32013R0517[1]

A Tanács 517/2013/EU rendelete ( 2013. május 13. ) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE

(2013. május 13.)

az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

1. cikk

(1) A következő rendeletek az e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak:

a) az áruk szabad mozgása területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról ( 1 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról ( 2 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. január 14-i 78/2009/EK rendelete a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról ( 3 ), valamint

- az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről ( 4 );

b) a személyek szabad mozgása területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról ( 5 );

c) a társasági jog területén:

- a Tanács 2001. október 8-i 2157/2001/EK rendelete az európai részvénytársaság (SE) statútumáról ( 6 );

d) a versenypolitika területén:

- a Tanács 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 7 );

e) a mezőgazdaság területén:

- a Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről ( 8 ),

- a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) ( 9 ),

- a Tanács 2009. január 19-i 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról ( 10 ), valamint

- a Tanács 2009. november 30-i 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról ( 11 );

f) az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről ( 12 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról ( 13 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről ( 14 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2160/2003/EK rendelete a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről ( 15 ),

- a Tanács 2003. december 17-i 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról ( 16 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról ( 17 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról ( 18 ), valamint

- az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről ( 19 );

g) a közlekedéspolitika területén:

- a Tanács 1969. június 26-i 1192/69/EGK rendelete a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról ( 20 ),

- a Tanács 1970. június 4-i 1108/70/EGK rendelete a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről ( 21 ),

- a Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről ( 22 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról ( 23 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól ( 24 ), valamint

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól ( 25 );

h) az adózás területén:

- a Tanács 2010. október 7-i 904/2010/EU rendelete a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről ( 26 ), valamint

- a Tanács 2012. május 2-i 389/2012/EU rendelete a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről ( 27 );

i) a statisztika területén:

- a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról ( 28 ),

- a Tanács 1996. június 25-i 2223/96/EK rendelete a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről ( 29 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 1221/2002/EK rendelete az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról ( 30 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 437/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről ( 31 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról ( 32 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) ( 33 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 501/2004/EK rendelete az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról ( 34 ),

- a Tanács 2004. június 28-i 1222/2004/EK rendelete a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és továbbításáról ( 35 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1161/2005/EK rendelete a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról ( 36 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1921/2006/EK rendelete a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról ( 37 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 716/2007/EK rendelete a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról ( 38 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 295/2008/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról ( 39 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 216/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról ( 40 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 217/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról ( 41 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 218/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról ( 42 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 1337/2011/EU rendelete az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról ( 43 ), valamint

- az Európai Parlament és a Tanács 2012. január 18-i 70/2012/EU rendelete a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről ( 44 );

j) az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 211/2011/EU rendelete a polgári kezdeményezésről ( 45 );

k) a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén:

- a Tanács 1995. május 29-i 1683/95/EK rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról ( 46 ),

- a Tanács 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról ( 47 ),

- a Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról ( 48 ),

- a Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról ( 49 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról ( 50 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről ( 51 ),

- az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 1393/2007/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) ( 52 ), valamint

- a Tanács 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelete a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről ( 53 );

l) a környezetvédelem területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 1221/2009/EK rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről ( 54 );

m) a vámunió területén:

- a Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról ( 55 );

n) a külkapcsolatok területén:

- a Tanács 1993. október 12-i 3030/93/EGK rendelete a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól ( 56 ),

- a Tanács 1994. március 7-i 517/94/EK rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól ( 57 ),

- a Tanács 2002. december 20-i 2368/2002/EK rendelete a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról ( 58 ),

- a Tanács 2005. június 27-i 1236/2005/EK rendelete egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről ( 59 ), valamint

- a Tanács 2009. november 30-i 1215/2009/EK rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről ( 60 );

o) a kül-, biztonság- és védelempolitika területén:

- a Tanács 2000. november 10-i 2488/2000/EK rendelete a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról ( 61 ),

- a Tanács 2001. december 27-i 2580/2001/EK rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről ( 62 ),

- a Tanács 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelete az Al-Qaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről ( 63 ),

- a Tanács 2003. január 27-i 147/2003/EK rendelete egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről ( 64 ),

- a Tanács 2003. július 7-i 1210/2003/EK rendelete az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól ( 65 ),

- a Tanács 2004. január 26-i 131/2004/EK rendelete egyes Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről ( 66 ),

- a Tanács 2004. február 10-i 234/2004/EK rendelete egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről ( 67 ),

- a Tanács 2004. február 19-i 314/2004/EK rendelete egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről ( 68 ),

- a Tanács 2004. április 29-i 872/2004/EK rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről ( 69 ),

- a Tanács 2005. január 31-i 174/2005/EK rendelete az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről ( 70 ),

- a Tanács 2005. április 12-i 560/2005/EK rendelete az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről ( 71 ),

- a Tanács 2005. június 13-i 889/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről ( 72 ),

- a Tanács 2005. július 18-i 1183/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről ( 73 ),

- a Tanács 2005. július 18-i 1184/2005/EK rendelete a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről ( 74 ),

- a Tanács 2006. február 21-i 305/2006/EK rendelete a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről ( 75 ),

- a Tanács 2006. május 18-i 765/2006/EK rendelete a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről ( 76 ),

- a Tanács 2006. szeptember 25-i 1412/2006/EK rendelete egyes Libanonnal szembeni korlátozó intézkedésekről ( 77 ),

- a Tanács 2007. március 27-i 329/2007/EK rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről ( 78 ),

- a Tanács 2008. február 25-i 194/2008/EK rendelete a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről ( 79 ),

- a Tanács 2009. december 22-i 1284/2009/EU rendelete a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről ( 80 ),

- a Tanács 2010. április 26-i 356/2010/EU rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről ( 81 ),

- a Tanács 2010. július 26-i 667/2010/EU rendelete az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről ( 82 ),

- a Tanács 2011. február 4-i 101/2011/EU rendelete a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről ( 83 ),

- a Tanács 2011. március 2-i 204/2011/EU rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról ( 84 ),

- a Tanács 2011. március 21-i 270/2011/EU rendelete az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről ( 85 ),

- a Tanács 2011. április 12-i 359/2011/EU rendelete az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről ( 86 ),

- a Tanács 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról ( 87 ),

- a Tanács 2012. január 18-i 36/2012/EU rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról ( 88 ),

- a Tanács 2012. március 23-i 267/2012/EU rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről ( 89 ), valamint

- a Tanács 2012. május 3-i 377/2012/EU rendelete a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről ( 90 );

p) az intézmények területén:

- a Tanács 1958. április 15-i 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról ( 91 ), valamint

- a Tanács 1958. április 15-i 1. rendelete az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról ( 92 ).

(2) A következő határozatok az e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak vagy hatályon kívül helyezésre kerülnek:

a) az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén:

- a Tanács 2002. december 16-i 2003/17/EK határozata a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről ( 93 ),

- a Tanács 2005. november 8-i 2005/834/EK határozata a fajtafenntartó tevékenységek harmadik országokban végzett ellenőrzéseinek egyenértékűségéről ( 94 ),

- a Tanács 2006. július 18-i 2006/545/EK határozata a növényfajták Horvátországban elvégzett hatósági vizsgálatának egyenértékűségéről ( 95 ),

- a Tanács 2008. december 16-i 2008/971/EK határozata harmadik országban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűségéről ( 96 ), valamint

- a Tanács 2009. május 25-i 2009/470/EK határozata az állat-egészségügyi kiadásokról ( 97 );

b) a közeledéspolitika területén:

- a Tanács 2011. december 12-i 2012/22/EU határozata az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz - a 10. és 11. cikkei kivételével - való csatlakozásáról ( 98 ), valamint

- a Tanács 2011. december 12-i 2012/23/EU határozata az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz - a 10. és 11. cikkei tekintetében - való csatlakozásáról ( 99 );

c) az energia területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK határozata a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról ( 100 ), valamint

- a Tanács 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom határozata az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról ( 101 );

d) a transzeurópai hálózatok területén:

- az Európai Parlament és a Tanács 2010. július 7-i 661/2010/EU határozata a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról ( 102 );

e) az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén:

- a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 1996. június 25-i 96/409/KKBP határozata egy ideiglenes útiokmány létrehozásáról ( 103 );

f) a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén:

- a Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) ( 104 );

g) a környezetvédelem területén:

- a Tanács 1997. július 22-i 97/602/EK határozata a 3254/91/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és a 35/97/EK bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett listáról ( 105 );

h) a vámunió területén:

- a Tanács 2001. november 27-i 2001/822/EK határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) ( 106 );

i) a kül-, biztonság- és védelempolitika területén:

- a Tanács 2011. március 31-i 2011/292/EU határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról ( 107 ).

2. cikk

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. GÉPJÁRMŰVEK

A 78/2009/EK rendelet IV. mellékletének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"- 25 Horvátország".

B. ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK OSZTÁLYOZÁSA, CÍMKÉZÉSE ÉS CSOMAGOLÁSA

Az 1272/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a III. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

a) az 1.1. táblázat a következőképpen módosul:

H200-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNestabilni eksplozivi”

H201-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HREksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

H202-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HREksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

H203-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HREksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

H204-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROpasnost od vatre ili rasprskavanja.”

H205-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

H220-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRVrlo lako zapaljivi plin.”

H221-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZapaljivi plin.”

H222-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRVrlo lako zapaljivi aerosol.”

H223-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZapaljivi aerosol.”

H224-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRVrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

H225-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRLako zapaljiva tekućina i para.”

H226-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZapaljiva tekućina i para.”

H228-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZapaljiva krutina.”

H240-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

H241-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

H242-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZagrijavanje može uzrokovati požar.”

H250-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSamozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

H251-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSamozagrijavanje; može se zapaliti.”

H252-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSamozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

H260-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

H261-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

H270-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

H271-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

H272-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože pojačati požar; oksidans.”

H280-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

H281-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

H290-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože nagrizati metale.”

b) az 1.2. táblázat a következőképpen módosul:

H300-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno ako se proguta.”

H301-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno ako se proguta.”

H302-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno ako se proguta.”

H304-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

H310-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno u dodiru s kožom.”

H311-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno u dodiru s kožom.”

H312-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno u dodiru s kožom.”

H314-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

H315-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNadražuje kožu.”

H317-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože izazvati alergijsku reakciju na koži.”

H318-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUzrokuje teške ozljede oka.”

H319-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUzrokuje jako nadraživanje oka.”

H330-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno ako se udiše.”

H331-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno ako se udiše.”

H332-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno ako se udiše.”

H334-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAko se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

H335-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože nadražiti dišni sustav.”

H336-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

H340-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H341-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H350-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H351-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H360-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H361-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H362-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

H370-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H371-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H372-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H373-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H300+H310-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

H300+H330-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

H310+H330-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H300+H310+H330-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSmrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H301+H311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

H301+H331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

H311+H331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H301+H311+H331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H302+H312-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

H302+H332-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno ako se proguta ili ako se udiše.”

H312+H332-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H302+H312+H332-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

c) az 1.3. táblázat a következőképpen módosul:

H400-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRVrlo otrovno za vodeni okoliš.”

H410-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRVrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

H411-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

H412-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

H413-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

H420-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRŠtetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2. a III. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a) a 2.1. táblázat a következőképpen módosul:

EUH 001-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HREksplozivno u suhom stanju.”

EUH 006-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HREksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

EUH 014-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRBurno reagira s vodom.”

EUH 018-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

EUH 019-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRMože stvarati eksplozivne perokside.”

EUH 044-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROpasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b) a 2.2. táblázat a következőképpen módosul:

EUH 029-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

EUH 031-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

EUH 032-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

EUH 066-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPonavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

EUH 070-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROtrovno u dodiru s očima.”

EUH 071-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNagrizajuće za dišni sustav.”

3. a III. melléklet 3. részének táblázata a következőképpen módosul:

EUH 201/201A kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.
Upozorenje! Sadrži olovo.”

EUH 202-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRCianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

EUH 203-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 204-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 205-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 206-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUpozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

EUH 207-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUpozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

EUH 208-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 209/209A kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPri uporabi može postati lako zapaljivo.
Pri uporabi može postati zapaljivo.”

EUH 210-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

EUH 401-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRDa bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4. A IV. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a) az 1.1. táblázat a következőképpen módosul:

P101-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAko je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

P102-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRČuvati izvan dohvata djece.”

P103-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPrije uporabe pročitati naljepnicu.”

b) az 1.2. táblázat a következőképpen módosul:

P201-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPrije uporabe pribaviti posebne upute.”

P202-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNe rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

P210-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRČuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.”

P211-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNe prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

P220-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRČuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

P221-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPoduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim…”

P222-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSpriječiti dodir sa zrakom.”

P223-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSpriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

P230-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRČuvati navlaženo s…”

P231-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRRukovati u inertnom plinu.”

P232-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZaštititi od vlage.”

P233-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRČuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

P234-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRČuvati samo u originalnom spremniku.”

P235-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROdržavati hladnim.”

P240-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

P241-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRRabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

P242-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRRabiti samo neiskreći alat.”

P243-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPoduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

P244-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSpriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

P250-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNe izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

P251-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPosuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

P260-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNe udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

P261-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIzbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

P262-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSpriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

P263-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIzbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

P264-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNakon uporabe temeljito oprati …”

P270-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

P271-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRRabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

P272-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

P273-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIzbjegavati ispuštanje u okoliš.”

P280-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

P281-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

P282-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

P283-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

P284-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

P285-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

P231+P232-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRRukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

P235+P410-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROdržavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

c) az 1.3. táblázat a következőképpen módosul:

P301-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE PROGUTA:”

P302-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

P303-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

P304-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE UDIŠE:”

P305-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

P306-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

P307-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU izloženosti:”

P308-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

P309-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

P310-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROdmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P311-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P312-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P313-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P314-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P315-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRHitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P320-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRHitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

P321-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPotrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

P322-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPotrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

P330-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIsprati usta.”

P331-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNE izazivati povraćanje.”

P332-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju nadražaja kože:”

P333-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

P334-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

P335-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIzmesti zaostale čestice s kože.”

P336-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

P337-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAko nadražaj oka ne prestaje:”

P338-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUkloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

P340-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPremjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P341-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P342-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPri otežanom disanju:”

P350-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P351-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

P352-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROprati velikom količinom sapuna i vode.”

P353-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIsprati kožu vodom/tuširanjem.”

P360-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROdmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

P361-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROdmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

P362-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

P363-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

P370-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju požara:”

P371-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju velikog požara i velikih količina:”

P372-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROpasnost od eksplozije u slučaju požara.”

P373-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

P374-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRGasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

P375-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRGasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

P376-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAko je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

P377-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPožar zbog istjecanja plina:
ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

P378-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZa gašenje rabiti …”

P380-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HREvakuirati područje.”

P381-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRUkloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

P390-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRApsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

P391-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSakupiti proliveno/rasuto.”

P301+P310-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P301+P312-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P301+P330+P331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.”

P302+P334-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

P302+P350-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P302+P352-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P303+P361+P353-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

P304+P340-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P304+P341-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P305+P351+P338-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

P306+P360-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

P307+P311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P308+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P309+P311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P332+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P333+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P335+P334-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRIzmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

P337+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRAko nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P342+P311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P370+P376-os kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

P370+P378-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju požara: za gašenje rabiti …”

P370+P380-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju požara: evakuirati područje.”

P370+P380+P375-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

P371+P380+P375-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRU slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d) az 1.4. táblázat a következőképpen módosul:

P401-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti …”

P402-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na suhom mjestu.”

P403-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

P404-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti u zatvorenom spremniku.”

P405-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti pod ključem.”

P406-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

P407-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROsigurati razmak između polica/paleta.”

P410-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZaštititi od sunčevog svjetla.”

P411-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

P412-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRNe izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

P413-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

P420-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti odvojeno od drugih materijala.”

P422-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti uz ove uvjete: …”

P402+P404-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

P403+P233-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

P403+P235-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

P410+P403-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

P410+P412-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRZaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

P411+P235-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRSkladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

e) az 1.5. táblázat a következőképpen módosul:

P501-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HROdložiti sadržaj/spremnik u/na …”

P502-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

„HRPogledajte proizvođača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi.”

C. TEXTIL ÉS LÁBBELI

Az 1007/2011/EU rendelet III. melléklete a következő francia bekezdéssel egészül ki a francia nyelvű szövegrészt követően:

horvát nyelven

:

»runska vuna«,".

D. VEGYI ANYAGOK - REACH

Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 20. pontjában a b) és c) alpont helyébe a következő szöveg lép:

"b) az anyagot az e rendelet hatálybalépését megelőző 15 év alatt legalább egyszer gyártották a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén, 2007. január 1-jén vagy 2013. július 1-jén csatlakozott országokban, de a gyártó vagy az importőr nem hozta forgalomba, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;

c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén, 2007. január 1-jén vagy 2013. július 1-jén csatlakozott országokban a gyártó vagy importőr e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozta és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot a 8. cikk (1) bekezdésének a 79/831/EGK irányelv által végzett módosítás eredményezte változatában, de az nem felel meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal, beleértve annak bizonyítását, hogy valamely gyártó vagy importőr az anyagot 1981. szeptember 18. és 1993. október 31. között forgalomba hozta;".

2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet I. része a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

A családjogi törvény (OG 116/03, módosítva) szerinti ideiglenes tartási kötelezettség alapján a szociális jóléti központok által fizetett tartásdíj ideiglenes megelőlegezése.";

b) az I. melléklet II. része a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

Egyszeri pénzbeli ellátás újszülött gyermek esetén, az anyasági és szülői ellátásokról szóló törvény alapján (OG 85/08, módosítva).

Egyszeri pénzbeli ellátás örökbe fogadott gyermek esetén, az anyasági és szülői ellátásokról szóló törvény alapján (OG 85/08, módosítva).

A helyi és regionális önkormányzatokról szóló rendeletekben előírt egyszeri pénzbeli ellátás újszülött vagy örökbe fogadott gyermek esetén, az anyasági és szülői ellátásokról szóló törvény (OG 85/08, módosítva) 59. cikke alapján.";

c) a II. mellékletbe a következők kerülnek beillesztésre:

i. a BULGÁRIA-NÉMETORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA-HORVÁTORSZÁG

A 2003. július 14-i szociális biztonsági egyezmény 35. cikkének (3) bekezdése (az 1957. december 31-ét megelőzően szerzett biztosítási idők elismerése azon szerződő állam költségére, amelynek a területén volt a biztosított személy lakóhelye 1957. december 31-én).";

ii. a NÉMETORSZÁG-FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"NÉMETORSZÁG-HORVÁTORSZÁG

Az 1997. november 24-i szociális biztonsági egyezmény 41. cikke (a másik szerződő állam szociális biztonsági rendszere szerint 1956. január 1-jét megelőzően szerzett jogosultságok elszámolása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.";

iii. a SPANYOLORSZÁG-PORTUGÁLIA-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG-OLASZORSZÁG

a) A Jugoszlávia és Olaszország közötti, a szociális biztosítás területén való kölcsönös kötelezettségek szabályozásáról szóló megállapodás, az 1959. február 5-én jegyzékváltással kötött békeszerződés XIV. mellékletének 7. pontjára történő hivatkozással (az 1954. december 18-át megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); alkalmazása továbbra is a megállapodás hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik;

b) A Horvát Köztársaság és az Olasz Köztársaság közötti 1997. június 27-i szociális biztonsági egyezmény 44. cikkének (3) bekezdése Trieszt Szabad Terület egykori B. zónájáról (az 1956. október 5-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.";

"HORVÁTORSZÁG-MAGYARORSZÁG

A 2005. február 8-i szociális biztonsági egyezmény 43. cikkének (6) bekezdése (az 1956. május 29-ét megelőzően szerzett biztosítási idők elismerése azon szerződő állam költségére, amelynek a területén volt a biztosított személy lakóhelye 1956. május 29-én).";

"HORVÁTORSZÁG-AUSZTRIA

Az 1997. január 16-i szociális biztonsági egyezmény 35. cikke (az 1956. január 1-jét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.";

"HORVÁTORSZÁG-SZLOVÉNIA

a) Az 1997. április 28-i szociális biztonsági megállapodás 35. cikkének (3) bekezdése (a korábbi közös állam jogszabályai alapján bónusz évnek számító időszakok elismerése);

b) Az 1997. április 28-i szociális biztonsági megállapodás 36. és 37. cikke (az 1991. október 8-át megelőzően szerzett ellátások nyújtása továbbra is annak a szerződő államnak a kötelezettsége, amely megítélte őket; az 1991. október 8. és az említett megállapodás hatálybalépésének időpontja, azaz 1998. február 1. között megítélt nyugdíjakat a másik szerződő államban 1998. január 31-ét megelőzően szerzett biztosítási idők tekintetében újraszámítják).";

d) a III. melléklet a következőkkel egészül ki a SPANYOLORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG";

e) a VI. melléklet a következőkkel egészül ki a GÖRÖGORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

a) A nyugdíjbiztosítási törvény (OG 102/98, módosítva) 52. cikkének (5) bekezdése szerinti, foglalkozási sérülés vagy megbetegedés következtében járó rokkantsági nyugdíj.

b) A nyugdíjbiztosítási törvény (OG 102/98, módosítva) 56. cikke szerinti, fizikai sérülés következtében járó juttatás.";

f) a VIII. melléklet 2. része a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

A kötelező biztosítási rendszerből fizetett, az egyéni tőkésített megtakarítások alapján számított nyugdíjak a kötelező és az önkéntes nyugdíjalapokról szóló törvény (OG 49/99, módosítva), valamint a nyugdíjbiztosítókról és az egyéni tőkésített megtakarítások alapján számított nyugdíjak kifizetéséről szóló törvény (OG 106/99, módosítva) szerint, kivéve a kötelező és az önkéntes nyugdíjalapokról szóló törvény 47. és 48. cikkében foglalt eseteket (teljes munkaképtelenség alapján járó rokkantsági nyugdíj, illetve túlélő hozzátartozói nyugdíj).".

3. VÁLLALATI JOG

A 2157/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG:

dioničko društvo";

b) A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću".

5. MEZŐGAZDASÁG

1. A 834/2007/EK rendeletben a melléklet a következőkkel egészül ki a GA-ra vonatkozó szövegrész előtt:

"HR

:

ekološki".

2. Az 1234/2007/EK rendelet XIa. melléklete a kövekezőképpen módosul:

a) a III.2.A. pontban szereplő, az V kategóriába tartozó, legfeljebb 8 hónapos szarvasmarhák húsára vonatkozóan használandó kereskedelmi megnevezéseket tartalmazó táblázat a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő sorral egészül ki:

"Horvátország teletina";

b) a III.2.B. pontban szereplő, a Z kategóriába tartozó, 8 hónapnál idősebb, de legfeljebb 12 hónapos szarvasmarhák húsára vonatkozóan használandó kereskedelmi megnevezéseket tartalmazó táblázat a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő sorral egészül ki:

"Horvátország mlada junetina";

3. A 73/2009/EK rendelet 10a. cikkének (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) és a (2) bekezdést nem kell alkalmazni Bulgária, Horvátország, Románia, Franciaország tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és Madeira, valamint a Kanári-szigetek és az égei-tengeri szigetek mezőgazdasági termelőinek nyújtott közvetlen kifizetésekre.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a szóban forgó bekezdésben említett csökkentés mértéke az új tagállamokban - Bulgária, Horvátország és Románia kivételével - 0 %.".

4. Az 1217/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 6. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Horvátország legkésőbb a csatlakozás időpontját követő hatodik hónap végéig felállít egy nemzeti bizottságot.";

b) az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország

1. Kontinentalna Hrvatska

2. Jadranska Hrvatska

Mindazonáltal Horvátország egyetlen körzetet alkothat a csatlakozást követő három évben.".

6. ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI POLITIKA

A. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK

1. A 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza a következőképpen módosul:

a) a B.6. pont második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok esetében azonban ezek a kódok a következők: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE és UK.";

b) a B.8. pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a jelölést egy, a Közösség területén lévő létesítményben helyezik fel, annak ovális alakúnak kell lennie, és tartalmaznia kell a következő rövidítések egyikét: CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ vagy WE."

2. A 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezete a következőképpen módosul:

a) a 3. pont a) alpontjának második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok esetében azonban ezek a kódok a következők: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE és UK.";

b) a 3. pont c) alpontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a jelölést egy, a Közösség területén lévő létesítményben helyezik fel, annak ovális alakúnak kell lennie, és tartalmaznia kell a következő rövidítések egyikét: CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ vagy WE."

3. A 882/2004/EK rendelet I. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

A 2. CIKK 15. PONTJÁBAN EMLÍTETT TERÜLETEK

1. A Belga Királyság területe

2. A Bolgár Köztársaság területe

3. A Cseh Köztársaság területe

4. A Dán Királyság területe, a Feröer-szigetek és Grönland kivételével

5. A Németországi Szövetségi Köztársaság területe

6. Az Észt Köztársaság területe

7. Írország területe

8. A Görög Köztársaság területe

9. A Spanyol Királyság területe, Ceuta és Melilla kivételével

10. A Francia Köztársaság területe

11. A Horvát Köztársaság területe

12. Az Olasz Köztársaság területe

13. A Ciprusi Köztársaság területe

14. A Lett Köztársaság területe

15. A Litván Köztársaság területe

16. A Luxemburgi Nagyhercegség területe

17. Magyarország területe

18. Málta területe

19. A Holland Királyság európai területe

20. Az Osztrák Köztársaság területe

21. A Lengyel Köztársaság területe

22. A Portugál Köztársaság területe

23. Románia területe

24. A Szlovén Köztársaság területe

25. A Szlovák Köztársaság területe

26. A Finn Köztársaság területe

27. A Svéd Királyság területe

28. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe".

B. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. Az 1760/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 4. cikk (1) bekezdése az első albekezdés harmadik mondatát követően a következő mondattal egészül ki:

"A Horvátországban a gazdaságban tartott valamennyi olyan állatot, amely a csatlakozás időpontját követően született vagy amelyet ezen időpontot követően a Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba kívánnak bocsátani, mindkét fülén az illetékes hatóság által jóváhagyott füljelzővel kell ellátni.";

b) a 4. cikk (2) bekezdése az ötödik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Horvátországban a csatlakozás időpontját követően született egyetlen állatot sem lehet az e cikknek megfelelő azonosítás nélkül a gazdaságból elszállítani.";

c) a 6. cikk (1) bekezdése a harmadik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

"A csatlakozás időpontjától kezdődően Horvátország illetékes hatósága minden állat részére, amelyet a 4. cikknek megfelelően azonosítani kell, az állat születéséről, illetve a harmadik országból behozott állatok esetén az állatnak az érintett tagállam által a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően végzett újraazonosításáról szóló bejelentést követő 14 napon belül marhalevelet állít ki.";

d) a 20. cikk a következő mondattal egészül ki:

"Horvátország legkésőbb a csatlakozás időpontját követő 3 hónapon belül teszi ezt meg.".

2. A 999/2001/EK rendelet X. melléklete A. szakaszának 3. pontjában szereplő lista a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb".

3. A 998/2003/EK rendelete II. melléklete B. részének 2. szakaszából a következő elemet el kell hagyni:

"HR

Horvátország".

4. A 2160/2003/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben a nemzeti ellenőrzési programok benyújtási határideje más tagállamok vonatkozásában már lejárt, Horvátország esetében a benyújtás határideje a csatlakozás időpontja.".

5. A 21/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 4. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (1) bekezdésében a "vagy Bulgária és Románia esetében a csatlakozás időpontja" szavak helyébe a következő szavak lépnek: "vagy Bulgária, Románia és Horvátország esetében a csatlakozás megfelelő időpontja";

b) a 8. cikk (5) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a "2008. január 1-jétől" szövegrészt követően:

"vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától";

c) a 9. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a "2009. december 31-től" szövegrészt követően:

"vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától";

d) a melléklet a következőképpen módosul:

i. az A. és B. részében az 1. lábjegyzet a következő szövegrésszel egészül ki a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt követően:

„HorvátországHR191”;

ii. a B. rész 1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a "2005. július 9-től" szövegrészt követően:

"vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától";

iii. a C. rész 2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a "2011. január 1-jétől" szövegrészt követően:

"vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától".

6. A 2009/470/EK határozat 27. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(12) A 2013 során Horvátországban végrehajtandó programokra nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben említett április 30-i, a (4) bekezdésben említett szeptember 15-i és az (5) bekezdésben említett november 30-i dátumot."

C. NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. A 2003/17/EGK határozat I. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

2. A 2005/834/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a) el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt;

b) a (*) lábjegyzetből el kell hagyni a következő szövegrészt:

"HV - Horvátország,".

3. A 2006/545/EK határozat hatályát veszti.

4. A 2008/971/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

a) el kell hagyni a Horvátországra (HR) vonatkozó szövegrészt;

b) a lábjegyzetből el kell hagyni a következő szavakat:

"HR - Horvátország,".

7. KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A. SZÁRAZFÖLDI FUVAROZÁS

Az 1108/70/EGK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

a) az "A. 1. VASÚT - Fő hálózatok" cím alatti szövegrész a következőkkel egészül ki:

"Horvát Köztársaság

HŽ Infrastruktura d.o.o.";

b) a "B. KÖZÚT" cím alatti szövegrész a következőkkel egészül ki:

"Horvát Köztársaság

1. Autoceste

2. Državne ceste

3. Županijske ceste

4. Lokalne ceste".

B. KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS

1. A 3821/85/EGK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. B. melléklet IV. részének 1. pontja a következőképpen módosul:

i. harmadik albekezdése helyébe a következő szövegrész lép:

"ugyanezek a szavak a Közösség többi hivatalos nyelvén, nyomtatott formában alkotják a kártya hátterét:

BGКАРТА НА ВОДАЧАКОНТРОЛНА КАРТАКАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИКАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА
ESTARJETA DEL CONDUCTORTARJETA DE CONTROLTARJETA DEL CENTRO DE ENSAYOTARJETA DE LA EMPRESA
CSKARTA ŘIDIČEKONTROLNÍ KARTAKARTA DÍLNYKARTA PODNIKU
DAFØRERKORTKONTROLKORTVÆRKSTEDSKORTVIRKSOMHEDSKORT
DEFAHRERKARTEKONTROLLKARTEWERKSTATTKARTEUNTERNEHMENSKARTE
ETAUTOJUHI KAARTKONTROLLIJA KAARTTÖÖKOJA KAARTTÖÖANDJA KAART
ELΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ENDRIVER CARDCONTROL CARDWORKSHOP CARDCOMPANY CARD
FRCARTE DE CONDUCTEURCARTE DE CONTROLEURCARTE D’ATELIERCARTE D’ENTREPRISE
HRKARTICA VOZAČANADZORNA KARTICAKARTICA RADIONICEKARTICA PRIJEVOZNIKA
GACÁRTA TIOMÁNAÍCÁRTA STIÚRTHACÁRTA CEARDLAINNECÁRTA COMHLACHTA
ITCARTA DEL CONDUCENTECARTA DI CONTROLLOCARTA DELL’OFFICINACARTA DELL’ AZIENDA
LVVADĪTĀJA KARTEKONTROLKARTEDARBNĪCAS KARTEUZŅĒMUMA KARTE
LTVAIRUOTOJO KORTELĖKONTROLĖS KORTELĖDIRBTUVĖS KORTELĖĮMONĖS KORTELĖ
HUGÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYAELLENŐRI KÁRTYAMŰHELYKÁRTYAÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA
MTKARTA TAS-SEWWIEQKARTA TAL-KONTROLLKARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIETKARTA TAL-KUMPANNIJA
NLBESTUURDERS KAARTCONTROLEKAARTWERKPLAATSKAARTBEDRIJFSKAART
PLKARTA KIEROWCYKARTA KONTROLNAKARTA WARSZTATOWAKARTA PRZEDSIĘBIORSTWA
PTCARTÃO DE CONDUTORCARTÃO DE CONTROLOCARTÃO DO CENTRO DE ENSAIOCARTÃO DE EMPRESA
ROCARTELA CONDUCĂTORULUI AUTOCARTELA DE CONTROLCARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZATCARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT
SKKARTA VODIČAKONTROLNÁ KARTADIELENSKÁ KARTAPODNIKOVÁ KARTA
SLVOZNIKOVA KARTICAKONTROLNA KARTICAKARTICA PREIZKUŠEVALIŠČAKARTICA PODJETJA
FIKULJETTAJAKORTTIVALVONTAKORTTIKORJAAMOKORTTIYRITYSKORTTI
SVFÖRARKORTKONTROLLKORTVERKSTADSKORTFÖRETAGSKORT”

ii. az ötödik albekezdés helyébe a következő szövegrész lép:

"a kártyát kibocsátó tagállam megkülönböztető jele kék téglalapban negatív nyomással, 12 sárga csillaggal körülvéve; a megkülönböztető jelek a következők:

B

:

Belgium

BG

:

Bulgária

CZ

:

Cseh Köztársaság

DK

:

Dánia

D

:

Németország

EST

:

Észtország

GR

:

Görögország

E

:

Spanyolország

F

:

Franciaország

HR

:

Horvátország

IRL

:

Írország

I

:

Olaszország

CY

:

Ciprus

LV

:

Lettország

LT

:

Litvánia

L

:

Luxemburg

H

:

Magyarország

M

:

Málta

NL

:

Hollandia

A

:

Ausztria

PL

:

Lengyelország

P

:

Portugália

RO

:

Románia

SLO

:

Szlovénia

SK

:

Szlovák Köztársaság

FIN

:

Finnország

S

:

Svédország

UK

:

Egyesült Királyság.";

b) a II. melléklet I. szakaszában az 1. pont a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország

25,".

2. Az 1071/2009/EK rendelet III. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

"(1) A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság."

3. Az 1072/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a II. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

"(1) A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.";

b) a III. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

"(1) A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság."

4. Az 1073/2009/EK rendelet II. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

"(1) A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság."

C. VASÚTI SZÁLLÍTÁS

Az 1192/69/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.".

D. TENGERI SZÁLLÍTÁS

1. A 2012/22/EU határozat 2. cikkének (2) bekezdése 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. Az Európai Unió tagállamai jelenleg a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, Málta, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága."

2. A 2012/23/EU határozat 2. cikkének (3) bekezdése 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002-es athéni jegyzőkönyvben szabályozott kérdésekben hozott azon határozatokat, amelyeket a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, Málta, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának bírósága hoz, az Európai Unió tagállamaiban az Európai Unió e tárgyra vonatkozó szabályaival összhangban kell elismerni és végrehajtani."

8. ENERGIA

1. Az 1364/2006/EK határozat a következőképpen módosul:

a) a II. melléklet "Villamosenergia-hálózatok" szakasza a következőképpen módosul:

i. a 2. alszakasz "A tagállamok közötti villamosenergia-összeköttetéseknek a belső piac működéséhez, illetve a villamosenergia-hálózatok megbízható és kiszámítható működéséhez szükséges fejlesztése:" szövegrész a következőkkel egészül ki a "Magyarország - Ausztria" szövegrészt követően:

"Magyarország - Horvátország";

ii. a 4. alszakasz "A tagsággal nem rendelkező országokkal - különösképpen a tagjelölt országokkal - fennálló villamosenergia-összeköttetések fejlesztése, a villamosenergia-hálózatok együttműködtethetőségéhez, megbízható és kiszámítható működéséhez vagy a villamosenergia-ellátáshoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Közösségen belül:" szövegrészét követően a "Magyarország - Horvátország" szövegrészt el kell hagyni;

b) a III. melléklet "Villamosenergia-hálózatok" szakasza a következőképpen módosul:

i. a "3.85. Új szélerőmű-bekapcsolások Máltán (MT)" szövegrész a következő szövegrésszel egészül ki:

"3.86. Pécs (HU) - Ernesztin (Ernestinovo) (HR)";

ii. a "4.7. Ernesztin (Ernestinovo) (Horvátország) alállomás és összekötő vezeték" és a "4.31 Pécs (HU) - Ernesztin (Ernestinovo) (HR)" szövegrészt el kell hagyni.

2. A 2008/114/EK, Euratom határozat melléklete a következőképpen módosul:

a) a 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az Ügynökség tőkéje 5 856 000 EUR.";

b) a 9. cikk (2) bekezdésének táblázata a következő sorral egészül ki a Franciaországra vonatkozó sort követően:

„HorvátországEUR32 000 ”

c) a 11. cikk (1) bekezdésében szereplő táblázat a következő sorral egészül ki a Franciaországra vonatkozó sort követően:

„Horvátország2 tag”.

9. ADÓZÁS

1. A 904/2010/EU rendelet 3. cikke a következő bekezdéssel egészül ki a második bekezdést követően:

"Horvátország 2013. július 1-jéig értesíti a Bizottságot az e rendelet alkalmazása céljából illetékes hatóságáról, és a második bekezdésben említetteknek megfelelően ezt követően annak bármely változásáról tájékoztatja a Bizottságot."

2. A 389/2012/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Horvátország 2013. július 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot illetékes hatóságáról."

10. STATISZTIKA

1. A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének 98. árucsoportjában szereplő táblázat megfelelő oszlopai a következőkkel egészülnek ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HorvátországMinistarstvo financija
Carinska uprava
Alexandera von Humboldta 4a
10 000 Zagreb
Državni zavod za statistiku
Ilica 3
10 000 Zagreb”

2. A 2223/96/EK rendelet B. melléklete a következőképpen módosul:

a) az "Adattovábbítás" című szakasz 6. pontjának a) alpontja a következőkkel egészül ki:

"- 2000 (negyedéves adatok esetén 2000 1. negyedévétől) kezdődően Horvátország esetében,";

b) az "Eltérések tagállamonként" című szakaszában, a Horvátországra vonatkozó táblázat a következőkkel egészül ki a Franciaországra és az Írországra vonatkozó szövegrészek között:

"HORVÁTORSZÁG 9a.

9a.1. Táblákra vonatkozó eltérések

TáblaszámVáltozó/tételEltérésEltérés időszakaElső adatszolgáltatás
1Valamennyi változó/tétel1995 előtti visszamenőleges adatok1995 előttNem kell adatokat szolgáltatni
2Valamennyi változó/tétel1995–2001. év1995–2001Nem kell adatokat szolgáltatni
2Minden változó/tétel, a K.2. kivételével2002–2009. év2002–20092012
3Valamennyi változó/tétel1999 előtti visszamenőleges adatok1995–1999Nem kell adatokat szolgáltatni
3Minden változó, a P.1., P.2., B.1.g és D.1. kivételével2000–2012. év2000–20122014
6Minden változó1995–2001. év1995–2001Nem kell adatokat szolgáltatni
7Minden változó1995–2000. év1995–2000Nem kell adatokat szolgáltatni
8Minden változó/tétel – éves1995–2001. év1995–2001Nem kell adatokat szolgáltatni
8Minden változó/tétel (az S.2. bontása nélkül), a K.2. kivételével2002–2009. év2002–20092012
9Valamennyi változó/tétel1995–2001. év1995–2001Nem kell adatokat szolgáltatni
2002–2009. év2002–20092012
10Valamennyi változó/tétel1995–1999. év1995–1999Nem kell adatokat szolgáltatni
11Minden változó1995–2001. év1995–2001Nem kell adatokat szolgáltatni
11Minden változó, a K.2. kivételével2002–2009. év2002–20092012
12Minden változó1995–1999. év1995–1999Nem kell adatokat szolgáltatni
13Valamennyi változó/tétel1995–2009. év1995–2009Nem kell adatokat szolgáltatni
2010–2011. év2010–20112015
15Minden változó/tétel, folyó árak1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092015
15Minden változó/tétel, változatlan árak1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092015
16Minden változó/tétel, folyó árak1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092014
16Minden változó/tétel, változatlan árak1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092015
17Valamennyi változó/tétel1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092016
18Valamennyi változó/tétel1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092016
19Valamennyi változó/tétel1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092016
22Valamennyi változó/tétel1995–2004. év1995–2004Nem kell adatokat szolgáltatni
2005–2009. év2005–20092016
26Valamennyi változó/tétel2000–2012. év2000–20122017
1995–1999. év1995–1999Nem kell adatokat szolgáltatni

9a.2. Eltérések a táblák egyes változói/tételei tekintetében

TáblaszámVáltozó/tételEltérésAz eltérés időszakaElső adatszolgáltatás
1Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2.) – éves1995–2010. év1995–20102012
1Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege – éves1995–2009. év1995–2009Nem kell adatokat szolgáltatni
2010–2014. év2010–20142015
1Magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció (D.8.) – éves2002–2009. év2002–20092012
1Külföldtől kapott/külföldnek fizetendő tőketranszferek (D.9.) – éves2002–2009. év2002–20092012
1Export és import, földrajzi bontás – éves2010–2011. év2010–20112012
1Bruttó állóeszköz-felhalmozás eszközönként – éves1995–2012. év1995–20122014
1Háztartások végső fogyasztási kiadása, bontás tartósság szerint – éves1995–2014. év1995–20142015
1Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel (B.9.) – éves1995–2009. év1995–20092012
1Megtakarítás, nettó (B.8n.) – éves1995–2009. év1995–20092012
1A termékadók (D.21.) és terméktámogatások (D.31.) közötti bontás – éves1995–2008. év1995–20082012
1Munkavállalói jövedelem (D.1.) nemzetgazdasági ágazatonként – éves1995–2008. év1995–20082012
1Bruttó bérek és keresetek (D.11.) nemzetgazdasági ágazatonként – éves1995–2008. év1995–20082012
1Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2.) – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
1Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
2012–2014. év2012–20142015
1Tényleges egyéni fogyasztás – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
2012–2014. év2012–20142015
1Magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció (D.8.) – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
1Külföldtől kapott/külföldnek fizetendő tőketranszferek (D.9.) – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
1Termékexport – negyedéves2000–2012. év2000–20122013
1Szolgáltatásexport – negyedéves2000–2012. év2000–20122013
1Államháztartás – egyéni és közösségi fogyasztás – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
2012–2014. év2012–20142015
1Bruttó állóeszköz-felhalmozás eszközönként – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
2012–2014. év2012–20142015
1Háztartások végső fogyasztási kiadása, bontás tartósság szerint – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
2012–2014. év2012–20142015
1Termékimport – negyedéves2000–2012. év2000–20122013
1Szolgáltatásimport – negyedéves2000–2012. év2000–20122013
1Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvétel (B.9.) – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
1Megtakarítás, nettó (B.8n.) – negyedéves2000–2011. év2000–2011Nem kell adatokat szolgáltatni
1Munkavállalói jövedelem (D.1.) nemzetgazdasági ágazatonként – negyedéves2000–2008. év2000–20082012
1Bruttó bérek és keresetek (D.11.) nemzetgazdasági ágazatonként – negyedéves2000–2008. év2000–20082012
2Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2.)2002–2013. év2002–20132015
3P.1., P.2., B.1g. és D.1.2000–2008. év2000–20082012
3Bruttó állóeszköz-felhalmozás nemzetgazdasági ágazatonként – éves1995–1999. év1995–1999Nem kell adatokat szolgáltatni
2000–2012. év2000–20122014
3Irodai gépek (AN.111321) és rádió-, TV- és kommunikációs berendezések közötti bontás (AN111322)1995–2012. év1995–2012Nem kell adatokat szolgáltatni
6Egyéb volumenváltozások – konszolidált és nem konszolidált – minden tétel2002–2009. év2002–2009Nem kell adatokat szolgáltatni
2010-es évt + 21 hónap
2011-es évt + 18 hónap
2012-es évt + 9 hónap
6Pénzügyi eszközök átértékelése – konszolidált és nem konszolidált – minden tétel2002–2009. év2002–2009Nem kell adatokat szolgáltatni
2010-es évt + 21 hónap
2011-es évt + 18 hónap
2012-es évt + 9 hónap
8Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2.) – éves2002–2013. év2002–20132015
10Munkavállalók díjazása2000–2008. év2000–20082014
10Alkalmazottak2000–2012. év2000–20122014
10Foglalkoztatás ezer munkaórában2000–2012. év2000–20122014
10Összesen2000–2012. év2000–20122014
11Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege (K.2.)1995–2001. év1995–2001Nem kell adatokat szolgáltatni
2002–2013. év2002–20132015
20Állóeszközök: AN_F6+ bontás1995–1999. év1995–1999Nem kell adatokat szolgáltatni
2000–2012. év2000–20122015
20Irodai gépek (AN.111321) és rádió-, TV- és kommunikációs berendezések közötti bontás (AN111322)2001–2012. év2001–2012Nem kell adatokat szolgáltatni”

3. Az 1221/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az 5. cikk (2) bekezdésében az első albekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:

"A Horvát Köztársaság esetében a negyedéves adatokat első alkalommal a 2012 első negyedévével kezdődő időszakra vonatkozóan kell továbbítani. A Horvát Köztársaságnak legkésőbb a csatlakozás időpontját követő első negyedév végéig kell továbbítania ezeket az adatokat.";

b) a 6. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A Horvát Köztársaság a 3. cikkben említett kategóriákra vonatkozóan 2002 első negyedévétől kezdődően szolgáltat visszamenőlegesen negyedéves adatokat a Bizottság (Eurostat) részére.";

c) a 6. cikk (2) bekezdésében az első albekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:

"A Horvát Köztársaságnak a 2002 első negyedévétől 2011 negyedik negyedévéig tartó időszakra vonatkozó negyedéves adatokat legkésőbb 2015. december végéig kell továbbítania a Bizottságnak (Eurostat)."

4. Az 437/2003/EK rendelet I. mellékletében a "Kódok" szakaszban az "Adatszolgáltató ország" 1. pont a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HorvátországLD".

5. Az 1059/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HRVATSKA
KódNUTS 1NUTS 2NUTS 3
HR0HRVATSKA
HR03Jadranska Hrvatska
HR031Primorsko-goranska županija
HR032Ličko-senjska županija
HR033Zadarska županija
HR034Šibensko-kninska županija
HR035Splitsko-dalmatinska županija
HR036Istarska županija
HR037Dubrovačko-neretvanska županija
HR04Kontinentalna Hrvatska
HR041Grad Zagreb
HR042Zagrebačka županija
HR043Krapinsko-zagorska županija
HR044Varaždinska županija
HR045Koprivničko-križevačka županija
HR046Međimurska županija
HR047Bjelovarsko-bilogorska županija
HR048Virovitičko-podravska županija
HR049Požeško-slavonska županija
HR04ABrodsko-posavska županija
HR04BOsječko-baranjska županija
HR04CVukovarsko-srijemska županija
HR04DKarlovačka županija
HR04ESisačko-moslavačka županija
HRZEXTRA-REGIO NUTS 1
HRZZExtra-Regio NUTS 2
HRZZZExtra-Regio NUTS 3”

b) a II. melléklet a következőkkel egészül ki a 3. NUTS-szintű meglévő közigazgatási egységek listáján a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország esetében »Županije«,";

c) a III. melléklet a Franciaországra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"Horvátország esetében »Gradovi, općine«,".

6. Az 1177/2003/EK rendelet II. mellékletében a táblázat a következőképpen módosul:

a) a melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó sort követően:

„Horvátország4 2503 2509 2507 000 ”

b) az "EU-tagállamok összesen" sor helyébe a következő lép:

„EU-tagállamok összesen135 000101 500282 150210 850 ”

c) Az "Összesen, Izlanddal és Norvégiával együtt" sor helyébe a következő lép:

„Összesen, Izlanddal és Norvégiával együtt141 000105 950292 150218 300 ”.

7. Az 501/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Horvát Köztársaság esetében a 3., 4. és 5. cikkben említett negyedéves adatokat első alkalommal a 2012. első negyedévétől kezdődő időszakra vonatkozóan kell továbbítani. A Horvát Köztársaságnak legkésőbb a csatlakozás időpontját követő első negyedév végéig kell továbbítania ezeket az adatokat.";

b) a 7. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Horvát Köztársaságnak legkésőbb 2015. december végéig kell továbbítania a Bizottságnak (Eurostat) a 6. cikkben említett negyedéves változókkal és tételekkel kapcsolatos, a 2002-2011-es időszakra vonatkozó visszamenőleges adatokat."

8. Az 1222/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 2. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Horvát Köztársaság esetében a negyedéves államadósságra vonatkozó adatokat első alkalommal a 2012 első negyedévétől kezdődő időszakra vonatkozóan és a csatlakozás időpontját követő első negyedév végéig kell továbbítani.";

b) a 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A Horvát Köztársaságnak 2015 december végéig kell továbbítania a 2002. első negyedévétől 2011. negyedik negyedévéig terjedő időszakra vonatkozó visszamenőleges adatokat.".

9. Az 1161/2005/EK rendelet a 2. cikk (5) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Horvát Köztársaság esetében a negyedéves adatokat első alkalommal 2014 harmadik negyedévére vonatkozóan kell továbbítani. A Horvát Köztársaságnak ezeket az adatokat legkésőbb 2015. december 29-ig kell továbbítania. Ez az első adattovábbítás magában foglalja a 2012 első negyedévétől kezdődő időszakra vonatkozó visszamenőleges adatokat is.".

10. Az 1921/2006/EK rendelet II. melléklete a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország

HRV".

11. A 716/2007/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

a) a 2-OUT szintnél az alábbiakat el kell hagyni a táblázatból:

"HR

Horvátország";

b) a 2-IN szintnél a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrész után:

"HR

Horvátország";

c) a 3. szinten a következővel egészül ki a Horvátország szövegrészt követően:

"(*)".

12. A 295/2008/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"c) Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. alágazati és NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Alágazati szinten összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni."

13. A 216/2009/EK rendelet VI. mellékletének A. részének c) pontja a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó rész után:

"Horvátország

:

HRV".

14. A 217/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az V. melléklet B. részének e) pontja a következőkkel egészül ki a Görögországra és a Magyarországra vonatkozó részek között:

"Horvátország

HRV";

b) a VI. melléklet A. részének b) pontja a következőkkel egészül ki a Görögországra és a Magyarországra vonatkozó részek között:

"Horvátország

HRV".

15. A 218/2009/EK rendelet V. melléklete A. részének c) pontja a következőkkel egészül ki a Görögországra és a Magyarországra vonatkozó részek között:

"Horvátország

HRV".

16. Az 1337/2011/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

a) az 1. táblázat (a) lábjegyzete helyébe a következő szövegrész lép:

"[a] A területi bontással érintett tagállamok: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI és SK.";

b) a 4. táblázat (a) lábjegyzete helyébe a következő szövegrész lép:

"[a] A területi bontással érintett tagállamok: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI és SK."

17. A 70/2012/EU rendelet VII. melléklete a következőképpen módosul:

a) a 2. pontban AZ ORSZÁGKÓDOK TÁBLÁZATA rész a) alpontjában szereplő "A tagállamok (a kétbetűs NUTS-országkódok szerint)" felsorolás a következő szövegrésszel egészül ki a "Franciaország FR" szövegrész után:

"Horvátország

HR";

b) a 2. pontban AZ ORSZÁGKÓDOK TÁBLÁZATA rész b) pontjában szereplő "Egyéb országok (kétbetűs ISO 3166 kódok)" felsorolásban a Horvátország szövegrészt el kell hagyni.

11. TRANSZEURÓPAI HÁLÓZATOK

TRANSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK

A 661/2010/EU határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

a) a 2. szakasz "Közúthálózat" a következőképpen módosul:

i. a következőkkel egészül ki: "Horvátország";

ii. a 2.0 térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

iii. a következő térképpel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

b) a 3. szakasz "Vasúthálózat" a következőképpen módosul:

i. a következő kerül beillesztésre: "Horvátország";

ii. a 3.0 térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

iii. a következő térképpel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

c) a 4. szakasz "Belvízi hajóút-hálózat és belvízi kikötők" a következőképpen módosul:

i. a következő kerül beillesztésre: "Horvátország";

ii. a 4.0 térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

iii. a következő térképpel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

d) az 5. szakasz "Tengeri kikötők" a következőképpen módosul:

i. a következő kerül beillesztésre: "Horvátország";

ii. az 5.0 térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

iii. a következő térképpel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

e) a 6. szakasz "Repülőterek" a következőképpen módosul:

i. a következő kerül beillesztésre "Horvátország";

ii. a 6.0 térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

iii. a következő térképpel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

f) a 7. szakaszban "Kombinált árufuvarozási hálózat" a 7.1-A térképe helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

12. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS ALAPVETŐ JOGOK

AZ UNIÓS POLGÁROK JOGAI

1. A 96/409/KKBP határozat a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. a következőkkel egészül ki az "ANEXA I" szövegrészt követően:

"- PRILOG I";

ii. a következőkkel egészül ki az "UNIUNEA EUROPEANĂ" szövegrészt követően:

"EUROPSKA UNIJA";

iii. a következőkkel egészül ki a "DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU" szövegrészt követően:

", ŽURNA PUTNA ISPRAVA";

iv. a következő szövegrésszel egészül ki az "GLOSAR" kifejezést követően:

"/KAZALO";

v. a következő szövegrésszel egészül ki a "(13) Ștampila autorității emitente" kifejezést követően:

"(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u - preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela";

b) a III. melléklet 3. pontjában "az alábbiak szerint" kifejezést követő lista helyébe a következő lép:

„Belgium=B[OOOOO]
Bulgária=BG[OOOOO]
Cseh Köztársaság=CZ[OOOOO]
Dánia=DK[OOOOO]
Németország=D[OOOOO]
Észtország=EE[OOOOO]
Görögország=GR[OOOOO]
Spanyolország=E[OOOOO]
Franciaország=F[OOOOO]
Horvátország=HR[OOOOO]
Írország=IRL[OOOOO]
Olaszország=I[OOOOO]
Ciprus=CY[OOOOO]
Lettország=LV[OOOOO]
Litvánia=LT[OOOOO]
Luxemburg=L[OOOOO]
Magyarország=HU[OOOOO]
Málta=MT[OOOOO]
Hollandia=NL[OOOOO]
Ausztria=A[OOOOO]
Lengyelország=PL[OOOOO]
Portugália=P[OOOOO]
Románia=RO[OOOOO]
Szlovénia=SI[OOOOO]
Szlovákia=SK[OOOOO]
Finnország=FIN[OOOOO]
Svédország=S[OOOOO]
Egyesült Királyság=UK[OOOOO]”

2. A 211/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMONKÉNTI ALÁÍRÓK LEGALACSONYABB SZÁMA

Belgium16 500
Bulgária13 500
Cseh Köztársaság16 500
Dánia9 750
Németország74 250
Észtország4 500
Írország9 000
Görögország16 500
Spanyolország40 500
Franciaország55 500
Horvátország9 000
Olaszország54 750
Ciprus4 500
Lettország6 750
Litvánia9 000
Luxemburg4 500
Magyarország16 500
Málta4 500
Hollandia19 500
Ausztria14 250
Lengyelország38 250
Portugália16 500
Románia24 750
Szlovénia6 000
Szlovák Köztársaság9 750
Finnország9 750
Svédország15 000
Egyesült Királyság54 750 ”

b) a III. melléklet B. része helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

c) a III. melléklet C. részének 2. pontja ("Személyi azonosító számot/személyi azonosító okmány számát kérő tagállamok listája a támogató nyilatkozat formanyomtatványának B. részében megállapítottak szerint") a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

Osobni identifikacijski broj (személyi azonosító szám)";

d) a VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"VII. MELLÉKLET

A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

1. A polgári kezdeményezés címe:

2. Bizottsági nyilvántartási szám:

3. A nyilvántartásba vétel időpontja:

4. Az összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok száma: (legalább egymillió)

5. Az igazolt aláírók száma tagállamonként:

BEBGCZDKDEEEIEELESFRHRITCYLVLTLU
Aláírók száma
HUMTNLATPLPTROSISKFISEUKÖsszesen
Aláírók száma

6. A kapcsolattartók teljes neve, postacíme és e-mail címe ( 108 ).

7. Tüntesse fel a kezdeményezés valamennyi támogatási és finanszírozási forrását, beleértve a benyújtás időpontjában rendelkezésre álló pénzügyi támogatás összegét is (108) :

8. Kijelentjük, hogy a fent megadott információk a valóságnak megfelelnek.

Dátum és a kapcsolattartók aláírása:

9. Mellékletek:

(Mellékelje valamennyi igazolást)

13. SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

A. IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN

2. A 44/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) A 69. cikkben az egyezmények, szerződések és megállapodások listájának helyébe a következő szöveg lép:

"- Egyezmény Belgium és Franciaország között a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok, választottbírósági határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Párizsban, 1899. július 8-án,

- Egyezmény Belgium és Hollandia között a joghatóságról, a csődről, valamint a bírósági határozatok, választottbírósági határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Brüsszelben, 1925. március 28-án,

- Egyezmény Franciaország és Olaszország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok végrehajtásáról, kelt Rómában, 1930. június 3-án,

- Egyezmény az Egyesült Királyság és Franciaország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról a jegyzőkönyvet is tartalmazva, kelt Párizsban, 1934. január 18-án,

- Egyezmény az Egyesült Királyság és Belgium között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról a jegyzőkönyvet is tartalmazva, kelt Brüsszelben, 1934. május 2-án,

- Egyezmény Németország és Olaszország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Rómában, 1936. március 9-én,

- Egyezmény Belgium és Ausztria között, a tartási kötelezettséggel kapcsolatos bírósági határozatok és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1957. október 25-én,

- Egyezmény Németország és Belgium között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, választottbírósági határozatok és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bonnban, 1958. június 30-án,

- Egyezmény Hollandia és Olaszország között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Rómában, 1959. április 17-én,

- Egyezmény Németország és Ausztria között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, egyezségek és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1959. június 6-án,

- Egyezmény Belgium és Ausztria között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, választottbírósági határozatok és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1959. június 16-án,

- Egyezmény az Egyesült Királyság és Németország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bonnban, 1960. július 14-én,

- Egyezmény az Egyesült Királyság és Ausztria között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1961. július 14-én, tartalmazva az 1970. március 6-án Londonban kelt jegyzőkönyvet is,

- Egyezmény Görögország és Németország között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, egyezségek és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Athénban, 1961. november 4-én,

- Egyezmény Belgium és Olaszország között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok és egyéb végrehajtható okiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Rómában, 1962. április 6-án,

- Egyezmény Hollandia és Németország között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok és egyéb végrehajtható okiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Hágában, 1962. augusztus 30-án,

- Egyezmény Hollandia és Ausztria között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok és közokiratok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Hágában, 1963. február 6-án,

- Egyezmény az Egyesült Királyság és Olaszország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Rómában, 1964. február 7-én, tartalmazva az 1970. július 14-én Rómában kelt jegyzőkönyvet is,

- Egyezmény Franciaország és Ausztria között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1966. július 15-én,

- Egyezmény az Egyesült Királyság és a Holland Királyság között a polgári ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Hágában, 1967. november 17-én,

- Egyezmény Spanyolország és Franciaország között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági és választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Párizsban, 1969. május 28-án,

- Egyezmény Luxemburg és Ausztria között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Luxembourgban, 1971. július 29-én,

- Egyezmény Olaszország és Ausztria között, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, bírósági egyezségek és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Rómában 1971. november 16-án,

- Egyezmény Spanyolország és Olaszország között, a jogsegélyről, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Madridban, 1973. május 22-én,

- Egyezmény Finnország, Izland, Norvégia, Svédország és Dánia között, a polgári ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Koppenhágában, 1977. október 11-én,

- Egyezmény Ausztria és Svédország között, a polgári ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Stockholmban, 1982. szeptember 16-án,

- Egyezmény Spanyolország és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, egyezségek és végrehajtható közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bonnban, 1983. november 14-én,

- Egyezmény Ausztria és Spanyolország között a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok, egyezségek és végrehajtható közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1984. február 17-én,

- Egyezmény Finnország és Ausztria között a polgári ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1986. november 17-én,

- a Belgium, Hollandia és Luxemburg közötti, a joghatóságról, csődről, valamint a bírósági határozatok, választottbírósági határozatok és közokiratok érvényességéről és végrehajtásáról szóló, 1961. november 24-én, Brüsszelben aláírt szerződés hatályban lévő része,

- Egyezmény a Csehszlovák Köztársaság és Portugália között a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Lisszabonban, 1927. november 23-án, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság és Portugália között,

- Egyezmény a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös igazságügyi együttműködésről, kelt Bécsben, 1954. december 16-án,

- Szerződés a Lengyel Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Budapesten, 1959. március 6-án,

- Egyezmény a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és a Görög Királyság között a bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Athénban, 1959. június 18-án,

- Egyezmény a Lengyel Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Varsóban, 1960. február 6-án, továbbra is hatályos Lengyelország és Szlovénia között, valamint Lengyelország és Horvátország között,

- Megállapodás a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kereskedelmi ügyekben hozott választottbírósági határozatok és egyezségek kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Belgrádban, 1960. március 18-án,

- Megállapodás a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a tartási ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bécsben, 1961. október 10-én,

- Egyezmény Lengyelország és Ausztria között a kölcsönös kapcsolatokról polgári ügyekben és az okiratokról, kelt Bécsben, 1963. december 11-én,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Belgrádban, 1964. január 20-án, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Szlovénia között, valamint a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Horvátország között,

- Egyezmény Lengyelország és Franciaország között az alkalmazandó jogról, a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról a személyek joga és a családjog területén, kelt Varsóban, 1967. április 5-én,

- Egyezmény Jugoszlávia és Franciaország Kormányai között a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári és kereskedelmi ügyekben, kelt Párizsban, 1971. május 18-án,

- Egyezmény a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság és a Belga Királyság között a tartási ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Belgrádban, 1973. december 12-én,

- Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Budapesten, 1979. október 8-án,

- Egyezmény Lengyelország és Görögország között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Athénban, 1979. október 24-én,

- Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között a polgári és a családjogi jogsegélyről, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról, kelt Budapesten, 1980. július 31-én,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Athénban, 1980. október 22-én, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Görögország között,

- Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Nicosiában, 1981. november 30-án,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Nicosiában, 1982. április 23-án, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Ciprus között,

- Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Görög Köztársaság között a jogi együttműködésről a polgári jogi, családjogi, kereskedelmi jogi és büntetőügyekben, kelt Nicosiában, 1984. március 5-én,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a jogsegélyről és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári, családjogi és kereskedelmi jogi ügyekben, kelt Párizsban, 1984. május 10-én, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Franciaország között,

- Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről polgári és büntetőügyekben, kelt Nicosiában, 1984. szeptember 19-én, jelenleg hatályos Szlovénia és Ciprus között,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Prágában, 1985. december 6-án, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Olaszország között,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Spanyol Királyság között a jogsegélyről, a polgári ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Madridban, 1987. május 4-én, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Spanyolország között,

- Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1987. december 21-én, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Lengyelország között,

- Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról, kelt Bratislavában 1989. március 28-án, továbbra is hatályos a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Magyarország között,

- Egyezmény Lengyelország és Olaszország között a jogsegélyről, a polgári ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Varsóban, 1989. április 28-án,

- Szerződés a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az igazságügyi szervek által nyújtott jogsegélyről és egyes jogi kapcsolatok rendezéséről polgári és büntetőügyekben, kelt Prágában, 1992. október 29-én,

- Megállapodás a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról, kelt Tallinnban, 1992. november 11-én,

- Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1993. január 26-án,

- Megállapodás a Lett Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Rigában, 1994. február 23-án,

- Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a jogi együttműködésről polgári és büntetőügyekben, kelt Nicosiában, 1996. november 14-én,

- Megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, munkajogi és büntetőügyekben, kelt Tallinnban, 1998. november 27-én,

- Egyezmény Bulgária és Belgium között bizonyos jogi ügyekről, kelt Szófiában, 1930. július 2-án,

- Egyezmény a Bolgár Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a kölcsönös jogsegélyről, kelt Szófiában, 1956. március 23-án, továbbra is hatályos Bulgária és Szlovénia, valamint Bulgária és Horvátország között,

- Szerződés a Román Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1958. október 7-én,

- Szerződés a Román Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Prágában, 1958. október 25-én, továbbra is hatályos Románia és Szlovákia között,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Szófiában, 1958. december 3-án,

- Szerződés a Román Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a jogsegélyről, valamint annak jegyzőkönyve, kelt Belgrádban, 1960. október 18-án, továbbra is hatályos Románia és Szlovénia, valamint Románia és Horvátország között,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1961. december 4-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a polgári és a családjogi jogsegélyről, valamint az okmányok érvényességéről és kezeléséről és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv, kelt Bécsben, 1965. november 17-én,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Szófiában, 1966. május 16-án,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, valamint annak jegyzőkönyve, kelt Bukarestben, 1972. október 19-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1972. november 11-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Francia Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Párizsban, 1974. november 5-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1975. október 30-án,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Athénban, 1976. április 10-én,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Szófiában, 1976. november 25-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Londonban, 1978. június 15-én,

- Kiegészítő jegyzőkönyv a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között létrejött, a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló Egyezményhez, kelt Bukarestben, 1979. október 30-án,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között a tartási ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bukarestben, 1979. október 30-án,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között a válási ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bukarestben, 1980. november 6-án,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Nicosiában, 1983. április 29-én,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1989. január 18-án,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári ügyekben hozott határozatok végrehajtásáról, kelt Rómában, 1990. május 18-án,

- Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Spanyol Királyság között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1993. május 23-án,

- Szerződés Románia és a Cseh Köztársaság között a polgári jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1994. július 11-én,

- Egyezmény Románia és a Spanyol Királyság között a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári és kereskedelmi ügyekben, kelt Bukarestben, 1997. november 17-én,

- Egyezmény Románia és a Spanyol Királyság között - a polgári eljárásjogról szóló hágai egyezmény kiegészítése (Hága, 1954. március 1.), kelt Bukarestben, 1997. november 17-én,

- Szerződés Románia és a Lengyel Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári ügyekben, kelt Bukarestben, 1999. május 15-én,

- Szerződés a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a kölcsönös jogsegélyről, kelt Belgrádban, 1968. március 7-én, továbbra is hatályos Horvátország és Magyarország között,

- Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Zágrábban, 1994. február 7-én.";

b) az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"- Horvátországban: az egyes kapcsolatokban más országok jogszabályaival fennálló kollíziók rendezéséről szóló törvény (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odreðenim odnosima) 46. cikkének (2) bekezdése a polgári perrendtartás (Zakon o parniènom postupku) 47. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben, és az egyes kapcsolatokban más országok jogszabályaival fennálló kollíziók rendezéséről szóló törvény (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odreðenim odnosima) 54. cikkének (1) bekezdése a polgári perrendtartás (Zakon o parniènom postupku) 58. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben,".

c) A II. melléklet a Franciaországra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"- Horvátországban polgári ügyekben az »opæinski sud«, kereskedelmi ügyekben pedig a »trgovaèki sud«,";

d) a III. melléklet a Franciaországra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"- Horvátországban polgári ügyekben az »opæinski sud«, kereskedelmi ügyekben pedig a »trgovaèki sud«,";

e) a IV. melléklet a következőkkel egészül ki az Észtországra vonatkozó szövegrészt követően:

"- Horvátországban a »Vrhovni sud Republike Hrvatske«-hez benyújtott jogorvoslat,".

3. Az 1896/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. mellékletben a "4. Az ügy határon átnyúló jellege" cím alatti "Kódok" szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

"01 Belgium

02 Bulgária

03 Cseh Köztársaság

04 Németország

05 Észtország

06 Görögország

07 Spanyolország

08 Franciaország

09 Horvátország

10 Írország

11 Olaszország

12 Ciprus

13 Lettország

14 Litvánia

15 Luxemburg

16 Magyarország

17 Málta

18 Hollandia

19 Ausztria

20 Lengyelország

21 Portugália

22 Románia

23 Szlovénia

24 Szlovákia

25 Finnország

26 Svédország

27 Egyesült Királyság

28 egyéb (kérjük, nevezze meg)";

b) az I. mellékletben az "5.2. A megítélt összeg kötelezett általi megfizetése" cím alatt a következőkkel egészül ki a GBP szövegrészt követően:

"HRK

horvát kuna";

c) a II. melléklet 2. keretes részében a "Kérjük, hogy azt a következő nyelvek egyikén töltse ki" szövegrészt követően a nyelvek felsorolása helyébe az alábbi szöveg lép:

"01 Bolgár

02 Cseh

03 Német

04 Észt

05 Spanyol

06 Görög

07 Francia

08 Horvát

09 Olasz

10 Lett

11 Litván

12 Magyar

13 Máltai

14 Holland

15 Lengyel

16 Portugál

17 Román

18 Szlovák

19 Szlovén

20 Finn

21 Svéd

22 Angol

23 egyéb (kérjük, nevezze meg)";

d) az V. melléklet a következőkkel egészül ki a GBP szövegrészt követően:

"HRK

horvát kuna".

4. A 861/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet 7. keretes részének 7.1. és 7.2. pontja a következőkkel egészül ki a " font sterling (GBP)" részt követően:

" horvát kuna (HRK)";

b) a II. melléklet második keretes része a következőkkel egészül ki az ír szövegrészt követően:

" horvát".

5. Az 1393/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. melléklet 6.3.1. és 6.3.2. pontja a következőkkel egészül ki az ír szövegrészt követően:

"HR";

b) a II. melléklet a következő keretes résszel egészül ki az Írországra vonatkozó részt követően:

KÉP HIÁNYZIK

6. A 4/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az I. és a II. melléklet 2.2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

" Belgium  Bulgária  Cseh Köztársaság  Németország  Észtország  Írország  Görögország  Spanyolország  Franciaország  Horvátország  Olaszország  Ciprus  Lettország  Litvánia  Luxemburg  Magyarország  Málta  Hollandia  Ausztria  Lengyelország  Portugália  Románia  Szlovénia  Szlovákia  Finnország  Svédország";

b) a III. és a IV. melléklet 2.2.2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

" Belgium  Bulgária  Cseh Köztársaság  Németország  Észtország  Írország  Görögország  Spanyolország  Franciaország  Horvátország  Olaszország  Ciprus  Lettország  Litvánia  Luxemburg  Magyarország  Málta  Hollandia  Ausztria  Lengyelország  Portugália  Románia  Szlovénia  Szlovákia  Finnország  Svédország";

c) az V. mellékletben az 1.2.3. és a 2.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

" Belgium  Bulgária  Cseh Köztársaság  Németország  Észtország  Írország  Görögország  Spanyolország  Franciaország  Horvátország  Olaszország  Ciprus  Lettország  Litvánia  Luxemburg  Magyarország  Málta  Hollandia  Ausztria  Lengyelország  Portugália  Románia  Szlovénia  Szlovákia  Finnország  Svédország";

d) a VI. mellékletben a 2.2.3, a 3.2.3, a 8.1.7.4, a 8.2.2.3. és a 9.7.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

" Belgium  Bulgária  Cseh Köztársaság  Németország  Észtország  Írország  Görögország  Spanyolország  Franciaország  Horvátország  Olaszország  Ciprus  Lettország  Litvánia  Luxemburg  Magyarország  Málta  Hollandia  Ausztria  Lengyelország  Portugália  Románia  Szlovénia  Szlovákia  Finnország  Svédország";

e) a VII. mellékletben a 2.2.3, a 3.2.3, a 6.2.4. és a 7.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

" Belgium  Bulgária  Cseh Köztársaság  Németország  Észtország  Írország  Görögország  Spanyolország  Franciaország  Horvátország  Olaszország  Ciprus  Lettország  Litvánia  Luxemburg  Magyarország  Málta  Hollandia  Ausztria  Lengyelország  Portugália  Románia  Szlovénia  Szlovákia  Finnország  Svédország";

f) az I., a II., a III. és a IV. melléklet 5.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

" euro (EUR)  bolgár leva (BGN)  cseh korona (CZK)  horvát kuna (HRK)  magyar forint (HUF)  litván litas (LTL)  lett lat (LVL)  lengyel zloty (PLN)  román lej (RON)  svéd korona (SEK)  egyéb (kérjük, tüntesse fel az ISO-kódot): ";

g) a VII. melléklet 11.1. pontja szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:

" euro (EUR)  bolgár leva (BGN)  cseh korona (CZK)  horvát kuna (HRK)  magyar forint (HUF)  litván litas (LTL)  lett lat (LVL)  lengyel zloty (PLN)  román lej (RON)  svéd korona (SEK)  egyéb (kérjük, tüntesse fel az ISO-kódot): ...".

B. VÍZUMPOLITIKA

1. Az 1683/95/EK rendelet mellékletében a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. Ezen a helyen egy rejtett képen a kiállító tagállamra utaló betűből vagy betűkből álló országkód (vagy »BNL« a Benelux államok, azaz Belgium, Luxemburg és Hollandia esetében) jelenik meg. Ez a kód világosan tűnik elő, ha vízszintesen tartják, és sötéten, ha 90°-kal elfordítják. A következő kódokat kell alkalmazni: A jelöli Ausztriát, BG jelöli Bulgáriát, BNL jelöli a Benelux államokat, CY jelöli Ciprust, CZE jelöli a Cseh Köztársaságot, D jelöli Németországot, DK jelöli Dániát, E jelöli Spanyolországot, EST jelöli Észtországot, F jelöli Franciaországot, FIN jelöli Finnországot, GR jelöli Görögországot, H jelöli Magyarországot, HR jelöli Horvátországot, I jelöli Olaszországot, IRL jelöli Írországot, LT jelöli Litvániát, LVA jelöli Lettországot, M jelöli Máltát, P jelöli Portugáliát, PL jelöli Lengyelországot, ROU jelöli Romániát, S jelöli Svédországot, SK jelöli Szlovákiát, SVN jelöli Szlovéniát, UK jelöli az Egyesült Királyságot."

2. Az 539/2001/EK rendelet II. mellékletének 1. pontjából a következő szövegrészt el kell hagyni:

"Horvátország".

C. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az SCH/Com-ex (94) 28 rev. végrehajtó bizottsági határozat II. mellékletében a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG:

Ministry of Health

Service for Medicinal Products and Medical Devices

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14607541

Fax: + 385 14677085".

14. KÖRNYEZET

A. TERMÉSZETVÉDELEM

A 97/602/EK határozat mellékletéből el kell hagyni a Horvát Köztársaságra vonatkozó szövegrészt.

"Horvát Köztársaság

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus".

B. IPARI SZENNYEZÉSCSÖKKENTÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

Az 1221/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a II. melléklet A. részében a nemzeti szabványügyi testületek felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"IBN/BIN : (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ : ČNI (Český normalizační institut)

DK : DS (Dansk Standard)

DE : DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE : EVS (Eesti Standardikeskus)

EL : ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES : AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR : AFNOR (Association Française de Normalisation)

HR : HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE : NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT : UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY : Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV : LVS (Latvijas Standarts)

LT : LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU : SEE (Service de l'Energie de l'Etat) (Luxembourg)

HU : MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT : MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL : NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT : ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL : PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT : IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI : SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK : SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI : SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE : SIS (Swedish Standards Institute)

UK : BSI (British Standards Institution).";

b) az V. melléklet 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1. A logó a következő szövegezés alkalmazásával a 24 nyelv bármelyikén használható:

Bolgár:»Проверено управление по околна среда«
Cseh:»Ověřený systém environmentálního řízení«
Horvát:»Verificirani sustav upravljanja okolišem«
Dán:»Verificeret miljøledelse«
Holland:»Geverifieerd milieuzorgsysteem«
Angol:»Verified environmental management«
Észt:»Tõendatud keskkonnajuhtimine«
Finn:»Todennettu ympäristöasioiden hallinta«
Francia:»Management environnemental vérifié«
Német:»Geprüftes Umweltmanagement«
Görög:»επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση«
Magyar:»Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer«
Olasz:»Gestione ambientale verificata«
Ír:»Bainistíocht comhshaoil fíoraithe«
Lett:»Verificēta vides pārvaldība«
Litván:»Įvertinta aplinkosaugos vadyba«
Máltai:»Immaniggjar Ambjentali Verifikat«
Lengyel:»Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego«
Portugál:»Gestão ambiental verificada«
Román:»Management de mediu verificat«
Szlovák:»Overené environmentálne manažérstvo«
Szlovén:»Preverjen sistem ravnanja z okoljem«
Spanyol:»Gestión medioambiental verificada«
Svéd:»Verifierat miljöledningssystem«.”

15. VÁMUNIÓ

A. TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK A VÁMKÓDEXHEZ

A 2913/92/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következővel egészül ki:

"- a Horvát Köztársaság területét".

B. A TANÁCS EGYÉB JOGI AKTUSAI

1. A 2001/822/EK határozat 4. függeléke (Számlanyilatkozat) a következő szövegrésszel egészül ki a francia változatot követően:

"horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.".

16. KÜLKAPCSOLATOK

1. A 3030/93/EGK rendelet a köevtkezőképpen módosul:

a) a 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(11) Behozatali engedély bemutatásához kötött az Európai Unióhoz 2013. július 1-jén csatlakozó új tagállamban - nevezetesen Horvátországban - azon textiltermékek szabad forgalomba bocsátása, amelyekre a Közösségben keretmennyiségeket vagy felügyeleti rendszert alkalmaznak, és amelyeket 2013. július 1-je előtt adtak fel, de az új tagállamba 2013. július 1-jén vagy azt követően hoztak be. Ezen behozatali engedélyeket az érintett tagállam illetékes hatóságai automatikusan és mennyiségi korlátozás nélkül állítják ki, amennyiben például a fuvarlevél megfelelően bizonyítja, hogy a termékeket 2013. július 1-je előtt adták fel.

Az ilyen engedélyek kiadásáról tájékoztatni kell a Bizottságot.";

b) a 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az Európai Unióhoz 2013. július 1-jén csatlakozó új tagállamból 2013. július 1-jét megelőzően feldolgozásra a Közösségen kívülre szállított és ugyanazon tagállam területére ugyanezen vagy ezt követő időpontban újra behozott textiltermékek szabad forgalomba bocsátására megfelelő tanúsítvány - mint például kiviteli nyilatkozat - bemutatása esetén nem vonatkoznak a keretmennyiségek, illetve a behozatali engedélyhez kapcsolódó követelmények. Az ilyen behozatalról az érintett tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot.";

c) a III. melléklet 28. cikke (6) bekezdésének második francia bekezdése a következőkkel egészül ki az Egyesült Királyságra vonatkozó szövegrészt követően:

"-

HR = Horvátország".

3. A 2368/2002/EK rendelet II. mellékletéből el kell hagyni a következő szövegrészt:

"HORVÁTORSZÁG

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Croatia".

4. Az 1236/2005/EK rendelet I. melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel.: + 385 16303794

Fax: + 385 16303885".

5. Az 1215/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) az 1. cikk (2) bekezdéséből a következőt el kell hagyni:

"Horvátország,";

b) az I. mellékletben a 09.1515 tételszám alatti albekezdésből a következőt el kell hagyni:

"Horvátország,";

c) a lábjegyzetekből a következő lábjegyzetet el kell hagyni:

"[5] A Horvátországból származó borra vonatkozóan az ehhez a globális vámkontingenshez a Horvátországgal megkötött kiegészítő jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezeket az egyedi vámkontingenseket a 09.1588 és a 09.1589 tételszám alatt nyitották meg".

17. KÜL-, BIZTONSÁG- ÉS VÉDELMI POLITIKA

A. KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. A 2488/2000/EK rendelet II. mellékletében a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

2. A 2580/2001/EK rendelet melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

3. A 881/2002/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli korlátozások vonatkozásában:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

A pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozásában:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

4. A 147/2003/EK rendelet melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

5. Az 1210/2003/EK rendelet V. melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt köevtően:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

6. A 131/2004/EK rendelet melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

7. A 234/2004/EK rendelet I. melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

8. A 314/2004/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

9. A 872/2004/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

10. A 174/2005/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

11. Az 560/2005/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

12. A 889/2005/EK rendelet melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

13. Az 1183/2005/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

14. Az 1184/2005/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

15. A 305/2006/EK II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416".

16. A 765/2006/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

17. Az 1412/2006/EK rendelet melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

18. A 329/2007/EK rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

19. A 194/2008/EK rendelet IV. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

20. Az 1284/2009/EU rendelet III. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

21. A 356/2010/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

22. A 667/2010/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

23. A 101/2011/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

24. A 204/2011/EU rendelet IV. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

25. A 270/2011/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

26. A 359/2011/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

27. A 753/2011/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

28. A 36/2012/EU rendelet III. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

29. A 267/2012/EU rendelet X. melléklete a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

30. A 377/2012/EU rendelet II. melléklete a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó sor után a következő sorral egészül ki:

"HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije".

B. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A 2011/292/EU határozat a következőképpen módosul:

a) a B. melléklet a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„HorvátországVrlo tajnoTajnoPovjerljivoOgraničeno”.

b) a C. melléklet a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

"HORVÁTORSZÁG

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tel: +385 14686046

Fax: +385 14686049".

18. INTÉZMÉNYEK

1. Az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i tanácsi 1. rendelet 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

Az Unió intézményeinek hivatalos nyelvei és munkanyelvei az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, a horvát, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, az olasz, a német, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén."

2. Az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i tanácsi 1. rendelet 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

Az Unió intézményeinek hivatalos nyelvei és munkanyelvei az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, a horvát, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, az olasz, a német, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén."

( 1 ) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

( 2 ) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

( 3 ) HL L 35., 2009.2.4., 1. o.

( 4 ) HL L 272., 2011.10.18., 1. o.

( 5 ) HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

( 6 ) HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

( 7 ) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

( 8 ) HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

( 9 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 10 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

( 11 ) HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

( 12 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

( 13 ) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

( 14 ) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

( 15 ) HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

( 16 ) HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

( 17 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

( 18 ) HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

( 19 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 20 ) HL L 156., 1969.6.28., 8. o.

( 21 ) HL L 130., 1970.6.15., 4. o.

( 22 ) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

( 23 ) HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

( 24 ) HL L 300., 2009.11.14., 72. o.

( 25 ) HL L 300., 2009.11.14., 88. o.

( 26 ) HL L 268., 2010.10.12., 1. o.

( 27 ) HL L 121., 2012.5.8., 1. o.

( 28 ) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

( 29 ) HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

( 30 ) HL L 179., 2002.7.9., 1. o.

( 31 ) HL L 66., 2003.3.11., 1. o.

( 32 ) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.

( 33 ) HL L 165., 2003.7.3., 1. o.

( 34 ) HL L 81., 2004.3.19., 1. o.

( 35 ) HL L 233., 2004.7.2., 1. o.

( 36 ) HL L 191., 2005.7.22., 22. o.

( 37 ) HL L 403., 2006.12.30., 1. o.

( 38 ) HL L 171., 2007.6.29., 17. o.

( 39 ) HL L 97., 2008.4.9., 13. o.

( 40 ) HL L 87., 2009.3.31., 1. o.

( 41 ) HL L 87., 2009.3.31., 42. o .

( 42 ) HL L 87., 2009.3.31., 70. o.

( 43 ) HL L 347., 2011.12.30., 7. o.

( 44 ) HL L 32., 2012.2.3., 1. o.

( 45 ) HL L 65., 2011.3.11., 1. o.

( 46 ) HL L 164., 1995.7.14., 1. o.

( 47 ) HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

( 48 ) HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

( 49 ) HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

( 50 ) HL L 399., 2006.12.30., 1. o.

( 51 ) HL L 199., 2007.7.31., 1. o.

( 52 ) HL L 324., 2007.12.10., 79. o.

( 53 ) HL L 7., 2009.1.10., 1. o.

( 54 ) HL L 342., 2009.12.22., 1. o.

( 55 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 56 ) HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

( 57 ) HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

( 58 ) HL L 358., 2002.12.31., 28. o.

( 59 ) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.

( 60 ) HL L 328., 2009.12.15., 1. o.

( 61 ) HL L 287., 2000.11.14., 19. o.

( 62 ) HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

( 63 ) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

( 64 ) HL L 24., 2003.1.29., 2. o.

( 65 ) HL L 169., 2003.7.8., 6. o.

( 66 ) HL L 21., 2004.1.28., 1. o.

( 67 ) HL L 40., 2004.2.12., 1. o.

( 68 ) HL L 55., 2004.2.24., 1. o.

( 69 ) HL L 162., 2004.4.30., 32. o.

( 70 ) HL L 29., 2005.2.2., 5. o.

( 71 ) HL L 95., 2005.4.14., 1. o.

( 72 ) HL L 152., 2005.6.15., 1. o.

( 73 ) HL L 193., 2005.7.23., 1. o.

( 74 ) HL L 193., 2005.7.23., 9. o.

( 75 ) HL L 51., 2006.2.22., 1. o.

( 76 ) HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

( 77 ) HL L 267., 2006.9.27., 2. o.

( 78 ) HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

( 79 ) HL L 66., 2008.3.10., 1. o.

( 80 ) HL L 346., 2009.12.23., 26 o.

( 81 ) HL L 105., 2010.4.27., 1. o.

( 82 ) HL L 195., 2010.7.27., 16. o.

( 83 ) HL L 31., 2011.2.5., 1. o.

( 84 ) HL L 58., 2011.3.3., 1. o.

( 85 ) HL L 76., 2011.3.22., 4. o.

( 86 ) HL L 100., 2011.4.14., 1. o.

( 87 ) HL L 199., 2011.8.2., 1. o.

( 88 ) HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

( 89 ) HL L 88., 2012.3.24., 1. o.

( 90 ) HL L 119., 2012.5.4., 1. o.

( 91 ) HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.

( 92 ) HL 17., 1958.10.6., 401/58. o.

( 93 ) HL L 8., 2003.1.14., 10. o.

( 94 ) HL L 312., 2005.11.29., 51. o.

( 95 ) HL L 215., 2006.8.5., 28. o.

( 96 ) HL L 345., 2008.12.23., 83. o.

( 97 ) HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

( 98 ) HL L 8., 2012.1.12., 1. o.

( 99 ) HL L 8., 2012.1.12., 13. o.

( 100 ) HL L 262., 2006.9.22., 1. o.

( 101 ) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.

( 102 ) HL L 204., 2010.8.5., 1. o.

( 103 ) HL L 168., 1996.7.6., 4. o.

( 104 ) HL L 239., 2000.9.22., 463. o.

( 105 ) HL L 242., 1997.9.4., 64. o.

( 106 ) HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

( 107 ) HL L 141., 2011.5.27., 17. o.

( 108 ) Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban tájékoztatjuk az adatalanyokat, hogy e személyes adatokat a Bizottság a javasolt polgári kezdeményezés eljárásának céljából gyűjti össze. A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezők nevét, a kapcsolattartók e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat bocsátják rendelkezésre a nyilvánosság számára. Az adatalanyoknak jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő lényeges jogos érdekből tiltakozzanak személyes adataik közzététele ellen, valamint bármikor kérjék az adatok helyesbítését, illetve a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított kétéves időszak letelte után az online nyilvántartásból való törlését."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0517 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0517&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0517-20170626 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0517-20170626&locale=hu

Tartalomjegyzék