállalkozónál külföldre nemzetközi postautalványon kis összegű átutalások jogcímén [(3) bekezdés] is teljesíthet - a jogcím feltüntetésével - fizetést.

(9)[17] A felhatalmazott hitelintézet és a valutaeladóhely minden olyan esetben, amelyben 300 000 forintnak megfelelő összegnél nagyobb összegű konvertibilis fizetőeszközt ad el, az említett összeghatár feletti részre konvertibilis valuta helyett ilyen pénznemre szóló pénzhelyettesítő eszközt adhat ki.

3. §

(1)[18] A Dtv. 12. §-a (2) bekezdésének d) pontja, illetőleg e) pontja szerint a hazautalási (hazahozatali) és forintra történő átváltási kötelezettség alól mentes és az ott meghatározott célra felhasznált devizáról, valutáról a devizahatóságnak a 3. számú melléklet, illetőleg a 3/a. számú melléklet szerint kell bejelentést tenni.

(2)[19] A dévizaárbevétel közvetlenül külföldön való felhasználására, devizakövetelés terhére árubehozatalra vagy szolgáltatás igénybevételére, konvertibilis devizában nyilvántartott követelés nem konvertibilis pénznemben történő beszedésére, exportból származó követelésnek importtartozásba történő beszámítására, valamint a devizakülföldi megrendelő által teljesített fizetésnek a Dtv. 56. §-ának f) pontja alapján külföldi pénznemben külföldön nyitott számlán történő elhelyezéséhez a Dtv. 12. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján szükséges devizahatósági engedélyt a megfelelő okmányok csatolásával kell kérni.

(3) Ha a hazautalási (hazahozatali) és forintra történő átváltási kötelezettség a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő más okból nem teljesíthető, a felmentési kérelmet a 4. számú melléklet szerint kell benyújtani a devizahatóságnak.

(4) A Dtv. 13. §-a szerinti bejelentési kötelezettségnek - a nemzetközi gazdasági tevékenységből származó követelések kivételével - az 5. számú melléklet szerint kell eleget tenni. A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak az e tevékenységéből származó, a tárgyév december 31. napján fennálló követeléseket a tárgyévet követő év március 31. napjáig a 6. és 6/a) számú melléklet szerint kell bejelentenie a devizahatóságnak.

(5)[20] A vállalkozás, szervezet kiküldöttjeinek külföldi hivatalos vagy üzleti utazási költségei jogcímén

a) a felhatalmazott hitelintézetnél forint ellenében megvásárolt,

b) a kiküldöttjeivel való elszámolás utáni maradványból,

c) a vállalkozás devizaszámlájáról felvett,

d) - ha a pályázat feltételei szerint az elnyert összeg ilyen célra felhasználható - a vállalkozás, illetőleg szervezet egyéb devizaszámlájáról felvett,

e) - ha a szervezet alapító okiratában, alapszabályában vagy ennek megfelelő más okiratban ez a cél szerepel - a szervezet devizaszámlájáról felvett,

a 16. § (7) bekezdésében meghatározott összeg legfeljebb tízszeresének megfelelő összegű konvertibilis valutát birtokban tarthat, feltéve, hogy a vállalkozás, illetőleg szervezet azon első alkalommal, amikor e lehetőséggel élni kíván, erről a devizahatóságnak a 20. számú melléklet szerint előzetesen bejelentést tesz, amelyet a devizahatóság visszaigazol.

(6)[21] Az ügyvéd és az ügyvédi iroda, illetve a közjegyző és a közjegyzői iroda birtokban tarthatja a devizakülföldi ügyfele által ügyvédi letétkezelésre átadott konvertibilis fizetőeszközt.

(7)[22] Az a vállalkozás, amely a Dtv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján szerencsejáték szervező tevékenységnek külföldi pénznemben történő végzéséhez devizahatósági engedélyt kapott, e tevékenységgel összefüggésben konvertibilis fizetőeszközt tarthat birtokában.

4. §

(1)[23] A vállalkozás és a szervezet a folyó fizetési műveleti jogcímen történő, a devizakülföldinek teljesítendő fizetéseire a felhatalmazott hitelintézetnél első alkalommal történő konvertibilis deviza-, valutavásárláshoz köteles bemutatni a bejegyzéséről szóló cégbírósági végzést - ennek hiányában a bejegyzés iránti kérelmet, annak igazolásával együtt, hogy a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság átvette -, bejegyzett cég esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, továbbá alapszabályát, alapító vagy a tevékenységre vonatkozó más okiratát, hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyt, egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói igazolványát. A vállalkozói igazolvány nélkül külkereskedelmi tevékenységet folytató természetes személyek közül a képző-, ipar- és fotóművész, továbbá a mezőgazdasági termelő írásbeli nyilatkozatával, a feltaláló a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a Hivatalnál bejelentett, illetőleg szabadalmaztatott találmányára vonatkozó igazolásával tanúsítja azt, hogy az említett körbe tartozik.

(2)[24] A felhatalmazott hitelintézetnek nem kell a vállalkozás vagy a szervezet tevékenységi jogosultságait igazoló okiratokat megvizsgálnia, ha azokat egyéb ügylet kapcsán már megvizsgálta. A felhatalmazott hitelintézet bármely ügylet kapcsán igényelheti, hogy a vállalkozás vagy a szervezet a tevékenységre való jogosultságát ismét igazolja.

(3)[25] A vállalkozás és a szervezet köteles a felhatalmazott hitelintézetnek írásban bejelenteni és okiratokkal igazolni, ha tevékenységi jogosultságaiban a felhatalmazott hitelintézetnél történt legutolsó devizavásárlása óta változás állt be.

5. §

(1)[26] A devizabelföldi - a Dtv. 18. §-ának (1) bekezdése alapján külföldi utazási célra megvásárolt valuta kivételével -, illetőleg a devizakülföldi köteles a deviza-, valutavásárlás jogcímét - az 1. számú mellékletben felsorolt jogcímek közüli választással - az általa aláírt megbízáson szövegszerűen feltüntetni. Ha az ügyfél által feltüntetett jogcím nem szerepel az 1. számú mellékletben, a felhatalmazott hitelintézetnek fel kell hívnia az ügyfelet a jogcímnek az 1. számú melléklet szerinti jogcím-megválasztással történő megjelölésére. A jogcím feltüntetésének e bekezdés szerinti kötelezettsége arra az esetre is vonatkozik, ha az ügyfél a devizaszámláról történő átutalásra ad megbízást.

(2) A devizabelföldi a külkereskedelmi ügylettel kapcsolatos fizetés esetén köteles a megbízáson feltüntetni azt, hogy az ügylet a külkereskedelmi jogszabályok szerint engedélyköteles-e, vagy engedély nélkül lebonyolítható. Engedélyköteles ügylet esetén a devizabelföldi köteles az engedély számát a megbízáson feltüntetni.

(3) Előre-, illetőleg előlegfizetés esetén a megbízáson - a jogcím megjelölésén túlmenően - ezt is szövegszerűen fel kell tüntetni.

(4)[27] Ha az ügyfél a deviza-, valutavásárlás jogcímét nem tünteti fel, és az felhívásra sem pótolja, illetőleg a nem helyesen feltüntetett jogcímet nem javítja ki, a felhatalmazott hitelintézet a deviza, valuta eladását megtagadja.

(5)[28] A vállalkozásnak és a szervezetnek - ide nem értve a külföldön bankkártyával történő fizetést -

a) a kiküldöttje külföldi hivatalos és üzleti utazási költségeire történő valuta-, illetőleg devizavásárlásához a 7. számú melléklet,

b) - ha a valutát a 3. § (5) bekezdése szerint birtokban kívánja tartani - a kiküldöttje külföldi hivatalos és üzleti utazási költségeire történő valutavásárlásához, devizaszámlájáról történő valutafelvétéhez a 7/a. számú melléklet,

c) külképviselet nyitásának és fenntartásának költségeire történő devizavásárlásához a 7/b. számú melléklet

szerinti igénylőlapot is be kell nyújtania a felhatalmazott hitelintézethez.

5/A. §[29]

A devizahatóság által konvertibilis pénznemben engedélyezett szerencsejátékban való részvételi díj konvertibilis fizetőeszközben fizethető meg, a nyeremény ilyen pénznemben kifizethető devizabelföldiek között is.

5/B. §[30]

5/C. §[31]

Nem szükséges a Dtv. 21. §-ának (1) bekezdésében említett átváltási bizonylat ahhoz, hogy a devizakülföldi természetes személy az általa behozott és beváltott konvertibilis fizetőeszközből vagy átutalt konvertibilis devizából származó forintösszegért devizát, valutát vásároljon, ha az említett forintösszeg a 20 000 forintot nem haladja meg. Ha az említett forintösszeg a 20 000 forintot meghaladja, a devizakülföldi természetes személynek olyan átváltási bizonylattal kell igazolni az általa behozott konvertibilis fizetőeszköznek vagy átutalt konvertibilis devizának a beváltását, amely tartalmazza az ügyfél nevét, az okmány fajtáját (pl. útlevél, személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői jogosítvány) és az okmány azonosító számát.

A nemzetközi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fizetések külön szabályai

6. §

(1)[32] A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás - feltéve, hogy államközi (kormányközi) megállapodás vagy jogszabály másként nem rendelkezik - a devizakülföldivel kötött szerződésben a devizakülföldi féllel a fizetés módjában (váltó, csekk, átutalás, beszedési megbízás, okmányos meghitelezés stb.) - a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével - szabadon állapodhat meg.

(2)[33] A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás importszerződés esetén belföldön valutával, belföldön és külföldön belföldi készpénzzel, utazási csekkel és takarékbetétkönyvvel való fizetésben nem állapodhat meg. A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás külföldön valutával történő fizetésben akkor állapodhat meg, ha a valutához a felhatalmazott hitelintézet által a vállalkozás forint- vagy devizaszámlája terhére kiállított bankkártyának külföldön valuta felvétel útján történő felhasználásával jut.

(3)[34] A devizakülföldivel kötött importszerződésben az utazásszervező és -közvetítő külföldön - bankkártya felhasználása nélküli - valutában, belföldön forintban történő, a művészközvetítő külföldön - bankkártya felhasználása nélküli - vagy belföldön valutában, belföldön forintban történő készpénzfizetésben is megállapodhat.

(4)[35] Az MNB a Dtv. 27. §-ának (3) bekezdésében említett államközi (kormányközi) megállapodások és pénznemek felsorolását a Pénzügyi Közlönyben teszi közzé.

6/A. §[36]

A nemzetközi tranzitterületen működő devizabelföldi vállalkozás termékeit, szolgáltatásait forint ellenében is árusíthatja, és az így megszerzett forintot a 16. § (3) bekezdésében említett értékhatárra tekintet nélkül belföldre behozhatja.

TŐKEMŰVELETEK

7. §[37]

A tőkeműveletek jogcímeire a felhatalmazott hitelintézetnél történő devizavásárláskor, -átutaláskor az 1. számú melléklet 42-77. pontjának 1. oszlopában feltüntetett okmányokat kell felmutatni.

8. §

(1) A devizabelföldi a közvetlen vállalkozás megszerzését a 8. számú melléklet szerint, az 1. számú melléklet 46. pontjában felsorolt okiratok és nyilatkozatok egyidejű benyújtásával köteles bejelenteni a devizahatóságnak.

(2) A devizabelföldi a közvetlen vállalkozás engedélyezése iránti kérelmet a 9. számú melléklet szerint, az 1. számú melléklet 46. pontjában felsorolt okiratok és nyilatkozatok egyidejű benyújtásával adhatja be a devizahatósághoz.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett, idegen nyelvű okiratokat és nyilatkozatokat, ha azok nem angol, német, francia vagy orosz nyelven készültek, hiteles magyar fordításban is csatolni kell.

(4) A devizabelföldi a devizahatóság részére éves adatszolgáltatást teljesít, amelyet a 10. számú melléklet szerint a közvetlen vállalkozás gazdasági (üzleti) évének lezárását követően, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadó közgyűlési/taggyűlési határozat keltél követő 30 napon belül kell benyújtania; osztalékfizetés cselén a hazautalási kötelezettség teljesítését igazoló bankbizonylatot is csatolni kell.

(5) A devizabelföldi a közvetlen vállalkozásának elidegenítéséről, megszüntetéséről, közvetlen vállalkozása jegyzett tőkéjének csökkentéséről, illetőleg közvetlen vállalkozásának más külföldi vállalkozással történő egyesüléséről, összeolvadásáról vagy abból való ki- vagy szétválásáról [Dtv. 32. §-a (1) bekezdésének b)-e) pontja] a 11. számú melléklet szerint köteles bejelentést tenni a devizahatóságnak.

8/A. §[38]

(1) A Dtv. 35/A. §-ának (2) bekezdése alapján a devizakülföldi kibocsátó előzetes bejelentésének tartalmaznia kell az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény 3. számú mellékletének I. a) és f) pontjában és - az értékpapír fajtájától függetlenül - II. pontjában említett adatokat. Ha a devizakülföldi kibocsátó értékpapírjának belföldön történő forgalomba hozatalához, illetve elismert értékpapír-piacra történő bevezetéséhez az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélye szükséges, ezt az engedélyt az előzetes bejelentéshez mellékelni kell.

(2) A Dtv. 35/A. §-ának (5) bekezdése alapján a devizabelföldi előzetes bejelentésének tartalmaznia kell a megszerezni kívánt értékpapír kibocsátójának megnevezését, az értékpapír elnevezését, az értékpapír típusának megjelölését (bemutatóra vagy névre szóló), az értékpapír névértékét és darabszámát, valamint az értékpapír-befektetésre fordítandó forintösszeget. Az előzetes bejelentéshez mellékelni kell az értékpapír- kibocsátási tájékoztatót vagy ismertetőt.

(3) Az (1), illetőleg (2) bekezdésben előzetes bejelentésben a devizakülföldinek, illetőleg a devizabelföldinek nyilatkoznia kell arról, mely, a Dtv. 35/A. §-ának (2) bekezdése szerinti nemzetközi hitelminősítő intézmény sorolta a kibocsátó devizakülföldit, illetőleg az értékpapírt legalább a befektetésre ajánlott kategóriába.

(4)[39] Nem szükséges devizahatósági engedély a Dtv. 35. §-ában meghatározott műveletekhez az olyan letéti igazolás tekintetében, amelyet devizakülföldi értékpapír-letétkezelő devizabelföldi által kibocsátott részvényről vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírról, illetőleg olyan kötvényről vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírról állított ki, amelynek külföldön történő forgalomba hozatalához, elismert külföldi értékpapírpiacra történő bevezetéséhez, valamint elidegenítéséhez devizahatósági engedélyre nincs szükség, vagy a devizahatósági engedélyt megszerezték.

(5)[40] A devizakülföldi külföldi állampolgár önálló vállalkozása (Dtv. 3. § 13. pont) a Dtv. 35-35/A. §-ának alkalmazásában devizakülföldinek tekintendő.

8/B. §[41]

(1) A devizabelföldi a külföldi ingatlan tulajdonjogának visszterhes megszerzéséről a szerződéskötéstől számított 8 napon belül, az építkezésről pedig annak megkezdésétől számított 8 napon belül a devizahatóságnak a bejelentést a 11/a. számú melléklet szerint köteles megtenni [Dtv. 38. § (1) bek.].

(2) A devizabelföldi a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a 11/b. számú melléklet szerint köteles bejelenteni a külföldön lévő ingatlanára vonatkozó tulajdonjoga elidegenítését [Dtv. 38. § (2) bek.].

8/C. §[42]

(1) A Dtv. 35/A. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a devizakülföldi befektetési alapra külföldi pénznemben kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra is, feltéve, hogy

a) a befektetési alap devizakülföldi befektetési alapkezelője a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországában székhellyel rendelkezik;

b) a kollektív befektetési értékpapír megszerzésekor az értékpapírról szóló tájékoztató szerint a befektetési alap befektetési politikája arra irányul, hogy eszközei értékének több mint ötven százalékát - csökkentve az alapot terhelő összes kötelezettséggel, továbbá leszámítva a konvertibilis valutát és a konvertibilis pénznemben elhelyezett bankbetétet - a Dtv. 35/A. §-ának hatálya alá tartozó értékpapírok teszik ki;

c) a befektetési alapra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok első sorozatát OECD tagországban hozzák forgalomba.

(2) A Dtv. 35/A. §-ának (2) és (5) bekezdésében szabályozott eljárást akkor is le kell folytatni, ha devizakülföldi befektetési alapra külföldi pénznemben kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt kívánnak belföldön zárkörűen vagy nyilvánosan forgalomba hozni, továbbá belföldi értékpapírpiacra bevezetni, illetve megszerezni. E rendelet 8/A. §-ának (1)-(2) bekezdését a devizakülföldi befektetési alapra külföldi pénznemben kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra is alkalmazni kell. Ha az értékpapír-kibocsátási tájékoztató nem angol, német, francia vagy orosz nyelven készült, hiteles magyar fordítást is mellékelni kell.

8/D. §[43]

A devizabelföldi befektetési alapkezelő

a) a befektetési alap javára megszerzett, a Dtv. 35/A. §-ának hatálya alá tartozó - kinyomtatott - értékpapírt, illetőleg letéti igazolást;

b) az a) pontban említett értékpapírból, illetőleg letéti igazolásból származó hozamot, valamint az értékpapír értékesítése esetén az ellenértéket

nem köteles hazahozni, feltéve, hogy 8 napon belül a Dtv. 35/A. §-ának hatálya alá tartozó értékpapír, illetőleg letéti igazolás megszerzésére fordítja.

8/E. §[44]

(1) A Dtv. 35/B. §-a hatálya alá tartozó - kinyomtatott - értékpapírt, illetőleg letéti igazolást nem kell hazahozni, feltéve, hogy azt a devizabelföldi a devizakülföldi kibocsátónál vagy devizakülföldi értékpapír-letétkezelőnél tartja letétben.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékpapír, illetőleg letéti igazolás tekintetében a devizabelföldi devizakülföldi értékpapír-letétkezelő szolgáltatását a devizakülföldi kibocsátó közvetítésével veheti igénybe [Dtv. 35/A. § (10) bek.].

9. §[45]

A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak nem kell bejelentenie az e tevékenység körébe tartozó export irányú szerződés esetén a devizakülföldivel halasztott fizetésben történt megállapodást [Dtv. 42. § (2) bek.].

10. §[46]

(1)[47] A devizabelföldinek az egy évnél hosszabb lejáratú külföldi devizahitel felvételére vonatkozó szerződéskötést - ideértve a pénzügyi lízinget [a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. § (1) bek. c) pont], valamint az előleget és előrefizetést is - a 13., 13/a. és 13/b. számú melléklet szerint kell bejelentenie a devizahatóságnak. A bejelentéshez csatolni kell a hitelszerződést. Ha a hitelszerződés idegen nyelvű és nem angol, német, francia vagy orosz nyelven készült, hiteles magyar fordítást is mellékelni kell.

(2)[48] A devizabelföldi - a Dtv. 39. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint - továbbá a vámszabadterületi társaság és a Dtv. 85. §-ának hatálya alá tartozó devizakülföldi társaság a devizakülfölditől felvett deviza- és forinthitel állományáról és forgalmáról

a) ha a hitel összege az 500 000 USD-t eléri vagy meghaladja, a 14. számú melléklet szerint havonta, az egy évnél hosszabb lejáratú ilyen hitel lejáratáról a 15. számú melléklet szerint negyedévente;

b) ha a hitel összege az 500 000 USD-nél kevesebb, a 14. számú melléklet szerint évente, az egy évnél hosszabb lejáratú ilyen hitel lejáratáról a 15. számú melléklet szerint évente adatszolgáltatást köteles teljesíteni a devizahatóságnak. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyidőszakot követő hónap nyolcadik munkanapja. Ennek az adatszolgáltatásnak a szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a vámszabadterületi társaságtól és a Dtv. 85. §-ának hatálya alá tartozó devizakülföldi társaságtól felvett hitelt.

(3)[49]

(4)[50]

(5)[51] A devizabelföldi - a Dtv. 41. §-a szerint - továbbá a vámszabadterületi társaság és a Dtv. 85. §-ának hatálya alá tartozó devizakülföldi társaság a devizakülföldinek nyújtott deviza- és forinthitel állományáról és forgalmáról,

a) ha a hitel összege az 500 000 USD-t eléri vagy meghaladja, a 14/b. számú melléklet szerint havonta, az egy évnél hosszabb ilyen hitel járatáról a 15/a számú melléklet szerint negyedévente;

b) ha a hitel összege 500 000 USD-nél kevesebb, a 14/b. számú melléklet szerint évente, az egy évnél hosszabb lejáratú ilyen hitel lejáratáról a 15/a. számú melléklet szerint évente

adatszolgáltatást köteles teljesíteni a devizahatóságnak. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyidőszakot követő hónap nyolcadik munkanapja. Ennek az adatszolgáltatásnak a szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a vámszabadterületi társaságnak és a Dtv. 85. §-ának hatálya alá tartozó devizakülföldi társaságnak nyújtott hitelt.

(6)[52] A devizabelföldi az egy évet meghaladó előleg vagy előrefizetés elfogadásáról a 13/b. számú melléklet szerint, teljesítéséről a 17. számú melléklet szerint a szerződést követő 8 napon belül köteles bejelentést tenni a devizahatóságnak.

(7) Ha a devizabelföldi közvetlen vállalkozása részére visszatérítendő veszteségfedezet jogcímén kíván külföldre átutalást teljesíteni, a Dtv. 41. §-ának (1), illetőleg (3) bekezdésében írt megkülönböztetésnek megfelelően kell devizahatósági engedélyt kérnie.

(8)[53] Devizabelföldi az OECD tagországai viszonylatában devizakülföldinek - természetes személy a Dtv. 41. §-ának (2) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói körön kívüli személynek is - konvertibilis pénznemben egy évnél hosszabb lejáratú hitelt nyújthat a Dtv. 41. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hitelcél mellett bármely más célra is. A hitelnyújtást - ideértve a közvetlen vállalkozás részére visszatérítendő veszteségfedezet jogcímén külföldre történő átutalást is - a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a 18. számú melléklet szerint kell bejelenteni a devizahatóságnak. A bejelentéshez csatolni kell a hitelszerződést. Ha a hitelszerződés idegen nyelvű és nem angol, német, francia vagy orosz nyelven készült, hiteles magyar fordítást is mellékelni kell.

(9)[54]

10/A. §[55]

10/B. §[56]

11. §

(1)[57] A vállalkozás deviza- vagy forintszámláján a devizakülfölditől a Dtv. 39. §-a (2) bekezdése alapján felvett hitel összege akkor írható jóvá, ha a vállalkozó igazolja, hogy a devizakülfölditől történt hitel felvételét a devizahatóságnak bejelentette. Az említett igazolás megtörténtéig a pénzintézet a hitel devizaösszegét függőszámlán tartja.

(2)[58] Ha a vállalkozás nem rendelkezett előzetesen a Dtv. 48. §-a (1) bekezdésének a) pontja esetén árbevételének devizaszámláján történő jóváírása iránt, a felhatalmazott hitelintézet a beérkezett devizaösszeget függő számlán kezeli. Ha a vállalkozás a devizaösszegnek a felhatalmazott hitelintézethez történt beérkezését követő 21 napon belül sem ad rendelkezést, a felhatalmazott hitelintézet a devizaösszeget forintra átváltja és forintszámlán írja jóvá.

(3)[59] A vállalkozás devizaszámláján (Dtv. 48. §, 51. §), a szervezet devizaszámláján (Dtv. 52-53. §) a devizabevétel jóváírásához a vállalkozásnak, illetőleg a szervezetnek a 19. számú mellékletben meghatározott okmányokat kell benyújtania.

(4)[60] Ha a vállalkozás, szervezet nem igazolta előzetesen a 19. számú mellékletben meghatározott okmányokkal a devizabevételnek a devizaszámlán történő jóváírásához a jogcímet, a felhatalmazott hitelintézet a beérkezett devizaösszeget függő számlán kezeli. Ha a vállalkozás, szervezet a devizaösszegnek a felhatalmazott hitelintézethez történt beérkezését követő 21 napon belül sem mutatja be a jóváíráshoz szükséges okmányokat, a felhatalmazott hitelintézet a devizaösszeget forintra átváltja és forintszámlán írja jóvá. A felhatalmazott hitelintézet az említett határidőn túl is függő számlán kezeli a beérkezett devizaösszeget, ha a 19. számú melléklet értelmében a jogcím igazolásához a vállalkozás, szervezet által a devizahatósághoz megtett bejelentés (adatszolgáltatás) visszaigazolása vagy devizahatósági engedély szükséges; ehhez a vállalkozásnak, szervezetnek a felhatalmazott hitelintézetnél igazolnia kell azt, hogy a bejelentést (adatszolgáltatást) a devizahatóságnak megtette, illetőleg a devizahatósági engedély iránti kérelmét benyújtotta.

(5)[61] Az ügyvéd és az ügyvédi iroda, illetve a közjegyző és a közjegyzői iroda a 3. § (6) bekezdésében említett konvertibilis fizetőeszközt, továbbá a devizakülföldi ügyfele által letétkezelés, illetve bizalmi őrzés jogcímén konvertibilis pénznemben átutalt devizaösszeget felhatalmazott hitelintézetnél nyitott devizaszámlán tarthatja (ügyvédi letéti devizaszámla, közjegyzői bizalmi őrzési devizaszámla). Az ügyvédi letéti devizaszámlára, illetve a közjegyzői bizalmi őrzési devizaszámlára kizárólag ügyvédi letétkezelés, illetve közjegyzői bizalmi őrzés céljából teljesíthető befizetés, illetőleg átutalás, és e számláról valutafelvétel, illetőleg kifizetési (átutalási) megbízás kizárólag az ügyvédi letétkezelés, illetve a közjegyzői bizalmi őrzés szabályainak megfelelően (Ütv. 30. §, Ktv. 162-165. §) kezdeményezhető.

(6)[62] A vállalkozás egyéb devizaszámláján (Dtv. 51. §), a szervezet devizaszámláján (Dtv. 52. §) és a szervezet egyéb devizaszámláján (Dtv. 53. §) jóváírható

a) a devizaszámláról felvett összegnek a meghiúsult ügylet miatti visszautalása,

b) a devizaszámláról - ha a pályázat feltételei szerint az elnyert összeg ilyen célra felhasználható, illetőleg, ha a szervezet alapító okiratában, alapszabályában vagy ennek megfelelő más okiratban ez a cél szerepel - a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizetőeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványa.

(7)[63] A szervezet devizaszámláján (Dtv. 52. §) jóváírható a devizakülfölditől felvett devizahitel összege is.

12. §[64]

12/A. §[65]

13. §[66]

14. §

A Dtv. 56. §-a f) pontjának alkalmazásában a fővállalkozó az aki olyan tevékenységet folytat, ahol egy vállalkozó (a fővállalkozó) más vállalkozók és a saját tevékenységét összehangolva arra vállal kötelezettséget, hogy a külföldi megrendelő részére a teljes beruházást vagy a beruházás több állóeszközből álló, önálló feladat ellátására alkalmas komplex gazdasági-műszaki egységét megvalósítja.

15. §

(1)[67] A felhatalmazott hitelintézet a devizakülföldi konvertibilis forintszámláján a devizakülföldit megillető forintösszegeket a Dtv. 60. §-ának (1) bekezdésében említett jogcímeken a 16. számú mellékletben felsorolt okmányok bemutatása esetén írja jóvá.

(2)[68]

15/A. §[69]

(1)[70] Devizabelföldi és devizakülföldi kiviheti, kiküldheti a devizakülföldinek devizakülföldi által kiállított, konvertibilis fizetőeszközben külföldön történő fizetéshez felhasználható pénzhelyettesítő eszközét.

(2)[71] Devizabelföldi és devizakülföldi kiviheti, kiküldheti a devizabelföldi fizetési kötelezettségéről rendelkező - a 16/A. § (2) bekezdése szerinti - váltót, valamint a devizabelföldi közraktár által kiállított közraktári zálogjegyet.

15/B. §[72]

(1) Nem kell a devizabelföldinek megszereznie a Dtv. 61/B. §-ának (1) bekezdése alapján a devizahatósági engedélyt ahhoz, hogy a nemzetközi gazdasági tevékenység körében megkötött szerződésen alapuló, külföldi pénznemben fennálló követelését felhatalmazott hitelintézetre engedményezze, ha

a) az engedményezés a felhatalmazott hitelintézettől felvett hitel biztosítékául szolgál;

b) a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató devizabelföldi a szerződésben az ellenérték megfizetésére meghatározott esedékesség előtt az okmányos meghitelezésen, illetőleg az ellenérték megfizetését biztosító készfizető kezességen vagy bankgarancián alapuló követelést ruház át a felhatalmazott hitelintézetre.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell arra az esetre is, ha a felhatalmazott hitelintézet olyan váltót számítol le, amelyen devizakülföldi kötelezettséget vállalt.

(3)[73] Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásában felhatalmazott hitelintézet alatt érteni kell a devizaműveletek végzésére felhatalmazott pénzügyi vállalkozást is.

15/C. §[74]

Nem kell a devizabelföldinek megszereznie a Dtv. 61/B. §-ának (1) bekezdése alapján a devizahatósági engedélyt ahhoz, hogy a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetőkezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről és a biztosítási eseményekről szóló 84/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 13. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az ügylettel kapcsolatos összes követelését a követelés érvényesítésének jogával együtt a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságra, mint az állam megbízottjára ruházza át.

Értékhatárok

16. §

(1)[75] A devizabelföldi kiviteli igazolás nélkül 100 000 forintot meg nem haladó értékű konvertibilis valutát vihet ki [Dtv. 65. § (2) bek. b) pont].

(2)[76] A devizakülföldi kiviteli igazolás vagy értékbehozatali tanúsítvány nélkül 100 000 forintot meg nem haladó értékű konvertibilis valutát vihet ki [Dtv. 65. § (4) bek. c) pont].

(3)[77] A devizabelföldi és a devizakülföldi 350 000 forintot meg nem haladó összegű belföldi pénzt vihet ki az országból, illetőleg hozhat be az országba [Dtv. 66. § (2) bek. b) pont].

(4)[78] A devizabelföldi és a devizakülföldi a Dtv. 67. §-ának b) pontja alapján 1200 euronak megfelelő forintösszeget meg nem haladó belföldi forgalmi értékű vagyoni értéket vihet ki az országból. Ugyanez az értékhatár az irányadó a Dtv. 67. §-a e) pontjának alkalmazásában is.

(5) A devizabelföldi és a devizakülföldi a Dtv. 67. §-ának c) pontja alapján postai úton 50 000 forintot meg nem haladó értékű vagyoni értéket küldhet ki.

(6)[79] A Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó és külföldi bevándorlási célú vízummal rendelkező természetes személy az első kiutazását követő további kiutazásai alkalmával a devizakülföldiekre vonatkozó kiviteli szabályok szerint vihet ki devizahatósági engedély nélkül vagyoni értéket, valutát, devizát [Dtv. 70. § (2) bek.].

(7)[80] A vállalkozás, szervezet kiküldöttje - kiviteli igazolás nélkül - 350 000 forintot meg nem haladó értékű konvertibilis valutát vihet ki az országból, feltéve, hogy a határon bemutatja a vállalkozás, szervezet által a 20/a. számú melléklet szerint kiállított tanúsítványt.

Vegyes rendelkezések

16/A. §[81]

(1) A közraktári zálogjegy a devizajogszabályok alkalmazásában a Dtv. 3. §-ának 9. pontja szerinti pénzhelyettesítő eszköz.

(2) Devizabelföldi váltón, csekken, utalványon és a Dtv. 3. §-ának 9. pontjában említett más, azonos gazdasági rendeltetésű okmányon fizetési kötelezettséget akkor vállalhat, ha az alapügylethez, illetőleg ahhoz az ügylethez, amellyel kapcsolatban a fizetési kötelezettséget vállalja, a devizajogszabályok szerint devizahatósági engedély vagy a devizahatóságnak történő bejelentés nem szükséges.

17. §[82]

Ha a külföldről érkező átutalási megbízáson nincs feltüntetve az átutalás jogcíme, a felhatalmazott hitelintézet felhívja a kedvezményezettet arra, hogy közölje az átutalás jogcímét.

17/A. §[83]

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 271. §-ában említett, továbbá az olyan vámáru, amelynek vámkezelését valamely okból nem kérték, külföldre devizahatósági engedély nélkül visszavihető vagy visszaküldhető.

17/B. §[84]

(1) A nemzetközi gazdasági tevékenység körében első fokú devizahatóságként

a) a külkereskedelmi és szállítmányozási, a személyszállítási és árufuvarozási, az utazásszervezői és -közvetítői, valamint a művészközvetítői tevékenységgel kapcsolatban az MNB-nek az ilyen tevékenységet folytató székhelye (telephelye, ennek hiányában lakóhelye) szerint illetékes területi igazgatósága,

b) a postai és távközlési, a hír- és műsorközlő tájékoztató, valamint a biztosító, a biztosítási közvetítő és a biztosítási tanácsadó tevékenységgel kapcsolatban az MNB központja

jár el.

(2)[85] A Dtv. Negyedik részében meghatározott devizahatósági ügyekben

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett nemzetközi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban a Dtv. 39. §-a (11) bekezdésének, 41. §-a (4) bekezdésének, 42. §-a (2) bekezdésének és 56. §-a h) pontjának, valamint

b) a Dtv. 67. §-a d) pontjának

kivételével első fokú devizahatóságként az MNB központja jár el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó ügyekben első fokú devizahatóságként az MNB-nek a kérelmező székhelye (telephelye, lakóhelye) szerint illetékes központjának szervezeti egysége, illetve területi igazgatósága jár el.

(4) Devizahatósági ügyben hozott első fokú határozat elleni fellebbezést,

a) ha a határozatot az MNB területi igazgatósága hozta, az MNB központjának szervezeti egysége,

b) ha a határozatot az MNB központjának szervezeti egysége hozta, az MNB elnöke

bírálja el.

(5)[86] Az (1) és (3)-(4) bekezdés alkalmazásában az illetékes területi igazgatóság, ha az ügyfél székhelye (telephelye, lakóhelye)

a) Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, Vas megyében vagy Zala megyében van, a Győri Területi Igazgatóság,

b) Fejér megyében, Veszprém megyében, Somogy megyében, Tolna megyében vagy Baranya megyében van, a Székesfehérvári Területi Igazgatóság,

c) Bács-Kiskun megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Békés megyében vagy Csongrád megyében van, a Kecskeméti Területi Igazgatóság,

d) Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Heves megyében vagy Nógrád megyében van, a Debreceni Területi Igazgatóság,

e) Budapesten, Pest megyében van, az MNB központja.

(6)[87] Ha az ügyfél székhelye (telephelye, lakóhelye)

a) Zala megyében vagy Vas megyében van, a Győri Területi Igazgatóság zalaegerszegi kirendeltségénél,

b) Somogy megyében, Tolna megyében vagy Baranya megyében van, a Székesfehérvári Területi Igazgatóság pécsi kirendeltségénél,

c) Békés megyében vagy Csongrád megyében van, a Kecskeméti Területi Igazgatóság szegedi kirendeltségénél,

d) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Heves megyében vagy Nógrád megyében van, a Debreceni Területi Igazgatóság miskolci kirendeltségénél

is beadható a devizahatósági engedély iránti kérelem, illetőleg megtehető a bejelentés.

18. §

(1) A devizahatósági engedély iránti kérelemmel és a devizahatóságnak történő bejelentéssel együtt a devizahatósághoz benyújtandó okmányok felsorolását - ügyfajtánként - az 1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza.

(2) A Dtv. 75. §-ának (5) bekezdése alapján megőrzendő és felhívásra a devizahatóságnak benyújtandó okmányok felsorolását az 1. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

(3) A kiküldött külföldi hivatalos és üzleti utazásai során felmerülő kiadások bizonylatait a kiküldő vállalkozás vagy szervezet őrzi meg.

(4)[88] A vállalkozás, szervezet a Dtv. 75. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ideig köteles megőrizni - a valuta birtokban tartásának szándékáról a devizahatóságnak tett bejelentése másolatával és a bejelentés devizahatóság által történt visszaigazolásával [3. § (5) bek.], továbbá a 7. számú melléklet szerinti igénylőlapokkal együtt - a 16. § (7) bekezdése alapján kiállított, kihagyás nélküli, évenként újrakezdődő folyamatos számozással ellátott, egy alkalommal, a kiállítás napjától számított 3 napig felhasználható kiviteli tanúsítványok másolatát.

19. §

(1) Ez a rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az 1995. december 31. napjáig az addig hatályban volt jogszabályok alapján benyújtott kérelmeket - ha azokból az ügy elbírálásához szükséges adatok rendelkezésre állnak - a devizahatóság érdemben elbírálja, függetlenül attól, hogy a kérelmek megfelelnek-e a Dtv. vagy e rendelet formai kellékeinek.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a pénzváltási tevékenység devizahatósági engedélyezéséről szóló 147/1991. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) bevezető rendelkezésében "a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet 16. §-ának (1) bekezdésében" szövegrész helyébe "a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 89. §-a (2) bekezdésének f) pontjában" szöveg lép;

b)[89]

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 39. §-ának (1)-(2) bekezdése és 104-104/B. §-a, valamint a rendeletet módosító 85/1987. (XII. 28.) MT rendelet 12. §-ának a rendelet 104-104/B. §-át megállapító része;

b) a belföldiek devizaszámlájáról szóló 99/1989. (IX. 18.) MT rendelet, valamint az az módosító 117/1990. (XII. 27.) Korm. rendelet és 97/1993. (VII. 1.) Korm. rendelet;

c) a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos fizetések lebonyolításának rendjéről szóló 52/1990. (III. 21.) MT rendelet, valamint az az módosító 36/1991. (II. 28.) Korm. rendelet, 146/1991. (XI. 29.) Korm. rendelet, 100/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet, 65/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet és 83/1994. (V. 25.) Korm. rendelet;

d) a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a devizahatósággal szemben fennálló egyes kötelezettségekről szóló 47/1991. (III. 27.) Korm. rendelet, valamint az az módosító 167/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet és 102/1992. (VI. 19.) Korm. rendelet;

e) a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdéséből a "devizahatósági hozzájárulásra és" szövegrész, valamint (2) bekezdése;

f)[90] a valutáért történő belföldi értékesítés korlátozásáról szóló 136/1991. (X. 25.) Korm. rendelet;

g) a tartósan külföldön foglalkoztatottak devizaellátmányáról szóló 29/1992. (II. 13.) Korm. rendelet;

h) az ideiglenesen külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet;

i) az egyéni és szervezett turizmus céljára szolgáló külföldi fizetőeszköz és menetjegy megvásárlásának szabályairól és a devizakülföldi utas részére visszatérített általános forgalmi adó konvertibilis fizetőeszközre történő átváltásáról szóló 33/1994. (III. 18.) Korm. rendelet;

j) a külföldiek forintszámláiról szóló 163/1994. (XII. 7.) Korm. rendelet;

k) a vállalkozó devizaszámlájáról szóló 33/1995. (III. 31.) Korm. rendelet;

l) a nemesfémtermékek gazdálkodási rendjének szabályozásáról szóló 37/1967. (XII. 29.) PM rendelet 3/A. §-a és a rendeletet módosító 22/1974. (VII. 25.) PM rendelet;

m) a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet végrehajtásáról, valamint a devizagazdálkodással kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról szóló 1/1974. (I. 17.) PM rendelet és az az módosító 22/1976. (IX. 9.) PM rendelet, 3/1979. (II. 15.) PM rendelet, 27/1981. (IX. 29.) PM rendelet, 11/1982. (IV. 20.) PM rendelet, 17/1984. (IV. 7.) PM rendelet, 8/1986. (IV. 10.) PM rendelet, 83/1987. (XII. 27.) PM rendelet, 26/1988. (VI. 28.) PM rendelet, 38/1988. (IX. 29.) PM rendelet, 79/1988. (XII. 31.) PM rendelet, 15/1989. (IV. 1.) PM rendelet, 36/1989. (IX. 12.) PM rendelet, 5/1990. (II. 7.) PM rendelet, 19/1990. (IX. 29.) PM rendelet, 27/1990. (XII. 27.) PM rendelet, 26/1991. (X. 25.) PM rendelet, 30/1991. (XI. 30.) PM rendelet, 19/1992. (VI. 26.) PM rendelet és 10/1994. (IV. 6.) PM rendelet;

n) a 333 ezredrész aranyat tartalmazó ötvözet alkalmazásáról, valamint a 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet és az 1/1974. (I. 17.) PM rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 6/1980. (III. 6.) PM rendelet 7. §-a;

o) a külföldi gazdasági vállalkozásokról szóló 4/1975. (III. 27.) KkM-PM együttes rendelet;

p) a devizahatósági eljárásról szóló 6/1982. (II. 17.) PM rendelet, valamint az az módosító 22/1988. (VI. 15.) PM rendelet és 16/1989. (IV. 1.) PM rendelet;

r) a külföldi hivatalos utazással, külképviselettel és egyéb keretkötöttség nélküli devizavásárlással kapcsolatos devizaszabályokról szóló 36/1991. (XII. 23.) PM rendelet, valamint az az módosító 22/1992. (VII. 10.) PM rendelet és 12/1994. (IV. 6.) PM rendelet;

s) a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről rendelkező 1002/1974. (I. 17.) MT határozat.

(4) Ahol jogszabály a Pénzintézeti Központot devizahatóságként említi, ott a továbbiakban a Magyar Nemzeti Bankot kell érteni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[91]

A devizaátutalási megbízás/valutaigénylés igazoló okmányai

b) külföldi külföldön lévő ingatlana utáni bérleti díjbérleti szerződés, számabérleti szerződés, száma
c) külföldi belföldön lévő ingatlanának belföldi részére történő bérbeadásából eredő forintösszeg átváltása devizára, valutáraaz ingatlan megszerzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt engedély, az ingatlan megszerzése devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
kivéve, ha a külföldi igazolja
- szerzéskori belföldiségét, vagy azt, hogy
- az ingatlant (beleértve a termőföldet is) kárpótlási eljárás keretében, saját jogon szerezte meg:
érvényes tulajdoni lap, bérleti szerződés, a bérleti díj kifizetését igazoló bizonylat
d) külföldi belföldön létrehozott fióktelepének, telephelyének nyereségeadóhatósági igazolás az adózott nyereségrőla jövedelemszerzést és az adófizetést igazoló okmányok, bizonylatok
e) külföldi állampolgár önálló vállalkozásának jövedelmeadóhatósági igazolás az adózott jövedelemről, a külföldi állampolgár büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy köztartozása nincsa jövedelemszerzést, az adó- és egyéb köztartozás megfizetését igazoló okmányok
33. Közvetlen külföldi tőkebefektetéssel Magyarországon létrehozott vállalkozások adósságára jutó jövedelmek (kamatok)
külföldi anyavállalat belföldi leányvállalata részére nyújtott hitelének kamataia hitel felhatalmazott hitelintézet útján történt befolyását igazoló bizonylat,
1 évnél nem hosszabb hitelfelvételnél:
hitelfelvételi devizahatósági engedély
1 évnél hosszabb hitelfelvételnél:
devizahatóság által visszaigazolt hitelfelvételi bejelntés
anya-leányvállalati viszonyt tanúsító cégkivonat és/vagy alapító okirat,
engedélykérelemnél:
hitelszerződés tervezete, indoklás (hitelfelvétel célja),
bejelentés:
hitelszerződés
34. Közvetlen belföldi tőkebefektetéssel külföldön létrehozott vállalkozások adósságára jutó jövedelmek (kamatok)
Külföldi leányvállalat belföldi anyavállalata rétizére nyújtott hitelének kamataiA hitel felhatalmazott hitelintézet útján történt befolyását igazoló bizonylat, 1 évnél nem hosszabb hitelfelvételnél: hitelfelvételi devizahatósági engedély 1 évnél hosszabb hitelfelvételnél: devizahatóság által visszaigazolt hitelfelvételi bejelentésanya-leányvállalati viszonyt tanúsító cégkivonat és/vagy alapító okirat, engedélykérelemnél: hitelszerződés tervezete, indoklás (hitelfelvétel célja), bejelentésnél: hitelszerződésHitelszerződés, a hitel folyósítását igazoló bizonylatok, a cél szerinti felhasználást igazoló okmányok
35. Tulajdont megtestesítő értékpapírok, befektetések osztalékai (kibocsátó: belföldi)
a) 10 %-nál nem nagyobb részvény tulajdon utáni osztalékfizetésAz értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, az osztalékfizető kifizetési igazolása, ezen felül, ha devizára szóló, belföldi kibocsátású: a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolásaA kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, kibocsátási tájékoztató, indoklásKibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a hozamfizető kifizetési igazolása
b) kollektív befektetési értékpapír hozamaAz értékpapírok tulajdonjógának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a hozamfizető kifizetési igazolása, ezen felül, ha devizára szóló és belföldi kibocsátású, illetve forintra szóló nyíltvégű: a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolásaA kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, kibocsátási tájékoztató, indoklásKibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a hozamfizető kifizetési igazolása
36. Kötvények kamatai
365 napos és azt meghaladó lejáratú kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok utáni kamatfizetésekAz értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a kamatfizető kifizetési igazolása ezen felül, ha devizára szóló, belföldi kibocsátású: a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolásaA kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, kibocsátási tájékoztató, indokláskibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,a kamatfizető kifizetési igazolása
37. Pénzpiaci eszközök és pénzügyi derivatívák kamatai
a) - forintra vagy devizára szóló, 365 napnál rövidebb lejáratú kötvények, kincstárjegyek és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök utáni kamatfizetések,
- átruházható eszközök utáni hozamfizetések, a kárpótlási jegy hozama kivételével
A kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolása, az értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a kamatfizető/ hozamfizető kifizetési igazolásaA kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, kibocsátási tájékoztató, indoklásKibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a kamat / hozam fizető kifizetési igazolása
b) opciók, forgalomképes határidős üzletek, deviza- és kamatswapok stb. eredményelszámolósaÜzletkötési devizahatósági engedély, a pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, eredmény elszámolásA kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, üzletkötési tervezet / " szabvány " kontraktus, indoklásSzerződés / " szabvány " kontraktus, a pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és megszerzésük jogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, eredmény elszámolás
38. Egyéb be eletetések kamatai
a) egyéb, 1 évnél nem hosszabb hitelfelvételek utáni kamatfizetésekDevizahatósági engedély, a hitel felhatalmazott hitelintézet útján történt befolyását igazoló bizonylatHitelszerződés tervezet, indoklás (hitelfelvétel célja)
Jogi személyek:
Cégkivonat és/vagy alapító okirat, vagy vállalkozói igazolván
hitelszerződés, a hitelfolyósítást igazoló bizonylat, kamatelszámolás, a hitelfelhasználást igazoló okmányok
Tőke mért
42. Kormányzati szektor viszonzatlanTőkeátutalásai
a) kormánysegély,
beruházási célú adomány
Devizahatósági engedélycélhoz kötött segély/adomány esetében a felhasználást és az elszámolás módját tartalmazó okmány tervezete, indokláscélhoz kötött segély/adomány esetében az adományozás felhasználását és az
elszámolás módját tartalmazó okmány, a cél szerinti felhasználást igazoló okmányok, elszámolások
b) állami kártérítés,
jóvátétel
Határozathatározat
43. Egyéb szektorok viszonzatlanTőkeátutalása
beruházási és befektetési célú
adományok
Devizahatósági engedélyaz adományozás felhasználását és az elszámolás módját tartalmazó okmány tervezete, indoklásaz adományozás felhasználását és az elszámolás módját tartalmazó okmány, a cél szerinti felhasználást igazoló okmányok, elszámolások
44. Ki- és betelepülők átutalásai
a) első kiutazáskor a külföldön letelepedő vagyoni értékének eladásáért kapott forint átváltásából származó deviza, valutaa külföldi bevándorlási célú vízumot tartalmazó útlevél, ingatlan esetében érvényes tulajdoni lap, adásvételi szerződés, az ellenérték átvételét igazolóm nyugta
b) újabb kiutazáskor a külföldön letelepedő vagyoni értékének eladásáért kapott forint átváltásából származó deviza, valutaDevizahatósági engedély, adásvételi szerződés, az ellenérték átvételét igazoló nyugtaa külföldi bevándorlási célú vízumot tartalmazó útlevél, ingatlan esetében érvényes tulajdoni lap, az adásvételi szerződés tervezete, indoklás ,
c) első kiutazáskor a külföldön letelepedő forintszámláján lévő forintösszeg átváltásából származó deviza, valuta és kamataia külföldi bevándorlási célú vízumot tartalmazó útlevél, a számlavezető hitelintézet igazolása arról, hogy az összeg névre szóló betétben volt elhelyezve, bankszámlakivonat
b) alaptőke/törzstőke emelésaz alapításra vonatkozó, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés/devizahatósági engedélyaz a) pont szerinti okmányokaz a) pont szerinti okmányokon felül az alaptőke/törzstőke emelésére vonatkozó határozat
c) tőketartalék, vissza nem térítendő veszteségfedezetaz alapításra vonatkozó, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés/devizahatósági engedélyaz a) pont szerinti okmányokaz a) pont szerinti okmányokon felül a folyósításra vonatkozó határozat
d) ingatlanszerzésdevizahatóság által visszaigazolt bejelentésérvényes tulajdoni lap, adásvételi szerződésérvényes tulajdoni lap, adásvételi szerződés
e) ingatlan bérleti jog szerzésbérleti jog vételi szerződésa bérleti jog vételi és a bérleti szerződés
47. Belföldiek közvetlen tőkebefektetései külföldön (hitel)
a) belföldi anyavállalat külföldi leányvállalata részére nyújtott hitelének folyósítása1 évnél nem hosszabb hitelnyújtás:
hitelnyújtási devizahatósági engedély
1 évnél hosszabb hitelnyújtás:
a devizahatóság által visszaigazolt hitelnyújtási bejelentés
anya-leányvállalati viszonyt tanúsító cégkivonat és/vagy alapító okirat,
hitelnyújtási engedélykérelemnél:
a hitelszerződés tervezete, indoklás
(hitelnyújtási célja)
hitelnyújtás bejelentésénél:
hitelszerződés
a 46. jogcím szerinti okmányokon felül a hitelszerződés, a kamatfizetést és a törlesztést igazoló bizonylatok, a hitelcél teljesülését igazoló okmányok
b) belföldi anyavállalat által nyújtott visszafizetendő veszteségfedezet folyósítása1 évnél nem hosszabb folyósítás:
folyósítási devizahatósági engedély
1 évnél hosszabb folyósítás:
a devizahatóság által visszaigazolt folyósítási bejelentés
anya-leányvállalati viszonyt tanúsító cégkivonat és/vagy alapító okirat, a folyósításra vonatkozó határozata 46. jogcím szerinti okmányokon felül a folyósításra vonatkozó határozat, a veszteség fedezetére átutalt összegek visszafizetést igazoló okmányok
c) külföldi leányvállalat belföldi anyavállalata részére nyújtott hitelének törlesztésea hitel felhatalmazott hitelintézet útján történt befolyását igazoló bizonylat,
1 évnél nem hosszabb hitelfelvétel:
hitelfelvételi devizahatósági engedély
1 évnél hosszabb hitelfelvétel:
devizahatóság által visszaigazolt hitelfelvételi bejelentés
anya-leányvállalati viszonyt tanúsító cégkivonat és/vagy alapító okirat,
engedélykérelemnél: hitelszerződés tervezete, indoklás (hitelfelvétel célja),
bejelentésnél: hitelszerződés
hitelszerződés, a hitel folyósítását igazoló bizonylatok, a cél szerinti felhasználást igazoló okmányok
48. Külföldiek közvetlen, 10 %-os részesedést meghaladó tőkebefektetései (alaptőke) és ingatlanvásárlásai Magyarországon
a) alaptőke/törzstőke csökkentésa külföldi tulajdonjogát és részesedésének leszállítását tanusító cégkivonat és/vagy alapító okirat módosítás, vagy egyéb, ezt igazoló okmány, a tulajdonszerzés devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolásaa külföldinek a jogszabályban előírt módon történt tulajdonszerzését igazoló okmányok (tőkebefizetés, apport), az alaptőke/törzstőke csökkentésre vonatkozó taggyűlési/közgyűlési határozat
b) a társaság megszűnése miatt a külföldit megillető összega társaság megszűnését kimondó taggyűlési/közgyűlési határozat, a társaság,
felszámolás esetén a felszámoló nyilatkozata, hogy a társaság a külföldit terhelő kötelezettségeket teljesítette, a tulajdonszerzés devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
c) a külföldi tulajdoni hányadának elidegenítésea külföldi tulajdonjogát tanúsító cégkivonat és/vagy alapító okirat, vagy egyéb, ezt igazoló okmány, a tulajdonszerzés devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolásaa külföldinek a jogszabályban előírt módon történt tulajdonszerzését igazoló okmányok, (tőkebefizetés, apport), a tulajdonrész elidegenítésére vonatkozó szerződés
d) a fióktelep megszüntetése miatt az alapításkori pénzbeli hozzájárulás transzferálásaa pénzbeli hozzájárulás deviza jogszabályban előírt módon történt
biztosítását igazoló okmányok, a
e) külföldi belföldi ingatlanának, vagy arra vonatkozó haszonélvezeti és egyéb jogának elidegenítéséért kapott Ft-összeg átváltása devizáraaz ingatlan megszerzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt engedély, az ingatlan külföldi általi megszerzése devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, kivéve, ha a külföldi
igazolja szerzéskori belföldiségét, érvényes tulajdoni lap, adásvételi szerződés, az ellenérték kifizetését igazoló bizonylat
'
49. Külföldiek közvetlen tőkebefektetései Magyarországon (hitel)
a) külföldi anyavállalat belföldi leányvállalata részére nyújtott hitelének törlesztésea hitel felhatalmazott hitelintézet útján történt befolyását igazoló bizonylat,
1 évnél nem hosszabb hitelfelvétel:
hitelfelvételi devizahatósági engedély
1 évnél hosszabb hitelfelvétel:
devizahatóság által visszaigazolt
hitelfelvételi bejelentés
anya-leányvállalati viszonyt tanúsító
cégkivonat és/vagy alapító okirat,
engedélykérelemnél:
a hitelszerződés tervezete, indoklás
(hitelfelvétel célja),
bejelentésnél:
hitelszerződés
hitelszerződés, a hitel folyósítását igazoló bizonylatok, a cél szerinti felhasználást igazoló okmányok
b) belföldi leányvállalat külföldi anya- vállalata részére nyújtott hitelének folyósítása1 évnél nem hosszabb hitelnyújtás: hitelnyújtási devizahatósági engedély
1 évnél hosszabb hitelnyújtás:
a devizahatóság által visszaigazolt
hitelnyújtási bejelentés
anya-leányvállalati viszonyt tanúsító
cégkivonat és/vagy alapító okirat,
hitelnyújtási engedélykérelemnél:
a hitelszerződés tervezete, indoklás
(hitelnyújtás célja)
hitelnyújtás bejelentésénél:
hitelszerződés
hitelszerződés, a kamatfizetést és a törlesztést igazoló bizonylatok, a hitelcél teljesülését igazoló okmányok
Portfolió befektetések
Követelések
(Kibocsátó: külföldi)
S0. Tulajdont megtestesítő értékpapír követelések
a) - 10 %-nál nem nagyobb részesedést jelentő részvénycsomag, vagy más vállalkozásban fennálló részeredést megtestesítő értékpapírok vétele, a
Dtv. 35/A. § (1), (2) bekezdése és a
358. §-a szerinti részvények kivételével
- kollektív befektetési értékpapír vétele, a Dvhr. 8/C. §-a szerinti értékpapírok kivételével
devizahatósági engedély, jegyzési ív/ szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatáskibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
az értékpapír adatait (kibocsátó, névérték,
hozam, lejárat) és a vétel kondícióit tartalmazó indoklás,
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazoló okmányok
b) a Dtv. 35/A. § (1), (2) bekezdése
szerinti, 10 %-nál nem nagyobb
részvénycsomag, vagy más,
vállalkozásban fennálló részesedést
megtestesítő értékpapírok vétele az
Épt. szerinti forgalmazók útján,
belföldi befektetési alapkezelők által
közvetlenül is
jegyzési ív/szerződés/kötjegy,
számítógépes üzletkötésnél az azzal
egyenértékű számítógépes adatközlés,
illetve az arról készült, azonosítható
kinyomtatás,
értékpapírforgalmazó:
hatósági engedély
befektetési alapkezelő:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
a Dtv. 35/A. § (2) bekezdése szerinti
értékpapírok esetében ezen felül:
devizahatóság által visszaigazolt előzetes
bejelentés
kibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
az értékpapír adatai (kibocsátó, névérték, hozam, lejárat) és a vétel kondíciói
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
értékpapírförgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazóló okmányok
c) a Dvhr. 8/C. §-a szerinti kollektív befektetési értékpapírok vétele az Épt. szerinti forgalmazók útján, belföldi befektetési alapkezelők által közvetlenül isdevizahatóság által visszaigazolt előzetes bejelentés,
jegyzési ív/szerződés/kötjegy,
számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás,
értékpapírforgalmazó:
hatósági engedély
befektetési alapkezelő:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
kibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
a Dvhr. 8/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztató, az értékpapír adatai (kibocsátó, névérték, hozam, lejárat) és a vétel kondíciói
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül hatósági engedély
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógép üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazoló okmányok
d) külföldi által belföldön megszerzett, 10 %-nál nem nagyobb részesedést jelentő részvénycsomag, vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok belföldön történő elidegenítéseaz értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolásavételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföld általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
e) a Dtv. 35/B. §-a szerinti, 10%-nál nem nagyobb részvénycsomag, vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírok vételea külföldi részvétellel működő vállalkozás nyilatkozata, a külföldi tulajdonos ajánlattételea külföldi tulajdonos ajánlattétele, egyedi szerződés, a követelések realizálásait (tőke és hozam), a hazatranszferálást igazoló okmányok
51. Kötvény követelések
a) 365 napos és azt meghaladó lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vétele a Dtv. 35/A. § (1), (2) bekezdése szerinti kötvények kivételéveldevizahatósági engedély, jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatáskibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
az értékpapír adatait (kibocsátó, névérték hozam, lejárat) és a vétel kondícióit tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül hatósági engedély
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazoló okmányok
b) a Dtv.5/A. § (1), (2) bekezdése szerinti részvényekről és értékpapírokról, továbbá a Dvhr. 8/C. §-a szerinti kollektív befektetési értékpapírokról kiállított letéti igazolások kivételéveldevizahatósági engedély, jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatáskibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
az értékpapír adatait (kibocsátó, névérték, hozam, lejárat) és a vétel kondícióit tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazoló okmányok
b) a Dtv. 35/A § (1), (2) bekezdése szerinti részvényekről és
értékpápírokról kiállított letéti
igazolások vétele az Épt. szerinti forgalmazók útján, belföldi befektetési alapkezelők által közvetlenül is
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés,
illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás
értékpapírforgalmazó:
hatósági engedély
befektetési alapkezelő:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
a Dtv. 35/A. § (2) bekezdése szerinti értékpapírok esetében ezen felül: devizahatóság által visszaigazolt előzetes bejelentés
kibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
az értékpapír adatai (kibocsátó, névérték,
hozam, lejárat) és a vétel kondíciói
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
jegyzési ívszerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazoló okmányok
c) a Dvhr. 8/C. §-a szerinti kollektív befektetési értékpapírokról kiállított
letéti igazolások vétele az Épt. szerinti forgalmazók útján, belföldi befektetési alapkezelők által közvetlenül is
devizahatóság által visszaigazolt előzetes bejelentés,
jegyzési ív/szerződés/kötjegy,
számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés,
illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás,
értékpapírforgalmazó:
hatósági engedély
befektetési alapkezelő:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
kibocsátáskor (jegyzéssel):
kibocsátási tájékoztató, indoklás
másodpiaci forgalomban:
a Dvhr. 8/C. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti tájékoztató, az értékpapír adatai (kibocsátó, névérték, hozam, lejárat) és, a vétel kondíciói
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
jegyzési ív/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a követelések (tőke és hozam) realizálását, a hazatranszferálást igazoló okmányok
8) külföldi által belföldön megszerzett
365 napnál rövidebb lejáratú
hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok, pénzpiaci eszközök, átruházható eszközök belföldön
történő elidegenítése
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes
üzletkötésnél az azzal egyenértékű
számítógépes adatközlés, illetve az arról
készült, azonosítható kinyomtatás, az
értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi
általi megszerzésük devizajogszabályban
előírt kiegyenlítési módjának igazolása
53. Pénzügyi derivatíva követelések
a) opció, forgalomképes határidős üzletek, deeviza- és kamatswapok, stb. vétele a Dtv. 35/B §-a szerinti opciós jog kivételévelDevizahatósági engedély, szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatásaz üzletkötési kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, eredményelszámolós, a nyereség hazatranszferálását igazoló okmányok
b) külföldi által belföldön megszerzett opció, forgalomképes határidős
ügyletek, deviza- és kamatswapok, stb. belföldön történő elidegenítése
A pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igaztilósavételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
c) a Dtv. 35/B. §-a szerinti opciós jog vételeA külföldi részvétellel működő vállalkozás nyilatkozata, a külföldi tulajdonos ajánlattételea külföldi tulajdonos ajánlattétele, egyedi szerződés, az opciós jog érvényesítésével kapcsolatos okmányok
Tartozások
(Kibocsátó: belföldi)
54. Tulajdont megtestesítő értékpapír tartozások
a) 10 %-nál nem nagyobb részesedést jelentő részvénycsomag, vagy más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírok elidegenítéseAz értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre jogosító
devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, az értékpapírok tulajdonjogának és külföldi
általi megszerzésük devizajogszabályban
előírt kiegyenlítési módjának igazolása
b) kollektív befektetési értékpapírok
elidegenítése
Az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük
devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre jogosító devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban
előírt kiegyenlítési módjának igazolása
c) kollektív befektetési értékpapírok tőkevisszafizetéseaz értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük
devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása.
ha devizára szóló és belföldi kibocsátású, illetve forintra szóló nyíltvégű:
a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolása
a kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, kibocsátási tájékoztató, indokláskibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi
megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása.
55. Kormányzati szektor kötvény tartozásai
a) 365 napos és azt meghaladó lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
elidegenítése
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre jogosító devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban
előírt kiegyenlítési módjának igazolása
b) 365 napos és azt meghaladó lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tőkevisszafizetéseaz értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló, belföldi kibocsátású: a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolása
kibocsátási tájékoztató, indokláskibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
56. Egyéb szektorok kötvén tartozásai
a) 365 napos és azt meghaladó lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
elidegenítése
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre jogosító devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, az értékpapírok tulajdonjogának és külföldi
általi megszerzésük devizajogszabályban
előírt kiegyenlítési módjának igazolása
b) 365 napos és azt meghaladó lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tőkevisszafizetéseaz értékpapír tulajdonjogának és megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló, belföldi kibocsátású: a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolása
a kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata; kibocsátási tájékoztató, indokláskibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
57. Kormányzati szektor pénzpiaci eszköz tartozásai
a) forintra vagy devizára szóló 365 napnál rövidebb lejáratú kötvények, kincstárjegyek és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök elidegenítése,
átruházható eszközök elidegenítése a kárpótlási jegy kivételével
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, '
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre jogosító devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
b) forintra vagy devizára szóló 365 napnál rövidebb lejáratú kötvények, kincstárjegyek és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök tőkevisszafizetése,
átruházható eszközök tőke-
visszafizetése a kárpótlási jegy
kivételével
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
a kibocsátási devizahatósági engedély
meglétének igazolása
kibocsátási tájékoztató, indokláskibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
58. Egyéb szektorok pénzpiaci eszköz tartozásai
a) forintra vagy devizára szóló 365 napnál rövidebb lejáratú kötvények, kincstárjegyek és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök elidegenítése,
átruházható eszközök elidegenítése
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre szóló
devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás,
az értékpapírok tulajdonjogának és a
külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
b) forintra vagy devizára szóló 365
napnál rövidebb lejáratú kötvények, kincstárjegyek és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, pénzpiaci eszközök tőkevisszafizetése,
átruházható eszközök tőkevísszafizetése
az értékpapír tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
a kibocsátási devizahatósági engedély meglétének igazolása
a kibocsátó cégkivonata és/vagy alapító okirata, kibocsátási tájékoztató, indokláskibocsátási tájékoztató, az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
59. Kormányzati szektor pénzügyi derivatíva tartozósai
opció, forgalomképes határidős
ügyletek, deviza- és kamatswapok, stb. elidegenítése
a pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és
a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre szóló
devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a
pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása
60. Egyéb szektorok pénzügyi derivatíva tartozásai
opció, forgalomképes határidős
ügyletek, deviza- és kamatswapok, stb. elidegenítése
a pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési
módjának igazolása,
ha devizára szóló:
a külfölditől való vételre jogosító
devizahatósági engedély
a vételi kondíciókat tartalmazó indoklás
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat értékpapírforgalmazóknál ezen felül
hatósági engedély
vételi szerződés/kótjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás, a pénzügyi derivatívák tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása .
Egyéb befektetések
Követelések
61. Hosszú lejáratú kereskedelmi követelések
előleg/előrefizetésdevizahatóság által visszaigazolt bejelentésszerződés, ingatlanvásárlási célú fizetés esetében előszerződés
jogi személyek:
cégkivonat és/vagy alapító okirat
szerződés, számla, a teljesítést igazoló okmányok,
külkereskedelemben, ha nem liberalizált a behozatal: import engedély
Hitelfelvevő neve:
címe:
Statisztikai számjelének első nyolc jegye (törzsszám):
Ügyintéző neve, telefonszáma:
Hitel egyedi azonosító szánta:
Határidő: tárgynegyedévet követő
hó 8. munkanap
Kapja: MNB Statisztikai Főosztály
Fizetési mérleg osztály
A devizakülfölditől felvett deviza- és forinthitelek lejárata
.:...... év ....................negyedév
Devizanem:
ezer devizában (ITL, JPY millióban)
LEJÁRAT év,negyedév*TÖRLESZTENDŐ ÖSSZEG
Tárgyév I. negyedév
Tárgyév II. negyedév
Tárgyév Ill. negyedév
Tú év IV. negyedév
Tárgyév+l I. negyedév
Tárgyév+l II. negyedév
Tárgyév+l III. negyedév
Tár é'v+l IV.negyedév
ár év+2
Tárgyév+3
Tárgyév+4
Tárgyév+5
Tárgyév+6
Tárgyév+7
Tárgyév+g
Tárgyév+9
Tárgyév+10
10. év után fennmaradó törlesztendő össze
Összesen (fennálló hitelösszeg) **~
* a tárgyévet követő év végéig negyedéves, az azt kővető időszakokra csak éves bontásban kell a jelentést elkészíteni
A IV. negyedévi jelentésnél tárgyév alatt a beküldés dátumát kővető évet értjük.
** Az "ÖSSZESEN" sor adatának meg kell egyezni az állományi jelentés
"5. Záró állomány" oszlop megfelelő adatával
Kelt: .................................... az adatszolgáltató cégszerű aláírása"

2. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez

BEJELENTŐLAP
a folyó műveleti jogcímen megvásárolt deviza/valuta eltérő folyó műveled célra való
felhasználásáról (Dtv. 6. § (1) bekezdés)
Benyújtandó: a deviza/valutavásárlás helyén
A benyújtó neve, lakcíme vagy megnevezése, címe, székhelye, telephelye:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
A deviza/valutavásárlás eredeti jogcíme:................................................................................................
időpontja:................................................................................................
helye:.................................................................................................
(a pénzintézet, valutaeladóhely megnevezése, címe)
A felhasználás tényleges jogcíme "................................................................................................
A felhasználás tényleges összege (devizában)................................................................................................
A felhasználás időpontja:.................................................................................................
Büntetőjogi felelősség/em/ünk tudatában kijelent/em/jük, hogy a bejelentésben foglaltak a
valóságnak megfelelnek
Kelt:
…………………………………..
bejelentő aláírása vagy
cégszerű aláírása
* A 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1—41. jogcíme alapján

3. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez

BEJELENTŐLAP
a Dtv. 12. § (2) bekezdés d./ pontja alapján a hazautalási és forintra történő átváltási
kötelezettség alóli mentesítéshez
Benyújtandó : az MNB Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályához
1./ A bejelentő neve, lakcíme, vagy elnevezése, címe, székhelye, telephelye:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
37 A közvetlen vállalkozás szerzésére vonatkozó devizahatósági engedély/visszaigazolás
száma és időpontja:
4./ A hazautalási és forintra történő átváltási kötelezettség alá eső deviza, amelyre a
felmentést kén(k)
összege:............................................................................................................................(devizában)
jogcíme
a./a közvetlen vállalkozásból bármilyen jogcímen származó hozam, mégpedig:
b/a közvetlen vállalkozás elidegenítése
c./a közvetlen vállalkozás megszűnése
ÚJa közvetlen vállalkozás jegyzett tőkéjének csökkentése
eVa közvetlen vállalkozás kisajátítása
f./a közvetlen vállalkozás államosítása
g./bármilyen más tulajdonelvonás, mégpedig:................................................
57 A hazautalási és forintra történő átváltási kötelezettség alól mentesíteni kért deviza
felhasználásának jogcíme
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősség/em/unk tudatában kijelent/em/jük, hogy a bejelentésben foglaltak a valóságnak
megfelelnek
Kelt:…………………………………………….
bejelentő aláírása vagy
cégszerű aláírása
*A jogcímnek megfelelő négyzetbe x megjelölést kell tenni.

3/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[92]

Előzetes bejelentés nemzetközi gazdasági tevékenységből eredő követelésnek azonos külföldi partnerrel szembeni tartozással történő kiegyenlítéséről

[Dtv. 12. § (2) bekezdés e) pont, Korm. rend. 3. § (1) bekezdés]

Benyújtandó:

budapesti és Pest megyei székhely esetén: az MNB Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályához egyéb székhely esetén: az MNB illetékes területi igazgatóságához

4. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetközi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban a devizahatósággal szemben fennálló egyes kötelezettségek

1/ Ha a nemzetközi gazdasági tevékenységből eredő vagy egyébként elszámolási kötelezettség alá eső devizára vonatkozó hazahozatali kötelezettségének a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás a Dtv. 12. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban, illetőleg a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérő egyéb okból nem tud eleget tenni, a felmentést két példányos levélben kell kérni az alábbiak szerint:

a./ ha a követelés devizaösszege forintra átszámítva** az egymillió forintot nem haladja meg, a kérelmet negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15-ig kell benyújtani. A kérelemben devizanemenként és azon belül vevőnként (szállítónként) kell közölni jogcím szerint azokat a devizaösszegeket, amelyek tekintetében a felmentést kérik. A kérelmet okmányos igazolás nélkül lehet benyújtani, de az MNB kérheti utólag az eredeti okmányokat, ha a kérelem elbírálása az szükségessé teszi;

b./ ha a követelés devizaösszege forintra átszámítva** az egymillió forintot meghaladja, a kérelmet - az a/ pont szerinti részletezéssel, külföldi reklamáció esetén legkésőbb a vevővel (szállítóval) történő megegyezést követő harminc napon belül - az exportteljesítés adatainak közlésével - ideértve a belföldi szállítók, szolgáltatók nevét is - a jogalapot és az összegszerűséget igazoló eredeti okmányok egyidejű megküldésével kell benyújtani. A kérelemben a felmentés indokát közölni kell.

2./ Nem kell felmentési kérelmet benyújtani, ha a devizakövetelés kiegyenlítése már megtörtént, de valamilyen okból az részben vagy teljes összegben vissza kell fizetni.

3./ Ha a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az importszerződésekkel kapcsolatos devizakövetelését nem, vagy csak részben tudja beszedni, az 1./ pontban foglaltak szerint kell eljárnia.

4./ Ha a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás hazautalási kötelezettségét a külföldi vevő csődje, fizetésképtelensége miatt nem tudja teljesíteni, az MNB előírhatja a követelés követelésbehajtóra történő engedményezését.[93]

5./ Külföldi félnek ellenérték felszámítása (ellenszolgáltatás) nélkül teljesített áruszállítás esetében - ha az áru értéke a kétmillió forintot meghaladja - a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás köteles a kiszállítást követő harminc napon belül levélben bejelentést tenni, és az ingyenes áruszállítás indokoltságát okmányokkal igazolni.

Nem esik bejelentési kötelezettség alá a devizamentesen kezelt

ellenérték nélküli áruminta-küldemény,

ügyfelek részére átadott ajándéktárgy,

reklám- és propagandaanyag,

ajánlati és propaganda jellegű műszaki rajz, dokumentáció, software.

* A felmentési kérelmeket az MNB-nek a Dtv. 75. § (7) bekezdésében megjelölt szervezeti egységéhez - az MNB központjában a Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályhoz - kell benyújtani.

** A számviteli jogszabályok szerint.

5. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[94]

6. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak a Dtv. 13. §-a szerinti devizaköveteléssel kapcsolatos bejelentési és elszámolási kötelezettségét a következők szerint kell teljesítenie:

1./ A nemzetközi gazdasági tevékenység keretében kötött szerződés alapján külföldre kivitt, a külföldi félnek külföldön vagy belföldön átadott áruk, anyagi értéket képviselő jogok, valamint külföldi félnek teljesített szolgáltatás ellenértékének megfelelő devizakövetelések esetében

a./ a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás köteles naptári évenként a vevő-folyószámlán és egyéb analitikus (operatív) nyilvántartáson alapuló devizaköveteléseiről kimutatást készíteni, és a december 31-ei adatokat tartalmazó kimutatást a tárgyévet követő év március hó utolsó napjáig az MNB-nek átadni. A kimutatásnak - a 6/a. számú melléklet szerinti formában - az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

aa/ az exportszerződések teljesítése alapján a tárgyidőszakban kiállított számlák és terhelő levelek forintra átszámított összegét** év elejétől halmozottan;

ab/ a külföldi vevőkkel (szállítókkal) szemben a naptári év utolsó napján fennálló összes követelést devizanemenkénti bontásban, eredeti devizaösszegben összesítve, valamint az összes követelésből szolgáltatás nyújtása és anyagi értéket képviselő jog (átadása) miatt fennálló követelést devizanemenkénti bontásban, eredeti devizaösszegben összesítve;

ac/ a külföldi vevőkkel (szállítókkal) szemben a naptári év utolsó napján fennálló összes lejárt követelést devizanemenkénti bontásban eredeti deviza-összegben összesítve.

ad/ külföldi vevő (szállító) által teljesített és áruszállítással (szolgáltatás teljesítésével, anyagi értéket képviselő jog átadásával még ki nem egyenlített, a naptári év utolsó napján fennálló előleg- és előrefizetéseket devizanemenkénti bontásban, eredeti devizaösszegben összesítve;

b./ a lejárt devizakövetelésekről - ha azok egyedi értéke forintra átszámítva a kétmillió forintot meghaladja - tételes kimutatást is kell készíteni és az 1.a/ pontban említett kimutatással együtt a következő adatokkal az MNB-nek meg kell küldeni:

a vevő (szállító) neve és telephelye,

a fizetés módja, a számla száma és kelte, lejárat,

a deviza neme és összege,

indoklás (közölni kell a fizetési késedelem okát és a behajtás érdekében tett intézkedéseket).

A kimutatást az MNB-nek a Dtv. 75. § (7) bekezdésében megjelölt szervezeti egységéhez - az MNB központjában a Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályhoz - kell benyújtani. A számviteli jogszabályok szerint.

2./ A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás köteles az 1/ pontban foglaltakon kívüli, a külföldi szállítóval szemben importvisszáru-, csere-, javítás-, forgalmi rabatt-, árengedmény, kártérítés, reklamáció, áruhiány vagy más jogcímen keletkezett devizakövetelését nyilvántartani, és a nyilvántartás alapján a naptári év utolsó napján fennálló összes követelésről és lejárt követelésről devizanemenkénti bontásban eredeti devizaösszegben összesítve a 6/a. számú melléklet szerinti kimutatás keretében (V rovat) az MNB-nek bejelenteni.

A lejárt devizakövetelésekről - ha azok egyedi értéke forintra átszámítva az egymillió forintot meghaladja - tételes kimutatást is kell készíteni a következő adatokkal: a vevő (szállító) neve és telephelye,

a devizakövetelés összege, keletkezésének ideje és esedékessége,

indokolás (közölni kell a fizetési késedelem okát és a behajtás érdekében megtett

intézkedéseket).

Ezt a kimutatást az MNB-nek az 1./ pontban említett határidőben kell megküldeni.

3./ Ha a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás külkereskedelmi és külkereskedelmi körön kívüli nemzetközi gazdasági tevékenységet is folytat, az 1-2 / pontban előírt kimutatást külön-külön kell elkészíteni és az MNB-nek átadni.

4./ A kimutatásoknak a belföldi megbízásából - bizományosként - lebonyolított ügyletek adatait is tartalmaznia kell.

5./ A kimutatásoknak az operatív nyilvántartási adatokkal való összhangjáról (egyezőségéről) a nemzetközi gazdásági tevékenységet folytató vállalkozásnak nyilatkoznia kell A nyilatkozatban ki kell térni arra is, hogy a kimutatásokban szereplő devizaösszegek a teljes követelésállományt tartalmazzák.

6./ A kimutatásokban szereplő devizaköveteléseket az MNB a Dtv. 13. §-ában említett bejelentési kötelezettség teljesítéseként veszi figyelembe.

7./ A devizakövetelés keletkezése időpontjának az a napot kell tekinteni, amikor a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése megtörtént. A devizakövetelés érvényesítése a vevő nevére kiállított számla, terhelőlevél vagy ilyen tartalmú egyéb közlésnek az adóshoz való eljuttatásával történik.

8./ A külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban nyilvántartásba vett követelés lejáratának időpontját a következők szerint kell megállapítani.

a./ ha a vevő székhelye európai országban van, az áru feladásától, szolgáltatás esetén a számla keltétől számított negyven nap;

b./ ha a vevő székhelye Európán kivüli országban van szolgáltatásnál a számla, szárazföldi és légi áruszállítás esetén a feladás, tengeri áruszállításnál a hajófuvarlevél keltétől számított hatvan nap;

c. / hitelben történő eladás, illetve halasztott fizetés esetén a hitel lejáratától, illetve az esedékességtől számított harminc nap.

9./ A külkereskedelmi körön kívüli nemzetközi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban nyilvántartásba vett követelés lejárata a számla/terhelő levél, stb. keltétől számított legfeljebb 30 nap.

6/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez

………………………………………………..
vállalkozó neve, elnevezése
………………………………………………..
Ügyintéző neve:................................
Telefonszáma: .................................
címe, székhelye, telephelye, lakóhelye
KIMUTATÁS
az 19............................................-i adatokat tartalmazó,
külkereskedelmi/külkereskedelmi körön kívüli nemzetközi gazdasági tevékenységből eredő
devizaösszegekről"
I. Éves export/reexport forgalom
A szerződések teljesitése alapján kiállított számlák és terhelő levelek forintra átszámit
összege év elejétől az időszak végéig halmozottan:
.....................................................................Ft.
II. Külkereskedelmi tevékenységből eredő export/reexport követelések:
DevizanemÖsszes követelés
(devizában)
Szolgáltatás és anyagi
értéket képviselő jog
miatti követelés
(devizában)
Az összes követelési
lejárt követelés
(devizában)
*A 6 sz. melléklet 3 pontja szerint!
IIl. Külkereskedelmi körön kívüli nemzetközi gazdasági tevékenységből eredő követelések:
DevizanemÖsszes követelés
(devizában)
Lejárt követelés
(devizában)
IV. Külföldi vevők előleg- és előrefizetései:
DevizanemÖsszeg
V Külföldi szállítókkal (adósokkal) szembeni követelések:
DevizanemÖsszes követelés
(devizában)
Lejárt követelés
(devizában)
A kimutatás az operatív nyilvántartási adatokkal megegyezik A közölt adatok teljességért és helyességért felelősséget vállal/ok/unk
Kelt
……………………………….
aláírás / cégszerű aláírás

7. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[96]

IGÉNYLŐLAP

a vállalkozás és a szervezet kiküldötteinek külföldi hivatalos és üzleti utazási költségeire történő valuta-, illetőleg devizavásárláshoz

[Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés]

Benyújtandó: a valuta-/devizavásárlás helyén

Az igénylő neve/elnevezése:
Az igénylő címe/székhelye/telephelye:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma:
a) A kiküldött(ek) neve és útlevélszáma.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
b) Az igényelt valuta/deviza összeg(ek) (több országba történő utazás esetén országonként és devizanemenként összesítve):.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Kelt: ......................................

............................................

az igénylő aláírása vagy cégszerű aláírása

7/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[97]

IGÉNYLŐLAP

a vállalkozás és a szervezet kiküldötteinek külföldi hivatalos és üzleti utazási költségeire történő valutavásárláshoz, devizaszámláról való valutafelvéthez, valuta birtokban tartása céljából

[Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés és 5. § (5) bekezdés]

Benyújtandó: a valutavásárlás/valutafelvét helyén

Az igénylő neve/elnevezése:
Az igénylő címe/székhelye/telephelye:
Az igénylő pénzforgalmi, illetőleg devizaszámla száma:
Devizahatósági visszaigazolás száma:
Az igényel valutaösszegek.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Kelt: ......................................

............................................

az igénylő aláírása vagy cégszerű aláírása

7/b. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[98]

IGÉNYLŐLAP

a vállalkozás és a szervezet külképviselete nyitásának és fenntartásának költségeire történő devizavásárláshoz

[Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés]

Benyújtandó: a devizavásárlás helyén

Az igénylő neve/elnevezése:
Az igénylő címe/székhelye/telephelye:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma:
A külképviselet székhelye:
Az igénylés jogcíme:
Az igényelt összeg devizában:

Kelt: ......................................

............................................

az igénylő aláírása vagy cégszerű aláírása

8. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[99]

Közvetlen vállalkozás megszerzésének bejelentése a Dtv. 31. §-a alapján

Benyújtandó: az MNB Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályához

1.A közvetlen vállalkozásban résztvevő devizabelföldi
a) jogi személy esetén
- a vállalkozás, szervezet megnevezése:
- címe, székhelye, telephelye:
- cégkivonatának száma:
- a vállalkozás, szervezet nevében eljáró személyek megnevezése:
b) természetes személy esetén:
- név:
- lakcím:
2.A közvetlen vállalkozás adatai
- a vállalkozás megnevezése:
- a vállalkozás gazdasági tevékenysége:
- cégjogi formája:
- a címe, székhelye, telephelye:
- bejegyzésének helye:*
- bejegyzésének ideje:*
3.A közvetlen vállalkozásban résztvevő devizakülföldi
- vállalkozás, szervezet megnevezése/természetes személy esetén neve:
- a vállalkozás, szervezet címe, székhelye, telephelye/természetes személy esetén lakcíme:
4.A közvetlen vállalkozás
alaptőkéje/törzstőkéje/vagyonának összértéke: ebből a devizabelföldi részesedése:
ha a devizabelföldi pénzbeli hozzájárulásától különbözik, a befektetés országában a befektetés:
devizábanszázalékban
pénznemeösszegeátszámítási árfolyama
5.A közvetlen vállalkozásban részt vevő devizabelföldi hozzájárulásának megjelenési formája:
a) pénzbeli hozzájárulás összege és pénzneme:
b) nem pénzbeli hozzájárulás:
- tárgyi apport megnevezése:
- szellemi apport megnevezése:
- már meglévő vállalkozásban való részesedés
- megnevezése:
- a rá vonatkozó devizahatósági engedély/visszaigazolt bejelentés száma és kelte:
- értékpapírok és értékpapírnak nem minősülő eszköz
- megnevezése:
- a Dtv. 35. § (5) bekezdése alá tartozók esetében a devizahatósági engedély száma és kelte [Dtv. 46. § (5) bek.]:
- belföldi ingatlanra vonatkozó használati és egyéb jog
- megnevezése:
- devizahatósági engedély száma és kelte [Dtv. 46. § (5) bek.]:
6.A pénzbeli hozzájáruls átutalásának ütemezése:
7.Külföldi vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírok megnevezése és fajtája:
8.A közvetlen vállalkozás székhelye szerinti országban az üzleti év tartama:
9.A vállalkozás gazdasági tevékenysége:

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtására kiadott 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 46. pontjában foglalt okmányokat mellékel(em)jük.

Kelt: ............................

............................................

bejelentő aláírása vagy cégszerű aláírása

levelezési cím:

* Már meglévő vállalkozásban való részesedésszerzés esetén töltendő ki.

9. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[100]

10. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[101]

ADATSZOLGÁLTATÁS

11. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez

BEJELENTŐLAP
a Dtv. 32. § (1) b/-e/ pontjaihoz
Benyújtandó: az MNB Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályához
1.A közvetlen vállalkozásban résztvevő
devizabelföldi
a. jogi személy esetén
- a vállalkozás, szervezet megnevezése:
- címe, székhelye, telephelye:
- cégbírósági végzésének száma
- a vállalkozás, szervezet nevében eljáró
személyek megnevezése
b. természetes személy esetén:
- név:
- lakcím:
2A közvetlen vállalkozás adatai
- a vállalkozás megnevezése:
- cégjogi formája:
- a címe, székhelye, telephelye
- bejegyzésének helye
- bejegyzésének ideje
3.A közvetlen vállalkozás szerzésére vo-
natkozó devizahatósági engedély
- kiállítója:
- kelte:
- száma
Devizahatósági visszaigazolás esetén annak
- kelte
- szama
4A közvetlen vállalkozással kapcsolatos bejelentés jogcíme :
a./ a közvetlen vállalkozás elidegenítése
b./ a közvetlen vállalkozás megszüntetése
c./ a közvetlen vállalkozás jegyzett tőkéjének csökkentése
d./ a közvetlen vállalkozás más külföldi vállalkozással történő
egyesülése
összeolvadása
abból való szétválása
5A közvetlen vállalkozás elidegenítése esetén a vételár devizában:
................................................................................................................................................................
Az elidegenítésre vonatkozó okmányok:**
6A közvetlen vállalkozás megszüntetése esetén a megszüntetés indoka:
................................................................................................................................................................
A megszüntetésre vonatkozó okmányok**:
7.A közvetlen vállalkozás jegyzett tökéjének csökkentése esetén
- a csökkentés összege devizában:.............................................................................................
- a devizabelföldi részesedése jegyzett tőke csökkenése után %-ban:.........................................
- ...............................................................................................................................................
8A külföldi vállalkozás, amellyel a közvetlen vállalkozás egyesült, összeolvadt.
- elnevezése
- cégjogi formája
- címe:.....................................................................................................................................................
- cégbírosági bejegyzésének helye ......................................................................................................... .
- cégbírosági bejegyzésének ideje:...........................................................................................................
- a devizabelföldi részesedése devizában: ...............................................................................................
- a devizabelföldi részesedése %-ban: ....................................................................................................
Kelt:
………………………………………………
Bejelentő aláírása vagy cégszerű aláírása
Levelezési cím:
A megfelelő rovatba X jelet kell tenni
A bejelentéshez csatolni kell.

11/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[102]

11/b. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[103]

12. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[104]

13. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[105]

13/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[106]

13/b. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[108]

14. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[110]

Adatszolgáltatás a devizakülfölditől felvett deviza- és forinthitelekről

14/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[111]

14/b. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[112]

Adatszolgáltatás a devizakülföldinek nyújtott deviza- és forinthitelekről

15. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[113]

Adatszolgáltatás

a devizakülfölditől felvett, éven túli deviza- és forinthitelek lejáratáról

15/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[114]

Adatszolgáltatás

a devizakülföldinek nyújtott, éven túli deviza- és forinthitelek lejáratáról

Hitelt nyújtó neve:
címe:
Statisztikai számjelének első nyolc jegye (törzsszám):
Ügyintéző neve, telefonszáma:
Hitel egyedi azonosító száma:
Határidő: tárgynegyedévet követő
hó 8. munkanap
Kapja: MNB Statisztikai Főosztály
Fizetési mérleg osztály
A devizakülföldinek nyújtott deviza- és forinthitelek lejárata
......... év ....................negyedév '
Devizanem:
ezer devizában (ITL, JPY millióban)
LEJÁRAT (év,negyedév)*TÖRLESZTENDŐ ÖSSZEG
Tárgyév I. negyedév
Tárgyév II. negyedév
Tárgyév III. negyedév
Tárgyév IV.negyedév
Tárgyév+l I. negyedév
Tárgyév+l II. negyedév
Tárgyév+ 1 III. negyedév
Tárgyév+l IV. negyedév
Tárgyév+2
Tárgyév+3
Tárgyév+4
Tárgyév+5
Tárgyév+6
Tárgyév+7
Tárgyév+8
Tárgyév+9
Tárgyév+l0
10. év után fennmaradó törlesztendő össze
Összesen (fennálló hitelösszeg)**
* a tárgyévet követő év végéig negyedéves, az azt követő időszakokra csak éves bontásban kell a jelentést elkészíteni
A IV. negyedévi jelentésnél tárgyév alatt a beküldés dátumát követő évet értjük.
** Az "ÖSSZESEN" sor adatának meg kell egyezni az állományi jelentés
"5. Záró állomány" oszlop megfelelő adatával
Kelt: .................................... az adatszolgáltató cégszerű aláírása"

16. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[115]

A devizakülföldiek (a továbbiakban: külföldiek) konvertibilis forintszámláján történő jóváírás okmányai

[a Dtv. 60. § (1) bekezdéséhez]

aa) Jogcím:

belföldi vállalkozás megszűnése

Okmány:

a vállalkozás megszűnését kimondó taggyűlési/közgyűlési határozat, a társaság felszámolása esetén a felszámoló nyilatkozata, hogy a társaság a külföldit terhelő kötelezettségeket teljesítette, a külföldinek a devizajogszabályban előírt módon történt tulajdonszerzését igazoló okmányok

ab) Jogcím:

a belföldi vállalkozás jegyzett tőkéjének csökkentése

Okmány:

- a külföldi tulajdonjogát és részesedésének leszállítását tanúsító cégbírósági végzés és/vagy alapító okirat módosítás, vagy egyéb, ezt igazoló okmány,

- a külföldinek a jogszabályban előírt módon történt tulajdonszerzését igazoló okmányok, az alaptőke/törzstőke csökkentésére vonatkozó taggyűlési/közgyűlési határozat

ac) Jogcím:

belföldi befektetési alap felszámolása

Okmány:

- a befektetési alap megszűnését kimondó határozat,

- a befektetési jegyek tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása

ad) Jogcím:

hitelviszonyt megtestesítő belföldi értékpapír, pénzpiaci eszköz, a kárpótlási jegy kivételével az átruházható eszköz lejártakor esedékes összeg

Okmány:

a belföldi értékpapír, pénzpiaci eszköz, átruházható eszköz tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása

ba) Jogcím:

belföldi vállalkozásban való részesedés elidegenítése

Okmány:

- a külföldi tulajdonjogát tanúsító cégbírósági végzés/alapító okirat, vagy egyéb, ezt igazoló okmány,

- a külföldinek a jogszabályban előírt módon történt tulajdonszerzését igazoló okmányok, a tulajdonrész elidegenítésére vonatkozó szerződés

bb) Jogcím:

kollektív befektetési értékpapír, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, pénzpiaci eszköz, a kárpótlási jegy kivételével az átruházható eszköz elidegenítése

Okmány:

- az értékpapírok tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,

- vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás

ca) Jogcím:

belföldi ingatlan elidegenítése

Okmány:

az ingatlan megszerzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt engedély, az ingatlan vételár devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, kivéve, ha a külföldi igazolja a szerzéskori belföldiségét, érvényes tulajdoni lap, adásvételi szerződés, az ellenérték kifizetését igazoló bizonylat

cb) Jogcím:

belföldi ingatlan hasznosítása

Okmány:

- az ingatlan megszerzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt engedély, az ingatlan vételár devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, kivéve, ha a külföldi igazolja szerzéskori belföldiségét, vagy azt, hogy az ingatlant (beleértve a termőföldet is) kárpótlási eljárás keretében, saját jogon szerezte meg,

- érvényes tulajdoni lap, bérleti szerződés, a bérleti díj kifizetését igazoló bizonylat

da) Jogcím:

belföldi vállalkozás nyeresége

Okmány:

- a külföldi tulajdonjogát tanúsító cégbírósági végzés és/vagy alapító okirat, vagy egyéb ezt igazoló okmány,

- a külföldi tulajdonszerzését igazoló okmányok, a nyereség felosztását jóváhagyó taggyűlési/közgyűlési határozat

db) Jogcím:

kollektív befektetési értékpapír, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, pénzpiaci eszköz, a kárpótlási jegy kivételével az átruházható eszköz hozama

Okmány:

az értékpapírok, pénzpiaci eszközök, átruházható eszközök tulajdonjogának és megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása, a hozamfizető kifizetési igazolása

ea) Jogcím:

a Dtv. 21. § (3)-(4) bekezdése szerinti jogcím (belföldön foglalkoztatott külföldi jövedelme)

Okmány:

külön jogszabályban előírt esetekben munkavállalási engedély, a jövedelmet folyósító igazolása a devizakülföldi devizajogszabályban meghatározott tételekkel csökkentett, konvertibilis devizára átváltható jövedelméről

eb) Jogcím:

a Dtv. 21. § (5) bekezdése szerinti jogcím (ÁFA visszatérítés)

Okmány:

- külföldi utas:

vételáron felül az ÁFA összegét is tartalmazó, a vámhivatal bélyegzőjével és az ÁFA-kifizető hely "ÁFA-elszámolva" záradékával ellátott számla, a számla végösszegének devizajogszabályban meghatározott módon történt kiegyenlítésének igazolása vámhivatal által záradékolt bizonylattal

- külföldön nyilvántartásba vett adóalany:

az APEH ilyen jogcímű átutalása

ec) Jogcím:

a Dtv. 22. §-a szerinti jogcím (konzuli bevételek)

Okmány:

a külföldi diplomáciai vagy konzuli képviselet nyilatkozata

f) Jogcím:

nemzetközi gazdasági tevékenységet folytatók e tevékenységével összefüggésben kötött szerződések devizakülföldit illető ellenértéke

Okmány:

szerződés vagy azzal egyenértékű rendelés; rendelésvisszaigazolás, számla

g) Jogcím:

biztosítási szerződés alapján külföldi részére járó kártérítés és egyéb térítés

Okmány:

szerződés, a külföldi biztosított devizajogszabályban előírt módon történt díjfizetését igazoló okmányok

h) Jogcím:

átutalás a külföldi más felhatalmazott hitelintézetnél vezetett konvertibilis forintszámlájáról

Okmány:

az átutaló más felhatalmazott hitelintézet igazolása az átutalási megbízáson, hogy a számlaáttét konvertibilis forintszámla terhére történik

i) Jogcím:

örökölt forint

Okmány:

jogerős hagyatéki végzés vagy halál esetére szóló rendelkezés

j) Jogcím:

folyóműveletekből származó, jogszerűen szerzett, a külföldit megillető forintösszeg

Okmány:

a Dvhr. 1. számú mellékletének 3. oszlopában megjelölt, - a külföldi által megadott folyóműveleti jogcím szerinti - okmányok, ha a 3. oszlopban okmány nem szerepel, az 1. oszlopban felsorolt okmányok

k) Jogcím:

a külfölditől a devizabelföldi által felvett devizahitel, vagy a devizakülföldi konvertibilis forintszámlájáról forintban nyújtott hitel tőkéjének törlesztése, kamatának és más költségének megfizetése

Okmány

hitelszerződés, a hitel devizában, vagy konvertibilis forintszámláról történt folyósítását igazoló okmányok

l) Jogcím

devizabelföldi által forintban teljesített előleg, vagy előrefizetés

Okmány

az alapügylet szerinti szerződés, vagy azzal egyenértékű megrendelés, rendelésvisszaigazolás

m) Jogcím:

a külföldi által belföldön örökölt és belföldön értékesített vagyoni érték forintellenértéke

Okmány:

- jogerős hagyatéki végzés, vagy halál esetére szóló rendelkezés, illetve ingatlan esetében az öröklés tényét bizonyító tulajdoni lap,

- adásvételi szerződés, az ellenérték kifizetését igazoló bizonylat

n) Jogcím:

az Országos Betétbiztosítási Alap által a külföldi konvertibilis forintszámlájával kapcsolatban térített biztosítási összeg

Okmány:

az Országos Betétbiztosítási Alap vonatkozó igazolása

o) Jogcím:

a devizabelföldi vállalkozás által a devizakülföldi megbízásából beszedett (behajtott), a devizakülföldit megillető összeg

Okmány:

- a beszedésre vonatkozó (behajtási) megbízás

- a követelés fennállását igazoló, az 1. számú melléklet szerinti jogcímének megfelelő okmányok

p) Jogcím:

a Dtv. 35/A. § (1)-(2) bekezdése, illetőleg (6) bekezdésében említett értékpapír, illetve letéti igazolás devizabelföldi részére történő elidegenítéséből származó forintösszeg

Okmány:

- jegyzési elszámolás/szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült, azonosítható kinyomtatás,

- a Dtv. 35./A. § (2) bekezdése szerinti értékpapírok esetében ezen felül a devizahatóság által visszaigazolt előzetes bejelentés

q) Jogcím:

a Dtv. 35/A. § (9) bekezdése és a 44. § (2) bekezdése alapján, valamint devizahatósági engedéllyel a külföldi tulajdonába került értékpapír és letéti igazolás hozamából, illetőleg azok elidegenítéséből származó forintösszeg

Okmány:

- az értékpapír és más eszköz tulajdonjogának és a külföldi általi megszerzésük devizajogszabályban előírt kiegyenlítési módjának igazolása,

- a hozamfizető kifizetési igazolása, illetve elidegenítése esetében vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült azonosítható kinyomatás

r) Jogcím

a devizakülföldi által adott, az Épt. 3. § (2) bekezdése szerinti portfolió kezelési megbízás alapján a devizakülföldit megillető forintösszeg

Okmány

- az Épt. szerinti befektetési szolgáltatónak adott portfolió kezelési megbízás,

- a befektetési szolgáltató elszámolása

s) Jogcím

a konvertibilis forintszámláról felvett/átutalt összegnek a meghiúsult ügylet miatt az eredeti kedvezményezett általi visszautalása

Okmány

- a konvertibilis forintszámláról történt felvételt/átutalást igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat,

- az alapügylet meghiúsulását tanúsító okmányok (szerződések felbontása, megrendelés stornírozása, előre kifizetett áru minőségi hiba, vagy egyéb okok miatti visszaszállítása, stb.)

t) Jogcím:

devizahatósági engedéllyel történő jóváírás

Okmány:

devizahatósági engedély

17. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[116]

18. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[118]

BEJELENTŐLAP

a devizabelföldi által devizakülföldi részére nyújtott egy évnél hosszabb lejáratú devizahitelről (Dvhr. 10. §(8) bekezdése)

Benyújtandó: az MNB Devizaszabályozási és -engedélyezési főosztályához

1.A hitelnyújtás egyedi azonosító száma
(MNB tölti ki
2/a.Jogi személy esetén
A vállalkozás, szervezet megnevezése:
Címe, székhelye, telephelye:
Cégkivonat száma:
Levelezési címe:
Statisztikai jele:
2/b.Egyéni vállalkozó esetén
Neve:
Lakcíme:
Vállalkozói igazolvány száma:
2/c.Természetes személy esetén
Neve:
Lakcíme:
3.A hitelnyújtás összege:
4.Az átutalás időpontja:
5.A kedvezményezett megnevezése:
A kedvezményezett címe:
6.A felvételben közreműködő külföldi bank
7.A folyósításban közreműködő belföldi bank:
8.A devizabelföldi számlaszáma a belföldi banknál (forint/deviza):
9.Garantált hitel esetén a garancianyújtó megnevezése:
10.Kamat mértéke:
11.Teljesítésének kezdete és ütemezése:
12. lTeljesítés határideje:

2.

Közvetlen vállalkozás részére nyújtott egy évnél hosszabb lejáratú devizahitel, vagy visszatérítendő
vesztesé fedezetesetében:
13.

a)
A közvetlen vállalkozás szerzésére/alapítására vonatkozó devizahatósági engedély kiállítója:
száma
kelte:
b.)Bejelentés devizahatósági visszaigazolásának száma
Kelte
Kelt: ..........................................
aláírás / cégszérű aláírás"

19. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[119]

A devizabelföldi vállalkozás és szervezet devizaszámláin történő jóváírás okmányai

(Dtv. 48. §, 51-53. §)

1. A vállalkozás Dtv. 48. §-a szerinti devizaszámlája

a) Jogcím:

- a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítésből, exportszolgáltatásból származó árbevétel

Okmány:

- a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a befolyt összeget könyveiben a számviteli törvény alapján export árbevételként számolja el

b) Jogcím:

- devizakülfölditől felvett hitel

Okmány:

- devizahatósági engedély vagy a devizahatóságnak tett bejelentés[120]

c) A Dtv. 35. §-ának (2) bekezdésében felsorolt befektetések, a Dtv. 35/A-35/B. §-a szerinti értékpapírok és letéti igazolások kivételével

Jogcím:

- a befektetések hozama

Okmány:

- a befektetés megszerzéséhez szükséges, a Dtv. 35. § (2), illetve (7) bekezdésében előírt devizahatósági engedély

- az értékpapírok tulajdonjogának, a hozam összegszerűségének igazolása

Jogcím:

- a befektetések lejáratakor esedékes összeg

Okmány:

- a befektetés megszerzéséhez szükséges, a Dtv. 35. § (2), illetve (7) bekezdésében előírt engedély

- az értékpapírok tulajdonjogának igazolása

Jogcím:

- a befektetések elidegenítése

Okmány:

- a Dtv. 35. § (9) bekezdésében előírt, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés

d) A Dtv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti értékpapírok és kiállított letéti igazolások

Jogcím:

- az értékpapírok hozama

Okmány:

- az értékpapírok tulajdonjogának, a hozam összegszerűségének igazolása

Jogcím:

- az értékpapírok lejártakor esedékes összeg

Okmány:

- az értékpapírok tulajdonjogának igazolása

Jogcím:

- az értékpapírok/letéti igazolások elidegenítése

Okmány:

- vételi szerződés/kötjegy, számítógépes üzletkötésnél az azzal egyenértékű számítógépes adatközlés, illetve az arról készült azonosítható kinyomtatás

e) A Dtv. 35/B. §-a szerinti részvények, más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesítő értékpapírok, az azokról kiállított letéti igazolások

Jogcím:

- a befektetések hozama

Okmány:

- a Dtv. 35/B. §-ában előírt, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés

- az értékpapírok tulajdonjogának, a hozam összegszerűségének igazolása

Jogcím:

- a befektetések elidegenítése

Okmány:

- a Dtv. 35. § (9) bekezdésében előírt, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés

f) Közvetlen vállalkozás:

Jogcím:

- közvetlen vállalkozás nyeresége

Okmány:

- a Dvhr. 10. számú melléklete szerinti, a devizahatóság által visszaigazolt "Adatszolgáltatás"

Jogcím:

- közvetlen vállalkozás elidegenítése, megszüntetése, jegyzett tőkéjének csökkentése

Okmány:

- a Dtv. 32. § (1) bekezdésében előírt, a Dvhr. 11. számú melléklete szerinti, a devizahatóság által visszaigazolt "Bejelentőlap"

g) Külföldi ingatlan

Jogcím:

- külföldi ingatlan elidegenítése

Okmány:

- a Dtv. 38. § (2) bekezdésében előírt, a Dvhr. 11/b. számú melléklete szerinti, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés

Jogcím:

- külföldi ingatlan hasznosítása

Okmány:

- a Dtv. 13. §-ában, illetve 38. § (1) bekezdésében előírt, a Dvhr. 5. számú, illetve 11/a. számú melléklete szerinti, a devizahatóság által visszaigazolt bejelentés

h) Jogcím:

- a devizaszámláról felvett (átutalt) összegnek a meghiúsult ügylet miatt, az eredeti kedvezményezett általi visszautalása

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt (átutalást) igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- az alapügylet meghiúsulását tanúsító okmányok (szerződés felbontása, megrendelés stornírozása, előre kifizetett áru minőségi vagy egyéb okok miatti visszaszállítása stb.)

i) Jogcím:

- a devizaszámláról a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizetőeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványa

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- a kiküldött által aláírt, a fel nem használt és a kiküldőnek visszafizetett külföldi fizetőeszköz összegét is tartalmazó útielszámolás

j) Jogcím:

- a megbízó által a bizományos devizaszámlája javára a Dtv. 49. § (3) bekezdése alapján átutalt összeg

Okmány:

- a devizaátutalási megbízáson a megbízó - a Dtv. említett paragrafusára való hivatkozással - e tekintetben adott nyilatkozata

k) Jogcím:

- külföldi részvétellel működő gazdasági társaság, szövetkezet, közhasznú társaság devizakülföldi tagja által a jegyzett tőkéhez szolgáltatott pénzbeli hozzájárulás

Okmány:

- a külföldi pénzbeli hozzájárulását igazoló alapító okirat/társasági szerződés/közgyűlési határozat

Jogcím:

- devizahatósági engedéllyel történő jóváírás

Okmány:

- devizahatósági engedély

2. A vállalkozás Dtv. 51. §-a szerinti, egyéb devizaszámlája

a) Jogcím:

- a pályázatot kiíró külföldi szerv által átutalt devizaösszeg

Okmány:

- a külföldi szerv által - devizaszámlán való tartási és devizában történő elszámolási kötelezettséggel - kiírt pályázat

- a pályázat elnyerésére vonatkozó értesítés

b) Jogcím:

- a pályázat koordinálásával megbízott belföldi vállalkozás vagy szervezet által továbbutalt összeg

Okmány:

- a pályázat elnyerésére vonatkozó értesítés, amely tartalmazza a koordinátor, a végső kedvezményezett belföldi pályázó(k) megnevezését és az ez utóbbi(aka)t megillető devizaösszeget

c) Jogcím:[121]

- a devizaszámláról felvett (átutalt) összegnek a meghiúsult ügylet miatt, az eredeti kedvezményezett általi visszautalása

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt (átutalást) igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- az alapügylet meghiúsulását tanúsító okmányok (szerződés felbontása, megrendelés stornírozása, előre kifizetett áru minőségi vagy egyéb okok miatti visszaszállítása stb.)

d) Jogcím:[122]

- a devizaszámláról a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizetőeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványa

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- a kiküldött által aláírt, a fel nem használt és a kiküldőnek visszafizetett külföldi fizetőeszköz összegét is tartalmazó útielszámolás";

3. A szervezet Dtv. 52. §-a szerinti devizaszámlája

a) Jogcím:

- devizakülfölditől vagy devizabelföldi természetes személytől ajándékként, támogatásként kapott deviza, valuta

Okmány:

- közjegyzővel hitelesített vagy két tanú által aláírt, az ajándékozás, illetve támogatás tényét igazoló okirat

b) Jogcím:

- devizakülfölditől vagy devizabelföldi természetes személytől örökölt deviza, valuta

Okmány:

- jogerős hagyatékátadó végzés vagy halál esetére szóló rendelkezés

c) Jogcím:[123]

- a devizaszámláról felvett (átutalt) összegnek a meghiúsult ügylet miatt, az eredeti kedvezményezett általi visszautalása

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt (átutalást) igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- az alapügylet meghiúsulását tanúsító okmányok (szerződés felbontása, megrendelés stornírozása, előre kifizetett áru minőségi vagy egyéb okok miatti visszaszállítása stb.)

d) Jogcím:[124]

- a devizaszámláról a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizetőeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványa

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- a kiküldött által aláírt, a fel nem használt és a kiküldőnek visszafizetett külföldi fizetőeszköz összegét is tartalmazó útielszámolás";

e) Jogcím:[125]

- devizakülfölditől felvett devizahitel

Okmány:

- devizahatósági engedély vagy a devizahatóságnak tett bejelentés

f) Jogcímek és okmányok:[126]

a jelen melléklet 1. c)-g) pontjaiban megnevezettek szerint

4. A szervezet Dtv. 53. §-a szerinti egyéb devizaszámlája

a) Jogcímek és okmányok:

- a jelen melléklet 2. a)-b) pontjaiban megnevezettek szerint

b) Jogcím:

- nemzetközi szerződés alapján külföldről a Magyar Állam, illetve a kincstári ügyfelek részére devizában nyújtott támogatás

Okmány:

- a Dtv. 87/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint

c) Jogcím:[127]

- a devizaszámláról felvett (átutalt) összegnek a meghiúsult ügylet miatt, az eredeti kedvezményezett általi visszautalása

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt (átutalást) igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- az alapügylet meghiúsulását tanúsító okmányok (szerződés felbontása, megrendelés stornírozása, előre kifizetett áru minőségi vagy egyéb okok miatti visszaszállítása stb.)

d) Jogcím:[128]

- a devizaszámláról a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizetőeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványa

Okmány:

- a devizaszámláról történt felvételt igazoló bankbizonylat/bankszámlakivonat

- a kiküldött által aláírt, a fel nem használt és a kiküldőnek visszafizetett külföldi fizetőeszköz összegét is tartalmazó útielszámolás";

5. a) Az ügyvéd és az ügyvédi iroda Dvhr. 11. § (5) bekezdése szerinti letéti devizaszámlája[129]

Jogcím:

- devizakülföldi ügyfél által konvertibilis pénznemben elhelyezett letét

Okmány:

- befizetés esetén

= a letét összegének átvételét rögzítő, a devizakülföldi ügyfél és az ügyvéd vagy ügyvédi iroda között létrejött letéti szerződés

= a letét összegéről szóló bevételi pénztárbizonylat

- átutalás esetén

= a letét összegének átvételét rögzítő, a devizakülföldi ügyfél és az ügyvéd vagy ügyvédi iroda között létrejött letéti szerződés.

b) A közjegyző és a közjegyzői iroda Dvhr. 11. § (5) bekezdés szerinti bizalmi őrzési devizaszámlája

Jogcím:

- a devizakülföldi ügyfél által konvertibilis pénznemben bizalmi őrzésre elhelyezett letét

Okmány:

- befizetés esetén

= a devizakülföldi ügyfél megbízása a közjegyzői bizalmi őrzésre vagy kivonat a közjegyzői okiratból a közjegyzői bizalmi őrzésre vonatkozó részről (a kivonatból a devizakülföldi ügyfél nevének és címének is megállapíthatónak kell lennie)

= a bizalmi őrzésre átvett összegről szóló átvételi elismervény

- átutalás esetén

= a devizakülföldi ügyfél megbízása a közjegyzői bizalmi őrzésre vagy kivonat a közjegyzői okiratból a közjegyzői bizalmi őrzésre vonatkozó részről (a kivonatból a devizakülföldi ügyfél nevének és címének is megállapíthatónak kell lennie).

20. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[130]

BEJELENTŐLAP

a valuta birtokban tartásáról a külföldi hivatalos és üzleti utazás költségei jogcímén

[Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés]

Benyújtandó: az MNB Devizaengedélyezési és ellenőrzési főosztályához

A vállalkozás/szervezet megnevezése:
A vállalkozás/szervezet címe/székhelye/telephelye:
Cégkivonat, illetve vállalkozói igazolvány száma:

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező, módosított 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján bejelentem(jük), hogy kiküldötteim(nk) külföldi hivatalos vagy üzleti utazási költségeire konvertibilis valutát kívánok(unk) birtokban tartani, amely

- a felhatalmazott hitelintézettől az említett célra forint ellenében megvásárolt és/vagy

- a kiküldöttel való elszámolás után a kiküldött által visszafizetett és/vagy

- a devizajogszabály szerinti devizaszámlám(nk)ról felvett

összegből származhat.

Tudomásul veszem/vesszük, hogy a birtokban tartható valuta legfeljebb a Dvhr. 16. § (7) bekezdése szerinti összeg tízszerese lehet.

Amennyiben kiküldötteimet(nket) a birtokban tartott valutából látom/látjuk el - legfeljebb személyenként 350 000 forintot meg nem haladó értékű - konvertibilis valutával, a kiküldött részére az előírt tanúsítványt kiadom/kiadjuk.

............................................

a bejelentő aláírása vagy cégszerű aláírása

20/a. számú melléklet a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelethez[131]

A vállalkozás/szervezet megnevezése:
A vállalkozás/szervezet címe/székhelye/telephelye:
Cégkivonat, illetve vállalkozói igazolvány száma:
Devizahatósági visszaigazolás száma:

TANÚSÍTVÁNY

külföldi hivatalos vagy üzleti utazásról

[Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés]

Sorszám:.........../199....

Tanúsítom/tanúsítjuk, hogy

kiküldött neve:

kiküldött útlevélszáma:

kiutazás időpontja:

a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 3. §-ának 17. pontja szerinti utazás céljából utazik külföldre.

Az utazáshoz .................... .................... ....................

.................... .................... ....................

összegű valutával láttam/láttuk el.

Ez a tanúsítvány a kiállítástól számított 3 napig használható fel!

Dátum:......................................

............................................

aláírás vagy cégszerű aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 1999.02.12.

[2] Módosította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[4] Módosította a 144/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.09.09.

[5] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[6] Az első mondatot megállapította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.07.01.

[7] A bevezető mondatot megállapította a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[8] Megállapította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[9] Megállapította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[10] Megállapította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[11] Megállapította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[12] Beiktatta a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[13] A záró szövegrészt megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[14] Megállapította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[15] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[16] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[17] Módosította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[18] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[19] Módosította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[20] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.05.15.

[21] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[22] Beiktatta a 200/1999. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1999.12.25.

[23] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[24] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[25] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[26] Módosította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[27] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[28] Megállapította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.05.15.

[29] Beiktatta a 200/1999. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1999.12.25.

[30] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[31] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[32] Megállapította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.07.01.

[33] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[34] Beiktatta a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.07.01.

[35] Számozását módosította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.07.01.

[36] Beiktatta a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[37] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[38] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[39] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.05.15.

[40] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[41] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[42] Beiktatta a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2000.07.01.

[43] Beiktatta a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2000.07.01.

[44] Beiktatta a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2000.01.01.

[45] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2000.01.01.

[46] Megállapította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 1996.07.01.

[47] Módosította a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 1999.02.12.

[48] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[51] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[52] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[53] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[57] Módosította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[58] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[59] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[60] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[61] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[62] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[63] Beiktatta a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2000.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[67] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[69] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1998.05.15.

[70] Szerkezetét módosította a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[71] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[72] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.05.15.

[73] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[74] Beiktatta a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2000.01.01.

[75] Megállapította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[76] Megállapította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[77] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[78] Módosította a 214/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.01.01.

[79] Megállapította a 144/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.09.09.

[80] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[81] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 1999.02.12.

[82] Módosította a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[83] Beiktatta a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 1996.07.01.

[84] Beiktatta a 222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-a. A módosító rendelkezésben tévesen "17/A. §" szerepel. Hatályos 1997.01.01.

[85] Megállapította a 214/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1999.01.01.

[86] Megállapította a 214/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.01.01.

[87] Beiktatta a 214/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.01.01.

[88] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 1998.05.15.

[89] Hatályon kívül helyezte a 61/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése. Hatálytalan 1997.05.01.

[90] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/16. száma. Megjelent 1996.03.01.

[91] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 1. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[92] Beiktatta a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése (lásd 2. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[93] Módosította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.07.01.

[94] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 3. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[95] Módosította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[96] Megállapította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 1. számú melléklet). Hatályos 1998.05.15.

[97] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 2. számú melléklet). Hatályos 1998.05.15.

[98] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 3. számú melléklet). Hatályos 1998.05.15.

[99] Megállapította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése (lásd 3. számú melléklet). Hatályos 1996.07.01.

[100] Megállapította a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése (lásd 4. számú melléklet). Hatályos 1996.07.01.

[101] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 2. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[102] Beiktatta a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 4. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[103] Beiktatta a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 5. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2000.01.01.

[105] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 7. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[106] Beiktatta a 92/1996. (VI. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (lásd 6. számú melléklet). Hatályos 1996.07.01.

[107] Módosította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[108] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 8. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[109] Módosította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 10. § (2), (4) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[110] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 3. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[112] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 4. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[113] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 5. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[114] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 6. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[115] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 7. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[116] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 14. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[117] Módosította a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 1998.05.15.

[118] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 8. számú melléklet). Hatályos 2000.01.01.

[119] Megállapította a 242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése (lásd 16. számú melléklet). Hatályos 1998.01.01.

[120] Megállapította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[121] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[122] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[123] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[124] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[125] Beiktatta a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[126] Jelölését módosította a 220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[127] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[128] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[129] Beiktatta a 29/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 1999.02.12.

[130] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése (lásd 4. számú melléklet). Hatályos 1998.05.15.

[131] Beiktatta a 93/1998. (V. 13.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése (lásd 5. számú melléklet). Hatályos 1998.05.15.

Tartalomjegyzék