Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:[1]

381/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet (különösen: 3. § (4) bekezdés)

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:[2]

78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2) bekezdés)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:[3]

488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (különösen: 4. § (2) bekezdés a) pont)

A Kormány

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[4] A Kormány - a (2)-(4) bekezdésben, az 1/A-1/E. §-ban foglaltak kivételével - az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány az összevont telepítési eljárásban a 2. melléklet szerinti szakhatóságokat jelöli ki.

(3)[5] A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként - a (4) bekezdésben, az 1/A-1/E. §-ban foglaltak kivételével - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki.

(4)[6] A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, ha kormányrendelet tűzvédelmi ügyekben a katasztrófavédelem központi szervét jelöli ki eljáró hatóságként, akkor az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli ki.

(5)[7] A Kormány a 3. melléklet 23. és 42. pontja szerinti beruházások esetén az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint a vízgazdálkodási és vízvédelmi célú projektek esetén, továbbá a gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztése során az 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat 2. és 3. sorában meghatározott környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésben országos illetékességgel eljáró szakhatóságként az országos vízügyi hatóságot és az országos vízvédelmi hatóságot jelöli ki.

1/A. §[8] (1)[9] A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás (a továbbiakban: Beruházás) esetén szakhatóságként - a (2)-(5) bekezdésben, valamint az 1/D. §-ban meghatározott kivétellel - a törvényben vagy e kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azt jelöli ki, amely Budapest XVIII. kerület területe tekintetében illetékes.

(2) A Kormány a Beruházás esetén tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.

(3)[10] A Kormány a Beruházás esetén szakhatóságként a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot jelöli ki valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a városi (kerületi) rendőrkapitányság vagy a vármegyei (fővárosi) rendőrkapitányság szakhatóságként történő bevonását írja elő.

(4)[11] A Kormány a Beruházás tekintetében szakhatóságként a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki valamennyi olyan esetben, amikor jogszabály a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala szakhatóságként történő bevonását írja elő.

(5)[12] A Kormány a Beruházás esetén a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása, valamint az építmény vagy tevékenység helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelésének szakkérdésében szakhatóságként az építmény vagy tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét jelöli ki.

1/B. §[13] A Kormány a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sorában meghatározott szakkérdések vizsgálatára, telekalakítási közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró szakhatóságként Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának jegyzőjét jelöli ki.

1/C. §[14] A Kormány a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 7-17. sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi-járványügyi és sugárvédelmi szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

1/D. §[15] A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érintő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, - az 1. § (4) bekezdésében meghatározottak, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeinek kivételével - tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.

1/E. §[16] A Kormány a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az R2. 1. melléklet 9-19. sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban a honvédelmi, építésügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, valamint sugárvédelmi szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

2. § Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

3. §[17]

4. § (1)[18] Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedély megadásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

(2) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. § (1) bekezdésében kijelölt építésügyi főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre

a) az építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint

b) azok a hatóságok, amelyek az a) pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.

4/A. §[19] Az olyan előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont eljárásokban, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, amelyekben a vármegyei kormányhivatal jár el, eljárásában maga vizsgálja szakkérdésként a hatáskörébe tartozó előírásoknak való megfelelőséget.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szakhatósági eljárásokat a 2017. december 31-én hatályos szabályok alapján kell lefolytatni.

7. §[20] E rendeletnek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[21] E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. melléklet 45. pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[22] E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint 1/B. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[23] Az 1. mellékletben foglalt 2. Egészségügyi ügyek táblázat 2. sorának 2022. január 30-án hatályos szövegét 2025. január 30-ig alkalmazni kell azon klinikai vizsgálatokra, amelyek engedélyezése iránt a kérelmet

a) 2022. január 31-ét megelőzően, vagy

b) 2023. január 30-ig az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet II. címének 2022. január 30. napján hatályos rendelkezései alapján

nyújtották be.

11. §[24] (1) E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:52 és C:53 mezőjét, 7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjét, 8. pontjában foglalt táblázat 25. sorát, valamint 10. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjét a Módr4. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően e rendeletnek a Módr4.-gyel megállapított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:84 mezőjét, A:90 mezőjét, B:84 mezőjét, B:90 mezőjét, 4. pontjában foglalt táblázat C:11 mezőjét, 7. pontjában foglalt táblázat C:19 mezőjét, 9. pontjában foglalt táblázat 20. és 21. sorát, 10. pontjában foglalt táblázat C:140 mezőjét, valamint 16. pontjában foglalt táblázat 26. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12. §[25] E rendeletnek az egyes ivóvízhasználattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. mellékletét a Módr5. hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

12/A. §[26] E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr6.) 2. §-ával megállapított 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 22. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és a hatálybalépését követően megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

13. §[27] E rendelet 1. mellékletének a Módr5. által megállapított rendelkezései az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez[28]

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek[29]

[30]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElső fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy
a létesítmény a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosított-e, a határrendsértések és
határesemények megelőzhetők-e.
Az államhatártól számított
100 méteren belül épülő
létesítmény esetében.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
3.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek védelme jogszabályban
foglalt követelményei.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, felszín alatti vizet, vagy kijelölt, illetve kijelölés alatt álló vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó, geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt, ha a kinyerés és hasznosítás nem termálvíz kitermeléssel történik.Területi vízvédelmi hatóság--
4.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy
biztosítható-e a vízbázis-védelemre,
valamint a vizek lefolyására és
az árvíz levonulására vonatkozó
követelmények teljesülése.
Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges és az építési tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet, vagy kijelölt vízbázist érint, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó, geotermikus energiát kinyerő, hasznosító létesítményt, ha a kinyerés és hasznosítás nem termálvíz kitermeléssel történik.Területi vízügyi hatóság--
5.A bányafelügyelet polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására,
gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárása.
A robbanóanyagok tárolására
szolgáló építmények védelmének,
őrzésének technikai eszközei,
az őrzés-védelem személyi feltételei
biztosítottak-e, a robbanóanyagok
tárolási körülményei és az ezekről
vezetett nyilvántartások
megfelelőek-e.
Minden esetben.Vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
6.A bányafelügyelet polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására,
gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárása.
A robbanóanyagok tárolására
szolgáló építmények megfelelnek-e
a tűzvédelmi előírásoknak.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
7.A bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó egyes nyomástartó
berendezések létesítésén
és használatbavételének
engedélyezési eljárása.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások érvényre juttatása.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
8.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírások érvényre juttatása.
Minden esetben.Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
9.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányuló
eljárás honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásokat teljesítették-e.
Ha a kérelem a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányul.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
10.Bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
A katasztrófavédelmi előírásoknak
való megfelelőség vizsgálata.
Ha a bezárást nem műszaki
üzemi terv jóváhagyásával
engedélyezik.
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
11."A" osztályú bányászati
hulladékkezelő létesítmény
építési és használatbavételi
engedélyezési eljárása.
Belső vészhelyzeti terv
megfelelőségének kérdése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
12.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó,
termálvíz kitermeléssel
történő geotermikus energia
kutatását, kinyerését,
hasznosítását szolgáló
létesítmények építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának,
üzemeltetésének,
átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása,
hogy a létesítmény
esetében
biztosítható-e
a vízgazdálkodási
és vízvédelmi
követelmények
teljesülése.
Ha sajátos
bányászati
létesítmény
létesül.
Területi vízügyi
és vízvédelmi
hatóság
--
13.
14.Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárások.
Annak elbírálása, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek mennyiségi és minőségi
védelmének jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti
vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet,
illetve kijelölés alatt álló kijelölt
vízbázist érint.
Területi vízvédelmi hatóság--
15.Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapításával, valamint
a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárások.
Az ivóvízbázisra gyakorolt hatás
vizsgálata.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, illetve kijelölés alatt álló
kijelölt vízbázist érint.
Területi vízügyi hatóság--
16.A polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazására,
tárolására, gyártására vonatkozó
engedélyezési eljárás.
A robbanóanyagok tárolására
szolgáló építmények védelmének,
őrzésének technikai eszközei,
az őrzés-védelem személyi feltételei
biztosítottak-e, a robbanóanyagok
tárolási körülményei és az ezekről
vezetett nyilvántartások
megfelelőek-e.
Ha a kérelem polgári
felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására, tárolására,
gyártására irányul.
Tevékenység végzése
szerint területileg
illetékes vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
17.
18.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal.
--
19.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatala
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
20.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
21.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatala
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
22.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
[31]
23.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányászati tevékenység
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
24.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a vasúti
pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a tervezett
igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha vasúti pálya szélső
vágányának tengelyétől
számított 100 méteren
belüli bányászati építmény
építését, elhelyezését,
megszüntetését tervező
személy a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
25.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének
közvetlen és közvetett hatásának
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.
Ha a létesítmény helye
magyarországi repülőtértől,
leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 5 kilométeren
belüli kijelölésű, minden
létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye bármely
repülőtértől, leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és 20 méternél
magasabb létesítmény létesítése
esetén.
Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény létesítése
esetén.
Légiközlekedési hatóság--
26.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak elbírálása, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás - a bányák föld
alatti létesítményei kivételével -
honvédelmi vagy katonai
célú létesítmény működési
vagy védőterületén tervezett
létesítmény megvalósítására
irányul.
Honvédelemért felelős
miniszter
-15 nap
27.
28.
29.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a kérelemben megjelölt
létesítmény helyi jelentőségű
védett természeti területet
érint vagy arra közvetlen
hatást gyakorol, és
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
-21 nap
30.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint ezen
létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megvalósítása
esetén az államhatár rendje
biztosított-e, továbbá, hogy
a határrendsértések és
határesemények megelőzhetők-e.
Ha kérelem tárgyát képező
bányászati létesítmény
az államhatártól számított
100 méteren belül épül.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
--
31.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyására
irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is)
eljárás.
2. Bányatelek megállapítására
irányuló eljárás.
3. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére
és lefejtésére irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti
pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására kedvezőtlen hatást
gyakorol-e.
Ha a bányahatósági eljárás
vasúti pályát vagy annak
szélső vágánya tengelyétől
számított 100 méteren belüli
területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
32.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyására
irányuló (kivett hely esetében
a hatáskörrel kivett helyre
vonatkozó állásfoglalása is)
eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.
Ha az eljárás tárgya meddőhányó
vagy 40 m-nél magasabb
építmény. Bányabezárási műszaki
üzemi terv jóváhagyására
(módosítása); bányabezárás,
tájrendezés végrehajtásának
elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
33.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
3. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
4. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
5. Bányatelek megállapítása iránti
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha az eljárás honvédelmi
és katonai célú létesítmény
működési vagy védőterületét
érinti. Bányabezárási műszaki
üzemi terv jóváhagyására
(módosítása); bányabezárás,
tájrendezés végrehajtásának
elfogadására irányuló
eljárásban nem kell bevonni
a szakhatóságot, ha az ezekre
vonatkozó műszaki üzemi terv
jóváhagyásához feltétel nélkül
hozzájárult.
Honvédelemért felelős
miniszter
-15 nap
34.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére
és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása),
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és felszín
alatti vizek védelme, hasznosítási
lehetőségei megőrzésének
jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti
vizet, felszíni vízfolyást, állóvizet,
vagy kijelölt, illetve kijelölés
alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárásban nem kell
bevonni a szakhatóságot, ha
az ezekre vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyásához
feltétel nélkül hozzájárult.
Területi vízvédelmi hatóság-21 nap
35.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítása.
3. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Védőpillér kijelölésére,
módosítására, meggyengítésére
és lefejtésére irányuló eljárás.
5. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
6. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a vízbázis-
védelem jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszíni vízfolyást,
állóvizet, vagy kijelölt, illetve
kijelölés alatt álló vízbázist érint.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárásban nem kell
bevonni a szakhatóságot, ha
az ezekre vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyásához
feltétel nélkül hozzájárult.
Területi vízügyi hatóság--
36.1. Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel kivett
helyre vonatkozó állásfoglalása is)
iránti eljárás.
2. Bányatelek megállapítására
irányuló eljárás.
3. Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyására, módosítására,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyására irányuló eljárás.
4. Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárás.
5. Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
helyi jelentőségű védett
természeti területet érint,
és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez,
bányatelek megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezet-használati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyására (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtásának elfogadására
irányuló eljárásban nem kell
bevonni a szakhatóságot, ha
az ezekre vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyásához
feltétel nélkül hozzájárult.
Települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
--
[32]
37.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
A termőföld mennyiségi
védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
--
38.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
3. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
4. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
39.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Országos közútnál
- gyorsforgalmi út, valamint
közúti határátkelőhely
közlekedési építményei
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
40.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
A termőföld mennyiségi
védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
41.Bányatelek megállapítása.A termőföld mennyiségi
védelmének vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
42.Bánya-bezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
A termőföld mennyiségi védelmének vizsgálata.Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányászati tevékenység vagy
beruházás termőföldet érint.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
42a.Bányabezárási
műszaki üzemi
terv jóváhagyása
(módosítása);
bányabezárás,
tájrendezés
végrehajtása
elfogadása.
A termőföld minőségi védelmének vizsgálata.Minden
esetben.
Talajvédelmi
hatósági
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
43.Feltárásra és
kitermelésre
készített műszaki
üzemterv
jóváhagyása,
módosítása,
szüneteltetési
műszaki üzemi
terv jóváhagyása.
A termőföld minőségi védelmének vizsgálata.Ha a bányászati
tevékenység
vagy beruházás
termőföldet
érint.
Talajvédelmi
hatósági
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
44.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Országos közútnál - egyéb
országos közút esetében
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
--
45.Bányatelek megállapítása.Az erdőre gyakorolt hatások,
továbbá ezen felül a bányatelek
megállapítása iránti eljárásban
az erdő igénybevételének
engedélyezhetősége is.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
46.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
47.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
48.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
--
49.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
50.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
51.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
52.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
53.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
Ha az eljárás gyorsforgalmi utat,
valamint közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit vagy
azok biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
54.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
--
55.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítása.
Annak vizsgálata, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a tevékenység
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági
eljárás közutat vagy annak
biztonsági övezetét érinti
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
56.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti
pálya területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a tervezett
igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Ha a bányahatósági eljárás
vasúti pályát vagy annak
szélső vágányának tengelyétől
számított 100 méteren belüli
területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat
működtetője hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
--
57.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
58.1. A szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
A létesítmény elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a légiközlekedésre,
a földi telepítésű berendezések
működésére és a légiközlekedés
biztonságára.
Ha a bányahatósági eljárás tárgya
meddőhányó vagy 40 m-nél
magasabb építmény.
Közlekedésért felelős
miniszter
-21 nap
59.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben
vagy további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha a bányahatósági eljárás
honvédelmi és katonai célú
létesítmény működési vagy
védőterületét érinti.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
60.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
61.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
62.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
63.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Annak vizsgálata, hogy az építmény
nem korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a vízi közlekedési létesítmények
működését.
Ha a bányahatósági eljárás egyéb
vízi közlekedési létesítményt
érint.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
[33]
64.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek, a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
65.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a földtani közeg
védelme követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
66.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
67.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak
való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
68.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
69.Bányatelek megállapítása.a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
70.Bányatelek megállapítása.A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
71.Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyása, módosítása,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyása.
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
72.Feltárásra és kitermelésre
készített műszaki üzemterv
jóváhagyása, módosítása,
szüneteltetési műszaki üzemi terv
jóváhagyása.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
73.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak
való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
74.Bányabezárási műszaki üzemi
terv jóváhagyása (módosítása);
bányabezárás, tájrendezés
végrehajtása elfogadása.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
75.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
a) A vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
76.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
[34]
77.Föld alatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
a) A természet védelmére
vonatkozó nemzeti és európai
uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,
a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak való megfelelőség.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
78.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
A keletkező hulladék elhelyezésére,
előkezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelőség.
Továbbá szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
79.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
80.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a keletkező
hulladék elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
csak feltételekkel lehet megadni.
Ha az eljárással érintett
bányászati tevékenység
megkezdéséhez, bányatelek
megállapításához
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
81.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
biztosíthatóak-e a felszíni és
felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási lehetőségei
megőrzése jogszabályban foglalt
követelményei.
Ha a bányászati tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges, vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges és
a tevékenység felszín alatti vizet,
felszíni vízfolyást, állóvizet vagy
kijelölt, illetve kijelölés alatt álló
vízbázist érint.
Területi vízügyi és vízvédelmi
hatóság
--
82.1. Szénhidrogének felszín
alatti tárolására vonatkozó
bányatelek megállapításával,
valamint a szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
4. Szén-dioxid-tárolóhely
bezárására irányuló eljárás.
5. Szénhidrogének felszín alatti
tárolására vonatkozó bányatelek
megállapítására irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati rendeletben
és a helyi építési szabályzatban
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
helyi jelentőségű védett
természeti területet érint,
és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges vagy a tevékenység
továbbfolytatásához
környezetvédelmi működési
engedély nem szükséges.
Települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
--
83.1. A szén-dioxid geológiai
tárolásával kapcsolatos
engedélyezési eljárás.
2. Szén-dioxid geológiai
tárolására irányuló földtani
kutatás engedélyezése.
3. Szén-dioxid geológiai
tárolásának engedélyezése.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a bányahatósági eljárás
a kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti védőövezet
területét, műemléki területet
vagy nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély vagy előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatása nem
szükséges.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
--
84.A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 13. alcímében meghatározott
használatbavételi engedélyezési
eljárás.
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 12. alcímében meghatározott
építési engedélyezési eljárás
keretében vizsgált szakkérdés.
Ha az építési engedélyezési
eljárás lefolytatásához
a szakhatóság kikötéssel vagy
feltételekkel járult hozzá, vagy
ha az építési tevékenység
folyamán az engedélyezett
tervektől eltértek és az eltérés
a szakhatóság állásfoglalásának
tartalmát érinti.
Építési engedélyezési
eljárásban érintett
szakhatóság
--
85.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
eljárása a létfontosságú rendszer
és létesítmény kijelölése
és a kijelölés visszavonása
tárgyában.
Annak elbírálása, hogy
a bányafelügyelet építésügyi
hatósági hatáskörébe tartozó
a) létesítmény vagy a létesítmény
valamely elemének,
b) egyes nyomástartó
berendezések,
c) felszín alatti szénhidrogén tároló
létesítmények vagy a létesítmény
valamely elemének,
d) szénhidrogén szállító-, elosztó-,
célvezeték vagy a vezeték valamely
elemének,
e) létesítmény vagy annak
valamely elemének a földtani
veszélyforrás szempontjából
a kormányrendeletben
meghatározott létfontosságú
rendszerelemek ágazati kritériumai
alapján műszaki biztonsági
szempontból létfontosságú
rendszerelemnek vagy
létesítménynek minősül.
Minden esetben.Bányafelügyelet-21 nap
86.Kutatásra vonatkozó műszaki
üzemterv jóváhagyása (kivett
hely esetében a hatáskörrel
kivett helyre vonatkozó
állásfoglalása is).
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
tevékenység megkezdéséhez,
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
87.Bányatelek megállapítása.Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
bányatelek- megállapításhoz
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
88.Védőpillér kijelölése, módosítása,
meggyengítése és lefejtése.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
bányatelek-megállapításhoz
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
89.Földalatti bányatérségek és
egyéb bányászati létesítmények
más célú hasznosítása
jóváhagyása.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme jogszabályban
meghatározott követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyet,
régészeti védőövezet területét,
műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki
érték vagy műemlék telket
érint, és az eljárással érintett
bányatelek- megállapításhoz
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá előzetes vizsgálati
eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
90.A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 13. alcímében meghatározott
használatbavételi engedélyezési
eljárás.
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 12. alcímében meghatározott
építési engedélyezési eljárás
keretében vizsgált szakkérdés.
Ha az építési engedélyezési
eljárás lefolytatásához
a szakhatóság kikötéssel vagy
feltételekkel járult hozzá, vagy
ha az építési tevékenység
folyamán az engedélyezett
tervektől eltértek és az eltérés
a szakhatóság állásfoglalásának
tartalmát érinti.
Építésügyi és
örökségvédelmi hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
91.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A termőföld minőségi védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelmények érvényre juttatása.
Ha ugyanezt a szakkérdést
korábban önálló eljárásban
nem vizsgálták, és - az elvi
építési, a használatbavételi,
a megszüntetési és a rendeltetés
megváltoztatása iránti eljárás
kivételével - az építési
tevékenység vagy beruházás
termőföldön valósul meg.
Földvédelmi hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
[35]
92.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
Az erdőre gyakorolt hatások
vizsgálata.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás erdőt
érint.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
93.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
- a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján -
történő engedélyezhetősége.
Ha az építmény építése,
megszüntetése az e melléklet
C:91 és C:92 mező kivételével
országos vagy helyi közutat
vagy annak biztonsági övezetét
érinti, és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban előírt feltételt
sérelmesnek tartja.
Közlekedési hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos közútnál
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Egyéb országos közút
esetében közlekedési
hatósági hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Helyi közútnál - a főváros
kivételével a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak esetében:
közlekedési hatósági
hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal
Helyi közútnál - a fővárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében: Budapest
Főváros Kormányhivatala
Helyi közútnál - a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak
esetében: Budapest Főváros
Kormányhivatala
94.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A tevékenység természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti megfelelősége.
Ha az építési tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, kivéve
a belterületi földgázelosztó
vezetéket és az egy ingatlant
ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító létesítményt.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
95.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A keletkező hulladék
elhelyezése, előkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelősége, továbbá
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok felmerülése.
Ha az építési tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, kivéve
a belterületi földgázelosztó
vezetéket és az egy ingatlant
ellátó geotermikus energiát
kinyerő, hasznosító létesítményt.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
96.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban:
Khvr.) 5. számú mellékletében
foglalt követelmények alapján
a tervezett létesítmény kapcsán
jelentős környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Ha a Khvr. 1. § (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az eljárást
megelőzően más hatósági
eljárásban nem került sor,
a következő létesítmények
esetében:
a) geotermikus energiát kinyerő,
hasznosító létesítmény nem
ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen 20 MW villamos
teljesítmény alatt, kivéve az egy
ingatlant ellátó létesítményeket,
b) külterületi földgáz
elosztóvezeték 40 barra tervezett
üzemi nyomás alatt,
c) földgáz felszíni és felszín alatti
tárolója és egyéb égethető gázok
felszín alatti tárolója védett
természeti területen, Natura 2000
területen 50-500 m3 össztároló-
kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, egyéb éghető
gázok (nem földgáz) esetében
50-10 000 m3 össztároló-
kapacitás között; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, földgáz esetében
50-20 000 m3 össztároló-
kapacitás között,
d) mélyfúrás kiépített
fúrólétesítménnyel nem vízbázis
védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen és nem barlang
védőövezetén,
e) kőolaj-, kőolajtermék-tároló
létesítmény nem vízbázis
védőövezetén, nem barlang
védőövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen és belterületen
védett természeti területen
100 000 tonna tárolókapacitás
alatt.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
97.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
A létesítmény a kulturális örökség
védelméről szóló törvényben
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek melletti
megfelelősége.
Ha a létesítményt a kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet területén,
műemléki területen vagy
műemlék telkén valósítják meg,
és a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le.
Kulturális örökségvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi
és vármegyei kormányhivatal
98.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
Annak elbírálása, hogy a közút
területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhető-e.
Gyorsforgalmi út, valamint közúti
határátkelőhely közlekedési
építményei esetében,
ha az építmény építése,
megszüntetése közutat vagy
annak biztonsági övezetét érinti,
és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
99.A bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti
hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint
e létesítmények elvi építésének, építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá rendeltetésük
megváltoztatásának
engedélyezési eljárása
az engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem
elbírálásának kivételével.
Annak elbírálása kérdésében,
a keresztező műtárgy méretei
megfelelnek-e a vonatkozó
jogszabály követelményeinek,
továbbá a Dunán a Duna Bizottság
hatályos ajánlásainak, a tervezett,
felújított vagy átalakított keresztező
műtárgy és tartozékai alkalmasak-e
a zavartalan és biztonságos
hajóforgalom lebonyolítására,
és megfelelnek-e a nemzetközi
gyakorlatnak.
A bányák földalatti létesítményei
kivételével, ha vízi utat, vízi
közlekedést érint az építmény
építése, megszüntetése.
Budapest Főváros
Kormányhivatala
100.A bányafelügyelet
polgári felhasználású
robbanóanyagok gyártására,
tárolására, felhasználására,
megsemmisítésére vonatkozó
engedélyezési eljárása.
A tevékenységnek a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltaknak
vagy további feltételek
fennállásának megfelelősége.
Ha a tevékenység végzése
védett természeti területen,
Natura 2000 területen,
barlangban vagy barlang
védőövezetében történik vagy
ezekre közvetlen hatással van, és
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
101.A bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések
létesítésének (felállításának)
és használatbavételének
engedélyezésére irányuló
eljárása.
A helyi építési szabályzat
előírásainak történő megfelelés.
Ha a szakkérdést korábban önálló
eljárásban nem vizsgálták és
a bányahatósági eljárás a helyi
építési szabályzat előírását érinti.
Építésügyi és
örökségvédelmi hatáskörben
eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
102.A bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
Környezetvédelmi előírásoknak
való megfelelősége.
Ha a bezárást nem műszaki
üzemi terv jóváhagyásával
engedélyezik.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
103.A bányászati hulladékkezelő
létesítmények bezárási eljárása.
Hulladékgazdálkodási előírásoknak
való megfelelősége.
Ha a bezárást nem műszaki
üzemi terv jóváhagyásával
engedélyezik.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
104.A geotermikusenergia-
kutatás
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy biztosítható-e
a vízbázis-védelemre, a felszíni és felszín alatti
vizek védelmére, hasznosítási lehetőségei
megőrzésére vonatkozó jogszabályi
követelmények teljesítése.
Minden esetben.A területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
-30 nap
105.A geotermikusenergia-
kutatás
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya
területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett a vasút
állagára, a vasúti forgalom biztonságára,
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.
Ha a kutatási tevékenység vasúti
pályát vagy annak szélső vágánya
tengelyétől számított 100 méteren
belüli területet érint, és az építtető
a vasúti pályahálózat működtetője
hozzájárulásának megtagadását
vagy a hozzájárulásában előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.
Közlekedésért felelős
miniszter
-21 nap
106.A geotermikusenergia-
kutatás
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy
további feltételek mellett biztosíthatóak-e.
Ha a kutatási tevékenység
honvédelmi és katonai célú
létesítmény működési vagy
védőterületét érinti.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
107.A geotermikusenergia-
kutatás
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a létesítmény
vagy tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben és a helyi építési szabályzatban
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek megfelel-e.
Ha a kutatási tevékenység helyi
jelentőségű védett természeti
területet érint.
Települési
önkormányzat
jegyzője,
a fővárosban
a főjegyző
--
108.A geotermikusenergia-
kutatás
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A vizsgálat célja
a) a természet védelmére vonatkozó nemzeti
és európai uniós jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi
előírásoknak
való megfelelőség megállapítása.
Ha a kutatási tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély
vagy előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-
109.A geotermikusenergia-
kutatás
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a kérelem
a régészeti örökség és a műemléki érték
védelme jogszabályban meghatározott
követelményeinek megfelel-e.
Ha a kutatási tevékenység
a kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyet, régészeti védőövezet
területét, műemléki területet vagy
nyilvántartott műemléki érték
vagy műemlék telket érint.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
110.Geotermikus védőidom
megállapítására
irányuló eljárás.
A geotermikus védőidom kijelölésének
a felszín alatti vizek minőségi és
mennyiségi védelmére, a vízkészlet
gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek
mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának
vizsgálata, a kitermelhető termálvíz
éves mennyiségének, a kitermelt víz
elhelyezési módjának meghatározása
és a vízkészletjárulék megállapításához
szükséges adatok meghatározása.
Minden esetben.A területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
30 nap

2. Egészségügyi ügyek

[36]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon
eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.
[37]
3.
3a.
4.Új gyógyszergyártási engedély
kiadására vagy a meglévő
gyógyszergyártási engedély új
gyógyszergyártási tevékenységgel
történő bővítésére irányuló
módosító eljárás.
A tevékenység várható
környezeti hatásainak
vizsgálata.
Új
gyógyszergyártási
engedély
kiadására vagy a
meglévő
gyógyszergyártási
engedély új
gyógyszergyártási
tevékenységgel
történő bővítésére
irányuló módosító
eljárásban, ha a
kérelem olyan
tevékenység
engedélyezésére
irányul, amely a
környezeti
hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII.
25.) Korm.
rendelet (a
továbbiakban:
Khvr.) 3. számú
mellékletében
meghatározott
olyan tevékenység
megkezdését vagy
folytatását
szolgálja, amely a
Khvr.-ben
meghatározott
küszöbértéket
nem éri el vagy a
tevékenységre a
Khvr.-ben
megállapított
feltétel nem
teljesül, és a
tevékenység
megkezdését vagy
folytatását
szolgáló
létesítmény
engedélyezéséhez
építésügyi
hatósági eljárás
lefolytatására nem
került sor, annak elbírálása, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.
Környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
7.Az embriókkal, illetve
ivarsejtekkel, őssejtekkel
végezhető beavatkozással nem járó
vizsgálat engedélyezése.
a) a tervezett vizsgálat
érdemi, szakmai
tudományos
kérdésfelvetéseket
tartalmaz-e és módszerei
alkalmasak-e ezek
megválaszolására,
b) a betegtájékoztató és a
beleegyező nyilatkozat,
valamint a toborzás
tervezett szövege
megfelel-e az emberen
végzett orvostudományi
kutatásokról szóló
miniszteri rendeletben
foglaltaknak.
A 235/2009. (X.
20.) Korm.
rendelet 16. § a)
pontja szerinti
beavatkozással
nem járó
vizsgálatra
vonatkozó
kérelem az
embriókkal,
illetve
ivarsejtekkel,
őssejtekkel
végezhető
beavatkozással
nem járó
vizsgálatra.
Egészségügyi
Tudományos
Tanács Humán
Reprodukciós
Bizottsága
-Az Eütv. 158. §
(3) bekezdése
értelmében a
kutatás-
engedélyezési
eljárás
ügyintézési
határideje
ötvenöt nap, az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács, az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
Elnöksége és az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
bizottsága
szakhatósági
eljárásának az
ügyintézési
határideje ötven
nap.
8.A 235/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet 16. § c) pontja szerinti
beavatkozással nem járó vizsgálat
engedélyezésére irányuló eljárás.
a) a betegtájékoztató, a
beleegyező nyilatkozat,
valamint a toborzás
tervezett szövege
megfelel-e az emberen
végzett orvostudományi
kutatásokról szóló
miniszteri rendeletben
foglaltaknak,
b) a vizsgálat a vizsgálat
alá vont személy életét
vagy testi, lelki épségét
nem veszélyezteti-e,
c) a vizsgálat a vizsgálat
alá vont személy jogait
nem sérti-e,
d) a vizsgálat
tudományosan
megalapozott-e.
A 235/2009. (X.
20.) Korm.
rendelet 16. § c)
pontja szerinti
beavatkozással
nem járó
vizsgálatra
vonatkozó
kérelem, kivéve,
ha az Európai
Gazdasági
Térségről szóló
megállapodásban
részes más
tagállamot is
érintő és hatósági
határozat
végrehajtása
érdekében végzett
beavatkozással
nem járó
gyógyszerbiztonsági vizsgálat
engedélyezése
iránti a kérelem.
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
Tudományos
és
Kutatásetikai
Bizottsága
-Az Eütv. 164/A.
§ (3) bekezdés a)
pontja
értelmében
ebben az esetben
a kutatás-
engedélyezési
eljárás
ügyintézési
határideje hatvan
nap, az Eütv.
158. § (3)
bekezdése
alapján az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács, az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
Elnöksége és az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
bizottsága
szakhatósági
eljárásának az
ügyintézési
határideje ötven nap.
[40]
9.Emberen végzett orvostudományi
kutatás engedélyezése, amely nem
minősül az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 26-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés 2. pontja szerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésére
irányuló eljárásnak.
Az etikai bizottság
szakhatósági
állásfoglalásában állást
foglal a kutatási
engedély iránti
kérelemben megjelölt
kutatás jellegének
megfelelően
a) a kutatás
indokoltságáról,
tudományos
megalapozottságáról,
b) a kutatás etikai
megfelelőségéről, illetve
meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási
terv alapján a résztvevők
mindegyike megkapja-e
az egészségi állapota
által indokolt
egészségügyi ellátást,
d) a várható előnyök és
kockázatok előzetes
becslésének
megfelelőségéről, a
résztvevőket fenyegető
kockázatok és a kutatás
várható eredményének
arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének
szakmai alkalmasságáról
Emberen végzett
orvostudományi
kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a
Magyarországon
még nem
elfogadott, új
megelőző,
terápiás vagy
diagnosztikus
eljárás, módszer
alkalmazása
esetén, ha azzal
összefüggésben a
betegen invazív
beavatkozást
végeznek,
b) a genetikailag
determinált
betegség
kialakulásával,
jellegzetességeivel foglalkozó, a
populációs
genetika,
szomatikus
genetika,
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
Tudományos
és
Kutatásetikai
Bizottsága
-Az Eütv. 158. §
(3) bekezdése
értelmében a
kutatás-
engedélyezési
eljárás
ügyintézési
határideje
ötvenöt nap, az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács, az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
Elnöksége és az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
bizottsága
szakhatósági
eljárásának az
ügyintézési
határideje ötven
nap.
és etikai
megfelelőségéről,
f) az írásos tájékoztató
megfelelőségéről, teljes
körűségéről,
g) a beleegyező
nyilatkozat
megfelelőségéről,
h) az esetleges placebo
csoport alkalmazásának
indokoltságáról,
i) a kutatásban
résztvevők számára
fizetendő költségtérítés
megfelelőségéről,
j) a kutatásban résztvevők toborzásának és beválasztásának módjáról és feltételeiről, a toborzás szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegéről, illetve mindezek megfelelőségéről,
k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelőségéről,
l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §-a), korlátozottan
genetikai
epidemiológiai
kérdéskörre
irányuló kutatás
esetén,
c) az a) és b) pont
alá nem tartozó,
több központban
végzett kutatás
esetén,
d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetén.
[41]
cselekvőképes kiskorú,
valamint a
cselekvőképességében az
egészségügyi ellátással
összefüggő jogok
gyakorlása tekintetében
részlegesen korlátozott
nagykorú vagy
cselekvőképtelen
személyen is végzik, a
bevonásuk
indokoltságáról és
érdekeik védelmének
megfelelőségéről,
m) a kutatás vezetőjének
és a kutatásban
közreműködők
díjazásának
megfelelőségéről,
n) arról, hogy a várható
kockázatot a várható
terápiás előny
meghaladja-e.
10.Emberen végzett orvostudományi
kutatás engedélyezése, amely nem
minősül az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 2. pontjaszerinti klinikai vizsgálat engedélyezésének, és nem minősül az emberi felhasználásra kerülő
orvostechnikai eszközök klinikai
vizsgálatának engedélyezésére
irányuló eljárásnak.
Az etikai bizottság
szakhatósági
állásfoglalásában állást
foglal a kutatási
engedély iránti
kérelemben megjelölt
kutatás jellegének
megfelelően
a) a kutatás
indokoltságáról,
Emberen végzett
orvostudományi
kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére
irányuló eljárásban, amely nem minősül az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 2. pontjaszerinti
Egészségügyi
Tudományos
Tanács Humán
Reprodukciós
Bizottsága
-Az Eütv. 158. §
(3) bekezdése
értelmében a
kutatás-
engedélyezési
eljárás
ügyintézési
határideje
ötvenöt nap, az
Egészségügyi
tudományos
megalapozottságáról,
b) a kutatás etikai
megfelelőségéről, illetve
meg nem feleléséről,
c) arról, hogy a kutatási
terv alapján a résztvevők
mindegyike megkapja-e
az egészségi állapota
által indokolt
egészségügyi ellátást,
d) a várható előnyök és
kockázatok előzetes
becslésének
megfelelőségéről, a
résztvevőket fenyegető
kockázatok és a kutatás
várható eredményének
arányosságáról,
e) a kutatás vezetőjének
szakmai alkalmasságáról
és etikai
megfelelőségéről,
f) az írásos tájékoztató
megfelelőségéről, teljes
körűségéről,
g) a beleegyező
nyilatkozat
megfelelőségéről,
h) az esetleges placebo
csoport alkalmazásának
indokoltságáról,
i) a kutatásban
résztvevők számára
klinikai vizsgálat
engedélyezésének
és nem minősül az
emberi
felhasználásra
kerülő
orvostechnikai
eszközök klinikai
vizsgálatának
engedélyezésére
irányuló
eljárásnak, az
emberi
reprodukcióra
irányuló
különleges
eljárásokkal, az
embriókkal,
ivarsejtekkel,
őssejtekkel
végzendő
beavatkozásokkal
és kutatásokkal, a
gén- és
sejtterápiával
végzett
beavatkozásokkal,
továbbá az emberi
génállományt
érintő
beavatkozásokkal
és kutatásokkal
kapcsolatos
kutatás esetén.
Tudományos
Tanács, az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
Elnöksége és az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
bizottsága
szakhatósági
eljárásának az
ügyintézési
határideje ötven
nap.
fizetendő költségtérítés
megfelelőségéről,
j) a kutatásban
résztvevők toborzásának
és beválasztásának
módjáról és feltételeiről,
a toborzás
szükségességének
indokolásáról, a felhívás
tervezett szövegéről,
illetve mindezek
megfelelőségéről,
k) a kutatás során nyert
adatok statisztikai
feldolgozási
módszerének
megfelelőségéről,
l) ha a kutatást állapotos,
szabadságában
korlátozott (Eütv. 161. § -
a), korlátozottan
cselekvőképes kiskorú,
valamint a
cselekvőképességében az
egészségügyi ellátással
összefüggő jogok
gyakorlása tekintetében
részlegesen korlátozott
nagykorú vagy
cselekvőképtelen
személyen is végzik, a
bevonásuk
indokoltságáról és
érdekeik védelmének
[42]
megfelelőségéről,
m) a kutatás vezetőjének
és a kutatásban
közreműködők
díjazásának
megfelelőségéről,
n) arról, hogy a várható
kockázatot a várható
terápiás előny
meghaladja-e.
11.A géntechnológiai tevékenységek
végzésének engedélyezésére
irányuló eljárás.
A környezetvédelmi és
mezőgazdasági
vonatkozású szempontok
vizsgálata.
A humán-
egészségügyi,
humán
gyógyszergyártási
célú
géntechnológiai
tevékenység,
valamint az
emberi testtel
közvetlenül
érintkező vegyi
anyagokkal
kapcsolatos
tevékenység
esetén.
A
környezetvédelmi,
mezőgazdasági
és ipari
géntechnológiai hatóság
--
12.Ipari mák és magas THC tartalmú
kender
a) termesztés-
technológiai kutatásával,
b) nemesítésével,
c) fajtakísérleteinek beállításával,
d) kísérleti termesztésével,
e) tudományos célú termesztésével
és termesztetésével,
f) vetőmagja előállításával,
valamint genetikai alapanyagainak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezésére, az engedély megújítására, valamint módosítására irányuló eljárás.
Az ipari mák és magas THC tartalmú kender termesztéstechnológiai kutatására, nemesítésére,
fajtakísérleteinek beállítására, kísérleti termesztésére, tudományos célú termesztésére és termesztetésére,
vetőmagja előállítására, genetikai alapanyagainak tárolására, valamint analitikai célú vizsgálatára
vonatkozó tevékenységi engedély kiadására, módosítására, megújítására irányuló eljárásban annak
elbírálása, hogy a kutatott fajták köre bevonható-e ilyen típusú tevékenységbe, a tevékenységhez
szükséges alapanyag származása megfelelő-e, a vetőmag-előállítás egyéb, jogszabályban foglalt
feltételeinek megfelel-e a tevékenység, megalapozott-e a fajtafenntartási kötelezettségvállalás,
a génmegőrzési és fajtakísérleti tevékenység feltételei biztosítottak-e, az alapanyag-tárolás szakmai
feltételei adottak-e.
Az ipari mák és
magas THC
tartalmú kender
termesztés-
technológiai
kutatásával,
nemesítésével,
fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével és termesztetésével, vetőmagja előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával kapcsolatos tevékenység engedélyezésére, az engedély megújítására, valamint módosítására irányuló kérelem.
Földügyért felelős miniszter--
[43]
13.A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] szerinti ellenőrzött
anyagokkal kapcsolatos gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására,
megújítására, valamint módosítására irányuló eljárás.
a) a vagyonvédelmi
feltételek biztosításának,
b) a gyártás, a
raktározás, a tárolás, a
használat és a szállítás
védelmét, őrzését
biztosító technikai
eszközök
megfelelőségének,
c) a személyi feltételek
fennállásának,
d) az alkalmazandó
nyilvántartási rendszerek
megfelelőségének
vizsgálata.
Ellenőrzött anyagokkal végzett gyógyászati célú és nem gyógyászati célú tevékenységi engedély
kiadására, megújítására, valamint a B:13 mező szerinti szakkérdéseket érintő módosítására irányuló
kérelem.
Országos
Rendőr-
főkapitányság
--
14.Hagyományos kínai gyógyászati
tevékenység végzésére jogosító
engedély kiadása.
A hagyományos kínai
gyógyászat területén a
végezni kívánt
tevékenységéhez
megfelelő-e a kérelmező
oklevéllel igazolt
szakképesítése.
Hagyományos
kínai gyógyászati
tevékenység
végzésére
vonatkozó
kérelem.
Az
Egészségügyi
Tudományos
Tanács
bizottsága
-Az Eütv. 110. §
(4b) bekezdése
értelmében az
engedélyező
eljárás
ügyintézési
határideje két
hónap, az
[44]
Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága szakhatósági eljárásának az ügyintézési határideje harminc nap.
15.
[45]
16.
[46]
17.
[47]
18.
[48]
19.
20.Az egészségbiztosítási ellátás
költségének megtérítése,
ha az Ebtv. 68. §-án alapuló
követelés érvényesítése az Ebtv.
18. § (8) bekezdése szerinti
felelősség megállapítását igényli.
A kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
49. § (8)-(10) bekezdése szerinti
összefüggés vizsgálata
Az Egészségbiztosítási Alap terhére
igénybe vett ellátás az eljáró hatóság
feltételezése szerint összefüggésben
lehet az egészségügyi szakmai
szabályok megsértésével nyújtott
szolgáltatással.
Egészségügyi
Tudományos Tanács
Egészségügyi
Területen Működő
Igazságügyi
Szakértői Testület
-30 nap

3. Energetikai ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon
eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezése.
Annak vizsgálata, hogy
a közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele, valamint
a létesítmény a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban
ugyanazon
szakkérdést a kérelem
Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a
--
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg,
az országos
közúthálózatba
tartozó autópálya,
autóút területén, az
alatt vagy felett,
autópálya, autóút
tengelyétől számított
100 méteren belül
tervezett
távhővezeték
nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének
kijelölése, autópálya
vagy autóút
tengelyétől számított
100 méteren belül
tervezett hőtermelő
létesítmény létesítése
esetén, ha a
kérelmező a
közútkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket
sérelmesnek tartja.
3.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezése.
Annak vizsgálata, hogy
a közút területének nem
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
Közlekedési
hatáskörben
--
[49]
közlekedési célú
igénybevétele, valamint
a létesítmény a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján
engedélyezhető-e.
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg,
egyéb országos közút
vagy települési
önkormányzat
tulajdonában lévő
közforgalom számára
megnyitott magánút,
helyi közút területén,
az alatt vagy felett,
valamint külterületi
szakaszán a közút
tengelyétől számított
50 méteren, főútvonal
esetén 100 méteren
belül tervezett
távhővezeték
nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének
kijelölése, egyéb
országos közút
tengelyétől számított
50 méteren, főútvonal
esetén 100 méteren
belül tervezett
hőtermelő létesítmény
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
létesítése esetén, ha a
kérelmező a
közútkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket
sérelmesnek tartja.
4.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezése.
Annak vizsgálata, hogy
a közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele, valamint
a létesítmény a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg,
a fővárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közút területén,
az alatt vagy felett,
valamint a közutak
külterületi szakaszán
a közút tengelyétől
számított 50 méteren
belül tervezett
távhővezeték
nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének
Közlekedési
hatósági
feladatkörében
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a
--
[50]
kijelölése, a közút
tengelyétől számított
50 méteren belül
tervezett hőtermelő
létesítmény létesítése
esetén, ha a
kérelmező a
közútkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket
sérelmesnek tartja.
5.Hőtermelő
létesítmények
létesítési
engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata,
hogy az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének
közvetlen és
közvetett hatása
a polgári célú
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a polgári célú
légiközlekedés
biztonságára
kockázatos-e.
a) Ha
a létesítmény helye
magyarországi
repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított
5 kilométeren
belüli kijelölésű,
minden
létesítmény
létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény
helye bármely
repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított
10 kilométeren
belüli kijelölésű
és 20 méternél
magasabb
létesítmény
létesítése esetén.
c) Egyéb esetben
60 méternél
magasabb
létesítmény
létesítése esetén.
Légiközlekedési
hatóság
--
6.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének közvetlen és
közvetett hatása az
állami célú
légiközlekedésre, a földi
telepítésű berendezések
működésére és az állami
célú légiközlekedés
biztonságára
kockázatos-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg,
a távhővezeték
nyomvonala,
biztonsági övezete
vagy hőtermelő
létesítmény helye
Katonai légügyi
hatóság
--
magyarországi
repülőtértől, fel- és
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított 4
kilométeren belüli
kijelölése, továbbá 60
méternél magasabb
hőtermelő létesítmény
létesítése vagy 20
méternél magasabb
hőtermelő létesítmény
magyarországi
repülőtértől, fel- és
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított 10
kilométeren belüli
létesítése esetén.
7.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
A távhővezeték
nyomvonala biztonsági
övezetének
megállapítása, valamint
annak elbírálása, hogy
biztosítottak-e a vízi
utakra vonatkozó
nemzetközi
szerződéseken alapuló
hajózási
űrszelvényméretek.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg,
a hőtermelő
létesítmény helyének,
Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a
--
[51]
valamint a
távhővezeték
nyomvonalának,
illetve biztonsági
övezetének víziúttól
vagy hajózási
létesítménytől
legfeljebb 50 méteres
távolságra tervezett
kijelölése esetén.
8.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi
követelményeknek, az
elérhető legjobb
technika alapján
meghatározott
levegővédelmi
követelményeknek és
előírásoknak, a
környezeti zaj és rezgés
elleni védelem
követelményeinek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg
és ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges,
a) valamennyi
hőtermelő létesítmény
esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket
külterületen, továbbá
- egyedi tájérték,
természeti terület és
országos jelentőségű
védett természeti
terület, Natura 2000
terület vagy barlang
védőövezete esetén -
belterületen valósítják
meg.
Környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
9.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a Khvr. 5. számú
mellékletében foglalt
követelmények alapján
a tervezett létesítmény
kapcsán jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg
és ha a tevékenység
megkezdéséhez a
Khvr. 1. § (3)
bekezdésében foglalt
vizsgálatra az eljárást
megelőzően más
hatósági eljárásban
nem került sor, a
következő
létesítmények esetében:
a) hőtermelő
létesítmény esetén 50
MW kimenő
teljesítmény alatti,
b) távhővezeték
település külterületén
felszín felett vezetve
(kivéve üzemen belüli
vezeték) védett
természeti területen, Natura 2000 területen, barlang
védőövezetén 1 km
hossz alatti; nem
védett természeti
területen, nem Natura
2000 területen, nem
barlang védőövezetén
10 km hossz alatti.
Környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
10.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi
követelményeknek, a
tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg,
és ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges,
a) valamennyi
hőtermelő létesítmény
esetében, valamint
b) ha a
távhővezetéket
külterületen, továbbá
- egyedi tájérték,
természeti terület és
országos jelentőségű
védett természeti
terület, Natura 2000
terület vagy barlang
védőövezete esetén -
belterületen valósítják
meg.
Természetvédelmi hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
11.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy
vezeték megvalósítása a
kulturális örökség
védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg, és ha a hőtermelő létesítményt vagy a távhővezetéket a kulturális örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet
területén, műemléki
területen vagy
jogszabályban
meghatározott
esetekben műemléket
érintő módon
valósítják meg.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
--
12.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy
vezeték megvalósítása a
jogszabályban rögzített
tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg.
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi
szerve
--
13.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény
megvalósítása esetén a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás során, a
tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg
és a hőtermelő
létesítményt
honvédelmi és
katonai célú építmény
működési vagy
védőterületén
valósítják meg.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
14.Hőtermelő létesítmények
létesítési engedélyezési
eljárása honvédelmi
létesítmény területén.
Annak vizsgálata, hogy
a létesítmény vagy
vezeték megvalósítása a
jogszabályban rögzített
tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a hőtermelő
létesítmény építésével
összefüggő eljárás
során, a tevékenységével
kapcsolatban a
szakkérdést a kérelem
benyújtását megelőző
6 hónapon belül más
önálló eljárásban
vagy szakhatóságként
nem vizsgálták meg.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
15.Célvezeték engedélyezése.Annak vizsgálata, hogy
a célvezetékké
minősítés feltételei
adottak-e.
Ha az eljárás meglévő
vezeték célvezetékké
történő minősítésére
irányul.
Magyar Energetikai és
Közmű-
szabályozási
Hivatal
-30 nap

4. Építésügyi ügyek

[52]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
A határrend
fenntartásához, a
határrendsértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
meghatározása.
Ha az eljárás az
államhatártól
számított 100
méteren - lőtér
esetén 10
kilométeren - belüli
építményre
vonatkozik.
Vármegyei
(fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
3.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
Az épületnek az árvíz
és a jég levonulására, a
mederfenntartásra
gyakorolt hatásának
vizsgálata, továbbá
annak elbírálása, hogy
a tevékenység a felszín
alatti vizek, az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az építési
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi és
egységes környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
mint területi
vízügyi és
vízvédelmi
hatóság
-21 nap
4.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás.
A honvédelmi és
katonai célú építmény
vagy terület
elhelyezkedése, közvetlen megközelítése és belső
közlekedési hálózatának kialakítása közúti közlekedésbiztonsági
követelményei.
Ha az eljárás az
építmény közúti
kapcsolatát biztosító
vagy belső útra, illetve ezek műtárgyára vonatkozik.
Budapest
Főváros Kormányhivatala
--
5.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
A honvédelmi vagy
katonai célú építmény
vagy terület
elhelyezkedése,
közvetlen megközelítése és belső
közlekedési hálózatának kialakítása a vasúti közlekedésbiztonság jogszabályi követelményeinek megfelel-e.
Ha az eljárás
honvédségi
használatú vasúti
építményekre
vonatkozik, ideértve
a vasúti pályát és
tartozékait, valamint
a vasúti üzemi
építményeket is.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
6.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás
A honvédelmi vagy
katonai célú építmény
vagy terület -
elhelyezkedése,
közvetlen megközelítése - és
belső közlekedési
hálózatának kialakítása
vízi közlekedésbiztonsági
követelményei.
Bontás kivételével,
ha az eljárás
a) hadikikötőre,
b) honvédelmi célú
hajózási
létesítményre,
c) a vízi utak
medrétől és a
kikötők, átkelések
parti és vízterületétől
50 méternél kisebb
távolságban épülő
mérsékelten tűzveszélyes, és 100 méternél
Budapest
Főváros Kormányhivatala
--
[53]
kisebb távolságban
épülő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
anyagok gyártását,
tárolását,
forgalmazását
szolgáló építményre,
d) az 50 méternél
kisebb távolságban
épülő hajózási parti
jelzések láthatóságát
befolyásoló vagy
jelentős
fénykibocsátású
építményre, és
e) a hajók part mellé
kikötését és a partra
történő kijárását
korlátozó
építményre
vonatkozik.
7.A sajátos
építményfajták
körébe tartozó
honvédelmi és
katonai célú
építményekre
vonatkozó
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárás.
Az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének
közvetlen
és közvetett
hatása a polgári
légiközlekedés
biztonságára,
a repülési
eljárásokra,
a léginavigációs
szolgálatokra,
továbbá
a földi telepítésű
navigációs
berendezések
működésére.
a) Bontás kivételével, ha az
eljárás
polgári repülőtér, valamint a
repülés biztonságát szolgáló
földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
Polgári célú légi-
közlekedésre
gyakorolt hatás
vizsgálata
tekintetében
a légiközlekedési
hatóság
--
[54]
8.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, a technológiából származó környezetterhelések
kockázatának
hulladékgazdálkodási
előírások alapján
történő megítélése,
továbbá annak
elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység
megfelel-e az elérhető
legjobb technika
alapján meghatározott
levegővédelmi
követelményeknek és
Ha az építési
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi és
egységes környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében
eljáró Jász-
Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal
-21 nap
előírásoknak, valamint
a védelmi övezet
kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési
tervdokumentáció,
illetve a létesítmény
zajkibocsátása a
tervdokumentációban
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e a
környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeinek,
c) az építmény vagy
tevékenység a
természet és a táj
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e,
d) az építés során
keletkező hulladékok
besorolása, a bontás
során keletkező
hulladék mennyisége
és besorolása, az
építmények kialakítása
megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
e) az építési
tevékenység és az
építményben folytatott
tevékenység alapján
jelentős környezeti
hatások
feltételezhetők-e.
9.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása, hogy
az építmény a
kulturális örökség
védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha az eljárás a
kulturális
örökségvédelmi
hatósági
nyilvántartásban
szereplő régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet
területén, műemléki
területen lévő vagy
tervezett építményre
vonatkozik, vagy -
jogszabályban
meghatározott
esetekben -
műemléket érint.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal
--
10.
11.
12.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
A műszaki biztonsági
követelményeknek
való megfelelés.
Ha az eljárás
a) hatósági
felügyelet alá tartozó
nyomástartó
berendezéssel
tervezett építményre
vonatkozik,
b) hatósági
felügyelet alá tartozó
éghető vagy
veszélyes folyadék
tartállyal tervezett
építményre
vonatkozik,
c) hatósági
felügyelet alá tartozó
ipari vagy
mezőgazdasági
gázfogyasztó
készülékkel tervezett
építményre
vonatkozik,
d) legalább 50 kVA
beépített
összteljesítményű,
0,4 kV vagy
nagyobb feszültségű
villamos
berendezéssel,
rendszerrel tervezett
építményre vonatkozik, illetve
e) felvonó,
mozgójárda vagy
mozgólépcső
létesítésére,
áthelyezésére,
átalakítására,
használatbavételére,
vagy bontására
irányul, ha ahhoz
építésügyi hatósági
engedélyhez kötött
építési tevékenység
szükséges.
Műszaki
biztonsági
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei kormányhivatal
--
13.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
Annak az erdőről és az
erdő védelméről szóló
törvény szerinti
elbírálása, hogy az
építmény vagy a
tevékenység az
erdőterületre, az erdő
talajára, vízháztartására
vagy mikroklímájára
gyakorolt hatása
alapján engedélyezhető-e, és
ha igen, akkor milyen
feltételekkel.
Bontás és
használatbavétel
kivételével, ha az
eljárás erdőterületen
megvalósuló, vagy a
megvalósítás során
erdőterületre, az
erdő talajára,
vízháztartására vagy
mikroklímájára
hatást gyakorló
módon megvalósuló
építményre
vonatkozik.
Erdészeti
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
14.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
Termőföld minőségi
védelme.
Bontás és
használatbavétel
kivételével, ha az
eljárás termőföld
igénybevételével megvalósuló létesítményre vonatkozik.
Talajvédelmi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
15.A sajátos építményfajták
körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárás.
Az állat-egészségügyi előírások érvényesítése.Bontás kivételével,
ha az eljárás
állattartó létesítményekre és
ilyen technológiát
magába foglaló
építményekre
vonatkozik.
Élelmiszerlánc-
biztonsági és
állat-
egészségügyi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
16.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
építési, összevont,
használatbavételi,
fennmaradási, az országos
építési követelményektől való
eltérési engedélyezési eljárás.
Az építmény
kialakítására vonatkozó
tűzvédelmi előírások
betartatása.
A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó
kockázati osztályba tartozó
a) 6-nál több lakást vagy üdülőegységet
tartalmazó lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést
tartalmazó épület,
c) az összes építményszint nettó alapterülete 1000 m2-t meghaladó épület
esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK)
mértékadó kockázati osztályba tartozó olyan épület esetén a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2 és
tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 100 m2, vagy
b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 2000 m2;
4. a több mint 100 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény esetén.
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterelnökség létesítményeit érintő
közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi
hatósági eljárásaiban az első végleges
használatbavételig
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesítettszint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális
rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd) a 10 000 főnél nagyobb
befogadóképességű sport rendeltetésű
közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb
teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá
a menekülésben korlátozottak
elhelyezésére szolgáló építmények,
ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményei vonatkozásában a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
3. A honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium vagyonkezelésében
lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak
tekintetében a honvédelemért felelős
miniszter.
4. Az 1-3. pontban említetteken kívül
minden egyéb esetben a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.
-21 nap
[55]
17.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
építési, összevont,
használatbavételi,
illetve fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység,
illetve az építményben
folytatott tevékenység
a felszín alatti vizek és
a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az építési
tevékenység, illetve
az építményben
folytatott tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és
a felszín alatti vizek
védelméről szóló
kormányrendelet
szerinti szennyező
anyag
Területi vízügyi
hatóság
--
[56]
elhelyezésével, a
földtani közegbe
történő közvetlen
bevezetésével, a
felszín alatti vízbe
történő közvetett
bevezetésével,
beleértve az
időszakos
vízfolyásokba
történő bevezetést is,
a felszín alatti vízbe
történő közvetlen
bevezetésével jár
együtt, vagy a
felszíni vizekbe,
illetve azok medrébe
bármilyen
halmazállapotú,
vízszennyezést
okozó anyag
juttatásával jár
együtt.
18.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
építési, összevont,
használatbavételi,
illetve fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység,
illetve az építményben
folytatott tevékenység
az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
Ha az építési
tevékenység, illetve
az építményben
folytatott tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és
Területi vízügyi
hatóság
--
[57]
megfelel-e, továbbá
annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység
az árvíz és a jég
levonulására, a
mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
a) az építmény,
illetve a tevékenység
a vízbázisok, a
távlati vízbázisok,
valamint az
ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló
kormányrendeletben
a védőterületek és
védőidomok
övezeteire
vonatkozó
mellékletben
szerepel, vagy
b) arra parti sávban,
nagyvízi mederben
kerül sor.
19.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
építési, összevont,
használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélyezési
eljárás.
A határrend fenntartásához, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételek meghatározása.Az államhatártól
számított
a) 100 méteren belül
épülő építmény,
b) 10 kilométeren
belül épülő lőtér
építménye
esetén.
Vármegyei, fővárosi
rendőr-
kapitányság
--
20.A 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárás.
a) A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
b) Az állami célú
repülés biztonsága
érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.
a) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló földi
berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén
Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
b) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban meghatározott
földi berendezések
jogszabályban meghatározott
biztonsági övezetén belül
létesített minden építmény
építése esetén, a repülőtér
telekhatárától mért
15 kilométer távolságon belül
40 méternél, bárhol máshol
a beépítésre szánt területen
100 méternél, beépítésre nem
szánt területen 50 méternél
magasabb építmény építése,
építménymagasságot növelő
bővítése, kizárólag helikopter-
leszállóhellyel rendelkező
repülőtér telkének szélétől
mért 500 méteren belül
40 méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot növelő
bővítése esetén.
a) Légiközlekedési
hatóság
b) Katonai légügyi
hatóság
-
[58]
21.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
építési, összevont,
használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a vasúti pálya
területének és
védőtávolságának nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a
vasúti forgalom
biztonságára, a vasúti
pályahálózat
működtetője
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
Zajra vagy rezgésre
érzékeny
építmények,
valamint környezeti
hatásvizsgálathoz
kötött, illetve külön
jogszabályban
meghatározott
veszélyes anyagok
gyártására,
feldolgozására,
tárolására szolgáló
építmények építése,
elhelyezése,
megszüntetése
esetén a vasúti pálya
szélső vágányának
tengelyétől számított
100 méteren belüli,
egyéb építmények
esetében 50 méteren
belüli övezetben, ha
az engedélyes a
vasúti pályahálózat
működtetője
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
22.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
Honvédelmi és
katonai célú
építmény működési
Honvédelemért
felelős miniszter
--
[59]
építési,
összevont, az engedély
hatályának meghosszabbítási,
használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélyezési
eljárás.
biztosíthatóak-e.vagy védőterületén
belüli építmény
építése esetén.
23.A 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe tartozó
építési,
összevont, az engedély
hatályának meghosszabbítási,
használatbavételi, illetve
fennmaradási engedélyezési
eljárás.
A vámszabad terület
kialakításához, a
vámszabad területen
folytatott
tevékenységgel
összefüggésben a
vámfelügyelet
gyakorlásához, a
vámellenőrzés
elvégzéséhez
szükséges,
jogszabályban
meghatározott
feltételek
meghatározása
kérdésében.
A kijelölt
vámszabad területen
épületek,
építmények építése,
az épületek
szerkezetének
jelentős
megváltoztatása
vagy azok más célra
történő felhasználása
esetén.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
vármegyei adó- és
vámigazgatósága
, Repülőtéri
Igazgatósága
--
24.
35.
[60]
36.
[61]
40.Elektronikus hírközlési célt
szolgáló nyomvonalas,
nyomvonal jellegű építmények
és egyéb műtárgyak
létesítésének, elvi
engedélyeztetésének,
építésének,
használatbavételének,
fennmaradásának és
bontásának engedélyezésére
irányuló, továbbá - ha az
eltérés a korábbi engedélyben
foglalt egyedi szakhatósági
Az államhatár rendje
biztosítható-e az
építményeknek és az
egyéb műtárgyaknak a
megvalósítása esetén.
Az államhatártól
számított 100
méteren belül az
elektronikus
hírközlési célt
szolgáló építési
tevékenység.
Vármegyei
(fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
[62]
előírást vagy feltétel érinti -
az építési engedélytől való
eltérés engedélyezése iránti
eljárás.
41.A villamos-
energia-ipari
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet]
szerinti építési
eljárás.
A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló földi
berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
Közlekedésért
felelős miniszter
-
42.A 382/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerinti építési eljárás.
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése, magassága
közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légi közlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
A repülőtér és a
repülés biztonságát
szolgáló földi
berendezések
biztonsági övezetén
belül létesített
minden építmény
építése esetén, a
repülőtér
telekhatárától mért
15 kilométer
távolságon belül 40
méternél, bárhol
másutt a beépítésre
szánt területen 100
méternél, beépítésre
nem szánt területen
50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől
mért 500 méteren
belül 40 méternél
magasabb építmény
Katonai légügyi
hatóság
--
[63]
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése
esetén.
43.A 382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet
szerinti építési,
használatbavételi
és fennmaradási
eljárás.
A helyi
településrendezési
eszközökkel való
összhang
megállapítása,
valamint annak
elbírálása, hogy
az építmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Minden
villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedélyköteles
építmény építése
esetében - kivéve,
ha a kérelem:
a) a területfejlesztési
koncepciók, programok
és a területrendezési
tervek tartalmi
követelményeiről szóló
jogszabály szerinti
országos vagy térségi
jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok
és egyedi építmények
megvalósítására,
valamint azok jelentős
módosítására irányul,
vagy
b) nemzetgazdaságilag
kiemelt beruházásra
irányul.
Nem kell bevonni
a szakhatóságot,
ha a kérelem benyújtását
környezetvédelmi
engedélyezési eljárás
előzte meg. Nem kell
bevonni a szakhatóságot
a helyi településrendezési
tervekkel való összhang
megállapítása
szakkérdésben, ha
a kérelem napelemes
erőmű létesítésének
vagy bővítésének
építési engedélyezésére,
meglévő napelemes
erőmű fennmaradási
engedélyezésére irányul.
Települési
önkormányzat
jegyzője,
fővárosban
a főjegyző
--
43/A.
44.A 382/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerinti építési,
használatbavételi és
fennmaradási eljárás.
Az építménnyel,
létesítménnyel
összefüggő tűzvédelmi
követelmények
érvényre juttatása.
Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű , első végleges használatbavétellel nem rendelkező erőművek esetében.A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv területi
szerve
--
45.A 382/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerinti építési,
használatbavételi és
fennmaradási eljárás.
Az építménnyel,
létesítménnyel
összefüggő tűzvédelmi
követelmények érvényre juttatása.
Az 1 MW teljesítményt meghaladó, de 50 MW alatti teljesítményű erőművek esetében.A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve
--
[64]
46.A 382/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerinti építési
(vezetékjogi), bontási, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási engedélyezési
eljárás.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek
mellett biztosíthatóak-
e.
Minden
villamosenergia-
ipari építésügyi
hatósági
engedélyköteles
építmény építése
esetében, ha az
eljárás honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény
működési vagy
védőterületén
tervezett építmény
vagy tevékenység
engedélyezésére
irányul.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
46/A.382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék és
szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e,
vízbázis védőterületére,
védőidomára
jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e,
továbbá annak
elbírálása, hogy
a tevékenység az árvíz
és a jég levonulására,
a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
Minden
esetben.
Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő
eljárásban országos
illetékességgel
a Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
46/B.382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.
Annak elbírálása, hogy
a tevékenység kapcsán
a felszíni és felszín
alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére
és állapotromlására
vonatkozó jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e.
Minden
esetben.
Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő
eljárásban országos
illetékességgel
a Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
46/C.382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.
Az ipari baleseti
kockázatok tekintetében
a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
baleseteknek való
kitettségből eredő
várható hatások
elbírálása.
A természeti
katasztrófáknak való
kitettség tekintetében
annak elbírálása, hogy
a kérelem megfelelően
tartalmazza-e a telepítési
hely környezetében
feltárt kockázatokat és
azok várható hatásait.
Minden
esetben.
Hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
--
[65]
47.Az egyes sajátos
ipari építményekre
vonatkozó
építésügyi
hatósági eljárások
szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet]
szerinti építési
eljárás.
A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló földi
berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
b) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
Közlekedésért
felelős miniszter
-
48.A 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelet szerinti építési
eljárások esetén a bontási
engedélyezési eljárás
kivételével.
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése, magassága
közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
A repülőtér és a
repülés biztonságát
szolgáló földi
berendezések
biztonsági övezetén
belül létesített
minden építmény
építése esetén, a
repülőtér telekhatárától mért
Katonai légügyi
hatóság
--
légiközlekedés
biztonságára.
15 kilométer
távolságon belül 40
méternél, bárhol
másutt a beépítésre
szánt területen 100
méternél, beépítésre
nem szánt területen
50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől
mért 500 méteren
belül 40 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése
esetén.
49.A 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelet szerinti sajátos
építmény építésügyi
eljárásaiban, a bontási
engedélyezési eljárás
kivételével.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek
mellett biztosíthatóak-
e.
Honvédelmi és
katonai célú
építmény működési
vagy védőterületén
tervezett sajátos
építmény építése
esetében.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
50.A 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelet szerinti építési,
A helyi
településrendezési
Minden építésügyi
hatósági
Települési
önkormányzat
--
[66]
használatbavételi és
fennmaradási eljárás.
tervekkel való
összhang
megállapítása,
valamint annak
elbírálása, hogy az
építmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
engedélyköteles
sajátos építmény
építése esetében.
jegyzője,
fővárosban a
főjegyző
51.A 31/2014. (II. 12.) Korm.
rendelet szerinti építési,
használatbavételi és
fennmaradási eljárás.
Az építménnyel,
létesítménnyel
összefüggő tűzvédelmi
követelmények
érvényre juttatása.
Építésügyi hatósági
engedélyköteles
éghető töltetű
nyomástartó vagy
töltő rendszerek,
éghető folyadék- és
olvadéktárolók,
közforgalmú
üzemanyagtöltő
állomások műtárgyai
az utak kivételével,
közforgalmú
autógáz-
töltőállomások
műtárgyai az utak
kivételével, éghető
gáz és olaj előállító
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv helyi
szerve
--
[67]
és tároló energetikai
építmény, az ipari és
mezőgazdasági célú
földgázfogyasztó
hőfejlesztő-
hőhasznosító
létesítmény építése
esetén.
52.
53.

5. Területrendezési ügyek

[68]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Pontosításra, eltérésre,
beillesztésre, országos
jelentőségű elem
beillesztésére irányuló
területrendezési hatósági
eljárás.
A műszaki
infrastruktúra
üzemeltetésére,
fenntartására és
fejlesztésére vonatkozó
jogszabályokban és
előírásokban rögzített
követelmények
érvényesülése, a
megvalósíthatóság
feltételeinek fennállása.
Közúthálózat fő
elemei -
gyorsforgalmi utak,
és főutak - és az
országos
törzshálózati vasúti
pályák pontosítási és
eltérési eljárásánál.
A gyorsforgalmi és
főúthálózaton,
valamint a vasúti
törzshálózaton a
Dunán és a Tiszán
tervezett nagy hidak
pontosítási
eljárásánál.
Gyorsforgalmi- és
főúthálózati,
Országos
közúthálózatba
tartozó
autópályák,
autóutak és
főutak, valamint
a közúti
határmetszések
közlekedési
építményei,
továbbá a Dunán
és a Tiszán
tervezett nagy
hidak, a vasúti
építmények,
továbbá a
hajózási
létesítmények
-30 nap
valamint az országos vasúti törzshálózati határmetszés pontosítási eljárásánál.
Országos repülőterek, pontosítási eljárásánál. országos jelentőségű kikötők, határkikötők pontosítási eljárásánál.
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út pontosítási eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pálya pontosítási, eltérési és beillesztési eljárásánál.
Térségi kikötő, kompátkelőhely pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Regionális és egyéb vasúti pályán a Dunán és a Tiszán levő híd pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Polgári célú, nem
nyilvános repülőtér
pontosítási és
beillesztési
eljárásánál.
Regionális és egyéb
vasúti pályán levő
határmetszés
pontosítási és
beillesztési
eljárásánál.
Országos
kerékpárút-
törzshálózat
elemeinek pontosítási és
eltérési eljárásánál.
esetén:
közlekedésért
felelős miniszter.
Repülőterek
esetében:
a) polgári célú
légi közlekedés
esetében a légi
közlekedési
hatóság
b) az állami célú
légi közlekedés
esetében a
katonai légügyi
hatóság.
3.Országos jelentőségű elem
beillesztésére
irányuló területrendezési
hatósági eljárás.
A műszaki
infrastruktúra
üzemeltetésére,
fenntartására és
fejlesztésére vonatkozó
jogszabályokban és
előírásokban rögzített
követelmények
érvényesülése, a
megvalósíthatóság
feltételeinek fennállása,
valamint -
gyorsforgalmi vagy főút
beillesztése esetén - a
gyorsforgalmi és a
főúthálózat nagytávú
tervéhez való
illeszkedés.
Az országos, a
kiemelt térségi vagy
a vármegyei tervben
nem szereplő, de
más rendelkezéseinek
megfelelő
közlekedési
infrastruktúra-
hálózat elemei közül
a gyorsforgalmi
vagy főutak vagy az
országos vasúti
törzshálózat
elemeinek, az egyedi
építmények közül a
gyorsforgalmi úton
és főúton, valamint a
vasúti
törzshálózaton a
Dunán és a Tiszán
tervezett nagy hidak
beillesztési
eljárásánál.
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
--
4.Országos jelentőségű elem
beillesztésére, pontosításra,
eltérésre, beillesztésre
irányuló területrendezési
hatósági eljárás.
A vízgazdálkodás
jogszabályi
követelményeinek
érvényesülése.
Az országos, a
kiemelt térségi vagy
a vármegyei tervben
nem szereplő, de
más rendelkezéseinek megfelelő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók beillesztési eljárásánál.
Országos jelentőségű vízkárelhárítási célú tározó pontosítási eljárásánál.
A 10 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség pontosítási eljárásánál.
Országos jelentőségű csatorna
pontosítási és
eltérési eljárásánál.
Az 1 millió m3-t
meghaladó, de 10
millió m3-nél kisebb
térfogatú vízkár-
elhárítási célú
tározási fejlesztési
lehetőség pontosítási
és beillesztési
eljárásánál.
Térségi csatorna
pontosítási, eltérési
és beillesztési
eljárásánál.
Területi vízügyi
hatóság
--
5.Pontosításra
irányuló területrendezési
hatósági eljárás.
A nukleáris-biztonsági
követelmények
érvényesítése.
Atomerőmű
pontosítási
eljárásánál.
Országos
Atomenergia
Hivatal
--
6.Országos jelentőségű elem
beillesztésére
irányuló területrendezési
hatósági eljárás.
Az energiaellátás
biztonságának
biztosításához való
szükségesség
megítélése.
Az országos, a
kiemelt térségi vagy
a vármegyei
területrendezési
tervben nem
szereplő, de más
rendelkezéseinek
megfelelő
a) atomerőműnek
nem minősülő
erőmű,
b) villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei vagy
c) nemzetközi és
hazai (országos)
szénhidrogén- és
szén-dioxid-
szállítóvezeték
elemeinek
beillesztési
eljárásánál.
Magyar
Energetikai és
Közmű-
szabályozási
Hivatal
--
7.Országos jelentőségű elem
beillesztésére
irányuló területrendezési
hatósági eljárás.
A B:5 mező szerinti
országos jelentőségű
elem beillesztése esetén
a védelmi kockázat
felmérése.
A B:5 mező szerinti
országos jelentőségű
elem beillesztése
esetén.
Alkotmányvédel
mi Hivatal
--
8.Pontosításra, eltérésre,
beillesztésre, országos
jelentőségű elem
beillesztésére, beépítésre
szánt terület kivételes
kijelölésére, területcserére,
összhang igazolására
irányuló területrendezési
hatósági eljárás.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségesi
védelmi feladatai
biztosíthatók-e.
Azoknál az
eljárásoknál,
amelyek a
honvédelmi és a
katonai célú
építmény vagy
ingatlan
védőterületét vagy
működési területét
érintik.
Honvédelemért
felelős miniszter
-30 nap
az összhang
igazolása
esetében 15 nap
9.Pontosításra,
eltérésre,
beillesztésre,
országos
jelentőségű elem
beillesztésére,
beépítésre szánt
terület kivételes
kijelölésére,
területcserére,
összhang
igazolására
irányuló
területrendezési
hatósági eljárás.
A szénhidrogén-
szállító vezetékek
esetén a szakkérdés
a műszaki-biztonsági
követelmények
érvényesítésére
vonatkozik.
A nyilvántartott
ásványi nyersanyag
lelőhelyek
figyelembevételének
biztosítása, a földtani
veszély megítélése
(földtani veszélyforrás
megléte),
a felszínmozgásra
utaló jellegek
vizsgálata.
Minden
eljárásnál.
Bányafelügyelet-

6. Fogyasztóvédelmi ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
[69]
2.Reklámozási tilalom
megsértése miatti eljárás.
Az eljárás tárgyát
képező termék
gyógyszernek minősül-
e.
A gyógyszerrel vagy
orvostechnikai
eszközzel,
gyógyászati
segédeszközzel
kapcsolatos, a
fogyasztókkal
szembeni
kereskedelmi
gyakorlatra
vonatkozó szabályok
megsértése, valamint
a gyógyszerek, a
gyógyászati
segédeszközök
reklámozására
vonatkozó, a
biztonságos és
gazdaságos
gyógyszer- és
gyógyászati
-segédeszköz-ellátás,
valamint a
gyógyszer-
forgalmazás
általános
szabályairól szóló
2006. évi XCVIII.
törvény (a
továbbiakban:
Gyftv.) 17. § (4)
vagy (6) bekezdése
szerinti tilalom
megsértése miatt
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ-8 nap
[70]
indult eljárás.
3.Reklámozási tilalom
megsértése miatti eljárás.
A gyógyszer milyen
osztályozási kategóriába
tartozik.
A gyógyszerrel vagy
orvostechnikai
eszközzel,
gyógyászati
segédeszközzel
kapcsolatos, a
fogyasztókkal
szembeni
kereskedelmi
gyakorlatra
vonatkozó szabályok
megsértése, valamint
a gyógyszerek, a
gyógyászati
segédeszközök
reklámozására
vonatkozó, a Gyftv.
17. § (4) vagy (6)
bekezdése szerinti
tilalom megsértése
miatt indult eljárás.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ-8 nap
4.Reklámozási tilalom
megsértése miatti eljárás.
Az érintett kereskedelmi
gyakorlat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hatáskörébe
tartozó, a gyógyszerek
forgalomba hozatalára,
engedélyezésére,
forgalmazására, klinikai
vizsgálatára vonatkozó
jogszabályi
A gyógyszerrel vagy
orvostechnikai
eszközzel,
gyógyászati
segédeszközzel
kapcsolatos, a
fogyasztókkal
szembeni
kereskedelmi
gyakorlatra
vonatkozó szabályok
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ-8 nap
[71]
rendelkezésekkel
összhangban áll-e.
megsértése, valamint
a gyógyszerek, a
gyógyászati
segédeszközök
reklámozására
vonatkozó, a Gyftv.
17. § (4) vagy (6)
bekezdése szerinti
tilalom megsértése
miatt indult eljárás.
5.Reklámozási tilalom
megsértése miatti eljárás.
Az eljárás tárgyát
képező eszköz
orvostechnikai
eszköznek, gyógyászati
segédeszköznek
minősül-e.
A gyógyszerrel vagy
orvostechnikai
eszközzel,
gyógyászati
segédeszközzel
kapcsolatos, a
fogyasztókkal
szembeni
kereskedelmi
gyakorlatra
vonatkozó szabályok
megsértése, valamint
a gyógyszerek, a
gyógyászati
segédeszközök
reklámozására
vonatkozó, a Gyftv.
17. § (4) vagy (6)
bekezdése szerinti
tilalom megsértése
miatt indult eljárás.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ-8 nap
6.Reklámozási tilalom
megsértése miatti eljárás.
Az érintett kereskedelmi
gyakorlat az Országos
A gyógyszerrel vagy
orvostechnikai
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti-8 nap
[72]
Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi
Intézet hatáskörébe
tartozó, az
orvostechnikai
eszközök, illetve a
gyógyászati
segédeszközök
forgalomba hozatalára
vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel
összhangban áll-e.
eszközzel,
gyógyászati
segédeszközzel
kapcsolatos, a
fogyasztókkal
szembeni
kereskedelmi
gyakorlatra
vonatkozó szabályok
megsértése, valamint
a gyógyszerek, a
gyógyászati
segédeszközök
reklámozására
vonatkozó, a Gyftv.
17. § (4) vagy (6)
bekezdése szerinti
tilalom megsértése
miatt indult eljárás.
Központ
7.A menetrend szerint vagy
üdülési céllal közlekedő
személyhajók utasainak,
fogyatékossággal élő és a
csökkent mozgásképességű
utasainak a tengeri és belvízi
közlekedést igénybe vevő
utasok jogairól, valamint a
2006/2004/EK rendelet
módosításáról szóló, 2010.
november 24-i 1177/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (a továbbiakban:
1177/2010/EU európai
A járattörlés vagy a
késés a hajó biztonságos
üzemeltetését
veszélyeztető időjárási
viszonyok vagy a
személyszállítási
szolgáltatás teljesítését
megakadályozó olyan
rendkívüli körülmények
miatt következett-e be,
amelyeket minden
észszerű intézkedés
megtétele esetén sem
lehetett volna elkerülni.
Az 1177/2010/EU
európai parlamenti
és tanácsi
rendeletben előírt, a
hajók
üzemképessége és a
hajózási
létesítmények
engedélyezésének
feltételeként
meghatározott
akadálymentesítéssel
össze nem függő
kötelezettség
Budapest Főváros
Kormányhivatala
-5 nap
parlamenti és tanácsi
rendelet) szabályozott
jogaira, valamint az üdülési
célú hajójáratok késésére és
törlésére vonatkozó
szabályok megsértése miatti
eljárás.
megsértése miatti
eljárás.

7. Hírközlési ügyek

[73]
ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Elsőfokon
eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzéséne
k határideje
2.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy az
építményeknek és az egyéb
műtárgyaknak a kérelemben
foglaltak szerinti vagy további
feltételek melletti
megvalósítása esetén az
államhatár rendje biztosítható-
e.
Az államhatártól számított
100 méteren belül minden
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építési
tevékenység engedélyezése
során.
Vármegyei
(fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
-
3.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy -
országos jelentőségű védett
természeti területen és Natura
2000 területen, barlang
védőövezetében, a települések
külterületén, valamint a
települések belterületén
természeti terület, természeti
terület és egyedi tájérték
érintettsége esetén - a
tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az elektronikus
hírközlési építmény, egyéb
műtárgy engedélyezéséhez,
vagy az ahhoz kapcsolódó
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
21 nap
4.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy az
építési, illetve a bontási
hulladékok kezelése megfelel-
e a hulladékgazdálkodási
előírásoknak.
Ha az elektronikus
hírközlési építmény, egyéb
műtárgy engedélyezéséhez,
vagy az ahhoz kapcsolódó
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Hulladékgazdálkodási hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
21 nap
5.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a
felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az elektronikus
hírközlési építmény, egyéb
műtárgy engedélyezéséhez,
vagy az ahhoz kapcsolódó
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi
hatóság
Országos
vízvédelmi
hatóság
-
6.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a
vizek lefolyására, a
mederfenntartásra, az árvíz és
a jég levonulására vonatkozó
követelményeknek megfelel-
e.
Ha az elektronikus
hírközlési építmény, egyéb
műtárgy engedélyezéséhez,
vagy az ahhoz kapcsolódó
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi vízügyi
hatóság
Országos
vízügyi hatóság
-
7.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
létesítmény vagy tevékenység
a helyi önkormányzati
rendeletben, a fővárosban a
Fővárosi Önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a Fővárosi
Önkormányzat rendeletében
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Helyi jelentőségű védett
természeti területen vagy
arra közvetlen hatást
gyakorló módon
megvalósuló létesítmény
esetén.
Települési
önkormányzat
jegyzője,
fővárosban a
főjegyző
Környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
21 nap
8.Elektronikus
hírközlési építmény
engedélyezése,
kivéve az elvi
építési-,
használatbavételi-
vagy bontási
engedélyezési
eljárás.
Annak az erdőről és az erdő
védelméről szóló törvény
szerinti elbírálása, hogy az
építmény vagy a tevékenység
az erdőterületre, az erdő
talajára, vízháztartására vagy
mikroklímájára gyakorolt
hatása alapján
engedélyezhető-e, és ha igen,
milyen feltételekkel.
Az erdőterületen
megvalósuló vagy a
megvalósítás során
erdőterületre, az erdő
talajára, vízháztartására
vagy mikroklímájára hatást
gyakorló elektronikus
hírközlési építmény
esetében, elvi építési,
használatba vételi és
bontási engedélyezési
eljárás kivételével.
Erdészeti és
talajvédelmi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-
9.Elektronikus
hírközlési építmény
Termőföld minőségi védelme.A 400 m2 vagy 500 fm
feletti termőföld
Erdészeti és
talajvédelmi
-
engedélyezése -
kivétel elvi építési-,
használatbavételi-
vagy bontási
engedélyezési
eljárás.
igénybevételével
megvalósuló elektronikus
hírközlési építmény
esetében, az elvi építési,
használatba vételi és
bontási engedélyezési
eljárás kivételével.
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
10.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
Magyar Honvédség nemzeti
és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy
további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Az eljárás honvédelmi vagy
katonai célú létesítmény
működési vagy
védőterületén tervezett
építmény vagy egyéb
műtárgy engedélyezésére
irányul.
Honvédelemért
felelős miniszter
-15 nap
11.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele - a közúti
forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
A közút területén, az alatt
vagy felett, a közutak
külterületi szakaszán a
közút tengelyétől számított
50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Országos
közútnál:
gyorsforgalmi
út, valamint
közúti
határátkelőhely
közlekedési
építmény
esetében
közlekedési
hatáskörben
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a
Országos
közútnál:
gyorsforgalmi
út, valamint
közúti
határátkelőhely
közlekedési
építmény
esetében
közlekedésért
felelős
miniszter
-
12.Elektronikus
hírközlési
építmények
Annak elbírálása, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
A közút területén, az alatt
vagy felett, a közutak
külterületi szakaszán a
Országos
közútnál:
egyéb országos
-
engedélyezési
eljárása.
igénybevétele - a közúti
forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
közút tengelyétől számított
50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
közút esetében
közlekedési
hatáskörben
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
13.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele - a közúti
forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
A közút területén, az alatt
vagy felett, a közutak
külterületi szakaszán a
közút tengelyétől számított
50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál:
a települési
önkormányzat
tulajdonában
lévő helyi
közutak esetében
közlekedési
hatáskörben
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
14.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele - a közúti
A közút területén, az alatt
vagy felett, a közutak
külterületi szakaszán a
közút tengelyétől számított
Helyi közútnál:
a fővárosi
kerületi
önkormányzat
--
eljárása.forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
tulajdonában
lévő helyi
közutak esetében
közlekedési
hatáskörében
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a
15.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele - a közúti
forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
A közút területén, az alatt
vagy felett, a közutak
külterületi szakaszán a
közút tengelyétől számított
50 méteren, autópálya,
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Helyi közútnál:
a Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában
lévő helyi
közutak esetében
közlekedési
hatáskörében
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatal
a
--
16.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele - a közúti
forgalom biztonságára, a
A közút területén, az alatt
vagy felett, a közutak
külterületi szakaszán a
közút tengelyétől számított
50 méteren, autópálya,
Helyi közútnál:
Közforgalom
elől el nem zárt
magánút
esetében
-
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a
közút állagára gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett
elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
bővítése, használatba vétele
esetén, ha az útkezelői
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban
előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
közlekedési
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
17.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
vasúti pálya területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a tervezett
igénybevétel a vasút állagára,
a vasúti forgalom
biztonságára, a vasút kezelő
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt
hatása alapján -
engedélyezhető-e.
A vasúti pálya szélső
vágányának tengelyétől
számított 100 méteren
belüli elektronikus
hírközlési célt szolgáló
építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése
esetén, ha a vasúti
pályahálózat működtetője
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
18.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Annak elbírálása, hogy az
építmény vagy egyéb műtárgy
megvalósítása a régészeti
örökség és a műemléki érték
védelmének jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
Építési, bontási és építési
engedélytől való eltérés
engedélyezésére irányuló
eljárásban, ha az építményt
vagy egyéb műtárgyat a
kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szereplő nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet
területén, műemléki
területen vagy
nyilvántartott műemléki
értéket, vagy műemléket
érintő módon valósítják
meg.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
Kulturális
örökség
védelméért
felelős
miniszter
-
19.
[74]
20.Az elektronikus
hírközlésről szóló
2003. évi C.
törvény (a
továbbiakban:
2003. évi C.
törvény) 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A megtagadása okai
fennállnak-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén a
hálózatüzemeltető a távhő-,
valamint villamosenergia-
infrastruktúrájának
felhasználását megtagadja.
mérésügyi és
műszaki
biztonsági
feladatkörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
--
21.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A megtagadása okai
fennállnak-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén a
hálózatüzemeltető a
víziközmű
infrastruktúrájának
felhasználását megtagadja.
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
központi szerve
--
22.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A megtagadása okai
fennállnak-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén a
hálózatüzemeltető az
országos közút, helyi közút,
valamint közforgalom elől
el nem zárt magánút
infrastruktúrájának
felhasználását megtagadja.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
23.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A megtagadása okai
fennállnak-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén a
hálózatüzemeltető a vasúti,
Közlekedésért
felelős miniszter
--
hajózási és reptéri
infrastruktúrája
felhasználását megtagadja.
24.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A felhasználással keletkező
költség, kár megalapozott-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén ha a
hálózatüzemeltetőnek a
víziközmű infrastruktúrája
felhasználásával költsége,
kára keletkezik.
Belügyminisztéri
um
Országos
Katasztrófavédel
mi
Főigazgatóság
--
25.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A felhasználással keletkező
költség, kár megalapozott-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén ha a
hálózat-
üzemeltetőnek az országos
közút, helyi közút, valamint
közforgalom elől el nem
zárt magánút
infrastruktúrája
felhasználásával költsége,
kára keletkezik.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
26.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A felhasználással keletkező
költség, kár megalapozott-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén ha a
hálózatüzemeltetőnek a
vasúti, hajózási és reptéri
infrastruktúrája
felhasználásával költsége,
kára keletkezik.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
27.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A felhasználással keletkező
költség megalapozott-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén ha a
hálózat-
Magyar
Energetikai és
Közmű-
szabályozási
--
[75]
üzemeltetőnek a távhő-,
valamint villamosenergia-
infrastruktúrája
felhasználásával költsége,
kára keletkezik.
Hivatal
28.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A felhasználással keletkező
kár megalapozott-e.
A 2003. évi C. törvény 94.
§ (2h) bekezdésének
fennállása esetén ha a
hálózat-
üzemeltetőnek a távhő-,
valamint villamosenergia-
infrastruktúrája
felhasználásával költsége,
kára keletkezik.
Területileg
illetékes fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
--
29.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
Annak vizsgálata, hogy a
megtagadási ok megalapozott-
e.
Ha a hálózatüzemeltető a
földgáz infrastruktúra
tekintetében a 2003. évi C.
törvény 94. § (2h)
bekezdésének fennállása
esetén a hálózatüzemeltető
fizikai infrastruktúrája
felhasználását megtagadja.
Bányafelügyelet--
30.A 2003. évi C.
törvény 94. § (2f)
bekezdése szerinti
eljárás.
A hálózatüzemeltetőnek a
fizikai infrastruktúrája
felhasználásával keletkező
költsége, kára
megalapozottságának
vizsgálata.
Ha a földgáz infrastruktúra
tekintetében a 2003. évi C.
törvény 94. § (2h)
bekezdésének fennállása
esetén a hálózatüzemeltető
fizikai infrastruktúrája
felhasználása miatt a
hálózatüzemeltetőnek
költség, kára keletkezett.
Bányafelügyelet--
31.A 2003. évi C.
törvény 83/B. § (1)
A 2003. évi C. törvény 83/A.
§ (4) bekezdése szerinti
A 2003. évi C. törvény
83/B. § (5) bekezdésében
Belügyminisztérium--
bekezdése szerinti
eljárás.
megtagadási okok, a
hálózatüzemeltetőnél
keletkező, az építési munkák
összehangolásából eredő
többletköltségek, valamint az
építési munkák
összehangolása érdekében
alkalmazandó tisztességes és
megkülönböztetéstől mentes
feltételek megalapozottsága.
meghatározott esetben; a
víziközmű tekintetében.
Országos
Katasztrófavédel
mi
Főigazgatóság
32.A 2003. évi C.
törvény 83/B. § (1)
bekezdése szerinti
eljárás.
A 2003. évi C. törvény 83/A.
§ (4) bekezdése szerinti
megtagadási okok, a
hálózatüzemeltetőnél
keletkező, az építési munkák
összehangolásából eredő
többletköltségek, valamint az
építési munkák
összehangolása érdekében
alkalmazandó tisztességes és
megkülönböztetéstől mentes
feltételek megalapozottsága.
A 2003. évi C. törvény
83/B. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben; az
országos közút, helyi közút,
valamint a közforgalom
elől el nem zárt magánút
tekintetében.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
33.A 2003. évi C.
törvény 83/B. § (1)
bekezdése szerinti
eljárás.
A 2003. évi C. törvény 83/A.
§ (4) bekezdése szerinti
megtagadási okok, a
hálózatüzemeltetőnél
keletkező, az építési munkák
összehangolásából eredő
többletköltségek, valamint az
építési munkák
összehangolása érdekében
alkalmazandó tisztességes és
megkülönböztetéstől mentes
A 2003. évi C. törvény
83/B. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben; a
vasúti, hajózási és reptéri
infrastruktúra tekintetében.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
[76]
feltételek megalapozottsága.
34.A 2003. évi C.
törvény 83/B. § (1)
bekezdése szerinti
eljárás.
A 2003. évi C. törvény 83/A.
§ (4) bekezdése szerinti
megtagadási okok, valamint
az építési munkák
összehangolása érdekében
alkalmazandó tisztességes és
megkülönböztetéstől mentes
feltételek megalapozottsága.
A 2003. évi C. törvény
83/B. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben; a
távhő-, valamint
villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében.
Mérésügyi és
műszaki
biztonsági
feladatkörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
--
35.A 2003. évi C.
törvény 83/B. § (1)
bekezdése szerinti
eljárás.
Az építési munkák
összehangolásából eredő
többletköltségek
megalapozottsága.
A 2003. évi C. törvény
83/B. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben; a
távhő-, valamint
villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében.
Magyar
Energetikai és
Közmű-
szabályozási
Hivatal
--
36.A 2003. évi C.
törvény 83/B. § (1)
bekezdése szerinti
eljárás.
A 2003. évi C. törvény 83/A.
§ (4) bekezdése szerinti
megtagadási okok, a
hálózatüzemeltetőnél
keletkező, az építési munkák
összehangolásából eredő
többletköltségek, valamint az
építési munkák
összehangolása érdekében
alkalmazandó tisztességes és
megkülönböztetéstől mentes
feltételek
megalapozottságának
vizsgálata.
Ha a 2003. évi C. törvény
83/B. § (1) bekezdése
szerinti eljárásában, a 83/B.
§ (5) bekezdésében
meghatározott esetben, a
83/A. § (4) bekezdése
szerinti megtagadási ok
merül fel a földgáz
infrastruktúra tekintetében.
Bányafelügyelet--
37.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezés,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata
a légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) Antenna, antennatartó
szerkezet építése, elhelyezése
a repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban meghatározott
földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli kijelölésű,
minden létesítmény létesítése
esetén.
b) Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén
Légi közlekedési
hatóság
--
38.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
Antenna, antennatartó
szerkezet elhelyezése a
repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban meghatározott
földi berendezések
jogszabályban meghatározott
biztonsági övezetén belül
létesített minden építmény
esetén, a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon belül 40 méternél, bárhol máshol a
beépítésre szánt területen 100
méternél, beépítésre nem
szánt területen 50 méternél
magasabb építmény építése,
az építmény magasságát
(legnagyobb pontját) növelő
bővítése, kizárólag helikopter-
leszállóhellyel rendelkező
repülőtér telkének szélétől
mért 500 méteren belül 40
méternél magasabb építmény
építése, az építmény
magasságát (legnagyobb
pontját) növelő bővítése.
Az állami célú
repülésbiztonsága
érdekében az építmény
elhelyezése, magassága
közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, földi
telepítésű berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
Katonai légügyi
hatóság
--
[77]
feltételek megalapozottsága.
39.Az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni
fellépést szolgáló
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás.
Annak elbírálása,
hogy az eltávolítási
végzéssel érintett
tartalom az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni fellépésről
szóló, 2021. április 29-i
(EU) 2021/784 európai
parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti
terrorista tartalomnak
minősül-e.
Az (EU) 2021/784
európai parlamenti
és tanácsi rendelet
3. cikke szerinti
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás,
feltéve, hogy annak
lefolytatása nem
a Terrorelhárítási
Központ jelzésén
alapul.
Terrorelhárítási
Központ
--
40.Az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni
fellépést szolgáló,
a határokon
átnyúló
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a határokon
átnyúló eltávolítási
végzéssel érintett
tartalom az online
terrorista tartalom
terjesztésével
szembeni fellépésről
szóló, 2021. április 29-i
(EU) 2021/784 európai
parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti
terrorista tartalomnak
minősül-e.
Az (EU) 2021/784
európai parlamenti
és tanácsi rendelet
4. cikke szerinti,
a határokon
átnyúló
eltávolítási végzés
kibocsátására
irányuló eljárás,
feltéve, hogy annak
lefolytatása nem
a Terrorelhárítási
Központ jelzésén
alapul.
Terrorelhárítási
Központ
--

8. Kereskedelmi ügyek[78]

[79]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon
eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének határideje
2.Budapest Főváros
Kormányhivatalának a
biztonsági papírok
országhatárt, illetve
vámhatárt átlépő
kereskedelmének
engedélyezésére irányuló
eljárása.
A kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak minősítése
esetén a biztonságos
őrzés, tárolás
feltételeinek való
megfelelőség kérdése.
Minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitányság
--
3.Üzletek működési
engedélyezési eljárása.
Tűzvédelmi előírások
érvényesülése.
Olyan üzlet
esetében,
amelyben az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot,
pirotechnikai
terméket,
tüzelő- és az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot
forgalmaznak,
a Honvédelmi
Minisztérium
vagyonkezelésében álló
földrészleten
működtetni
kívánt üzlet
kivételével.
Hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
helyi szerve
--
4.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
A higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
minőségi, a települési
hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású követelményeknek,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak
való megfelelés.
Minden
esetben.
A Magyar
Honvédség
létesítményeinek területén
kívül
működtetni
kívánt üzlet
működésének
engedélyezés
e esetén a
fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási
hivatala
--
5.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
A higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
minőségi, a települési
hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelményeknek,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak
való megfelelés.
Minden
esetben.
A magyar
Honvédség
létesítményeinek területén
működtetni
kívánt üzlet
működésének
engedélyezés
e esetén a
honvédelemért felelős
miniszter
--
6.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Az állatgyógyászati
készítmények és azok
hatóanyagának, valamint
a növényvédő szerek és
hatóanyagaik
forgalmazására
vonatkozó
követelményeknek való
megfelelés.
Állatgyógyászati
készítményt,
annak
hatóanyagát,
növényvédő
szert vagy
annak
hatóanyagát
forgalmazó
üzlet
esetében.
Állatgyógyászati
készítmény
nagykereskedelme,
valamint
állatgyógyászati
készítmény
hatóanyagainak
forgalmazása
vonatkozásában az
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állategészségügyi
hatáskörben
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
7.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Az állatgyógyászati
készítmények és azok
hatóanyagának, valamint
a növényvédő szerek és
hatóanyagaik
forgalmazására
vonatkozó
követelményeknek való
megfelelés.
Állatgyógyászati
készítményt,
annak
hatóanyagát,
növényvédő
szert vagy
annak
hatóanyagát
forgalmazó
üzlet
esetében.
Állatgyógyászati
készítmény
kiskereskedelme esetén a
vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állategészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörébe n eljáró vármegyei kormányhivatal
-21 nap
8.Üzlet működési engedélyének kiadása.Annak vizsgálata, hogy a hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége.Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges.Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal--
9.Üzlet működési engedélyének kiadása.Tűzvédelmi szakkérdés.Az üzletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot,
pirotechnikai
terméket,
tüzelő- és az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot
forgalmaznak.
Az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészleten
működtetni
kívánt üzlet
esetében a
honvédelemért felelős
miniszter
--
10.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
A honvédelmi ágazati
munkavédelmi és
munkabiztonsági
követelményeknek való
megfelelés.
Az üzletet
honvédelmi és
katonai célú
ingatlanon
kívánják
működtetni.
Honvédelemért felelős
miniszter
--
11.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Az általános és sajátos
építésügyi
követelményeknek való
megfelelés.
Az üzletet
honvédelmi és
katonai célú
ingatlanon
kívánják
működtetni.
Honvédelemért felelős
miniszter
--
12.Vásár vagy piac
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Közegészségügyi
követelményeknek való
megfelelés.
Minden
esetben.
Fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási
hivatal
--
13.Vásár vagy piac
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Élelmiszer vagy állat
vásári értékesítése esetén
az élelmiszer-higiénia és
állategészségügyi
követelményeknek való
megfelelés.
Minden
esetben.
Fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi
feladatkörben
eljáró járási
hivatal;
növény- és
talajvédelmi,
feladatkörben
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
14.Az egyes áruk,
szolgáltatások és anyagi
értéket képviselő jogok
vámhatárt vagy országhatárt
átlépő kereskedelméről
A kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak
minősíthetősége, vagyis
Biztonsági
papírok
országhatárt,
illetve
vámhatárt
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
--
szóló 52/2012. (III. 28.)
Korm. rendelet [a
továbbiakban: 52/2012. (III.
28.) Korm. rendelet]
szerinti, biztonsági papír
behozatalának, kivitelének,
reexportjának
engedélyezésére vonatkozó
eljárás.
a vizsgált papírmintának
a biztonsági papír
jogszabályban
meghatározott
feltételrendszerének való
megfelelősége és a
kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak minősítése
esetén a vizsgált
papírminta és bármely
forgalomban lévő
magyar bankjegy,
biztonsági okmány vagy
értékpapír közötti
azonosság
megállapítása.
átlépő
kereskedelmé
nek
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
15.Az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet szerinti, biztonsági
papír behozatalának,
kivitelének, reexportjának
engedélyezésére vonatkozó
eljárás.
A kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak minősítése
esetén a biztonságos
őrzés, tárolás
feltételeinek való
megfelelőség
megállapítása.
Biztonsági
papírok
országhatárt,
illetve
vámhatárt
átlépő
kereskedelmé
nek
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitánysá
g
--
16.A kábítószer-prekurzorokról
szóló, 2004. február 11-i
273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban:
273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet) 3. cikk (2)
bekezdésében, illetve a
kábítószer-prekurzoroknak a
Közösség és harmadik
országok közötti
kereskedelme nyomon
követésére vonatkozó
szabályok megállapításáról
szóló, 2004. december 22-i
111/2005/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban:
111/2005/EK tanácsi
rendelet) 6. cikk (1)
bekezdésében hivatkozott
jegyzékekben szereplő
anyagok (kábítószer-
prekurzor) birtoklására,
forgalomba hozatalára,
behozatalára, kivitelére,
kereskedelmi közvetítésével
kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó engedély
kiadására irányuló eljárás.
A kábítószer-
prekurzorok
eltérítésének
megakadályozását
szolgáló tárolási
feltételek és a
nyilvántartási
dokumentációk előírása,
illetve ezen feltételek
vizsgálata.
A kábítószer-
prekurzor
birtoklása,
forgalomba
hozatala,
illetve azok
behozatala,
kivitele vagy
kereskedelmi
közvetítésével
kapcsolatos
tevékenység
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitánysá
g
--
17.A 273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet 3. cikk (2)
bekezdésében, illetve a
111/2005/EK tanácsi
rendelet 6. cikk (1)
bekezdésében hivatkozott
jegyzékekben szereplő
anyagok (kábítószer-
prekurzor) behozatalára,
kivitelére vonatkozó, a
111/2005/EK tanácsi
rendelet 12. és 20. cikke
szerinti eljárás.
Annak megállapítása,
hogy a kérelemben
feltüntetett
határátkelőhelyen a
kérelem szerinti
termékek forgalma
engedélyezhető-e a
vámeljárásra vonatkozó
követelmények alapján.
A kábítószer-
prekurzor
behozatala és
kivitele
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Nemzeti
Adó- és
Vámhivatal
--
18.Az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet szerinti,
közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök
behozatalának
engedélyezésére vonatkozó
eljárás.
A kérelemben megjelölt,
közbiztonságra
különösen veszélyes
eszköz, annak behozatali
céljára figyelemmel
közbiztonsági
kockázatot jelent-e.
A
közbiztonságr
a különösen
veszélyes
eszközök
behozatalának
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitánysá
g
--
19.Üzletek működési
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.
Tűzvédelmi előírások
érvényesülése.
Olyan üzlet
esetében,
amelyben az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
[80]
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot,
pirotechnikai
terméket,
tüzelő- és az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot
forgalmaznak,
a Honvédelmi
Minisztérium
vagyonkezelé
sében álló
földrészleten
működtetni
kívánt üzlet
kivételével.
20.Magyar Honvédség
létesítményeinek területén
működtetni kívánt üzlet
működésének
engedélyezése esetében.
Higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
A kizárólag
kereskedelmi
üzletben
forgalmazható
termékekre,
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
minőségi, a települési
hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel
kapcsolatos köz-
egészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírások
érvényesítése.
valamint az
ilyen
termékeket
forgalmazó
üzletek
működési
engedélyezése
21.A 10 fő feletti befogadó
képességű szálláshely
engedélyezése esetében, ha
a honvédelmi és katonai
célú ingatlanon kívánják
működtetni.
Honvédelmi ágazati
tűzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenyég
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
22.Honvédelmi és katonai célú
ingatlanon működtetni
kívánt szálláshely
engedélyezése esetében arra
az építményre vonatkozóan,
amelyben a szálláshelyet
működtetni kívánják és
ugyanarra a rendeltetésre
vonatkozóan a kérelem
benyújtását megelőző hat
hónapon belül
használatbavételi engedélyt
Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenyég
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
[81]
vagy fennmaradási
engedélyt nem adtak ki az
általános építésügyi
követelményeknek való
megfelelés kérdésében.
23.A hatósági eljárás
honvédelmi és katonai célú
ingatlanon működtetni
kívánt szálláshely működési
engedélyezési eljárásra
irányul.
Honvédelmi ágazati
munkavédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenység
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
24.A hatósági eljárás
honvédelmi és katonai célú
ingatlanon működtetni
kívánt szálláshely működési
engedélyezésére irányul.
A higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
minőségi - ide nem
értve, ha a szálláshelyen
élelmiszert, élelmiszer-
nyersanyagot állítanak
elő, használnak fel,
hoznak forgalomba - a
települési hulladékkal és
nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírások
érvényesítése.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenység
engedélyeztetése.
Honvédelemért felelős
miniszter
-21 nap
25.Nukleáris kettős
felhasználású
termékek egyedi
export-
engedélyezésére,
import-
igazolására,
valamint
transzferjére
irányuló eljárás
Annak elbírálása, hogy
teljesülnek-e
a Nukleáris
Szállítók
Csoportja által megfogalmazott követelmények, valamint teljesülnek-e a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség teljes körű biztosítéki ellenőrzésére vonatkozó követelményei és a fizikai védelemre vonatkozó ajánlásai.
Minden esetbenOrszágos
Atomenergia
Hivatal
-21 nap

9. Környezet- és természetvédelmi ügyek

[82]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Előzetes vizsgálati,
környezeti hatásvizsgálati, egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék- és
szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e,
vízbázis védőterületére,
védőidomára,
jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e,
továbbá annak elbírálása,
hogy a tevékenység az
árvíz és a jég
levonulására, a
mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
-
3.Előzetes vizsgálati,
környezeti hatásvizsgálati, egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység kapcsán a
felszíni és felszín alatti
vizek minősége,
mennyisége védelmére
és állapotromlására
vonatkozó jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
-
4.Környezeti hatásvizsgálati eljárás.Az ipari baleseti
kockázatok tekintetében
a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
baleseteknek való
kitettségből eredő
várható hatások
elbírálása.
A természeti
katasztrófáknak való
kitettség tekintetében:
annak elbírálása, hogy a
kérelem megfelelően
tartalmazza-e a telepítési
hely környezetében
feltárt kockázatokat és
azok várható hatásait.
Minden esetben.Hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
-
5.Előzetes vizsgálati,
környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Az atomenergia
biztonságos alkalmazásával, a
nukleáris baleset-
elhárítással kapcsolatos
kérdésben.
Ha a tevékenység
következtében
olyan környezet-
veszélyeztetés
fordulhat elő,
amely elleni
védelmet
jogszabály
feladat- és
hatáskörébe
utalja.
Országos Atomenergia
Hivatal
--
6.Egységes környezet használati engedélyezési
eljárás.
Az egységes környezethasználati
engedély megszerzésére
irányuló eljárás nukleáris
anyagot érint.
Ha a tevékenység következtében
olyan környezet-
veszélyeztetés
fordulhat elő,
amely elleni
védelmet
jogszabály
feladat- és
hatáskörébe
utalja.
Országos Atomenergia Hivatal--
7.Környezetvédelmi
felülvizsgálatra való
kötelezésre irányuló
eljárás.
A felülvizsgálat
elvégzése felszíni és
felszín alatti vizek
minősége védelme
szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó
felülvizsgálati
dokumentáció
vízvédelmi tartalmának
meghatározása.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásokhoz kötött
környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokban
-
8.Környezetvédelmi
felülvizsgálatra való
kötelezésre irányuló
eljárás.
A felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárelhárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása.Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásokhoz kötött
környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárásokban
-
9.Környezetvédelmi
működési engedélyezési
eljárás - felülvizsgálat,
teljesítményértékelés
alapján - a
környezetvédelmi
teljesítményértékelés
jóváhagyása.
A felszíni és felszín
alatti vizek minősége
védelmére jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e a
tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék- és
szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e, a
vízbázis védőterületére,
védőidomára,
jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e,
továbbá annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység az árvíz és a
jég levonulására, a
mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
10.Környezetvédelmi
működési engedélyezési
eljárás - felülvizsgálat,
teljesítményértékelés
alapján - a
környezetvédelmi
teljesítményértékelés
jóváhagyása.
A felszíni és felszín
alatti vizek minősége
védelmére jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e a
tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e, a
vízbázis védőterületére,
védőidomára,
jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e,
továbbá annak elbírálása,
hogy a tevékenység az
árvíz és a jég
levonulására, a
mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok
Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
11.A felszín alatti vizek
védelméről szóló
kormányrendelet
szerinti, a tényfeltárásra
kötelezésre a
tényfeltárási terv
elfogadására, a
tényfeltárási
záródokumentáció
elbírálására, az "(E)
egyedi szennyezettségi
határérték" megállapítására, a
szennyezettséggel,
károsodással kapcsolatos
beavatkozás
szükségességének
megítélésére, a beavatkozási terv
elfogadására a "(D)
kármentesítési célállapot
határérték" megállapítására, a
beavatkozás elégtelensége esetén
annak folytatásáról, a
további tényfeltárás
elrendelésére, a
beavatkozási
záródokumentáció
elfogadásával való
befejezésére, a
kármentesítési
monitoring elrendelésére, a
kármentesítés
befejezésére, a
kármentesítési
monitoring
záródokumentáció
elbírálására irányuló
döntés meghozatala
iránti eljárás.
A felszín alatti vizek
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelmények
érvényesítése vízbázis
védőterületére,
védőidomára,
jogszabályban, illetve
határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
12.A felszín alatti vizek
védelméről szóló
kormányrendelet
szerinti, a tényfeltárásra
kötelezésre a
tényfeltárási terv
elfogadására, a
tényfeltárási záródokumentáció
elbírálására, az "(E)
egyedi szennyezettségi
határérték" megállapítására, a
szennyezettséggel,
károsodással kapcsolatos
beavatkozás
szükségességének
megítélésére, a
beavatkozási terv
elfogadására a "(D)
kármentesítési célállapot
határérték" megállapítására, a
beavatkozás elégtelensége esetén
annak folytatásáról, a
további tényfeltárás
elrendelésére, a
beavatkozási
záródokumentáció
elfogadásával való
befejezésére, a
kármentesítési
monitoring elrendelésére, a
kármentesítés
befejezésére, a
kármentesítési
monitoring
záródokumentáció
elbírálására irányuló
döntés meghozatala iránti eljárás.
A felszín alatti vizek
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelmények
érvényesítése vízbázis
védőterületére,
védőidomára,
jogszabályban, illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e.
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
13.A környezetkárosodás
megelőzésének és
elhárításának rendjéről
szóló kormányrendelet
szerinti területi terv és
üzemi terv
jóváhagyására irányuló
eljárás.
A tevékenységnek,
létesítménynek a felszíni
és felszín alatti vizek
védelmére, valamint a
vizek állapotára
gyakorolt hatás
vizsgálata.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
14.A környezetkárosodás
megelőzésének és
elhárításának rendjéről
szóló kormányrendelet
szerinti területi terv és
üzemi terv
jóváhagyására irányuló
eljárás.
A tevékenységnek,
létesítménynek
vízbázisra, a vizek
lefolyására, az árvíz és a
jég levonulására
gyakorolt hatás
vizsgálata.
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
--
15.A környezetvédelmi
nyilatkozat elbírálására,
a környezeti
állapotvizsgálatra
kötelezésre és
állapotvizsgálat
eredményének
elbírálására irányuló
eljárás.
A felszíni és felszín
alatti vizekre gyakorolt
környezeti hatások
megállapítása.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő eljárásban
országos illetékességgel a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
--
16.A helyhez kötött 50
MWth és annál nagyobb
teljes névleges bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezéshez
kapcsolt kibocsátáscsökkentő
berendezés meghibásodása esetén a
tüzelőberendezés
tovább-
működtetésének
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Az energiaellátás
fenntartása, beleértve a
hőszolgáltatást is, a
tüzelőberendezés
működése nélkül, más
módon biztosítható-e.
Minden esetben.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal--
17.A hulladékégetés
műszaki követelményeiről,
működési feltételeiről és
a hulladékégetés
technológiai kibocsátási
határértékeiről szóló
rendelet alapján indított
eljárás.
A hulladékégető vagy
hulladék-együttégető
műre vonatkozó
engedély szennyvíz-kibocsátási követelményeinek megállapítása.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság
--
18.Állatkert létesítésének,
működésének
engedélyezésére
irányuló eljárásban.
Településtervnek való megfelelés
kérdésében.
Minden esetben.Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban a főjegyző
--
19.A különösen és
közepesen veszélyes
állat tartására,
szaporítására, elidegenítésére,
megvételére, illetve
bemutatására irányuló
engedélyezési
eljárásban.
Az állattartás helyi
szabályainak való
megfelelés kérdésében.
Minden esetben.Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban a
főjegyző
--
20.
21.
22.Előzetes vizsgálati,
környezeti
hatásvizsgálati,
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, összevont eljárás, valamint felülvizsgálati eljárás.
Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.
A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések,
valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi
követelmények teljesítése.
A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés
megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására
vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése,
merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési
és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási
hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók
rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.
Minden
esetben.
Hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró
vármegyei kormányhivatal
--

10. Közlekedési ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Útügyi hatósági eljárás.
Építési engedélyezési
eljárás (építés, építési
engedélytől való eltérési
engedély,
hatályhosszabbítás)
Az adott útszakasz
tervezett közúti
jelzései és
forgalomtechnikai
elemei az adott hely
ismeretében
közlekedésbiztonsági
szempontból
megfelelőek-e.
A transzeurópai
közúthálózatnak
Magyarország területén
lévő alagútjaival
kapcsolatos, az alagút
kiviteli tervének
jóváhagyása, az alagút
működési engedélyének
kiadása, a működési
engedélytől történő
eltérések
engedélyezése, a
működési engedélynek
- a biztonsági
minimum-
követelmények sérelme
esetén történő -
korlátozása,
felfüggesztése, a
biztonsági minimum-
követelményektől való
Országos Rendőr-
főkapitányság
--
eltérések engedélyezése
iránti, valamint azoknak
a feltételeknek a
meghatározására
irányuló útügyi hatósági
eljárás, amelyek
teljesülése esetén az
alagútban a
rendeltetésszerű üzem
helyreállítható, illetve
az alagút a közforgalom
számára újra
megnyitható.
3.Útügyi hatósági eljárás.
Építési engedélyezési
eljárás (építés, építési
engedélytől való eltérési
engedély,
hatályhosszabbítás)
A katasztrófa-
védelemmel
összefüggő létesítési
és használati
szabályok érvényre
juttatása kérdésében.
A transzeurópai
közúthálózatnak
Magyarország területén
lévő alagútjaival
kapcsolatos, az alagút
kiviteli tervének
jóváhagyása, az alagút
működési engedélyének
kiadása, a működési
engedélytől történő
eltérések
engedélyezése, a
működési engedélynek
- a biztonsági
minimum-
követelmények sérelme
esetén történő -
korlátozása,
felfüggesztése, a
biztonsági minimum-
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
--
követelményektől való
eltérések engedélyezése
iránti, valamint azoknak
a feltételeknek a
meghatározására
irányuló útügyi hatósági
eljárás, amelyek
teljesülése esetén az
alagútban a
rendeltetésszerű üzem
helyreállítható, illetve
az alagút a közforgalom
számára újra
megnyitható.
4.Útügyi hatósági eljárás.
Építési engedélyezési
eljárás (építés, építési
engedélytől való eltérési
engedély,
hatályhosszabbítás)
Annak elbírálása,
hogy az adott
tevékenység megfelel-
e a felszín alatti vizek
minősége védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
Gyorsforgalmi út,
illetve ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, főút,
összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út,
belterületi
gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű
főút, belterületi
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt
magánút - a felsorolt
utakon autóbusz öböl
Területi
vízvédelmi hatóság
--
át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével -, parkoló,
zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint híd, felüljáró,
alagút, aluljáró,
kerékpárút - ha ezen
létesítmények nem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására
szolgálnak -
engedélyezése esetén.
5.Útügyi hatósági eljárás.
Építési engedélyezési
eljárás (építés, építési
engedélytől való eltérési
engedély,
hatályhosszabbítás)
Annak elbírálása,
hogy az adott
tevékenység megfelel-
e az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek.
Gyorsforgalmi út,
illetve ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, főút,
összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út,
belterületi
gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű
főút, belterületi
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt
magánút - a felsorolt
utakon autóbusz öböl
Területi vízügyi
hatóság
--
át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével -, parkoló,
zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint híd, felüljáró,
alagút, aluljáró,
kerékpárút - ha ezen
létesítmények nem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására
szolgálnak -
engedélyezése esetén.
6.Útügyi hatósági eljárás.
Építési engedélyezési
eljárás (építés, építési
engedélytől való eltérési
engedély,
hatályhosszabbítás)
Annak elbírálása,
hogy az adott
tevékenység megfelel-
e a vizek lefolyására,
az árvíz és a jég
levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Gyorsforgalmi út,
illetve ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, főút,
összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út,
belterületi
gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű
főút, belterületi
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt
magánút - a felsorolt
Területi vízügyi
hatóság
--
[83]
utakon autóbusz öböl
át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével -, parkoló,
zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint híd, felüljáró,
alagút, aluljáró,
kerékpárút - ha ezen
létesítmények nem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására
szolgálnak -
engedélyezése esetén.
7.
[84]
8.
9.A közutak, aKözúti jelzések,Gyorsforgalmi utakVármegyei (fővárosi)--
közforgalom elől el nem
zárt magánutak, a
kerékpárutak, a
gyalogutak, a gyalog- és
kerékpárutak, a járdák,
valamint ezek
műtárgyai és tartozékai
építésének, forgalomba
helyezésének,
fennmaradásának és
megszüntetésének
engedélyezésére,
építésének elvi
engedélyezésére,
forgalomba
helyezésének ideiglenes
engedélyezésére, a
közlekedési hatósági
engedélyek időbeli
hatályának
meghosszabbítására
irányuló, továbbá - ha a
kérelem a szakhatóság
korábbi
állásfoglalásában foglalt
feltételeket érinti - az
építési engedélyben
foglaltaktól való eltérés
engedélyezésére
irányuló útügyi hatósági
eljárás.
forgalomtechnikai
elemek és
elhelyezésük
vizsgálata.
esetében.rendőr-
főkapitányság
10.A közutak, a
közforgalom elől el nem
A vízmentesítése
során összegyűjtött
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság
--
zárt magánutak, a
kerékpárutak, a
gyalogutak, a gyalog- és
kerékpárutak, a járdák,
valamint ezek
műtárgyai és tartozékai
építésének, forgalomba
helyezésének,
fennmaradásának és
megszüntetésének
engedélyezésére,
építésének elvi
engedélyezésére,
forgalomba
helyezésének ideiglenes
engedélyezésére, a
közlekedési hatósági
engedélyek időbeli
hatályának
meghosszabbítására
irányuló, továbbá - ha a
kérelem a szakhatóság
korábbi
állásfoglalásában foglalt
feltételeket érinti - az
építési engedélyben
foglaltaktól való eltérés
engedélyezésére
irányuló útügyi hatósági
eljárás.
csapadékvizek első
vízjogi engedéllyel
rendelkező befogadóig
történő ártalommentes
elvezetésének
vizsgálata.
11.A radioaktív anyag
közúti fuvarozási
tevékenység keretében
A radioaktív anyag
szállítása biztonsági
feltételeinek, valamint
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
[85]
történő továbbítása
engedélyezésére
irányuló eljárás.
annak vizsgálata
kérdésében, hogy
szükséges-e a
szállítmány fokozott
őrzés-védelmének
biztosítása.
12.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Közúti jelzések,
forgalomtechnikai
elemek és
elhelyezésük
közlekedésbiztonsági
szempontból való
megfelelőségének
vizsgálata.
Gyorsforgalmi utak,
gyorsforgalmi útnak
nem minősülő országos
közutak esetében.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
13.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Közúti jelzések,
forgalomtechnikai
elemek és
elhelyezésük
közlekedésbiztonsági
szempontból való
megfelelőségének
vizsgálata.
Helyi közutak,
közforgalom elől el nem
zárt magánutak
esetében.
Városi (kerületi)
rendőrkapitányság
--
14.Útépítés engedélyezése.Annak elbírálása,
hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti
esetben vagy további
feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Az eljárás honvédelmi
és katonai célú
létesítmény működési
vagy védőterületén
tervezett utak
építésének
engedélyezésére
irányul.
Honvédelemért
felelős miniszter
-15 nap
15.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
Gyorsforgalmi út
esetén.
Területi
vízvédelmi hatóság
--
adott tevékenység
megfelel-e a felszín
alatti vizek minősége
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek.
16.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
adott tevékenység
megfelel-e az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek.
Gyorsforgalmi út
esetén.
Területi vízügyi
hatóság
--
17.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
adott tevékenység
megfelel-e a vizek
lefolyására, az árvíz és
a jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Gyorsforgalmi út
esetén.
Területi vízügyi
hatóság
--
18.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
adott tevékenység
megfelel-e a felszín
alatti vizek minősége
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, főút,
összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út,
belterületi
gyorsforgalmi út,
Területi
vízvédelmi hatóság
--
belterületi elsőrendű
főút, belterületi
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt
magánút - a felsorolt
utakon autóbusz öböl
át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével -, parkoló,
zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint híd, felüljáró,
alagút, aluljáró,
kerékpárút - ha ezen
létesítmények nem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására
szolgálnak -
engedélyezése esetén.
19.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
adott tevékenység
megfelel-e az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, főút,
összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út,
belterületi
gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű
Területi vízügyi
hatóság
--
főút, belterületi
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt
magánút - a felsorolt
utakon autóbusz öböl
át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével -, parkoló,
zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint híd, felüljáró,
alagút, aluljáró,
kerékpárút - ha ezen
létesítmények nem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására
szolgálnak -
engedélyezése esetén.
20.Útépítéssel kapcsolatos
eljárások.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
adott tevékenység
megfelel-e a vizek
lefolyására, az árvíz és
a jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, főút,
összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út,
belterületi
gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű
főút, belterületi
Területi vízügyi
hatóság
--
[86]
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt
magánút - a felsorolt
utakon autóbusz öböl
át-, kiépítése,
forgalomba helyezése
kivételével -, parkoló,
zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint híd, felüljáró,
alagút, aluljáró,
kerékpárút - ha ezen
létesítmények nem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására
szolgálnak -
engedélyezése esetén.
21.Útépítés engedélyezése.Annak elbírálása,
hogy a létesítmény a
kérelemben foglaltak
szerinti vagy további
feltételek melletti
megvalósítása esetén
az államhatár rendje
biztosított-e, a
határrendsértések és
határesemények
megelőzhetők-e.
Az államhatártól
számított 100 méteren
belül épülő létesítmény
esetén.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
22.Útépítés engedélyezése.A vasúti pálya
területének
igénybevétele a
A vasúti pálya szélső
vágányának tengelyétől
számított 100 méteren
Közlekedésért
felelős miniszter
--
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
tervezett igénybevétel
a vasút állagára, a
vasúti forgalom
biztonságára, a vasút
kezelő fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
belüli útügyi építmény
építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén,
ha az építtető a vasúti
pályahálózat
működtetője
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
23.Útépítés engedélyezése.Az építmény
elhelyezése megfelel-e
a településrendezési
követelményeknek és
a helyi építési
szabályzatnak.
Minden esetben, kivéve
a nemzetgazdaságilag
szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások
megvalósításának
gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: 2006.
évi LIII. törvény) 6/H. §
(14) bekezdés szerint
megindított eljárás.
Az építési
tevékenység helye
szerinti települési,
fővárosi kerületi
önkormányzat
jegyzője, a
Fővárosi
Önkormányzat
által közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében a
fővárosi
önkormányzat
főjegyzője
--
24.Útépítés engedélyezése.Annak elbírálása,
hogy a létesítmény
vagy tevékenység a
helyi önkormányzati
Helyi jelentőségű védett
természeti területen
vagy arra közvetlen
hatást gyakorló módon
Települési
önkormányzat
jegyzője, a
fővárosban a
-21 nap
[87]
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
megvalósuló
létesítmény esetén.
főjegyző
25.A közúti alagutaknak a
178/2017. (VII. 5.)
Korm. rendelettel
kihirdetett, a Veszélyes
Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról
szóló Európai
Megállapodás "B"
Mellékletének 9. rész
9.1 fejezet szerinti
jármű-jóváhagyási
eljárás.
A járműre szerelt
felépítmény műszaki
biztonsági szempontú
megfelelőségének a
megállapítása.
Minden esetben.Műszaki biztonsági
feladatkörben
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
--
26.
27.A radioaktív anyag
közúti fuvarozási
tevékenység keretében
történő továbbítása
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A radioaktív anyag
szállítása biztonsági
feltételeinek, valamint
annak vizsgálata
kérdésében, hogy
szükséges-e a
szállítmány fokozott
őrzés-védelmének
biztosítása.
Minden esetbenOrszágos Rendőr-
főkapitányság
--
28.A transzeurópai
közúthálózatnak
Magyarország területén
lévő alagútjaival
kapcsolatos, az alagút
kiviteli tervének
jóváhagyása, az alagút
működési engedélyének
kiadása, a működési
engedélytől történő
eltérések engedélyezése,
a működési
engedélynek - a
biztonsági
minimumkövetelménye
k sérelme esetén történő
- korlátozása,
felfüggesztése, a
biztonsági
minimumkövetelménye
ktől való eltérések
engedélyezése iránti,
valamint azoknak a
feltételeknek a
Az adott útszakasz
tervezett közúti
jelzései és
forgalomtechnikai
elemei az adott hely
ismeretében
közlekedésbiztonsági
szempontból
megfelelőek-e.
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
[88]
meghatározására
irányuló eljárásban,
amelyek teljesülése
esetén az alagútban a
rendeltetésszerű üzem
helyreállítható, illetve
az alagút a közforgalom
számára újra
megnyitható.
29.Repülőtérré minősítésre
irányuló hatósági
eljárás.
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő létesítési
és használati
szabályoknak való
megfelelés
kérdésében.
Minden estben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
--
30.
[89]
31.Repülőtérré minősítésre
irányuló hatósági
eljárás.
Termőföldön
megvalósuló
tevékenység esetén, -
a termőföld minőségi
védelme kérdésében -
polgári repülőtér elvi
létesítésének és
használatbavételének
engedélyezése, illetve
a repülőtér
létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének,
valamint a
leszállóhely
létesítésének és
megszüntetésének
szabályairól szóló
kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
megszüntetésének
engedélyezése
kivételével.
Minden esetben.Talajvédelmi
feladatkörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
32.Repülőtérré minősítésre
irányuló hatósági
eljárás.
Az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások,
valamint a repülőtér
környezetében a
légiközlekedésből
adódó zaj és rezgés
okozta, egészségre
gyakorolt hatások
vizsgálatával
kapcsolatos
szakkérdésben.
Minden esetben.A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
feladatkörében
eljáró járási
hivatala
--
33.Repülőtérré minősítésre
irányuló hatósági
eljárás.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy
egységes
környezethasználati
engedély nem
Minden esetben.A területi
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatóság
-21 nap
szükséges, vagy az
engedélyezési eljárás a
Khvr. 3. számú
mellékletében
meghatározott olyan
tevékenység
megkezdését vagy
folytatását szolgálja,
amely a Khvr.-ben
meghatározott
küszöbértéket nem éri
el vagy a
tevékenységre a
Khvr.-ben
megállapított feltétel
nem teljesül - az V.
osztályú repülőtér
kivételével - annak
elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi
követelményeknek, a
tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek, a
környezeti zaj és
rezgés elleni
védelemre vonatkozó
szabályoknak a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
[90]
feltételek mellett
megfelel-e, valamint
hogy a tevékenység
következtében jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
34.A légi közlekedési
hatóságnak
a repülőtér légi
közlekedés
védelme
szempontjából
kis repülőtérré
minősítése iránti
eljárása.
A repülőtér
megfelel-e
a fegyveres
biztonsági őrség
működtetéséhez
szükséges
feltételeknek,
valamint
teljesülnek-e
a 300/2008/EK
rendeletben foglalt
alapkövetelmények
Minden esetbenRepülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
21 nap
35.A légi közlekedési
hatóságnak a
repülőtér légi
közlekedés
védelme
szempontjából
kis repülőtérré
minősítése iránti
eljárása.
Hatáskörébe
tartozó
feladatrendszer
alapján
végrehajtott
védelmi kockázat
felmérése céljából.
Minden esetbenAlkotmány-
védelmi Hivatal
-21 nap
36.
[91]
37.
38.
[92]
39.
40.A légi közlekedési
hatóságnak a
légiforgalmi
berendezések
engedélyezési
eljárásában.
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Az államhatártól
számított 100 méteren
belül telepített
légiforgalmi
berendezések esetén.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság
-
[93]
41.A légi közlekedési
hatóságnak a radioaktív
anyag belföldi légi
fuvarozási tevékenység
keretében történő
továbbítása, valamint
földi kiszolgálásának
engedélyezésére
irányuló eljárása.
A radioaktív anyag
szállítása biztonsági
feltételeinek, valamint
annak vizsgálata
kérdésében, hogy
szükséges-e a
szállítmány fokozott
őrzés-védelmének
biztosítása.
Minden esetben.Országos Rendőr-főkapitányság--
42.
43.A légi közlekedési
hatóságnak a nemzeti
légiközlekedés védelmi
minőségbiztosítási
ellenőrök kijelölésére irányuló eljárása.
A nemzeti
légiközlekedés
védelmi
minőségbiztosítási
ellenőrként kijelölni tervezett személy
beosztás betöltése
során hordozott
lehetséges biztonsági
kockázati szintjének
vizsgálata.
Minden esetben.Az
Alkotmányvédelmi
Hivatal és a
Terrorelhárítási
Központ
--
[94]
44.A légi közlekedési
hatóságnak
a repülőtéri
védelmi program,
az ahhoz
kapcsolódó
belső védelmi
minőség-
biztosítási
program
és védelmi
képzési terv
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A repülőtéri
védelmi program,
az ahhoz
kapcsolódó
belső védelmi
minőségbiztosítási
program
és védelmi
képzési terv a
légiközlekedés
biztonságával
kapcsolatos
követelményeknek
megfelel-e.
Minden esetbenA repülőtér
fekvése szerinti
illetékes
rendőr-
főkapitányság,
Budapesten és
Pest vármegyében
a Repülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
30 nap
44a.A légi közlekedési
hatóságnak a
légiközlekedés
védelmében
közreműködő
szervezetek
által készített
védelmi program,
az ahhoz
kapcsolódó
belső védelmi
minőség-
biztosítási
program
és védelmi
képzési terv
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A légiközlekedés
védelmében
közreműködő
szervezetek által
készített védelmi
program, az
ahhoz kapcsolódó
belső védelmi
minőségbiztosítási
program
és védelmi
képzési terv a
kibervédelemmel
kapcsolatos
követelményeknek
megfelel-e
a légiközlekedés
védelmében
közreműködő
szervezetek által
készített védelmi
programban a
kibervédelmi
intézkedések
módosítása
esetében
Nemzet-
biztonsági
Szakszolgálat
Nemzeti
Kibervédelmi
Intézet
-45 nap
45.A légi közlekedési
hatóságnak a
légiközlekedés
védelmi
berendezések,
eszközök
és védelmi
rendszerek
üzembe
helyezésének és
működtetésének
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A légiközlekedés
védelmi
berendezések,
eszközök és
védelmi rendszerek
megfelelősége.
Minden esetbenRepülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
21 nap
46.A légi közlekedési
hatóságnak a
légiközlekedés védelmi
berendezések, eszközök
és védelmi rendszerek
üzembe helyezésének és működtetésének
jóváhagyására irányuló
eljárása.
A lehetséges
biztonsági kockázati
szintjének kérdésében.
Minden esetben.Alkotmányvédelmi
Hivatal
-21 nap
[95]
47.A légi közlekedési
hatóságnak a repülőtér
kényszerhelyzeti
tervének jóváhagyására
irányuló eljárása.
A repülőtér
kényszerhelyzeti terve
a jogellenes
cselekmények
megelőzésével és
felszámolásával
kapcsolatos
követelményeknek
megfelel-e.
Minden esetben.A repülőtér
fekvése szerint
illetékes rendőr-főkapitányság,
Budapesten és Pest
vármegyében a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-főkapitányság
-
48.A légi közlekedési
hatóságnak a radioaktív
anyag belföldi légi
fuvarozási tevékenység
keretében történő
továbbítása, valamint
földi kiszolgálásának
engedélyezésére
irányuló eljárása.
A radioaktív anyag
munkavállalókra és
lakosságra gyakorolt
hatása.
Minden esetben.Országos
Atomenergia
Hivatal
--
49.A légi közlekedési
hatóságnak
a repülőtér
kényszerhelyzeti
tervének
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A repülőtér
kényszerhelyzeti
tervében foglaltak
alkalmasak-e
a tűz terjedésének
megakadályozására,
a tűzoltói beavatkozás
résztvevőinek védelmére,
és tartalmazza-e
a tűzoltó egységek
beavatkozását biztosító
követelményeket.
Ha a repülőtéren
a jogszabályban
meghatározott
létesítményi
tűzoltóság
alkalmazása
került előírásra.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
--
52.
[96]
53.
54.A légi közlekedési
hatóságnak a a
2015/1998 bizottsági
(EU) végrehajtási
rendelet melléklet 4.4.2.
pontja alapján a
légijármű fedélzetére
tiltott eszközök felvitelére irányuló
engedélyezési eljárás.
Az engedélyben
foglaltak jelentenek-e
kockázatot a
légiközlekedés
védelme
szempontjából.
Minden esetben.Az
Alkotmányvédelmi
Hivatal, az
általános
rendőrségi
feladatok ellátására
létrehozott szerv és
a Terrorelhárítási Központ
--
[97]
55.
56.A légi közlekedési
hatóságnak légiforgalmi
irányító szolgálat
védelmi tervének
jóváhagyására irányuló
elsőfokú eljárása.
A védelmi terv a
terrorizmus elleni
védekezés és a
nemzetbiztonsági
szempontoknak
megfelel-e.
Minden esetben.Az Alkotmányvédelmi
Hivatal és a
Terrorelhárítási
Központ
--
57.
58.
[98]
59.
60.
61.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének engedélyezésére;
a repülőtér létesítésének,
fejlesztésének,
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő létesítési
és használati
szabályoknak való
megfelelés.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve
-
[99]
62.Leszállóhely létesítésére
irányuló engedélyezési
eljárás.
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő létesítési
és használati
szabályoknak való
megfelelés
kérdésében.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv
központi szerve
-
63.A légiforgalmi
berendezések
engedélyezési eljárásai.
A légiforgalmi
berendezések
létesítésére vonatkozó
tűzvédelmi előírások
érvényesítése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv
központi szerve
-
64.
[100]
65.
66.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott
repülőtér létesítésének
engedélyezésére, fejlesztésének
engedélyezésére; a repülőtér
létesítésének, fejlesztésének,
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
Abban a kérdésben,
hogy a repülőtér
megfelel-e a fegyveres
biztonsági őrség
működtetéséhez,
nemzetközi repülőtér
esetében a
határellenőrzéshez
szükséges feltételeknek, továbbá
teljesülnek-e a
repülőtérre vonatkozó
biztonsági
alapkövetelmények.
Minden esetben.A repülőtér
fekvése szerint
illetékes rendőr-
főkapitányság,
Budapesten és Pest
vármegyében a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
-
[101]
67.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének engedélyezésére;
a repülőtér létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő
létesítési és
használati
szabályoknak
való megfelelés
érdekében
Minden esetbenA hivatásos
katasztrófa-
védelmi szerv
területi szerve
A hivatásos
katasztrófa-
védelmi szerv
központi
szerve
68.
[102]
69.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és
be) alpontjában
meghatározott
repülőtér létesítésének
engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére;
a repülőtér létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének,
valamint a leszállóhely
létesítésének és
megszűnésének
szabályairól szóló
kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére,
fennmaradási
engedélyezésére és
bontására irányuló
hatósági eljárás.
A termőföld minőségi
védelme kérdésében
- a polgári repülőtér
elvi létesítésének és
használatbavételének
engedélyezése,
illetve a repülőtér
létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének
szabályairól szóló
kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
megszüntetésének
engedélyezése
kivételével.
Termőföldön
megvalósuló
tevékenység
esetén.
A talajvédelmi
igazgatási
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
--
70.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére; a repülőtér
létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
Az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások,
valamint a repülőtér
környezetében a
légiközlekedésből
adódó zaj és rezgés
okozta, egészségre
gyakorolt hatások
vizsgálatával
kapcsolatos
szakkérdésben.
Minden esetben.A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
A
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
71.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés
b) pont ba), bd) és
be) alpontjában
meghatározott
repülőtér létesítésének
engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére;
a repülőtér létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének,
valamint a leszállóhely
létesítésének és
megszűnésének
szabályairól szóló
kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére,
fennmaradási
engedélyezésére és
bontására irányuló
hatósági eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység
a természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek,
a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek,
a környezeti zaj és
rezgés elleni
védelemre vonatkozó
szabályoknak
a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e,
valamint hogy
a tevékenység
következtében
jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Minden esetben.A környezet-
védelmi és
természetvédelmi
hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
72.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére; a repülőtér
létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
A nemzetközi
forgalom számára
tervezett repülőtér
esetében, annak
elbírálása kérdésében,
hogy biztosítottak-e a
vámeljárás feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Repülőtéri
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi
Irányítás
-
73.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére; a repülőtér
létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a tervezett
tevékenység a
kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek - a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett -
megfelel-e,
amennyiben a
repülőtér létesítése,
valamint fejlesztése
esetén a futópályák
számának növelésére,
műszaki jellemzőinek
megváltoztatására,
füves repülőtéren
szilárd burkolatú
futópálya kiépítésére,
a meglévő futópálya
hosszának
hosszabbítására,
gurulóút hálózat
bővítésére, továbbá a több megvalósulási
szakaszra bontott
építkezés esetében, a
további szakaszokban
megépítendő építmény
építésére irányuló
tevékenység
nyilvántartott
régészeti lelőhelyen
vagy régészeti
védőövezet területén
valósul meg.
Minden esetben.A kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
74.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére; a repülőtér
létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tervezett tevékenység
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek - a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett -
megfelel-e, ha a
tevékenység
műemléki területen
vagy nyilvántartott
műemléki értéket,
műemléket érintően
valósul meg.
Minden esetben.A kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
75.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott repülőtér
létesítésének engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére; a repülőtér
létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint
a leszállóhely létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére, fennmaradási
engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárás.
A repülőtér területén
lévő, a repülőtér
létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének,
valamint a
leszállóhely
létesítésének és
megszüntetésének
szabályairól szóló
kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános
építményekkel
kapcsolatos
eljárásokban - az
építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi
hatósági
szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet [a
továbbiakban:
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet] 57. §-
ában meghatározottak
szerint a helyi építési szabályzatnak, a
szabályozási tervnek,
az általános érvényű
kötelező építésügyi
előírásoknak, valamint
az épített környezet
alakításáról és
védelméről szóló
törvényben foglalt
feltételeknek való
megfelelés
kérdésében
Minden esetben.A repülőtér
fekvése szerinti az
építésügyi és az
építésfelügyeleti
hatóságok
kijelöléséről és
működési
feltételeiről szóló
343/2006. (XII.
23.) Korm.
rendeletben
meghatározott
építésügyi hatóság
--
[103]
76.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában, 37. § (1) bekezdés b) pont ba), bd) és be) alpontjában meghatározott repülőtér létesítésének engedélyezésére, fejlesztésének engedélyezésére; a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárás.
A tevékenység a felszín alatti vizek védelmére, valamint az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden esetben.A területi vízvédelmi, vízügyi hatóságAz országos vízvédelmi, vízügyi hatóság-
77.A vízi repülőtér, állami
repülések céljára
szolgáló repülőtér és
közös felhasználású
repülőtér kivételével
repülőtér
üzemeltetésének
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Ha az üzemeltetéshez
környezetvédelmi
engedély vagy
egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, annak
elbírálása kérdésében,
hogy szükséges-e
zajgátló intézkedések
előírása, továbbá az
üzemeltetés a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.
Minden esetben.A környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal
21 nap
[104]
78.
79.A légiforgalmi
berendezések
engedélyezési
eljárásaiban.
A légiforgalmi
berendezések
létesítésére vonatkozó
tűzvédelmi előírások
érvényesítése.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerv
-
80.A légiforgalmi
berendezések
engedélyezési
eljárásaiban.
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Az államhatártól
számított 100 méteren
belül telepített
légiforgalmi
berendezések esetén.
A vármegyei, fővárosi
rendőr-
főkapitányság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
-
81.A légiforgalmi
berendezések
engedélyezési
eljárásaiban.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a légiforgalmi
berendezés védett
természeti területen,
Natura 2000 területen
történik vagy ezekre közvetlen hatással van,
valamint a légiforgalmi
berendezés
telepítéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
A környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal
21 nap
82.
[105]
83.A légiforgalmi
berendezések
engedélyezési
eljárásaiban.
A berendezés sugár-
egészségügyi hatásai,
kockázatai.
A berendezés
típuscseréje, valamint a
repülőtér területén
történő légiforgalmi
berendezés telepítése
kivételével a nem
ionizáló sugárzó
berendezést szolgáló
építmény hatósági
engedélyezése esetén.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ-
84.A repülőterek
környezetében
létesítendő zajgátló
védőövezetek
kijelölésével
kapcsolatos eljárás.
Az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások
felmérésével, valamint
a repülőtér
környezetében a légi
közlekedésből adódó
zaj és rezgés okozta
egészségre gyakorolt
hatások vizsgálatával
kapcsolatos
szakkérdésekben,
valamint kórházra
vagy jelentős
gyógyüdülőhelyre
való tekintettel az E-
jelű zajgátló övezet
kijelölése
szükségességének
elbírálása kérdésében.
Minden esetben.A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
A
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
[106]
85.A repülőterek
környezetében
létesítendő zajgátló
védőövezetek
kijelölésével
kapcsolatos eljárás.
Annak vizsgálata,
hogy a zajmonitoring
rendszer kiépítése a
környezeti zaj
mérésére indokolt-e,
hogy a tervezett
zajcsökkentési
intézkedések milyen
feltételek mellett
segítik elő a környezet
zajvédelmi
állapotának javítását,
valamint, országos
jelentőségű védett
természeti területek és
Natura 2000 területek
érintettsége esetén,
annak elbírálása
kérdésében, hogy a
zajgátló védőövezet
kijelölése a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Minden esetben.A
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
21 nap
86.A radioaktív anyag
belföldi légi fuvarozási
tevékenység keretében
történő továbbítása,
A radioaktív anyag
szállítása biztonsági
feltételeinek, valamint
annak vizsgálata
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
[107]
valamint földi
kiszolgálásának
engedélyezésére
irányuló eljárás.
kérdésében, hogy
szükséges-e a
szállítmány fokozott
őrzés-védelmének
biztosítása.
87.A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában, 37. § (1) bekezdés b) pont ba), bd) és be) alpontjában meghatározott repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás.Annak kérdésében,
hogy a tervezett
tevékenység a
honvédelmi célú
légiközlekedés
biztonságát, így
különösen a
honvédelemért felelős
miniszter által
létrehozott légi kutató-
mentő szolgálat
hatáskörébe tartozó
feladatok ellátását,
Magyarország
légterének védelmét
ellátó szolgálatok
tevékenységét vagy a
Magyar Honvédség,
illetve a szövetséges
fegyveres erők
feladatainak ellátását
akadályozza-e.
Minden esetben.A katonai légügyi
hatóság
--
88.A leszállóhely
létesítésére irányuló
engedélyezési eljárás.
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő létesítési
és használati
szabályoknak való
megfelelés
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv
központi szerve
-
[108]
kérdésében.
89.A leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás.Annak elbírálása, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.Minden esetben.A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében vármegyei kormányhivatal21 nap
90.Környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér hajtóművel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igénybevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárás.a) térképezés céljából
történő repülés,
b) mérőkamerás légi
fényképezés vagy
egyéb, távérzékelési
célú repülés,
c) egyéb képrögzítés,
illetve felvételkészítés
céljából történő repülés,
d) szúnyogirtás, mező-
és erdőgazdasági légi
munkavégzés céljából
végzett repülés,
e) polgári célú légi
felderítés és
megfigyelés (például
vezetékellenőrzés,
vadszámlálás) céljából
végzett repülés,
f) egyéb, közérdekű célból történő repülés esetén - a (2) bekezdésben meghatározott szakkérdésben -
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakhatóság állásfoglalásában
a) értékeli az engedélyezés tárgyát képező tevékenységnek a
védett és a fokozottan
védett, valamint a
közösségi jelentőségű
madárfajok egyedeire,
populációira, élő-,
táplálkozó- és
szaporodó helyeire gyakorolt várható hatását, és
b) a természeti értékek
veszélyeztetésének
elkerülése, valamint a
veszélyeztetés
mértékének
csökkentése
érdekében - a repülési
szabályok
figyelembevételével -
a repülési útvonalra, a
repülési magasságra,
illetve a repülés
időtartamára
vonatkozóan
feltételeket határozhat
meg.
Minden esetben.A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal21 nap
91.Légijármű rendszeres
használatára nem
nyilvános fel- és
leszállóhely
létesítésének
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység a
környezeti zaj és
rezgés elleni
védelemre vonatkozó
szabályoknak
megfelel-e.
Minden esetben.A környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei kormányhivatal
21 nap
92.A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről,
feladatairól és működésének rendjéről szóló
kormányrendelet alapján standard védelmi
háttérellenőrzésre irányuló eljárás.
Az elmúlt 5 évben előfordult
tartózkodási helyek szerinti
valamennyi államban bűnügyi
nyilvántartás ellenőrzésének
tekintetében.
Minden esetben.Vármegyei rendőr-főkapitányság,
Budapesten és Pest vármegyében
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
-30 nap
93.A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről,
feladatairól és működésének rendjéről szóló
kormányrendelet alapján fokozott védelmi
háttérellenőrzésre irányuló eljárás.
A hírszerzési információk és
az illetékes nemzeti hatóságok
rendelkezésére álló minden
egyéb releváns információ,
amely e hatóságok megítélése
szerint szükséges lehet
annak megállapításához,
hogy egy adott személy
alkalmas-e olyan beosztásban
dolgozni, amelynek
előfeltétele a fokozott védelmi
háttérellenőrzés elvégzésének
tekintetében.
Minden esetben.Vármegyei rendőr-főkapitányság,
Budapesten és Pest vármegyében
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
az Alkotmányvédelmi Hivatal és
a Terrorelhárítási Központ
-30 nap
94.
[109]
95.
96.A robbanóanyag-
kereső kutya
és vezetője
jóváhagyására
irányuló eljárás.
A légi közlekedés
védelmi
berendezések,
eszközök és
védelmi rendszerek
megfelelőségének
kérdése.
Minden esetbenRendőrségi
Oktatási
és Kiképző
Központ
Országos
Rendőr-
főkapitányság
21 nap
97.
98.A repülőtér
kényszerhelyzeti
tervének jóváhagyására
irányuló eljárás.
A repülőtér kényszerhelyzeti
tervében foglaltak
alkalmasak-e a tűz
terjedésének
megakadályozására,
a tűzoltói beavatkozás
résztvevőinek védelmére,
és tartalmazza-e a tűzoltó
egységek beavatkozását
biztosító követelményeket.
A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés a) pont
ac) alpontjában meghatározott
repülőtér esetében.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveA hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve-
[110]
99.A 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet
Melléklet 1.6.2.
pontjával
összhangban
a szigorított
védelmi területre
történő belépés
során egyes
személyek, vagy
csoportok részére
a tiltott tárgyak
bevitelének
tilalma alóli
felmentés
megadására
irányuló eljárás.
Abban az esetben,
ha a bevinni
szándékozott tiltott
tárgy a 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet Melléklet
1-A. Függelékébe
tartozik:
a tiltott tárgyak
bevitele és
biztonságos
őrzése, tárolása
feltételeinek
való megfelelés,
valamint annak
elbírálása
kérdésében, hogy
a tiltott
tárgy, annak
beviteli céljára
figyelemmel,
kockázatot jelent-e
a légiközlekedés
biztonságára vagy
a közbiztonságra
Minden esetbenA repülőtér
fekvése szerint
illetékes rendőr-
főkapitányság,
Budapesten és
Pest vármegyében
a Repülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
-35 nap
100.A 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet
Melléklet
1.6.2. pontjával
összhangban
a szigorított
védelmi területre
történő belépés
során egyes
személyek, vagy
csoportok részére
a tiltott tárgyak
bevitelének
tilalma alóli
felmentés
megadására
irányuló eljárás.
Abban az esetben,
ha a bevinni
szándékozott tiltott
tárgy a 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet Melléklet
1-A. Függelékébe
tartozik: a tiltott
tárgyak bevitele
és biztonságos
őrzése, tárolása,
felhasználása
kérdésében,
valamint
terrorveszély
kérdésében.
Minden esetbenTerrorelhárítási
Központ
-35 nap
101.Meghatalmazott
ügynök, az
ismert szállító
és a fedélzeti
ellátmány
meghatalmazott
beszállítója
minősítése
tárgyában indult
eljárás.
A védelmi
ellenőrzések
végrehajtása
szakkérdésben.
Minden esetbenRepülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
45 nap
102.Meghatalmazott
ügynök, az
ismert szállító
és a fedélzeti
ellátmány
meghatalmazott
beszállítója
minősítése
tárgyában indult
eljárás.
Abban
a szakkérdésben,
hogy az
engedélyben
foglaltak
jelentenek-e
kockázatot
a légiközlekedés
védelme
szempontjából.
Minden esetbenAz Alkotmány-
védelmi Hivatal,
az általános
rendőrségi
feladatok
ellátására
létrehozott szerv
és a Terror-
elhárítási
Központ
-45 nap
103.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
A légiközlekedési
hatóság
--
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer esetén.
104.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer esetén.
A légiközlekedési
hatóság
--
105.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
Távolságon belül 40
méternél, bárhol másutt
a beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
A katonai légügyi
hatóság
--
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
106.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
Távolságon belül 40
méternél, bárhol másutt
a beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
A katonai légügyi
hatóság
--
107.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
földi berendezések
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért
15 kilométer távolságon
belül
40 méternél, bárhol
A légiközlekedési
hatóság
--
légiközlekedés
biztonságára.
másutt a beépítésre
szánt területen 100
méternél, beépítésre
nem szánt területen 50
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén,
bontási engedélyezési
eljárás kivételével.
108.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
földi berendezések
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért
15 kilométer távolságon
belül
40 méternél, bárhol
másutt a beépítésre
szánt területen 100
méternél, beépítésre
A katonai légügyi
hatóság
-
nem szánt területen 50
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén,
bontási engedélyezési
eljárás kivételével.
109.Építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének közvetlen
és közvetett hatása a
polgári légiközlekedés
biztonságára, a
repülési eljárásokra, a
léginavigációs
szolgálatokra, továbbá
a földi telepítésű
navigációs
berendezések
működésére.
Bontás kivételével, ha
az eljárás
a) polgári repülőtér,
valamint a repülés
biztonságát szolgáló
földi berendezések
biztonsági övezetén
belüli,
b) polgári repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer - kizárólag
helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
esetében 500 m -
távolságon belül 40
méternél magasabb,
A polgári célú
légiközlekedésre
gyakorolt hatás
vizsgálata
tekintetében a
légiközlekedési
hatóság
-
[111]
c) beépítésre szánt
területen 100 méternél
magasabb, és
d) beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb
építményre vonatkozik.
110.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
összevont telepítési
eljárás integrált építési
engedélyezési
szakaszában az építési
engedélyezési eljárás és
az országos építési
követelményektől való
eltérés engedélyezési
eljárása esetén.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Honvédelmi és katonai
célú építmény működési
vagy védőterületén
belüli építmény építése
esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
111.Közös felhasználású
repülőtér
repülőtérrendjének
jóváhagyására irányuló
eljárás.
A repülőtér polgári
célú felhasználása
tekintetében.
Minden esetben.A légiközlekedési
hatóság
--
112.Közös felhasználású
repülőtér
üzembentartási
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A repülőtér polgári
célú felhasználása
tekintetében.
Minden esetben.A légiközlekedési
hatóság
--
113.
[112]
114.
115.A légiközlekedésről szóló
1995. évi XCVII. törvény
37. § (1) bekezdés
a) pontjában, 37. §
(1) bekezdés b) pont
ba), bd) és be) alpontjában
meghatározott
repülőtér létesítésének
engedélyezésére,
fejlesztésének
engedélyezésére;
a repülőtér létesítésének,
fejlesztésének és
megszüntetésének,
valamint a leszállóhely
létesítésének és
megszűnésének szabályairól
szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó
általános építmények
építési engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére,
fennmaradási
engedélyezésére és
bontására irányuló hatósági
eljárás.
Az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások,
valamint a repülőtér
környezetében a
légiközlekedésből
adódó zaj és rezgés
okozta, egészségre
gyakorolt hatások
vizsgálata.
A polgári repülőtér
létesítése,
használatbavétele,
fejlesztésének és
megszüntetésének,
valamint a leszállóhely
létesítése és
megszüntetése, a hozzá
tartozó általános
építmények építési
engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére,
fennmaradási
engedélyezésére és
bontására irányuló
hatósági eljárás.
A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
A
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
116.A repülőterek
környezetében
létesítendő zajgátló
védőövezetek
kijelölésével
kapcsolatos eljárás.
Az egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások
felmérésével, valamint
a repülőtér
környezetében a légi
közlekedésből adódó
zaj és rezgés okozta
egészségre gyakorolt
hatások vizsgálata.
A repülőterek
környezetében
létesítendő zajgátló
védőövezetek
kijelölése.
A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
A
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
117.A vasúti közlekedési
hatóságnak a vasúti
építmény
engedélyezésére
irányuló eljárása.
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek,
valamint a
közlekedésbiztonsági
követelmények
megállapítása.
Minden esetben.Országos
Rendőr-
főkapitányság
-
118.A vasúti közlekedési
hatóságnak a vasúti
építmény
engedélyezésére
irányuló eljárása.
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő létesítési
és használati
szabályoknak való
megfelelés.
Ha az eljárás vasúti
alagutat érint.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv
központi szerve
-
119.A felszín alatti vasutak
vasúti üzemi
Az épület, építmény
kialakítására
A következő
esetekben:
A hivatásos
katasztrófavédelmi
A hivatásos
katasztrófavédel
-
létesítményei, valamint
a vasúti üzemi
létesítményekhez
kapcsolódó felvonók,
mozgólépcsők és
mozgójárdák
engedélyezésére
irányuló eljárás.
vonatkozó tűzvédelmi
előírások betartatása,
az épület
kiüríthetősége és a
létesítményben
tartózkodó személyek
menekíthetősége.
a) vasúti állomások,
vasúti üzemi
létesítmények, valamint
a területükön lévő
felvonók esetén;
b) kiürítésre,
menekítésre figyelembe
vett mozgólépcsők, és
mozgójárdák esetén.
szerv területi
szerve
mi szerv
központi szerve
120.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Az államhatár rendje,
a határrendsértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek,
valamint a
közlekedésbiztonsági
követelmények
megállapítása
kérdésében.
Minden esetben.A vármegyei
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
-
121.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek
mellett biztosíthatóak-
e.
A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárásban, ha
az eljárás honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény működési
vagy védőterületén
tervezett vasúti
építményre vonatkozik.
Honvédelemért
felelős miniszter
-15 nap
122.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Az ezen
építményekkel,
berendezésekkel
összefüggő műszaki
biztonsági
követelményeknek
való megfelelés
kérdésében.
Ha az építési
tevékenység jogszabály
alapján hatósági
felügyelet alá tartozó
veszélyes folyadék és
olvadék vasúti töltő-
lefejtő berendezést
érint.
Műszaki biztonsági
feladatkörben
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
123.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Az építmény a
kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás
nyilvántartott régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló vagy
jogszabályban
meghatározott
esetekben műemléket
érintő tevékenység
engedélyezésére
irányul.
A kulturális
örökségvédelmi
hatáskörben eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
124.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Az építmény vagy az
építési tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e, továbbá
hogy a tevékenység
következtében jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Ha az építmény
külterületen, továbbá
belterületen egyedi
tájértéken, természeti
területen, országos
jelentőségű védett
természeti területen,
Natura 2000 területen
vagy barlang
védőövezetén valósul
meg, és a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, vagy a
Khvr. 3. számú
mellékletében meghatáro
zott olyan tevékenység
megkezdését vagy
folytatását szolgálja,
amely a Khvr.-ben
meghatározott
küszöbértéket nem éri
el, vagy a
tevékenységre a Khvr.-
ben megállapított
feltétel nem teljesül.
A
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
21 nap
125.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Helyi jelentőségű védett
természeti területen
vagy arra közvetlen
hatást gyakorló módon
megvalósuló vasúti
építmény esetén.
A települési
önkormányzat
jegyzője; a
fővárosban a
főjegyző
Környezetvédel
mi és
természetvédelm
i hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
21 nap
126.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A tevékenység az erdő
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Erdőben,
erdőgazdálkodási
tevékenységet
közvetlenül szolgáló
területen vagy arra
közvetlen hatást
gyakorló módon
megvalósuló - normál
és keskeny nyomtávú -
vasúti pályaépítmény
esetén.
Az erdészeti
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
-
[113]
127.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A közút területének
nem közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
Ha az építmény építése,
megszüntetése közutat
vagy annak biztonsági
övezetét érinti, és a
kérelmező az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
Gyorsforgalmi út,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési
építményei
esetében Budapest
Főváros
Kormányhivatala
-
128.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A közút területének
nem közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
Ha az építmény építése,
megszüntetése közutat
vagy annak biztonsági
övezetét érinti, és a
kérelmező az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
Gyorsforgalmi út,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési
építményei
kivételével, az
országos közút,
továbbá a főváros
kivételével a
települési
önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak
esetében a
közlekedési
Budapest
Főváros
Kormányhivatala
-
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
hatósági
feladatkörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
129.A vasúti építmény
engedélyezésére
irányuló eljárásban.
A közút területének
nem közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
Ha az építmény építése,
megszüntetése közutat
vagy annak biztonsági
övezetét érinti, és a
kérelmező az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
A Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában lévő
helyi közutak
esetében a
közlekedési
hatósági
feladatkörében
eljáró Budapest
Főváros
Kormányhivatala
--
130.A hagyományos és a
nagysebességű
transzeurópai vasúti
rendszerrel
összefüggésben a vasúti
közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII.
törvény 10. § (1)
bekezdés b)-d) pontja
szerinti műszaki
engedély kiadására
irányuló vasúti hatósági
eljárás.
A zajvédelemre
vonatkozó
követelményeknek
való megfelelés
megállapítása
érdekében;
a vasúti pálya
közelében elhelyezett
berendezésekre és
létesítményekre
megengedhető
mértékű talajrezgés
megállapításához;
a hagyományos és a
nagysebességű
transzeurópai vasúti
rendszer részét képező
vasúti pálya tartozékai
vagy vasúti üzemi
létesítmények körébe
tartozó villamos- vagy
hőenergia-ellátó
rendszerek működése
során a megengedhető
mértékű
környezetterhelés
megállapítása
érdekében;
a hagyományos és a
nagysebességű
transzeurópai vasúti
rendszer részét képező
karbantartó
létesítményekben
alkalmazott műszaki
berendezések és
eljárások által okozott
megengedhető
mértékű
környezetterhelés
megállapítása
érdekében, különös
tekintettel a
hulladékkezelési
követelmények betartására
Minden esetben.A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró
vármegyei kormányhivatal
21 nap
131.A felszín alatti vasutak
vasúti üzemi
létesítményei, valamint
a vasúti üzemi
létesítményekhez
kapcsolódó felvonók,
mozgólépcsők és
mozgójárdák
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A higiénés és
egészségvédelmi, az
ivóvíz minőségi, a
települési szilárd és
folyékony hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelményeknek
való megfelelés.
Munkavégzés céljára
szolgáló építmények
esetében a kémiai
biztonságra vonatkozó
jogszabályi
előírásoknak való
megfelelés.
Az egészségvédelem
biztosítása az Az
országos
településrendezési
és építési
követelményekről
szóló
253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletben (a
továbbiakban: OTÉK
rendelet)
meghatározott egyes
épületszerkezetek és
helyiségek létesítési
követelményeitől való eltéréshez hozzájárulás.
1. Munkavégzés céljára
szolgáló építmény
építése, bővítése,
átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet
szerinti, az egyes
terület-felhasználási
egységeken kivételesen
elhelyezhető építmény
építése esetén.
3. Hulladékledobót,
gyógykezelés céljára
szolgáló önálló
rendeltetési
egységet tartalmazó
épület építése esetén.
A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
A
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
132.A felszín alatti vasutak
vasúti üzemi
létesítményei, valamint
a vasúti üzemi
létesítményekhez
kapcsolódó felvonók,
mozgólépcsők és
mozgójárdák
engedélyezésére
irányuló eljárásban a
felszín alatti vasutak
vasúti üzemi
létesítményei, valamint
a vasúti üzemi
létesítményekhez
kapcsolódó felvonók,
mozgólépcsők és
mozgójárdák
engedélyezésére
irányuló eljárásban.
A bevonás
feltételeként
meghatározott
építményekkel,
berendezésekkel
összefüggő
jogszabályban
meghatározott
műszaki biztonsági
követelmények.
1. Ha az építési
tevékenység
1.1. hatósági felügyelet
alá tartozó nyomástartó
berendezést,
1.2. éghető vagy
veszélyes folyadék
tartályt,
1.3. ipari vagy
mezőgazdasági
gázfogyasztó
készüléket,
1.4. legalább 50 kVA
beépített
összteljesítményű és
0,4 kV vagy nagyobb
feszültségű villamos
berendezést, rendszert
érint.
A mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
133.A felszín alatti vasutak
vasúti üzemi
létesítményei, valamint
a vasúti üzemi
létesítményekhez
kapcsolódó felvonók,
mozgólépcsők és
mozgójárdák
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Annak elbírálásában,
hogy a felszín feletti
épületrész az OTÉK
rendelet
50. § (2)
bekezdésében foglalt
követelményeknek
megfelel-e.
Ha a vasúti állomás
épületének felszín
feletti része építésügyi
hatósági engedélyhez
kötött építési
tevékenység.
Az építésügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
[114]
134.A veszélyes folyadék és
olvadék vasúti töltő-
lefejtő tűz- és
katasztrófavédelmi
követelményeknek való
megfelelés
meghatározása.
Az építményekkel,
berendezésekkel
összefüggő tűz- és
katasztrófavédelmi
követelményeknek
való megfelelés.
Ha az építési
tevékenység jogszabály
alapján hatósági
felügyelet alá tartozó
veszélyes folyadék és
olvadék vasúti töltő-
lefejtő berendezést
érint.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
központi szerve
21 nap
135.A földalatti vasúti
építmények, a
hagyományos és
nagysebességű vasúti
rendszerek vasúti
alagútjai tűz- és
katasztrófavédelmi -
különös tekintettel a
menekítési útvonalak, és
a kiürítési szabályok -
követelményeinek való
megfelelés
meghatározása.
Az ezen
építményekkel,
berendezésekkel
összefüggő tűz- és -
különös tekintettel a
menekítési, kiürítési
szakkérdésekre.
Ha az építési
tevékenység földalatti
vasúti építmények,
hagyományos és
nagysebességű vasutak
alagútjának létesítésére,
átépítésére irányul és
jogszabály alapján
hatósági felügyelet alá
tartozó.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi szerv
központi szerve
21 nap
136.A felszín alatti vasutak
felszín alatti vasúti
állomásainak, vasúti
üzemi létesítményeinek,
valamint felvonók,
mozgólépcsők és
mozgójárdák
engedélyezésére
irányuló eljárás.
A higiénés és
egészségvédelmi, az
ivóvíz minőségi, a
települési szilárd és
folyékony hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelményeknek
való megfelelés és a
munkavégzés céljára szolgáló építmények
esetében a kémiai
biztonságra vonatkozó
jogszabályi
előírásoknak való
megfelelés, továbbá az
egészségvédelem
biztosítás az OTÉK
rendeletben
meghatározott egyes
épületszerkezetek és
helyiségek létesítési
követelményeitől való
eltéréshez
hozzájárulás.
Munkavégzés céljára
szolgáló építmény
építése, bővítése,
átalakítása esetén,
és/vagy az OTÉK
rendelet szerinti, az
egyes terület-
felhasználási
egységeken kivételesen
elhelyezhető építmény
építése esetén, és/vagy
hulladékledobót, gyógykezelés céljára
szolgáló önálló
rendeltetési egységet
tartalmazó épület
építése esetén.
A fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
A
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi és
vármegyei
kormányhivatal
-
137.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek
mellett biztosíthatóak-
e.
Ha az eljárás
honvédelmi vagy
katonai célú létesítmény
működési vagy
védőterületén tervezett
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építményre vonatkozik.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
138.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény a kulturális
örökség védelme
jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha az eljárás
nyilvántartott régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
megvalósuló vagy
külön jogszabályban
meghatározott esetekben műemléket
érintő tevékenység
engedélyezésére
irányul.
Az örökségvédelmi
hatáskörben eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
139.
140.
141.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy az
egyéb kötöttpályás
közlekedési építmény
vagy az építési
tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e, továbbá
hogy a tevékenység
következtében jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Ha az egyéb
kötöttpályás közlekedési rendszer
építmény külterületen,
továbbá belterületen
egyedi tájértéken,
természeti területen,
országos jelentőségű
védett természeti
területen, Natura 2000
területen vagy barlang
védőövezetén valósul
meg, és a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, vagy a
műszaki engedélyezési
eljárás a Khvr. 3. számú
mellékletében meghatáro
zott olyan tevékenység
megkezdését vagy
folytatását szolgálja,
amely a Khvr.-ben
meghatározott
küszöbértéket nem éri el
vagy a tevékenységre a
Khvr.-ben megállapított
feltétel nem teljesül.
A környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei kormányhivatal
21 nap
142.Vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Helyi jelentőségű védett természeti területen
vagy arra közvetlen
hatást gyakorló módon
megvalósuló egyéb
kötöttpályás közlekedési rendszer
építmény esetén.
A települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyzőKörnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében
eljáró vármegyei
kormányhivatal
-
143.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység az erdő
védelmére vonatkozó
nemzeti és uniós jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Erdőben,
erdőgazdálkodási
tevékenységet
közvetlenül szolgáló
területen vagy arra
közvetlen hatást
gyakorló módon
megvalósuló egyéb
kötöttpályás közlekedési rendszer
építmény esetén.
Az erdészeti
hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal
-
144.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
Ha az egyéb
kötöttpályás közlekedési rendszer
építmény építése,
megszüntetése közutat
vagy annak biztonsági
övezetét érinti és a
kérelmező az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
A közlekedési
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján
engedélyezhető-e.
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja, gyorsforgalmi út,
valamint közúti
határátkelőhely
közlekedési építményei
kivételével, az országos
közút, továbbá a
főváros kivételével a
települési önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében.
145.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján
engedélyezhető-e.
Ha az egyéb
kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény építése,
megszüntetése közutat
vagy annak biztonsági
övezetét érinti és a
kérelmező az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja, a Fővárosi
Önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közutak esetében.
A közlekedési
hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
--
146.Vasútnak nem minősülőAnnak elbírálásaHa az egyébA közlekedési--
[115]
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
kérdésében, hogy a
közút területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény építése,
megszüntetése közutat
vagy annak biztonsági
övezetét érinti és a
kérelmező az útkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja, a fővárosi
kerületi
önkormányzatok
tulajdonában lévő
közutak esetében.
hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
147.Vasútnak nem minősülő
egyéb kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
engedélyezése.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
létesítmény megfelel-e
a külön jogszabályban
előírt levegővédelmi
követelményeknek.
Ha az egyéb
kötöttpályás
közlekedési rendszer
építmény
működtetéséhez
használt gépek
levegőterheléssel
járnak.
A
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
21 nap
148.A hajózási hatóságnak a
kikötő, valamint a
komp- és révátkelőhely
elvi létesítési, létesítési,
használatbavételi,
továbbá fennmaradási,
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Ha az eljárás
határátlépéssel
kapcsolatos vagy
határvizek területét
érinti.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint az adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárása, továbbá ezen
eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezésére
irányuló eljárása.
149.A hajózási hatóságnak a
kikötő, valamint a
komp- és révátkelőhely
elvi létesítési, létesítési,
használatbavételi,
továbbá fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint az adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárása, továbbá ezen
eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezésére
irányuló eljárása.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység
a) a felszíni vizek
védelmére, a felszín
alatti vizek védelmére
és
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
150.A hajózási hatóságnak a
kikötő, valamint a
komp- és révátkelőhely
Annak elbírálása,
hogy a vízgazdálkodás
jogszabályban
A vizek medrének,
vízjárta területeknek,
valamint árvízvédelmi
Területi vízügyi
hatóság
--
[116]
elvi létesítési, létesítési,
használatbavételi,
továbbá fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint az adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárása, továbbá ezen
eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezésére
irányuló eljárása.
meghatározott
követelményei a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
létesítményeknek vízi
közlekedési célt
szolgáló alakítása,
kotrása, mesterséges
vízterek létesítése
esetében.
151.A hajókiemelő
berendezés elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárásában, valamint a
tervtől eltérés
engedélyezése iránt
eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek
védelmére, a felszín
alatti vizek védelmére
és
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
152.A hajózási hatóságnak a
csak csónakok
fogadására alkalmas
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
Ha az eljárás
határátlépéssel
kapcsolatos vagy
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
továbbá fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint az adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárása, valamint ezen
eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezése iránti
eljárása.
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
határvizek területét
érinti.
153.A hajózási hatóságnak a
csak csónakok
fogadására alkalmas
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
továbbá fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint az adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárása, valamint ezen
eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni
vizek védelmére, a
felszín alatti vizek
védelmére és az
ivóvízbázis-védelemre
vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
[117]
engedélyezése iránti
eljárása.
154.A hajózási hatóságnak a
csak csónakok
fogadására alkalmas
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
továbbá fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint az adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárása, valamint ezen
eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezése iránti
eljárása.
Annak elbírálása,
hogy a vízgazdálkodás
és vízvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményei a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
A vizek medrének,
vízjárta területeknek,
valamint árvízvédelmi
létesítményeknek vízi
közlekedési célt
szolgáló alakítása,
kotrása, mesterséges
vízterek létesítése
esetében.
Területi vízügyi
hatóság
--
155.A hajózási hatóságnak
az úszóműves
rakodóhelyre,
hajóállomásra,
úszóműállásra,
hajóhídra,
veszteglőhelyre, vízi
sportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó
létesítési, fennmaradási
és használatba vételi
engedélyezési eljárása,
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Ha az eljárás
határátlépéssel
kapcsolatos vagy
határvizek területét
érinti.
A vármegyei
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság
--
valamint ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezése iránti
eljárása.
156.A hajózási hatóságnak
az úszóműves
rakodóhelyre,
hajóállomásra,
úszóműállásra,
hajóhídra,
veszteglőhelyre, vízi
sportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó
létesítési, fennmaradási
és használatba vételi
engedélyezési eljárása,
valamint ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezése iránti
eljárása.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni
vizek védelmére, a
felszín alatti vizek
védelmére és az
ivóvízbázis-védelemre
vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
157.A hajózási hatóságnak
az úszóműves
rakodóhelyre,
hajóállomásra,
úszóműállásra,
hajóhídra,
veszteglőhelyre, vízi
sportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó
létesítési, fennmaradási
és használatba vételi
Annak elbírálása,
hogy a vízgazdálkodás
és vízvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményei a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
A vizek medrének,
vízjárta területeknek,
valamint árvízvédelmi
létesítményeknek vízi
közlekedési célt
szolgáló alakítása,
kotrása, mesterséges
vízterek létesítése
esetében.
Területi vízügyi
hatóság
--
engedélyezési eljárása,
valamint ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezése iránti
eljárása.
158.A hajózási hatóságnak a
radioaktív anyag
Magyarország vízi
útjain történő
szállításának,
fuvarozásának
engedélyezésére
irányuló eljárása.
Radioaktív anyag
szállítása biztonsági
feltételeinek, valamint
annak vizsgálata
kérdésében, hogy
szükséges-e a
szállítmány fokozott
őrzés-védelmének
biztosítása.
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
159.A hajózási hatóságnak a
határvízen üzemelő
hajózási létesítmények
használatának rendjére
vonatkozó szabályzat
jóváhagyására irányuló
eljárása.
Az államhatár
rendjének
fenntarthatósága.
Belső határon és a
magyar-horvát
határszakaszon lévő
határvízen
A városi (kerületi)
rendőrkapitányság
--
160.A hajózási hatóságnak a
határvízen üzemelő
hajózási létesítmények
használatának rendjére
vonatkozó szabályzat
jóváhagyására irányuló
eljárása.
Az államhatár
rendjének
fenntarthatósága.
A külső határon lévő
határvízen.
A határrendészeti
kirendeltség
--
161.Radioaktív anyag
Magyarország vízi
útjain történő
szállításának,
A vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
Minden esetben.A feladó vagy
induló kikötő
szerinti,
vízvédelmi hatóság
--
[118]
fuvarozásának
engedélyezésére
irányuló eljárás.
védelmének, valamint
a vízi környezet
radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata kérdése.
162.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység
a) a felszíni vizek
védelmére, a felszín
alatti vizek védelmére
és
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
163.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti eljárás
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Ha az eljárás
határátlépéssel
kapcsolatos vagy
határvizek területét
érinti.
A vármegyei
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság
--
164.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárás.
Annak elbírálása,
hogy biztosíthatók-e a
vámeljárás feltételei.
Az eljárás határvizet
érint.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
vármegyei (fővárosi)
adó- és
vámigazgatósága
--
165.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a Magyar
Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti
esetben vagy további
feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Az eljárás honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény működési
vagy védőterületén
tervezett hajózási
létesítmény
engedélyezésére
irányul.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
166.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
Az építmény
elhelyezése megfelel-e
a településrendezési
követelményeknek és
Minden esetben, kivéve
a 2006. évi LIII.
törvény 6/H. § (14)
bekezdése szerint
Az építési
tevékenység helye
szerinti települési,
fővárosi kerületi
--
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárás.
a helyi építési
szabályzatnak.
megindított eljárás
esetében.
önkormányzat
jegyzője, a
Fővárosi
Önkormányzat
által közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében
a főváros
főjegyzője
-
167.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárásban.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Az illetékes
vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
168.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárásban.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység
alapján jelentős
környezeti hatások
feltételezhetők-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Az illetékes
vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
169.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárásban.
Közegészség- és
járványügyekkel
kapcsolatosan.
Minden esetben.Az illetékes
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
170.Az országos
közforgalmú-, vám- és
határ kikötő elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére
irányuló eljárásában, a
tervtől eltérés
engedélyezése iránti
eljárásban.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
hajózási létesítmény a
kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a hajózási
létesítmény régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen
vagy külön
jogszabályban
meghatározott
esetekben műemléket
érintő módon valósul
meg.
Az illetékes
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
171.A hajókiemelő
berendezés elvi
létesítési, létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárásában, valamint a
tervtől eltérés
engedélyezése iránt
eljárásban.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek
védelmére, a felszín
alatti vizek védelmére
és
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
172.A csak csónakok
fogadására alkalmas
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárásában, valamint
ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezési
eljárásban.
Annak elbírálása,
hogy a tevékenység
a) a felszíni vizek
védelmére, a felszín
alatti vizek védelmére
és
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
[119]
173.A csak csónakok
fogadására alkalmas
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárásában, valamint
ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezési
eljárásban.
Annak elbírálása,
hogy az építmény
elhelyezése megfelel-e
a településrendezési
követelményeknek és
a helyi építési
szabályzatnak.
Új, vízi állásnak nem
minősülő, legalább 20
csónak fogadására
alkalmas csónakkikötő
esetén.
Az építési
tevékenység helye
szerinti települési,
fővárosi kerületi
önkormányzat
jegyzője; a
Fővárosi
Önkormányzat
által közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében a
főváros főjegyzője
--
174.A csak csónakok
fogadására alkalmas
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárásában, valamint
ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban.
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Ha az eljárás
határátlépéssel
kapcsolatos vagy
határvizek területét
érinti.
A vármegyei
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság
--
175.A csak csónakok
fogadására alkalmas
kikötők elvi létesítési,
létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
rendeltetéstől eltérő
használati és
megszüntetési
engedélyezésére,
valamint adatváltozás
átvezetésére irányuló
eljárásában, valamint
ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől való eltérés
engedélyezési
eljárásban.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
biztosíthatók-e a
vámeljárás feltételei.
Ha az eljárás határvizet
érint.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
vármegyei(fővárosi)
adó- és
vámigazgatósága
--
176.Úszóműves
rakodóhelyre,
hajóállomásra,
úszóműállásra,
hajóhídra,
veszteglőhelyre,
vízisportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó
létesítési, fennmaradási
és használatba vételi
engedélyezési
eljárásaiban, valamint
ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől eltérés
engedélyezési eljárás.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység
a) a felszíni vizek
védelmére, a felszín
alatti vizek védelmére
és
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.
Területi vízügyi és
vízvédelmi hatóság
--
177.Úszóműves
rakodóhelyre,
hajóállomásra,
úszóműállásra,
hajóhídra,
veszteglőhelyre, vízi
sportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó
létesítési, fennmaradási
és használatba vételi
engedélyezési
eljárásaiban, valamint
ezen eljárások
vonatkozásában a
tervtől eltérés
engedélyezési eljárás.
Az államhatár rendje,
a határrend-sértések és
határesemények
megelőzéséhez
szükséges feltételek
megléte.
Ha az eljárás
határátlépéssel
kapcsolatos vagy
határvizek területét
érinti.
Vármegyei (fővárosi)
rendőr-
főkapitányság
--
178.Úszóműves
rakodóhelyre,
hajóállomásra,
úszóműállásra,
hajóhídra,
veszteglőhelyre, vízi
sportpályára és vízi
repülőtérre vonatkozó
létesítési, fennmaradási
és használatba vételi
engedélyezési
eljárásaiban, valamint
ezen eljárások
Annak elbírálása,
hogy biztosíthatóak-e
a vámeljárás feltételei.
Az eljárás határvizet
érint.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
vármegyei (fővárosi)
adó- és
vámigazgatósága
--
vonatkozásában a
tervtől eltérés
engedélyezési eljárás.
179.Radioaktív anyag
Magyarország vízi
útjain történő
szállításának,
fuvarozásának
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Radioaktív anyag
szállítása biztonsági
feltételeinek, valamint
annak vizsgálata
kérdésében, hogy
szükséges-e a
szállítmány fokozott
őrzés-védelmének
biztosítása.
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
180.Radioaktív anyag
Magyarország vízi
útjain történő
szállításának,
fuvarozásának
engedélyezésére
irányuló eljárás.
Vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a vízi környezet
radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata kérdésében.
Minden esetben.A feladó vagy
induló kikötő
szerint területileg
illetékes területi
vízvédelmi hatóság
--
181.Határvízen üzemelő
hajózási létesítmények
használatának rendjére
vonatkozó szabályzat
jóváhagyására irányuló
eljárás.
Belső határon és a
magyar-horvát
határszakaszon lévő
határvízen az
államhatár rendje
fenntarthatóságának
szakkérdésében.
Minden esetben.A hajózási
létesítmény helye
szerint illetékes
rendőrkapitányság
--
182.Határvízen üzemelő
hajózási létesítmények
használatának rendjére
vonatkozó szabályzat
Külső határon lévő
határvízen az
államhatár rendje
fenntarthatóságának
Minden esetben.A hajózási
létesítmény helye
szerint illetékes
határrendészeti
--
jóváhagyására irányuló
eljárás.
szakkérdésében.kirendeltség
183.A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési
eljárások esetében az
építési, összevont,
az engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
illetve fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol máshol a
beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
Légiközlekedési
hatóság
--
növelő bővítése esetén.
184.A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési
eljárások esetében az
építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
illetve
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer esetén
távolságon belül 40
méternél, bárhol máshol
a beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
Katonai légügyi
hatóság
--
185.A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési
eljárások esetében az
építési, összevont,
az engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
illetve
fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer esetén
távolságon belül 40
méternél, bárhol máshol
a beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
Légiközlekedési
hatóság
--
186.A 343/2006. (XII. 23.)Az állami célú repülésA repülőtér és a repülésKatonai légügyi--
Korm. rendeletben
kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési
eljárások esetében az
építési, összevont,
az engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
illetve fennmaradási
engedélyezési eljárás.
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol máshol a
beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
hatóság
187.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
Légiközlekedési
hatóság
--
összevont telepítési
eljárás telepítési
hatásvizsgálati
szakaszában az elvi
építési
keretengedélyezési
eljárás esetén.
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol máshol a
beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
188.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
összevont telepítési
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
Katonai légügyi
hatóság
--
eljárás telepítési
hatásvizsgálati
szakaszában az elvi
építési
keretengedélyezési
eljárás esetén.
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol máshol a
beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagas-
ságot növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
189.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
összevont telepítési
eljárás integrált építési
A polgári célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
Légiközlekedési
hatóság
--
engedélyezési
szakaszában az építési
engedélyezési eljárás és
az országos építési
követelményektől való
eltérés engedélyezési
eljárása esetén.
magassága közvetlen
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a légi
közlekedés
biztonságára.
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol máshol a
beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
190.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
összevont telepítési
eljárás integrált építési
engedélyezési
Az állami célú repülés
biztonsága érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
Katonai légügyi
hatóság
--
szakaszában az építési
engedélyezési eljárás és
az országos építési
követelményektől való
eltérés engedélyezési
eljárása esetén.
és közvetett
hatásainak vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése esetén,
a repülőtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol máshol a
beépítésre szánt
területen 100 méternél,
beépítésre nem szánt
területen 50 méternél
magasabb építmény
építése,
építménymagasságot
növelő bővítése,
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel
rendelkező repülőtér
telkének szélétől mért
500 méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelő bővítése esetén.
191.A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési
eljárások esetében az
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Honvédelmi és katonai
célú építmény működési
vagy védőterületén
belüli építmény építése
esetén.
A katonai légügyi
hatóság
--
építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
illetve fennmaradási
engedélyezési eljárás.
192.A 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
kijelölt építésügyi
hatóság hatáskörébe
tartozó engedélyezési
eljárások esetében az
építési, összevont, az
engedély hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
illetve fennmaradási
engedélyezési eljárás.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Honvédelmi és katonai
célú építmény működési
vagy védőterületén
belüli építmény építése
esetén.
Katonai légügyi
hatóság
--
193.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
összevont telepítési
eljárás telepítési
hatásvizsgálati
szakaszában az elvi
építési
keretengedélyezési
eljárás esetén.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Honvédelmi és katonai
célú építmény működési
vagy védőterületén
belüli építmény építése
esetén.
A katonai légügyi
hatóság
--
194.A 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti
összevont telepítési
eljárás integrált építési
engedélyezési
szakaszában az építési engedélyezési eljárás és
az országos építési
követelményektől való
eltérés engedélyezési
eljárása esetén.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Honvédelmi és katonai
célú építmény működési
vagy védőterületén
belüli építmény építése
esetén.
A katonai légügyi
hatóság
--
[120]
195.Légügyi
hatósági eljárás.
Légiközlekedési
tevékenység
keretében légi
járművel végzett
személyszállítással
és árufuvarozással
(ideértve a postai
küldemények
fuvarozását)
összefüggő
engedélyezési
eljárás.
Magyarország
nemzetbiztonsági
érdekét az engedély
kiadása sérti vagy
veszélyezteti-e.
Minden esetben.Alkotmányvédelmi
Hivatal
--
196.A 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet
Melléklet 1.6.2.
pontjával
összhangban
a szigorított
védelmi területre
történő belépés
során egyes
személyek, vagy
csoportok részére
a tiltott tárgyak
bevitelének
tilalma alóli
felmentés
megadására
irányuló eljárás.
A bevitel és
a szigorított
védelmi
területen történő
munkavégzés
során kialakuló
biztonsági
kockázat
szintjének
vizsgálata.
Minden esetbenAlkotmány-
védelmi Hivatal
-35 nap

11. Mérésügyi ügyek

[121]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A pénznyerő automaták
és játékautomaták
hitelesítési engedélye
kiadására irányuló
eljárás.
Annak elbírálása,
hogy a kérelem
szerinti készüléktípus
megfelel-e a
pénznyerő automatára,
illetve a
játékautomatára
vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.
A pénznyerő automaták
és játékautomaták
hitelesítésének
engedélyezése során
minden esetben.
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága--
3.Pénztárgép forgalmazási
engedélyezési eljárás.
A kérelemmel együtt
előterjesztett etalon
példány a
pénztárgépek műszaki
követelményeiről, a
nyugtakibocsátásra
szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról,
használatáról és
szervizeléséről,
valamint a
pénztárgéppel
A pénztárgép
forgalmazásának
engedélyezése során
minden esetben.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
-20 nap
rögzített adatok
adóhatóság felé
történő
szolgáltatásáról szóló
48/2013. (XI. 15.)
NGM rendelet 5. § (2)
és (4) bekezdésében,
valamint 3-
10. mellékletében megh
atározott adóügyi és
adójogi
követelményeknek
megfelel-e.

12. Műszaki biztonsági ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon
eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglal
ás
beszerzéséne
k határideje
2.A veszélyes
folyadékok vagy
olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési, és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A tervezett
tárolótartály a felszíni
vizek és a felszín alatti
vizek védelme
követelményeinek a
kérelem szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Tárolótartály létesítése
és üzembe helyezése
esetén, ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi
hatóság
--
3.A veszélyes
folyadékok vagy
olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
A tervezett
tárolótartály a
vízbázis-védelem
követelményeinek a
kérelem szerint vagy
Tárolótartály létesítése
és üzembe helyezése
esetén, ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
Területi vízügyi
hatóság
--
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
további feltételek
mellett megfelel-e.
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
4.A veszélyes
folyadékok vagy
olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A létesítésre
vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és
tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltet esetében
tárolótartály létesítése és
üzembe helyezése esetén,
ha az eljárás az alábbi
létesítményeket,
építményeket érinti:
polgári repülőtér,
a metró és földalatti
vasúti létesítmény,
az Országház, az
Országgyűlés Irodaháza,
a Miniszterelnökség
létesítménye.
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv területi
szerve
--
5.A veszélyes
folyadékok vagy
olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása.
A létesítésre
vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és
tűztávolságoknak való
megfelelés.
A C:4 mezőtől
eltérően, éghető töltet
esetében tárolótartály
létesítése és üzembe
helyezése esetén.
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv helyi
szerve
--
6.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és
üzembevételi
engedélyezési eljárása.
A létesítésre
vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és
tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése és
üzembevétele esetén, ha
az eljárás az alábbi
létesítményeket,
építményeket érinti:
polgári repülőtér,
a metró és földalatti
vasúti létesítmény,
az Országház, az
Országgyűlés Irodaháza,
a Miniszterelnökség
létesítménye.
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv területi
szerve
--
7.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és
üzembevételi
engedélyezési eljárása.
A létesítésre
vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és
tűztávolságoknak való
megfelelés.
A C:4 mezőtől
eltérően, éghető töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése és
üzembevétele esetén.
A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv helyi
szerve
--
8.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és
üzembevételi
engedélyezési eljárása.
Minden esetben
annak elbírálása, hogy
a tervezett nyomástartó
berendezés a felszíni
vizek és a felszín alatti
vizek védelme
követelményeinek a
kérelem szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Az oxigén és nitrogén
kivételével
a veszélyes töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése és
üzembevétele esetén, ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi
hatóság
--
9.A nyomástartó
berendezések,
töltőberendezések
létesítési és
üzembevételi
engedélyezési eljárása.
Minden esetben
annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tervezett nyomástartó
berendezés a vízbázis-
védelem
követelményeinek a
kérelem szerint vagy
további feltételek
mellett megfelel-e.
Az oxigén és nitrogén
kivételével
a veszélyes töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése és
üzembevétele esetén, ha a
tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi vízügyi
hatóság
--
10.A
távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII.
törvény végrehajtásáról
szóló 157/2005. (VIII.
15.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
Annak vizsgálata,
hogy a közút
területének nem
közlekedési célú
igénybevétele,
valamint a létesítmény
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
A fővárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévő helyi
közút területén, az alatt
vagy felett, valamint a
közutak külterületi
szakaszán a közút
tengelyétől számított 50
Fővárosi
önkormányzat
főjegyzője
--
157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet] szerinti
vezetékjog
engedélyezési eljárás.
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelő
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján -
engedélyezhető-e.
méteren belül tervezett
távhővezeték
nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének
kijelölése esetén, ha a
kérelmező a közútkezelői
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.
11.A 157/2005. (VIII.
15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog
engedélyezési eljárás.
Az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének közvetlen és
közvetett hatása a
polgári célú légi
közlekedésre, a földi
telepítésű
berendezések
működésére és a
polgári célú légi
közlekedés
biztonságára.
Távhővezeték
nyomvonala, biztonsági
övezete magyarországi
repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 4 kilométeren
belüli kijelölése esetén.
Légiközlekedési
hatóság
--
12.A 157/2005. (VIII.
15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog
engedélyezési eljárás.
Az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének közvetlen és
közvetett hatása az
állami célú
légiközlekedésre, a
földi telepítésű
berendezések
működésére és az
állami célú
légiközlekedés
Távhővezeték
nyomvonala, biztonsági
övezete magyarországi
repülőtértől,
fel- és leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 4 kilométeren
belüli kijelölése esetén.
Katonai légügyi
hatóság
--
[122]
biztonságára.
13.
14.A veszélyes
folyadékok és
olvadékok
tárolótartályainak és
tároló-létesítményeinek
létesítési és üzembe
helyezési engedélyezési
eljárása honvédelmi
létesítmény területén.
A létesítésre
vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és
tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltet esetében
tárolótartály létesítése és
üzembe helyezése esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
15.A nyomástartó
berendezések létesítési
és üzembevételi
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.
A létesítésre
vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak és
tűztávolságoknak való
megfelelés.
Éghető töltetű
nyomástartó berendezés
létesítése és
üzembevétele esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
-18 nap
16.A 157/2005. (VIII.
15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog
engedélyezési eljárás.
Annak vizsgálata,
hogy a távhővezeték
megvalósítása esetén a
Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.
Ha a távhővezetéket
honvédelmi és katonai
célú építmény működési
vagy védőterületén
valósítják meg.
Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
17.A 157/2005. (VIII.
15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog
engedélyezési eljárás.
Annak vizsgálata,
hogy biztosítottak-e a
vízi utakra vonatkozó
nemzetközi
szerződéseken alapuló
Ha a távhővezeték
nyomvonala, illetve
biztonsági övezete a vízi
úttól vagy hajózási
létesítménytől legfeljebb
Közlekedésért
felelős miniszter
--
hajózási
űrszelvényméretek.
50 méteres távolságra
helyezkedik el.
18.A 157/2005. (VIII.
15.)
Korm. rendelet szerinti
vezetékjog
engedélyezési eljárás.
Annak vizsgálata,
hogy a tevékenység
az ivóvízbázisok
védelme
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges,
továbbá ha a
távhővezetéket
külterületen, továbbá -
egyedi tájérték,
természeti terület és
országos jelentőségű
védett természeti terület,
Natura 2000 terület vagy
barlang védőövezete
esetén - belterületen
valósítják meg.
A vezeték
elhelyezkedése
szerint illetékes
vízügyi hatóság
--

13. Népegészségügyi ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Természetes
fürdővízzé
nyilvánítási eljárás.
Az államhatár
rendjének
fenntarthatósága.
A belső határon és a
magyar-horvát
határszakaszon lévő
határvízen.
Rendőrkapitányság--
3.Természetes
fürdővízzé
nyilvánítási eljárás.
Az államhatár
rendjének
fenntarthatósága.
A külső határon lévő
határvízen.
Határrendészeti
kirendeltség
--
4.Természetes
fürdővízzé
nyilvánítási eljárás.
A vízterületen nem
tilos-e fürdeni, milyen
feltételek esetén
szabad fürdeni, a
vízterületen történő
fürdés nem
veszélyezteti-e a hajók
közlekedését.
Dunai, tiszai, balatoni,
valamint Velencei-tavi
fürdőhely esetén.
Vízirendészeti
rendőrkapitányság
--
5.Természetes
fürdővízzé
nyilvánítási eljárás.
A természetes vizek
minőségének védelme
érdekében a vizek
állapota, valamint a
lehetséges
szennyezések
megállapítása.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság
--
6.Fürdőhely kijelölésére
irányuló eljárás.
Az államhatár
rendjének
fenntarthatósága.
Belső határszakaszon és a
magyar-horvát
határszakaszon lévő
határvízen.
Rendőrkapitányság--
7.Fürdőhely kijelölésére
irányuló eljárás.
Az államhatár
rendjének
fenntarthatósága.
A külső határon lévő
határvízen.
Határrendészeti
kirendeltség
--
8.Fürdőhely kijelölésére
irányuló eljárás.
A vízterületen nem
tilos-e fürdeni, milyen
feltételek esetén
szabad fürdeni, a
vízterületen történő
fürdés nem
veszélyezteti-e a hajók
közlekedését.
Dunai, tiszai, valamint
balatoni fürdőhely esetén.
Vízirendészeti
rendőrkapitányság
--
9.Fürdőhely kijelölésére
irányuló eljárás.
A természetes vizek
minőségének védelme
érdekében a vizek
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság
--
[123]
állapota, valamint a
lehetséges
szennyezések
megállapítása.
10.Fürdővízprofil
megállapítására,
felülvizsgálatára és
frissítésére irányuló,
valamint a vízminőség
romlása esetén
lefolytatott eljárás.
A természetes vizek
minőségének védelme
érdekében a vizek
állapota, valamint a
lehetséges
szennyezések
megállapítása.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság
--
11.Természetes vizek
minőségének védelme
érdekében lefolytatott
eljárás.
A természetes vizek
minőségének védelme
érdekében a vizek
állapota, valamint a
lehetséges
szennyezések
megállapítása.
Minden esetben.Területi vízvédelmi
hatóság
--
12.A biocid hatóanyag
jóváhagyási eljárása.
Biocid hatóanyag és a
biocid hatóanyagot
tartalmazó termékek,
a nem cél élő
szervezetekre
gyakorolt
ökotoxikológiai
hatásának vizsgálata,
továbbá az anyagok
környezeti sorsának és
viselkedésének
vizsgálata.
A biocid termékek
forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló,
2012. május 22-i
528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban:
528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendelet) szerint
lefolytatott eljárásokban.
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
--
13.A biocid termék vagy
biocid termékben való
felhasználásra szánt hatóanyag kutatás-
fejlesztési
feladatokhoz
kapcsolódó eljárásban
történő engedélyezése.
Biocid termék és
hatóanyaga, valamint
a nem hatóanyag anyagainak a nem cél
élő szervezetekre
gyakorolt
ökotoxikológiai
hatásának vizsgálata,
továbbá az anyagok
környezeti sorsának és
viselkedésének
vizsgálata.
Az 528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendelet szerint lefolytatott eljárásokban.
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
--
14.
15.
16.Ivóvízbiztonsági
terv
jóváhagyása, és felülvizsgálata
Az ivóvízkivételi
pontok vízgyűjtő
területeire vonatkozó
kockázatértékelés és
kezelés megfelelősége,
a vízbázisvédelmi
követelményeknek történő
megfelelés, valamint
a nyers vízkezelést,
fertőtlenítést és egyéb,
technológiát érintő
kérdések.
Minden
esetben
Vízkivétel helye
szerint hatáskörrel
rendelkező vízügyi
hatóság
Országos
vízügyi
hatóság
21 nap
17.Ivóvízbiztonsági
terv
jóváhagyása, és felülvizsgálata
Az ivóvízkivételi
pontok vízgyűjtő
területeire vonatkozó
kockázatértékelés és
kezelés megfelelősége,
valamint annak elbírálása,
hogy a felszíni és felszín
alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére
és állapotromlására
vonatkozó jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e, továbbá
az ivóvízbiztonsági
terv részét képező
ivóvíz vizsgálati terv
megfelelősége.
Minden
esetben
Vízkivétel helye
szerint hatáskörrel
rendelkező
vízvédelmi
hatóság
Országos
vízvédelmi
hatóság
21 nap
18.Valamely település
egésze vagy
meghatározott
része tekintetében
a gyógyhely megnevezés
használatának
engedélyezése,
gyógyhellyé nyilvánítás
A földtani környezet
és az ásványvagyon
védelme.
Minden esetbenSzabályozott
Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
[124]
18.Gyógyhely
megnevezés
engedélyezése
A környezet-
egészségügyi
szempontú feltételek
vizsgálata.
Minden
esetben.
Nemzeti
Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti
Központ
30 nap
19.Elismert
ásványvíz,
gyógyvíz,
gyógyhatású
víz, gyógyiszap
és egyéb
természetes
gyógytényezők
megnevezés
engedélyezése
A kitermelés
körülményeinek
közegészségügyi
szempontú vizsgálata.
Minden
esetben.
A vármegyei
kormányhivatal,
a főváros és
Pest vármegye
tekintetében
a népegészségügyi
feladatkörében
eljáró Fejér
Vármegyei
Kormányhivatal
30 nap
20.Elismert
ásványvíz,
gyógyvíz,
gyógyhatású
víz, gyógyiszap
és egyéb
természetes
gyógytényezők
megnevezés
engedélyezése
A gyógytényező
felhasználhatósága
formájának, azaz
külsőleg vagy
belsőleg történő
felhasználásának,
feltételeinek,
a korlátozással
fogyasztható vizek
fogyasztási előírásainak,
valamint az esetleges
víz- és iszapkezelési
technológiai
eljárásoknak
a közegészségügyi
szempontú vizsgálata.
Minden
esetben.
Nemzeti
Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti
Központ
30 nap
[125]
21.Elismert
ásványvíz,
gyógyvíz,
gyógyhatású
víz, gyógyiszap
és egyéb
természetes
gyógytényezők
megnevezés
engedélyezése
Annak vizsgálata, hogy
a vizet adó kút vagy
forrás egy, már korábban
gyógyvíz minősítést
kapott kút vagy
forrás védőterületén,
védőidomán belül van,
azonos vízadó rétegből
kapja a vizet, és
a két víz kémiai
összetétele
a természetes ingadozás
határain (maximum
20% változás) belül
megegyezik.
Minden
esetben.
Nemzeti
Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti
Központ
30 nap
22.Elismert
ásványvíz,
gyógyvíz,
gyógyhatású
víz, gyógyiszap
és egyéb
természetes
gyógytényezők
megnevezés
engedélyezése
Az orvosi megfigyelések
értékelése, amely
tartalmazza
a javallatokat,
ellenjavallatokat
és az alkalmazási
előírásokat is.
Minden
esetben.
Feladatkör szerinti
egészségügyi
szakmai kollégium
30 nap
23.Szűrő-forgató
rendszer
üzemeltetése
alóli felmentés
Annak vizsgálata, hogy
a gyógyvíz minősége
alapján a felmentés
feltételei teljesülnek-e,
továbbá, hogy,
a gyógyvíz gyógyászati
szempontból
értékes, biológiailag
aktív alkotórészeit
a vízforgatás károsítja-e.
Minden
esetben.
Nemzeti
Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti
Központ
30 nap
[126]
24.Szűrő-forgató
rendszer
üzemeltetése
alóli felmentés
Annak vizsgálata,
hogy a kérelemben
rögzített nyitvatartási-
és geometriai adatok
mellett bizonyítottan
rendelkezésre áll-e
(a hatályos vízjogi
engedélyben szereplő
engedélyezett
vagy a gyógyvíz
átadás-átvételre
irányuló szerződésben
rögzített vízkivétel
figyelembevételével)
a minimálisan
biztosítandó 30%-os
felületi terheléshez
szükséges vízmennyiség
mind napi, mind éves
vonatkozásban.
Minden
esetben.
Országos
illetékességgel eljáró
országos vízügyi
hatóság
30 nap
25.Közhasználatú
fürdők
közegészségügyi-
technológiai
szabályzatának
jóváhagyása
Egyedi kút vizének
és egyéb vizek
közegészségügyi
szempontú vizsgálata
fürdési célú létesítmény
tápvizeként történő
felhasználására.
Minden
esetben.
Nemzeti
Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti
Központ
30 nap
26.Közhasználatú
fürdők
közegészségügyi-
technológiai
szabályzatának
jóváhagyása
Szűrő-forgató
berendezéssel
üzemeltetett fürdési
célú létesítményben
elismert ásvány- és
gyógyvíz, vagy egyedi
összetételű tápvíz
felhasználása esetén
a kémiai paraméterek
tekintetében
a medencevízre
vonatkozó előírásoktól
való eltérés vizsgálata.
Minden
esetben.
Nemzeti
Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti
Központ
30 nap

14. Nyugdíjbiztosítási ügyek

[127]
ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A nyugdíjfolyósító
szerv vagy a központi
Az egészségi állapot.A nyugdíjfolyósító szerv
vagy a központi
A kérelmező, illetve
az ellátásban
-30 nap
nyugdíjbiztosítási szerv
hatáskörébe tartozó
ellátások megállapítása,
felülvizsgálata és a
hozzátartozói
nyugellátások
feléledése.
nyugdíjbiztosítási szerv
hatáskörébe tartozó,
egészségi állapotra
tekintettel megállapítható
ellátások megállapítása,
feléledése és
felülvizsgálata iránti
eljárásban, ha a
rehabilitációs szakértői
szervnek vagy
jogelődjének nincs olyan
hatályos határozata,
szakhatósági
állásfoglalása vagy
szakvéleménye, amely
megállapítja, hogy az
igénylő, illetve
felülvizsgálat esetén - az
ellátásban részesülő
személy egészségi
állapota megfelel az
ellátásra jogosító
feltételeknek. Ha a
rehabilitációs szakértői
szerv egy évnél nem
régebbi hatályos
határozata, szakhatósági
állásfoglalása vagy
szakvéleménye szerint az
igénylő, illetve az
ellátásban részesülő
személy egészségi
állapota nem felel meg az
ellátásra jogosító
feltételeknek, a
szakhatóságot csak akkor
kell megkeresni, ha az
igénylő az
igénybejelentéshez
csatolja, illetve az
ellátásban részesülő
személy az eljárás során
benyújtja a háziorvos
(szakorvos) igazolását
arról, hogy az egészségi
állapota az utolsó
vizsgálat óta
rosszabbodott.
részesülő lakóhelye,
tartózkodási helye
szerint illetékes,
orvosszakértői
szervként kijelölt
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal

15. Szociális ügyek

[128]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A szociális,
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásba (e
táblázat alkalmazása során a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre vonatkozó hatósági eljárások.
Támogatott lakhatás
esetén az ellátás helyére, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási helyre, egyéb esetben az
engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és
üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.
Nappali szociális
ellátásnak, bentlakásos
szociális intézményi ellátásnak, - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító
ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja - támogatott
lakhatásnak, fejlesztő foglalkoztatásnak, gyermekek esélynövelő szolgáltatásának,
bölcsődei ellátásnak, napközbeni
gyermekfelügyeletnek, alternatív napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti otthonának, családok átmeneti
otthonának, gyermekotthonnak és utógondozó otthonnak a
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, kivéve
a) a munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is
beleszámítva sem haladja meg a nyolc főt,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, ha kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújt, vagy ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt,
c) ha a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító
ingatlan, foglalkoztatási hely) bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is szolgáltató működött, a korábbi
engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant,
foglalkoztatási helyet) nem e szakkérdések miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a
működést engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely a feltételek teljesítését kétségessé
teszi, és
d) a külső férőhelyeket, a
félutas házat, az ellátottak
számára nyitva álló egyéb
helyiséget, és a Gyvt. 44/B.§ (3) bekezdés d) pontja
szerinti helyet.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
-Időszakos
férőhelybővítés esetén és kizárólag
menekültként el
nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat
ellátó gyermekotthon
esetén 5 munkanap.
[129]
3.Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Nappali szociális ellátással, bentlakásos szociális intézményi ellátással, bölcsődével, mini bölcsődével, gyermekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban,ha
a) az engedélyes címe
megváltozik, a közterület
átnevezéséből,
átszámozásából adódó
címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az
engedélyes elhelyezésére
korábban nem szolgáló
épületet (épületrészt)
kívánnak bevonni,
c) az adatmódosítás célja
valamely e sor szerinti
szolgáltatás bejegyzése,
és az ehhez kapcsolódó
követelményeket
korábban nem vizsgálták
meg, vagy
d) ha a férőhelyszám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
-Időszakos
férőhelybővítés esetén 5
munkanap
[130]
4.Adatmódosítás a
szolgáltatói
nyilvántartásban.
A változással
összefüggésben az engedélyesre
vonatkozó létesítési,
használati és
üzemeltetési
tűzvédelmi előírások
érvényesítése.
Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban,
ha az adatmódosítás célja
foglalkoztatási hely
bejegyzése, kivéve, ha az
ehhez kapcsolódó
követelményeket
korábban már vizsgálták,
vagy a 2. sor a
szakhatóság bevonását
kizárja.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
5.Adatmódosítás a
szolgáltatói
nyilvántartásban.
A változással
összefüggésben az
ellátás helyére
vonatkozó létesítési,
használati és
üzemeltetési
tűzvédelmi előírások
érvényesítése.
Támogatott lakhatással
kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja
a) az Szt.75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,
b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módosítása, vagy
c) olyan ingatlan
bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
[131]
6.Adatmódosítás a
szolgáltatói
nyilvántartásban.
A változással
összefüggésben az
engedélyesre
vonatkozó létesítési,
használati és
üzemeltetési
tűzvédelmi előírások
érvényesítése.
Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest - és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásával kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), vagy
c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerintiszolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
[132]
7.Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban.A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése.Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg,
d) a férőhelyszám emelkedik, vagy
e) ideiglenes befogadó férőhelyet alakítanak ki, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
-Kizárólag
menekültként el
nem ismert,
kísérő nélküli
kiskorúakat
ellátó gyermekotthon
és az ideiglenes
befogadó férőhellyel
kapcsolatos adatmódosítási
eljárás esetén 5 munkanap
[133]
8.Adatmódosítás a
szolgáltatói
nyilvántartásban.
Az engedélyesre
vonatkozó létesítési,
használati és
üzemeltetési
tűzvédelmi előírások
érvényesítése.
Ha
a) a tűzvédelmi
szakhatóság szakhatósági
állásfoglalása miatt a
szolgáltatói
nyilvántartásba történő
bejegyzés ideiglenes
hatályú, és a fenntartó az
ideiglenes hatályú
bejegyzés határozatlan
vagy határozott idejű
bejegyzésre történő
módosítását, illetve
hatályának
meghosszabbítását kéri,
vagy
b) a fenntartó a
tűzvédelmi szakhatóság
által meghatározott
egyedi szakhatósági
előírás, feltétel
módosítását vagy törlését
kéri.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
-Időszakos
férőhelybőví-
tés, kizárólag
menekültként el
nem ismert,
kísérő nélküli
kiskorúakat
ellátó
gyermekotthon
és az ideiglenes
befogadó
férőhellyel
kapcsolatos
adatmódosítási
eljárás esetén 5
munkanap.
9.Bejegyzés a szolgáltatói
nyilvántartásba.
A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás.A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés során, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, és ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadást előírja, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter-50 nap, új nevelőszülői hálózat bejegyzése esetén 8 nap
10.Adatmódosítás a
szolgáltatói
nyilvántartásban.
A szociális
szolgáltatások és a
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek területi
lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás.
Adatmódosítási
eljárásban, ha az
adatmódosítás célja
befogadás, kivéve, ha a
kérelmező nem állami
fenntartó a szervezeti
formája alapján a tárgyévi
költségvetésről szóló
törvény szerint nem
jogosult költségvetési
támogatásra.
Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter-50 nap, a kizárólag új nevelőszülő bejegyzése vagy az egyes nevelőszülőknél
elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt
szükséges adatmódosítási eljárásban 8 nap

16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek[134]

[135]
ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Elvi vízjogi
engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban: 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet ] 2.
melléklete szerinti
tevékenységek és
létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős
környezeti hatás.
Ha a vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény vonatkozásában
nem készült környezeti körzeti terv,
nem környezeti hatásvizsgálat vagy
nem egységes környezethasználati
engedély köteles, és a hatóság
korábbi eljárásban nem vizsgálta a
kérdést.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Környezetvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Vármegyei
Kormányhivatal, illetve ha az
elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el, akkor a
környezetvédelmi hatáskörében
eljáró Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
21 nap
3.Elvi vízjogi
engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
természetvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményei a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
Ha külterület, belterületen országos
jelentőségű védett természeti terület,
Natura 2000 terület, barlang felszíni
védőövezete vagy egyedi tájérték
közvetlenül érintett, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény vonatkozásában
környezeti körzeti terv készült.
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Természetvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Vármegyei
Kormányhivatal, illetve ha az
elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el, akkor a
természetvédelmi hatáskörében
eljáró Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
21 nap
[136]
4.Elvi vízjogi engedélyezési
eljárás.
Az erdőre gyakorolt hatások, az
erdő igénybevétel
engedélyezhetősége.
Ha a vízimunka,
vízilétesítmény megvalósítása
az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott
területet érint, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró Pest
Vármegyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el,
akkor az erdészeti
hatáskörében eljáró
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
-
5.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
Annak elbírálása,
hogy a megfelelő
kezelési eljárások
után az ivóvíz
minőségi jellemzői
megfelelőek-e.
Ivóvízkivételre nem
hasznosítható és
ivóvízbázisnak ki
nem jelölhető felszíni
és felszín alatti
vízből való egyedi
ivóvízkivétel esetében.
Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
6.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét
és egészségkárosítás
nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények,
tényezők
fennállásának
elbírálása.
Ivóvízkivétel,
vízellátás,
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás
vagy fürdők
vízilétesítményei
esetében.
Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
7.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét
és egészségkárosítás
nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények,
tényezők
fennállásának
elbírálása.
Az 1000 m3/nap
mennyiségnél
többet szolgáltató
vagy 5000 főnél
több fogyasztót
ellátó, valamint
az egy járás határán
átnyúló ivóvízellátó
rendszerek esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos
tisztifőorvos
-
[137]
8.Vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási
és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások,
továbbá ezek
módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában
változás
következett be.
A vizek minőségét
és egészségkárosítás
nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények,
tényezők
fennállásának
elbírálása.
A gázveszélyes
vízkészletet
igénybe vevő
fürdési célú
víztermelést
folytató vízmű
esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
Az országos
tisztifőorvos
15 nap-
9.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
Annak elbírálása, hogy a
72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 2. melléklete
szerinti tevékenységek és
létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős
környezeti hatás, valamint
érintenek-e szennyezett területet,
a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet szerinti kármentesítési
monitoring esetében
megfelelnek-e a határozatban
előírt követelményeknek.
Ha a vízimunka, vízhasználat
vagy vízilétesítmény
vonatkozásában nem készült
környezeti körzeti terv, nem
környezeti hatásvizsgálat vagy
nem egységes
környezethasználati engedély
köteles, és a hatóság korábbi
eljárásban nem vizsgálta a
kérdést.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Vármegyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Vármegyei Kormányhivatal
21
nap
10.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
Annak elbírálása, hogy a
természetvédelem jogszabályban
meghatározott követelményei a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett
érvényesülnek-e.
Ha külterület, belterületen
országos jelentőségű védett
természeti terület, Natura
2000 terület, barlang felszíni
védőövezete vagy egyedi
tájérték közvetlenül érintett,
kivéve, ha a vízimunka,
vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Vármegyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a természetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Vármegyei Kormányhivatal
21
nap
[138]
11.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A termőföld minőségi védelme és
a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés kérdésében.
A termőföld minőségi
védelme és a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés kérdésében,
kivéve, ha a vízimunka,
vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Talajvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Talajvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Vármegyei
Kormányhivatal, illetve ha
az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Vármegyei Kormányhivatal
járt el, akkor a talajvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Vármegyei Kormányhivatal
-
12.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
Az erdőre gyakorolt hatások, az
erdő igénybevétel
engedélyezhetősége.
Ha a vízimunka,
vízilétesítmény megvalósítása
az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott
területet érint, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Erdészeti
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró Pest
Vármegyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el,
akkor az erdészeti
hatáskörében eljáró
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
-
13.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A hajózsilip méretei tekintetében
a jogszabályi követelményeknek,
a tervezett, felújított vagy
átalakított hajózsilipnek és
tartozékainak a zavartalan és
biztonságos hajóforgalom
lebonyolítására való
alkalmasságának, továbbá a
nemzetközi gyakorlatnak való
megfelelőség szakkérdése.
A duzzasztással szabályozott
víziúton, vízlépcsőnél a víziút
osztálya szerinti méretű
úszólétesítmények, illetve
azok tolt kötelékének
áthaladását biztosító hajózsilip
és a hozzá tartozó
létesítmények esetében.
Hajózási
feladatkörében
országos
illetékességgel eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért felelős
miniszter
-
14.
15.
16.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A tervezett termálvíz kitermelés már megállapított geotermikus védőidommal való érintettsége, a bányafelügyelet felé történő adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.A geotermikus energia
kinyerése felszín alatti víz
kitermelését igényli.
Bányafelügyelet-
17.
[139]
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
szénhidrogén ásványvagyonra
vonatkozó hatásának
szakkérdése.
18.Az üzemelő és távlati
vízbázisok védelme érdekében
történő védőterület, védősáv
kijelölésére irányuló eljárás,
továbbá a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban: 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet]
alapján folytatott egyedi
vizsgálati eljárás.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
fennállásának elbírálása.
Minden esetben.Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
19.Az üzemelő és távlati
vízbázisok védelme érdekében
történő védőterület, védősáv
kijelölésére irányuló eljárás,
továbbá a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet alapján
folytatott egyedi vizsgálati
eljárás.
A termőföld minőségi védelme és
a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés.
Minden esetben.Talajvédelmi
igazgatási
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Talajvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Vármegyei
Kormányhivatal, illetve ha
az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Vármegyei Kormányhivatal
járt el, akkor a talajvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Vármegyei Kormányhivatal
-
20.Az elhanyagolt műveken
(szennyvízrendszer, nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz tárolására,
illetve begyűjtésére alkalmazott
eszköz, szennyvízelvezető mű)
rovar-, illetve rágcsálóirtás,
valamint elhanyagolt műveken
veszélyes készítményekkel
végzett tevékenység vizsgálata
tárgyban indult eljárás.
A környezet-egészségügyi
szabályoknak való megfelelés,
így különösen az
egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérése, a
fertőző betegségek terjedésének
megakadályozása, a rovar- és
rágcsálóirtás, a veszélyes
készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálata, a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények
érvényesítése.
Minden esetben.Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
21.Kármentesítési eljárás.A tevékenység, vízilétesítmény
folyamatban lévő kármentesítésre
gyakorolt hatásának vizsgálata.
Ha a vízimunkával,
vízhasználattal vagy
vízilétesítménnyel érintett
területen kármentesítési
eljárás van folyamatban.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Vármegyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Vármegyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Vármegyei Kormányhivatal
21
nap
22.Hajóút kitűzési tervének
engedélyezése és hajóút
kitűzésére irányuló eljárás.
A víziközlekedés biztonsága,
hajózási érdekek érvényre
juttatása, jogszabályban
meghatározott követelményeinek
való megfelelés kérdésében.
Víziút esetében.Hajózási
feladatkörében
országos
illetékességgel eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért felelős
miniszter
-
23.A házi ivóvízigény kielégítésére
irányuló vízilétesítmény vagy vízhasználat engedélyezési
eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó
vízilétesítmény engedélyezését
is.
Az ivóvízkivétel és az
ivóvízellátás során az ivóvíz
minőségi követelményeinek
teljesülése és egészségkárosítás
nélküli fogyaszthatóság
biztosítottsága.
Minden esetben.Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
25.Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokAnnak elbírálása, hogy az öntözési célú vízkivételt biztosító vízilétesítmény a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel.Mezőgazdasági öntözési célú vízilétesítmények engedélyezése felszín alatti vízhasználat esetén.Öntözési igazgatási szerv21 nap
26.Vízjogi létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások,
továbbá ezek
módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki tartalmában változás következett be.
Annak elbírálása,
hogy a kulturális
örökség védelme
jogszabályban
meghatározott
követelményei
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
A vízjogi
üzemeltetési
engedélyezés,
valamint a fúrt kút
engedélyezéseinek
kivételével, ha az
eljárás a kulturális
örökségvédelmi
hatósági
nyilvántartásban
szereplő
nyilvántartott vagy
védetté nyilvánított
régészeti
lelőhelyen,
régészeti
védőövezet
területén,
műemléki területen
megvalósuló
vagy műemléket
érintő tevékenység
engedélyezésére
irányul.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében
eljáró fővárosi
és vármegyei
kormányhivatal
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
Budapest
Főváros
Kormányhivatala,
illetve ha
az elsőfokú
eljárásban
szakhatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala járt el, akkor a kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró Pest
Vármegyei
Kormányhivatal
21 nap

18. Földügyi igazgatási eljárások

[140]
ABCDEF
Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
1.Újrahasznosítási
eljárás
Annak elbírálása, hogy
az újrahasznosítás
megfelel-e az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek,
valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a
jég levonulására vonatkozó követelményeknek.
Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a
földrészletre a
vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény
27. §-ában meghatározott
jog került bejegyzésre,
vagy jogi jelleg került feljegyzésre.
Vízügyi
feladatkörében eljáró
vármegyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság
--
2.Termőföld végleges
más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása, hogy
a más célú hasznosítás
megfelel-e az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó jogszabályi
követelményeknek,
valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a
jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a
földrészletre a
vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény
27. §-ában meghatározott
jog került bejegyzésre,
vagy jogi jelleg került
feljegyzésre.
Vízügyi
feladatkörében eljáró
vármegyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság
--
3.Termőföld végleges
más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása, hogy
a végleges más célú
hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a termőföld az
ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett
természeti területen
található.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
--
4.A termőföld időleges
más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása, hogy
az időleges más célú
hasznosítás megfelel-e
az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelményeknek,
Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a
földrészletre a
vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény
27. §-ában meghatározott
jog került bejegyzésre,
Vízügyi
feladatkörében eljáró
vármegyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság
--
[141]
valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a
jég levonulására
vonatkozó
követelményeknek.
vagy jogi jelleg került
feljegyzésre.
5.A termőföld időleges
más célú
hasznosítására
vonatkozó
engedélyezési eljárás
Annak elbírálása, hogy
az időleges más célú
hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Ha a termőföld az
ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett
természeti területen
található
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
6.A termőföld engedély
nélküli más célú
hasznosítása miatt
indult eljárás
Annak elbírálása, hogy
a más célú hasznosítás
vagy az eredeti állapot
helyreállítása a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
megfelel-e.
Ha a termőföld az
ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett
természeti területen
található.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
[142]
7.
8.

18/a.[143]

19. Egyéb ügyek[144]

[145]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás beszerzésének
határideje
2.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
A higiénés és egészségvédelmi, az
ivóvíz minőségi, a települési
hulladékkal és nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai
biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabályi
előírások érvényesítésével
kapcsolatos szakkérdés.
Minden esetben.Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
--
3.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
Az általános érvényű kötelező
építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való
megfelelés.
Meglévő építményt érintő
zenés, táncos rendezvények
esetében, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély
iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül
használatbavételi vagy
fennmaradási engedély
kiadására kerül sor.
Építésügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
[146]
4.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
Az általános érvényű kötelező
építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való
megfelelés.
Meglévő építményt érintő
zenés, táncos rendezvények
esetében, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély
iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül
használatbavételi vagy
fennmaradási engedély
kiadására kerül sor.
A sajátos
építményfajta
szerinti építésügyi
hatóság
--
5.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
Az általános érvényű kötelező
építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való
megfelelés.
Meglévő építményt érintő
zenés, táncos rendezvények
esetében, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély
iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül
használatbavételi vagy
fennmaradási engedély
kiadására kerül sor.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
6.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
A jogszabályban előírt tűzvédelmi
követelmények érvényesítése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
7.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
A tevékenység közbiztonságra
gyakorolt hatása, a személy- és
vagyonbiztonság.
Minden esetben.Városi (kerületi)
rendőrkapitányság
--
8.Vízi rendezvény engedélyezési
eljárása.
A rendezvény nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy indokolatlan
mértékben a polgári célú vízi
közlekedést, illetve a hajózási
létesítmények működését.
Minden esetben.közlekedési
hatósági hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért
felelős miniszter
-
9.Létfontosságú rendszer és
létesítmény - kivéve honvédelmi
létfontosságú rendszerek és
A nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölésre,
valamint a kijelölés visszavonására
Minden esetben, kivéve
ha kijelölő hatóságként a
hivatásos
A hivatásos
katasztrófavédelmi
-21 nap
létesítmények - kijelölése és a
kijelölés visszavonása
vonatkozó eljárás során a
létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III.
8.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott horizontális
kritériumok fennállása, illetve
teljesülése.
katasztrófavédelmi szerv jár el.szerv központi
szerve
10.Honvédelmi létfontosságú
rendszer és létesítmény kijelölése
és a kijelölés visszavonása.
A nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölésre,
valamint a kijelölés visszavonására
vonatkozó eljárás során a
létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott horizontális
kritériumok fennállása, illetve
teljesülése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve országos
illetékességgel.
-21 nap
11.Temetkezési szolgáltató
(telephely) engedélyezése.
A fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló NM
rendeletben foglalt szabályok
betartásának ellenőrzése.
Holttest előkészítés és
hűtés esetén.
Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatal
--
12.Az egységes
elektronikuskártya-
kibocsátására történő feljogosítás
tárgyában lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás.
A kártyakibocsátás sérti-e
Magyarország nemzetbiztonsági
érdekét.
Minden eljárásban.Alkotmányvédelmi
Hivatal
-30 nap
[147]
13.Vármegyei rendőr-
főkapitányságnak a korlátozott nyitvatartási
időben működő határátkelőhely
nyitvatartási időn kívüli
igénybevételének, valamint a korlátozott forgalmú
határátkelőhely-
nek a forgalmi jellegtől eltérő
eseti igénybevételének
engedélyezésére irányuló, nem
az Európai Unió tagállamával
közös határszakaszon lévő
határátkelőhelyet érintő eljárása.
Biztosítottak-e a vámeljárás
feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
vármegyei (fővárosi)
adó- és vámigazgatósága és
a Repülőtéri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi
Irányítása
-
14.A vármegyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságnak a nem európai
uniós tagállammal közös
határszakaszon létesítendő
ideiglenes határátkelőhely
megnyitására irányuló, valamint
az Európai Unión kívülről érkező
vagy az Európai Unión kívülre
induló légi jármű esetén
ideiglenes határátkelőhely
repülőtéren történő megnyitására
irányuló eljárása.
Biztosítottak-e a vámeljárás
feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
adó- és vámigazgatósága, és
a Repülőtéri
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi
Irányítása
-
15.A vármegyei rendőr-
főkapitányság által a határvízen
történő közlekedés
engedélyezésével kapcsolatos
eljárás.
Biztosítottak-e a vámeljárás
feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
vármegyei (fővárosi)
adó- és vámigazgatósága
--
[148]
16.A pirotechnikai tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
pirotechnikai termék felhasználása a
természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Pirotechnikai termék
védett természeti területen
való felhasználásának
engedélyezése.
A
környezetvédelmi és
természetvédelmi
feladatkörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
-8 nap
17.A pirotechnikai tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.
- Tűzvédelmi szempontból a
védőterület meghatározása
- A védőterületen belül található
létesítmények és más
veszélyforrások vizsgálata
- A tűz jelzéséhez és oltásához
szükséges eszközök meglétének
vizsgálata.
Minden esetben
a pirotechnikai termék
felhasználásának,
forgalmazásának és
tárolásának engedélyezési
eljárásában.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
8 nap
18.A pirotechnikai tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.
- Tűzvédelmi szempontból a
védőterület meghatározása
- A védőterületen belül található
létesítmények és más
veszélyforrások vizsgálata
- A tűz jelzéséhez és oltásához
szükséges eszközök meglétének
vizsgálata.
Minden esetben
a pirotechnikai termék
gyártásának,
megsemmisítésének,
kiállításának, forgalomba
hozatalának, valamint a
vizsgálatának engedélyezési
eljárásában.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
-
19.Veszélyes katonai objektum
üzemeltetési engedélyezési
eljárása.
A veszélyes katonai
objektumokkal kapcsolatos hatósági
eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV.
18.) Korm. rendelet 6. melléklet 1.
pont 1.3. alpontjában meghatározott
szakkérdés vizsgálata.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv veszélyes
katonai objektum
telephelye szerinti
területi szerve
--
20.Partvédelmi vagy vízvédelmi
rendeltetésű erdő esetén.
Partvédelmi rendeltetésű erdőnél a
tevékenység, a beruházás vagy a
terv a vizek kártételei elleni
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
védekezés jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
21.Partvédelmi vagy vízvédelmi
rendeltetésű erdő esetén.
Vízvédelmi rendeltetésű erdőnél a
tevékenység, a beruházás vagy a
terv a vízvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
22.A szennyvíz és szennyvíziszap
mezőgazdasági felhasználásának
engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti
eljárásban, továbbá a nem
mezőgazdasági eredetű nem
veszélyes hulladék
mezőgazdasági felhasználásának
engedélyezési és az engedély
meghosszabbítása iránti eljárás.
A talajvédelmi tervnek és a
tervezett tevékenységnek a felszín
alatti vizek minősége védelme
jogszabályi követelményeinek való
megfelelés vizsgálata.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
--
23.A hígtrágya nitrátérzékeny
területen történő mezőgazdasági
felhasználásával kapcsolatos
ellenőrzési eljárás.
A felszín alatti vizek minősége
védelme jogszabályi
követelményeinek való megfelelés
vizsgálata.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
--
24.Magyar Nemzeti Bank
értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása.
Az értékpapírok előállításáról
szóló szabályzatában meghatározott
formai, minőségi és okmányvédelmi
előírások minimum biztonsági
követelményeinek teljesülése.
Minden esetben.Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
--
25.Magyar Nemzeti Bank
értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása.
Az értékpapír előállítására
vonatkozó engedély iránti
kérelemben szereplő új értékpapír,
illetve az utánnyomott értékpapír
mintapéldányainak, valamint az
Minden esetben.Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
--
[149]
azok előállítása során alkalmazott
okmányvédelmi elemeket pontosan
leíró védelmi terv egymásnak
történő maradéktalan
megfelelésének megállapítása.
26.A vármegyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságnak a nem európai
uniós tagállammal közös
határszakaszon létesítendő
ideiglenes határátkelőhely
megnyitására irányuló, valamint
az Európai Unión kívülről érkező
vagy az Európai Unión kívülre
induló légi jármű esetén
ideiglenes határátkelőhely
repülőtéren történő megnyitására
irányuló eljárása.
A polgári célú légiközlekedés
biztonsági követelményeinek való
megfelelés.
Az ideiglenes
határátkelőhely repülőtéren
történő megnyitása esetén.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
27.A vármegyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságnak a nem európai
uniós tagállammal közös
határszakaszon létesítendő
ideiglenes határátkelőhely
megnyitására irányuló, valamint
az Európai Unión kívülről érkező
vagy az Európai Unión kívülre
induló légi jármű esetén
ideiglenes határátkelőhely
repülőtéren történő megnyitására
irányuló eljárása.
Az állami célú légiközlekedés
biztonsági követelményeinek való
megfelelés.
Az ideiglenes
határátkelőhely repülőtéren
történő megnyitása esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
28.Budapest Főváros
Kormányhivatalának a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök
behozatalának engedélyezésével
kapcsolatos eljárása.
A kérelemben megjelölt,
közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára
figyelemmel közbiztonsági
kockázatot jelent-e.
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
29.A világörökségi területen
működő, szeszes italt kimérő,
árusító kereskedelmi, illetve
vendéglátó üzlet 24 és 6 óra
közötti nyitva tartásának jegyzői
engedélyezése, valamint a
kiadott jegyzői engedély
felülvizsgálatára irányuló eljárás.
A vendéglátó üzlet 24 és 6 óra
közötti nyitva tartásának a
közbiztonságra gyakorolt hatása, a
személy- és vagyonbiztonsággal
összefüggő kockázati tényezők
értékelése, továbbá az üzlet
működésével összefüggésben
elkövetett jogellenes cselekmények
megismétlődése veszélyének
értékelése.
Minden esetben.Az üzlet működési
helye szerint
illetékes városi
(kerületi)
rendőrkapitányság
Vármegyei
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság
-
30.A sírhelynek hamvasztáshoz
szükséges megnyitására
vonatkozó engedélyezési eljárás.
A rendkívüli halálesethez
kapcsolódó nyomozási feladatok a
hamvasztást követően
biztosíthatóak-e.
Jogszabályban
meghatározott rendkívüli
halálesetkor és az
eltemetéstől számított 25
éven belül.
Városi (kerületi)
rendőrkapitányság
--
31.A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elektronikus
hírközlési nyomvonalas,
nyomvonal jellegű
építményekkel és egyéb
műtárgyakkal kapcsolatos
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a felszín
alatti vizek védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
32.A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elektronikus
hírközlési nyomvonalas,
nyomvonal jellegű
építményekkel és egyéb
műtárgyakkal kapcsolatos
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a vizek
lefolyására, az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó
követelményeknek megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
33.A telepengedély, illetve a telep
létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 57/2013. (II.
27.) Korm. rendelet] szerinti
telepengedély-
köteles tevékenységekkel
kapcsolatos eljárás.
A telep a tűzvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Az alábbi tevékenységek
végzése esetén:
1. egyéb gumitermék
gyártása,
2. festék, bevonóanyag
gyártása,
3. gumiabroncs,
gumitömlő gyártása, kivéve
gumiabroncs újrafutózása,
felújítása,
4. kőolaj-feldolgozás,
5. máshová nem sorolt
egyéb vegyi termék
gyártása,
6. mezőgazdasági vegyi
termék gyártása,
raktározása, tárolása,
7. műanyag építőanyag
gyártása,
8. műanyag lap, lemez,
fólia, cső, profil gyártása,
9. műtrágya,
nitrogénvegyület gyártása,
raktározása, tárolása,
10. papírgyártás,
11. ragasztószer-
gyártás,
12. tapétagyártás,
13. tisztítószer gyártása,
14. szintetikus kaucsuk
alapanyag gyártása,
15. vegyi szál gyártása.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
-
34.Az 57/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenységekkel kapcsolatos eljárás.
A vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére
vonatkozó határértékeknek.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
[150]
35.Az 57/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet szerinti telepengedély-
köteles tevékenységekkel
kapcsolatos eljárás.
Ivóvízbázisok érintettsége esetén
megfelel-e az ivóvízbázis védelmi
előírásoknak.
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
36.Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal gördülő
fejlesztési terv jóváhagyására
irányuló eljárása.
Vízgazdálkodási jogszabályi
előírásoknak megfelel-e.
Minden esetben, kivéve a
teljes időtáv
vonatkozásában tényleges
feladatot nem tartalmazó
beruházási tervrészek
tekintetében.
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
37.Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal gördülő
fejlesztési terv jóváhagyására
irányuló eljárása.
A felszíni vizek és a felszín alatti
vizek védelme követelményeinek a
kérelem szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Minden esetben, kivéve a
teljes időtáv
vonatkozásában tényleges
feladatot nem tartalmazó
beruházási tervrészek
tekintetében.
Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
38.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A vizsgálat feltételeként
meghatározott építményekkel,
létesítményekkel, berendezésekkel
összefüggő jogszabályban
meghatározott műszaki biztonsági
követelményeknek való megfelelés.
A telepen az ipari
tevékenységgel
összefüggésben legalább 50
kVA beépített
összteljesítményű, 0,4 kV
vagy nagyobb feszültségű
villamos berendezést,
rendszert használnak.
Műszaki biztonsági
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
39.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A higiénés és egészségvédelmi, az
ivóvíz-minőségi, a települési szilárd
és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai
biztonságra vonatkozó jogszabályi
előírások érvényesítésével
kapcsolatos, jogszabály által az
egészségügyi hatóság jogkörébe
utalt szakkérdés.
Minden esetben.Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
40.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A telepen a hulladékgazdálkodás
módja és eszközei megfelelnek-e a
hulladék-
gazdálkodási követelményeknek,
okoz-e a telepen történő hulladék-
gazdálkodási tevékenység
környezetterhelést, biztosított-e a
telep hulladékszállítási szempontból
történő megközelíthetősége.
Minden esetben.Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
41.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj- és
rezgés elleni védelem
követelményeinek.
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
42.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység megfelel-e az
elérhető legjobb technika alapján
meghatározott levegővédelmi
követelményeknek és előírásoknak.
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
43.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
A tevékenységet országos
jelentőségű védett
természeti területen,
NATURA 2000 területen
vagy barlang
védőövezetében végzik.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
44.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A földtani közeg védelme
érdekében megfelelő műszaki
védelmet alkalmaznak-e és a
tevékenységből eredően a földtani
közeget érő terhelés alatta marad-e a
földtani közeg védelmére vonatkozó
követelményeknek.
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes vármegyei
kormányhivatal
-21 nap
45.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A növényvédő-
szerekkel folytatott ipari
tevékenység a kezelőszemélyzet
kitettségére, a lehetséges humán- és
környezeti toxicitásra, terhelésre
hatással van-e.
Növényvédő-
szerekkel folytatott ipari
tevékenység esetén.
A telep fekvése
szerint illetékes
növény- és
talajvédelmi
hatáskörében eljáró
vármegyei
kormányhivatal
--
46.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e a
kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek.
Az engedélyezés tárgyául
szolgáló ingatlan a
kulturális örökségvédelmi
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott műemléki
érték, vagy műemlék.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
--
47.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A vizek védelme érdekében
megfelelő műszaki védelmet
alkalmaznak-e és a tevékenységből
eredően a vizeket érő terhelés alatta
marad-e a vizek védelmére
vonatkozó követelményeknek,
valamint ivóvízbázisok érintettsége
esetén megfelel-e az ivóvízbázis
védelmi előírásoknak.
A telepengedély kiadása
iránti eljárás során minden
esetben.
A telep fekvése
szerint illetékes
területi vízvédelmi,
illetve vízügyi
hatóság
Az országos
vízvédelmi, illetve
vízügyi hatóság
-
48.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
Az általános és sajátos építésügyi
követelményeknek való megfelelés.
Honvédelmi és katonai
célú ingatlanon végzett ipari
tevékenység esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
49.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
Az általános és honvédelmi
ágazati munkavédelmi
követelményeknek való megfelelés.
Honvédelmi és katonai
célú ingatlanon végzett ipari
tevékenység esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
50.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
Az általános és honvédelmi
ágazati tűzvédelmi
követelményeknek való megfelelés.
Honvédelmi és katonai
célú ingatlanon végzett ipari
tevékenység esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
51.Kártyaterem engedélyezése
iránti eljárás.
Az önkormányzat területén
létesítendő kártyaterem megfelel-e a
szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény 29/B. §
(6) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírásoknak, a kártyaterem adott
helyszínen történő üzemeltetését az
önkormányzat rendelete nem tiltja-e.
A folytatni kívánt tevékenység nem
sértené-e a jóérzést, közbiztonságot,
közszemérmet, illetve gyermek-
vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy
más helyi közösségi érdeket.
Kártyaterem
engedélyezése iránti
eljárásban minden esetben.
Kártyaterem helye
szerinti települési
önkormányzat
jegyzője, főváros
területén a kerületi
önkormányzat
jegyzője, Fővárosi
önkormányzat által
közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében a
főváros főjegyzője
--
52.Játékkaszinó engedélyezése
iránti eljárás.
Az önkormányzat területén
létesítendő játékkaszinó megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak, a
játékkaszinó adott helyszínen
történő üzemeltetését az
önkormányzat rendelete nem tiltja-e.
A folytatni kívánt tevékenység nem
sértené-e a jóérzést, közbiztonságot,
közszemérmet, illetve gyermek-
vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy
más helyi közösségi érdeket.
Játékkaszinó
engedélyezése iránti
eljárásban minden esetben.
Játékkaszinó helye
szerinti települési
önkormányzat
jegyzője, főváros
területén a kerületi
önkormányzat
jegyzője,
Fővárosi
önkormányzat által
közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében a
főváros főjegyzője
--
53.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában
(a minősítési eljárás és a bírság
kiszabásának kivételével).
A helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek való megfelelés
vizsgálata.
Helyi jelentőségű védett
természeti terület esetén.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
54.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában hulladékkezelési
tevékenység engedélyezése
esetén
(a minősítési eljárás és a bírság
kiszabásának kivételével).
Katasztrófa-
védelemmel összefüggő létesítési és
használati szabályok érvényre
juttatása, a környezetbiztonság
katasztrófavédelmi vizsgálata.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
55.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában a hulladékkezelési
tevékenység engedélyezése
esetén.
A tevékenység vízellátásának,
csapadék- és szennyvíz-
elvezetésének, valamint a szennyvíz
tisztításának a vízbázisra, a vizek
lefolyására gyakorolt hatás
vizsgálata.
Minden esetben.A hulladékkezelés
helye szerint
illetékes területi
vízügyi hatóság
--
56.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában a hulladékkezelési
tevékenység engedélyezése
esetén.
A tevékenységnek a felszíni és
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás
vizsgálata.
Minden esetben.A hulladékkezelés
helye szerint
illetékes területi
vízvédelmi hatóság
--
57.A nem veszélyes hulladék
előkezelése, tárolása,
hasznosítása, ártalmatlanítása
engedélyezése iránti eljárás.
Annak elbírálása, hogy a felszíni
és felszín alatti vizek minősége
védelmére jogszabályban, illetve
határozatban meghatározott
előírások érvényesülnek-e.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
--
58.A nem veszélyes hulladék
előkezelése, tárolása,
hasznosítása, ártalmatlanítása
engedélyezése iránti eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység vízellátása, a keletkező
csapadék-és szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz tisztítása
biztosított-e, a vízbázis
védőterületére, védőidomára
jogszabályban, illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e, valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a jég
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság
--
[151]
levonulására gyakorolt hatás
vizsgálata.
59.A nem veszélyes hulladék
kereskedelme, közvetítése,
szállítása, gyűjtése, előkezelése,
tárolása, hasznosítása,
ártalmatlanítása engedélyezése
iránti eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység helyi
jelentőségű védett
természeti területet érint.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
59a.
60.Szélerőmű vagy szélerőmű
park építési engedélyezési
eljárása.
Környezeti, természeti,
településfejlesztési és
településrendezési hatások keretében
annak vizsgálata, hogy a szélerőmű
nem okoz-e olyan hátrányos
következményeket, amelyek
aránytalanul meghaladják a
létesítésétől várható előnyöket.
Minden esetben.Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
-21 nap
61.Szélerőmű vagy szélerőmű
park használatbavételi
engedélyezési eljárása.
Környezeti, természeti,
településfejlesztési és
településrendezési hatások keretében
annak vizsgálata, hogy a szélerőmű
nem okoz-e olyan hátrányos
következményeket, amelyek
aránytalanul meghaladják a
létesítésétől várható előnyöket,
továbbá annak elbírálása, hogy a
megépült szélerőmű vagy szélerőmű
park megfelel-e az építési
engedélyezési eljárás során kiadott
szakhatósági állásfoglalásban írt
feltételeknek.
Minden esetben.Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
-21 nap
[152]
62.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése honvédelmi
létesítmény területén.
A jogszabályban előírt tűzvédelmi
követelmények érvényesítése.
Minden esetben.Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
63.
64.A csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 27/C. §
(4) bekezdése, 27/A. § (6a)
bekezdése, valamint a 66. § (6)
bekezdése szerinti hatósági
nyilvántartásba vétellel és a
hatósági nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos eljárások
A csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény 27/C. § (1) bekezdése
szerinti szakirányú szakképzettség
és a 83/B. § szerinti felsőfokú
végzettség és más, felsőoktatásban
szerzett szakképesítés vagy
szakképzés tartalma, külföldi
végzettségi szint, szakképesítés és
szakképzés tartalma
Amennyiben a kérelem
elbírálásához a felszámolási
és vagyonfelügyeleti
szakirányú szakképzettség,
más felsőfokú végzettség
vagy egyéb szakképzettség
tartalmának meghatározása
szükséges.
Oktatási Hivatal--
65.A csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 27/C. §
(4) bekezdése, 27/A. § (6a)
bekezdése, valamint a 66. § (6)
bekezdése szerinti hatósági
nyilvántartásba vétellel és a
hatósági nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos eljárások
Egyéb, a 64. pontba nem tartozó
szakképzés tartalma
Amennyiben a kérelem
elbírálásához a 64. pontba
nem tartozó, egyéb
szakképzettség tartalmának
meghatározása szükséges.
Oktatási Hivatal--
65a.A csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi
XLIX. törvény
27/D. § (1b) bekezdése
szerinti hozzájárulás.
A környezeti kárral vagy környezeti
teherrel érintett vagyontárgy értékesítése
tekintetében merülnek-e fel olyan
környezetvédelmi kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem lehet
megadni.
Minden esetben.Környezetvédelemért
felelős miniszter
-30 nap
65b.A csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi
XLIX. törvény
27/D. § (1b) bekezdése
szerinti hozzájárulás.
A környezeti kárral vagy környezeti
teherrel érintett vagyontárgy értékesítése
tekintetében merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek mellett
a hozzájárulást nem lehet megadni.
Ha az ingatlanon még nem
kezelt hulladék van.
Országos
hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
-30 nap
66.A fegyveres biztonsági őrség
létrehozásával,
megszüntetésével, valamint a
fegyveres biztonsági őrzés elrendelésével kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárás
Annak elbírálása, hogy biztosított-
e a nukleáris létesítmény, illetve
nukleáris és más radioaktív anyag,
valamint a radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója fizikai védelmi
rendszerének engedélyezése során
megállapított követelményekkel
való összhang.
Nukleáris létesítmények,
nukleáris és más radioaktív
anyagok, illetve radioaktív
hulladékok őrzésének
elrendelése.
Országos
Atomenergia Hivatal
-21 nap
67.A minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.Annak elbírálása, hogy a foglalkoztatóval kapcsolatban nemzetbiztonsági kockázat fennáll-e.Minden
esetben
Alkotmányvédelmi
Hivatal
-45 nap
68Repülőtéri létesítményi
tűzoltóság kötelező
működtetésének
elrendelésére
vonatkozó eljárás
(a légiközlekedésről
szóló törvény szerinti
közös felhasználású
repülőtér és az állami
repülések célját szolgáló
repülőtér kivételével).
Főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság esetén a repülőterekhez
kapcsolódó követelményeknek és
igazgatási eljárásoknak
a 216/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében történő
meghatározásáról szóló,
2014. február 12-i
139/2014/EU rendelet
(a továbbiakban:
139/2014/EU rendelet) IV. melléklet
ADR.OPS.B.010 pontjának való
megfelelés, alkalomszerűen
igénybe vehető létesítményi
tűzoltóság esetén a nemzetközi
polgári repülésről Chicagóban,
az 1944. évi december hó 7. napján
aláírt Egyezmény Függelékeinek
kihirdetéséről szóló 2007. évi
XLVI. törvény mellékleteként
kihirdetett 14. Függelékében
(a továbbiakban: ICAO) tűzoltó
és mentő szolgálatra vonatkozó
előírásoknak való megfelelés.
Minden
esetben.
Légiközlekedési
hatóság
-30 nap
69Repülőtéri létesítményi
tűzoltóság kötelező
működtetésének
elrendelésére
vonatkozó eljárás
a légiközlekedésről
szóló törvény szerinti
közös felhasználású
repülőtér esetében.
Főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság esetén
a 139/2014/EU rendelet
IV. melléklet ADR.OPS.B.010
pontjának való megfelelés,
alkalomszerűen igénybe vehető
létesítményi tűzoltóság esetén
az ICAO tűzoltó és mentő szolgálatra
vonatkozó előírásoknak való
megfelelés.
Minden
esetben.
Légiközlekedési
hatóság
-30 nap
70Repülőtéri létesítményi
tűzoltóság kötelező
működtetésének
elrendelésére
vonatkozó eljárás
a légiközlekedésről
szóló törvény szerinti
közös felhasználású
repülőtér esetében.
A 139/2014/EU rendelet és
az ICAO által a tűzoltó szolgálat
személyi és eszközállományára
meghatározott minimális
követelményeknek való
megfelelés, valamint a személyi
állomány képesítésére vonatkozó
előírásoknak való megfelelőség
vizsgálata.
Minden
esetben.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
--
71.Az őrkutya
minősítésére
irányuló eljárás.
Személy- és vagyonőr által
közterületen igénybe vett
őrkutya megfelelőségének
kérdése.
Minden
esetben.
Rendőrségi
Oktatási
és Kiképző
Központ
-21 nap
72.Kutyavezetők,
illetve
keresőkutyák
minősítésére
irányuló eljárás.
Létesítmény- és
rendezvényvédelmi
kutyavezető,
illetve keresőkutya
megfelelőségének kérdése.
Minden
esetben.
Rendőrségi
Oktatási
és Kiképző
Központ
-21 nap

20. Köznevelési ügyek[153]

[154]
ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdése szerinti
köznevelési intézmény
működési engedélyének
kiadásával kapcsolatos
eljárások.
Köznevelési
intézmény
feladatellátási
helyén szükséges
közegészségügyi
előírások
betartásával,
a gyermekek,
tanulók
biztonságos
neveléséhez,
oktatásához
való feltételek
teljesítésével
kapcsolatos
szakkérdés, döntés.
Minden
esetben.
Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró járási
hivatala.
--
3.A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdése szerinti
köznevelési intézmény
működési engedélyének
kiadásával kapcsolatos
eljárások.
Köznevelési
intézmény
feladatellátási
helyén szükséges
tűzvédelmi
előírások
betartásával,
a gyermekek,
tanulók
biztonságos
neveléséhez,
oktatásához
való feltételek
teljesítésével
kapcsolatos
szakkérdés, döntés.
Minden
esetben.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve.
--

2. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Összevont telepítési eljárás

[155]
1.AB
2.Milyen eljárás eseténAz alábbi ágazati jogszabályi rendelkezés szerinti szakhatóságok
3.1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban
4.Elvi építési keretengedélyezési eljárásAz "Építésügyi ügyek" alcímben található táblázat
16-24. sora szerinti szakhatóságok.
5.
6.Termőföld végleges más célú hasznosításának
engedélyezési eljárása
A "Földügyi igazgatási eljárások" alcímben található
táblázat szerinti szakhatóságok.
7.Erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárásaAz erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 105/C-105/D. §-a szerinti
szakhatóságok.
8.a) Környezeti hatásvizsgálati eljárás,
b) Egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás
A "Környezet- és természetvédelmi ügyek" alcímben
található táblázat 2-5. sora szerinti szakhatóságok.
9.A településrendezési terv egyeztetési eljárásaA településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 9. mellékletében
meghatározott államigazgatási szerv, a fővárosi és
vármegyei kormányhivatal kivételével.
10.2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban
11.a) Építési engedélyezési eljárás,
b) Az országos építési követelményektől való eltérés
engedélyezési eljárása
Az "Építésügyi ügyek"alcímben található táblázat
16-24. sora szerinti szakhatóságok.
12.Egységes környezethasználati engedélyezési eljárásA "Környezet- és természetvédelmi ügyek"
alcímben található táblázat 2-4. és 6-7. sora szerinti
szakhatóságok

3. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

2. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

3. a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

5. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

6. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

7. az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

8. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.14. alpontja szerinti beruházás,

9. a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

10. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

11. a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

12. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

13. a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházás,

14. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

15. a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

16. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

17. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

18. a "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

19. a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

20. a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

21. a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

22. a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházás,[156]

23. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

24. a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

25. az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

26. a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

27. a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

28. a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[157]

29. a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

30. a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

31. a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

32. a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházás,

33. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

34. az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

35. a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

36. a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás.

37. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházások.[158]

38. a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[159]

38. a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[160]

39. a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[161]

40. a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[162]

41. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[163]

42. A paksi Integrált Központ létrehozására irányuló beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[164]

43. a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[165]

44. az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás.[166]

45. a debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás.[167]

Lábjegyzetek:

[1] 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet

[2] 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

[3] 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

[4] Módosította a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[5] Módosította a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[6] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[7] Megállapította az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2020.12.03.

[8] Beiktatta a 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.07.24.

[9] Módosította a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[10] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 1. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 2. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 93. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[13] Beiktatta a 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.30.

[14] Beiktatta a 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.12.29.

[15] Megállapította a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[16] Beiktatta a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.11.03.

[17] Hatályon kívül helyezte a 650/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[18] Módosította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[19] Beiktatta a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2023.12.31.

[20] Beiktatta a 363/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.07.24.

[21] Beiktatta az 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.10.28.

[22] Beiktatta a 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.10.30.

[23] Beiktatta a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.01.31.

[24] Beiktatta a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.09.

[25] Beiktatta a 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.12.

[26] Beiktatta a 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.14.

[27] Beiktatta a 6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.12.

[28] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 191. §-a (ld. 43. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[29] Megállapította a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[30] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[31] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 32. § a) pontja, valamint 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 21 § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[32] Módosította a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 42. §-a (ld. 6. melléklet 1-2. pont), valamint 43. § a) pontja. Hatályos 2023.03.01.

[33] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 24-36. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[35] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[36] Módosította a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.01.31.

[37] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[38] Módosította a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2021.05.26.

[39] Módosította a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2021.05.26.

[40] Módosította a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2022.01.31.

[41] Módosította a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2022.01.31.

[42] Módosította a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. §-a (lásd 5. melléklet 1. pont), 56. § a) pontja. Hatályos 2023.12.29.

[43] Módosította a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. §-a (lásd 5. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2023.12.29.

[44] Módosította a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.01.31.

[45] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[46] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[47] Módosította a 724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.01.31.

[48] Módosította a 41/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 7. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[49] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 59. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[50] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 10. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.01.01.

[51] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 61-63. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[52] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 64-65. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[53] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 10. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.01.01.

[54] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[55] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 31. §-a (lásd: 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.01.11.

[56] Módosította a 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[57] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 72. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[58] Módosította a 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[59] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[60] Módosította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[61] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 74. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[62] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 10. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.01.01.

[63] Módosította az 583/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[64] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 75-76. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[65] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 10. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.01.01.

[66] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 93. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[67] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[68] Módosította a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 42. §-a (ld. 6. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.03.01.

[69] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 64. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[70] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 64. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[71] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 64. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[72] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 64. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[73] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 32. § b) pontja, valamint 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[74] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 90. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[75] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 91. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[76] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 92. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[77] Módosította a 696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2022.06.07.

[78] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése (lásd 9. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.01.01.

[79] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 93-98. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[80] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § d)-e) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[81] Módosította a 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd: 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.04.09.

[82] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § c) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[83] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[84] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 110. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[85] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[86] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 112. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[87] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 113. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[88] Módosította az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[89] Módosította az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[90] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 10. melléklet 5. pont), valamint 71. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[91] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[92] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 116. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[93] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[94] Módosította a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 34. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.09.07.

[95] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.05.01.

[96] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[97] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[98] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.05.01.

[99] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 71. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[100] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2024.05.01.

[101] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2024.05.01.

[102] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 4-7. pont). Hatályos 2024.05.01.

[103] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 8. pont). Hatályos 2024.05.01.

[104] Módosította az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[105] Módosította az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[106] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 131. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[107] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd: 1. melléklet 9. pont). Hatályos 2024.05.01.

[108] Módosította a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a (lásd: 2. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2023.09.07.

[109] Módosította a 84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet 14. §-a, valamint a 15. §-a (lásd: 1. melléklet 10. pont). Hatályos 2024.05.01.

[110] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 136. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[111] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[112] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[113] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 147-152. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[114] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[115] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 160-161. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[116] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 162. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[117] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 163. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[118] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 164-169. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[119] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 170-173. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[120] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. §-a (ld. 10. melléklet 12. pont). Hatályos 2022.01.01.

[121] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.10.01.

[122] Módosította az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 121. §-a (lásd: 16. melléklet 2. pont b) alpontja). Hatályos 2020.12.12.

[123] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 33. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2024.07.01.

[124] Beiktatta az 511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.03.19.

[125] Beiktatta az 511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.03.19.

[126] Beiktatta az 511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.03.19.

[127] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 176. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[128] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § f) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[129] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § f) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[130] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § f) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[131] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § f) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[132] Módosította a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. § f) pontja. Hatályos 2022.01.11.

[133] Módosította a 194/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet 45. §-a (lásd: 4. melléklet 1-2. pont) és 46. § a)-c) pontja. Hatályos 2024.07.09.

[134] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése (lásd 9. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.01.01.

[135] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 177-180. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[136] Módosította a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. §-a (lásd 5. melléklet 5. pont). Hatályos 2023.12.29.

[137] Módosította az 511/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.03.19.

[138] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 21. § b) pontja, valamint 22. § e) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[139] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 33. §-a, 34. § a) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[140] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 208-210. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[141] Módosította a 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[142] Módosította a 735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[143] Az "Erdészeti ügyek" pontot hatályon kívül helyezte a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatálytalan 2024.06.01.

[144] Megállapította a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése (lásd 9. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.01.01.

[145] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 214-215. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[146] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 216-217. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[147] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 218-222. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[148] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 223. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[149] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 224-226. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[150] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 227-236. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[151] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § f) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[152] Módosította a 141/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 22. § f) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[153] Beiktatta a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 37. §-a (lásd 4. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[154] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 239. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[155] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 240. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[156] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 282. § 241. pontja. Hatályos 2023.01.01.

[157] Megállapította a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.11.30.

[158] Beiktatta a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 9. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2018.03.14.

[159] Beiktatta a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 17. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.03.28.

[160] Beiktatta a 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 9. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.06.26.

[161] Beiktatta a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a (lásd 7. melléklet). Hatályos 2019.08.17.

[162] Beiktatta a 22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 9. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2020.02.20.

[163] Beiktatta a 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.05.13.

[164] Beiktatta az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2020.12.03.

[165] Beiktatta a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 11. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2021.05.21.

[166] Beiktatta az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.10.21.

[167] Beiktatta az 594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.10.28.

Tartalomjegyzék