32/2014. (XII. 9.) FM rendelet

egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10-12. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17., 19., 20. és 26. pontjában,

a 7. és 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14., 16., 17., 20., 21. és 23. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet] 9/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az embriókat meg kell mosni. Az embriók zona pellucidájának vagy lóembrió esetében az embriózsáknak mosás előtt és közvetlenül mosás után is épnek kell lennie, valamint a szabványos mosási eljárást a tripszin enzimmel történő mosással kell kiegészíteni az lETS-kézikönyv szerint, amennyiben ez bizonyos vírusok inaktiválása vagy eltávolítása érdekében ajánlott. A különböző donor állatoktól származó embriók nem moshatók együtt.

(4) Az in vivo kinyert embriók zona pellucidájának vagy lóembrió esetében az embriózsáknak teljes felületét meg kell vizsgálni legalább ötvenszeres nagyítással, és igazolni kell, hogy az sértetlen és mentes minden hozzátapadt anyagtól. A vizsgálaton átesett egy tételhez tartozó embriókat az (1) bekezdés f) pontja szerint megjelölt steril műszalmában, ampullában vagy egyéb csomagolásban kell elhelyezni, és azokat azonnal le kell zárni."

(2) A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) a Bizottság 176/2010/EU rendelete (2010. március 2.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének a spermagyűjtő állomások és spermatároló központok, az embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok, valamint a ló-, juh- és kecskefajokhoz tartozó donor állatokra, és az ezen fajokhoz tartozó spermák, petesejtek és embriók kezelésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról;

g) a Bizottság 176/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 1.) a 90/429/EGK tanácsi irányelv B., C. és D. mellékleteinek a brucellózisra és az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó állat-egészségügyi feltételek tekintetében történő módosításáról;

h) a Bizottság 846/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 4.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének a lófélékhez tartozó donor állatokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról."

(3) A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(5) Hatályát veszti a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 18. § (5) bekezdése.

2. Az egyes állategészségügyi intézetek megszüntetéséről szóló 140/2004. (IX. 30.) FVM rendelet hatályon kívül helyezése

2. § Hatályát veszti az egyes állategészségügyi intézetek megszüntetéséről szóló 140/2004. (IX. 30.) FVM rendelet.

3. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

3. § (1) Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet [a továbbiakban: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet] 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény bővítése, átalakítása esetén a használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatósági állásfoglalás megadásához mellékelni kell az ivóvíz megfelelő minőségét tanúsító, harminc napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt."

(2) A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény bővítése, átalakítása esetén a használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatósági állásfoglalás megadásához mellékelni kell az ivóvíz megfelelő minőségét tanúsító, harminc napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt."

4. § A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 5. §-át megelőző alcímében az "építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában" szövegrész helyébe az "építésügyi hatóság engedélyezési és használatbavételi eljárásában" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

a) 5. § (1) bekezdés g) és i) pontja, valamint (2) bekezdés a) és i) pontja,

b) 10. és 11. §-a, valamint

c) 16. § b) pontja.

4. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

6. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "4. számú melléklet" szövegrész helyébe a "3. számú melléklet" szöveg,

b) 6. § (1a) és (4) bekezdésében, valamint 3. számú melléklet 7.3. pontjában az "az 5. számú melléklet" szövegrész helyébe az "a 4. számú melléklet" szöveg

lép.

5. Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet] 8. §-a a következő c)-e) pontokkal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv;

d) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. február 13-i 2014/22/EU bizottsági végrehajtási irányelv;

e) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. november 27-i 2012/737/EU bizottsági végrehajtási határozat."

(2) A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 2. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendeletet)

"e) a 2010/221/EU bizottsági határozattal"

(együttesen kell alkalmazni.)

(2) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. Bérhorgászati terület: olyan mesterséges tó vagy egyéb létesítmény vagy ilyen tevékenységet folytató halgazdálkodási vízterület, amelyben a tenyésztett víziállat populációt állománypótlással tartják fenn kizárólag szabadidős horgászat céljából;"

(3) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. Előkészítés: a tenyésztett víziállatoknak az emberi fogyasztást megelőző bármilyen, az anatómiai egészet megbontó beavatkozással és technológiával való kezelése (elvéreztetés, kizsigerelés, a szem eltávolítása, a fej eltávolítása, szeletelés és filézés, valamint bármely más további feldolgozás), amely hulladék vagy melléktermékek képződésével jár és betegségek elterjedésének kockázatát okozhatja, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló jogszabály szerinti, halak esetében alkalmazható kábítás, amennyiben ez biztosítja, hogy a hal nem nyeri vissza az eszméletét;"

(4) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"14. Gazdaság: víziállat-tenyésztő vállalkozás által működtetett olyan helyiség, zárt terület vagy létesítmény, ahol tenyésztett víziállatokat forgalomba hozatal céljából tartanak, beleértve az ilyen célra használt haltermelési létesítményt és az ilyen tevékenységet folytató halgazdálkodási vízterületet, ahol nem kizárólag vadon élő víziállatot tartanak, az átmeneti tárolók és azon helyiségek, zárt területek vagy létesítmények kivételével, ahol emberi fogyasztás céljából lehalászott vagy kifogott vadon élő víziállatokat átmenetileg, leölésig, és etetés nélkül tartanak;"

(5) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 34-37. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"34. Áruhal: kiskereskedelmi létesítmény, gazdaság vagy bérhorgászati terület által előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott élőhal;

35. Átmeneti tároló: előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott halszállítmányok olyan átmeneti tárolására szolgáló engedélyezett, természetes vízzel kapcsolatban nem álló létesítmény, ahonnan a hal élő állapotban kizárólag és közvetlenül kereskedelmi célú létesítménybe szállítható;

36. Természetes víz: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti halgazdálkodási vízterület;

37. Nyilvántartott feldolgozó-létesítmény: az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kiskereskedelmi létesítmények, amelyek élő halat és halászati terméket forgalmaznak, továbbá friss, előkészített és feldolgozott halászati terméket állítanak elő."

(6) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény,

f) az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet"

(szerinti fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.)

(7) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Valamennyi víziállat-tenyésztő vállalkozás gazdasága - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - kizárólag a gazdaság helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) által az 5. §-sal összhangban kiadott engedéllyel működhet, amely engedélyt a tevékenység megkezdését megelőzően kell kérelmeznie."

(8) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartásba veszi:)

"c) az olyan víziállat-tenyésztő vállalkozást, amely kizárólag emberi fogyasztás céljából hoz forgalomba tenyésztett víziállatot."

(9) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti létesítmény nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a tevékenység megkezdését követő egy hónapon belül köteles benyújtani az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz."

(10) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet "Engedélyezés" alcíme a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Átmeneti tároló az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által kiadott működési engedéllyel üzemeltethető.

(2) Az átmeneti tároló engedélyezése során az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság helyszíni szemlét tart. Az átmeneti tároló működési engedélye a következő minimumfeltételek megléte esetén adható meg:

a) szennyvízkezelési rendszer,

b) az állományok elkülönítését, az egyszerre ki- és betelepítést szolgáló infrastruktúra,

c) fertőtlenítő rendszer a víz kifolyásánál,

d) a természetes vizekbe való vízkifolyást megakadályozó infrastruktúra, és

e) a lehalászhatóság könnyedsége.

(3) A helyszíni szemle során, valamint a működési engedélyben a (2) bekezdésben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó információk mellett meg kell adni

a) az átmeneti tároló kapacitását, és

b) az átmeneti tároló GPS koordinátáit.

5/B. § Az engedéllyel rendelkező gazdaság vagy átmeneti tároló, valamint a nyilvántartásba vett, a 4. § (3) bekezdés szerinti létesítmények tevékenységében bekövetkezett változás tényét, a tevékenységének szüneteltetését, megszüntetését az üzemeltető a változást követő egy hónapon belül köteles az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak bejelenteni."

(11) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján nyilvántartást vezet az engedélyezett víziállat-tenyésztő vállalkozásokról, átmeneti tárolókról és feldolgozó-létesítményekről.

(2) A NÉBIH hivatalos honlapján közzéteszi és az adatokban bekövetkezett változások átvezetésével naprakészen tartja

a) az engedélyezett víziállat-tenyésztő vállalkozások és feldolgozó-létesítmények listáját az 1. számú mellékletben meghatározott információkkal, és

b) az átmeneti tárolókra vonatozóan az 5/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat."

(12) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Valamennyi gazdaságban a tenyésztés típusának megfelelő, kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszert kell alkalmazni képesített víziállat-egészségőr igénybevételével."

(13) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képesített víziállat-egészségőr kizárólag az lehet, aki)

"d) felsőfokú állattenyésztő szakon szerzett, felsőfokú halászati szakirányú képzést igazoló végzettséggel vagy agrármérnök képesítéssel, és tízéves halászati munkakörben eltöltött igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,"

(és a NÉBIH által szervezett képesítő víziállat-egészségügyi tanfolyam elvégzését követően eredményes vizsgát tett.)

(14) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszer működtetése során figyelemmel kell lenni

a) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 182/2011/EU rendelet) 5. és 11. cikkében alkalmazott eljárásnak megfelelően kidolgozott iránymutatásokra;

b) a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2008. november 20-i 2008/896/EK bizottsági határozatra.

(6) A víziállat-tenyésztő vállalkozás köteles a NÉBIH által a nemzeti monitoring program keretében meghatározott mennyiségű mintát saját költségére a koi herpesz-vírus betegség (a továbbiakban: KHV), a pisztrángok vírusos vérfertőzése (a továbbiakban: VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (a továbbiakban: IHN) kimutatásának, illetve kizárásának céljából megvizsgáltatni. A mintát hatósági állatorvosnak vagy erre a feladatra közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató állatorvosnak kell vennie, és azt a 7. számú mellékletben található minta szerinti mintakísérővel a nemzeti referencia laboratóriumba (a továbbiakban: NRL) kell küldeni.

(7) A pontyfélék tavaszi viraemiájától (a továbbiakban: SVC) és a lazacok fertőző vérszegénységétől (az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés) való mentesség ellenőrzése a víziállat-tenyésztő vállalkozások esetében a NÉBIH által meghatározott monitoring rendszerben, állami költségre történik. A mintát hatósági állatorvosnak vagy erre a feladatra közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató állatorvosnak kell vennie, amelyet a 7. számú mellékletben található minta szerinti mintakísérővel az NRL-be kell küldeni."

(15) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Emberi fogyasztásra szánt hal továbbtartásra, természetes vizekbe, gazdaságba vagy bérhorgászati területre való betelepítése nem megengedett.

(4) Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség tekintetében fogékony és kórokozó-átvivő fajba tartozó, természetes vízből származó egyed továbbtartás céljából a 15/A. §-ban foglaltak és az alábbi feltételek betartása mellett telepíthető:

a) az adott betegségre jellemző, leghosszabb lappangási idő alapján megállapított időtartamig tartó elkülönítés,

b) az elkülönítés végén vett mintából elvégzett, az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló jogszabály szerinti olyan betegségek kórokozójának kimutatására irányuló, negatív eredményű laboratóriumi vizsgálat, amely betegségekre a telepítendő faj fogékonynak vagy kórokozó átvivőnek minősül.

(5) Kiskereskedelmi létesítményből, gazdaságból vagy bérhorgászati területről emberi fogyasztásra szánt hal kizárólag előkészítve adható át a végső fogyasztónak."

(16) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 16. §-t megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A tenyésztett víziállatok tenyésztési, továbbtartási és állománypótlási célú forgalomba hozatalára vonatkozó általános követelmények"

(17) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet "A tenyésztett víziállatok tenyésztési és állománypótlási célú forgalomba hozatalára vonatkozó általános követelmények" alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) Tenyésztésre, továbbtartásra, állománypótlásra szánt belföldi halszállítmányokat víziállat-egészségőr által kiállított, a 8. számú melléklet szerinti igazolásnak kell kísérnie.

(2) Élő, előkészítés nélkül emberi fogyasztásra szánt, belföldi áruhal szállítmányok kizárólag a 8. számú melléklet szerinti víziállat-egészségőri igazolással és a 9. számú melléklet szerinti állattartói nyilatkozattal hozhatók forgalomba.

(3) Az emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából belföldön forgalomba hozott tenyésztett víziállatok kizárólag a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti, víziállat-egészségőr által kiállított igazolással és a 9. számú melléklet szerinti állattartói nyilatkozattal szállíthatók engedélyezett feldolgozó üzembe."

(18) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tenyésztett víziállatok belföldön tenyésztés, továbbtartás és állománypótlás céljából csak akkor hozhatók forgalomba, ha:

a) az V. fejezetben megállapított rendelkezések betartása mellett, előzetes helyszíni szemle alapján, a képesített víziállat-egészségőr a 8. számú melléklet szerinti víziállat-egészségőri igazolás I-III. részének adattartalmával megegyező igazolást ad ki arról, hogy

aa) az állatok betegségre mutató elváltozást nem mutatnak,

ab) az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol nem áll fenn ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás,

ac) az érintett állományban a KHV vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg e kórokozók által okozott betegséget,

b) fogékony fajok esetében a víziállat-egészségőr a szállítólevélhez és az a) pont szerinti igazoláshoz csatolja a KHV kimutatására irányuló, az NRL által egy éven belül elvégzett diagnosztikai vizsgálatok negatív eredményét tartalmazó dokumentumnak az általa aláírt másolatát."

(19) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tenyésztett víziállatok emberi fogyasztást megelőző előkészítés céljából belföldön csak akkor hozhatók forgalomba, ha

a) a képesített víziállat-egészségőr a 8. számú melléklet szerinti víziállat-egészségőri igazolás I. és II. részének adattartalmával megegyező igazolást ad ki arról, hogy

aa) az állatok betegségre mutató elváltozást nem mutatnak,

ab) az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol nem áll fenn ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás,

ac) állományában a KHV betegség vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg e kórokozók által okozott betegséget, és

b) a szállítmányokat a 9. számú melléklet szerinti állattartói nyilatkozat is kíséri."

(20) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 20. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tenyésztett víziállatok előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából belföldön csak akkor hozhatók forgalomba, ha rendelkeznek a 19. § (3) bekezdése szerinti igazolással és nyilatkozattal.

(4) Ha kiskereskedelmi létesítménybe előkészítés nélkül érkező, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozandó tenyésztett víziállat szállítmány mennyisége meghaladja a kiskereskedelmi létesítmény tárolási kapacitását, a szállítmány elhelyezésére az 5/A. § szerinti engedéllyel rendelkező átmeneti tároló is igénybe vehető. Az azonos állategészségügyi státuszú víziállatokat azonos átmeneti tárolóban kell elhelyezni.

(5) Az átmeneti tárolókból a víziállatok élő állapotban kizárólag az erre vonatkozó személyi és tárgyi feltétellel rendelkező kiskereskedelmi létesítménybe szállíthatók. A nagykereskedő gondoskodik a belföldi szállítás során e rendelet által előírt kísérő dokumentumokban lévő információk továbbításáról."

(21) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) Az országos főállatorvos huszonnégy órán belül értesíti a többi tagállamot, a Bizottságot és az EFTA-tagállamokat az alábbiak megerősítése esetén:

a) a 3. számú mellékletben felsorolt valamely egzotikus betegség,

b) a 3. számú mellékletben felsorolt nem egzotikus betegség, amennyiben az országot, az övezetet vagy a területi egységet e betegségtől mentesnek nyilvánították.

(2) Az olyan víziállat-betegségek esetében, amelyek nem szerepelnek a 2006/88/EK európai tanácsi irányelv IV. mellékletében, de tekintetükben Magyarország elismert mentes státusszal rendelkezik, a bejelentés során az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet, valamint a 2010/221/EU határozat rendelkezéseit figyelembe kell venni."

(22) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A járványvédelmi intézkedéseket az adott betegségre fogékony vagy kórokozó-átvivő fajhoz tartozótól eltérő víziállatok esetében csak a 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell alkalmazni."

(23) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 31. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az érintett víziállat-tenyésztő vállalkozás a kitörés megállapításától számított harminc napon belül intézkedési tervet nyújt be jóváhagyásra az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága részére, amely alapján a NÉBIH szükség esetén, az intézkedések hatékonyabb megvalósítása érdekében külön, az adott gazdaságra vonatkozó felszámolási tervet készíthet."

(24) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 35. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fertőzött állományból származó, de az adott fertőző betegségre nem fogékony vagy nem kórokozó-átvivő halfaj egyedének továbbtartásra történő kivitelét megfelelő fertőtlenítést követően lehet engedélyezni."

(25) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A járványügyi intézkedések feloldását követően a betegségre fogékony vagy kórokozó-átvivő fajok visszatelepítése csak olyan állományból engedélyezhető, amelyben a 10. § (6) bekezdése szerinti vizsgálatok negatív eredményre vezettek. Járványügyi korlátozás alatt álló gazdaságba való újratelepítés csak azt követően engedélyezhető, hogy az üzemeltető gondoskodott a halállomány lehalászásáról, a gazdaság fertőtlenítéséről és pihentetéséről."

(26) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felszámolási programnak tartalmaznia kell:

a) bérhorgászati terület esetében a helyszíni zsigereléshez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó intézkedéseket,

b) felügyeleti rendszer kialakítását azon esetekben, amikor a fertőzött állomány eltávolítása hosszabb időt vesz igénybe.

(2) Amennyiben az országos főállatorvos úgy határoz, hogy a 31-38. § szerinti intézkedéseket kell alkalmazni, a 34. § (1) bekezdésétől eltérve a járási főállatorvos engedélyezheti, hogy a kereskedelmi méretnél kisebb, de klinikailag egészséges állatokat - mielőtt emberi fogyasztásra leölnék - piaci méretűvé neveljék vagy a betegséggel fertőzött más övezetbe vagy területi egységbe vigyék. Zárlat alatt álló gazdaságból, bérhorgászati területről és átmeneti tárolóból élőhal csak engedélyezett feldolgozó-létesítménybe vagy kizárólag előkészítést követően vihető el."

(27) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a képesített víziállat-egészségőr a 16. § (1) bekezdése szerinti, a bizonyítvány-kiállításra vonatkozó szabályokat megszegi, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a tevékenységének végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, megtilthatja, az újbóli tevékenységét oktatáson való részvétel igazolásához és a vizsgakövetelmények teljesítéséhez kötheti. A képesítés újbóli megszerzése a visszavonástól számított 3 év elteltével a 10. § (2) bekezdése szerinti tanfolyam ismételt elvégzését követő eredményes vizsgához kötött."

(28) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 61/A. §-sal egészül ki:

"61/A. § (1) Az egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (XII. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: MódR.] megállapított rendelkezéseknek való megfelelés érdekében azon engedélyköteles gazdaságnak és átmeneti tárolónak, amely a MódR. hatályba lépésekor nem rendelkezik az 5. § és az 5/A. § szerinti engedéllyel, csak a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló jogszabály szerinti nyilvántartásba vétellel, működési engedély iránti kérelmét a MódR. hatályba lépését követő fél éven belül kell benyújtania a gazdasága helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.

(2) A 4. § (3) bekezdésében felsorolt létesítménynek, amelyet a MódR. hatályba lépését megelőzően az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság még nem vett nyilvántartásba a 4. § (3) bekezdése szerint, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a MódR. hatályba lépését követő egy éven belül kell benyújtania az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz."

(29) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 62. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"d) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. február 13-i 2014/22/EU bizottsági végrehajtási irányelv."

(30) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 62. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"e) a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2008. november 20-i 2008/896/EK bizottsági határozat,

f) a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi irányelv 43. cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról szóló, 2010. április 15-i 2010/221/EU bizottsági határozat."

(31) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a) a 4. melléklet szerinti 7. számú melléklettel,

b) az 5. melléklet szerinti 8. számú melléklettel, valamint

c) a 6. melléklet szerinti 9. számú melléklettel

egészül ki.

9. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 23. §-ában, 46. § (1) és (3) bekezdésében, 49. § (4) bekezdésében, 52. § (3) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. számú melléklet I. Rész 2. pont első bekezdés b) pontjában és II. Rész 3. pont 3.7. alpontjában az "az 1999/468/EK határozat 5. és 7." szövegrész helyébe az "a 182/2011/EU rendelet 5. és 11." szöveg,

b) 60. § (1) bekezdésében a "4. § (1) bekezdésének b) pontja" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdése" szöveg,

c) 3. számú melléklet táblázatában a "Lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)" szövegrész helyébe a "Lazacok fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 2. § (5) bekezdés a) pontja,

b) 16. § (3) bekezdése,

c) 61. § (2) és (3) bekezdése,

d) 62. § (2) bekezdés b) pontja.

7. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása

11. § (1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban: 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet] 2. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

b) veszettségre gyanús az az állat,]

"bb) amely tünetmentes, de veszett vagy veszettségre gyanús állat marta meg, továbbá"

(2) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az oltást végző magánállatorvos köteles:

b) a következő adatokról nyilvántartást vezetni, és azokat 5 évig megőrizni:]

"bb) a beoltott eb fajtája, ivara, színe, jegyei, születési időpontja (év, hó), egyedi azonosítója (tetoválás, chip), oltási könyvének egyedi sorszáma,"

(3) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az oltást végző magánállatorvos köteles:)

"f) az eb veszettség elleni védőoltásának beadását követő 8 napon belül az oltás időpontját, a felhasznált oltóanyag nevét, gyártási számát, az oltást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/A. § (1) bekezdése szerinti országos elektronikus adatbázisban rögzíteni,"

(4) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Azon területeken, ahol a veszettséget megállapították, a járási főállatorvos a házimacskák és egyéb húsevő kedvtelésből tartott állatok veszettség elleni rendszeres, megelőző védőoltását is elrendelheti. Ebben az esetben az immunizálást az eboltásra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. Az e bekezdés szerint elrendelt intézkedést hirdetmény útján közzé kell tenni az Éltv. 42. § (3) bekezdése szerint."

(5) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A rókák veszettségének megelőzése és a betegség leküzdése érdekében a vadon élő rókapopuláció veszettség elleni ellenálló képességét szájon át történő vakcinázással kell biztosítani. Az immunizálás időpontját és területi kiterjedését az országos főállatorvos határozza meg. Az immunizálás időpontjáról és a beazonosítható terület kijelöléséről, a felhasználásra kerülő vakcina típusáról az országos főállatorvos az immunizálás kezdetét tizennégy nappal megelőzően értesíti az országos tisztifőorvost, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság főigazgatóját, valamint az országhatár menti vakcinázás esetén az érintett környező országok állategészségügyi hatóságait is.

(2) A rókák szájon át történő vakcinázását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) végzi az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának (a továbbiakban: vadászati hatóság) bevonásával."

(6) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

(6) Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és irányításával a vadászatra jogosult jól látható, piros színű, kétnyelvű (magyar és angol), a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat helyez ki a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett.

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztató plakátokat a vadászatra jogosult a lakosság tájékoztatása érdekében eljuttatja az érintett önkormányzatokhoz is."

(7) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A megyei igazgató-főállatorvos az egyes vadászatra jogosultak által kilövendő rókák számát a mintagyűjtési időszakot tizenöt nappal megelőzően, határozattal állapítja meg. A vadászatra jogosult ezért a tevékenységéért költségtérítésre jogosult.

(4) A (2) bekezdés szerint kilőtt rókák vizsgálatán kívül, Magyarország teljes területén el kell végezni az elhullott rókák és egyéb vadon élő emlősállatok hulláinak veszettségre irányuló vizsgálatát is. Apróvadfajok esetében a teljes tetemet, nagyvad fajok esetében a fejet kell a (2) bekezdésben leírt eljárásrend szerint vizsgálatra küldeni."

(8) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Visszafertőződés esetén a megállapítás helye körüli legalább 50 kilométer sugarú körben ismételt immunizálást kell végezni. A visszafertőződés megelőzése érdekében a nem mentes országok határán 50 km-es sávban (védőzónában) a vakcinázást fenn kell tartani."

(9) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségekre vonatkozó külön jogszabály szerinti bejelentési, és az Éltv. 18. § (1) bekezdés f) pontjában előírt értesítési kötelezettség teljesítésén túl]

"a) az észlelő köteles bejelenteni

aa) a természetellenesen viselkedő rókát vagy egyéb vadon élő emlős állatot a vadászati hatóságnak,

ab) jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemének észlelését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak;"

(10) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszettségre gyanús házi vagy fogságban tartott fogékony állatokat le kell ölni, vagy az állattartó kérésére, ha a megfigyelés körülményei aggálymentesen biztosíthatók, továbbá ha az állatok érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkeznek, a járási főállatorvos döntése alapján 90 napra hatósági megfigyelés alá kell vonni. A veszettségre gyanús kóborló vagy vadon élő állat életét ki kell oltani, és erről a hatósági állatorvost haladéktalanul értesíteni kell."

(11) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A veszettség szempontjából aggályos állatot a tartási helyén kell megfigyelés alá helyezni, és az állatot hetenként meg kell szemlélni. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét és időpontját a megfigyelést végző állatorvos rögzíti az Ávt. 42/A. § (1) bekezdése szerinti országos elektronikus adatbázisban."

(12) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A veszett és veszettségre gyanús állat tetemét, annak bármely részét felhasználni, vagy forgalomba hozni tilos. Az állati testet és testrészeket a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak és a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló jogszabálynak megfelelően kell ártalmatlanítani."

(13) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A sérültet ellátó orvos köteles minden ebtől, macskától vagy vadon élő állattól származó sebesülés észlelése esetén, az eset körülményeiről rendelkezésére álló információkról, különös tekintettel az állattartó nevének, lakcímének és telefonos elérhetőségének közlésével, az eset helye szerint illetékes járási főállatorvost haladéktalanul szóban és írásban értesíteni. A járási főállatorvos az értesítés alapján köteles a szükséges intézkedéseket késedelem nélkül megtenni."

(14) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Ez a rendelet

a) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(15) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

12. § (1) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a) 2. § e) pontjában, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (3), (4) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében és (5a) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében a "magánállatorvos" szövegrész helyébe a "szolgáltató állatorvos" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "magánállatorvosnak" szövegrész helyébe a "szolgáltató állatorvosnak" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "magánállatorvossal" szövegrész helyébe a "szolgáltató állatorvossal" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az "az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

e) 5. § (6) bekezdésében az "állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény" szövegrész helyébe az "Ávt." szöveg,

f) 9. § (5) bekezdésében az "állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

g) 10. § (1) bekezdésében a "legalább négy egymást követő" szövegrész helyébe "legalább két egymást követő" szöveg,

h) 10. § (2) bekezdésében a "veszettség eset a megelőző" szövegrész helyébe a "veszettség eset (kivéve a denevérek veszettségét) a megelőző" szöveg,

i) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "befogható ebek" szövegrész helyébe a "befogható ebek és macskák" szöveg,

j) 14. § (2) bekezdésében, 19. § (11) bekezdésében a "magánállatorvost" szövegrész helyébe a "szolgáltató állatorvost" szöveg,

k) 15. § a) pontjában a "csoportosan tartott állatok" szövegrész helyébe a "csoportosan tartott gazdasági haszonállatok" szöveg,

l) 15. § e) pontjában a "rókák lebőrözésének elhagyását" szövegrész helyébe a "rókák lebőrözésének tilalmát" szöveg,

m) 16. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

n) 19. § (9) bekezdésében a "megfigyelést végző állatorvos az állat megfigyelésről az országos főállatorvos által kiadott formátumú jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe a "megfigyelést végző állatorvos az állatmegfigyelésről jegyzőkönyvet" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a) 4. § (5) bekezdés c) pontja, (6) bekezdés d) pontja,

b) 23. § (3)-(5) bekezdése.

8. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet] 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szarvasmarhák, juhok és kecskék, továbbá embrióik és petesejtjeik, illetve egyéb termékeik harmadik országba történő kivitelekor a 999/2001/EK rendeletben foglaltakon kívül figyelembe kell venni a fogadó ország előírásait is. A feldolgozott állati eredetű fehérjék exportjánál be kell tartani a 999/2001/EK rendelet IV. melléklete V. fejezet E. szakaszában foglaltakat."

(2) A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A NÉBIH gondoskodik a 999/2001/EK rendelet IV. melléklet V. fejezet A. szakasza szerinti jegyzékek honlapján való közzétételéről."

(3) A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az azt módosító 1248/2001/EK, 1326/2001/EK, 270/2002/EK, 1494/2002/EK, 260/2003/EK, 650/2003/EK, 1053/2003/EK, 1128/2003/EK, 1139/2003/EK, 1234/2003/EK, 1809/2003/EK, 1915/2003/EK, 2245/2003/EK, 876/2004/EK, 1471/2004/EK, 1492/2004/EK, 1993/2004/EK, 36/2005/EK, 214/2005/EK, 260/2005/EK, 932/2005/EK, 1292/2005/EK, 1974/2005/EK, 253/2006/EK, 339/2006/EK, 657/2006/EK, 688/2006/EK, 1041/2006/EK, 1791/2006/EK, 1923/2006/EK, 722/2007/EK, 727/2007/EK, 1275/2007/EK, 1428/2007/EK, 21/2008/EK, 315/2008/EK, 357/2008/EK, 571/2008/EK, 746/2008/EK, 956/2008/EK, 103/2009/EK, 162/2009/EK, 163/2009/EK, 220/2009/EK, 956/2010/EU, 189/2011/EU, 1064/2012/EU és 56/2013/EU rendelet,

b) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító 2011/358/EU és 2013/76/EU bizottsági végrehajtási határozat."

(4) A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

15. § A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "Romániában vagy Bulgáriában" szövegrész helyébe a "Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a) 19. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja, és

b) 30. § (2) bekezdése.

9. A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

17. § (1) A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendeletet nem kell alkalmazni az elsődleges termelésre

a) magáncélú magyarországi felhasználás esetén, és

b) ha az elsődleges termelés során a termelő a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. melléklet A. részében meghatározottak szerinti kis mennyiségű alaptermékekkel közvetlenül látja el a végső fogyasztókat vagy az alaptermékekkel a végső fogyasztókat közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi egységeket."

(2) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A járási állategészségügyi hivatal)

"g) Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertőzöttség esetén hatósági mintavételt végez a szigorított fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére,

h) engedélyezi a betelepítést a Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimuriummal fertőzött állomány felszámolását követő fertőtlenítés hatékonysági vizsgálat kedvező eredménye esetén,"

(3) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A járási állategészségügyi hivatal)

"j) engedélyezi, hogy a hízó- és tenyészpulyka állományok vágás előtti vállalkozói mintavételét a vágás előtt 6 héttel végezzék el az 1190/2012/EU bizottsági rendelet melléklet 2. fejezet 2.1. alcím a) pont i. alpontja szerinti esetekben."

(4) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A járási állategészségügyi hivatal által kijelölt hatósági vagy jogosult állatorvos)

"c) ellenőrzi a vállalkozói mintavételek jogszabályoknak megfelelő elvégzését."

(5) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet az 5. §-t követően a következő alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:

"A vágóhíd feladatai

5/A. § Azon, a védekezési programban részt vevő állományok esetén, amelyek bármilyen Salmonella szerotípussal fertőzöttek, a vágóhíd üzemeltetője a vágást vagy elkülönített vágást követő 5 napon belül köteles az illetékes járási hivatalnak tájékoztatást küldeni az alábbiakról:

a) a levágott állatok származási helye, faja, hasznosítási iránya és mennyisége (tömege tonnában és darabszáma),

b) a vágásból származó hús és állati eredetű melléktermék mennyisége és sorsa,

c) történt-e vállalkozói mintavétel az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2073/2005/EK rendelet) I. Mellékletének 2. fejezetének 2.1.5. pontja szerint."

(6) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védekezés során

a) házityúk tenyészállományok esetében a 200/2010/EU bizottsági rendelet 1. cikke,

b) házityúk tojóállományok esetében az 517/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpontja,

c) házityúk brojlerállományok esetében a 200/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdése,

d) tenyész- és hízópulyka-állományok esetében az 1190/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja

szerinti célt kell elérni."

(7) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A szalmonella elleni védekezésben részt vevő házityúk- és pulykaállományok egyedei és termékei (árutojás, keltetőtojás) csak olyan kísérőirattal értékesíthetők, illetve szállíthatók, melyek a Salmonella-státuszra vonatkozó információkat és a legutolsó mintavétel eredményét tartalmazzák. Az egyedek és keltetőtojásaik esetében az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet, míg az árutojás esetében az Útmutatóban meghatározott kísérőiratokat kell alkalmazni."

(8) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság határozatot hoz ismételt hatósági vizsgálat elvégzéséről, ha az első mintavétel során nyert vizsgálati eredmények felvetik a mintavétel, a mintaküldés vagy a laboratóriumi vizsgálatok végzésére vonatkozó előírásoknak a vizsgálati eredményt befolyásoló megsértését. Az ismétlő minta vételének szabályait az NRL határozza meg, és annak vizsgálatát csak az NRL végezheti el."

(9) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a házityúk tenyész- vagy tojóállományban, tenyészpulyka-állományban (kivéve a naposkori minták esetében), illetve a keltetőüzemben vett minta pozitív eredményű, a vállalkozó harminc napon belül felülvizsgálja járványügyi intézkedési tervét, és ismételt jóváhagyásra benyújtja azt a járási állategészségügyi hivatalhoz. A felülvizsgált tervnek tartalmaznia kell a higiéniai viszonyok, különösen a fertőtlenítési eljárások és a kártevőirtás hatékonyságának felülvizsgálatát, a fertőződés lehetséges okára vonatkozó vizsgálatok eredményét és a szükségesnek tartott intézkedések felsorolását. A tervet a járási állategészségügyi hivatal harminc napon belül értékeli és amennyiben a tervet járványvédelmi szempontból elégtelennek ítéli, annak módosítására szólítja fel a vállalkozót."

(10) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben házityúk tenyészállomány esetében az NRL olyan, Salmonella Enteritidistől és Salmonella Typhimuriumtól eltérő szerotípussal való fertőzöttséget állapít meg, amely a 200/2010/EU rendelet szerinti közösségi célkitűzés körébe tartozik, a takarmány vonatkozásában a 12. § (9) bekezdése szerint, a légtér újbóli betelepítése tekintetében a 12. § (8) bekezdése szerint kell eljárni."

(11) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A vizsgálatot megismételni kizárólag az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által a 9. § (10) bekezdése szerinti ismételt hatósági mintavétellel lehet. Az ismételt vizsgálathoz a mintavételt a lehető legrövidebb időn belül, kizárólag hatósági vagy jogosult állatorvos végezheti el.

(2a) A (2) bekezdés szerinti mintákat az NRL vizsgálja, az antimikrobiális gátló hatás kimutatására irányuló vizsgálattal együtt. Amennyiben az ismételt mintavétel eredménye negatív, vagy olyan szalmonella-szerotípussal való fertőzöttséget állapít meg, amelyre a nemzeti ellenőrzési programok nem terjednek ki, továbbá antimikrobiális gátló hatás nem mutatható ki, a járási állategészségügyi hivatal feloldja a forgalmi korlátozást az állomány és termékei vonatkozásában. Amennyiben antimikrobiális gátló hatás mutatható ki, a szalmonella-fertőzöttséget megerősítettnek kell tekinteni.

(2b) A járási állategészségügyi hivatal kivizsgálja az antibiotikum-használat körülményeit és - amennyiben a vállalkozó az állományt emberi fogyasztásra vagy takarmányt előállító üzem részére kívánja értékesíteni - határozatban jelöli meg az elkülönített vágás legkorábbi időpontját az élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembe vételével."

(12) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben az ismételt vizsgálat is Salmonella Enteritidissel vagy Salmonella Typhimuriummal való fertőzöttséget állapít meg, vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ismételt vizsgálatot nem rendel el, az érintett állomány a vágóhíddal és a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvossal történő előzetes egyeztetést követően a járási állategészségügyi hivatal határozatával elkülönített vágásra küldhető.

(3a) Amennyiben az elkülönített vágást a járásban található vágóhíd végzi, úgy a határozatban az elkülönített vágás feltételeiről is rendelkezni kell.

(3b) Amennyiben az elkülönített vágást másik járásban található vágóhíd végzi, az elkülönített vágásra vonatkozó feltételeket a vágóhíd helye szerinti illetékes járási hivatal külön határozatban határozza meg az állattartó telep helye szerint illetékes járási hivatal (3) bekezdés szerinti határozatának kézhezvételét követő négy munkanapon belül."

(13) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 2073/2005/EK rendelet I. Melléklet 3. fejezete alapján az olyan állományokból származó vágott baromfitesteknek, amelyek ismerten pozitívak Salmonella Enteritidis vagy Salmonella Typhimurium tekintetében, szerepelniük kell a vágóhidak mintavételi tervében."

(14) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"b) a Bizottság 200/2010/EU rendelete (2010. március 10.) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról,

c) a Bizottság 517/2011/EU rendelete (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról,"

(15) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdés e)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"e) a Bizottság 200/2012/EU rendelete (2012. március 8.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről,

f) a Bizottság 1190/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről,

g) a Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól."

(16) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

18. § A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a) 9. § (2) bekezdésében az "az 1003/2005/EK" szövegrész helyébe az "a 200/2010/EU" szöveg,

b) 4. számú mellékletében a "kerületi főállatorvos" szövegrész helyébe a "járási főállatorvos" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a) 11. § (4) bekezdésében az "a járási állategészségügyi hivatal határozatával" szövegrész,

b) 12. § (6) bekezdése,

c) 15. § (2) bekezdése.

10. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

20. § (1) A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 1. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet hatálya)

"b) a 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

c) a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,"

[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

(2) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

"h) a 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben"

[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

(3) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"b) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolajimportjára elrendelt különleges feltételek megállapításáról szóló 1151/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 5-i 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,"

(4) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"h) az Indiából származó okra és currylevelek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 91/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet."

11. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosítása

21. § (1) A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 3/2014. (I. 16.) VM rendelet] 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A fertőzött sertéseket a járási állategészségügyi hivatal határozata alapján vágásra kell bocsátani. Amennyiben a (4) és (5) bekezdésben foglaltak alapján a tenyészállatokat kell vágásra értékesíteni, a tulajdonos a tenyészérték és a vágóérték különbségének mértékében állami kártalanításra jogosult, amennyiben írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy két éven belül valamennyi tenyészállatot pótolja."

(2) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A mentes, illetve a mentesítés alatt álló terület földrajzi határától számított 15 km-es sávon belülre, valamint mentes nagylétszámú állomány köré vont 15 km-es sugarú körön belülre fertőzött vagy ismeretlen státuszú állományból származó sertés nem szállítható be."

22. § Hatályát veszti a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja.

12. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 11. § (13) bekezdése 2014. december 29-én lép hatályba.

(3) A 13. § a) pontja 2015. január 31-én lép hatályba.

24. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv,

b) a 90/429/EGK tanácsi irányelv B., C. és D. mellékleteinek a brucellózisra és az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó állat-egészségügyi feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 1-jei 176/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. november 27-i 2012/737/EU bizottsági végrehajtási határozat,

d) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. február 13-i 2014/22/EU bizottsági végrehajtási irányelv,

e) a 92/65/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének a lófélékhez tartozó donor állatokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. augusztus 4-i 846/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

(2) Ez a rendelet

a) a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2008. november 20-i 2008/896/EK bizottsági határozat,

b) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító 2011/358/EU és 2013/76/EU bizottsági végrehajtási határozat,

c) a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi irányelv 43. cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról szóló, 2010. április 15-i 2010/221/EU bizottsági határozat,

d) a felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i 200/2010/EU bizottsági rendelet,

e) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 25-i 517/2011/EU bizottsági rendelet,

f) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. március 8-i 200/2012/EU bizottsági rendelet,

g) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. december 12-i, 1190/2012/EU bizottsági rendelet,

h) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének módosításáról szóló, 2013. január 16-i 56/2013/EU bizottság rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"2. számú melléklet a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelethez

A sertések szaporításának részletes állategészségügyi feltételei

1. E rendelet alkalmazásában sertés:

1.1. a házisertés,

1.2. a vaddisznó, továbbá

1.3. a disznófélék (Suidae) családjába tartozó összes többi faj egyede.

2. A mesterséges termékenyítő állomásra csak olyan kan szállítható,

2.1. amelyik olyan állományból, illetve gazdaságból származik,

2.1.1. amely az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által elismerten mentes brucellózistól, Aujeszky-betegségtől és PRRS-től (sertések szaporítószervi és légzőszervi tünetegyüttese),

2.1.2. amelyben egyetlen ragadós száj- és körömfájás ellen vakcinázott állat sem tartózkodott a megelőző 12 hónapban,

2.1.3. amely nem áll forgalmi korlátozás alatt házisertéseket érintő fertőző vagy ragályos betegség következtében, és

2.1.4. nem került kapcsolatba korábban sem alacsonyabb állategészségügyi státuszú állomány egyedével;

2.2. amelyiket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által erre a célra engedélyezett helyen és módon legalább harminc napig elkülönítetten tartottak úgy, hogy annak helyén csak azonos, illetve jobb állategészségügyi státuszú egyedek tartózkodtak;

2.3. amelynek az elkülönítést megelőző harminc napon belül elvégzett alábbi vizsgálatai negatív eredményt adtak:

2.3.1. brucellózis felderítése vérből, illetve spermából elvégzett szerológiai vizsgálattal (bengálvörös próba vagy cELISA vagy iELISA),

2.3.2. Aujeszky-betegség tekintetében be nem oltott sertések esetén ELISA-próba az Aujeszky-betegség teljes vírusa vagy B glikoproteinje (ADV-gB) vagy D glikoproteinje (ADV-gD) antitestjeinek kimutatására vagy szérumneutralizációs próba; gE deléciós vakcinával beoltott állatok esetén ELISA-próba az Aujeszky-betegség vírus E glikoproteinje (ADV-gE) antitestjeinek kimutatására,

2.3.3. szerológiai vizsgálat (ELISA antitest vagy szérumneutralizációs próba) a klasszikus sertéspestis alóli mentességre,

2.3.4. szerológiai vizsgálat PRRS alóli mentességre,

2.3.5. szerológiai vizsgálat 2 leptospira szerotípusra (L. hyos/tarassovi, L. pomona);

2.4. amelynek a 2.2. pont szerinti elkülönítés idejének második felében vett mintákon végzett 2.3.1-2.3.5. pont szerinti vizsgálatai negatív eredményt adtak.

3. Amennyiben az elkülönítést megelőző harminc napon belül elvégzett, 2.3.1. pont szerinti brucellózispróba egy állatnál is pozitívnak bizonyul, az ugyanabban a gazdaságban tartott, negatív eredményt adó állatok csak akkor engedhetők be a karanténlétesítménybe, ha megerősítést nyert azon állomány vagy gazdaság brucellózismentes státusza, ahonnan a pozitív reakciójú állat származik.

4. A járási állategészségügyi hivatal engedélyezi a 2.3. pontban említett vizsgálatoknak a karanténlétesítményben történő végrehajtását, amennyiben az eredmények a 2.2. pontban meghatározott elkülönítési időszak kezdete előtt ismertté válnak.

5.1. Amennyiben az elkülönítés ideje alatt végzett, a brucellózis felderítésére irányuló próbák bármelyike pozitív eredményt ad, és a brucellózis gyanúját nem zárták ki a 7. pontnak megfelelően, akkor az érintett állatot azonnal el kell távolítani a karanténlétesítményből.

5.2. Amennyiben az Aujeszky-betegség felderítésére irányuló próbák bármelyike pozitív eredményt ad, akkor az érintett állatot azonnal el kell távolítani a karanténlétesítményből.

5.3. Csoportos karantén esetén a járási állategészségügyi hivatalnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a brucellózisra és Aujeszky-betegségre irányuló próbákra negatív eredményt adó, hátramaradt állatok egészségügyi státusza kielégítő legyen, mielőtt e rendeletnek megfelelően a mesterséges termékenyítő állomásra kerülnének.

6. Amennyiben az elkülönítőben a 2.3.1. pont szerint végzett brucellózisvizsgálat egy állatnál pozitívnak bizonyul, az alábbi eljárást kell követni:

6.1. a pozitív szérumokat a 2.3.1. pontban leírtak közül legalább egy olyan alternatív próbának alá kell vetni, amelynek elvégzésére még nem került sor;

6.2. járványtani vizsgálatot kell végezni abban a gazdaságban, ahonnan a pozitív reakciójú állat származik;

6.3. az elkülönítés előtt és elkülönítés alatt végzett brucellavizsgálatokon pozitív eredményt adó állatoknál a következők közül legalább az egyik tesztet végre kell hajtani a 2.4. pontban említett minták begyűjtését legalább hét nappal követően begyűjtött mintákon:

6.3.1. pufferolt Brucella-antigén próba (bengálvörös próba),

6.3.2. szérumagglutinációs próba,

6.3.3. komplementkötési próba,

6.3.4. cELISA,

6.3.5. iELISA.

7. A brucellózis gyanúja kizárható, amennyiben:

7.1. a 6.1. pontban említett ismételt vizsgálat negatív eredményt adott, a származási gazdaságokban elvégzett járványtani vizsgálat nem tárta fel sertésbrucellózis jelenlétét, és a 6.3. pontban említett próba eredménye negatív volt; vagy

7.2. a származási gazdaságokban elvégzett járványtani vizsgálat nem tárta fel sertésbrucellózis jelenlétét és a 6.1. pontban vagy 6.3. pontban említett tesztek során pozitív eredményt adó valamennyi állaton kórbonctani vizsgálatot és kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, mindkettőt negatív eredménnyel.

8. A brucellózis gyanújának kizárását követően az 5.1. pontban említett, elkülönítőben tartott valamennyi állat felvehető a mesterséges termékenyítő állomásra.

9. Nem szállítható a mesterséges termékenyítő állomásra olyan kan, amelyik az elszállítás napján betegség klinikai tünetét mutatja. Állatot kizárólag az állomás állatorvosának kifejezett engedélyével lehet a mesterséges termékenyítő állomásra felvenni, ahol valamennyi be- és kifelé irányuló állatmozgást nyilván kell tartani.

10. A 11. pont sérelme nélkül valamennyi állatnak közvetlenül olyan karanténlétesítményből kell érkeznie, amely a szállítás időpontjában eleget tesz a következő feltételeknek:

10.1. a szállítást megelőző 12 hónapon belül sem klinikai tünetek, sem pozitív szerológiai vagy virológiai vizsgálati eredmény formájában Aujeszky-betegség nem fordult elő;

10.2. nem áll forgalmi korlátozás alatt házisertéseket érintő fertőző vagy ragályos betegség következtében.

11. Amennyiben teljesülnek a 10. pontban megállapított feltételek, és a megelőző 12 hónapon belül elvégezték a 2.3.1-2.3.5. pontban említett rutinpróbákat, az állomások állatorvosainak javaslatára a járási főállatorvosok engedélyével az állatok karantén vagy vizsgálat nélkül közvetlenül áthelyezhetők egy mesterséges termékenyítő állomásról egy másik, ugyanolyan egészségügyi státuszú mesterséges termékenyítő állomásra. Ezek az állatok nem kerülhetnek sem közvetlen, sem közvetett kapcsolatba alacsonyabb állat-egészségügyi státuszú hasított körmű állatokkal, és az igénybe vett szállítási eszközt használat előtt tisztítani és fertőtleníteni kell.

12.1. A mesterséges termékenyítő állomáson tartott minden egyes állatot alá kell vetni a 2.3.1-2.3.5. pontban felsorolt vizsgálatoknak. A mesterséges termékenyítő állomáson kizárólag negatív vizsgálati eredménnyel rendelkező egyedek tarthatók.

12.2. A 12.1. pont szerinti teszteket olyan mintákon kell elvégezni, amelyeket

12.2.1. minden egyes állattól vettek közvetlenül azelőtt, hogy elhagyják a mesterséges termékenyítő állomást, de a mesterséges termékenyítő állomásra való felvételüket követő 12 hónapnál nem később, vagy

12.2.2. a mesterséges termékenyítő állomáson tartott állatok legalább 25%-ánál háromhavonta vettek, és az állomás állatorvosának biztosítania kell, hogy a mintavétel megfelelőképpen reprezentálja az állomás teljes állományát, különösen a korcsoportok és az elhelyezés tekintetében.

12.3. Amennyiben a 12.2.2. pont szerint végzik el a teszteket, az állomás állatorvosának biztosítania kell, hogy a mesterséges termékenyítő állomáson való tartózkodás során az előírt vizsgálatokat legalább egyszer és - amennyiben a tartózkodás időtartama meghaladja az egy évet - legalább 12 havonta elvégezzék minden egyes állatnál.

13. A 12. ponttól eltérően, a köztenyésztésben természetes fedeztetésre használt kant félévente meg kell vizsgálni a 2.3.1-2.3.5. pontban felsorolt betegségek alóli mentessége megállapítása céljából.

14. Ha az előírt vizsgálatok bármelyike pozitívnak bizonyul, az állatot el kell különíteni és az utolsó negatív eredmény időpontjától termelt sperma nem kerülhet be az Európai Unión belüli kereskedelembe és tilos szaporítás céljára felhasználni. Az adott állat utolsó negatív próbája óta a mesterséges termékenyítő állomáson gyűjtött összes spermát elkülönítve kell tárolni, és nem kerülhet be az Európai Unión belüli kereskedelembe, valamint tilos szaporítás céljára felhasználni addig, amíg helyre nem állítják a mesterséges termékenyítő állomás állategészségügyi státuszát.

15. A szaporítóanyag-termelésből és köztenyésztésben való fedeztetésből ki kell zárni azt a hímivarú egyedet, amelynél az előírt vizsgálatok közül valamelyik pozitív eredményt adott és azt újabb vizsgálattal is megerősítették.

16. Az előírt állategészségügyi vizsgálatokat a NÉBIH állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumában kell elvégezni az állat tulajdonosának költségére.

17. Az Európai Unión belüli kereskedelemre szánt, engedélyezett mesterséges termékenyítő állomáson gyűjtött spermának olyan állattól kell származnia,

17.1. amely a spermagyűjtés napján nem mutatta betegség klinikai jeleit,

17.2. amelyet nem oltottak be ragadós száj- és körömfájás ellen,

17.3. amely megfelel e rendelet követelményeinek,

17.4. amely esetében tilos a természetes fedeztetés,

17.5. amelyet a házisertéseknél fellépő fertőző vagy ragályos betegségek tekintetében korlátozás alá vont területen kívül elhelyezkedő mesterséges termékenyítő állomáson tartanak,

17.6. amelyet olyan mesterséges termékenyítő állomáson tartanak, amelyben a spermagyűjtést közvetlenül megelőző harminc napban nem jegyeztek fel az Aujeszky-betegségre utaló klinikai, szerológiai, virológiai vagy kórbonctani bizonyítékot.

18. Sperma hazai vagy Európai Unión belüli kereskedelme esetén a legutolsó hígítást követően - különösen leptospira ellen - hatékony antibiotikum-kombinációt kell a spermához vagy a hígító anyaghoz adni. A higított spermát az antibiotikumok hozzáadása után azonnal legalább 15 °C-os hőmérsékletre kell helyezni, és legalább 45 percig ilyen hőmérsékleten kell tartani. Mélyhűtött sperma esetén fagyasztás előtt kell az antibiotikumokat a spermához adni.

19. A 18. pontban említett antibiotikum-kombináció hatásának legalább egyenértékűnek kell lennie a következő arányú hígításokkal a felhígított spermában:

19.1. legalább 500 µg sztreptomicin/a végső hígítás 1 ml-e,

19.2. legalább 500 NE penicillin/a végső hígítás 1 ml-e,

19.3. legalább 150 µg linkomicin/a végső hígítás 1 ml-e,

19.4. legalább 300 µg spektinomicin/a végső hígítás 1 ml-e.

20. Embrióátültetésre csak a 2. és 10. pontban leírt állategészségügyi követelményeknek megfelelő donor és recipiens egyede használható."

2. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

1. A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklet II. fejezet 1. pont 1.5. és 1.6. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:

(Sperma nyerésére csak olyan mén használható, amely a mesterséges termékenyítő állomás állatorvosa szerint megfelel a következő követelményeknek:)

"1.5. a felsorolt vizsgálatok tekintetében akkreditált és a hatóság által engedélyezett laboratóriumban az 1.6. alpontban meghatározott program szerint végrehajtott és tanúsított alábbi vizsgálatoknak kell alávetni:

1.5.1. a ló fertőző kevésvérűségének kimutatására irányuló agargél- immundiffúziós próba (Coggins-próba) vagy ELISA-próba, negatív eredménnyel;

1.5.2. a lovak fertőző arteritisét okozó vírus izolálására vagy a vírusgenom polimeráz láncreakcióval (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakcióval (real-time PCR) való kimutatására irányuló vizsgálat a donor mén teljes spermájának azonos térfogategységnyi mennyiségén negatív eredménnyel, kivéve abban az esetben, ha a lovak fertőző arteritise tekintetében végzett szérumneutralizációs próbán 1:4-es hígításban a donor mén eredménye negatív;

1.5.3. a ló ragályos méhgyulladása kórokozójának kimutatására irányuló, két alkalommal, hétnapos időközzel, a donor mének esetleges antimikrobiális kezelése után legalább 7 nappal (szisztémás kezelés esetén) vagy legalább 21 nappal (helyi kezelés esetén), a donor ménektől legalább a vaszorából, a húgycsőből és a húgycsőárokból tamponnal vett három mintán minden esetben negatív eredménnyel elvégzett vizsgálat; a mintákat a laboratóriumba való szállítás előtt aktív szenes szállítóközegbe, például Amies táptalajra kell helyezni; a mintákon a következő vizsgálatok legalább egyikét el kell végezni:

1.5.3.1. a donor állattól történő mintavételt követően 24 órán belül vagy ha a mintákat hűtve szállították, 48 órán belül megkezdett, mikroaerofil feltételek mellett legalább 7 napig történő tenyésztés a Taylorella equigenitalis izolálása érdekében, vagy

1.5.3.2. a donor állattól történő mintavételt követő 48 órán belül elvégzett, a Taylorella equigenitalis vírusgenom kimutatására irányuló PCR vagy real-time PCR vizsgálat;

1.6. el kell rajta végezni a következő vizsgálatok egyikét:

1.6.1. ha a donor mén az első spermavétel időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban és a gyűjtési időszakban folyamatosan a mesterséges termékenyítő állomáson tartózkodik, és az állomáson tartott lófélék nem kerülnek közvetlen érintkezésbe a donor mén egészségi állapotánál rosszabb egészségi állapotú lófélékkel, akkor a donor ménen az 1.5. alpontban előírt vizsgálatokat el kell végezni legalább évente egyszer a tenyészidőszak kezdetén vagy a friss, hűtött vagy fagyasztott állapotban kereskedelmi forgalomra szánt sperma első gyűjtése előtt a legalább 30 napos tartózkodási időszakban, a megérkezést követő 14 nap után vett mintán;

1.6.2. ha a donor mén az első spermavétel időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban és a gyűjtési időszakban folyamatosan a mesterséges termékenyítő állomáson tartózkodik, azonban esetenként egy 14 napnál rövidebb folyamatos időtartamra elhagyhatja az állomást az állomás állatorvosának a felügyelete alatt, illetve a mesterséges termékenyítő állomáson tartott lófélék közvetlen érintkezésbe kerülhetnek a rosszabb egészségi állapotú lófélékkel, az 1.5. alpontban előírt vizsgálatokat a donor méntől a következők szerint begyűjtött mintán kell elvégezni:

1.6.2.1. legalább évente egyszer a tenyészidőszak kezdetén vagy az első spermagyűjtést megelőzően, legalább 14 nappal a legalább 30 napos tartózkodási időszak kezdeti időpontját követően; és

1.6.2.2. a spermagyűjtési időszak során a következők szerint:

1.6.2.2.1. a ló fertőző kevésvérűségének kimutatására irányuló vizsgálat tekintetében a sperma gyűjtése előtt legfeljebb 90 nappal vett mintákon,

1.6.2.2.2. a ló fertőző arteritisére vonatkozó vizsgálat tekintetében a sperma gyűjtése előtt legfeljebb 30 nappal vett mintákon, kivéve abban az esetben, ha a donor mén nem vírusürítő állapotát a sperma gyűjtése előtt legfeljebb 6 hónappal vett teljes spermájának azonos térfogategységnyi mennyiségén végzett vírusizolálási vizsgálat, polimeráz láncreakció (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakció (real-time PCR) erősíti meg, és a lovak fertőző arteritise tekintetében végzett szérumneutralizációs próbán legalább 1:4-es hígításban a donor mén eredménye pozitív;

1.6.2.2.3. a lovak ragályos méhgyulladásának kimutatását célzó vizsgálat tekintetében a sperma gyűjtése előtt legfeljebb 60 nappal vett mintákon, amely vizsgálat a polimeráz láncreakció (PCR) és a valós idejű polimeráz láncreakció (real-time PCR) esetében elvégezhető az egy alkalommal vett három (tampon) mintán;

1.6.3. ha a donor mén nem tesz eleget az 1.6.1. és 1.6.2. alpontokban leírt feltételeknek, és a spermát fagyasztott állapotban való forgalmazás céljából gyűjtik, az 1.5. alpontban előírt vizsgálatokat a donor méntől gyűjtött mintán el kell végezni a következők szerint:

1.6.3.1. legalább évente egyszer a tenyészidőszak kezdetén;

1.6.3.2. a 9. § (2) bekezdés b) pontjában előírt tárolási időszak folyamán, azt megelőzően, hogy a spermát az állomásról elszállítják vagy felhasználják, a spermagyűjtés időpontja után legalább 14 nappal, de 90 napon belül vett mintákon;

1.6.4. Az 1.6.3.2. alponttól eltérve nem szükséges az 1.5.2. alpontban leírt, a ló fertőző arteritisére vonatkozó gyűjtés utáni mintavétel és vizsgálat, ha a donor mén nem vírusürítő állapotát az évente két alkalommal (legalább 4 hónap eltéréssel) vett teljes spermájának azonos térfogategységnyi mennyiségén végzett vírusizolálási vizsgálat, polimeráz láncreakció (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakció (real-time PCR) erősíti meg, és a lovak fertőző arteritise tekintetében végzett szérumneutralizációs próbán legalább 1:4-es hígításban a donor mén eredménye pozitív."

2. A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklet III. fejezet 1. pontjában a "donor kancák" szövegrész helyébe a "donor kancák(on)" szöveg lép.

3. A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklet III. fejezet 1. pont 1.2. és 1.3. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:

(1. Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló jogszabályban megállapított követelményeken kívül a donor kancák:)

"1.2. a ló fertőző kevésvérűségének kimutatására irányuló agargél-immundiffúziós próbát (Coggins-próba) vagy ELISA-próbát kell végezni az 1.1. alpontban említett, legalább 30 napos időszak kezdeti időpontját követően legalább 14 nappal és a kereskedelmi forgalomra szánt petesejtek vagy embriók gyűjtésének időpontja előtt legfeljebb 90 nappal vett vérmintán, és a próba eredményének negatívnak kell lennie;

1.3. minden esetben a vizsgálatra akkreditált és hatóság által engedélyezett laboratóriumban a lovak ragályos méhgyulladása kórokozójának kimutatására irányuló, negatív eredménnyel záruló vizsgálatot kell végezni a donor kancák esetleges antimikrobiális kezelése után legalább 7 nappal (szisztémás kezelés esetén) vagy legalább 21 nappal (helyi kezelés esetén), a donor kancáktól legalább a clitoris árkának és szinuszainak nyálkahártyás felületeiről tamponnal vett két mintán; a mintákat az 1.1. alpontban említett legalább 30 napos időszakban kell levenni az 1.3.1.1. alpontban említett vizsgálat esetében két alkalommal, legalább 7 nap eltéréssel, az 1.3.1.2. alpontban említett vizsgálat esetében pedig egy alkalommal; a mintákat a laboratóriumba való szállítás előtt aktív szenes szállítóközegbe, például Amies táptalajra kell helyezni; 1.3.1. a mintákon a következő vizsgálatok legalább egyikét el kell végezni:

1.3.1.1. a donor állattól történő mintavételt követően 24 órán belül vagy ha a mintákat hűtve szállították, 48 órán belül megkezdett, mikroaerofil feltételek mellett legalább 7 napig történő tenyésztés a Taylorella equigenitalis izolálása érdekében, vagy

1.3.1.2. a donor állattól történő mintavételt követő 48 órán belül elvégzett, a Taylorella equigenitalis vírusgenom polimeráz láncreakcióval (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakcióval (real-time PCR) való kimutatására irányuló vizsgálat."

3. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

1. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. rész 17. és 18. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"17. Lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladásának alábbi típusai:

17.1. Japán encephalitis (Japanese encephalitis)

17.2. Keleti ló-encephalomyelitis (Eastern equine encephalomyelitis)

17.3. Lovak venezuelai agy-és gerincvelő-gyulladása (Venezuelan equine encephalomyelitis)

17.4. Nyugati ló-encephalomyelitis (Western equine encephalomyelitis)

17.5. Nyugat-nílusi láz (West Nile fever, WNF)

18. Madárinfluenza (HPAI baromfiban, fogságban élő és vadon élő madarakban, LPAI baromfiban és fogságban élő madarakban)"

2. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Lazacok fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés"

3. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. rész 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Lazacok fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés (Infectious salmon anaemia: infection with genotype HPR- deleted of the genus Isavirus, ISAV)"

4. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"7. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

"

5. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"8. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Víziállat-egészségőri igazolás
Tenyésztett víziállatok tenyésztési, továbbtartási és állománypótlási célú forgalomba hozatalához,
előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott tenyésztett víziállat és emberi
fogyasztást megelőző, előkészítés céljából forgalomba hozott tenyésztett víziállat szállításához
I. A származási gazdaság
neve:
..........................................................................................................................................
címe:
........................................................................................................................................................................................
tartási hely azonosítója:
........................................................................................................................................................................................
Felügyelő víziállat-egészségőr neve (nyomtatott betűkkel):
........................................................................................................................................................................................
A szállítandó állat/ok/ (csoport)
faja: ............................................................ kora: ............................................................
tömege: ..............................kg vagy darabszáma: ..............................db
Az állatok hasznosítási célja*:
tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás
előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából történő forgalomba hozatal
emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából történő forgalomba hozatal
A célgazdaság
neve:................................................................................................................................................................................
címe:................................................................................................................................................................................
A szállító gépjármű rendszáma(i): ...................................................................................................................................
Egyéb közlemény:...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
II. Alulírott víziállat-egészségőr igazolom, hogy a fent megnevezett fajú halakat a 127/2008. (IX.29.) FVM rendelet
16. §-a alapján előzetes helyszíni szemle alapján megvizsgáltam.
A halak betegségre mutató elváltozást nem mutatnak.
A gazdaságban ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás az utóbbi 30 napban nem volt.
Tudomásom szerint az állományban a koi herpesz-vírus betegség vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg
e kórokozó által okozott betegséget.
Az állatokat a szállítást megelőző huszonnégy órán belül megvizsgáltam és állategészségügyi szempontból
szállításra alkalmasnak találtam.
III. Csak a tenyésztett víziállatok tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás céljából történő forgalomba hozatala
esetén kell kitölteni!
Fogékony fajok esetében a koi herpesz-vírus betegség kimutatására irányuló 1 éven belüli diagnosztikai vizsgálatok
eredményközlőjének iktatószáma(i) és dátuma(i): (csatolandó a diagnosztikai vizsgálatok eredményét tartalmazó,
NRL által kiállított eredményközlő másolata).....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Kelt: ............................................................20............................................................
…………………………………………
víziállat-egészségőri bizonyítvány
száma
…………………………………………
víziállat-egészségőr aláírása
* a megfelelő aláhúzandó
Készült: 3 példányban (eredeti példányt szállítmánnyal kell küldeni; másolati példány a származási gazdaságban marad; tőpéldány a kiállítónál
marad)"

"

6. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"9. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Állattartó nyilatkozata
belföldi élő, előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából és emberi fogyasztást megelőző, előkészítés
céljából forgalomba hozott halszállításhoz
(Élelmiszerláncra vonatkozó információ)
Sorszám:
1. Azonosítási adatok:
Származási tartási hely:
A tartási hely neve, címe, tartási hely azonosító: ....................................................................................................
Tulajdonos neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
Tartó neve, címe, telefonszáma: .............................................................................................................................
2. Állatazonosító adatok
Faj: .........................................................................................................................................................................
A szállított állatok tömege (fajonként): ................................ kg vagy darabszáma (fajonként):........................... db
Kor: .......................................................................................................................................................................
3. A víziállat-tenyésztő vállalkozást ellátó víziállat-egészségőr
Neve, címe: ............................................................................................................................................................
Víziállat-egészségőri bizonyítvány száma: ..............................................................................................................
Telefonszáma:.........................................................................................................................................................
4. Származási tartási helyre vonatkozó állategészségügyi és állatvédelmi adatok:
a) A származási tartási hely állategészségügyi hatósági intézkedés miatt nem áll állategészségügyi korlátozás
alatt/ korlátozás alatt áll (kérem aláhúzni)
b) Nincs/Van (kérem aláhúzni) tudomásom olyan okról, amely az állatok forgalmazását tiltja.
c) Az állatok rendszeres víziállat-egészségőri ellátás alatt állnak/nem állnak (kérem aláhúzni)
d) Egyéb állategészségügyi információ (mentességek, fertőzés felszámolása miatti feldolgozás stb.)
e) Az állománnyal kapcsolatos nyilvántartások és dokumentációk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
f) Az állatokat az állatvédelmi előírásoknak megfelelően tartottam és szállítottam: igen/nem (kérem aláhúzni)
g) Az állatok állatgyógyászati készítménnyel csak az állatorvos utasítása szerint lettek kezelve.
h) Az állatoknak adott, 0 napnál nagyobb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű állatgyógyászati
készítmények és egyéb kezelések
Készítmény neveKezelés időpontjaVárakozási idő (napfok)
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdése szerint amennyiben
a felhasznált gyógyszeren nincs feltüntetve a kezelendő állatfajra vonatkozó élelmezés-egészségügyi
várakozási idő, az állatorvos által előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem lehet kevesebb, mint
halhús esetében 500 napfok.
i) A hús biztonságát érintő betegségek előfordulása (pl. előfordult-e az állományban szállítás előtti időszakban
megbetegedés)
j) Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: (pl. állatról emberre terjedő fertőző betegségek, maradékanyagra,
kémiai szennyezőkre /pl. nehézfém/ és növényvédő szerekre történő vizsgálatok, illetve egyéb laboratóriumi
eredmények)
k) Visszacsatoló jelentésben levő információk (amennyiben volt állategészségügyi probléma ugyanebből
a gazdaságból származó állatokban)
l) Tenyésztési adatok, amennyiben ezek betegségek jelenlétére utalnak (pl. nem megfelelő súlygyarapodás,
állomány szétnövése stb.)
Dátum:........................................................................ (érvényes: a kiállítástól számított 3 napig)
………………………………………….
gazdaság képviselője"

"

7. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

1. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Melléklet A) fejezete helyébe a következő pont lép:

"A) Az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklete szerinti útlevél, vagy"

2. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Melléklet B) fejezet 2. pont c) és d) alpontjában a "magánállatorvos" szövegrész helyébe a "szolgáltató állatorvos" szöveg lép.

8. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

1. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. pont 2.2. és 2.3. alpontjai helyébe a következő alpontok lépnek:

"2.2. A 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet I. 2. 2.2. pontjában említett szarvasmarhák közül BSE-re minden harmadik országban, illetve Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban született 30 hónaposnál idősebb, rendes vágással levágott és emberi fogyasztásra szánt szarvasmarhát (beleértve valamely mentesítési program keretében levágott, klinikailag egészséges egyedeket is) meg kell vizsgálni."

2.3. A BSE felderítésére irányuló monitoring vizsgálatot a vágóhídon kívül, az állattartó által rendes vágással saját fogyasztásra levágott és az állatorvosnak bejelentett, harmadik országban, illetve Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban született 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák esetében is el kell végezni."

2. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"2.2. Az emberi fogyasztás céljából levágott kecskék esetében mindaddig nem kell TSE felderítésre irányuló monitoring vizsgálatot végezni, amíg az anyalétszám el nem éri a 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet II. 2. b) pontjában meghatározott létszámot. Az előbbi irányszám elérését követően minden vágóhídon levágott, a 999/2001/EK rendeletben meghatározott életkorú kecskét vizsgálni kell."

3. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"3.1. A 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet II. 4. pontjában meghatározott korú (eltérő rendelkezés hiányában 18 hónaposnál idősebb vagy legalább kettő, az ínyen áttört, állandó metszőfoggal rendelkező) elhullott, illetve leölt juhokat és kecskéket a NÉBIH által meghatározott mintaszámok szerint kell vizsgálni. A 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet II. 3. pontjában szereplő táblázatok alapján a NÉBIH mindkét állatfajra külön országos és megyei mintaszámokat határoz meg."

4. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet V. fejezet 1. pont 1.5. és 1.6. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:

[A 19. § (3) bekezdésének a) pontjában előírt folyamatos nyilvántartásnak adott időszakra legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]

"1.5. a rendes vágásra küldött szarvasmarhák száma, ezen belül a mentesítési program keretében levágott és klinikailag egészséges egyedek száma harmadik országból, illetve Romániából, Bulgáriából vagy Horvátországból származó állatok esetén a 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák esetében,

1. 6. a rendes vágással saját fogyasztás céljára levágott szarvasmarhák száma harmadik országban, illetve Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban született állatok esetén a 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák esetében,"

5. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.1. pontja helyébe a következő pont lép:

"3.1. A 999/2001/EK rendelet 7. cikkében és IV. melléklet I. fejezetében lévő, a feldolgozott állati eredetű fehérjéknek bizonyos állatfajok takarmányozására való felhasználásának tilalmára vonatkozó előírásoktól eltérni kizárólag a 999/2001/EK rendelet IV. melléklet II. és III. fejezetében foglalt rendelkezések betartásával, továbbá - a IV. melléklet

II. fejezet a) pontjában felsoroltak kivételével - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság előzetes engedélyével lehet, melyet az enyhítéssel élni kívánó takarmány-előállító üzemnek írásban kell kérnie."

6. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.7. pontja helyébe a következő pont lép:

"3.7. Az Európai Unió valamely más tagországa területén már felszabadított, és így a 999/2001/EK rendelet IV. melléklet III. fejezet C. szakasza alapján már vizsgált hallisztek esetén - azok hazai felhasználása előtt -az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak vizsgálnia kell, hogy a szállítmányt kísérő dokumentáció tartalmazza-e a másik tagországban elvégzett vizsgálat eredményét. Ha a dokumentáció a vizsgálat eredményét nem tartalmazza, akkor ezt a felhasználó pótlólag köteles beszerezni 15 munkanapon belül, ellenkező esetben a tételt ismételt vizsgálatnak kell alávetni."

7. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.11. pontja helyébe a következő pont lép:

"3.11. A takarmányfelügyelő, illetve a hatósági állatorvos köteles rendszeresen ellenőrizni a feldolgozott állati eredetű fehérjék, illetve az ilyen fehérjét tartalmazó ömlesztett takarmányok, valamint az ott felsorolt állati eredetű anyagok tárolására és szállítására vonatkozóan a 999/2001/EK rendelet IV. mellékletében előírt szabályok maradéktalan betartását."

8. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.13. pontja helyébe a következő pont lép:

"3.13. Fiatal kérődzőkkel hallisztet tartalmazó tejpótló a 999/2001/EK rendelet IV. melléklet II. fejezet d) pontjával összhangban csak akkor etethető, ha azt a 999/2001/EK rendelet IV. mellékletben meghatározott szabályok szerint állították elő, és az állattartó telep a felhasználás szándékát előzetesen bejelentette az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, amely a bejelentés alapján nyilvántartásba vette, és erről értesítette az állattartó telepet."

9. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"1. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Vállalkozói mintavételek a házityúk- és pulykaállományokban

ABCDE
1.Mintagyűjtés időpontjaMintázandó állományMintagyűjtés módjaMinták vizsgálata
2.KeltetőKeltetett állományokA 200/2010/EU
bizottsági
rendelet melléklet
2.2.2.1. pontjában
foglaltak szerint
A 200/2010/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
3.1.1. napHázityúk
tenyészállományok
A szállító járműből
a csibeszállító dobozok
belső felületéről
(10 x 15 cm) vett
minták betelepítendő
légterenként (25 g,
rakományonként
5 dobozból), elhullott
csibék/pipék (min.
10 db, max. 60 db,
illetve ha 10-nél
kevesebb van, akkor
10 db-ra kiegészítendő
az élőkből)
2. számú melléklet
szerint
3.2.Házityúk
tojóállományok
3.3.Tenyészpulyka-
állományok
4.1.4. élethétHázityúk
tenyészállományok
A 200/2010/EU
bizottsági
rendelet melléklet
2.2.2.1. pontjában
foglaltak szerint
A 200/2010/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
4.2.Tenyészpulyka-
állományok
Az 1190/2010/EU
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1 és
2.2.2. pontjában
foglaltak szerint
Az 1190/2010/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
5.1.A tojásrakási fázis vagy
tojóegységbe kerülés előtt két
héttel
Házityúk
tenyészállományok
A 200/2010/EU
bizottsági
rendelet melléklet
2.2.2.1. pontjában
foglaltak szerint
A 200/2010/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
5.2.Tenyészpulyka-
állományok
Az 1190/2012/EU
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1 és
2.2.2. pontjában
foglaltak szerint
Az 1190/2012/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
5.3.Házityúk
tojóállományok
Az 517/2011/EU
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1
pontjában foglaltak
szerint
Az 517/2011/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
6.1.A tojás-rakási
fázisban
Minden
második héten
Házityúk
tenyészállományok
A 200/2010/EU
bizottsági
rendelet melléklet
2.2.2. pontjában
foglaltak szerint
A 200/2010/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
6.2.Minden
harmadik
héten
Tenyészpulyka-
állományok
Az 1190/2012/EU
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1 és
2.2.2. pontjában
foglaltak szerint
Az 1190/2012/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
6.3.Minden
15. héten,
az első
mintavétel
az állomány
24 ± 2 hetes
korában
Házityúk tojóállományokAz 517/2011/EU
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1
pontjában foglaltak
szerint
Az 517/2011/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
7.1.A vágást megelőző
3 héten belül
Házityúk
brojlerállományok
A 200/2012/EU
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1 és
2.2.2. pontjában
foglaltak szerint
A 200/2012/EU
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint
7.2.Hízópulyka-állományokAz 1190/2012/EUAz 1190/2012/EU
7.3.Tenyészpulyka-
állományok
bizottsági rendelet
melléklet 2.2.1 és
2.2.2. pontjában
foglaltak szerint
bizottsági rendelet
melléklet 3. pontjában
foglaltak szerint

"

10. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

"2. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Hatósági mintavételek a házityúk- és pulykaállományokban

ABCD
1.Mintázandó állományMintagyűjtés időpontjaMintagyűjtés módjaMinták vizsgálata
2.KeltetőkA 200/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.1.2.1. pontja alapján
16 hetente
A 200/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.2.1. pontjában foglaltak
szerint
A 200/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
3. pontjában foglaltak szerint
3.Házityúk
tenyész-állományok
A termelési ciklusban,
a 200/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.1.2.2. pontja szerint
A 200/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.2.2.2. pontjában foglaltak
szerint
A 200/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
3. pontjában foglaltak szerint
4.Tenyészpulyka-
állományok
Az 1190/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.1. b) pontjának i és
iii. alpontja alapján.
Az 1190/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet 2.2.1 és
2.2.2. pontjában foglaltak
szerint
Az 1190/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet
3. pontjában foglaltak szerint
5.Házityúk
tojóállományok
Az 517/2011/EU bizottsági
rendelet melléklet 2.1. pontja
szerint
Az 517/2011/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.2.2. pontjában foglaltak
szerint
Az 517/2011/EU bizottsági
rendelet melléklet 3. pontja
szerint
6.Házityúk
brojler-állományok
A 200/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet
1. b) pontja alapján a járási
állategészségügyi hivatal
évente határozza meg
A 200/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.2. pontjában foglaltak
szerint
A 200/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet
3. pontjában foglaltak szerint
7.Hízópulyka-
állományok
Az 1190/2010/EU bizottsági
rendelet melléklet
2.1. b) pontjának ii. és
iii. alpontja alapján.
Az 1190/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet 2.2.1 és
2.2. pontjában foglaltak
szerint
Az 1190/2012/EU bizottsági
rendelet melléklet
3. pontjában foglaltak szerint"

"

Tartalomjegyzék