31/2001. (IX. 14.) KöViM rendelet

egyes rendeletek és rendelkezések módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az ezres kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről szóló 1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltakra is - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január l-jén lép hatályba."

(2) Az R. 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti)

"d) a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet és a hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet módosításáról szóló 25/1998. (XII. 9.) KHVM rendelet 1. és 5. §-a."

2. §

E rendelet mellékletében felsorolt rendeletek és rendelkezések hatályukat vesztik.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének e) pontja;

b) a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet és a hajózási képesítésekről szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet módosításáról szóló 25/1998. (XII. 9.) KHVM rendelet melléklete;

c) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének 2., 27-46. és 61. pontja.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

Melléklet a 31/2001. (IX. 14.) KöViM rendelethez

1960

5/1960. (VI. 24.) KPM r. az 1957. évi 29. törvényerejű rendelettel kihirdetett Vasúti Árufuvarozási, valamint Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmények módosításáról.

1972

3/1972. (II. 6.) KPM-ÁH e. r. a légiútvonal használati díj bevezetéséről.

12/1972. (XII. 9.) KPM r. a szolgáltató személygépkocsik megjelöléséről.

1973

2/1973. (VI. 2.) OVH rek. a helyi vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával kapcsolatos egyes hatósági jogok gyakorlásáról szóló 5/1970. (XII. 31.) OVH rendelkezés módosításáról.

1975

10/1975. (IX. 27.) KPM r. a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet módosításáról.

22/1975. (XII. 30.) KPM-ÁH e. r. a légiútvonal használati díj bevezetéséről szóló 3/1972. (II. 6.) KPM-ÁH együttes rendelet módosításáról.

1976

6/1976. (V. 15.) KPM r. a mester-szakmunkás továbbképzésről.

8/1976. (VIII. 29.) KPM r. a művezetőképzésről.

1977

2/1977. (V. 27.) KPM r. egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

6/1977. (VII. 6.) OVH rek. a vízgazdálkodási társulatok dolgozóinak anyagi érdekeltségi rendszeréről.

1978

9/1978. (XI. 18.) KPM r. az üzemi tehergépjárművek V. ötéves tervidőszakra vonatkozó selejtezés irányelveiről.

1979

2/1979. (I. 24.) KPM r. a közületi személygépkocsik 1979. évi leadásának rendjéről.

1981

1/1981. (I.31.) OVH-ÁH e. rek. a gazdálkodó szervezetek részére közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a gazdálkodó szervezetek által igénybe vett közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 4/1979. (XI. 27.) OVH-ÁH együttes rendelkezés módosításáról.

1982

7/1982. (VIII. 2.) OVH-ÁH e. rek. a gazdálkodó szervezetek részére közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a gazdálkodó szervezetek által igénybe vett közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 4/1979. (XI. 27.) OVH-ÁH együttes rendelkezés módosításáról.

1983

5/1983. (V. 18.) KPM r. a sátortáborok létesítésének feltételeiről szóló 15/1961. (IV. 27.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 2/1963. (V. 11.) KPM rendelet hatályon kívül helyezéséről.

8/1983. (VI. 30.) KPM r. egyes miniszteri rendeletek módosításáról.

4/1983. (IX. 15.) KM r. a közületi gépjárművek 1983. évi üzemanyag felhasználásának korlátozásáról szóló 2/1983. (II. 16.) KPM rendelet módosításáról.

1984

6/1984. (II. 29.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.

9/1984. (XII. 13.) OVH rek. a vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályok végrehajtására kiadott 4/1978. (XII. 12.) OVH rendelkezés kiegészítéséről, illetőleg módosításáról.

10/1984. (XII. 13.) OVH rek. a vállalati dolgozók alapbérének megállapításával kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.

18/1984. (XII. 19.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.

19/1984. (XII. 19.) KM r. a gépjárművezető-képző munkaközösségekről szóló 7/1971. (VIII. 27.) KPM rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

12/1984. (XII. 28.) OVH rek. a 4/1980. (II. 6.) OVH-ÁH együttes rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.

21/1984. (XII. 28.) KM-ÁH e. r. egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

1985

3/1985. (XI. 22.) OVH rek. a vízgazdálkodási társulatok érdekképviseleti szerveivel kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.

13/1985. (XI. 22.) KM r. a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.) KM rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

1986

2/1986. (VII. 1.) OVH rek. a kútfúrási és egyes talajmechanikai fúrási munkák áráról szóló rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.

1987

1/1987. (II. 9.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.

1/1987. (VII. 20.) OVH-ÁH e. rek. a vízgazdálkodási társulatok által végzett egyes munkák árának megállapításáról szóló rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.

11/1987. (XI. 6.) KM r. a használaton kívüli közúti gépjárművek, illetőleg azok fődarabjainak bontása során kinyert alkatrészek minősítésének és újrahasznosításának műszaki követelményrendszeréről szóló 4/1985. (IV. 26.) KM rendelet módosításáról.

14/1987. (XII. 27.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.

18/1987. (XII. 30.) KM r. egyes miniszteri rendeletek módosításáról.

21/1987. (XII. 30.) KM r. a szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet módosításáról.

1988

13/1988. (XII. 24.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.

1989

4/1989. (IV. 24.) KVM r. a vízilétesítmények tervezésére vonatkozó jogosultság részletes feltételeiről szóló 6/1988. (IX. 24.) KVM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

5/1989. (VI. 26.) KVM r. a vízgazdálkodási társulatok anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 1/1988. (V. 12.) KVM rendelet hatályon kívül helyezéséről.

13/1989. (XII. 30.) KöHÉM r. a közúti gépjárművek költségtérítéses rendszerű üzemeltetéséről szóló 16/1987. (XII. 27.) KM rendelet módosításáról.

1990

1/1990. (I. 11.) KVM r. a lakosság részére közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a lakosság által igénybe vett közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 2/1984. (I. 23.) OVH-ÁH együttes rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.

2/1990. (I. 23.) KVM r. az öntözéshez és a tógazdálkodáshoz szükséges víz díjáról szóló 5/1979. (XII. 14.) OVH-ÁH együttes rendelkezés hatályon kívül helyezéséről.

3/1990. (I. 29.) KVM r. egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközei hatályon kívül helyezéséről.

3/1990. (II. 14.) KöHÉM r. egyes miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezéséről.

7/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. a Balaton üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti korlátozásáról szóló 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet módosításáról.

8/1990. (XII. 18.) KHVM-BM e. r. a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 26/1987. (XII. 30.) KM-BM együttes rendelet módosításáról.

1992

8/1992. (II. 13.) KHVM-KTM e. r. miniszteri rendelet és egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről.

12/1992. (II. 28.) KHVM r. a szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet módosításáról.

31/1992. (XII. 29.) KHVM e. r. a belföldi közforgalmú, menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (I.29.) KHVM rendelet módosításáról.

1993

11/1993. (V. 4.) KHVM r. az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról.

15/1993. (VI. 9.) KHVM r. az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról.

1994

18/1994. (V. 31.) KHVM r. az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról.

1995

15/1995. (IX. 21.) KHVM r. egyes miniszteri rendeletek módosítása a gazdasági kamarai feladatok alapján.

20/1995. (XII. 15.) KHVM r. a Romániával kapcsolatos nemzetközi vasúti árufuvarozás során bevezetett ideiglenes intézkedések megszüntetéséről.

1996

6/1996. (II. 23.) KHVM r. egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről és egyes iránymutatások alkalmazásáról.

1998

20/1998. (VII. 7.) KHVM r. egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Tartalomjegyzék