7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a 3000 GHz-ig terjedő rádióspektrumon belüli frekvenciasávok

aa)[1] frekvenciafelosztására (a továbbiakban: felosztás) rádiószolgálatok számára, valamint polgári, nem polgári és együttes célú használatra,

ab)[2] rádiószolgálatok, rádióalkalmazások számára történő használatának előkészítésére, megnyitására, korlátozására,

ac)[3] használati szabályainak meghatározására, ideértve a rádiórendszerek rádióspektrum-gazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések rádióspektrum-gazdálkodási jellemzőit, valamint az egyedi engedélyezéssel és rádióspektrum-használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,

ad)[4] nagyfrekvenciás villamos berendezések általi igénybevételének meghatározására,

b)[5] a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi használat céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás villamos berendezést gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb szervezetekre,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH) és az NMHH Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1.[6]

2.[7]

3.[8]

4. adaptív rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely a csatorna minőségének megfelelően változtatja rádiótechnikai jellemzőit;

5. adás: rádió-adóállomás által előállított sugárzás, vagy a sugárzás előállítása;

6. adásmód: egy adás jellemzőinek összessége, úgymint a fő vivőhullám modulációs módja, a moduláló jel természete, a továbbítandó információ típusa és egyes esetekben más kiegészítő jellemzők, melyeknek mindegyikét szabványosított kódjelek együttesével látják el;

6a.[9] adathálózat: hálózati elemként szolgáló több SRD - beleértve az adathálózati hozzáférési pontot is - és a köztük lévő vezetéknélküli összeköttetések;

6b.[10] adathálózati hozzáférési pont: olyan helyhez kötött földfelszíni SRD egy adathálózatban, amely csatlakozási pontként szolgál az adathálózat más SRD-i számára az adathálózaton kívül található szolgáltatási platformok eléréséhez;

6c.[11]

7. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: minden olyan aktív orvostechnikai eszköz, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy más orvosi úton az emberi testbe vagy orvosi beavatkozás révén természetes testnyílásba helyezzék, és a beavatkozást követően a helyén maradjon;

8. aktív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan mérőműszer, amelynek segítségével rádióhullámok adása és vétele révén információ nyerhető;

9. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádióhullámokat használó része, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy orvosi úton az emberi testbe vagy egy állat testébe helyezzék, valamint adott esetben ennek külső kiegészítő berendezése;

9a.[12] alapvető követelmény: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott alapvető követelmény;

9b.[13] ALD: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a hallássérült személyek számára hallóképességük javítását;

10. állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;

10a.[14] állandóhelyű földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása;

11. állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

12. állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

13.[15]

14.[16] állomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából; a fogalom magában foglalja a következő állomásokat: állandóhelyű állomás, állandóhelyű földi állomás, állandó telephelyű állomás, amatőrállomás, átjátszóállomás, bázisállomás, bázis földi állomás, fedélzeti BTS, fedélzeti távközlő állomás, felhasználói állomás, fix állomás, földfelszíni állomás, földi állomás, földi mozgóállomás, földi mozgó földi állomás, gyűjtőállomás, hajóállomás, hajó-bázisállomás, hajó földi állomás, hajóvészadó, HAPS, helyhez kötött állomás, helyhez kötött földi állomás, HEST, hiteles frekvenciák és órajelek állomása, kikötői állomás, kísérleti állomás, koordinált földi állomás, központi állomás, központi földi állomás, légiforgalmi állomás, légiforgalmi földi állomás, légijármű állomás, légijármű földi állomás, markeradó, mentőjármű állomás, meteorológiai helyhez kötött állomás, meteorológiai mozgóállomás, MFCN-állomás, mozgóállomás, mozgó földi állomás, műsorszóró állomás, parti állomás, parti földi állomás, radarbója, rádiócsillagászati állomás, rádió-irányadó állomás, rádió-iránymérő állomás, rádiólokációs helyhez kötött állomás, rádiólokációs mozgóállomás, rádió-magasságmérő, rádiómeghatározó állomás, rádiónavigációs helyhez kötött állomás, rádiónavigációs mozgóállomás, rádiószonda, SNG, szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója, szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás, űrállomás, változó telephelyű állomás, végfelhasználói állomás, VSAT;

15.[17] általános alkalmazás: alkalmazástól és rendeltetésétől függetlenül minden olyan SRD alkalmazás - így különösen távmérő, távirányító, riasztó, általános adatátviteli alkalmazás -, amely teljesíti az adott frekvenciasáv tekintetében meghatározott műszaki feltételeket;

16. általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

17. amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

18. amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

19. antennanyereség: egy veszteségmentes vonatkoztatási antenna bemenetén szükséges teljesítmény és az adott antenna bemenetére juttatott teljesítmény - általában decibelben kifejezett - aránya, amely mellett a két antenna egy adott irányban azonos térerősséget vagy azonos felületi teljesítménysűrűséget hoz létre azonos távolságban; amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az antennanyereség a fő sugárzási irányra vonatkozik; az antennanyereség egy meghatározott polarizációra is értelmezhető; a választott vonatkoztatási antennától függően megkülönböztetjük az alábbi antennanyereségeket:

a) izotrop vagy abszolút nyereség (Gi), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt izotrop antenna,

b) félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereség (Gd), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt olyan félhullámú dipól, amelynek egyenlítői síkja tartalmazza az adott irányt,

c) rövid függőleges antennára vonatkoztatott nyereség (Gv), amikor a vonatkoztatási antenna egy olyan egyenes vezető, amely jóval rövidebb a negyedhullámhossznál, és az adott irányt tartalmazó tökéletesen vezető síkra merőlegesen helyezkedik el;

20. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy anyagszerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

21. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

22.[18] átlagos EIRP: a legnagyobb teljesítménynek megfelelő átviteli börszt időtartamára átlagolt EIRP, TPC alkalmazása esetén;

23. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adott felbontási sávszélességgel, RMS érzékelővel mérve, és adott időtartamon átlagolva;

23a.[19] átlagos TRP: az átviteli börszt aktív időtartamára átlagolt TRP;

24.[20] átlagteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a moduláció legkisebb frekvenciájú összetevőjének periódusidejéhez képest elegendően hosszú időintervallum alatt az antennatápvonalra juttat;

25.[21] autósmozi alkalmazás: a nézők által jellemzően autórádióval, mint vevőberendezéssel mozihangosítás céljából igénybe vett vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, amelyben a mozifilm hangjának átvitelét egy FM adóállomás biztosítja;

26. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

27. bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

28. belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, nemzeti vagy az ország határain belül lévő nemzetközi vízi út;

29.[22] beltér: olyan zárt tér, így különösen épületek, járművek belső tere, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz, hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse a más rádiószolgálatokkal történő megosztást;

30.[23] belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belvízi utakra terjed ki;

30a.[24] belvízi út: a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott fogalom;

31. BFWA rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő BWA rendszer;

32. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

33.[25] blokkgazdálkodás: gazdálkodás egy frekvenciablokk frekvenciáival a rádióspektrum-használatra vonatkozó jogszabályi és egyedi engedélyben foglalt keretek között, amely magában foglalja a rádióberendezés, rádiórendszer tervezését, telepítését és üzemben tartását a frekvenciablokkot tartalmazó sávban e rendelet szerint üzemelő más alkalmazások figyelembevételével, amelynek keretében a Hivatal a rádióberendezés, rádiórendszer tervezését, telepítését előzetesen nem vizsgálja;

34.[26]

35. BWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

36. CGC: a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely - a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító - helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a - rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési körzetében található - földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben;

37.[27]

38. CT: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak a nyilvános telefonhálózathoz;

38a.[28] csatornán belüli IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt névleges csatornán belüli erőforrások egy részének előzetes elkülönítésével megvalósított IoT-alkalmazás;

39.[29] csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a rádióspektrum-használók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye;

40. csoportkommunikációs rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely állandóhelyű és földi mozgószolgálati csoportkommunikációs igényeket elégít ki, és amely az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat alkalmazásai számára egyaránt kijelölt frekvenciasávban üzemel;

41. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

42.[30] csúcsteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a modulációs burkológörbe maximális amplitúdójának megfelelő rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;

42a.[31] DSC: félautomata módszer, amelyet az IMO nemzetközi szabványként határozott meg a tengeri mozgószolgálat számára felosztott középhullámú, rövidhullámú és URH-sávokat használó rádiótávközlés részére;

43. duplex rendszer: duplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

44. duplex távolság: duplex rendszer állomásánál az adási és a vételi frekvencia különbsége;

45. duplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán mindkét irányban egyidejűleg lehetséges;

46. egyedi engedély: a frekvenciakijelölés és a rádióengedély;

47. egyedi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele egyszerű házi berendezésekkel, különösen kisméretű antennákkal ellátott berendezésekkel;

48. egyoldalsávos adás: csak a két oldalsáv egyikét tartalmazó amplitúdómodulált adás;

49. EIRP: az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

50.[32] elfoglalt sávszélesség: az a frekvenciasáv-szélesség, amelynél az alsó frekvenciahatár alatt, illetve a felső frekvenciahatár felett kisugárzott átlagteljesítmények egyenként egyenlőek az adott adás teljes átlagteljesítményének adott β/2 százalékértékével; ha a kérdéses adásmódra vonatkozóan ITU-R-ajánlás másképpen nem rendelkezik, a β/2 értékét 0,5%-ra kell felvenni;

51. elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

52.[33]

53. ERP: az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereségének szorzata egy adott irányban;

54.[34] fedélzeti BTS: a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA, LTE 1800 MCA, nem-AAS NR 1800 MCA és UMTS 2100 MCA rendszerek használatát támogatja;

55. fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak;

56. félduplex rendszer: félduplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

57. félduplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél a távközlési csatorna egyik végén szimplex üzemmód, másik végén duplex üzemmód valósul meg;

58. felhasználói állomás: a rádiótávközlő rendszer olyan állomása, amely rádiótávközlő végberendezéssel üzemel;

58a.[35] felhasználói blokk: az egy rádióspektrum-használati jogosult által szerzett összefüggő frekvenciatartomány;

59.[36]

60.[37]

61. fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi feladatot nem lát el;

61a.[38] forgószárnyas légijármű: EASA CS-27 vagy CS-29 kategóriájú légijármű;

62. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás;

63. földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

64. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több űrállomással, vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével;

65. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

66. földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

67. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat;

68.[39]

69.[40]

70.[41]

71.[42]

72. frekvenciatűrés: a kijelölt frekvencia és az adás által elfoglalt frekvenciasáv sávközépi frekvenciája között, vagy az adás vonatkoztatási frekvenciája és jellemző frekvenciája között megengedhető - milliomod részekben vagy hertzben kifejezett - legnagyobb eltérés;

73. FWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

74. geostacionárius műhold: olyan geoszinkron műhold, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával, és amely következésképpen a Földhöz képest mozdulatlan marad; vagy olyan geoszinkron műhold, amely a Földhöz képest megközelítőleg mozdulatlan marad;

75. geostacionárius műholdpálya: olyan geoszinkron műhold keringési pályája, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, és keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával;

76. geoszinkron műhold: a Föld olyan műholdja, amelynek keringési ideje egyenlő a Föld saját tengelye körüli forgásának periódusidejével;

77.[43] gépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék II. c) pontjában meghatározott fogalom;

78.[44] GSM rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 502, az MSZ EN 301 511 és az MSZ EN 301 908-18 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat, ideértve az EC-GSM-IoT-t is;

79. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

80. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

81.[45] hajó-bázisállomás: hajón elhelyezett olyan mobil pikocella, amely támogatja a GSM-, LTE- vagy UMTS-szolgáltatásokat;

82. hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

83. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

84. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható;

85.[46] hallássegítő rendszer: hallássérültek által nyilvános helyen, különösen repülőtéren, vasútállomáson, templomban és színházban használt olyan rendszer, ahol az adókészülék hanganyag-közvetítő vagy nyilvános kihangosító rendszerhez kapcsolódik és a vevőkészüléket a hallássérült használó viseli, vagy az be van építve a használó hallókészülékébe;

85a.[47]

86. HAPS: olyan állomás, amely 20-50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;

86a.[48] harmonizált rádióspektrum-használatú alkalmazás: olyan rádióalkalmazás, amelyre vonatkozóan európai uniós jogi aktus határozza meg a rádióspektrum-használat feltételeit;

86b.[49] harmonizált szabvány: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott fogalom;

87.[50] hatósági frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült, és amelyet a Hivatal az NMHH internetes honlapján tesz közzé;

88. HDFSS: a műholdas állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan szélessávú rádióalkalmazás, amelyet megvalósító rendszeren belül kis antennamérettel rendelkező, nagyszámú nem koordinált földi állomás üzemel;

89. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

90. helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

91.[51] HEST: a 10,7-12,75 GHz vagy a 19,7-20,2 GHz sávban (űr-Föld irány) és a 14-14,25 GHz vagy a 29,5-30 GHz sávban (Föld-űr irány) geostacionárius műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 60 dBW;

92. híranyagátvitel: rádió- vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang- és képinformáció továbbítása a stúdióba;

93. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

94. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek - vagy mindkettő - meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik;

95. igazgatás: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1002. pontjában meghatározott fogalom;

96. ILS: olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;

97. ILS iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

98. ILS siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

99.[52] induktív alkalmazás: közeltéri hírközlő és rádiómeghatározó alkalmazásokhoz az indukcióshurok-rendszer mágneses terét használó, különösen személygépkocsi-indításgátlás, állatazonosítás, riasztórendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszédátviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelség- és fémérzékelők, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás indukciós lopásgátló rendszereket is), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus útdíjbeszedés céljára használt rádióalkalmazás;

99a.[53] intelligens menetíró készülékekkel, tömeggel és méretekkel kapcsolatos alkalmazás: a menetíró készülékek esetében az (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet 14. függelékében meghatározott távoli kommunikációs funkciók ellátását, a tömeggel és a méretekkel kapcsolatos alkalmazások esetében a tömegre és a méretekre vonatkozó követelmények érvényesítését szolgáló rádióalkalmazás;

99b.[54] IoT: általában olyan, használati tárgyakba beépített eszközök interneten keresztüli összekapcsolása, amely eszközök lehetővé teszik ezen használati tárgyak közötti adatcserét;

99c.[55] IoT rendszer: IoT-t megvalósító rádiótávközlő rendszer, különösen az EC-GSM-IoT, LTE-MTC, LTE-eMTC, NR-IoT és NB-IoT rendszer;

100. ISM alkalmazás: olyan készülékek vagy berendezések működtetése, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;

101.[56] ITS: a közúti vagy városi vasúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

102. jellemző frekvencia: egy adott adás könnyen azonosítható és mérhető frekvenciája; a vivőfrekvencia megjelölhető ilyen frekvenciaként;

102a.[57] katonai frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült;

103. keringési pálya: valamely meghatározott vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva egy olyan műhold vagy más űrbeli tárgy súlypontja által leírt útvonal, amely túlnyomóan a természeti erők, főként a nehézségi erő hatásának van alárendelve;

104. keskenysávú rendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiótávközlő rendszer;

105. kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;

106. kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

107. kísérleti állomás: olyan állomás - ide nem értve az amatőrállomásokat -, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja;

108.[58] kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú eszköz: olyan rádióberendezés, amely általában csekély rádióspektrum-használattal és a kis kitöltési tényezőjű spektrumhozzáférésre vonatkozó szabályokra támaszkodva igen megbízható spektrumhozzáférést és átvitelt biztosít a megosztott frekvenciasávokban; jellemző felhasználási területe a riasztók és a szociális segélykérő rendszerek;

109.[59] kis teljesítményű analóg FM-adó: a személyi használatú hangátviteli eszközök, különösen mobiltelefonok és a gépkocsiba szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló rádióalkalmazás;

110.[60] kitöltési tényező: a megfigyelési frekvenciasávban a megfigyelési időtartamon belüli azon időtartamok összegének a megfigyelési időtartamhoz viszonyított, százalékban kifejezett aránya, amely időtartamok alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

111.[61]

112. kizárólagos használatú frekvencia: egyedi engedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás nélkül, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

113. koordinációs övezet: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos frekvenciasávban működő földi állomást vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomást körülvevő olyan terület, amelyen kívül a zavarás a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;

114. koordinációs távolság: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos frekvenciasávban működő földi állomástól vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomástól adott azimutban mért olyan távolság, amelyen túl a zavarás a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;

115. koordinált földi állomás: olyan, a Hivatal által engedélyezett földi állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

116.[62] közös használatú frekvencia: legalább kettő rádióspektrum-használó által azonos területen, tetszőleges időben igénybe vehető frekvencia, amelynek használói forgalmi viszonyait a Hivatal nem szabályozza, és a rádióspektrum-használók egymás zavarásával szembeni védelmét nem biztosítja;

117. közösségi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele olyan, esetenként összetett vevőberendezésekkel, amelyek az egyedi vételnél használtaknál nagyobb méretű antennákkal rendelkeznek és rendeltetésük a nagyközönség egy azonos helyen lévő csoportja által, vagy egy behatárolt területet ellátó elosztórendszer által történő használat;

118. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

119. központi földi állomás: űrtávközlési szolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius keringési pályájú műholdakhoz az egy- vagy kétirányú információátvitelt biztosítja;

119a.[63] közúti ITS: olyan, a közúti közlekedésben - beleértve a közúton kívüli felhasználási esetet is - alkalmazott ITS, amely lehetővé teszi a járművek közötti, valamint az infrastruktúra és a járművek közötti, biztonsággal összefüggő kommunikációt; a közúti vagy gyalogos forgalomtól el nem különített vasútvonalakon - így különösen a villamosvonalakon és a helyiérdekű vasút vonalain - alkalmazott ITS szintén a közúti ITS részének minősül;

119b.[64] közúti jármű: gépkocsi vagy annak pótkocsija;

120. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva;

121. lábjegyzet: az RR frekvenciasávok felosztási táblázatának lábjegyzete;

122. légiforgalmi állomás: a légi mozgószolgálat helyhez kötött állomása, beleértve a hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen elhelyezett állomást;

123. légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

124. légijármű állomás: a légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

124a.[65] légijármű-fedélzeti UWB alkalmazás: légijárművön belüli kommunikációs célú rádió-összeköttetésekre használt UWB alkalmazás;

125. légijármű földi állomás: a műholdas légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

126. légi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon;

127. légi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

128.[66]

129. LT1: emberek és tárgyak általános helyzetkövetésére szolgáló rendszer;

130. LT2: emberek és tárgyak helyzetkövetésére szolgáló rendszer ipari környezetben;

131.[67]

132. markeradó: a légi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;

133. másodlagos kereskedelem: a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló NMHH rendelet értelmező rendelkezéseiben meghatározott frekvencia másodlagos kereskedelme fogalommal azonos;

134. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

135a.[68] MBANS: több, a testen viselt érzékelő vagy aktuátor, valamint az emberi testen vagy a test körül elhelyezett hálózati elosztóeszköz kis teljesítményű, vezetéknélküli hálózatba rendezése révén orvosiadat-gyűjtésre szolgáló rádiórendszer;

136. MCA-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

137.[69] MCV-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás nyújt a hajón levő személyek részére GSM, LTE vagy UMTS rendszert használó nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton történő kommunikáció céljából, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül;

138.[70] megengedhető zavarás: olyan megfigyelt vagy előre jelzett zavarás, amely eleget tesz az RR-ben, az ITU-R-ajánlásokban vagy az RR rendelkezéseinek megfelelően megkötött különmegállapodásokban foglalt kvantitatív zavarási és megosztási kritériumoknak;

138a.[71] megfigyelési frekvenciasáv: a kitöltési tényező meghatározásánál eltérő rendelkezés hiányában az adott működési frekvenciasáv;

138b.[72] megfigyelési időtartam: a kitöltési tényező meghatározásánál eltérő rendelkezés hiányában egy megszakítás nélküli, egy órán át tartó időszak;

139. megosztott használatú frekvencia: egyedi engedély alapján legalább kettő engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

140. mellékhullám-sugárzás: a szükséges sávszélességen kívüli frekvencián vagy frekvenciákon történő olyan sugárzás, amelynek szintje csökkenthető anélkül, hogy ez a megfelelő információ továbbítását befolyásolná; a mellékhullám-sugárzások magukban foglalják a harmonikus sugárzásokat, a parazita sugárzásokat, az intermodulációs és keverési termékeket, de nem foglalják magukban a sávon kívüli adásokat;

141. mellékhullám-tartomány: egy adásnál a sávon kívüli tartományon kívül eső frekvenciatartomány, ahol a mellékhullám-sugárzások rendszerint túlsúlyban vannak;

142. mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;

143. mérőeszköz: olyan, kétirányú rádiótávközlő rendszer részét alkotó rádióberendezés, amely intelligens hálózati infrastruktúrákban - így különösen áram-, gáz- és vízszolgáltatásban - távfelügyeletet, mérést és adattovábbítást tesz lehetővé;

143a.[73] meteorológiai helyhez kötött állomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

143b.[74] meteorológiai mozgóállomás: a meteorológiát segítő szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

144. meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat;

144a.[75] MFCN-állomás: MFCN helyhez kötött állomása, központi állomása, átjátszóállomása;

145.[76] modellirányító alkalmazás: modellek (így különösen járművek kicsinyített másai) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának távolról történő irányítására használt, speciális távvezérlés és távmérés célú rádióalkalmazás;

146. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató - vagy fordított irányú - rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

147. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

148. mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

149. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

150. MSI: hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, meteorológiai előrejelzések és más biztonsággal kapcsolatos sürgős üzenetek;

151. műhold: olyan test, amely egy nagyobb tömegű másik test körül kering, és amelynek mozgását főképpen és állandó jelleggel a másik test vonzóereje határozza meg;

152. műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat;

153. műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is;

154.[77] műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;

155. műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el;

156. műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat - beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is - a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

157. műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzá tartozó földi állomásokból áll;

158.[78] műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

159. műholdas légi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

160. műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el;

161. műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;

162. műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között, vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

163. műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ennél a szolgálatnál a "közvetlen vétel" kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

164. műholdas (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló műholdas légi mozgószolgálat;

165.[79] műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével, amely egy felmenő irányú összeköttetésből és egy lemenő irányú összeköttetésből áll;

166. műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

167. műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is, és tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

168. műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

169. műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

170. műholdas (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légi mozgószolgálat;

171. műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

172. műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el;

173. műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang- és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából;

174. műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

175. műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

176.[80]

177.[81]

178.[82] nagy kitöltési tényezőjű, folyamatos átvitelt megvalósító eszköz: alacsony késleltetési idejű és nagy kitöltési tényezőjű átvitelt megvalósító rádióberendezés, beleértve a vezetéknélküli audio- és multimédia-streaming alkalmazások rádióberendezéseit, a mobiltelefonokat, a gépkocsiba szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszereket, a vezetéknélküli hangfalakat, a vezetéknélküli fejhallgatókat, az emberen levő rádióberendezéseket, az ALD-ket, a monitor-fülhallgatókat, valamint a kis teljesítményű analóg FM-adókat;

179.[83]

180.[84] NATO-jogosult: NATO-tagállam vagy az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt vevő más állam katonai szervezete;

181. NAVTEX: MSI keskenysávú távgépíróval történő adására és automatikus vételére szolgáló rendszer;

182.[85] NCU: a légijárműveken elhelyezett berendezés, amely a mozgóállomás vételi frekvenciasávjában a zajszint növelésével biztosítja, hogy a földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

183. nemkívánt sugárzás: a mellékhullám-sugárzás és a sávon kívüli adás által keltett sugárzások összessége;

183a.[86] nem polgári frekvenciakészlet-gazdálkodás: a frekvenciák és frekvenciasávok, az alkalmazott rádióberendezések használatának, valamint a működési terület - rádióengedélyben megadott feltételek melletti - a nem polgári célú rádióspektrum-használó általi tervezése és a rádiórendszer ennek alapján történő üzemeltetése;

184.[87] nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére, valamint polgári, nem polgári és együttes célú használatra történő felosztása - az RR előírásait figyelembe véve - Magyarországon;

185.[88] nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére - az egyes országok eltérő és speciális rádióspektrum-használatának figyelembevételével - abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

186.[89]

187.[90] nyalábolt rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely magas spektrumhatékonysággal rendelkezik, több rádiófrekvencián üzemel, automatikus csatornakiválasztást alkalmaz, képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.), és hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a használat szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;

188. nyilvános levelezés: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1004. pontjában meghatározott fogalom;

189. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

190. (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló légi mozgószolgálat;

190a.[91] orvosiadat-gyűjtés: a betegek egészségügyi intézményekben vagy otthonukban, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően egészségügyi szakemberek által előírt módon végzett megfigyelése, diagnosztizálása és kezelése céljából a nem hangalapú adatoknak a nem beültethető orvostechnikai eszközöktől, illetve az ilyen eszközökhöz való továbbítása;

190b.[92] önálló IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásától független - ilyen, illetve GSM-szolgáltatás nyújtására nem használt csatornán megvalósított - IoT-alkalmazás;

191.[93] PAMR rendszer: kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltatás céljából létesített, csoportkommunikációs igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi használók vagy azok előre meghatározott használói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a használói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

192. parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

193. parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

194. parti tenger: a Tengerjogi Egyezményben meghatározott tengersáv;

195. passzív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan mérőműszer, amelynek segítségével természetes eredetű rádióhullámok vétele révén információ nyerhető;

195a.[94] PMR 446: olyan kis hatótávolságú, berendezések közötti közvetlen összeköttetést megvalósító üzemmódban, bázisállomás és átjátszóállomás használata nélkül működő, sem az infrastruktúra-hálózat részeként, sem átjátszóállomásként nem használható, emberen levő vagy közvetlen kézi működtetésű hordozható rádióberendezés, amely kizárólag beépített antennát használ a megosztás maximalizálása és a zavarás minimalizálása érdekében;

196.[95] PMR rendszer: mozgószolgálat keretében vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben más használónak átengedett, zárt használói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiótávközlő rendszere;

197.[96] PMSE alkalmazás: a vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, valamint a videoátviteli PMSE alkalmazás;

197a.[97] polgárőr szervezet: a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti polgárőr szervezet;

198. pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyet két, egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;

199. pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;

199a.[98] pótkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. n) pontjában meghatározott fogalom;

199b.[99] PPDR rendszer: a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott EDR felhasználók és csatlakozó felhasználók által különösen közrendvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi és nemzetbiztonsági célból - ideértve a különleges jogrendben felmerülő szükségleteket is - használt rádiórendszer;

200. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

201.[100] radarbója: egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő állomás, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad, mely megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

202. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

203. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul meg;

204. rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

205. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

206. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

206a.[101] rádiófrekvenciás ellentevékenység céljából készült rádióberendezés: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 56. § (1a) bekezdése szerinti - így különösen a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, rádiófrekvenciával végzett ellentevékenységhez használható - rádióberendezés, amelynek funkciója valamely rádióberendezés üzemszerű működésének módosítása, akadályozása vagy ellehetetlenítése vagy üzemszerű működése által létrehozott elektromágneses spektrumkörnyezet torzítása, és amely esetén a polgári célú használat kizárt;

207. rádiófrekvenciás jel: a rádióspektrumba tartozó elektromágneses jel;

208. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását;

209. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására;

210. rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

211. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;

212. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

213. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

214. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

215. rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak;

216. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

217. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

218. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

219. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

220. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is;

221. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

222. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

223. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

224. rádiórendszer: állomások, rádiótávközlő hálózatok, rádiótávközlő rendszerek összefoglaló megnevezése;

224a.[102] rádióspektrum-gazdálkodási alapvető követelmény: a rádióberendezés kialakítására vonatkozó azon alapvető követelmény, hogy a rádióberendezés a káros zavarás elkerülése mellett biztosítsa a rádióspektrum eredményes és hatékony használatát;

224b.[103] rádióspektrum-használat: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása, kisugárzása és vétele;

224c.[104] rádióspektrum-használat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös a kizárólagos használatú frekvenciára, a megosztott használatú frekvenciára és a közös használatú frekvenciára vonatkozó meghatározások szerint;

224d.[105] rádióspektrum-használó: az a természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

225.[106] rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adóállomás, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít;

226. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;

227.[107] rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; a fogalom magában foglalja a következő szolgálatokat: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légi mozgószolgálat, légi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdas szolgálatok (beleértve: műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légi mozgószolgálat, műholdas légi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat), műsorszóró szolgálat, (OR) légi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

228. rádiótávközlő rendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;

229. rádiótávközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése a rádiótávközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, a rádiós csatlakozási ponton keresztül a rádiótávközlő hálózattal való együttműködés céljából;

230. reflektáló műhold: olyan műhold, amelynek rendeltetése rádiótávközlési jelek visszaverés útján történő továbbítása;

231.[108] RFID alkalmazás: címkén és címkeolvasón alapuló olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely élőlényhez vagy tárgyhoz rögzített rádióberendezésből (címke), valamint a címkét aktiváló és abból adatokat kiolvasó adóvevő egységből (címkeolvasó) áll; jellemző felhasználási területek: árucikkek nyomon követése és azonosítása, így különösen EAS céljából, továbbá az - elem nélküli, elemes rásegítésű vagy elemmel működő - címkével ellátott árucikkekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és továbbítása; a címkeolvasó ellenőrzi a címkétől kapott információt, majd továbbítja a központi számítógépnek;

232.[109] riasztó: olyan rádiótávközlő rendszer - beleértve a szociális segélykérő rendszereket, valamint a személy- és vagyonbiztonságot szolgáló riasztókat is -, amelynek az a fő funkciója, hogy probléma vagy meghatározott esemény bekövetkezésekor rádiótávközlés útján távoli helyszínről egy rendszernek vagy egy személynek riasztást adjon;

233. (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légi mozgószolgálat;

233a.[110] RMR fedélzeti rádió: vonatra telepített RMR-készülék, amely képes a hang- és adatátviteli alkalmazások támogatására;

233b.[111] RMR-készülék: RMR-hálózat vezérlése alatt álló mobil rádióberendezés;

234. RR: a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képező igazgatási szabályzat;

234a.[112] sávátrendezés: rádióspektrum-használati jogosult felhasználói blokkja vagy annak része elhelyezkedésének módosítása az adott frekvenciasávon belül;

235. sávon kívüli adás: a szükséges sávszélességen kívül, de annak közvetlen közelében lévő frekvencián vagy frekvenciákon történő, a moduláció folyamatából adódó adás, a mellékhullám-sugárzások kivételével;

236. sávon kívüli tartomány: egy adásnál közvetlenül a szükséges sávszélességen kívül eső, de a mellékhullám-tartományt nem tartalmazó frekvenciatartomány, ahol a sávon kívüli adások rendszerint túlsúlyban vannak; az eredetük alapján definiált sávon kívüli adások a sávon kívüli tartományban és kisebb mértékben a mellékhullám-tartományban fordulnak elő; a mellékhullám-sugárzások is előfordulhatnak a sávon kívüli tartományban, valamint a mellékhullám-tartományban;

237.[113] SNG: olyan nem koordinált földi állomás, amely geostacionárius keringési pályán lévő műhold felé irányuló rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átvitelt valósít meg;

237a.[114]

238.[115] SRD: olyan, kis távolság áthidalására szolgáló, kis teljesítményű, adásra vagy vételre alkalmas rádióberendezés, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg;

239.[116] SRR: olyan rádióberendezés, amely közúti járművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

240. SSR: kérdezőket és válaszjeladókat használó, légtérellenőrzés célját szolgáló másodlagos radar;

241. sugárzás: tetszőleges forrásból származó, rádióhullámok formájában megnyilvánuló energiaáramlás, vagy ez az energia maga;

242. szélesebb sávú rendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiótávközlő rendszer vagy az olyan technológiát használó rádiótávközlő rendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

243.[117] szélessávú adatátviteli alkalmazás: a rádióspektrumhoz való hozzáféréshez szélessávú modulációs technikát alkalmazó rádióalkalmazás, amelynek jellemző felhasználási területe a WAS/RLAN rendszer és az adathálózatokban használt szélessávú SRD-k;

243a.[118] személygépkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. d) pontjában meghatározott fogalom;

244.[119] személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott, címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű rádióspektrum-használók számára;

245. szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

246. szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

247. szimplex rendszer: szimplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;

248. szimplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán irányonként váltakozva lehetséges, esetenként kézi vezérlés segítségével;

249. szociális segélykérő rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely zárt térben bajba jutott - jellemzően idős vagy fogyatékkal élő - személyek számára megbízható kommunikációt biztosít segélykérő jelzésük leadásához;

250. szükséges sávszélesség: egy adott adásmódra vonatkozóan az a frekvenciasáv-szélesség, amely éppen elegendő az információ adott feltételeknek megfelelő sebességű és minőségű továbbítására;

251.[120] távirányító alkalmazás: olyan távirányításra szolgáló rádióalkalmazás, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé;

252. távközlés: jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, rádión, optikai vagy más elektromágneses rendszeren való mindennemű továbbítása, adása vagy vétele;

253.[121] távmérés: a távközlés használata méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából;

253a.[122] távmérő és távvezérlő rendszer: olyan rendszer, beleértve a földi, légi és vízi személyzet nélküli rendszereket is, amelyen belül rádiófrekvenciás csatornák állnak rendelkezésre távmérésre, távvezérlésre és kétirányú információtovábbításra;

254. távoli űr: az űr azon része, amelynek a Földtől mért távolsága nagyobb vagy egyenlő 2x106 kilométernél;

255.[123] távvezérlés: a távközlés használata egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

255a.[124] telepítés: rádiórendszer kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek adását, illetve vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás vagy kísérleti üzemeltetés nélkül;

256.[125] tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

257. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

258. TLPR: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek;

258a.[126] további alapvető követelmény: a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben meghatározott további alapvető követelmény;

259.[127] több-műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több-műholdas összeköttetés egy felmenő irányú összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy lemenő irányú összeköttetésből áll;

260. troposzferikus szóródás: terjedési mód, amelynél a rádióhullámok a troposzféra fizikai tulajdonságaiban jelentkező szabálytalanságok vagy diszkontinuitások következtében szóródnak;

261. TRP: a tér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja, amely az antenna által ténylegesen kisugárzott teljesítmény nagyságát határozza meg;

262.[128] TTT alkalmazás: (a vonatkozó műszaki korlátozások függvényében közúti, vasúti, vízi vagy légi) közlekedésben, forgalomirányításban, navigációban, mobilitáskezelésben és ITS-ben használt olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely jellemzően különböző szállítási módok közötti kapcsolódási pontok, járművek közötti (különösen személygépkocsi-személygépkocsi) összeköttetés, járművek és rögzített pontok közötti (különösen személygépkocsi-infrastruktúra) összeköttetés, valamint a rádióspektrum-használókkal folytatott kétirányú összeköttetés céljára szolgál;

262a.[129] ULP-WMCE: orvos-beteg találkozáskor orvosiadat-gyűjtésre szolgáló rádióalkalmazás, amely használatának célja az emberi emésztőszerveket ábrázoló képek alkotása;

263.[130] UMTS rendszer: a nemzeti szabványokban, különösen az MSZ EN 301 908-1, az MSZ EN 301 908-2, az MSZ EN 301 908-3 és az MSZ EN 301 908-11 szabványban meghatározott elektronikus hírközlő hálózat;

264.[131] UTC: az RR 655. (WRC-15) Határozatban leírt, másodpercen (SI) alapuló időskála;

265. UWB alkalmazás: UWB technológiát használó berendezésekkel megvalósított alkalmazás;

266. UWB technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;

267. űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került;

268. űrbeli követés: egy űrbeli tárgy keringési pályájának, sebességének vagy pillanatnyi helyzetének meghatározása rádiómeghatározás segítségével, azonban elsődleges radar használata nélkül, a tárgy mozgásának nyomon követése céljából;

269. űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;

270. űrjármű: ember által készített jármű, amelynek az a rendeltetése, hogy a Föld légkörének központi részén kívülre menjen;

271.[132] űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;

272.[133] űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy használatával valósítanak meg;

273. űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja;

274. űrtávmérés: olyan távmérés, amelyet az űrjárműben végzett mérések eredményeinek űrállomásról történő továbbítása céljára használnak, ideértve az űrjármű működésére vonatkozó mérési eredményeket is;

275.[134] űrtávvezérlés: a rádiótávközlés használata olyan rádiójelek űrállomásra történő továbbítása céljából, amelyek beindítják, megváltoztatják vagy beszüntetik az űrállomáshoz tartozó űrbeli tárgyon, illetve magán az űrállomáson elhelyezett berendezések működését;

276.[135] üzemben tartás: a telepítés befejezésétől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási - karbantartási, javítási - tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

277. változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet;

277a.[136] városi vasúti ITS: a közúti és a gyalogos forgalomtól elkülönített városi vagy elővárosi vasútvonalakon alkalmazott ITS, amelyet állandó jelleggel legalább egy ellenőrző és irányító rendszer irányít;

278.[137] vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/643 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom;

278a.[138] VDES: a tengeri mozgószolgálat részére kifejlesztett VHF-sávú, földfelszíni és műholdas komponensből álló, az ITU-R M.2092 Ajánlásban meghatározott többfunkciós digitális adatátviteli távközlő rendszer;

278b.[139] védősávi IoT-alkalmazás: a vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt névleges csatornán belül, annak szélén - a csatornán belüli erőforrások által nem használt részen - megvalósított IoT-alkalmazás;

279. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

280.[140] versenyeztetési eljárás: rádióspektrum-használati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás;

281.[141] vezetéknélküli audio- és multimédia-streaming alkalmazás: kombinált hang- vagy képátvitelre és audio- vagy videoszinkronizációs jelek átvitelére szolgáló, magánhasználatú, vezetéknélküli, folyamatos adatátvitelt biztosító audio- és multimédiás rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás;

282. vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezés: analóg vagy digitális hangfrekvenciás jelek korlátozott számú adó- és vevőegység közötti továbbítására szolgáló rádióberendezés, különösen rádiómikrofon, monitorfülhallgató-rendszer és hangátviteli összeköttetés, amelyet főként sugárzott műsorok készítéséhez, illetve magánjellegű vagy nyilvános társadalmi vagy kulturális események során használnak;

282a.[142] videoátviteli PMSE alkalmazás: a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt zsinórnélküli kamerák, valamint hordozható és mobil vezetéknélküli videoátviteli összeköttetések;

283.[143] vivőteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet az adóberendezés moduláció nélküli esetben egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;

284. vonatkoztatási frekvencia: olyan frekvencia, amelynek állandó és pontosan meghatározott helyzete van a kijelölt frekvenciához viszonyítva; ennek a frekvenciának a kijelölt frekvenciához viszonyított eltérése ugyanolyan abszolút értékű és előjelű, mint a jellemző frekvenciának az adás által elfoglalt frekvenciasáv közepéhez viszonyított eltérése;

285. VSAT: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi végfelhasználói állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis antennanyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

286. WAS: szélessávú rádiótávközlő rendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

287.[144] WiMAX rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mozgó rádiótávközlő rendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek;

287a.[145] zárt NMR alkalmazás: az NMR képalkotó rendszereket és a mágneses rezonanciás tomográfiás rendszereket magában nem foglaló olyan rádióalkalmazás, amely esetében az NMR-technikák az NMR-érzékelő házán belül elhelyezett vizsgált anyag vagy tárgy NMR-gerjesztését és mágnesestérerősség-válaszát alkalmazzák ahhoz, hogy anyagtulajdonságokra vonatkozó információkat nyerjenek az atomok izotópjainak rezonanciafrekvenciás válaszai alapján;

288. zavarás: adás, sugárzás vagy indukció, illetve ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt energiának egy rádiótávközlő rendszerben a vételre gyakorolt hatása, amely az átvitel minőségének olyan romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.

(2)[146] Az e rendeletben alkalmazott egyéb rádióspektrum-gazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerint kell értelmezni.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1)[147] A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat alkalmazási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti viszonyok között. Az 1. melléklet a nemzetközi felosztást, a 2. melléklet a nemzeti felosztást tartalmazza.

(2) A nemzetközi felosztás az RR szerint meghatározza:

a) a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztását a világ három földrajzi Körzetére,

b) az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra érvényes felosztást, valamint

c)[148] a rádióspektrum-használatra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt RR szerinti feltételeket.

(3)[149] A nemzetközi felosztás keretein belül a nemzeti felosztás meghatározza Magyarország területén a rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, beleértve a polgári, nem polgári és együttes célú használatra történő felosztást is.

(4) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén - e rendelet alapján - a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

4. § (1)[150] Polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Nr.) hatálya alá nem tartozó rádióspektrum-használók igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.

(2)[151] Nem polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.

(3)[152] Polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek, nem polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá nem tartozó rádióspektrum-használók ideiglenesen, korlátozott időtartamra - közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra - szerezhetnek rádióspektrum-használati jogot a polgári és a nem polgári rádióspektrum-gazdálkodási szempontok összehangolását követően.

(4)[153] Az Nr. hatálya alá tartozó szervezet is használhatja a polgári célú használatra felosztott frekvenciasávban megvalósítható rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai e rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítettek.

(5)[154] A NATO, valamint a NATO-jogosultak magyarországi rádióspektrum-használatát a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.

(6)[155] Az együttes célú használatra felosztott frekvenciasáv polgári és nem polgári célra egyaránt használható. Együttes célú használatra felosztott frekvenciasávban rádióspektrum-használati jog a polgári és a nem polgári rádióspektrum-gazdálkodási szempontok összehangolását követően szerezhető.

5. § (1) A frekvenciasávok felosztásában meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges vagy másodlagos.

(2) Az elsődleges rádiószolgálat állomása

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak,

b)[156] nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben,

amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy amelyek részére a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték.[157]

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére

aa) a frekvenciákat korábban már kijelölték,

ab) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,

ac)[158] a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték, vagy

ad)[159] a rádióspektrum-használati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

ba) a frekvenciákat korábban már kijelölték,

bb) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,

bc)[160] a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték, vagy

bd)[161] a rádióspektrum-használati jogot későbbiekben még megszerezhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

ca) a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik, vagy

cb)[162] a rádióspektrum-használati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére

da) a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy

db)[163] a rádióspektrum-használati jogot korábban már megszerezték.

4. Frekvenciasávok használati szabályai[164]

6. § (1) A 2. melléklet tartalmazza a frekvenciasávok használati szabályait, amelyek meghatározzák[165]

a) az egyes frekvenciasávokban használatbavételi jellegüknek és lehetőségüknek megfelelően Magyarország területén megvalósítható rádióalkalmazásokat, valamint ISM alkalmazásokat,

b) a vonatkozó nemzetközi és hazai dokumentumokat,

c)[166] a további használati szabályokat.

(2) A rádióalkalmazás használatbavételének elsődleges és másodlagos jellege megfelel az 5. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

(3) A harmadlagos jelleggel működő rádióalkalmazás állomása

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásainak;

b) nem tarthat igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

7. § (1) Egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett

kategóriájú lehet.

(2)[167] A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására rádióspektrum-használati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók meghatározott feltételekkel, korlátozásokkal.

(3)[168] A tervezett kategória a rádióalkalmazások Magyarországon történő jövőbeni bevezetésének előkészítését szolgálja. A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhető rádióspektrum-használati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.

(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása úgy üzemelhet, hogy nem okoz káros zavarást az állomás számára egyedi engedélyben biztosított frekvenciasáv szélességét figyelembe véve a közvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatok rádióalkalmazásainak.

(5)[169] A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat, a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai, valamint az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére - nemzetközi forgalomban és a világűrben való használat céljából - az 1. és a 6. mellékletben foglalt szabályok alapján szerezhető rádióspektrum-használati jog.

(6)[170] A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére - nemzetközi forgalomban való használat céljából - az 1. mellékletben foglalt szabályok, valamint az ECC/DEC/(05)09, ECC/DEC/(05)10, ECC/DEC/(13)01 és az ECC/DEC/(15)04 Határozat alapján szerezhető rádióspektrum-használati jog.

8. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működése az alábbi jellemzőkre előírt rádióspektrum-gazdálkodási követelmények alapján biztosítható:[171]

a) csatornaelrendezés, beleértve a csatornaosztást, csatornaképzési szabályt, védősávot;

b) adásmód, moduláció, elfoglalt sávszélesség;

c) duplex irány, duplex távolság;

d) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

e) adási teljesítmény, teljesítménysűrűség;

f) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel;

g)[172] csatorna-hozzáférés és csatornafoglalás szabályai; vagy

h) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés - a rádióspektrum-gazdálkodási alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges - rádióspektrum-gazdálkodási jellemzői az alábbiak:[173]

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b)[174] vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna-szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, blokkolás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: antennanyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, hátrasugárzási csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) Az egyedi engedélyezéssel és a rádióspektrum-használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:[175]

1. egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

2.[176] telepítés vagy üzemben tartás egyedi engedély alapján, beleértve az egyszerűsített rádióengedélyt;

3. a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);

4. a rádióalkalmazás célja;

5. elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;

6. a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

7.[177]

8. blokkgazdálkodás és szabályai;

9.[178] nem polgári frekvenciakészlet-gazdálkodás és szabályai;

10. a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;

11.[179] a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás rádióspektrum-használatának harmonizáltsága;

12. a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

13.[180] a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésének preferenciái;

13a.[181] a rádióspektrum-használati jogosultság és jog megújításának lehetősége;

14.[182] a rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

15. a haszonbérbe adás esetleges lehetőségei, feltételei;

15a.[183] a sávátrendezés esetleges lehetősége, feltételei;

16. a rádióberendezésre vonatkozó egyes további alapvető követelmények.

9. § (1) Amennyiben az adott frekvenciasávhoz rendelt alkalmazásra vonatkozó használati szabályok másként nem rendelkeznek:[184]

a)[185] a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzők határértékei, valamint az RR és a nemzetközi szakmai szervezetek által meghatározottak érvényesek;

b) a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

c)[186] a csak vételre szolgáló állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek, kivéve a polgári célra használt állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat, valamint azokat, amelyek káros zavarással szembeni védelmére a rádióspektrum-használó igényt jelentett be;

d) az adott frekvenciasáv elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására nem használható;

e)[187] a másodlagos kereskedelem és a sávátrendezés nem megengedett.

f)[188] az alkalmazás állomásai egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítésének megszűnése esetén, a mentesítés megszűnésének időpontjáig forgalomba hozott rádióberendezéssel létesített állomás a berendezés élettartamának végéig üzemben tartható.

(2)[189] Versenyeztetési eljárás esetén, ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rádióspektrum-használati jogosultság és jog megújításának lehetősége megengedett.

(3)[190] A rádiófrekvenciás ellentevékenység céljából készült rádióberendezés használatára nem polgári célú rádióspektrum-használó számára, jogszabályban meghatározott állami feladatainak végrehajtása érdekében, a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendeletben meghatározottak szerint kerülhet sor. A használatot az elérni kívánt céllal arányos, feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni frekvenciában, földrajzi kiterjedésben és időtartamban.

10. § (1)[191] A frekvenciasávok használati szabályainak a 2. mellékletben foglaltakhoz képest szükséges további részletezését, kiegészítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:[192]

a)[193] az egyes alkalmazások sávhasználati feltételeit és rádióspektrum-gazdálkodási követelményeit a 3. melléklet,

b)[194] a nemzetközi koordinációs szabályokat a 4. melléklet,

c) egyes végfelhasználói állomások rádiótávközlő végberendezéseinek jegyzékét az 5. melléklet.

(2) A Magyarország határain kívül használt egyes rádiórendszerekkel, rádióberendezésekkel és a nemzetközi forgalomban való használatra kiadott rádióengedélyekkel szemben támasztott követelményeket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az alkalmazott betűszók, rövidítések jegyzékét a 7. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 8. melléklet tartalmazza.

5. Átruházással, haszonbérlettel kapcsolatos rádióspektrum-használati rendelkezések[195]

11. § (1)[196] Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerzett frekvenciablokkok, felhasználói blokkok rádióspektrum-használati jogosultsága, joga mind területileg, mind frekvenciában, mind időben csak egészben ruházható át, adható haszonbérbe.

(2) Azon frekvenciasávokban, ahol a másodlagos kereskedelem megengedett, a rádióspektrum-használati jogosultság, jog akkor ruházható át, adható haszonbérbe, ha[197]

a)[198] a rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot, hasznok szedésének jogát szerző fél teljesíti az átruházás, haszonbérlet tárgyát képező rádióspektrum-használati jogosultság, jog eredeti szerzésének valamennyi, a vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultságot, jogot megállapító határozatban, hatósági szerződésben, egyedi engedélyben rögzített feltételét, és

b) a Hivatal azt jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

13. §[199] (1) Ez a rendelet

1.[200] a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló, 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2.[201] az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló, 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3.[202]

4.[203]

5.[204]

6.[205] a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7.[206]

7a.[207] a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7b.[208] az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. és 45-49. cikkének, 50. cikk (1) bekezdésének, 51., 54. és 55. cikkének, valamint I. mellékletének,

8.[209] a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,

9.[210] az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak,

10.[211] a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak,

11.[212] a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak,

12.[213] a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottsági határozatnak,

13.[214] a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló, 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak,

14.[215] az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak,

15.[216] az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,

16.[217] az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,

17.[218] az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló, 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak,

18.[219] a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló, 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak,

19.[220] az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló, 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

20.[221] az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló, 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

21.[222] az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

22.[223] a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló, 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

23.[224] a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló, 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

24.[225] az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,

25.[226]

26.[227] az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló, 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,

27.[228] a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU, (EU) 2019/1345 és (EU) 2022/180 bizottsági végrehajtási határozatnak,

28.[229]

29.[230] a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

30.[231]

31.[232] a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló, 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2013/654/EU, (EU) 2016/2317 és (EU) 2022/2324 bizottsági végrehajtási határozatnak,

32.[233] a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló, 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2014/276/EU és (EU) 2019/235 bizottsági végrehajtási határozatnak,

33.[234] a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító (EU) 2020/636 bizottsági végrehajtási határozatnak,

34.[235] a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

35.[236]

36.[237] a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló, 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak,

37.[238]

38.[239] az Európai Unió területén a hajókon hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCV-szolgáltatások) rádióspektrum-használatának harmonizált feltételeiről szóló, 2010. március 19-i 2010/166/EU bizottsági határozatnak és az azt módosító (EU) 2017/191 bizottsági végrehajtási határozatnak,

39.[240] az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790-862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló, 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

40.[241] az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

41.[242] az 1920-1980 MHz-es és a 2110-2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2020/667 bizottsági végrehajtási határozatnak,

42.[243] a nem SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/638/EU bizottsági határozatnak,

43.[244] a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 2013/752/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

44.[245] az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről szóló, 2014. szeptember 1-jei 2014/641/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

45.[246] az 1 452-1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2015. május 8-i (EU) 2015/750 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2018/661 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45a.[247] a 2 010-2 025 MHz frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról szóló, 2016. március 8-i (EU) 2016/339 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45b.[248] a 694-790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat érdekében történő harmonizálásáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/687 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45c.[249] a 470-790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/899 európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

45d.[250] a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2006/804/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. augusztus 8-i (EU) 2017/1483 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45e.[251] a 874-876 MHz és a 915-921 MHz frekvenciasávon belül a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2018. október 11-i (EU) 2018/1538 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2022/172 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45f.[252] a 24,25-27,5 GHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő harmonizálásáról szóló, 2019. május 14-i (EU) 2019/784 bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke és az (EU) 2020/590 bizottsági végrehajtási határozat azt módosító 1. cikk 1. pontja kijelölésre vonatkozó rendelkezésének,

45g.[253] az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 14-i (EU) 2019/785 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45h.[254] a rádióspektrum 5875-5935 MHz frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai tekintetében történő harmonizált használatáról és a 2008/671/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1426 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45i.[255] a rádióspektrum 5945-6425 MHz-es frekvenciasávjának vezeték nélküli hozzáférési rendszerek - többek között rádiós helyi hálózatok - (WAS/RLAN-ok) megvalósítására történő harmonizált használatáról szóló, 2021. június 17-i (EU) 2021/1067 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45j.[256] a 874,4-880,0 MHz és a 919,4-925,0 MHz párosított frekvenciasávnak, valamint az 1900-1910 MHz párosítatlan frekvenciasávnak a vasúti mozgó rádió általi harmonizált használatáról szóló, 2021. szeptember 28-i (EU) 2021/1730 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45k.[257] a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról és a 2009/766/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. február 7-i (EU) 2022/173 bizottsági végrehajtási határozatnak,

45l.[258] a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, többek között rádiós helyi hálózatok megvalósítására történő harmonizált használatáról és a 2005/513/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. február 8-i (EU) 2022/179 bizottsági végrehajtási határozatnak és az azt módosító (EU) 2022/2307 bizottsági végrehajtási határozatnak,

46.[259] a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló, 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlásnak

való megfelelést szolgálja.

(2)[260] Ez a rendelet az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2012. november 16-i 1079/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek és az azt módosító 657/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §[261] E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

15. §[262] Ez a rendelet a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 2., 3. és 6. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül a nemzeti felosztás, illetve a frekvenciasávok használati szabályai tekintetében az alábbi határozatok végrehajtását is szolgálja:[263]

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a "Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a "Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról" című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a "Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról" című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról;

4.[264]

5.[265]

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a "Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5-42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr-Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;

8. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről" című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

9.[266] ECC/DEC/(03)05: a frekvenciasávok nemzeti felosztási és használati táblázatainak (NTFA-k) közzététele;

10. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről" című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;

12. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a "Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról" című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;

13.[267] ECC/DEC/(06)10: a földfelszíni szolgálati üzemelések átállása az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávból a műholdas mozgószolgálati rendszerek - beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is - harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítése érdekében;

14. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;

16. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC/(00)05 ERC-határozat visszavonásáról;

17. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;

18. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

19. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 ERC-határozat visszavonása;

20. ECC/DEC/(13)02: ECC-határozat a (03)02 ECC-határozat visszavonásáról;

21. ECC/DEC/(14)01: ECC-határozat a (02)07 ECC-határozat visszavonásáról;

22. ECC/DEC/(16)03: ECC-határozat a (99)17 ERC-határozat visszavonásáról;

22a.[268] ECC/DEC/(17)01: ECC-határozat a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról szóló (01)01 ECC-határozat és a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról szóló (01)02 ECC-határozat visszavonásáról;

23. ECC/DEC/(17)03: ECC-határozat az "Az Euteltracs rendszer Omnitracs végberendezéseinek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről" című ERC/DEC/(98)15 Határozat visszavonásáról.

24.[269] ECC/DEC/(18)02: ECC-határozat a 3400-3800 MHz közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása céljára történő hozzáférhetőségéről szóló (07)02 ECC-határozat visszavonásáról.

25.[270] ECC/DEC/(18)03: ECC-határozat a 2400-2483,5 MHz frekvenciasávban működő - mozgásérzékelők és riasztók céljára használt - kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről szóló (01)08 ERC-határozat visszavonásáról;

26.[271] ECC/DEC/(19)01: ECC-határozat a 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz és a 800/900 MHz sávban a keskeny- és szélesebb sávú PMR/PAMR/PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, valamint a keskeny- és szélesebb sávú PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek szabad mozgásáról és használatáról szóló (11)04 ECC-határozat visszavonásáról.

27.[272] ECC/DEC/(21)03: ECC-határozat az egyes rádióberendezések CEPT-tagországokban való szabad mozgásáról és használatáról szóló (95)01 ERC-határozat visszavonásáról;

28.[273] ECC/DEC/(22)05: ECC-határozat a vezetéknélküli multimédia rendszerek (MWS) és pont-pont (PtP) struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek bevezetésére szolgáló 40,5-43,5 GHz harmonizált frekvenciasáv kijelöléséről szóló (99)15 ERC-határozat visszavonásáról.

16. §[274]

Dr. Karas Monika s. k.,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

Nemzetközi felosztás

1. Az RR szerinti három földrajzi Körzet

1.1. A rádióspektrum-gazdálkodás az ENSZ szakági feladatait ellátó ITU Alapokmányában és Egyezményében meghatározottak szerint jut érvényre világszerte, így Magyarországon is.[275]

1.2. Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési Világértekezletek keretében az érintett államok együttműködésével határoznak a rádióspektrum felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet földrajzi határait az alábbi ábra mutatja és az 1.3-1.6. pont írja le.[276]

1.3. 1. Körzet: magában foglalja azt az övezetet, amelyet keletről az A vonal és nyugatról a B vonal határol, kivéve az Iráni Iszlám Köztársaság területének az e határok közötti részét. Ez a Körzet magában foglalja Örményország, Azerbajdzsán, az Oroszországi Föderáció, Grúzia, Kazahsztán, Mongólia, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Törökország és Ukrajna egész területét is, valamint azt az övezetet is, amely az Oroszországi Föderációtól északra az A és a C vonal között fekszik.[277]

1.4. 2. Körzet: azt az övezetet foglalja magában, amelyet keletről a B vonal és nyugatról a C vonal határol.[278]

1.5. 3. Körzet: magában foglalja azt az övezetet, amelyet keletről a C vonal és nyugatról az A vonal határol, kivéve Örményország, Azerbajdzsán, az Oroszországi Föderáció, Grúzia, Kazahsztán, Mongólia, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Törökország és Ukrajna területét és az Oroszországi Föderációtól északra eső övezetet. Ez a Körzet magában foglalja az Iráni Iszlám Köztársaság területének azt a részét is, amely e határokon kívül fekszik.[279]

1.6. Az 1. pont alkalmazásában:[280]

1.6.1. A vonal: az 1.2. pontban foglalt ábrában az a vonal, amely az Északi-sarktól kiindulva követi a Greenwichtől számított keleti 40°-os hosszúsági kört az északi 40°-os szélességi körig, majd innen főkör menti íven folytatódik a keleti 60°-os hosszúsági kör és a Ráktérítő metszéspontjáig, ahonnan a keleti 60°-os hosszúsági kör mentén halad a Déli-sarkig.

1.6.2. B vonal: az 1.2. pontban foglalt ábrában az a vonal, amely az Északi-sarktól kiindulva követi a Greenwichtől számított nyugati 10°-os hosszúsági kört az északi 72°-os szélességi körrel alkotott metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a nyugati 50°-os hosszúsági kör és az északi 40°-os szélességi kör metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a nyugati 20°-os hosszúsági kör és a déli 10°-os szélességi kör metszéspontjáig, ahonnan a nyugati 20°-os hosszúsági kör mentén halad a Déli-sarkig.

1.6.3. C vonal: az 1.2. pontban foglalt ábrában az a vonal, amely az Északi-sarktól kiindulva főkör menti ívet követ az északi 65°30'-es szélességi kör és a Bering-szoros nemzetközi határvonalának metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a Greenwichtől számított keleti 165°-os hosszúsági kör és az északi 50°-os szélességi kör metszéspontjáig; innen főkör menti íven folytatódik a nyugati 170°-os hosszúsági kör és az északi 10°-os szélességi kör metszéspontjáig; innen követi az északi 10°-os szélességi kört a nyugati 120°-os hosszúsági körrel alkotott metszéspontjáig, ahonnan a nyugati 120°-os hosszúsági kör mentén halad a Déli-sarkig.

2. A nemzetközi felosztási táblázat[281]

2.1. Általános leírás

2.1.1. A 2.2. pontban foglalt táblázat A-C oszlopa az RR alapján közzéteszi az 1. pont szerinti Körzetekre érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a rádióspektrum-használat feltételeit - különösen a helyettesítő és a járulékos felosztást, az eltérő szolgálati kategóriát, a korlátozásokat, a műszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat - tartalmazó lábjegyzetek hivatkozási számait. A lábjegyzetek hivatkozási számát - az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53-tól kezdődően -, valamint szövegét a 3. pont tartalmazza.[282]

2.1.2. A táblázat D oszlopa tartalmazza az RR szerint a Magyarországra érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a Magyarországon felosztható rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi rádióspektrum-használatra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt feltételeket.[283]

2.1.3. A táblázatban a szolgálati kategória a rádióspektrum-használó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást. A táblázatban meghatározott szolgálati kategóriától lábjegyzet eltérően is rendelkezhet. Az elsődleges rádiószolgálat - kiegészítés nélküli - megnevezése nagybetűvel, a másodlagosé nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve.[284]

2.1.4. A táblázat alkalmazása során az adott mezőben és a mező lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

2.1.4.1. kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet az adott mezőben a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

2.1.4.2. kettő vagy több rádiószolgálatra, vagy az adott felosztás egészére vonatkozik, ha a lábjegyzet az adott mező aljára van írva.

2.1.5. Amennyiben a rádiószolgálat megnevezése mellett zárójeles kiegészítés szerepel, akkor a rádiószolgálatra vonatkozó felosztás az így megjelölt működési típusra, alkalmazásra, frekvenciára korlátozódik.

2.2. Táblázat[285]

ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
38,3 kHz alatt(Nincs felosztva)
5.53 5.54
8,3 kHz alatt
(Nincs felosztva)
5.53 5.54
48,3-9 kHzMETEOROLÓGIA 5.54A 5.54B 5.54C8,3-9 kHz
METEOROLÓGIA 5.54A
59-11,3 kHzMETEOROLÓGIA 5.54A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
9-11,3 kHz
METEOROLÓGIA 5.54A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
611,3-14 kHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ11,3-14 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
714-19,95 kHzÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
5.55 5.56
14-19,95 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
5.56
819,95-20,05 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)19,95-20,05 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)
920,05-70 kHzÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
5.56 5.58
20,05-70 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
5.56
1070-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
70-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.60
Rádiólokáció
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó 5.57
5.59
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
1172-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.56
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.56
1284-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó 5.57
5.59
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
1386-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.56
5.6186-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.57
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.56
1490-110 kHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62
Állandóhelyű
5.64
90-110 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62
Állandóhelyű 5.64
15110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
110-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.60
Rádiólokáció
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
16112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
112-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
[286]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
17115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
5.64 5.66
5.64 5.65115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
5.64
18117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
19126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
Állandóhelyű
Tengeri mozgó
5.64 5.65
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
20129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
5.61 5.64129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
21130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
5.64 5.67
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
5.64
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
130-135,7 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
5.64
22135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
Amatőr 5.67A
5.64 5.67 5.67B
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
Amatőr 5.67A
5.64
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Amatőr 5.67A
5.64 5.67B
135,7-137,8 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
Amatőr 5.67A 5.67B
5.64
23137,8-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
5.64 5.67
137,8-160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
5.64
137,8-160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
137,8-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
5.64
24148,5-255 kHz
MŰSORSZÓRÁS
148,5-255 kHz
MŰSORSZÓRÁS
25160-190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
160-190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Légi rádiónavigáció
26190-200 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
275.68 5.69 5.70200-275 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
200-285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
28255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
295.70275-285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)
30283,5-315 kHz283,5-285,3 kHz
31LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
285-315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
32285,3-285,7 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.73 5.74
335.74285,7-315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
[287]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
34315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók) 5.73
5.75
315-325 kHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
Légi rádiónavigáció
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(rádió-irányadók) 5.73
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók) 5.73
35325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
325-335 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
Tengeri rádiónavigáció
(rádió-irányadók)
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
36335-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
37405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
Légi mozgó
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
38415-435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
415-472 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Légi rádiónavigáció 5.77 5.80
415-435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
39435-472 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Légi rádiónavigáció 5.77
5.82
5.78 5.82435-472 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Légi rádiónavigáció 5.82
40472-479 kHzTENGERI MOZGÓ 5.79
Amatőr 5.80A
Légi rádiónavigáció 5.77 5.80
5.80B 5.82
472-479 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
Amatőr 5.80A 5.80B
Légi rádiónavigáció
5.82
41479-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció 5.77
5.82
479-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció 5.77 5.80
5.82
479-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
Légi rádiónavigáció
5.82
42495-505 kHzTENGERI MOZGÓ 5.82C495-505 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.82C
43505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
505-510 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Légi mozgó
Földi mozgó
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A
5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
44510-525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.84
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
45525-535 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.86
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
46526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
526,5-535 kHz
MŰSORSZÓRÁS
Mozgó
5.88
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
47535-1605 kHz
MŰSORSZÓRÁS
535-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
485.87 5.87A1605-1625 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.89
5.90
491606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ
5.92
1606,5-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ
5.92
501625-1635 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1625-1705 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.89
Rádiólokáció
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
511635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ
5.905.911635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.90
FÖLDI MOZGÓ
525.92 5.961705-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.92 5.96
531800-1810 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1800-1850 kHz
AMATŐR
1800-2000 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiólokáció
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
541810-1850 kHz
AMATŐR
5.98 5.99 5.100
1810-1850 kHz
AMATŐR 5.100
551850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.102
5.971850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.92 5.96 5.103
562000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103
2000-2065 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103
572025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
Meteorológia 5.104
5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
Meteorológia 5.104
5.92 5.103
582045-2160 kHz2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
59ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
2065-2107 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.105
5.106
605.922107-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.92
612160-2170 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93 5.107
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
622170-2173,5 kHzTENGERI MOZGÓ2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ
632173,5-2190,5 kHzMOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.108 5.109 5.110 5.111
2173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.108 5.109 5.110 5.111
642190,5-2194 kHzTENGERI MOZGÓ2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ
652194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103 5.112
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.112
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
662300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.103
2300-2495 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.103
672495-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
682498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (2500 kHz)
692501-2502 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
702502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103 5.114
2502-2505 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103
712505-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
722625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.92
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.92
732650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.92 5.103
742850-3025 kHz(R) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.115
2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.115
753025-3155 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
763155-3200 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.116 5.117
3155-3200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.116
773200-3230 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.116
3200-3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.116
783230-3400 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.116 5.118
3230-3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.116
793400-3500 kHz(R) LÉGI MOZGÓ3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
803500-3800 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.92
3500-3750 kHz
AMATŐR
5.119
3500-3900 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
3500-3800 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.92
813750-4000 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
823800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
[288]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
833900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.123
5.122 5.1253900-3950 kHz
LÉGI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
843950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS
5.126
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS
854000-4063 kHzÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127
5.126
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127
864063-4438 kHzTENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
5.128
4063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A
5.109 5.110 5.130 5.131
5.132
5.128
874438-4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
5.132B
4438-4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
4438-4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
4438-4488 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
884488-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4488-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
4488-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
894650-4700 kHz(R) LÉGI MOZGÓ4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
904700-4750 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
914750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
Földi mozgó
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
924850-4995 kHzÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
4850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
934995-5003 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (5000 kHz)
945003-5005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
955005-5060 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
5005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
965060-5250 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.133
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
975250-5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
5.133A
5250-5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
5250-5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
5250-5275 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
985275-5351,5 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5275-5351,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
995351,5-5366,5 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Amatőr
5.133B
5351,5-5366,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Amatőr
5.133B
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1005366,5-5450 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5366,5-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
1015450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
(OR) LÉGI MOZGÓ
FÖLDI MOZGÓ
1025480-5680 kHz(R) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.115
5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.115
1035680-5730 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.115
5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.115
1045730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
1055900-5950 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.136
5900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.136
1065950-6200 kHzMŰSORSZÓRÁS5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
1076200-6525 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132
5.137
6200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.130 5.132
5.137
1086525-6685 kHz(R) LÉGI MOZGÓ6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
1096685-6765 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
1106765-7000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.138
6765-7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
5.138
1117000-7100 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
5.140 5.141 5.141A
7000-7100 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
1127100-7200 kHzAMATŐR
5.141A 5.141B
7100-7200 kHz
AMATŐR
1137200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
AMATŐR
5.142
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
1147300-7400 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
7300-7400 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.143 5.143B
1157400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143B 5.143C
7400-7450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143A 5.143C
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143B
1167450-8100 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.144
7450-8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével
1178100-8195 kHzÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
8100-8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
1188195-8815 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111
8195-8815 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.132 5.145
5.111
1198815-8965 kHz(R) LÉGI MOZGÓ8815-8965 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1208965-9040 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ8965-9040 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
1219040-9305 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040-9305 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040-9305 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
1229305-9355 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
5.145B
9305-9355 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
9305-9355 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
1239355-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9355-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9355-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
1249400-9500 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
9400-9500 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
1259500-9900 kHzMŰSORSZÓRÁS
5.147
9500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.147
1269900-9995 kHzÁLLANDÓHELYŰ9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
1279995-10 003 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)
5.111
9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (10 000 kHz)
5.111
12810 003-10 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5.111
10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
5.111
12910 005-10 100 kHz(R) LÉGI MOZGÓ
5.111
10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5.111
13010 100-10 150 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
13110 150-11 175 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
10 150-11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
13211 175-11 275 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
13311 275-11 400 kHz(R) LÉGI MOZGÓ11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
13411 400-11 600 kHzÁLLANDÓHELYŰ11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
13511 600-11 650 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
11 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
13611 650-12 050 kHzMŰSORSZÓRÁS
5.147
11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.147
13712 050-12 100 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
12 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
13812 100-12 230 kHzÁLLANDÓHELYŰ12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
13912 230-13 200 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.14512 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.132 5.145
14013 200-13 260 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
14113 260-13 360 kHz(R) LÉGI MOZGÓ13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
14213 360-13 410 kHzÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
14313 410-13 450 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 410-13 450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
14413 450-13 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
5.149A
13 450-13 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Rádiólokáció 5.132A
13 450-13 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
14513 550-13 570 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5.150
13 550-13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
5.150
14613 570-13 600 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.151
13 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.151
14713 600-13 800 kHzMŰSORSZÓRÁS13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS
14813 800-13 870 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.151
13 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.151
14913 870-14 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
15014 000-14 250 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
15114 250-14 350 kHzAMATŐR
5.152
14 250-14 350 kHz
AMATŐR
15214 350-14 990 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
15314 990-15 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)
5.111
14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (15 000 kHz)
5.111
15415 005-15 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
15515 010-15 100 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ15 010-15 100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
15615 100-15 600 kHzMŰSORSZÓRÁS15 100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS
15715 600-15 800 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
15 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
15815 800-16 100 kHzÁLLANDÓHELYŰ
5.153
15 800-16 100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
15916 100-16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
5.145B
16 100-16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.145A
16 100-16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
16 100-16 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Rádiólokáció 5.145A
16016 200-16 360 kHzÁLLANDÓHELYŰ16 200-16 360 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
abcd
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. körzet2. körzet3. körzet
16116 360-17 410 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.14516 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110
5.132 5.145
16217 410-17 480 kHzÁLLANDÓHELYŰ17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
16317 480-17 550 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
17 480-17 550 kHz
műsorszórás 5.134
5.146
16417 550-17 900 kHzműsorszórás17 550-17 900 kHz
műsorszórás
16517 900-17 970 kHz(R) LÉGI MOZGÓ17 900-17 970 kHz
(R) Légi mozgó
16617 970-18 030 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
16718 030-18 052 kHzÁLLANDÓHELYŰ18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
16818 052-18 068 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Űrkutatás
18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Űrkutatás
16918 068-18 168 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
5.154
18 068-18 168 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
17018 168-18 780 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
17118 780-18 900 kHzTENGERI MOZGÓ18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ
17218 900-19 020 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
18 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
17319 020-19 680 kHzÁLLANDÓHELYŰ19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
17419 680-19 800 kHzTENGERI MOZGÓ 5.13219 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
17519 800-19 990 kHzÁLLANDÓHELYŰ19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
17619 990-19 995 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
5.111
19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ES
ÓRAJEL
Űrkutatás
5.111
17719 995-20 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)
5.111
19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (20 000 kHz)
5.111
17820 010-21 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó
20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó
17921 000-21 450 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
21 000-21 450 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
18021 450-21 850 kHzMŰSORSZÓRÁS21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS
18121 850-21 870 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.155A
5.155
21 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
18221 870-21 924 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.155B21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B
18321 924-22 000 kHz(R) LÉGI MOZGÓ21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
18422 000-22 855 kHzTENGERI MOZGÓ 5.132
5.156
22 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
18522 855-23 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
5.156
22 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
18623 000-23 200 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5.156
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó
kivételével
18723 200-23 350 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.156A
(OR) LÉGI MOZGÓ
23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A
(OR) LÉGI MOZGÓ
18823 350-24 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.157
18924 000-24 450 kHzÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
24 000-24 450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
19024 450-24 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
5.158
24 450-24 650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
24 450-24 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
24 450-24 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
19124 600-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
24 600-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
24 600-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
19224 650-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
19324 890-24 990 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
19424 990-25 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL (25 000 kHz)
19525 005-25 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
Űrkutatás
25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL
Űrkutatás
19625 010-25 070 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
19725 070-25 210 kHzTENGERI MOZGÓ25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ
19825 210-25 550 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
19925 550-25 670 kHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
25 550-25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
20025 670-26 100 kHzMŰSORSZÓRÁS25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS
20126 100-26 175 kHzTENGERI MOZGÓ 5.13226 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
20226 175-26 200 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-26 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
20326 200-26 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
5.133A
26 200-26 420 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
26 200-26 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
26 200-26 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció 5.132A
20426 350-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.150
26 350-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.150
26 350-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.150
20526 420-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.150
20627,5-28 MHzMETEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
27,5-28 MHz
METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
20728-29,7 MHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
20829,7-30,005 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
20930,005-30,01 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS
30,005-30,01 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(műholdak azonosítása)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS
21030,01-37,5 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
30,01-37,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
21137,5-38,25 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat
5.149
37,5-38,25 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat
5.149
21238,25-39 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
38,25-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
38,25-39,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
38,25-39 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
21339-39,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
5.159
39-39,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
21439,5-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
39,5-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
39,5-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
21539,986-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
39,986-40 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.132A
Űrkutatás
39,986-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
21640-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
21740,02-40,98 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.150
40,02-40,98 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.150
21840,98-41,015 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
5.160 5.161
40,98-41,015 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
21941,015-42 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.160 5.161 5.161A
41,015-42 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
22042-42,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.132A
5.160 5.161B
42-42,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.161
42-42,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.161B
22142,5-44 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.160 5.161 5.161A
42,5-44 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
22244-47 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.162 5.162A
44-47 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
[289]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
22347-50 MHz
MŰSORSZÓRÁS
47-50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
47-50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
47-50 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
5.162A 5.163 5.164 5.1655.162A
22450-52 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Amatőr 5.166A 5.166B 5.166C
5.166D 5.166E 5.169 5.169A
5.169B
50-54 MHz
AMATŐR
50-50,5 MHz
AMATŐR 5.166A 5.166B
5.166C 5.169B
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
2255.162A 5.164 5.16550,5-52 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
Amatőr 5.166B 5.166C 5.169B
22652-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.17052-68 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.164
MŰSORSZÓRÁS
2275.162A 5.163 5.164 5.165
5.169 5.169A 5.169B 5.171
54-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5.172
54-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
5.162A
22868-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
68-72 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5.173
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel







5.149 5.175
22972-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
23073-74,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.178
2315.149 5.175 5.177 5.17974,6-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.149 5.176 5.179
23274,8-75,2 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.180 5.181
74,8-75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.180
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
23375,2-87,5 MHZ
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
75,2-75,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.179
75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
23475,4-76 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
75,4-87 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
23576-88 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5.182 5.183 5.188
2365.175 5.179 5.18787-100 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
5.175
23787,5-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5.18587,5-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
2385.19088-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
239100-108 MHzMŰSORSZÓRÁS
5.192 5.194
100-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS
240108-117,975 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.197 5.197A
108-117,975 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.197A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
241117,975-137 MHz(R) LÉGI MOZGÓ117,975-132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5.111 5.200
242132-136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201
(R) LÉGI MOZGÓ
5.200
2435.111 5.200 5.201 5.202136-137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5.200
244137-137,025 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
137-137,025 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208 5.208A
5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivéte-
lével
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
245137,025-137,175 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
137,025-137,175 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivéte-
lével
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.208 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
246137,175-137,825 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) 5.203C 5.209A
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
137,175-137,825 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) 5.203C
5.209A
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208 5.208A
5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivéte-
lével
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
247137,825-138 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
137,825-138 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) 5.203C
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, az (R) légi mozgó kivéte-
lével
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.2085.208 5.208A 5.208B 5.209
248138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
138-143,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (űr-Föld irány)
138-143,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás (űr-Föld irány)
138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.210 5.211 5.212 5.2145.207 5.213
249143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
143,6-143,65 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
143,6-143,65 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
5.211 5.212 5.2145.207 5.213
250143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
143,65-144 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (űr-Föld irány)
143,65-144 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás (űr-Föld irány)
143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.210 5.211 5.212 5.2145.207 5.213
251144-146 MHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
144-146 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
5.216
252146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
146-148 MHz
AMATŐR
146-148 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
5.2175.217
253148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-Űr irány) 5.209
148-149,9 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld-űr irány) 5.218 5.218A
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209
5.218 5.218A 5.219 5.2215.218 5.218A 5.219 5.2215.219 5.221
254149,9-150,05 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-Űr irány) 5.209 5.220149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.220
255150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
150,05-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
256153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
Meteorológia
5.225153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
Meteorológia
257154-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
154-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
154-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
154-156,4875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
5.225A 5.2265.2265.225A 5.2265.226
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
258156,4875-156,5625 MHzTENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)156,4875-156,5125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés
és hívás DSC-vel)
FÖLDI MOZGÓ
5.226 5.227
259156,5125-156,5375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés
és hívás DSC-vel)
5.111 5.226
260156,5375-156,5625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés
és hívás DSC-vel)
FÖLDI MOZGÓ
5.111 5.226 5.2275.226 5.227
261156,5625-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
156,5625-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
156,5625-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivé-
telével
5.2265.2265.226
262156,7625-156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
156,7625-156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
156,7625-156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
156,7625-156,7875 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.111 5.226 5.2285.111 5.226 5.2285.111 5.226 5.2285.226 5.228
263156,7875-156,8125 MHzTENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)156,7875-156,8125 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés
és hívás)
5.111 5.2265.111 5.226
264156,8125-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
156,8125-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
156,8125-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
156,8125-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.111 5.226 5.2285.111 5.226 5.2285.111 5.226 5.2285.226 5.228
265156,8375-157,1875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
156,8375-157,1875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
156,8375-157,1875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
5.2265.2265.226
266157,1875-157,3375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC
157,1875-157,3375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó 5.208A 5.208B 5.228AB
5.228AC
157,1875-157,3375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC
5.2265.2265.226
266/A157,3375-161,7875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
157,3375-161,7875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
157,3375-161,7875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
5.2265.2265.226
266/B161,7875-161,9375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC
161,7875-161,9375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó 5.208A 5.208B 5.228AB
5.228AC
161,7875-161,9375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Műholdas tengeri mozgó 5.208A
5.208B 5.228AB 5.228AC
5.2265.2265.226
[290]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
267161,9375-161,9625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld-űr irány) 5.228AA
5.226
161,9375-161,9625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó (Föld-űr irány) 5.228AA
5.226
161,9375-161,9625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld-űr irány) 5.228AA
5.226
268161,9625-161,9875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.228F
5.226 5.228A 5.228B
161,9625-161,9875 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
5.228C 5.228D
161,9625-161,9875 MHz
TENGERI MOZGÓ
(OR) légi mozgó 5.228E
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.228F
5.226
161,9625-161,9875 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.228F
5.226 5.228A 5.228B
269161,9875-162,0125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld-űr irány) 5.228AA
5.226 5.229
161,9875-162,0125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas tengeri mozgó (Föld-űr irány) 5.228AA
5.226
161,9875-162,0125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas tengeri mozgó
(Föld-űr irány) 5.228AA
5.226
270162,0125-162,0375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.228F
5.226 5.228A 5.228B 5.229
162,0125-162,0375 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
TENGERI MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
5.228C 5.228D
162,0125-162,0375 MHz
TENGERI MOZGÓ
(OR) légi mozgó 5.228E
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.228F
5.226
162,0125-162,0375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.228F
5.226 5.228A 5.228B
271162,0375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.226 5.229
162,0375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.226 5.230 5.231
162,0375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.226
272174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-216 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
174-223 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
273216-220 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ
Rádiólokáció 5.241
5.242
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2745.235 5.237 5.243220-225 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció 5.241
5.233 5.238 5.240 5.245
275223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5.243 5.246 5.247
223-230 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiólokáció
5.250
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
276225-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
277230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.247 5.251 5.252
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.250
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
278235-267 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A
235-267 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.111 5.254 5.256
279267-272 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)
5.254 5.257
267-272 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrbeli üzemeltetés
(űr-Föld irány)
5.254 5.257
280272-273 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
272-273 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
281273-312 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
273-312 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
282312-315 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255
312-315 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.254 5.255
283315-322 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
315-322 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
284322-328,6 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
322-328,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
285328,6-335,4 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258
5.259
328,6-335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258
286335,4-387 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
335,4-387 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
287387-390 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
387-390 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.208A 5.208B 5.254 5.255
[291]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
288390-399,9 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
390-399,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.254
289399,9-400,05 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-Űr irány) 5.209 5.220 5.260A 5.260B399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.220
5.260A 5.260B
290400,05-400,15 MHzMŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)
5.261 5.262
400,05-400,15 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS HITELES
FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
(400,1 MHz) 5.261
MOZGÓ
5.262
291400,15-401 MHzMETEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263
Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)
5.262 5.264
400,15-401 MHz
METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A
5.208B 5.209 5.264
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
5.263
Űrbeli üzemeltetés
(űr-Föld irány)
5.262
292401-402 MHzMETEOROLÓGIA
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-Űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-Űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.264A 5.264B
401-402 MHz
METEOROLÓGIA
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.264A 5.264B
293402-403 MHzMETEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-Űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-Űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.264A 5.264B
402-403 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.264A 5.264B
294403-406 MHzMETEOROLÓGIA
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.265
403-406 MHz
METEOROLÓGIA
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.265
295406-406,1 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
5.265 5.266 5.267
406-406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.266
5.265 5.267
296406,1-410 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.265
406,1-410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.265
297410-420 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268
410-420 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány)
5.268
[292]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
298420-430 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
5.269 5.270 5.271
420-430 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció
299430-432 MHz
AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.271 5.274 5.275 5.276
5.277
430-432 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.271 5.276 5.278 5.279
430-432 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277
RÁDIÓLOKÁCIÓ
300432-438 MHz
AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.279A
5.138 5.271 5.276 5.277
5.280 5.281 5.282
432-438 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A
5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282
432-438 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.279A
5.138 5.282
301438-440 MHz
AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.271 5.274 5.275 5.276
5.277 5.283
438-440 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.271 5.276 5.278 5.279
438-440 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277
RÁDIÓLOKÁCIÓ
302440-450 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
440-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció
5.286
303450-455 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E
450-455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.286 5.286A
304455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.286A
5.286B 5.286C
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.286A
305456-459 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.271 5.287 5.288
456-459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA 5.287
306459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.286A
5.286B 5.286C
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
5.209 5.286A
307460-470 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA
Műholdas meteorológia (űr-Föld irány)
5.287 5.288 5.289 5.290
460-470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.286AA 5.287
Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány)
5.289
[293]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
308470-694 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-512 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5.292 5.293 5.295
470-585 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.296A
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Földi mozgó 5.296
309512-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5.291 5.298
3105.295 5.297585-610 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.296A
MŰSORSZÓRÁS
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
311608-614 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Műholdas mozgó, a műholdas
légi mozgó (Föld-űr irány) ki-
vételével
5.149 5.305 5.306 5.307608-614 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Földi mozgó 5.296
Rádiócsillagászat 5.306
312610-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.296A 5.313A
5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5.149
3135.149 5.291A 5.294 5.296
5.300 5.304 5.306 5.312
614-698 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
614-694 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Földi mozgó 5.296
[294]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
314694-790 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.312A 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5.293 5.308 5.308A 5.309694-790 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.312A 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
3155.300 5.312698-806 MHz
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
316790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.316B 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5.312 5.319
5.293 5.309790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.316B 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
317806-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
318862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322
862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.317A
5.319 5.3235.317 5.3185.149 5.305 5.306 5.307
5.320
[295]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
319890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322
Rádiólokáció
890-902 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
Rádiólokáció
5.318 5.325
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
Rádiólokáció
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
Rádiólokáció
320902-928 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.325A
Rádiólokáció
5.150 5.325 5.326
3215.323928-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
Rádiólokáció
5.325
5.327
322942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322
5.323
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5.320
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
323960-1164 MHz(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
960-1087,7 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
3241087,7-1092,3 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.328AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
3255.328AA1092,3-1164 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
3261164-1215 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B
5.328A
1164-1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.328B
5.328A
3271215-1240 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B
5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.330 5.331 5.332
1215-1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.332
3281240-1300 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B
5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
Amatőr
5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
1240-1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.328B 5.329 5.329A
ŰRKUTATÁS (aktív)
Amatőr
5.282 5.332 5.335A
3291300-1350 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)
5.149 5.337A
1300-1350 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld-űr irány)
5.149 5.337A
3301350-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149 5.338 5.338A 5.339
1350-1400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.338A
1350-1370 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149 5.338A
3315.149 5.334 5.3391370-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.338A 5.339
3321400-1427 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
1400-1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3331427-1429 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.341A 5.341B 5.341C
5.338A 5.341
1427-1429 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.341A
5.338A 5.341
3341429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.341A
5.338A 5.341 5.342
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341B 5.341C 5.343
5.338A 5.341
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.341A
5.338A 5.341
3351452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.346
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B
5.341 5.342 5.345
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341B 5.343 5.346A
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B
5.341 5.344 5.345
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B
5.341 5.345
3361492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.341A
5.341 5.342
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341B 5.343
5.341 5.344
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.341C
5.341
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.341A
5.341
3371518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.341 5.342
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.343
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.341 5.344
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.341
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.341
3381525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.349
5.341 5.342 5.350 5.351
5.352A 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó 5.343
5.341 5.351 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A
Műholdas Föld-kutatás
Mozgó 5.349
5.341 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A 5.352A 5.354
Műholdas Föld-kutatás
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.341 5.351
3391530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A 5.353A
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.341 5.342 5.351 5.354
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A
5.353A
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó 5.343
5.341 5.351 5.354
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A 5.353A 5.354
Műholdas Föld-kutatás
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.341 5.351
3401535-1559 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359
5.362A
1535-1559 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B
5.351A 5.353A 5.354 5.356
5.357A
5.341 5.351 5.357
[296]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3411559-1610 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.208B
5.328B 5.329A
5.341
1559-1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.208B 5.328B 5.329A
5.341
3421610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)
5.341 5.364 5.366 5.367
5.368 5.370 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369
5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371
5.341 5.364 5.366 5.368
5.372
3431610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367 5.368
5.369 5.371 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)
5.149 5.341 5.364 5.366
5.367 5.368 5.370 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
5.149 5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367 5.368
5.369 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371
5.149 5.341 5.364 5.366
5.368 5.372
3441613,8-1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.208B
1613,8-1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.208B
1613,8-1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.208B
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
1613,8-1621,35 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.208B
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371
5.341 5.355 5.359 5.364
5.365 5.366 5.367 5.368
5.369 5.371 5.372
5.341 5.364 5.365 5.366
5.367 5.368 5.370 5.372
5.341 5.355 5.359 5.364
5.365 5.366 5.367 5.368
5.369 5.372
5.341 5.364 5.365 5.366
5.368 5.372
344/A1621,35-1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó (űr-
Föld irány) kivételével
1621,35-1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)
Műholdas mozgó (űr-Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó (űr-
Föld irány) kivételével
1621,35-1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó (űr-
Föld irány) kivételével
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
1621,35-1626,5 MHz
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.373 5.373A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.367
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas mozgó (űr-Föld irány),
a műholdas tengeri mozgó (űr-
Föld irány) kivételével
Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány) 5.371
5.208B 5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366 5.367
5.368 5.369 5.371 5.372
5.208B 5.341 5.364 5.365
5.366 5.367 5.368 5.370
5.372
5.208B 5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366 5.367
5.368 5.369 5.372
5.208B 5.341 5.364 5.365
5.366 5.368 5.372
3451626,5-1660 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374
5.375 5.376
1626,5-1660 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.353A 5.354 5.357A 5.374
5.341 5.351 5.375 5.376
3461660-1660,5 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
1660-1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.354
5.376A
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.351
3471660,5-1668 MHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379 5.379A
1660,5-1668 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379A
3481668-1668,4 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379 5.379A
1668-1668,4 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379A
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3491668,4-1670 MHzMETEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.379D 5.379E
1668,4-1670 MHz
METEOROLÓGIA 5.379E
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.379B 5.379C
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.379D
3501670-1675 MHzMETEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A
1670-1675 MHz
METEOROLÓGIA 5.379E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.379B
5.341 5.379D 5.380A
3511675-1690 MHzMETEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.341
1675-1690 MHz
METEOROLÓGIA
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.341
3521690-1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.289 5.341 5.382
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
5.289 5.341 5.381
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.289 5.341
3531700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.289 5.341
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.289 5.341 5.384
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.289 5.341
3541710-1930 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A 5.388A 5.388B
1710-1718,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
5.341
1718,8-1722,2 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
Rádiócsillagászat 5.385
5.149 5.341
355
3565.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.3881722,2-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A 5.388A
5.341 5.388
3571930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
5.388
3581970-1980 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
1970-1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
5.388
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3591980-2010 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A
5.388 5.389A 5.389B 5.389F
1980-2010 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
5.388 5.389A
3602010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
2010-2025 MHz
ÁLLÁNDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
5.388 5.389C 5.389E
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
5.388
3612025-2110 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)
5.392
2025-2110 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld-űr irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
(űr-űr irány)
5.392
3622110-2120 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
5.388
2110-2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány)
5.388
3632120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.388
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
5.388
3642160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
5.388 5.389C 5.389E
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A 5.388B
5.388
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.388A
5.388
3652170-2200 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A
5.388 5.389A 5.389F
2170-2200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
5.388 5.389A
3662200-2290 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.392
2200-2290 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.391
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
(űr-űr irány)
5.392
3672290-2300 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
2290-2300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)
[297]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3682300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
Amatőr
Rádiólokáció
5.150 5.282 5.395
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.150 5.282 5.393 5.394
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
Amatőr
Rádiólokáció
5.150 5.282
3692450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
5.150
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.150
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
5.150
3702483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr-Föld irány) 5.398
Rádiólokáció 5.398A
5.150 5.399 5.401 5.402
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr-Föld irány) 5.398
5.150 5.402
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr-Föld irány) 5.398
5.150 5.401 5.402
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
MŰHOLDAS
RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr-Föld irány) 5.398 5.399
Rádiólokáció
5.150 5.402
3712500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
5.412
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A 5.407
5.414 5.414A
5.404 5.415A
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
3722520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
2520-2535 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
5.403 5.414A 5.415A
2520-2640 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416 5.418B 5.418C
3732535-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
3745.339 5.412 5.418B 5.418C5.339 5.418B 5.418C5.339 5.418 5.418A 5.418B
5.418C
2640-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416 5.418B 5.418C
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Űrkutatás (passzív)
5.339
3752655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.412
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány)
5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.208B
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.420
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B 5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3762670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.412
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány)
5.208B 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.419
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.410
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149
3772690-2700 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.422
2690-2700 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
3782700-2900 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció
5.423 5.424
2700-2900 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció
5.423
3792900-3100 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426
5.425 5.427
2900-3100 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426
5.425 5.427
3803100-3300 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív)
5.149 5.428
3100-3300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Űrkutatás (aktív)
5.149
3813300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149 5.429 5.429A 5.429B
5.430
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Állandóhelyű
Mozgó
5.149 5.429C 5.429D
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.149 5.429 5.429E 5.429F
3300-3400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
3823400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.430A
Rádiólokáció
3400-3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.431A 5.431B
Amatőr
Rádiólokáció 5.433
5.282
3400-3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
Amatőr
Mozgó 5.432 5.432B
Rádiólokáció 5.433
5.282 5.432A
3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.430A
Rádiólokáció
3835.4313500-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.431B
Rádiólokáció 5.433
3500-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.433A
Rádiólokáció 5.433
3843600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
Mozgó
3600-3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.434
Rádiólokáció 5.433
3600-3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció
5.435
3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
Mozgó
3853700-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3864200-4400 MHz(R) LÉGI MOZGÓ 5.436
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438
5.437 5.439 5.440
4200-4400 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.436
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438
5.437 5.440
3874400-4500 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.440A
4400-4500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
3884500-4800 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ 5.440A
4500-4800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ
3894800-4990 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
Rádiócsillagászat
4800-4825 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat
3904825-4835 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.442
Rádiócsillagászat
5.149
3914835-4950 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiócsillagászat
3925.149 5.339 5.4434950-4990 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.442
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.339
3934990-5000 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)
5.149
4990-5000 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)
5.149
3945000-5010 MHzMŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)
5000-5010 MHz
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld-űr irány)
3955010-5030 MHzMŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B
5.443B
5010-5030 MHz
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)
5.328B 5.443B
3965030-5091 MHz(R) LÉGI MOZGÓ 5.443C
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.444
5030-5091 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ 5.443C
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.444
3975091-5150 MHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.444A
LÉGI MOZGÓ 5.444B
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ 5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.444
5091-5150 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.444A
LÉGI MOZGÓ 5.444B
MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ
5.443AA
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.444
[298]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3985150-5250 MHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.447A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5150-5216 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.447A
(űr-Föld irány) 5.447B
LÉGI MOZGÓ 5.446C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.446A 5.446B
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány) 5.446
5.447C
3995216-5250 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.447A
5.447C
LÉGI MOZGÓ 5.446C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.446A 5.446B
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.446 5.446C 5.446D 5.447 5.447B 5.447C
4005250-5255 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D
5.447E 5.448 5.448A
5250-5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D
5.448A
4015255-5350 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.447E 5.448 5.448A
5255-5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.447F
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.448A
4025350-5460 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
5350-5460 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.448B
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
4035460-5470 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.448B
5460-5470 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.448B
4045470-5570 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.448B 5.450 5.451
5470-5570 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.448B
4055570-5650 MHzMOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.450 5.451 5.452
5570-5650 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B 5.452
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
4065650-5725 MHzMOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5650-5670 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5.282
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
4075.282 5.451 5.453 5.454 5.4555670-5725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
4085725-5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.150 5.451 5.453 5.455
5725-5830 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.150 5.453 5.455
5725-5830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.150
4095830-5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
5.150 5.451 5.453 5.455
5830-5850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
5.150 5.453 5.455
5830-5850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
5.150
4105850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
5.150
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
Amatőr
Rádiólokáció
5.150
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
5.150
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
5.150
4115925-6700 MHzÁLLANDÓHELYŰ 5.457
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
MOZGÓ 5.457C
5.149 5.440 5.458
5925-6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
MOZGÓ
5.149 5.440 5.458
4126700-7075 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ
5.458 5.458A 5.458B
6700-7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) (űr-Föld irány)
5.441 5.458A 5.458B
MOZGÓ
5.458
4137075-7145 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.458 5.459
7075-7145 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.458
4147145-7190 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
5.458 5.459
7145-7190 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
5.458
4157190-7235 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460A 5.460B
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460
5.458 5.459
7190-7235 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány) 5.460A
5.460B
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
5.460
5.458
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
4167235-7250 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460A
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.458
7235-7250 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány) 5.460A
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.458
4177250-7300 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
5.461
7250-7300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.461
4187300-7375 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.461
7300-7375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.461
4197375-7450 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.461AA 5.461AB
7375-7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.461AA
5.461AB
4207450-7550 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.461AA 5.461AB
5.461A
7450-7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) 5.461A
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.461AA
5.461AB
4217550-7750 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.461AA 5.461AB
7550-7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS TENGERI MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.461AA
5.461AB
4227750-7900 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7750-7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) 5.461B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
4237900-8025 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
5.461
7900-8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.461
4248025-8175 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
5.462A
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány) 5.462A
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
[299]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETAZ RR SZERINT
4258175-8215 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
5.462A
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány) 5.462A
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
4268215-8400 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
5.462A
8215-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány) 5.462A
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
4278400-8500 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465 5.466
8400-8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
5.465
4288500-8550 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8500-8550 MHz
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.469
4298550-8650 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.468 5.469 5.469A
8550-8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.469 5.469A
4308650-8750 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8650-8750 MHz
FÖLDI MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.469
4318750-8850 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470
5.471
8750-8850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470
4328850-9000 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472
5.473
8850-9000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473
4339000-9200 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
5.471 5.473A
9000-9200 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.473A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
4349200-9300 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C
RÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472
5.473 5.474 5.474D
9200-9300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473
5.474
4359300-9500 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.475
ŰRKUTATÁS (aktív)
9300-9500 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.475B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.475
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A5.427 5.474 5.475A 5.476A
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
4369500-9800 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.476A
9500-9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.476A
4379800-9900 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Állandóhelyű
Űrkutatás (aktív)
5.477 5.478 5.478A 5.478B
9800-9900 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
Állandóhelyű
Űrkutatás (aktív)
5.478A 5.478B
4389900-10 000 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.474A 5.474B 5.474C
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű
9900-9975 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű
4395.474D 5.477 5.478 5.4799975-10 000 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Állandóhelyű
Műholdas meteorológia 5.479
44010-10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10-10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10-10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10-10,025 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas meteorológia 5.479
4415.474D 5.4795.474D 5.479 5.4805.474D 5.47910,025-10,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.474A 5.474B
5.474C 5.474D
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
44210,4-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10,4-10,45 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.480
10,4-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
10,4-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
44310,45-10,5 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.481
10,45-10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.481
44410,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
44510,55-10,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
10,55-10,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Rádiólokáció
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
44610,6-10,68 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Rádiólokáció
5.149 5.482 5.482A
10,6-10,68 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Rádiólokáció
5.149 5.482 5.482A
44710,68-10,7 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.483
10,68-10,7 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
44810,7-10,95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
10,7-10,95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,7-10,95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
44910,95-11,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
10,95-11,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
10,95-11,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
45011,2-11,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
11,2-11,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,2-11,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.441
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
45111,45-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
11,45-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,45-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
(Föld-űr irány) 5.484
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
45211,7-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
11,7-12,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.486
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.488
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.485
11,7-12,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
11,7-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.487A
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
45312,1-12,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.488
5.485 5.489
5.487 5.487A
4545.487 5.487A12,2-12,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.492
12,2-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰSORSZÓRÁS
5.487 5.484A
5.487
[300]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
45512,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
(Föld-űr irány)
5.487A 5.488 5.49012,5-12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.493
12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.496
(Föld-űr irány)
4565.494 5.495 5.49612,7-12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
45712,75-13,25 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr) (űr-Föld irány)
12,75-13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány)
45813,25-13,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.498A 5.499
13,25-13,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.498A
45913,4-13,65 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.499A
5.499B
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány)
13,4-13,65 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
13,4-13,65 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.499A
5.499B
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
ŰRKUTATÁS 5.499C 5.499D
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány)
5.499E 5.500 5.501 5.501 B5.499 5.500 5.501 5.501 B5.499E 5.501 B
46013,65-13,75 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.501A
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
5.499 5.500 5.501 5.501B
13,65-13,75 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
ŰRKUTATÁS 5.501A
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány)
5.501B
46113,75-14 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Műholdas Föld-kutatás
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
Űrkutatás
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
13,75-14 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501
Műholdas Föld-kutatás
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány)
Űrkutatás
5.502 5.503
46214-14,25 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A
Űrkutatás
5.504A 5.505
14-14,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.504C 5.506A
Űrkutatás
5.504A
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
46314,25-14,3 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A
Űrkutatás
5.504A 5.505 5.508
14,25-14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.506A 5.508A
Űrkutatás
5.504A
46414,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.457B 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció
5.504A
14,3-14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.506A
Műholdas rádiónavigáció
5.504A
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció
5.504A
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Műholdas rádiónavigáció
5.504A
46514,4-14,47 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.504A
14,4-14,47 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.504A
46614,47-14,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A
Rádiócsillagászat
5.149 5.504A
14,47-14,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.457A
5.484A 5.506 5.506B
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.504B 5.506A 5.509A
Rádiócsillagászat
5.149 5.504A
46714,5-14,75 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.509B 5.509C
5.509D 5.509E 5.509F 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
14,5-14,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
46814,75-14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
14,75-14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.509B
5.509C 5.509D 5.509E
5.509F 5.510
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
14,75-14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás 5.509G
46914,8-15,35 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
14,8-15,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Űrkutatás
4705.33915,2-15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Űrkutatás
5.339
[301]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
47115,35-15,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.511
15,35-15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
47215,4-15,43 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
15,4-15,43 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E
5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
47315,43-15,63 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.511A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.511C
15,43-15,63 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.511A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E
5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.511C
47415,63-15,7 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E 5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
15,63-15,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.511E
5.511F
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
47515,7-16,6 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.512 5.513
15,7-16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
47616,6-17,1 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány)
5.512 5.513
16,6-17,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás (távoli űr)
(Föld-űr irány)
47717,1-17,2 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.512 5.513
17,1-17,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
47817,2-17,3 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.512 5.513 5.513A
17,2-17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.513A
47917,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516
(űr-Föld irány) 5.516A
5.516B
Rádiólokáció
5.514
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Rádiólokáció
5.514 5.515
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516
Rádiólokáció
5.514
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516
(űr-Föld irány) 5.516A
5.516B
Rádiólokáció
48017,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld-űr irány) 5.516
MOZGÓ
17,7-17,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.517 5.517A
(Föld-űr irány) 5.516
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Mozgó
5.515
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld-űr irány) 5.516
MOZGÓ
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld-űr irány) 5.516
MOZGÓ
48117,8-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld-űr irány) 5.516
MOZGÓ
5.519
48218,1-18,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
5.517A
(Föld-űr irány) 5.520
MOZGÓ
5.519 5.521
18,1-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.517A
(Föld-űr irány) 5.520
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány) 5.519
MOZGÓ
[302]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
48318,4-18,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
5.517A
MOZGÓ
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.517A
MOZGÓ
48418,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.517A
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Űrkutatás (passzív)
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B
5.517A 5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
ŰRKUTATÁS (passzív)
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.517A
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Űrkutatás (passzív)
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.517A
5.522B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel
Űrkutatás (passzív)
5.522A 5.522C5.522A5.522A5.522A
48518,8-19,3 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.517A
5.523A
MOZGÓ
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.517A
5.523A
MOZGÓ
48619,3-19,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) (Föld-Űr irány) 5.517A
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
MOZGÓ
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) (Föld-űr irány)
5.517A 5.523B 5.523C
5.523D 5.523E
MOZGÓ
48719,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.524
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
5.524 5.525 5.526 5.527
5.528 5.529
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
5.524
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
48820,1-20,2 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
20,1-20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.527 5.528
5.525 5.526
48920,2-21,2 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
5.524
20,2-21,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (űr-Föld irány)
49021,2-21,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
21,2-21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
49121,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B
5.530A 5.530B
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.530E
MOZGÓ


5.530A
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B

5.530A 5.530B 5.531
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
5.208B

5.530A 5.530B
49222-22,21 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.149
22-22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.149
[303]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
49322,21-22,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149 5.532
22,21-22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149 5.532
49422,5-22,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
22,5-22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
49522,55-23,15 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.532A
5.149
22,55-23,15 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
5.532A
5.149
49623,15-23,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
23,15-23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A
MOZGÓ
49723,55-23,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
23,55-23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
49823,6-24 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
23,6-24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
49924-24,05 GHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
5.150
24-24,05 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
5.150
50024,05-24,25 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.150
24,05-24,25 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.150
[304]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
50124,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
50224,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
5.5335.533
50324,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.532B
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
MŰHOLDAS RÁDIÓLOKÁCIÓ
(Föld-űr irány)
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.532B
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.532B
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
50424,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.532B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.532AA
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.535
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.535
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.532B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.338A 5.532AB
50525,25-25,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.534A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,25-25,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány)
50625,5-27 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ 5.534A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536C
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,5-27 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány) 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (Föld-űr irány)
5.536A5.536A
50727-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.534A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 5.537
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ 5.338A 5.532AB
[305]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
50827,5-28,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.537A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B
5.517A 5.539
MOZGÓ
27,5-27,501 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.517A 5.539
(űr-Föld irány) 5.538
MOZGÓ
5095.538 5.54027,501-28,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.517A 5.539
MOZGÓ
Műholdas állandóhelyű
(űr-Föld irány) 5.540
51028,5-29,1 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B
5.517A 5.523A 5.539
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) 5.541
28,5-29,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.516B 5.517A 5.523A 5.539
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) 5.541
Műholdas állandóhelyű
(űr-Föld irány) 5.540
5.540
51129,1-29,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.517A
5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) 5.541
29,1-29,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.516B
5.517A 5.523C 5.523E
5.535A 5.539 5.541A
MOZGÓ
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) 5.541
Műholdas állandóhelyű
(űr-Föld irány) 5.540
5.540
[306]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
51229,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541
Műholdas mozgó (Föld-űr irány
5.540 5.542
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541
5.525 5.526 5.527 5.529
5.540
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
5.540 5.542
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541
Műholdas állandóhelyű
(űr-Föld irány) 5.540
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
[307]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
51329,9-30 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 5.543
29,9-29,999 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.527
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 5.543
Műholdas állandóhelyű
(űr-Föld irány) 5.540
5.525 5.526
5145.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.54229,999-30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
(űr-Föld irány) 5.538
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.527
Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 5.543
5.525 5.526
51530-31 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
5.542
30-31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.338A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (űr-Föld irány)
51631-31,3 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.338A 5.543B
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
Űrkutatás 5.544 5.545
31-31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
5.543B
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és
órajel (űr-Föld irány)
Űrkutatás 5.544
5.1495.149
51731,3-31,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
31,3-31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
51831,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.546
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
Állandóhelyű
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149 5.546
51931,8-32 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
5.547 5.547B 5.548
31,8-32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)
5.547 5.548
52032-32,3 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)
5.547 5.547C 5.548
32-32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)
5.547 5.548
52132,3-33 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.547 5.547D 5.548
32,3-33 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.547 5.548
[308]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
52233-33,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.547 5.547E
33-33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.547
52333,4-34,2 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.549
33,4-34,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
52434,2-34,7 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
5.549
34,2-34,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány)
52534,7-35,2 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás 5.550
5.549
34,7-35,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Űrkutatás
52635,2-35,5 GHzMETEOROLÓGIA
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.549
35,2-35,5 GHz
METEOROLÓGIA
RÁDIÓLOKÁCIÓ
52735,5-36 GHzMETEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.549 5.549A
35,5-36 GHz
METEOROLÓGIA
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
5.549A
52836-37 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149 5.550A
36-37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149 5.550A
[309]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
52937-37,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
37-37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
5.5475.547
[310]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)_(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
53037,5-38 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.550C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
37,5-38 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.550C
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.550B
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
5.5475.547
53138-39,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.550D
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.550C
MOZGÓ 5.550B
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
38-39,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.550D
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.550C
MOZGÓ 5.550B
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
5.5475.547
53239,5-40 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
39,5-40 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B
5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
5.547 5.550E5.547 5.550E
53340-40,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-Űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B
5.550C
MOZGÓ 5.550B
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)
Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)
5.550E5.550E
53440,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.516B
5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
5.5475.5475.5475.547
53541-42,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
41-42,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) 5.550C
FÖLDI MOZGÓ 5.550B
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Légi mozgó
Tengeri mozgó
5.547 5.551 F 5.551 H 5.55115.547 5.551 H 5.5511
[311]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
53642,5-43,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.552
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.550B
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.547
42,5-43,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.552
MOZGÓ, a légi mozgó kivételé-
vel 5.550B
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.547
53743,5-47 GHzMOZGÓ 5.553 5.553A
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
43,5-47 GHz
MOZGÓ 5.553 5.553A
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
53847-47,2 GHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
47-47,2 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
53947,2-47,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ 5.553B
5.552A
47,2-47,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
54047,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B
5.554A
MOZGÓ 5.553B
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.550C
5.552
MOZGÓ 5.553B
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B
5.554A
MOZGÓ
54147,9-48,2 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ 5.553B
5.552A
47,9-48,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
54248,2-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
48,2-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.338A
5.516B 5.550C 5.552
MOZGÓ
48,2-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
54348,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
48,54-48,94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
54448,94-49,04 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT 5.555
5.149 5.340
5455.149 5.340 5.55549,04-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.550C 5.552
MOZGÓ
54649,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.338A
5.550C 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
5.149 5.340 5.55549,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.338A
5.550C 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B
5.554A 5.555B
MOZGÓ
54750,2-50,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passz(v)
50,2-50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.3405.340
[312]
(A)(B)(C)(D)
(RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA)(MAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT)
(1. KÖRZET)(2. KÖRZET)(3. KÖRZET)
54850,4-51,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.338A 5.550C
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
50,4-51,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.338A
5.550C
MOZGÓ
Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
548/A51,4-52,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-Űr irány) 5.555C
MOZGÓ
51,4-52,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) 5.555C
MOZGÓ
5.338A 5.547 5.5565.338A 5.547 5.556
54952,4-52,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
52,4-52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
5.547 5.5565.547 5.556
[313]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
55052,6-54,25 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.556
52,6-54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.556
55154,25-55,78 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.556B
54,25-55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
ŰRKUTATÁS (passzív)
55255,78-56,9 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.557
55,78-56,9 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547
[314]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETAZ RR SZERINT
55356,9-57 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.557
56,9-57 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547
55457-58,2 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.557
57-58,2 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547
55558,2-59 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.556
58,2-59 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.556
55659-59,3 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
59-59,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
55759,3-64 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
5.138
59,3-64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
5.138
55864-65 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.547 5.556
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
5.547 5.556
55965-66 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS
5.547
65-66 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével
ŰRKUTATÁS
5.547
56066-71 GHzMŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.553 5.558 5.559AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
66-71 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.553 5.558 5.559AA
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
56171-74 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
71-74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
56274-76 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.561
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.561
56376-77,5 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
76-77,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
56477,5-78 GHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559B
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
77,5-78 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559B
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
56578-79 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149 5.560
78-79 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149 5.560
56679-81 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
79-81 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
56781-84 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr-Föld irány)
81-81,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149 5.561A
5685.149 5.561A81,5-84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.149
56984-86 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.561B
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
84-86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
57086-92 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
86-92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
57192-94 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
92-94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
57294-94,1 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
Rádiócsillagászat
5.562 5.562A
94-94,1 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
Rádiócsillagászat
5.562 5.562A
57394,1-95 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
94,1-95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
57495-100 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.554
95-100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
5.149
575100-102 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
100-102 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
576102-105 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341
102-105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341
577105-109,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
105-109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
578109,5-111,8 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
109,5-111,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
579111,8-114,25 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
111,8-114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
580114,25-116 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
114,25-116 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
581116-119,98 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.341
116-119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.341
582119,98-122,25 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.138 5.341
119,98-122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.138 5.341
583122,25-123 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
Amatőr
5.138
122,25-123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
Amatőr
5.138
584123-130 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiócsillagászat 5.562D
5.149 5.554
123-130 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiócsillagászat
5.149 5.554
585130-134 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.562A
130-134 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(aktív) 5.562E
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.562A
586134-136 GHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat
134-136 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat
587136-141 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.149
136-141 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.149
588141-148,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
141-148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
589148,5-151,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
148,5-151,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
[315]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
590151,5-155,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
151,5-155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
591155,5-158,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
155,5-158,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.1495.149
592158,5-164 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
158,5-164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)
593164-167 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
164-167 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
594167-174,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
5.149 5.562D
167-174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
5.149
595174,5-174,8 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
174,5-174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
596174,8-182 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
174,8-182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
597182-185 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
182-185 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
598185-190 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
185-190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H
ŰRKUTATÁS (passzív)
599190-191,8 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
190-191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
600191,8-200 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.554
191,8-200 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
MŰHOLDAS MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.554
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
601200-209 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341 5.563A
200-209 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341 5.563A
602209-217 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341
209-217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341
603217-226 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
217-226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
604226-231,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
226-231,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
605231,5-232 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
231,5-232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
Rádiólokáció
606232-235 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
232-235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
607235-238 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.563A 5.563B
235-238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.563A 5.563B
608238-240 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
238-240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
609240-241 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
240-241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
610241-248 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.138 5.149
241-248 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.138 5.149
611248-250 GHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat
5.149
248-250 GHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
Rádiócsillagászat
5.149
[316]
ABCD
1RR FREKVENCIASÁVOK FELOSZTÁSI TÁBLÁZATAMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES FELOSZTÁS
AZ RR SZERINT
21. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
612250-252 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.563A
250-252 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.563A
613252-265 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.554
252-265 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.554
614265-275 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.563A
265-275 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.563A
615275-3000 GHz(Nincs felosztva) 5.564A 5.565275-3000 GHz
(Nincs felosztva) 5.564A 5.565

3. Az RR frekvenciasávok felosztási táblázatának lábjegyzetei

3.1. Általános leírás

3.1.1. A Magyarország szempontjából meghatározó tartalommal rendelkező, a 2.2. pontban foglalt táblázat D oszlopában feltüntetett lábjegyzetek hivatkozási számai a 3.2. pontban foglalt táblázat A oszlopában vastagon szedve szerepelnek.[317]

3.1.2. A 3.2. pontban a lábjegyzet végén feltüntetett "(WRC-97)", "(WRC-2000)", "(WRC-03)", "(WRC-07)", "(WRC-12)", "(WRC-15)", valamint "(WRC-19)" rövidítés a WRC-97, a WRC-2000, a WRC-03, a WRC-07, a WRC-12, a WRC-15, valamint a WRC-19 változtatásait jelzi. Ha a lábjegyzet végén ilyen rövidítés nem szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a lábjegyzet szövegét a WRC-95 hagyta jóvá.[318]

3.1.3. A 3. pont alkalmazásában:

3.1.3.1. eltérő szolgálati kategória: amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "másodlagos jelleggel" osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent; amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "elsődleges jelleggel" osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot;

3.1.3.2. helyettesítő felosztás: amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "osztották fel", akkor az "helyettesítő" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a Táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép;

3.1.3.3. Iroda: az ITU Rádiótávközlési Irodája;

3.1.3.4. járulékos felosztás: amikor egy lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "is felosztották", akkor az "járulékos" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a Táblázatban megjelölt szolgálaton vagy szolgálatokon felül szerepel;

3.1.3.5. kijelölés (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy igazgatás valamely állomás számára kiadott engedélye, amely meghatározott rádiófrekvencia vagy rádiófrekvenciás csatorna meghatározott feltételek mellett történő használatára vonatkozik;[319]

3.1.3.6. kiosztás (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy adott csatornának az arra illetékes értekezlet által elfogadott tervbe való beírása, abból a célból, hogy azt egy vagy több igazgatás valamely földfelszíni rádiótávközlési szolgálat vagy űrtávközlési szolgálat számára használja egy vagy több meghatározott országban vagy földrajzi övezetben, meghatározott feltételek mellett;[320]

3.1.3.7. Táblázat: az RR frekvenciasávok felosztási táblázata, a 2.2. pontban foglalt táblázat A-C oszlopa.[321]

3.1.4. A lábjegyzetben hivatkozott Cikk, Bekezdés, Függelék, Határozat és Ajánlás - az ITU-R-ajánlások kivételével - az RR megfelelő részére utal. A lábjegyzet hivatkozási száma megfelel az RR adott Bekezdése számának.[322]

3.1.5. Ha a lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem okoznak káros zavarást egy másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásának, ez - amennyiben a lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43 Bekezdés alkalmazását - egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem okozhat káros zavarást, nem tarthat igényt védelemre a másik rádiószolgálat vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomása által okozott káros zavarásokkal szemben.

3.1.6. Ha a lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem tarthatnak igényt védelemre egy másik rádiószolgálattal vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásával szemben, ez - amennyiben a lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43A Bekezdés alkalmazását - egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem tarthat igényt védelemre, nem okozhat káros zavarást a másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomásának.

3.2. Lábjegyzetek[323]

AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
25.53Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 8,3 kHz alatti frekvenciák használatát en-
gedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy ez nem okoz káros zavarást azoknak a szol-
gálatoknak, amelyek számára a 8,3 kHz feletti frekvenciasávok fel vannak osztva.
(WRC-12)
35.54Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 8,3 kHz alatti frekvenciákat hasz-
náló igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek érdekeltek le-
hetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások minden gyakorlatilag elérhető
védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben. (WRC-12)
45.54AA 8,3-11,3 kHz frekvenciasávnak a meteorológiát segítő szolgálat állomásai általi
használata a passzív használatra korlátozódik. A 9-11,3 kHz sávban a meteoro-
lógiát segítő szolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a rádiónavigá-
ció szolgálat 2013. január 1. előtt az Irodánál bejelentett állomásaival szemben.
A meteorológiát segítő szolgálat állomásai és a rádiónavigáció szolgálat ez után
az időpont után bejelentett állomásai közötti megosztásnál az ITU-R RS.1881
Ajánlás legújabb változatát kell alkalmazni. (WRC-12)
55.54BJárulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Egyiptomban,
az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Föderációban, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Irakban, Kuvaitban, Libanonban, Marokkóban, Katarban, a Szí-
riai Arab Köztársaságban, Szudánban és Tunéziában a 8,3-9 kHz frekvenciasá-
vot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció, az állandóhelyű és a mozgószolgálat
számára is felosztották. (WRC-15)
65.54CJárulékos felosztás: Kínában a 8,3-9 kHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri
rádiónavigáció és a tengeri mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
75.55Járulékos felosztás: Örményországban, az Oroszországi Föderációban, Grúzi-
ában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 14-17 kHz frek-
venciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztot-
ták. (WRC-15)
85.56Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14-19,95 kHz és a
20,05-70 kHz sávot, valamint az 1. Körzetben a 72-84 kHz és a 86-90 kHz sávot
is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. Ezek az állomások
védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. Örményországban, Azerbaj-
dzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Ka-
zahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban ugyanerre
a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciát használják.
(WRC-12)
95.57A 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz és a 70-90 kHz (72-84 kHz és 86-90 kHz az
1. Körzetben) sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a parti rádiótáv-
író állomásokra (csak A1A és F1B adásmód) korlátozódik. Kivételesen engedé-
lyezett a J2B és a J7B adásmód használata azzal a feltétellel, hogy a szükséges
sávszélesség nem haladhatja meg az A1A vagy az F1B adásmódnál a kérdéses
sávban általában használt értéket.
105.58Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Fö-
derációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és
Türkmenisztánban a 67-70 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szol-
gálat számára is felosztották. (WRC-2000)
115.59Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben és Pakisztánban a 70-72 kHz és a
84-86 kHz sávban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a fel-
osztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
125.60A 70-90 kHz (70-86 kHz az 1. Körzetben) és a 110-130 kHz (112-130 kHz az
1. Körzetben) sávban az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel
használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást más olyan szolgálatoknak, ame-
lyek számára ezek a sávok fel vannak osztva.
[324]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
135.61A 2. Körzetben a 70-90 kHz és a 110-130 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció
szolgálat állomásait létesíteni és üzemeltetni csak a 9.21 Bekezdés szerint azok-
tól az igazgatásoktól megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, amelyeknek
a Táblázatnak megfelelően üzemelő szolgálatai érintettek lehetnek. Mindazonál-
tal az állandóhelyű, a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat állomásai nem
okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen egyetértések
alapján létesített állomásainak.
145.62Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90-110 kHz sávban a rádióna-
vigáció szolgálat keretében állomásokat üzemeltetnek, egyeztessék a műszaki és
üzemviteli jellemzőket, hogy így elkerülhető legyen az ezen állomások által bizto-
sított szolgálatok káros zavarása.
155.63Törölve. (WRC-97)
165.64Az állandóhelyű szolgálat állomásai részére, az e szolgálat számára a 90 kHz és
a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben, valamint
a tengeri mozgószolgálat állomásai részére, az e szolgálat számára a 110 kHz és
a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben csak az
A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek.
A tengeri mozgószolgálat állomásai részére a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz
az 1. Körzetben) közötti sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen
szintén megengedett.
175.65Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben a 112-117,6 kHz és a 126-129
kHz sávban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás el-
sődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
185.66Eltérő szolgálati kategória: Németországban a 115-117,6 kHz sávban a felosz-
tás az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára elsődleges jellegű (lásd
az 5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat számára másodlagos jellegű (lásd
az 5.32 Bekezdést).
195.67Járulékos felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 130-148,5 kHz
frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is fel-
osztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti
viszonylatban ez a szolgálat a jogegyenlőség alapján üzemelhet. (WRC-19)
205.67AA 135,7-137,8 kHz sáv frekvenciáit használó amatőrszolgálat állomásai által ki-
sugárzott teljesítmény nem haladhatja meg az 1 W (EIRP) értéket, és ezek az
állomások nem okozhatnak káros zavarást az 5.67 Bekezdésben felsorolt orszá-
gokban üzemelő rádiónavigáció szolgálat állomásainak. (WRC-07)
215.67BAlgériában, Egyiptomban, Irakban, Libanonban, a Szíriai Arab Köztársaságban,
Szudánban, Dél-Szudánban és Tunéziában a 135,7-137,8 kHz frekvenciasáv
használata az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálatra korlátozódik. A fent
említett országokban a 135,7-137,8 kHz frekvenciasávban az amatőrszolgálat
nem üzemelhet, mely tényt az ilyen jellegű használatot engedélyező országoknak
figyelembe kell venniük. (WRC-19)
225.68Helyettesítő felosztás: a Kongói Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köz-
társaságban és a Dél-afrikai Köztársaságban a 160-200 kHz frekvenciasávot el-
sődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-15)
235.69Járulékos felosztás: Szomáliában a 200-255 kHz sávot elsődleges jelleggel a
légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
245.70Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, a Közép-afrikai
Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Szváziföldön, Etiópiában, Kenyában,
Lesothóban, Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériá-
ban, Ománban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Dél-afrikai Köztársa-
ságban, Tanzániában, Csádban, Zambiában és Zimbabwéban a 200-283,5 kHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára osz-
tották fel. (WRC-19)
255.71Törölve. (WRC-19)
265.72Törölve. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
275.73A 285-325 kHz (283,5-325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció
szolgálatban használható kiegészítő navigációs információk keskenysávú techni-
kával történő továbbítására, azzal a feltétellel, hogy ez nem okoz káros zavarást
a rádiónavigáció szolgálatban üzemelő rádió-irányadó állomásoknak. (WRC-97)
285.74Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3-285,7 kHz frekvenciasávot elsőd-
leges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók kivételével)
számára is felosztották.
295.75Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Moldovában, Kirgizisztán-
ban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint Románia Fe-
kete-tenger menti övezeteiben a 315-325 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció
szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű azzal a feltétellel, hogy a Balti-
tenger övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új állomásainak
szóló frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az érintett igazgatások előzetes vé-
leménycseréjéhez kötik. (WRC-07)
305.76A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádió-iránymérésre
van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405-415 kHz
sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást a rádió-iránymérésnek a
406,5-413,5 kHz sávban.
315.77Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lévő francia
tengerentúli közösségekben, a Koreai Köztársaságban, Indiában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban és Sri Lankán a 415-495 kHz frekvenciasávban a
légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Örményor-
szágban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderáció-
ban, Kazahsztánban, Lettországban, Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a
435-495 kHz frekvenciasávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosz-
tás elsődleges jellegű. Az összes fent említett ország igazgatásának minden szük-
séges gyakorlati intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a
435-495 kHz frekvenciasávban üzemelő légi rádiónavigációs állomások ne okoz-
zanak zavarást a hajóállomások olyan frekvenciájú adásainak parti állomások ál-
tali vételének, amely frekvenciák világviszonylatban a hajóállomások részére van-
nak kijelölve. (WRC-19)
325.78Eltérő szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a
415-435 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődle-
ges jellegű.
335.79A tengeri mozgószolgálatban a 415-495 kHz és az 505-526,5 kHz frekvenciasáv
használata a rádiótávírásra korlátozódik, és ezek a frekvenciasávok az érdekelt
és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján a NAVDAT rendszer szá-
mára is használhatók az ITU-R M.2010 Ajánlás legújabb változatának megfele-
lően. A NAVDAT adóállomások a parti állomásokra korlátozódnak. (WRC-19)
345.79AA NAVTEX szolgálatban a 490 kHz, 518 kHz és a 4209,5 kHz frekvencián parti
állomások létesítésekor az igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az
üzemviteli jellemzőket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) eljárásainak
megfelelően (lásd a 339. (Rev.WRC-07) Határozatot). (WRC-07)
355.80A 2. Körzetben a 435-495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi hasz-
nálata a beszédadást nem alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik.
[325]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
365.80AA 472-479 kHz sáv frekvenciáit használó amatőrszolgálat állomásai által kisugár-
zott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) nem haladhatja meg az 1 W értéket.
Az igazgatások ezt az EIRP határértéket 5 W értékig növelhetik saját területük
azon részein, amelyek 800 km-nél nagyobb távolságra vannak Algéria, Szaúd-
Arábia, Azerbajdzsán, Bahrein, Fehéroroszország, Kína, a Comore-szigetek,
Dzsibuti, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, az Oroszországi Föderáció, az
Iráni Iszlám Köztársaság, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Kuvait, Libanon, Líbia, Ma-
rokkó, Mauritánia, Omán, Üzbegisztán, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Kirgi-
zisztán, Szomália, Szudán, Tunézia, Ukrajna és Jemen határaitól. Ebben a frek-
venciasávban az amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a
légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre
ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-12)
375.80BA 472-479 kHz frekvenciasáv használata Algériában, Szaúd-Arábiában, Azerbaj-
dzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Kínában, a Comore-szigeteken,
Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Fö-
derációban, Irakban, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Líbi-
ában, Mauritániában, Ománban, Üzbegisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köz-
társaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Szudánban, Tunéziában és Jemen-
ben a tengeri mozgó és a légi rádiónavigáció szolgálatra korlátozódik. A fent em-
lített országokban ebben a frekvenciasávban az amatőrszolgálat nem üzemelhet,
mely tényt az ilyen jellegű használatot engedélyező országoknak figyelembe kell
venniük. (WRC-12)
385.81Törölve. (WRC-2000)
395.82A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia kizárólag a parti állomások
által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sür-
gős tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történő adására használandó. A
490 kHz frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja elő. A
415-495 kHz frekvenciasávnak légi rádiónavigáció szolgálatra való használata-
kor az igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ez ne okozzon káros za-
varást a 490 kHz frekvencia számára. A 472-479 kHz frekvenciasávnak amatőr-
szolgálatra való használatakor az igazgatásoknak biztosítaniuk kell, hogy ez nem
okoz káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára. (WRC-12)
405.82ATörölve. (WRC-12)
415.82BTörölve. (WRC-12)
425.82CA 495-505 kHz frekvenciasávot a nemzetközi NAVDAT rendszer számára hasz-
nálják az ITU-R M.2010 Ajánlás legújabb változatában leírtak szerint. A NAVDAT
adóállomások a parti állomásokra korlátozódnak. (WRC-19)
435.83Törölve. (WRC-07)
445.84Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit a
31. és az 52. Cikk írja elő. (WRC-07)
455.85Nincs felhasználva.
465.86A 2. Körzetben az 525-535 kHz sávban a műsorszóró állomások vivőteljesítmé-
nye nem haladhatja meg nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket.
475.87Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Ma-
lawiban, Mozambikban, Namíbiában és Nigerben az 526,5-535 kHz frekvencia-
sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
485.87AJárulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5-1606,5 kHz sávot elsődleges jel-
leggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érin-
tett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően le-
hetséges, és az 1997. október 27-én már üzemelő földi telepítésű rádió-irány-
adókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC-97)
495.88Járulékos felosztás: Kínában az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a
légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
505.89A 2. Körzetben az 1605-1705 kHz sávot a műsorszóró szolgálat állomásai a Kör-
zeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv alap-
ján használhatják.
Az 1625-1705 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak
szóló frekvenciakijelölések vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti Igazga-
tási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Tervben szereplő ki-
osztásokat.
515.90Az 1605-1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti műsorszóró
állomás érintve van, az 1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati öveze-
tének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia.
525.91Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Sri Lankán az 1606,5-1705 kHz sá-
vot másodlagos jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
(WRC-97)
535.92Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz,
1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz és a 3500-3800 kHz sávban
rádiómeghatározó rendszereket működtet a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. Az ezen állomások által kisugárzott átlagteljesítmény nem
haladhatja meg az 50 W értéket.
545.93Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztán-
ban, Lettországban, Litvániában, Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban,
Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Csádban,
Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz és a
2160-2170 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi
mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. (WRC-15)
555.94Nincs felhasználva.
565.95Nincs felhasználva.
575.96Németországban, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehér-
oroszországban, Horvátországban, Dániában, Észtországban, az Oroszországi
Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, Izlan-
don, Izraelben, Kazahsztánban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában,
Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgi-
zisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban,
Svédországban, Svájcban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában
az 1715-1800 kHz és az 1850-2000 kHz frekvenciasávban az igazgatások ösz-
szesen legfeljebb 200 kHz sávszélességet feloszthatnak amatőrszolgálatuk szá-
mára. Mindazonáltal, amikor ezeken a frekvenciasávokon belül a felosztást végzik
amatőrszolgálatuk részére, az igazgatások - a szomszédos országok igazgatá-
sainak előzetes megkeresése után - kötelesek megtenni az esetleg szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy amatőrszolgálatuk más országok állan-
dóhelyű és mozgószolgálatának ne okozzon káros zavarást. Az egyes amatőrál-
lomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 W értéket. (WRC-15)
585.97A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy
működik, hogy az elfoglalt sáv 1825-1875 kHz, illetve 1925-1975 kHz. Más szol-
gálatok, amelyek számára az 1800-2000 kHz sávot felosztották, bármilyen frek-
venciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros
zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemelő Loran rendszernek.
[326]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
595.98Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszor-
szágban, Belgiumban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dániában, Egyip-
tomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, az Oroszországi Föderáció-
ban, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, Kazahsztánban, Libanon-
ban, Litvániában, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában,
Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban és Törökországban az
1810-1830 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivé-
telével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották
fel. (WRC-15)
605.99Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Irakban, Líbiában, Üzbe-
gisztánban, Szlovákiában, Romániában, Szlovéniában, Csádban és Togóban az
1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a
mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
(WRC-12)
615.100Az 1. Körzetben az 1810-1830 kHz sávnak az amatőrszolgálat általi használata
azokban az országokban, amelyek részben vagy egészben az északi szélesség
40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor engedélyezhető, ha az 5.98 és
az 5.99 Bekezdésben említett országokat megkeresték abból a célból, hogy az
amatőrállomások és az 5.98 és az 5.99 Bekezdés szerint üzemelő más szolgála-
tok állomásai közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges intézke-
déseket meghatározzák.
625.101Törölve. (WRC-12)
635.102Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Paraguayban és Peruban az
1850-2000 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivé-
telével a mozgószolgálat, az állandóhelyű szolgálat, a rádiólokáció szolgálat és a
rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC-15)
645.103Az 1. Körzetben az 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz és a
2650-2850 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak szóló
frekvenciakijelöléskor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a tengeri mozgó-
szolgálat különleges igényeit.
655.104Az 1. Körzetben a 2025-2045 kHz sávnak a meteorológiát segítő szolgálat általi
használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik.
665.105A 2. Körzetben (Grönland kivételével) a rádiótelefon üzemű parti állomások és
hajóállomások a 2065-2107 kHz sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és
csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW értéket. Kívánatos, hogy első-
sorban a következő vivőfrekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz,
2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. Ar-
gentínában és Uruguayban ugyanerre a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz vi-
vőfrekvenciát is használják, míg a 2072-2075,5 kHz sáv frekvenciáit az
52.165 Bekezdés szerint használják.
675.106A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a
tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek
csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és amelyeknek átlagteljesítménye
nem haladja meg az 50 W értéket, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz kö-
zötti frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendel-
kezésekre fel kell hívni.
685.107Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Eritreában, Szváziföldön, Etiópiában,
Irakban, Líbiában és Szomáliában a 2160-2170 kHz frekvenciasávot elsődleges
jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az ál-
landóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen szolgálatok állomásainak át-
lagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W értéket. (WRC-19)
695.108A 2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekven-
ciája. A 2173,5-2190,5 kHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikk írja
elő. (WRC-07)
[327]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
705.109A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz
frekvencia nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás részére. E frek-
venciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
715.110A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz
frekvencia nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére. E frek-
venciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
725.111A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz vivőfrekvencia, valamint a
121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz és a 243 MHz frekvencia a földfelszíni rá-
diótávközlési szolgálatok érvényben lévő eljárási szabályainak megfelelően em-
ber által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használható. E
frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciára is,
de ezekben az esetekben az adásokat a frekvenciától számított ±3 kHz-es sávon
belül kell tartani. (WRC-07)
735.112Helyettesítő felosztás: Sri Lankán a 2194-2300 kHz frekvenciasávot elsődleges
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandó-
helyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
745.113A 2300-2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz
és az 5005-5060 kHz sáv műsorszóró szolgálat általi használatának feltételeire
nézve lásd az 5.16-5.20, 5.21 és a 23.3-23.10 Bekezdést.
755.114Helyettesítő felosztás: Irakban a 2502-2625 kHz frekvenciasávot elsődleges jel-
leggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandó-
helyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
765.115A 3023 kHz és az 5680 kHz vivőfrekvenciát (vonatkoztatási frekvenciát) - a
31. Cikkben megadott feltételek mellett - a tengeri mozgószolgálat egyeztetett
kutatási és mentési műveletekbe bevont állomásai is használhatják. (WRC-07)
775.116Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155-3195 kHz sáv használa-
tát abból a célból, hogy a kis teljesítményű, vezetéknélküli hallókészülékek szá-
mára világviszonylatban egységes csatornahasználat alakuljon ki. Ezen készülé-
kek számára - a helyi igények kielégítésére - az igazgatások járulékos csatorná-
kat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz közötti sávokban.
Megjegyzendő, hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány al-
kalmas indukciós mezőben üzemelő, kis hatótávolságú hallókészülékek haszná-
latára.
785.117Helyettesítő felosztás: Elefántcsontparton, Egyiptomban, Libériában, Sri Lan-
kán és Togóban a 3155-3200 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat
számára osztották fel. (WRC-19)
795.118Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Mexikóban és Peruban a
3230-3400 kHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat
számára is felosztották. (WRC-19)
805.119Járulékos felosztás: Peruban a 3500-3750 kHz frekvenciasávot elsődleges jel-
leggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-15)
815.120Törölve. (WRC-2000)
825.121Nincs felhasználva.
835.122Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban és Pe-
ruban a 3750-4000 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgá-
lat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osz-
tották fel. (WRC-15)
845.123Járulékos felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Mo-
zambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbab-
wéban a 3900-3950 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szol-
gálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől
függően. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
855.124Törölve. (WRC-2000)
865.125Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a
műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemelő mű-
sorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja meg a nemzeti szolgálat ellátá-
sához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW.
875.126A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a
3995-4005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
885.127A 4000-4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a rádiótele-
fon üzemű hajóállomásokra korlátozódik (lásd az 52.220 Bekezdést és a 17. Füg-
geléket).
895.128Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat-
nak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük
szerinti ország határain belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a
4063-4123 kHz és a 4130-4438 kHz frekvenciasáv frekvenciáit, 50W-ot meg
nem haladó átlagteljesítménnyel. Afganisztánban, Argentínában, Örményország-
ban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a Közép-afrikai
Köztársaságban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Indiában,
Kazahsztánban, Maliban, Nigerben, Pakisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisz-
tánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 4063-4123 kHz,
4130-4133 kHz és a 4408-4438 kHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat
1 kW-ot meg nem haladó átlagteljesítményű állomásai azzal a feltétellel üzemel-
tethetők, hogy a tengerparttól legalább 600 km-re fekszenek és nem okoznak ká-
ros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak. (WRC-19)
905.129Törölve. (WRC-07)
915.130A 4125 kHz és a 6215 kHz vivőfrekvencia használatának feltételeit a 31. és az
52. Cikk írja elő. (WRC-07)
925.131A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló
meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások
keskenysávú távgépíró technikával történő adására. (WRC-97)
935.132A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz,
22 376 kHz és a 26 100,5 kHz frekvencia nemzetközi frekvencia a tengeri bizton-
sági közlemények (MSI) adásai részére (lásd a 17. Függeléket).
945.132AA rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhe-
lyű és a mozgószolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre
ezen utóbbiakkal szemben. A rádiólokáció szolgálat alkalmazásai a
612. (Rev.WRC-12) Határozat szerint üzemelő oceanográfiai radarokra korláto-
zódnak. (WRC-12)
955.132BHelyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában
és Kirgizisztánban a 4438-4488 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (R)
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szol-
gálat számára osztották fel. (WRC-19)
965.133Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettor-
szágban, Litvániában, Nigerben, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisz-
tánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130-5250 kHz sávban a légi moz-
gószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű
(lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-12)
975.133AHelyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában
és Kirgizisztánban az 5250-5275 kHz és a 26 200-26 350 kHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
985.133BAz 5351,5-5366,5 kHz frekvenciasávot használó amatőrszolgálat állomásai által
kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg a 15 W (EIRP) értéket. Mindazonál-
tal a 2. Körzetben Mexikóban az 5351,5-5366,5 kHz frekvenciasávot használó
amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg a 20
W (EIRP) értéket. A 2. Körzet következő országaiban az 5351,5-5366,5 kHz frek-
venciasávot használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény
nem haladhatja meg a 25 W (EIRP) értéket: Antigua és Barbuda, Argentína, Ba-
hama-szigetek, Barbados, Belize, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica,
Kuba, Dominikai Köztársaság, Dominika, Salvador, Ecuador, Grenada, Gua-
temala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Saint Lucia, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Suriname,
Trinidad és Tobago, Uruguay, Venezuela, valamint a Holland Királyság 2. Körzet-
ben lévő tengerentúli országai és területei. (WRC-19)
995.134Az 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz,
12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz,
15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz frekvenciasáv-
nak a műsorszóró szolgálat általi használata a 12. Cikkben lefektetett eljárás al-
kalmazásától függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások ezekben a
frekvenciasávokban tegyék lehetővé a digitális modulációjú adások bevezetését
az 517. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezéseinek megfelelően. (WRC-19)
1005.135Törölve. (WRC-97)
1015.136Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a mű-
sorszóró szolgálatnak, az 5900-5950 kHz sáv frekvenciáit használhatják a követ-
kező szolgálatok azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország
határain belül forgalmaznak: állandóhelyű szolgálat (mind a három Körzetben),
földi mozgószolgálat (az 1. Körzetben), mozgószolgálat az (R) légi mozgószolgá-
lat kivételével (a 2. és a 3. Körzetben). Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szol-
gálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb tel-
jesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró
szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően
közzétesznek. (WRC-07)
1025.137Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat-
nak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon
belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 6200-6213,5 kHz és a
6220,5-6525 kHz sávot, 50W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Ezen
frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
1035.138Az alábbi sávok:
6765-6795 kHz (sávközépi frekvencia 6780 kHz),
433,05-434,79 MHz (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az
5.280 Bekezdésben említett országok kivételével,
61-61,5 GHz (sávközépi frekvencia 61,25 GHz),
122-123 GHz (sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és
244-246 GHz (sávközépi frekvencia 245 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehetők igénybe. Ezen
frekvenciasávoknak az ISM alkalmazások általi használata az érdekelt igazgatá-
sok által azon más igazgatásokkal egyetértésben kiadott külön felhatalmazás
alapján lehetséges, amelyeknek rádiótávközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E
rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a legújabb
vonatkozó ITU-R-ajánlásokat.
1045.138ATörölve (WRC-12)
1055.139Törölve. (WRC-12)
1065.140Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Szomáliában és Togóban a
7000-7050 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat
számára is felosztották. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1075.141Helyettesítő felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Líbiá-
ban, Madagaszkáron és Nigerben a 7000-7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az
állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-12)
1085.141AJárulékos felosztás: Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 7000-7100 kHz és a
7100-7200 kHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószol-
gálat számára is felosztották. (WRC-03)
1095.141BJárulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Bahreinben,
Botswanában, Brunei Darussalamban, Kínában, a Comore-szigeteken, a Koreai
Köztársaságban, Diego Garcián, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab
Emírségekben, Eritreában, Guineában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Maliban, Marokkóban,
Mauritániában, Nigerben, Új-Zélandon, Ománban, Pápua Új-Guineában, Katar-
ban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság-
ban, Szingapúrban, Szudánban, Dél-Szudánban, Tunéziában, Vietnamban és Je-
menben a 7100-7200 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az (R) légi moz-
gószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat szá-
mára is felosztották. (WRC-19)
1105.141CTörölve. (WRC-12)
1115.142A 7200-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata
nem szabhat korlátozásokat az 1. és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szol-
gálat számára. (WRC-12)
1125.143Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a mű-
sorszóró szolgálatnak, a 7300-7350 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állan-
dóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a tele-
pítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frek-
venciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a
szükséges legkisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekven-
ciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádió-
szabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-07)
1135.143AAzzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak,
a 3. Körzetben a 7350-7450 kHz sáv frekvenciáit elsődleges jelleggel használ-
hatják az állandóhelyű szolgálat és másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat
azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül
forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő
használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és
legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki
használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
(WRC-12)
1145.143BAzzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak,
az 1. Körzetben a 7350-7450 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű
szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési he-
lyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Az egyes állomások teljes kisu-
gárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW értéket. (WRC-12)
1155.143CJárulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szi-
geteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Iráni Isz-
lám Köztársaságban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Marokkóban, Mauritáni-
ában, Nigerben, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudán-
ban, Dél-Szudánban, Tunéziában és Jemenben a 7350-7400 kHz és a
7400-7450 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is
felosztották. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1165.143DAzzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak,
a 2. Körzetben a 7350-7400 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű
szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési he-
lyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak
ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges leg-
kisebb teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a
műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak
megfelelően közzétesznek. (WRC-12)
1175.143ETörölve. (WRC-12)
1185.144A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a
7995-8005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
1195.145A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz vivőfrekvencia használatának feltételeit
a 31. és az 52. Cikk írja elő. (WRC-07)
1205.145AA rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhe-
lyű szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiak-
kal szemben. A rádiólokáció szolgálat alkalmazásai a 612. (Rev.WRC-12) Hatá-
rozat szerint üzemelő oceanográfiai radarokra korlátozódnak. (WRC-12)
1215.145BHelyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában
és Kirgizisztánban a 9305-9355 kHz és a 16 100-16 200 kHz frekvenciasávot el-
sődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
1225.146Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a mű-
sorszóró szolgálatnak, a 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz,
12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a
18 900-19 020 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat azon
állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgal-
maznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak az állandóhelyű szolgálat részére tör-
ténő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használ-
ják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi
évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
(WRC-07)
1235.147Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak,
az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon be-
lül forgalmaznak, használhatják a 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz és a
11 975-12 050 kHz sáv frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott telje-
sítménye nem haladhatja meg a 24 dBW értéket.
1245.148Törölve. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1255.149Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek
a 13 360-13 410 kHz,
a 25 550-25 670 kHz,
a 37,5-38,25 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 73-74,6 MHz,
az 1. Körzetben a 150,05-153 MHz,
a 322-328,6 MHz, a 406,1-410 MHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 608-614 MHz,
az 1330-1400 MHz,
az 1610,6-1613,8 MHz,
az 1660-1670 MHz,
az 1718,8-1722,2 MHz,
a 2655-2690 MHz,
a 3260-3267 MHz,
a 3332-3339 MHz,
a 3345,8-3352,5 MHz,
a 4825-4835 MHz,
a 4950-4990 MHz,
a 4990-5000 MHz,
a 6650-6675,2 MHz,
a 10,6-10,68 GHz,
a 14,47-14,5 GHz,
a 22,01-22,21 GHz,
a 22,21-22,5 GHz,
a 22,81-22,86 GHz,
a 23,07-23,12 GHz,
a 31,2-31,3 GHz,
az 1. és a 3. Körzetben a 31,5-31,8 GHz,
a 36,43-36,5 GHz,
a 42,5-43,5 GHz,
a 48,94-49,04 GHz,
a 76-86 GHz,
a 92-94 GHz,
a 94,1-100 GHz,
a 102-109,5 GHz,
a 111,8-114,25 GHz,
a 128,33-128,59 GHz,
a 129,23-129,49 GHz,
a 130-134 GHz,
a 136-148,5 GHz,
a 151,5-158,5 GHz,
a 168,59-168,93 GHz,
a 171,11-171,45 GHz,
a 172,31-172,65 GHz,
a 173,52-173,85 GHz,
a 195,75-196,15 GHz,
a 209-226 GHz,
a 241-250 GHz,
a 252-275 GHz
sáv fel van osztva, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetsé­ges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy a rádiócsillagászati szol­gálatot a káros zavarástól megvédjék. Űrállomások és légijármű állomások adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati szolgálatnak (lásd a 4.5 és a 4.6 Bekezdést, valamint a 29. Cikket). (WRC-07)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1265.149AHelyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában
és Kirgizisztánban a 13 450-13 550 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az
állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
1275.150Az alábbi sávok:
13 553-13 567 kHz (sávközépi frekvencia 13 560 kHz),
26 957-27 283 kHz (sávközépi frekvencia 27 120 kHz),
40,66-40,70 MHz (sávközépi frekvencia 40,68 MHz),
902-928 MHz a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz),
2400-2500 MHz (sávközépi frekvencia 2450 MHz),
5725-5875 MHz (sávközépi frekvencia 5800 MHz) és
24-24,25 GHz (sávközépi frekvencia 24,125 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehetők. Az e
sávokban üzemelő rádiótávközlési szolgálatok kötelesek eltűrni az ilyen alkalma-
zások által esetleg okozott káros zavarást. Ezekben a sávokban az ISM berende-
zések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett üzemelhet-
nek.
1285.151Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a mű-
sorszóró szolgálatnak, a 13 570-13 600 kHz és a 13 800-13 870 kHz sáv frek-
venciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és az (R) légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük
szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen
szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb
teljesítményt használják, és legyenek tekintettel a frekvenciáknak arra a műsor-
szóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak meg-
felelően közzétesznek. (WRC-07)
1295.152Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, Elefánt-
csontparton, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztár-
saságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban,
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250-14 350 kHz sávot elsődleges jelleg-
gel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Az állandóhelyű szolgálat
állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW értéket.
(WRC-03)
1305.153A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a
15 995-16 005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajele-
ket.
1315.154Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Fö-
derációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban,
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 18 068-18 168 kHz sávot elsődleges jelleg-
gel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az országoknak a
határain belüli használatra az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
(WRC-03)
1325.155Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában,
Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban,
Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávot elsődleges jelleg-
gel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-07)
1335.155AÖrményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi
Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisz-
tánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és
Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi haszná-
lata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.
(WRC-07)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1345.155BA 21 870-21 924 kHz sávot az állandóhelyű szolgálatban a légiforgalom bizton-
ságával összefüggő szolgálat nyújtásához használják.
1355.156Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720-23 200 kHz sávot elsődleges jelleggel
a meteorológiát segítő szolgálat (rádiószondák) számára is felosztották.
1365.156AA 23 200-23 350 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légi-
forgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.
1375.157A 23 350-24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a hajók
közötti rádiótávírásra korlátozódik.
1385.158Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában
és Kirgizisztánban a 24 450-24 600 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az
állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
1395.159Helyettesítő felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, Moldovában
és Kirgizisztánban a 39-39,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állan-
dóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
1405.160Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, a Kongói Demokratikus Köztár-
saságban és Ruandában a 41-44 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádióna-
vigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
1415.161Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41-44 MHz
sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
1425.161AJárulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban, az Egyesült Államokban és Me-
xikóban a 41,015-41,665 MHz és a 43,35-44 MHz frekvenciasávot elsődleges
jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. A rádiólokáció szolgálat
állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálat
állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
A rádiólokáció szolgálat alkalmazásai a 612. (Rev.WRC-12) Határozat szerint
üzemelő oceanográfiai radarokra korlátozódnak. (WRC-19)
1435.161BHelyettesítő felosztás: Albániában, Németországban, Örményországban,
Ausztriában, Fehéroroszországban, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Cip-
ruson, a Vatikánban, Horvátországban, Dániában, Spanyolországban, Észtor-
szágban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Magyarországon,
Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvá-
niában, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Máltán, Moldovában, Monacóban,
Montenegróban, Norvégiában, Üzbegisztánban, Hollandiában, Portugáliában,
Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egye-
sült Királyságban, San Marinóban, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Tö-
rökországban és Ukrajnában a 42-42,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel
az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
1445.162Járulékos felosztás: Ausztráliában a 44-47 MHz sávot elsődleges jelleggel a
műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
1455.162AJárulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Her-
cegovinában, Kínában, a Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, Észtország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Írország-
ban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában,
Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Monacóban, Montenegróban, Norvégiá-
ban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, a Cseh Köztársaságban,
az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban és Svájc-
ban a 46-68 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat
számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlá-
tozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-19)
1465.163Járulékos felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, az Oroszor-
szági Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában,
Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukraj-
nában a 47-48,5 MHz és az 56,5-58 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel
az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
[328]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1475.164Járulékos felosztás: Albániában, Algériában, Németországban, Ausztriában,
Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Elefántcsont-
parton, Horvátországban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Szváziföldön, Finnországban, Franciaországban, Gabonban, Görögországban, Magyar-
országon, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Libanonban, Lí-
biában, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban,
Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Monacóban, Montenegróban, Nigériában,
Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban,
Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Csádban, Togóban, Tuné-
ziában és Törökországban a 47-68 MHz frekvenciasávot, a Dél-afrikai Köztársa-
ságban a 47-50 MHz frekvenciasávot, valamint Lettországban a 48,5-56,5 MHz
és az 58-68 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat
számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes frekvenciasávjaival
kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okoz-
hatnak káros zavarást az e frekvenciasávokkal kapcsolatban nem említett orszá-
gok már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak
igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-19)
1485.165Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban,
Egyiptomban, Madagaszkáron, Mozambikban, Nigerben, Szomáliában, Szudán-
ban, Dél-Szudánban, Tanzániában és Csádban a 47-68 MHz frekvenciasávot el-
sődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint
az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
1495.166Törölve. (WRC-15)
1505.166AEltérő szolgálati kategória: Ausztriában, Cipruson, a Vatikánban, Horvátország-
ban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Magyarországon, Lettor-
szágban, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Szlo-
vákiában és Szlovéniában az 50,0-50,5 MHz frekvenciasávot az amatőrszolgálat
számára elsődleges jelleggel osztották fel. Az ezekben az országokban üzemelő
amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegy-
zetben fel nem sorolt országokban az 50,0-50,5 MHz frekvenciasávban a Rádió-
szabályzat szerint üzemelő műsorszóró, állandóhelyű és mozgószolgálati állomá-
soknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ezen
szolgálatok állomásaira az 5.169B Bekezdésben meghatározott védelmi kritériu-
mokat is alkalmazni kell. Az 1. Körzetben - az 5.169 Bekezdésben felsorolt or-
szágok kivételével - a rádiólokáció szolgálat keretében az 5.162A Bekezdés sze-
rint üzemelő szélprofil radarok az amatőrszolgálat állomásaival azonos jogokkal
üzemelhetnek az 50,0-50,5 MHz frekvenciasávban. (WRC-19)
1515.166BAz 1. Körzetben az amatőrszolgálat másodlagos jelleggel üzemelő állomásai nem
okozhatnak káros zavarást a műsorszóró szolgálat állomásainak, és nem is tart-
hatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Az 1. Körzetben az
50-52 MHz frekvenciasávban az amatőrállomás által keltett térerősség nem ha-
ladhatja meg a +6 dB(uV/m) számított értéket 10 m talajszint feletti magasságban
az idő több mint 10%-ában az 1. Körzetben analóg műsorszóró állomást üzemel-
tető ország határán, továbbá a 3. Körzetben az 5.167 és 5.168 Bekezdésben fel-
sorolt, műsorszóró állomással rendelkező szomszédos országok határán.
(WRC-19)
1525.166CAz 1. Körzetben - az 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével - az
50-52 MHz frekvenciasávban üzemelő amatőrszolgálat állomásai nem okozhat-
nak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat keretében az 5.162A Bekezdés sze-
rint üzemelő szélprofil radaroknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen
utóbbiakkal szemben. (WRC-19)
[329]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1535.166DEltérő szolgálati kategória: Libanonban az 50-52 MHz frekvenciasávot az ama-
tőrszolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. A Libanonban üzemelő
amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegy-
zetben fel nem sorolt országokban az 50-52 MHz frekvenciasávban a Rádiósza-
bályzat szerint üzemelő műsorszóró, állandóhelyű és mozgószolgálati állomások-
nak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-19)
1545.166EAz Oroszországi Föderációban csak az 50,080-50,280 MHz frekvenciasávot osz-
tották fel az amatőrszolgálat számára másodlagos jelleggel. Az ebben a lábjegy-
zetben fel nem sorolt országok más szolgálataira vonatkozó védelmi kritériumokat
az 5.166B és az 5.169B Bekezdés határozza meg. (WRC-19)
1555.167Helyettesítő felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, az Iráni
Iszlám Köztársaságban, Pakisztánban és Szingapúrban az 50-54 MHz frekven-
ciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgá-
lat számára osztották fel. (WRC-15)
1565.167AJárulékos felosztás: Indonéziában és Thaiföldön az 50-54 MHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat szá-
mára is felosztották. (WRC-15)
1575.168Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat
számára is felosztották.
1585.169Helyettesítő felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Na-
míbiában, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbabwé-
ban az 50-54 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat szá-
mára osztották fel. Szenegálban az 50-51 MHz frekvenciasávot elsődleges jel-
leggel az amatőrszolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
1595.169AHelyettesítő felosztás: az 1. Körzet következő országaiban az 50-54 MHz frek-
venciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel: An-
gola, Szaúd-Arábia, Bahrein, Burkina Faso, Burundi, az Egyesült Arab Emírségek,
Gambia, Jordánia, Kenya, Kuvait, Mauritius, Mozambik, Omán, Uganda, Katar,
Dél-Szudán és Tanzánia. Bissau-Guineában az 50,0-50,5 MHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel. Dzsibutiban az
50-52 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osz-
tották fel. Az 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével az 1. Körzetben az
e lábjegyzet szerint az 50-54 MHz frekvenciasáv egészében vagy annak rész-
ében üzemelő amatőrszolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Algéri-
ában, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Líbiában,
Palesztinában*, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köz-
társaságban, Szudánban és Tunéziában a Rádiószabályzat szerint üzemelő más
szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal
szemben. Az 50-54 MHz frekvenciasávban az amatőrállomás által keltett térerős-
ség nem haladhatja meg a +6 dB(uV/m) értéket 10 m talajszint feletti magasság-
ban az idő több mint 10%-ában a védelmet igénylő felsorolt országok határán.
(WRC-19)
* A Meghatalmazotti Értekezlet 99. (Rev. Dubai, 2018) Határozata alapján és tekintettel az
1995. szeptember 28-i izraeli-palesztin ideiglenes megállapodásra is.
[330]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1605.169BAz 5.169 Bekezdésben felsorolt országok kivételével az 1. Körzetben az
50-54 MHz frekvenciasáv egészében vagy annak részében használt amatőrszol-
gálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Algériában, Örményországban,
Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Egyiptomban, az Oroszországi Föderá-
cióban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Kazahsztánban, Kirgizisztán-
ban, Líbiában, Üzbegisztánban, Palesztinában*, a Szíriai Arab Köztársaságban,
Szudánban, Tunéziában és Ukrajnában a Rádiószabályzat szerint használt más
szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal
szemben. Az 50-54 MHz frekvenciasávban az amatőrállomás által keltett térerős-
ség nem haladhatja meg a +6 dB(uV/m) értéket 10 m talajszint feletti magasság-
ban az idő több mint 10%-ában az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok ha-
tárán. (WRC-19)
* A Meghatalmazotti Értekezlet 99. (Rev. Dubai, 2018) Határozata alapján és tekintettel az
1995. szeptember 28-i izraeli-palesztin ideiglenes megállapodásra is.
1615.170Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51-54 MHz frekvenciasávot elsődleges jel-
leggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-15)
1625.171Járulékos felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban, Mali-
ban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-
afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zimbabwéban az 54-68 MHz frekvencia-
sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat,
valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
1635.172Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben
és közösségekben és Guyanában az 54-68 MHz frekvenciasávban az állandó-
helyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az
5.33 Bekezdést). (WRC-15)
1645.173Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben
és közösségekben és Guyanában a 68-72 MHz frekvenciasávban az állandóhe-
lyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Be-
kezdést). (WRC-15)
1655.174Törölve. (WRC-07)
1665.175Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszor-
szágban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldová-
ban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és
Ukrajnában a 68-73 MHz és a 76-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsor-
szóró szolgálat számára osztották fel. Lettországban és Litvániában a 68-73 MHz
és a 76-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat, valamint a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. Azoknak
a szolgálatoknak, amelyek számára ezeket a sávokat más országokban felosz-
tották, valamint a fent felsorolt országokban a műsorszóró szolgálatnak az érintett
szomszédos országok közötti megállapodások alapján kell működniük. (WRC-07)
1675.176Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, a Fülöp-
szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Szamoán a
68-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosz-
tották. (WRC-07)
1685.177Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztán-
ban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
73-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosz-
tották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-07)
1695.178Járulékos felosztás: Kolumbiában, Kubában, Salvadorban, Guatemalában, Gu-
yanában, Hondurasban és Nicaraguában a 73-74,6 MHz sávot másodlagos jel-
leggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1705.179Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Litvá-
niában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és
Ukrajnában a 74,6-74,8 MHz és a 75,2-75,4 MHz sávot elsődleges jelleggel a
légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, de kizárólag csak a földi te-
lepítésű adók részére. (WRC-12)
1715.180A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak tar-
tózkodniuk kell a védősáv határaihoz közeli frekvenciák kijelölésétől olyan más
szolgálatok állomásai részére, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük
miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a
markeradóknak.
Törekedni kell a fedélzeti marker-vevőkészülékek jellemzőinek további tökélete-
sítésére, valamint a 74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárhoz közeli adóállomások
teljesítményének korlátozására.
1725.181Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban
a 74,8-75,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is fel-
osztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biz-
tosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat ál-
lomásainak, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni,
amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható
igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-03)
1735.182Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4-87 MHz sávot elsődleges jelleg-
gel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
1745.183Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-szi-
geteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 76-87 MHz sávot el-
sődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
1755.184Törölve. (WRC-07)
1765.185Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lévő francia
tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában és Paraguayban a
76-88 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a
felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-15)
1775.186Törölve. (WRC-97)
1785.187Helyettesítő felosztás: Albániában a 81-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a
műsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekez-
let (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják.
1795.188Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a
műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ausztráliában a műsorszóró szol-
gálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján
lehetséges.
1805.189Nincs felhasználva.
1815.190Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5-88 MHz sávot elsődleges jelleggel a
földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. (WRC-97)
1825.191Nincs felhasználva.
1835.192Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100-108 MHz sá-
vot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosz-
tották. (WRC-97)
1845.193Nincs felhasználva.
1855.194Járulékos felosztás: Kirgizisztánban, Szomáliában és Türkmenisztánban a
104-108 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
1865.195Nincs felhasználva.
1875.196Nincs felhasználva.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1885.197Járulékos felosztás: a Szíriai Arab Köztársaságban a 108-111,975 MHz sávot
másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozza-
nak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, a mozgószolgá-
lat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekez-
dés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigá-
ció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-12)
1895.197AJárulékos felosztás: a 108-117,975 MHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi
mozgószolgálat számára is felosztották az elismert nemzetközi légügyi szabvá-
nyok szerint üzemelő rendszerekre korlátozva. Ilyen használat a
413. (Rev.WRC-07) Határozatnak* megfelelően történhet. A 108-112 MHz sáv-
nak az (R) légi mozgószolgálat általi használata a földi telepítésű adókból és a
hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navi-
gációs információkat - az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint - szol-
gáltató rendszerekre korlátozódik. (WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-12 módosította.
1905.198Törölve. (WRC-07)
1915.199Törölve. (WRC-07)
1925.200A 117,975-137 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi kényszerhely-
zeti frekvencia, és ha szükséges, a 121,5 MHz tartalék légiforgalmi frekvenciája
a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai a 31. Cikkben
lefektetett feltételek mellett, vész- és biztonsági célokból forgalmazhatnak ezeken
a frekvenciákon a légi mozgószolgálat állomásaival. (WRC-07)
1935.201Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, Bulgáriában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában,
Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Kazahsz-
tánban, Maliban, Mongóliában, Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua Új-Guine-
ában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Szenegálban, Tádzsi-
kisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132-136 MHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frek-
venciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai részére, az igazga-
tásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai részére ki-
jelölt frekvenciákra. (WRC-19)
1945.202Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban,
Bahreinben, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emírségek-
ben, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban,
Jordániában, Maliban, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai
Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, Szenegálban, Tádzsikisz-
tánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 136-137 MHz frekvenciasávot elsőd-
leges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák
kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai részére, az igazgatásoknak
tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai részére kijelölt frek-
venciákra. (WRC-19)
1955.203Törölve. (WRC-07)
1965.203ATörölve. (WRC-07)
1975.203BTörölve. (WRC-07)
1985.203CA 137-138 MHz frekvenciasávban az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány)
rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas rendszerekkel történő hasz-
nálata a 660. (WRC-19) Határozattól függően lehetséges. A 32. (WRC-19) Hatá-
rozatot alkalmazni kell. Ezek a rendszerek nem okozhatnak káros zavarást azok-
nak a meglévő szolgálatoknak, amelyek számára a frekvenciasávot elsődleges
jelleggel felosztották, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt.
(WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
1995.204Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahrainben,
Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab
Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban,
Kuvaitban, Montenegróban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katar-
ban, Szingapúrban, Thaiföldön és Jemenben a 137-138 MHz frekvenciasávban
az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű
szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
(WRC-19)
2005.205Eltérő szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137-138 MHz sávban a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szol-
gálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
2015.206Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Oroszországi Föderációban, Finnor-
szágban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, Kazahsztánban, Liba-
nonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgi-
zisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaság-
ban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
137-138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat számára a felosztás elsődle-
ges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
2025.207Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137-144 MHz sáv elsődleges jelleggel a
műsorszóró szolgálat számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a
körzeti műsorszóró felosztásokba bele nem illeszthető.
2035.208A 137-138 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC-97)
2045.208AFrekvenciák kijelölésekor a 137-138 MHz, 387-390 MHz és a 400,15-401 MHz
frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat, valamint a
157,1875-157,3375 MHz és a 161,7875-161,9375 MHz frekvenciasávban a mű-
holdas tengeri mozgószolgálat (űr-Föld irány) űrállomásai számára, az igazgatá-
soknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük abból a cél-
ból, hogy az ITU-R RA.769 Ajánlás legújabb változatában foglaltak szerint a rá-
diócsillagászati szolgálatot a 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz
és a 608-614 MHz frekvenciasávban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból
származó káros zavarásoktól. (WRC-19)
2055.208B*A
137-138 MHz,
157,1875-157,3375 MHz,
161,7875-161,9375 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1452-1492 MHz,
1525-1610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2655-2690 MHz,
21,4-22 GHz
frekvenciasávban a 739. (Rev.WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
* Ez a rendelkezés előzőleg az 5.347A számot viselte. A sorrendiség megőrzése érdeké-
ben át lett számozva.
2065.209A 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz,
454-456 MHz és a 459-460 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi hasz-
nálata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC-97)
[331]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2075.209AA 137,175-137,825 MHz frekvenciasávnak az űrbeli üzemeltetési szolgálat
4. Függelék szerint rövid küldetési idejűnek minősülő nemgeostacionárius műhol-
das rendszerei általi használata nem esik a 9.11A Bekezdés hatálya alá.
(WRC-19)
2085.210Járulékos felosztás: Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült
Királyságban a 138-143,6 MHz és a 143,65-144 MHz sávot másodlagos jelleg-
gel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. (WRC-07)
2095.211Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahrain-
ben, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolország-
ban, Finnországban, Görögországban, Guineában, Írországban, Izraelben, Ke-
nyában, Kuvaitban, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Észak-Mace-
dóniában, Maliban, Máltán, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Katar-
ban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomá-
liában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában és Törökországban
a 138-144 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a tengeri mozgószolgálat és
a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
2105.212Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Kamerunban, a Közép-afrikai
Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Szváziföldön, Gabonban, Gambiá-
ban, Ghánában, Guineában, Irakban, Jordániában, Lesothóban, Libériában, Líbi-
ában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Ománban, Ugandában,
a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruan-
dában, Sierra Leonéban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Csádban, Togóban, Zam-
biában és Zimbabwéban a 138-144 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az
állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC-19)
2115.213Járulékos felosztás: Kínában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a rá-
diólokáció szolgálat számára is felosztották.
2125.214Járulékos felosztás: Eritreában, Etiópiában, Kenyában, Észak-Macedóniában,
Montenegróban, Szerbiában, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban és Tan-
zániában a 138-144 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű
szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
2135.215Nincs felhasználva.
2145.216Járulékos felosztás: Kínában a 144-146 MHz sávot másodlagos jelleggel az
(OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották.
2155.217Helyettesítő felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában
és Indiában a 146-148 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a moz-
gószolgálat számára osztották fel.
2165.218Járulékos felosztás: a 148-149,9 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üze-
meltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés sze-
rint megszerzett egyetértéstől függően. Az egyes adások sávszélessége nem ha-
ladhatja meg a ±25 kHz-et.
[332]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2175.218AAz űrbeli üzemeltetési szolgálaton (Föld-űr irány) belül a 148-149,9 MHz frek-
venciasávot használhatják a rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas
rendszerek. Az űrbeli üzemeltetési szolgálat rövid idejű küldetések céljára a Rá-
diószabályzat 32. (WRC-19) Határozata szerint használt nemgeostacionárius mű-
holdas rendszerei nem esnek a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértés
hatálya alá. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezé-
seit is alkalmazni kell. A 148-149,9 MHz frekvenciasávban a rövid küldetési idejű
nemgeostacionárius műholdas rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan za-
varást az ebben a frekvenciasávban üzemelő meglévő elsődleges szolgálatok-
nak, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és nem szabhatnak já-
rulékos korlátozásokat az űrbeli üzemeltetési szolgálat és a műholdas mozgószol-
gálat számára. Továbbá a 148-149,9 MHz frekvenciasávban az űrbeli üzemelte-
tési szolgálatban üzemelő rövid küldetési idejű nemgeostacionárius műholdas
rendszerek földi állomásainak biztosítaniuk kell, hogy a következő országok terü-
letének határán a felületi teljesítménysűrűség az idő több mint 1%-ában nem ha-
ladja meg a -149 dB(W/(m2-4 kHz)) értéket: Örményország, Azerbajdzsán, Fe-
héroroszország, Kína, Koreai Köztársaság, Kuba, Oroszországi Föderáció, India,
Iráni Iszlám Köztársaság, Japán, Kazahsztán, Malajzia, Üzbegisztán, Kirgizisz-
tán, Thaiföld és Vietnam. Ezen felületi teljesítménysűrűség határérték túllépésé-
hez az ebben a lábjegyzetben felsorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint meg-
szerzett egyetértés szükséges. (WRC-19)
2185.219A 148-149,9 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata
a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas moz-
gószolgálat nem korlátozhatja az állandóhelyű, a mozgó- és az űrbeli üzemelte-
tési szolgálat fejlesztését és használatát a 148-149,9 MHz frekvenciasávban. A
148-149,9 MHz frekvenciasávnak az űrbeli üzemeltetési szolgálat rövid küldetési
idejűnek minősülő nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata
nem esik a 9.11 A Bekezdés hatálya alá. (WRC-19)
2195.220A149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz frekvenciasávnak a műholdas moz-
gószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően le-
hetséges. (WRC-15)
2205.221A 148-149,9 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem
okozhatnak káros zavarást a következő országok - a frekvenciasávok felosztási
táblázata szerint üzemelő - állandóhelyű és mozgószolgálati állomásainak, és
nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria,
Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados,
Fehéroroszország, Belgium, Bénin, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei Da-
russalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, Kongói Köztársaság, Koreai Köztár-
saság, Elefántcsontpart, Horvátország, Kuba, Dánia, Dzsibuti, Egyiptom, Egye-
sült Arab Emírségek, Eritrea, Spanyolország, Észtország, Szváziföld, Etiópia,
Oroszországi Föderáció, Finnország, Franciaország, Gabon, Grúzia, Ghána, Gö-
rögország, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, India, Iráni Iszlám Köztársa-
ság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, Jamaica, Japán, Jordánia, Kazahsztán,
Kenya, Kuvait, Lesotho, Lettország, Libanon, Líbia, Liechtenstein, Litvánia, Lu-
xemburg, Észak-Macedónia, Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongó-
lia, Montenegró, Mozambik, Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üz-
begisztán, Pakisztán, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Hollandia, Fülöp-szi-
getek, Lengyelország, Portugália, Katar, Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán,
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Szlovákia, Románia, Egyesült Királyság,
Szenegál, Szerbia, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Szudán, Sri Lanka, Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Tanzánia, Csád, Togo, Tonga, Trinidad
és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, Zambia és Zim-
babwe. (WRC-19)
2215.222Törölve. (WRC-15)
2225.223Törölve. (WRC-15)
2235.224Törölve. (WRC-97)
2245.224ATörölve. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2255.224BTörölve. (WRC-15)
2265.225Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05-153 MHz sávot elsőd-
leges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
2275.225AJárulékos felosztás: Algériában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehér-
oroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, az
Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban,
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Vietnamban a
154-156 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is fel-
osztották. A 154-156 MHz sávnak a rádiólokáció szolgálat általi használata a föld-
felszínről üzemeltetett űrbelitárgy-észlelő rendszerekre korlátozódik. A rádióloká-
ció szolgálat állomásainak a 154-156 MHz sávon belüli üzemeltetése a 9.21 Be-
kezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Az 1. Körzetben
potenciálisan érintett igazgatások azonosítására bármely más igazgatás területé-
nek határán 10 m talajszint feletti magasságban a 25 kHz-es vonatkoztatási frek-
venciasávban az idő 10%-ában létrejövő 12 dB(uV/m) pillanatnyi térerősség érté-
ket kell használni. A 3. Körzetben potenciálisan érintett igazgatások azonosítá-
sára bármely más igazgatás területének határán 60 m talajszint feletti magasság-
ban az idő 1%-ában létrejövő -6dB zavarójel-zaj arány (IIN) értéket
(N = -161 dBW/4 kHz), vagy a nagyobb védelmi igényű alkalmazások, mint a
közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) alkalmazások esetén -10 dB za-
varójel-zaj arány (IIN) értéket (N = -161 dBW/4 kHz) kell használni. A
156,7625-156,8375 MHz, 156,5125-156,5375 MHz, 161,9625-161,9875 MHz
és a 162,0125-162,0375 MHz sávban az űrkutató radarok sávon kívüli EIRP-je
nem haladhatja meg a -16 dBW értéket. Az ezen felosztás alapján a rádiólokáció
szolgálatnak szóló frekvenciakijelölések Ukrajnában nem használhatók Moldova
beleegyezése nélkül. (WRC-12)
2285.226A 156,525 MHz frekvencia a digitális szelektív hívást (DSC) használó méteres
sávú (VHF) tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és
hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,4875-156,5625 MHz sáv haszná-
latának feltételeit a 31. és az 52. Cikk, valamint a 18. Függelék írja elő.
A 156,8 MHz frekvencia a méteres sávú (VHF) tengeri mozgó rádiótelefon szol-
gálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a
156,7625-156,8375 MHz sáv használatának feltételeit a 31. Cikk és a 18. Függe-
lék írja elő.
A 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz,
160,6-160,975 MHz és a 161,475-162,05 MHz sávban az egyes igazgatásoknak
csak azokon a frekvenciákon kell elsőbbséget biztosítaniuk a tengeri mozgószol-
gálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat állo-
másai számára (lásd a 31. és az 52. Cikket, valamint a 18. Függeléket).
El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára eze-
ket a sávokat felosztották, használják e sávok frekvenciáit azokon a területeken,
ahol ez a használat káros zavarást okozhat a méteres sávú (VHF) tengeri mozgó
rádiótávközlési szolgálatnak.
Mindazonáltal a 156,8 MHz és a 156,525 MHz frekvencia és azok a frekvencia-
sávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez, használhatók
belvízi utak rádiótávközlési céljaira az érdekelt és érintett igazgatások közötti
megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult frekvenciahasználatot és a
már megkötött megállapodásokat. (WRC-07)
2295.227Járulékos felosztás: a 156,4875-156,5125 MHz és a 156,5375-156,5625 MHz
sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is
felosztották. Ezeknek a sávoknak az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat általi
használata nem okozhat káros zavarást a méteres sávú (VHF) tengeri mozgó rá-
diótávközlési szolgálatnak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbival
szemben. (WRC-07)
2305.227ATörölve. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2315.228A 156,7625-156,7875 MHz és a 156,8125-156,8375 MHz frekvenciasávnak a
műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata az automatikus azo-
nosító rendszer (AIS) nagytávolságú AIS üzeneteket (27-es üzenet, lásd az ITU-R
M.1371 Ajánlás legújabb változatát) sugárzó adásainak vételére korlátozódik. Az
AIS adások kivételével a tengeri mozgószolgálatban üzemelő rendszerek hírköz-
lési célú adásai ezekben a frekvenciasávokban nem haladhatják meg az 1 W ér-
téket. (WRC-12)
2325.228AA 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávot használhatják a
légijármű állomások kutatási és mentési műveletek, valamint más biztonsággal
kapcsolatos összeköttetések céljára. (WRC-12)
2335.228AAA 161,9375-161,9625 MHz és a 161,9875-162,0125 MHz frekvenciasávnak a
műholdas tengeri mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata a 18. Függelék
szerint üzemelő rendszerekre korlátozódik. (WRC-15)
2345.228ABA 157,1875-157,3375 MHz és a 161,7875-161,9375 MHz frekvenciasávnak a
műholdas tengeri mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata a 18. Függelék
szerint üzemelő nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik.
(WRC-19)
2355.228ACA 157,1875-157,3375 MHz és a 161,7875-161,9375 MHz frekvenciasávnak a
műholdas tengeri mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi használata a 18. Függelék
szerint üzemelő nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. Ez a
használat az Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, a Koreai Köztár-
saságban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, a Szíriai Arab Köztársaság-
ban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, a Dél-afrikai Köztársaságban
és Vietnamban üzemelő földfelszíni szolgálatok tekintetében a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. (WRC-19)
2365.228BA 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávnak az állandóhe-
lyű és a földi mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást a ten-
geri mozgószolgálatnak, és azzal szemben védelemre sem tarthat igényt.
(WRC-12)
2375.228CA 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávnak a tengeri moz-
gószolgálat és a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata az
automatikus azonosító rendszerre (AIS) korlátozódik. E sávoknak az (OR) légi
mozgószolgálat általi használata a kutatási és mentési műveleteket végző légijár-
művek AIS adásaira korlátozódik. Az e sávokbeli AIS rendszerek üzemeltetése
nem korlátozhatja a szomszédos frekvenciasávokban üzemelő állandóhelyű és
mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (WRC-12)
2385.228DA 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) és a 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) sávot
az állandóhelyű és a mozgószolgálat elsődleges jelleggel 2025. január 1-jéig to-
vábbra is használhatja, ekkor azonban ez a felosztás érvényét veszti. Kívánatos,
hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek
annak érdekében, hogy e sávoknak az állandóhelyű és a mozgószolgálat általi
használata megszűnjön az átállási időpont előtt. Ebben az átállási időszakban e
sávokban a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez az állandóhelyű, a földi
mozgó- és a légi mozgószolgálattal szemben. (WRC-12)
2395.228EA 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávban az automati-
kus azonosító rendszer (OR) légi mozgószolgálat általi használata a légijármű ál-
lomások kutatási és mentési műveleteire, valamint más biztonsággal kapcsolatos
összeköttetéseire korlátozódik. (WRC-12)
2405.228FA 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávnak a műholdas
mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata a tengeri mozgószolgálatban
üzemelő állomások automatikus azonosító rendszer adásainak vételére korláto-
zódik. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2415.229Helyettesítő felosztás: Marokkóban a 162-174 MHz sávot elsődleges jelleggel
a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. A sáv használatára megállapodást
kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat szerint üzemelő vagy
tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. január 1-jén már meglévő
állomásokat, ezen időpont szerinti műszaki jellemzőikkel, a fent említett megálla-
podás nem érinti.
2425.230Járulékos felosztás: Kínában a 163-167 MHz sávot elsődleges jelleggel az űr-
beli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekez-
dés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
2435.231Járulékos felosztás: Afganisztánban és Kínában a 167-174 MHz sávot elsődle-
ges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. A műsorszóró szol-
gálatnak ebben a sávban történő bevezetése a 3. Körzet azon szomszédos or-
szágaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, amelyeknek szolgálatait
ez a használat érintheti. (WRC-12)
2445.232Törölve. (WRC-15)
2455.233Járulékos felosztás: Kínában a 174-184 MHz sávot elsődleges jelleggel az űr-
kutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld
irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől
függően. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már meglévő vagy
tervezett műsorszóró állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen
utóbbiakkal szemben.
2465.234Törölve. (WRC-15)
2475.235Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában,
Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, Olaszország-
ban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, az
Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174-223 MHz sávot elsőd-
leges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal a
földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a láb-
jegyzetben fel nem sorolt országok már meglévő vagy tervezett műsorszóró állo-
másainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
2485.236Nincs felhasználva.
2495.237Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Eritreában, Etió-
piában, Gambiában, Guineában, Líbiában, Maliban, Sierra Leonéban, Szomáliá-
ban és Csádban a 174-223 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és
a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
2505.238Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöp-szigete-
ken a 200-216 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat szá-
mára is felosztották.
2515.239Nincs felhasználva.
2525.240Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216-223 MHz sávot elsődleges jel-
leggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szol-
gálat számára is felosztották.
2535.241A 2. Körzetben, a 216-225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás
nem engedélyezhető. Az 1990. január 1. előtt engedélyezett állomások másodla-
gos jelleggel tovább üzemelhetnek.
2545.242Járulékos felosztás: Kanadában és Mexikóban a 216-220 MHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
2555.243Járulékos felosztás: Szomáliában a 216-225 MHz sávot elsődleges jelleggel a
légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a
használat nem okoz káros zavarást más országok már meglévő vagy tervezett
műsorszóró állomásainak.
2565.244Törölve. (WRC-97)
[333]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2575.245Járulékos felosztás: Japánban a 222-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi
rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára
is felosztották.
2585.246Helyettesítő felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és Mo-
nacóban a 223-230 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró és a földi moz-
gószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést) olyan módon, hogy a
frekvenciatervek készítése során előbb a műsorszóró szolgálat választhat a frek-
venciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat kivételével a
mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. Mind-
azonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Ma-
rokkó és Algéria már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem
is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
2595.247Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírsé-
gekben, Jordániában, Ománban, Katarban és a Szíriai Arab Köztársaságban a
223-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára
is felosztották.
2605.248Nincs felhasználva.
2615.249Nincs felhasználva.
2625.250Járulékos felosztás: Kínában a 225-235 MHz sávot másodlagos jelleggel a rá-
diócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
2635.251Járulékos felosztás: Nigériában a 230-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a
légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértéstől függően.
2645.252Helyettesítő felosztás: Botswanában, Szváziföldön, Lesothóban, Malawiban,
Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Zambiában és Zim-
babwéban a 230-238 MHz és a 246-254 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleg-
gel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint meg-
szerzett egyetértéstől függően. (WRC-19)
2655.253Nincs felhasználva.
2665.254A 235-322 MHz és a 335,4-399,9 MHz sávot a műholdas mozgószolgálat a
9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően és azzal a feltétellel
használhatja, hogy állomásai nem okoznak káros zavarást - az 5.256A Bekez-
désben meghatározott járulékos felosztás kivételével - a frekvenciasávok felosz-
tási táblázata szerint üzemelő vagy üzemeltetni tervezett más szolgálatok állomá-
sainak. (WRC-03)
2675.255A 312-315 MHz (Föld-űr irány) és a 387-390 MHz (űr-Föld irány) sávot a mű-
holdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius műholdas rendszerek is használ-
hatják. Ez a használat a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetsé-
ges.
2685.256A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban mentőjármű állo-
mások és mentési célokra szolgáló eszközök használnak. (WRC-07)
2695.256AJárulékos felosztás: Kínában, az Oroszországi Föderációban és Kazahsztán-
ban a 258-261 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat
(Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is fel-
osztották. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szol-
gálat (Föld-űr irány) állomásai az ebben a frekvenciasávban üzemelő mozgószol-
gálati, illetve műholdas mozgószolgálati rendszereknek nem okozhatnak káros
zavarást, azokkal szemben védelemre nem tarthatnak igényt, valamint azok hasz-
nálatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány)
és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai nem korlátozhatják
más országok állandóhelyű szolgálati rendszereinek jövőbeni fejlesztését.
(WRC-15)
2705.257A 267-272 MHz sávot az igazgatások országaikban űrtávmérésre elsődleges jel-
leggel használhatják a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2715.258A 328,6-335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a mű-
szeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik.
2725.259Járulékos felosztás: Egyiptomban és a Szíriai Arab Köztársaságban a
328,6-335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is fel-
osztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biz-
tosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat ál-
lomásainak, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni,
amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható
igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-12)
2735.260Törölve. (WRC-15)
2745.260AA 399,9-400,05 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat földi állomá-
sai adásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg az 5 dBW értéket bármely
4 kHz-es sávban, és a műholdas mozgószolgálat bármely földi állomásának ma-
ximális EIRP-je nem haladhatja meg az 5 dBW EIRP értéket a teljes
399,9-400,05 MHz frekvenciasávban. 2022. november 22-ig nem kell alkalmazni
ezt a korlátozást azokra a műholdas rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rá-
diótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2019. november 22-ig meg-
kapta és amelyeket addig az időpontig használatba is vettek. 2022. november 22.
után ezeket a határértékeket minden ebben a frekvenciasávban üzemelő műhol-
das mozgószolgálati rendszerre alkalmazni kell.
A 399,99-400,02 MHz frekvenciasávban a fent meghatározott EIRP határértéke-
ket2022. november 22. után minden műholdas mozgószolgálati rendszerre alkal-
mazni kell. Az igazgatásokat felkérik arra, hogy a 399,99-400,02 MHz frekvencia-
sávban üzemelő műholdas mozgószolgálati műholdas összeköttetéseik 2019.
november 22. után feleljenek meg a fent meghatározott EIRP hatérértékeknek.
(WRC-19)
2755.260BA 400,02-400,05 MHz frekvenciasávban az 5.260A Bekezdés rendelkezései
nem alkalmazhatóak a műholdas mozgószolgálat felmenő irányú távvezérlő ösz-
szeköttetéseire. (WRC-19)
2765.261Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli ±25 kHz sávra kell korlátozni.
2775.262Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban,
Bahreinben, Fehéroroszországban, Botswanában, Kolumbiában, Kubában,
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, az Oroszországi Fö-
derációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irak-
ban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libériában, Malajziá-
ban, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigete-
ken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szingapúrban,
Szomáliában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
400,05-401 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat
számára is felosztották. (WRC-12)
2785.263A 400,15-401 MHz sávot az ember által vezetett űrjárművekkel való űr-űr irányú
összeköttetések céljait szolgáló űrkutatási szolgálat számára is felosztották. Eb-
ben az alkalmazásban az űrkutatási szolgálat nem tekintendő biztonsági szolgá-
latnak.
2795.264A 400,15-401 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 5. Függelék
1. Mellékletében jelzett felületi teljesítménysűrűség határértéket mindaddig alkal-
mazni kell, amíg azt egy illetékes rádiótávközlési világértekezlet felül nem vizs-
gálja.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2805.264AA 401-403 MHz frekvenciasávban a műholdas meteorológiai szolgálat és a mű-
holdas Föld-kutató szolgálat bármely földi állomása adásának maximális EIRP-je
nem haladhatja meg a 22 dBW értéket bármely 4 kHz-es sávban geostacionárius
műholdas rendszerek és a 35 786 km-nél nagyobb vagy egyenlő apogeumú ke-
ringési pályán elhelyezkedő nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén.
A műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely
földi állomása adásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg a 7 dBW értéket
bármely 4 kHz-es sávban a 35 786 km-nél kisebb apogeumú keringési pályán el-
helyezkedő nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén.
A műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely
földi állomásának maximális EIRP-je nem haladhatja meg a 22 dBW értéket a
teljes 401-403 MHz frekvenciasávban geostacionárius műholdas rendszerek és
a 35 786 km-nél nagyobb vagy egyenlő apogeumú keringési pályán elhelyezkedő
nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén. A műholdas meteorológiai
szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat bármely földi állomásának maxi-
mális EIRP-je nem haladhatja meg a 7 dBW értéket a teljes 401-403 MHz frek-
venciasávban a 35 786 km-nél kisebb apogeumú keringési pályán elhelyezkedő
nemgeostacionárius műholdas rendszerek esetén.
2029. november 22-ig nem kell alkalmazni ezeket a határértékeket azokra a mű-
holdas rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a hiányta-
lan bejelentési adatokat 2019. november 22-ig megkapta és amelyeket addig az
időpontig használatba is vettek. 2029. november 22. után ezeket a határértékeket
minden ebben a frekvenciasávban üzemelő műholdas meteorológiai szolgálati és
műholdas Föld-kutató szolgálati rendszerre alkalmazni kell. (WRC-19)
2815.264BA műholdas meteorológiai szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat azon
nemgeostacionárius műholdas rendszerei, amelyekre vonatkozóan a Rádiótáv-
közlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2007. április 28. előtt megkapta,
mentesülnek az 5.264A Bekezdés rendelkezései alól és elsődleges jelleggel to-
vábbra is üzemelhetnek a 401,898-402,522 MHz frekvenciasávban, anélkül hogy
meghaladnák a 12 dBW maximális EIRP szintet. (WRC-19)
2825.265A 403-410 MHz frekvenciasávban a 205. (Rev.WRC-19) Határozatot alkalmazni
kell. (WRC-19)
2835.266A 406-406,1 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a szeren-
csétlenségek helyét jelző kis teljesítményű műholdas rádióbójákra korlátozódik
(lásd a 31. Cikket is). (WRC-07)
2845.267Minden olyan adás tilos, amely a 406-406,1 MHz sávban engedélyezett haszná-
latnak káros zavarást okozhat.
2855.268A 410-420 MHz frekvenciasávnak az űrkutatási szolgálat általi használata egy
keringő, ember által vezetett űrjárművel való űr-űr irányú összeköttetésekre kor-
látozódik. A 410-420 MHz frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr-űr irány)
adóállomásainak adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség
nem haladhatja meg 0° ≤ δ≤ 5° esetén a -153 dB(W/m2), 5° ≤ δ≤ 70° esetén a
-153 + 0,077 (δ- 5) dB(W/m2) és 70° ≤ δ≤ 90° esetén a -148 dB(W/m2) értéket,
ahol 8 a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge, és a vonatkoztatási sávszélesség
4 kHz. Ebben a frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr-űr irány) állomásai
nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomása-
ival szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. A 4.10 Be-
kezdés nem alkalmazható. (WRC-15)
2865.269Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában,
Japánban és az Egyesült Királyságban a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sáv-
ban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az
5.33 Bekezdést).
2875.270Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a
Fülöp-szigeteken a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávot másodlagos jelleggel
az amatőrszolgálat számára is felosztották.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2885.271Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Kínában, Indiában, Kirgizisztánban
és Türkmenisztánban a 420-460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádióna-
vigáció szolgálat (rádió-magasságmérők) számára is felosztották. (WRC-07)
2895.272Törölve. (WRC-12)
2905.273Törölve. (WRC-12)
2915.274Helyettesítő felosztás: Dániában, Norvégiában, Svédországban és Csádban a
430-432 MHz és a 438-440 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgá-
lat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osz-
tották fel. (WRC-12)
2925.275Járulékos felosztás: Horvátországban, Észtországban, Finnországban, Líbiá-
ban, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában a 430-432 MHz és a
438-440 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivéte-
lével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztot-
ták. (WRC-19)
2935.276Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahrain-
ben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burkina Fasóban, Dzsibutiban,
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, Eritreában, Etiópiá-
ban, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köz-
társaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Ku-
vaitban, Líbiában, Malajziában, Nigerben, Nigériában, Ománban, Pakisztánban,
a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi De-
mokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Svájcban,
Thaiföldön, Togóban, Törökországban és Jemenben a 430-440 MHz frekvencia-
sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, valamint Ecuador
kivételével ugyanezekben az országokban a 430-435 MHz és a 438-440 MHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgó-
szolgálat számára is felosztották. (WRC-15)
2945.277Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehér-
oroszországban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dzsibutiban, az Orosz-
országi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Izraelben, Kazahsztánban,
Maliban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Ruandában, Tádzsikisztán-
ban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430-440 MHz frekvenciasá-
vot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
(WRC-19)
2955.278Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában, Costa Ri-
cában, Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában, Paraguayban, Uru-
guayban és Venezuelában a 430-440 MHz frekvenciasávban az amatőrszolgálat
számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-19)
2965.279Járulékos felosztás: Mexikóban a 430-435 MHz és a 438-440 MHz frekvencia-
sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat,
valamint másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották
a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-19)
2975.279AA 432-438 MHz frekvenciasávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) érzé-
kelői általi használata az ITU-R RS. 1260-2 Ajánlás szerint történhet. Továbbá a
432-438 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív)
nem okozhat káros zavarást Kínában a légi rádiónavigáció szolgálatnak. Ezen
lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas Föld-kutató
szolgálat (aktív) azon kötelezettségét, hogy az 5.29 és az 5.30 Bekezdésnek
megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
2985.280Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban,
Liechtensteinben, Észak-Macedóniában, Montenegróban, Portugáliában, Szerbi-
ában, Szlovéniában és Svájcban a 433,05-434,79 MHz frekvenciasáv (sávközépi
frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira
vehető igénybe. A fenti országok e frekvenciasávban üzemelő rádiótávközlési
szolgálatai kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros za-
varást. Ebben a frekvenciasávban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés ren-
delkezéseiben rögzített feltételek mellett üzemelhetnek. (WRC-19)
2995.281Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és kö-
zösségekben, valamint Indiában a 433,75-434,25 MHz sávot elsődleges jelleggel
az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Francia-
országban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára másodlagos jel-
leggel osztották fel.
3005.282A 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (csak a 2.
és a 3. Körzetben) és az 5650-5670 MHz sávban a műholdas amatőrszolgálat
azzal a feltétellel üzemelhet, hogy nem okoz káros zavarást a Táblázat szerint
üzemelő más szolgálatoknak (lásd az 5.43 Bekezdést). Azoknak az igazgatások-
nak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a műholdas
amatőrszolgálat állomásainak adásai által okozott bármilyen káros zavarás azon-
nal megszűnjön a 25.11 Bekezdés rendelkezéseinek megfelelően. Az
1260-1270 MHz és az 5650-5670 MHz sávnak a műholdas amatőrszolgálat általi
használata a Föld-űr irányra korlátozódik.
3015.283Járulékos felosztás: Ausztriában a 438-440 MHz sávot elsődleges jelleggel a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szol-
gálat számára is felosztották.
3025.284Járulékos felosztás: Kanadában a 440-450 MHz sávot másodlagos jelleggel az
amatőrszolgálat számára is felosztották.
3035.285Eltérő szolgálati kategória: Kanadában a 440-450 MHz sávban a rádiólokáció
szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
3045.286A 449,75-450,25 MHz sáv az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) és az
űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően használható.
3055.286AA 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi
használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
(WRC-97)
3065.286AAA 450-470 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirá-
nyozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani -
lásd a 224. (Rev.WRC-19) Határozatot. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen
frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek szá-
mára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbsé-
get. (WRC-19)
3075.286BAz 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Kör-
zetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávnak, valamint az 5.286E Bekez-
désben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávnak a mű-
holdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást
az állandóhelyű és a mozgószolgálat - a frekvenciasávok felosztási táblázata sze-
rint üzemelő - állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt.
(WRC-97)
3085.286CAz 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Kör-
zetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávnak, valamint az 5.286E Bekez-
désben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávnak a mű-
holdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem korlátozhatja a frekven-
ciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő állandóhelyű és mozgószolgálat fej-
lesztését és használatát. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3095.286DJárulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Panamában a
454-455 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr
irány) számára is felosztották. (WRC-07)
3105.286EJárulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Nepálban és Nigériában a
454-456 MHz és a 459-460 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgó-
szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. (WRC-07)
3115.287A 457,5125-457,5875 MHz és a 467,5125-467,5875 MHz frekvenciasávnak a
tengeri mozgószolgálat általi használata a fedélzeti távközlő állomásokra korláto-
zódik. A berendezések jellemzőinek és a csatornaelrendezésnek meg kell felelnie
az ITU-R M.1174-4 Ajánlásnak. Ezen frekvenciasávok nemzeti felségvizeken tör-
ténő használata az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá tartozik.
(WRC-19)
3125.288Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközlő állomá-
sok céljaira elsősorban használandó frekvenciák a következők: 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz. Ezek frekvenciapárjai rendre a kö-
vetkezők: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz. A hasz-
nált berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174-4 Ajánlásban
foglaltaknak. (WRC-19)
3135.289A műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálati al-
kalmazások is használhatják a 460-470 MHz és az 1690-1710 MHz sávot
űr-Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem okoznak káros zavarást a Táblázat
szerint üzemelő állomásoknak.
3145.290Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszor-
szágban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Japánban, Kirgizisztánban,
Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 460-470 MHz sávban a műholdas me-
teorológiai szolgálat (űr-Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd
az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
(WRC-12)
3155.291Járulékos felosztás: Kínában a 470-485 MHz sávot elsődleges jelleggel az űr-
kutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld
irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől
függően, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást a
már meglévő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak.
3165.291AJárulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban,
Liechtensteinben, a Cseh Köztársaságban, Szerbiában és Svájcban a
470-494 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat szá-
mára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korláto-
zódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-15)
3175.292Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Uruguayban és Venezuelában a
470-512 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődle-
ges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyet-
értéstől függően. (WRC-15)
3185.293Eltérő szolgálati kategória: Kanadában, Chilében, Kubában, az Egyesült Álla-
mokban, Guyanában, Jamaicában, és Panamában a 470-512 MHz és a
614-806 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás
elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. A Bahama-szigeteken, Barbadoson, Kanadában, Chilé-
ben, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Jamaicában, Mexikóban és
Panamában a 470-512 MHz és a 614-698 MHz frekvenciasávban a mozgószol-
gálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Be-
kezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Argentínában és Ecuadorban
a 470-512 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára
a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-15)
[334]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3195.294Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Kamerunban, Elefántcsontparton,
Egyiptomban, Etiópiában, Izraelben, Líbiában, a Szíriai Arab Köztársaságban,
Csádban és Jemenben a 470-582 M Hz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az
állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-15)
3205.295A Bahama-szigeteken, Barbadoson, Kanadában, az Egyesült Államokban és Me-
xikóban a 470-608 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei a nemzetközi
mozgó távközlés (IMT) céljára vannak előirányozva - lásd a 224. (Rev.WRC-19)
Határozatot. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon
szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztot-
ták, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az IMT-
rendszer mozgószolgálati állomásai ebben a frekvenciasávban a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függően működhetnek, nem okozhatnak káros
zavarást a szomszédos országok műsorszóró szolgálatának, és azzal szemben
védelemre sem tarthatnak igényt. Az 5.43 és az 5.43A Bekezdést alkalmazni kell.
(WRC-19)
3215.296Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Angolában, Szaúd-Arábiá-
ban, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában,
Botswanában, Bulgáriában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, a Vati-
kánban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániá-
ban, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolország-
ban, Észtországban, Szváziföldön, Finnországban, Franciaországban, Gabonban,
Grúziában, Ghánában, Magyarországon, Irakban, Írországban, Izlandon, Izrael-
ben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Lesothóban, Lettor-
szágban, Libanonban, Líbiában, Lichtensteinben, Litvániában, Luxemburgban,
Észak-Macedóniában, Malawiban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritiuson,
Mauritániában, Moldovában, Monacóban, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben,
Nigériában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Hollandiában, Lengyelország-
ban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a
Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Ruandában, San
Marinóban, Szerbiában, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédország-
ban, Svájcban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Törökországban,
Ukrajnában, Zambiában és Zimbabwéban a 470-694 MHz frekvenciasávot má-
sodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották, műsorszórást
és műsorgyártást kisegítő alkalmazások céljára. Az ebben a lábjegyzetben felso-
rolt országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zava-
rást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban a Táblázat szerint üze-
melő, már meglévő vagy tervezett állomásoknak. (WRC-19)
3225.296AMikronéziában, a Salamon-szigeteken, Tuvalun és Vanuatun a 470-698 MHz
frekvenciasáv vagy annak egyes részei, valamint Bangladesben, a Maldív-szige-
teken és Új-Zélandon a 610-698 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei
ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások ál-
tali használatra vannak előirányozva-lásd a 224. (Rev.WRC-19) Határozatot. Ez
az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bár-
mely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rá-
diószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Ebben a frekvenciasávban a
mozgószolgálati felosztás nem alkalmazható IMT-rendszerekre, csak a 9.21 Be-
kezdés szerint megszerzett egyetértés esetén, nem okozhat káros zavarást a
szomszédos országok műsorszóró szolgálatának, és azzal szemben védelemre
sem tarthat igényt. Az 5.43 és az 5.43A Bekezdést alkalmazni kell. (WRC-19)
3235.297Járulékos felosztás: Kanadában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az
Egyesült Államokban, Guatemalában, Guyanában és Jamaicában az
512-608 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgó-
szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetér-
téstől függően. A Bahama-szigeteken, Barbadoson és Mexikóban az
512-608 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is
felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Mexikó-
ban az 512-608 MHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szol-
gálat számára is felosztották (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3245.298Járulékos felosztás: Indiában az 549,75-550,25 MHz sávot másodlagos jelleg-
gel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották.
3255.299Nincs felhasználva.
3265.300Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült
Arab Emírségekben, Izraelben, Jordániában, Líbiában, Ománban, Katarban, a
Szíriai Arab Köztársaságban és Szudánban az 582-790 MHz frekvenciasávot
másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, vala-
mint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-15)
3275.301Nincs felhasználva.
3285.302Törölve. (WRC-12)
3295.303Nincs felhasználva.
3305.304Járulékos felosztás: az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.10-5.13 Be-
kezdést) a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat
számára is felosztották.
3315.305Járulékos felosztás: Kínában a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rá-
diócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
3325.306Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai Műsorszóró Övezet (lásd az
5.10-5.13 Bekezdést) kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608-614 MHz sávot
másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
3335.307Járulékos felosztás: Indiában a 608-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rá-
diócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
3345.308Járulékos felosztás: Belize-ben, Kolumbiában és Guatemalában a
614-698 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is
felosztották. A mozgószolgálat állomásai ebben a frekvenciasávban a 9.21 Be-
kezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően működhetnek. (WRC-19)
3355.308AA Bahama-szigeteken, Barbadoson, Belize-ben, Kanadában, Kolumbiában, az
Egyesült Államokban, Guatemalában és Mexikóban a 614-698 MHz frekvencia-
sáv vagy annak egyes részei a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) céljára vannak
előirányozva - lásd a 224. (Rev.WRC-19) Határozatot. Ez az előirányzás nem
zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása
használja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban
sem állapít meg elsőbbséget. Az IMT-rendszer mozgószolgálati állomásai ebben
a frekvenciasávban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően
működhetnek, nem okozhatnak káros zavarást a szomszédos országok műsor-
szóró szolgálatának, és azzal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Az 5.43
és az 5.43A Bekezdést alkalmazni kell. (WRC-19)
3365.309Eltérő szolgálati kategória: Salvadorban a 614-806 MHz frekvenciasávban az
állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Be-
kezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-15)
3375.310Törölve. (WRC-97)
3385.311Törölve. (WRC-07)
3395.311ATörölve. (WRC-19)
3405.312Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztán-
ban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a
645-862 MHz frekvenciasávot, valamint Bulgáriában a 646-686 MHz,
726-753 MHz, 778-811 MHz és a 822-852 MHz frekvenciasávot elsődleges jel-
leggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
3415.312AAz 1. Körzetben a 694-790 MHz frekvenciasávot a légi mozgószolgálat kivételé-
vel a mozgószolgálat a 760. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései szerint hasz-
nálhatja. Lásd a 224. (Rev.WRC-19) Határozatot is. (WRC-19)
3425.313Törölve. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3435.313AAusztráliában, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kambodzsában, Kínában,
a Koreai Köztársaságban, Fidzsin, Indiában, Indonéziában, Japánban, Kiribatin,
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban, Malajziában, a Mianmari Államszö-
vetségben, Új-Zélandon, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigete-
ken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, a Salamon-szigeteken, Sza-
moán, Szingapúrban, Thaiföldön, Tongán, Tuvalun, Vanuatun és Vietnamban a
698-790 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei ezen, a nemzetközi mozgó
távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak elő-
irányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon
szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosztot-
ták, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
3445.313BTörölve. (WRC-15)
3455.314Törölve. (WRC-15)
3465.315Törölve. (WRC-15)
3475.316Törölve. (WRC-15)
3485.316ATörölve. (WRC-15)
3495.316BAz 1. Körzetben a 790-862 MHz frekvenciasávban a légi mozgószolgálat kivéte-
lével a mozgószolgálat számára a felosztás az 5.312 Bekezdésben említett or-
szágokban üzemelő légi rádiónavigáció szolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függ. A GE06 Megállapodásban részes orszá-
gok esetében a mozgószolgálati állomások használata az említett Megállapodás
eljárásainak sikeres alkalmazásától is függ. A 224. (Rev.WRC-19) és a
749. (Rev.WRC-19) Határozatot értelemszerűen alkalmazni kell. (WRC-19)
3505.317Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília, az Egyesült Államok és Mexikó
kivételével) a 806-890 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas
mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat céljára
van szánva. (WRC-15)
3515.317AA 2. Körzetben a 698-960 MHz frekvenciasávnak, az 1. Körzetben 694-790 MHz
frekvenciasávnak, valamint az 1. és a 3. Körzetben a 790-960 MHz frekvencia-
sávnak azon részei, amelyek a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel van-
nak felosztva, azon igazgatások általi használatra vannak előirányozva, amelyek
a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani - lásd a
224. (Rev.WRC-19), 760. (Rev.WRC-19) és a 749. (Rev.WRC-19) Határozatot,
ahol alkalmazható. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat
azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket fel-
osztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
3525.318Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a
849-851 MHz és a 894-896 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgá-
lat számára is felosztották légijárművekkel való nyilvános levelezés céljára. A
849-851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894-896 MHz
sáv használata pedig a légijármű állomások adásaira korlátozódik.
3535.319Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban és
Ukrajnában a 806-840 MHz (Föld-űr irány) és a 856-890 MHz (űr-Föld irány)
sávot a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat
számára is felosztották. Ezen sávok e szolgálat általi használata nem okozhat
káros zavarást más országok - a frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üze-
melő - szolgálatainak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szem-
ben. Ez a használat az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján
lehetséges.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3545.320Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 806-890 MHz és a 942-960 MHz sávot
elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas
mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. Ennek a szolgálatnak a használata a nemzeti határokon
belüli működésre korlátozódik. Ilyen egyetértés keresésekor megfelelő védelmet
kell nyújtani a Táblázat szerint üzemelő szolgálatoknak annak biztosítása érdek-
ében, hogy ezeket a szolgálatokat ne érje káros zavarás.
3555.321Törölve. (WRC-07)
3565.322Az 1. Körzetben a 862-960 MHz sávban a műsorszóró szolgálat állomásai csak
az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.10-5.13 Bekezdést) - Algéria, Bu-
rundi, Egyiptom, Spanyolország, Lesotho, Líbia, Marokkó, Malawi, Namíbia, Ni-
géria, a Dél-afrikai Köztársaság, Tanzánia, Zimbabwe és Zambia kivételével -
üzemeltethetők, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
(WRC-12)
3575.323Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisz-
tánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 862-960 MHz
frekvenciasávot, Bulgáriában a 862-880 MHz és a 915-925 MHz frekvenciasá-
vot, valamint Romániában a 862-880 MHz és a 915-925 MHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a
használat az érintett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyet-
értéstől függően lehetséges, és az 1997. október 27-én már üzemelő földi telepí-
tésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC-19)
3585.324Nincs felhasználva.
3595.325Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 890-942 MHz sávban a
rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Be-
kezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
3605.325AEltérő szolgálati kategória: Argentínában, Brazíliában, Costa Ricában, Kubá-
ban, a Dominikai Köztársaságban, Salvadorban, Ecuadorban, a 2. Körzetben lévő
francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guatemalában, Para-
guayban, Uruguayban és Venezuelában a 902-928 MHz frekvenciasávot a földi
mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Mexikóban a
902-928 MHz frekvenciasávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgá-
lat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Kolumbiában a 902-905 MHz frek-
venciasávot a földi mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel.
(WRC-19)
3615.326Eltérő szolgálati kategória: Chilében a 903-905 MHz sávot a légi mozgószol-
gálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel a
9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
3625.327Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában a 915-928 MHz sávban a rádióloká-
ció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
3635.327AA 960-1164 MHz frekvenciasávnak az (R) légi mozgószolgálat általi használata
azokra a rendszerekre korlátozódik, amelyek az elismert nemzetközi légügyi
szabványok szerint üzemelnek. Az ilyen használat a 417. (Rev.WRC-15) Határo-
zat szerint történhet. (WRC-15)
3645.328A 960-1215 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata világvi-
szonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektroni-
kus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű
berendezések üzemeltetésére és fejlesztésére van fenntartva. (WRC-2000)
3655.328AA műholdas rádiónavigáció szolgálat állomásai az 1164-1215 MHz sávban a
609. (WRC-07) Határozat rendelkezései szerint üzemelhetnek, és nem tarthatnak
igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatnak a 960-1215 MHz sávban
üzemelő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A
21.18 Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC-07)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3665.328AAAz 1087,7-1092,3 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi
mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották az elismert nemzetközi
légügyi szabványok szerint üzemelő légijármű adók automatikus berendezés-
függő légtérellenőrzési adatsugárzó (ADS-B) adásainak űrállomásokon történő
vételére korlátozva. A műholdas (R) légi mozgószolgálatban üzemelő állomások
nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatban üzemelő ál-
lomásokkal szemben. A 425. (Rev.WRC-19) Határozatot alkalmazni kell.
(WRC-19)
3675.328BA 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz és az 5010-5030 MHz sávnak a műholdas
rádiónavigáció szolgálat azon rendszerei és hálózatai általi használata, melyek
hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2005. január 1. után érkeztek meg
az Irodához, a 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától
függően lehetséges. A 610. (WRC-03) Határozatot* is alkalmazni kell; műholdas
rádiónavigáció szolgálati (űr-űr irány) hálózatok és rendszerek esetén azonban a
610. (WRC-03) Határozatot* csak az adó űrállomásokra kell alkalmazni. Az
5.329A Bekezdéssel összhangban az 1215-1300 MHz és az 1559-1610 MHz
sávban a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-űr irány) rendszereire és háló-
zataira a 9.7, 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdés rendelkezéseit csak a műholdas
rádiónavigáció szolgálat (űr-űr irány) egyéb rendszerei és hálózatai vonatkozá-
sában kell alkalmazni. (WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
3685.329Az 1215-1300 MHz frekvenciasávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a
feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást az 5.331 Bekezdés szerint
engedélyezett rádiónavigáció szolgálatnak, és azzal szemben nem is tart igényt
védelemre. Továbbá az 1215-1300 MHz frekvenciasávot a műholdas rádiónavi-
gáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást a
rádiólokáció szolgálatnak. Az 5.43 Bekezdés nem alkalmazható a rádiólokáció
szolgálat tekintetében. A 608. (Rev.WRC-19) Határozatot alkalmazni kell.
(WRC-19)
3695.329AAz 1215-1300 MHz és az 1559-1610 MHz sávban üzemelő műholdas rádiónavi-
gáció szolgálat (űr-űr irány) rendszereinek használata nem irányulhat biztonsági
szolgálati alkalmazások nyújtására, és semmilyen járulékos korlátozást sem
szabhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-Föld irány) rendszerei vagy a
frekvenciasávok felosztási táblázata szerint üzemelő egyéb szolgálatok számára.
(WRC-07)
3705.330Járulékos felosztás: Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben,
Kamerunban, Kínában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségek-
ben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Nepál-
ban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köz-
társaságban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Csádban, Togóban és
Jemenben az 1215-1300 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a
mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3715.331Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztráli-
ában, Ausztriában, Bahreinben, Fehéroroszországban, Belgiumban, Beninben,
Bosznia-Hercegovinában, Brazíliában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerun-
ban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Horvátországban, Dániában, Egyiptom-
ban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, az Oroszországi Föderá-
cióban, Finnországban, Franciaországban, Ghánában, Görögországban, Guine-
ában, Egyenlítői-Guineában, Magyarországon, Indiában, Indonéziában, az Iráni
Iszlám Köztársaságban, Irakban, Írországban, Izraelben, Jordániában, Kenyá-
ban, Kuvaitban, Lesothóban, Lettországban, Libanonban, Liechtensteinben, Lit-
vániában, Luxemburgban, Észak-Macedóniában, Madagaszkáron, Maliban, Mau-
ritániában, Montenegróban, Nigériában, Norvégiában, Ománban, Pakisztánban,
a Holland Királyságban, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai
Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szlovákiá-
ban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomáliában, Szu-
dánban, Dél-Szudánban, Sri Lankán, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédország-
ban, Svájcban, Thaiföldön, Togóban, Törökországban, Venezuelában és Viet-
namban az 1215-1300 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigá-
ció szolgálat számára is felosztották. Kanadában és az Egyesült Államokban az
1240-1300 MHz frekvenciasávot a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztot-
ták, melynek használata a légi rádiónavigáció szolgálatra korlátozódik. (WRC-19)
3725.332Az 1215-1260 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási
szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a
rádiólokáció szolgálatnak, a műholdas rádiónavigáció szolgálatnak és más olyan
szolgálatoknak, melyek számára a felosztás elsődleges jellegű, azokkal szemben
nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük részére
semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-2000)
3735.333Törölve. (WRC-97)
3745.334Járulékos felosztás: Kanadában és az Egyesült Államokban az 1350-1370 MHz
sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
(WRC-03)
3755.335Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240-1300 MHz sávban a műholdas
Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív
érzékelői nem okozhatnak zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, azzal
szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetése, illetve fejlesztése
számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-97)
3765.335AAz 1260-1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási
szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a
rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosz-
tás a lábjegyzetek szerint elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak
igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük részére semmi más mó-
don sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-2000)
3775.336Nincs felhasználva.
3785.337Az 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz és a 9000-9200 MHz sávnak a légi rádió-
navigáció szolgálat általi használata földi telepítésű radarokra és az ezekkel kap-
csolatban lévő olyan légijárművek fedélzetén elhelyezett válaszjeladókra korláto-
zódik, amelyek csak ezen sávok frekvenciáin adnak, de csak az azonos sávban
üzemelő radarok indítójeleinek hatására.
3795.337AAz 1300-1350 MHz sávnak a műholdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásai
és a rádiólokáció szolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zava-
rást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak üzemeltetését és fejlesztését
sem korlátozhatja. (WRC-2000)
3805.338Kirgizisztánban, Szlovákiában és Türkmenisztánban az 1350-1400 MHz sávban
a rádiónavigáció szolgálat már meglévő berendezései továbbra is üzemelhetnek.
(WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3815.338AAz 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz,
30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz,
81-86 GHz és a 92-94 GHz frekvenciasávban a 750. (Rev.WRC-19) Határozatot
alkalmazni kell. (WRC-19)
3825.339Az 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz és a 15,20-15,35 GHz
sávot másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (passzív) és a műholdas Föld-
kutató szolgálat (passzív) számára is felosztották.
3835.339ATörölve. (WRC-07)
3845.340Mindennemű adás tilos az alábbi sávokban:
1400-1427 MHz,
2690-2700 MHz, az 5.422 Bekezdés szerintiek kivételével,
10,68-10,7 GHz, az 5.483 Bekezdés szerintiek kivételével,
15,35-15,4 GHz, az 5.511 Bekezdés szerintiek kivételével,
23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHz a 2. Körzetben,
48,94-49,04 GHz légijármű állomásokról,
50,2-50,4 GHz*,
52,6-54,25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz,
250-252 GHz. (WRC-03)
* 5.340.1 Az 50,2-50,4 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az
űrkutatási szolgálat (passzív) számára szóló felosztás nem szabhat indokolatlan korláto-
zásokat a szomszédos sávoknak azon szolgálatok általi használatában, amelyek számára
az illető sávok elsődleges jelleggel vannak felosztva. (WRC-97)
3855.341Az 1400-1727 MHz, 101-120 GHz és a 197-220 GHz sávban néhány országban
passzív kutatásokat végeznek egy olyan program keretében, amely a Földön kí-
vüli forrásból származó szándékos adások kutatására irányul.
3865.341 AAz 1. Körzetben az 1427-1452 MHz és az 1492-1518 MHz frekvenciasáv azon
igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó
távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC-15) Határozatnak*
megfelelően. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon
szolgálatok bármely más alkalmazása használja, amelyek számára ezeket felosz-
tották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az IMT-
állomások használata az 5.342 Bekezdés szerint működő légiforgalmi távmérés
céljára használt légi mozgószolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint meg-
szerzett egyetértéstől függően lehetséges. (WRC-15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
[335]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3875.341 BA 2. Körzetben az 1427-1518 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi hasz-
nálatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják
megvalósítani a 223. (Rev.WRC-15) Határozatnak* megfelelően. Ez az előirány-
zás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalma-
zása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban
sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
3885.341 CA 3. Körzetben az 1427-1452 MHz és az 1492-1518 MHz frekvenciasáv azon
igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó
távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC-15) Határozatnak*
megfelelően. Ezen frekvenciasávok fenti igazgatások általi használata az IMT
1429-1452 MHz és 1492-1518 MHz frekvenciasávban való megvalósítása cél-
jára a légi mozgószolgálat állomásait használó országoktól a 9.21 Bekezdés sze-
rint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Ez az előirányzás nem zárja
ki, hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása hasz-
nálja, amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem
állapít meg elsőbbséget. (WRC-15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
3895.342Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és Ukraj-
nában az 1429-1535 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószol-
gálat számára is felosztották kizárólag a nemzeti felségterületen belüli légifor-
galmi távmérés céljaira. 2007. április 1-jétől az 1452-1492 MHz frekvenciasáv
használata az érdekelt igazgatások közötti megállapodástól függően lehetséges.
(WRC-15)
3905.343A 2. Körzetben az 1435-1535 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat
általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.
3915.344Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban az 1452-1525 MHz sávot elsőd-
leges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd
az 5.343 Bekezdést is).
3925.345Az 1452-1492 MHz frekvenciasávnak a műholdas műsorszóró szolgálat és a mű-
sorszóró szolgálat általi használata digitális hangműsorszórásra korlátozódik és
az 528. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC-19)
3935.346Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Botswanában,
Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a
Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Dzsibutiban, Egyiptomban, az
Egyesült Arab Emírségekben, Szváziföldön, Gabonban, Gambiában, Ghánában,
Guineában, Irakban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanon-
ban, Libériában, Madagaszkáron, Malawiban, Maliban, Marokkóban, Maurítiuson,
Mauritániában, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Nigériában, Ománban,
Ugandában, Palesztinában*, Katarban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban,
Ruandában, Szenegálban, a Seychelle-szigeteken, Szudánban, Dél-Szudánban,
a Dél-afrikai Köztársaságban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában,
Zambiában és Zimbabwéban az 1452-1492 MHz frekvenciasáv a fent felsorolt, a
nemzetközi mozgó távközlést (IMT) a 223. (Rev.WRC-19) Határozatnak megfe-
lelően megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra van előirányozva. Ez
az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely
más alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádió-
szabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. A fenti országokban ezen frekven-
ciasáv IMT-megvalósítás céljára történő használata az 5.342 Bekezdés szerint
működő légiforgalmi távmérés céljára használt légi mozgószolgálat tekintetében
a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Lásd a
761. (Rev.WRC-19) Határozatot is. (WRC-19)
* Az IMT céljára előirányzott 1452-1492 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat számára
szóló felosztás Palesztina általi használata tudomásul van véve a Meghatalmazotti Érte-
kezlet 99. (Rev. Dubai, 2018) Határozata alapján, tekintettel az 1995. szeptember 28-i iz-
raeli-palesztin ideiglenes megállapodásra is.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
3945.346AA 3. Körzetben az 1452-1492 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi hasz-
nálatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják
megvalósítani a 223. (Rev.WRC-19) és a 761. (Rev.WRC-19) Határozatnak meg-
felelően. Ezen frekvenciasáv fenti igazgatások általi használata IMT-megvalósítás
céljára a légi mozgószolgálat állomásait használó országoktól a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. Ez az előirányzás nem
zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása hasz-
nálja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem ál-
lapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
3955.347Törölve. (WRC-07)
3965.347A*Törölve. (WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a rendelkezést a WRC-07 módosította, és a
sorrendiség megőrzése érdekében 5.208B-re átszámozta.
3975.348Az 1518-1525 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1518-1525 MHz
sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre
az állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkal-
mazható. (WRC-03)
3985.348AAz 1518-1525 MHz sávban a 9.11A Bekezdés alkalmazása során a műholdas
mozgószolgálat (űr-Föld irány) űrállomásaira nézve a Föld felszínén keltett felü-
leti teljesítménysűrűség szintjeiben kifejezett egyeztetési küszöbérték a földi moz-
gószolgálat specializált mozgórádió célú használata vagy a Japán területén üze-
melő nyilvános kapcsolt távközlő hálózatokkal (PSTN) összefüggő használata el-
lenében az 5. Függelék 5-2. Táblázata szerinti érték helyett -150 dB(W/m2), bár-
mely 4 kHz-es sávban és minden beesési szögre. Az 1518-1525 MHz sávban a
műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgó-
szolgálat Japán területén üzemelő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés
nem alkalmazható. (WRC-03)
3995.348BAz 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthat-
nak igényt védelemre a mozgószolgálatnak az Egyesült Államok területén (lásd
az 5.343 és az 5.344 Bekezdést), illetve az 5.342 Bekezdésben felsorolt orszá-
gokban üzemelő légi mozgó távmérő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés
nem alkalmazható. (WRC-03)
4005.348CTörölve. (WRC-07)
4015.349Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben,
Kamerunban, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben,
Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Észak-Macedóniában, Marokkóban, Ka-
tarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Je-
menben az 1525-1530 MHz frekvenciasávban a légi mozgószolgálat kivételével
a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekez-
dést). (WRC-19)
4025.350Járulékos felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban az 1525-1530 MHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztot-
ták. (WRC-19)
4035.351Az 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz és az
1646,5-1660,5 MHz sávot nem szabad használni egyetlen szolgálat modulációs
összeköttetéseire sem. Mindazonáltal, kivételes körülmények között egy igazga-
tás bármilyen műholdas mozgószolgálathoz tartozó, meghatározott állandó pon-
ton elhelyezett földi állomást felhatalmazhat arra, hogy ezen sávokat használó
űrállomásokon keresztül forgalmazzon.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4045.351 AAz 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz,
1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz és a
2670-2690 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használatára vonatko-
zólag lásd a 212. (Rev.WRC-07)* és a 225. (Rev.WRC-07)** Határozatot.
(WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-15 és a WRC-19 módo-
sította.
** Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-12 módosította.
4055.352Törölve. (WRC-97)
4065.352AAz 1525-1530 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálat állomásai - a
műholdas tengeri mozgószolgálat állomásainak kivételével - nem okozhatnak ká-
ros zavarást az állandóhelyű szolgálat 1998. április 1. előtt bejelentett állomásai-
nak Algériában, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Guineában, Indiában, Izrael-
ben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Maliban, Marokkóban, Mauritáni-
ában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szí-
riai Arab Köztársaságban, Vietnamban és Jemenben, és nem is tarthatnak igényt
védelemre ezen utóbbi állomásokkal szemben. (WRC-19)
4075.353Törölve. (WRC-97)
4085.353AA 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1530-1544 MHz és az
1626,5-1645,5 MHz sávban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazása-
kor elsőbbséget kell adni a világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
(GMDSS)vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései iránti spektrumigények
kielégítésének. A műholdas tengeri mozgószolgálat vész-, sürgősségi és bizton-
sági összeköttetéseinek elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell
állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez
képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan
zavarást a GMDSS vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek, és azok-
kal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műhol-
das mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbsé-
gére. (A 222. (WRC-2000) Határozat* rendelkezéseit alkalmazni kell.)(WRC-2000)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-07 és a WRC-12 módo-
sította.
4095.354Az 1525-1559 MHz és az 1626,5-1660,5 MHz sávnak a műholdas mozgószol-
gálatok általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehet-
séges.
4105.355Járulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, a Kongói Köztársaságban,
Dzsibutiban, Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Katarban,
a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Csád-
ban, Togóban és Jemenben az 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz és az
1646,5-1660 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára
is felosztották. (WRC-12)
4115.356Az 1544-1545 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi
használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).
4125.357Az 1545-1555 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légi-
forgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomá-
sok közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a műhold-légijármű ösz-
szeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4135.357AA 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1545-1555 MHz és az
1646,5-1656,5 MHz frekvenciasávban a műholdas mozgószolgálatra történő al-
kalmazásakor elsőbbséget kell adni a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóri-
ájú közlemények továbbítását biztosító műholdas (R) légi mozgószolgálat spekt-
rumigényei kielégítésének. A 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú mű-
holdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek - ha kell, akkor az elővételi
jog alapján - elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk min-
den más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A
műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást
a 44. Cikk szerinti 1 ...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati
összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Te-
kintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos
összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (Rev.WRC-12) Határozat* rendelkezé-
seit alkalmazni kell.) (WRC-12)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-07 és a WRC-12 módo-
sította.
4145.358Törölve. (WRC-97)
4155.359Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Örményországban,
Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, az Oroszországi Föderá-
cióban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, Jordániában, Kazahsztán-
ban, Kuvaitban, Litvániában, Mauritániában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pa-
kisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a
Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Tu-
néziában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1550-1559 MHz,
1610-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel
az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Kívánatos, hogy az igazgatások
minden lehetőt megtegyenek annak érdekében, hogy elkerüljék új állandóhelyű
szolgálati állomások üzembe helyezését ezekben a frekvenciasávokban.
(WRC-19)
4165.360Törölve. (WRC-97)
4175.361Törölve. (WRC-97)
4185.362Törölve. (WRC-97)
4195.362AAz Egyesült Államokban az 1555-1559 MHz és az 1656,5-1660,5 MHz sávban a
műholdas (R) légi mozgószolgálatnak - ha kell, akkor az elővételi jog alapján -
elsőbbséget kell kapnia és azonnal rendelkezésre kell állnia minden más, hálóza-
ton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas moz-
gószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk sze-
rinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összekötte-
téseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell
lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összekötteté-
seinek elsőbbségére. (WRC-97)
4205.362BTörölve. (WRC-15)
4215.362CTörölve. (WRC-15)
4225.363Törölve. (WRC-07)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4235.364Az 1610-1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) és a
műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az ebben a sávban
ezen szolgálatok valamelyikében üzemelő mozgó földi állomás nem kelthet
-15 dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó EIRP-sűrűséget abban a sávrészben,
amelyet az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő rendszerek használ-
nak (amelyekre a 4.10 Bekezdést alkalmazni kell), hacsak az érintett igazgatások
másképpen meg nem egyeznek. Abban a sávrészben, ahol ilyen rendszerek nem
üzemelnek, a mozgó földi állomások átlagos EIRP-sűrűsége nem haladhatja meg
a -3 dB(W/4 kHz) értéket. A műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak
igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival, az 5.366 Bekezdés
rendelkezései szerint üzemelő állomásokkal, valamint az állandóhelyű szolgálat-
nak az 5.359 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő állomásaival szemben. A
műholdas mozgószolgálati hálózatok egyeztetéséért felelős igazgatásoknak min-
den lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy védelmet
biztosítsanak az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint üzemelő állomásoknak.
4245.365Az 1613,8-1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi
használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
4255.366Az 1610-1626,5 MHz sáv világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelye-
zett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül
kapcsolatban álló földi telepítésű, vagy műholdakon elhelyezett berendezések
használatára és fejlesztésére van fenntartva. A műholdas használat a 9.21 Be-
kezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges.
4265.367Járulékos felosztás: az 1610-1626,5 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel
a műholdas (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés sze-
rint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-12)
4275.368A 4.10 Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak a műholdas rádiómeghatá-
rozó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat tekintetében az 1610-1626,5 MHz
frekvenciasávban. Mindazonáltal a 4.10 Bekezdést alkalmazni kell az
1610-1626,5 MHz frekvenciasávban az 5.366 Bekezdés szerint üzemelő műhol-
das légi rádiónavigáció szolgálat, az 5.367 Bekezdés szerint üzemelő műholdas
(R) légi mozgószolgálat tekintetében, valamint az 1621,35-1626,5 MHz frekven-
ciasávban a GMDSS-hez használt műholdas tengeri mozgószolgálat tekinteté-
ben. (WRC-19)
4285.369Eltérő szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Kínában, Eritreában, Eti-
ópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Libanonban, Libé-
riában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai
Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Dél-
Szudánban, Togóban és Zambiában az 1610-1626,5 MHz sávban a műholdas
rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás elsődleges jel-
legű (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a rendelkezésben fel nem sorolt orszá-
goktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-12)
4295.370Eltérő szolgálati kategória: Venezuelában az 1610-1626,5 MHz sávban a mű-
holdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás másodla-
gos jellegű.
4305.371Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány) sávot
másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat számára is felosz-
tották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-12)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4315.372A műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat állomá-
sai nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat
1610,6-1613,8 MHz frekvenciasávot használó állomásainak (a 29.13 Bekezdést
alkalmazni kell). Az 1613,8-1626,5 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas
mozgószolgálat (űr-Föld irány) bármely nemgeostacionárius műholdas rendsze-
rének összes űrállomása által az 1610,6-1613,8 MHz frekvenciasávban keltett
egyenértékű felületi teljesítménysűrűségnek (epfd) összhangban kell lennie az
ITU-R RA.769-2 és az ITU-R RA. 1513-2 Ajánlásban meghatározott védelmi krité-
riumokkal, az ITU-R M.1583-1 Ajánlásban megadott módszertant és az ITU-R
RA. 1631-0 Ajánlásban meghatározott rádiócsillagászati antennakarakterisztikát
alkalmazva. (WRC-19)
4325.373Az 1621,35-1626,5 MHz frekvenciasávban vevő tengeri mozgó földi állomások
nem szabhatnak járulékos korlátozásokat a műholdas tengeri mozgószolgálatban
üzemelő földi állomások, az 1610-1621,35 MHz frekvenciasávban a Rádiósza-
bályzat szerint üzemelő műholdas rádiómeghatározó szolgálat tengeri földi állo-
másai, valamint az 1626,5-1660,5 MHz frekvenciasávban a Rádiószabályzat
szerint üzemelő műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomásai számára, ha-
csak a bejelentő igazgatások másként nem állapodnak meg. (WRC-19)
4335.373AAz 1621,35-1626,5 MHz frekvenciasávban vevő tengeri mozgó földi állomások
nem szabhatnak korlátozásokat a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) és a
műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) 1621,35-1626,5 MHz frek-
venciasávban azon hálózatokban üzemelő földi állomásainak kijelölései számára,
amelyek hiánytalan egyeztetési adatait a Rádiótávközlési Iroda 2019. október 28.
előtt megkapta. (WRC-19)
4345.374A műholdas mozgószolgálatnak az 1631,5-1634,5 MHz és az 1656,5-1660 MHz
sávban üzemelő mozgó földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az
5.359 Bekezdésben felsorolt országokban üzemelő állandóhelyű szolgálat állo-
másainak. (WRC-97)
4355.375Az 1645,5-1646,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi
és a műholdak közötti összeköttetésekre történő használata vész- és biztonsági
összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).
4365.376Az 1646,5-1656,5 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű ál-
lomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állo-
mások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a légijármű-műhold
összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.
4375.376AAz 1660-1660,5 MHz sávban üzemelő mozgó földi állomások nem okozhatnak
káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat állomásainak. (WRC-97)
4385.377Törölve. (WRC-03)
4395.378Nincs felhasználva.
4405.379Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Indonéziában, Nigériában és Pa-
kisztánban az 1660,5-1668,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a meteorológiát
segítő szolgálat számára is felosztották.
4415.379AKívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges védelmet meg-
adjanak az 1660,5-1668,4 MHz sávban a jövőbeni rádiócsillagászati kutatások-
nak, különösen azzal, hogy a lehető leghamarabb beszüntetik a meteorológiát
segítő szolgálat levegő-föld irányú adásait az 1664,4-1668,4 MHz sávban.
4425.379BAz 1668-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1668-1668,4 MHz
sávban a 904. (WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4435.379CA rádiócsillagászati szolgálat 1668-1670 MHz sávon belüli védelme érdekében
az ebben a sávban üzemelő műholdas mozgószolgálat bármely hálózatának
mozgó földi állomásai által keltett eredő felületi teljesítménysűrűség nem halad-
hatja meg a -181 dB(W/m2) értéket egy 10 MHz-es sávban és a -194 dB(W/m2)
értéket bármely 20 kHz-es sávban a Nemzetközi Frekvencia Alapnyilvántartásba
bejegyzett bármely rádiócsillagászati állomás helyén a 2000 s-os integrációs idő-
tartamok több mint 2%-ánál. (WRC-03)
4445.379DAz 1668,4-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat, valamint az állandó-
helyű és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 744. (Rev.WRC-07) Határo-
zatot alkalmazni kell. (WRC-07)
4455.379EAz 1668,4-1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okoz-
hatnak káros zavarást a meteorológiát segítő szolgálat állomásainak Kínában, az
Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban és Üzbegisztánban. Az
1668,4-1675 MHz sávban kívánatos, hogy az igazgatások ne vezessenek be új
rendszereket a meteorológiát segítő szolgálat keretein belül, valamint a meteoro-
lógiát segítő szolgálat meglévő rendszereit helyezzék át más sávokba, mihelyt a
körülmények lehetővé teszik. (WRC-03)
4465.380Törölve. (WRC-07)
4475.380AAz 1670-1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhat-
nak káros zavarást a műholdas meterorológiai szolgálat 2004. január 1. előtt be-
jelentett meglévő földi állomásainak, és nem is korlátozhatják azok fejlesztését.
Ebben a sávban ezen földi állomásoknak szóló minden új kijelölést szintén védeni
kell a műholdas mozgószolgálat állomásai által okozott káros zavarástól.
(WRC-07)
4485.381Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kubában, Indiában, az Iráni Iszlám Köz-
társaságban és Pakisztánban az 1690-1700 MHz sávot elsődleges jelleggel a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandó-helyű szol-
gálat számára is felosztották. (WRC-12)
4495.382Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbaj-
dzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, a Kongói Köztársaságban, Egyip-
tomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, az Oroszor-
szági Föderációban, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztán-
ban, Kuvaitban, Libanonban, Észak-Macedóniában, Mauritániában, Moldovában,
Mongóliában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Katarban, a Szíriai
Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Türkme-
nisztánban, Ukrajnában és Jemenben az 1690-1700 MHz frekvenciasávban a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szol-
gálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). A Koreai
Népi Demokratikus Köztársaságban az 1690-1700 MHz frekvenciasávban a fel-
osztás az állandóhelyű szolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekez-
dést), a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos
jellegű. (WRC-19)
4505.383Nincs felhasználva.
4515.384Járulékos felosztás: Indiában, Indonéziában és Japánban az 1700-1710 MHz
sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) számára is fel-
osztották. (WRC-97)
4525.384AAz 1710-1885 MHz, a 2300-2400 MHz és a 2500-2690 MHz frekvenciasáv vagy
azok egyes részei azon igazgatások általi használatra vannak előirányozva, ame-
lyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a
223. (Rev.WRC-15) Határozatnak* megfelelően. Ez az előirányzás nem zárja ki,
hogy ezen frekvenciasávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja,
amelyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít
meg elsőbbséget. (WRC-15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4535.385Járulékos felosztás: az 1718,8-1722,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádió-
csillagászati szolgálat számára is felosztották spektrumvonalak megfigyelése cél-
jából. (WRC-2000)
4545.386Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Mexikó kivételével), valamint Ausztráliá-
ban, Guamon, Indiában, Indonéziában és Japánban az 1750-1850 MHz frekven-
ciasávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) és
az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függően, különös tekintettel a troposzferikus
szóródáson alapuló rendszerekre. (WRC-15)
4555.387Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgi-
zisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az
1770-1790 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat
számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől füg-
gően. (WRC-12)
4565.388Az 1885-2025 MHz és a 2110-2200 MHz frekvenciasáv világviszonylatban azon
igazgatások általi használatra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó
távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. Ez a használat nem zárja ki, hogy ezen
frekvenciasávokat olyan más szolgálatok használják, amelyek számára ezeket
felosztották. Ezeknek a frekvenciasávoknak az IMT céljaira a 212. (Rev.WRC-15)
Határozat* szerint kell rendelkezésre állniuk (lásd a 223. (Rev.WRC-15) Határo-
zatot* is). (WRC-15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
4575.388AAz 1. és a 3. Körzetben az 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz és a
2110-2170 MHz sávot, a 2. Körzetben az 1885-1980 MHz és a 2110-2160 MHz
sávot használhatják a nagy magasságú hordozóra telepített állomások mint a
nemzetközi mozgó távközlés (IMT) biztosítására szolgáló bázisállomások a
221. (Rev.WRC-07) Határozat szerint. A bázisállomásként nagy magasságú hor-
dozóra telepített állomásokat használó IMT-alkalmazások általi használatuk nem
zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely állomása használja, ame-
lyek számára ezeket felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg
elsőbbséget. (WRC-12)
4585.388BAlgériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Burkina Fasóban, Kame-
runban, a Comore-szigeteken, Elefántcsontparton, Kínában, Kubában, Dzsibuti-
ban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Ga-
bonban, Ghánában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordá-
niában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Maliban, Marokkóban, Mau-
ritániában, Nigériában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai
Arab Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szudánban, Dél-Szudán-
ban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Jemenben, Zambiában és
Zimbabwéban - az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak (beleértve az IMT-
mozgóállomásokat is) az azonoscsatornás zavarással szembeni, területükön való
védelme érdekében - a szomszédos országokban egy IMT-bázisállomásként
üzemelő, nagy magasságú hordozóra telepített állomás (HAPS) az 5.388A Be-
kezdésben hivatkozott frekvenciasávokban az országhatárokon kívül nem halad-
hatja meg a -127 dB(W/(m2-MHz)) azonoscsatornás felületi teljesítménysűrűség
értéket a Föld felszínén, hacsak az érintett igazgatás az eltéréshez kifejezett hoz-
zájárulását nem adta a HAPS bejelentésekor. (WRC-19)
4595.389Nincs felhasználva.
4605.389AAz 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat
általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a
716. (Rev.WRC-2000) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges. (WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-12 módosította.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4615.389BArgentínában, Brazíliában, Kanadában, Chilében, Ecuadorban, az Egyesült Álla-
mokban, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Paraguayban, Peruban, Su-
riname-ban, Trinidad és Tobagóban, Uruguayban és Venezuelában az
1980-1990 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata
nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, és nem is
korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését. (WRC-19)
4625.389CA 2. Körzetben a 2010-2025 MHz és a 2160-2170 MHz sávnak a műholdas moz-
gószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és
a 716. (Rev.WRC-2000) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges. (WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-12 módosította.
4635.389DTörölve. (WRC-03)
4645.389EA 2010-2025 MHz és a 2160-2170 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat által
a 2. Körzetben történő használata nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Kör-
zetben az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen
utóbbiak fejlesztését.
4655.389FAlgériában, a Zöld-foki-szigeteken, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaság-
ban, Maliban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 1980-2010 MHz
és a 2170-2200 MHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat általi hasz-
nálata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, nem
korlátozhatja ezeknek a szolgálatoknak a fejlesztését 2005. január 1. előtt, és nem
is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-19)
4665.390Törölve. (WRC-07)
4675.391Frekvenciák kijelölésekor a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz frekvenciasáv-
ban a mozgószolgálat számára, az igazgatások nem vezethetnek be olyan nagy-
sűrűségű mozgórendszereket, mint amilyeneket az ITU-R SA.1154-0 Ajánlás ír
le, és bármely más típusú mozgórendszer bevezetése során figyelembe kell ven-
niük ezt az ajánlást. (WRC-15)
4685.392Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést
megtegyenek annak biztosítására, hogy a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz
sávban az űrkutatási, az űrbeli üzemeltetési és a műholdas Föld-kutató szolgálat-
ban két vagy több nemgeostacionárius műhold közötti űr-űr irányú adások ne
szabhassanak bárminemű korlátozást ezen szolgálatok ezen sávokbeli Föld-űr,
űr-Föld és más űr-űr irányú adásai számára geostacionárius és nemgeostacio-
nárius műholdak között.
4695.392ATörölve. (WRC-07)
4705.393Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Indiában a
2310-2360 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró
szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni hangműsorszóró szolgálat számára
is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az
528. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges, a műholdas mű-
sorszóró rendszereket a felső 25 M Hz-es sávra korlátozó 3. határozati pont kivé-
telével. A kiegészítő földfelszíni hangműsorszóró állomásokat használatba véte-
lük előtt a szomszédos országokkal való kétoldalú egyeztetéseknek kell alávetni.
(WRC-19)
4715.394Az Egyesült Államokban a 2300-2390 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgó-
szolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal
szemben. Kanadában a 2360-2400 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgó-
szolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal
szemben. (WRC-07)
4725.395Franciaországban és Törökországban a 2310-2360 MHz sávnak a távmérési
célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati
használattal szemben. (WRC-03)
4735.396Törölve. (WRC-19)
4745.397Törölve. (WRC-12)
[336]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4755.398A 2483,5-2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat tekinteté-
ben a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak.
4765.398AEltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kir-
gizisztánban, Tádzsikisztánban és Ukrajnában a 2483,5-2500 MHz sávot a rá-
diólokáció szolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Ezekben az or-
szágokban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a
2483,5-2500 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat, a mozgószolgálat és a mű-
holdas mozgószolgálat Rádiószabályzat szerint üzemelő állomásainak, és azok-
kal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-12)
4775.399Az 5.401 Bekezdésben hivatkozott esetek kivételével a műholdas rádiómeghatá-
rozó szolgálat 2483,5-2500 MHz sávban üzemelő azon állomásai, amelyek beje-
lentési adatait az Iroda 2012. február 17. után kapta meg és amelyek ellátási te-
rülete magában foglalja Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, az
Oroszországi Föderáció, Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és
Ukrajna területét, nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat ezen
országokban az 5.398A Bekezdés szerint üzemelő állomásainak, és nem is tart-
hatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-12)
4785.400Törölve. (WRC-12)
4795.401Angolában, Ausztráliában, Bangladesben, Kínában, Eritreában, Szváziföldön, Eti-
ópiában, Indiában, Libanonban, Libériában, Líbiában, Madagaszkáron, Maliban,
Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói
Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Togóban és Zambiában a
2483,5-2500 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómegha-
tározó szolgálat számára már a WRC-12-t megelőzően is felosztották az ebben a
lábjegyzetben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. A műholdas rádiómeghatározó szolgálat azon rendszerei,
amelyek hiánytalan egyeztetési adatait a Rádiótávközlési Iroda 2012. február 18.
előtt megkapta, megőrzik az egyeztetési kérelem adatai beérkezésének időpontja
szerinti szabályozási állapotukat. (WRC-19)
4805.402A 2483,5-2500 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat és a műholdas rádió-
meghatározó szolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől
függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehet-
séges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgá-
latot ne érje káros zavarás a 2483,5-2500 MHz sávban végzett adásoktól, külö-
nösen ne a világviszonylatban a rádiócsillagászati szolgálat számára felosztott
4990-5000 MHz sávba eső második harmonikus sugárzásoktól.
4815.403A 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2520-2535 MHz
sávot a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat
(űr-Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozva.
A 9.11 A Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC-07)
4825.404Járulékos felosztás: Indiában és az Iráni Iszlám Köztársaságban a
2500-2516,5 MHz sávot a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány)
is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozva, a 9.21 Bekez-
dés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
4835.405Törölve. (WRC-12)
4845.406Nincs felhasználva.
4855.407A 2500-2520 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) űrállomá-
sai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg
a -152 dB(W/(m2-4 kHz)) értéket Argentínában, hacsak az érdekelt igazgatások
másképpen meg nem egyeznek.
4865.408Törölve. (WRC-2000)
4875.409Törölve. (WRC-07)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4885.410Az 1. Körzetben a 2500-2690 MHz sáv troposzferíkus szóródáson alapuló rend-
szerek számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően
használható. A 9.21 Bekezdés nem alkalmazható azokra a troposzferíkus szóró-
dáson alapuló összeköttetésekre, amelyek teljesen az 1. Körzeten kívül esnek.
Az igazgatásoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük arra, hogy
ebben a sávban troposzferíkus szóródáson alapuló új rendszerek fejlesztését el-
kerüljék. Ebben a sávban troposzferíkus szóródáson alapuló új rádiórelé össze-
köttetések tervezésekor minden lehetséges intézkedést meg kell tenni ezen ösz-
szeköttetések antennáinak a geostacionárius műholdpálya felé történő irányítá-
sának elkerülésére. (WRC-12)
4895.411Törölve. (WRC-07)
4905.412Helyettesítő felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 2500-2690 MHz
sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat,
valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-12)
4915.413A 2500 MHz és a 2690 MHz közötti sávokban üzemelő műholdas műsorszóró
rendszerek megtervezésekor kívánatos, hogy az igazgatások minden szükséges
intézkedést megtegyenek a rádiócsillagászati szolgálat 2690-2700 MHz sávon
belüli védelmére.
4925.414A 2500-2520 MHz sáv felosztása a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány)
számára a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. (WRC-07)
4935.414AJapánban és Indiában a 2500-2520 MHz és a 2520-2535 MHz sávnak az
5.403 Bekezdés szerint a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) műholdas há-
lózata általi használata a nemzeti határokon belüli üzemelésre korlátozódik és a
9.11 A Bekezdés alkalmazásától függően lehetséges. Az alábbi felületi teljesít-
ménysűrűség értékeket kell a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés küszöbértéke-
ként használni bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén,
a műholdas mozgószolgálati hálózatot bejelentő igazgatás területét övező
1000 km-es térségben:
-136 dB(W/(m2MHz)) 0° < Θ≤ 5° esetén,
-136 + 0,55 (G - 5) dB(W/(m2-MHz)) 5° < Θ ≤ 25° esetén,
-125 dB(W/(m2MHz)) 25° < Θ ≤ 90° esetén,
ahol a 6 a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban
megadva. Ezen területen kívül a 21. Cikk 21-4. Táblázatát kell alkalmazni. Ezen-
kívül a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 5. Függelék 1. Melléklet 5-2. Tábláza-
tában szereplő egyeztetési küszöbértékeket a 9. és a 11. Cikknek a 9.11 A Be-
kezdéshez kapcsolódóan alkalmazandó rendelkezéseivel együtt alkalmazni kell
mindazokra a rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a
hiánytalan bejelentési adatokat 2007. november 14-ig megkapta és amelyeket
addig az időpontig használatba is vettek. (WRC-07)
4945.415A 2. Körzetben a 2500-2690 MHz sávnak, valamint a 3. Körzetben a
2500-2535 MHz és a 2655-2690 MHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat
általi használata nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat
a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, különös
tekintettel az 1. Körzet műholdas műsorszóró szolgálatára. (WRC-07)
4955.415AJárulékos felosztás: Indiában és Japánban a 9.21 Bekezdés szerint megszer-
zett egyetértéstől függően a 2515-2535 MHz sávot a műholdas légi mozgószol-
gálat (űr-Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzemelésre kor-
látozva. (WRC-2000)
4965.416A 2520-2670 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használata kö-
zösségi vételre szolgáló nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a
használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetsé-
ges. A 9.19 Bekezdés rendelkezéseit ebben a sávban az igazgatásoknak két- és
többoldalú tárgyalásaik során alkalmazniuk kell. (WRC-07)
4975.417Törölve. (WRC-2000)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
4985.417ATörölve. (WRC-15)
4995.417BTörölve. (WRC-15)
5005.417CTörölve. (WRC-15)
5015.417DTörölve. (WRC-15)
5025.418Járulékos felosztás: Indiában a 2535-2655 MHz frekvenciasávot elsődleges jel-
leggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni mű-
sorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsor-
szórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései szerint
lehetséges. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21-4. Táblázatának a rendelke-
zései nem vonatkoznak erre a járulékos felosztásra. A műholdas műsorszóró
szolgálat (hang) nemgeostacionárius műholdas rendszereinek használata az
539. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A műholdas mű-
sorszóró szolgálat (hang) azon geostacionárius műholdas rendszerei, melyeknek
a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek
meg, a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre korlátozódnak. A mű-
holdas műsorszóró szolgálat (hang) egy a 2630-2655 MHz frekvenciasávban
üzemelő azon geostacionárius űrállomásának adásai által a Föld felszínén keltett
felületi teljesítménysűrűség, melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyezte-
tési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, nem haladhatja meg az alábbi ha-
tárértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén:
-130 dB(W/(m2-MHz)) 0° < Θ≤ 5° esetén,
-130 + 0,4 (G - 5) dB(W/(m2-MHz)) 5° < Θ≤ 25° esetén,
-122 dB(W/(m2MHz)) 25° < Θ ≤ 90° esetén,
ahol a 6 a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban
megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai hozzájáru-
lásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. Mint kivételt a fenti határér-
tékek tekintetében, a -122 dB(W/(m2-MHz)) felületi teljesítménysűrűség értéket
kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti egyeztetéshez a műhol-
das műsorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelentő igazgatás területét övező
1500 km-es térségben.
Ezenkívül az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásnak nem lehet egyidejű-
leg - egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint - két
egymást átfedő frekvenciakijelölése azon rendszerek tekintetében, melyeknek a
4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek
meg. (WRC-19)
5035.418ANéhány, az 5.418 Bekezdésben felsorolt, a 3. Körzethez tartozó országban a
2630-2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nem-
geostacionárius műholdas rendszerei általi használata, melyeknek a 4. Függelék
szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkez-
tek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetsé-
ges azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék
szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után tekin-
tendők beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható.
A 22.2 Bekezdést viszont továbbra is alkalmazni kell azon geostacionárius mű-
holdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési
vagy bejelentési adatai 2000. június 3. előtt beérkezettnek tekintendők. (WRC-03)
5045.418BA 2630-2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nem-
geostacionárius műholdas rendszerei által az 5.418 Bekezdésnek megfelelően
történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy
bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12 Bekezdés rendelke-
zéseinek alkalmazásától függően lehetséges. (WRC-03)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5055.418CA 2630-2655 MHz sáv azon geostacionárius műholdas hálózatok általi haszná-
lata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési
adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek a
műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 5.418 Bekezdés szerinti nemgeostacioná-
rius műholdas rendszereire tekintettel történő alkalmazásától függően lehetséges,
és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03)
5065.419A műholdas mozgószolgálati rendszereknek a 2670-2690 MHz sávban történő
bevezetésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell ten-
niük annak érdekében, hogy az 1992. március 3. előtt ebben a sávban üzemelő
műholdas rendszereket megvédjék. Ebben a sávban a műholdas mozgószolgálati
rendszerek egyeztetésének a 9.11 A Bekezdés rendelkezései szerint kell történ-
nie. (WRC-07)
5075.420A 2655-2670 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas
mozgószolgálat (Föld-űr irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli üzeme-
lésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetési eljárásokat alkalmazni kell. (WRC-07)
5085.420ATörölve. (WRC-07)
5095.421Törölve. (WRC-03)
5105.422Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban,
Bahreinben, Fehéroroszországban, Brunei Darussalamban, a Kongói Köztársa-
ságban, Elefántcsontparton, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült
Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Grúziában, Guineában,
Bissau-Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordáni-
ában, Kuvaitban, Libanonban, Mauritániában, Mongóliában, Montenegróban, Ni-
gériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab
Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ro-
mániában, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Uk-
rajnában és Jemenben a 2690-2700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi moz-
gószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat szá-
mára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemelő berende-
zésekre korlátozódik. (WRC-12)
5115.423A 2700-2900 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a légi rá-
diónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek.
5125.424Járulékos felosztás: Kanadában a 2850-2900 MHz sávot elsődleges jelleggel a
tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották parti radarok céljaira.
5135.424AA 2900-3100 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak
káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és azokkal szem-
ben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-03)
5145.425A 2900-3100 MHz sávban a hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó
(SIT) rendszer használata a 2930-2950 MHz sávrészre korlátozódik.
5155.426A 2900-3100 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a földi
telepítésű radarokra korlátozódik.
5165.427A 2900-3100 MHz és a 9300-9500 MHz sávban a radartranszponderek válasz-
jelének nem szabad olyannak lennie, hogy összetéveszthető legyen a radarbóják
(raconok) válaszjelével, és az nem okozhat zavarást a rádiónavigáció szolgálat
hajó vagy légiforgalmi radarberendezéseinek; mindazonáltal figyelembe kell venni
a 4.9 Bekezdést.
5175.428Járulékos felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 3100-3300 MHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosz-
tották. (WRC-19)
[337]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5185.429Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Bangladesben, Beninben,
Brunei Darussalamban, Kambodzsában, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köz-
társaságban, a Koreai Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, az
Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban, Irakban, Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Lí-
biában, Malajziában, Új-Zélandon, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, Katar-
ban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a
Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szudánban és Jemenben a
3300-3400 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a moz-
gószolgálat számára is felosztották. Új-Zéland és a Földközi-tenger menti orszá-
gok nem tarthatnak igényt védelemre állandóhelyű és mozgószolgálatuk részére
a rádiólokáció szolgálattal szemben. (WRC-19)
5195.429AJárulékos felosztás: Angolában, Beninben, Botswanában, Burkina Fasóban,
Burundiban, Dzsibutiban, Szváziföldön, Ghánában, Guineában, Bissau-Guineá-
ban, Lesothóban, Libériában, Malawiban, Mauritániában, Mozambikban, Namíbi-
ában, Nigerben, Nigériában, Ruandában, Szudánban, Dél-Szudánban, a Dél-af-
rikai Köztársaságban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Zambiában és Zimbab-
wéban a 3300-3400 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel felosztották a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára. A 3300-3400 MHz frek-
venciasávban üzemelő mozgószolgálati állomások nem okozhatnak káros zava-
rást a rádiólokáció szolgálatban üzemelő állomásoknak, és azokkal szemben vé-
delemre sem tarthatnak igényt. (WRC-19)
5205.429BAz északi szélesség 30. fokától délre az 1. Körzet következő országaiban a
3300-3400 MHz frekvenciasáv a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) megvalósí-
tása céljára van előirányozva: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Kamerun, Kongói Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Szváziföld, Ghána,
Guinea, Bissau-Guinea, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritánia, Mozambik,
Namíbia, Niger, Nigéria, Uganda, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda,
Szudán, Dél-Szudán, Dél-afrikai Köztársaság, Tanzánia, Csád, Togo, Zambia és
Zimbabwe. Ezen frekvenciasáv használata a 223. (Rev.WRC-19) Határozat sze-
rint történhet. A 3300-3400 MHz frekvenciasávnak a mozgószolgálati IMT-
állomások általi használata nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálat
rendszereinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt, továbbá az
IMT-t megvalósítani kívánó igazgatásoknak meg kell szerezniük a szomszédos
országok egyetértését a rádiólokáció szolgálati rendszerek működésének véd-
elme érdekében. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon
szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották,
továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
5215.429CEltérő szolgálati kategória: Argentínában, Belize-ben, Brazíliában, Chilében,
Kolumbiában, Costa Ricában, a Dominikai Köztársaságban, Salvadorban,
Ecuadorban, Guatemalában, Mexikóban, Paraguayban és Uruguayban a
3300-3400 MHz frekvenciasávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószol-
gálat számára elsődleges jelleggel osztották fel. Argentínában, Brazíliában, a Do-
minikai Köztársaságban, Guatemalában, Mexikóban, Paraguayban és Urugay-
ban a 3300-3400 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szol-
gálat számára is felosztották. A 3300-3400 MHz frekvenciasávban üzemelő ál-
landóhelyű és mozgószolgálati állomások nem okozhatnak káros zavarást a rá-
diólokáció szolgálatban üzemelő állomásoknak, és azokkal szemben védelemre
sem tarthatnak igényt. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5225.429DA 2. Körzet következő országaiban a 3300-3400 MHz frekvenciasáv használata
a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) megvalósítása céljára van előirányozva: Ar-
gentína, Belize, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Dominikai Köztársaság,
Salvador, Ecuador, Guatemala, Mexikó, Paraguay és Urugay. Az ilyen használat
a 223. (Rev.WRC-19) Határozat szerint történhet. Ez a használat Argentínában,
Paraguayban és Urugayban a 9.21 Bekezdés alkalmazásától függően lehetsé-
ges. A 3300-3400 MHz frekvenciasávnak a mozgószolgálati IMT-állomások általi
használata nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálat rendszereinek,
és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt, továbbá az IMT-t megvalósí-
tani kívánó igazgatásoknak meg kell szerezniük a szomszédos országok egyet-
értését a rádiólokáció szolgálati rendszerek működésének védelme érdekében.
Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bár-
mely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádió-
szabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
5235.429EJárulékos felosztás: Pápua Új-Guineában a 3300-3400 MHz frekvenciasávot
elsődleges jelleggel felosztották a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószol-
gálat számára. A 3300-3400 MHz frekvenciasávban üzemelő mozgószolgálati ál-
lomások nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak,
és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-15)
5245.429FA 3. Körzet következő országaiban a 3300-3400 MHz frekvenciasáv használata
a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) megvalósítása céljára van előirányozva:
Kambodzsa, India, Indonézia, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, Pakisztán,
Fülöp-szigetek és Vietnam. Az ilyen használat a 223. (Rev.WRC-19) Határozat
szerint történhet. A 3300-3400 MHz frekvenciasávnak a mozgószolgálati IMT-
állomások általi használata nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálat
rendszereinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. Mielőtt ebben
a frekvenciasávban egy igazgatás használatba veszi egy IMT-rendszer bázis-
vagy mozgóállomását, meg kell szereznie a szomszédos országok 9.21 Bekez-
dés szerinti egyetértését a rádiólokáció szolgálat védelme érdekében. Ez az elő-
irányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkal-
mazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabály-
zatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
5255.430Járulékos felosztás: Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 3300-3400 MHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosz-
tották. (WRC-19)
5265.430AA 3400-3600 MHz frekvenciasáv felosztása a légi mozgószolgálat kivételével a
mozgószolgálat számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől
függ. Ez a frekvenciasáv a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) céljára van előirá-
nyozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szolgá-
latok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, továbbá
a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az egyeztetés szakaszában
a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt ebben a frek-
venciasávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy
mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy bármely más igazgatás területének ha-
tárán 3 m talajszint feletti magasságban keltett felületi teljesítménysűrűség az idő
több mint 20%-ában nem haladja meg a -154,5 dB(W/(m2-4 kHz)) értéket. Ez a
határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe
beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás terüle-
tének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat
és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevételével - a két
igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért fe-
lelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével és szükség esetén az Iroda támogatá-
sával kell végezni. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számí-
tását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk figye-
lembevételével. A 3400-3600 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálati állomá-
sok nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben, mint
amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5275.431Járulékos felosztás: Németországban a 3400-3475 MHz frekvenciasávot má-
sodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
5285.431AA 2. Körzetben a 3400-3500 MHz frekvenciasávnak a légi mozgószolgálat kivé-
telével a mozgószolgálat számára elsődleges jellegű felosztása a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függ. (WRC-15)
5295.431 BA 2. Körzetben a 3400-3600 MHz frekvenciasáv azon igazgatások általi haszná-
latra van előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják
megvalósítani. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon
szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották,
továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az egyeztetés sza-
kaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt egy
igazgatás használatba veszi egy IMT-rendszer bázis- vagy mozgóállomását, meg
kell szereznie más igazgatások 9.21 Bekezdés szerinti egyetértését és biztosíta-
nia kell, hogy bármely más igazgatás területének határán 3 m talajszint feletti ma-
gasságban keltett felületi teljesítménysűrűség az idő több mint 20%-ában nem
haladja meg a -154,5 dB(W/(m2-4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan
ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biz-
tosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi
teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellenőrzést - az
összes vonatkozó információ figyelembevételével - a két igazgatás (a földfelszíni
állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért felelős igazgatás) kölcsönös
egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda támogatásával. Nézetkü-
lönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számítását és ellenőrzését az Iro-
dának kell elvégeznie, a fent említett információk figyelembevételével. A
3400-3600 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálati állomások, beleértve az
IMT-rendszereket is, nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomások-
kal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata
biztosít. (WRC-15)
5305.432Eltérő szolgálati kategória: a Koreai Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban
és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 3400-3500 MHz frekvencia-
sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás
elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-19)
5315.432AA Koreai Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban és a Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaságban a 3400-3500 MHz frekvenciasáv a nemzetközi mozgó táv-
közlés (IMT) céljára van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen
frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek szá-
mára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbsé-
get. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is al-
kalmazni kell. Mielőtt ebben a frekvenciasávban egy igazgatás használatba vesz
egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy bár-
mely más igazgatás területének határán 3 m talajszint feletti magasságban keltett
felületi teljesítménysűrűség az idő több mint 20%-ában nem haladja meg a
-154,5 dB(W/(m2-4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén
túlléphető, amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdeké-
ben, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi teljesítménysűrű-
ség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellenőrzést - az összes vonat-
kozó információ figyelembevételével - a két igazgatás (a földfelszíni állomásért
felelős igazgatás, illetve a földi állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetérté-
sével kell végezni, szükség esetén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség ese-
tén a felületi teljesítménysűrűség számítását és ellenőrzését az Irodának kell el-
végeznie, a fent említett információk figyelembevételével. A 3400-3500 MHz frek-
venciasávban a mozgószolgálati állomások nem tarthatnak igényt nagyobb véde-
lemre az űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi
kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5325.432BEltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, Bangladesben, Brunei Darussalam-
ban, Kínában, a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben, Indiában,
Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Malajziában, Új-Zélandon, a Fü-
löp-szigeteken, Szingapúrban és Thaiföldön a 3400-3500 MHz frekvenciasávot a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel
osztották fel, más igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetér-
téstől függően, és ez a frekvenciasáv a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) céljára
van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon
szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották,
továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az egyeztetés sza-
kaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt
ebben a frekvenciasávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati
(bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy bármely más igazgatás te-
rületének határán 3 m talajszint feletti magasságban keltett felületi teljesítmény-
sűrűség az idő több mint 20%-ában nem haladja meg a -154,5 dB(W/(m2-4 kHz))
értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igaz-
gatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igaz-
gatás területének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a
számításokat és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevé-
telével - a két igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi
állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség ese-
tén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség
számítását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk
figyelembevételével. A 3400-3500 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálati ál-
lomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben,
mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít.
(WRC-19)
5335.433A 2. és a 3. Körzetben a 3400-3600 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat szá-
mára a felosztás elsődleges jellegű. Mindazonáltal kívánatos, hogy mindazok az
igazgatások, amelyek rádiólokációs rendszereket üzemeltetnek ebben a sávban,
1985-ig szüntessék be ezt a használatot. Ez után az időpont után az igazgatások-
nak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük a műholdas ál-
landóhelyű szolgálat védelmére, és nem léphetnek fel egyeztetési igénnyel a mű-
holdas állandóhelyű szolgálattal szemben.
5345.433AAusztráliában, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, a 3. Körzetben
lévő francia tengerentúli közösségekben, a Koreai Köztársaságban, Indiában, In-
donéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Új-Zélandon, Pakisztán-
ban, a Fülöp-szigeteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a
3500-3600 MHz frekvenciasáv a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) céljára van
előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon
szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották,
továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az egyeztetés sza-
kaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt
ebben a frekvenciasávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati
(bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy bármely más igazgatás te-
rületének határán 3 m talajszint feletti magasságban keltett felületi teljesítmény-
sűrűség az idő több mint 20%-ában nem haladja meg a -154,5 dB(W/(m2-4 kHz))
értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igaz-
gatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igaz-
gatás területének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a
számításokat és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevé-
telével - a két igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi
állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség ese-
tén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség
számítását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk
figyelembevételével. A 3500-3600 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálati ál-
lomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben,
mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít.
(WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5355.434Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Costa Ricában, Salvadorban, az Egyesült
Államokban és Paraguayban a 3600-3700 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes
részei ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazga-
tások általi használatra vannak előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy
ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek
számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbb-
séget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdés rendelkezéseit is
alkalmazni kell. Mielőtt egy igazgatás használatba veszi egy IMT-rendszer bázis-
vagy mozgóállomását, meg kell szereznie más igazgatások 9.21 Bekezdés sze-
rinti egyetértését és biztosítania kell, hogy bármely más igazgatás területének ha-
tárán 3 m talajszint feletti magasságban keltett felületi teljesítménysűrűség az idő
több mint 20%-ában nem haladja meg a -154,5 dB(W/(m2-4 kHz)) értéket. Ez a
határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe
beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás terüle-
tének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat
és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevételével - a két
igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért fe-
lelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda
támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számítását
és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk figyelem-
bevételével. A 3600-3700 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálati állomások,
beleértve az IMT-rendszereket is, nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az
űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás)
21-4. Táblázata biztosít. (WRC-19)
5365.435Japánban a 3620-3700 MHz sávból a rádiólokáció szolgálat ki van zárva.
5375.436A 4200-4400 MHz frekvenciasávnak az (R) légi mozgószolgálat állomásai általi
használata kizárólag az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint üzemelő
vezetéknélküli repüléselektronikai belső kommunikációs rendszerek számára van
fenntartva. Az ilyen használat a 424. (WRC-15) Határozat szerint történhet.
(WRC-15)
5385.437A műholdas Föld-kutató szolgálat és az űrkutatási szolgálat passzív érzékelői a
4200-4400 MHz frekvenciasávban másodlagos jelleggel engedélyezhetők.
(WRC-15)
5395.438A 4200-4400 MHz frekvenciasávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi haszná-
lata kizárólag a légijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérőkre és a
velük kapcsolatban álló földi telepítésű válaszjeladók részére van fenntartva.
(WRC-15)
5405.439Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban a 4200-4400 MHz sávot
másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
5415.440A műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata számára megengedhető a
4202 MHz frekvencia használata űr-Föld irányú adásokhoz és a 6427 MHz frek-
vencia használata Föld-űr irányú adásokhoz. Ezeknek az adásoknak e frekven-
ciáktól számított ±2 MHz-es határokon belül kell maradniuk és a 9.21 Bekezdés
szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetségesek.
5425.440AA 2. Körzetben (Brazília, Kuba, a francia tengerentúli megyék és közösségek, Gu-
atemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) és Ausztráliában a
4400-4940 MHz sáv használható légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést)
által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre. Az ilyen
használat a 416. (WRC-07) Határozat szerint történhet, továbbá nem okozhat ká-
ros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálatnak és az állandóhelyű szolgálat-
nak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. Bármely ilyen használat
nem zárja ki, hogy ezen sávot más mozgószolgálati alkalmazások vagy más olyan
szolgálatok használják, amelyek számára ezt a sávot szintén elsődleges jelleggel
felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget.
(WRC-07)
[338]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5435.441A 4500-4800 MHz (űr-Föld irány) és a 6725-7025 MHz (Föld-űr irány) sávot a
műholdas állandóhelyű szolgálat a 30B. Függelék rendelkezései szerint használ-
hatja. A 10,7-10,95 GHz (űr-Föld irány), 11,2-11,45 GHz (űr-Föld irány) és a
12,75-13,25 GHz (Föld-űr irány) sávot a műholdas állandóhelyű szolgálat
geostacionárius műholdas rendszerei a 30B. Függelék rendelkezései szerint
használhatják. A 10,7-10,95 GHz (űr-Föld irány), 11,2-11,45 GHz (űr-Föld
irány) és a 12,75-13,25 GHz (Föld-űr irány) sávnak a műholdas állandóhelyű
szolgálat valamely nemgeostacionárius műholdas rendszere általi használata a
9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nem-
geostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazá-
sától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacioná-
rius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandó-
helyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint üzemelő geostacionárius műholdas
hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hi-
ánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat
nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas
hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak. A fenti
sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas
rendszereit úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemelésük során esetlegesen fellépő
bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000)
5445.441ABrazíliában, Paraguayban és Uruguayban a 4800-4900 MHz frekvenciasáv vagy
annak egyes részei a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) megvalósítása céljára
vannak előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot
azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztot-
ták, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Ezen frekven-
ciasáv IMT-megvalósítás céljára történő használata a szomszédos országoktól
megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, és az IMT-állomások nem tarthat-
nak igényt védelemre a mozgószolgálat más alkalmazásainak állomásaival szem-
ben. Az ilyen használat a 223. (Rev.WRC-19) Határozat szerint történhet.
(WRC-19)
5455.441 BAngolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Beninben, Botswanában, Bra-
zíliában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kambodzsában, Kamerunban, Kínában,
Elefántcsontparton, Dzsibutiban, Szváziföldön, az Oroszországi Föderációban,
Gambiában, Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Ke-
nyában, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban, Lesothóban, Libériában,
Malawiban, Mauritiuson, Mongóliában, Mozambikban, Nigériában, Ugandában,
Üzbegisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaság-
ban, Tanzániában, Togóban, Vietnamban, Zambiában és Zimbabwéban a
4800-4990 MHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei a nemzetközi mozgó
távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak elő-
irányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot azon szol-
gálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt felosztották, to-
vábbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az IMT-állomások
használata az érintett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyet-
értéstől függően lehetséges, és az IMT-állomások nem tarthatnak igényt véde-
lemre a mozgószolgálat más alkalmazásainak állomásaival szemben. Továbbá
mielőtt egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati IMT-állomást, bizto-
sítania kell, hogy az ezen állomás által keltett felületi teljesítménysűrűség a - parti
állam által hivatalosan elismert apályvonalként meghatározott - tengerparttól
20 km-re, 19 km tengerszint feletti magasságig nem haladja meg a
-155 dB(W/(m2-1 MHz)) értéket. Ezt a felületi teljesítménysűrűség feltételt a
WRC-23 felülvizsgálja. A 223. (Rev.WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. Ez az
előirányzás a WRC-19 után lép hatályba. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5465.442A 4825-4835 M Hz és a 4950-4990 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat
számára a felosztás a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálatra korlá-
tozódik. A 2. Körzetben (Brazília, Kuba, Guatemala, Mexikó, Paraguay, Uruguay
és Venezuela kivételével) és Ausztráliában a 4825-4835 MHz frekvenciasávot lé-
gijármű állomások által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmé-
résre korlátozva a légi mozgószolgálat számára is felosztották. Az ilyen használat
a 416. (WRC-07) Határozat szerint történhet, és nem okozhat káros zavarást az
állandóhelyű szolgálatnak. (WRC-15)
5475.443Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Ausztráliában és Kanadában a
4825-4835 MHz és a 4950-4990 MHz sávban a rádiócsillagászati szolgálat szá-
mára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5485.443ATörölve. (WRC-03)
5495.443AAAz 5000-5030 MHz és az 5091-5150 MHz frekvenciasávban a műholdas (R) légi
mozgószolgálat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértés alá esik. E sá-
voknak a műholdas (R) légi mozgószolgálat általi használata a nemzetközileg
szabványosított légiforgalmi rendszerekre korlátozódik. (WRC-12)
5505.443BAz 5030 MHz felett üzemelő mikrohullámú leszállító rendszert érő káros zavarás
elkerülése érdekében az 5010-5030 MHz frekvenciasávban üzemelő bármely
műholdas rádiónavigáció szolgálati (űr-Föld irány) rendszer összes űrállomása
által az 5030-5150 MHz frekvenciasávban a Föld felszínén keltett eredő felületi
teljesítménysűrűség egy 150kHz-es frekvenciasávban sem haladhatja meg a
-124,5 dB(W/m2) értéket. A 4990-5000 MHz frekvenciasávban a rádiócsillagá-
szati szolgálatot érő káros zavarás elkerülése érdekében az 5010-5030 MHz
frekvenciasávban üzemelő műholdas rádiónavigáció szolgálati rendszereknek be
kell tartaniuk a 4990-5000 MHz frekvenciasávra vonatkozó, a
741. (Rev.WRC-15) Határozatban meghatározott határértékeket. (WRC-15)
5515.443CAz 5030-5091 MHz frekvenciasávnak az (R) légi mozgószolgálat általi haszná-
lata a nemzetközileg szabványosított légiforgalmi rendszerekre korlátozódik. Az
5030-5091 MHz frekvenciasávban üzemelő (R) légi mozgószolgálatból származó
nemkívánt sugárzásokat korlátozni kell az RNSS rendszereknek a szomszédos
5010-5030 MHz frekvenciasávban üzemelő lemenő irányú összeköttetései véd-
elme érdekében. Mindaddig, amíg egy vonatkozó ITU-R-ajánlásban a megfelelő
értéket meg nem állapítják, a -75 dBW/MHz EIRP-sűrűség határértéket kell hasz-
nálni az 5010-5030 MHz frekvenciasávban bármely AM(R)S állomás nemkívánt
sugárzására. (WRC-12)
5525.443DAz 5030-5091 MHz frekvenciasávban a műholdas (R) légi mozgószolgálat a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. E frekvenciasávnak a műholdas (R)
légi mozgószolgálat általi használata a nemzetközileg szabványosított légifor-
galmi rendszerekre korlátozódik. (WRC-12)
5535.444Az 5030-5150 MHz frekvenciasáv a precíziós megközelítés és leszállítás céljaira
szolgáló nemzetközi szabványosított rendszer (mikrohullámú leszállító rendszer)
üzemeltetésére használandó. Az 5030-5091 MHz frekvenciasávban az erre a
rendszerre vonatkozó igények elsőbbséget élveznek a frekvenciasáv más hasz-
nálatával szemben. Az 5091-5150 MHz frekvenciasáv használata tekintetében
az 5.444A Bekezdést és a 114. (Rev.WRC-15) Határozatot alkalmazni kell.
(WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5545.444AAz 5091-5150 MHz frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat
(Föld-űr irány) számára szóló felosztás használata a műholdas mozgószolgálat
nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire kor-
látozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. Az 5091-5150 MHz
frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas
rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a
114. (Rev.WRC-15) Határozat alkalmazásától függően lehetséges. Továbbá an-
nak érdekében, hogy biztosítsák a légi rádiónavigáció szolgálat káros zavarás el-
leni védelmét, egyeztetni kell a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius
műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseit biztosító azon földi állomá-
sokat, amelyek a légi rádiónavigáció szolgálatban földi telepítésű állomásokat
üzemeltető igazgatások területétől 450 km-nél kisebb távolságra vannak.
(WRC-15)
5555.444BAz 5091-5150 MHz frekvenciasávnak a légi mozgószolgálat általi használata az
alábbiakra korlátozódik:
- az (R) légi mozgószolgálatban a nemzetközi légügyi szabványok szerint üzem-
elő rendszerek, repülőtéri felszíni alkalmazásokra korlátozva. Az ilyen használat
a 748. (Rev.WRC-19) Határozat szerint történhet;
- légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési célú, a
418. (Rev.WRC-19) Határozat szerinti adásai. (WRC-19)
5565.445Nincs felhasználva.
5575.446Járulékos felosztás: az 5.369 Bekezdésben felsorolt országokban az
5150-5216 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatá-
rozó szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértéstől függően. A 2. Körzetben (Mexikó kivételével) a frek-
venciasávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat
(űr-Föld irány) számára is felosztották. Az 1. és a 3. Körzetben - az 5.369 Bekez-
désben felsorolt országok és Banglades kivételével - a frekvenciasávot másodla-
gos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány) számára is
felosztották. A műholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használat az
1610-1626,5 MHz vagy a 2483,5-2500 MHz frekvenciasávban üzemelő műhol-
das rádiómeghatározó szolgálattal kapcsolatos modulációs összeköttetésekre
korlátozódik. A Föld felszínén a teljes felületi teljesítménysűrűség semmi esetre
sem haladhatja meg a -159 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-es frekvenciasáv-
ban, bármilyen beesési szögnél. (WRC-15)
5585.446AAz 5150-5350 MHz és az 5470-5725 MHz frekvenciasávnak a légi mozgószol-
gálat kivételével a mozgószolgálat állomásai általi használata a
229. (Rev.WRC-19) Határozat szerint történhet. (WRC-19)
5595.446BAz 5150-5250 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt
védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásaival szemben. Az
5.43A Bekezdés - a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásai tekintetében
- a mozgószolgálatra nem alkalmazható. (WRC-03)
5605.446CJárulékos felosztás: az 1. Körzetben (Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom,
az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Jordánia, Kuvait, Libanon, Marokkó, Omán,
Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Szudán, Dél-Szudán és Tunézia kivételével)
az 5150-5250 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel, a légijármű állomások
(lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési célú, a 418. (Rev.WRC-19) Ha-
tározat szerinti adásaira korlátozva a légi mozgószolgálat számára is felosztották.
Ezek az állomások nem tarthatnak igényt védelemre az 5. Cikk rendelkezései
szerint üzemelő más állomásokkal szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmaz-
ható. (WRC-19)
5615.446DJárulékos felosztás: Braziliában az 5150-5250 MHz frekvenciasávot elsődleges
jelleggel, a légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési
célú, a 418. (Rev.WRC-19) Határozat szerinti adásaira korlátozva a légi mozgó-
szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5625.447Járulékos felosztás: Elefántcsontparton, Egyiptomban, Libanonban, a Szíriai
Arab Köztársaságban és Tunéziában az 5150-5250 MHz frekvenciasávot elsőd-
leges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértéstől függően. A 229. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezé-
sei ebben az esetben nem alkalmazhatóak. (WRC-19)
5635.447AAz 5150-5250 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány)
számára a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas
rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés
szerinti egyeztetés alá esik.
5645.447BJárulékos felosztás: az 5150-5216 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas
állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a
műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulá-
ciós összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá
esik. A műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5150-5216 MHz sávban űr-Föld
irányban üzemelő űrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysű-
rűség semmi esetre sem haladhatja meg a -164 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-
es sávban, bármilyen beesési szögnél.
5655.447CA műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5150-5250 MHz sávban az 5.447A és
az 5.447B Bekezdés szerint üzemelő hálózataiért felelős igazgatásoknak a jog-
egyenlőség alapján a 9.11 A Bekezdésnek megfelelően kell egyeztetniük az
5.446 Bekezdés szerint üzemelő, 1995. november 17. előtt használatba vett nem-
geostacionárius műholdas hálózatokért felelős igazgatásokkal. Az 5.446 Bekez-
dés szerint üzemelő, 1995. november 17. után használatba vett műholdas háló-
zatok nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak az
5.447A és az 5.447B Bekezdés szerint üzemelő állomásaival szemben, és azok-
nak káros zavarást sem okozhatnak.
5665.447DAz 5250-5255 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges jellegű
felosztása az űrben telepített aktív érzékelőkre korlátozódik. A sávnak az űrkuta-
tási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű. (WRC-97)
5675.447EJárulékos felosztás: a 3. Körzet következő országaiban az 5250-5350 MHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosz-
tották: Ausztrália, Koreai Köztársaság, India, Indonézia, Iráni Iszlám Köztársaság,
Japán, Malajzia, Pápua Új-Guinea, Fülöp-szigetek, Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság, Sri Lanka, Thaiföld és Vietnam. Ennek a frekvenciasávnak az állan-
dóhelyű szolgálat általi használata az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési
rendszerek bevezetésére irányul és meg kell felelnie az ITU-R F. 1613-0 Ajánlás-
nak. Továbbá az állandóhelyű szolgálat nem tarthat igényt védelemre a rádiómeg-
határozó szolgálattal, a műholdas Föld-kutató szolgálattal (aktív) és az űrkutatási
szolgálattal (aktív) szemben, mindazonáltal az 5.43A Bekezdés rendelkezései
nem alkalmazhatóak az állandóhelyű szolgálatra a műholdas Föld-kutató (aktív)
és az űrkutatási (aktív) szolgálatok tekintetében. Az állandóhelyű szolgálat állan-
dóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszereinek a meglévő rádiómeghatározó
rendszerek védelmének biztosításával történő bevezetését követően a jövőbeni
rádiómeghatározó rendszerek semmilyen további korlátozást nem szabhatnak az
állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerek részére. (WRC-15)
5685.447FAz 5250-5350 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthat-
nak igényt védelemre a rádiólokáció szolgálattal, a műholdas Föld-kutató szolgá-
lattal (aktív) és az űrkutatási szolgálattal (aktív) szemben. A rádiólokáció szolgá-
lat, a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) nem
szabhat a 229. (Rev.WRC-19) Határozatban meghatározottaknál szigorúbb felté-
teleket a mozgószolgálat számára. (WRC-19)
5695.448Járulékos felosztás: Kirgizisztánban, Romániában és Türkmenisztánban az
5250-5350 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5705.448AAz 5250-5350 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrku-
tatási szolgálat (aktív) nem tarthat igényt védelemre a rádiólokáció szolgálattal
szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03)
5715.448BAz 5350-5570 MHz sávban üzemelő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az
5460-5570 MHz sávban üzemelő űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros
zavarást az 5350-5460 MHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálatnak, az
5460-5470 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálatnak és az 5470-5570 MHz
sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (WRC-03)
5725.448CAz 5350-5460 MHz sávban üzemelő űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat ká-
ros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezt a sávot felosztották,
és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. (WRC-03)
5735.448DAz 5350-5470 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak
káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 5.449 Bekezdés szerint üzemelő
radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben.
(WRC-03)
5745.449Az 5350-5470 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata fedél-
zeti radarokra és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbójákra korlátozódik.
5755.450Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az
5470-5650 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat szá-
mára is felosztották. (WRC-12)
5765.450AAz 5470-5725 MHz frekvenciasávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthat-
nak igényt védelemre a rádiómeghatározó szolgálatokkal szemben. A rádiómeg-
határozó szolgálatok nem szabhatnak a 229. (Rev.WRC-19) Határozatban meg-
határozottaknál szigorúbb feltételeket a mozgószolgálat számára. (WRC-19)
5775.450BAz 5470-5650 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai - az
5600-5650 MHz sávban üzemelő meteorológiai célú földi telepítésű radarok ki-
vételével - nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ra-
darrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben.
(WRC-03)
5785.451Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 5470-5850 MHz sávot má-
sodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Az
5725-5850 MHz sávban alkalmazni kell a 21.2, 21.3, 21.4 és a 21.5 Bekezdés-
ben meghatározott teljesítmény-határértékeket.
5795.452Az 5600-5650 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a tengeri
rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek.
[339]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5805.453Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Bangladesben, Brunei Da-
russalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztár-
saságban, Elefántcsontparton, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab
Emírségekben, Szváziföldön, Gabonban, Guineában, Egyenlítői-Guineában, Indi-
ában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Jordá-
niában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Madagaszkáron, Malajziá-
ban, Nigerben, Nigériában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, a Fülöp-szige-
teken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságban, Szingapúrban, Sri Lankán, Tanzániában, Csádban, Thaiföldön,
Togóban, Vietnamban és Jemenben az 5650-5850 MHz frekvenciasávot elsőd-
leges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Eb-
ben az esetben a 229. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései nem alkalmazha-
tóak. Továbbá Afganisztánban, Angolában, Beninben, Bhutánban, Botswanában,
Burkina Fasóban, Burundiban, Fidzsin, Ghánában, Kiribatin, Lesothóban, Mala-
wiban, a Maldív-szigeteken, Mauritiuson, Mikronéziában, Mongóliában, Mozam-
bikban, Mianmarban, Namíbiában, Naurun, Új-Zélandon, Pápua Új-Guineában, a
Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Salamon-szigeteken, Dél-
Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Tongán, Vanuatun, Zambiában és
Zimbabwéban az 5725-5850 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel felosztot-
ták az állandóhelyű szolgálat számára, és az állandóhelyű szolgálatban üzemelő
állomások nem okozhatnak káros zavarást az ebben a frekvenciasávban üzemelő
más elsődleges szolgálatoknak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak
igényt. (WRC-19)
5815.454Eltérő szolgálati kategória: Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban,
Grúziában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az
5670-5725 MHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges
jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-12)
5825.455Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Ka-
zahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Romániában, Tá-
dzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5670-5850 MHz frekven-
ciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
(WRC-19)
5835.456Törölve. (WRC-15)
5845.457Ausztráliában, Burkina Fasóban, Elefántcsontparton, Maliban és Nigériában az
állandóhelyű szolgálat számára felosztott 6440-6520 MHz (HAPS-föld irány) és
6560-6640 MHz (föld-HAPS irány) sávot a nagy magaságú hordozóra telepített
állomások (HAPS) gateway összeköttetései is használhatják ezen országok terü-
letén. Ez a használat a HAPS gateway összeköttetések üzemeltetésére korláto-
zódik, továbbá nem okozhat káros zavarást a meglévő szolgálatoknak, azokkal
szemben védelemre sem tarthat igényt, és ennek a használatnak meg kell felelnie
a 150. (WRC-12) Határozatnak. A HAPS gateway összeköttetések nem korlátoz-
hatják a meglévő szolgálatok jövőbeni fejlesztését. A HAPS gateway összekötte-
tések e sávokban való használatához kifejezett hozzájárulás szükséges azon
más igazgatásoktól, amelyek területe a HAPS gateway összeköttetések haszná-
latát szándékozó igazgatás határától 1000 km-en belül található. (WRC-12)
5855.457AAz 5925-6425MHz és a 14-14,5GHz frekvenciasávban a hajók fedélzetén elhe-
lyezett földi állomások forgalmazhatnak a műholdas állandóhelyű szolgálat űrál-
lomásaival. Az ilyen használat a 902. (WRC-03) Határozat szerint történhet. Az
5925-6425 MHz frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomá-
saival forgalmazó, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások bármely igazgatás
előzetes hozzájárulása nélkül alkalmazhatnak legalább 1,2 m átmérőjű adóanten-
nát és működhetnek, ha legalább 330 km távolságra vannak a parti állam által
hivatalosan elismert apályvonaltól. A 902. (WRC-03) Határozat minden más ren-
delkezését alkalmazni kell. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5865.457BAlgériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban,
Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Kuvaitban, Líbiá-
ban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársa-
ságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben az 5925-6425 MHz és a
14-14,5 GHz frekvenciasávban a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások a
902. (WRC-03) Határozatban meghatározott jellemzőkkel és feltételekkel a mű-
holdas tengeri mozgószolgálaton belül másodlagos jelleggel üzemelhetnek. Az
ilyen használat a 902. (WRC-03) Határozat szerint történhet. (WRC-15)
5875.457CA 2. Körzetben (Brazília, Kuba, a francia tengerentúli megyék és közösségek, Gu-
atemala, Mexikó, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) az
5925-6700 MHz frekvenciasáv használható légijármű állomások (lásd az
1.83 Bekezdést) által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmé-
résre. Az ilyen használat a 416. (WRC-07) Határozat szerint történhet, továbbá
nem okozhat káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálatnak és az állan-
dóhelyű szolgálatnak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. Bár-
mely ilyen használat nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot más mozgószolgá-
lati alkalmazások vagy más olyan szolgálatok használják, amelyek számára ezt a
frekvenciasávot szintén elsődleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiósza-
bályzatban sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-15)
5885.458A 6425-7075 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékelők segítségével mérése-
ket végeznek az óceánok felett. A 7075-7250 MHz sávban mikrohullámú passzív
érzékelők segítségével méréseket végeznek. Kívánatos, hogy az igazgatások ve-
gyék figyelembe a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szol-
gálat (passzív) igényeit a 6425-7075 MHz és a 7075-7250 MHz sáv távlati terve-
zésekor.
5895.458AFrekvenciák kijelölésekor a 6700-7075 MHz sávban a műholdas állandóhelyű
szolgálat űrállomásai számára, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorla-
tilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagá-
szati szolgálat spektrumvonal-megfigyeléseit a 6650-6675,2 MHz sávban meg-
védjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól.
5905.458BA 6700-7075 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat számára az
űr-Föld irányú felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műhol-
das rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekez-
dés szerinti egyeztetés alá esik. A 6700-7075 MHz sávnak (űr-Föld irány) a mű-
holdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs
összeköttetései általi használata nem esik a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek ha-
tálya alá.
5915.458CTörölve. (WRC-15)
5925.459Járulékos felosztás: az Oroszországi Föderációban a 7100-7155 MHz és a
7190-7235 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szol-
gálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett
egyetértéstől függően. A 7190-7235 MHz frekvenciasávban a műholdas Föld-ku-
tató szolgálat (Föld-űr irány) tekintetében a 9.21 Bekezdés nem alkalmazható.
(WRC-15)
5935.460Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) rendszereiből távoli űrbe irányuló adások
nem hozhatók létre a 7190-7235 MHz frekvenciasávban. Az űrkutatási szolgálat
7190-7235 MHz frekvenciasávban üzemelő geostacionárius műholdjai nem tart-
hatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat már meglévő és
jövőbeni állomásaival szemben, és az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható.
(WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
5945.460AA 7190-7250 MHz (Föld-űr irány) frekvenciasávnak a műholdas Föld-kutató szol-
gálat általi használata az űrjárművek üzemeltetését szolgáló követésre, távmé-
résre és távvezérlésre korlátozódik. A műholdas Föld-kutató szolgálat (Föld-űr
irány) 7190-7250 MHz frekvenciasávban üzemelő űrállomásai nem tarthatnak
igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat már meglévő és jövőbeni
állomásaival szemben, és az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A 9.17 Bekez-
dést alkalmazni kell. Továbbá annak érdekében, hogy biztosítsák az állandóhelyű
és a mozgószolgálat már meglévő és jövőbeni telepítéseinek védelmét, a műhol-
das Föld-kutató szolgálat nemgeostacionárius keringési pályákon vagy geostaci-
onárius keringési pályán elhelyezkedő űrjárműveihez kapcsolódó földi állomáso-
kat a szomszédos országok határától vagy határaitól legalább 10 km, illetve
50 km távolságban kell elhelyezni, hacsak kisebb távolságban nem állapodnak
meg az illető igazgatások. (WRC-15)
5955.460BA műholdas Föld-kutató szolgálat (Föld-űr irány) geostacionárius keringési pá-
lyán elhelyezkedő, 7190-7235 MHz frekvenciasávban üzemelő űrállomásai nem
tarthatnak igényt védelemre az űrkutatási szolgálat már meglévő és jövőbeni ál-
lomásaival szemben, és az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-15)
5965.461Járulékos felosztás: a 7250-7375 MHz sávot (űr-Föld irány) és a
7900-8025 MHz sávot (Föld-űr irány) elsődleges jelleggel a műholdas mozgó-
szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetér-
téstől függően.
5975.461 AA 7450-7550 MHz sávnak a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) ál-
tali használata a geostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. Ebben a
sávban a műholdas meteorológiai szolgálat 1997. november 30. előtt bejelentett
nemgeostacionárius rendszerei elsődleges jelleggel továbbra is üzemelhetnek
élettartamuk végéig. (WRC-97)
5985.461 AAA 7375-7750 MHz frekvenciasávnak a műholdas tengeri mozgószolgálat általi
használata a geostacionárius műholdas hálózatokra korlátozódik. (WRC-15)
5995.461 ABA 7375-7750 MHz frekvenciasávban a műholdas tengeri mozgószolgálat földi ál-
lomásai nem tarthatnak igényt védelemre a légi mozgószolgálat kivételével a
mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben, és
azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az 5.43A Bekezdés nem al-
kalmazható. (WRC-15)
6005.461 BA 7750-7900 MHz sávnak a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) ál-
tali használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik.
(WRC-12)
6015.462Törölve. (WRC-97)
6025.462AAz 1. és a 3. Körzetben (Japán kivételével) a 8025-8400 MHz sávban a geosta-
cionárius műholdakat használó műholdas Föld-kutató szolgálat az érintett igazga-
tás hozzájárulása nélkül nem kelthet olyan felületi teljesítménysűrűséget, mely a
(6) beesési szögtől függő alábbi értékeket meghaladja:
-135 dB(W/m2) valamely 1 MHz-es sávban 0° ≤ Θ < 5° esetén,
-135 + 0,5(6 - 5) dB(W/m2) valamely 1 MHz-es sávban 5° ≤ Θ < 25° esetén,
-125 dB(W/m2) valamely 1 MHz-es sávban 25° ≤ Θ < 90° esetén.
(WRC-12)
6035.463A légijármű állomások a 8025-8400 MHz sávban nem adhatnak. (WRC-97)
6045.464Törölve. (WRC-97)
6055.465Az űrkutatási szolgálatban a 8400-8450 MHz sáv használata a távoli űrre korlá-
tozódik.
6065.466Eltérő szolgálati kategória: Szingapúrban és Sri Lankán a 8400-8500 MHz sáv-
ban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az
5.32 Bekezdést). (WRC-12)
6075.467Törölve. (WRC-03)
[340]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6085.468Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Bangladesben, Brunei Da-
russalamban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban,
Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szváziföldön, Ga-
bonban, Guyanában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Ja-
maicában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Malajziá-
ban, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban,
Ugandában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szomáliában,
Szudánban, Csádban, Togóban, Tunéziában és Jemenben a 8500-8750 MHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat szá-
mára is felosztották. (WRC-19)
6095.469Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszország-
ban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Litvániában,
Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Cseh Köz-
társaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában
a 8500-8750 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat és a rádió-
navigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
6105.469AA 8550-8650 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkuta-
tási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció
szolgálat állomásainak, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják.
(WRC-97)
6115.470A 8750-8850 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a
8800 MHz közepes frekvencián üzemelő, légijárművek fedélzetén elhelyezett
Doppler-rendszerű navigációs segédberendezésekre korlátozódik.
6125.471Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Bahreinben, Belgiumban, Kí-
nában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Franciaországban, Gö-
rögországban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Líbiában, Hollan-
diában, Katarban és Szudánban a 8825-8850 MHz és a 9000-9200 MHz frek-
venciasávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is fel-
osztották kizárólag parti radarok céljaira. (WRC-15)
6135.472A 8850-9000 MHz és a 9200-9225 MHz sávnak a tengeri rádiónavigáció szolgá-
lat általi használata parti radarokra korlátozódik.
6145.473Járulékos felosztás: Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehér-
oroszországban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyar-
országon, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában,
Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8850-9000 MHz és a
9200-9300 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat
számára is felosztották. (WRC-19)
6155.473AA 9000-9200 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak
káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 5.337 Bekezdésben megnevezett
rendszereinek, valamint a tengeri rádiónavigáció szolgálat ebben a sávban az
5.471 Bekezdésben felsorolt országokban elsődleges jelleggel üzemelő radar-
rendszereinek, és ezen rendszerekkel szemben védelemre sem tarthatnak igényt.
(WRC-07)
6165.474A 9200-9500 MHz sávban a kutató és mentő válaszjeladók (SART) a megfelelő
ITU-R-ajánlást figyelembe véve használhatók (lásd a 31. Cikket is).
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6175.474AA 9200-9300 MHz és a 9900-10 400 MHz frekvenciasávnak a műholdas Föld-
kutató szolgálat (aktív) általi használata a 600 M Hz-nél nagyobb szükséges sáv-
szélességet igénylő, a 9300-9900 MHz frekvenciasávban teljes mértékben el
nem helyezhető rendszerekre korlátozódik. Az ilyen használat a 9.21 Bekezdés
szerint - Algériától, Szaúd-Arábiától, Bahreintől, Egyiptomtól, Indonéziától, az
Iráni Iszlám Köztársaságtól, Libanontól és Tunéziától - megszerzendő egyetér-
téstől függően lehetséges. Amennyiben egy igazgatás nem válaszol a 9.52 Be-
kezdésnek megfelelően, úgy tekintendő, hogy nem ért egyet az egyeztetési kére-
lemmel. Ilyen esetben a 9. Cikk IID. Alszakasza alapján az Iroda támogatását kér-
heti a műholdas Föld-kutató szolgálatban (aktív) üzemelő műholdas rendszert be-
jelentő igazgatás. (WRC-15)
6185.474BA műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) állomásainak meg kell felelniük az ITU-R
RS.2066-0 Ajánlásnak. (WRC-15)
6195.474CA műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) állomásainak meg kell felelniük az ITU-R
RS.2065-0 Ajánlásnak. (WRC-15)
6205.474DA műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zava-
rást a 9200-9300 MHz frekvenciasávban a tengeri rádiónavigáció és a rádióloká-
ció szolgálat állomásainak, a 9900-10 000 MHz frekvenciasávban a rádiónavigá-
ció és a rádiólokáció szolgálat állomásainak és a 10,0-10,4 GHz frekvenciasáv-
ban a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre
azokkal szemben. (WRC-15)
6215.475A 9300-9500 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata légijár-
művek fedélzetén elhelyezett időjárási radarokra és földi telepítésű radarokra kor-
látozódik. Ezenfelül a légi rádiónavigáció szolgálat földi telepítésű radarbójái
használhatók a 9300-9320 MHz sávban azzal a feltétellel, hogy nem okoznak ká-
ros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (WRC-07)
6225.475AA 9300-9500 MHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkuta-
tási szolgálat (aktív) általi használata a 300 MHz-nél nagyobb szükséges sávszé-
lességet igénylő, a 9500-9800 MHz sávban teljes mértékben el nem helyezhető
rendszerekre korlátozódik. (WRC-07)
6235.475BA 9300-9500 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak
káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat Rádiószabályzat szerint üzemelő radar-
jainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. A meteorológiai
célú földi telepítésű radarok elsőbbséget élveznek más rádiólokációs használattal
szemben. (WRC-07)
6245.476Törölve. (WRC-07)
6255.476AA 9300-9800 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkuta-
tási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció
és a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem
tarthatnak igényt. (WRC-07)
6265.477Eltérő szolgálati kategória: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangla-
desben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Dzsibutiban, Egyiptomban, az
Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, In-
donéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Japánban,
Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Libériában, Malajziában, Nigériában,
Ománban, Ugandában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban,
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szu-
dánban, Dél-Szudánban, Trinidad és Tobagóban, valamint Jemenben a
9800-10 000 MHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosz-
tás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-15)
6275.478Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Romániában, Türkme-
nisztánban és Ukrajnában a 9800-10 000 MHz frekvenciasávot elsődleges jelleg-
gel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6285.478AA 9800-9900 MHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkuta-
tási szolgálat (aktív) általi használata az 500 M Hz-nél nagyobb szükséges sáv-
szélességet igénylő, a 9300-9800 MHz sávban teljes mértékben el nem helyez-
hető rendszerekre korlátozódik. (WRC-07)
6295.478BA 9800-9900 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkuta-
tási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű
szolgálat - amely számára ez a sáv másodlagos jelleggel fel van osztva - állo-
másainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-07)
6305.479A 9975-10 025 MHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas meteorológiai szol-
gálat számára is felosztották időjárási radarok céljaira.
6315.480Járulékos felosztás: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kubában, Salvador-
ban, Ecuadorban, Guatemalában, Hondurasban, Paraguayban, a Holland Király-
ság 2. Körzetben lévő tengerentúli országaiban és területein, Peruban és Uru-
guayban a 10-10,45 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és
a mozgószolgálat számára is felosztották. Kolumbiában, Costa Ricában, Mexikó-
ban és Venezuelában a 10-10,45 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az
állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
6325.481Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Angolában, Brazíliában, Kí-
nában, Elefántcsontparton, Egyiptomban, Salvadorban, Ecuadorban, Spanyolor-
szágban, Guatemalában, Magyarországon, Japánban, Kenyában, Marokkóban,
Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Paraguayban, Peruban, a
Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tunéziában és Uru-
guayban a 10,45-10,5 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű
és a mozgószolgálat számára is felosztották. Costa Ricában a 10,45-10,5 GHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosz-
tották. (WRC-19)
6335.482A 10,6-10,68 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat,
valamint az állandóhelyű szolgálat állomásainak antennáira kerülő teljesítmény
nem lehet nagyobb, mint -3 dBW. Ezt a határértéket a 9.21 Bekezdés szerint
megszerzett egyetértéstől függően lehet csak túllépni. Mindazonáltal a légi moz-
gószolgálat kivételével a mozgószolgálatra, valamint az állandóhelyű szolgálatra
vonatkozó ezen korlátozás nem vonatkozik a következő országokra: Algéria,
Szaúd-Arábia, Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Banglades, Fehéroroszor-
szág, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Grúzia, India, Indonézia, Iráni Iszlám
Köztársaság, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mau-
ritánia, Moldova, Nigéria, Omán, Üzbegisztán, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Katar,
Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, Szingapúr, Tádzsikisztán, Tunézia, Türk-
menisztán és Vietnam. (WRC-07)
6345.482AA 10,6-10,68 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív), valamint
a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat és az állandóhelyű szolgálat
közötti megosztásánál a 751. (WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-07)
6355.483Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban,
Bahreinben, Fehéroroszországban, Kínában, Kolumbiában, a Koreai Köztársa-
ságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Grúziában, az Iráni Isz-
lám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvait-
ban, Libanonban, Mongóliában, Katarban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben a
10,68-10,7 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivé-
telével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosz-
tották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemelő berendezésekre korlá-
tozódik. (WRC-19)
6365.484Az 1. Körzetben a 10,7-11,7 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat
(Föld-űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs
összeköttetéseire korlátozódik.
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6375.484AA 10,95-11,2 GHz (űr-Föld irány), 11,45-11,7 GHz (űr-Föld irány) sávnak, a
2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz (űr-Föld irány) sávnak, a 3. Körzetben a
12,2-12,75 GHz (űr-Föld irány) sávnak, az 1. Körzetben a 12,5-12,75 GHz
(űr-Föld irány) sávnak, továbbá a 13,75-14,5 GHz (Föld-űr irány),
17,8-18,6 GHz (űr-Föld irány), 19,7-20,2 GHz (űr-Föld irány), 27,5-28,6 GHz
(Föld-űr irány), 29,5-30 GHz (Föld-űr irány) sávnak a műholdas állandóhelyű
szolgálat valamely nemgeostacionárius műholdas rendszere általi használata a
9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nem-
geostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazá-
sától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacioná-
rius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandó-
helyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint üzemelő geostacionárius műholdas
hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hi-
ánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat
nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas
hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak. A fenti
sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas
rendszereit úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemelésük során esetlegesen fellépő
bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000)
6385.484BA 155. (WRC-15) Határozatot* alkalmazni kell. (WRC-15)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-19 módosította.
6395.485A 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat űrál-
lomásain elhelyezett transzponderek a műholdas műsorszóró szolgálat adásai ré-
szére is alkalmazhatóak, azzal a feltétellel, hogy ezen adások EIRP-je nem ha-
ladja meg az 53 dBW értéket televíziócsatornánként, és nem okoznak nagyobb
zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a
műholdas állandóhelyű szolgálat egyeztetett frekvenciakijelölései. Ami az űrtáv-
közlési szolgálatokat illeti, ez a sáv elsősorban a műholdas állandóhelyű szolgálat
számára használandó fel.
6405.486Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 11,7-12,1 GHz frekven-
ciasávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű
(lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC-15)
6415.487Az 1. és a 3. Körzetben a 11,7-12,5 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat, a
műholdas állandóhelyű szolgálat, a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószol-
gálat, valamint a műsorszóró szolgálat - a vonatkozó felosztások szerint - nem
okozhat káros zavarást a 30. Függelékben foglalt, 1. és 3. Körzetre vonatkozó
Tervnek megfelelően üzemelő műholdas műsorszóró szolgálati állomásoknak, és
azokkal szemben nem is tarthat igényt védelemre. (WRC-03)
6425.487AJárulékos felosztás: az 1. Körzetben a 11,7-12,5 GHz sávot, a 2. Körzetben a
12,2-12,7 GHz sávot és a 3. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávot elsődleges jelleg-
gel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották, a
nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozva. Ez a használat a
9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nem-
geostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazá-
sától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacioná-
rius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas műsor-
szóró szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint üzemelő geostacionárius műholdas
hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hi-
ánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat
nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas
hálózatokra. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. Afenti sávokban a műholdas
állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell üze-
meltetni, hogy az üzemelésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatat-
lan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-03)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6435.488A 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat
geostacionárius műholdas hálózatai általi használata a 9.14 Bekezdés rendelke-
zéseinek az 1., 2. és 3. Körzetbeli földfelszíni szolgálatok állomásaival való egyez-
tetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A 2. Körzetben a
12,2-12,7 GHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használatára vo-
natkozólag lásd a 30. Függeléket. (WRC-03)
6445.489Járulékos felosztás: Peruban a 12,1-12,2 GHz sávot elsődleges jelleggel az ál-
landóhelyű szolgálat számára is felosztották.
6455.490A 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávban már meglévő és jövőbeni földfelszíni rá-
diótávközlési szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást azoknak az űrtávköz-
lési szolgálatoknak, amelyek a 30. Függelékben foglalt, 2. Körzetre vonatkozó
műholdas műsorszóró Terv szerint üzemelnek.
6465.491Törölve. (WRC-03)
6475.492A műholdas műsorszóró szolgálat állomásainak a 30. Függelékben foglalt, meg-
felelő Körzetre vonatkozó Tervvel összhangban lévő vagy a Függelék 1. és
3. Körzetre vonatkozó Jegyzékében szereplő kijelölései a műholdas állandóhelyű
szolgálat (űr-Föld irány) adásai számára is használhatók, azzal a feltétellel, hogy
ezek az adások nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt za-
varás ellen nagyobb védelemre, mint a műholdas műsorszóró szolgálatnak a
Tervvel, illetve a Jegyzékkel összhangban üzemelő adásai. (WRC-2000)
6485.493A 3. Körzetben a 12,5-12,75 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat az
ellátási terület peremén bármilyen körülmények között és bármilyen modulációs
mód esetében -111 dB(W/(m2-27 MHz)) értéket meg nem haladó felületi teljesít-
ménysűrűségre korlátozódik. (WRC-97)
6495.494Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Kamerunban, a
Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton,
Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiá-
ban, Gabonban, Ghánában, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvait-
ban, Libanonban, Líbiában, Madagaszkáron, Maliban, Marokkóban, Mongóliá-
ban, Nigériában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói
Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban,
Csádban, Togóban és Jemenben a 12,5-12,75 GHz frekvenciasávot elsődleges
jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandó-
helyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-15)
6505.495Járulékos felosztás: Görögországban, Monacóban, Montenegróban, Ugandá-
ban és Tunéziában a 12,5-12,75 GHz frekvenciasávot másodlagos jelleggel a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szol-
gálat számára is felosztották. (WRC-19)
6515.496Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkme-
nisztánban a 12,5-12,75 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat
kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is fel-
osztották. Mindazonáltal ezeknek a szolgálatoknak az állomásai nem okozhatnak
káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat azon földi állomásainak, ame-
lyeket az 1. Körzet ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országai üzemeltetnek.
Ezeknek a földi állomásoknak nincs egyeztetési kötelezettségük az ebben a láb-
jegyzetben felsorolt országok állandóhelyű és mozgószolgálatához tartozó állo-
másaival szemben. A műholdas állandóhelyű szolgálatra vonatkozólag a 21. Cikk
21-4. Táblázatában megadott - a Föld felszínére vonatkoztatott - felületi teljesít-
ménysűrűség határértékeket alkalmazni kell az ebben a lábjegyzetben felsorolt
országok területén. (WRC-2000)
6525.497A 13,25-13,4 GHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata Dopp-
ler-rendszerű navigációs segédberendezésekre korlátozódik.
6535.498Törölve. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6545.498AA 13,25-13,4 GHz sávban üzemelő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és űr-
kutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szol-
gálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-97)
6555.499Járulékos felosztás: Bangladesben és Indiában a 13,25-14 GHz sávot elsődle-
ges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Pakisztánban a
13,25-13,75 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára
osztották fel. (WRC-12)
6565.499AA 13,4-13,65 GHz frekvenciasávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld
irány) általi használata a geostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik, és
az űrkutatási szolgálat (űr-űr irány) azon műholdas rendszerei tekintetében a
9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, ahol a
geostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomások felől a nemgeostacio-
nárius műholdpályákon elhelyezkedő kapcsolódó űrállomások felé történik adat-
továbbítás, és amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló
adatokat 2015. november 27. előtt megkapta. (WRC-15)
6575.499BAz igazgatásoknak nem szabad akadályozniuk a 13,4-13,65 GHz frekvenciasáv-
ban másodlagos jelleggel felosztott műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szol-
gálata (Föld-űr irány) adó földi állomásainak telepítését és üzemeltetését az FSS
(űr-Föld irány) elsődleges jellegű felosztása miatt. (WRC-15)
6585.499CA 13,4-13,65 GHz frekvenciasávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges
jellegű felosztása az alábbiakra korlátozódik:
- az űrkutatási szolgálat (űr-űr irány) azon műholdas rendszerei, ahol a geosta-
cionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomások felől a nemgeostacionárius
műholdpályákon elhelyezkedő kapcsolódó űrállomások felé történik adattovábbí-
tás, és amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adato-
kat 2015. november 27. előtt megkapta;
- űrben telepített aktív érzékelők;
- az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) azon műholdas rendszerei, ahol a geosta-
cionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomások felől a kapcsolódó földi állo-
mások felé történik adattovábbítás.
A frekvenciasávnak az űrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jel-
legű. (WRC-15)
6595.499DA 13,4-13,65 GHz frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az
űrkutatási szolgálat (űr-űr irány) műholdas rendszerei nem okozhatnak káros za-
varást az állandóhelyű, a mozgó-, a rádiólokáció és a műholdas Föld-kutató (ak-
tív) szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szem-
ben. (WRC-15)
6605.499EA 13,4-13,65 GHz frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld
irány) geostacionárius műholdas hálózatai nem tarthatnak igényt védelemre a je-
len Szabályzat rendelkezései szerint üzemelő műholdas Föld-kutató szolgálat
(aktív) űrállomásaival szemben, és az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A mű-
holdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) tekintetében ebben a frekvenciasáv-
ban a 22.2 Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak a műholdas Föld-kutató
szolgálatra (aktív). (WRC-15)
6615.500Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Brunei Darus-
salamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabon-
ban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordáni-
ában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, Malajziában, Maliban, Marokkó-
ban, Mauritániában, Nigerben, Nigériában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab
Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Dél-Szudánban, Csádban és Tuné-
ziában a 13,4-14 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a
mozgószolgálat számára is felosztották. Pakisztánban a 13,4-13,75 GHz frek-
venciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is
felosztották. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6625.501Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Magyarországon, Japánban, Kirgizisz-
tánban, Romániában és Türkmenisztánban a 13,4-14 GHz sávot elsődleges jel-
leggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-12)
6635.501 AA 13,65-13,75 GHz frekvenciasávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges
jellegű felosztása az űrben telepített aktív érzékelőkre korlátozódik. A frekvencia-
sávnak az űrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű.
(WRC-15)
6645.501 BA 13,4-13,75 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkuta-
tási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, és
annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-97)
6655.502A 13,75-14 GHz sávban egy geostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati
hálózatban a földi állomásnak legalább 1,2 m átmérőjű antennával, egy nem-
geostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerben pedig legalább
4,5 m átmérőjű antennával kell rendelkeznie. Ezenkívül a rádiólokáció vagy a rá-
diónavigáció szolgálat állomása által kisugárzott, egy másodpercen keresztül át-
lagolt EIRP nem haladhatja meg az 59 dBW értéket a 2° feletti emelkedési szögek
esetén, illetve a 65 dBW értéket az ez alatti szögek esetén. Mielőtt egy igazgatás
ebben a sávban használatba vesz egy 4,5 m-nél kisebb átmérőjű antennával ren-
delkező földi állomást a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műhol-
das hálózatában, biztosítania kell, hogy az ezen földi állomás által keltett felületi
teljesítménysűrűség nem haladja meg:
- a -115 dB(W/(m2-10 MHz)) értéket, a parti állam által hivatalosan elismert
apályvonalnál 36 m tengerszint feletti magasságban az idő több mint 1%-ában;
- a -115 dB(W/(m2-10 MHz)) értéket, 3 m talajszint feletti magasságban az idő
több mint 1%-ában az ebben a sávban földi mozgó radarokat telepítő, illetve tele-
píteni szándékozó igazgatás területének határán, hacsak nincs előzetes hozzájá-
rulás az ettől való eltéréshez.
A műholdas állandóhelyű szolgálat 4,5 m-nél nagyobb vagy egyenlő átmérőjű an-
tennával rendelkező földi állomásai esetén az adások EIRP-je nem lehet kisebb
a 68 dBW értéknél és nem haladhatja meg a 85 dBW értéket. (WRC-03)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6665.503A 13,75-14 GHz sávban az űrkutatási szolgálat azon geostacionárius űrállomá-
sai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat
1992. január 31. előtt megkapta, a műholdas állandóhelyű szolgálat állomásaival
azonos jogokkal üzemelhetnek; ez után az időpont után az űrkutatási szolgálat új
geostacionárius űrállomásai másodlagos jelleggel üzemelhetnek. Amíg az űrku-
tatási szolgálat azon geostacionárius űrállomásai, amelyekre vonatkozóan az
Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. előtt megkapta,
be nem szüntetik üzemelésüket ebben a sávban:
- a 13,77-13,78 GHz sávban a geostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űr-
állomással működő műholdas állandóhelyű szolgálat bármely földi állomásának
adásai által keltett EIRP-sűrűség nem haladhatja meg:
i) a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a műholdas állandóhelyű szolgálat
földi állomása antennájának átmérője (m) 1,2 m-nél nagyobb vagy egyenlő, de
4,5 m-nél kisebb antennaátmérők esetén;
ii) a 49,2 + 20lg(D/4,5) dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a műholdas állandóhelyű
szolgálat földi állomása antennájának átmérője (m) 4,5 m-nél nagyobb vagy
egyenlő, de 31,9 m-nél kisebb antennaátmérők esetén;
iii) a 66,2 dB(W/40 kHz) értéket a műholdas állandóhelyű szolgálat bármely olyan
földi állomása esetén, mely antennájának átmérője (m) nagyobb vagy egyenlő
mint 31,9 m;
iv) az 56,2 dB(W/4 kHz) értéket a műholdas állandóhelyű szolgálat 4,5 m vagy
annál nagyobb átmérőjű antennával rendelkező bármely földi állomása által kel-
tett keskenysávú (40 kHz-nél kisebb szükséges sávszélességű) adások esetén;
- a nemgeostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomással működő mű-
holdas állandóhelyű szolgálat bármely földi állomásának adásai által keltett EIRP-
sűrűség a 13,772 GHz és a 13,778 GHz közötti 6 MHz-es sávban nem haladhatja
meg az 51 dBW értéket.
Ezen frekvenciatartományokban az EIRP-sűrűség növelése érdekében automati-
kus teljesítményszabályozás alkalmazható az esőcsillapítás kompenzálására, de
csak addig a mértékig, hogy a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásainál
mérhető felületi teljesítménysűrűség ne haladja meg azt az értéket, amelyet egy
a fenti határértékeknek megfelelő EIRP-vel rendelkező földi állomás használata
eredményez tiszta égbolt viszonyok mellett. (WRC-03)
6675.503ATörölve. (WRC-03)
6685.504A 14-14,3 GHz sávot a rádiónavigáció szolgálat oly módon használhatja, hogy
biztosítania kell a megfelelő védelmet a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállo-
másainak.
6695.504AA 14-14,5 GHz sávban a másodlagos műholdas légi mozgószolgálat légijármű
földi állomásai a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival is forgalmazhat-
nak. Az 5.29, 5.30 és az 5.31 Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC-03)
6705.504BA 14-14,5 GHz frekvenciasávban a műholdas légi mozgószolgálat keretében
üzemelő légijármű földi állomásoknak meg kell felelniük az ITU-R M. 1643-0 Aján-
lás 1. mellékletének C részében foglalt rendelkezéseknek, a Spanyolország,
Franciaország, India, Olaszország, az Egyesült Királyság és a Dél-afrikai Köztár-
saság területén található - a 14,47-14,5 GHz frekvenciasávban megfigyeléseket
folytató - bármely rádiócsillagászati állomás tekintetében. (WRC-15)
6715.504CA 14-14,25 GHz frekvenciasávban Szaúd-Arábia, Bahrein, Botswana, Elefánt-
csontpart, Egyiptom, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Kuvait, Nigéria,
Omán, a Szíriai Arab Köztársaság és Tunézia területén a műholdas légi mozgó-
szolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség
nem haladhatja meg az ITU-R M. 1643-0 Ajánlás 1. mellékletének B részében
megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás vagy igazgatások kifejezet-
ten bele nem egyeztek az ettől való eltérésbe. Ezen lábjegyzet rendelkezései
semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettsé-
gét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemel-
jen. (WRC-15)
[341]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6725.505Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Botswanában,
Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Ko-
reai Köztársaságban, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségek-
ben, Szváziföldön, Gabonban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Liba-
nonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, a Fülöp-
szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban,
Csádban, Vietnamban és Jemenben a 14-14,3 GHz frekvenciasávot elsődleges
jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-19)
6735.506A 14-14,5 GHz sávot a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) keretein
belül igénybe lehet venni a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköt-
tetései számára is, azzal a feltétellel, hogy ezt a használatot a műholdas állandó-
helyű szolgálat más hálózataival egyeztetik. A modulációs összeköttetések ezen
használata az Európán kívüli országok számára van fenntartva.
6745.506AA 14-14,5 GHz sávban a 21 dBW értéknél nagyobb EIRP-vel rendelkező hajó
földi állomásoknak ugyanolyan - a 902. (WRC-03) Határozatban meghatározott
- feltételekkel kell üzemelniük, mint a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomá-
soknak. Ez a lábjegyzet nem alkalmazható azokra a hajó földi állomásokra, me-
lyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan adatai 2005. július 5. előtt érkeztek meg
az Irodához. (WRC-03)
6755.506BA hajók fedélzetén elhelyezett - a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai-
val forgalmazó - földi állomások Ciprus és Málta előzetes hozzájárulása nélkül is
üzemelhetnek a 14-14,5 GHz frekvenciasávban az ezen országoktól mért - a
902. (WRC-03) Határozatban megadott - minimális távolságon belül. (WRC-15)
6765.507Nincs felhasználva.
6775.508Járulékos felosztás: Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Lí-
biában, Észak-Macedóniában és az Egyesült Királyságban a 14,25-14,3 GHz
frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosz-
tották. (WRC-19)
6785.508AA 14,25-14,3 GHz frekvenciasávban Szaúd-Arábia, Bahrein, Botswana, Kína,
Elefántcsontpart, Egyiptom, Franciaország, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztár-
saság, Olaszország, Kuvait, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab Köztársaság, az Egye-
sült Királyság és Tunézia területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légi-
jármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg
az ITU-R M. 1643-0 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértéke-
ket, hacsak az érintett igazgatás vagy igazgatások kifejezetten bele nem egyeztek
az ettől való eltérésbe. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik
a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek
megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC-15)
6795.509Törölve. (WRC-07)
6805.509AA 14,3-14,5 GHz frekvenciasávban Szaúd-Arábia, Bahrein, Botswana, Kamerun,
Kína, Elefántcsontpart, Egyiptom, Franciaország, Gabon, Guinea, India, az Iráni
Iszlám Köztársaság, Olaszország, Kuvait, Marokkó, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab
Köztársaság, az Egyesült Királyság, Sri Lanka, Tunézia és Vietnam területén a
műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi
teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITU-R M. 1643-0 Ajánlás 1. mellékle-
tének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás vagy
igazgatások kifejezetten bele nem egyeztek az ettől való eltérésbe. Ezen lábjegy-
zet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat
azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szol-
gálatként üzemeljen. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6815.509BA 14,5-14,75 GHz frekvenciasávnak a 163. (WRC-15) Határozatban felsorolt or-
szágokban és a 14,5-14,8 GHz frekvenciasávnak a 164. (WRC-15) Határozatban
felsorolt országokban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi,
nem a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései céljára történő
használata a geostacionárius műholdakra korlátozódik. (WRC-15)
6825.509CA 14,5-14,75 GHz frekvenciasávnak a 163. (WRC-15) Határozatban felsorolt or-
szágokban és a 14,5-14,8 GHz frekvenciasávnak a 164. (WRC-15) Határozatban
felsorolt országokban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi,
nem a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései céljára történő
használata esetén a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásainak legalább
6 m átmérőjű antennával kell rendelkezniük, és a spektrális teljesítménysűrűség
legfeljebb -44,5 dBW/Hz értéket vehet fel az antenna bemenetén. A földi állomá-
sokat a már ismert földi helyszínekre lehet bejelenteni. (WRC-15)
6835.509DMielőtt egy igazgatás használatba veszi a műholdas állandóhelyű szolgálatnak
(Föld-űr irány) egy nem a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköt-
tetéseire használt földi állomását a 14,5-14,75 GHz frekvenciasávban (a 163.
(WRC-15) Határozatban felsorolt országokban) és a 14,5-14,8 GHz frekvencia-
sávban (a 164. (WRC-15) Határozatban felsorolt országokban), biztosítania kell,
hogy az ezen földi állomás által keltett felületi teljesítménysűrűség mindegyik - az
egyes parti államok által hivatalosan elismert apályvonalként meghatározott-ten-
gerparttól a tenger irányában 22 km-re, 0 m és 19 000 m közötti bármely tenger-
szint feletti magasságban nem haladja meg a -151,5 dB (W/(m2-4 kHz)) értéket.
(WRC-15)
6845.509EA 14,50-14,75 GHz frekvenciasávban a 163. (WRC-15) Határozatban felsorolt
országokban és a 14,50-14,8 GHz frekvenciasávban a 164. (WRC-15) Határo-
zatban felsorolt országokban a műholdas állandóhelyű szolgálatnak (Föld-űr
irány) nem a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire hasz-
nált földi állomásait a többi ország határától vagy határaitól legalább 500 km tá-
volságban kell elhelyezni, hacsak kifejezetten meg nem állapodnak kisebb távol-
ságokban az illető igazgatások. A 9.17 Bekezdés nem alkalmazható. Jelen ren-
delkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak figyelembe kell venniük a jelen Rá-
diószabályzat vonatkozó részeit és a legújabb vonatkozó ITU-R-ajánlásokat.
(WRC-15)
6855.509FA 14,50-14,75 GHz frekvenciasávban a 163. (WRC-15) Határozatban felsorolt
országokban és a 14,50-14,8 GHz frekvenciasávban a 164. (WRC-15) Határo-
zatban felsorolt országokban a műholdas állandóhelyű szolgálatnak (Föld-űr
irány) nem a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire hasz-
nált földi állomásai nem korlátozhatják az állandóhelyű és a mozgószolgálat jövő-
beni telepítését. (WRC-15)
6865.509GA 14,5-14,8 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat szá-
mára is felosztották. Mindazonáltal az ilyen használat az űrkutatási szolgálat
(Föld-űr irány) azon műholdas rendszereire korlátozódik, ahol a geostacionárius
műholdpályán elhelyezkedő űrállomások felé a kapcsolódó földi állomások felől
történik adattovábbítás. Az űrkutatási szolgálat állomásai nem okozhatnak káros
zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak, valamint azon mű-
holdas állandóhelyű szolgálat állomásainak, amely a műholdas műsorszóró szol-
gálat modulációs összeköttetéseire és a 30A. Függelék szerinti védősávokat
használó kapcsolódó űrbeli üzemeltetési tevékenységekre, illetve a 2. Körzetben
a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és
nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. E frekvenciasávnak az űr-
kutatási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű. (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6875.510A 14,5-14,8 GHz frekvenciasávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr
irány) általi használata - a 163. (WRC-15) Határozat és a 164. (WRC-15) Hatá-
rozat szerinti használat kivételével - a műholdas műsorszóró szolgálat modulá-
ciós összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat az Európán kívüli országok
számára van fenntartva. A műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköt-
tetéseitől eltérő használat nem engedélyezett az 1. és a 2. Körzetben a
14,75-14,8 GHz frekvenciasávban. (WRC-15)
6885.511Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Kamerunban, Egyiptom-
ban, az Egyesült Arab Emírségekben, Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaság-
ban, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Libanonban, Ománban, Pakisztánban, Katar-
ban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Szomáliában a 15,35-15,4 GHz sávot má-
sodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották.
(WRC-12)
6895.511 AA 15,43-15,63 GHz frekvenciasávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat
(Föld-űr irány) általi használata a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius
műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC-15)
6905.511BTörölve. (WRC-97)
6915.511CA légi rádiónavigáció szolgálatban üzemelő állomások effektív EIRP-jét az ITU-R
S. 1340-0 Ajánlásnak megfelelően kell korlátozni. A légi rádiónavigációs állomá-
soknak (a 4.10 Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell) a modulációs összeköt-
tetések földi állomásai által okozott káros zavarás elleni védelmét szolgáló mini-
mális koordinációs távolságnak és a modulációs összeköttetések földi állomásai
által a helyi vízszintes sík irányában kisugárzott maximális EIRP-nek meg kell fe-
lelnie az ITU-R S. 1340-0 Ajánlásnak. (WRC-15)
6925.511DTörölve. (WRC-15)
6935.511EA 15,4-15,7 GHz frekvenciasávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okoz-
hatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak, és nem is
tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-12)
6945.511FA rádiócsillagászati szolgálat 15,35-15,4 GHz frekvenciasávon belüli védelme ér-
dekében a rádiólokáció szolgálat 15,4-15,7 GHz frekvenciasávban üzemelő állo-
másai által keltett felületi teljesítménysűrűség szintje nem haladhatja meg a
-156 dB(W/m2) értéket a 15,35-15,4 GHz frekvenciasáv 50 MHz-es sávszéles-
ségében bármely rádiócsillagászati megfigyelőállomás helyén az idő több mint
2%-ában. (WRC-12)
6955.512Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben,
Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban,
Egyiptomban, Salvadorban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Finnor-
szágban, Guatemalában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaság-
ban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Malajziában, Ma-
liban, Marokkóban, Mauritániában, Montenegróban, Nepálban, Nicaraguában, Ni-
gerben, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a
Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban,
Dél-Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben a 15,7-17,3 GHz frekvencia-
sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is fel-
osztották. (WRC-15)
6965.513Járulékos felosztás: Izraelben a 15,7-17,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az
állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek a szolgálatok
nem tarthatnak igényt káros zavarás elleni védelemre az 5.512 Bekezdésben
nem említett országoknak a Táblázat szerint üzemelő szolgálataival szemben, és
nem is okozhatnak káros zavarást ezen utóbbiak számára.
6975.513AA 17,2-17,3 GHz sávban üzemelő űrben telepített aktív érzékelők nem okozhat-
nak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, me-
lyek számára a felosztás elsődleges jellegű, és azok fejlesztését sem korlátozhat-
ják. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
6985.514Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Bangladesben,
Kamerunban, Salvadorban, az Egyesült Arab Emírségekben, Guatemalában, In-
diában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, Ja-
pánban, Jordániában, Kuvaitban, Líbiában, Litvániában, Nepálban, Nicaraguá-
ban, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Katarban, Kirgizisz-
tánban, Szudánban és Dél-Szudánban a 17,3-17,7 GHz frekvenciasávot másod-
lagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. A
21.3 és a 21.5 Bekezdésben megadott teljesítmény-határértékeket alkalmazni
kell. (WRC-15)
6995.515A 17,3-17,8 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) és a
műholdas műsorszóró szolgálat közötti megosztásnál a 30A. Függelék 4. Mellék-
lete 1. Szakaszának rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
7005.516A 17,3-18,1 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány)
geostacionárius műholdas rendszerei általi használata a műholdas műsorszóró
szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. A 2. Körzetben a
17,3-17,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) rend-
szerei általi használata a geostacionárius műholdakra korlátozódik. A 2. Körzet-
ben a 17,3-17,8 GHz sávnak a 12,2-12,7 GHz sávban üzemelő műholdas mű-
sorszóró szolgálat modulációs összeköttetései általi használatára vonatkozólag
lásd a 11. Cikket. Az 1. és a 3. Körzetben a 17,3-18,1 GHz (Föld-űr irány) és a
2. Körzetben a 17,8-18,1 GHz (Föld-űr irány) sávnak a műholdas állandóhelyű
szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata a 9.12 Be-
kezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacio-
nárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától füg-
gően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műhol-
das rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szol-
gálatnak a Rádiószabályzat szerint üzemelő geostacionárius műholdas hálózata-
ival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan
egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nem-
geostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas háló-
zatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak. A fenti sá-
vokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rend-
szereit úgy kell üzemeltetni, hogy a üzemelésük során esetlegesen fellépő bármi-
lyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000)
7015.516AAz 1. Körzetben a 17,3-17,7 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat
(űr-Föld irány) földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas mű-
sorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító - a 30A. Függelék sze-
rint üzemelő - földi állomásokkal szemben, és nem is korlátozhatják vagy akadá-
lyozhatják a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító
földi állomások elhelyezését bárhol a modulációs összeköttetés lefedési területén
belül. (WRC-03)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7025.516BAz alábbi sávok a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
általi használatra vannak előirányozva:
17,3-17,7 GHz (űr-Föld irány) az 1. Körzetben,
18,3-19,3 GHz (űr-Föld irány) a 2. Körzetben,
19,7-20,2 GHz (űr-Föld irány) minden Körzetben,
39,5-40 GHz (űr-Föld irány) az 1. Körzetben,
40-40,5 GHz (űr-Föld irány) minden Körzetben,
40,5-42 GHz (űr-Föld irány) a 2. Körzetben,
47,5-47,9 GHz (űr-Föld irány) az 1. Körzetben,
48,2-48,54 GHz (űr-Föld irány) az 1. Körzetben,
49,44-50,2 GHz (űr-Föld irány) az 1. Körzetben,
és
27,5-27,82 GHz (Föld-űr irány) az 1. Körzetben,
28,35-28,45 GHz (Föld-űr irány) a 2. Körzetben,
28,45-28,94 GHz (Föld-űr irány) minden Körzetben,
28,94-29,1 GHz (Föld-űr irány) a 2. és a 3. Körzetben,
29,25-29,46 GHz (Föld-űr irány) a 2. Körzetben,
29,46-30 GHz (Föld-űr irány) minden Körzetben,
48,2-50,2 GHz (Föld-űr irány) a 2. Körzetben.
Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávokat más műholdas ál-
landóhelyű szolgálati alkalmazások, illetve más olyan szolgálatok használják,
amelyek számára ezek a frekvenciasávok szintén elsődleges jelleggel kerültek
felosztásra, továbbá a jelen Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget a
frekvenciasávok használói között. Az igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük
a fenti frekvenciasávokkal kapcsolatos szabályozási rendelkezések vizsgálatakor.
Lásd a 143. (Rev.WRC-19) Határozatot. (WRC-19)
7035.517A 2. Körzetben a 17,7-17,8 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat
(űr-Föld irány) használata nem okozhat káros zavarást a Rádiószabályzatnak
megfelelően üzemelő műholdas műsorszóró szolgálati kijelöléseknek, és azokkal
szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC-07)
7045.517AA 17,7-19,7 GHz (űr-Föld irány) és a 27,5-29,5 GHz (Föld-űr irány) frekvencia-
sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius űrállomásaival forgal-
mazó mozgásban lévő földi állomások üzemeltetése a 169. (WRC-19) Határozat
alkalmazásától függően lehetséges. (WRC-19)
7055.518Törölve. (WRC-07)
7065.519Járulékos felosztás: a 2. Körzetben a 18-18,3 GHz sávot, az 1. és a 3. Körzet-
ben a 18,1-18,4 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szol-
gálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. Használatuk a geostacionárius mű-
holdakra korlátozódik. (WRC-07)
7075.520A 18,1-18,4 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi
használata a műholdas műsorszóró szolgálat geostacionárius műholdas rendsze-
reinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC-2000)
7085.521Helyettesítő felosztás: az Egyesült Arab Emírségekben és Görögországban a
18,1-18,4 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat, a
műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) és a mozgószolgálat számára
osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést). Az 5.519 Bekezdés rendelkezései is érvé-
nyesek. (WRC-15)
7095.522Törölve. (WRC-2000)
7105.522AA 18,6-18,8 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat és a műholdas állandóhelyű
szolgálat adásai a 21.5A, illetve a 21.16.2 Bekezdésben megadott értékekre kor-
látozódnak. (WRC-2000)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7115.522BA 18,6-18,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata a
geostacionárius műholdas rendszerekre és a 20 000 km-nél nagyobb apogeumú
keringési pályán elhelyezkedő rendszerekre korlátozódik. (WRC-2000)
7125.522CA 18,6-18,8 GHz sávban az Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Egyip-
tomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Libanonban, Líbiában,
Marokkóban, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Tunéziában
és Jemenben a WRC-2000 záróokiratai hatálybalépésének időpontjában már
üzemelő állandóhelyű szolgálati rendszerekre a 21.5A Bekezdés határértékei
nem érvényesek. (WRC-2000)
7135.523Törölve. (WRC-2000)
7145.523AA 18,8-19,3 GHz (űr-Föld irány) és a 28,6-29,1 GHz (Föld-űr irány) sávnak a
műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius és nemgeostacionárius hálóza-
tai általi használata a 9.11 A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően
lehetséges, és nem érvényes a 22.2 Bekezdés. Azok az igazgatások, melyeknek
geostacionárius műholdas hálózatra 1995. november 18-át megelőző időből van
folyamatban egyeztetésük, a lehető legnagyobb mértékben működjenek együtt -
a 9.11 A Bekezdést követve - az olyan nemgeostacionárius műholdas hálózatok-
kal való egyeztetés érdekében, melyeknek bejelentési adatait az Iroda a fenti idő-
pont előtt megkapta, azzal a szándékkal, hogy az összes érintett fél számára el-
fogadható eredményre jussanak. A nemgeostacionárius műholdas hálózatok nem
okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan
geostacionárius hálózatainak, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan beje-
lentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1995. november 18. előtt meg-
kapott. (WRC-97)
7155.523BA 19,3-19,6 GHz sávnak (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat általi
használata a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendsze-
reinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat a 9.11A Bekez-
dés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges, a 22.2 Bekezdés rendelkezései
nem vonatkoznak.
7165.523CTovábbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,3-19,6 GHz és
a 29,1-29,4 GHz sávban a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius mű-
holdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű
szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan
egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda
1995. november 18. előtt megkapott. (WRC-97)
7175.523DA 19,3-19,7 GHz sávnak (űr-Föld irány) a geostacionárius műholdas állandóhe-
lyű szolgálati rendszerek általi és a műholdas mozgószolgálat nemgeostacioná-
rius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a
9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges, a 22.2 Bekezdés ren-
delkezései viszont nem vonatkoznak. Ennek a sávnak más nemgeostacionárius
műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerek általi, illetve az 5.523C és az
5.523E Bekezdés szerinti esetekben történő használatára nem vonatkoznak a
9.11 A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11 A Bekezdés kivételé-
vel) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezése-
inek kell érvényesülniük. (WRC-97)
7185.523ETovábbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,6-19,7 GHz és
a 29,4-29,5 GHz sávban a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius mű-
holdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű
szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan
egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda
1997. november 21. előtt megkapott. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7195.524Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahrain-
ben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaság-
ban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban,
Guatemalában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban,
Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Mali-
ban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztán-
ban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szin-
gapúrban, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Csádban, Togóban és Tu-
néziában a 19,7-21,2 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű
és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ez a járulékos használat nem szab-
hat semminemű korlátozást a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai által
a 19,7-21,2 GHz frekvenciasávban és a műholdas mozgószolgálat űrállomásai
által a 19,7-20,2 GHz frekvenciasávban - ott, ahol a műholdas mozgószolgálat
számára a felosztás elsődleges jellegű az utóbbi frekvenciasávban - keltett felü-
leti teljesítménysűrűségre vonatkozóan. (WRC-15)
7205.525A műholdas mozgó- és a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózatai közötti kör-
zetközi egyeztetés elősegítése érdekében a műholdas mozgószolgálatban azokat
a vivőket, amelyek a zavarásra a legérzékenyebbek, a gyakorlatilag lehetséges
mértékben a 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sáv magasabb részeiben kell el-
helyezni.
7215.526A 2. Körzetben a 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávban, az 1. és a 3. Körzet-
ben a 20,1-20,2 GHz és a 29,9-30 GHz sávban azok a hálózatok, amelyek mind
a műholdas állandóhelyű szolgálat, mind a műholdas mozgószolgálat keretein be-
lül üzemelnek, tartalmazhatnak meghatározott vagy meghatározatlan pontokon
elhelyezett, vagy mozgásban lévő földi állomások közötti, egy vagy több műhol-
don keresztül létrejövő összeköttetéseket pont-pont és pont-többpont rendszerek
céljára.
7225.527A 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávban a műholdas mozgószolgálat tekinte-
tében a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak.
7235.527AA műholdas állandóhelyű szolgálattal forgalmazó mozgásban lévő földi állomások
üzemeltetése a 156. (WRC-15) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.
(WRC-15)
7245.528A műholdas mozgószolgálat számára szóló felosztás célja azon hálózatok általi
használat, amelyek az űrállomásokon keskeny tűnyalábú antennákat és egyéb
fejlett technológiát használnak. A 20,1-20,2 GHz sávban és a 2. Körzetben a
19,7-20,1 GHz sávban a műholdas mozgószolgálat keretében rendszereket üze-
meltető igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell
tenniük annak biztosítására, hogy ezek a sávok továbbra is rendelkezésre állja-
nak azon igazgatások részére, amelyek az 5.524 Bekezdés rendelkezései szerint
állandóhelyű és mozgószolgálati rendszereket üzemeltetnek.
7255.529A 2. Körzetben a 19,7-20,1 GHz és a 29,5-29,9 GHz sávnak a műholdas moz-
gószolgálat általi használata azon műholdas hálózatokra korlátozódik, amelyek
az 5.526 Bekezdésben leírtak szerint mind a műholdas állandóhelyű szolgálat,
mind a műholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelhetnek.
7265.530Törölve. (WRC-12)
7275.530AHacsak az érintett igazgatások másként nem állapodnak meg, egy igazgatás
egyetlen állandóhelyű vagy mozgószolgálati állomása sem kelthet az 1. és a
3. Körzetben található bármely más igazgatás területének bármely pontján 3 m
talajszint feletti magasságban az idő több mint 20%-ában -120,4 dB(W/(m2-MHz))
értéket meghaladó felületi teljesítménysűrűséget. A számítások során az igazga-
tásoknak az ITU-R P.452 Ajánlás legújabb változatát kell alkalmazniuk (lásd az
ITU-R B0.1898 Ajánlás legújabb változatát is). (WRC-15)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7285.530BA 21,4-22 GHz sávban - a műholdas műsorszóró szolgálat fejlesztésének előse-
gítése érdekében - kívánatos, hogy az 1. és a 3. Körzet igazgatásai ne telepítse-
nek mozgószolgálati állomásokat és az állandóhelyű szolgálati állomások telepí-
tését a pont-pont összeköttetésekre korlátozzák. (WRC-12)
7295.530CTörölve. (WRC-15)
7305.530DTörölve. (WRC-19)
7315.530EA 21,4-22 GHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára szóló fel-
osztás a 2. Körzetben a nagy magasságú hordozóra telepített állomások (HAPS)
általi használatra van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen
frekvenciasávot más állandóhelyű szolgálati alkalmazások vagy más olyan szol-
gálatok használják, amelyek számára ezt a sávot szintén elsődleges jelleggel fel-
osztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. Az állan-
dóhelyű szolgálati felosztás HAPS-ok általi ilyen használata a HAPS-föld irányra
korlátozódik, és a 165. (WRC-19) Határozat rendelkezései szerint történhet.
(WRC-19)
7325.531Járulékos felosztás: Japánban a 21,4-22 GHz sávot elsődleges jelleggel a mű-
sorszóró szolgálat számára is felosztották.
7335.532A 22,21-22,5 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űr-
kutatási szolgálat (passzív) általi használata nem szabhat korlátozásokat a légi
mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat
számára.
7345.532AAz űrkutatási szolgálatban a földi állomásokat a szomszédos országok határától
vagy határaitól legalább 54 km távolságban kell elhelyezni az állandóhelyű és a
mozgószolgálat már meglévő és jövőbeni telepítéseinek védelme érdekében, ha-
csak kisebb távolságban nem állapodnak meg az illető igazgatások. A 9.17 és a
9.18 Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-12)
7355.532AAA 24,25-25,25 GHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára szóló
felosztás a 2. Körzetben a nagy magasságú hordozóra telepített állomások
(HAPS) általi használatra van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy
ezen frekvenciasávot más állandóhelyű szolgálati alkalmazások vagy más olyan
szolgálatok használják, amelyek számára ezt a frekvenciasávot szintén elsődle-
ges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbb-
séget. Az állandóhelyű szolgálati felosztás HAPS-ok általi ilyen használata a
HAPS-föld irányra korlátozódik, és a 166. (WRC-19) Határozat rendelkezései
szerint történhet. (WRC-19)
7365.532ABA 24,25-27,5 GHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirá-
nyozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) földfelszíni komponensét
kívánják megvalósítani. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasá-
vot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt fel-
osztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. A
242. (WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
7375.532BAz 1. Körzetben a 24,65-25,25 GHz sávnak és a 3. Körzetben a
24,65-24,75 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi
használata azon földi állomásokra korlátozódik, amelyek legalább 4,5 m átmérőjű
antennával rendelkeznek. (WRC-12)
7385.533A műholdak közötti szolgálat nem tarthat igényt káros zavarás elleni védelemre a
rádiónavigáció szolgálat gurítóradar állomásaival szemben.
7395.534Törölve. (WRC-03)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7405.534AA 25,25-27,5 GHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára szóló fel-
osztás a 2. Körzetben a nagy magasságú hordozóra telepített állomások (HAPS)
általi, a 166. (WRC-19) Határozat rendelkezései szerint történő használatra van
előirányozva. Az állandóhelyű szolgálati felosztás HAPS-ok általi ilyen használata
a 25,25-27,0 GHz frekvenciasávban a föld-HAPS irányra, a 27,0-27,5 GHz frek-
venciasávban a HAPS-föld irányra korlátozódik. Továbbá a 25,5-27,0 GHz frek-
venciasáv HAPS-ok általi használata a gateway összeköttetésekre korlátozódik.
Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot más állandóhelyű szol-
gálati alkalmazások vagy más olyan szolgálatok használják, amelyek számára ezt
a sávot szintén elsődleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban
sem állapít meg elsőbbséget. (WRC-19)
7415.535A 24,75-25,25 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat állomásai modulá-
ciós összeköttetéseinek elsőbbséget kell élvezniük a műholdas állandóhelyű szol-
gálat (Föld-űr irány) más használatával szemben. Ezen más használatok védel-
met kell, hogy biztosítsanak az ilyen műholdas műsorszóró állomások meglévő
és jövőben üzemelő modulációs összeköttetési hálózatainak, és nem is tarthatnak
igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
7425.535AA 29,1-29,5 GHz sávnak (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat általi
használata geostacionárius műholdas rendszerekre és a műholdas mozgószol-
gálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire
korlátozódik. Erre a használatra a 9.11 A Bekezdés rendelkezései vonatkoznak, a
22.2 Bekezdés rendelkezései azonban nem, az 5.523C és az 5.523E Bekezdés-
ben jelzett olyan esetek kivételével, amikor erre a használatra nem vonatkoznak
a 9.11 A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11 A Bekezdés kivéte-
lével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezé-
seinek kell érvényesülniük. (WRC-97)
7435.536A 25,25-27,5 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi használata űrkuta-
tási és műholdas Föld-kutató alkalmazásokra, valamint az űrben végzett ipari és
orvosi tevékenységekből származó adatok továbbítására korlátozódik.
7445.536AA műholdas Föld-kutató szolgálat, illetve az űrkutatási szolgálat földi állomásait
üzemeltető igazgatások nem tarthatnak igényt védelemre a más igazgatások által
üzemeltetett állandóhelyű és mozgószolgálatok állomásaival szemben. Ezenfelül
a műholdas Föld-kutató szolgálat, illetve az űrkutatási szolgálat földi állomásainak
üzemeltetése során tekintetbe kell venni az ITU-R SA.1862 Ajánlás legújabb vál-
tozatát. A 242. (WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
7455.536BAlgériában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Brazíliá-
ban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült
Arab Emírségekben, Észtországban, Finnországban, Magyarországon, Indiában,
az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Írországban, Izraelben, Olaszország-
ban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Litvániában, Mol-
dovában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, a Fülöp-szigete-
ken, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban,
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársa-
ságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szingapúrban, Szlovéniában,
Szudánban, Svédországban, Tanzániában, Törökországban, Vietnamban és
Zimbabwéban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak a 25,5-27 GHz frekvencia-
sávban üzemelő földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű
és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és telepítését
sem korlátozhatják. A 242. (WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7465.536CAlgériában, Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Botswanában, Brazíliában, Kamerun-
ban, a Comore-szigeteken, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült
Arab Emírségekben, Észtországban, Finnországban, az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Litvániában, Malajziában,
Marokkóban, Nigériában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban,
Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudánban, Tanzániában, Tunéziában, Uru-
guayban, Zambiában és Zimbabwéban az űrkutatási szolgálatnak a 25,5-27 GHz
sávban üzemelő földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű
és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és nem is korlátozhatják azok hasz-
nálatát és telepítését. (WRC-12)
7475.537A 27-27,5 GHz sávban a műholdak közötti szolgálatban üzemelő nemgeostacio-
nárius műholdakat használó űrtávközlési szolgálatokra a 22.2 Bekezdés rendel-
kezései nem vonatkoznak.
7485.537ABhutánban, Kamerunban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi
Föderációban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban,
Japánban, Kazahsztánban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, Mongóliában, Mi-
anmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Kirgizisztánban,
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Sri Lankán, Thaiföldön
és Vietnamban az állandóhelyű szolgálat számára felosztott 27,9-28,2 GHz frek-
venciasávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomások (HAPS) is hasz-
nálhatják ezen országok területén. Az állandóhelyű szolgálati felosztás 300 MHz-
es sávjának a HAPS-ok általi ilyen használata a fenti országokban ezenkívül a
HAPS-föld irányú üzemelésre korlátozódik, és nem okozhat káros zavarást más
típusú állandóhelyű szolgálati rendszereknek vagy más szintén elsődleges szol-
gálatoknak, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. Továbbá a
HAPS-ok nem korlátozhatják ezen más szolgálatok fejlesztését. Lásd a
145. (Rev.WRC-19) Határozatot. (WRC-19)
7495.538Járulékos felosztás: a 27,500-27,501 GHz és a 29,999-30,000 GHz sávot el-
sődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is
felosztották a felmenő irányú összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló
vezérlőjelek adására. Az ilyen űr-Föld irányú adások kisugárzott egyenértékű
izotrop teljesítménye (EIRP) a geostacionárius műholdpályán elhelyezkedő szom-
szédos műholdak irányában nem haladhatja meg a +10 dBW értéket. (WRC-07)
7505.539A 27,5-30 GHz sávot használhatja a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr
irány) a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseinek biztosí-
tására.
7515.540Járulékos felosztás: a 27,501-29,999 GHz sávot másodlagos jelleggel a műhol-
das állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a felmenő irá-
nyú összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérlőjelek adására.
7525.541A 28,5-30 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat az állomások közötti
adatátvitelre korlátozódik, és nem célja az aktív vagy passzív érzékelők segítsé-
gével történő elsődleges adatgyűjtés.
7535.541AA műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius hálózatainak modulációs ösz-
szeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius hálózatai a
29,1-29,5 GHz sávban (Föld-űr irány) használjanak a felmenő irányú összeköt-
tetésben adaptív teljesítményszabályozást vagy más fédingkompenzálási mód-
szert úgy, hogy a földi állomás adásai az összeköttetés előírt minőségéhez szük-
séges teljesítményszinten valósuljanak meg, eközben mérsékelve a két hálózat
közötti kölcsönös zavarás szintjét. Ezeket a módszereket azokon a hálózatokon
kell alkalmazni, melyeknek a 4. Függelék szerinti egyeztetési adatai úgy tekinten-
dők, mint amit az Iroda 1996. május 17. után kapott meg, és mindaddig, amíg
ezeket egy jövőbeni illetékes rádiótávközlési világértekezlet meg nem változtatja.
Azok az igazgatások, amelyek a 4. Függelék szerinti egyeztetési adatokat a jel-
zett időpont előtt nyújtották be, igyekezzenek a lehetséges mértékben élni ezekkel
a módszerekkel. (WRC-2000)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7545.542Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahrainben, Brunei Darus-
salamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, az
Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Indiában, az
Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Liba-
nonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Omán-
ban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban,
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Dél-
Szudánban, Sri Lankán és Csádban a 29,5-31 GHz sávot másodlagos jelleggel
az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. A 21.3 és a 21.5 Be-
kezdésben meghatározott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell. (WRC-12)
7555.543A 29,95-30 GHz sávot másodlagos jelleggel használhatják a műholdas Föld-ku-
tató szolgálat űr-űr irányú összeköttetései távmérési, követési és távvezérlési cé-
lokra.
7565.543ATörölve. (WRC-19)
7575.543BA 31-31,3 GHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára szóló fel-
osztás világviszonylatban a nagy magasságú hordozóra telepített állomások
(HAPS) általi használatra van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy
ezen frekvenciasávot más állandóhelyű szolgálati alkalmazások vagy más olyan
szolgálatok használják, amelyek számára ezt a frekvenciasávot szintén elsődle-
ges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbb-
séget. Az állandóhelyű szolgálati felosztás HAPS-ok általi ilyen használata a
167. (WRC-19) Határozat rendelkezései szerint történhet. (WRC-19)
7585.544A 31-31,3 GHz sávban az űrkutatási szolgálatra a 21. Cikk 21-4. Táblázatában
megadott felületi teljesítménysűrűség határértékeket alkalmazni kell.
7595.545Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Grúziában, Kirgizisztánban, Tá-
dzsikisztánban és Türkmenisztánban a 31-31,3 GHz sávban az űrkutatási szol-
gálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-12)
7605.546Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbaj-
dzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Egyiptomban, az Egyesült Arab
Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi Föderáció-
ban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben,
Jordániában, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Ománban, Üzbegisztán-
ban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romá-
niában, az Egyesült Királyságban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Tádzsikisztán-
ban, Türkmenisztánban és Törökországban a 31,5-31,8 GHz frekvenciasávban a
légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szol-
gálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-19)
7615.547A 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz
és a 64-66 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai szá-
mára rendelkezésre áll (lásd a 75. (WRC-2000) Határozatot*). Az igazgatásoknak
ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal kapcsolatos szabályozási rendelke-
zések vizsgálatakor. A 39,5-40 GHz és a 40,5-42 GHz sávban a műholdas állan-
dóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásainak használatba vételi lehetősége
miatt (lásd az 5.516B Bekezdést) ezenkívül az igazgatásoknak adott esetben fi-
gyelembe kell venniük az állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásaira
vonatkozó esetleges korlátozásokat is. (WRC-07)
* Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-12 módosította.
7625.547AAz igazgatásoknak gyakorlati lépéseket kell tenniük, hogy a 31,8-33,4 GHz sáv-
ban az állandóhelyű szolgálat állomásai és a rádiónavigáció szolgálat légijármű
állomásai közötti zavarás lehetőségét minimálisra csökkentsék, a légijárművek
fedélzetén elhelyezett radarok üzemeltetési igényeinek figyelembevételével.
(WRC-2000)
7635.547BHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 31,8-32 GHz sávot elsődleges
jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az űrkutatási szolgálat (távoli űr) (űr-Föld
irány) számára osztották fel. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7645.547CHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 32-32,3 GHz sávot elsődleges
jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az űrkutatási szolgálat (távoli űr) (űr-Föld
irány) számára osztották fel. (WRC-03)
7655.547DHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 32,3-33 GHz sávot elsődleges
jelleggel a műholdak közötti szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osz-
tották fel. (WRC-97)
7665.547EHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 33-33,4 GHz sávot elsődleges
jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC-97)
7675.548A műholdak közötti szolgálat számára a 32,3-33 GHz sávban, a rádiónavigáció
szolgálat számára a 32-33 GHz sávban, valamint az űrkutatási szolgálat (távoli
űr) számára a 31,8-32,3 GHz sávban kialakítandó rendszerek tervezésekor az
igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból,
hogy megakadályozzák az ezen szolgálatok közötti káros zavarásokat, különös
tekintettel a rádiónavigáció szolgálat biztonsági jellegére (lásd a 707. Ajánlást).
(WRC-03)
7685.549Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Egyiptom-
ban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám
Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiá-
ban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában,
Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársa-
ságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában,
Szudánban, Dél-Szudánban, Sri Lankán, Togóban, Tunéziában és Jemenben a
33,4-36 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat
számára is felosztották. (WRC-12)
7695.549AA 35,5-36,0 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív), illetve az űr-
kutatási szolgálat (aktív) bármely űrben telepített érzékelője által a Föld felszínén
keltett átlag felületi teljesítménysűrűség - bármely a sugárnyaláb tengelyétől
mért, 0,8°-nál nagyobb szög esetén - nem haladhatja meg a -73,3 dB(W/m2) ér-
téket ebben a sávban. (WRC-03)
7705.550Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehérorosz-
országban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kirgizisztánban, Tádzsi-
kisztánban és Türkmenisztánban a 34,7-35,2 GHz sávban az űrkutatási szolgálat
számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-12)
7715.550AA 36-37 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív), valamint az ál-
landóhelyű és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 752. (WRC-07) Határo-
zatot alkalmazni kell. (WRC-07)
7725.550BA 37-43,5 GHz frekvenciasáv vagy annak egyes részei azon igazgatások általi
használatra vannak előirányozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés (IMT)
földfelszíni komponensét kívánják megvalósítani. Ez az előirányzás nem zárja ki,
hogy ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja,
amelyek számára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít
meg elsőbbséget. A 37,5-42,5 GHz frekvenciatartományban az FSS földi állomá-
sok, valamint a 39,5-40 GHz sávban az 1. Körzetben, a 40-40,5 GHz sávban
minden Körzetben és a 40,5-42 GHz sávban a 2. Körzetben a műholdas állandó-
helyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásainak (lásd az 5.516B Bekezdést) le-
hetséges telepítése miatt ezenkívül az igazgatásoknak adott esetben figyelembe
kell venniük az ezen frekvenciasávokban az IMT-re vonatkozó esetleges korláto-
zásokat is. A 243. (WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
7735.550CA 37,5-39,5 GHz (űr-Föld irány), 39,5-42,5 GHz (űr-Föld irány), 47,2-50,2 GHz
(Föld-űr irány) és az 50,4-51,4 GHz (Föld-űr irány) frekvenciasávnak a műhol-
das állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi hasz-
nálata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más
nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalma-
zásától függően lehetséges, viszont nem függ más szolgálatok nemgeostacioná-
rius műholdas rendszereivel való egyeztetéstől. A 770. (WRC-19) Határozatot is
alkalmazni kell, a 22.2 Bekezdést továbbra is alkalmazni kell. (WRC-19)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7745.550DA 38-39,5 GHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgálat számára szóló fel-
osztás világviszonylatban azon igazgatások általi használatra van előirányozva,
amelyek a nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat (HAPS) kívánják
megvalósítani. A HAPS-föld irányban a földi telepítésű HAPS állomás nem tarhat
igényt védelemre az állandóhelyű, a mozgó- és a műholdas állandóhelyű szolgá-
lat állomásaival szemben; és az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. Ez az elő-
irányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasávot más állandóhelyű szolgálati al-
kalmazások vagy más olyan szolgálatok használják, amelyek számára ezt a frek-
venciasávot szintén elsődleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzat-
ban sem állapít meg elsőbbséget. Továbbá a HAPS-ok nem korlátozhatják indo-
kolatlanul a műholdas állandóhelyű, az állandóhelyű és a mozgószolgálat fejlesz-
tését. Az állandóhelyű szolgálati felosztás HAPS-ok általi ilyen használata a
168. (WRC-19) Határozat rendelkezései szerint történhet. (WRC-19)
7755.550EA 39,5-40 GHz és a 40-40,5 GHz frekvenciasávnak a műholdas mozgószolgálat
(űr-Föld irány) nemgeostacionárius műholdas rendszerei és a műholdas állandó-
helyű szolgálat (űr-Föld irány) nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi
használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű és a mű-
holdas mozgószolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való
egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges, viszont nem függ más
szolgálatok nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetéstől. A
22.2 Bekezdést továbbra is alkalmazni kell a nemgeostacionárius műholdas rend-
szerekre. (WRC-19)
7765.551Törölve. (WRC-97)
7775.551ATörölve. (WRC-03)
7785.551AATörölve. (WRC-03)
7795.551 BTörölve. (WRC-2000)
7805.551 CTörölve. (WRC-2000)
7815.551 DTörölve. (WRC-2000)
7825.551 ETörölve. (WRC-2000)
7835.551 FEltérő szolgálati kategória: Japánban a 41,5-42,5 GHz sávban a mozgószolgá-
lat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-97)
7845.551 GTörölve. (WRC-03)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7855.551 HA 42-42,5 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas állandóhelyű szolgálat
(űr-Föld irány), illetve műholdas műsorszóró szolgálat bármely nemgeostacioná-
rius műholdas rendszerének összes űrállomása által a 42,5-43,5 GHz frekven-
ciasávban keltett egyenértékű felületi teljesítménysűrűség (epfd) nem haladhatja
meg az alábbi értékeket bármely rádiócsillagászati állomás helyén az idő több
mint 2%-ában:
a -230 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz frekvenciasávnak a teljes 1 GHz-es
tartományában, illetve a -246 dB(W/m2) értéket bármely 500 kHz-es tartományá-
ban bármely - egytányérú rádióteleszkópként bejegyzett - rádiócsillagászati állo-
más helyén; és
a -209 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz frekvenciasávnak bármely 500 kHz-es
tartományában bármely - nagyon hosszú bázisvonalú interferometria állomás-
ként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén.
Ezeket az epfd értékeket az ITU-R S. 1586-1 Ajánlásban megadott módszertan,
illetve a rádiócsillagászati szolgálatban az antenna - az ITU-R RA. 1631-0 Aján-
lásban megadott - vonatkoztatási antennakarakterisztikája és maximális anten-
nanyeresége szerint kell kiértékelni. Továbbá ezeket az értékeket kell alkalmazni
a teljes égbolt tekintetében, illetve a rádióteleszkóp minimális üzemi szögénél
(Omin) - melyre bejelentett adat hiánya esetén az 5°-os alapértelmezés szerinti
értéket kell elfogadni - magasabb emelkedési szög értékek esetén.
Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell tar-
tani, amely
- 2003. július 5. előtt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. előtt
be lett jelentve; vagy
- az űrállomás - melyre a határértékeket alkalmazni kell - 4. Függelék szerinti
hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési időpontja előtt lett
bejelentve.
Más - ezen időpontokat követően bejelentett - rádiócsillagászati állomások tekin-
tetében az űrállomást engedélyező igazgatással megállapodás köthető. A 2. Kör-
zetben a 743. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a lábjegyzetben
megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati állomásának he-
lyén túlléphetőek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. (WRC-15)
7865.5511A 42-42,5 GHz sávban üzemelő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány),
illetve műholdas műsorszóró szolgálat bármely geostacionárius űrállomása által
a 42,5-43,5 GHz sávban keltett felületi teljesítménysűrűség - bármely rádiócsil-
lagászati állomás helyén - nem haladhatja meg az alábbi értékeket:
a -137 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHz-es tartományá-
ban, illetve a -153 dB(W/m2) értéket bármely 500 kHz-es tartományában bármely
- egytányérú rádióteleszkópként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén;
és
a -116 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak bármely 500 kHz-es tartomá-
nyában bármely - nagyon hosszú bázisvonalú interferometria állomásként be-
jegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén.
Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell tar-
tani, amely
- 2003. július 5. előtt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. előtt
be lett jelentve; vagy
- az űrállomás - melyre a határértékeket alkalmazni kell - 4. Függelék szerinti
hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési időpontja előtt lett
bejelentve.
Más - ezen időpontokat követően bejelentett - rádiócsillagászati állomások tekin-
tetében az űrállomást engedélyező igazgatással megállapodás köthető. A 2. Kör-
zetben a 743. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a lábjegyzetben
megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati állomásának he-
lyén túlléphetőek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. (WRC-03)
[342]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7875.552A műholdas állandóhelyű szolgálat számára felosztott sávrész a 42,5-43,5 GHz
és a 47,2-50,2 GHz sávban a Föld-űr irányú adások részére azért szélesebb,
mint a 37,5-39,5 GHz sávban az űr-Föld irányú adások részére, hogy az előbbi-
ekben a műsorszóró műholdak modulációs összeköttetései is elhelyezhetők le-
gyenek. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intéz-
kedést megtegyenek abból a célból, hogy a 47,2-49,2 GHz sávot fenntartsák a
40,5-42,5 GHz sávban üzemelő műholdas műsorszóró szolgálat modulációs ösz-
szeköttetései számára.
7885.552AA 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz frekvenciasávban az állandóhelyű szolgá-
lat számára szóló felosztás a nagy magasságú hordozóra telepített állomások
(HAPS) általi használatra van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy
ezen frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek
számára ezt szintén elsődleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzat-
ban sem állapít meg elsőbbséget. A 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz frekven-
ciasávban az állandóhelyű szolgálati felosztás HAPS-ok általi ilyen használata a
122. (Rev.WRC-19) Határozat rendelkezései szerint történhet. (WRC-19)
7895.553A 43,5-47 GHz és a 66-71 GHz sávban a földi mozgószolgálat állomásai azzal a
feltétellel üzemeltethetők, hogy nem okoznak káros zavarást azoknak az űrtáv-
közlési szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva (lásd
az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000)
7905.553AAlgériában, Angolában, Bahreinben, Fehéroroszországban, Beninben, Botswa-
nában, Braziliában, Burkina Fasóban, a Zöld-foki-szigeteken, a Koreai Köztársa-
ságban, Elefántcsontparton, Horvátországban, az Egyesült Arab Emírségekben,
Észtországban, Szváziföldön, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Görögország-
ban, Guineában, Bissau-Guineában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban, Irakban, Jordániában, Kuvaitban, Lesothóban, Lettországban, Libériá-
ban, Litvániában, Madagaszkáron, Malawiban, Maliban, Marokkóban, Maurítiu-
son, Mauritániában, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Nigériában, Omán-
ban, Katarban, Szenegálban, a Seychelle-szigeteken, Sierra Leonéban, Szlové-
niában, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Tanzániá-
ban, Togóban, Tunéziában, Zambiában és Zimbabwéban a 45,5-47 GHz frek-
venciasáv a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) földfelszíni komponensét megva-
lósítani kívánó igazgatások általi használatra van előirányozva, figyelembe véve
az 5.553 Bekezdést. Tekintettel a légi mozgószolgálatra és a rádiónavigáció szol-
gálatra, ezen frekvenciasáv IMT-megvalósítás céljára történő használata az érin-
tett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően le-
hetséges, nem okozhat káros zavarást ezeknek a szolgálatoknak, és azokkal
szemben védelemre sem tarthat igényt. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen
frekvenciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek szá-
mára ezt felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbsé-
get. A 244. (Rev.WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
[343]
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
7915.553BA 2. Körzetben, valamint Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliá-
ban, Bahrainben, Beninben, Botswanában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kame-
runban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Comore-szigeteken, a Kongói Köztár-
saságban, a Koreai Köztársaságban, Elefántcsontparton, Dzsibutiban, Egyiptom-
ban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szváziföldön, Etiópiában, Gabonban, Gam-
biában, Ghánában, Guineában, Bissau-Guineában, Egyenlítői-Guineában, Indiá-
ban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Jordániában, Kenyá-
ban, Kuvaitban, Lesothóban, Libériában, Líbiában, Litvániában, Madagaszkáron,
Malajziában, Malawiban, Maliban, Marokkóban, Maurítiuson, Mauritániában, Mo-
zambikban, Namíbiában, Nigerben, Nigériában, Ománban, Ugandában, Katar-
ban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ru-
andában, Sáo Tómé és Príncipén, Szenegálban, a Seychelle-szigeteken, Sierra
Leonéban, Szingapúrban, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Dél-Szudán-
ban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Tanzániában, Csádban, To-
góban, Tunéziában, Zambiában és Zimbabwéban a 47,2-48,2 GHz frekvencia-
sáv a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi
használatra van előirányozva. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekven-
ciasávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt
felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbbséget. A
243. (WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
7925.554A 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz és a
252-265 GHz sávban meghatározott állandó pontokon elhelyezett helyhez kötött
állomások közötti műholdas összeköttetések is engedélyezettek, ha a műholdas
mozgószolgálathoz vagy a műholdas rádiónavigáció szolgálathoz kapcsolódóan
alkalmazzák őket. (WRC-2000)
7935.554AA 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávnak a műholdas ál-
landóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) általi használata a geostacionárius műhol-
dakra korlátozódik. (WRC-03)
7945.555Járulékos felosztás: a 48,94-49,04 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsil-
lagászati szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
7955.555ATörölve. (WRC-03)
7965.555BA 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávban üzemelő műholdas állandóhelyű
szolgálat (űr-Föld irány) bármely geostacionárius űrállomása által a
48,94-49,04 GHz sávban keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg
a -151,8 dB(W/m2) értéket bármely 500 kHz-es sávban bármely rádiócsillagá-
szati állomás helyén. (WRC-03)
7975.555CAz 51,4-52,4 GHz frekvenciasávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr
irány) általi használata a geostacionárius műholdas hálózatokra korlátozódik. A
földi állomásokat a legalább 2,4 m átmérőjű antennával rendelkező központi földi
állomásokra kell korlátozni. (WRC-19)
7985.556Az 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz és a 64-65 GHz sávban nemzeti megállapo-
dások alapján rádiócsillagászati megfigyelések végezhetők. (WRC-2000)
7995.556AAz 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz és az 59-59,3 GHz sávnak a műholdak közötti
szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra
korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség,
amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények
között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km
közötti bármely magasságban kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja
meg a -147 dB(W/(m2-100 MHz)) értéket. (WRC-97)
8005.556BJárulékos felosztás: Japánban az 54,25-55,78 GHz sávot elsődleges jelleggel
a mozgószolgálat számára is felosztották, kis sűrűségű használatra. (WRC-97)
8015.557Járulékos felosztás: Japánban az 55,78-58,2 GHz sávot elsődleges jelleggel a
rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-97)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
8025.557AAz 55,78-56,26 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) állomá-
sainak védelme érdekében egy adó által az állandóhelyű szolgálati állomás an-
tennájára juttatott maximális teljesítménysűrűség a -26 dB(W/MHz) értékre kor-
látozódik. (WRC-2000)
8035.558Az 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz,
167-174,8 GHz és a 191,8-200 GHz sávban a légi mozgószolgálat állomásai az-
zal a feltétellel üzemeltethetők, hogy nem okoznak káros zavarást a műholdak
közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000)
8045.558AAz 56,9-57 GHz sávnak a műholdak közötti rendszerek általi használata a
geostacionárius műholdpályán keringő műholdak közötti összeköttetésekre és
magas Föld körüli keringési pályájú nemgeostacionárius műholdakról alacsony
Föld körüli keringési pályájú nemgeostacionárius műholdak felé irányuló adásokra
korlátozódik. A geostacionárius műholdpályán keringő műholdak közötti össze-
köttetések esetében az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrű-
ség - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal, a Föld fel-
színe feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban - semmilyen beesési
szögben sem haladhatja meg a -147 dB(W/(m2-100 MHz)) értéket. (WRC-97)
8055.559Az 59-64 GHz sávban a rádiólokáció szolgálat keretében légijárművek fedélzetén
elhelyezett radarok azzal a feltétellel üzemeltethetők, hogy nem okoznak káros
zavarást a műholdak közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000)
8065.559ATörölve. (WRC-07)
8075.559AAA 66-71 GHz frekvenciasáv azon igazgatások általi használatra van előirá-
nyozva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés (IMT) földfelszíni komponensét
kívánják megvalósítani. Ez az előirányzás nem zárja ki, hogy ezen frekvenciasá-
vot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a frek-
venciasávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem állapít meg elsőbb-
séget. A 241. (WRC-19) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-19)
8085.559BA 77,5-78 GHz frekvenciasávnak a rádiólokáció szolgálat általi használata a kis
hatótávolságú radarok földi telepítésű alkalmazásaira korlátozódik, beleértve a
gépkocsi radarokat is. Ezeknek a radaroknak a műszaki jellemzőit az ITU-R
M.2057 Ajánlás legújabb változata tartalmazza. A 4.10 Bekezdés rendelkezései
nem alkalmazhatóak. (WRC-15)
8095.560A 78-79 GHz sávban az űrállomások fedélzetén elhelyezett radarok a műholdas
Föld-kutató szolgálat és az űrkutatási szolgálat keretein belül elsődleges jelleggel
üzemeltethetők.
8105.561A 74-76 GHz sávban az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat állo-
másai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat állo-
másainak, illetve a műholdas műsorszóró szolgálat azon állomásainak, amelyek
a műholdas műsorszóró szolgálat frekvenciakijelölési tervének kidolgozásával
megbízott értekezlet döntései szerint üzemelnek. (WRC-2000)
8115.561 AA 81-81,5 GHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat és a műholdas
amatőrszolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
8125.561 BJapánban a 84-86 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr
irány) általi használata a geostacionárius műholdpályát használó műholdas mű-
sorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC-2000)
8135.562A 94-94,1 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási
szolgálat (aktív) általi használata az űrben telepített felhőradarokra korlátozódik.
(WRC-97)
8145.562AA 94-94,1 GHz és a 130-134 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (ak-
tív) űrállomásainak egy rádiócsillagászati antenna főnyalábjára irányuló adásai
potenciálisan alkalmasak egyes rádiócsillagászati vevők megrongálására. Az
adókat üzemeltető űrkutatási ügynökségeknek és az érintett rádiócsillagászati ál-
lomásoknak kölcsönösen úgy kell tervezniük munkájukat, hogy az ilyen eset be-
következtét a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék. (WRC-2000)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
8155.562BA 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz és a 217-226 GHz frekvenciasávban en-
nek a felosztásnak a használata az űrbeli rádiócsillagászatra korlátozódik.
(WRC-19)
8165.562CA 116-122,25 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi használata a
geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi za-
varforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szol-
gálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs
móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban
és a passzív érzékelők által elfoglalt bármely geostacionárius műholdpálya-pozí-
ció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a
-148 dB(W/(m2MHz)) értéket. (WRC-2000)
8175.562DJárulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban a 128-130 GHz, 171-171,6 GHz,
172,2-172,8 GHz és a 173,3-174 GHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a rá-
diócsillagászati szolgálat számára is felosztották. A Koreai Köztársaságban az
ebben a lábjegyzetben hivatkozott frekvenciasávokban üzemelő rádiócsillagá-
szati állomások nem tarthatnak igényt védelemre más országokban a Rádiósza-
bályzat szerint üzemelő szolgálatokkal szemben, és nem is korlátozhatják azok
használatát és fejlesztését. (WRC-15)
8185.562EA műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) számára a felosztás a 133,5-134 GHz
sávra korlátozódik. (WRC-2000)
8195.562FTörölve. (WRC-19)
8205.562GTörölve. (WRC-19)
8215.562HA 174,8-182 GHz és 185-190 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi
használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az
egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak kö-
zötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely mo-
dulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magas-
ságban és a passzív érzékelők által elfoglalt bármely geostacionárius műholdpá-
lya-pozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a
-144 dB(W/(m2-MHz)) értéket. (WRC-2000)
8225.563Törölve. (WRC-03)
8235.563AA 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz és a 265-275 GHz sávban földi
telepítésű passzív légköri érzékelést folytatnak a légkör alkotóelemeinek megfi-
gyelése céljából. (WRC-2000)
8245.563BA 237,9-238 GHz sávot a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási
szolgálat (aktív) számára is felosztották, kizárólag az űrben telepített felhőradarok
céljaira. (WRC-2000)
8255.564Törölve. (WRC-2000)
AB
1Hivatkozási
szám
Szöveg
8265.564AAmi az állandóhelyű és a földi mozgószolgálati alkalmazásoknak a 275-450 GHz
tartományba eső frekvenciasávokban való üzemeltetését illeti:
A 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz és a 356-450 GHz frekvenciasáv
az állandóhelyű és földi mozgószolgálati alkalmazásokat megvalósító igazgatá-
sok általi használatra van előirányozva, ahol nincs szükség külön feltételekre a
műholdas Föld-kutató szolgálati (passzív) alkalmazások védelme érdekében.
A 296-306 GHz, 313-318 GHz és a 333-356 GHz frekvenciasávot az állandóhe-
lyű és a földi mozgószolgálati alkalmazások csak akkor használhatják, ha a mű-
holdas Föld-kutató szolgálati (passzív) alkalmazások védelmének biztosítása ér-
dekében külön feltételeket határoztak meg a 731. (Rev. WRC-19) Határozattal
összhangban.
A 275-450 GHz frekvenciatartomány azon részeiben, ahol rádiócsillagászati al-
kalmazásokat használnak, - eseti jelleggel a 731. (Rev. WRC-19) Határozattal
összhangban meghatározott - külön feltételekre (például minimális elválasztási
távolság, illetve elkerülési szög) lehet szükség a rádiócsillagászati telephelyek ál-
landóhelyű, illetve földi mozgószolgálati alkalmazásokkal szembeni védelmének
biztosítása érdekében.
A fent említett frekvenciasávok állandóhelyű és földi mozgószolgálati alkalmazá-
sok általi használata nem zárja ki a 275-450 GHz tartomány más rádiószolgálati
alkalmazások általi használatát, továbbá elsőbbséget sem állapít meg ezen
utóbbi alkalmazásokkal szemben. (WRC-19)
8275.565A 275-1000 GHz tartományban az alábbi frekvenciasávokat irányozták elő abból
a célból, hogy azokat az igazgatások passzív szolgálatok alkalmazásai számára
használják:
- rádiócsillagászati szolgálat: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz,
426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz és 926-945 GHz;
- műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és űrkutatási szolgálat (passzív):
275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz,
397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz,
523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz,
713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz,
850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz,
968-973 GHz és 985-990 GHz.
A 275-1000 GHz frekvenciatartomány passzív szolgálatok általi használata nem
zárja ki, hogy ezen frekvenciatartományt aktív szolgálatok használják. Kívánatos,
hogy a 275-1000 GHz tartományban aktív szolgálati alkalmazások számára frek-
venciát biztosítani kívánó igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézke-
dést megtegyenek annak érdekében, hogy ezeket a passzív szolgálatokat a káros
zavarástól megvédjék mindaddig, amíg a fent említett 275-1000 GHz frekvencia-
tartományra elkészül a frekvenciasávok felosztási táblázata.
Az 1000-3000 GHz tartomány valamennyi frekvenciáját aktív és passzív szolgá-
latok egyaránt használhatják. (WRC-12)

2. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

Nemzeti felosztás és a frekvenciasávok használati szabályai[344]